Date: Tue, 5 Dec 2023 14:33:42 +0300 Return-Path: support@newmuslims.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Message-ID: <0e17328b3076a1c7b47a3b7b3abb2481@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 18.207.160.97 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_0e17328b3076a1c7b47a3b7b3abb2481" --b1_0e17328b3076a1c7b47a3b7b3abb2481 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_0e17328b3076a1c7b47a3b7b3abb2481" --b2_0e17328b3076a1c7b47a3b7b3abb2481 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 4 :: Lesson 5 Ang Shirk At Ang Mga Uri Nito (bahagi 3 of 3) Deskripsyon: Ang paninindigan ng Islam pagdating sa pagtatambal sa pagsamba kay Allah at pagtuturing sa iba ng mga katangiang para lamang sa kanya at natatangi para sa kanya. Bahagi 3: Ang kahulugan ng Shirk at mga uri nito. Mga uri ng malaking shirk. Ni Imam Kamil Mufti Nai-publish sa 20 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 78 - Nag-email: 0 - Nakakita: 6242 (daily average: 3) Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Kaisahan ng Diyos (Tawheed) Mga Kinakailangan · Paniniwala kay Allah (3 bahagi) Mga Layunin · Ang matutunan ang kahulugan ng maliit na shirk. · Ang matutunan ang ilan sa mga karaniwang halimbawa ng maliit na shirk. o Pampaswerteat pamahiin. o Panunumpa sa pangalan ng iba maliban pa kay Allah. o Pagpapakitang tao. · Ang matutunan ang kahulugan ng kalubhaan ng riya. ·Ang maunawaan kung paano ang riya ay makakaapekto sa ating pagsamba. · Ang matutunan ang dasal para sa proteksiyon sa riya. · Ang matutunan ang limang pagkakaiba ng malaki at maliit na shirk. Mga Terminolohiyang Arabik · Shirk -ang salitang tumutukoy sa pagtatambal kay Allah, o pagtuturing sa mga banal na katangian maliban pa kay Allah, o paniniwala na ang pinagmumulan ng kapangyarihan, kasamaan at gantimpala ay nagmumula sa iba maliban pa kay Allah. · Sunnah - Ang salitang Sunnah ay maraming pakahulugan depende sa uri ng pag-aaral gayunpaman ang pangkalahatan nitong kahulugan na tanggap ay, anumang naiulat na sinabi, ginawa o sinang-ayunan ng Propeta. · Ummah - Tumutukoy sa bong kumunidad ng mga Muslim, anuman ang kulay, lahi, lenggwahe o nasyonalidad. · Riyaa – Ay nagmula sa salitang ra'aa naang kahulugan ay makita, mahawakan o matignan. Kaya naman ang salitang riyaa ay nangangahulugan ng pagpapakitang-gilas, pagkukunwari at pagtatago. Sa Islam ang kahulugan ng riyaa ay gumawa ng pagkilos na kinaluluguran ni Allah ng may intensiyon para sa iba maliban pa kay Allah.Kahulugan ng Maliit na Shirk Ang maliit na shirk ay tinukoy sa Quran at Sunnah, ngunit hindi humantong sa lebel ng malaking Shirk. Gayundin, ang maliit na shirk ay humahantong sa malaking shirk. Ilang mga iskolar ay nagsasabi na ang maliit na shirk ay napakalawak at mahirap mabigyan ng dipenisyon ng sakto. Ang pinakamahalagang halimbawa ng maliit na shirk ay: Mga Agimat at Mga Pamahiin Paggamit ng agimat, gayuma at anumang sinusuot sa katawan para sa proteksiyon laban sa usog, kamalasan o kaisipan na si Allah ay naglagay ng kapangyarihan dito ay isang uri ng maliit na shirk, ito ay tinalakay ng mas detalyadodito. Panunumpa sa Pangalan ng Iba maliban kay Allah Ang panunumpa, o pamamanata para sa pangalan ng iba maliban kay Allah ay isa sa uri ng maliit na shirk na ang isang tao ay hindi sinasadya na sumamba sa pangalan ng kanilang sinumpaan, at ito ay magiging malaking shirk. Ang Sugo ni Allah sumakanya nawa ang pagbati at kapayapaan, ay nagsabi, “Sinuman ang manumpa sa pangalan ng iba malipan kay Allah ay nakagawa ng pagtanggi ng pagsampalataya o shirk.”[1] Riyaa (Pagpapakitang-tao) Sabi ng Sugo ni Allah: “Ang bagay na pinangangambahan ko sa lahat para sa inyo ay ang maliit na shirk.” Sabi nila: "O Sugo ni Allah, ang ang maliit na shirk?" sabi Niya: “Riyaa (pagpapakitang-tao), sasabihin ni Allah sa Araw na ang mga tao ay hahatulan sa kanilang mga gawa: 'Pumunta kayo sa kung saan kayo ay nagpakitang-tao para sa kanila para sa inyong mabuting gawa sa mundo, at tingnan ninyo kung anong biyaya ang makukuha niyo sa kanila.’” (Ahmad) Riyaa ay ang pagsasagawa ng pagsamba upang makita at purihin ng mga tao. AngRiyaa ay inaalis ang saysay ng gawain; ang tao ay umaani ng kasalanan imbes na gantimpala kay Allah, at ito ay magdadala sa kanya sa kaparusahan. Ang mga tao, likas na gusto niya na siya ay pinupuri, at hindi pabor na pinupuna siya, at ayaw ng kapintasan sa anumang paraan. Sa pananaw ng Islam ang mga gawaing pangrelihiyon na ginagawa upang magpasikat sa iba kaysa sa ikakalugod ni Allah - na ang marapat na para lamang kay Allah ay gagawin para sa tao - ay shirk. Ang Sugo ni Allah ang nagsabi, “Si Allah (Luwalhatiin at purihin Siya) ay nagsabi: 'Ako ay walang-pangangailangan na hindi ko na kailangan pa na magkaroon ng katambal. Kaya naman doon na siyang gumawa ng kilos para sa iba at para sa Akin ay hindi ko tatanggapin ang gawaing ito na itinambal niya Ako.’” (Saheeh Muslim) Malaki ang posibilidad sa isang mananampalataya na mahulog sa riyaa dahil sa ito ay tago, Ito ay nakatago sa puso, dinudumihan ang intensyon, at dapat na ang isang tao ay maging mapagbantay upang itama ito. Si Ibn Abbas, isa sa mga kasamahan ng Propeta ay nagsabi, “AngShirk sa bansang Muslim ay mas lingid kaysa sa itim na langgam na gumagapang sa itim na bato sa kalagitnaan ng gabi na walang buwan.”[2] Ang intensyon ay isang simpleng bagay, pero minsan ang baguhin ito ay mahirap. Ang isang tao ay marapat na pakinggan ang kanyang puso at tignan kung ano ang nag- uudyok sa kanyang mga pagkilos. Ang Muslim ay dapat na maging maingat, tignan na ang kanyang intensyon ay mapanatili niyang dalisay sa tuwing siya ay gaganap ng mabuting gawain tulad ng salah (dasal), pagbibigay ng kawanggawa, pag-aayuno, pagsisilbi sa mga magulang at kahit sa pagngiti. Marahil ito ang dahilan ng pagbigkas ng pangalan ng Allah sa bawat pang araw araw na mahahalagang bagay sa ating buhay tulad ng -pagkain, pagtulog, pagpunta sa palikuran, paggising at bago matulog. Ang pag-alala kay Allah ay magpapanatili sa puso na maging maingat sa pag-alala kay Allah at dalisay na intensyon. Ating unawain kung paanong ang riyaaay makakaapekto sa ating mga pagsamba: (a) Sabihin na natin na ang iyong motibo sa pagtayo ng dasal ay para sa tao na makakakita sayo, o makapapansin sa inyong pagdarasal, o nais ng papuri. ito ay nakapagwala ng saysay ng iyong pagsamba. (b) Sabihin na natin na nagismula kang magdasal nang may sinseridad, ang iyong intensyon ay para kay Allah, ngunit ng simulan mo na isipin ang tungkol sa ikalulugod ng tao, unti- unti ang intensyon mo ay nagbabago. Gawin mo ang isa sa dalawang bagay. Kapag nilabanan mo ang tukso na huwag kang mapansin, ay hindi ito makakasama sa iyo sapagkat ang Propeta sumakanya nawa ang pagbati at kapayaan ay nagsabi: "Ipinagbawal ni Allah (ang kaparusahan) sa aking ummah sa kung anuman ang dumaan sa kanilang isipan, hangga't hindi nila ito ginawa o sinabi.” Ngunit kung walang ginawa tungkol dito at hindi nilabanan ang tukso na gawin ang pagsamba upang mapansin lamang; bagkos sinimulang pagandahin ang salah (dasal) para mapansin, kung gayun ang buong pagsamba ay mawawalan ng saysay. (c) Ang hindi sadyang papuri ay hindi makakasama. Ang Propeta ay natanong dito at kanyang sinabi:"Iyon ang unang mabuting balita para sa mga mananampalataya." Hindi rin pagpapakitang tao na kapag ang isang tao ay masaya kapag nakakagawa siya ng pagsamba; bagkos, ito ay tanda ng pananamalataya. Ang Propeta sumakanya nawa ang pagbati at kapayapaan, ay nagsabi: “Sinuman ang maging masaya dahil sa kanyang mabubuting gawa at nalulngkot para sa kanyang masasamang gawa, ito ay isang mananampalataya.” Ang Propeta ay nagbigay sa atin ng salit laban sa lingid na shirk na maaring bigkasin anumang oras ng araw. Isang araw ay nagbigay ng sermon ang Propeta at ang sabi, ‘O mga tao, katakutan niyo ang shirk, sapagkat mas tago ito sa gumagapang na langgam.’ (At-Tabarani) Sinuman ang nais ni Allah ay magtanong, 'At paano namin ito maiiwasan kung mas tago pa ito sa gumagapang na langgam, O Sugo ni Allah?' Sumagot sya, ‘Allah-humma inna na-oodtho-bika an nush-rika bika shay-ann naa-lamu, wa nas-tagh-fi-ruka limaa laa naa-lam.’ ‘O Allah, nagpapakupkop kami laban sa sinasadyang shirk laban sa Iyo ay kapatawaran para sa hindi namin nalalaman.’”[3] Pagkakaiba ng Malaki at Maliit na Shirk (1) Ang dalawang ito ay magkaiba ang kahulugan. (2) Ang malaking shirk ay naglalabas sa isang tao sa islam, ngunit ang maliit na shirk ay hindi naglalabas sa Islam, ngunit nakakapagpababa ng paniniwala kay Allah. (3) Ang isang tao na namatay na gumagawa na malaking shirk ay magpakailanman sa Impiyerno; At hindi ganito ang kalagayan ng sa maliit na shirk. (4) Ang malaking shirk ay bumubura at nagpapawalang saysay sa lahat ng mga mabubuting gawa, habang ang maliit na shirk ay sinisira lamang ang gawa na may motibo nito o bahagi nito. (5) Ang malaking shirk ay pinapatawad lamang ni Allah sa pamamagitan ng dalisay na pagbabalik-loob sa kanya na dapat magawa bago ang kamatayan; habang ang maliit na shirk naman ay nasa kamay ni Allah kung naisin niyang patawarin. Talababa: [1] Ahmad, Abu Daud, Al-Tirmidhi, Nasai, and Hakim. [2] Ibn Abi Hatim [3] Ahmad Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/96/ang-shirk-at-ang-mga-uri-nito-bahagi-3-of-3/Copyright © 2011-2022 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_0e17328b3076a1c7b47a3b7b3abb2481 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Ang Shirk At Ang Mga Uri Nito (bahagi 3 of 3)

Deskripsyon: Ang paninindigan ng Islam pagdating sa pagtatambal sa pagsamba kay Allah at pagtuturing sa iba ng mga katangiang para lamang sa kanya at natatangi para sa kanya. Bahagi 3: Ang kahulugan ng Shirk at mga uri nito. Mga uri ng malaking shirk.

Ni Imam Kamil Mufti

Nai-publish sa 20 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 78 - Nag-email: 0 - Nakakita: 6242 (daily average: 3)

Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Kaisahan ng Diyos (Tawheed)


Mga Kinakailangan

·       Paniniwala kay Allah (3 bahagi)

Mga Layunin

·       Ang matutunan ang kahulugan ng maliit na shirk.

·       Ang matutunan ang ilan sa mga karaniwang halimbawa ng maliit na shirk.

o   Pampaswerte at pamahiin.

o   Panunumpa sa pangalan ng iba  maliban pa kay Allah.

o   Pagpapakitang tao.

·       Ang matutunan ang kahulugan ng kalubhaan ng riya. 

·      Ang maunawaan kung paano ang riya ay  makakaapekto sa ating pagsamba.

·       Ang matutunan ang dasal para sa proteksiyon sa riya.

·       Ang matutunan ang limang pagkakaiba ng malaki at maliit na shirk.

Mga Terminolohiyang Arabik

·       Shirk -ang salitang tumutukoy sa pagtatambal kay Allah, o pagtuturing sa mga banal na katangian maliban pa kay Allah, o paniniwala na ang pinagmumulan ng kapangyarihan, kasamaan at gantimpala ay  nagmumula sa iba maliban pa kay Allah.

·       Sunnah - Ang salitang Sunnah ay maraming pakahulugan depende sa uri ng pag-aaral gayunpaman ang pangkalahatan nitong kahulugan na tanggap ay, anumang  naiulat na sinabi, ginawa o sinang-ayunan ng Propeta.

·       Ummah - Tumutukoy sa bong kumunidad ng mga Muslim, anuman ang kulay, lahi, lenggwahe o nasyonalidad.

·       Riyaa – Ay nagmula sa salitang ra'aa  na  ang kahulugan ay makita, mahawakan o matignan. Kaya naman ang salitang riyaa ay nangangahulugan ng pagpapakitang-gilas, pagkukunwari at  pagtatago. Sa Islam ang kahulugan ng riyaa ay gumawa ng pagkilos na kinaluluguran ni Allah ng may intensiyon para sa iba maliban pa kay Allah.

Kahulugan ng Maliit na Shirk

Ang maliit na shirk ay tinukoy sa Quran at Sunnah, ngunit hindi humantong sa lebel ng malaking Shirk. Gayundin, ang maliit na shirk ay humahantong sa malaking shirk. Ilang mga iskolar ay nagsasabi na ang maliit na shirk ay napakalawak at  mahirap mabigyan ng dipenisyon ng sakto. Ang pinakamahalagang halimbawa ng maliit na shirk ay:

Mga Agimat at  Mga Pamahiin

Paggamit ng agimat, gayuma at anumang sinusuot sa katawan para sa proteksiyon laban sa usog, kamalasan o kaisipan na si Allah ay naglagay ng kapangyarihan dito ay isang uri ng maliit na shirk, ito ay tinalakay  ng mas detalyado dito.

Panunumpa sa Pangalan ng Iba maliban kay Allah

Ang panunumpa, o pamamanata para sa pangalan ng iba maliban kay Allah ay isa sa uri ng maliit na shirk na ang isang tao ay hindi sinasadya  na sumamba sa pangalan ng kanilang sinumpaan, at ito  ay magiging malaking shirk. Ang Sugo ni Allah sumakanya nawa ang pagbati at kapayapaan, ay nagsabi,

“Sinuman ang manumpa sa pangalan ng iba malipan kay Allah ay nakagawa ng pagtanggi ng pagsampalataya o shirk.”[1]

Riyaa (Pagpapakitang-tao)

Sabi ng Sugo ni Allah:

“Ang bagay na pinangangambahan ko sa lahat para sa inyo ay ang maliit na shirk.”

Sabi nila: "O Sugo ni Allah, ang ang maliit na shirk?" sabi Niya:

Riyaa (pagpapakitang-tao), sasabihin ni Allah sa Araw na ang mga tao ay hahatulan sa kanilang mga gawa: 'Pumunta kayo sa kung saan kayo ay nagpakitang-tao para sa kanila para sa inyong mabuting gawa sa mundo, at tingnan ninyo kung anong biyaya ang makukuha niyo sa kanila.’” (Ahmad)

Riyaa  ay ang pagsasagawa ng pagsamba upang makita at purihin ng mga tao.  Ang Riyaa ay inaalis ang saysay ng gawain; ang tao ay umaani ng  kasalanan imbes na gantimpala kay Allah, at ito ay   magdadala  sa kanya sa  kaparusahan.

Ang mga tao, likas na gusto niya na siya ay pinupuri, at hindi pabor na pinupuna siya, at ayaw ng kapintasan sa anumang paraan. Sa pananaw ng Islam ang mga gawaing pangrelihiyon na ginagawa upang magpasikat sa iba kaysa sa ikakalugod ni Allah - na ang marapat na para lamang kay Allah ay gagawin  para sa tao - ay shirk. Ang Sugo ni Allah ang nagsabi,

“Si Allah (Luwalhatiin at purihin Siya) ay nagsabi: 'Ako ay walang-pangangailangan na hindi ko na kailangan pa na magkaroon ng katambal.  Kaya naman doon  na siyang gumawa ng kilos para sa iba at para sa Akin ay hindi ko tatanggapin ang gawaing ito  na   itinambal niya Ako.’” (Saheeh Muslim)

Malaki ang posibilidad sa isang mananampalataya na mahulog sa riyaa dahil sa ito ay tago, Ito ay nakatago sa puso, dinudumihan ang intensyon, at dapat na ang isang tao ay maging mapagbantay upang itama ito. Si Ibn Abbas, isa sa mga kasamahan ng Propeta ay nagsabi,

“Ang Shirk  sa bansang  Muslim ay mas lingid  kaysa sa itim na langgam na gumagapang sa itim na bato sa kalagitnaan ng gabi na walang buwan.”[2]

Ang intensyon ay isang simpleng bagay, pero minsan ang baguhin ito ay mahirap.   Ang isang  tao ay marapat na pakinggan ang kanyang puso at tignan kung ano ang nag- uudyok sa kanyang mga pagkilos. Ang Muslim ay dapat na maging maingat, tignan na  ang kanyang intensyon ay mapanatili niyang dalisay sa tuwing siya ay gaganap ng mabuting gawain tulad ng salah (dasal), pagbibigay ng kawanggawa, pag-aayuno, pagsisilbi sa mga magulang at kahit sa pagngiti. Marahil ito ang dahilan ng pagbigkas  ng pangalan ng Allah sa bawat pang araw araw na mahahalagang bagay sa ating buhay  tulad ng -pagkain, pagtulog, pagpunta sa palikuran, paggising at bago matulog. Ang pag-alala kay Allah ay magpapanatili sa puso  na maging maingat sa pag-alala kay Allah at dalisay na intensyon.

Ating unawain kung paanong ang riyaa ay makakaapekto sa ating mga pagsamba:

(a)  Sabihin na natin na  ang iyong motibo sa pagtayo ng dasal ay para sa tao na makakakita sayo, o makapapansin sa inyong pagdarasal, o nais ng papuri. ito ay nakapagwala ng saysay ng iyong pagsamba.

(b)  Sabihin na natin na nagismula kang magdasal nang may  sinseridad, ang iyong intensyon ay para kay Allah, ngunit ng simulan mo na isipin ang tungkol sa ikalulugod ng tao, unti- unti ang intensyon mo ay nagbabago. Gawin mo ang isa sa dalawang bagay. Kapag nilabanan mo ang tukso na huwag kang mapansin, ay hindi ito makakasama sa iyo sapagkat ang Propeta sumakanya nawa ang pagbati at kapayaan ay nagsabi: "Ipinagbawal ni Allah (ang kaparusahan) sa aking ummah sa  kung anuman ang dumaan sa kanilang isipan, hangga't hindi nila ito ginawa o sinabi.”  Ngunit kung walang ginawa tungkol dito at hindi nilabanan ang tukso na gawin ang pagsamba upang mapansin lamang; bagkos sinimulang pagandahin ang salah (dasal) para mapansin, kung gayun ang buong pagsamba ay mawawalan ng saysay.

(c)  Ang hindi sadyang papuri ay hindi makakasama. Ang Propeta ay natanong dito at kanyang sinabi:"Iyon ang unang mabuting balita para sa mga mananampalataya."  Hindi rin pagpapakitang tao na kapag ang isang tao ay masaya kapag nakakagawa siya ng pagsamba; bagkos, ito ay tanda ng pananamalataya. Ang Propeta sumakanya nawa ang pagbati at kapayapaan, ay nagsabi:

“Sinuman ang maging masaya dahil sa kanyang mabubuting gawa at nalulngkot para sa kanyang masasamang gawa, ito ay isang mananampalataya.”

Ang Propeta ay nagbigay sa atin ng salit laban sa lingid na shirk na maaring bigkasin anumang oras ng araw. Isang araw ay nagbigay ng sermon ang Propeta at ang sabi,

‘O mga tao, katakutan niyo ang shirk, sapagkat mas tago ito sa gumagapang na langgam.’ (At-Tabarani)

Sinuman ang nais ni Allah ay magtanong, 'At paano namin ito maiiwasan kung mas tago pa ito sa gumagapang na langgam, O Sugo ni Allah?' Sumagot sya,

Allah-humma inna na-oodtho-bika an nush-rika bika shay-ann naa-lamu, wa nas-tagh-fi-ruka limaa laa naa-lam.

‘O Allah, nagpapakupkop kami laban sa sinasadyang shirk laban sa Iyo ay kapatawaran para sa hindi namin nalalaman.’”[3]

Pagkakaiba ng Malaki at Maliit na Shirk

(1)  Ang dalawang ito ay magkaiba ang kahulugan.

(2)  Ang malaking shirk ay naglalabas sa isang tao sa islam,   ngunit  ang maliit na shirk ay hindi naglalabas sa Islam, ngunit nakakapagpababa ng paniniwala kay Allah.

(3)  Ang isang tao na namatay na gumagawa na malaking shirk ay magpakailanman sa Impiyerno; At hindi ganito ang kalagayan ng sa maliit na shirk.

(4)  Ang malaking shirk ay bumubura at nagpapawalang saysay sa lahat ng mga mabubuting gawa, habang ang maliit na shirk ay sinisira lamang ang gawa na may motibo nito o bahagi nito.

(5)  Ang malaking shirk ay pinapatawad lamang ni Allah sa pamamagitan ng dalisay na pagbabalik-loob sa kanya na dapat magawa bago ang kamatayan; habang ang maliit na shirk naman ay nasa kamay ni Allah kung naisin niyang patawarin.


Talababa:

[1] Ahmad, Abu Daud, Al-Tirmidhi, Nasai, and Hakim.

[2] Ibn Abi Hatim

[3] Ahmad

--b2_0e17328b3076a1c7b47a3b7b3abb2481-- --b1_0e17328b3076a1c7b47a3b7b3abb2481 Content-Type: image/jpeg; name="Shirk_and_its_Types_(part_3_of_3)_001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Shirk_and_its_Types_(part_3_of_3)_001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAgAAZABkAAD/7AARRHVja3kAAQAEAAAAUAAA/+4ADkFkb2JlAGTAAAAAAf/b AIQAAgICAgICAgICAgMCAgIDBAMCAgMEBQQEBAQEBQYFBQUFBQUGBgcHCAcHBgkJCgoJCQwMDAwM DAwMDAwMDAwMDAEDAwMFBAUJBgYJDQsJCw0PDg4ODg8PDAwMDAwPDwwMDAwMDA8MDAwMDAwMDAwM DAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwM/8AAEQgAugEYAwERAAIRAQMRAf/EAL8AAAIDAQEBAQEAAAAAAAAA AAUGAwQHAgEIAAkBAAIDAQEBAAAAAAAAAAAAAAAEAQIDBQYHEAACAQMDAgQEAgcEBwUFCQABAgMR BAUAEgYhMUEiEwdRYTIUcTOBkUIjNBU1ocEkCLFSYkNjFjbR4YLCRFMlRRc38PFyknODw2RGEQAB AwIEAwUGBQMCBgIDAAABABECAwQhMUESUWEFcYGRIhPwobHBMhTR4fFCBiMzFVJigpKiQzQWwlNy JAf/2gAMAwEAAhEDEQA/AP7dy4MIjydKEdtN73KqBghLYxnQlO48D46s6FRmwilQSnm/aA+ejchl S/5fWm9WND+ydTuQoVwsquPLVfjo3IXV3iQE3IOtOtPjoBQgTWtwu4jd5e41dwhQ7LmnZqaMEKNh KPqLCvz1OCFAzSLXa5/ToQoHaRujMR+nQhV231+s0/HQhRHf4Mf1nQhdAyHpuPX56ELoR3AoQ5Oh ClBkHQsa+OhC8dnYfWajtoQoxLOAQamnz76EKN472SpUMq/LQhWrVJo0o4O7rUnQhlcWW4RgdzMv iPhqGUr89wzDqGFOvTQAoVaUMzFlJHTt8dShVdtwT03U8dCFdSKUAM5IqPCuhC/eo8bdyR89ClSS zySqACaj4aFCqSMymm41PhoQoSsjdNxApoUqMQnrVjTQoUZt2c0qf16EKWGyoa7iSOw0IV70QRQs afHQpUYgiAoT1HY6EK1DGqsgBIqw/wBOhZyZluRyqOm3pQ9NLbA6uDgqzTx08pp08NShQtcRvQMQ CO+pQuJLqBVIAABHTQhDDeurAbgQfpHfpoQopbpT3odSyFRe8iLFCopTofDUgIVdpYj+yKg9BoQq U0Qbr6ZG7sKakFCrGyBBJj6judS6FAMc7iuw0Pag1O5C/S4qRBUqB06A6NyFUaxkBA9Ote1NS4Qv P5VOfMEIPcDRuQvPs5gaFSDodDr8LGUjw66HQonx0u00Fad9DoXSWczbKRHt8O+h1KtbGj8hG3r1 GozVV4w/ZUgnw1LFDheCJ1bzUNdClXoVgdlXZU166gghQ6NLjrdkr6a+anhqjqV6cfbhqBAFPfpo 3IXpxlsfM7BQNG5CiucValaIBVuupBKEv3FpFbNRiat4DV4uVBLIZMYN42oWI8dXESq71Wlk+ClT 46GZWCjDdKHsdQVK7V0U1r11CldesqkkdidCheG7BqK6ELgSVJYU/HQgrwXAEiVb9sePz0LORT2M iVZhvqKnrrJlcZKYZI0ru6ahlK4OS69H0MhRHIVPV9ACFXa+8xIPcfHVmQqz3xNfNU6lkKqbwE/V qWQpLe5BkG5umghCN/eRtRaVA1RihWVltiDvpU9zoQplvbeMUXaDTv8ALUMUIXe30ZqK1I7HVgEI al7RtzdB4E6ttQrf8yQAksD8NRtQqZvUbca7j3J1LIXMcjyeau0U6aFCu2rChaQlzWgA1BUovEyl iTRUpqqEAuVM1zIa+QHoTrSMmCqYup4oLdV861b46gzJQIgKWWO3Iqx8OgHfUAlSQFRM0SSVQbQo 711OaAAEQjya7erfTTrqhipU5vg4O1utOmoZCpvkpKbTQgdKUqTq+1CqS5Z5JWj3eVRSvbrqdqFF ve4ZkbbWlFr2roGChlReBkcq/fx+GpdSq08UiodiVr3J+GpdCGfvWrRT0710IU0FtJMWCdXUV26E OrS4+6ZlVo+ny8dDoUcmIYFy0vpkdk8dQ6FQMUysYkqSOmpUKq6TetGNp3BxuHyrqwCqRgikl7Ik 0iuCvmP+nVVcZLpsmFAG7r4nQyFwMnXqDoZCkGRCgHd+nQyFG+RqehNPgNClR/cTSGiqeuhClSK7 c0EZqew0KEZsrOY9ZPKfgdVJQiZhKxkhgDXv8dQ6FX9OalfUAHx1LoUW2nmkkrXQhV5XhjJ8274V 1KFLI8UkaUA6DvoQuBbp/rfiNTuUBXYUggR1CiQt8f7tVOKlRmqdQeh8PhoUL1GKGo6Ke+hCvJPt UsD+I1DKV7FPHUigO7qfx0MhcmaJZRvNEJpUdxoZCvExBCE/eK3Y6qhCbiJPr8R4asChCZAzfR5f kNXCF4ReKw6GlO9NRghQSSyqyiQFfEHtqUL87K+07qN3J/u0KVNFOI69qH56CoUz3IlYVYV+PjqG Qra+iIiWYM5/s1VDIbNIgVgB0Pz1YIQdbkpMpNQK/s96alC0XHem8UbV8jKChPfrrGSF5dxY8PST eHY9Gp01IdC5u4LC0iEroHkK+VfloBJQhCXFoZIwLShYje3jXwp+GtGVTkrN3HjZWJCJWpB6ao5U jJAnwVm4bbIwr1HXVtylVhx+BSQ1yafjo3IUwxVhHQs5b5E6HKFG0VlEx2gGnYnVkLv72GOm0KCO 1BqGQy7GXUdh18CNDIXQykhPlVmr8BqNqF4chL1Uq1R4U1LBC5N3OR0UgaGCF3GbqXpsI6V66EL8 to5b99IGB7gdNDoUjQbKBGJHwrodC784G3x+ehC6LTKCW2+XudCFVa7kfoB/2alkLtJLh+4O3wPh qEL8zXMZoymhFa/LRghX7PHX13UxFQV+Jp076qZAIUrYjLV2mIMAKkgjRvipZeDH5SBhWg8RQ6jf EoZV5VuXYh22nxB1ZwFCiWKbeAo6g/HvqXCFbia+lmCsu1R5T06aqWZCL/yeOdW9SYVPX8NU3spZ BJuNzIzsl0pXqQoGrCoEMhz4e7Ums6EeGrbgoVR8fOhH+JAPjqQUKBoShAkuiT8BqUKdft6UdWev xOhCswyWS/7pKg9D46qXQjEWSEahUICjsNVZC6bKwkhno5p2OjahRSZOGYbHVWVei6kRIQpLU2cz qzqR5h2NBXRiFBySrM8olciZh5jSv4612FV3heiW46D1zqNqvgozPc7gCWI8WprSNJ1jOsIqz6Uz 0/fVB1r9sUv96OC/CyB/MlJPy1P26j7w8F2thGQepNOx1X0ouysbibOyK2sNvCFElqC1epYd/wAN LziQUzCpuCascmPUisSlj12kfTrCRK0CNLBjJqj0Yyw61p11XcpZDL6ztYKiONKvQqSOx/7tSJFQ lqddvUEfOmtAUKowRh+aQR3r21ZCkikRF6jcfjTQhcSTIx8vQ/DQyFGNpru61HUdtCF+9KJutAoH gOuhCvIzRQejHH5T3Y6oQ5dCsLNclAzWquqdq07ahghfky80QIVdq9tvbRsUupDl5NtA+1j1II1G xDqjNk5WHSWpPc6sIBDoS99VupJPwGrsoX4ZEIfpeo+R0GKF62ZYeJr4jx1G1C8XMvX80g10bQhW WzdRT1evj18dRsUuqUmT3V2sWPw1LKFUe5lk/ZP411ZkLtInJJ9MMFPSuhCuiEsKtFWo6U8NCFWl s2p0jZP9oDQ6EOkgu1JCSq4PbrTQpURhvKddp/ToUKVRNCgLgM3gqmuhCtw3ssbx1icAsP2fnoUF Ev5WgkdkcvRizqDUd/nqxqFUEAu2s4AD60W6oqDXr+saruKttC9E1rFtQw+tCAAUavb8R11YSILq JU4yDFWxdW8dPStY9o7B/NX49T11JqSOqoKEBovPUsHWssIjYv5PTqAR4jrqfWnk6r9tB3ZWrRbc SBqeRn8o8KDtrKUiVsIgLhLh1uJGffIENFTsAPiNRorKcpHcESK/2jKCCAa7vx1V0KvG0sDHbebT 8/hqSAdEKWa7uXU0uUcL2r01AiEOqEoqNzTAMerAdtWCFTaWFPoetPHVlKkivo0FG6V8TqGUK1Df WTON+xl8fA6ggoXd1JYHa8BK7q1HhqIvqhBzeLGT1r8KauhTrlCEJrQDUbUKBs2qqQX6fDRtCENO Zq3SrV8KV1LIwUMmVmP0xuQfkdDIUaSXly4CAx17lumhSri2s4YM0qEg/VXQhXhEm0E3TKfHrXUK FMsePahlkMh8SToxQraDGM4DRKUPgT4fjqpdC8eyw1d6KoY9Sp600AlC8eHHRqRGqDcOp8fw1IJQ qBFurUjcivXuNWQvxuGQqGAHTp10IVtMgpQAL27kahkL2K4numZYImcr3+HXRkhUrv1Iz6U9uUlP UFSD0/RqRihCXkdgNzOu3tQalkOu7ctIxWOOSZqVYUoB+k6GQ6ljunjkjVo2XzDv+OpESqykGRoz 3aySBbdx5jXp89UUjJRl75xQWkh+HYaMFKpO1zuAe29Nx4s3/ZqyF16lwhDNEKL0BBPjoQrBuSEC PGrKO1D46hChW4nDUjR1WtetOmhCtfdXQJZvq7A0/wC/UMhVZHnfqJWUn6qAAalCgZmHQySyP/qh RT9ehC5QSu3UuB8x/wBmhCn+2kc/mUU+FDoQv0doQx31K+FDoQpfso6jvQfhqXQozBboKOh+Pcah CrvJbmqqjgDpVWpoQuQLUgVEwPxJ1LIUirbCn7uVh89Qhd+nasaGEJ83GhCjZIEPkESH5DQhQljX upHjoQpB6RPm2fjU9NCF6Eh77wf9kVOhSvfStwQzbyvw0IU6Cycbftix+PXUYqF00Vt4RH8K9f8A TqUKuIIjIao+zxAbqP1aFCnNrjlPn9Rx/qliOmoxUqZbTDHcd7gfspu/s1DlCnWLCKKfbvIaUrvb R5kLwLY9BDjGl/Wa/wBugvxQiJv7qBUVMdHbRr9IG0HVdoOqENvLtJ1G6ERuOpdSKk6tGLIQtUST qVkJr3qAP1ashXU8qNDHB9X1FW6n8emhC5SwJdGkjqNwJ81fHU7lUgMup7+cSsHWYDcetF+OoAUh QrdXEhohlUf63TQylSGE+osjXJ9T9oP21KGVlo6UPro3yCnUIURV1NUMJI7GnXUsUOvz3LxxtJOI UjUeeRm2qB41J6aghkBB2z2GPbJY+v7P+JTx7eOsjXpj9w8QtDSmP2nwX4ZW0cFkvrKinqfWBp+o 6z+9oD98fEI9OXAqs/IsZAdr5my6d6Oxp+rWcup2sc6g8UClM6Khc81wECuzZeKUxqWZIlkYgDv8 NYnrNp/rfsBVxb1Dole+93eO4+vqw5a4TbUS29k0iH/xbgNV/wAzbnUqTbTCV77/ADDYGyKrDxrk t6zusaPHaxKhdyABUyGgqepPbV49VoHX4fiq+hPgh+V98uW27vJiuDxX1kspSITZGFZXXp1IU0Uj zVAr4de+sR1y2OrdqDbzCUJfen3ynira+2eOjlnKekxlaVEUMd7E+qooVp3Ip89H+aovmGR9vNbV ied3v8ttf5xi0uMqU/xL2pEUJc1ICqS5FB07nWH+fjpA+K1FnI6qUe4UsZZo+O+rIG2qzPLIoPbq USms5fyA6Q9/5LQdP4lVrj3EzKAtKthjgtGCrHLM1D4UqNKz/kUh/pHiVcWMeaDz+5+SjPqSZuyj pULE1rXcTShC1rXw76X/APY5nIjwR9pBV290eQnasctk9QCZJLE7VFeoNG6fKuqj+SzJ08PzR9nE cVcb3J5HBFE017hoz3kMsKRpQ/ANICdax69XllEKTZQHFAMr71ZfDWrTSy4XKFWAWKzj3SsT38qS 009R6vWkWMQsp2sY6lJeQ/zC8qnSFcRibVJ2Kyrut29MqCVaNzJID3+A3ePbTQ6nPUBV+3B4obe+ 9Xu/bWP3l1gsfDR9rw2dv93RT2bfFM4r+jVh1SMiwI78Piqm1LOlG49/PcmX1EN3DjNh6+tY+i1O tKeovyPbWv3MzqO5llKBGiBXPun7lXW77jk8ro1dyRTrECPH6FXWcq05YbipjAaoNac1njvrdMjm Mhjb7IlhBc2ly7tIaVarBuhNOml5068caZftwW9KNOQaciO50/4P3Lu7a5hktvcLK/4ckNbX226Q 0qvmViD066p619DQK5oUZYCevBa7jffbDiIwXeext1fgeVZYprYuxB2jpuXrT4avDqN3HGVMEclJ tKOW/FS4X39xm37bk0EFvchqJe4uZZo3XwLRswKnv2J01Dqsf3QkEtUobcpApwh95eIM5VL/ACUf nCKfsZTWvXcCAeg8dbjqVuR9Tdqy9KY0KYH9xuHoAZeTqd1KVhn7kVp0jOrDqFv/AKwj05cEJuvd 726x7g3PKFjehMZltLsKafA+jTWkbujLKQVTExzShh/8x/G7vJ3NrlJ7DD46NCYMwt+sysyj6WhM UbrU9B3+dNa+pT4qm9Olp7z8AvY1ePnuFiZ1qYnu4wQany9T36au8eKNyL2vuNxW5lg9Dm2GmMhQ oi3sFWDHpQbq6t5VQzWW3n+YfER3c0EXGrh2jkdGM14FBIYgkbYT2+GuPLrMQ/kKajbuB5kAyf8A mLuEt/8A3VxqNLg1USSvJMFbwJQKm79Y1UdZJygB2lWFrHWRKAT/AOYbkM8hZLeHDwU80foqCCf+ JKr/AP28NY1eqXH7doHirC1hq6sWXu9nZZEhu7m6nsWBMkskkizVapqGhWNaDwFO2uRX6ldyH1+G CYhbwBZlePK7/Kt/g7iNiOrRytKzH/8ANNrmzu65+qcvErb0RoAqN5kILSaBsqshlupFhjMoYRgu aCm8kHSs51Zu8j4q20RxTJbW+GRfVlt2nI6h3UKtfGnQ6x3Pq6t3ohazpkQ8dgXgC1V3hjDAfIsa jtqRIKNq7fGboTBLPtoCASKlifE0oK6jyszoZ1CMDb26L6t0CF6iLb0r38O+oPahgql29jsEMkZl 6fuztYqD8l7ajsBVhEBB2y2N3+gSvq0oJp2CqPxBI1IpT0CtJgM0cjgvL6KH7doI18peWBA9AfAM Qo/T11f0i/mI7lAi5QC+5thMLmsrgjlbEZDD26SXlrcyO1ysjruHkIK7ApFSOutxVIDQiSrjY2Jx SbiveXhnMcPPe2uZ2W6StDdxGOWKQlf9SoVxUEUNR01nUhcbsYop3FN3jkiNt7g8VS3T7TLrLFa9 SLoO8tTWgWRgNxHYV1hK3uBgxCZhVp1CA7E4clNecyxJx8k82SWT1nVIFR6OykbmcADoB0Gq07Kr UyGIVqtOnQLGTntw7lnOR9xMHazetbQeu8S0hDmp6ftFiP1UGunS6HUnngFz69xGWASTkvdnMX1Y bJwjdSqxAySD5jxr8Ndeh0OnSxPvSouScnSTeZHJXgjv8jfzMZuqxTVMtKVqVNKV+ZrroQpwi4AH cgyfs5qMX7xxP/iFaclXj3ECOh7jzVao6da61iI5tgqGQbmpW5Jd2TM5ysLRrULU9X299qtQHrqw oxl+1VParj8uzS+gcdkbW4mLqZ4XlWPYjdS3kVgW+A0uaEA+6J8EGRfBMUHJslDOl7k+TXO2MkxW flMaijKe6gHo3iT2GsJQEg0Id60hhLzOQor7l2AylUuszDcF1dSZ44yCGFG6hDWuinRuIZApgmlL Q95/JCF47aXBhniLSwRoEtjaIo2xqPKF2FT0rrf7ucQ0s+aUlQBLxdkMbi2GaSSQXuVtZNy+pIW2 1K/T+ZXW0b2ZjkGWfoa4ruXCSmdLpMzeXBJRWeeGOpCdFYlaVI/EarG7bBgrGlq6asHcDErL6dtj VuQwMF8ImMhoKVczCQhq/A00vW/q4kluD/gytEEJnflXIHjLfzCRlUEvJDskWnj0jo3T8NK/b0xo ttxIzWf53m3KUgZ7DNG8G7a6Qy/bzLUV+mYqDT8dOULWm+MW96xnVmBgUvR885ZCga65VdW5LUeF zESKdt5oR20waVN2EPis4TnIOT4kKzD7sZb1HQ5CO6jjPm9ezWVX718wUgj4HUG0idMe1laN1GJa Siuuf/en1P5Hg7vaPMDjqqadTXbsP6dawtzHWXiolVpkOB7lxiuV8Zusnj4jwSx3y3UQ/wDd0s8J LbxVgu5v9GtvSmP+4e8JeVSmf2rTMm+SW7vJSbKetzKDGt5A0q+cirRlh0/A68lU6hbmZi5Dci3i usOm3GkX8FxPLlreJrq3tLaRlUloIpIWZgPBNkhqdZ/e2us/j+C2j0y5J+j4KubnlEgJktI/t3j2 NZmS3kjavUblLd9QOpWTfX3sUyOiXruIf9QPzQyWPlSSQvg55OPM8rPfRQOghcsp/ebSzJUHuAB0 1cdRsWO6QOGGbpgdO6iGeiZAHLA+8F03xX+RubiK4uroW8sahZUmlT0JinQsygNsJ71BofhpSd9b NtEgfFwqy6PfnE0ZDudU773ATD3NlbXOZiuXyV1FaW+Ms4pHHqyHyglzTbWnUKaHUUJUauAJ5k8E vU6Xd08akJAc4lWc1zvlUVlPZPaR8dMBU3Ek8JE6VPb94AAD2rt8dN0ba3E2ff3/AIJZhoWCS8nn +Vi2S1vstm3tpnMiK5lji3f8NFVB+AHTTVKpRMiI7cBoQmoCODnvZCBy7keLeCP+dZC2juKuib5k 9WQnaWoSd3QUoNbwhQqu4GGeWH4IryOGAPu/FM2L5Vym5vTtyE000ADS27yyPIQKEkqWqB+jS87O jUDQGeRGSvRltBLR9vet6sfcu0SG2+/x156pKRzTCBQF3A1cDcCwUjrTtXXIPR7gEtl2q8zBnfHg As19zvdG7y2E5hgOI/YY7OW1pCcflJWjecpMRukAViYm8rKtV+fQaYt7eQkBWB26t8EjVEgPKGOi a/bvC/5h+Qe1GE5Rd3Bx9lbW62t5nJY1Mty6kgzUXqVXopcDaW7HTx6TBzOIOx8MdFQTOEZnze3v 5LE7X2L5fF7h3/K8lzJMxj8j67ZLHMGiu3kmUAEuNwIUqOlRpv04ilsjEAg+5ZfanfuMkLUycSnz GLzHHUukxhpZSXIAS5jYlnljkRlVwoFO9Q3QivTXGuhOAApTZz2syZhTBzyCHzcq3rby2cyW9hcI txYRyRKH9CXqnUAA9DSo13bGmKlMGQ82RbiM0lORBQnJcnMEchne4lcAuUVOpFelAK1104WozYLO Ugy9guLe52XK2zTJt8/r+VQ3ToEWlSK/H9GokDHB/BVGOioHJzJeFkMVrEwCWtvGqxCvWpO3rTpX v11WUPL8VYYF17N/Mbq6QuWkkhGwTO3qlRToAWJAAr21lvDclBlLdzCui0tWWOCVrg3rDdGuwGJg a7QaVbrT6qBfDXNqdRNOtsYbeL4g+2mazMSRzVXI2NtkY4LO9t5JKH924BAVqd16Dr061GupG6MH IKqARmEq4HP8Ysr+5smufS+1Eixy3ccXpnY3nO8Lur8AfCuqzrVK4ybsJVoyxyWq4S9tc164w93a 3sdrIouPRZCF9VQykdwQR46RrGUPqBcrYSdP1pgMbMyygY9LqNx6l0nplw1eoNCeo/XpKV7WAZyy 22cM11yzJYzgthi8nmRdX9tk72Ox322wiMPUtKSSAAo607nw1jQNa5kYxwID4oIMA5R17vikLXNp LmFeK2mWCRZo3UMzx+oCgdTuG2vUHwI8NYGpXwLY8lsw1WfT5LjE8uYv8NeW/wDy/ioLhp8v6z26 NcwFQYUDeUVLBQT0Php6FWsGjMHcchyWMhFnBWGZL3nnwskEV7xO5haaBLiKC4uIyzJJ5lIZE7UI PXrru07UzGEglJViGwUUnvxxwQxzR42a3uCJElIkBjWUdUqw8xU+OoFlVdlArBVE98YIMCLvLl7j OGN2/kax7rdnD0RfUkrQFPMflq/2Ut7Ry4vioFZhjml3D+6tnkuVY/77H2HH8VfRCPJwW0PqEzsS qP6m5aDtXp0GtpW1SMDiZEZKokJHFgrvIud2Yzd5ZcctLC5gxQlOQe7Cj7kxNtrbyR7QAF60YdaH VaVOex5OHy/NVlTBPl96zrLe4V3eXvrWmJsceUBo9v6gVqKykMhcK4Y9e1enTTkKREGJVS2RZWcL 7oZuXM4ExTQR+ndwRNAoYRMrSL5wvUqT+OtPSxVJAL60v/c3HfzfNNHMfU+5naRp4FILR1VQqruo DSh7dq+OvmNaxkMxqdea9zb3sJ+WOEiH8zAIlgeaxZa1vb4/aWGLxsUbXOVv0MEO+TogVY1kdqkH stNUp9LlUJxZs8yuvO4o2tGNWvIebKMQ5bjiQiFzyG6+whyB5ZxmwsriYQx3QS4l8xG6gDlAenxH y1pHo8G3b37j+CIde6e2FOcu+IHudGcTiWzE32U3Ncg97H6rS2cFnFaIvp7evqgEFWDBlYNRh20h WoilJmHi7qh6/TypUYg8S8vyVnE+2/FLK+yEt7y08ovMnKGhtMjciQ27ICrJEiUrXxr46JVnAAiI tw17Vzx1e6EpEVSN3DAdw0HYiWa9uuNXEAtPvrDGXULCW2uoDGksUgoUlQEVDV6amlVMC+ixq39a qAJ1JHtJTGcdBcH+VXtpJkIGt1E15Jdl1kKGhWQFq1NN307dAwO4Filww4K0t5irR1sJeQ3MEkEk Ua25yUrMrzKTGo87AbqGg7ax9CBLiI8FQ7CHYYqeKyxF+gnhyV/kdjsTOLlZtjD6iCxO0k9/jo9O Jw2jFQaYIYgLMuZ4rjrZXGYi75/NxLLTJ/hoLe6EFzeI7bUMnkNaEEKP+7TtnXubaB9CI264OB+C 3s6tjbyMbiG4nIAs36pF5lxnO4efH4nG87vsgjq019Hd3e91iQFgx/cjYKjoSep6DTtHqNxVifUZ tGCavJWNSUBShKP+rF38SucT7ZffZK0gysEd/mLu0mnF5LPNG/puUo80sYO5qgFQfnTtpQ3taMpE HA4J68vLWpawoRi8olwSMhqHfU4re/c//MH72/8AM3AON2HEpsD7c8TlxVleyYeaSO3zLFNk9tOS jEwCJNhG0KGJJPanfpdW9SiJTlESD+XEYDj2+wXkKtvtqEgFicyePDsXN/wPjUFoXXhWIlS0muL2 1lW4l3+ntZo4X2oCwSo6160+Z1zf89In+3HxK6B3mJ8xxHJfG9lZT5rkuH4Pe3mRtxkJ5WOTtDuk jc7iwdpapIjAUHT8PHW0pRjA1REYDI/JsiuMI1Y1RByxX1JkOIccmyWPulwt/afyyKJbKLH2qSKj QKApbqdwr1pt1zYX1x6UoCQaTg8S/wA+a7VenCrISEdpHDL3pU5Hx/iz3cd1k5b/ABd3fSV9GWwa twU6uY4w4q37R2/jTrrS1vrujAU4ScDLHEdv5qPtqRI3Zng2KEZSGyms7fH2XLZf5PbSM8Ftd42W MQliQtXB6kg99ODqFX97k9qk2IPEDsCFxccinkSGDneHgAYosE6T2rbu9Bvip1/HRK9kzsfH81lO zjCQfcAjD8MysnlsOVYm3niqZPTyQkLkUoWDJGVqOn92lad/OJ8wceDLGVtInNlj/Ifbv3lbmK5G 0isTaI0dvaZKO/tyzJRTvYB9wow+FTrrwvbI0mmSTnkVzqlpXM3GXamnlPHvcjIY+fGR3guZLoBk iW5hgeqP3qzK37Nfw66pQvLcEGRwHIp64oTqQYR+KScZw/n2OltbmTG3IlshulghltpA6oWJLDe1 a+Opq3lAvsI5ZpelazDAgsE34t/cJlAjxd9byu7F4UtowCoJI27QKinXUmrR1mt6UJyzjjzLK991 zLGCQHHXtkHctL/gDRz/AKxKA1/HU76Z/c/etDFsor235RmMhdR466EzyQEPcNPbP6dsKGkko2ts HwNP7K6pOVOmATIB+abtrC4uifSgSI54eznkmXM23LMVjUy8uOtMrZ1aX7m1aOUKrghpKKOoYE1I /TrSNFLVKc4Pg6zXJcjTLrbrDb2tvdpIzzSLGu5QVIqGC1PwIHcdD01aW+GuBS/18ilfDYe0ustJ NyK9g5PaMgjs8a9qIo4REOhTaxIC/Aacq3Zp03gNp1LuUuKQ3eYuj+G457aDI5Kxv8JFkPUk3XMl zEFSNoh9EQV1O0h+rfHSk+p3MmILADBsz2+CKdOBJcYLa8dlPbzIWlvjrjjNjlrHGxizjt5YI5PT UKBsAYA/sr4ntrnTuq4O7cQSnKVGFTyxAKbbPhXtECkx9usKg2hYpBbRV6+IAP8Ap1ker3H/ANh8 U3Lphj9UG7ll/J/b72bzPMbTjVvhbawaW2aU/ZbYD6r9ShjjYb1Kiveo/s1pDrN5TjuEiY8w6T+0 pTrengCx+Dq3df5fOMpHAbbj9pPDYqQjSJIvkPlG5wfN+LHpo/z1wCTvz5J+HSIljsBHafl+aVLH 2j43Y5LHLkOHY9Ht72NoWtluGKgSKFJ3Od1B3p005T63WJDTOnBc2raUgScIjHiezR1hGcj5C1/l 76T7a7x0d5dLPkh6b+gqOxKN6e5920V207fPTkvREtocSfLj4sFyzcH65YgLuz53ygYKbhWOz0hx N0EmubNVJWX7XcYVYV3ChJ2kEUB66p9tGEjMhnZ8Vtu9aO0nDTkrdjmrufCXWJyeQspsXbiOaLFC GRmjnjNfVTYq1IqA1fA08NVqx2yGwEE66e9XoyMCYkhuz4I3ibXORRQZY5i5gzlvaxvC0twPt2MX SFVCt5fIB1YUBArpGtKDmDeV9BjzWsJbQ4zGnYoL3J3AvbLI2+Rub7Kwkz3rPOVjSjF5I4mBA3tR QevQg7TTrqIUY7TFmGnyfkt51XiCMSE45fPcoyFzZ8q4zyS8hxE8oitLS5cRMJaqrgifzOobuNlC PpJHXS8LenAGnUiN2pz+GXs6KtStnTLR5n5L6GmkzkeG9HJ300sWRtgt00FxCwPqLSQxBYt3iaGu uU/mwyXQ2uGkvhb3Jv8AknFM9M1tfX19jZJVjgZoyzW8asojjYbQARu6MDTXsOm0KFxSAIAI9/Nc m59SmXBwX0Zx3mUWCkwVm2Xu5I2hW1vZGNv6l0zUEXq1XoUqaEHqBrzVzbGZkQG4Z4LqRJ2hyUh8 8wPJ773MjzkvHspmMVYTrLbZG3jZgi7QYwBHQgxydela/pOuvY1acLMw3gSIZj7ahcurQn6u4gkc VuHKJL8YeF73LQW2Qubf0JLmaBROQoNWHVXWm7xNAdcGhhPCJIB4rpyEiGfErLeBcgzmO5xe8fGX izsUVo13Fk1EkdERVDyKik7CANgp0+XXXTvranOgKu0xLsyTpTmKpg780Q9w+X8iyE93iLqC8xi2 RpcNc3gWN1qDCCjgCsnlYbSfgaHWFpa08JEv3ePgk7u9lv2Sw+aXuO895VDgHxM+TucTmclkPWmg nn3LNbR/uxGkxZo0EgWnQ9tbXFlTE3gHiBpxPLVlNG6cbY5nw7+1Mj8ultcOvIMScdFlo5vROMYy ObGdCVY+Zz5CGB6jqexprL04mXpzduI/cF0YymY+X6nx9uCh43738kSLJ3PJJYra4vN0GLsmKLFG 8KD94wjJZd7Gnw+XTW9bpdNx6bkalUpXZOEs1p1x7o8KhgwN3eyvmeSRQhYo1hDGGaRNr/vSCYwx FKjrTrTSUbWsHYMO1skyasdfqTLm+aYiHH4eW1x8WUusvGyNbXD/ALm2njZVMM5RXqSSQKD4eB1l CBc7shwz7kQuHwCYrebjGYAt4Fsrt1h+4ltyADEBQHcrAgULUNfHS25tCOaaNabMZFu1I3KM1Z4j mXC+Jx4eK4g5EzI1ztV5I2QEL6UdKGlOtT20zRtvUpzmJNtSte7mKkYnEFHIOQ2BlnhtLi2DW5ig kjVkgkLufIBG1N1a9OvfS/pSK2jUgSwIRFL2eMPBue2nUGlrPbIZEX4q56EdPA6zECcimKkasBwH HRRte5WE7Yr+1aNQRs9GKN2J/Zrt1bYVkCZZ4+Ktz3Gca3VVlAdqE0VJAtQetGQao6DEaFK0t5yP 1UMWftrVYSyTJPaAE0FaEulB+OriUOBftVTQqBi5Y8l4f5y0c1zJaW11f3EvqXH29IWkFKAtRKEh QOvjperETk7lep6f1mFrR9PYS3MarPbrjNpdZWbKrhWt8oDFNCsn71I3jNRSMGgqaE9BXrpyld1a cRET8oW1z1m1qRluoncRngcWwKdl5BzW3tGyFzgMJd2dptS9uzbQo0TN8RQNQ/8AdrQVBPKUl4v0 auAiBLuRBJ73IxgQ8N45Z5DIB4bGDJrHaSb3VjG7LLD0ifofUPl8GIPTVo1J4f1MHbP8800OmXZB Pp+YB8MQ3bx5ZptyPtteYmCPJZv234zc3NrChuLawurR51Y9W2J+7LgE+FT8tazlXgD5sEvGnuAw D9n5K3b+2NjeH7+DjWAtvLumMc06vGx67HWIlKjsaaxE6vaFrGm0hPVeZTgfoYO8v8ilhiLOydCb i1u7uIgs3poqsT4sQKaiESDu2+K0n6lQs5dtDoPyWRcg4fcXZGS4lDGnLLG3MFnkJb47X9Z/zbiN 4WDmMV20I+ddM0LmnhGp9JL4D4Y+K586BJ3x+rQoh7aZvmlnh8lZc8t81ez4++kgx19EYWkkgUbX eSI1YrvBKGlNur3sKBkDSIxGOPtitaPqRGLrUsLk8Bd5CzllyF36DzrF9lPZKhVw6sOokHmHYmnY 9tLU6ZEgG1RVlUk5wyXyLc2k97znI/aRJd4Br317rCm19GMRh2DjeEcljTvt/Tp6vOABJJ3Y4u6S t7KpWbbEkYYNp3Jzn9t/bu7y65fFZJsPcKRJBbeshhjkJYq3ougJAJ8DT46V/wAnVENksR7/ABW8 umRp4gEfJLWf/wAvFznr0XkPM4rOF1AuZLS3VZJfFjQMQNwJqQ2nbfrkaUWMH7SsqlgKhfdpwSRL xjLX3IshhMhcNFaYa3jFq3qLZm7UeRACwAqpU1AIHgRpv7mEKQnHMntZc2FuBMh2PN8U12Hthmwt /LnMEks1xdCb7sXgYSR7VWoEQ3L2AYEmh6g6RrdShhslkOGXiutaWZiGm2fFFs3xu/yGFMWKzEly 2PlT0rG8RxEGBrJH6pUMaigBPhpWlcQjLzDP2dlrc0N8ABoU48ZsOSWNqxzN1bX07Sq0GOMABto/ SUNFFIpUEBgWFTXr3oNYXE6ZPk8XzWtGmSBvzTz9xeXZH3McaW8sXmVOpI8CVdXHWnbvrAVBoVtO Bi4IWe5XA4UZm2mexuvUlk9SWSK1d3LD6VGwUAqflpqnXlsIBHiyxAaJ1ZaXbXVtCpQY9oIwsdHA KMVJ6MNwbqT3rpMz4qoMexfP/ujieUZ7H3t7d39hYRxtL9pA8scc0US7io3qWU1FKqO/x12um16d KYDE+9Y16cpQeJAbuWXcdu8zgsXk8LcyQXcmRUxxZC3uVQxxQgTkNdIpVGG0+XdrqXUKdWYkMG0I 7slzJSlEGJ8V7agcwPH7aKe5yt9nJRZqVQyCQMSFLFlK+Q03EChFeus5x+33EgADH27UvGnGoRHM v7kUu/Zn3GxbyzXmMiubkLJ9u8bF4zKp2J02sF3d+tB8ANUHVraQYEtr2LWHT50cWdN/CfaOa3nl ts9jpLC95BatNbQvfMD68Y/fELsBQivUUYUPfx0nfdSEmMS4ieGmiepUDSDEFyOKfrX/AC+R5aWB 8vcL60IQ2Es8s7SrRuqERtspQdCR46Uh1iUHEcAcwwVBbSnLdLL3pD5tw3lFtmxj7HiMmRhtWFnj bu3XckzosbH02O2TyKRU0+I03aXUJReVRnxK2q0zsJGJZB+XcO5rxu5wltYzy3lxs+6yQsYLmWWJ HQsDIqqdpHQA06079NM211Qr7tw5B2CWFpVpkF8PZ1oXGbfMxttks3xrXOx7lrxZUkljKtVt4RgB 47Ce5OuTdSBwBBA4LoinOTEZap8v7LJ3nJZLj+UC7uYLGa2x/Jo53iS2glUlmjVlCSOrUWoIPy6a Xo1YimQSwd24qsgZT+nTPh2c0o8f4TjLG6OSzFzib5LaIq8U8kkhaZbjfBchq9CD0Hw8NN1L6Ri0 QR2cGxCIW0IESOnLmo8vzN8tZ/YBntJ4Mi9q0x3OjQpU+oGNCFFDXx6apC2YvLg/5KZ3JkNocB+5 axjeLG2xsCLlo7i4MCM0QDMkpZQ/kYBGFa/PSlSpiQE1T27WPigdpdZePOG7uccrcfsne2nxt0HF 3eSD65behQgRfshgd/WlOh1enXoU5ATDvm37fb3L0Nr0E3FAzEmLeXh38HTXNz32qNx9hLyXGLMl T9lPM5agID1VxWgNAenfprtGztyNwAbj+a5AsroHYYSfg2K7b3C9spbiDHQ8jV7uc/uLe1hugx20 BChYaU69+w0nd2FA0yYsCNX9x7VtTsroF/Tke0cM/BE7yHjLoGtVud13J51aMPECvWok9KQg1Pid ea80dV27S62hp0mHIYe8hEsHjMBBlYMpeemft19K3S4SRtsrN5XYOoAfrQEDUSq4MDmm6lW32baU dsjmWY9mCY+Sizv5rcQfb3FyInS4AG6QQyHoG7naSO2l97jBM9KkImWPBZkOH8LgM88fGLSyyctt NKb0JEHgeF/RR42dhsLdwfj1039xVkADItwT1WBkJMQx+Y7FhQ5TzTBc+5ZxuPnhkx9vcXF0Le1Z rc29pUSLGzzKIk9Ou1mINAK113fTgLeFSECCQA7uCez5L51VtaovJxpy34vtYeWObF8AOYWw4vk8 uUkk45JkuQc+s8nYXEkFndCC4S1uDbyBJZTHDDtRa0BL0NQRpCVStKL1AIgHmPxTVO+Ea/pU6TE4 GQ0Bzzwz1WX8Rzed4tkbDGc4tb22XJwxRjMzQGK4ibrGzVJZHILUK/Ku7ppytCnXG6nJgCcAXH4+ 2S85fWNe3MTCpuiWYd7HcTk2ui1n/lS2e+WT+dTSTRqiwS3cdxI5CH1FAk9Uggk9R1/7eV9/5WYe 5eqh06kTuO4FuDjxGBTfj7O/jvrHbcQXcTTQH0GieMEEjd1PqdR3HT5HUUb+O8AuMVlXsKIgWmXb UMvn5cZyHA5nOTfdJijeXBDxWFtDN6gjLqhaWSh/aqRtp211LmvSqFmdicyRqnrL+OdRpweiWcB8 QHwTMMmk1t6E7ZBCVHrysIqPIKDcFSjAdKgCg1z5Dg3vW9bonWKkWLnT6g6mkyEcCh8dl7gMyg3U IxyfvGWlDWNlIPTzV76AXzA8Vz6nQL8M9PH/APKPwdAsymWzOSs7jGZh7P7ZwJaWJYOlahauewPx 0zRr06cSJRd+a5tb+PX8DulEgcHifm6bcXdSJCpvr7JRZKHot1bWR9CgU0DRSMQCPiDpaoYnJm7V NO2qQfdTMuw/g6pG85UyytHfo3quPWUwKrspHRmVovLQfA99U3Q9j+a6NvZCQJMC/DcR/wDFEI77 kQlV1yd23oeaJvStjGyA12hvSU+NOo7arvHAe9M0ulUqv+sPzifzC9mzGTV4UuspbpPcpvWK4toG LEsFB6Mh+oigBpU6iLaA9xKvc9NtqY89Qgs+JGia1seaQNJEMHbXMm4hZeqru7ElQ7EMK0Php4dN rE5e8JGFrYbQfuJAkYjZl4FGF49yaeFjDxa2llnK7bP7qQSbiKHcTFspXqADrf8AxNZn1SRhbiTC rhxMfwJPuWWWdph8+cpK/EMdlLa0vJ7S+vMZOs6i7t5DDMnremi7kcUPmPX9Gq1aNzRls8zj20Tc emxqwE41aZBycsXHw70Mm4Dx7ktnyDijtHxj7dYxcxTRRRyh5xvWSORgEf6SGMZqOx05bfcRqRqu CeZK5Nfp+6JDYHUYoXxr/L3JYTWT4jk1zfX+Mka5xV3bNEI7VmLBwCzOH3CgC+HfTt5cVqrgRid2 BHZ4JanYC2aUcJAuDw7itbt7HmnF7B7jMKb/AB9syrc3l3OkZR2cJuKoAFFSKeFe+uBXtJE/SRyG KchTnP6WOuLfkgWXynIXzGOkk4tfxS4hriO5yr+m8KJcAqVRn2kENQtTp0+WrxsKvpnDA6a4JaYq SmAIs2oyKv8AHOTZS5ke25Njks/tlUW9ztEDXDBVBYQFizBj16Gnemsa9jOAeIPPkppQqksR+Ksf zPiGYvbm6yuUssHlbAyRYbKvGHEDqFLTQRyKVPSndfjXWUDKJycajHHtZUnONKTVBtPN/mmi1zOB myy3ttyW1ubpLZIDLFBNHdMoo3nOyu0k1AHQayqTkOxdOnZV5jywJ17irMmaxFyklvfX73lsy1e1 ks5V3E9l3bTWvjqsZEYrYdKuf/rkhkeSsnjQ29nevEhKswCxVCjotHKnr2rSmqmZfFax6JdSP0t2 lKWS47jc3mEyl7eZe2so7dI7jj59BrEukpkWakY9T1Fr0YNSncGmmo322nsADu+7Hd2dipU6HdQx MXDZOoszisJnYmxdvGmTs43Eklu9w8YNQHFTWJt3mqACe+oo3E4HcCx4rlStp1DtbBXLSS+xthFY CyiFtbxJHErerMxiApSjAk9B4k6rOYMtzl07b9KrEeV9o5Or/wBvcXSG7F1HanHx7ntGNGm9Rgm2 MFQSV706dNZxLxniNM889PbJe2sqIoU6UJgkucRlqfNy+a/SWVmt5jci+Jt5bieN7MZURxGSEOBM Y2qQ+2QpWoFKjrrKO4wLHAEYP708ZD1G1bPk+T/JcXGYkyP2V2+Nd3yE9xY3l1EFJs1jhYiZxQ1V igH4kanY7kkYMW4rKrTNCBpxchj+PzQ60VBbC4m5LeNZwxiZfWCRqqINvVWQUqoqNMyJP7V4GoJw xk45rMb3/MHwWG6mxcq5m6hgbZHkEmDAlugCGLcCxI6DvTT8eh16kdwYcv1XJn1qMJMASt5wuZse TWdnmcRlJJbWcdJIpwJN/wDvIZN6+VlNARXprjVLSVKRiRj4Lo2vUZSg9MgDkmL0ELiO7gXI2qxv FNE5AZlrv6srLVfHVNsoZrpUOs16eBLoVluJcY5LBd291j3t1u5fVvEV2dHk6fvPTbcrEHxI76KV epTLglYzlbVJGoXjM/uAxxzySnY+0vH8Xl4uT47L3sF1Yic3AFzNHBOssJiK3CRybXRe4BToRp3/ ACVU0jTLNLDLLF8ExY0IxMRTkJkEnzO5wbEnNlcmuMBloMLdwnHLbpFve2hjnWGVZB1Lxyxt1rU+ bx0lKnOBIL+OKdo9Cq3kRVDmBfI7fdgjDYO6nWI23q3NncnfDNA2xE9MEbqhlpWtOx/RrARI19yv T6NRtaglGUoyHHH8znxR6K5OPusf6sjQxJLF6dlJI5iUghSXfqSx79DreiXqAcwuhVqQESJMQxx9 vmsoyd9yGLIXkj2cMjtcOr3DwBkdQ56UUhQT8Rp2rt3ntK7dvSpypQjGqcGOYfJD2zEwgc3KWcMo O6J2HlVh23LuBb9Y1ltByV6s4Qf+oB2t4qxb3mKvNi3sGPuL+gMkkSlVLHuUTcxWp8KnUMRk7Jej KjUaPqRnID/a/aoTe4S1k2RXUKBB+9WOUFlr2FCta6nZI6K8723pPunENm4VQZfGvNIi8gtpJFf0 1t3k2Ufr4gDwPftoNGbPtXLr9S6fOREpwL6O3fgx97IkklwEk+5/fU/Ku7d3LAMagbkLVH6NYlnw XKlO1gDAgkZuDLTske74Ipbz5K+LxSNFiLcqN2Tu/UEKnoQGYA0LeGr0bYVJMCFEts4mXoyYcJy9 3FLyNN/zPgXhxFjyfMrcucVHdSPb2weEBxO84jkKxhgCop1agA76espRt5mUvpjw1KyuOjRuGPpG Ou8ylIxbkcMVp8vMvc6wlVZvbDGZB1O4tZZ9VQjuKLPaKQddmHW7bMuO5K/+vmQwqjvBQXlPuzz2 04xkoF9t5+N5XLp/LsZnocrbXsVtNdHZuKoiMG27tppQNTTMetUZCWx3bgmbD+LepXjvqRMRiRi5 A9seSwTg/DYPbG7l5Laclt7nIzW6w3nGb+UpBdoSpv1HUis2yNidv1qjA+B556zVkRDadoJ8Dk/y THWKFnSlI747iBqBLdH9w4E6hk6cm92+O/dxQYTEQRY65A9a6uHRSZDtAj2xB2PenXr08NMerOWM Qe9eL/y20+XH8fyQDjHuNy62zdzjuNWeJ+4WL7hIbqaREkHpBvWU0/dlAw+oEP26arK59GInNyDh lkfmuraid3P05sDtcFm548joVHmM9juR39rkeaTyXtpxe2RHs4SclDexLKXuYnj8u/fKBIh2+Xat PGqlW5r1MIFnwz2seL/mtqFzbUJvMgmJfyh3bBm+HiueQ+5TC4+ywF2l9a20IGNy996hj8qlTEys tWfYQrFuv7RFTrWnKsRE1HBGmvauN1O8hK4kaB8py5HVlmfLucXdm2LyS5/GW0d6a4O1xwfdvTbv SQupX06kgHdWvw0/SpSuMDEkj6n07OaUvq09kZyli+DAjxOXJlNx/m9nkLqPJZWCRoGuFXKXLTR0 g2tvZYqo9BToCK1J8dL1rGMRtHdnj2pa26lXpVJGeMsMTj/y5sexfSGN5H7PW1vbWVlyoz3FxCLi GwSzmM8EYjDMHeNCm0tUVJAHhpGdnTlTkS4l817Hp/XbilSNXOjHPADa/d4K3ibzCZDG/wAww+Su cthLRnXJ3qmssThvqEYRXNK1O3uorQ649alUpyaUWPBdKh1+NaJq0HntYEHA9wOfsyZpseZoAbW9 MoLBkuSfUZgpowKj6e3yP6dYRIOYXQhdTuaYlDyv3N/zZvqqb46/m2xG/Ijo/wDut0wJIKhSCKgA UowOreVZm3rRcioWPZ8UsHi9zjBcw4WS1tbVZjcLYUeKs1RXykMP1EVOmfUE8ZZ5LlmFzRLUpNE4 4R1Q+2xvIZ7lo2khklmdmjWABQQho1Nm1h3G6uicqYCVr3dSixq1RElyHiGLeCPQ2/JoRJDPYqlx Kp9LZcGUSMSD3lQsp+AHQaV30pENL3Lq2XUJ1iBCpAu+UsSdcDuy8Ej8r92BxqCC2x8tlksvbS+l e4x1gElNpG0dfqJFaDrro2nS5XBcgiJyPsMlwur/AMplTeFAncDiSMPjxQuf3Zu+NYvEW7Yq0lXM RG7s5ImRC0b+YpMjjcrEN3BPb9GtYdN9SUgDiMD+Smp/L5i2jUnCMpnPFgO0ewRzFe6Z9wOMZ7hG Nx9zFkVheTI4K5u2htTWixT+mFYvQio7+XqKV1etC4s4x3VD6ZOmKUHWLS6D7IxngI8PNhg3sy+J YeK83l5LecRxMS4a7SZjcyXnqWRx85VpDIGiVUMciqWr+0O4HbXrY3dt6IrTLhtGO4ZNji4Xmq/T q4qETgQRnhmDl4r7X9osBnuDWeWxnL83aXOQv5YZIrSJJYLeJFUhiVaE1Zq13A0OvHdUuadeQlSi YgO75/FPdMrWlEmM6wiS2cSB45LaZsxHFakWnoZG5U74k9ZXqtOqgChJ6dOnXXNFRuK9JStaVbGF aEuw4oJyPnlxi7CY3OJx8ubESNj8IsheWskioJPLtaibqkqNa0YRq1McuKzuLP0vJGQNRsI/qz+9 YJ7qe5s+Gkw6vk73jd+qiS8tP3jQq8IMbTI0pCkEEgr1H6euur06xFaRMYiQy9gvNdXNWiIGQlGb 5ZAtqP09yavav3KyzyWXGb/KNezzRB/vneIoGY7hJ++pRdvQqT3Hl+Gi+s6e3dANoy06J1OAIhMy L67mb2/RbjyLG8n5BgivFOUpZZJ5VEl+IA6PADSVQVJCsB1BH6tcSlsjM+pEkcF7SpWlOAjCZAfN wT8u5L3BLTknEpruHOZ6HN4vdBdWV9cxFZ3md6NHGrlQeg60P46tUnTlOBhHaXGHzSle5FlCXqTB d8CQD+fgl29ssdPf3k8bm6W8uZkHoTUjYiQg7VjqtRUg9K62qnzkauvU2NnYXFP1ICJDYnuxdQT4 PDwRLdyiV4FmWKaMO8rRzEVWOUbSVLDsG/06yjWckapShDpdSrKnTMTKBY9v/wAuarR4nDxM9xBh Znr+0kEjMCOoIBA2j5/26vvJwf3ro/4+0EtwhB+zv0UcvHLGeUz24yuMmLM5NnO9vur3VipFe/Y6 tG5lHDA9uKmt0ezqHz0wewkfAqCXj9zL6cF3dX99aImw204jqCTWu9UU1+df79WNzwYJSH8YsiXk 8hwMsD7nVteE3K42LJ2OYvIibiaxbHttZkRYhKGY0HTuBQ7v16qa0du4gZ881x7roHSalzKi8oS2 uGOZdmAli+R7NUjNhPcDETvDDFJd42fd91GZw0VzE4O5J4WRdwYUoADpuNe3nHHCXZ8CvO/+vdWt bkC2qD0wfqEvjHN0rWua5Xg+XyX2P9u7/wC9eZ0jyTw3MVqA6+fZH9DRgoCprXrps21CdDzVh2OC f14roDq/8inUlRIemHG6UQBhro3LXvW/4f3Uy89ogz/t3eT3drH/AIufHTiF3avQJFPVa0PUbh2+ euXUtqTtGYZdSzn1GUP6lE7hniACXwZF+Sci4vlLbF2xyFxjRLdRzTW99azPIqL9RC2yyFgCwDEf T31hSpHdgu/QqTt6jSHmMSzd3HgsX9zOKe2dpHeNd8sFrkppJZrW6DvDLbEqNq+mBIXQhfEinfvr qWVesJf047hkzZ+9cXrPRravQNWuPTAJO59ZdgxD6BfL9rybGx4qS3uIr3IZhbm5sUu8SvquyJtm SQb0VTuVKVAY1YE9jr0Rt5mbggRIBY+BHs2S8ha2VOnRJIM9pIG0ZjjjprqnuDltln7LhmA/kWVw bX8LKubG2MSoaowU9C7hdoG5h5vDSc7M0TUqGcS2mf6DNM1bk3BpW1OBAJALHDzceHN1kmc5PzPA cgyOIt5GONsCqCaTbJchChFQ6qS5+Z8eh10re2ta1ETP1HuCV6h0q4s65osSDjhj729sk0cIyPLb vluBe04zdg21rJLGk+/7Wb1dwjlkDK28g7WDEVWtNYdQp0I0JvMYkdobQcOzVZdLqxtbmNasQIDD ixOmHDPHHVPfPeFcgydnjb+0x2CvJ8NjZ7K5vUjFrI10/p/v7gSyiGqlKhqKxBJNdIdN6jTBMDui 8n44cMn7ln1m/hfxjKEgDqMu/vzSHwD2y9y+MxXN7zLDo3H4wpiu7OeG6ik3eVJEKsQQDQADqQe3 TXQ6n1S0rkRoS8/MEdyixoenD1KshtjtMRmJPzxbDJfSy8fz2F9vuYWWE4/NY5m4i3QSy2o9R4N6 u8cTgg79pZl67QT1OvMi4pyuYGpIGL44/Hlx1XUu+px+1qUBTPnODOYiOkXGfJ/yS77SYjkEGDyn J2kn4ZgJiIbqxIF1JO0Mrercy+o4XfUMrEE18Omn+s3VL1I0wBOWmgDjADDwXjqVAwEjMyDcNfyC kzXv1BjLyTG4fjt3mpopZIIri4kRQ7QmodpPUVQkgYFGqa0+OsKH8fqVY75zERnqTj7348F6qp/M qoAjRhECLZ+Z1Y457342/wAla2+cw0fHL24Z1nkUySwowqVkEyOy06H6l+e7pql10KpSiZUzvHge xvz7lpD+XzOMoxBycB/in235Tj8/9xJhsm6TW9x/ioyioZwA3kUEiu4L3B8O2ubO1nSbfqPBIQ6t 1C/mdlVjkA+zsSxnbjkk8F9e4PIw4fJ2kaB58nK8cNnakEmQh1ALO1KKteu2vaumbWFHcBUxieAx keHtzXOvrOrcAfeVC4AIcmWfwQmz5Hd8fFte3F2Lg3dIbZZJVjLQoo3O0il1kdiSxYAVKj4DWs7a NXyszcB+mC5tK1jazE4jzDLRv+VYnyLneNzuf5DkLLGLBjILuRpZlgMt3K0QH5I3MNykE9x5T4Gm vTWvT5wpQBli3HDvTlKqasJiROXHFXMfyVeXS33EMLBDKlvBH9vBmL2MvI5ACKoTesigirAEMCD3 7awrWptgK89TnEezctFz5SBLu0TzWt+2XB87xjI2smZ4VfY8W8Eltlc0uQgmu5GkcCMwmFi6xbQw Bc1HQVrrk9SuaVzEmNQEEhgxA7317MF0LG7tIEwqnsIx7MvwWmZPg2NsrqbItHya/gyt1/KrjAZL IFxCluY5JriA1WRXhNK1YhgSvXrrnRvKkY7WgNQRHHsPI9i6V51c1bY+hUO4FsSQCBmyTZPe6e4y EC32Kt7W/cvZ4a9MLyI8ccQgeN2b01Z1djRa1To1SNOT6dKY3AuMzk+PybVuzFeVkKsyJ4HXLN0f wvJMO1pdy5LF2BmwpSK/kuEjaa4cIlWhKEiQljQhQTXXOq21QSAiSxy5dvDvXs+m9Zs6MNtSnFxk 0QdMTu4v+qEXmY4bneT2ufsoJvveN27zpbwyqHkjVtgDRChAjZjuCnqPq+GtY29elSMD+4t39qLn r1rOpCrKBEouxB+Pf4pW9xeAWWSsnu+QsrX3IZKW+DuVElrG+0yPJHMlTFuYijq1DXTtjfVKFTbD 9uZGbdmvYVwp3FO5JnjuOPjw5L5tkx2U4Bno8bkclOiWiG2gbE3aTyozkH05qxheqmtaE/A1669N 6sLymZxiHOJ3Bh2jFLXVoaUvLIE8sceD8V9Ce3mK5rlrW4m4hkJf/dd9JFe3dzfRJOkrxABTH59m 1CKgUPiNec6jVo05D1AzjBgW8dV1LbpHUJx3UZR544g/Iq/zLknuDx7mfHcbc29nyK6kvreB7eO8 Ek0MIIKylWCN5+oAqa9/AjV+k2ltcRMyTFmxbAl8tfyS3VOg3gIlWO6TYMX+P4LQeBZzG5HlfLcF YvLZvjryef054mtoBIrD1hCssjyMtW7g07nt2Q6tbTptORGL6uWxZ2DL138c6hTpPCoWEtS23u5p O4XkZIvcy9s7bMXZx84vpLkXjzSW9zvYtv3ugWqCuwtQCvQtouaYNtGUoh8MmcfqvL/xq6ox6zKQ mIwjubPHn3/kvpCeBLKIzNGb9leFTBBRncSMoogNQDRqivy+OuTGe8iMcyvqN91v06b0QJyfAO3v UdllTbXdobnHwXeLEciyTgBJVuZAyogVijOFIr9HfpX45yjuBYkS4Lw3Vv5fcCtIQaFMgavJwcdp 55H2K5nymDtb2LH/AGWZyd5saaSC3KMigjciyGNSoJAJNWHddbwpylB3CVrf/wBGu/MIUojnmR72 /BBb6/wlobbNOJsbBCjS3bZKd7UQSyeVIyEZwWKeoCSnTpTuNXjSnIbM8cgBj49yxj/KKF5c07q5 MYGAIbaZGTjUA5DFvgvwyYtbmfKC9F7ibyEi1x7C3litCDQTKsu5zI58rAdOoYDudazpxEdgi0hq fh4JS9/lZjWNa2lMbgdwGGWAOPsxQJeTWNnjo4b3JtkDJcpFdy7aNEbkU9KGgVhTaSKLUGtfnb7M GTxj3dnFcG4/kd6aPpAMJYyOLy1xfniGAVa253Y5W4w+OkS6aYykm5ksyiKwVyFeOM+oDuHXcD3H Qd9aVLP04kgYdqYtv5f1ajCMY1Sww8wEsOeqMLYx381jd5mW0S8tTMbS7juntpWjK7ivoslPNtIq Kdq9tYGIxESWPJ/euhH+a3Vbaa0QZRxBjIx8RiMWTK/HbCC4xl1JnLe1hG64tochbw3qVChywLEg UXt0Ph01SmGxx8W8V0a38w9YRkx3FztJcDhjzCgscGcfHdxQ3BuoZ3T7fILFF9z9zKGUu5CbUUEK DXx8K1GiZiTn+nitujfyipSjISjhI44mJ7sw/vWU4bBZLCDkV9KmUW8uLhLWK4urVJobrezOjeos kihe5UChX8NNXFSNQRAIYcNF6WzpU7YmrGvt3DIkEbn/AHHVnywZbG+LtjA17jcRbZB90Uc07BUP pE+YuSu4nxAGucKpAYlelq3MgBEyiScvyzXzje895Be5jJYzjFlcZOa0uS1wuJCrZU82wyzGIBWI Ar0Kjp1rWvXp9OhsEqhZxrn3B/zXyq9o3NetIQJkNxOTNjwwJwXnJcpd3NubXMy2oxEV6YkPW3iB YHb6hBo+xqGu/aWI3L01NpCMDugC5Hb4cHSNewr0pH1Rh7cOCZvaW3z8nFOS4vl15J/I7e8exx2Q uJvSd/TdHlKhijKEqACCUbd06A1t1P0fXjOmGkzkDHkOTnxwXa/jlrQvcqvmfAAu41wb4+CQ/crP 4rg9xb+32EyGayF0oW7obhEMqTIHYrKXK0dnptAI79NNWFpK5JryEQMnI+QR1K4FpI28QzEd78SG QXO+5vE8xh5sXio8uM1FIbLL8Ut3Vv3E3lf7X0lUyA9VCuTUnx6aYh0qvGt6jR2nESbUceHFxolr 3qnrxEYgBvE9p1C+OL/ldpNlLvKY93xUV/MLcWmRL2yIIa7ysZLorUHmHQdaKF7a9tRtTGmIyxIx cYv8/wBMXXGlFy0s9V1ZcqsbINeG6u7zBCUHKX1grBElYbUoJHPplxXoKdB26aKlsZMAwk2Alw7s 2VDHcn3g+cv4pEyc2as4bLFXbzY6zZ2FrewiFw5dj1aSlKdKVr+GuZf0IF4bCTIYnWJcM3L3qDIx IMfcmmb3bGSxS4jJXCZS3fbcI12zIJPRciE9lYR9SNtO/j4aTj0QxnvgNpHDnn381oK05EmRJKdu H4fMctsLrkVtDbsmBk9e83sz225ohcEIPUBiDLHQ+U0r1HiEL6tC2kKZfzBhxwLd+f4LenVp1JsX cB20w/Fdc9422Imi5pY46O1tOUYDIvHZ4+3Cx/felteSValgzRiQbl6VWtfHWvSLv1Im3kSTCQz/ ANL5Dlkpf1JkwMWMTkMcnOHzRThvtc+I4ueeT5+LFZzPgw3HGYporiRpInEam2kDl6Og31Pj9RHW ql/1f1awtxEmEcdzNzxHalpRhEbWJaPLPP8AULe8PnsrZZS3mvsjHZWeYxaW9z6iCYzz+pHGGZpT UESMNrMm7b5to6149WDQIgH9zD24FJUqG474YeV8TiG1I7e1HYM/fZjO2WDu7E5aaKdYo8paZNre dZishlaVJ1idgoYbwVpu2A9CG1hG3iA5OYyI5YMcn/Nai1lEAFyZY4HM8dMGUnKeEcUuzc5XNYu7 zto10lhaY62KIIxLtlZ4d/kLMSDIVAANR00Wd7OLRpliznsHtkuhb7qlExowdn7fjizpftcbh8Nc 5LJ2OEggxEthSfH3JX1yVXbthYB284NWA6UWvx1sak6w2kndy9vBIfYVa5am+APf2c+CU8tyY8ev bm44lxu0zWEmtEls/t1SS7C71eUn0pA8YHqeYv1qGAPSmmqNsKnlnPzA6vtOHPApGNpVqVRCIOB1 GfIhd4nMZK5veS4LIWOZ47x+wNljsDapNDLBI7RRyOkpVVkb0xLVi1QG8BSgK9qIRhKMoykXJwI1 XWp9LnRlujMCMcxq7OzJp5PwPh1zg7WLOSY3LXkcc/o3v2ZhvpDXbIVvbdVCuOjDdXcRX4aVo3tx TnupuAdHcd8Sr06u2UiRo+rv24MsZEM3EsZkYPb6wyF3Ot8+Rvc1d3zyS30ZAi2rAXBkaAgjsKg/ LXS3RupxNyQMGAA+nXNsAVtPqxpBqRlCTuSTicBn2LRYeWceyuIx+U5DjslyC9yM1vLe8QyN7BPF avDOFZESeDfG3n3hVJoe3XStG3qUrnZTIiAR5wCDLvB7k3X/AJLXqxabYhsGftxC+e/bhOT5vlVp zGHNJi5F5DdxXUMpYWs1qkrxsjs1Siyb9g6GpHenTXouvejSFSjt3eXA6g597ZrkXEoGAEpEOccM AOOGP5Le7vjmcvMhlJeN4RsPZpk3mjvZgsEUphjWpjabzbQSVUoCvWvelfKwrU4wj6snO3t+GvvS MYxhUPmDDKQw7C2a1nit3ZYCxe35Zn7S4z900svqSMSyW0YURqfTUeaoqT1HY65dwJzk9GJEQ2XF dC36lOGIqndjjx9uavZW94njY0uMui3sGUWKtzb3BmUu/naTy127h1X8R21WnSrVSduBHct6/UqN QkygCf8AaDjx3AKn9lx3feXONgksmukaMzgvI6epGih3jVwSybRtJFa1OtDUq4AjLT80jWq2lUsX jE5cRxJGnvSRmlt7WG6wPLPQTBTOTYZWaf1muZnXYj7HJaJ1CijEbQe2ulazJacHfUNl+LpW3o0w S4wBzbwWMT4fmsUl7kMGDaYeX1XxuPubl5ZZ/thR5Indd0ixhG3VIIHXXZFW3kAJ4y1IGT6Hgr1L OZLsQ+XMIXJ7pwWN9cRvDHPJaRWl5eTTQGkjSjZVWUeUxsdtVUgUqSvfUw6SZRBdncDHh+P6LOpQ OGoTrwb3H+6xWZy8ctnlIbbI+ncwW3mjRH60rKSSqk1Ut36/AaSv+nGnKMGIJGqgdMq1B6kRgM/k 62G+9wOLzWoe3u2F9c1mfJWsXlkmtHIjhWEjzRSQuykgjzfKuubRtakSXfs4K0aEQMQ6QOVe4XHE aOO8gu2sMlILOGwIFpJZx2xAW4j6nrJ4gnproW/T6lQkxIBGPEF9FvChQkXqPHLJLvG+V5pslf7c yknGMkwnxrGWVpIngRgVkLqm9SWINad69QK63ubOFOI8vnyPDHgunSjbSJiZeRnxzGHLNOlh7nLa 5KxxsU2OvEu9pSzFfUlVAokliAChitOlKDqR37JiyIBmQW1+XYq0LihS8pHk1xOisch5fJaC1sr+ c3zWeVF9Z3EJZJUnNQdybiG2xsUoCfHsR0rSszP6Qzhmzw9sVX/IClM7I4A4Fy/bgeaScPybA8qg 5FZcSabjOWbJQyckiSeW2muiY2CLC6FSKqQ1FqCa/jp2pbVbUR9UCQIO05t2hPU/5BOE4zqRMpPm 7Ye3FDMj7eZ25lEh5NFd2E1rKpw2VLT7ZmAZGEzEeoCQCQw6HRSvKUf2MXzGGHZok+o/yK0uZHfG oJEHI5HQu+IORWncTy2U41hcjY31vYyz3bXF/LaxXEfmumhWNYrdpGEjq1BUt5gR/q9dKXMY1ZDa S2Ay04lsvh3rz9PqX29Ext90XOMnZ46dh48VjXKeTXnOeT2mM5Xg7zGSW2FvppL98ZC8E0HoiN5F lmaJkeEtuTqdrUp369yytBQpGcCDiMHxGPDIgpmnVr3A3GW8581lvHeR8UsOTXl3wyS5XG28kcUX InP2lzMhCxMiLMoYK9NzuaFutCo6a6Ne1reiPVZz+3MccW8ANFjVq1qcAxY+x9yLcn4vhOY5KO7u reW+mupWmmsiZAZdzkNKz0UKSrknaeu1e+lrW7q20NsWDezKafV60pylV85k/jxWaZz2H5Hm+Q42 6uEgw/DVmgtL+zjvrWG59CFmIeG2doxIQrdyPqJ7CtOvS6tTjSJzqYkYFn5nFh8k7G9ptz4czzTj ce3cWNjjs8ZaJZWeJkmMS5i6ja+iiL/ulBt42V/L03ITUCvca5/38pSJmc2+kYHjmpnVAIDHd/0+ KXMvugx2Mwd/x/8Ani2zzy2OQjT1p5IH27Yt8YVniiY1pUV3H8RrSffKpCe1wHGQfjjkT7mW4hVr SDA48NRqVHh+Ae4uRbD32Agmxdrd2zLdtJYyW8StG5UqI44wpoFHV6161PXVq/UrSAlGoRIg/wCo HTifgE5cWppRB2yHFx88l9FWXEc3DxbGRtmeSXWdxuAu8ZhbBV3Ydbm6jmg9V41V5F2rKTvWgodp +OvOff0hXkRCG0lyf3tgW4HLJMQqWsYRkBUJEcCANuOeWOubof7d+2mWxOEjg5HmkucjCLq0tGNo 5SzsJGV4hCk+1jIjBqHoKH6jq3UuqUas/wCnAgYHP6pau2jJGF/ZU4/1IylieQbDniQm294fyzNR TXuY5zbwTwFUwM1vG8UgcOSJJ137t5G1fMGFPxrpKne29HCFMni/y5KKnUaMonZSLZDLAZ4rTMdg b1Ip7i4zV7ms9LayW9xyOYrtLuFRf3SlZJDGFUMoZQVp4ga5dW9BkPK0eGL/AIBN0uqTjbwiacWA kAcXc8+/kmzA4442K5iuKH7iGONlhZ9u+OJYfUVZQxDMBU17HSVxd7yDEM3tolI9SkcIR2k4HaD7 kStcI8DO2Pwb+s4CyTySFVfcKMSxKkEgmpHXWJuzrNuxYE1BIypuCQz5OFIvDpJLg3jWOMx1zsEY uoAwkCDd5aqRX6j4/PUDqBAYSkVQ/d7hITYtm5fDsVO49tsJeGOTL3cl9MoBWdQYZS3TqZY2V2NA B1OtY9Wqh9ob3qIxnT805bjxxd+Oa9X23sfuDeHK390FXZFJdBJvRTduAR3X/TU/PR/kZENtA7MH VZSlMviVYPt3hskIXOInyyXYAmW3j9KGZUY1EkcahFqelQB06V1UdRqU8pANxxI8Vt9qQxnTd9d3 6rS8BxBLM423XgP29rbsqL50NFDgrtX1CaVNevXS8bqU6gl6jkkJkUaBHmhJxliD+GC+UOdYf+RY 2zNhZXGfwcN9KVx+P9Hf6pZ2ZgxSindTsBTw669lB6laZkRGXEuk63SLulT31I4HAYuoPXuW+3hy 0N7Z4m/9Kzhju5JzIk0wjLIWgUqaugqQewp2rpUwiHMWJGODNh2+2KtDoVekBUrEQpksTngdTySR 7i8V5HneXR2llYZbBy3FvHHYXtpS5tWVSykyEhWBqfMS9VFKdhp7p95So0XltkHxBwPd+iduP43K 3qDKUT+9wIgcySwWhY3i/JeKcYssM2YOfvnuHlmczLj1iiAURW8TuSWIpQVI/VrnVbqhXqmYjtw4 bu9aXVl0uEIwFUSk+JBO1+BYe9+bJmztxxLDT4i55hb5y/vroBIXxs8ptgUpuZlRgA69TVWr8KnS 9ualUSFPaAOLP8Fa7pdFtzGTSqkhyYu0W44jVAL2eTISNa4XFxw3s6xwYp8nIt2fTZ19Vf3zbn2b dwqaEnqDXWsCIeaZLa7cPgkJXcK0hCGyI4Ye9AcFyDKz8zjwWZvLvlGS461z6lneXU2OBniO6GHd HHGpDkFnbdtZQOnhpqvTjGh6sAIiTZDdhrr7s80UjVMvT1OT4LYpOM8F5jhsjjfTksxC4gu4C6GR WSV/URmYlmB3NVT9QFaa4v3Ne3qbh2j5d/Nduj024FuYVPKJF8BoPf8AmjOF4HxPAfZ/Y4CxgVDE nrQx7iyKWXa7OAr0BBBHap1hX6hWrgmUyVoLWlSp4tH5/JIXLONWEV7KuPyYtbye2lSC4uZEZI3u GZj6e2PeCeg8p6AdPHXQs7uZjjFxrxIC5d1KEpenRi5Me8diznEumStLuw59a4rkOHms0uLC8hZF CInkmlQOyTwsHoN1fHvXprp1ITptO33RkDj8uRXFoWdzGBqkHYcMSOPDVZ3yqPGSYtsZ7Yn/AJYm nuPVnvrKX7/04fU2tPMZWqFK9VAPXa1SBrpWU6gqepdecDiGx4Blt9UxhyH4rIP/AJf5GCe4mxed eDIxv6vIIrq6+0j9MMAdiSwgqZCxCxqTTsGauuv/AJKmcJw8ujB8e48sz7lpGcX25js+KesNJaZa 1vstLYXHJcozm0gtrh2MVvRyHkJlPpMpDUDivl+Z6J1yYSEAdsc+Z8MUTiIgknF+9ccZ5nkMLyOW 8vb2we9tpVtrSSDHPJb3jwqu239aACrwI4FBuJDDbXW1zYxq0QACBnjLEc24FZE+d2w5r6Ua8soY TdLa21pHkERmNrdOfzFqE2yJIo6Gncfj4a8hslu2vk+i6xjGsBuAlhhi+WmLhKWby8+YJltL98Df Y+QDGrLYPcIjOg9beykGQNtFCAKeAOnqEI0/q8wOeLfoq1qdH0/TjCEXbQuOLnF/lwQ8WnIOQZEG +5DhMrbWy1WB4ruL0kjZdgaL7d6hWXqtOpppj1qVKLASD9h7dQkaXTvSqiYqAdj5fgmLF4PL3Fpa Y0YXB8kz1krtZbpY4jYxyMT+4JZCFLNUqw8aAaxnXEiSJyjH49vNFLpNxtMKYiXH+0luPb713h+P cd5MsS8ygg41yfGerFkI8TkCbRkJJMremzkEr0IIHybS9e6r2/8AY80D/qjis4dJr0QYyiB4fIla JYe13t6kGNhee1vbmYna0VwQJSxrH6aOXNQKeNSdcut1i8BMgCA3BNUqVS3IiWk4yIyf5jRD7r/L z7dy3Ek+Xus7PalvUXFG7ZYI2pQspUIy9u26mph/Jr0BqYiDxbH3qospHMHDkmC2i4PwgLDj8NbC ztQGecSB5V8B0oetK183XSkvurvGcy50Wgj6UCXYDn+Cax7k8WMcJQ3ju4/d20VswUjb3B6ig/HS X+KuH08UTuYQAMiz9uKV5uc3eTuB9hxuL7Enatw9UkFTtYhgF8T8dO0+nxpDzTL8NFa0v5zk1OMj 7h3+zIl/yplcwI7r+TDFybGZLn1I5JD3oApSjBuxG/UxuR9MTu9uK6Ypi7IlKEQe78PmiNv7f5SG OKGHZFKYRM90saqJZCVpGQZnINWIqa9tD1JnCLucA/5IHS4RBEWHejVtxvkVuywg2MNyoTbHdXLS mhND2qBT4axq25iSJA4Z5BUjZFmOQyY/iERTC80c+laNgVXzb5i0kihhSm5EKnr18dJSlbx+onuI RG1i+Pt8FdbDe4cdxZr/ACjC3uPfcl5Pa3bRSo1DtcRyg9K9CN1dYirbEEvIHmPwVZ0JD6AiL4Lk siMj232jEgq8EYmag7gFzT+zVBcUhkFjKEwG9PF1BNBd2UZ9W1nheMD1LiaAVoOnegA0CYkcwuXc Srv9BHco0v3272leZSAa0alPj0/VqdoSUjVZ5P4FWP5p5Sittr1qxpTr8ANGxU9cjBWrLJp9za7r qUOZkqRX/WHalNa0Kf8AUj2hUNzhiSvhBMB7yLzTITWC8ZzmKjvruT7prhbKKhasq+m7qwJCipUE a+hV7iwnAg74yft7MV9Qsev0T5p7Ry1y0GS+k8RgLjN2thLlpcfZZFBVcfi8rLIAFA8u1BHu6fFN eenKESdpccximbuv0m/G6pDeRyOHgfkqF7fYbB3LWJyl09s6K81nO4uU9OKu9o/K0h6jaxJOsvT9 XERx8F5G4sOk1CYQjUgxyBwPcclXbleClx11LJhL+5xkCiWW5e0PpdeoV67qHoTXbSnjrUWNQFwz 9q2odJtrd5CmZEDPczdpiVLjuV2cmPe+suNXGNtLe3AWC7joypULUR1FEqK/Pp0pqlS2ILSILnQ/ Pin49DAEpRoxAk2cj7wNFJaxYdVW2yX20WZyRLwSpDLbCSJhUehJ6kgUpTzUI/DWkaRlk7DTPxyV 7f8AjtGEdlanESfOLsWxzdYNn+G8bxGWy3NrPE5rJ3+MyFtNfRm/naa5mQlY5oI0WtwiDzEByPHr rrwuq0oi3lKIBBAwDAduj9gXIuejSoRM4ybacB+6XOLlNHIffqTjVtxi9U2hss9GyrPNE7y29yqB 1guFdFG6TeCBIwr4VrpS26OaspgZx0wyfMchyBXUvK9aFOnKBBEgAcH2YZSJfEupeQct5JlsdY5C xNtdWdzF6t3BD6lg4JpJIib2kWqLuBVSK9RqsKNKMyJYHuIS/VOjQqRjLeCQHw5Zs2HJXsVhcpj+ P3eVjgyfJLSWBLjF4vJQRGeBmIIWORmRhUGgU1oOvx0SuqdSoI+WJdiQ7Htz8VBshOEa9vViZAMz NLsLYd+CyrmTcf4nYpj7n1YL6/uo5EmzkvpQrasyyzNCU37QWFNoB86n8Ndu1NWuf9oH7c39ikeo 1asImgQBiCW14+/gsozXMb7E4C4n4vi7POyZW1k/lj4rGySrDcM3+IU3IeQsEQnbG69vP5eqnrW1 nGpIRqEhjjuLFtPfquIwJMZfglC4y/MJUsbT1MbZMyo+UxWWQxyXJkdiu6IoTI8e9gjIQzEf7Jpv So0IuWODsR+OnwCpDaNSWyTDzCwz+RxOB4lYX8FyE2iS/iuI0ZoVbrPKJXEiHftAFdvalABpayqU 4ylWlEj4Pw54INXHc+iH4D2+51is3Hcccu7KDHyqs2Qs1RpoRKlFlJDVUSMUo7RtQMQK9tMV7+2q waqDyP6acHTdT04UoHcCZaDExxwEuHsF9P8AHOJWvJMIJs5BLhJfuZrYYxbh3+2ZXCN5dzMxJG4F if7deUuLs21RotLm3zXd6faHbKMwGJ737sgmyw4TeWokscBfTTB29INN+9KoAe3Qmp76xFf1pjdH FN/a0g4wDZr274dLbvcY1Ly6tcijs9z5aSFKkEDvWp7dNU9WUZHdDLTgspW1CWRw9tUuclw+XxMW L/5e47PnLy5JSe5lvY7eKAKvVpJpCoKnqa11pazhOR3zER2O/clJStaUhsAMu32dLvH+N43F3EGY m+zweRyEbxXM9ncrcrBMoZqep9BZ/An5eOt7i4nMGmCZRHEM/dmlZzNYlsDHVnGOSImTiuLyRmyF 5eXEcMXluXmYXETKSyuKDazs/Wu2o/ZpqsPUmGIDE8PbBYWgjWkfVkRF+wuFpmDyON5LZ+teX940 8AKw2MsEknqEfSDKaICwoatriXdKVKbRAY81pO1FxU8tU7Rk/BM9phuP3NsWueQW1rNeTCKKz9I3 IV4+rxu4ZIyadfLWmkp1K0MouBq7LrUunxhTJ3xMTq4GXtwT/j/bDjjPvuuYpciUKY7Cy9C1QUoR UKWZqfPSFTqlUBhBuZcrEUKQPky4OD8k547224xjUX7e3kuCGMkc00wkKsfFegH9mlT1OsS5bwTE RsyCIRcVx9ldpe/e5CVgzFY53SSMBv2AGHQDw1vS6zUhJ9kTyYj5q5qSIZlWlyGCsTLFdciiCuCs sbhWcdSRRlqR3PbTMOr3RgY04gPmW+DohTmcdpwVZM5x6IIkKT3du9CZYIaqK+JWoanT4a5tT16n 1y7j7Ms5yALEFeQcv4o12LBrXIRyydImlsZFjc07IaHd+gap9jU2vge8LEVKZLMfBGhPh5LQy2O+ ydvpmks5yRU9/SIBPx1Y2NUZxLLaMIaYKWC4xloGfK5bK3ifSY4I2ij6n4LHWvX466/T6FnA/wD7 NKocdCAO91cU5ZRbvTEL7gawCJik0Mq+dblJ5SwHm829Tr6Fbw/j1EPHZ37j8UuY3BOHuYIYZfbC IK0UFlEG8qssEiDvWnRR463kegywPp+9We7yxX4Te3HmAksYw/cq0qsfxOs6lL+PyAB2YcHWcoXB +oP3BRpa+3Av7e6W8hjmZ0Ct91Kq9GHgWp11nCz6BUI2yAx0JWUo1SPpBw4Bfyw5pPyfguYmyXM8 E8+CzOcuJLO7yUUqEmFlpHGqMwRmLFlbyggbfLU1qKVK6lKNGTSA0I54nLDj44rjTspUiJN9WmuH v9sFzmfdjM2lMlZ5q3x+KuY0nteQxW5RfQ2n0lUKWZy5YbjtAFQAT20tQ6RCR2yiTIYbX118NEvG dYFgW5a+3xWg8YzmI5JnMBk25jY8O5LeJDc3mPydpLHbZCsojklCRGRo2cOAwalK7tZVrT0YyhOJ MBqPMY8AeQb3MupSNKvUFSUwJBtz5E+2brbfcLk/HeDYzGXl9yCK/tbhJJLbERBhHdFWo0byTotO oou7vUVNNc2hvuKnpUgCNTjg/vXXuuqRtBEUwJA94SJxDkOP5rglzX85tsLiL5nj/kl3I9usbKT0 UlXjB3AEFXI8K61ubKVKoYZz5B8O7H5p+06jSnS3Tkxk/lBbRlqa+2mUzVjYRrnrKVIGEtn6EqST L9woYpQOlQ3VhUfEaxpUsc0zUoirTEJGRbV8WyzGnvUcntZko8jbvl+UZVoLWL0YbGGOJN7B6ln6 kksSRQEdOurV6Uox8oDk6/qsjDZITAMhEMxO75q5mOKcdRJFPGN8t/SK6a9t29OcR0FZLeEb32fE kU8DpOhQrgvOZAGTZ+Jy8FUX06pPlMAcD5QAe0v8lUkN9Z4yRLbKCyspGZUtMVYiIK5ozK7OoNW7 V3HwFK9dbilawLyi8v8AcSfyWVataUMakh3+2XFZ5de4PF7SS5CYnJ5a+hJQXE5kkIaIAPGI0qKk ihFddSDsNgAHJgEVuuWdsBEScf7Qw8cF81e+HM+NZG5jwubhlhu+RW1uYLOytllntzukaIP5d4q1 QVBqTSvx12Oj2tbca0cok5nA8f1Xmb29F1UM4HD8EkWeU5Mxssfd8Rtpbq3vft8pFFcNaj0USN4H Cep5fUVt7EHaBTp46bq0aVN5RqHEOMH+XguXWlEebdolu9wnHcTnZc1yPJX9xyS4E0qZS4EiQwEq 6GOJt8VPTicMHc+Y9F77w3GvVnT9OnECOGGvePbnwVt5AEQMOCn41gchgsFlrbKNNd5vMG1u8dZW cv3dtNYT09N5XaT/AHoAoO69CpFK6LmtCrUiBhEO5+kgjk35FaS2EEviGw+OXBPuH4/YTzZOPJQT mPK2gF4s0iwfawKdgif1API8ibX2lt23o1BXSNxWqRETHTvc8fni2CyEyGwwHifbQLa8P7rLh8j/ AC26s4Hw9haQWlpaqVYn7eRI2lt6EvIEB+ojcUo3bXDr9LlOnvGZcknx7nTVDqVxBscsE4ZP3lhw 2Yx0XEMZLkr3Jtt9SKNpirCgLhQSPoYkDp2Nad9c21sa4BnOe3b3e3asT1S4nIkEOe/3LSZOMe5P LZIrpchdP93CDdFYUtxFu6emZCCGABJNK/DXLq9SoUyTPEvxMn5pmiLusHmx5NgPkuMP/lbyLw2q cj5lcjHwAgYm2YlDGx3ekdx2lBXp5a6pW/krY06Qc6n4piHS5mW527Fo9r7A+3lrCIrxL3JlWrtl uSq0+G1aAAU7Dt4a5c/5DdEuCB2BNW/S4UMiXOeKLL7Y+2lt6KW2Dktmh8qOku9qDrSshc0/DS0u s3Ms5OtfsaQyDI1Dwvh6BI4LWPf0JEzF2NOxO7pXWBv6ssytoUqcMoxPaHVybh+Kn8qJAIY+kcTQ xEL8aAdtAu5+xTEqoIYxBHBBbn2t49cskgxuOmkb/eeklP1qB4a3h1CpHU+Ky9K3kXlTHcyXb3gl nxuKS8jvZcHa26MxWyyEscewUqxjLEdB8tMi69UsQCTxAK1jaWxHlEh2P8il+aCHKxqYObXBgiWn 7y4hnTqKUYNQknW0RGBxpjwZNRtYRG4Tk3MfNnQaS4xWMcrFl4cjcxdGSG09Rj0/4ThV6/E6YjSn PBmHMt8VX7c1C0KmHNh7z8lWv+VZ9bGtvbLjraQqsc3ovPdPuYKtEjJCjqKkFqfLW9Pp1F/MXPbg nrfolLa86okeRAH4lVsVzbleIYTY/j2Mu/WG9chcW1wJpIz03GSSfd4eHQacjQox1x7vwTo6NbAM J5aBk1Wvupyi9WeSDA2mTFm7RXMUC3KyCVfqXb16LUVPh46qfKzlu1lzPs6MqhjGbAcc3VqD3bzJ dhfcUWBUQFyrzblY+BUoev4akmIxBBdbVemQgCRN2zw08UUsvdyZ2ihfjqm4dnWWl2IlGw/WPVj6 qQQRQnp+rV/V26DDklaNlGqC0sRozv2I5/8AMuzW8sYktI5raYsuRmiuFZoiB0KqFow8O+lPUqSJ LNyZR/jLk5QLc8FLbe5+Clu7iC8tLqzW3chLndE8ToFJ9UkEFQD0oRX9GgzmwJx5Il0y4jDcYpfi 97cWmZXGx4C7uXtL1FmnieCSCaFtvmDkjYwZh0I66ft4fRIgOTr7fBJVba4hP05QIJD5jJu1As3Z 4TOtcRZKyGVtLeV50hurfejlSSFLnrXctQNcOpc1qNaW07XJHvW1G0JmJPiMtfis/f2e9uH35FOG wm6aRb23s0eZIElC9CIRJtBBCkdOvfTY6/djymejaP45q9300yJIiJHVxmmnjvBuCcfkW7XhWPly l/GqXN3NJNO7MGaQKS7uKL1/Dt4awqdVq1cJyJiOe34Jan0yMIbZQj2N+qKZDF4PPPDfZLj2Hubi 0Kw28N3ax3SwhSyhRHcMVJJ79P06YtuqC1kTTiA/Mn8VSvGEMJUwe/JEkhsxtivsvkYobZAyY7H2 0NjZIq9NyiBQAB1PVtMz6xWrD+mNvZmt7e/tA9OFIg8g6t2HDOB5ieR7HkCWV5fdWuZaxGRiSWYS DoTXxJ0vTlVqS81QA/7vxU0attTlIQqSiScfZlev/bbF2EcMs/Jor4sGMkk7GZ1RKHazM5otOoHy 0zUtq7RO8F3yyDInamuZH1pY9jFLclhjON/dHG8yurGGS4dqWs1RLIaefbMASCR4dyNEI1AWM4ls MAfyZUpWFelhTqkB3LgHH3rMkyV9Y5ma8vsvk8oltIl1DJG3qIHiBb1JWnYii1BCxpSo+rppksYO 4f29s10bW1q51Kwk2Lbc+/5LnOZux5xJbS3vE7Kd4bpJJbuGK6i9YMdokZbcDzEivmJAPy1cVjTJ 8zEjl81z+oxs95hVpgy0ObhfKHN8Bx/3G5zcYfF5K44XkeLXNotmfWDSTFIpZmdE3Bm2rESCCdta DqQNeksK9S1t9xjvEwcG7sdPxXlpQAkTECI4JD5HY8v43LfXl6j5DgEFmZ7q7t42Mly8LFFgaaWU FRN6gZwj0K+Xq3TXQtZ0a0RGOFUnXTnlppgsoUd7gZ6PyStF7lY/IW17x+xvIZRm5oTbTXWPjUQF 6RyRzybZTsqgdI6Nu3bdykV07/jpUyJF/K7sc+Yy+XYs/RlEOdOCM2l9YPf2+FhhjyOPxguIskZ5 mhnUKzSmOfY6rDAYhuCvuDAuNwb6cvRO3eSxOWTe8Yns198CAbg/tqlW4xd/ksocnxuKLLQbjbRc aR5LiaztuyzhXjjSWFWqFYk/Cn7RcBAhtngWfdkCeGbgrWTMx8fkt19sONY7AX3H8pk+RmBpruKd I4YktTPKyCGJIxExkaMhCGSm0f2a4HVLudUShCD4NicuL80vVlULmI0X2XY3ktg/3mMsosc0zes0 sMcas5kqSzEKCSS36tfPasRPyzL95XmRfXFOTiTEJoj9wua2zKgyU0kS9ERlRwa+FCulfsaJGATU evX0P3k9oB+SIxe5XI43Jmtorlx3keOjdfmtNYS6ZSORITdL+UXYzAl3N8Fag91DGGe+wyGQd2hk ZSw/Bq6yl0gH6ZJ2l/LJD66Y7ii1r7q8ddq3GMuYW/2WR/w6GmspdIqDIgpuH8soS+qEh4FFD7q8 dCEwLOaGlGhUfpLAntqo6ZWHBN0f5HZTLGZjzMT8nUFv7gWORLK13j8atSN0qSux6/BVC/26ct+j xmf6lQR7ifgujHrHS2/u7j2GI94UtveYGef7i55rHOoqohgYW6ivg1BUfr16G26H02BepWcd4/FM R6xYgD0zDtJf4okuT4Wx2Nf2Fzv8pMx9QsD36vXprtUh0mj9Aj3gn3lB65RP/eHcW+C5X/kA9DDg kWQkVZYVDU6HvTtpqF10+YZod4TA6vk1f/qSdJk/Y/8AmVpiWtMdJkL2UrFBAJyDXc4d9goFO0kH sdZet0+Tk0sBqHb5JyF9cVMIVNxPYUDz2U4VZtdWGH4XSWGILbXd7M1tGag1dUeT1GUDrULT4659 erZSf06XeSfkuzb9Kuq4eco9m0E+4fNYfyTlE9qsGOgtPQksI0+/vLIyl7mMsSLeFXeNHldVqGKh VCsxPlOotrenUyiA+H5ngPxXnOt1Ptqppgl4toB4M6/cUz/I5eU4XjeEzl3fWF5J/NTKgibZ92CG kuLm3jDvGnqAGUR7C5+roGJcWdM0jKQjh5ddOD/B8OC49rWkau2Ohf3a596d+Xmzsp73FZHlNo+c 9N7MLPfu267eMuqfboN3mUUPzKj565VvTLjbDy54DTtXqZ9XtqMDDbEnI4Yn27Ul8Gz+E/5fa75V dSW+ZCpFfWqwx7ECOaRK0a+ToB5an6v9aunbmjL1NsB5dCl+m9ZjQJkZEZv7fLROkuS4WtlaXAku RJeAExW4byADcDI7HoSOvQDtTWH29TJdip/IJ1ICVI4DXDwZk6Ye0w2Xt7e5srsp6tskxtLpWIaM LuO0EjcSB3APy1zq1OtGW1u9I1OoVawBO0DnEEpItLrFYnkFhk8Wr426zN8sEBk37boNLQeRRtIU KQCVDDxNBro2sariMsWbuXnLi7lQJIBJORPvbgFtd5/DZn8j+Il/hvo/MP0f7Xx15q7/AL57dc81 6K3zHZoqVt+Y/wBf1+Pfx7f3fLS8kxV+jVULbsv8N3/3n5f5j/l/7fx1pLLX2ZKXf0692aIZD+ET +H+r9n83v/p/7tb0c9O9cj92n/Es0uf6sv8AUvrf+u/w/cflfP4a7f8A29P+FbXn0a930qa+/gG/ jf2v4f6v/wBr5/D5aUj3d68hUyGefsyTM1/u/wCO+h/6h+J/s0zQ1y7lrH6P3/PuSj/v4/p7N27d x3+f9+ulL6dU8fo/f35rUeAfRlP6V+XN3/jvpP8AZ8f9nSFbv+S6Npmc9Pq9s01ZL8i++ruf6f8A wn0/775/37da0dcsvZuS9FY5/wDbyOWa+EMZ/wBUcq/6f/iV/hf6r9UX8H/sfH569RP+zD6u/wCn /i+S8TefRr39qRea/wD08zH8R/6/+tfkfx3/AML/AP7X/l11Onf+RHLIZdmvJJU/qHyXynjv+n+W /wAV/wCj/hP/ANRvzvl8flr1FX6o5JqX1BfZ9p9Ef/Sf9Dj/AKf/AAn5E3b5/wDsP+Ju15ir9X7/ AKj9Xy5cUjcfVp35fqsr4x/9QF/6l/oUf9b+vu35f/A/9lrqVP8Axv256Zd/PittNPb5rSOOf13j v8X+cP67+Z+RF/Cf8L/zV1ybr+zUyyP05Zn6v935Ja5+k9h+JX3yv8JF2+lO35nb9rXzOX1LytTu U0f7P0/p/Dw+eqSVIqGXx+jv49v0/PUxWclw/wBB/L8Pp/DVgpORQhvD8j/y9/8ARrZYnNR235sv 8L2Hbv38PlollqrQRGb8tPyPqX/8H1DvrIZrU5jLvyRN/wAiT+mdm7/lf/frAfV+5OHL9nyStL+3 +V+W35PfuPp+Wmxl+Kxp65K+n9Otu357/n/X49tUlmnf+xHtKMYr+PuP6F/D/wDqO/0Dt/d+nUjL 9y73SfrP05d+Skt/zH/hPpfv9Hbx/v1fx7l7Tpev93TLLv8Aksw92f8Arji/5f8AAXf5X5H8NJ9X y+H/AIdei6V9Bz0z7Vh1LM56/H2fmsUv/wDr62/jP6L/AP4r+J+iP6//AOb/AG92ugf7Ay+ofXlr 7Dky41D6znr9P1aZoliP+vh/Gfxkf9e/qn0W38F/tfD/AMOkZ/8Aj6Zfty/dnySlT+7LPPXs0/3L 6Isf+jc7/wBNfxSfwX8N+TF3/wCN8fnXXIrf3Y/Vlrnr7uC6ZynlmM8sv3c0x8V/qN5/Tvz5P478 X/M/u1B+qOeS6Fr9JyzPt7aJ2H5//wAP7yfw/wCZ9TfT/wCX5azhp9S6dPuWbZL+r4/+A/jU+v8A M/NT8n5/H5adp/3ddFjf/wBo/T3r/9k= --b1_0e17328b3076a1c7b47a3b7b3abb2481--