Mga Antas

Tulong sa Pamamagitan ng Chat

 

Tungkol sa Site na ito

Maligayang pagdating sa site ng eLearning para sa mga Bagong Muslim. Ito ay para sa mga bagong nagbalik-loob na Muslim na gustong matutunan ang kanilang bagong relihiyon sa isang madali at sistematikong paraan. Ang mga aralin dito ay nakaayos sa ilalim ng mga baitang. Kaya una, pumunta ka sa aralin 1 sa ilalim ng baitang 1. Pag-aralan ito at pagkatapos ay kunin ang pagsusulit nito. Kapag napasa mo ito lumipat sa aralin 2 at iba pa. Maligayang pakikilahok.

Magsimula Dito

Lubhang inirerekomenda na magparehistro ka upang ma-save ang mga marka at pag-unlad ng iyong pagsusulit. Kaya, magrehistro dito, pagkatapos ay magsimula sa aralin 1  sa ilalim ng baitang 1 at mula doon ay lumipat sa susunod na aralin. Mag-aral ng maginhawa. Sa tuwing babalik ka sa site na ito, pindutin lamang ang "Dalhin  ako kung saan ako nakaabot" na button (magagamit lamang para sa mga rehistradong user).

Pamamagitan sa Araw ng Paghuhukom (bahagi 2 ng 2)

Deskripsyon:  Ang pangalawang pag-aaral ay upang  pag-usapan ang konsepto ng Islamikong 'pamamagitan.'

Ni Imam Kamil Mufti (© 2015 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 19 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 60 - Nag-email: 0 - Nakakita: 3680 (daily average: 2)

Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Kabilang-buhay


Mga layunin

·      Ang maintindihan  ang tatlong  kundisyon ng pamamagitan

·       Ang maintindihan kung kaninong pamamagitan ang hindi tatangapin sa araw ng paghuhukom

·       Ang maintindihan ang karunungan patungkol sa pamamagitan.

Mga Terminolohiyang Arabik

·       Tawheed – Ang kaisahan at pagkabukod tangi ng Allah bilang paggalang sa kanyang pagiging Panginoon, sa Kanyang mga Pangalan at sa Kanyang mga Katangian at ang Kanyang Karapatan  para Sambahin. 

·       Hadith -  (pangmaramihan – ahadith) ay isang bahagi ng pahayag o kwento. Sa Islam ito ay ang naitalang kapahayagan at mga kasabihan at mga isinagawa ng propeta Muhammad at ng kanyang mga kasamahan.

·       Mushrik – (pangmaramihan – mushrikoon) sinumang mag tambal ng pagkaDiyos sa isang tao o mga bagay maliban sa Allah.

·       Shirk –  salitang nagpapahiwatig  ng pagtatambal  sa Allah, o pagsasabi ng katangiang pagkaDiyos sa sinuman maliban kay Allah, o maniwalang  ang pinanggagalingan ng kapangyarihan, pinsala , at biyaya  ay nagmumula sa iba maliban kay Allah.

Mga Kundisyon ng Pamamagitan

  Isa sa mga pinaka importanteng bagay na dapat maintindihan ay ang Allah at ang Allah lamang "ang nagmamayari" ng pamamagitan. Walang sinumang tao ang nagmamay- ari ng pamamagitan.

Ang pamamagitan sa kabilang buhay ay mangyayari lamang kung ang mga sumusunod na kundisyon ay mapupunan:

 1. Dapat ay pinahintulutan ng Allah ang isang tao na kung saan nangangailangan ng pamamagitan.

“…at silay hindi makakapamagitan maliban sa kanya na kinalugdan ng Allah” (Quran 21:28)

Sinuman na siyang naghahangad  ng pamamagitan ay nararapat na naniniwala sa  Tawheed  dahil ang Allah ay hindi nalulugod sa mga  mushrikoon (mga mapagtambal).  

At nabanggit , ‘O Sugo ng Allah, sino ang pinaka pinagpalang tao na pagkakalooban mo ng pamamagitan sa  araw ng pagbabangong muli? ang Sugo ng Allah ay nagsabi :

“O Abu Hurayrah, akala ko wala ng magtatanong sa akin kaugnay sa hadith na ito bago sa iyo, dahil nakita ko kung gaano ka kasigasig para matuto ng  hadith.  Ang mga tao na pagpapalain ng aking pamamagitan sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay sila na mga nagsasabi ng  La ilaha illa Allah ng buong sinsiridad sa kanilang puso.’”

2.  Ang Allah dapat ang magbibigay ng pahintulot sa pamamagitan.

“Sino siya na makakapagbigay ng pamamagitan maliban na kanyang pahitulutan?” (Quran 2:255)

3.  Ang Allah ang dapat magpahintulot ng  pamamagitan.

“…kaninong pamamagitan ang mangyayari, wala malibang pagkalooban ng pahintulot  ng Allah ayon sa kanyang nais  at mga kinalulugdan niya” (Quran 53:26)

Hindi tatanggaping Pamamagitan

Ang hindi tatanggaping pamamagitan  ay yaong hindi nakatupad sa mga kundisyon na kinakailangan para sa kapahintulutan ng Allah o kayay nalugod Siya( doon sa namamagitan  o doon sa nangangailangan ng pamamagitan), gaya ng pamamagitan ng mga sumasamba ng iba maliban kay Allah na naniniwala na ang kanilang diyos  ay magagawang mamagitan sa kanila. marami sa kanila ay sumasamba lamang sa kanilang diyos dahil naniniwala silang makakapamagitan ito sa kanila mula kay Allah, at sila ay mga taong tagapagitan lamang sa pagitan nila at ng Allah . Si  Allah ay nagsabi: 

“ Katiyakan, ang relihiyon ay kay Allah lamang. At sila na nagkakaroon ng  mga protektor  maliban sa kanya (ay magsasabi) Sinasamba lang namin sila para ilapit kami  kay Allah.' Katotohanan, ang Allah ay huhusgahan sila sa kung ano ang mga bagay  na kanilang pinag didibatihan. Katotohanan, si Allah ay hindi namamatnubay sa  kanya na sinungaling, at isang walang paniniwala " (Quran 39:3) 

 Sinabi sa atin ng Allah na ang pamamagitan na ito ay  walang kabuluhan  at walang             kapakinabangan: 

“kayat walang pamamagitan o tagapamagitan  ang magkakaroon ng pakinabang sa kanila” (Quran 74:48) 

“At katakutan ang araw  (paghuhukom) kung saan ay walang taong  makikinabang sa kapwa niya o kaya ay may tatanggaping pamamagitan galing sa kanya o kaya ay kabayarang  mula sa kanya o kaya ay makakatulong sa kanila.” (Quran 2:48)

“O kayong mga naniniwala ! Gugulin niyo ang anumang ibinigay namin sa inyo,  bago dumating ang araw na  kung saan wala ng kasunduan, o kaya'y pagkakaibigan, o kayay pamamagitan. At sila na mga walang paniniwala  ang siyang mga gumagawa ng kamalian.” (Quran 2:254)

Kaya naman, si Allah ay hindi tinanggap ang pamamagitan ng kanyang  Khaleel[1] Na  si Ibrahim sa kanyang amang si  Azar na isang pagano.  Ang propeta ay nagsabi::

“Makakatagpo ni Ibrahim ang kanyang ama sa araw ng pagbabangong muli, at ang mukha ni  Azar ay magiging itim at punong puno ng alikabok. At sasabihin ni Ibrahim sa Kanya, di bat sinabi ko sayo na wag mo akong susuwayin? at ang kanya ama ay magsasabi,' 'Ngayon ay di na kita susuwayin" at magsasabi si Ibrahim,  O Panginoon ko! ipinangako mo na hindi mo ako bibiguin sa araw ng paghuhukom; at anu pa kaya ang mas hihigit na kabiguan sa akin na makitang isinumpa at winalang karangalan ang aking ama? at sasabihin ng Allah, ipinagkait ko ang paraiso sa mga walang paniniwala  at sasabihin sa kanya ng Allah"  O ibrahim, ano ang nasa ilalim ng iyong mga paa? Siya ay titingin  at makikita niya ang dhabh ( isang hayop)  na puno ng dugo at huhulihin sa kanyang mga paa at  itatapon sa impyerno.”[2]

Kaalaman sa Pamamagitan

Ang punto ng pamamagitan ay upang bigyan ng karangalan ang taong namamagitan.   Ito ang paraan ng Allah upang bigyang  karangalan ang  isang tao na tumayo sa harapan ng kanyang mga nilikha. Yun ang dahilan kung bakit ang Propeta Muhammad at ang mga ibang mga Propeta  ay papayagang mamagitan gaya ng ipinaliwanag sa itaas.

At karagdagan, ang pamamagitan ay hindi gagawin upang ang tao ay maging kampante sa kanyang mga nagawang  kasalananan.   Ang isang tao ay di dapat magisip at umasa sa pamamagitan at gagawa ng mga kasalanan na kanyang naisin! dahil hindi siya nakasisiguro na ang Allah ay magbibigay pahintulot sa sinuman na mamagitan sa kanya. At karagdagan pa ,ang kanyang kasalanan  ay maaring magdala sa kanya sa  kawalan ng paniniwala  na kung saan walang pamamagitan ang magiging kapakipakinabang sa kanya. At panghuli maaring siya ay tumanggap na  ng kaparusahan bago pa may mamagitan sa kanya  at mapakawalan. 


Talababa:

[1] Ang salitang Khaleel ay nagpapahiwatig ng kadalisayan, mataas na halimbawa ng pagmamahal, sa konteksto na ito ang   Khaleel ay nangangahulugan ng  'siya na pinili ng Allah dahil sa Kanyang pagmamahal'

Mga kagamitan  para sa Aralin
MahinaPinakamainam  I-rate ito
| More
Mag-iwan sa amin ng feedback o Katanungan

Maaari ka ring magtanong sa live na chat sa pamamagitan nito.

Iba pang mga aralin sa Antas9