Mga Antas

Tulong sa Pamamagitan ng Chat

 

Tungkol sa Site na ito

Maligayang pagdating sa site ng eLearning para sa mga Bagong Muslim. Ito ay para sa mga bagong nagbalik-loob na Muslim na gustong matutunan ang kanilang bagong relihiyon sa isang madali at sistematikong paraan. Ang mga aralin dito ay nakaayos sa ilalim ng mga baitang. Kaya una, pumunta ka sa aralin 1 sa ilalim ng baitang 1. Pag-aralan ito at pagkatapos ay kunin ang pagsusulit nito. Kapag napasa mo ito lumipat sa aralin 2 at iba pa. Maligayang pakikilahok.

Magsimula Dito

Lubhang inirerekomenda na magparehistro ka upang ma-save ang mga marka at pag-unlad ng iyong pagsusulit. Kaya, magrehistro dito, pagkatapos ay magsimula sa aralin 1  sa ilalim ng baitang 1 at mula doon ay lumipat sa susunod na aralin. Mag-aral ng maginhawa. Sa tuwing babalik ka sa site na ito, pindutin lamang ang "Dalhin  ako kung saan ako nakaabot" na button (magagamit lamang para sa mga rehistradong user).

Bakit at Paano Pag-aaralan ang Quran (bahagi 1 ng 2)

Deskripsyon:  Ang unang aralin patungkol sa pag-aaral ng  Quran na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagkakaroon ng relasyon o ugnayan sa banal na aklat ng Allah (Quran).

Ni Imam Kamil Mufti (© 2015 IslamReligion.com)

Nai-publish sa 19 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 60 - Nag-email: 0 - Nakakita: 5753 (daily average: 3)

Kategorya: Mga Aralin > Ang Banal na Quran > Paghawak o paglapit  sa Quran


Mga Layunin

·       Ang tanggapin na ang Quran ay biyaya ng Allah at Matuto ng ilang katangian nito.

·   Ang tanggapin na ang Quran ay may kaugnayan sa ating kasalukuyang panahon gaya  noong unang ipinahayag ito.

Ilan sa mga katangian ng Quran

1.    Why-and-How-to-Learn-the-Quran--part-1.jpg“At sa inyo ay may darating na patnubay mula sa akin, at sinumang sumunod sa aking patnubay sila'y hindi magkakaroon ng pangamba o kalungkutan man na madarama.” (Quran 2: 38)

       Ang Quran ang siyang pinakamalaking biyaya ng Allah saiyo. Ito ang katuparan ng Kanyang pangako kay Adam at sa kanyang mga inapo. 

2.     Ito ang natatanging daan upang mapagtagumpayan ang iyong pagkatakot at pagkabalisa. Ito ang tanging liwanag (nur), habang ika'y nasa kawalan at kadiliman, at magdadala sayo sa katagumpayan at kaligtasan. Ang natatanging kagalingan (shifa’) sa iyong karamdamang pang kaluluwa, gayun din sa suliranin ng lipunan na nakapaligid sayo.  Ang Propeta Muhammad ay nagsabi,

“Ang Quran ay tagapamagitan  at katanggap tanggap ang kanyang pagiging tagapamagitan at ang kanyang hatol ay katangap-tanggap.  Sinuman ang gawin niya itong  gabay - gagabayan siya nito patungong Paraiso at sinuman ang tumalikod dito,  (ang kanyang kahihinatnan ) siya ay mahuhulog sa Apoy.”[1]

3.    Ang Propeta Muhammad ay nagsabi, “Makiisa ka sa mga laging umaalala sa  Allah at  sa pagbigkas  sa Kanyang Aklat,  dahil ito ay ang iyong ilaw dito sa sanlibutan at (na dahilan upang) ikaw ay mabanggit sa kalangitan.”[2]

Ang Quran ang patuloy na tagapa-alala ng iyong tunay na kalagayan at iyong magiging kalalagayan, ng iyong katayuan, ng iyong katungkulan, iyong gantimpala, ng iyong kapahamakan.  Higit sa lahat, ito ang natatanging daan upang mapalapit ka sa iyong Tagapaglikha.  Ipinapakilala niya ang Allah sayo, ang Kanyang katangian, paano Niya pinamamahalaan ang sandaigdigan at ang nakaraan, paano Siya nakikipag-ugnayan sayo at paano ka makikipag-ugnayan sa Kanya, sa iyong sarili at sa iyong kapwa tao at sa ibang pang nilikha.

Ang gantimpalang naghihintay sayo dito ay katotohanang napakarami, at dumadami ng maraming ulit hanggang sa kabilang buhay, ngunit ang naghihitay sayo sa huli ng iyong paglalakbay, ang pangako ng  Allah sa  Hadith qudsi,

“Anupat walang mata na nakakita, ni walang taingang nakarinig at kailanman man walang pusong naglalaman nito”, at idinagdag ni  Abu Hurayrah, “Basahin kung iyong nanaisin: ‘Walang tao  ang may kakayanan na unawain kung anong kasiyahan ang ikinubli sa kanilang paningin bilang kabayaran ng dahil sa kanilang palagiang ginagawa.’ (Quran 32:17)”[3]

Ang Quran ay may kaugnayan sa kasalukuyan gaya noong panahong ito ay unang naipahayag 

Ang patnubay ng  Quran, sa kanyang sariling pahayag, ay may walang hanggang ugnayan sa lahat ng tao bilang kapahayagan ng walang hanggang Diyos.  Ang  Quran, ang walang hanggang gabay  ng walang hanggang Diyos ay siya ding ugnayan natin ngayon mula pa noong ipinahayag ito mahigit 14 daang taon na ang nakalipas  at mananatili ito magpasa walang hanggan. Ang salita ng dakilang tagapaglikha ay ipinahayag upang maging gabay  sa sangkatauhan at sa mga darating pang panahon.

Para sa katotohanan ng pag-angkin na ito, nararapat lamang  na matanggap natin, maranasan at maintindihan ang Quran gaya ng mga naunang pinagpahayagan nito hindi man sa antas na kanilang ginawa. Sa  madaling salita,  sa kabila ng makasaysayang pangyayari sa pagkakapahayag nito sa ibang wika o sa panahon at lugar,  nararapat lang na tanggapin natin ang Quran dahil ang kanyang mensahe ay sumasakop sa lahat ng panahon. 

 Para sa mga unang nakarinig dito mula sa bibig ng Propeta, ang Quran ay isang buhay  na katotohanan. Sila ay hindi nagkaroon ng pagdududa na si Allah ay nangungusap sa kanila sa pamamagitan niya, ang kanilang puso at isipan ay nasakop nito, umagos ang luha sa kanilang mga mata at nanginig ang kanilang katawan, dahil nalaman nila na ito'y angkop  sa kanilang mga alalahanin at kasalukuyang nararanasan at naging sakop na ng kanilang pamumuhay, sila ay tuluyang binago nito. At ang naging bunga nito, ang mga tagapastol ng tupa at mga pulutong ng mga kamelyo ay naging mga tagapag-gabay  ng sangkatauhan.

 Sa panahon natin, meron tayong parehong Quran, kahit na merong napakaraming kopya nito na nailathala, hindi natin nababasa ang Quran,  sa katotohanan ang ating mata ay nanatiling tuyo sa mga talata nito, ang ating mga puso ay di natitinag ng mga katotohanan patungkol dito at ang ating isipan ay di nahipo at ang buhay natin ay di nabago, nananatili pa ba ang Quran bilang buhay, malakas na sandigan ,at makapangyarihan ngayon  kagaya noon mahigit 1400 taon na ang nakalipas? Ito ang pinakamalaking katanungan na dapat nating mabigyan ng kasagutan kung nagnanais tayong maitama ang ating buhay mula sa patnubay at gabay ng Quran.

 Paano natin ito gagawin? ang sagot ay madali lang. Pag-aralan natin ang Quran sa pamamagitan ng pagpasok sa mundo ng Quran na parang ang Allah ay nakikipag-usap sa atin ngayon sa kasalukuyan at sa pagsunod sa mga panuntunan gaano man ito kahirap, sa pamamagitan ng pagsentro ng buhay natin sa Quran, makikita ng mga muslim ang kahalagahan ng paglikha sa kanila at kanilang dignidad dito sa mundo. 

 Gawin nating parte ng ating buhay ang mensahe nito gaya ng mga unang naniwala dito ng may parehong kahalagahan at malalim na kaugnayan sa lahat ng kasalukuyang pangyayari at mga pinagdaanan.

 Ang Biyaya ng Quran ay walang katapusan, ngunit ang hangganan ng iyong pagtanggap ay nakadepende sa kung hanggang saan mo ito bibigyan ng halaga, kaya ang pinaka umpisa, gawin mong malalim ang iyong pagkaunawa sa kung ano ang kahalagahan ng Quran sa iyo at kung ano ang karapatan nito saiyo.

At bilang pagtatapos,  bawat Muslim ay may katungkulan  na ilaan ang kanyang sarili sa pagbabasa, pag-unawa at pag-saulo sa Quran. Ang susunod na aralin ay nakatuon kung paano pag-aaralan ang Quran.



Talababa:

[1] Ibn Hibban

[2] Targhib wa-Tarhib

[3] Bukhari, Muslim

Pasusulit at Quick Navigation
Mga kagamitan  para sa Aralin
MahinaPinakamainam  I-rate ito
| More
Mag-iwan sa amin ng feedback o Katanungan

Maaari ka ring magtanong sa live na chat sa pamamagitan nito.

Iba pang mga aralin sa Antas9