Date: Wed, 19 May 2021 06:47:28 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Inirekomendang Gawaing ritwal sa pagligo (Ghusl) Message-ID: <29c52587830b7ff684cb2e6f133ef580@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 34.237.52.11 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_29c52587830b7ff684cb2e6f133ef580" --b1_29c52587830b7ff684cb2e6f133ef580 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_29c52587830b7ff684cb2e6f133ef580" --b2_29c52587830b7ff684cb2e6f133ef580 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 4 :: Lesson 6 Inirekomendang Gawaing ritwal sa pagligo (Ghusl) Deskripsyon: Isang paliwanag kung kailan inirerekomenda na gawin ang ghusl at maunawaan ang ilang mga pangkalahatang alituntunin at regulasyon na may kaugnayan sa kababaihan. Ni Imam Kamil Mufti Nai-publish sa 20 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 76 - Nag-email: 0 - Nakakita: 5233 (daily average: 5) Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Mga Panalangin Mga kinakailangan · Tuntunin ng ritwal sa pagligo(Ghusl). Mga Layunin · Upang malaman ang mga okasyon kung saan ang pagganap ng ghusl ay hindi sapilitan ngunit isang inirerekomenda at kapaki-pakinabang na gawain. · Upang maintindihan ang alituntunin para sa mga kababaihan patungkol sa ghusl. ·Upang maging pamilyar sa ilang mga pangkalahatang alituntunin na may kaugnayan sa ghusl. Mga Terminolohiyang Arabik · Ghusl – ritwal na pagligo. · Wudoo – espesyal na paghuhugas. · Eid – pyestao pagdiriwang. Ipinagdiriwang ng mga Muslim ang dalawang pangunahing relihiyosong malaking pista, na kilala bilang Eid-ul-Fitr (na nagaganap pagkatapos ng Ramadan) at Eid-ul-Adha (na nangyayari sa panahon ng Hajj). · Salat ul-Jumuah– pagdarasal sa araw ng Biyernes. · Junub – isa na nasa isang estado ng pagkatapos ng pagtatalik. · Fajr - pang umagang pagdarasal. Kailan ba mas mainam ngunit hindi Kinakailangan mag-sagawa ng Ghusl? May mga okasyon kung kailan ito inirerekomenda at kapaki-pakinabang para sa isang Muslim ang isagawa ang ghusl: ang iba sa kanila ay nakalista dito: (1)Para sa Biyernes na pagdarasal (Salat ul-Jumuah sa Arabe). Mas mainam isagawa ang ghusl bago ang dasal sa araw ng Jumu'ah. Ang oras ay umaabot sa pagitan ng bukang liwayway sa araw ng biyernes at ang oras ng panalangin ng Jumu'ah. Bagama't ito'y hindi posible para sa marami na magsagawa ng ghusl bago ang Jum'uah dahil sa trabaho o paaralan, pwede nila itong isigawa bago sila umalis sa umaga. Pag ang wudoo ay nasira at ito'y nawalan ng bisa kailangan mag wudoo ng panibago na di na kinakailagang maligo. (2) Taunang pagdarasal para sa Eid. Minumungkahi para sa isang Muslim ang magsagawa ng ghusl sa araw ng pagdarasal ngEid. Maraming mga ulat mula sa mga Kasamahan ang naiulat tungkol sa bagay na ito. (3) Pagpasok sa Mecca Ito'y kanais-nais ang magsagawa ng ghusl para sa sinumang gustong pumasok sa Mecca.[2] (4) Ghuslpagkatapos ng paghuhugas ng bangkay.Ang pagsasagawa ng Ghusl ay mimumungkahi pagkaraang maghugas ngbangkay.[3] Ghusl para sa mga Kababaihan Ang pagligo para sa kababaihan ay nakabalangkas sa itaas, maliban na kung siya ay may tinirintas na buhok hindi na niya kailangang tanggalin ito, kailangan lang maabot ng tubig ang kanyang anit. [4] Ito ay sapat na para sa kanya upang ibuhos ang tubig sa ibabaw ng kanyang ulo ng tatlong beses, siguraduhin na ang tubig ay ganap na umabot sa pinagtubuan ng kanyang buhok (anit). Gayundin, ang nail polish o anumang iba pang agent na pumipigil sa tubig mula sa pag-abot sa mga bahagi ng katawan ay dapat alisin sa oras ng ghusl.[5] Kanais-nais para sa isang babae pagkatapos isagawa ang ghusl dahil sa buwanang dalaw o kaya'y pagkatapos ng panganganak na gumamit ng bulak na may aroma at ipahid ito samaselang bahagi ng katawan, ng sa gayon malinis niya ang kanyang sarili mula sa natitirang amoy ng dugo sa kabuwanang dalaw.[6] Ang ghusl ay hindi kinakailangan sa mga sumusunod na dalawang kalagayan: (i) Normal na may lumalabas sa maselang bahagi ng katawan. Ito'y normal para sa maselang bahagi ng katawan na mamasa-masa na para bagang isang uhog. Nagbabago ito sa buong buwanang pag-ikot (cycle) bilang tugon sa produksyon ng hormon ng katawan. Karamihan sa mga normal na kabataan at mas matatandang kababaihan ay may puting, malagkit na lumalabas na tinatawag na leucorrhea, isang likido na naiiba mula sa orgasmic fluid. Ito’y normal para sa mga kababaihan na magkaroon nito ng kaunti sa kanilang pananamit. Ang Lumalabas na likido sa katawan ay maaring mas basa ito o kaya'y tuyo, at maaring ito'y malagkit o kaya'y malapot. itong lumalabas ay maaring puti o kaya'y manilaw-nilaw kapag nalantad sa hangin. Normal sa maselang bahagi ng katawan na mamasa-masa na may katamtamang amoy, o walang aroma, at maaaring maging malinaw o malagatas ang kulay kapag namamasa-masa, naninilaw ang kulay pag natuyo, at namumuong bahagya.Maaaring mas mabigat sa panahon ng kalagitnaan ng buwan, kapag nangyayari ang obulasyon, sa panahon ng pagbubuntis, at kapag gumagamit ng mga tabletas para sa birth control. Ang Ghusl ay hindi kinakailangan sa ganitong kaso. (ii) Laro bago magtalik (foreplay), ang pag-iisip tungkol sa pakikipagtalik at sekswal na pagpukaw ay nagiging sanhi ng mga ugat na lumawak. Ang pamamaga ay lumilikha ng isang "reaksyon ng pagpapawis" nagdudulot ng pamamasa ng maselang bahagi ng katawan at mabasa ang lagusan. Ang kombinasyon ng vaginal mocus at lubrikasyon ay ang nagdudulot ng sexual secretions sa kababaihan. Maaring ito'y puti na manipis at hindi sinusundan ng pakiramdam ng pagkahapo. Ito'y tinatawag na madhiy sa Arabe.Ang Ghusl ay hindi din kinakailangan sa kasong ito. Ang isang babae ay itinuturing na hindi malinis pagkatapos makipagtalik at dapat magsagawa ngghusl sa dalawang kaso: (a) Pagpasok ng maselang bahagi ng lalake sa maselang bahagi ng babae, kahit pa walang lumabas mula sa lalaki, ito aynangangahulugan na ang mag-asawa ay hindi malinis. Pareho silang nangangailangan ng ghusl upang ipagpatuloy ang pagsamba. (b)Paglabas ng likido sa maselang bahagi ng katawan na tinatawag na maniy dahil sa panaginip[7] at sa orgasm ng babae. Ang isang babae ay kinakailangan magsagawa ng ghusl pag nakaranas ngisang erotikong panaginip at nakaramdam siya ng pamamasa sa maselang bahagi ng katawan sa panahong siya'y nagising. Gayundin, ang ghuslay nagiging obligado pag ang babae ay nalabasan ngmaniy at siya'y umabot sa orgasm dahil sa iba pang kadahilanan. Ang orgasm aykasukdulan ng sekswal na aktibidad na sinamahan ng kotraksyon ng maselang bahagi ng katawan at iba pang mga pagbabago sa katawan, at mga karaniwang resulta mula sa pakikipagtalik.[8] Makikilala ang kaibahan ng maniy mula sa normal na discharge mula sa maselang bahagi dahil sa amoy at kulay. Ang maniy ng mga kababaihan, ang likido na nangangailangan ng ghusl, ay makikilala sa pamamagitan ng maraming katangian: (a) ito ay lumalabas bilang resulta ng pakiramdam na sekswal na kasiyahan at nararamdaman ng babae ang ibang pakiramdam kapag ito ay lumabas. (b)ito ay sinusundan ng isang pakiramdam ng pagkahapo. (c) ito ay may isang partikular na amoy.[9] (d) ito ay karaniwang dilaw at di-malapot. Maaari itong maging puti. Ang unang dalawang katangian ay marahil ang pinakamahalagang senyales. Ang likido na lumalabas sa maselang bahagi ng katawan ng babae na inilarawan sa itaas na hindi nakakatugon sa mga katangian ng maniy ay hindi nangangailangan ng ghusl, ngunit nangangailangan ng wudoo.Pangkalahatang mga alintuntunin para saGhusl Ang mag asawa ay maaring maligo ng magkasama, ngunit ito'y malaswa at ipinagbabawal na isagawa sa publiko. Ipinagbabawal na ilantad ang mga pribadong bahagi maliban sa asawa o para sa medikal na paggamot. Sapat ng magsagawa ng isangghusl para sa dalawang kadahilanan, tulad ng pagkatapos ng sekswal na aktibidad at panalangin sa araw ng Biyernes, kailangan lamang na gawin ang intensyon na magsasagawa ng ghusl para sa dalawang kadahilanan. Ito ay sapat na para sa isang tao upang magsagawa ng ghusl kahit na hindi siya nagsagawa ng espesyal na paghugas ng isinasagawa niya ang ghusl. ito'y ipinahihintulot para sa isang tao pagkatapos ng pagtalik (junub) o para sa babaeng may buwanang dalawna alisin ang buhok, putulin ang kuko at mamasyal sa pamilihan at iba pa, at hindi ito itinuturing na nakakasirang mga gawain. Pinapayagan para sa mga mag-asawa na gamitin ang tubig na natira ng isa na gaya din na pwede rin nilang gamitin ang iisang lalagyan para sa ghusl para magsagawa ng ghusl. Ang mag-asawa ay hindi kinakailangang magsagawa ng ghusl kaagad pagkatapos ng pagtatalik. Pagkaraan ng pagdarasal sa gabi, ito'y ipinahihintulot na iantala ang pagligo hanggang sa umagang pagdarasal (Fajr). Sa ganitong pagkakataon nirerekomenda na mag-wudoo bago matulog. Mga talababa: [1]Sinabi ng Propeta, "Ang sinumang gumagawa ng paghuhugas at perpekto ito at pagkatapos ay pupunta sa panalangin sa araw ng Biyernes at nakikinig nang mabuti, ay mapapatawad siya sa panahon sa pagitan ng Biyernes at sa susunod na Biyernes, at isang karagdagang tatlong araw." (Saheeh Muslim) [2]Iniulat ni Nafi na si Ibn Umar ay hindi kailanman pumasok sa Mecca nang hindi gumugol ng gabi sa Dhi Tawu hanggang sa madaling araw, at siya ay naligo, at pagkatapos ay papasok sa Mecca sa umaga. Binanggit niya (Ibn Umar) na ang Sugo ng Allah ay gumawa ng gayon. (Ang Dalawang Saheehs. Ang bersyon na ito ay mula sa Saheeh Muslim) [3]Ang Propeta ay naiulat na nagsabi, "Ang sinuman na naghugas ng bangkay ay dapat magsagawa ng ghusl, at sinuman ang nagdala sa kanya ay dapat maghugas. "(Musnad, Abu Dawud, Al-Tirmidhi, Nisa'i, Ibn Majah) [4] Si Umm Salamah na asawa ng Propeta ay nagsabi, "O Sugo ng Allah, Ako ay isang babae na may tirintas sa aking ulo. Kailangan ko bang tanggalin ang mga ito para sa ghusl pagkatapos ng pakikipagtalik? "Sabi niya," Hindi, sapat na upang ibuhos ang tatlong dakot ng tubig sa iyong ulo at pagkatapos ay ibuhos ang tubig sa iyong sarili. Pagkatapos ng paggawa nito, ikaw ay malinis na. "(Musnad, Saheeh al Bukhari, at Al-Tirmidhi) [5] Ito ay batay sa utos ni Allah na hugasan ang mga mukha at kamay, atbp (isagawa ang wudoo) sa Quran 5: 6 bago manalangin. Ayon sa mga iskolar, ang paghuhugas ay nagpapahiwatig na ang tubig ay dapat na talagang maabot ang balat, kaya ang anumang bagay na sumasaklaw dito ay dapat alisin. [6] Isang babaeng kasamahan ang nagtanong sa Sugo ng Allah tungkol sa ghusl matapos ang regla. Sinabi niya (Sugo): "Dapat niyang gamitin ang tubig na may halong dahon ng puno ng lote at linisin ang sarili. Pagkatapos ay dapat niyang ibuhos ang tubig sa ibabaw ng kanyang ulo at kuskusin ito hanggang sa maabot nito ang pinagmumulan ng buhok, pagkatapos ay dapat ibuhos ang tubig sa ibabaw nito. Pagkatapos, dapat siyang kumuha ng isang piraso ng bulak na may musk o pabango at linisin ang sarili nito. "(Abu Dawood, Ibn Majah, at iba pa) [7] Ang wet-dreams sa kababaihan ay maliit na pinag-aralan kahit ngayon, ngunit kinumpirma ito ni Propeta Muhammad 1400 taon na ang nakalilipas. Noong 1953, natagpuan ni Alfred Kinsey, Ph.D, isang researcher sa seksuwalidad, na halos 40 porsiyento ng 5,628 kababaihan na kanyang tinanong ay nakaranas ng orgasm sa gabi (orgasm habang natutulog), o "basang-panaginip (wet dream)" noong sila ay apatnapung taon gulang. Ang isang mas maliit na pag-aaral na inilathala sa Journal of Sex Research noong 1986 ay natagpuan na ang 85 porsiyento ng mga kababaihan na nakaranas ng mga orgasm sa gabi ay nangyayari sa edad na dalawampu't isa ...Ang iba sa kanila ay edad na labintatlo. Ang vaginal secretions ay maaaring maging tanda ng sekswal na pagpukaw nang walang orgasm. [8]Karamihan ng mga kababaihan, ang likido ay hindi lumalabas sa panahon orgasm, ngunit kadalasan ay nakararanas ng pamamasa ng maselang bahagi ng katawan. Sa ilang mga kababaihan, ang "bulalas (ejaculation)" ng isang malinaw na likido ay pinaniniwalaan na gawa ng mga glandula ng Skene (skenes glands) na katulad ng komposisyon sa glandula ng prostate ng isang lalake. Ito ay nangyayari sa panahon ng orgasm at hindi ihi. Ito ay katulad sa komposisyon ng semen, subalit walang sperm. Ang likido na ito ay naiiba sa mga secretions ng babae sa panahon ng pagpukaw. [9] Kahit na ito ay hindi pamilyar sa maraming mga mambabasa, ito ay inilarawan ng gaya ng paglalarawan ng pollen ng palm tree at amoy ng harina, sa madaling sabi ay napakalinaw. Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/98/inirekomendang-gawaing-ritwal-sa-pagligo-ghusl/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_29c52587830b7ff684cb2e6f133ef580 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Inirekomendang Gawaing ritwal sa pagligo (Ghusl)

Deskripsyon: Isang paliwanag kung kailan inirerekomenda na gawin ang ghusl at maunawaan ang ilang mga pangkalahatang alituntunin at regulasyon na may kaugnayan sa kababaihan.

Ni Imam Kamil Mufti

Nai-publish sa 20 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 76 - Nag-email: 0 - Nakakita: 5233 (daily average: 5)

Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Mga Panalangin


Mga kinakailangan

·    Tuntunin ng ritwal sa pagligo(Ghusl).

Mga Layunin

·       Upang malaman ang mga okasyon kung saan ang pagganap ng ghusl ay hindi sapilitan ngunit isang inirerekomenda at kapaki-pakinabang na gawain.

·       Upang maintindihan ang alituntunin para sa mga kababaihan patungkol sa ghusl.

·       Upang maging pamilyar sa ilang mga pangkalahatang alituntunin na may kaugnayan sa ghusl.

Mga Terminolohiyang Arabik

·       Ghusl – ritwal na pagligo.

·       Wudoo – espesyal na  paghuhugas.

·       Eid – pyesta o pagdiriwang. Ipinagdiriwang ng mga Muslim ang dalawang pangunahing relihiyosong malaking pista, na kilala bilang Eid-ul-Fitr (na nagaganap pagkatapos ng Ramadan) at Eid-ul-Adha (na nangyayari sa panahon ng Hajj).

·       Salat ul-Jumuah – pagdarasal sa araw ng Biyernes.

·       Junub – isa na nasa isang estado ng pagkatapos ng pagtatalik.

·       Fajr - pang umagang pagdarasal.

Kailan ba mas mainam ngunit hindi Kinakailangan mag-sagawa ng Ghusl?

May mga okasyon kung kailan ito inirerekomenda at kapaki-pakinabang para sa isang Muslim ang isagawa ang ghusl: ang iba sa kanila ay nakalista dito:

(1)      Para sa Biyernes na pagdarasal (Salat ul-Jumuah sa Arabe).

 Mas mainam isagawa ang ghusl bago ang dasal sa araw ng Jumu'ah. Ang oras ay umaabot sa pagitan ng bukang liwayway sa araw ng biyernes at ang oras ng panalangin ng Jumu'ah. Bagama't ito'y hindi posible para sa marami na magsagawa ng ghusl bago ang Jum'uah dahil sa trabaho o paaralan, pwede nila itong  isigawa bago sila umalis sa umaga. Pag ang wudoo ay nasira at ito'y nawalan ng bisa kailangan mag wudoo ng panibago na di na kinakailagang maligo.

(2)      Taunang pagdarasal para sa Eid.

Minumungkahi para sa isang Muslim ang magsagawa ng ghusl sa araw ng pagdarasal ng Eid. Maraming mga ulat mula sa mga Kasamahan ang  naiulat tungkol sa bagay na ito.

(3)      Pagpasok sa Mecca

 Ito'y kanais-nais ang magsagawa ng ghusl para sa sinumang gustong pumasok sa Mecca.[2]

(4)      Ghusl pagkatapos ng paghuhugas ng bangkay.

Ang pagsasagawa ng Ghusl ay mimumungkahi pagkaraang maghugas ng 

bangkay.[3]

Ghusl para sa mga Kababaihan

Ang pagligo para sa kababaihan ay  nakabalangkas sa itaas, maliban na kung siya ay may tinirintas na buhok hindi na niya kailangang tanggalin ito, kailangan lang  maabot ng tubig ang kanyang anit. [4] Ito ay sapat na para sa kanya upang ibuhos ang tubig sa ibabaw ng kanyang ulo ng tatlong beses, siguraduhin na ang tubig ay ganap na umabot sa pinagtubuan ng kanyang buhok (anit).

Gayundin, ang nail polish o anumang iba pang agent na pumipigil sa tubig mula sa pag-abot sa mga bahagi ng katawan ay dapat alisin sa oras ng ghusl.[5]

 Kanais-nais para sa isang babae pagkatapos isagawa ang ghusl dahil sa buwanang dalaw o kaya'y pagkatapos ng panganganak na gumamit ng bulak na may aroma at ipahid ito sa maselang bahagi ng katawan, ng sa gayon malinis niya ang kanyang sarili mula sa natitirang amoy ng dugo sa kabuwanang dalaw.[6]

 Ang ghusl  ay hindi kinakailangan sa mga sumusunod na dalawang kalagayan:

(i)   Normal na may lumalabas sa maselang bahagi ng katawan.  Ito'y normal para sa maselang bahagi ng katawan na mamasa-masa na para bagang isang  uhog.  Nagbabago ito sa buong buwanang pag-ikot (cycle) bilang tugon sa produksyon ng hormon ng katawan. Karamihan sa mga normal na kabataan at mas matatandang kababaihan ay may puting, malagkit na lumalabas na tinatawag na leucorrhea, isang likido na naiiba mula sa orgasmic fluid.  Ito’y normal para sa mga kababaihan na magkaroon nito ng kaunti sa kanilang pananamit.  Ang Lumalabas na likido sa katawan ay maaring mas basa ito o kaya'y tuyo, at maaring ito'y malagkit o kaya'y malapot.  itong lumalabas ay  maaring puti o kaya'y manilaw-nilaw kapag nalantad sa hangin.  Normal sa maselang bahagi ng katawan na mamasa-masa na may katamtamang amoy, o walang aroma, at maaaring maging malinaw o malagatas ang kulay kapag namamasa-masa, naninilaw ang kulay pag natuyo, at namumuong bahagya. Maaaring mas mabigat sa panahon ng kalagitnaan ng buwan, kapag nangyayari ang obulasyon, sa panahon ng pagbubuntis, at kapag gumagamit ng mga tabletas para sa birth control. Ang Ghusl ay hindi kinakailangan sa ganitong kaso.

(ii)  Laro bago magtalik (foreplay), ang pag-iisip tungkol sa pakikipagtalik at sekswal na pagpukaw ay nagiging sanhi ng mga ugat na lumawak.  Ang pamamaga ay lumilikha ng isang "reaksyon ng pagpapawis" nagdudulot ng pamamasa ng maselang bahagi ng katawan at mabasa ang lagusan. Ang kombinasyon ng vaginal mocus at lubrikasyon ay ang nagdudulot ng sexual secretions  sa  kababaihan. Maaring  ito'y puti na manipis at hindi sinusundan ng pakiramdam ng pagkahapo. Ito'y tinatawag na madhiy sa Arabe.  Ang Ghusl ay hindi din kinakailangan sa kasong ito.

Ang isang babae ay itinuturing na   hindi malinis pagkatapos makipagtalik at dapat magsagawa ng  ghusl sa dalawang kaso:

(a)  Pagpasok ng  maselang bahagi ng lalake sa maselang bahagi ng babae, kahit pa walang lumabas mula sa lalaki,  ito ay  nangangahulugan na ang mag-asawa ay hindi malinis. Pareho silang nangangailangan ng ghusl upang ipagpatuloy ang pagsamba.

(b)  Paglabas ng likido sa maselang bahagi ng katawan na tinatawag na maniy dahil sa panaginip[7]  at sa orgasm ng babae.

Ang isang babae ay kinakailangan magsagawa ng ghusl pag nakaranas ng isang erotikong panaginip at nakaramdam siya ng pamamasa sa  maselang bahagi ng katawan sa panahong siya'y nagising.

Gayundin, ang ghusl  ay nagiging obligado pag ang babae ay nalabasan ng maniy at siya'y umabot sa orgasm dahil sa iba pang kadahilanan. Ang orgasm ay kasukdulan ng sekswal na aktibidad na sinamahan ng kotraksyon ng maselang bahagi ng katawan at iba pang mga pagbabago sa katawan, at mga karaniwang resulta mula sa pakikipagtalik. [8]

Makikilala ang kaibahan ng maniy mula sa normal na discharge mula sa maselang bahagi  dahil sa  amoy at kulay.  Ang maniy ng mga kababaihan, ang likido na nangangailangan ng ghusl, ay makikilala sa pamamagitan ng maraming katangian:

(a)  ito ay lumalabas bilang  resulta ng pakiramdam na  sekswal na kasiyahan at nararamdaman ng babae ang ibang pakiramdam kapag ito ay lumabas.

(b) ito ay sinusundan ng isang pakiramdam ng pagkahapo.

(c)  ito ay may isang partikular na amoy.[9]

(d)  ito ay karaniwang dilaw at di-malapot. Maaari itong maging puti.

Ang unang dalawang katangian ay marahil ang pinakamahalagang senyales. Ang likido na lumalabas sa maselang bahagi ng katawan ng babae na inilarawan sa itaas na hindi nakakatugon sa mga katangian ng maniy ay hindi nangangailangan ng ghusl, ngunit nangangailangan ng wudoo.

Pangkalahatang mga alintuntunin para sa Ghusl

Ang mag asawa ay maaring maligo ng magkasama, ngunit ito'y malaswa at ipinagbabawal na isagawa sa publiko. Ipinagbabawal na ilantad ang mga pribadong bahagi maliban sa asawa o para sa medikal na paggamot.

Sapat ng magsagawa ng isang  ghusl para sa dalawang kadahilanan, tulad ng pagkatapos ng sekswal na aktibidad at panalangin sa araw ng Biyernes, kailangan lamang na gawin ang intensyon na magsasagawa ng ghusl para sa dalawang kadahilanan.

Ito ay sapat na para sa isang tao upang magsagawa ng ghusl kahit na hindi siya nagsagawa ng espesyal na  paghugas ng isinasagawa niya ang ghusl.

ito'y ipinahihintulot  para sa isang tao pagkatapos ng pagtalik (junub) o para sa babaeng may buwanang dalaw na alisin ang buhok, putulin ang kuko at mamasyal sa pamilihan at iba pa, at hindi ito itinuturing na  nakakasirang mga  gawain.

Pinapayagan para sa mga mag-asawa na gamitin ang tubig na natira ng isa na gaya din na pwede rin nilang gamitin ang iisang lalagyan para sa ghusl para magsagawa ng ghusl.

Ang mag-asawa ay hindi kinakailangang magsagawa ng ghusl kaagad pagkatapos ng   pagtatalik. Pagkaraan ng pagdarasal sa gabi, ito'y ipinahihintulot na iantala ang pagligo  hanggang sa umagang pagdarasal (Fajr). Sa ganitong pagkakataon nirerekomenda na mag-wudoo bago matulog.Mga talababa:

[1] Sinabi ng Propeta, "Ang sinumang gumagawa ng paghuhugas at perpekto ito at pagkatapos ay pupunta sa panalangin sa araw ng Biyernes at nakikinig nang mabuti, ay mapapatawad siya sa panahon sa pagitan ng Biyernes at sa susunod na Biyernes, at isang karagdagang tatlong araw." (Saheeh Muslim)

[2] Iniulat ni Nafi na si Ibn Umar ay hindi kailanman pumasok sa Mecca nang hindi gumugol ng gabi sa Dhi Tawu hanggang sa madaling araw, at siya ay naligo, at pagkatapos ay papasok sa Mecca sa umaga. Binanggit niya (Ibn Umar) na ang Sugo ng Allah ay gumawa ng gayon. (Ang Dalawang Saheehs. Ang bersyon na ito ay mula sa Saheeh Muslim)

[3] Ang Propeta ay naiulat na nagsabi, "Ang sinuman na naghugas ng bangkay ay dapat magsagawa ng ghusl, at sinuman ang nagdala sa kanya ay dapat maghugas. "(Musnad, Abu Dawud, Al-Tirmidhi, Nisa'i, Ibn Majah)

[4]  Si Umm Salamah na asawa ng Propeta ay nagsabi, "O Sugo ng Allah, Ako ay isang babae na may tirintas sa aking ulo. Kailangan ko bang tanggalin ang mga ito para sa ghusl pagkatapos ng pakikipagtalik? "Sabi niya," Hindi, sapat na upang ibuhos ang tatlong dakot ng tubig sa iyong ulo at pagkatapos ay ibuhos ang tubig sa iyong sarili. Pagkatapos ng paggawa nito, ikaw ay malinis na. "(Musnad, Saheeh al Bukhari, at Al-Tirmidhi) 

[5] Ito ay batay sa utos ni Allah na hugasan ang mga mukha at kamay, atbp (isagawa ang wudoo) sa Quran 5: 6 bago manalangin. Ayon sa mga iskolar, ang paghuhugas ay nagpapahiwatig na ang tubig ay dapat na talagang maabot ang balat, kaya ang anumang bagay na sumasaklaw dito ay dapat alisin.

[6] Isang babaeng kasamahan ang nagtanong sa Sugo ng Allah tungkol sa ghusl matapos  ang regla. Sinabi niya (Sugo): "Dapat niyang gamitin ang tubig na may halong dahon ng puno ng lote at linisin ang sarili. Pagkatapos ay dapat niyang ibuhos ang tubig sa ibabaw ng kanyang ulo at kuskusin ito hanggang sa maabot nito ang pinagmumulan ng buhok, pagkatapos ay dapat ibuhos ang tubig sa ibabaw nito. Pagkatapos, dapat siyang kumuha ng isang piraso ng bulak  na may musk o pabango at linisin ang sarili nito. "(Abu Dawood, Ibn Majah, at iba pa)

[7] Ang wet-dreams sa kababaihan ay maliit na pinag-aralan kahit ngayon, ngunit kinumpirma ito ni Propeta Muhammad 1400 taon na ang nakalilipas. Noong 1953, natagpuan ni Alfred Kinsey, Ph.D, isang researcher sa seksuwalidad, na halos 40 porsiyento ng 5,628 kababaihan na kanyang tinanong ay nakaranas ng orgasm sa gabi  (orgasm habang natutulog), o "basang-panaginip (wet dream)" noong sila ay apatnapung taon gulang. Ang isang mas maliit na pag-aaral na inilathala sa Journal of Sex Research noong 1986 ay natagpuan na ang 85 porsiyento ng mga kababaihan na nakaranas ng mga orgasm sa gabi ay nangyayari  sa edad na dalawampu't isa ...Ang iba  sa kanila ay edad na labintatlo. Ang vaginal secretions ay maaaring maging tanda ng sekswal na pagpukaw nang walang orgasm.

[8] Karamihan ng mga kababaihan, ang likido ay hindi lumalabas sa  panahon  orgasm, ngunit kadalasan ay nakararanas ng pamamasa ng maselang bahagi ng katawan.

Sa ilang mga kababaihan, ang "bulalas (ejaculation)" ng isang malinaw na likido ay pinaniniwalaan na gawa ng mga glandula ng Skene (skenes glands) na katulad ng komposisyon sa glandula ng prostate ng isang lalake. Ito ay nangyayari sa panahon ng orgasm at hindi ihi. Ito ay katulad sa komposisyon ng semen, subalit walang sperm. Ang likido na ito ay naiiba sa mga secretions ng babae sa panahon ng pagpukaw.

[9] Kahit na ito ay hindi pamilyar sa maraming mga mambabasa, ito ay inilarawan ng gaya ng paglalarawan ng pollen ng palm tree at amoy ng harina, sa madaling sabi ay napakalinaw.

--b2_29c52587830b7ff684cb2e6f133ef580-- --b1_29c52587830b7ff684cb2e6f133ef580 Content-Type: image/jpeg; name="Recommended_Acts_of_Ritual_Bath_(Ghusl)_001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Recommended_Acts_of_Ritual_Bath_(Ghusl)_001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAgAAZABkAAD/7AARRHVja3kAAQAEAAAAUAAA/+4ADkFkb2JlAGTAAAAAAf/b AIQAAgICAgICAgICAgMCAgIDBAMCAgMEBQQEBAQEBQYFBQUFBQUGBgcHCAcHBgkJCgoJCQwMDAwM DAwMDAwMDAwMDAEDAwMFBAUJBgYJDQsJCw0PDg4ODg8PDAwMDAwPDwwMDAwMDA8MDAwMDAwMDAwM DAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwM/8AAEQgBGADfAwERAAIRAQMRAf/EALUAAAAGAwEBAAAAAAAAAAAA AAIDBAUGCAEHCQAKAQACAgMBAAAAAAAAAAAAAAABAgADBAUGBxAAAQMDAwIFAgMGBAQFAwUAAREC AwAhBDESBUEGUWEiEwdxMoGRFKGxwdFCCOFSIxXwYnIk8YIzFheSJzdjc1QlCREAAgIBAgMGAwQJ AwMFAAAAAAERAgMhBDESBUFRYXEiBjITM4GhsSPwkcHRQlJyJDThYrLxgtJDFBUlFv/aAAwDAQAC EQMRAD8AtHLMWEpdp8OiedepM8oVhO+WRyEEAEobqPxqthbCxIWusSBtIA1UdKAGw33JjtDXKFBv 4UAGRIpc5bgdOtErk8yQq4m5QIpqEZgyOVHBSLEKSn4U8wKCL3I2PU0FpqSQt0jgAAbNsD4UQBYe 9SFK9fI0yEfEAXSG5XXXxqEqEl716roVtrVdh2Jy5ygqQhRatKwp2/r0NCSQESueD9ziUsD4UUwx Br35PMg+Pe6i7/8AiPQf+U0LWMnb8TkqwuMhRULtNKrlm3kdWk9FtoPOiAG1z0HiDdf4UoUKWSva 2zvVqPqOhNV8sFtbHmvedqrcAt61j2RanJ4vduG4r0U2C+AqvsHBe44gqqggA1XYdBZc8ODgbjU/ Wq2WIxveE3m4/AJSjVCzI4nVUFkFkNIxxNI8gkg/h/GkHQOMqHORSGlDamF7Tt/OzcCpRQjT4jxv XRnGJwFIU3EqhBuLfspGhkzAJcSXBADbwTyoNBlAm7CdzXBEKL+6gCTLWoLBV6fWoVggxoLkUp/l 0opAkxsUqAB9KMABCME7iUAWw1ovUhj2wAbjzXzqCyALQUcFX+mmQrPOiG1118AlRkTEz4w1B1Op HSlcBkB7WilBo4ItGQBPtAFFUKp/xoDrgYdFuYTYIbAhagTXnyjjp8e90i4/7ST6JtNCC7DozknF Grg9w1uSaZNs2lvAchHqmhC2/wDGjyiqzBbECAkHxPjSug1XJ5HAWBIPT+NJbUdMy1t2i5A/IVRk WpbW0g/b6tulz1FqqdS6rA7Lu2g+BH1qt1HVgW0n7iVQJ9PpVTqWKwWhJtfoTqn1qu1WmPVgEu4l BbQ208KDqPIS5u47dD1PlSKo0no2EbxooPlTcpDuLkMuB1d+/wCtdJBxMhAaqhLD+pKrstQp9hgt A2hQAhII6p1qtsJlsYDb3UW/H6UCSKiwNiabjcfU4XKCoLIAxgOelwTZKZAmQwMWwQHqdFokPCJL 9RobeNCSHvaJB8TqT4UXoJAAx7TbUaEfzopgaAuYbAMABuPFetBsgS9iDTTSgEL9lAxNQvnUkkBZ iR1m2Fy6iMjHtkL6Qv8ATrqKgSDfJ0LXfH/dAaPtw5FCaK01CzE9TkZFEHOa4BE0Ot6uRsOYWe30 B/PSjBOYyWAN6EpdPD86DqRWCtu0KNev41XaharGQEC7SQDaqXUsQMNJVAhTzXxpLVLFaAuNoBLi CN1glU2rBargi0httSeupqposTAGNCQiIf8AhKqsnI6sYEO4uQAhoV37hStDqwWQ1pKBEQmkLEzz QBuHU0UpCdxMpiFFBOgQ10RxE+Am2gBdtybtoNBq9QJBICtDVun8apsiw8xzRbQ+PUmkIxYGtMdi pWyg6VBGDbHoABuPUUyAjIjAPRSLiowhjYgSBa+qikAYfHs+w30FqPEIW5nih6m1PECMw6MJqvhQ YAp0ZITx8fKouAQsx67eqIfCkGCzF6j5C6Cxp0E8GlwsF8QlED4EN+SYN/YHdIIscGSx8m1FxHx9 hyDxokjDkS5CVkGdIqawbgFsi361HwCeew7SgCk260ewgm2p6TY9POkZagexW3CpqBf9lY7LFYzY Ko9DU2lKRjhbA5SQNzTp/hVVkWoMc0tI9SXVdfwNVNDpgHsRoIXz8v8AxoNFiYU1D6iCp6dBVTqN Jh0RCoCXDVNKr5SxWCmsBcbWDSR46VKrRjcx3LzAN9h49FSugOOEqDw3HUBPLwpLcQoJkchABuAi jwHSqmHsEZlaHguRQbDoaUgdBkta4NKr0aug+tOKPEDmPF1RxtekZBQ5ijUlfrUFZgRhAb1AAdiW uQ7/AI/CoQx7ZRSPxSmQAJYA1EUm5IpQhJj6+JqECiwlR+V6hDwaft8OmtGvxJvgtP1kekNdjkh3 Iz99v7hxMXguM4eDtj9M6XM7g5DIM878gSuj/TxYcDmuaGhpLnyEL/TWs3V8+TKsWJpR3qTdYsO2 wY/nZV8blftGHu/m4O4PjDuzJ/SOwM7CbncbzGF63RRZeG90chge4DfG5GvBWyo64q/p24vkdq5W rZKP1NaT3Cbva0xWrfDpjupqvHtOWfBcBzfPSMxOC4fO5vLAK4uBjS5Lwn/LE1xrcZsmKmt7KrEx 4rZNa1NhP+E/l+HHdlP+Lu524xu6X/bMgoPoGE/srBr1Pa2fK7z4l/8A8fna5o0Nd5+BmcdkSYfJ Yc+Blxja/EyYnxSD6seGuH5Vl1vXIvTbQpeKy/hhjcGN2q2/Q6W/Gkd1wsGrkLczVyKB/M0jLK8Q J+0pqlVPiWIzGU1uguNaV1kYy4E6jr6ToQnSq7Si2tgBQjaAjjb8tKpaLVYArh+BJBJX8KDRYmF6 L4ageZqt1TG5jzWjaUDbAq0dfqtDkROY7m5zVfcIBcCyGt4mcg25EhY0NXQpY0jYw3zkM9QNk9VV sYYJ8hoJDnbTc/WokQSszQNri7cG6laaBR+ws+7QSqkIP5UHUGskmjkDg1CbmkJYUNavRagoIxDR LE38VqDQFliEADWjIrAFpXoPKgQAWkuqEC3RDwUjpU4vQkpcQGwEFELjq0U16aQ9VMx/qRerSowc r2n8g8Rj5PJ8BFweFwPL5sR5Tk+adJE/jHZJDH5pawgTRhAdry25+4Ba5fqPVMm2yt4bpWZ13T+n Y91ipXPVtLRawV1+ZflbgP7d/jjtztDvSTN+VO4uYbygl41j24uKJxmuknblZUbUjD5JfcIY0ve1 ytRu11abB7ge1xXovVez1s9Zf6fqN/f2/beZ62tpWq0S00NKdmfLPfPK8Dy2X3V3zP8AA3YseK2X tfhO14Mbt6PJLjZsUX+rn5BPR8hUm6AKa5jcbzeb/Nyy34rVG+rs9vscfM4XgR/h/kTuMZrczgfm b5P4/IcXGOfL512dE5w03Qvhc1PKuhw+2dw6qcn3Gjz+4sM/AoNv4f8AcIcyLF7b/uw7Mwfkf435 KQYuN8wcfjNh5biHP9LZsgwNadoJUuaB5g0b4d90xuytzVX2hx7jZb+KRD/Uat/uC+AZfiDO4jne 3eXHd/xb3oz9R2X3lEQ4PBbv/T5DmDb7gaVBH3i4Qgp2nR+s49/h10aOZ6p057S8x6TQnDdvdwdy 5LsLtvgeR57KBvjcdjS5LwugIia4/nWfuNxjwKclkl56mNg22TJ8C5vEsd2z/ZN/c13XhjNwvjWX isWRu5juZy8bj5HDokUz9/5tFaXJ7g2kvls2vL/U2mPoud/FoaY+SviP5I+Guah7e+SO18nt3OzI 3TYErnMlx8mNpRzsfIjc6N6E3RyjqKytnv8AHuvgepi7jY5MCmxr9ASLlD9NazU9WmYi4SFuS6lL gADrSOpemAOoDkKjXwP5VW4LFLPAkLYaf8eFI0mMzwjG1fI+PhU5UQ7oZrA6TcVKdOn1rbo5NoTF vosPr9KRjDDmna1yBAR5dKrYyINyGUYnFD91wT0HWjUHAj0nJ7C5SoJJI/jVsAgduO5dr5Y2qo0F LZBg2Zx2T7jWkuCAWJqpiakmjBN7BRZOtAkB7gUsFDbUAhZYWjwHQUQMAWfuqESkK9pbr+FS2nDX yFT1108xVh8fk8hKIcaDeT9zyPSPMmsbc7vHt6t2evd2mXttnk3N/QtO82BxXb2PiObHBGM3kXoP fcPTH/0jQJ4muM6j1zJn9NJrX7/0+07fp/Q6YdckO3gTrnOwO3e7ux+5exe7d2Xw3d3F5PGc5tdt f7OUwtc5hGhYUc0+IFc3kfNaZmeLOkwpUrywkuw4xfNfcPNdm9j9if2289w/CZny725zGRNnfIEs DM7Ol4Th4n4/CcpFuDhG79Cdjt6+putqy+lbWm+zfJqprOrB1HeW2uH5kw40KtYXHY+92fM+TkeU yVORyua8z5Mjj4yybj+AQeVer9P6VttjXlxUg8z3nUc27fNduR4awtuPwIsRWffRLm1+wwbX8FJs vsfvHE43Ln4ju7HPLdsc3CcLkfcBldAC5WyMaT6gCSCPA1gb7bUculU3HD+bwM7a7mytDfAvl/ap 8Wdy90fG+T8b9xceMz4bfy83Jds9m83CcvOMUji6KWaaS2FDGp9qKMGUhS97FDa8g6h1FbLdN7Z+ t6cq4Uff9nkelbXF/wC526+ctPHtOg3BY/x58U8fjcB2rwuC2fHWFvG8VFHBDHI1u4tc5gTdt9RB VxFYvPfPbn3Fna/fJdjrXEuTHVKv3hWR353fyRDcR+PxfqeCyOL3XNLSiLLY38tENTcXy8rdWPRV q41aKQ//AOgHcTOW+B/jaPuvGxsfvefuuQ8eIwF/T42PKzKljBUhkm6LyuBXS+0Xnva/N2JfiaTr rxrH9px5JBIVpLtNEr0FNPU41SkZe5CNCNAiCg1JbUJUDcAEC69VqiyUlibAly2K7RdPCkgsU9oM ElQXXHSpATuzksVXaeFbOTlRG5pII6ePinWgEj3JM/03WS9h4+VVMZGqOen9suuAhJI8E6UyGVZN S8tzIhkI9wI02CpfrerOYNayOPbvNe9Kz1qWhAFBoMN6wywHCZYkaz1IQ0X8UqtlTNiYjvcawrfx pBRzYFFii+R6VCBZYVKlLURXxMBqkL9v5ftoNv8AeSJ8+wfOO4CXMTIyf+3wwVLj9zh/yitF1Lrm HbaYtbM6HpnQ8u51zaVNjcNwk+U043HY/s4jbySH95PWuK3Oe+V82R+o7bbbfHhXLhWhIsqTA7bx XEAPyU9TrXPU1rcudvWxnUxwaS575HypOQkwsAPy8+7Y8RhRrBrukcbNHnU2W2y73J8vH28RN3us G1x/My8Fw8yvHzTxeNN2T3b3NyGNjZfdEnEuwpOa9lvvNx1L/YjkI3iPcVRbmvVOidJrsFyU+LtZ 5v1Hq2TfWd38HYcs8OPbEwoSQ2x6/nXTQauRzYwOS1iFdR5YaT4WInWs27S5X9r3wTN3ty+J3ByG M32Yf+5xZJwPYxMWMnfmykhCVBEY66mvNfeHue22s9ltPqvt/lO19udCpmS3WfgnNV3s6jnk8bjc KPtfswDH42HYzL5Ej15b3BWmYi4hmALQ5vXWvPdrtvkV1c3t8VjtrZfm3nsXYGcd21BBMHne4NIL DIVkDQQ9jXHq6Ikhp/yktrYYsTZTa8E7g4uC05aGIhkef+UICfwt9KzK4bQ+4od5ZRL+/D4ezO9u zMD5C4ITZHKfHkUjMvj2uLmycZO4PlexmgdG8b1GrVXQV0fQdwsN4faabq2B5MfkcagR0IciEJpX b8ydoORiFAF6OAPXUgVJCk0FSEk2KnUjRKrdU3JbVhReergWkXTpSNKparHhI3eUao2ofy1ocwZO +E0R3P8AUGhpPnas2TmQgYUk8kUTLe6QA4jx0qjdZ/lYnZF+0xfNyqrN0/8AwbxPOcHg5WBy+Rx/ I5GOx8zZgJYi9wUoLForjcPubIrurrKk7PL7Zx2qmrQyqfyp8L9/dp4+Tmu4p3L8dE1zv9x49ZQG hbvZ9w/Kuh2/Wtvmt63ymh3HQ8+F+hcxRjuGLnDHkZbeJzjh4zgMjK/TyiJhIBAe7agJB61sFuMa 0nUoW3uuC0DuzuRMs4aRuQiwq7HaNSjMi1na+SSyEHyqXcswjb2C/wBLQqFLL50gjJCxoNk61OAw Z7ZL2tAL3GzWjUmg7Jeqz9IOR3aVF6iWcdwbIi2fNYJJkBhxbED/AKvGuS6p1i17PFi4d52HSuiV rVZM36jbfAdmZPIGLM5UOx8MAGOFAHOHgB0Fcvb8t8z4nV1qrVSWiRNM5mPhwDGwo2wQxizW2/E1 jZLJ/EpZfVPscIrV3tzb8rJlwOLl3PBTJ5M+pkflEP6neegrYdL6Fl393OlEazqPWcezTqnNiCYe BDhNc2Bh3yndkTu9T5Hm+5zjXoWx2OLaY+XEoR57vN9l3dna/A1d85McPjLurYA0nFcD11HhWyw8 TERypxx6Y2u1AXyt41sbDks7Q4J/c3cfD8EHODORyWRzFmoiHrlI8EaDWB1HdrY7e+5t/DVx5mVs MHz89cX8z1O4HbfCYfYvavD9o8TitjWPGyu8vaB9wRzMP6aBqf0RNAJHXqNa8C2Std3zZPqZLNvy 7D13IliVcVfhqkbK4fhcfAkOE1rQ6Nh9ggC8UtyQAPtJunQ/WttjxQUXvJMsfAa0NnlIija0tlX+ oDSsmlGVO4fLlNKRwMSBoRrf8wGo/jWVSmhW7DTm4eNkYmRiywNycaaJ8UuM8BzJYXgh8bgdbE1d WatPuKrepQcEP7ovg7K+Gu/cp/FwP/8AY/cj3ZnbGTtJbBvO5+I8+MZPp/5a7Xpe+WekW7DlOpbR 4rTUrMQmpKj8FrZtya4KcSSSLEaUjHXATPajibaX/lVVlJfVweDthsPuaht0PWinoNzH0DOhR5aP WpuP4VkM5lIU40QEsXVoeSCbdDWv6o/7a77kbPpVZ3NF3tFs+3/9PiOJAcfTjREefpFeWu3B956c p+5Gqfnfuvme3e2OQl41j98XFZ+ZDtCrJjxbgE6ou6r8TScsp3Nny6HNL4b+XZ/lbkJexfkiPj8b 404LlMTC5nOxs6fGllk5kSfpcnkpQF/9VhahIaCVcUAqZuo5Huskp1quE/w/+Q+26ent6tKZ4mvY fj3Pw+5+en7bjxOR7YHKZP8A7clw8yPKL8ESuELiQm5WgH0rXovSN48mCvzOL7Tg+rbblyPkUR2F geyu2u5OR9wYPC5eQ3Ec0ZLmxkBhNwCSnSs/LusGL47waqmyz5vgqbxw+1+4omNbkcZJAE/rLW/v dWOupbWfqId9I3XbQfpOE5TBhgnysUxY+RuML9zTuDCjiEJNiblKem/2+Vyr/YV5+n5sNVaylPtJ J21hQ5bcfJw2jOlymB0MzR6AHeH865frHVXZvFXgdR0jpSxVV7a2fab87c7PxsFjOQ5QCfKPqjjN w2ubtkfLqdMsTmUSDkeUxoIXyPnYyOMFbpYdfAVTTmn0rmZbe1UvU+Urx3b3zLmmbB42YuieUlmA Rp8m9T+Nq6vpPtxt/MzPXuOT6r7jSXy8K07zVpG771JP3LXXKlaqKqEcdkta7mzlhm0D7bLrTriK u41N83xg/GPdSHZ/2rr+NPhfrgKOUUG5pIabAItbQLZM+yO5JO0O6OD7lixmZv8As+S2ebDeSGzR gJJGSNNzSQDWB1PY03u1ybaz5eaGvNGVsN09pnplOznx3/ch8D/IeVgtg5d/C95cpjwY03E50boP edGSGRMJ3Me5oJDSCpFeT/8A57d7KzrkrKXC3f4Qej06zgyqK+ZZN8+OyET4uOySWBntxud0YoNv K1MttPEv+YuKPOy/cYzIb/qRvHrjPVpsR9RV6qkLzJjc97sWT2w7fEm6CTVR0P8AOmgRsP8AeG5r whjeFeB0PiKjkVmnvmr4w4j5T7J5TtnkomSGaN0vG5JaC6GZlw9nUVk7bPbFZR3oozYlerT7j5/+ +uzOW7E7h5Dt7l4SJsOVzYZr7ZY19LgtdptdwslfE5TdYLYracCGO3DcfGxq9+JSmFPJsjbjSkeh dVyBaSWnxANl8qGgx9Ckqb1A2p0q6Tn0Cgawyxgrt3IgPjb9la/qVebb3SfFGy6ZZU3FLPsZbjt3 GL+H4tztBjRp/wDSK8ux05n5aHpzhfakJu8+BxOb4g47xF+pxSZMT3LscSNr43+LXtKEVkXaS04l brzHD3+4P4NyPjJ/cfMdiMg4zI7xjHGiDLleJY49xk9oiM7XsjUlpCE2BpqdKXWskWbVqvXut5/9 DHydRt0+q7UiC/Gnb7+B4zj+MjyZohgwsYdkrw3eLkMDnFApsK9K2fT67fDXH3HA73fWzZb3faXq +Ku/mdv8RNwmWJD+pyDP/uDnA3c1rQ0gJYJWn610e2W3zKPTuZsej9Xrjr8vJMvtRYXDY6dkWblP M5lAdDEqhwdcGuUWKuPVo6V5OfRNiL5N4Xl5ewpu6eM7eHcHcfakczeO4tzpQJMLOfEJwREr3NY6 MOcGgktLkqnPuLUtz41LM2mFZaLFdLlNffCvyVxXYHdTuxe7seTt/tnuKQZXZnLc7kiDKh5HKyJW S8NkQTtjfC6JzA1jTu8iVFarF1PcbjcOuSsPwMl7SmCiVGoLg9yd98PwrXNkmbm5qIzCgIcB4bjp +ddNtOk5dy+ELxNHvesYtrpM28Cu3P8AdHKdwSPOQ/2cYkujw4ijR/1f5q6/YdLw7NTRS/E4rqHV c29cWcVIvtJVDqK2bqrvmfE1is6rlXA8WrY2PiaZuRUoBhqgeI8ai4hNQ/O5az4u7nUXMBsP51Zg X5hDlTFq5zRZNPE61tmp1ETFUaNUG6hQPKgteKTjgM/Vx4C/CzMnjM7D5DDlMeVgSx5GLO2xbJGd zSE86F6fMq+bXTh2D4slsbXK+07c/Bnyjj/IHavGyzSB2c7FaciNbkBGvH/kNeddR2Xyrtv7j0DZ blZqKDd+FMI5Z8GSxDi5nmoUJ5EVreTQzHaGKns92ENVTCQW/QjSkkcS4cpV+LIfWF9tfDwpkiBj nB7LgDYS0dEPRaVoJz+/u7+FIe5sB/cmBC2PLh3OJawK2RF2gtCo5OtbXp+65bJMwN7g56ychuQx MnjsvLwcqEw5GNIWSxkIhH1rqq359Uc3bG6aMQua1zC5pIcv4UZQIC2tKOA+46/SjoQ+haZNxOgt 1/ZRNIhI4vaDsu8GwCCkvjrbS3aNW7raV2E8wPnKft3Chg5bjxNj4zWxtfHqGDqmthXK7322+Z2x PVnX7L3LRVVciITzf93nxNkzScXJ3Zj8NyrgQ3Az1gJOgRzkBrlNxtMmG0WTf2HT4N3jz1mjRUP5 t57H7y5jt2HD5OHlIY4pczIkxpBKxhlcGRtVpRdrSfoa6/2nt71pkyWUM5f3Luk0kmRHD4luNsZE A8tuXDyrr3Nofgci2T3imtxW+/MkcUQ3Su1QafivlSWuuVpiVq7WUF6/hLP4P5B7Wg5jjJ25EvFy u4/kIesb4fTp4ED99eZ9SvW2d0q0eldOxWWBWstSyOJiRYrGlgA2apZR18tPGsCqacI2fiUu7i+F ewO1u9+/u+sbuXN7l5zvrOxMuTgeWkOfHx5xmbA3EfIXe2wG7f6hYKgFdb0LFeZtiT/3ODk/cWWl q8vzXP8AKv3gH3CKh8TXUfDpEHHOWon9fH9YiLBcg6UysJXRgS1E8KCCeFtNToaIDNzcoUtRXEJp 356avxd3MPCAE/VR0q3b/GQ5XtIC2uQCq+d62y4FYrivoqnTrQQ6DHANUWabH/gVPAFi0n9uPyBm 9uc1HxvvtYyN4mxwSbgqHsP/AFA1our7RWUm/wClbp8DrXjZsfKYODy+FIHbmNV66sKEflXF5acu h1tPUpJGycSsZOwBzXhHjwPWqOUdWG/NBYW5ER2yQEOU/wCVaiGTDH5LEjzAFhnO3JZrtPjShkae e42DmcDJ4/MiZlR5MTo2tcLPDhZV80qyujlEfccb/wC5D4gk4Tlc3NxYHe82YuaWbnMdHcgE6kt+ 1T+Nb7p+70VWafe7ZObIpa8GP3I9pCEi/n9a3kpo0sQwlob9oJXab/h41CH0MZDWoUP0NRGmY3v0 RLjRLLRYrInz2FFkYeQ3qGoFNAiZy2+Xe1oOR74w8WWJsm/IW7VXp4VRkwK9zb7fM8eMsj2H2bDx fHY7mxbG7QAwCwAFtazK0VDWZcryOSfHHYxpAYQdq7tLDp+dRtsrTiSFfI3N5HGcLxfBcNhnk+7e 7uRj4zt/jQrXSSOBBVxbtbuLg0OLgi1zPubqj22FqnxW0/XJ0vtzpaz5ea3Bak0/tx4bnvif5L7p 5Lt7nMmbjOFH+xd+vmeZMbuPn4UOa+GFzntxsfAcfYjETjveHOXbatF0L27z4nmyKLs3nXev/IyL Hj1gu5znyTz3cDXRxu/2rCNnY+O47neO5+prp9n0PDh9TfM/E5ffdb3G6+n6KkPj3uarhuafE3/b W3UdijwNLM9s+IN0YRRr086DcEYjcwByBqO8Ki1FgLRAfO16YABQqdTUCD1TpUAzTfz16fi7uZFO 6INBHiSKv231Br8DliW7SgBHp6/sStsioURlGgm21B+NGvEEdoY5yEG6jQeH4Ur4jK8Dtw3Iy8Xy OFmwvcx0cjSboLkg3qjPjTTMjb5HWy8zrj8C9+R8zxUPF5EzTvi3ROB/qCq2/lpXD9Q2rraTtdjn 5kWTxZ/ZldE5TFISG+AT61qrI2K1Fk7XFpaXXaULQF3NI0qstGuBwhe/FkA/TzAnaoN/EfSoQxjz FzHY0jkdEVhenQXFLBEaP+YezYu5+Ie9uK08hilzmWUiQa+aOC3q/BfksV5ayjjP8ndhZfB5kmXD AR6n/qsYNRsbtSBc6eFdPt86skc/ucFk5Rpkge4qlC0IvlrWfzSpMFSz6HskE3BHiaig07G5zSi6 pe1FlYw8qFxshxKehxTW6VApHPPuiBmb8m4UO1yMlcdvUpUalyZtbP5Za/GxI8fjYGEbY3NBDh9K fjxMJsYJmtZIApCusoottVs1xUQImtRR8GxYmZ8ofIXyZyLhkYvwt2dkZfBue6VkbM/ME0jUEnpV IYwAAim25a4XrdFuOo0x/wAKaf2nofQa/J2Vsj4wS3sLiv8AY+2+F4td0seOJc2U6vyJyZsh5KAq 6R7ibda7RY2p8Dgc2bnzWyPVm0MXQN1vemZTA9RuAQFCOg60JkIaASRYWpHqMFZDCHF1j4CmroK2 JHgJZqnypgBR6H7fAdE/nUIDtb+kre1Ej4GmPnsH/wCMO4dqptbu/wDqFqu231A3fpk5cvYPUQNb XralUzwBRg7f8yaDxp1pqTVGU9YUCy28CaRw2Awdzo1IuEJ6jzqtqS1Frfgjvh/E5sTXSOGTizRh jCfuYTtI/I1z/U8M6o6LpmeNGdTuM5GPkcHFy2Hc54Dtx0JNcplo0zp63TRKIZPdhUPR4uCOgPSq GtCxWY0ZjC70MCyNO+JfHwH1pQyJZy0shyYuqkJY2sW+aURwrM9nKxXNla5S1rJk1LCqFRexpWiP gUK+d/jNkjMzOxMVjWSB3uz22+4QQHILgoda2e1zREmJlpKOaPJdsz4vcWDgtYz/AF86LElgB+1z 3hoDr6OBsVro1kmkrgaJ4Yud8Mho3AFVFzb+NWpQc43Ijlj9TioIcFQURSMc4HNwMkltnMIDtLpR JwOfrmDK+WWAvBbGHbgPMiiZa9OIt5LBtwscNbdkYAabAnzoow2RPPdFDDPJKQXwsc9xfaMbQtz0 prcANQk/EQfEbhjfCf8AcFzPuB8/d3eHC9uQye/K9z4t2KyRm9wDno1r7tAVt/S0Vwu3TydWyPuZ 6Jkfyem+ak2pxzlLSCjTcHQW/nXc2lN+J5wl95MsW7VvSBHmDU+GjTQgMC4AfS3SkGgA9gcCFuRY 9aKYIG8jUGxGtPIoWdb9AqCoQyR6ev06/WoR8DT/AM8wyS/Fncftt3lkbXEDycCv5VftX+YNdeg5 ZzMVHBwChSlbh6GMvACw7Wo0kjrekbkZJniqkLfoDf8AFalUGDDg1rST4BHG90oWQ9WTDszmZeI5 rFka4ETjYQ7Qlw1X8Kwd1TmqZm2yOtjqn8K94DlOFhw3FX47Awku3Kn3D8OlchvcDq2djtcqvVIs diSt1aUG0XSyE6Vq2Z6YLKJiBddykFrdTcrSwhkNYVlmn0SOJ9I+1xCnXoaUbmEG/IjmDXIwuaux wuo/p89VFRhREe7+LxuRwJJG47cjYvvEdEG4OUahbU9HAtlJzT7v+P8AIh+Ru3XR4THGTncDc8Fu 3Y/KaHguBAQWdW6xZfy35M12XFN15nTmYbSQQdRsKX1reHDiOVLottSet6gCMc5bAylA3bHIv0oo jKCcbF7ny7KSiNBBDbHXzomVb6Rb2Xe3FYg9RYA1pVaLRiEJ7gD48DOlDyHCB5adzI1sn3yehpvq 63jTc3osGi5nAg7BEeP/AG98WRLun7q+YMqWQe7I7eMKPLmQq0FyFodaxN3em1cN0FfM3+a/id/1 h8nT6rw/YbO48jYAhPgvS63rt7OXB53wrUmuM4BrQpuASTShHaNwFxca0GCYY6tI9J6uAQUg4EhC V1FQghlAUuCp1BpwBHgSLHWiAEnp01WoE1f80uLfjbuFwCpEh+hNW7X6g1/gOUkwBRNL/vrcWqY6 QQy+6wQ/gqWpUhjL7Ih1XrTagYEhvtHcCigCq2yxcAcMroHNf7h3RFGxEEi5RLfnVeRyi/D3lzfg vu84ebg43vbWou8naVWwcF8q57qGKVJ0HT83qg6NcJynvxsIcrUDt46sd9oT61zdqHQ1ZInyOmiL SAXxBGlfE2t1qmygtQ3PkZsEbgY/cALJAVFiAD/A1WQSZHvGN5YHExkDe9FBUKD9Fsag6G/3miIu naNkqxe2iDUhwLSehqQSSv3dPaWP/wC4+FY3Cjty/Hu93/8AT99pIAJFtqg/SsjHdqrXgV3WqZvC e5J1/wCWuvg86sI3XCg7QdRRQhFe4VHH5fXaw2oohQjgiX/LeW4AhwaovdFSmotTJv8ATLizucI4 0W7BYjyvQMIgvdqu4fOYyN8jnsa0MZGyV13NFo5Dtcb6Gi3FH+neWY9bJeI3dqSPPwT8JRmR0n6/ vfunIlWYPUxwTBoUBdH2aLEXOgFcV7XU5cr8bfid57kcbXGvBfgbK4+5CgICAhtXZnAPVExx3AgG 5HidEFREY7Rm+1bHr40zFQ8ROBYQfUR6fpVbHR5wKErqEBoECXM3NselwP8AGnQBGQlj/wCUVCAg VCjSiuJDV3zV/wDjTuP/APaNvyqzb/UGv8BykOrzoAOtbhmMglqA2t4L1XrUTHAzORzRYW9NS92l oBhr0dCvgbAePiaTjxLKiRyFqJ9xsRruII/eKVosqzanYfKO43lMRgnikOVE0sVSPcYQ6+iEafjW u3mPmTRstpk5XJ03+Nu6xyXEYkzshknsNa0aoQTofoQRXJ7jHys6jDl5kb6xcqN7IZUAjf6XjyJU X+lYN0ZddQnKcccuagESK12qKVv5UpYN2S5mx8rwu/dFJexBKtI/GgOhkngawxpud6fRdXAlVCrq opWQZORxG5ZwJC0OysSWOUSWPo3bwSEJUISLainXAg9TBXW1vXanm1kJHCxsRqpFQQifcRI47LcV CtPqRLCiiFEO1Wud8s8k4hQArCt03a01HqZN/plyZmARMQgbmhD5pcClMI153lE1/B5jXRiRrnRA h8TpheRlvbaVcf8Ag2oX1q0X7ZTkXmgHBxyR/Df9u0bi8sn5Pu7IcSGMSzLAt6FSdupPqVBXE+0b NvK3/M/xO390fQxeX7Cdcc7aQ1VC310NdszhPAl+IV1UH+FQUfYIwUINm/lUBA5xBA4HrQYUGH7d UI0pQhK3XxKJTkgRzDY7qAelQkBYu29vIUURmsvmwtHxh3Db1FgbfzNNgf5g1l+WcqXsKkDT6a1v UlBjBLmgAh2guLVXBGxNkDayItPUqeuv7qI1dQ8f+kCiOIt4J1WkkcSuW5DTIWhR/wAqHX9tLayG pVjng5TsSWCaF7opI3grZApsR1F6x7rmMmtoZen4e7lONGzH9x7n9YiPSd6EeWlc3vMOp0e0yaIu v29yzZ4o4ZXK1zAE6IBa3ilaXNWOBua2JVOGPxiAPdOOrC06FpCqmtY2pahoZJGYZsUOBjQkxlq7 b2IPXUURpGjLxgzHlmVxlYkgeDYPb1HmRQYUxrkB9+J7Jywsck0zQLhyISdCF/nTJOAjxJu3Eg6W K3rtJPOXqIpDtuSCOgS9EraIh3K4DjMtS6zHEgaoagCivZzt/wAp8qRdHI1dUWmx6sybr8suTIro wTew2/QDWjymEQLu/a3hMt0jmMbviJe+R8TUMjRd8YLh+AvpSZNEX7X6i80JuMhkg+Jv7eGFkjS3 M7vDg6FsaXguAToo/wCpbfaK4n2hp8zzf4nbe6PoYvL9hM8Eo5gA8AVXx867Y4QmGJq25PkPDpUF H6CQJtCkEeVQkDpuu2/TpQaCke3gt89aEECx/mHipB6fSmCEyhWi6kFagJCG2C6+KUSTJrT5sQ/G PPEgkFot+NNg+qPb6Zysk2lxcNSNfobVuphGKJ5QqWug8utBBaCiQ+xttKqlqKDXQJO8e5dQifRK raLEBLnFQxwYXNKrZQlx+NSBlJiPa1pBG5z2hHjq6xSlcIsXA3t8bc46CXEcJvalia6Frjo4i5br 0FandYpTZt9rknQ6Ddpc+2XHxMmMteW7G5Gw7iA67Sv1sa5nLjhuToMNtDeEfIQ5EMeUxwDXn2pw VS49JrBagzauRuyv9KYCT0hrtjg1AS14TXwpYkYR5Yl3LiOAhQFwJUB0ZVE0uClGApkXMckcpay0 UqP/AE5F3N3epu1VQdPKmDzEsnG1pJdpXXnnQ3SBQb2HUa0yK7cSH9yr/tmUWgEiN1z9KZARRnsp q/KHKt+0gKHC4u41KuGZV/pFzCxY2D7ijbdNPGmkw4IZ3Ux/+y53tmRr2tDmuikZE4bXt0kkVrfq f31XlfpLtt9RBmVFGz40+B2R7XCDne7YnljjOAfbYu55IFkTcNPt/qrivaPHJ5v/AJM7b3R9DF5L 8B2xHJa4IdYpdK7Y4MlmE/qCVCBRUFJDjkO/gagUO7U2k7bogIqDGLE26C1QVmPU1oFi53hUCEPs wlxu42qCsShyA+C/WmCjXfzSQPizuJ9/SwbUFrmjt/ql1l+WcpHBHPIsHFC36a/nW5ZhoCXDX8AK VDCZ1y4JqiHS9WW4EE8jiG7SoXoLqfKqh0EiQOcPTYH1JY60Gx0CadpDgXbiTtbpp4mkfAsopcEu 7VzBFM6JwBY2QSqTcBSCPxBrDzGbgcWL0/GncEL8fGhZL6RFtLybJYtJJuTY1zm9xOZOhwX0Rajt zkYpmZGNNYzNDCAn3tRSPqK1V0bGrJBnskvsWYxEh0Z/raQo/EVWi4Z4gx0Dz7m6GCwBX0g3Fuqf WoQbc0A5OONgVhi2ZAX1MJG5yqo2+FQhJpxtJUggWsdRXWnn9xtmaAFVdgUX/K9WV4FRDe5C3/bc sucR/plCdNFpiFGezXMHyjyWp3C/kA69qleJk5PpFz3k+21RtBYP3UxhkR7oiE/B8jG1rpHOiJLW RCYkNcHWY4gE261VmU0svAuwaWkPzo//ALXfETpTI12F3z3Bjtjl2Et97CkkaC2JQCjbXQBd19tc d7XUZs39Vv8Akdr7iXNtcfkvwD8fc321N1XVFCV2hwb0RK8F+iDQ/sqAJDCEQEkNOlQg6RucRtIJ 26GoENCr/lPQeNQATJOGAWuOtSJBwE004c1oAX+dFKANyFscPUf2VGQ1p84zti+I+5ZSbNDAQfNw H8aGD6pkf+kcrGlzi4rYXF63RiBb5LhoFhovSjIXwCJXEEncl/UeidKWQrgEOcA+yBFIB1v+NBhQ ic5oVSpINm+NJzOC6tQU0gbI5rZWyAkEPBtcXqpNsftF+DkmGdjmODQWgP8AAp5VLpJFycFmPjjn IoZYi+QCOUNYHorWv6m+lzWm3mM3G2uXP7W5dpnxJmvAl/8ARcJD6S5gADm/UVoMtTdYrm845/ci jmA3bWhzXn+prRcH8LViRBlzIwAsilX1Mi2lJAAl7ollvf8AOoQJldk/qImNMYaDt91wCDoSD5+V Qg/5BClwttVVNk+prrkjgLIachw+4X6rViUFRDu5SvGZQAv7bi3Q6ioyFGO0Hf8A3Q5ApuKkEppe mp8UGTkX5RdVzgYo2pctFwPKiYREO5fVw3LMAa5cSVNzXSAoP6msIJHkDSWXpt5FuD4te9Bm7d8O 9pOMAii435RfEw+z+kaG5fDykJGCXIXFAHfeddK4z28+Xc5Uv5r/API7nrPq2WN+C/AOiejgUUgB HeH0FdqcBxTkfcKYNS7gfGjKYjkk+NlCy7nJ1So1BEO0WSTo30p43oNDSKf1LbWXz1oQyBMjmuuT 9KKEeoiegIIK0WRIC1yrc+a0HwLKpSa3+csRk3wz3dOXEe02NG9D621MTS3FV4GRWs7ez7mcqWFT JogCNH0rctmHARK4BxHQBQRpegCAoOBJQAINVoMdISOeNwKBpaCQmhqDJCcyA3HpdqNTVbktQEvY WscoDgLtS2qJSq3YMlIax6bHF+0bgF8B/GqrcR2jZPafKujkKyNYI5mKEJ6JuH4hawtzWUbHa37y 6nY/PNy8bFxmz+psLCJQm0yN6+R6VoM+Npm7w2ksr25zH6nDb7hMe2RpYCu0klHg+FxWtyqHoZ1W O/MPLDJE0Da9ZowdGIdr/V/xakXAtG5udFkYO0SEyQxu/wBVbB7GqRe6p1okJdkkkyhbnQgV2FWc CxnmdYncoOihfotOU2WpFe4H7eOygbegi48QlQNSi3bG5nynnEojiEYmqEjp9alHNpMrI/yi6FmQ MIN0Ab9OtOmYLRHuWAfgZ7XIGvgkBdv2IrTfd/T9aFtF56DYfjj7Rk4PJfP8N83uDAzi/k7t6dj4 pC8FuXxohefeku8nchUIlm3NcN0T0b/NR9jt97k7/qS5um47dyX3KB4icA6MkH1AAg9DXcR2Hnky vMkWE+JxaHN62Pgn1qAJJB7PQbQep86iBAuDHAFFKaXokgy6QhPBBuoAYAvKaU6UC8yCHFASiJ5U LcRlqGA+lQUP7vOlfBjriiD/ADexPhDugrZz2B5C6bhVeOXuq+Rm0021vM5IRSbSdxVXHwuPCt1W TBC5JNC1B/mHRfKj2gQmkk2tJcFXQUJ1geqkS+6A9S2x0I/KpI3IJ3SBfA3U20pWx0jHvK0FFRWt cB08qpbS1LktAxsrtjkBUEbgbCq05eo0Eg4PkPYmhcH7ZhIC1/RCEIP0qjOjJwOCy/xxzTmzOjdL tcHRmItJKlzkt0stajcxBttvYtt2zzr2zjGQuZPunYwOuoKvTxW5HnatPkxuDZ0tJt0SuzcGP2z7 3tsMu1urmodw87fuqjwMhDEZIcUiL2y+DLKhCo1BJCXBHVelSAk/mc47yqjabrreuuRwTGuV13aA H+nwqwptxInz7v8A+vzQdGsJL9fpUFKM9vIPlLJYiEk7vDWyeFChnWU4i5ZvjwAHSMbitMjAYzZZ cIZwHKXMe0loC6IEXrUv2eYKaWkjHa8hn+L/AJlgdudkcd3P2FmvbvEspa97Y/W0JEftJDW/9Wor g+nSuqZvFnoe4XP0mn9LHpshVOgd18PH869AsectfCO+HIdt3G2h/fSEJHjy6X/OgBjxFkFFNvH+ FQiYodK0gWuNB/OoBhTpGWDBc6g0dSQFPeSdEXQVAo81wS660tuDHrxIv82QGX4N7ijK/wCvI0A9 ShBqnC/7qvkbBVjaue849OkLVaNQSETw/Gt7U17C/cQC4JB1/CjbQkBLnEm5BcbhKRIaiExkvuVS uqLrUksExJBRzlQXte9K2h0gBlDg+PZ6lDgb2CaEftqmxYgUUjfWPTuc0q4rrr/CpaEkPUOhmc0B zLuDrGyhdf31TlGxzJujtPm34v6aVrgAx+4s8G63+pJFavcUNpgZcXhMs7MOWST23QyMljeE9UUg BcA4dQUIrVZKm0xM31wXJPcIZhI1xi3elpDQWuOiJe4P1W1YTUGZV6C2eFzsjG2yohL3O+3dGHCx sFIU0Ak+nLg1246KE+ldYjg2M067kFw4gkgVaVsivPEDjswDV0ZqAKO8KGx/KOYSbiw+oP8AjVdO Jl3+kXQYP+0x9ASwEpYXFNOpgsj+QHGyK09DcGrHqTHx+1ftIf2Y97uxP7j8FxJhx+M7O5KOBzQy P/tuVkY5zcQetoHtq54K+FcFtXHVbf8Ab+B6JjX/ANVj8rfiStrQXE7S3c8lzSei13nB2POFXj5j liuaAGoQQbuFwV61CEgxzGAPUvmagluI5tdZBcHw1oABvVPE/wCU9KhICtxFkV1Owow9yIBdDrSh AiQkG9qHaiPgxs+ang/B2a4W3ZDQ8/jWJh/yGbe3+IjjHkv25EjRYB52mt0rM1/IgsPDgm26parV bQEQFulVu29uvlS8wUgl0u53RqfXoLUjsWJCZ8yufvKKLFOn4ULeAyCNzg55a4gtYEIpbcB0gbJC DcKmqixNKiyIDmu3P9JUu0C/xqu7THqTDguREZZuK+41GJa4Nwaw8kMy8LgtX2D3H+o4qEZE24xD 2nROK7Q1VIPSwUXrV56as2mK0osp2jyEeVjMhOQxj1kijJJ3OBG9u43NwbHxrW5OJnUcmwzNkPxo chsjzKwPY5TqULU/IAj6VSy02JK96BrB6iQi63+tdhCOCY1zEAuam0KQP5USu3EiXOyNODlkEhrY yo/xqCyUc4xzWfJ0/Ubkap1uvWlXxwZ9lOIurC/dhQlbe2KMGvsNE7He7a4Fy3y8KLcVccRaTr9h r/sb3Dw39zGKCDjDsHAyy+/t+7hcxlOC5P8A6oc0IltrPurhY5eradqr+B6NtfV0uH2OyXkTNjAL tNjdqedd1Z/Eedusc3mLcUG+11i7TSwHnTNiD2wPZbysdKCYrFkcpAUK0nU1NCQL2ZYLdp1/zUIC AJa5zmhQ6yFaaQCZ7y0nffxv4VAGI5UUDQnpQfBsbsYk+bP/AMA8jkEqIs2Mbfq4LWFif90l4G4S naI4uZU+/JlPQuKJ5mt1JgKqgSiRQfFrvtBpnaUGte8CH+r0kpoQetCr7yQFve7d6UXQ/SgxkJHy IoJAANje/wBaDY6qAa9u5yBd4svSq7NyWJA43o4oUXrUs9BkpBPla1XBACVY24TzqhosrUcMLKEb w27djg8EagjrWPaEXVUM3/8AH3NQ4HLQw5RaxkzR7Ycu1WtureocDWDuEbDA9YLP8Vlx4k2M73d0 ZGwyAo07gXx6dbltau9TZVccDbP+6KxszyX7sYuYQ9EQEISLKHAXqh11LlwN8TyBAVRHKipfxrrz gxmyZQCjtTuv/GiVW4kQ5uQf7dlIvrY4A6UGBFG8GVrPk5wK7jIS6/TQAfjSc3rNg/pF1sRy4kGp OwDatlFOa9oImd1UgpqdCaEcfL8AVUJkB7BaHcl/cPEZHe9J8TcuWOdIfd24vJPe0tlCxsaC77XX cbG1cNuWqdWXlX7j0Pp/q6Y/N/eSeGRGYzr3iY5Ci+poVUt+Vdw+Pmef2t6rLxF2PKxXea6jx8Kd qSkkEM7H7C76W0qJQKw0n1hCEPSoyCglotuQOqJkYFjvWpX/AA86IYE+RIxS6yr9o61ABDJNpUFB qlC3wsZa6CT5vytv9vPMHdYZsa//AFCsGn+WvI3FNdrHczipNOPfkK/1FFrcmIkYE1rJqpoLiRrs MteRuTXypoI+AW5ykFCUpXaOwKQne4E201cp1pZaLEgDZGhwdcoUcRpQ5kxuUGHlQfu6NHlSNwNV QGPe2RsbWjY8qHOX0uHT8RVbsXVR5k4Y9sjiHgAh6HqU8PrWPdFteJO+3+UlY+N+7dNBIjLgnaG/ ytWLmUoy8T1La9u843LwIskEOjlYx4aSjg6E2aTdNP31rbI2NWbn43m2ZnDZdtsOPFOWEgApGPcL AmpIUfUVjPiXp6Fosl7j6QEUp46a11hwoy5EzXBzgFaAL+SVCq3EinNSA4OU0ElGGxoARROKYt+T Y3bgN7nK0aC/Wq/4zYNP5RdzBkBwscgW2hD+FWmAwE0jd23oblDa1T9z/YI5IZ8Ynf3j82YTQ4/r finu9oiZtapZNE+0Dikp9eqjw1rgeo6dVr/Sv2HonR/V0y3n+xh3F5Al4/iSu5rsTHcQW7LGNps0 qn06V39VMeR59lUZH5jpBMQ7QG4olRIMeWwCg3sagGOAlCtPlQAHOkJ2+soLpURADpSRcIFQtp9A COSWwLV+77fKg0EKMzhcGxRAaHYwriR352ziPgHloiSA7NZuvpesOq/uk/A2+F/2z8zjdPKPccCi gr+f/hWz5iqtQTJhcEXTSinoHlBiRAQUJOq6/SgrAdQp8gVAALWU1PmNdgyQnfICDdAnqXrSO77h 0gtszmr6dwUJZE86WR4DmyIU3BRZD0JpbBSPFw27W6hDuI08arZcloB3OarQQb2H5XWq7jVJFi5B hIZ7jN87WFj26biLjyNY2Qvx6M372Ry7ZoJ8UOcHwsMcwcgcVKsf4G9iPr41r81X2Gfisbz47nI4 sXMiDJThzY8uRDjpqSHCUbvJwrDfEy1wL05cx3uAKuJIKWrqzhWxmyX7Wbf6g07dOnU0SpsiXLv/ AOwyg0+pzD6v31AFEDLs+S4Aer3OaBqgdqSKpt9Q2q+iXf4yUHj4XO6i/klWs1VuJmd7S8DcQtxa +lGq9LG/iREPiOVsnyl8iYae5Hm/HPe0OQjDKxAzEekn9bAV+1mpuK4Lq+nVcf8AR+1HoPQnPTci /wB37GIu28gS8D29MxwcJeNw3BweXgj2WH7jcr4mu9x60R5/m0yMksL3CVwDghJIHj1olI7QS/br b7StEg6iYgAE/helZA8P3AkWUJ/OgAC5wSzhTAED3oA1SoFj9NKMkExmF08el6EaoK4PyId8+TvH wVybEJbNltK+CX/hWPT678ja4PoI4/um3kXG4C/5rWYxkoDmTBUBS/5/sqK3YFoEJBudbU2d/hUA 6hcsnqC38DpU5hkhM95VG3JNiegqltyMqgDIFLVAcOooOzkt5UHNJdqQd1yfpRdtAqiD2ybQWhBb xqmzLEguIl7rFARaq5GgX48yOBCbmEFeg8DVdh6o2d25yrsbLilAIE8ftuYur2noPC9YmaY0MvHq yxsWc79N7SR7xBLNFK1yt2loDyvgvqJrB0k2D4HQnKl3TylqgC4QLp/jXUnB2aGqZ7lcWuOiE/4U CshvNSj9Flgk7PbIABv+NQhQ7Km2fJmML/cVQ9N1gapt9Q2i+iXg4qYHj4Lkqwanxq41XEPe5znl DuLQbeCCo9ID4kS+HZF+f8iFxDW53bHeeLEJXOZrx0EpEUka7ftuX6f01wfW9OpYX30f4o9A9vf4 WVdnMvwGXs2f3e1O15C55L+JwzueWkn/AEW6ltvyrucT9C8jhd3X8+y8SWiR4kBJv0/YiVYY0Drj zjcIwCXBHaaVEAdWT7gGjzU/u1oMgtbK327fcRdf5CgATOe5FVAP20wYEc0pQK5U/ZRQrEP6hNXD WxOtEiIj8/vLvhUQsKtnyiXDzQpWHR/mtm3ppiSRx9fKQ8tLjua7ppbxrJ5my5IG2Ut6qn7KnMF1 DWzFUBBJ+49KPNIOUxJNceIJCG9LqOqicy6lqgtuF0oSPWpgPIcURytJIT91Ja2o3KhZFI0bQ61r En91JawUjLno4EvRdU/jSNwOkF+6Y3DbY9D40itJZAqimLC9pQgoA63WkvKGSJRxuUdrHq4vhcHA i1m9bVi3bguooZvjA5Zs3Dz5X6gObjYc5Ybh4aY3Oc1Uv92nlWHZLmM6qcHUbIcioQUs0hFrqDhX WRvneS1yW3/ap6UECIIbzEo/QZTQ9VjeFTprUbgiUnP/AJGXZ8nQBd3r0P8A1LVDf5htKqcReLh8 hw4/EdZpDQoPglZBqbKBTPkJIo9O6xPWilME8COfC+QG/wB0nb+OZSw8lB3JiFvutj3mbhHOYC1/ plKs9LR+OlcD7g03+F/7WvvR6B7bfNs8vjb8ERnsWQDs3tZjht2cdCxzSz2kLG7SrQoGnSu4wfTr 5HEbv/It5k2GRtd6SpAFh+FWmLI5QTAOUqFsTZR9Kj4CNyOsciEL9o+0UCC1uSGtLUBDh0qQQTe4 URbKSANKJBHPILoNLa3WjAIG10x3Fp1A1opAehEfn7KH/wAQY8e8Bckgt6k7T+ysRVi7NvT6aOQs jiJZdum4oB9TTqxmJA2yCwVF1FNIeQMEgDgHE6oanEHIYkkXqEGhNrVW7MZIJMlijl8B0ocw6QNj 2uRUBBADilvOlbDAcHqnmVUrbypVaSQZc8IVBdtNm0lixKAl8hsHEeK/XSkldgwa2QhoKo4D7etv CkdixIkPGZPtS79+1xUAO6kJZPMGqMj0LEjZHA8g53E81jukdsbDNtYCiO2Pb18W2t1rEtxMmttD sNPKN1ggAJ169OldQuBxQ15s7Cx5LtADrclb0EJbiQznMg/pckJ6facjut+tQNTn1y8pHybAVBPu lFUdaxbaZDaUX5ReTg5t3E47rbdrVBN0SsuINTfiLpJCWm63t4gUa21X6d4O1EV+H5Nv913xu0Au 9/mc2IsbE2ba2fg8gEmM/YCnqeLnQVwHuXTd4X5/ijvvabnaZU+8jfYU7B2hwbG7dsUUsQ2FxaPb nkYgDlIRNOmldxtXOKvkcbv68u4t5k3EvrKjUAfilXGGxwhkNiXIup/wpktBIHSOUlAAb9VpYBAv 98bRcI0D9tQgB0rQoCqDb/wqEG6eUpe//MD50yINrpz6bgqSoA/jT1WoGQb59ymD4bkk1lgzFaPJ CtYWSVkNrt3NIOS75A5xNw4uJ/M0smySMNlNwoKWDVpeZyGA1sio3S+mv7afmA0De/07QfT40rZE hOoIs5U1oSWcoe15UlQQion7KR21CkDD0VNTe16WUgwD9xwNitlHVR1VKSzHrUIklcSNEcCATVRa qgg8kKpCAbiPyoSHlF8OTeEj7mendrcWFVWY6RM8blpYRlhrQZJ8bY9wt0Fz5gpVDiS5cDthM9rS Sg06dFrpDiiK5srDktAKqQXA6i3WiV34kV5iZcae6el23oETSiFHP3uCbb8kYzg7aDIiA9F8awXa csG4r9EvL29kNHE4ok9LRGCD1RLVnGnvxHR84LUH3J40O0Ea1IH8cZbMb+6n4kdI+KNju8cCJj5g /Z7k3HZMYa2SL1OkOjWu9AsTZa4P3R/k4PI7z2o/yMqEXZr3jg2NJLjBn8pC0F7X2ZyGQ0I5qAhB Yp9a7LZP8mv9P7jk+qL+5v8A1fvJj7j2yFACnhqKykzXQKoZ1JUgk9TovVKcg7DIKtIcNLA/4Uor FDZyjd9vIXqCnpp0D3C2iGoiCGeWzep8utNMMkDW6VoTUHqlqerlojUGufn3KL/iXPYthM0pax+t YuT4zZbXicrt6koEK3unWsd25dDcwC3AE31N1oSCAzc0BBoTfxoyTlBPc5pvYgaa0jsWKgSJCbqp /qFJzDcgYx4PqBUmwNRsXl1BCUA3VQEWq3aSzlMmVu1yHUFCtI3I9aBbpAjdv40trD8oISI6yg6J SpjJBsU+1QCQCVB6giqbMsSHyDLZ+lnbf39p/wBReqfyqp8R4O488yy7FUgAuQ2C11LOHIzI+88r kDd5LE1sDb86MruEstSIcrkJi5G5TuicXA3ulSZJU5+9yzAfIuO4elrZQGj8a1zhZTc0X5Rd/t3I 38LhEuRGDW506VsUajJEjsZ3KrdUvelvomxNZRr7tDNdi/3O/EmRG54l/wDe3bjXCOZsMmyYTwuV 0no9v1FR9zvt/qFcN7prG6w/p2Hee0fo5l4fuFXbzjjw83jyMdFJj9yc/FtdH7RBZyuSPU0EhfFD XVdMbttsb8DlurqNzf8AX9uhJTkJIdzgBpb+dZ1TAslAfFkB/wDUnqP5daaSoeY8lUR1kHpX9tAi QazIuUKDoP4moGEGvnDg5v50BYGzJyk9SgeGtWpKBdZGt0w3H0/dql1oN9w8Gs/nmZ3/AMW57QbF 4svUVRktHmZ+yUs5giQXJ1BKn6VhtzxN9B73AXahSl6icEgPDk2lTcIttaDZIPGQEg+HQ6/Sq3JA LipG1GkovShI6DGPBYbXDinShJI1AbvWVN1t1pHaBuUEX2v43HjVTtHAsSAlwAP7Krdh0jG4tuSh IUJSqeMjJAo5P9RoJRpKA63NLZjwOuPMB70QX1Mc1xJW4aUIql2cjpaHceSdHSEkNUlVNdclC1OE gj2bMjHsUDq64BK6LUroRohPLTLiT7SCS1wVVsmlMBqSgHc85Z8hQ3FpQPIla1N3OU3uKv5Jdvtz I3cLiE+kBgIB1FbOtpNHeuo8vyVAFgD+ZJ+lF61YqWs9xq3Dy/0/9wvxPI4bms757QcAYf1DN7s1 0Y/0FBc+9nfaLE6VxHux/nYbd3+p2/tJ+jL41f4olmA4Rcl3tjB0W3H717mj2RF7mhOWyCgMnqGu hro+j2na0+1HOdYX9zdeH7hzM29zwDZpQ3F62SNbZSHxZICNFipQEG1EqaHlmSGgXC6Enw0qQRIP /UFzbEKRqKkEBuyFA26nqvhQFGzKmLm2uei6fvppIhqfkuD/APKbBSdaMQWV1NY/O8274sz2mzmy BPoKxc2hsNktTmcJeh0UmsLmN9AMP0FkJuaLcoAe17RZd1LzaAMl48AT41HeBlWTAk8dAUpOYdIP Y47SnU211pXYiQAn12ACrVVh+UyXXB0AIX8KrZYkBc5DYguJ1HhVVrDJAS/7RfwU0OfQdI9uLQDq armAxIsjkJY524DaHA+JtStwx1XQ/9k= --b1_29c52587830b7ff684cb2e6f133ef580--