Mga Antas

Tulong sa Pamamagitan ng Chat

 

Tungkol sa Site na ito

Maligayang pagdating sa site ng eLearning para sa mga Bagong Muslim. Ito ay para sa mga bagong nagbalik-loob na Muslim na gustong matutunan ang kanilang bagong relihiyon sa isang madali at sistematikong paraan. Ang mga aralin dito ay nakaayos sa ilalim ng mga baitang. Kaya una, pumunta ka sa aralin 1 sa ilalim ng baitang 1. Pag-aralan ito at pagkatapos ay kunin ang pagsusulit nito. Kapag napasa mo ito lumipat sa aralin 2 at iba pa. Maligayang pakikilahok.

Magsimula Dito

Lubhang inirerekomenda na magparehistro ka upang ma-save ang mga marka at pag-unlad ng iyong pagsusulit. Kaya, magrehistro dito, pagkatapos ay magsimula sa aralin 1  sa ilalim ng baitang 1 at mula doon ay lumipat sa susunod na aralin. Mag-aral ng maginhawa. Sa tuwing babalik ka sa site na ito, pindutin lamang ang "Dalhin  ako kung saan ako nakaabot" na button (magagamit lamang para sa mga rehistradong user).

Ang Mga Boluntaryong Pagdarasal

  

Deskripsyon:  Mga pangunahing  kaalaman  sa boluntarayong pagdarasal o  nafl ang ituturo sa araling  ito.

Ni Imam Kamil Mufti (© 2013 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 18 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 87 - Nag-email: 0 - Nakakita: 6465 (daily average: 3)

Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Mga Panalangin


185

Ang mga pangunahing kaalaman para sa boluntaryong pagdarasal na kilala bilang ‘nafl’ ang siyang ituturo sa araling ito. 

Mga Layunin

·       Para pahalagahan at malaman ang kaibahan ng “nafl” at “fard” na pagdarasal.

·       Para pahalagahan at malaman ang benepisyo  ng “nafl” na pag darasal.

·       Upang matutunan ang mga karaniwang dinadasal sa mga boluntaryong pagdarasal.

Terminolohiyang Arabik

·       Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha- Ito’y katawagan sa pang araw araw na mga pagdarasal sa Islam.

·       Fard – Ang obligadong gawain.

·       Nafl – Ang boluntaryong gawain na pagdarasal.

·       As-Sunan ar-Rawatib – Mga karagdagang pagdarasal na ginawa ng Propeta bago at pagkatapos ng pang araw araw na obligadong pagdarasal.

·       Rakah - Bilang ng pagdarasal.

·       Tasleem – Ang pagbati (pagbigkas) ng SALAM(KAPAYAPAAN) tuwing matatapos sa pagdarasal.

·       Duha – Ang tawag sa boluntaryong pagdarasal na ginagawa sa  umaga pagkatapos sumikat ang araw at bago sumapit ang dasal ng tanghali (Dhur).

 

VoluntaryPrayers.jpg      Ang unang dapat malaman at maintindihan ay kung ano ba ang pagkakaiba ng tinatawag na fard at tinatawag na nafl. Ang fard ay isang obligadong gawain, na siyang pinag utos satin ng Allah na gawin ito, at kapag ito’y ating iniwan ay isang kasalanan at ito’y pananagutan natin sa araw ng paghuhukom. Halimbawa nito’y ang dalawang rakah sa fajr na pagdarasal. Nafl ang literal na ibig sabihin nito ay “karagdagan”. Ang nafl(boluntaryong) pagdarasal ay hindi pinag utos na gawin o kinakailangang gawin ng isang Muslim , sa halip ito’y nasa indibidwal na kung ito’y kanilang gagawin o gustohing gawin. Dahil ito’y hindi kinakailangan gawin at isang boluntaryong gawain lamang. Ang isang Muslim ay hindi magkakasala kapag ito ay kaniyang iniwan, ngunit siya ay gagantimpalaan sa paggawa at pag ganap  niya rito(boluntaryong pagdarasal). At ang mga halimbawa nito ay ang mga boluntaryong pag-darasal na siyang tatalakayin sa araling ito.

Isang magandang payo patungkol sa boluntaryong pagdarasal .  Ito’y idagdag mo ng dahan dahan  sa iyong pang-araw a araw, na mga obligadong mga pagdarasal. Kailangan mo munang ituon ang iyong sarili sa limang beses na pang araw araw na pagdarasal at isabay mo ng unti-unti, at wag mong pahirapan ang iyong sarili rito, at gayun din ay wag mong ipag sawalang bahala at iwan ito (ang mga boluntaryong pagdarasal)

Mga Benepisyo  ng Nafl na  Pagdarasal

Sinabi  ng Propeta (saw): "katotohanan ang unang itatanong sa mga gawain ng mga tao sa araw ng paghuhukom ay ang kanilang pagdarasal, sasabihin ng ating Panginoon sa Kanyang mga anghel at Siya ang mas nakakaalam:" Tingnan ninyo ang ginawang pagdarasal ng aking alipin (ang obligadong pagdarasal) kung kanya ba itong nakompleto o kanya itong napabayaan.' At kung kanya itong nakompleto ay isusulat  para sa kanya ng buo, at kung ito naman ay kanyang napabayaan, sasabihin ng Allah :' Tingnan ninyo kung mayron ba siyang nagawang mga  boluntaryong pagdarasal.' Kung mayron  siyang mga boluntaryong pagdarasal, Sasabihin ng Allah:'Ganapin ninyo o kompletuhin para sa aking alipin ang kanyang pagkukulang na pagdarasal mula sa kanyang nagawang mga boluntaryong pagdarasal.'Pagkatapos nito ay susuriin naman  kanyang mga gawa sa parehong pamamaraan" (Abu Dawud).

Ang Dalawang Uri Ng  Nafl o Boluntaryong Pagdarsal

a)     Ang pangkalahatang nafl na pagdarsal: Maaring isagawa ito  kung kailan man gustohin ng isang muslim ng kahit na walang rason  o  kadahilanan para rito, at wala ring  tiyak na bilang sa pagsasagawa nito. Ganun paman dapat tandaan  na ang Pangkalahatang nafl na pagdarasal ay hindi dapat isagawa sa mga oras kung saan ipinagbabawal o di kaaya aya  ang pag sasagawa nito.

b)   Mga natatanging nafl na pag darasal : Ito’y mga pagdarasal na may natatanging mga dahilan at rason . 

Mga Halimbawa Ng Mga Natatanging Nafl na pagdarasal

 As-Sunan ar-Rawatib ( kadalasang tinatawag na 'Sunnah o boluntaryong mga pagdarasal')

Ito yung mga bulontaryong pagdarasal na may kinalaman sa mga obligadong pagdarasal na siyang may nakatakdang bilang at pagkakasunod sunod. Ang mga pagdarasal na ito ay ang mga sumusunod:

Pangalan

ng Dasal

Rakah ng Fard na pagdarasal

Rakah ng ‘Sunnah na pagdarasal bago ang Fard

Rakah ng ‘Sunnah ng pagdarasal’ pagkatapos ng FardFajr

2         2

 

Dhuhr

4

4 (2+2)

2

Asr

4

 

 

Magrib

3

 

2

Isha

4

 

2

 

  Ang sugo ng Allah(saw) ay nagsabi: “Ang sinumang mag salah(magdasal) ng labing dalawang rakah sa araw at sa gabi ay pag kakalooban o igagawa ng Allah ng bahay sa Paraiso: apat na rakah bago ang dhuhr at dalawa pagkatapos nito,  dalawang rakah pagkatapos ng Magrib, dalawang rakah pagkatapos ng Isha,at dalawang rakah bago ang Fajr.” (Tirmidhi)

Ang Propeta o Sugo ng allah  ay nagsabi patungkol sa dalawang rakah ng Fajr na obligadong pagdarasal,” Ito’y mas mahalaga sa akin kaysa sa sa buong mundo.” (Saheeh  Muslim)

"Ang Propeta  ng Allah  kailanman ay hindi  iniwanan  ang apat na rakah bago ang obligadong dasal sa Dhuhr at ang dalawang rakah bago ang  obligadong  dasal sa  Fajr sa kahit na anong sitwasyon. .” (Saheeh al-Bukhari)

Witr na Pagdarasal

       Ang Propeta (saw) ay nagdasal  at hinikayat ang iba na isagawa ang Witr na pagdarasal ito. Ito’y isang nafl  o boluntaryong pagdarasal na napakahalaga at  binigyang importansiya, at ayon sa ibang Skolar ay ito  ay kinakailangang pagdarasal

Ito’y isinasagawa pagkatapos ng Isha na pagdarasal at pwede ring isagawa bago paman dumating ang oras ng  pagdarasal ng Fajr.

Ang  Witr  ay maaring isagawa  sa pamamagitan ng:

1.     Pagdarasal ng dalawang rakah tulad ng ibang pagdarasal na tig dadalawang rakah na pagdarasal at wawakasan  ng pag  tasleem, at pagkatapos ay ang karagdagang isang rakah at ito’y magtatapos  din ng  pag tasleem .

2.     Pagdarasal ng tatlong rakah na tuloy tuloy ( walang pag upo pagkatapos ng pangalawang rakah tulad sa Maghrib) at pagkatapos ay magtatapos sa pamamagitan ng pag-tasleem.

3.    Isang rakah at ito’y magtatapos sa pag tasleem.

Tahiyya-tul-Masjid (Ang pagdarasal sa tuwing papasok ng Masjid) 

Ito’y pagdarasal kung saan ang dalawang nafl  na rakah ay isinasagawa kapag papasok sa Masjid. Ang Sugo ng Allah ay nag sabi,” Sinuman sainyo ang pumasok sa Masjid, ay nararapat  mag salah ng dalawang rakah bago siya umupo.” (Saheeh Al-Bukhari)

Salat at-Tawba (Pagbabalik loob na Pagdarasal)

Ang Sugo ng Allah ay nag sabi: “ Walang  sinuman, na nakagawa ng kasalanan, nagpakadalisay at  nag salah (nagdasal) ng dalawang rakah , humingi  ng kapatawaran kay Allah,  kundi  siya ay patatawarin ng Allah.” (Abu Daud, Tirmidhi, Ibn Majah)

Duha na Pagdarasal

Si Abu Dhar ay nag ulat na ang Propeta (saw) ay nagsabi: “ Nararapat na makapag kawang gawa ang bawat  parte  ng iyong katawan araw araw. Sa tuwing pagsambit ng 'Subhanallah- Ang Allah ay walang depekto, perpekto sa lahat ng bagay' ito'y  isang kawang gawa at sa tuwing sasabihin ang Alhamdulillah- Ang papuri ay para sa Allah lamang' ay kawang gawa, At sa tuwing sasabihin ang ‘La illaha illa Allah ’- Walang ibang diyos kundi ang Allah lamang’ ay kawang gawa. At sa tuwing sasabihin ang ‘Allahu Akbar- ang Allah ay dakila’ ito  ang napakalaking kawang gawa. Ang mag utos ng mabuti ay kawang gawa, at ang mag bawal ng masama ay kawang gawa, at  ang makakasapat dito (bilang  kawang gawa) ay  ang dalawang rakah ng Duha.” (Saheeh Muslim)

     Ang oras ng Duha ay nag sisimula kapag ang liwanag ng araw ay kumalat na sa kalangitan at hangang sa ito’y makarating na sa katanghalian. At mas mainam na ipahuli ang pagsasagawa nito hangang sa ang araw ay tumaas  na at ang umaga ay maging mainit na.

Ang pinakamababang bilang ng  pagsasagawa nito ay dalawang rakah, maaari niya itong dagdagan hanggat gusto niya.

 

 

Pasusulit at Quick Navigation
Mga kagamitan  para sa Aralin
MahinaPinakamainam  I-rate ito
| More
Mag-iwan sa amin ng feedback o Katanungan

Maaari ka ring magtanong sa live na chat sa pamamagitan nito.

Iba pang mga aralin sa Antas6