Mga Antas

Tulong sa Pamamagitan ng Chat

 

Tungkol sa Site na ito

Maligayang pagdating sa site ng eLearning para sa mga Bagong Muslim. Ito ay para sa mga bagong nagbalik-loob na Muslim na gustong matutunan ang kanilang bagong relihiyon sa isang madali at sistematikong paraan. Ang mga aralin dito ay nakaayos sa ilalim ng mga baitang. Kaya una, pumunta ka sa aralin 1 sa ilalim ng baitang 1. Pag-aralan ito at pagkatapos ay kunin ang pagsusulit nito. Kapag napasa mo ito lumipat sa aralin 2 at iba pa. Maligayang pakikilahok.

Magsimula Dito

Lubhang inirerekomenda na magparehistro ka upang ma-save ang mga marka at pag-unlad ng iyong pagsusulit. Kaya, magrehistro dito, pagkatapos ay magsimula sa aralin 1  sa ilalim ng baitang 1 at mula doon ay lumipat sa susunod na aralin. Mag-aral ng maginhawa. Sa tuwing babalik ka sa site na ito, pindutin lamang ang "Dalhin  ako kung saan ako nakaabot" na button (magagamit lamang para sa mga rehistradong user).

Mga pagbabago sa Islam (bahagi 1 ng 2): Dalawang uri ng Bidah

Deskripsyon: Isang maikling pambungad sa kahulugan ng salitang bidah at pagpapaliwanag kung bakit nararapat nating iwasan ang mga bagay na bagong ipinakikilala sa deen o relihiyon ng Islam.

Ni Aisha Stacey (© 2013 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 17 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 128 - Nag-email: 0 - Nakakita: 7354 (daily average: 4)

Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Pakikitungo sa mga Sektang Iniuugnay sa Islam

Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Pakikitungo sa mga Sektang Iniuugnay sa Islam


Mga Layunin:

·        Upang maintindihan ang kahulugan ng salitang bidah.

·      Para maging malinaw na ang mga nangyayaring mga pagbabago sa mundo gaya ng ng sa teknilohiya at pang transportasyon ay hindi  dapat na iwasan at layuan. 

·       Upang maging malinaw  kung ano ang   mga pagbabago (innovation)  at hindi  sa Islam.

Mga Terminolohiyang Arabik

·       Bidah - mga pagbabago (innovation).

·       Deen -  Panuntunan o pamamaraan ng Buhay  base sa Islamikong kapahayagan;  ang kabuoan ng pananampalataya at pagsasabuhay  ng mga muslim. Ang  Deen  ay karaniwang may pakahulugang  pananampalataya o ang relihiyong Islam. 

·       Dhuhr - Ang pang tanghaling pagdarasal.

·       Rakah - Bilang ng pagtayo sa pagdarasal .

·       Rajab - Ang pangalan ng ika pitong  buwan ng kalendaryong Islamiko.

·       Shariah – Batas Islamiko.

·       Sunnah - Ang salitang Sunnah ay may mga ilang kahulugan depende sa saklaw  ng pinag-aaralan ganun pa man ang kahulugan nito na  karaniwang  tinatanggap o pinaniwalaan  ay  anumang naiulat na sinabi, ginawa at sinang-ayunan ni Propeta Muhammad.  

Innovations1a.jpgAng Bidah  ay isang arabik na salita na nagmula sa salitang ugat na Al-Bada’ na ngangahulugang gumawa ng isang bagay na walang karapatan na gawin ito o manguna. Sa salitang Tagalog   ay gagamitin natin ang salitang mga pagbabago. Bago natin ipagpatuloy ang pagtalakay sa bidah kailangan nating maintindihan ang dalawang uri ng bidah. Ang unang uri ng pagbabago ay ang mga bagay bagay patungkol sa ating buhay sa mundo,  mga bagay gaya ng tiknolohiya, elektresidad, at trasportasyon ay maiu-ugnay sa kategoryang ito. Ang mga bagay na ito ay pinahihintulutan at sa isang banda ito ay katanggap tanggap. Ang isang uri ng pagbabago ay patungkol sa relihiyon o pagsamba, sa mga bagay patungkol sa relihiyon ang bidah ay hindi pinahihitulutan at isang napaka-delikado na magsagawa ng mga pagbabago sa ating relihiyon.  At dahil sa itoy delikado mayroong binanggit  na napakaraming mga kasabihan  at mga tradisyon si Propeta Muhammad para tukuyin ito. 

“Sinuman ang magdagdag o magbago sa aming mga sinabi na hindi namin ipinahintulot ay di katanggap-tanggap ”.[1]

 ang pinakamainam na salita ay ang aklat ng Allah at ang pinakamainam na gabay at halimbawa ay ang kay Muhammad  at ang pinakamasama sa lahat ng bagay  ay ang mga makabagong inimbentong bagay (patungkol sa relihiyon), dahil bawat pagbabago sa relihiyon  ay kamalian  at kaligawan. ”[2]

“…Bawat pagbabago sa relihiyon  ay dahilan ng pagkaligaw  at bawat pagkaligaw   ay sa apoy.”[3]

Ang deen ng Islam ay hindi nangangailangan ng mga pagbabago o  bidah.  Ang relihiyong Islam ay kompleto  at walang dahilan para dagdagan o magimbento  ng bagay patungkol sa relihiyon. ito ay pinatutunayan ng salita sa Quran “Sa araw na ito Aking ginawang ganap ang relihiyon para sa inyo, at ginawang lubos ang Aking pagpapala sa inyo at Aking pinili ang Islam bilang inyong  deen” (Quran 5:3)

Kung ang isang tao ay magbabago o magdaragdag sa deen  ng mga bagay na hindi  dating kasama dito,  siya ay nagpapahiwatig na ang relihiyon ay may kulang at nangangailangan pa ng iba para maging mabuti ito,  o pagpapahiwatig na hindi  kinumpleto at ginawang ganap ang kanyang relihiyon. Ito ay  nagpapasinungaling sa  mga talatang nasa itaas 

Bakit  importante na  hindi tangkilikin ang  bidah

Habang si Allah  ay hindi nagpaparusa  sa isang taong nagkamali dahil sa kawalan ng  kaalaman sa kanyang nagawa, nararapat lamang na obligahin ang ating sarili na tayo ay matuto sa abot ng ating makakaya. Ang  katotohanan na si Allah ay hindi tatanggap ng mga gawaing  hindi tumutupad sa dalawang mga mahahalagang kondisyon. Ang unang kondisyon ay ang pagsasagawa ng isang bagay na may sinserong intensyon na malugod ang pinaka- makapangyarihang Allah.  Ang pangalawang kondisyon  ay ang mga bagay na gagawin ay alinsunod sa katuruan ng Quran  at sa pinagtibay na Sunnah ni Propeta Muhammad. Ang mga gawa  ay nararapat na sumusunod sa  Sunnah at di  sumasalungat  dito.

Sa ganitong kaisipan, ating balikan  muli ang kahulugan ng  bidah.  Ayun sa pakahulugan ito ay mga bagay na inimbento o gawang makabago,  mga bagay na walang batayan at dahilan. Sa  legal na paraan, ito ay pagdadagdag ng bago sa deen ng Allah.  Kahit na ang aksyon ay ginawa na ang layunin ay para mapalapit  o para sa pagsamba  sa Allah hindi pa rin ito ito katanggap-tanggap. At ito ay kasalanan. 

Paano natin malalaman kung ang isang gawain ay isang gawaing bidah?

Sa lahat ng pagkakataon  ay maririnig natin na sinasabing ang Islam  ay ang relihiyon na  ipinaalam na karunungan. Nangangahulugan ito na ang mga naniniwala ay di dapat tumatanggap ng katuruan na  basat-basta. Ang isang mananampalataya ay  dapat mag-ukol ng panahon upang maunawaan ang mga bagay patungkol sa  deen at siya ay dapat matutong magtanong patungkol sa mga gawa o kawikaan na walang sapat na katibayan. Kung ang isang tao ay mag-uukol ng panahon na matutunan ang islam magagawa niyang malaman kung ano ang sunnah na gawain at ano ang bidah.

Ang mga sumusunod ay ang anim na pamamaraan  kung paano malalaman ang kaibahan ng  Sunnah sa  Bidah:

1.     Ang gawang pagsamba na ini-uugnay sa dahilan o rason na hindi pa naman naisasabatas:

Hindi pinahihintulutan  na mag-ugnay ng gawang pagsamba para sa anupaman o kadahilanan na hindi pinatutunayan ng Quran o  ng mga mapapanaligang Sunnah ni  Propeta Muhammad. Ang isang halimbawa nito ay ang paggising sa gabi at manalangin  tuwing sasapit ang ikapitong araw  sa Islamikong buwan  ng  Rajab  dahil sa paniniwalang si propeta Muhammad ay naglakbay sa mga kalangitan sa gabing yaon. Ang gawaing pagdarasal sa gabi ay bagay na napagkasunduan sa islam na may sapat na ibedensiya sa  Quran at Sunnah, ganun paman kung ito ay gagawin dahil sa rason na nabanggit sa taas  ay lalabas itong  bidah  dahil ito ay ibinase  at binuo   sa rason na hindi napagtibay  mula sa  Shariah.

2.     Uri ng pagsamba

isa ring kahalagahan na ang gawang  pagsamba ay ayon sa  Shariah sa larangan na ito. Kung ang isang tao  ay sasamba sa Allah  na  ang gagawing pagsamba ay isang uri na hindi naisabatas (sa Islam) ay hindi tatanggapin. Halimbawa hindi tama na isakripisyo (katayin) ang kabayo. Ito ay isang bagay na maaring bidah, isang pagdaragdag na makabago sa deen. Ang mga pwedeng isakripisyo ay nilimitahan ng  shariah ng Islam sa tupa, baka ,kambing  at mga kamelyo.

  Ating ipagpapatuloy ang ating pagtalakay  patungkol sa bidah  sa ikalawang bahagi ng pag-aaral  sa pagsasaliksik sa ibang paraan para alamin ang kaibahan ng  Sunnah at ng bidah at pagtatala  ng ilang karaniwang bidahs na makikita natin araw-araw  sa mga mosque at sa ilang mga  Muslim sa buong mundo.Talababa:

[1] Saheeh Bukhari, Saheeh Muslim

[2] Saheeh Muslim

[3] At Tirmidhi

Mga kagamitan  para sa Aralin
MahinaPinakamainam  I-rate ito
| More
Mag-iwan sa amin ng feedback o Katanungan

Maaari ka ring magtanong sa live na chat sa pamamagitan nito.

Iba pang mga aralin sa Antas6