Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Madaling Patnubay sa Zakah (1 ng 2 bahagi)

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Ang zakah ay dapat lamang bayaran ng isang tao mula sa kanyang kayamanan kung:

2) Alin sa mga sumusunod na ari-arian ang dapat bayaran sa zakah?

3) Kilalanin ang limang mga haligi ng Islam.

4) Paanong nakapagpapadalisay ang pagbibigay ng zakah?

5) Ayon sa Qur'an, ano ang magiging kapalaran sa kabilang-buhay ng mga taong tumangging magbayad ng zakah?

6) Tungkol sa mga ari-arian ng isang tao, ang zakah ay dapat ding bayaran mula sa:

7) Sino ang karapat-dapat na magbayad ng zakah?

8) Itinuring ng Shariah ang zakah bilang:

9) Ang Zakah ay kadalasang isinalin bilang:

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Madaling Patnubay sa Zakah (1 ng 2 bahagi)

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Madaling Patnubay sa Zakah (2 ng 2 bahagi)