Date: Fri, 2 Dec 2022 08:20:01 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Pagsisisi (Bahagi 3 ng 3): Pagdarasal para sa Pagsisisi Message-ID: <0a06c275b6a29a3cf4f29aba43625847@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 44.210.77.106 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_0a06c275b6a29a3cf4f29aba43625847" --b1_0a06c275b6a29a3cf4f29aba43625847 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_0a06c275b6a29a3cf4f29aba43625847" --b2_0a06c275b6a29a3cf4f29aba43625847 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 3 :: Lesson 19 Pagsisisi (Bahagi 3 ng 3): Pagdarasal para sa Pagsisisi Deskripsyon: Ang mga pamamaraan ng kaligtasan mula sa Islamikong pananaw. Bahagi 3: Mga panalangin ng pagsisisi mula sa Qur'an at Sunnah. Ni Imam Kamil Mufti Nai-publish sa 29 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 54 - Nag-email: 0 - Nakakita: 3755 (daily average: 2) Kategorya: Mga Aralin > Pagpapalawak ng Paniniwala > Sinserong Paghingi ng Kapatawaran Mga Layunin · Pahalagahan ang mga panalangin ng pagsisisi mula sa Quran atSunnahbilang higit na mataas sa mga pagsusumamo na ginawa ng tao hinggil sa wika, mga salita at pagpapahayag. · Kabisaduhin ang ilang mga panalangin sa pagsusumamo ng pagsisisi mula sa Quran atSunnah. Mga Arabikong Terminolohiya · Sunnah -ang salitang Sunnah ay maraming pagpapakahulugan depende sa sinasaklaw na usapin, subalit sa kabuuan tumutukoy ang salitang ito sa anumang naiulat na mga gawain, ginawa at pinahintulutang gawin ng Propeta. · Salah - salitang Arabe na tumutukoy sa direktang koneksyon sa pagitan ng mananampalataya at ng Allah. Higit sa lahat, sa Islam, tumutukoy ito sa limang obligadong pagdarasal at siyang pinakamahalagang uri ng pagsamba. Maaaring pumili ng anumang wika ang isang Muslim sa pagpapahayag ng kanyang nadaramang kalungkutan at magbalik-loob sa Diyos hanggat hindi ito nagtataglay ng mga ekspresyong taliwas sa katuruan ng Propeta. Gayun din, ang mga panalanging itinuro mismo ng Allah sa Huling Kapahayagan, ang Quran, o sa pamamagitan ng Kanyang Propeta ay nakahihigit sapagkat ito ay binubuo ng tuwiran, komprehensibong mga salita na sumasalamin sa pagpapakumbaba at tamang paguugali na tumutugon sa kabanalan. Ang paggamit ng salita ng Diyos mismo ay gawaing pagsamba kung saan ang isang tao ay makatatanggap ng karagdagang gantimpala. Gayundin, ang Propeta ang higit na nakakakilala sa kanyang Panginoon at siya ang pinakamapagpakumbaba sa mga tao at lubos na malapit sa Kanyang Panginoon. Kaugnay nito, ang kanyang mga panalangin ay mayroong natatanging lakas upang tumawag ng banal na awa, bukod pa sa karamihan sa mga salitang ito ay ipinahayag mismo ng Diyos sa pamamagitan ni Gabriel. Labis kong hinihikayat ang mga bagong Muslim na kapatid na isaulo ang mga salita ng Diyos at ng Kanyang Propeta sa paglapit sa kanilang Panginoon sa pagsissii. Maaari mo itong banggitin sa Tagalog sa umpisa, dahil hindi gaya ngsalahang mga panalanging ito ay hindi kinakailangang sambitin saArabik. Ngunit kung may oras, subukang kabisaduhuhin sa Arabic text gamit ang ibinigay na transliteration. Unang-una, ibinabalik tayo nito sa pinagmulan ng kapahayagan. Sa karagdagan, ang Arabic ang wikang nagbubuklod sa bawat isang Muslim. Tandaan, Ang Diyos ang pinagmumulan ng ating lakas! Una, matututunan natin ang ‘pinakamaninam na panalangin para sa pagpapatawad.’ Ang Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang habag at pagpapala ng Allah, ay nagsabi: ‘Sinuman ang magsabi nito sa umaga, na may matibay na pananalig dito, at mamatay bago sumapit ang gabi; o magbanggit nito sa gabi, na may matibay na pananalig dito, at namatay bago ang kinaumagahan, ay mapapabilang sa mga tao ng Paraiso.’ Transliterated na Teksto “Allah-humma ’Anta Rób-bee laa ’ilaaha il-la ’Ant. Kha-laq-ta-ni wa ana ’abduka wa ana ’alaa ’ah-dika wa wa’dika mas-ta-tó’t. ’A’oodhu bika min sharri ma san’at. ’Aboo-u la-ka bi ni’mati-ka ’alayy, wa ’aboo-u bi dhan-bee faghfir-lee fa ’in-nahu laa yaghfir udh-dhunuba ’il-la ’Ant.” “O Allah, Ikaw ang aking Panginoon. Walang ibang tunay na Diyos maliban Sa'yo. Nilikha mo ako at ako ay Iyong alipin, sumusunod sa iyong tipan sa abot ng aking makakaya. Ako ay nagpapakupkop Sayo mula sa kasamaang aking nagawa. Kinikilala ko ang Inyong mga pagpapala sa akin at inaamin ko sa Inyo ang aking mga kasalanan. Kayat patawarin Mo ako, dahil katiyakan, walang ibang makapagpapatawad ng kasalanan maliban pa Sayo..” (Saheeh Al-Bukhari, Abu Dawood) Mga Panalangin mula sa Quran 1. “Rub-bana in-nana samiAAna munadiyan yunadee lil-eemani an aminoo birub-bikum faamanna rub-bana faighfir lana thunoobana wakaffir AAanna sayyi-atina watawaffana maAAa al-abrar.” “Aming Panginoon, katotohanang narinig namin ang panawagan [i.e., Propeta Muhammad] na nananawagan sa pananampalataya, [nagsasabing], ‘Manampalataya sa inyong Panginoon,' at kami ay sumampalataya. Aming Panginoon patawarin Ninyo ang aming mga kasalanan at burahin ang aming mga kasamaan, at hayaan kami na mamatay kasama ng mga matutuwid.” (Quran 3:193) 2. “Rabbi ighfir wairham waanta khayru ar-rahimeen.” “Aking Panginoon, magkaloob Kayo ng pagpapatawad at habag, sapagkat Kayo ang Pinakamahusay sa mga nagpapamalas ng habag.” (Quran 23:118) 3. “Rabbana thalamna anfusana wa-in lam taghfir lana watarhamna lanakoonanna minal-khaasireen.” “Aming Panginoon, aming ipinariwara ang aming sarili, kung kami ay hindi Ninyo patatawarin at hindi Ninyo igagawad sa amin ang Inyong habag, katiyakang kami ay kabilang sa mga talunan.” (Quran 7:23) Mga Maikling Panalangin mula sa Propeta 1. Kapag ang isang tao ay tinanggap ang Islam, tuturuan siya ng Propeta ngsalah at paguutusang manambitan sa Diyos ng mga salitang: “Allah-humma igh-fir lee war-ham-nee wah-dinee war-zuqnee.” “O Allah, patawarin ako, mahabag sa akin, mamatnubay sa akin, at magtustos sa akin.” (Saheeh Muslim) 2. Sinuman ang magsabi: “‘Subhan-Allahi wa-bi-hamdi-hi.’ 100 beses, ang kanyang mga kasalanan ay tatanggalin mula sa kanya kahit pa ito ay kasing kapal ng bula sa dagat.” (Saheeh Al-Bukhari) 3. Itinuro sa atin ng Propeta ang mga salita na sasabihin sa katapusan ng pagtitipon upang matakpan anuman ang nangyari doon.. “Subhana-kalla humma wa-bi-hamdika. Ash-hadu al-laa ilaa-haa illaa anta.As-tagh-fi-roo-ka wa-atoobu ilaay-ka.” “Ganap na ganap Ka, O Allah, at kapuripuri! Ako ay sumasaksi na walang ibang tunay na diyos maliban sa Inyo. Hinihingi ko ang Inyong kapatawaran at bumabaling sa Inyo sa pagsisisi.” Al-Tirmidhī, Abu Da'wūd, Hakīm) Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/97/pagsisisi-bahagi-3-ng-3/Copyright © 2011-2022 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_0a06c275b6a29a3cf4f29aba43625847 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Pagsisisi (Bahagi 3 ng 3): Pagdarasal para sa Pagsisisi

Deskripsyon: Ang mga pamamaraan ng kaligtasan mula sa Islamikong pananaw. Bahagi 3: Mga panalangin ng pagsisisi mula sa Qur'an at Sunnah.

Ni Imam Kamil Mufti

Nai-publish sa 29 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 54 - Nag-email: 0 - Nakakita: 3755 (daily average: 2)

Kategorya: Mga Aralin > Pagpapalawak ng Paniniwala > Sinserong Paghingi ng Kapatawaran


Mga Layunin

·       Pahalagahan ang mga panalangin ng pagsisisi mula sa  Quran at Sunnah bilang higit na mataas sa mga pagsusumamo na ginawa ng tao hinggil sa wika, mga salita at pagpapahayag.

·       Kabisaduhin ang ilang mga panalangin sa pagsusumamo ng pagsisisi mula sa Quran at Sunnah.

Mga Arabikong Terminolohiya

·       Sunnahang salitang Sunnah ay maraming pagpapakahulugan depende sa sinasaklaw na usapin, subalit sa kabuuan tumutukoy ang salitang ito sa anumang naiulat na mga gawain, ginawa at pinahintulutang gawin ng Propeta.

·       Salah - salitang Arabe na tumutukoy sa direktang koneksyon sa pagitan ng mananampalataya at ng Allah. Higit sa lahat, sa Islam, tumutukoy ito sa limang obligadong pagdarasal at siyang pinakamahalagang uri ng pagsamba.

 

Maaaring pumili ng anumang wika ang isang Muslim sa pagpapahayag ng kanyang nadaramang kalungkutan at magbalik-loob sa Diyos hanggat hindi ito nagtataglay ng mga ekspresyong taliwas sa katuruan ng Propeta. Gayun din, ang mga panalanging itinuro mismo ng Allah sa Huling Kapahayagan, ang Quran, o sa pamamagitan ng Kanyang Propeta ay nakahihigit sapagkat ito ay binubuo ng tuwiran, komprehensibong mga salita na sumasalamin sa pagpapakumbaba at tamang paguugali na tumutugon sa kabanalan. Ang paggamit ng salita ng Diyos mismo ay gawaing pagsamba kung saan ang isang tao ay makatatanggap ng karagdagang gantimpala.  Gayundin, ang Propeta ang higit na nakakakilala sa kanyang Panginoon at siya ang pinakamapagpakumbaba sa mga tao at lubos na malapit sa Kanyang Panginoon.  Kaugnay nito, ang kanyang mga panalangin ay mayroong natatanging lakas upang tumawag ng banal na awa, bukod pa sa karamihan sa mga salitang ito ay ipinahayag mismo ng Diyos sa pamamagitan ni Gabriel.

Labis kong hinihikayat ang mga bagong Muslim na kapatid na isaulo ang mga salita ng Diyos at ng Kanyang Propeta sa paglapit sa kanilang Panginoon sa pagsissii. Maaari mo itong banggitin sa Tagalog sa umpisa, dahil hindi gaya ng salah ang mga panalanging ito ay hindi kinakailangang sambitin sa Arabik.  Ngunit kung may oras, subukang kabisaduhuhin sa Arabic text gamit ang ibinigay na transliteration.  Unang-una, ibinabalik tayo nito sa pinagmulan ng kapahayagan.  Sa karagdagan, ang Arabic ang wikang nagbubuklod sa bawat isang Muslim. Tandaan, Ang Diyos ang pinagmumulan ng ating lakas!

Una, matututunan natin ang ‘pinakamaninam na panalangin para sa pagpapatawad.’ Ang Propeta  Muhammad, sumakanya nawa ang habag at pagpapala ng Allah, ay nagsabi:

‘Sinuman ang magsabi nito sa umaga, na may matibay na pananalig dito, at mamatay bago sumapit ang gabi; o magbanggit nito sa gabi, na may matibay na pananalig dito, at namatay bago ang kinaumagahan, ay mapapabilang sa mga tao ng Paraiso.’

Transliterated na Teksto

“Allah-humma ’Anta Rób-bee laa ’ilaaha il-la ’Ant.  Kha-laq-ta-ni wa ana ’abduka wa ana ’alaa ’ah-dika wa wa’dika mas-ta-tó’t.  ’A’oodhu bika min sharri ma san’at.  ’Aboo-u la-ka bi ni’mati-ka ’alayy, wa ’aboo-u bi dhan-bee faghfir-lee fa ’in-nahu laa yaghfir udh-dhunuba ’il-la ’Ant.”

“O Allah, Ikaw ang aking Panginoon.  Walang ibang tunay na Diyos maliban Sa'yo.  Nilikha mo ako at ako ay Iyong alipin, sumusunod sa iyong tipan sa abot ng aking makakaya. Ako ay nagpapakupkop Sayo mula sa kasamaang aking nagawa. Kinikilala ko ang Inyong mga pagpapala sa akin at inaamin ko sa Inyo ang aking mga kasalanan. Kayat patawarin Mo ako, dahil katiyakan, walang ibang makapagpapatawad ng kasalanan maliban pa Sayo..” (Saheeh Al-Bukhari, Abu Dawood)

Mga Panalangin mula sa Quran

1.    “Rub-bana in-nana samiAAna munadiyan yunadee lil-eemani an aminoo birub-bikum faamanna rub-bana faighfir lana thunoobana wakaffir AAanna sayyi-atina watawaffana maAAa al-abrar.”

“Aming Panginoon, katotohanang narinig namin ang panawagan [i.e., Propeta Muhammad] na nananawagan sa pananampalataya, [nagsasabing], ‘Manampalataya sa inyong Panginoon,' at kami ay sumampalataya. Aming Panginoon patawarin Ninyo ang aming mga kasalanan at burahin ang aming mga kasamaan, at hayaan kami na mamatay kasama ng mga matutuwid.” (Quran 3:193)

2.    “Rabbi ighfir wairham waanta khayru ar-rahimeen.”

“Aking Panginoon, magkaloob Kayo ng pagpapatawad at habag, sapagkat Kayo ang Pinakamahusay sa mga nagpapamalas ng habag.” (Quran 23:118)

3.    “Rabbana thalamna anfusana wa-in lam taghfir lana watarhamna lanakoonanna minal-khaasireen.”

“Aming Panginoon, aming ipinariwara ang aming sarili, kung kami ay hindi Ninyo patatawarin at hindi Ninyo igagawad sa amin ang Inyong habag, katiyakang kami ay kabilang sa mga talunan.” (Quran 7:23)

Mga Maikling Panalangin mula sa Propeta

1.    Kapag ang isang tao ay tinanggap ang Islam, tuturuan siya ng Propeta ng salah at paguutusang manambitan sa Diyos ng mga salitang:

“Allah-humma igh-fir lee war-ham-nee wah-dinee war-zuqnee.”

“O Allah, patawarin ako, mahabag sa akin, mamatnubay sa akin, at magtustos sa akin.” (Saheeh Muslim)

2.    Sinuman ang magsabi:

‘Subhan-Allahi wa-bi-hamdi-hi.’

100 beses, ang kanyang mga kasalanan ay tatanggalin mula sa kanya kahit pa ito ay kasing kapal ng bula sa dagat.” (Saheeh Al-Bukhari)

3.    Itinuro sa atin ng Propeta ang mga salita na sasabihin sa katapusan ng pagtitipon upang matakpan  anuman ang nangyari doon..

“Subhana-kalla humma wa-bi-hamdika.  Ash-hadu al-laa ilaa-haa illaa anta.As-tagh-fi-roo-ka wa-atoobu ilaay-ka.”

“Ganap na ganap Ka, O Allah, at kapuripuri! Ako ay sumasaksi na walang ibang tunay na diyos maliban sa Inyo.  Hinihingi ko ang Inyong kapatawaran at bumabaling sa Inyo sa pagsisisi.” Al-Tirmidhī, Abu Da'wūd, Hakīm)

--b2_0a06c275b6a29a3cf4f29aba43625847-- --b1_0a06c275b6a29a3cf4f29aba43625847 Content-Type: image/jpeg; name="Repentance_(part_3_of_3)_-_Prayers_of_Repentance_001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Repentance_(part_3_of_3)_-_Prayers_of_Repentance_001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAgAAZABkAAD/7AARRHVja3kAAQAEAAAAUAAA/+4ADkFkb2JlAGTAAAAAAf/b AIQAAgICAgICAgICAgMCAgIDBAMCAgMEBQQEBAQEBQYFBQUFBQUGBgcHCAcHBgkJCgoJCQwMDAwM DAwMDAwMDAwMDAEDAwMFBAUJBgYJDQsJCw0PDg4ODg8PDAwMDAwPDwwMDAwMDA8MDAwMDAwMDAwM DAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwM/8AAEQgAxgEYAwERAAIRAQMRAf/EAKsAAAEFAQEBAQAAAAAAAAAA AAMCBAUGBwgBAAkBAAIDAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAAMEBQYIBwkQAAIBAwMCBAMGBAUEAQUAAAEC AwARBCESBTFBUSITBmGRMnGBsSMUB6HRQlLBYnJDFTMkFgiS4YKy0hcRAAICAQMDAgMECQQCAwAA AAABEQIDIRIEMUEFURMiBgdhcYGR8KHBMkJichQVsdFSosII4fGS/9oADAMBAAIRAxEAPwBOZk5s nqIgfRjc3PjX7bWqPze1n0K1PPkgkNK4YdRc1orWpQ2xCZExGsrfM0zogSxQkkOokb5mpCJIdZJr f9RvnU2oMn3qSHpI3zNTaiSKEsg/3G+ZobUCRJkl7SN8zRhA3H2+U/7jfM1IQJDJ6xt52+OpqNIZ DuESk/W1vtNI4CPV9SxtI2nxNVuAwJ3yLr6jEeAJpoQAyySMCd7fM0sQGRsXkL6SMPvNPCgUN6sg taRvmaCrJBSySufrb5mo6pEDqZO7tp8TQcBHSLMRcOx+80JQYYoiVert8zQ0CFhErto7afE1GkFa kriySwsW3tu7G5pLVTLKuAE+VNIx3SNp8aatUhbWbGokkvpI3zNNCFCbpD/uH5mhBBatL/e3zNSE RCi0l/8AqN8zUgLCCWQf7jfOhCCLWSQm+9tOmtSEAWskl9ZG+dSEEMJW/vb5mhAZEmWS+jt8zRhE bPC8h/rPzNSEA9DSW+tj95qQQLC0hkS7tbcO58aDSgZF2/8AC2EhDRKFJO/SuSuWdX+3Iflf2/wc 26QxmGUf1jvV2PnWrqyrJxK26GT8/wC0OR4OQmSJmxz9MoGldTByq5DnZuPbGVtVUW1rRJnCXAoB PLdxUIehSToKLIL9Jr9KAIHEcPw17UrYUh9FjMx6UjsNA6/Tlb20FLuDAkOFBUd+tGASD6gkiy0U KeepbRTRggjveiQIPjUIFQWNBog5Qa+N6BBwpYHQ2pYGQS5JudakEkNG23/GgwphWmbUdqEBdgHX 7e9OKLsAL+NCQhEW510FBkQU2GgoBk+076USSeqt6BEEC26VAilGvXSoQX0Nr1CHoXWoQIFqBFba gQ0KfmR/6h+NB9Bkjs7N4KBN0gjDeOleJpmZ6h0ICXiMVQzGIXt1FXrKyvajMfdMGPk4uThNGC1i Bet/Gs6tMyZkmoOV+b4abi8plf6HN0Pwr02HKro4OXC6Migml7VYVQFUX0qBHcMBI0GtJa0BSH6Y bEi4t9tVuw20OcVY7Hdr1obpDtg9jkAZgeh0qNEkRK/x0opCtjIm5v2q2IFFFiVIoQQQt6IJCAfM 1Ai9p76VCBkGooEH8YCjXvSMKFgeFAg7TGY2IFxSuw6qGdCi+ZdT0qLUL0GhHa1qIh6B2qEFioEI L2tUILCnWgFIWsdzftUJAs6aCoEVY/w61CHw7XqEQoL/AAqECKP41CBAO1AKFhag8DzHQb0Nv6h+ NLZjo7nyciFFlWQiwBrwtU2epbMu5nmSnqJC4VATd66GLFJlvcyjkSubOztnhFbrqK6WNbV0MV3L 6lY9z8JxeXgGVcndNjrf4m1aePltW0QUZ8dbIxN8fzlEFwDYV11bQ5TQ8xuPNyXFgKW1/QatB1I0 cCkKLk9KVKQtpHyzgxG5171NoFbQZyTs1ge3Q1YqCtyA3MD8TTwKeliw6k0IIebfDr2okPbECxH3 1AC0FqDIkGAIYGgEWBc3okDottaVsg6UaXPWlILUXqELFxxSWPYx8w0FZ8ko1YnKG+f+W+3r8RTU 6CZOpGHXXvVhUz4Dv41CBFWoEOqdb/dQCkLAJ+yoEX9PfSoQ+AvrUILCm9Qh6FtqahAgW41oEFbe lQIoD41AoOq3tag2WjqFfzEH+YfjSvoFI6a5blmZpQj7hchta8pixHfvYyvm5mljkVMjYWP03rpY ax2MeRyZvyGBlACRcrcL6gGujjyL0Md6P1E4UrBTFlMHUixv4Ubr0BR+pFcnicbAd2Pa7akVbjtZ 9Su9aroV6acRrtUdavVZM9rQRLtva5N6tSKW5Bs+m1fvopAkSopiIfwtCjKWXeo6g0jTYU0KnhSR jJCoVPChVx1I0NgnwvTSAIEv1qEFhQKhBYWoQMsXc/KlbIGVD0t0pSBAD4Xt0NQgRQSyqil3Y2VV FyT8BWbmcvDxMVs2e9aY6qbWs1WtV6tsalHZwlLJ/C4fkWDHfFit0CudxufHbe1fh3nP/YLwHCyq nGpk5C/itVbKr+nfDt+SX2nXw+KytS2kV3MzZMPkZOOz9qZMYDCxurK30sp7g1+pfK3zVwfmPg05 vDbdLSoai1bLrWy1hr74aaa0Zjz8e+KzVhwCH1FemMoXZcaaVCQFAFvGgEKF/jUCE22HS1Agi3hR IKC27VCCrVCClWgQMB28BUDAsITUGgMsYAuaVsZIMF8BQGHEK/mIf8w0oMZG952CInmZn8rXrzdL nbaMm5yMeowhkJv1rp4H6mHIvQoObkTxMYnv8630qmY72aIwZTKW7+Aq3aiveMMhncM7H7BT1RXZ yQzyM1wTVyqUtyAOg060wrEC5N6LAPcbaGG5d1z0pLTA1SUysRUiWZfKG/pqulnMFlqQpGYeybQL eJqzbqIKjiaQ2HfpQbgiDy40kVgy9elBWTI00D9Fh1oygBVXx0FBkC2Hh9hpSCwQLX71CBQote1B kJX2/GZuQlCmMNGgF5G2gA3v4+Fq+a//AGO8nlx8Hi8RNrHkta9n6vGkq1+3952j7md7wuJO1rd0 iyOzY6+Vtm9dR4m/Wvkhbbv7EzumXfusMXA4jjuffI9LkcbNixIFFgJo57lkIuTdSNw++v3X6Dee z8by2Tg0TeHLR3tP8NqdLL709r/D0MfNwq1J7oXwGYM3Djk6kqK+z8N91TzGWsMsCLftVxUgyoKA 0CgNfsqEPjc9qhD0C1QgQCoQIq+AoBCgW++oGAioTUCkHAC/E96XqOLCFtT0oBQYL2tQCHiFpE/1 DWlYTS+c9yRAP6UokUk3N64+HjvudTJlXYoMmXDlswjkG41uVHXqZdyZV+WEQaxYSOOtq1YpM+SC uTPCq3tZh2q9Iz2aIyWb1Li/l8KtVYKnaRkwBNWCHhW+lQEC0iqEgcxpsIbuDSvUZDx5GnGp6dqR KAtyB9ME9NKYA7jjIACnWkbCh4ys5VCwZvHwpBnqDkgCdWDfZRTBZDcD+dOILW50t99AgoqNLVCB RoKDGQDDh5JOViyMVSuIyMmazaK6WuFF+9wDXzz9dvOeDzeLtwsmWt+XW6tjrV7rUtMWd4natraa er000O34rFkrbdEVLqdxDP8AQYV9Xzf2XVCRr1uwr5DxcdXVtf3Vr+f7DvnLn79crJl+8Pavs7Ef dDx2OeV5FQbn1skmOJSO1kUkf6q+jvoL4dezn8g1Dvb26/00iz/Ozh/0mTlWipqHtDGeDAh3D+kV 9VcasVPMZrSy4/ZpWkoFLcm1AKC7SL661AngB8OtQCCKt6AQwSoFIWFtUCOFivYn5Usjqo4VAPhQ GPNoJ6ffUIFC0AhQvhQCOIk/Mj/1D8aDIiA5p5GypzhqxjZj5Rr3pcK01HyzOhXjkZGGCSHR28b1 p2qxQ26jFeQYsxIvI3VjT+2Ve4M5Fkkckea5vpVihCOWSeJFiSoY51KP/d8aqs2noWUVXoyPycYQ SEA3X+k+NW1tKKr1hgVUd9PjTAFgWsB1oEDIl+tK2EcCKwGnWl3EgWFUVAjiLbuuelKwqCQZYDGX FlZR08aTWSxxBGAMzE20FPoU9TzZqbd6IAwXTQUJDB8EFxepJEhUgUGNA1t7AEk2rgfNHlbeL8Xy eXVTbHjs1HrEL8nqzRgor3SJlJZJCGyXCxQkeQWF9NPwr+d/keL7N/cq23eWm/Xq5frqeuxX3L7i h/u77u5n2V7IyOZ4SDHblcmaPDxP1J3KqZHkLhCV3lFsQB3sSLCu/wDTzwGDzPla8bLZ+262dktG 4XSYaUvv+0e1oUnO/sTg+Z9wcpL7i9w5cvJ8rnFXyc2fVmsAFGgAAAFgBoK+2vl3wfH8dgpg49FT HXol+mrb6t6s4vL5E6HVODjjFgSMDoK9nVQjiWY8A+dMKOUACgW18aAyFBbmhJAgS/b7KgQgSx1q BgKIyegqDJBkiHcX+FK2FIcBQKUaBW3wqSGAix1JJATZahIQix96DZB3EgDp/qGn30jYyJZ4IOJi 3T4LnUl2ZTprWFWeR6M2QqLoQXIZfB8khUxBGtoQNa0Y6ZKFV7UuUTJ4FpJC+LFIYeofabVvrnhQ zFbDPQAcX9KjxyAiXtcU27dqLt2oYqpU7r0/UrhjeffKwLHp0pqwhbagRGR3p5FgMkROtBsgURkd TSyEIG6XoQSRQW/ehIQgW3SgToFVWawvpQZFLF+na9zQCK9I1JBAURG320AweiI9T/CoSBhl+nvh eXzRQyx+pGOpvusR9hAr8h+sfzHyvGeLrx+NVTyN1LWf8NI+KO25zEvoux0vHYVezb7EzxqS8hlI jACHdulNuqDUAj5V8b+Qz1x4NvV/tO9jq90maf8Asd7cxuY4b2z7hTMMR9v8k0E/HsQI5VzQqh0A /rUoB9l6/RvoZ5L+38xl4bpPvUTVl1r7fxQ/5Xuf4wPyXNZC+xcGCLAiKKL7BX2pxKpVPL8izbND EXyrYZYDLHQkIUJaoMkECX7VCQEVbVJGQQJrc/KlbDAUaaCgEKAbUAhFW9CQwK2km3WoEdIhA6UJ IFWIk3NBskBhHbvSjBYlvInhuH40GRHaWT7W4jkYmjysWN1e9/KK8TXkXo9GemeOtlqU7L/aj24J RLBgohXvatVPJZYhsotxKT0JOD2NhCH0Y8aLaBb6RSPmWmZHWFREGT+/P2lGWGysUCGWNSVCjQ11 OD5TbozFyeErao5Y5Tj5+NyZsXJjKPE20k9K9NiurqUcLJR0cMi9DVxSebRrUAear8B4VIIKsW+y p0IECGg2FDlUv2sKRsIsR6igQIDpoLW71CSKt3OtQgpjci2gFQjZ8CahD0NbUnSoREDlu8suRJFK 6RwRrJJEouJFWVFIb/TuvXzr9Yfmjh8/g34OFbr48ibu9K1dZTVe79H2+87fjcTq5foahxOIEwRk SQGFpEBCHqAAbfeRrXx/zc+6+zdoduig5h/fvn5szlvaHszHJtG7cvyC3BJ3KIccG3w3mvo76HeD jPyPIWXauKv5K1//ABKeS/hNK9mYTQ8dFu/tX8K+sOLpU81nUsu6xhSNN1ailKBezqbWFQkCwvTS oGAmz4UshgUI/wCFCQwfFT0F796KAxxHET217mlbGSDiM0GMGWE28KWSB1htYmg2SA2ygGAoSwqB PttQgSOwdP8AUPxoMiO3Yc6IkEOCL6V4Z0Z6dMfplRuQpIpNo24fRyRIfqApWmGSA9xZMSQlmK+l azGrsFXJXdnE/wC65xmzl/TKhDasw617Hxcqup57yDTehjQiJOg+VdiTmQPjgOiI7HRxcaUnuDOj Q4x+Inyf+ku+3W1JbKq9Rq4nboSK8O6psMBD92qv3SxYQM3HSQ+Zk8vwo1umK8bQ2KgCwW3iacrC iLQ21060JDA1YjUW170wonWiAXaoyBACRoKBBlnOYceR+hANqyeQzXw8fJfGptWtnVerS0/WPjrN khv7axhyHImRo98MERXKBGhZirKD9hUGvhD5r8h7PEtSz+PI/wBu6z/Tuz03Gr8U9oNblkkWB1kX 1Y2WwtoCxGhvX5KqK1tHtfo/0/1OgcGxZn/m37ne4ucj/MxFyhh8ebaehiKIVt9pUt99fe/068J/ jvFYMTUWdVe39V9X+Wi/A53Ny6QdacRh+hhxJa3lF6/Vsa2o4FpbJgIBpamkB6RURGxQS+tAKCLE 3UKSKkhgdpiMU3EhfhSOwyR6mMdSajsCBzFiykm2g70HZDQxyuNt0tcjrQbJtPthvbpQBAvaLamo MfbQNahBWtqJD61QgaKO7oT03Clb0Ckb7PBz2Arv6pIudo615qtsdjuNWQvG5vmoYS80Elx0NjUt io3owK9l1FY3u3lXmKNiSsv9201LcWkdSLNaegy5r3ByGVHJinHZY2Fi/S1PhwVWsgyZG9IMe9w+ 3osnH9ZllkmNzusSBXX4/IdXBzs2FWRlc+A2OdYyov1ItXUrdM59scElAFzYI8RgAym2/wCFV2+F yWL4lBacbCg4qG4kDSMNNayXu8jNFaqiC4qrmq6B13t18aF/hYa6kiPb+J+lcZMo3gErr3qv+4tu 0G9pRqZ8+HaaVTtIGgHwro79EYnXUYnHZS2x7MOiU+4rdWhk0MgfVdfGnTK2meegfAXqSSBXoNUk kC1iK61JJBXOfn9MQY4FzMx3/Z2/jX5r9R/mLL47jUwYLbb5Zl91RKHHpLcSbOLiVm2+xbPa8SYm Crhds059QKR9QXRbX7C1fEfzZyve5rrZzWi2/dOrPScasU+8a/uR7uk9t/t/7m5JXWKeDEaHBQCz HIyPyobHvZmv91U/KHgP8n5njcZqa2um3/JX4rfqUfiXtwjnL9mPbwgxIZXW7EAlj3PjX9CvG4oR wuZeWdUxRhI1UaWFdxHNYQJc6daMgHf6bQXpdw0HvoFToLg0NwRyiSBdqLp40Ah445CdpUkClbCk xwBdwvQDtQCKkbabDSokRuAZkY9NPGiLuPVVm6Asx+FQJ66OujqV+2ommRqDyx7/AHVCBBGTpUkg cIqj40BoFR/WnhuH40H0IjrmQwSSAyhWUG9jXjEn2PRj2CTClcI0alR2sKVqyCoLDj4nHMLjHT7b CqLWsWJIa5XEcVIG3Y6WPXSmrkuu4rpUr/I8PgfpHjixka4O0BRV9Mtp6ldqKDlL33xs8UkqrilF BOgWvUcDImupxuVRrsZNE8kLHqpvXXak5tW0SAmSYqXldm6DWq3WCzcmO4UONKJDkFNxFtp7Uj+J RAVo+pcoo8TLiLfrHlYrYresTdqvoaUlZdSkZLJDNKqAkqSFrdVSjJZwxmXYm+zU96sgRs9KM1r6 k/woJgA+m16aUCBYjPTbepJEj6R48cbpSFHQX7k1zvJ+W4njMLz8vLXHjTS3WcKX0X4llMdruKqW U7n4WkiwslL+s0roydCA/wBN/wD418q/NPzZi818xcpY7q+DFjrWlk5q1TW9qvpDtZ6/YdnHgePF XTVvUvuARjpFE1yEjVA5A/2wAbV88czJbNa2T/lZv/8AWp16qEkc6/8AsTzCZuR7R9nYTbjlztyf JKO6Q/lwg/a7Mf8A7a/dfoN4W+TPn511pVLHX+q2t/8Aqqr8SrPaKl//AG+4n9Fx0HltZBX19w8e 2p5vPZtmpKDYXrYZw8R2HdbcfjSsZDtJC+hHWlagY9SKTdaxK9r1HBIJvHxJCoKp9t6ptdFtasPL +WpUR2Y9TS11C9CKdWQ7rWv0q4qeguOCWckgEgdTQdkgqrYv0hE43jp2qTKJEMexZgjIIjA2/SbV W8cjq59PkNlPdkFh0sKNa7SO24EI0HX5U0sEDnYnp7lI+yklyNAA28L06Az5FO9L/wBw/Go2SDU8 P3PlTShdXYta3wrh34qSOpXM2anx15o0kPla2ormZNNDZVyXDG3JH9V9KzPUsR4WYavcjwqEJbAT HkjO5fnVWRtDVgpHuz2vi8uHWOIbyCAbVs4vJeMozYlcw9v2fdMl2lQyBmJC12v8vpCOf/j1I2y/ 2TzJVaXGcQkdI6enmkuol/Gz0M75b9u/cXGO4kxmmjj/AK110roYfI4r9zJk4d6kLhSy4E2yRClt CGHSrrpXRVRujBTQRy5Dsrghjcmmq2kBpNiTjol97XHYijuYIPlxQ4JU28AaG4m2QLQMh86WplaR dpHZmbDhqzMrSFf6EF9fie3314b5r+o3iPluyxcnI3malY6a2j1t2qn23NN9kasHDvl1XT1KvNym Rm5EeMuFIsWSpWOS27ZKBviN1uBcix+Br5/+oH1Gp82canEw4XTGrOzbsrN2hqqiuiSn1Z2OHwfZ bbctobLkf8jLjJtsIpYyT/UxDAkfd3r8Z4N3w9930tS1fzT/AFSa713IvTZEbRSRSBSzRkLISbrY +NeepXbbXp3X6ehamcw+9PbfJt+5MfuDlMnHnweVSPG4eFCfUiixkW4dGA6sxNwe9fWX0T8hxL8B 8LFWyyY273tC223tw6v7kltcNQYeZKqdJcBjRxYMQUW8or6KxdDz9+pO+n00qyRYDrATbvftSySC bwsOBSvrC1+l6pvZ9i2tV3JJo4FkCFdwP0sBVSdoLIUkhHjt6ZP0ADSq29R0oAyxxemTchh3PemT citKCIMO8lmPlHQVo3QVbZPGyBCNsOl+tTZPUjtA3/NnYXOp6Gm0qLqyXg4iSSP1GbaB41TbOky1 YpQh444RtPUdbVJdgRA2KbmuOnhVkwBoUsTHQCg7BSC+jt6i9LuDBJ4eIJGUsQNRYGqr3getSTxN nHys73YhuvhWS/xo01+FmpcDykk8ZMbjdbyrXNz44Zsx3kuGJyOSzpGw7+Y1ktRFysy3R44mRWZv trM3BbEk1DjwqgANU2syxJD5cGK2+4J7VW7sbYhjPhIW3HQrrarK3FtUrfKclFjo8SMBIAbfGtOO jepVexQpeZmyYchHwXdbEbtvWtqwpNamZ5J7HPXvNGnmCw8dJCyEmR9lr16DhOFqzk8nXoigiCYH 6Sp8DW+UZICCJ2GrdOgoSQluOxmnnSEgG/eqsltqksx1lwPfd5xOC4iXJYepOq2hXpukbRRXnvNe Y/x3DycjvVfD9tnpX9f6jS8S6GQNyGPkYKTrtlKn8yO5DBuvm+z5V8Feewc1c/Jfl2d8mRuzu9d8 91/pHbod3C62qtvRFa5DPyWaKXCx2xsqAgxZSkXBU3BBHSxqji19tzuLkyVxMmFsqKfHxvThy1jy IlWxRGc/mqt/Bw1W+Vo3bdOjUr9PvBZQy2erGcm722/Wj20NhqD06VwbUtsTX3EgxD9w+LzpPcnE e5oMxp+OxYv0uVxzCzY7M+71l7FX0BPawr6G+h/zBxeLa/j8i25clt1bdrwo2fZZauvrL79c3Lo3 WTc/bDjI4+Eq17qK+sMN5qecummW30WS1x16VZIsBo7oQQLkUGREksyzbVcHd0Fqr27ehZukmcbE Z7JuvbsRqKovctrUlCSEMKLdlFiDVX2lhC5WPlE7fTsG6EVfS1UVWTAHj8hIxuUkGm91Ng2MCmBY EuQD2U0Xl9BVQIvpQMNNVNRzYOiHM+cTHtQkE9RSVx66jO4CHEyMjz7Ds/uNNa9agVWx3j4y+oEk 8oHVqrtYatSSkx49wWFd3iwFVp+o8Ia+iYnBdb2ppkkQHhkQTKSl13Cg1oFMFBzeBP6plkF3JsO/ Wktgsug6y1Ybj+UycTIZ8ZXMbHy+FLfErLUNbtPQ0DjfdDrY5IMe3qTWDJxV2NVM3qX7jvdmPlJ6 cEwYjqBrWHJxXXqX0zK3QsWDm5OVIFEpAvVF6qpanJc4i6IoZySax21L04PMkyCJ2U9B0qUiSWKt Dwy5MxyMlbm+l61PLChFKpJZY8XDWP0xEhHToKzu1pkshELyft/AyEdjgRym3XaKtx57LuJbGn2M F94+zZGeR8PiwlgTuGld3h8xL96xzeRx56IxifAbEkMcybHB1Fdqt93Q5rpAfBKRTCWOysO5pcmq DRwyh/uJm5fLNj8fivFM+M3rS4e9fVk0IUxoT5tpGoGvhX4r9UPM4sWTBwN0O03a/wCtf/I6GDHa 9W0Y5JPslScXsNomiB2lj9h6a+NfkvJ4GPm4/Zyr7n/xf6dRseR43KJJ5ZXgWaBIp451/KdwR9Js dBcC3TWvzPPw1gzWxZG62q9U/wBj9H2OrWyspXQiMfIyYoJPUgZf0OQskdrhPTn6jcLiystzfxro vjrLx10mr/6v/b9o91oXn9bj5keOyurnbf017Advhr415lUtis5WgUtCo+5/dHGcHg5eXn+YpiZD Jjafn3QxgJf/ADOB8K9D4Dg8l8qtsDh1iyt6R0f4MatZHP7R+6f+S4/HUnXaPL1t8K+8PFcl58VL vvVP81J5vlY9raR0jHGchE2yBpOipaus3tMkSPv+EnjZBIhBk+kmk99dhvaY9XjhiP8AmoFcC6k1 W8m5aDqm0eQZHnMjECwtp3pLV0GVh6syi85UG/UUjr2HkFJJ+qAEKkUyW3qCZBzJkGPabgiomgOS Hbcp2sNR1NXIrZ5Fx82bIfRQkDq3ameVUWpFR2J/A9qZM5JkIFjoPGs2Tloupx2y0z8L+lxlWRgo A+lay1zbnoXvHCGK8diemSjXbven9y0iqigavPj4ylVA3CnVXYXckQ0+esrEbB4Xq6uOEVu8hMTG Sd1N9Lgmhe0INVLKr+lw+JyGGZErsWNrdtau3Wyr4RNqp1Lhi8zgMsUcUanpa1Y74bdWaK5EWfHx MfLKmRQqN9V6zWs6lyqmXrgOG4nEUmOJQznrWLPmvbqaMeOteho+BDiw2YWBrn3bZprBKNmw/baq ljY24eI/qJfbofGkahjSQXM5cmFAzJGbAX0rRhruZXdwik8Zz2fmZQQArFu79a2ZcFa1M9MjbNYx 8mFccNIwuV71yrVcm1WUEDyjQZkEkUZAdwRurRiTq5Kb6mKcr+2JzZXmiyPO1zr412cXk9iiDBk4 aszPeZ9h5vDoDNOlmuAa6GHn1ydEZb8V17nJ3vHfl8nkwRLYwzbRlXsbIbDbrr4jwr4t+evO18p5 7k8luaK3t0X8uP4f1tN/idTBT26JFVzp1ZFTlJBHLKF9PkUF5CFFgZ1/r6fUPN43qjxPnbVezIna i791/uNkxVya9GRmTl8nxCRM6P8ApckGSGRb+nJ4vEdAQe9ej8j4nj+YxK+Nr3F0fr/Lb9NGUY7W wWi3RkXg87I2cxlMscHIqcSYlrgpJorHw2tY15Lj8F4cntXUdU/sf/2dOr3LTuB/5XMwnYrMUuSj Kb9b2N/kbVVfxu+jbXRw/sYuN9jK/wBxebl5M5N3/Ixo4MWEEWO5y08xt9iIK9v8oeLePFEfFe3/ AML9petKmu/sRiTfp4WYGxtX1H4unt0VV2SX5HneZqzvn2rwr57p+kgMskdizdq6PKz7F8TM+DHu 6Gox8N5GPJbEaPRFI1rlvNr8JuWP1KH7mggbLVYZBtUWsK38ZuNTLnqp0K+mN+YEU38TWh27lKRL DBGwKHB/uqr3CzYPYUx8RLKvmHRjSNuwySQ5gQZEg3lbN2pLOEMlLJ6H2vx8m6fIYMSPKgrPblWW iLVgr1Y+xeBWMFYFCIdelJfPPUeuOOg3yMmPB3xJbeuhanrV21FtZIqufyszofz1v3BrVjwpFF8j ZW35OQ3183QkVpWJFDyEZJOzsWJNyatVUhGwuLDJkyrGg69TQu1VBqpNH4PggChkIbUXFc3PnNuL F6mbY/FRcpkP+qVgAxsxPxrbbK8a0M6xq71Js+1oY9v6WT0/iOtU/wB031LfYXYs/GcJN5fV5AkL 0Ss2TMuyLqY36khkcr/xDiPeSoOjXpK4fc1DbJsH+P8AuFjRDZKxLHQGkt49sK5SLnwvLfrWE5JM baqDWLNi26Gml92pc4uZAIQJdR3rI8MlyuSc0CcnEFchUIqpW9sdreQa+1IYZfUhlK61d/dStSv2 YDTcXmkqBMTGnYd6iy1I6MkI+HaSNHU7ZF61U8yTGWNsW/HSR/f1NRZUyOkGYe/+MabjpnVjuiUs pHiK6HEy7WZs1JR+cuXg5P6yX9TMSY5JLqDtN7kEMdelfD/lNvG5ebFaj3VyWTn1VmXVhjaWHjsK N8sKJXS4LMbt07MdRasOPl57vZX4U/T9JH0Rjn/9M4Hk8vKxMLl0nj3sJMfMDrAzKbH094tr2Km9 fpfA+UvNePxrM6WSaT0+Pr/yS1/PoG7TUNSiPyk4rkngy+NypMHMTokocQnXTbKLj/5AV6G/Feej ryMe27X7y1/Puvx/Mpp8L+B6ehofD8HN7gx8mHIUrLzmThIZ12ssSxxznIdXW69UFrH+oVyObX/H 47Z8tfgVHP8ANd2rC+9wy5Nb9Dnz3txWdiy8Xx+XFJ6mTNIskrqQGkVlDAHuVjVL+F69/wDKXEpf lKtelFu+6f3fz1/IfJk+E7K/ZT27FFh4glUqGC3tX7hxaulZODmtusfpR+33tzHw8ZHhQKZVBYnr XF8hyXZ6nR4uFJaFk572u2Q5ZYt9/Cs+DlQi/JhMx9y+048fDd1gCTddx610+Ly5t1MWbAkjKBi+ nLtJ1U2rr75RhjUMkchciMMWvqaVtQRJkmvGhkUT5AVj2qp5ddEW+3pqyQx+Pjh2hWMrPotqqtkb LFRIvHHcVIkCvKrXb+nrWHJmlwjRWmhN5GO+PhSGKI7iv1Wqmtk7alllCMdzVlWeVpQXubkV2KQ1 oc+0plVzjuaypYGtlDPYiSpva1WorBhLN5hTEJWCdIRaC6ue5qm1Z6litHQtPFZ80fpgyEG4uay5 caZfju0Vfkp5OJneGNxKVJsR1q3FVZFLFu9rgb43uHKVtELW6g09uNUVZmWzhczNznaQ+RfCsmal aGjHZ2ZMze2jyxBmmK2NUrk+30LHh39SLk9hTRZMTQSCXzdKtXkE1qVvi66Gm4WHmcbiqGjB2joK 5mS6vY2Vq6omePyHmG5gFCmqr1gerkscfKpCm1bk9rVneOepYrQP8flGchZFKg9CaS2Jdhlce/8A Ixh9hItSe1oNvJjGlR7bba6iqLVgsqx9JAjgEnTraq1YZpMYZPDYvIwSxSRBrgi1qLy2r0B7aZwH +8/7VycVzeTzHGyvgY+Sd2Six7494/rsCCLjravyP59+Tr8275vFxLJd/v0T22t/NV9Hb1q+vbUS +CdanM3ub2TyeT7e5jK4/kF5LO9BhjY8CWuz2BtdyLgEnpevyDwnP4/H8pgw8vG8NN63O8ppL10m JhSJXHD1Mw9vftLx0eHGk0BjnKhXjkWxDH4Gvsnx3J4+Xj25G+tsdU7O1WmtqUvVfYZuTfbbQ2fl JOM9l8BDlrjRZEPs7HiyIldVYF4Rt3L/AGsQTY18UX8hyPL+Ry5KWtV8i91o2ordzt+5afka616I 0rJPtxvbsfP8DBhR8lySoJ0VPRE0TKssOSVRfPbcwI76AmtXD5tL8LHTn2drcfM/hmbXq1om2/3V dJWerqgtenU5H95Zo93+/eJ4LBb9Rxfs+N4ZJQB587Jf1MpiR1IIUE+N6+iPpT4rPXj5efyU1l5N 90emOnw40l2XVr7IM3Ie2sHav7ZcA6jBhjATbtLMewr9ubVMZxkna53R7bzIsSCOASBzGBcivMcm js5O3iskahgZWNklVZlLW6VyslHU20smR/uPAwZcSYzRqV2mxqzjZLK2guaqa1OTeR4pYeUnkWQC AsdgHb4V67HlmiOHbH8UjV1eG19oU9Wpk0xWoFY+NFkON4LG/WpazSDWqZZIuHmaaP8ATtqLW16V leZJalyp6Gg4cU2BEpypQ2nQ1z7tXehpqtvURn8/ivjvDEAzdDRx8dzLBbKoMzycabLkkYIqg9Ca 6dbKplakrubwvpqWeRQa00zSUWxwVbJx8eMndLfXW1aq2bKGkRzrEG8rFhbpVikTQdYy6rdAR28a Ww6J/HjyZGRYorXNhVFtq6llU2TXJey0yJi8RJkLXLVjx82Fqar8aWR0fseWPKVmYsvdRVr5yaE/ toZoHCe3YcMbmSwNYM3IdjVjxKpbE4/FLDyj7qye4y2EPo8aCHzLHc0js2FaEBy3LjE3I0Z3EeVT WjDh3CXvBBLykv6dSY2i3t1Aq/2lPUr36F14uNJooyWux1rFkbTLq9C3x4sRjG4XI71ld3JdtRDz YxE+6MEqOtWq2hW0TXHvstd+nQVTlUllHBYklDi19azOpamSOM6oLHvVV0WVID3B7WxPccEkE8Sy Bh1I8aqsOjkb3r/6+w4mRPyHGl8RjdmMRKX762OtY+R43jc+uzkY65F6WSt/r0/AF3oc3+5MDkuD lLSRjNMIKMDozKP8w7/HxrzXK+kPjs1bf2l8nH3r4q1btjtPrVuf+0fYc2+dJ+pzz+4fus8j7c53 h247Mi5DOSNITtDIQkisQWB8B1tXiOH9H/J+N5uO9b48mOresur1Ufutf6Mux56lG4v3/wC+JvZv F+zOO4s4ubhK+N/5HI5aVMYsdkcUYFgyqbbiT8BXpOF9IMFvJW5nJvupZp+0lFXbu7W6tTrCSn1J fkV7G0fs7+2UmCYpciJmdzud21Ykm5JJ1JNfufE4yxpaRBzM+bcfoB7U9mAQxSwSMmg0q3Py9ujB iwTqalBhjAZYF3mRxq3xrm2vv1Nart0LpxOJNjFcj1mv3DGsWa6toaMdWtSN95e61xMT0pX8raGx 1qzhcR2tKE5GeFqY5E0XKCV8dzY+bWuy08fUwpq3QYSQ5RmjiEfqrexqxWqlIrTkmHwMiJ42gh1P 1KKpWRPqyx1aLbw2RFCCJ9JF7HrWTNVvoXY2l1FcvlyZMZ9FrW6C9TDVVepL2laGczvlJKSzlR3t XSqk0ZbNpkblZ08KkiY1ZXGmV2u0VrN5LLmNi5rTTHVFFrtkWsck72a7Megq2UhEpLHxvtt8oNJM xijXrWbLyduiLqYJ6lx4729x8BEzfm7R0JrHk5F3oaaYqolmxoJQiYqiNgdDVas11LGp6Evxsks1 zIu0AmsmRJdDRVt9SSMJvuXUk96rVhoCSpkRw3AF6iabI5gr8nKZEMykuFW9mF6vWJNFTu0y1YvI xsiMzAg9azWxwy1WCyYeLyUgaSINb6aCvagXVWHD8DjyRCNgLD6VpVmaYXjGmPhjCyFRZSF8Ke1t yFShltWeNYhdh0rK6uS6QAyYm3LGpc021gdgVp4wXXHapKfcXUdYmZOzD1ImjJ6XpL0Q1bMsMM53 AO2p6VnaLUyxYkyLqTWa6kuq4KZ73nnysCbHwtpkcW3eFbODjqrTYz8mzahHI/uL2hLaR8tFbde9 utepxXpbRHFyUsupkGf+3fGZ0hAxVdyelr1dbBVlVcrQPD/ajGwW9b9CqjqNBUrSiJa1i88bxZ4/ aIYtgXSr4UFcs0/25zvIY+XFixjdvIHwFYOTgq6yasOWycHQeNFF+mXJyLbtoJNeetZtwjqpaSys 877pix4pFxpANoI61qwcR2epTkzJdDBeY5nJ5KVhOzSICdorvYcKxrQ5eTI7dSw8FBkDFDxMq+Kn wrNyLKdS/CnBe8HESKL9Q43ONTWHJeXBqrWFJKxAO3qiKy9qqfoOiu8lnwid0EYSUfOtOLG4Kr2U layc3IkDekrXA7VprjS6lNrMq+TlZKsTKbHwNa60XYz2syOnkMy3ZrHtVlVDEbkarE5G4Wa3anbF Cwzn1kRUVGJALeFLaugU9S45PIR4eEkUTiR2A31krjdrSzTa6qtCUwMmDI48vMpjKDTWqb0atCHp ZOslZl5loZSsN9G+o1qWGVqUPK10Nrixo42Pkt8K8+7NnWgfCNLXtShGOc909NSFJ0p6C2ItPb2P mgNO1j10NW/3Dr0F9pMfJwuLijysx2/4Ujy2sHYkPYMmKEBV+rsKR1YUCyOXeFzdGvbSwpq4pI7Q U3lObzMiRVwkJkBswFbcWGqXxGe+RvoSfG8lycuyLJgZVvZpKqyY6LVMel7dzRuMjREDaEmudlbZ poSDZQViCBYVWqDbgLZ2MHXeQCehNH23AN6JuLBXJRZo2vpcWqi2Ta4LVSdR96ckSfHoarlWY8QV LkMSYs5Vz5+o8K247ozXqyj8lxmNHFLJk3yHI0Xr8q24srbSRnvRRqY5yOAsWUJMQEEtpHbW9drH kmsM52SsPQsnHe3eR5GK+SGRGGjdKy5OTSnQupgtbqR6eyuWn5RcPEid4N3nmboBVr51FSX1E/tb O0I0fj/YicXOk+RueSOxW3SuZk57yKEbK8VUcsvGXlRJx7Ruu1dtiaw0o98ml2UGC8uyNkZKq149 dor0GFaI5mTqQ/HQ4jOBNGzFtAx6Vdkdo0KqJdzS+M47AEYjXUnqAda5mXJaZNtKIPm8ti8PH6Mi 3v8ARelx4bZXKDbIqaEPH7qjZSqdDV74jEWdEdlenkuZ2exboasr8KgR6kSHyZJZIYrsqj66uhJS yuW3CIzK4fkZyzqu4DW9W1zVRXbHZkM+LJCQJjbb1Wr1ZPoVtNDNid/5d7U4p8EKkMetQkElCI2K PPJ5B2qpz2GX2jg5zFjHE22LsKX29JYd7GDfmTA3HUfjVvRCnRLZUIYgt3ryyoztyQHMcxPirfHj LqurGtGHCrdSu92is4/uVeVmGPYpMp6VqvxfbU9imube4L1gLkrtEjXBGlYbwaVJY0iR1s2pqhuC xIcQYmMpLbAW7E0trsKqgOXiI4YhVvbwo0uCyKth8CmLPPnSncrG4HYVqvndkqopWOHJMHa+OXhQ BbVV31HGWHPlCS8snpqD5UFPdKBatkxM80sZKA3A0NVJJDPUqOe+RAPVmZmCm9h2rVjStoim7aLJ wPvFYQkJvt+JrPyOFOpbi5EaGoQ8hHm46sLAMNDXJtjdGba2VkReWhAuRdauoxLoqmTjrkMQkRYd zWyttpnakjsbgeNfNR5IBuB7irL57beoix1kva8bjekIo1Cr4gVg920ya/bUEvhcZjwJuWwbue9Z 75XYetEhtm2W5ZAw6U+MFzL/AHRy2PHHJAVsLWuK6/FwtuTDmujGMow5UiWViEN2ftXaonVHOs1Z lw4PiEngJYBkJ8pI6Viz5mmacWOUWjF42DBlDLfeeg8ay3yO6L60SAcp7YblJFmkXanUCmxcn21C FyYd5IYPtTh8fH9OeNS57mq78rI3oNTDVIq/P4HHwFIcY229bVr497PVlOWteiKHyGS+LKExiVBF mbxroY6qy1Ml7Q9B9i8nNDARI29iPKB3qu+JN6D1yNIq/JZD5ErMU2eNa8ddqM97SyMBC6XqwQ9L KOpqEPhIg7VAye7wegt9lQkhYwSykDuKDCb9j8dZmklJJJNeYeT0O0kRvMxSPG8eNEWNrEircLUy xMnTQq3Ae3ZosxsyVTGWOgatfI5KddqKMWFpyzTovTjAVn83euY5ZrJOAx20bWktI6JCNowCbiq3 IwORXlICg7e5oppAakBloFx2UghbUauWC3QYxC0G0A27CrH1F7AUmx0cB47MD3FNDaFkJn85iYmK bEBraLUx4LXZL5EkZxyHuMZLBVi8jfVXSx8baZLZpIiPNMuVGYYyoBAIFXPHFXIitL0N04fLY4sS sSoAFcHNTU6WO2hPPkFkC7rjvWZVLHYYvmpiqQqBiRVqx7uom6BlBM2U7MI9jX6inslVCpyWiKGV YQb6gaVkdlJoScDdeSMW8TNs2+NO8U9BfcjqVnm+eaOFzFJfwFauPx1OpTly6GU8icnkozI/1E6i utijG4MN5siN4/i8veVkh/Jc1bkzV7dRKUZd8VsbDiEJBgA8dKwXTu56mqsV0LBiDFyXRg2/b0NU WlFihj7Nmkji8ilbaC9JRJsazKNzGdkIocObjwrdhom4M+SzKXmuclfVEzCT+29bqLbpBmtqVuaO ZnvId5rVVoztOQTySrbaAu3pTJIDbI6VZpGLG5NWKEI5PExmb6iFqOxEgy4Qc7Q4JpXeAqoY8aEF y4v4UvuDbAH6ZVOp+6m3CwOI4wCtgbXFBsKR0d5Nx1G3vXlNTuDqAYl/MyjxoPcFQCzVxdh9J13f Af8A0qU3dwWgqsykTXR9zf2+Yf4Vrq9Cpj/FEjKfVJjHwufwvVdo7BUk9gqqsPP6g/zAj8RVNyyp YUtbtas7LUNckQ2/MYAU1JFsI/7f0zs2kW0NN8Uk0grHKlwh9JQzdgCK1YuupRczflTkOyjIUxJf Vib/AIXrp4Y7GO89w3GQcHvU5uaPgCj/AP60uW2X+FDUVO7LPDF7dUn9DkxyyE9NrD8QKy2eX+JF y2di046n0ls4+4H+VZH1LkTmMWCWKXHc3H+NUXWpZUBlGMsAVVB3Y6/hT0kDJDEECgGBxI1xdbEf jaqrz3GrHYezvyLRkRwlB2a4P4GkqqTqO3bsVXIWUn/vpNtjpYH/AArZWP4TO57kLyQxi0YlITHH c63+VXY57dRLR3IIxcaZCRlbYu6hXP8AhV83joVRUm1ESwp+mIcW8pOn41nczqWrpoQ2epY/946o PDU/gK0Y/wCUrt9pK8EsSEnEk9b/AC2I/wDyAqrO33Hxx2JXlHzPTa8Xby6j+dVYtsj3kouWX9Jv XFvG9b6ROhmt01K0/oXOwC/jWpSUuBjNtt/Tu8atRWyLYXLeqyjwNWL7CtnjpEQPzlHhof5UU2Ri CsW3/qKG7Gx/lUTZNBUSQhvLKC32N/KhZslYHASHddpRfws38qUcIRBbRkJ7Xv8Ayoak0PgEO27I BfqL1CH/2Q== --b1_0a06c275b6a29a3cf4f29aba43625847--