Mga Antas

Tulong sa Pamamagitan ng Chat

 

Tungkol sa Site na ito

Maligayang pagdating sa site ng eLearning para sa mga Bagong Muslim. Ito ay para sa mga bagong nagbalik-loob na Muslim na gustong matutunan ang kanilang bagong relihiyon sa isang madali at sistematikong paraan. Ang mga aralin dito ay nakaayos sa ilalim ng mga baitang. Kaya una, pumunta ka sa aralin 1 sa ilalim ng baitang 1. Pag-aralan ito at pagkatapos ay kunin ang pagsusulit nito. Kapag napasa mo ito lumipat sa aralin 2 at iba pa. Maligayang pakikilahok.

Magsimula Dito

Lubhang inirerekomenda na magparehistro ka upang ma-save ang mga marka at pag-unlad ng iyong pagsusulit. Kaya, magrehistro dito, pagkatapos ay magsimula sa aralin 1  sa ilalim ng baitang 1 at mula doon ay lumipat sa susunod na aralin. Mag-aral ng maginhawa. Sa tuwing babalik ka sa site na ito, pindutin lamang ang "Dalhin  ako kung saan ako nakaabot" na button (magagamit lamang para sa mga rehistradong user).

Ang Kabutihan ng Quran (bahagi 2 ng 2)

Deskripsyon: Tinatalakay ng 2 bahagi ng aralin na ito ang mga kahalagahan at pagpapala ng pagbigkas ng Quran at mga espesyal na bahagi ng sagradong teksto.

Ni Imam Kamil Mufti (© 2015 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 09 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 71 - Nag-email: 0 - Nakakita: 4277 (daily average: 2)

Kategorya: Mga Aralin > Ang Banal na Quran > Paghawak o paglapit  sa Quran


Mga Layunin

·      Upang matutunan ang karagdagang mga gantimpala ng pagbigkas ng Quran.

·      Upang malaman ang gantimpala ng mga partikular na surah (mga kabanata) ng Quran.

Mga Terminolohiyang Arabik

·       Surah – kabanata ng Quran.

Bilang pagbibigay-diin sa kahalagahan ng pagbigkas ng Quran, sinabi ng Propeta, "Ang halimbawa ng isang mananampalataya na bumibigkas ng Quran ay tulad ng isang prutas na sitrus na masarap at mabango; at ang taong hindi bumibigkas ng Quran ay tulad ng isang datiles na masarap ngunit walang amoy. Ang halimbawa ng isang masamang tao na bumibigkas ng Quran ay katulad ng basil na may mabangong amoy  ngunit mapait; at ang isang masamang tao na hindi bumibigkas ng Quran ay tulad ng isang ubas na mapait at walang amoy.”[1]

Ang Quran, ang mga salita ni Allah, ay may maraming mga kabutihan. Ang bawat surah ng Quran ay mahalaga ngunit ang ilan sa mga surah ay may espesyal na kahalagahan. Ang pinakamagandang surah na mabibigkas ng  isang bagong Muslim ay yaong mga makakaipon ng pinakadakilang gantimpala para sa kanya at makakatulong  na isaulo ang mga ito.

Sa araling ito, babanggitin natin ang mga kabutihan ng huling tatlong kabanata ng Quran na maiikli ngunit malakas:

Magtayo ng isang bahay sa Paraiso sa pamamagitan ng Pagbigkas ng Surah al-Ikhlas: Sinabi ng Propeta: "Sinuman ang bumibigkas ng Qul huwa Allaahu ahad [Surah al-Ikhlas] ng sampung ulit, si Allah ay magtatayo para sa kanya ng isang bahay sa Paraiso.”[2]

Ang pagbigkas ng Surah al-Ikhlas ay Katumbas ng Isa sa Tatlong Bahagi ng Quran: Narinig ng isang lalaki ang isa pang lalaki na bumibigkas ng Qul huwa Allaahu ahad [Surah al-Ikhlas] at inuulit ito. Nang sumunod na umaga ay dumating siya sa Sugo ni Allah, sumakanya nawa ang awa at pagpapala ni Allah, at sinabi sa kanya ang tungkol dito.  Naisip ng lalaki na ito ay napakaliit, ngunit ang Sugo ni Allah ay nagsabi: "Sa pamamagitan ng Isa na nasa Kanyang Kamay ay ang aking kaluluwa, katumbas ito ng isa sa tatlong bahagi ng Quran.”[3]

Ang isang lalaki ay nanatiling gising upang sambahin si Allah sa panahon ng Propeta bago ang pagbubukang liwayway at binigkas ang Qul huwa Allaahu ahad [Surah al-Ikhlas], ngunit hindi bumigkas ng iba pa. Nang umaga, ang lalaki ay dumating sa Propeta at sinabi sa kanya ang tungkol dito, nag-iisip na marahil ay hindi siya gumagawa ng sapat. Sinabi ng Sugo ng Allah: "Sa pamamagitan ng Isa na nasa Kanyang Kamay ay ang aking kaluluwa, katumbas ito ng isa sa tatlong bahagi ng Quran.”[4]

Inirerekomenda na bigkasin ang Surah al-Ikhlas bago matulog: Si Aisha ay nag-ulat na kapag ang Propeta ay matutulog, ay gagawin nitong hugis tasa ang kanyang mga kamay, hihipan at bibigkasin niya dito ang Qul huwa Allahu ahad [Surah al-Ikhlas], Qul a'oodhu bi Rabbil-falaq [Surah al-Falaq] at Qul a'oodhu bi Rabbin-naas [Surah an-Naas] ( ito ay ang huling 3 kabanata ng Quran). At pagkatapos ay ihahaplos niya ang kanyang kamay sa buong katawan niya hanggang sa naaabot ng kanyang mga kamay, na nagsisimula sa kanyang ulo at mukha, at sa harap ng kanyang katawan. Tatlong beses niyang gagawin ito.[5]

Ang pag-ibig para sa Surah al-Ikhlas: Inulat rin ni Aisha na ang Propeta ay nagpadala ng isang lalaki na mamamahala ng isang maliit na kampanyang militar, at nang binigkas niya ang Quran habang pinamumunuan ang kanyang mga kasama sa pagdarasal, ay palagi niyang tinatapos ito ng Qul huwa Allaahu ahad [Surah al-Ikhlas]. Nang sila ay bumalik, (ang kanyang mga kasamahan) ay binanggit ito sa Propeta, na nagsabi sa kanila na tanungin siya kung bakit niya ginawa iyon. Kaya tinanong nila siya, at sinabi niya, "Sapagkat ito ay isang paglalarawan ng Pinakamaawain, at gustung-gusto ko itong bigkasin." Sinabi ng Propeta: "Sabihin sa kanya na mahal siya ni Allah.”[6]

Pagbigkas ng Surah al-Ikhlas tuwing gabi: Si Uqbah ibn 'Aamir ay nagsabi "Nakilala ko ang Sugo ni Allah at sinabi niya sa akin:' O Uqbah ibn 'Aamir, hindi ba ako magtuturo sa iyo ng ilang mga surah na katulad ng hindi ipinahayag sa Torah o sa Mga Awit (Psalm) o sa Ebanghelyo o sa Quran? Walang gabing darating maliban sa bigkasin mo ito (ibig sabihin, bawat gabi ay dapat mong bigkasin ang) Qul huwa Allaahu ahad [Surah al-Ikhlas], Qul a'oodhu bi Rabbil-falaq [Surah al-Falaq] at Qul a'oodhu bi Rabbin -naas [Surah an-Naas]. '"' Sinabi ni Uqbah:" Kaya tuwing gabi ay bibigkasin ko ang mga ito. Ito ay naging tungkulin ko na bigkasin ang mga ito, sapagkat ang Sugo ni Allah (ang kapayapaan at pagpapala ng Allah ay sumakanya) ay nag-utos sa akin na gawin ito ...”[7]

Ang Paraiso ay Kaniyang Karapatan: Narinig ng Propeta ang isang lalaki na bibibigkas ang Qul huwa Allaahu ahad, at nagsabi, "Iyan ang kanyang karapatan." Tinanong nila, "O Sugo ni Allah, ano ang kanyang karapatan?" Sabi niya, "Paraiso ang kanyang karapatan.”[8]

Mayroong napakaraming dakilang kabutihan ang nabanggit sa mga aralin para sa pangkalahatang pagbigkas ng Quran sa wikang Arabe at ang pagbigkas ng ilan sa mas mahabang mga surah. Mayroon ding mga dakilang kabutihan ng pagbigkas sa mas maiksi na mga surah ng Quran na madaling maisaulo, tulad ng Surah al-Fatihah at Surah al-Ikhlas.

Hanggang hindi mo mabasa ang Quran nang mabuti, kung pakikinggan mo ito na binibigkas ng ibang tao at humiling ka ng gantimpala na nabanggit para dito, kung gayon ay may pag-asa na magkakaroon ka ng kaparehong gantimpala gaya ng bumibigkas nito, dahil sa iyong mabuting intensyon at gawin ang kung ano ang iyong makakaya.Talibaba:

[1] Saheeh Al-Bukhari

[2] Saheeh al-Jami’ al-Sagheer

[3] Saheeh Al-Bukhari

[4] Saheeh Al-Bukhari

[5] Saheeh Al-Bukhari

[6] Saheeh Al-Bukhari

[7] Musnad Ahmad

[8] Musnad Ahmad

Mga kagamitan  para sa Aralin
MahinaPinakamainam  I-rate ito
| More
Mag-iwan sa amin ng feedback o Katanungan

Maaari ka ring magtanong sa live na chat sa pamamagitan nito.

Iba pang mga aralin sa Antas9