Mga Antas

Tulong sa Pamamagitan ng Chat

 

Tungkol sa Site na ito

Maligayang pagdating sa site ng eLearning para sa mga Bagong Muslim. Ito ay para sa mga bagong nagbalik-loob na Muslim na gustong matutunan ang kanilang bagong relihiyon sa isang madali at sistematikong paraan. Ang mga aralin dito ay nakaayos sa ilalim ng mga baitang. Kaya una, pumunta ka sa aralin 1 sa ilalim ng baitang 1. Pag-aralan ito at pagkatapos ay kunin ang pagsusulit nito. Kapag napasa mo ito lumipat sa aralin 2 at iba pa. Maligayang pakikilahok.

Magsimula Dito

Lubhang inirerekomenda na magparehistro ka upang ma-save ang mga marka at pag-unlad ng iyong pagsusulit. Kaya, magrehistro dito, pagkatapos ay magsimula sa aralin 1  sa ilalim ng baitang 1 at mula doon ay lumipat sa susunod na aralin. Mag-aral ng maginhawa. Sa tuwing babalik ka sa site na ito, pindutin lamang ang "Dalhin  ako kung saan ako nakaabot" na button (magagamit lamang para sa mga rehistradong user).

Pagdarasal - Pauna (Bahagi 2 ng 2)

Deskripsyon: Ang pangalawang aralin ay magpapaliwanag sa obligado, nirerekomenda at di kanais-nais sa pagdarasal.

Ni Imam Kamil Mufti (© 2015 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 19 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 76 - Nag-email: 0 - Nakakita: 4430 (daily average: 2)

Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Mga Panalangin


Mga layunin

·       Ang matutunan ang mga Wajibaat (mga obligadong salah ( pagdarasal).

·       Ang matutunan  ang ilan sa mga rekomendadong gawain sa pagdarasal.

·        Matutunan ang patungkol sa pitong hindi kanais nais na gawain sa pagdarasal.

Mga Terminolohiyang Arabik 

·       Salah -salitang Arabik  na nangangahulugan ng ugnayan sa pagitan ng mananampalataya at ng Allah. dagdag na kalinawan, sa islam ito ay pormal na tumutukoy sa limang beses na pagdarasal  at ito ang pinakamahalagang anyo ng pagsamba.

·       Ruku’ - Ang posisyon na nakayuko.

·       Imam - Sinuman na  namumuno sa pagdarasal.

·        Tashahhud – Ang salitang binibigkas  “At-tahiy-yatu lil-lahi….  Muhammadan abduhu wa rasuluh.” Sa posisyong nakaupo sa pagdarasal.

·       Takbir – ang pagbigkas ng  “Allahu Akbar”.

·       Wajib - (pangmaramihan: wajibaat) obligado.

·       Sunnah  Ang salitang Sunnah ay may ilang kahulugan depende  sa paksang pinag-aaralan gayunpaman ang kahulugan nito ay karaniwang pinaniniwalaan na  anumang ulat na sinabi ng Propeta ginawa o pinahintulutan.

·       Rakah - bilang ng pagdarasal.

·       Surah – kabanata ng Quran.

Wajibaat (Mga Obligadong gawain) sa Salah

Ang mga ito ang dapat na isinasagawa sa isang pagdarasal. Kung ang wajib na gawain ay iniwang-sadya, ang pagdarasal ay walang bisa. Ngunit kung ang pag-iwan ay di-sinasadya, ang "dalawang pagpapatirapa sa pagkalimot" ay dapat na isagawa para kapalit nito.  Ito ay kasama sa mga lilinawin sa mga susunod na aralin.

Ang mga sumusunod ay ang mga obligado sa pagdarasal:

1.  Magsabi ng  ‘Allahu Akbar’ kung magpapalit ng posisyon mula sa isang posisyon

Ang Propeta ay laging nagsasabi ng  Allahu Akbar  kung siya ay uupo o tatayo.[1]

2.  Mga salitang binabanggit habang nakayuko (ruku’)

Ang magsabi ng: ‘Subha-na Rabbi al-Adheem’ (Kaluwalahatian sa aking Dakilang Panginoon) isang beses.  Ang pagsasabi ng mga ito ay isang rekomendadong gawain.

3. Mga salitang binabanggit kung tatayo mula sa  ruku' o pagyuko

Ang propeta ay nagsabi, “kung siya  (ang  imam) ay magsabi:

Sami-Allahu li-man hamidah (Dinirinig ng Allah ang sinuman na nagbibigay papuri sa Kanya),

kayo  ay magsabi:

Rabba-na wa lakal-hamd (Panginoon namin ang papuri ay Sa Iyo lamang).“ (Napagkasunduan)

Ang dalawang ito ay dapat na mabanggit kung nagdarasal ng mag-isa. Subalit kung nagdarasal sa likuran ng isang  imam ay magsabi lamang ng  ‘Rabba-na wa lakal-hamd.

4.  Mga binabanggit habang nakapatirapa

Ang magsabi ng: ‘Subha-na Rabbi al-A’la’ (Kaluwalhatian sa aking Panginoon, ang kataas taasan ) isang beses.  Ang pagbanggit sa mga ito ay isang rekomendadong gawain.

5.  Panalangin sa pagitan ng dalawang pagpapatirapa

Sabihin ang  ‘Rabbig-fir lee’ isang beses.  Ang pagbanggit sa mga ito ay rekomendadong gawain.

6.  Unang Tashahhud

Ang pagbigkas ng unang  tashahhud.  Ito ay ginagawa sa unang “mahabang pag-upo” sa mga pagdarasal na may higit sa dalawang bilang.  

Minsan  nakalimutan ng Propeta ang unang  tashahhud, ngunit hindi niya inulit ang pagdarasal, sa halip ay isinasagawa niya ang  “pagpapatirapa ng pagkalimot.”  nagpapatunay na ito ay  wajib na gawain; kung ito ay isang “mahalagang bahagi”,  ang  “pagpapatirapa ng pagkalimot" ay hindi makasasapat.

7.  Ang pag-upo at pagbigkas ng unang  Tashahhud

Pag-upo at pagbigkas ng unang tashahhud.   

Rekomendadong Gawain sa Pagdarasal

Ang mga sumusunod ay ang mga rekomendadong gawain sa Pagdarasal:

1.  Pambungad na Panalangin

Ito ay binabanggit lamang sa unang  rakah.

Ang palagiang binabanggit na panalangin ay ang mga sumusunod:

Subhaana-kallaa-humma wa biham-dika, wa tabaa-ra-kasmu-ka, wa ta’aa-laa jad-du-ka, wa laa ilaa-ha ghay-ruk.”

(Ikaw ay aming Niluluwalhati, O Allah, at Pinupuri:  Purihin ang Ngalan Mo at Dakilain ang Iyong Kataasan, at walang karapat-dapat na sambahin maliban Sayo).  (Abu Daud). 

2.  Ang pagpapakup-kop sa  Allah

Kailangan itong bigkasin sa unang  rakah sa pamamagitan  ng pagsasabi ng,

Aa’oodhu billahi min ash-Shaitan nir-rajim

‘Ako ay nagpapakup-kop sa Allah laban sa isinumpang si Satanas.’

3.  Ang pagsasabi ng  ‘Ameen’

Ang salitang ‘Ameen’ ay hindi bahagi ng Surah al-Fatihah, kundi ito ay isang panalangin na ang ibig sabihin ay, “O Allah, dinggin mo ang aming panalangin.”

Ito ay kailangang bigkasin pagkatapos ng  Surah al-Fatihah.

Ang Propeta ay nagsabi, “Kung ang imam ay magsabi ng  Ameen, kayo ay magsabi din ng  Ameen.  Kung sa pagbigkas nito ay sumabay sa pagbigkas ng mga anghel, samakatuwid ang inyong  mga kasalanang nakalipas ay patatawarin ng Allah.”[2]

4.    Ang pagbigkas ng ilang bahagi ng Qur'an pagkatapos bigkasin ang Surah al-Fatiha sa dalawang unang bahagi ng rakkah

Maari kang bumigkas ng anumang bahagi ng  Qur'an.  Halimbawa  maari kang bumigkas ng maiikling kabanata gaya ng  Surah al-Ikhlas, Surah al-Falaq, o Surah an-Naas.

5.  Manalangin pagkatapos magbigay ng pagpupugay sa Propeta sa pang-huling bahagi ng pagdarasal 

Bigkasin ng mahina ang:

Allaahumma innee a’oothu bika min ’athaabil-qabr, wa min athaabi jahannama, wa min fitnatil-mahyaa wal-mamaati, wa min sharri fitna-til-masee-hid-dajjaal.”

(O Allah!  ako ay nagsusumamo sa Iyo na iligtas Mo ako sa dusa ng Impiyerno, at sa dusa ng hukay, at sa mga  pagsubok sa buhay (pagsubok sa buhay na kinakaharap) at kamatayan (sa hukay), at sa mapanlinlang na Masihid-Dajal o Anti-Christ).[3]

6.  Ang pagtataas ng kamay

Ang pagtaas ng kamay kung magsasabi ng pambungad na  takbir, kung yuyuko, at kung tatayo mula sa pagyuko at kung tatayo mula sa  “Mahabang pag-upo” (kung saan binabanggit ang unang  tashahhud).

7.  Ang paglagay ng kanang kamay sa ibabaw ng kaliwang  kamay sa tapat ng dibdib 

Ilagay ang kanang kamay sa ibabaw ng kaliwang kamay sa tapat ng dibdib.[4]

8.  Ang pagtingin sa lugar ng pagpapatirapaan

Ituon ang paningin sa lugar ng pagpapatirapaan.[5]

9.  Ang pagbaling ng mukha sa kanan at sa kaliwa sa pagtatapos ng pagdarasal

Ibaling ang mukha sa kanan habang binabanggit ang  ‘As-Salamu Alaikum wa-Rahmatullah’ at ganun din sa kaliwa. 

Ano ang hindi Kanais-nais sa Salah?

Ang hindi katanggap-tanggap  na gawain  ay ang mga di kanais-nais. Hindi ito nagpapawalang bisa sa pagdarasal ngunit, itoy dapat iwasan sa abot ng makakaya ng isang tao upang hindi mabawasan ang gantimpala niya sa kanyang pagdarasal. 

1.   Pagpabaling-baling ng tingin  sa paligid habang nagdarasal kahit hindi ito kinakailangan 

Ang paglingon lingon sa paligid habang nagdarasal ng walang kadahilanan ay nakakabawas sa konsentrasyon at kataimtiman. Kung ito ay kinakailangan ito naman ay pinahihitulutan, halimbawa ang isang ginang na lilingunin ang umiiyak na sanggol.

2.  Ang paglalagay ng kamay sa baywang

“Ang Sugo ng Allah ay nagbabawal sa isang tao na nagdarasal na ang kanyang kamay ay nasa kanyang baywang”[6]

3. Ang magdasal kung ang pagkain ay dumating o nakahanda na o ang pagpipigil ng pangangailangan sa pag-ihi o pag-dumi.

 Ang dahilan  ay mawawala sa konsentrasyon ang isang tao sa pagsa salah sa ganuong kalagayan.

5.  Hindi mapakali 

      Ang paggagalaw-galaw ng hindi kinakailangan ay hindi kanais-nais  sa kadahilanang nakakasira ito sa konsentrasyon at sa  pagdarasal ng iba.

6.  Pagpikit ng mata 

Maari mong ipikit ang iyong mga mata kung mas nakakatulong sayo ito para di makita ang mga bagay na nagpapawala sa iyong konsentrasyon.

7.  Ang paglapat ng iyong braso sa sahig 

Ito  ay sa kalagayan ng pagpapatirapa.Talababa:

[1] Tirmidhi

[2] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim

[3] Saheeh Muslim

[4] Saheeh Al-Bukhari, Malik, Ibn Khuzayma

[5] Hakim

[6] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim

Pasusulit at Quick Navigation
Mga kagamitan  para sa Aralin
MahinaPinakamainam  I-rate ito
| More
Mag-iwan sa amin ng feedback o Katanungan

Maaari ka ring magtanong sa live na chat sa pamamagitan nito.

Iba pang mga aralin sa Antas9