Date: Wed, 10 Aug 2022 20:04:53 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Adhan (bahagi 1 ng 2): Ang Pagtawag sa Pagdarasal Message-ID: X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 3.235.140.84 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_a94f9b47c20298e4656e363817b5ba49" --b1_a94f9b47c20298e4656e363817b5ba49 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_a94f9b47c20298e4656e363817b5ba49" --b2_a94f9b47c20298e4656e363817b5ba49 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 4 :: Lesson 1 Adhan (bahagi 1 ng 2): Ang Pagtawag sa Pagdarasal Deskripsyon: Kasaysayan, kahigtan, at pamamaraan. Ni Imam Kamil Mufti Nai-publish sa 20 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 47 - Nag-email: 0 - Nakakita: 9453 (daily average: 6) Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Mga Panalangin Mga Kinakailangan · Pagdarasal para sa mga Baguhan (2 bahagi). Layunin. Na malaman ang kahalagahan ngadhan na ito ay sumasakop sa lahat ng pangunahing bagay ng pananampalataya.. Ang matutunan ang kasaysayan ng Adhan.. Ang matutunan ang 6 na kahigtan ng Adhan.. Ang matutunan ang mga binibigkas sa adhan.Mga Terminolohiyang Arabik· Adhan - ang pamamaraang Islamiko sa pagtawag sa mga Muslim para sa limang obligadong pagdarasal. · Iqamah - Ito ay ang pangalawang pagtawag sa pagdarasal na binibigkas bago simulan ang pagdarasal. · Shirk - ay salita na ang pakahulugan ay ang pagtatambal kay Allah, o pag-uukol ng mga banal na katangian maliban pa kay Allah, o ang maniwala na ang pinagmumulan ng kapangyarihan, kapinsalaan at mga biyaya ay galing sa iba at hindi kay Allah. · Salah- salitang Arabe na pinapakahulugan ng direktang ugnayan sa pagitan ng mananampalataya at ni Allah. Sa mas detalyado, sa Islam ito ay ang pormal na pagdarasal ng limang beses sa isang araw at ang pinakamahalagang uri ng pagsamba. · Tawheed - Ang kaisahan at pamumukod-tangi ni Allah sa kanyang pagkapanginoon, mga Pangalan at Katangian at Kanyang karapatan na sambahin. · Hadith- (pangmaramihan - ahadith) ay isang impormasyon o kwento. Sa Islam ito ay naitalang pahayag na mga salita, kilos at gawa ni Propeta Muhammad at ng kanyang mga kasamahan. · Fajr - ang pang-umagang dasal. Panimula Sa salita, ang katagang Adhan ay nangangahulugang "panawagan" at ito ang ibig sabihin ng talata sa Qur'an:“At ang panawagan (adthan) mula kay Allah at sa Kanyang Propeta sa lahat ng tao sa araw ng malaking pilgrimo na si Allah ay malaya mula sa mga obligasyon sa mga nagtatambal, at gayun din ang Kanyang Sugo.” (Quran 9:3) Sa kontekstong pang relihiyon, ang Adhan ay ang panawagang ginagawa na binubuo ng mga tukoy na mga "salita ng pag-alala", na ang oras ng mga obligadong dasal ay nagsimula na. Sa mundo ng kamusliman at ilang lugar sa Kanluran, ang panawagan sa pagdarasal ay pinananawagan ng limang beses sa isang araw sa bawat mosque na oras na ng pagdarasal, na alalahanin si Allah, at iwanan muna ang lahat ng mga alalahanin sa buhay upang maghanda sa pagsamba sa Nagbigay ng Buhay. Ang Pagdarasal "Ang Dios ay Pinakadakila" ay sumasalamin sa lahat ng pagkakatulad ng lahat ng sibilisasyon, mula sa maliliit na bayan hanggang sa malalaking siyudad. Ang Adhan ay sumasakop sa lahat ng pangunahing bagay ng pananampalataya sa Islam sa ilang mga salita: 1. Nagsisimula ito sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kadakilaan ni Allah. 2. Ito ay testimonya ng tawheed (kaisahan) ni Allah at ng Kanyang natatanging karapatan na sambahin. 3. Ito ay nagtatanggi ng shirk - ang pagsamba sa lahat liban pa kay Allah. 4. Ang adhan ay pagsaksi na si Muhammad, sumakaniya nawa ang awa at pagpapala ni Allah, ay Sugo ni Allah. 5. Binabanggit nito ang paniniwala sa isa sa pinakadakilang haligi ng Islam; ang salah (ritwal ng pagdarasal). 6. Pag-anyaya sa pagdarasal at ihinahalintulad ito sa kasaganahan, kaligtasan at tagumpay (sa Kabilang buhay). 7. Sinigurado nito ang gantimpala para sa Salah: kasaganahan para sa nagbubukod tangi kay Allah sa tawheed (kaisahan). Sumusunod sa Kanyang Propeta, nagtataguyod ng pagdarasal at iba pang mga haligi ng Islam.8. Ipinahihiwatig nito ang kawalan ng isang hindi tumugon sa panawagan ng adhan at hindi nagdarasal. Kasaysayan ng Adhan Ang adhan ay ipinag-utos sa panahon ng unang taon ng Propeta sa paglikas sa Medina. Ito ay naituro sa pamamagitan ng panaginip ng dalawang kasamahan ng Propeta at ginawang bahagi ng buhay ng mga Muslim ng mismong Propeta. Si Abdullah ibn Zaid, isang kasamahan ng Propeta, ay nag-ulat:"Nang ang Propeta ay pag-utusan na gumamit ng kampanilya upang tawagin ang mga tao sa pagdarasal, ay hinde niya ito nagustuhan sapagkat natutulad ito sa mga pamamaraan ng Kristiano. Habang ako ay natutulog, isang lalaki ang dumating sa akin na may dalang kampanilya. Sabi ko sa kanya 'O lingkod ni Allah, ipinagbibili mo ba ang kampanilya?' Sabi niya: 'Anong gagawin mo dito?'Sumagot ako: 'Tatawagin ko ang mga tao sa pagdarasal sa pamamagitan nito'Tumugon siya:'Nais niyo ba na ituro ko sa inyo ang kung anong mas mainam diyan?'Sabi ko: 'Tiyak.'Sabi niya: 'Marapat mong bigkasin: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar Ashhadu alla ilaha illal-lah, ashhadu alla ilaha illal-lah Ashhadu anna Muhammad ar-Rasool-lal-lah, ashhadu anna Muhammadar-Rasool-lal-lah Hayya ‘alas-salah, hayyah ‘alas-salah Hayya ‘alal-falah, hayya ‘alal-falah Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illal-lah.’ At pagkatapos ay lumayo siya ng kaunti at sinabi, 'kapag itatayo na ang dasal' ay bigkasin:Allahu akbar, Allahu akbar Ashhadu alla ilaha illal-lah Ashhadu anna Muhammad ar-Rasool-lal-lah Hayya ‘alas-salah, hayya ‘alal-falah Qad qaamatis-salah, qad qaamatis-salah Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illal-lah.’ Pagsapit ng umaga, pumunta ako sa Sugo ni Allah upang sabihin kung ano ang aking nakita, Sabi niya, 'Ang panaginip mo ay tunay, kung luloobin ni Allah. pumunta ka kay Bilal, at sabihin mo kung ano ang iyong nakita, at sabihin na gawin niya ang panawagan sa dasal, sapagkat siya ang may pinakamainam sa boses sa inyo.' Ako ay nagpunta kay Bilal at sinabi ko sa kanya kung ano ang gagawin, at ginawa nga niya ang pagtawag sa dasal. 'Si Umar ay nasa bahay niya ng marinig niya ito. Lumabas siya ng nakabalabal, at nagsabi 'Sumpa man sa Siyang nag angat sa iyo ng katotohanan, nakita ko ang tulad ng nakita mo.' Ang Propeta ay nagsabi, 'Lahat ng papuri ay para kay Allah.”[1]Ang Propeta ay nagtalaga ng dalawang kasamahan upang magtawag ng adhan sa Medina sa kanyang mosque: Si Bilal na dating aliping Aprikano na binili ang kalayaan ni Abu Bakr, at si Ibn Umm Maktum para sa adhan ng Fajr. Tinalaga niya rin si Abu Mah-zura sa Mecca at Sa'ad al-Qaraz sa Quba'.Ang Kahigtan ng AdhanMaramingahadithng ating Propeta Muhammad ang naglalarawan sa mga kahigtan ng adhan at sa tumatawag nito: (1) “Kung nalalaman lamang ng mga tao kung ano ang mayroon sa adhan at sa unang linya (sa dasal at kahigtan nito), at hindi nila ito makakamit maliban lamang sa pamamagitan ng palabunutan at magpapalabunutan nga sila.”[2] Ang kahulugan ng hadith ay kung nalalaman lamang ng mga tao ang masaganang gantimpala na mayroon sa pagtawag ng adhan, at kung wala silang ibang makitang paraan para sa kung sino ang siyang magtatawag ng adhan maliban sa palabunutan, kung gayun ito ay gagawin nila para lamang makamit ang kahigtan nito. (2) “Ang mga nagtatawag ng adhan ay sila ang may pinakamahahabang leeg sa Araw ng Pagbangon.”[3] Ang kahulugan ng hadith na ito ay ipinaliliwanag na sila ay magiging mga amo at pinuno, Sapagkat ang mga Arabo ay inilalarawan ang mga namumuno na may mahahabang leeg, o pinapakahulugan na sila ang magtataglay ng mga pinakamagagandang gawain upang ibilang para sa kanila. (3) “Si Allah at ang kanyang mga anghel ay nagpupugay sa kanilang nasa unang linya ng salah, at sa nagtatawag ng adhan ay pinatatawad hanggang sa layo ng nararating ng kanilang boses, at anumang nakakarinig sa kanila, may buhay o walang buhay, tinitiyak ang anumang sinabi niya, at magkakaroon siya ng gantimpala tulad ng kasama niyang nagdasal”[4] (4) “Ang iyong Panginoon ang Maluwalhati, ay nalulugod sa pastol na nagbabantay ng kanyang mga tupa at pagkatapos ay papanhik sa bundok upang tumawag sa pagdarasal at magdasal. Si Allah ang Maluwalhati ay magsasabi, 'Tignan mo ang Aking alipin na nagtatawag sa pagdarasal at nagdadasal dahil sa takot niya sa Akin. Pinapatawad ko Siya at papayagang pumasok sa Paraiso.’”[5] (5) “Ang imam ay ang siyang tagapanagot o garantor, at ang nagtatawag sa dasal ang siyang katiwala. O Allah gabayan mo ang mga imam at patawarin mo ang mga nagtatawag sa dasal.”[6] (6) “Sinuman ang tumawag ng dasal ng labindalawang tao ay gagantimpalaan ng Paraiso, at sa bawat araw ay may anim na mabuting gawa ang itatala para sa kanya dahil sa kahigtan ng adhan, at tatlumpong mabuting gawa ang para naman sa iqama.”[7] Paano ang Pagtawag ng Adhan? Ito ang mga binibigkas sa adhan.Allahu akbarSi Allah ay DakilaAllahu akbarSi Allah ay Dakila Allahu akbar Si Allah ay Dakila Allahu akbar Si Allah ay Dakila Ashhadu alla ilaha illal-lah Ako'y sumasaksi na walang dios kundi si Allah Ashhadu alla ilaha illal-lah Ako'y sumasaksi na walang dios kunid si Allah Ashhadu anna Muhammad ar-Rasool-lal-lahAko'y sumasaksi na si Muhammad ay Sugo ni Allah Ashhadu anna Muhammad ar-Rasool-lal-lahAko'y sumasaksi na si Muhammad ay Sugo ni Allah Hayya ‘alas-salah Halina sa Salah Hayya ‘alas-salahHalina sa Salah Hayya ‘alal-falah Halina sa Tagumpay Hayya ‘alal-falahHalina sa Tagumpay Allahu akbar Si Allah ay Dakila Allahu akbar Si Allah ay Dakila La ilaha illal-lah[8]Walang dios kundi si Allah Talababa: [1] Ahmad, Abu Dawud, Ibn Majah, Al-Tirmidhi [2] Saheeh Al-Bukhari and others [3] Ahmad, Saheeh Muslim, Ibn Majah [4] Nasai [5] Ahmad, Abu Dawud, Nasai [6] Al-Tirmidhi [7] Ibn Majah [8] Ahmad, Abu Dawud, Ibn Majah, Al-Tirmidhi Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/95/adhan-bahagi-1-ng-2/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_a94f9b47c20298e4656e363817b5ba49 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Adhan (bahagi 1 ng 2): Ang Pagtawag sa Pagdarasal

Deskripsyon: Kasaysayan, kahigtan, at pamamaraan.

Ni Imam Kamil Mufti

Nai-publish sa 20 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 47 - Nag-email: 0 - Nakakita: 9453 (daily average: 6)

Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Mga Panalangin


Mga Kinakailangan

·       Pagdarasal para sa mga Baguhan (2 bahagi).

Layunin

.  Na malaman ang kahalagahan ng adhan na ito ay sumasakop sa lahat ng pangunahing bagay ng pananampalataya.

.  Ang matutunan ang kasaysayan ng Adhan.

.  Ang matutunan ang 6 na kahigtan ng Adhan. 

.   Ang matutunan ang mga binibigkas sa adhan.

Mga Terminolohiyang Arabik 

·       Adhan - ang pamamaraang Islamiko sa pagtawag sa mga Muslim para sa  limang obligadong pagdarasal. 

·       Iqamah - Ito ay ang pangalawang pagtawag sa pagdarasal na binibigkas bago simulan ang pagdarasal.

·       Shirk - ay salita na ang pakahulugan ay ang pagtatambal kay Allah, o  pag-uukol  ng mga banal na katangian  maliban pa kay Allah, o ang  maniwala na ang pinagmumulan ng kapangyarihan, kapinsalaan  at mga  biyaya ay galing sa iba at hindi kay Allah.

·       Salah - salitang Arabe na pinapakahulugan ng direktang ugnayan sa pagitan ng mananampalataya at ni Allah. Sa mas detalyado, sa Islam ito ay ang pormal na pagdarasal ng limang beses sa isang araw at ang pinakamahalagang uri ng pagsamba.

·       Tawheed - Ang kaisahan at pamumukod-tangi ni Allah sa kanyang pagkapanginoon, mga Pangalan at Katangian at Kanyang karapatan na sambahin.

·       Hadith - (pangmaramihan - ahadith) ay isang impormasyon o kwento. Sa Islam ito ay naitalang pahayag na mga salita, kilos at gawa  ni Propeta Muhammad at ng kanyang mga  kasamahan.

·       Fajr - ang pang-umagang dasal.

Panimula

Sa salita, ang katagang Adhan ay nangangahulugang  "panawagan" at ito ang ibig sabihin ng talata sa Qur'an:

“At ang panawagan (adthan) mula kay Allah at sa Kanyang Propeta sa lahat ng tao sa araw ng malaking pilgrimo na si Allah ay malaya mula  sa mga obligasyon sa mga nagtatambal, at gayun din ang Kanyang Sugo.(Quran 9:3)

Sa kontekstong pang relihiyon, ang Adhan ay ang panawagang ginagawa na binubuo ng mga tukoy na mga "salita ng pag-alala", na ang oras ng mga obligadong dasal ay nagsimula na. Sa mundo ng kamusliman at ilang lugar sa Kanluran, ang panawagan sa pagdarasal ay pinananawagan ng limang beses sa isang araw sa bawat mosque na oras na ng pagdarasal, na alalahanin si Allah, at iwanan muna ang lahat ng mga alalahanin sa buhay upang maghanda sa pagsamba sa Nagbigay ng Buhay. Ang Pagdarasal "Ang Dios ay Pinakadakila" ay sumasalamin sa lahat ng pagkakatulad ng lahat ng sibilisasyon, mula sa maliliit na bayan hanggang sa malalaking siyudad.

Ang Adhan ay sumasakop sa lahat ng pangunahing bagay ng pananampalataya sa Islam sa ilang mga salita:

1.    Nagsisimula ito sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kadakilaan ni Allah.

2.    Ito ay testimonya ng tawheed (kaisahan) ni Allah at ng Kanyang natatanging karapatan na sambahin.

3.    Ito ay nagtatanggi ng shirk - ang pagsamba sa lahat liban pa kay Allah.

4.    Ang adhan ay pagsaksi na si Muhammad, sumakaniya nawa ang awa at pagpapala ni Allah, ay Sugo ni Allah.

5.    Binabanggit nito ang paniniwala sa isa sa pinakadakilang haligi ng Islam; ang salah (ritwal ng pagdarasal).

6.    Pag-anyaya sa pagdarasal at ihinahalintulad ito sa kasaganahan, kaligtasan at tagumpay (sa Kabilang buhay).

7.    Sinigurado nito ang gantimpala para sa Salah: kasaganahan para sa nagbubukod tangi kay  Allah sa tawheed (kaisahan). Sumusunod  sa Kanyang Propeta, nagtataguyod ng pagdarasal at iba pang mga haligi ng Islam.

8.    Ipinahihiwatig nito ang kawalan ng isang hindi tumugon sa panawagan ng adhan at hindi nagdarasal.

Kasaysayan ng Adhan

Ang adhan ay  ipinag-utos sa panahon ng unang taon ng Propeta sa paglikas sa Medina. Ito ay naituro sa pamamagitan ng panaginip ng dalawang kasamahan ng Propeta  at ginawang  bahagi ng buhay ng mga Muslim ng mismong Propeta. Si Abdullah ibn Zaid, isang kasamahan ng Propeta, ay nag-ulat:

"Nang ang Propeta ay pag-utusan na gumamit ng kampanilya upang tawagin ang mga tao sa pagdarasal, ay hinde niya ito nagustuhan sapagkat natutulad ito sa mga pamamaraan ng Kristiano. Habang ako ay natutulog, isang lalaki ang dumating sa akin na may dalang kampanilya. Sabi ko sa kanya 'O lingkod ni Allah, ipinagbibili mo ba ang kampanilya?'

Sabi niya: 'Anong gagawin mo dito?'

Sumagot ako: 'Tatawagin ko ang mga tao sa pagdarasal sa pamamagitan nito'

Tumugon siya: 'Nais niyo ba na ituro ko sa inyo ang kung anong mas mainam diyan?'

Sabi ko: 'Tiyak.'

Sabi niya: 'Marapat mong bigkasin:

Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar

Ashhadu alla ilaha illal-lah, ashhadu alla ilaha illal-lah

Ashhadu anna Muhammad ar-Rasool-lal-lah,

ashhadu anna Muhammadar-Rasool-lal-lah

Hayya ‘alas-salah, hayyah ‘alas-salah

Hayya ‘alal-falah, hayya ‘alal-falah

Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illal-lah.’

At pagkatapos ay lumayo siya ng kaunti at sinabi, 'kapag itatayo na ang dasal' ay bigkasin:

Allahu akbar, Allahu akbar

Ashhadu alla ilaha illal-lah

Ashhadu anna Muhammad ar-Rasool-lal-lah

Hayya ‘alas-salah, hayya ‘alal-falah

Qad qaamatis-salah, qad qaamatis-salah

Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illal-lah.’

Pagsapit ng umaga, pumunta ako sa Sugo ni Allah upang sabihin kung ano ang aking nakita, Sabi niya, 'Ang panaginip mo ay tunay, kung luloobin ni Allah. pumunta ka kay Bilal, at sabihin mo kung ano ang iyong nakita, at sabihin na gawin niya ang panawagan sa dasal, sapagkat siya ang may pinakamainam sa boses sa inyo.' Ako ay nagpunta kay Bilal at sinabi ko sa kanya kung ano ang gagawin, at ginawa nga niya ang pagtawag sa dasal. 'Si Umar ay nasa bahay niya ng marinig niya ito. Lumabas siya ng nakabalabal, at nagsabi 'Sumpa man sa Siyang nag angat sa iyo ng katotohanan, nakita ko ang tulad ng nakita mo.' Ang Propeta ay nagsabi, 'Lahat ng papuri ay para kay Allah.”[1]

Ang Propeta ay nagtalaga ng dalawang kasamahan upang magtawag ng adhan sa Medina sa kanyang mosque: Si Bilal na dating aliping Aprikano na binili ang  kalayaan ni Abu Bakr, at si Ibn Umm Maktum para sa adhan ng Fajr. Tinalaga niya rin  si Abu Mah-zura sa Mecca at Sa'ad al-Qaraz sa Quba'.

Ang Kahigtan ng Adhan

Maraming ahadith ng ating Propeta Muhammad ang naglalarawan sa mga kahigtan ng adhan at sa  tumatawag nito: 

(1)  “Kung nalalaman lamang ng mga tao kung ano ang mayroon sa adhan at sa unang linya (sa dasal at kahigtan nito), at hindi nila ito makakamit maliban lamang sa pamamagitan ng palabunutan at magpapalabunutan nga sila.”[2]

Ang kahulugan ng hadith ay kung nalalaman lamang ng mga tao ang masaganang gantimpala na  mayroon sa pagtawag ng adhan, at kung  wala silang ibang makitang paraan para sa kung  sino ang siyang magtatawag ng adhan maliban sa palabunutan, kung gayun ito ay gagawin nila para lamang makamit ang kahigtan nito.

(2)  “Ang mga nagtatawag ng adhan ay sila ang may pinakamahahabang leeg sa Araw ng Pagbangon.”[3]

Ang kahulugan ng hadith na ito ay ipinaliliwanag na sila ay magiging mga amo at pinuno, Sapagkat ang mga Arabo ay inilalarawan ang mga namumuno na may mahahabang leeg, o pinapakahulugan na sila ang magtataglay ng mga pinakamagagandang gawain upang ibilang para sa kanila.

(3)  “Si Allah at ang kanyang mga anghel ay nagpupugay sa kanilang nasa unang linya ng salah, at sa nagtatawag ng adhan ay pinatatawad hanggang sa layo ng nararating ng kanilang boses, at anumang nakakarinig sa kanila, may buhay o walang buhay, tinitiyak ang anumang sinabi niya, at magkakaroon siya ng gantimpala tulad ng kasama niyang nagdasal  [4]

(4)  “Ang iyong Panginoon ang Maluwalhati, ay nalulugod sa pastol  na nagbabantay ng kanyang mga tupa at pagkatapos ay papanhik sa bundok upang tumawag sa pagdarasal at magdasal. Si Allah ang Maluwalhati ay magsasabi, 'Tignan mo ang Aking alipin na nagtatawag sa pagdarasal at nagdadasal dahil sa takot niya sa Akin. Pinapatawad ko Siya at papayagang pumasok sa Paraiso.’”[5]

(5)  “Ang imam ay ang siyang tagapanagot o garantor, at ang nagtatawag sa dasal ang siyang katiwala. O Allah gabayan mo ang mga imam at patawarin mo ang mga nagtatawag sa dasal.”[6]

(6)  “Sinuman ang tumawag ng dasal ng labindalawang tao ay gagantimpalaan ng Paraiso, at  sa bawat araw ay may anim na mabuting gawa ang itatala para sa kanya dahil sa kahigtan ng adhan, at tatlumpong mabuting gawa ang para naman sa iqama.”[7]

Paano ang Pagtawag ng Adhan?

Ito ang mga binibigkas sa adhan.

Allahu akbar  

Si Allah ay Dakila 

Allahu akbar

Si Allah ay Dakila

Allahu akbar
Si Allah ay Dakila

Allahu akbar
Si Allah ay Dakila

Ashhadu alla ilaha illal-lah
Ako'y sumasaksi na walang dios kundi si Allah

Ashhadu alla ilaha illal-lah
Ako'y sumasaksi na walang dios kunid si Allah

Ashhadu anna Muhammad ar-Rasool-lal-lah
Ako'y sumasaksi na si Muhammad ay Sugo ni Allah

Ashhadu anna Muhammad ar-Rasool-lal-lah
Ako'y sumasaksi na si Muhammad ay Sugo ni Allah

Hayya ‘alas-salah
Halina sa Salah

Hayya ‘alas-salah
Halina sa Salah

Hayya ‘alal-falah
Halina sa Tagumpay

Hayya ‘alal-falah
Halina sa Tagumpay

Allahu akbar
Si Allah ay Dakila

Allahu akbar
Si Allah ay Dakila

La ilaha illal-lah[8]
Walang dios kundi si AllahTalababa:

[1] Ahmad, Abu Dawud, Ibn Majah, Al-Tirmidhi

[2] Saheeh Al-Bukhari and others

[3] Ahmad, Saheeh Muslim, Ibn Majah

[4] Nasai

[5] Ahmad, Abu Dawud, Nasai

[6] Al-Tirmidhi

[7] Ibn Majah

[8] Ahmad, Abu Dawud, Ibn Majah, Al-Tirmidhi

--b2_a94f9b47c20298e4656e363817b5ba49-- --b1_a94f9b47c20298e4656e363817b5ba49 Content-Type: image/jpeg; name="Azhan_(part_1_of_2)_-_The_Call_to_Prayer_001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Azhan_(part_1_of_2)_-_The_Call_to_Prayer_001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAgEASABIAAD/4RbjRXhpZgAATU0AKgAAAAgACQEOAAIAAAAYAAAAegESAAMA AAABAAEAAAEaAAUAAAABAAAAkgEbAAUAAAABAAAAmgEoAAMAAAABAAIAAAExAAIAAAAbAAAAogEy AAIAAAAUAAAAvQE7AAIAAAALAAAA0YdpAAQAAAABAAAA3AAAAQhWaWV3IG9mIGNpdHkgYXQgZXZl bmluZwAAAABIAAAAAQAAAEgAAAABQWRvYmUgUGhvdG9zaG9wIENTIFdpbmRvd3MAMjAxMjowMTox NyAyMToxMToyMQBieSB0b29ubWFuAAADoAEAAwAAAAEAAQAAoAIABAAAAAEAAAEYoAMABAAAAAEA AAEYAAAAAAAAAAYBAwADAAAAAQAGAAABGgAFAAAAAQAAAVYBGwAFAAAAAQAAAV4BKAADAAAAAQAC AAACAQAEAAAAAQAAAWYCAgAEAAAAAQAAFXUAAAAAAAAASAAAAAEAAABIAAAAAf/Y/+AAEEpGSUYA AQIBAEgASAAA/+0ADEFkb2JlX0NNAAH/7gAOQWRvYmUAZIAAAAAB/9sAhAAMCAgICQgMCQkMEQsK CxEVDwwMDxUYExMVExMYEQwMDAwMDBEMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMAQ0LCw0O DRAODhAUDg4OFBQODg4OFBEMDAwMDBERDAwMDAwMEQwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwM DAz/wAARCACgAKADASIAAhEBAxEB/90ABAAK/8QBPwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAwABAgQFBgcI CQoLAQABBQEBAQEBAQAAAAAAAAABAAIDBAUGBwgJCgsQAAEEAQMCBAIFBwYIBQMMMwEAAhEDBCES MQVBUWETInGBMgYUkaGxQiMkFVLBYjM0coLRQwclklPw4fFjczUWorKDJkSTVGRFwqN0NhfSVeJl 8rOEw9N14/NGJ5SkhbSVxNTk9KW1xdXl9VZmdoaWprbG1ub2N0dXZ3eHl6e3x9fn9xEAAgIBAgQE AwQFBgcHBgU1AQACEQMhMRIEQVFhcSITBTKBkRShsUIjwVLR8DMkYuFygpJDUxVjczTxJQYWorKD ByY1wtJEk1SjF2RFVTZ0ZeLys4TD03Xj80aUpIW0lcTU5PSltcXV5fVWZnaGlqa2xtbm9ic3R1dn d4eXp7fH/9oADAMBAAIRAxEAPwDA29gfgptaI1EFS2AiRymMt5bPwXRuKvDUxb4Jg9h8vipN1+CS lmmNCptPgYTEa9tEwOqSE3t4dr8EzqmtEh0IYdJiVPVwgEfApIYQexEJRPKR9ukJSEVLlo5BTAa6 8JxB50T8cJItltaAokeCUnxTfNJChqfJSDBOmqYCNSZClvjhFCz63D/eohsnmSptY+wooqDABIlJ VoBjucVP0iwamEYEt8/gmc0O1ISU/wD/0MkNnUJ4IOnfsjCrWUtjh5ronFtrOqa7tqkG7f7laAE/ RgpnUyJHPglamvAjVRIVkNrGm0ypOpa7Ue095StTTiOEp8VZ2ASCmNTT4SjaCgJkz9xSETCI6otH aEwaAJ58kUFYOaJCX9UynBYTqJ8ktwOggBJatCaCnie6m1unu18EVWh1CcvnUwPgilhLgNBPj2UH tDTJ9wSRa7C46+HB7Itbz3g/FCBBHfTsptPtI4HgeEEJyXctEj7kpeeyhWR4/OU/qN4H4pJf/9Gq A6NdR4qQ0Ed/NL1WO5PwA8VHcBrExyugtxCCzgnwTQHCHD5qDXB2jTIUg4jRFCQ1AiBAj7yh7AD5 ogcfj8EzrazoZnskq2BBcNpGnihvAnj5hE9VuogEH70NwbzqiljpB7kcaKBbI3DU9wpkA8E/wUS2 0IhaUbpceCD4QobXDlGNbuXeR51g/RKi6oHtu/lEogg7III3Fdft2YgCJIBUw7T2sH3wkKzMafBO a3tMcnwCK1gSeS2fJOC0fmgJifdEGfCI/FQcT30HkUFKJb2cG+QKjPj+VIls8qJe3xRVSQOjw+CR sHYIO+e/3qJLfHVBQf/SzRlV7YhTbkDgOjyWWLI7/ipC4+K3qckgOo2xpO4RPiEQvYZ1IJ/1+iso Xkd1IZTx5orCA6GvZ4US157j74VH7UT2PyUhkmJghHVFBsltgOv3zKcCxVvtJ7FROST4FHVBpuhs f7E5nsVRGQ4cj8qI3Iafijqt0bRpwWsORXlF/ULdtd+HscNlbN3pWesR6dm5zvzf9KhjU6hFs6ea MWvqnr1OGTDPRDwbW8/Trnd/g1W9TdzBnxUPLT4oz14qy5I+Xr2ZuZhUoaV+rxn/AJqRxA12z8FH 1rHN9r4b4HRIbWmQ4/I/3ornMtEyJHJ7lTktemsbRMOGqG8gj2kgqy5lZgkxHggW4p+nVrPiUuII pDsZB3Ez5FQIb2cfmpOqsB1aT8CoT4go2hRdHZIPn4KQmJAHzCi58axB8kCUv//T5WfmpBw7hDDk 4K6BxSSmBZ4FEaK/FVw5S36JLLKcbQdHEJ/ZMeqwOGnpk+8n96I+j/aQfSvsrDqm+0u2uf3mN21v 9lWWdOt2AgaHQEdzP5v/AAiqZ+bjCXCCLiRxf963eX5SU48ctBIHh/75j+X5JETyCUz67atLB8Cm FgVjFljkiJR2aufFLFMwl/vhfbV3BCkK6TxPzUm2AqY2EglSWwsbMXY71nMIY4EB0clzQ5vu/lbU Isb+aCrl2b1C2qrCuyN+JQZqp9NjY2te1n6RjRa72u/Pcq50PKrclI8E7r+cnt2bXOip4/8AZxQw 4cSpC27s7707ifHRQI8TKtW1Qo23eIKdmVezj8FGB4JiY0j70rCU/wBtLxFhg+MIZeR4EeKCXHum lBVJHPJ5j5IZnskSSokFFID/AP/U5JrHExwT46IgotIn2x/WCYPPiU+4nwW7xuPwrmmwfmwPiFOv Hus0qqsvO4NippdG7jfta7YlVRffuZQ5jbGtLxvJiG+5/wBEP9zWrqPq90G8XMym57sa+t0AtYLK z/276e9Uee+Iw5eExxAZRHihcZmP14ONsctykskgauF1IX6nDDr6jRgV0GnKdW9zWvubW8mz22We lkuZ6Nj66q62b27LKfV/4xb1HTLHYz9mE95ZW19FTMvHht4/nHtc647v6lv6D+d/0it5H+LanOst y8vqN1mTkP8AVsLqqAS4f1G7f81CP+LPBNQb9tslsfoxVVILvziucy8/gyni9/glI8U6jzE48Ut+ E8eP0OviiYDhEbEQIi+Dp/gvN32XZeZfRViute2DcK7PVLS32tf+idb/AD07bt/83Z7P0SpOFtZA sY+txE7bGljvmx4a5dph/UBnTL6sjD6nbW9jXsLm01bdrhFjbIc1zt//AFazerdAznZP6DJqyLA6 LLLv0b3Bw9b1HuY23+oz/i/+EWj8P+LYMczj4wcRF2Rl4xk+X9P9H/DavN8nLNHiEamNP0eHhcBp d4KQtI18E7y+p7q3zuYS0yCNR5ODXf5ycPBIlvzldCMgOu7jHEbdvO+r+djdJZ1VwHpFjHugiQ2w BrPb/wBdYsE2BC2xYz3PJ3kOl7tYjR0uT32U1tLzMNIDtg3RJ+So8jlGPFP3Zj1ZDKJ+T59oN/ns MsuSPtQJ4MfqEQT6YbzLI2z4Jt5SfZ01pAdZkNkBw3VMBg6tP88oPv6aAIttE/nOqkAfvfo3vVn7 3h/fDU+65v3JfY3Om4buoZbcYWso3Nc422SWgNG7XarF/RPs+Bk5f22q841zanVMa/d7z/OOc5rW t/6hD/buP0myjL6JW+jLNTRY/Kax9RBa5t3os37/ANLaxlnu97P0rP5tU8z609fzmX0ZWQ2xl7qr LWuYwDc1vt+h9H6Ldu1ZeTns8uZhPGTHl48PHCQjxy9f62vmb2P4fH2jxG8hvh19PFw8UL/xWCaV Z34DemG22u12a5wDLWFooDGhr3u9P+ddY9n7qHbkdG3gY99zmbWyX0H6Ue/Z7m/o9382r+P4hhyC wa1r1NbLyGfFLhlG/wC76kSSkcnAaPpvcT9GaSAT8nuRK7/YHVywOG4aRopY8zCXyES8ixnl5x1m DD+9Gvzf/9Xkv0h7T9ykGWExEz4I2IzCu6Td1ZubW37O1tORj3tftGRb6noPxm0M9T0/RrfYzfb7 8in9N+hWS/IY7ixjhYCLCfbLSW/mT7P0auQ52MzIRB9B4TxDh+xrS5QgAkjXsbbxy+r9Nua7p+Q6 qzIDqiCxj/a6PYNzXfTctnpF/wBeMvEOdh5F9lTXena6ltH0mtljW1PZvd+jH5q5zGuqov8AWx31 U2V+6iwEgtcHRU/d/wAHWr2H1bLxnPFOcKGOeCfSfslr59Y7h/hNra/eqnNYZZeKURj4pAAHL6vt bGAjHwg8REd+Ebuy36wfXR2O7Jq6hkPxamtF9/pUbWPcYLTNW/Yz6H8tSu659dqqK8k514qveW0W uZj7Xx+6xte7f/WWM3q2a3HFNeaytrmEXNZY7a90763PrJ2N2Ts9v/n31ER3WchxbS7K/VWlrhj+ s7YXCfWe5+rqnZH03en/ADfq2+h+Yqp5Kd2IYK4j+jr7dafo/Pxf4DN7uOv09gPr1dodW+vL8yvB tzMmu+3ZtrNePLmn+csB9HZ/U/8AMFn9T619bumZL2HqzHWNaMi5voVufXq2kV5HqY7P07Glm6qv /B/pEK36wZ9mTXczPNZo3+kTaXlrXEO9Oqxzd+z9zf7/AGIN3VRlvtvzsl1uVks9PKsa6sNsZ+i9 h31u/Mp/88psOTyggyhgrhqUYw/Tv+tH91dLNjIqPuDW+kfompotva11+U3dZuuuzL3NZVDpe11T KG25D22f6TZ/Of4KuutBpLXtseLGNFbS8B7iC+CG+lQPT993u37P3FQccI20Pqk3DbuLi0g7WuZ7 Gtbu2s/wW78xWBd02oNtz67ra4cGtxy1rt35rneq1/qVu/kfza0Y5cuPH80pV0AjKX736TSlhxyn fCBfjQb2Rj0Nb6jMmiywuea62vc4lxGjXMbVv+ktLp3QrOqYF9Fddd94bXbklmSytlUj2epuqfkV bvT+hbX7P0i5cdToBqsrpeyogeuwwXb2e72/zTfQd+Z6n6RKjMxX2OsFORXde51Z9JzWtLCd1TXN e9uzZ/wn/bqp5sUp44xE5R4ZjIOP08MobcXttzFm4JyIA9cTjlQ4rhPeI4nbtwPUvtrqsxv0FZc1 rrgQ5lQh3oZDmMrvd7fZ/pVinM6de80uZbS8vFdmS4k1tB2s9uLW3de/6fs9Rm9WcfGxspjbS2wV erXRutvqr2uftrqsLN77fs1brG+q/Z6f/gir52Bh4V7Mf17Mqx9haPSyanVh7Hej6lj9jW17vb6d m6v9H/o0YE17cssSY/Lw3H5B+l+9/hrJkfNGB1+biAl83Yfosr6curBrz7MjHYHtLaMYXbr2bYZZ +h9N9dLq3P8AVsqsdW/+c/wit3XYVXT6bnWm6zMqr21V1G5lH2f9CfUssfVXa6+v9I9n6N+P9NDf XmdQdhPz34noeqykYzLWtbjCz2C99ZL2113fz9+T+n/09/6RPbbSz9WdU62qoWtDW3UGt5pLqn+9 rd7t7P6P/pav5r9GmzhCVEzjp/g8Vevg/wDUn/rtOPJlgOGNgflfov8A53C3sSjpvULMWmnqha/M Bpsq+zvbQwkei2/bu232Osd/g/z7P55Du6b0vEvOBZd6mZhXNqyxvZUx4L/SY6vcLfRr91HqWvt/ Qveq+NdudXTXS7FbbaBU6y+r0RYQRRZmejX6zNm2xu//ANGI+WG4+PjsyW2WObdYz0qL6XW02H2W 1/aBWbK8bJsd6lXv9H/D/wA4mcAj6Y5RR14QeGX6XXH+78i4zyTJlMAm95C/3eknZybPqfS6nGuw rxtijqJNmlF4eK/U/Qm2q66ln2m3ZX7H1KgzrGBidL+z5fTyz7a5z8DN3Bzjjs+js3D099n0P0n7 71iPOHNbnY+SBDtGZlZLWMkvaPa39z/rn+DRQ+vc3MyKmOsrLHg4z6WVhjpbjutw9nvez0v1mj0v +Fu/nf0rseMw1GbU95S+aPy/vfpscrlpKP2Rf//W45j2vxXYz3xQ6HOqAgFzPVNRdtH0muf/AOCK p9mx/wDRD7z/AHqdZ0SlaQhCz6Rr4BpynIRGp+0rV4uOXgGv2nkyf71131a+rvQc7pdt2fhNL672 sZf6trXekWuc52xlmz227GbvSXLMOq63oNdZ6XYHMa4l0hxOqp8/iHty4ZHGSKuHpMf60WTBlkJw v1a68TYx/qp9WbMO6x1BF1bJb+ksjdJ/le72pn/VT6s/s+vJrpPrbwLAbLNR/VLtqatlXpWAsb8Z SFbDjNAZ35WNKGXiv7xl+cGuLTh4fk+b5XRgYkfJHb+XRnkfVH6rt6liU1UudRkfTAtskfe7csb6 wdA6V0/qF2Lj1/oQ0Gtxc4kEwYDi76S2hS05tHsAA8SCsr6xN25rjEKbkseQ54RlnnOPtm4z9Vy4 /n/vforeZoYpSEQKn/3LhnBwWWMNdYYdrSXNc76UHdMuKeqmpx9zXEtHt9x+5SPKJQJeFvDFAQ2H 2OX7kjLdOej41eO26hjy9x9zQ4mP874q10vpnS8i8szXGpgr3Alx1d+4jNEU+GiAwEuMCYVPHEmE 48Z3NT/SDay0JQlw9NY/olBjdM6Vk9QuqyWRTWx5qeXOAJbrW32/6RZ7cPE0Polvv1a0kafJX6wR c8jlBj3fNW4Yo2STxaR3pqzyS4QAKoy2tu4/SOmuvqrc6WWNDy+dGkn3VvO1S6n0rpmPiVXUS57p D27pIg+2WkJqN0ghLN3+mJ/vUEoS92Pr0/d0opjP0nT62WWH0PpGQ/CF5AbluLbgbC3aB7v022Nj dzVXz+idNws/06WB1O7a51b9Nrjt2h596JQLZr2kgjiOyhd6hyRuknd31To4/WSZWKPpI8UnIeGg CNe712R/i/6H6dZx7HsfbSbNbJbLdvDi33fSVSj6k9Eu6DZ1Wx9ovo3gta9pYXMOw/4Lf7v66Jnv yX4eP73QG8bp/go0jKZ0G5pLgDMCdP8ANVOIy8IvLfrA+jJKcekTser/AP/X4NjtEp1Q2uUpWkDq 0SNE1Z9wXWdDsrGE5hmT4D/vy49rtQug6TkbaiND8VBzQ4oFOPSQ83YbZUGOGmqIy2k0hoA5+H8F mfaQJ0CLXleyOyyJ4jfXd08cx+DrV21HKqdA9o4WN9ZHNflF40HgrDMqHtM8LM6zd6j9xM+afymM xzxPhSeYmJYZDxtzXO1RcYncFVL9UfHfDgtqUvQXLgLm7O/9DCFQ5oLifwUPUliE2wiVUxR0l4lt ZTt4BTHRa8+KDPu+aW/3FQ3e5W4/sastnUx4lqWfGwAKvRbEJZNkgdlXkD7gKYkcNNrEa0lsidO6 i9gd1BgA03CQEPHs05U6HzmNdzB4S1BkfBJqnsOoVY7MSvYGiWiWzOv+b9JPYKmfVx7CACR4HcqW VlF+OxjWtbp3hTysrb0s1mNxHlCz4xl6B/XtmlIcJ8n/0PPAU8ocp5V+2pSVrlpYeRtbCyQVZptg JuTUIAout9oRa8lZIuKI2+O6qSxhsxlTrDJ7qhn373SUP7R5qtfZJlOxYwJWrJO4kMC+SrGO/UKl uR6XwVbkfS1oD1OqLfbqhGyEIWe1CdYosYZ8h0CU2KIfqq5tTCzVWA1ZF0arYSstkqo23TlI2hR1 ra4N+q2Bqp0XH1g4GCFnttHiiVXQ+UCN1PSWZW5jJ+9SzconDDZkRwsduUS0BPkZRNcEyP8AXsoB j1HgUylo/wD/2f/tG+hQaG90b3Nob3AgMy4wADhCSU0EBAAAAAAAcBwCAAACAAIcAngAF1ZpZXcg b2YgY2l0eSBhdCBldmVuaW5nHAIoAAJOUhwCUAAKYnkgdG9vbm1hbhwCbgAWR2V0dHkgSW1hZ2Vz L0ZsaWNrciBSTRwCcwAJRmxpY2tyIFJNHAIFAAkxMzYxNTA4MDA4QklNBCUAAAAAABAd4rjpVI86 yQkjbhl6usfQOEJJTQPtAAAAAAAQAEgAAAABAAEASAAAAAEAAThCSU0EJgAAAAAADgAAAAAAAAAA AAA/gAAAOEJJTQQNAAAAAAAEAAAAHjhCSU0EGQAAAAAABAAAAB44QklNA/MAAAAAAAkAAAAAAAAA AAEAOEJJTQQKAAAAAAABAAA4QklNBAsAAAAAABpodHRwOi8vd3d3LmdldHR5aW1hZ2VzLmNvbThC SU0nEAAAAAAACgABAAAAAAAAAAI4QklNA/UAAAAAAEgAL2ZmAAEAbGZmAAYAAAAAAAEAL2ZmAAEA oZmaAAYAAAAAAAEAMgAAAAEAWgAAAAYAAAAAAAEANQAAAAEALQAAAAYAAAAAAAE4QklNA/gAAAAA AHAAAP////////////////////////////8D6AAAAAD/////////////////////////////A+gA AAAA/////////////////////////////wPoAAAAAP////////////////////////////8D6AAA OEJJTQQIAAAAAAAQAAAAAQAAAkAAAAJAAAAAADhCSU0EHgAAAAAABAAAAAA4QklNBBoAAAAAA0cA AAAGAAAAAAAAAAAAAAEYAAABGAAAAAkAMQAzADYAMQA1ADAAOAAwADAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAARgAAAEYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAEAAAAAEAAAAAAABudWxsAAAAAgAAAAZib3VuZHNPYmpjAAAAAQAAAAAAAFJjdDEAAAAEAAAA AFRvcCBsb25nAAAAAAAAAABMZWZ0bG9uZwAAAAAAAAAAQnRvbWxvbmcAAAEYAAAAAFJnaHRsb25n AAABGAAAAAZzbGljZXNWbExzAAAAAU9iamMAAAABAAAAAAAFc2xpY2UAAAASAAAAB3NsaWNlSURs b25nAAAAAAAAAAdncm91cElEbG9uZwAAAAAAAAAGb3JpZ2luZW51bQAAAAxFU2xpY2VPcmlnaW4A AAANYXV0b0dlbmVyYXRlZAAAAABUeXBlZW51bQAAAApFU2xpY2VUeXBlAAAAAEltZyAAAAAGYm91 bmRzT2JqYwAAAAEAAAAAAABSY3QxAAAABAAAAABUb3AgbG9uZwAAAAAAAAAATGVmdGxvbmcAAAAA AAAAAEJ0b21sb25nAAABGAAAAABSZ2h0bG9uZwAAARgAAAADdXJsVEVYVAAAAAEAAAAAAABudWxs VEVYVAAAAAEAAAAAAABNc2dlVEVYVAAAAAEAAAAAAAZhbHRUYWdURVhUAAAAAQAAAAAADmNlbGxU ZXh0SXNIVE1MYm9vbAEAAAAIY2VsbFRleHRURVhUAAAAAQAAAAAACWhvcnpBbGlnbmVudW0AAAAP RVNsaWNlSG9yekFsaWduAAAAB2RlZmF1bHQAAAAJdmVydEFsaWduZW51bQAAAA9FU2xpY2VWZXJ0 QWxpZ24AAAAHZGVmYXVsdAAAAAtiZ0NvbG9yVHlwZWVudW0AAAARRVNsaWNlQkdDb2xvclR5cGUA AAAATm9uZQAAAAl0b3BPdXRzZXRsb25nAAAAAAAAAApsZWZ0T3V0c2V0bG9uZwAAAAAAAAAMYm90 dG9tT3V0c2V0bG9uZwAAAAAAAAALcmlnaHRPdXRzZXRsb25nAAAAAAA4QklNBCgAAAAAAAwAAAAB P/AAAAAAAAA4QklNBBQAAAAAAAQAAAABOEJJTQQMAAAAABWRAAAAAQAAAKAAAACgAAAB4AABLAAA ABV1ABgAAf/Y/+AAEEpGSUYAAQIBAEgASAAA/+0ADEFkb2JlX0NNAAH/7gAOQWRvYmUAZIAAAAAB /9sAhAAMCAgICQgMCQkMEQsKCxEVDwwMDxUYExMVExMYEQwMDAwMDBEMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwM DAwMDAwMDAwMDAwMAQ0LCw0ODRAODhAUDg4OFBQODg4OFBEMDAwMDBERDAwMDAwMEQwMDAwMDAwM DAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAz/wAARCACgAKADASIAAhEBAxEB/90ABAAK/8QBPwAAAQUBAQEB AQEAAAAAAAAAAwABAgQFBgcICQoLAQABBQEBAQEBAQAAAAAAAAABAAIDBAUGBwgJCgsQAAEEAQMC BAIFBwYIBQMMMwEAAhEDBCESMQVBUWETInGBMgYUkaGxQiMkFVLBYjM0coLRQwclklPw4fFjczUW orKDJkSTVGRFwqN0NhfSVeJl8rOEw9N14/NGJ5SkhbSVxNTk9KW1xdXl9VZmdoaWprbG1ub2N0dX Z3eHl6e3x9fn9xEAAgIBAgQEAwQFBgcHBgU1AQACEQMhMRIEQVFhcSITBTKBkRShsUIjwVLR8DMk YuFygpJDUxVjczTxJQYWorKDByY1wtJEk1SjF2RFVTZ0ZeLys4TD03Xj80aUpIW0lcTU5PSltcXV 5fVWZnaGlqa2xtbm9ic3R1dnd4eXp7fH/9oADAMBAAIRAxEAPwDA29gfgptaI1EFS2AiRymMt5bP wXRuKvDUxb4Jg9h8vipN1+CSlmmNCptPgYTEa9tEwOqSE3t4dr8EzqmtEh0IYdJiVPVwgEfApIYQ exEJRPKR9ukJSEVLlo5BTAa68JxB50T8cJItltaAokeCUnxTfNJChqfJSDBOmqYCNSZClvjhFCz6 3D/eohsnmSptY+wooqDABIlJVoBjucVP0iwamEYEt8/gmc0O1ISU/wD/0MkNnUJ4IOnfsjCrWUtj h5ronFtrOqa7tqkG7f7laAE/RgpnUyJHPglamvAjVRIVkNrGm0ypOpa7Ue095StTTiOEp8VZ2ASC mNTT4SjaCgJkz9xSETCI6otHaEwaAJ58kUFYOaJCX9UynBYTqJ8ktwOggBJatCaCnie6m1unu18E VWh1CcvnUwPgilhLgNBPj2UHtDTJ9wSRa7C46+HB7Itbz3g/FCBBHfTsptPtI4HgeEEJyXctEj7k peeyhWR4/OU/qN4H4pJf/9GqA6NdR4qQ0Ed/NL1WO5PwA8VHcBrExyugtxCCzgnwTQHCHD5qDXB2 jTIUg4jRFCQ1AiBAj7yh7AD5ogcfj8EzrazoZnskq2BBcNpGnihvAnj5hE9VuogEH70Nwbzqiljp B7kcaKBbI3DU9wpkA8E/wUS20IhaUbpceCD4QobXDlGNbuXeR51g/RKi6oHtu/lEogg7III3Fdft 2YgCJIBUw7T2sH3wkKzMafBOa3tMcnwCK1gSeS2fJOC0fmgJifdEGfCI/FQcT30HkUFKJb2cG+QK jPj+VIls8qJe3xRVSQOjw+CRsHYIO+e/3qJLfHVBQf/SzRlV7YhTbkDgOjyWWLI7/ipC4+K3qckg Oo2xpO4RPiEQvYZ1IJ/1+isoXkd1IZTx5orCA6GvZ4US157j74VH7UT2PyUhkmJghHVFBsltgOv3 zKcCxVvtJ7FROST4FHVBpuhsf7E5nsVRGQ4cj8qI3Iafijqt0bRpwWsORXlF/ULdtd+HscNlbN3p WesR6dm5zvzf9KhjU6hFs6eaMWvqnr1OGTDPRDwbW8/Trnd/g1W9TdzBnxUPLT4oz14qy5I+Xr2Z uZhUoaV+rxn/AJqRxA12z8FH1rHN9r4b4HRIbWmQ4/I/3ornMtEyJHJ7lTktemsbRMOGqG8gj2kg qy5lZgkxHggW4p+nVrPiUuIIpDsZB3Ez5FQIb2cfmpOqsB1aT8CoT4go2hRdHZIPn4KQmJAHzCi5 8axB8kCUv//T5WfmpBw7hDDk4K6BxSSmBZ4FEaK/FVw5S36JLLKcbQdHEJ/ZMeqwOGnpk+8n96I+ j/aQfSvsrDqm+0u2uf3mN21v9lWWdOt2AgaHQEdzP5v/AAiqZ+bjCXCCLiRxf963eX5SU48ctBIH h/75j+X5JETyCUz67atLB8CmFgVjFljkiJR2aufFLFMwl/vhfbV3BCkK6TxPzUm2AqY2EglSWwsb MXY71nMIY4EB0clzQ5vu/lbUIsb+aCrl2b1C2qrCuyN+JQZqp9NjY2te1n6RjRa72u/Pcq50PKrc lI8E7r+cnt2bXOip4/8AZxQw4cSpC27s7707ifHRQI8TKtW1Qo23eIKdmVezj8FGB4JiY0j70rCU /wBtLxFhg+MIZeR4EeKCXHumlBVJHPJ5j5IZnskSSokFFID/AP/U5JrHExwT46IgotIn2x/WCYPP iU+4nwW7xuPwrmmwfmwPiFOvHus0qqsvO4NippdG7jfta7YlVRffuZQ5jbGtLxvJiG+5/wBEP9zW rqPq90G8XMym57sa+t0AtYLKz/276e9Uee+Iw5eExxAZRHihcZmP14ONsctykskgauF1IX6nDDr6 jRgV0GnKdW9zWvubW8mz22WelkuZ6Nj66q62b27LKfV/4xb1HTLHYz9mE95ZW19FTMvHht4/nHtc 647v6lv6D+d/0it5H+LanOsty8vqN1mTkP8AVsLqqAS4f1G7f81CP+LPBNQb9tslsfoxVVILvziu cy8/gyni9/glI8U6jzE48Ut+E8eP0OviiYDhEbEQIi+Dp/gvN32XZeZfRViute2DcK7PVLS32tf+ idb/AD07bt/83Z7P0SpOFtZAsY+txE7bGljvmx4a5dph/UBnTL6sjD6nbW9jXsLm01bdrhFjbIc1 zt//AFazerdAznZP6DJqyLA6LLLv0b3Bw9b1HuY23+oz/i/+EWj8P+LYMczj4wcRF2Rl4xk+X9P9 H/DavN8nLNHiEamNP0eHhcBpd4KQtI18E7y+p7q3zuYS0yCNR5ODXf5ycPBIlvzldCMgOu7jHEbd vO+r+djdJZ1VwHpFjHugiQ2wBrPb/wBdYsE2BC2xYz3PJ3kOl7tYjR0uT32U1tLzMNIDtg3RJ+So 8jlGPFP3Zj1ZDKJ+T59oN/nsMsuSPtQJ4MfqEQT6YbzLI2z4Jt5SfZ01pAdZkNkBw3VMBg6tP88o Pv6aAIttE/nOqkAfvfo3vVn73h/fDU+65v3JfY3Om4buoZbcYWso3Nc422SWgNG7XarF/RPs+Bk5 f22q841zanVMa/d7z/OOc5rWt/6hD/buP0myjL6JW+jLNTRY/Kax9RBa5t3os37/ANLaxlnu97P0 rP5tU8z609fzmX0ZWQ2xl7qrLWuYwDc1vt+h9H6Ldu1ZeTns8uZhPGTHl48PHCQjxy9f62vmb2P4 fH2jxG8hvh19PFw8UL/xWCaVZ34DemG22u12a5wDLWFooDGhr3u9P+ddY9n7qHbkdG3gY99zmbWy X0H6Ue/Z7m/o9382r+P4hhyCwa1r1NbLyGfFLhlG/wC76kSSkcnAaPpvcT9GaSAT8nuRK7/YHVyw OG4aRopY8zCXyES8ixnl5x1mDD+9Gvzf/9Xkv0h7T9ykGWExEz4I2IzCu6Td1ZubW37O1tORj3tf tGRb6noPxm0M9T0/RrfYzfb78in9N+hWS/IY7ixjhYCLCfbLSW/mT7P0auQ52MzIRB9B4TxDh+xr S5QgAkjXsbbxy+r9Nua7p+Q6qzIDqiCxj/a6PYNzXfTctnpF/wBeMvEOdh5F9lTXena6ltH0mtlj W1PZvd+jH5q5zGuqov8AWx31U2V+6iwEgtcHRU/d/wAHWr2H1bLxnPFOcKGOeCfSfslr59Y7h/hN ra/eqnNYZZeKURj4pAAHL6vtbGAjHwg8REd+Ebuy36wfXR2O7Jq6hkPxamtF9/pUbWPcYLTNW/Yz 6H8tSu659dqqK8k514qveW0WuZj7Xx+6xte7f/WWM3q2a3HFNeaytrmEXNZY7a90763PrJ2N2Ts9 v/n31ER3WchxbS7K/VWlrhj+s7YXCfWe5+rqnZH03en/ADfq2+h+Yqp5Kd2IYK4j+jr7dafo/Pxf 4DN7uOv09gPr1dodW+vL8yvBtzMmu+3ZtrNePLmn+csB9HZ/U/8AMFn9T619bumZL2HqzHWNaMi5 voVufXq2kV5HqY7P07Glm6qv/B/pEK36wZ9mTXczPNZo3+kTaXlrXEO9Oqxzd+z9zf7/AGIN3VRl vtvzsl1uVks9PKsa6sNsZ+i9h31u/Mp/88psOTyggyhgrhqUYw/Tv+tH91dLNjIqPuDW+kfompot va11+U3dZuuuzL3NZVDpe11TKG25D22f6TZ/Of4KuutBpLXtseLGNFbS8B7iC+CG+lQPT993u37P 3FQccI20Pqk3DbuLi0g7WuZ7Gtbu2s/wW78xWBd02oNtz67ra4cGtxy1rt35rneq1/qVu/kfza0Y 5cuPH80pV0AjKX736TSlhxynfCBfjQb2Rj0Nb6jMmiywuea62vc4lxGjXMbVv+ktLp3QrOqYF9Fd dd94bXbklmSytlUj2epuqfkVbvT+hbX7P0i5cdToBqsrpeyogeuwwXb2e72/zTfQd+Z6n6RKjMxX 2OsFORXde51Z9JzWtLCd1TXNe9uzZ/wn/bqp5sUp44xE5R4ZjIOP08MobcXttzFm4JyIA9cTjlQ4 rhPeI4nbtwPUvtrqsxv0FZc1rrgQ5lQh3oZDmMrvd7fZ/pVinM6de80uZbS8vFdmS4k1tB2s9uLW 3de/6fs9Rm9WcfGxspjbS2wVerXRutvqr2uftrqsLN77fs1brG+q/Z6f/gir52Bh4V7Mf17Mqx9h aPSyanVh7Hej6lj9jW17vb6dm6v9H/o0YE17cssSY/Lw3H5B+l+9/hrJkfNGB1+biAl83Yfosr6c urBrz7MjHYHtLaMYXbr2bYZZ+h9N9dLq3P8AVsqsdW/+c/wit3XYVXT6bnWm6zMqr21V1G5lH2f9 CfUssfVXa6+v9I9n6N+P9NDfXmdQdhPz34noeqykYzLWtbjCz2C99ZL2113fz9+T+n/09/6RPbbS z9WdU62qoWtDW3UGt5pLqn+9rd7t7P6P/pav5r9GmzhCVEzjp/g8Vevg/wDUn/rtOPJlgOGNgflf ov8A53C3sSjpvULMWmnqha/MBpsq+zvbQwkei2/bu232Osd/g/z7P55Du6b0vEvOBZd6mZhXNqyx vZUx4L/SY6vcLfRr91HqWvt/Qveq+NdudXTXS7FbbaBU6y+r0RYQRRZmejX6zNm2xu//ANGI+WG4 +PjsyW2WObdYz0qL6XW02H2W1/aBWbK8bJsd6lXv9H/D/wA4mcAj6Y5RR14QeGX6XXH+78i4zyTJ lMAm95C/3eknZybPqfS6nGuwrxtijqJNmlF4eK/U/Qm2q66ln2m3ZX7H1KgzrGBidL+z5fTyz7a5 z8DN3Bzjjs+js3D099n0P0n771iPOHNbnY+SBDtGZlZLWMkvaPa39z/rn+DRQ+vc3MyKmOsrLHg4 z6WVhjpbjutw9nvez0v1mj0v+Fu/nf0rseMw1GbU95S+aPy/vfpscrlpKP2Rf//W45j2vxXYz3xQ 6HOqAgFzPVNRdtH0muf/AOCKp9mx/wDRD7z/AHqdZ0SlaQhCz6Rr4BpynIRGp+0rV4uOXgGv2nky f71131a+rvQc7pdt2fhNL672sZf6trXekWuc52xlmz227GbvSXLMOq63oNdZ6XYHMa4l0hxOqp8/ iHty4ZHGSKuHpMf60WTBlkJwv1a68TYx/qp9WbMO6x1BF1bJb+ksjdJ/le72pn/VT6s/s+vJrpPr bwLAbLNR/VLtqatlXpWAsb8ZSFbDjNAZ35WNKGXiv7xl+cGuLTh4fk+b5XRgYkfJHb+XRnkfVH6r t6liU1UudRkfTAtskfe7csb6wdA6V0/qF2Lj1/oQ0Gtxc4kEwYDi76S2hS05tHsAA8SCsr6xN25r jEKbkseQ54RlnnOPtm4z9Vy4/n/vforeZoYpSEQKn/3LhnBwWWMNdYYdrSXNc76UHdMuKeqmpx9z XEtHt9x+5SPKJQJeFvDFAQ2H2OX7kjLdOej41eO26hjy9x9zQ4mP874q10vpnS8i8szXGpgr3Alx 1d+4jNEU+GiAwEuMCYVPHEmE48Z3NT/SDay0JQlw9NY/olBjdM6Vk9QuqyWRTWx5qeXOAJbrW32/ 6RZ7cPE0Polvv1a0kafJX6wRc8jlBj3fNW4Yo2STxaR3pqzyS4QAKoy2tu4/SOmuvqrc6WWNDy+d Gkn3VvO1S6n0rpmPiVXUS57pD27pIg+2WkJqN0ghLN3+mJ/vUEoS92Pr0/d0opjP0nT62WWH0PpG Q/CF5AbluLbgbC3aB7v022NjdzVXz+idNws/06WB1O7a51b9Nrjt2h596JQLZr2kgjiOyhd6hyRu knd31To4/WSZWKPpI8UnIeGgCNe712R/i/6H6dZx7HsfbSbNbJbLdvDi33fSVSj6k9Eu6DZ1Wx9o vo3gta9pYXMOw/4Lf7v66JnvyX4eP73QG8bp/go0jKZ0G5pLgDMCdP8ANVOIy8IvLfrA+jJKcekT ser/AP/X4NjtEp1Q2uUpWkDq0SNE1Z9wXWdDsrGE5hmT4D/vy49rtQug6TkbaiND8VBzQ4oFOPSQ 83YbZUGOGmqIy2k0hoA5+H8FmfaQJ0CLXleyOyyJ4jfXd08cx+DrV21HKqdA9o4WN9ZHNflF40Hg rDMqHtM8LM6zd6j9xM+afymMxzxPhSeYmJYZDxtzXO1RcYncFVL9UfHfDgtqUvQXLgLm7O/9DCFQ 5oLifwUPUliE2wiVUxR0l4ltZTt4BTHRa8+KDPu+aW/3FQ3e5W4/sastnUx4lqWfGwAKvRbEJZNk gdlXkD7gKYkcNNrEa0lsidO6i9gd1BgA03CQEPHs05U6HzmNdzB4S1BkfBJqnsOoVY7MSvYGiWiW zOv+b9JPYKmfVx7CACR4HcqWVlF+OxjWtbp3hTysrb0s1mNxHlCz4xl6B/XtmlIcJ8n/0PPAU8oc p5V+2pSVrlpYeRtbCyQVZptgJuTUIAout9oRa8lZIuKI2+O6qSxhsxlTrDJ7qhn373SUP7R5qtfZ JlOxYwJWrJO4kMC+SrGO/UKluR6XwVbkfS1oD1OqLfbqhGyEIWe1CdYosYZ8h0CU2KIfqq5tTCzV WA1ZF0arYSstkqo23TlI2hR1ra4N+q2Bqp0XH1g4GCFnttHiiVXQ+UCN1PSWZW5jJ+9SzconDDZk RwsduUS0BPkZRNcEyP8AXsoBj1HgUylo/wD/2QA4QklNBCEAAAAAAFMAAAABAQAAAA8AQQBkAG8A YgBlACAAUABoAG8AdABvAHMAaABvAHAAAAASAEEAZABvAGIAZQAgAFAAaABvAHQAbwBzAGgAbwBw ACAAQwBTAAAAAQA4QklNBAYAAAAAAAcABgAAAAEBAP/hGstodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hh cC8xLjAvADw/eHBhY2tldCBiZWdpbj0n77u/JyBpZD0nVzVNME1wQ2VoaUh6cmVTek5UY3prYzlk Jz8+Cjx4OnhtcG1ldGEgeG1sbnM6eD0nYWRvYmU6bnM6bWV0YS8nIHg6eG1wdGs9J1hNUCB0b29s a2l0IDMuMC0yOCwgZnJhbWV3b3JrIDEuNic+CjxyZGY6UkRGIHhtbG5zOnJkZj0naHR0cDovL3d3 dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIycgeG1sbnM6aVg9J2h0dHA6Ly9ucy5h ZG9iZS5jb20vaVgvMS4wLyc+CgogPHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJvdXQ9J3V1aWQ6ODRh ZDk2ZDgtNDEzNi0xMWUxLTkzNGYtZGRhNzQ0ZmIyMGM4JwogIHhtbG5zOmV4aWY9J2h0dHA6Ly9u cy5hZG9iZS5jb20vZXhpZi8xLjAvJz4KICA8ZXhpZjpDb2xvclNwYWNlPjE8L2V4aWY6Q29sb3JT cGFjZT4KICA8ZXhpZjpQaXhlbFhEaW1lbnNpb24+MjgwPC9leGlmOlBpeGVsWERpbWVuc2lvbj4K ICA8ZXhpZjpQaXhlbFlEaW1lbnNpb24+MjgwPC9leGlmOlBpeGVsWURpbWVuc2lvbj4KIDwvcmRm OkRlc2NyaXB0aW9uPgoKIDxyZGY6RGVzY3JpcHRpb24gcmRmOmFib3V0PSd1dWlkOjg0YWQ5NmQ4 LTQxMzYtMTFlMS05MzRmLWRkYTc0NGZiMjBjOCcKICB4bWxuczpwZGY9J2h0dHA6Ly9ucy5hZG9i ZS5jb20vcGRmLzEuMy8nPgogPC9yZGY6RGVzY3JpcHRpb24+CgogPHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiBy ZGY6YWJvdXQ9J3V1aWQ6ODRhZDk2ZDgtNDEzNi0xMWUxLTkzNGYtZGRhNzQ0ZmIyMGM4JwogIHht bG5zOnBob3Rvc2hvcD0naHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS9waG90b3Nob3AvMS4wLyc+CiAgPHBo b3Rvc2hvcDpIaXN0b3J5PjwvcGhvdG9zaG9wOkhpc3Rvcnk+CiAgPHBob3Rvc2hvcDpJbnN0cnVj dGlvbnM+TlI8L3Bob3Rvc2hvcDpJbnN0cnVjdGlvbnM+CiAgPHBob3Rvc2hvcDpDcmVkaXQ+R2V0 dHkgSW1hZ2VzL0ZsaWNrciBSTTwvcGhvdG9zaG9wOkNyZWRpdD4KICA8cGhvdG9zaG9wOlNvdXJj ZT5GbGlja3IgUk08L3Bob3Rvc2hvcDpTb3VyY2U+CiA8L3JkZjpEZXNjcmlwdGlvbj4KCiA8cmRm OkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0ndXVpZDo4NGFkOTZkOC00MTM2LTExZTEtOTM0Zi1kZGE3 NDRmYjIwYzgnCiAgeG1sbnM6dGlmZj0naHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS90aWZmLzEuMC8nPgog IDx0aWZmOk9yaWVudGF0aW9uPjE8L3RpZmY6T3JpZW50YXRpb24+CiAgPHRpZmY6WFJlc29sdXRp b24+NzIvMTwvdGlmZjpYUmVzb2x1dGlvbj4KICA8dGlmZjpZUmVzb2x1dGlvbj43Mi8xPC90aWZm OllSZXNvbHV0aW9uPgogIDx0aWZmOlJlc29sdXRpb25Vbml0PjI8L3RpZmY6UmVzb2x1dGlvblVu aXQ+CiA8L3JkZjpEZXNjcmlwdGlvbj4KCiA8cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0ndXVp ZDo4NGFkOTZkOC00MTM2LTExZTEtOTM0Zi1kZGE3NDRmYjIwYzgnCiAgeG1sbnM6eGFwPSdodHRw Oi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hhcC8xLjAvJz4KICA8eGFwOkNyZWF0ZURhdGU+MjAxMi0wMS0xN1Qy MDozOToyMyswMzowMDwveGFwOkNyZWF0ZURhdGU+CiAgPHhhcDpNb2RpZnlEYXRlPjIwMTItMDEt MTdUMjE6MTE6MjErMDM6MDA8L3hhcDpNb2RpZnlEYXRlPgogIDx4YXA6TWV0YWRhdGFEYXRlPjIw MTItMDEtMTdUMjE6MTE6MjErMDM6MDA8L3hhcDpNZXRhZGF0YURhdGU+CiAgPHhhcDpDcmVhdG9y VG9vbD5BZG9iZSBQaG90b3Nob3AgQ1MgV2luZG93czwveGFwOkNyZWF0b3JUb29sPgogPC9yZGY6 RGVzY3JpcHRpb24+CgogPHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJvdXQ9J3V1aWQ6ODRhZDk2ZDgt NDEzNi0xMWUxLTkzNGYtZGRhNzQ0ZmIyMGM4JwogIHhtbG5zOnhhcE1NPSdodHRwOi8vbnMuYWRv YmUuY29tL3hhcC8xLjAvbW0vJz4KICA8eGFwTU06RG9jdW1lbnRJRD5hZG9iZTpkb2NpZDpwaG90 b3Nob3A6ODRhZDk2ZDctNDEzNi0xMWUxLTkzNGYtZGRhNzQ0ZmIyMGM4PC94YXBNTTpEb2N1bWVu dElEPgogPC9yZGY6RGVzY3JpcHRpb24+CgogPHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJvdXQ9J3V1 aWQ6ODRhZDk2ZDgtNDEzNi0xMWUxLTkzNGYtZGRhNzQ0ZmIyMGM4JwogIHhtbG5zOnhhcFJpZ2h0 cz0naHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wL3JpZ2h0cy8nPgogIDx4YXBSaWdodHM6V2Vi U3RhdGVtZW50Pmh0dHA6Ly93d3cuZ2V0dHlpbWFnZXMuY29tPC94YXBSaWdodHM6V2ViU3RhdGVt ZW50PgogPC9yZGY6RGVzY3JpcHRpb24+CgogPHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJvdXQ9J3V1 aWQ6ODRhZDk2ZDgtNDEzNi0xMWUxLTkzNGYtZGRhNzQ0ZmIyMGM4JwogIHhtbG5zOmRjPSdodHRw Oi8vcHVybC5vcmcvZGMvZWxlbWVudHMvMS4xLyc+CiAgPGRjOmZvcm1hdD5pbWFnZS9qcGVnPC9k Yzpmb3JtYXQ+CiAgPGRjOmRlc2NyaXB0aW9uPgogICA8cmRmOkFsdD4KICAgIDxyZGY6bGkgeG1s Omxhbmc9J3gtZGVmYXVsdCc+VmlldyBvZiBjaXR5IGF0IGV2ZW5pbmc8L3JkZjpsaT4KICAgPC9y ZGY6QWx0PgogIDwvZGM6ZGVzY3JpcHRpb24+CiAgPGRjOmNyZWF0b3I+CiAgIDxyZGY6U2VxPgog ICAgPHJkZjpsaT5ieSB0b29ubWFuPC9yZGY6bGk+CiAgIDwvcmRmOlNlcT4KICA8L2RjOmNyZWF0 b3I+CiAgPGRjOnRpdGxlPgogICA8cmRmOkFsdD4KICAgIDxyZGY6bGkgeG1sOmxhbmc9J3gtZGVm YXVsdCc+MTM2MTUwODAwPC9yZGY6bGk+CiAgIDwvcmRmOkFsdD4KICA8L2RjOnRpdGxlPgogPC9y ZGY6RGVzY3JpcHRpb24+Cgo8L3JkZjpSREY+CjwveDp4bXBtZXRhPgogICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg IAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAog ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKPD94cGFja2V0IGVuZD0ndyc/Pv/iDFhJ Q0NfUFJPRklMRQABAQAADEhMaW5vAhAAAG1udHJSR0IgWFlaIAfOAAIACQAGADEAAGFjc3BNU0ZU AAAAAElFQyBzUkdCAAAAAAAAAAAAAAAAAAD21gABAAAAANMtSFAgIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEWNwcnQAAAFQAAAAM2Rlc2MAAAGEAAAAbHd0 cHQAAAHwAAAAFGJrcHQAAAIEAAAAFHJYWVoAAAIYAAAAFGdYWVoAAAIsAAAAFGJYWVoAAAJAAAAA FGRtbmQAAAJUAAAAcGRtZGQAAALEAAAAiHZ1ZWQAAANMAAAAhnZpZXcAAAPUAAAAJGx1bWkAAAP4 AAAAFG1lYXMAAAQMAAAAJHRlY2gAAAQwAAAADHJUUkMAAAQ8AAAIDGdUUkMAAAQ8AAAIDGJUUkMA AAQ8AAAIDHRleHQAAAAAQ29weXJpZ2h0IChjKSAxOTk4IEhld2xldHQtUGFja2FyZCBDb21wYW55 AABkZXNjAAAAAAAAABJzUkdCIElFQzYxOTY2LTIuMQAAAAAAAAAAAAAAEnNSR0IgSUVDNjE5NjYt Mi4xAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABYWVog AAAAAAAA81EAAQAAAAEWzFhZWiAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWFlaIAAAAAAAAG+iAAA49QAAA5BY WVogAAAAAAAAYpkAALeFAAAY2lhZWiAAAAAAAAAkoAAAD4QAALbPZGVzYwAAAAAAAAAWSUVDIGh0 dHA6Ly93d3cuaWVjLmNoAAAAAAAAAAAAAAAWSUVDIGh0dHA6Ly93d3cuaWVjLmNoAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGRlc2MAAAAAAAAALklFQyA2MTk2 Ni0yLjEgRGVmYXVsdCBSR0IgY29sb3VyIHNwYWNlIC0gc1JHQgAAAAAAAAAAAAAALklFQyA2MTk2 Ni0yLjEgRGVmYXVsdCBSR0IgY29sb3VyIHNwYWNlIC0gc1JHQgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AABkZXNjAAAAAAAAACxSZWZlcmVuY2UgVmlld2luZyBDb25kaXRpb24gaW4gSUVDNjE5NjYtMi4x AAAAAAAAAAAAAAAsUmVmZXJlbmNlIFZpZXdpbmcgQ29uZGl0aW9uIGluIElFQzYxOTY2LTIuMQAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAdmlldwAAAAAAE6T+ABRfLgAQzxQAA+3MAAQTCwADXJ4A AAABWFlaIAAAAAAATAlWAFAAAABXH+dtZWFzAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACjwAA AAJzaWcgAAAAAENSVCBjdXJ2AAAAAAAABAAAAAAFAAoADwAUABkAHgAjACgALQAyADcAOwBAAEUA SgBPAFQAWQBeAGMAaABtAHIAdwB8AIEAhgCLAJAAlQCaAJ8ApACpAK4AsgC3ALwAwQDGAMsA0ADV ANsA4ADlAOsA8AD2APsBAQEHAQ0BEwEZAR8BJQErATIBOAE+AUUBTAFSAVkBYAFnAW4BdQF8AYMB iwGSAZoBoQGpAbEBuQHBAckB0QHZAeEB6QHyAfoCAwIMAhQCHQImAi8COAJBAksCVAJdAmcCcQJ6 AoQCjgKYAqICrAK2AsECywLVAuAC6wL1AwADCwMWAyEDLQM4A0MDTwNaA2YDcgN+A4oDlgOiA64D ugPHA9MD4APsA/kEBgQTBCAELQQ7BEgEVQRjBHEEfgSMBJoEqAS2BMQE0wThBPAE/gUNBRwFKwU6 BUkFWAVnBXcFhgWWBaYFtQXFBdUF5QX2BgYGFgYnBjcGSAZZBmoGewaMBp0GrwbABtEG4wb1BwcH GQcrBz0HTwdhB3QHhgeZB6wHvwfSB+UH+AgLCB8IMghGCFoIbgiCCJYIqgi+CNII5wj7CRAJJQk6 CU8JZAl5CY8JpAm6Cc8J5Qn7ChEKJwo9ClQKagqBCpgKrgrFCtwK8wsLCyILOQtRC2kLgAuYC7AL yAvhC/kMEgwqDEMMXAx1DI4MpwzADNkM8w0NDSYNQA1aDXQNjg2pDcMN3g34DhMOLg5JDmQOfw6b DrYO0g7uDwkPJQ9BD14Peg+WD7MPzw/sEAkQJhBDEGEQfhCbELkQ1xD1ERMRMRFPEW0RjBGqEckR 6BIHEiYSRRJkEoQSoxLDEuMTAxMjE0MTYxODE6QTxRPlFAYUJxRJFGoUixStFM4U8BUSFTQVVhV4 FZsVvRXgFgMWJhZJFmwWjxayFtYW+hcdF0EXZReJF64X0hf3GBsYQBhlGIoYrxjVGPoZIBlFGWsZ kRm3Gd0aBBoqGlEadxqeGsUa7BsUGzsbYxuKG7Ib2hwCHCocUhx7HKMczBz1HR4dRx1wHZkdwx3s HhYeQB5qHpQevh7pHxMfPh9pH5Qfvx/qIBUgQSBsIJggxCDwIRwhSCF1IaEhziH7IiciVSKCIq8i 3SMKIzgjZiOUI8Ij8CQfJE0kfCSrJNolCSU4JWgllyXHJfcmJyZXJocmtyboJxgnSSd6J6sn3CgN KD8ocSiiKNQpBik4KWspnSnQKgIqNSpoKpsqzysCKzYraSudK9EsBSw5LG4soizXLQwtQS12Last 4S4WLkwugi63Lu4vJC9aL5Evxy/+MDUwbDCkMNsxEjFKMYIxujHyMioyYzKbMtQzDTNGM38zuDPx NCs0ZTSeNNg1EzVNNYc1wjX9Njc2cjauNuk3JDdgN5w31zgUOFA4jDjIOQU5Qjl/Obw5+To2OnQ6 sjrvOy07azuqO+g8JzxlPKQ84z0iPWE9oT3gPiA+YD6gPuA/IT9hP6I/4kAjQGRApkDnQSlBakGs Qe5CMEJyQrVC90M6Q31DwEQDREdEikTORRJFVUWaRd5GIkZnRqtG8Ec1R3tHwEgFSEtIkUjXSR1J Y0mpSfBKN0p9SsRLDEtTS5pL4kwqTHJMuk0CTUpNk03cTiVObk63TwBPSU+TT91QJ1BxULtRBlFQ UZtR5lIxUnxSx1MTU19TqlP2VEJUj1TbVShVdVXCVg9WXFapVvdXRFeSV+BYL1h9WMtZGllpWbha B1pWWqZa9VtFW5Vb5Vw1XIZc1l0nXXhdyV4aXmxevV8PX2Ffs2AFYFdgqmD8YU9homH1YklinGLw Y0Njl2PrZEBklGTpZT1lkmXnZj1mkmboZz1nk2fpaD9olmjsaUNpmmnxakhqn2r3a09rp2v/bFds r20IbWBtuW4SbmtuxG8eb3hv0XArcIZw4HE6cZVx8HJLcqZzAXNdc7h0FHRwdMx1KHWFdeF2Pnab dvh3VnezeBF4bnjMeSp5iXnnekZ6pXsEe2N7wnwhfIF84X1BfaF+AX5ifsJ/I3+Ef+WAR4CogQqB a4HNgjCCkoL0g1eDuoQdhICE44VHhauGDoZyhteHO4efiASIaYjOiTOJmYn+imSKyoswi5aL/Ixj jMqNMY2Yjf+OZo7OjzaPnpAGkG6Q1pE/kaiSEZJ6kuOTTZO2lCCUipT0lV+VyZY0lp+XCpd1l+CY TJi4mSSZkJn8mmia1ZtCm6+cHJyJnPedZJ3SnkCerp8dn4uf+qBpoNihR6G2oiailqMGo3aj5qRW pMelOKWpphqmi6b9p26n4KhSqMSpN6mpqhyqj6sCq3Wr6axcrNCtRK24ri2uoa8Wr4uwALB1sOqx YLHWskuywrM4s660JbSctRO1irYBtnm28Ldot+C4WbjRuUq5wro7urW7LrunvCG8m70VvY++Cr6E vv+/er/1wHDA7MFnwePCX8Lbw1jD1MRRxM7FS8XIxkbGw8dBx7/IPci8yTrJuco4yrfLNsu2zDXM tc01zbXONs62zzfPuNA50LrRPNG+0j/SwdNE08bUSdTL1U7V0dZV1tjXXNfg2GTY6Nls2fHadtr7 24DcBdyK3RDdlt4c3qLfKd+v4DbgveFE4cziU+Lb42Pj6+Rz5PzlhOYN5pbnH+ep6DLovOlG6dDq W+rl63Dr++yG7RHtnO4o7rTvQO/M8Fjw5fFy8f/yjPMZ86f0NPTC9VD13vZt9vv3ivgZ+Kj5OPnH +lf65/t3/Af8mP0p/br+S/7c/23////uAA5BZG9iZQBkQAAAAAH/2wCEAAICAgICAgICAgIDAgIC AwQDAgIDBAUEBAQEBAUGBQUFBQUFBgYHBwgHBwYJCQoKCQkMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwBAwMDBQQF CQYGCQ0KCQoNDw4ODg4PDwwMDAwMDw8MDAwMDAwPDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwM DP/AABEIARgBGAMBEQACEQEDEQH/3QAEACP/xAGiAAAABwEBAQEBAAAAAAAAAAAEBQMCBgEABwgJ CgsBAAICAwEBAQEBAAAAAAAAAAEAAgMEBQYHCAkKCxAAAgEDAwIEAgYHAwQCBgJzAQIDEQQABSES MUFRBhNhInGBFDKRoQcVsUIjwVLR4TMWYvAkcoLxJUM0U5KismNzwjVEJ5OjszYXVGR0w9LiCCaD CQoYGYSURUaktFbTVSga8uPzxNTk9GV1hZWltcXV5fVmdoaWprbG1ub2N0dXZ3eHl6e3x9fn9zhI WGh4iJiouMjY6PgpOUlZaXmJmam5ydnp+So6SlpqeoqaqrrK2ur6EQACAgECAwUFBAUGBAgDA20B AAIRAwQhEjFBBVETYSIGcYGRMqGx8BTB0eEjQhVSYnLxMyQ0Q4IWklMlomOywgdz0jXiRIMXVJMI CQoYGSY2RRonZHRVN/Kjs8MoKdPj84SUpLTE1OT0ZXWFlaW1xdXl9UZWZnaGlqa2xtbm9kdXZ3eH l6e3x9fn9zhIWGh4iJiouMjY6Pg5SVlpeYmZqbnJ2en5KjpKWmp6ipqqusra6vr/2gAMAwEAAhED EQA/APHsaSxsUIr4Z9Lvh8qXOzROBIDxOBCZwW0bKGjagbxwopGC1Y7bMB3GNqFzxUICjphtkotD t1+nAApCHcvH8JxQTStbyGtNsK80fWv+Ti1EKysUWqHfwGGmFbo2C65cVkSvucaQSjxaRzigIDN2 xBthI0Uum0mSNjxqffCkTQ7W1wgr1A61xSKKHeVkG9DhZgA8lgmBpyFMUmNN/C522xCOSotsxqw3 Bw0w41MR+kfs9euKgrHNGqhp4jAyHJViRZeooa7ZIIkSEzhtBTZee3Q420yl3rZLdq/YAp2GNrdh SZKIABTxGFdisVytd6djgUqZYsdtzhXZUNs7D7NB2wsOOl0UGxqpPy3xYcVtTh13U0oOmLO+qX83 BNSSfDGmQIC7i8pANVHUjGkGdOli+HiRSn440oyBAi3kLgcTSvUYaRxi6TWC0lUAgGnYb40wnMdE 0WK7VAwXn4oNjTI0Gren/9DyczBiOScT2Iz6Wt8Ou1UqsqhZACR3GBJRMAVF4+HQYCWVKxc9jjbG lnqsRvuQcNoMVwPKldjkrQCvdI2A5Ch7nxwrxIUxhGJT5bYosKodyOlffFbVYmIND1w21y3TuF1C VCgt4nAWAFLmmI+ItxPgMFIq0wtLocT8RPsd8N0x4Sgby8O440GIHVkEqSdJCAygg+IyaSKbdYi1 RFx+WK8RWcY67HFHESqpOY/hUVp3w82s228ytuU38RhAWt1AojHbv0xTavDC4YFRUDriWJlabrII ouXH4qb065FjIUEPLKznkwoOxwheSDLq32jSmHkgboeWjDiprXqcLLquh+Ej4eRGLGQTOKWQ9RyH vi1m0XDECxYge47YqF1wtkQPgow64LSQCk0ptlblGvInx7ZK2DUYkcl1jBUddsLElNILISisidts FpFlOLXT4abxgU8BgJZABGPZ28YJZeKjBZUgJDczRIWEYIPavthYGVP/0fMiQRyEgrUjoc+lLfET G1J7ZkNVFQD0xDGyFJZUiaskbbYaXiCr9YtJWrz417HABSmTYaGtFblXphRbRAB+0PZcO6DSKVGN OVadhkmEguYU6KBXevjgR0UGFBUrt4Y2kDZbyr7GvTFJiiFlKKaMPcY218NtiRpSB1HfCgikVEzK 3GvH3OLG3S/WD9pRJH2YYVBQThYzXjTCzWiVCcNqQqgrWvjgYr/WVBuAQcLCkRGEmXYD6cNsbpr0 jGd6Ee2EFXG4dByQU8RiUBbzldeRalegOIDGTZMjKF5Vp0phpRypClT1bpXFJlS9IWboK4qZ0rwx ushD/CO+LVZJTPmiqKAUHTI81Oy1bleLKDxb3w0gFLJZWclaE9RthAY2ioNNuJwG40Q9B3ySLKfR aZLEgAWmC1CsIpF2A3HUYEgoyBxGC0jcSMiUh01wkw4FuO/X2xAUoI2inkxoV7NkmL//0vNwrF0X kteo7Z9J0+IiSJoJVDhd++BkRak1vFMeHQ9xhtgYpVd6LSrR7fLJCTCiElkhuLc0Fdj45JHEEZby tIP3nVT0OFje6fRnko4MNumRJZcN8lSTnIFoaFewwIMVKRXYUYDbvhZCKG9JSdz8xjaaUZKg8R07 HGkeSpAXUipp74WNI3kevIUPjjaDAoiC9KgqQGHyxprMVt4yheSryU/a26ZIFACXKI2FQ1K03+WS ZWqemaUBrigrljcGhIIPSuEBjIphbQVU0NKb1xLTz5rDWpViK9sKLaIBG5FR1wrzWVNCCaeG2KVj cx177nFNBrdvoxWlyyugpX4fAYsCOJeLguDUbn6MFIKtGjlC+7jtixo0ollLAEUP8clbHhR0Qii+ Mjkfv64CSvDQtP7K/h41eMqOxHXFFo43P1jj6DgH+VticFLyVYre5O5oPE1rg2TusNvHy4u/I9wB jaqq2EWxJqvYYOJPC09qkYYo6oD+yd8RJSH/0/PkKidSVNdqUz6St8RFHk4Wzx1DKaYbYiw2yKNw tD2w0jiW78a7/TkUiVqL2yz7cAzDoTkrpTRUfqfBCHjpvswwksaDggRfgpU9sFshHuRUYT0uR2de 2AlBhbn+MfCtK9BhBY7hBMvb7zhTakYkPUDDaLWPERTgar2wo4lMh1719sKmVL0kUFa0ByQCCQrS SuWBRaKBufHEMFtS3YCnhjSF6MgJHjhAYyNIwCPhUk+FRkiwO7aXAjFEfY9RjTE3SpW3fdiA9euO 6DSk0dKem3Ko3FMKOThGx6rQ964rZc6NT4fi77YoJUSkgrt8/DFPEhnUmvb33pivHEqfEgH4t/EY pBWpc3UbGNZCF8cFJXtIF3kcFydzWmFiQiInBoWB49yDXC0TITYrKyIQxVe1Bg5MCCQmFo7qy1r8 /lgtO6fQSN0ZqV6U65EqCoyLcI7NBX4+td8IpkqxtekhJAvEdHwEBbLv3zPT0+SqetMFJt//1OE/ V2i2Qb06jPpJ8RJpFqTxoy1p1qMC0rqsDgBhSnemLAqj2qzAKGAXtXG2OymmmcSK0YDpjxINN3Vo OA4AHbcY2o2SKSAhwoQ1JoTkgWV9yLXTbl1px2PTBYSbRMOjuDRwQO2PExtDXWlNCeXA8D3GNsuI IL6oR9pCR2bDaEQLOJ0q1Qe2G1NIeTTuQJQVIPTCCwKAk0ySoJ6Dvk7YmK+OP06q2+FHDajJHVqr UDvkrY1SwW5qCV+nDbWbTAW59MV6eGG2kmQWR2D3DenECPHCvGVc6aYKeq6n5nfBaDIr3AQfAwB8 MV4qGyFec0oT92GmVrFmNSCKjuBthpjxIuPjLRUBqfp+jAwu+SobIVIlaigVoR/HFjSAlt4wKrIG UbU74WQlSEkjjUBgeVe1MWUZrI7FpiHoUUda9wMbpTIdE3t0jt+VArMacRTpkSbYlXY3EzUkcxim xp/DAxNlMLVYVJDBnboor3xXkqc5IZaGQsvsa0xtHJPoJpSAGoEpWvc5AhkqI0zNsoVO5PU47KFY yKpoWAOBbf/V5gLOEsAAQabg9Pnn0jb4WD5qn1OPjtufbBabJUmsZD/drQDxGK8RCk9lcqORBIHY YbRsW4ln40ZSPfApRkdv0Zwad6YksHXllbzH1YD6b90NMALZE0lnqS29U5b+H9uSpldIiKS7frJU YKUm0zoJE4zEEeGRRfegJrS34n0PteHY1yQtFhBBfT2Zdu+FVnoxsaiorvhtgQ2IIHYK4O4+KmSt jwlCTaXBvwLCmSBtibCUywem25qoywMOJfHHE3VihpscLCU90JJLLE5T+8H7JGGkcQK6O6KsKKyE dThpBiOiya4ZjUtyXwxpeQWh4qVIJXwwp4QV4ED/AOQPDENZgv8AShG4AJ7muNsDEplbRGJPViUU 7nqcFsSK5IlxJKeYKBAPiLb42tlLXtYjcL6kwMZ32Wn0YbRaLuYbLgI40DHtuK4LZUGOzF4WFCQA dqDDzY1XVUt7l+ZqgcnoR2P0YCE3ujzJPyqd9tqnAtlXtnYNWQVVj1U0NPngQAVdZbVZWCzHi2xD YV2TS0mWIH4yydl8MiWVUvl1JQ1FalPA5EoUfrUDmpd6d67DCJBPC//W57HPRlWRB88+j6fCzuiJ lB/uuvfFiETCo4Vcf1wFV/JNx9k++K2VjcSQfSBb2xR5tBquFZQgP3nGkGl1xpwnIaMgE9cIK3Su mn2kEDF09WftsMFp4trSySA0JVfT8VpQjCCkTUhAzb+rWm/HFJkrqvpb8RX3wEosOuzBcRBPRAfs wwgFNoNLaFYGMhJK917YbTzSt4VUkwy1G1Qev35IILcSMX4Emre2TDSVG5iSGsckIqTs/cjJA2wK UzQgfEnTLAwNFqJ4VBDKC56nDuih0QE6zksyxjh2PtkkBLmdqkMtNqYaSKK8dKjfFgbHJERqjbEV 7HFqMij47a071+QPbAm+iYAWcKjjckV6oa7YOa2A1Lc2yIVSQHn1r0+7GlMggaqzjlKvAncDFhSq LawLArOR4iuRsp4QFcx2USvWUsAPh5CuPEjYJJMlsG5QS/ETXj0qfbJgokVBriYAhqMKb164aRxW oibmvwS8T/LXGkVsqR+mADI1T1BHTAWMQD5ouO6UFgXNO4yBi2A0repCx5GSi++RpIIO6k91EGO5 KjuehwUyAt//14iLBm3eM7bb7Z9GCdvhRFclJ4VRuPML4+2TG7XxHktZyi09TljSi7XxzUHxAUP3 4lnSLDxcQadO+BiaPRDvwkcMh69MluxOyJiV4yG3Ir9g40jdNInSisIhse+++RIQFe4jFwoI4xsB TYCh9jkAaZApLNBNFQG3pvs60ocmGQkgniLVqCD16YQnjDo7UhWkqQB+zTfCSgi+SEnkjiDDry8e mISkjFKlloG6EDLKTal6kzMFjYJ7k0w0GJkStvDIwVjKski9q9cMQ1yO7lLSxCFwvA9TTJhpkeiX T6aKGRZ0WnQVyYKLNJY8TMOLzUUdSMkx3pVmtbaJA4kDg70642sjSXGa1BoKhjv02yVNXGAjIJU6 gUrgSdl7oW+PnxqdqYsTuqwxpIKSsZQOmAmkcNtva2gPIIw8cFrwqRt4WqFZ1PhTElAUkt1qwMjE DrXG0gAqplaMECgWnQnY/RkWVJa188LFlgH4Gv0ZIhrAPcoG/aXkHtqV7gUxqki+5Ds2xb0huPs9 TkmFnryVEK0FYwAP2a481sR6LpJVHRaV6YGQrqgXuwpILEU64KLPbkVI30Z+A99q4KLKMwNn/9CL y3qyoAHfj+1/mM+hY7PiPh3zW3CWqxxmBy0h/vO4+nJxkerCcBWyB9RBXklffLraTFa728ijgDG3 gP64hFFZHyYlaE/TkrVfUodjwphUSCKjuHpswr2NcCJeSMSWSgJNPbG2ohGR3MIALyBT+0RvkSmN rzLazVBnYqKjwyIsM0BK9rGaRyvItD3ocmEcKlHqqwq8Zt+aOKMa70x4WYFckmmjhfkYnehNfTbf 8cmGVJa9tb1LAkMD0rTLA1GlNreJ/t3HpU3p1rkh7mEiD1QE1s8aloX9UV79ckN2BKXySXA+EV6V OSADGUisDPIoDqwbt4ZJjRLZtiRQqfi3riDaDEjmuFkiAStWQDbj4YWJJUHS2dqLBv74tZItsW0z CiRhR1364rIAogxT8VURgkd6Y2jcLfq90pLGKgG5A647JstrK3FtqU7sen0ZAhInaFZgtWlu46n9 hetcUmkLNfRCkaepWnULhEWMiEExWQ82eTbalaDColTRLfZRiB775GmeymFkWpqa4UC7Q7gNs526 gA4plASG6Gdiu4fvUb0yTRLGa2UTcbhlbkf2gcWMZUVFisjfaCt3rtvgtuABU2jaP4wnKh/z3yJk kxrd/9HmFvBeSEEvwQj7Zz6C4w+LGNleRcQuVaVSh25DrhGQMOEjmmFtHDI/724UR9wOpw+JXJBg grrS5avJaXB4/soN8tjmHVh4Z6NWX1lSBKpYVoSdsmZBhwEp3cxRxxhwV4jr3wRmwnGihgqtQxTR kjcoQcnbHoqLeSKeMkakDrvtijgpdNdW7LxSIcuvKuKQEnllfcq4UeGTCUK14iihf4sNJ96ibypq rfjhXdet2a/brWvXGmO6xpkagahI3BGSazvzUxzc8RTjkmvyRMSon2q02w2hXMdrJRq8COuGyGBo twxW/rqJPjiOzClDgMmcBuwfyf5nm80weZDf2dtZfo3WLi10826FQ1sGIQtyY1Pw9s5r2b1WXMc/ iZDOshq69I7hVbe97f2zx4BHS+Dgjh/dDi4b9cgd5y4ifUetUPJkICxqyj94temdVbwJNLaqekA5 b70xtiaVGEpAqnQfDQdMbRujLW5aFlM8fwt0NO305CW/JlE1zRdwmmSs0hu2jJ6ClcjZZUD1SO6t tOYFYg0jdnrsfmMmCWsgMfFiqymRI96nalcmZMBGja2aV02oOJ2IIp+ORAbSk1zdxxj4mIPcdcmA xMgElm1I1onKvY1w8LG7Cl+lJQGEgoD3rh4WUZEoR9QdjtKN+vjjSakRu3zkl/a5eGBpN9VUCRBR wU8Nqg4LSYlxkabZ5FBX7JI2yJKFNjKpoJevgdsB3SJ0/wD/0uGweYwqgCSnzz3vhfIThRI1yKU/ E6175IAtfh96IW/tZRu/BumxyQJDWcVq6XaIOImbxqDSuSBazAo2O5ZtmLOnbxw8VMSmlvqEKIEI 6HowqDhu2uUQVe5uYbmgdIwAPh4KFp9IycZEMTitLHsoWaouin+TWoywZWPgeag+nON0nLKfs9Bk hlR+XI5FD/ULqhPEt4b5LxAnw5BDSaTqDcmESEDoeQr92SGQLwlLTa3CsVZaFTucnxhBAd9WkrsS T4Y8bExB5FELDOCF9I/IY8TWQm0du6ICwHLw6YPECPDoKqop41ADeAOHjY8G6xokJI47nocImvht WyxxTI13OtvZqw+sXDAkRpX4mIUE7DwGYuv1Q0+CeU8ogn5OVodKc2aOMc5ED5vYPzQ8o/kD5T0H ymn5Oedk81311FcHzFGqOsnISmVZpQyrwqZWUA9hnlH/AANu1M2bU6jHks8Xr5EVvRH3Pq/t/pYy 0WDIYCPh3AURcgd/V5g383gPqSVbiAR2U57QC+KyvekRA89d6KT13xJCBE9VdpfhKmvIdCMbYkUl Vxq0cQEczGvYEH8MIiWEskY81BTHeqGgnoOm46HG6SPVvEoScXFk4aSsiDoy/wAcdpJ3jzUf0utR QkNvtg4Ukgc1Ka9ikPxx8utaHCAQgHdIryKGfeNWQnpvXJg0xMb5KVtD6Mil0WVKVpkiba4gg97r s2NWP1ZXY9abUORFs5SAKWMtk4+CL02HYmtcbYykaQzRrGaxsN96A42vETzUpruYCoJ/1flkG8Rs c0MblWFWBDe2RK+GVaOdXBUEk9sjbCUKf//T8epeHb4yCfHfPf3ySQ80ZHeOK1jr4mmSa7IRKahG R1aM+HXJBiTaPTVEFBzb6RkgwJ70xh1or0lptjTAwR6a+D8LOCPkDg4GshH/AKVgYVDgEj/PvhEU iKmdTY/Zao+/JALRaGpzeJoPHDQQQURHq8yD4uY3G4OGmJB71ca11JYgnvUHHhLGgtbVo2PJqH5j CIlSAVh1eAghXCt2IFMkIljUT3IV9XcNRZ6AfLJCLGgFo1aQkVmDU8T1w8KLpXGpMwoaEnvhprnG 1ZbmUhSG+ivTC1kkc1aSeZracceRaKQfepGYmurwJ3/NP3Ob2eSc0CP5w+9gPkhHtrjUfrHIh4kH ImtSGJ75wXsOYHJk4e4Pf+23GMOMHlxH7meS3NoV6EMO9c9KBL5hLhKGl9RlBgmBPZSRU5MS72uU TWxQzXWoJs8XJR3FCKZMU1SJCPspLW5pFfWfOGQgFqbg+2RkSOTEVLmNkz1DRraziAteNG/YI7fM ZVHNfNn4QiKDHxZeqTH/AHTU3VjsQPDLfEa+G9kkudNVJwI0LV3JoaD6ckMiiJvvSrUbe8iAaKD4 G6SjDGQLKyDySRLq4HJZBT8MmQgSKnLNK3woRyO53wjZiRaEPrAky8iDvUDDbEilxCgcuRP+SOuA sHLGW+0vAeJ6/dkLTxU2LK1c1NyST1FOmRMmzxD1Vhp1uvxJcK7joCKfryHGspWOaGcQxtydAxHh tgJa4kl//9TxEbpNv9Ibb+YZ9BCL5DKR72/rdP8Ad1fkclwsTMhcLxdiQz+JByQi1SmOqKS7joah qeB3xoseMfBWF5EPssTT9k5LhLAzj0VPrRYfCu57g0ONUjijLksN1cCtGdad9umTADXuvF/eH7Ep PjX+zJUGJnLvV0v9QFdzTueow0GHHJFJe3birSUAryBPamY2bKIThH+cSPsJcrDjMoTl1iL+0Btd Qk7gEdjmVTicZX/Xnb7IHid+uGmBkUPJqPA0JZaV26DJAFjKcQofW+bVEjVPbpkqLTxxJ5rlkcPy FTTxbJXsxI3sfeiUv5ImHJN+o3GGrQZGJTGPW3I3A+nbAcbMaknnTPfIVxpOqea/L1jrup2mjaNd ahbJquo3cqxQQwNKPUeR2NFHGuc97T6g6Xs7PkHMQlXvIoPRezmKOo1uKNfxA/I2+jPz48n/AJEe U9BstR/LD8xtE8yapdah6dzpNleRyzi3eN2V1QEkqpXcjPEf+BH2hrfz+TFqZCQlDahKO8T/AEgO nc+s/wDBEx4c+ghMYuAxlf1A3Yr4Pkc30UhIEgI96UGfR4i+DcUeiJt5rM0MkqsK0IDUxPE1kxI2 opqt1ZIQY7hozTZGauQ37lAHQq8eptG1eSyITuBTfIkWwMq5p1banb3NRcJWNRsrD9WUyBjyTjmJ IWeS3EnJFHpioAqa74RI0mQ71M31qvZRQ9CMdyw4ojquE1rehY1kVS9RwddvwyNmKTOMhQPNi2re VvrEqlZPQJNCyiqnLoaikSALHLzyzdQkBJQ603YnLY6gFpPEClNxpd/brUMCo6kNlgyAsbpKit0p 6fThJSDAq8b3BYepEWHemRJYEQ6FMGtoWX1KcAR9noa/xysybBDZK3HBjxYU98WIQM9yaEEVr2GA N8Mb/9XwLy7OQQO++fRQi+L/AJgE7qo4bNQ79ga47hByC0WiwSLtzDHv0wWWuU75BGJaxkA+ofAj Hia5Cwi0sl61U9w1a1x4mmUFT6oxI+PjTvvkhJjwkolbKWlDIJK9Ad8BknhkOe6/6vOgHGPb2/tw 8QKKl0Vk+sKu3U9Q4pT22x2W5U1JK8MlpEY0Zr5niShpUgBz29s03aGQDUaf+uf9xJ3PZ8TLBn8o D/dBXHMfC1vxAO5YV/HN2N3SmZHSm2RdqpGKdPiofuyQLEkLjV0K1iC+BocQQgknuUTaLLQAKvgw 2yYnTVKHFspjSyQP3pB8BvkxlDScVKi6JK/SYiu45DY4fFCPDPVUXQ5U3lJNenHcfhj4o6MOE9Ux t9KdI5uLFowpJjP0+Oc77U5Aezc39X9Ieo9lRWvxf1v0FK7K1abU7eOg3tJOJ8KKOmcF7FiMdZfk X0L2tkToSL6hfLpTRjk1xuf2VrXPYY5bfGcmLh3tBSQMlaSuWHSu2WCTSeH4ocyXCftMR779MNo2 KtFqd3EQQDQbgEZEgFnE8PVM4/MtxHSsW/cjbKziDZ4nkF7+aZSN4iterZHwQkT32CCfzE7NUn4e 1RhGKIUmRPIKkXmMK1SSCDXbIyxbJ27qZFbednUBftJT7LbjKJacqctdE2XzRBcqRJAqkj4SKGmV nCQ1nPG9wk+q3TPHG3DitftruCPA5ZjNNWWiGPNcW5JJBLeNRltlrEY+aibu3Tqpr4jxwG22EY9e aXS3EcjEgMfdsWRjugJXZq7gADphZxACXmUVPxfPbJByBF//1vAPKvv7Z9G0+DiJLXxchuRTw2wg MvVFVUkVKymo3IJwMTI80UjMdzITU9K4iLTKZRSO60ox27g4mLXxkI+O8lSgqGHauRMWUcxHNGLq DE71T3GQ4W4ZwfJedR40JmP3HHhKBlB6qo1RAvK4mWOL+Z9q99vH6Moz5oYI8UyA5ulw5NTLghG1 tl51NrHdQweXLbUUvU4RXV56TyRqK1kg+L4GO29fnnm3b+rnrdXpsuOwME+L6iOPaqkB08i+ldi9 iDSabNCZBlljw8r4fMeaNhu47yJZPTaFiTWB2Ut9HEsDne9n9p49TEVtLueF7V7CzaU77x7+n7F1 YzQMvTbx+7NqCXRHG70oXFONfDfJeIWjhO9hsWfP+7kKf5PbJ+L3tMom9jS5rG+QclfmO1GwxyRL CXGBarFBqVBQlQehJwynBA46V1uLxKCRjsd2qD+rGo9EDNOme+RdFl80eY9K0GOQtNqrtEi0JJPp swA+7OQ9ttSNP2PqMh5Rh+kPWeyETPtHCD1l+gsn/MH8pdb/AC90ryzrGqW7Wr6rdahp8aMpBLWi Av8Agy55n/wNu2set7RlCG9Qv5l9L9utIcPZ+/PiDxdobkksWAB/ys98Ew+FEmPMLWs5JKfEg8BW tckMgCZ4tgUHJp8tKh0HXYnfD4waxAlCPZsNjLUjpTDxtnhqQRIyfUUOPA/2Yb7lArmpSSW56Q7/ ADOAFHwUCLZgf3PxeNcJJZCVBQ+rxvsiNU9MHEkSJWi2oVHIqSaDY42vET0XhLuI1jcnj88jYKeA HojItYvkBilAdDsyt3yswCdlrzW79CYnP7J3GEWx4AFAyAHs6+2FHDShLMD0VUp4DAAWVWg3kWu7 YWwRKkWipUNQnDbKpP8A/9f58iZfDbPox8LEaXiYNtXCEknqqK/UgmmG2oq6uK7nDbUQiElQHfpg LHhKusyVp1wMeHvC55+VBUFR+z0wAJICJivIYo5GZOZRS3Ebk0zD12pjpsUskuQczs7Qy1WUY48z +LY9aQajrV281wrR0HK1rGxRKCvFQaA55lrO1DqJmcj7n2Ls7svHo8YhAe/vPvZ3F5fuF9FzbyUK qj2XpSc3LKTyBoGHfan4dNdLWwdrHCVKfR72F1ITm8ihpJBG49HgaFWABp03PXrXvSePWiJsGlnp OMESGy+G7Z0Pq09SJiPcgGlSNs9D7C7V/Nw4ZH1D7Q+We03Y/wCRn4kB6JfYe5XW5WtKGh8PbOi4 XkZ5YhFR3SinWu4NcTEuPLKEziuqkAEADtkTFImCmKXO1TuQK0yNLLzcUhkJZ0B5dNskJEcmo4Ad ymlne63o01nq3lXWH0HWrCVZLXU44xI8ZIKngGOx365yXtoTLs3JEgGJoEHqCeT13sbiidfDvAJH kQgNU85/mb5rudHs/NXnu68w2FreXckFtexrJwMip6rIa/CziMAnOC9j9Li0uvicMYw4hRodKun0 j2rHidn5OOzw7j51+lLpoSeRFFBJrTfbPboyfB8sSUNR1AVmDKTTbDYKISIFHcIGcSq1F+KgoDXr khIMJYjfuQLo55AkDv75LiYxJGyGMJILFgR4Y8TkxxmQu3fZUDiD74CWYBA5NEIftICadsjxNgxh YeCEOhZDXbDdrwxFFTe7dagGtDTxGFiZVsgWnJPU+G2G2NKZlXcHf3w2vCVnqjwqPHG08LvVpsKj 5YrwqbSMa9SMQyEUKzAnp9+LaApEL4VwWzFv/9D51hvuz6Kt8PIVFbJcTEhXV/8Aaw8TAhVD+Nfl jbGlQSAbdMbY8K8SDrTG0cLudfGniMiSkRHV6P8Alpa6RNquqXmuS+jp+maVd3hnegTnAgYJUilW +yPcjPPf+CNqsuPQQhi5yyAH3bvc+wmmjPWylMbRgf0MpFpptpp2nzTQU8xakklwvlx95bf6w1Ld UVnQuzAigoa55VHVy4tz+7/ndNvqN9wfVhhJHEB6uu3yD07SV0efRfrLJy8wwSLb/o2h/SP1wbrb La+oJCWalPgrTf3Gt1GrMM9cceDnx36OH+dxcvtc3FpycHicB22qt77lK1s9KudC+uyo0euSGaB9 HQf6Vc3EUhRoTCHZlYcNxxFOp7DLDq5eMYwkDAC+K/Tw87vlR97IYCMIyTjuduXXueOa0lpLYNdw gq0btD6Abn6IVuQV2p1Najf+Gd/7IaucdfCPSQPx2eK9rtPHJoMljcUftYKk5p9rvtvntIfDJw2R iTnrWvvhDjyijY5+tDQ4aauDmmUd2/wjl0pTIGAQTIUjxd0pyNQPtAZERbJZCObIdOmE4Cgciabf I5x3tsOHs3J7x972/sOePtCHul9yWMnoXenuy0AuLqp/2OcN7LT4tdj/AB0L6R7TwrQZfd+kICa9 Cs6g/M++e0xhb4HkyCyAhRd86BKtUdB3wmNIibpbI7nqrCvTltkbcrgJFoCSShapp2yQLVMVaHaZ aULVOKY5AI0pmRdvi6dsFpvk0ZxQ18OmDdl4wQc93brcW9oSfUlBJ4gkL4An3zEnrIwzRgTzv9jZ w8WIy7lN6AkfjmdxOMRuoNx8DjxMgpkLkrZLar4Y8StbVw8QS7lTAZLTRIbqAfox4k1TqL4D7seJ Fl//0fnQI2H2jQ59DW+ImSYwaZeXC84U5r41A/XkTljHmWXBIi6R6eX9Wap9FVAHVmAr8sh+Zix8 Mqq6ZqNup52glDihKkEjftTD48T1a5Yys/R96S4Fq3Abk03yXjR72vgKsLBiqP8ADGgoHVz8Vflg 8VlwXvyWT3cLapbaFa2UF1qVzD6vpiZIuCGtCS5AqaHauc1217RYuziOO+YJ937XqewvZvJ2kJSB AG4F9T+x6lpvmrztofkTWNNttGTVPLqXFqNbBtIJ4vq3Pk8dzKRsGXZCd9yFNM8q9utPoO09Rp9T p8so5ZWdpEHlt6b7/qHLvFvceysdVoIZtPnh6Y7XQ6H+d1Fck48sx/mxrusaLrunfl3feYY7K9iu NOM1xEGtrWKD0k4TO+2xUUBqAK02zzjNotBpsGTBkziAnYkN6JJs+l7TTanNPIZQiS+2vKll+YUf nqz8wj8mdZunjsBapqKTWbKG/d0b1Gl9SooQAF6d96ZxWu0/ZngnT/m4DFd1UvlVV5/2PU4tfkhC 545XY7u6nkX5qa1+cuj+ZfMetxflBqXkS9u2hns9QtnhmkvPTVUakkVeJVYmYgmprv0zadjdkdj6 nS/l/wA3HNGP8O8RHry686HQOHrO2NVKMJQxGNXvtKzf2bPkC083+Y768fStP0afTvLN49vLPpv1 dfR+vKD6hlcU4ksx2Y0rTPS9BpYaPPjz5skvTsSDuIdeEd9dRu8vrck9XHJjhAEy5Ajbi6X5X0Y3 eXjy6nf29zElpqNqVN5ZqUIWoA5Dh8ND4DpnvHs123g1uIQxk7crsnhvbc7+98a9qvZ7UaDJ4uSi JUDXSVfpckx2pX3zq7eMlBHRyv7/ADxBaTFGJM46nYeOSBazG1dbpiNzXphU7ii9j/JvypffmF5q Xy1pys129nc3MfEVNYI+dKCuea/8FPtOHZ3Ys8s+XFAfMvpf/Aw0kdT2nGMiIgRlufcAPve9fm5/ zjt5h8meXrvzI9qyWWkGe6ncqVpHJ6Kj7y5zxP8A4HXtli1XbGDDLaUzQvrtJ9k9tuyMEuyc88GS MuEWR15j7eb4lnuRzceBoTn1nHk/KmSNSIAQ7XfEBVcqB4HrgMQgCuSHa7Y/7tb78jVMwCh2uDWp bfBspjamZz/NjaRBr1mP0ZCwngelflP5Fk/M7zzo3kyPUY9LbVTN/pkrKoAijaQgFiByIXbOR9t/ aI9g9lZtZGPEYAbf1iBfwdj2X2d+czDGNrv7nufmr/nEfT9B1nTLA/mDp1mmoyANPcXtvzercfgr IN+3TPCNF/wV8uohKZxSMvcXoMfs7l8QRMhR9zF/+cjfyN0j8krnybbaT5rg8zDzFp81xdrHKkz2 8kDqtHMZIo3Lb5HPVv8Aga+2Go7f0+WWeNcEhR8jex8xW/vDi+0fYWPs2cBCV8QN+T5lLHuu/jnp 3G81w0tJPhtjxpAW18fvx4lpqox4lpvY/wBmIkmi7bpttg4wu7VVHfHiWn//0vA6zxUo9sHAp1qD tnvPEe98c4Y9yLjuIuIWOJkFegf+uQJPVaFbBFLeGEHg7gnehPT7sFWwlBYmo3CuzJc7EivKpByf CO5qPEOSq+p3DgtK8caR1YsG4inctkZcMASWUceTKaA36KEWoWN/EZbeJLqMbNKjMKN3zE0uvx57 4JjYn5dHM1nZeXSkHJEix/a+tvyG/NT8sbbVoLP8zdJ8p2tjpkumQrc3miWc0k1qBc/Web+hI8mw jrXeu47580f8FT2X7Rnrp5NDkzHiBlQySoGhQonYXZA5B9V9le0ofk4xlGI3q6HLfc+fJ4V/zkr+ YvlL8zvzBgt/y5nk8uflvYrwi8r6Lp1tpDtJAiKs92YC6yM5ZitVUquwUVrlPsP2RquzcMhrTKWW /qlPju9yI2PTXWuZdvrNWM5qOwHSq/teSeWPNHnfyfLe6V5f8+69p2nGRJILc3ZPH1D8XGooD8I6 DOn1nYmi1s+PLjEj3tOHVZMIqMqez2v56/m1oumRLb/mj5iS5fjMJ1ukJCmq8VUgilRUnr7jpnNZ fY3srPkIlghXx/W7r+UtRHGLmT8A85/MH82vzW8+Q2uk+ZvzO1zUrJ5j60YuFUlaV+Liq8vtEb5t +y/ZLszs2fHp8Iie/n97r9R2pnywGMy9PcKCe/kR+YWgflt+YdjF5ijTzL5N19RY69pWvWdrqcS8 WWSK4RZE2CEVegPw9jQZR7Ydh5+0tLWlyTx5YG4mMjG++O3O+lteh1ngy9YBB2P630z5786fl351 kuNG8v6X5P0IT2V1NfeYNN8u2gmSOK6lJEbQLbsrGBFIoDQGp33zW+xOl7V7I1WLLllmyEzEeCWQ gS4gOfPYHn7mXbM9JrNHkxSEQOEni4eIiuvvp8nLHpMVx6JufUuDVkt3PElOzU/hn1JHtMHL4Vji q9t9+58Ln2RkGE5uEmF1ddO9OYJLR1FI1FPbbMszk6swjSN4W8vw+koB6UxGUjqg4gdiFh02JiCm wr0OTGqLD8qGSeVfzF86flBrNt5n8jfVrfVxFJEt9MfiRWILKF4sPi2FfCozzv8A4IEBr8OPTZBc JHi2NHijy+99H9gYx08smUC5AVRFipfp2ZX5q/5yy/PnzBot55T8wata6xous6fDZ31lKx+ONCWT cx7MC1a+w8M867H9ndLpNTj1OOHrxyBjudq2r3bnbzfQe0e0vzGGeKUYgTBsiIB35l4zc2Myjlsz EAsF6A03Ar759FYdTcRexfnvU6apHh3FpRIGU0YU8a5f4luJwbocsp/aHzrgM2fDRWGhJ+NfY1rk TNnwU6jPstGNCdt9gKn7hkTkpiI2yzyZ5J8yefNXOi+WtOl1S/jtLi/nt4KF1tbRDJPIAT8XFRsB uTsM03bXbum7J05z6iQjGxG/6UvpHxPXo7HRdn5NVLhgLoEmu4c30H/zj3aeT/y5/M3R/MH54iLy 95PMd5aejq9o8pe5e3Dxo8AR2QgOCCRnjv8AwTfaPS9tdl5NDpMhlkPBI+GaIHFuL2B9z6N7F9ga nSZhq5w9JBEeIeXOt3vf55fnD/zhquk3Nj5TsLXzJqmmamZZ9VsIAqJbxxpIjB3h40mdjGo6gqT0 zwPsr2V1eHMOHNlANgcUvqj/AFB6ridyT0rvfVYavJKMpHDAiAF7ACJ6WT/O6Drv3Pnf/nJb85fy j89R+R7DyTdw6bHodndNeRNZejNMJniS3b1I4l5hlQ0r03z2X/gRzHYkNSdVkJ8SUasmhwg8W38J 3Hv2eJ/4IfZGp1+bF4WKqjew5g/SQeoPls8D0jyzqvmb0f8AClleeZZZLb6xc2unW0ss0IEhjIdO IO2xr03GexR9sNAMUssskYwE+AEkASNCW32/J8y1vsrrNNKMDjkZGPEYgEkC6/HvXa35Q8weXNZv fLmvadPpeuae4ivdNnWkkblQwVl7GjA5utJ2tg1eGOfDIShIWC6TLoMmKRhMESHRKJdOlt34XB9F 6V4uCp+dDmRHUiW43ajpuE7mmhZxilbhB13rhOc9zIaYdSil0wSkUuI9+lDX8MrOqocm+Oh4uRRA 0ZQwaSXkgO4XKzrDWzeOzxe5ThYdCiVVfTVduvJ3Y1/HMf8AM5O9yxo8Pc//0/nyHPc0z3DjfJfD J6rw6nYnauHjYGNKg9M9ST8zh8Rgcdq6pGRQHbHxGXggBn3kTyVpPnrVG8s6kL8fpKMGCfT5Y4Xj COpkLepHJyHGvTOF/wCCB2tqtB2ZLNgMdiBISBNiRr00R1583eezuKH5qJmCe6u/zt9Aflp+Vuh6 K+iT6fY6vqt5DNHcw6eJraQc0vHgLtyt0Zo1jRncVr2HjnguT2h105ZoynjxxlikDI8XLh4gBR+r ioRPIW+miWLUQxgxMuGYIArnddelXb9MPIml+W4ktorjSrOWWcV5m0hIA6KWbhtU9M8T7S1eqkbl llZ85fre10+kxxieCI28g+gPLfl2xtrK4GoWVhdu08rxS/U7aMLCW/dpRIx9laVLVOc9m1up4iIy lEUOpNnqdy6vU448ewU9d8qaTqNtbSWWnWEZWVXLJaW7CRa7q3ONtqV6UNcpw6vVwnfESDtzO3nz bdIY451MLLbTfLkAex/Q+mvcxLX0zaw7A/7DL55NRI7ZJfM/rbcmEzqdeksbg8o6PGGuNS0rT55W lYJKbG2DlSx4g8IwNh4DM/Hq9TKP1yj5cUj+lyzwVwxiOSD1byrpy6jp08Ok6VHpkEcp1GB9PtW9 QkD02VjHyUjeu9KZPFrdSLiZyvajxS+I5sMOKEjZAeFfm5oflG78u3fPR7e1t4p7V7x7W0gim9NL mOQ8WMfRgtPAiozddldoa2GeBhlJN7WZVfz6Obm0WKWMiUR8g+Ode/5xn8j615mudSj1bzNZW/oi 6RbUWBjQvemA28afVwaKNxVq/s++em9j+3faeOIlKGMy4rsmVkjmSbdDrOz9PIHGCRGqoAUL9NU+ SfN+hXHlrzFqekvpGpaZBFIXsbPVYxHefV33heVVAALrQ7bZ9a9h9qR7Q0ePOJxkZAWY/TfUD3Pz 32x2YdFqZ4eEgAmuLnXQ/Fjgnl5AcSnuaig9s2/EO91ZxnkrrNcKeX1oip6V7YeOJ6KNOQbtU1V5 H04yV9RYdy5PTkVGcH7WzAyYR38X6HvPZLHUMv8Am/pY3qr8ruwodpI46E/IHOZ0Utvj+l6nUj7m TajqVtZKn1h3ZpTxjiiUszH57AdR1Iz0DtXt7S9k4Rk1EuEHltZl7ngOxPZbW9t5zi0sDIjmdgI2 auR6ML8y+ZtW0G40u4GjWtzazF2lsJ5HrWFVarSpwqCT0X784TQ/8EXJ2nknDT4qjGtydzd9OnJ7 7t7/AIFUew9Pjlq84M5XYgLEarqeZ36M1n/Njzda6fY6nfeWvKttBqYZrVWYs4ABI5onIoWoSA1C RvTpk8PtJqcplGEL4Tvufs73Q5PYrR4wDLPIX/RCUH88L8j49G8r/DX4Qk/YVJ+z9GZJ7a1w/wAn /si0j2Q7OI31Mgf6oQ2o/nDq7wvby+TtCmiuFC1j9WMOrIJNmFGoVNDkD29qweE4+7+LzpT7HaAR sag9f4e4cR+xOPyy/P3zN5W8xw3/AJT8s6f5d8yWAnmn1R3F5b3FnIo/0NrWZOCqvUvy5N0JznPa XLl7XwSxao3h29Fb8cT9XFzJ8uXk7fQ6PB2Xwzwj95/O/oyHLh6e/mk/5ufmp518+avfQecLrRjJ aeYGvTbaPFDFbNeOiWrNZywKyspjUFf2e/XOZ7N7I0uHANRp4TiZx34huBufXA1W/MB6yGvyZZDF lkDGJFUefIemW9muVvDdRhA0HW5PUtPqJuU9OKWSXj66qxDKVA5UBatfoGbnQ/44IkergNmhVX16 jyr4sO04/wCtZMT6DkFAEk8QHON7Hbnxcr2VEtIpTpguZY2tEiiGnxwSuOI9Y81UuG+MsSSPsjfM fMZDJm4BUv4rA7hR6emviXY6aEDh0/iSuPKIEiKHEeICwfVd7fSN6fWf5L+cfMfkW6v9T8jPa25u tIuWZ7kR3dqFNyOLRvMoKqCgqX9+2cX2vlOswfldUbjjzRkAI8M+IxN2BzNGgI9PN7/szsPTyl+b wg3LBM2ZmUIiMtuGWx4ep4uvkxfzL+c3mKDz0fzD846TD511K/1Bp7qKKRLOCWeKQBSTCjBo6gCi /s9Dno/Yva+XT9n/AJTD6YCIABHqgDz+Pv6vjPb3s1hyaoZgRZJNjlLuPuRHnj/nJrV/P/mO+8x6 v+WWhwXl7QzQWpWOBeBEQCKEp4ZuOze0M3Z2AYYRkQL5y373mNZ7O4dfl8WWcC62EdufCPtSJPzU MtB/yr/SFArRyTQgP6ZofR8cyJ+1mpj/AJM/6byv7mWL2A0uQj/Ch0/g7zwj7UDqH5pzWvqI3kLT Sjh0MkTumwb0zxYRAg1xx+1uaQ3xm/M+Vs5+wmHGfRqgfdE9/D96loev6prM17TSfqVpZKhcrMZj VyQtPhWo+E1OdH2N21LXmQlDh4fPmT5On7a7GHZkImOXxOLuFbcvvZCZpwnNoGIpu5BpXOg9N1bz v5iVWQ//1Pnm18G+1GpB6kjPYw+XyltyWetETX0x7UrkxIhoMQei5ZEJ2j/E4eM96OEXyWXDXphb 9HJCbld0W4LBG9iV3HzplGoll4P3RHF5tunGLjrLEmPkq+T/APnIbzn+S+s3OrQ+TdJ1LUb2ymsI 7PUIjcxlXKsZIqU4sKbMD0JzzP2v0+TtbANLqjKAEhL0HhJr74vcdjafT4T42D1WK33/AAWf6P8A 85lef9cSbTIPy/8AL1jdXMsMyQxWrho5IJBKrQNy+H4utN984rF7L6TDLj48m0ZA3LYxkDE3t3O/ OqlVCI5g8u43s900P/nNX8/rSa4gtPIvl+c6M4jnbizmOQgllNJabBTWh7ZxWq9m+wo8InLIBLkb 6d/031ey7Mw9qa7FKeCEZAcx8/PyLPYf+fiH/ORNhpMWrN5E8rDTriZ7W1kuEnjM0kQVpAietyPA OvI0oKipyvUewnY0JcPHkJoHYg7Hkbrr0dTCeq1Ej6AKNG7FEc+vRFW3/Pxr/nIS7WzFt5A8ryJd Q+vb+nHcGMxAEl+frBQAFNa9Mpj7CdiShKfiZBwGpAkWCf8AN6stZh1elMOOIIybxkDYl7j+g7oI /wDPwD/nIOaPUr6byP5TV9NdU1COMTevErfZZ4/VB412r45Ri9kOw5ZYQEso8T6TYqXkDw83c/yd 2ji008vDA+F9ceL1wHeY3y9yI0z/AJ+O/nfeOtuvkbykIyTSe7FxEhkQEhFYygciQAB45frfYjsn THeWY1z4aJHny5OD2dg1OvNx4IA3RkeGJPdZ6rLn/n4P+e13b3V0vkLy0YLadLWaQCcJ9YkJCQhv WILMQaAV2BOZB9hOxoYxkOTLwkEjcXQ5n6b+bDFl1cc/gCEeMHh59ffdPN/zG/5zX/Oq1hXSvMv5 deXIYbpI7p44fXYlEcNR19QkDkhU1Hyy/sD2P7E1/rwZMtxJ5/oPD3dxdn29k7U7IIhnjjo1uDfz 3sfJ5+f+fknnqPVHuZPya8ptA3w82tbkod+XEp6leNTXN/h9gNFijwjLmr3j9TzeTt/LIbwhfu3Y vpOr/md+aWq+ZfO1/wCUbfy/oIvbifXNdvpWt7WGYnmbW3Em7OAQqoOm2d/g9s9P2R+X7Ph6pVGM YxBMuHlxGtvMl5bP7LT7RObVGxzkSSKvnX7EmM0jMeUg+L9knPWo5YvmxwzKsjEH7S7dq4fGCjAQ notp9R0XUILdBNKTEFRdz9quw+jPP/bLUxhmwEnb1foe89kcBlHIBzNfpQt95Y1W4m0ib6qycoaO WUqo9Nd6k/LOR0vaWON79f0vVarRyrl0a8mGw/M251DR/Ksqaze6b6Fw8aUSgEyry+OhIFdzTbLf +Cp7Q6XD2fhJmK8Tfn/Mk7T/AID/AGROWvz8YoDGDuaF+JH9FvXfzu/J4Np+mSS+ZdB0K7tbK+1K 4gnuoi4jgtLdzGV5VLuxKqvXltnhX/A89q56fJkkMGXJGUoQBETw3KUhZNchzJ7n2D/glabS9tY8 cIz8MQ4yZEVY2FAdR6bvkNmC+ZtAh0Ky0fy8t7Y65Fp0UscerWAQwXALBg6vHs5oeJYknanbPavZ LVHX4pameOWMzo8E7Eo7UQRzHK/i+Ke0Onx6TN4OOQnEX6gK4r3H6mD/AKNtgTW0KivgaV8OmdaQ Hnl0f5arrMD6sPOWjaDG+q3llHaX8iRyo8WiveowDOPhJi4A0oXPAb5wfbntYez9acA0+SdQhK4g kG8ohtQ5i+Ij+aCeT1nZvszh1mk8WecRsz2rleOqv9HxeR6Xewaffyat9Y5213pVbXVXjeOOV2jA Z0qN6NXp365vp/voUed7jbvvf4fY8rrcUYHhxmwKo+4AdUvh85f4l1GTVtc1O01LVtQuDPeXN8gi jnm5AfvEQJwWgHIrSgzX6vQYsGj8DTAwjAekRJ4h/Vu7PcC7jsbXEaoSzmMjLmZj0k/0uXCO8jem f+UdY1HXfy58/SfWdOufOWpatDdDQdN09ZFFlFFxdqUKxgsCq8RViaV3zktToI6ftXT8cZnTwxkG ZmfrJ2B3Bl3mzsHrNP27OfZGp4ZYxnnMSEeGNbUDQoiPp4uQ35PSfMej29r5X/LrWdQ8oX/mDUL7 TJbfWrKOwlinsJYL12IlghC7NGnwk8SeQOavR4tTPWa3FjmcUIziYHiuMwYDcSld0f6wHLd3eftn BLS6SeeEchEal6AJVfFIcMa4d7FiifK0d+hfO99oFhqn5d+WdS8vXkFmb7Xry10i6kZ2guyVtniE Ukakx8WIChSOo3yGm08MefJi1cvEhxAQBkORjvIHaR9Rrnbmdo9vwlo4HSTjhyTxk5CI1Z4q8MQF iHEBxV1+LBvOHlrznrHlvQry88t3Wta5BLNdeYrjTLSeSNBJMWDyrHEAhY70G3hnUdlarDpsk4Xw Q9IgJbE0Olm9vn3vEdriWXS6c7TmAePh6WetDYsruPyG8zL5Qg83RRW8a39tBfWdhd3cNvNxl1Rb RI5FkZeDhiHINPg37ZVn9v8AS/nZabw8hMZSiZCBMdsXiWCOYoGO38WzjaX2Kyx0scoyRs8FRII5 zJ51XKt+QPp5veP+ccP+cWZPzOvNHtr7WtNt59Qtri8vLW3mjma1W01CS3lDKGY7sOQHdTUeOc92 n7d8eoOnw4Z2ZcPFIGMPViExInoKNHuls7TF2Bh0WmGfLluQ4DwgczGcpEA8u4XyB2L33X/+cLPK +mearz8v/N35oWekaZFaS+YdMlkaMKZfWWNuSFgVLllB/wAnMTU+2mTTSlE4vXEEEi5Rl6LiBKIO 54ZfVXnzasHZOLNhGaJlK5RHDQB2mZHyI3A267PnbV/yq0f8jvzFsfJnnHXtOt5NXhguIg1wlPqr TTcZXK8gBIrcgD2zvPYf2t/PaTUZOCWOVxIEutwBoEfzeRea9sOzMMZabgmJx4SJbGNHiN2D7/mC +l/z3/Kz8pdN0PRLX8qdQXzdrF3ZSahq9nHdW8cUFpHEH9Zy5T7VCFT7THYV6Zk9he3OWGoI1RPC Nr4TtK+Xn73Qdo+z+OWP90N+dXzHe//V+fC2MB2Jag656f8AmXhPyYKoljbI3I8mA/ZJ2w/miWB0 QBtDi70h5xCtwqSMwUha0qwqBX3yA1o5Wp0fVTk8z+TdP1GXR7zVjFqVsCZ7bg7FKLz3IUjp75VL tWEZmBO4bR2aZQ4gDTzLzHqmi+btR0+90KWS6t5nFlbRyxlJDKRRyQf2em+cr2pqxqsnHHlT0PZ+ mOnxiB73uVr+VFz5L/MfR/K/mm2S2N49k7OvB+VvfIGH2SRUhulfoGcH2T7QYe0dEdTA2B4g6jeH Pm9L2l2ZPS5vCG+0T836SeYP+cP/AMg9S0q8vPIPnKG0FnYQyG71K8it7YXvN1lhZ2TYhlK9NvfP FO2P+CTq9P2lDBjiJ4uH1XGpb19HfV35va9i+z0fy4nlx5JTnI1wE7V1IHv3fHnkH8pV8865p3lj Xr2KDQtGvbuPT7hZ0jZkkmEcxWY8XlFYwSxBoPCudn7V+1g7J0sc+CN5ckIc47D0+mxyjz5fansH 2fGv1WaGcyEMRJoG5E3yHU3XNPvzJ/IUfll52k0Dy5cWmuaTdabKl3qUF4l1EIDCHkWQsFELBTXb opBrvlXs97Y4+1OzZ5tQOGcZRsAbGQOxiR9QJ2o9dnX9qdjeHmx+HCQjKVATJBA5VK+XfY6PSrr/ AJxZ8oT/AJMweffLl7HqmuzWzXEujNqgEzmBXMrLCVAbgVrTkNgc5ns7/ghaw9sHT6iMY4xPhFR9 UdxuetS7++nc6/sLBjx8OMZJSMOIkk8EiRdA+Rvnz72Kfkr/AM406H+Zh1O31rWbXQNQt4FaJbq7 W3QTutU57PQmoovUjwzY+1//AAQcvZ2pjDSxjIWeIyFCgd4gmvm19k+z2H8gdRnjklvQjA3X9Ijo lNx/zjtqfl3805Pyt1oR2tpb3dndTRvPGyM7ws3qo4JLqY6nbcCtQKZl6/28xjskauIPiDiFV1sc 6sdRuDvt3o7J9no6nVGr8H6rvcgX30bJBFPq787PyvX/AJx6/LnXPN+keXPLvmrSfM1p+htNkltr TUBp17dg+ldpPJCzMY6EBWqG79M43sHX9qdpZ8cNVmIjK5CWPJcZCNEw9EvQa6GjzcftvTdn62Bj gwmGSBHFxWCRdcvj37Pyd8yeVvNVr+Vsv5jxRMZLbzc+mNq5XnG/+jiUW5gb9yAp+LZKmu5ptnqm j7bE+1vyJyHfCJ8N+dcV/V5c/g67P2JhxdlnUCvEGXhrrw191sk/xb5EtdK8u6v5qVtMuNbublTo 1jG5iRTKwFy4kZkReX7uojJoBnX9j6PNHJL1xkBwjiycUpDYdIkbeZLyusy4Y44iYnZBNRoA0epN /YGfn86PLs/kXUfJPknyPodzaySiPVvMus6Rayarb3MbMXjtbqM0aMoUPIrUGtMy8Ps1PLqjqM+W XpO0cc8ggR0sE2PcDR2dZlyYDEeFE7jnMRJvyocmD+XPMtl5b1XQvMWq6DpmtRaRcQT3GgXtmGgu 4/VVGgkHEjjITTl1FajN32n2fi1OGWGMpY5kbGMpAjuPPdjp5SiRIgEeYH6mZWf5paLHr3mPWh5L 8vT2XmO5SWDQDZRpb2cbNLxig4RhgCFINT+znP6j2UGXFCH5jKDEfVxEk+e5d7o+1xp5knFCQPQg D7RumutfmZpetWQutD/KnyppNpZrY217dW1tNI0bTM3pzKJpGHKVZByHEglQaDMPD7N4sGWGLLq8 s5TuhdcVC5cu4eYbfzEskcmbHiiIxq73EeI0Ofefeldv578leQNL16782eTtN866rNCjaNqKWdrY XllLayxTzMwtY4IpVeGsZV0/aBrtmN257OmcYx0ubJCyQQZykOR5WSQbr4NWm1k4ZfEl/DvsBG/k +/Py880/84Pal+Ufl7zzqHl6LWdT1Gxe9uPJ/wBV/fQXEJZWgum5MgYsuxVqUIp4Z4/2ng7VwZp4 p585yg1Hw5GGMd3FKXMEc+EH329viyHtGN4oY4Y6u5+qfnT4x8/fmN5C1HWJ/MflPyPoflfSJdUv l0vRLiH1TFaIIGjRvi4khmcVUdNu1c6DDh7ThM4558u8YyqM5UDK9hI+o0K3O/VrwaXR+HxyjEyu rI7q5DkLSv8ANP8AMr8lvNn5deUbPyx+W1t5P/MSyup18169ZXE8Vjdx0ZYzHB6zBSfhbpsa9s6j 2ewdowykZsspQiOZmTKV8rB2jw+XN1faQ08ccjHhJJ2HCBw1z3630fANhpvmGSfV9Y1TV4L0eXUR ri2uLtGlm9aT0UW3iY1k61YIDxXfpnaZdZ4coxANyJo0SBW+/d8Xis5o09t8hXvmPzdJ+XH+I9Pt vP8A5Y8g6sui+XPyhW5e3uZrW+ne9nRIoo/UFvJKxEk1fhJAr0zS6jTS8XLHS3HNmAkZ1cbj6R1o V/N272A1EgYRnvGPe9t/5ya8zeTfJw0/yFY/kv5V8nwapoLwJqsfq3F9Eba7EhltrwuAz1DRklfs 1HXGPZupxzhOeec5RO4FcJ6cu5yJSEgeGAAI+TC/+cW/zH1vyNrutazpGiXOkznTm0uy1jTGiW6p dn0gWiuifXRQ4Y8FLAhcwfaPT5dcIaeBjIyNmMga9PfKP0/HYstNqvy95OVfP4MX/MLVPzej8z+a Ne8w/mRc6ldJdy6hcSWd5fRy3wnmZfX4QQqg5leQUlQoPbNpi08MeLHijAA1VbHh2uief47mGLVZ MolME1z6i/d0ev8A5Tfn/wD85CQQ33lXyt5hurBtc9GbTvLdlE7NcvcqqVE8s3qqCjBxxrUim2c5 2r7JaPtHIM2QEGANz4jGMQO8R2O4rdzYdq5MUQLuzsOZ+HV9mf8AOMv56w+TfLX5meTfPlzokWla hpJt9WuIZr86re3PpyKI4pn5xNKRPRitAAFPic13bWh1eHNDFh/eGYrkCIC9ieVd+9/BzNBqRmxH JL08Bvc0Ze7v+D5B1Lzr5r0DXItZ1vyJBqf5S+bBeQaL5haS91m1SCUelvGbqNWurTmrNE3Bg4rT jm7Gf8xjOLFLh1EK4ogCMvu+mX84WKas/wCYx1KXqxyGxsyFfrHcerI/J3m/y35Z8jza3LoWu+XP zk0i+H+D7+1uY7fTtVs4bmJnM6F6oRECpUs29MwO04anLqIYzCJwSHq2uUZV7u/cHZ1352cQDUuL ofK3nvnv80tb84XGs69rnmOVvN+rW97aXWiXLRxR2lt6YQCO7ac+q5ZNk4injmx0GjOCIxRxiMAQ QefEfdW3zSdZlnIkk3Xy9ybWWuaD+bfnTVvNn50eYr/ysnl3T4NN8q+YPL2mfpDTJZNMtlSC0nkM kalnhVuT15Mae+a7FpNR2Ti8LRYxPxJmchI+ocR9RH9EbVzruLt45IauRnmJBiOf8PkORvrtt5Ho 8Pt/Mnm3UvMeraDZGfzPaajqFiNKls6PdNDa3TNbCO3VmcltiygngPiPTN7OEcWOOSfDDhsm9o2e fq5frdZgGTJmMIji4tthZ8qHP9T/AP/W8LeSvyt1H82fJ41rR/Mt9Y/mXpd9DFp3kfSbCa+guLSR ws9zNOoZUZVJ4oQa+IzA9oPbbP2dqoA4h4Nbz4ojejsASL6fPydl2L7L6bW6aUvErJRoUSNiOdDq OI3e1Mg/NPyb+Z/kTTNB8sz+UNO0+fS4ru/1bz7qCT2ragJFVorL0XNBJEVdUKqFfarU3zA9nPbW Wvz5NQMhlGZjGOKo3j752D9J2NHcb7dHa9sezWLDpceACIlEGRy71LmRDlfF07uXeXztdXFxEujy JELqe4vGW7fjssYA/ecf8mmeiHLLY95eE8GO+ynBf3Nzol3q9xpcNzr0ksa28LxqXZVcgKWI3qtD ucPGZRMiPUx4AJcI5Mi0ORn1HVzPYRLDpyzQ2UypGrSKUDCQkKDVWJHyycfVdjkgjhAo80Rd615y isYb9rPheQac90aGOqXqy8Y4q06FRWtfpyiWMcFcA5cqHM/r6s+M8VmRO/eWd2mueaRc6ZZS311d 6VqlnLeaqJJRwiuVirF8HQliWJNCaita5R/JWmM4y8KF1z4Y2PLk5Me0dVCBjHLMC+XEa963TPMO sHy5eWF95aM+s3dy93pfmP60VOnRWIf0oo4BVG+u1Uux3FMploTPJE1Hhogx4Qb/AJu/l3NkNUYi W547BEuI7d6Ettc8z3dzodzqyTM88JOtRmUcl4KGMPqVNAxrH8gB0y3HoMUIcMccYggmhEVfPly5 7tc9ZlyzvJOUqPUm6TrWvNGqavruoy6Xpknlfy3f2cl9aeX/AK1JcRWcso4SW0Tv8WwXkCfHKNP2 ZigBxxiZVvLhAJ7uTdqO0Mp2jKQjew4iQPmy3SfNOl2PlhtOuNC1Y60dZh1i8892dwYbprKJBC1l FZOWiBqSy86kEeBzX5+zcua8phAS4DUJAEcZP86ro9XKw6/wo+GJyFy+oE8vdfNhl95k81XWsxal p11fyXMNssyXbycp3kjUqiM9anmp3Fd+mZcextMMfh+FDhq+HhFX7q72o9q6kz4/ElxXV2b+dsgX zv5v1mb/AA15n13UYPKbT2LzyTS/W/hdledkhJ4loiaKCOnw5hz7A02lM82DTw8URJj6QCTXK66n Y+TfLtnUZxGGXLLhJ33vZTvbTy2toLCLzfrb2Ml7qn6Rt47WMxPD6Y+pSCNygYyt9oH+7H2a5Hwt TZyDTY+MRx1yu5H97G6uoc497R40T6JZJ8Nn7PpPPr18mIpo/kO40zRbjU/MmoR3kuo38GsadDZx XS21otvG1o8JkCBzLOWDAsOIHIb5bqc/aEM2WGDDAwEYGEia4pE1kEqBrhjvE1z2Y4cOmyQgcszd ysAcgBsR7yw/y5SytL60LM8cdxRFalSOCjqAv3502D6d3T5Y0dnosFp5dlTS7zzhqM2k+TZJzDqG q2MC3lzHLFwlVVtvUjZtyu5NN+9KZzfbGvyYJ5Dp4DJmjjBECeEH1EfVWzt9FphOETkPDjMqJ51t fJlvmHWP+cedF13yxpnl7zzquuaJfQJ/iPWY9LEIsJXqQyo6sZStd0AG/wC1vnn2j9ofazNiyTy6 PFjMT6I8RJn5Xe3v+x6LP2f2VAiMM0jfM1tXfy+z7XiGo+cNPTWxpy3du2hSSQ3Gn660b2DSIrhV S5tn5BXA/wAqg7Z3nZesy6iEZ6nEMeUc97o9aPUF0mr4cJlDHk4oH4XW+4TnzJ+YHkLVdd8s6brO owHy4Wki1a+08NKwR3IE1yBUvw3FFG4A2zFzRJ8WUQZS4iYgnbkBt3A1z77T+YxROMHlW9fjmFlu fylsYJdPt/PdpawM5S2iQajwPJjQsqwrQFTWgPXbM/8AKaPIQZwjffduINdkhEiGSXuAr9KJhj/L aa8szH50ha+gWZbWOKK9dkanxJQgqSw79B3OWZNF2fIEECjt8uTXi7Q1MTcZG/h8Uxsvy7/Lvzrb avoHlS91m78waZbS33mtbTTLyae2t4iGYH4XREFfidlFP5s1ke1dDph/hUseGM5CMCSPWTfpG9X3 AbubqMcpAeEZTkATMHau7dgWp/lT+W3ly0tr3U/OOv2FpcRM9rOdPnpJIo3jUrDViOVCRUD7s22O XZ+cyjHKJGOxAo1765Oty4tTCjLERfK9rCI8q/mvH+Vtwo/Ku7g1bUdatmtrjXtR0yZNQtDP8DQQ zOqqlQAeQBNe+OWeDDCoCx16FjixZJy9Wx7rtKNXfWvLt7o0vnPQ5dM+suZoLjWBPcokV0QXZI3L 0V/tilKnfMDBq9DrI8WOQIsgmJveJqQ27urlTxZdJKpA33Ed73y4PlDyNrCWt5r+peX9Y8waT6+l xSaGkMs9pcjkkkPM/uy5X4GU8u4yePV9m5okQmDGEvUQf4o8xLv8wdu9jn0ucSiJwozFgeR6ju97 GLTzn+Vn1abWL3zhq/mOyhUWc8V7Zc1iMlCiqJJRxqVPam2R1h00aGAATkb29JNdfNu0RPCTlvgj t38+Q8lKL8xfygXUb+ysvMuvafaSwBxqaadDSKREZnhjmWQFQxLdK+2T0uQGIGb6t+R2Pdfe167F p5ZLxAmG1E876o1fMmiQaLZ33k2z8xec/KwubdfMfmBdOjddLfk8UTGRxKzSSAv8JKlwO9NsfU63 QaecYTIiZHazRNc6/S5Wn02pyQMscTKI589npVxfaD5Y/LLXra583+Z7D8s/NmowxXEYit2jvb+N maIwKJyyMOHxNGR8OzHoM1c49h6ntHHdS1OOJIq+KMTX1Hu32Evg7GWHtDTaIzMaw5DQJrc3vw92 43ru3eSaref847WTpbfpTzPqfmG9U2+oXMbm4JevEosKyuKigApv4ZkYc2YZZSkIxxX378Pf7/7G vPh0JxiMeOeYjoNuLu58r2Ylqa/846fXY/rOpeYGujI8F569sRLDItFIZDNVadz2pTN5GeklESBJ B+10ExkjLhI3Hv2T6bz8vlpNB8leX9Rv7n8lrzUlvLi4MsUgF7JEI5bhYA0ih0QhSXNSPDNdkhov zInQ4hGrPOif1uXHJnx46H0k/C068vX35UeVfOJ1Py/5n1bT/PtnaTXdvcwpA4UcC7IXacxh2T9n r2y7X6Ls7W4zhzxMoEgEG2zRarVaPMMmE8MwLvb4+T//1/nL/wA43HXfy3/Mjyd5ym87vo+h6Vru nnXLG21CW1kubUzBpkkQUDRFFIaoIFcn7UezEtXp5Yji8SVEjaxt3HpIsOxe14QnxmfBHkQT3+XU JV/zk95z81+ffzn/ADA1SDX9Y1/y1L5gvpvLSNeTXVpFZtMzQpCCeHFVoBxFMxPZ72clodNDhwcE yAZene/M9XK7S7Vx5ZmJy3GOw39PwHm8RfVPNhEQMMzNDy4D0KU5gV7e2dF4WqH8J+TrfG0x/iHz aTVvNCRcRHMgQhlQwDqvTcrjWpH8J+SOPS39Q+aOtvMHmaMynmyG4LeoPSWtTT22yBy54/2MwNOe v2slsNV886wDZQRXF8ZFCLbwW4d2ANQAqISd8rnq8oFkgMhHTxZRcv8AmxpnoHUNF1fTAiGOBrrT JIqpxIoPUiFdicq/lQn/ACkfmGccOCXIErYL78yDCpW3vfq4BjB+pginTrw98j/KgHPJH5hsGCB5 AuF/+YCMo+r3lVBHH6oCTuSfh4b7nCO1B0yR+YQdNC/pP2qF1fefpqJc2eoAodh9UKdd+yb5H+Vg f8pH5hmdHCrMT8ijf0l+Y5thKbW/+qyLwdhZg7cuVKhPE4D2p/Tj8wyGjgd6PyKBj1zzxbyc0hvl kHELS1B3X7Oxjyce0q34x9jV+Vx8qP2rZdW89TcjcxX5DEux+qjrUHrw9hth/lIy/jH2LLBihzBC heat54tbSO7u7bUItPnYxxXZsiY3ZRQhWEZrkhrZk0CLYHHhrfkxKfW/PyHl+gdSTT7uf9xqLWxE b0/bH7r2rSuCOqmZcI5oMMYF9GS+WNXuBZ3pvWljufrBqbhTESCo6AgbZtdLxmJ4hu6/UTxiXpOz J9T1i3lsRb2KLLdzxiCSfg7kIx+LZR2yrVYoZARIc9izhlMRYLyO88m6ZYywtCLqWScmqwzSIF2J qWeI0/HMWWDFE7H7WQzZJf2Mh+ox6udMk1K8uBd2UnpW3166acCMJsXPpGoHEAAjJRwY5nc7ljkn IDlsiovJVkLlLtLy2neIlgwY8DXqGRbcA5dPs/Gdj97jjWGJ9ye6d5dgtdXi1eKDSbi7hf1IY5BM 0QmFSr+mI6Eq1CAdtqEU2zA1PYWHJiOMzkIkVtLeu666/wBlFzcPa0oZBkEIkjy2+TINA1i8/L+9 u9Z07S/LN/fXFhfWUsGoWct2CL1izyrGUFJUrRGFKADrmr7U9lMGtxiPi5ABKMhwyquHkOXLvDka TtiWGZIhGyCNx3sy8s/85Hfmh5S/M380fzJ8paLp+na1+aOivpvmWE20qWSxzemC0CSoQHX0g1R3 J2zn9d7B6LX6TFo80pGOKV842d+LhO2wuqqpChu5GLtOeKcsnCDxd9/Pn+x5h52/Mr8wPPelWNj5 v1I/ovT3nntktG9MmWRUHwrDGtCwiRSe/EZuexvZDR9lSyT0+OQOSr3J5XX+6PzZdodv59bDHjyy BEBQ2pF+VPNF9Z6PZ6Xw0O7srO5u7mBNRjl9dpby0+qnnMI1dhEvxRgmit8WZ+b2djqcniGc4moi gSI+mXHyqrPKXfHZw49q+HAQqOxJvruK+zmHpXmj8yvOnnny/NoPnLUdB8wRS6hZ6jFfXJPrLNZW 6Wy0/dcaSRxqHFN6Y4/Y/SYs8c+O4kAigaiRI2bFc7az23kliOOVGyDZ3O23PuZD58/Of8xvzH17 yd5i836n5X1rUfIenHSdCW6tIjGbQoE4ToIAJSAKhjuDuDmJP2J0UsWTHxTHiVZEyJDhO1EcvPvH NysPtJmxZI5Ixj6b2MbB4udgn7qp5BZSy2Gl+YNKgPlz9G+Ypo5tQtHbkolgLem0ZaMlaB2FK03z LyeyunyTxZDKfFjBAPFzB53tusfaHJGGTHww4chBI4dgRyIF/i9kVaa0mkmOSDy/5Juore8+vS28 8ckwmrAbdopCTyZCprxJ+1vXrmHqfZDFk4rzZY8UeH0zrh9XFcdtpX17tmcO35iMY8GM0bvhNnbh 3N7j9LMfyj/OzzV+R93rlr+XujaTrmk6xe2mr3ui30jz2pubZLhIv3TMTxT1yQOXUDNT7Sewmh7b hCGolk9AIBEgL4qu9qJ9Pd1Ll9m+0ObQifhcPq587APceYtJNU/OfzxrvkqDyDrWiaPL5X0+6v7j TbadomNi+pSO05hITknEvVQpFKD6crS+xHZ+HVHVwjMZZCAMuI7jGKjY63172vP7QajJiOImPDv0 HW+vxNMa0X0dKtYdK0RNDMNjqp1gX97J6tzNMYhGI5JOLExAAkIGAqWJzb6r2f02oySlMy3hwVdA C7sDlxebh6ftjPpogQIFS4uW91XPnXkmD3tzLrGl63KPKa3GjymSzsGjQQlzJ6hMileT1bf4mqO2 Y8PZPTfl54RPJU+Z4vVVVQNbCvJvn7R5vFjMxhceXp29533PnaN8saprflXTvMOn6JqukCz8w2r2 mswyzCaNonmWYgBo/gPNR0I228Mu1fsxpdQYSmSDCqo1yvn38y4mPtjLHi2B4iTuL5/FLta1W81+ 20DT7qLyxDJ5X039F6fqtrSC6lgM8k5M0qLWRqyFSWH2KLjg9nsWHPLKJTuUuIgyuN1WwrYdffu2 y7YmcXBww5AXXqoed9eve//Q+YulyQNAfVdVb61AAG/kLfEfl456hqJSEtu4vD4Yjh37wnmvfUo9 OhNpNHJN+kLtWVOvo1/dn5daZj6KczlIkNuEfPq7LX48Y0cDEgy45X/V6MQ9WRipqeu+bKnSUCGx POOQJY+G2GQ2cfiIO5ROnzXRvDzB9MjrQdc57tbFKUPSN3ZaGYHV7H5T1TXNO8xaLd+W7i4tNSia EwT2h4uJKiu4zjfAySxSGSO2/N3+pyYrFEcg/e/z/q7XWt+XW1DVLaexuPJ1p6j3LJJbjUeZ9YkE 058SKjPmz2702qM8P5eMiBL1cN9z6j7HZcJxTuQv09Ryo/Y+Z/JraOt8huprMXqar8TiiqYvUNSB 0pTB23p9SdIRGMvo+N0z0GWA1Rsi+Isr/O9NDfVdMns5bb6stttwZRSSo68c5/2Kx6saeQyRlxX1 b+0ZECHGRdn72bWNr5c1f8s7i2hubL6+6ERzOV2QeJ65otQdXp+2yTCXh2HeR48kY19BhXlbDvyV j8uxXGrWeozW0KGQiOKVlII49RWvfN57bfmjpYyxRkZX07nE0XFGEhj3lY2DyPzdZ6bo35pWkFp9 VlVrqN3uYG5o4lkr8SsKAqDQgZ0/ZOpz6jsezEg8B2POwHXyxmHaQlI/VIGu6+j2f/nJfyf5cf8A LYa5pqwpf2kIJSHiC/IU6AeOcV/wLO3e0j2xLT5okwlfMHaj594cX2gjlz6bJ4gPokCD5XRH6X5G 33B9OJkH74XLAo3UJStafPPrvSzzxzfTtXc+e5oYfA572kV+yr5d0ak1ZjfXa3EddxGoX0jTtUk5 2Gh4znlcdqH7XSZ+EYY+rqf2MafgdPaeo9dWoF7kZ0MDLjqtnnZ5alzUtNuHa5t1cBUZqOadBktR D0nZux5OW70zy28dzqYtpYYZIDsCy/xGed+02OePHxQBt7v2dyRySqRBZt520OKws7ebTdN9Uuqs 7RKCAfuOcv7PdoZDmrIa36vR9s6OAxEwHTowfSZpktdSMytC8MQaBCCCWr07Z6nqMtCPAAbfK545 HLRsPs78ndJ8o3fke6v9UvreHUzbGQK32g/hswOeYe0XaOsGq4YQPDb3XY+j0/gSMpb0+N/zKvza +br2Kxl9a2hkPoTDcEV+nPQOxJZJ6UGcN6eU1sYRzERk9387Jptv+S+g6tbXyPq1zG63dsh+JQAK VAJ/VnM9l5s57VnA4/SDts9R2nixR7LhMT9R5vkuy1CWWylkZPjQkqCu/wCIz005pRlQi+cnAMhB 4nqH5X29r5nu7bTtS4W6SzMpeUABdtiemartfW5METKEeidJp4TycJO1vQ9E03TT5mvdFkWGeG0l 4JcFRxNO4NRnL9rdp5o4RkETZdxptHCUzG+T6S0Hy/oy+ZDpnrQK5sldbxivHpuoq1M4LUdtZzHi MTzeixdnY+hfIX5uvFo/mK/gjRZ0jmKh1UEHfrsDnpPs92gcuAEx6Og12gEZ/U9G/LDQrbX/ACjq momWK2NrGWKGJeRoPdh+rMTtbtU4tTGPBzb8XZoOMni/Hze//wDOP3lKLzX5K8z3Vtfw2L2NwYik sKK7HcbEOv6s5f2k7VGn1eIGF2Ldt2PojLSTIlVF8k/mr5cm0bVpbK1s0vZWmcvwjQAmvUkj9Zz0 TsbtPFkhchWzymt0OYw2N7vsz/nB/wAu6d5yM9jq1hYiG1kLTK1rBI54bhQ1AVqeucL7f66OKceC 93Z+z2mmSRLkH1j5t/IvyVqPm7VtK06xsRIlmLm6W4061mVef8hehzjdJ7QZsGME2QDXMh6Ydlwz TO/Mdz5m8g/lPoGmfnHD5P1bT9K1LTtZduFvcadBwKg1KlAaZ1et7dlqez/FhcZR6gl0mTsj8rrB jkbEvJ9B/wDORv5Mflh5P8nfpzRPJ2i6HfIDCk9jYRxMdu/Ej9Wan2e7V1k9WMWXJKYO+5bu1tHi hh4oARPk/wD/0flLbNy40PfpTPWJF4WIsJnKSqbmo7g5XCQtulAiNoESUPjmUC66UuFWDg9Mlbi5 NymVvIAy8cwc9dXMxmuT2L8tZLo+YLBLaQJKZBxYryoe22aHXjH4Z2bsvEH6T+Y/8Ypo2ni41uN1 ES/u/Rj2FP8AJOeSa+GmMjcPtew9n55gNpU8u0ibzEmpfutRjVuQq3op/UZrtXh0pxbwPzd5hnm8 bY/YmXnS+803Btxd6kJDGAEAijH6mOa/s7T6OF8MftLsNblzyIMpX8Ey0rVfM8Ghug1JEiZaU9CO v31zB1Gj0cs98G/vLudNqNQMFcW3uS7y5qPmSG6mmt9QCEk8iYo/45k67SaScBGUb+Ja9DqM8JEx LHr6916484QXMup/6QsgIbglKg+22bHT6XTQ0hiIbV3lxsubNPViRlvfk9Y/NnzH5kuPJy2t3qkL xNEKqkS8mIHcrmi9k+ydJi13HCBBvvdz7R58p0ZFjfntzfm7q8swnlT1CfiO1KZ9H6HBCgQHw3UT kCRbG55HaMKWJA7Zv8MADydbkmSKJQQBIIJpmaAHXSFlGWkQ5jrSvXIZTs3wBL1Py3GEkjZVoa9S M4/tiImCC9d2OTCQIeuvPK9qFajKBsKUzi8WlgMlgPZzzy4Obz/UUVpG+EfETU52mjFRDxmuozJp F6ZcT21vIkMzIhBqg6ZZlwQnIEhxITMY7F5trlZL8OwLHluT886HR4wMbodTKRnsyS6vnk0MWzcy qrsCfh+6mYmPTAZuLZzs2pkcPDu89QSKCDTc9tqZvKDo/WyjQXaGRWGxPcbZh6rGJBhimYzZ3YTO tz6oVuRO/jmg1mAGNO2xZpM6j1iVaNweoXrXf8M5uXZ8b6OxjqiByeR+bLtru6Z25bn9omv450vZ 2nGONbOHnyykVfRtYltLGW3X1uLih4MRlubSCUr2Yx1EgK3Z35P83S6RZXdvFFcFZiWJWVlFfcBh mu1vZscswTXyDkYtZKETHffzYF5l12e9nlctJGWJqC7Gn4nNtpdLGArb5OJPNKn07/zin5ol8rap Jc2kc00ztycQs3I/8CwOcj7Y6COpgAa29zm9l6yWGT6W/M785tbstbTUrX65aXkluI3kWSSNjGK0 VvirTOT7K9n8U4cMqIt3eTtjJGYMbDwjyn+ZGrT/AJjaf5knaafULZgYJ5ZXLR79qHOl1XY2KOkO KIAB7nV5+08uTUCcrJD6E/5yH/NbVte8lRWOopIYmT1TxBA5EbHY1OaL2Z7IhDVcd2Q2dr9pTyYu F//S+Ttm9CByp3z1PIXgoc01nkLJStcqxndzMh9KXK3TalczYl1GSXEioiOuElrA2tMLZgWHt2zF zHZtw7l7f+WCK2tWpLFCHWrAVPXOf7Rl6Ds5GTYv0Qv1tzo1spvRIwiUDlHQ9PE1zyntAnjOz13Y lVzea2fpLqBX60iqT0CnbMHUX4fJ3uKvF5ozzC6fugZw4FOKqvb3NMwNMDvs52oO43TaxWWXTPhc BeOwb+zMHMYxy7h2+AGWLZZotvdc5VW9SE1NTRifwyzU5IUPTbLSQlZ3pKxYSv5kiMl4snFh8e/j 2BOZgzgac1FqGEnUCy9A/M+2ceWUWO5RlEX2fiHb5nNX7N5wdWbj1dz7QYiNLsej85tfQpeSgkbE 9M+iezcgMA+GauJEyxiU7V/DN/iLrZhD1oOtN8zQbcKQTCxqXAHSv45XmIAb8cS9d8uRSco6n55x Xa2aNF67snHKw9KmPC2+KnTce2ctgmDPZ6jKKgwK/eMyMAdyc6/SyqLyGsIMqRtrZu9qzK1Fp7/w yyWoAk4owkxec6tCRfcS3L4t9832mzXB0ubF6+aa3MLDTt3JFOm9Mrx5Rx8mzJiPBzYcFI5A+PfN oMjg+Ca5sh0hCzKNx8sozz2cQAmdM6srZzIv2vmTTNJqcwp2WKJZUlgSnIP+z3Y06Zop6kA8vsdj DESHl3mK34Tnoat41zeaLPxRcXNjNrtNt3NuPhO/SmW5cwtY4zTM9J0eQ2skjRlOwYMoqfpzX5tS OOmccR4WA69auk7rQglqUNM22nyghxZxPJ9DfkHazx38Lm7azq4oUCivsCa5zHtHlHDyty9HjuT3 f8w9KNzdtMXlkZV4xySkGlPAnhX7s53s7UiIAdnLDZebeSvLE935ljdJGWh/yPH5nNxrtaI4XCOm Jm9a/OvRp08sxxmZ5AkQId3Q70ptRRms9n9VE5rau08JjGn/0/knaPuKdM9NnJ4LGN0zleqr22+j IQk5M+SDD9d++ZkS6uQ3RCP70yVtdJjan94N9ye3zzFzHZtxCpPc/wAso+WqwOTUB1+Hud80PaE6 gQ5OXcv0BngafSIfTtRABGKnnuds8v18wJnd6vsaBEWFWVpGl2zSUNDuS2/6s1OqzHh2eiwYxx7q +rR20kiIFqoArVjmuxZJgHdz5wiZMp063shYcRBGDx3PIk/xzU5suTxOZd/gxw8PkraFbWcdxK0j RUoaBnqPuAyWqyzMRVs9HjgCbQ1tZ20nmVHSjLzFeIPH9WWS1ExpyFx4Yy1ALO/zVigTyyVhkjdx EPgFQenvms9l8kzq7N83b+0MI/ldn5leZVZb6fkf2jtn0p2XkuAp8D1sTxlh87invnS4JOny7IMy jwqczolwiRfJM9PlPNRxocqzy2crT7h7J5Zm3iLKQNt84Ttk1b2fZArm9Gu5kNrs1ajpnLaWR8Tk 9LmA4Obze8YGcgAfa2zuNLL0PF6qNyZfp8JNgz+txULUrXvTMTLmHHyZQx+nm8o1gn9JbGoDde3X Ok0c/wB26LPj/eWnd6Y/0aAGq3EUyrFM+I5GSA4GCGSlaeObWM3BlEUynQRzZSRmLqctBwuD1vRr BFMigLXfvnP6vM7DDi3Zn9XIiJMaU49qfxOc9LUXLm7eGF455oBW5AGwrWg+edJoMtxcLNDdM9Ji 526fFuR0rT9WSzZqKRDZ6fpOm231MPJEGbuWZtj9+abLqZcezfDBHh3eSebY1W9YRKCOXVa5v9Dl Jju4WaAfYn/ONflOz1mNGvVjUHb94T4VqBUZxPtTr54zs7Ds3Sxmd3unnzy9b6cZIJjaPbsv7qSh 5AAdAK5zmg1kp7i7dz+VETR5MV/KfRrFvMrPNI88HXhHEadelScze1tVPwfP3tMMEfEek/8AORNj ph8uBLO3aBhHWvFafCPYZiey+eYz7m3D7bxx8N//1PkPbyUYUz0mbwkdimbS8kp4dcjByJnZDB8y ol10huro3h0yVtZCY2rj1E6fPwynJuGWM+oPa/IF28F7EynowJoc0mtiJRcifN9q2GtXEmnRiS6l cBBReIp94Gee9oYI8XJ6PsvJQ2SEauVuG5cia7Bht93XNLm02z0eLI1davLIygKqkUoaH+OYQ00Y 9XOGQlkdhqV+9tx4qF6EdNs1mXDjEnb4ck+FMLS/kUsEjjDeNK1rjLECNyW3HkIRNheXSalGzBet T2G3zODLigcezdgySGQJz56vJX0ZiGQLwNQpr99CcxuxscRnc/tfIZYXwN5tlT69LQ1PI1657v2P fhh8b7SoTLz6aWvyzqMJefzIQOAetanrmfGTgGNJ/p3Asvj88w9RkoOz0sBs9c0HiojKuAafPOL7 UnZev0EeEBmNzdFYqB1bboBvmj08LlydxnyHh2YfJOfXqd986nDGovNZj6in0d7ILTgGABHTICA4 mkz9LzrUWD3hYknfrnQac1CnVyjZRNxcA2gTkBt0wQviZn6aYo5+Iiv05mhwpsp0SURstdgcxdTy cU1xB6Vp1wQytyPyzm9XG3Yac0WVSagBDQt2/mP6s0vg+p2wyCnkuvsslyDWu/bOg0diLg5T6k70 hwsSLQE0GOYEsol6bY3cUVoPU4cqbFq0zTzgTPZyYyHDu8t13jd6h8LBAW/ZHT783uluEHCykW+2 v+cd7u20hIjMBdLQFUKMwJ6dR0zhPaaMsh22c/s/IInd7D+Y2rLNy9KySGN1IK+mar7/AGq5oOz8 RHMu7lls8kg/K2R7TUBcGZ1VjUBEIqAaVqTx2zK7S9UKaIS9Vpx/zkBqdze6KYQxokR+MhW2A78a ZP2bxxjlsur7amZRp//V+PcbgEHPSZPDVRTH1Krscqid208lNXoevXMuMnElFXR6denvhtrIRcL0 III65XMseHe3qHlG7aK6iI+ZPTpmr1IsFvkKp9d6J5hk/RyxuZEHCleQp06jOI1+muTuuzpmKDOt BZS3qE7/AGjSuaTPprelw5Q3LrnqEfvAafLMA6SnPhnHendlrh9L0+dVPVa5h5NGLt2OLUbI+31Z Axp1HQdMZaaw2Rz7oq21AC6WSlDXrWp/Xgng9NNuPL6rVPM+sPPZOAz8eNOLH9Qx7P0/Bkstuuz8 UKD4980TA3clRTc75632T9AfM+0Pq3YFNLUkk7Z0WIvP5hZUVlo3TMriLiiJBZHp0x5KemYec2Ha aWL1PRrn4EJPHamcrrRu9TpuQZJNcBo/7wb/ADzX4Y1Lk5mQ2GKXFxxm2favY50WAXF0eoNSRaXl YiPUoCNxk+EW4kjtuxe6mrKa9id65tMPJw5Gise5/dkE/TloG6mWyTtJ8Ry4OFNPNOnoVoaEHvlG aqa5xsM5sLw0UlyabGgzR6mAbcE+9PXv0ZKFzsO4zVnGbdlHIKYLqk3OckEkV75tdNHZx5Gymul3 HwqKGoIrvkskVEqZrHc8bf7LA+zZgyh6m/oxK7k53sZFDRgSTU5nwHpponu+yvyf1yKyt4eS0JAJ 6BR9+cP21gM5Ofo8giXonnjzTNcRcYPTePwDA18K5qdHpBHm7SWbuUPy51aVZWecyKq1oUUNvXpU t2yevwitmkZjan+c3mCK40xkhlM1F4irAU9qA5k9hacidl1XaeXiD//W+OSSEZ6NxW8SQihKaDfp kBzRbXM9cyIyYcKskpyRLWYomOQ1FD17ZCRY0Qz7y3cBJoiWK7iu1Rmu1HJkQKD6K0nWHiteIKsv GgrWu2czq8YJdvpNl76kGblzAr+zmly43cwydzTXaPQ8uLeI2zFIIcoEHdOrS8HAVerDuaVzDnHd 2WKeycRXjVqJOnQHI8I5U3A2qx3TmTmzkeHE02wyiKpnA7qOs6hS0akryUXdWNcOlx+vlTPUT9D5 r8xXjSXEhIpudvpz0bs6PDAPDa82WDTzspNDU+Gb7FToc0SFOO5eo2H05kbOMDJk9hOSVNQAeuYO d2mnt6TpFwhVayHOd1l3yen0vJkklwPT+FjSm5JrmBijvu5k+THriYlyaKSPHN7gGzp9Tz2UmuiE NSBQdsyYiy6+fmkc0/Nya5n4+ThS3Ki81E6/M5bFhIbJc0+/2stDiTl5pxZ3BBXfplGU7Mhuy6yu Ttmp1AZQBtOJLtVSp28d81wiSXNBFMRvLrnKSGA36Zs8MSA1lONOuQpUhsE42i6NsqN9+6AFNx9+ URx7txnskIvG+uJyfiAemZXD6Wgyovp/8vr+0EETkiQ0otfioae5zku0oSsuZgIZbr2tOn90iIrd RwC/ia5gYMF83PM6ZJ5Q1dpoixf06UoU9+23jlGqwgNRmWG/mjrN0kTrE6tzBqZV4H9dPpzZ9kYR e7qdbMnk/wD/1/jQH6b56DbxpCqH/tw2xMVQPXphEmNLw5yfGghERybg5EyYGLLNHvXieOm4PUZi 5xYXhPR67pmr1jG1BTpXNBqYOdppJh+lQSfwzV5MNu1xTXpqpJ2b78x5YHMxzpN7bV3oN9u9DmNL Thy4ZSm8erNSvKuRGmDZ4hRK6sw3LVptxJxOnDZHMbSfWNYdoSA/BQN6Zk6XTAS5MM+cyDxHWLqs jn1CSTUb52ejFAbPLa07ndiTzkk71zcQLo5gnm3HN8Q3yy2uIosk0+ahH4Zh5i7LAKeg6XdcQoJz R6gWXpNIdmTG7PCle222YcIbubIlJri4BYknfNrh2DqNQLNoCW5+E71zNg63IUme5+LY5mwpwMhU JLliKVy0U0zlKkIJzy+ZpXLXEJKbWlw1ACemY+VuxmR2LI7a740HLNbljbdwHojp7/4Nzy22zGhj 3b90gkuCzE8uuZ0OSCCmdjdcSPir4YMjAiQT+S+/dfaA8TlMY7sjdbpbBc8rlR6u5ag2zII9LWZE 7PdfJmpyQcY1bf5kHOe12Ozbm4DTLtU1eZ2VObJ3ahJoPHMCGIByzkLJPL9/SGT1JlLMB6bFqCh+ nKc+Ky0ZJ0wTz5qh+KNayKRQqrBjX3oa5s+z8VOr1E9n/9D4wBs9A5vIkLw2KKbDe+G0UvDsOu+K OFXjloeu2AsDFkGnXCqyiuY+QWiAZ3aX1EUA9Nutc1eeG7k4quimAvj3fNfODs4CldL/AKb18K5j mDkxlSZwaiPEKe2VSg5MZhNU1GgHxfRkRAMzJeNT7epv88mcbITCTapqLNGyq39MydNjotWedB5p qE/Jm3NCds6PTvO6jnukBl3zYRk6w7KiTfdk7tjYZBYT/Zoe+YmbZ2Gn9QZ3p85oKU6ZqM7vtPae m4bh2P05jQG7mTOyVTzknc7eGbPFydRn3KXS3VBvvTMyAddkKVS3IJ675lwDhTAQz3fauXxDRMoc XRJoSMnWzj8RTS2ujt7dDmNkDZCRBTmC9PbMXJG3JjIyV3vnI+1lQhuzApAPdMW8cviNkGcu5GwX ZAqTTEqTIpkb0sn2u1KZACmNSW29yPWX46GuwycuSJSp6joWqGBozT7O1K5qtRj4mzFIksxudV9Y rVyGO7GtPo6jNeMVOYSU50zW47eOqgynrxep9vH7shPEbaJyDDvNWq/WS5djCGrRCp/XXNhpMfC6 /NUn/9H4sh/fO8t5UxXcsNopsNhBRS4NjxIpernASxITW1nKMKZVLdq5FktvdEgUNPauYWQOVj3R wuP8rMSUXNEUTHd9q9MxpwbASEbFejryp4jKTFsE0cmo0p8XzwiFtom22pjuTt4ZMY2XiUlt3fF6 /EaZlYoU15JMRvbutVB6nr4ZtMMXTanJewSky79a5nAOEYKscoqMKiKe2UwDDwrmNmc3AKLMLKbY b0pmryl2+MUm31peP2t8qjdt85bJdcXO32qjM/G67NSUy3VKmtczcbr8np3KVyXZY9dsy4GnByEy UjcMf2q5YC0EFTE2/brk+JqMUdDdstO/hlUqLZEkbJvHeEjfMWQckFUe8amQiAyJKFN7v0H35aIo M6RMV94D5YmK8Z7kb9d2HXIiLLjJ6KkN4Q1aEH54SGPvZlp2osFXg4Xj1qTmHkiFjYZMNT5KpaQu TuAKnpmNw23E7c05g1IcfikIIHwnkRxJ/A5XKDXKNsX1bUTQnn6hWtRUfxOZeEODlNB//9k= --b1_a94f9b47c20298e4656e363817b5ba49--