Date: Thu, 6 Oct 2022 20:09:24 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Adhan (bahagi 2 ng 2): Ang Pagtawag sa Pagdarasal Message-ID: X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 3.238.90.95 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_d2c5a59780b6573dd186fe80782d9dbe" --b1_d2c5a59780b6573dd186fe80782d9dbe Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_d2c5a59780b6573dd186fe80782d9dbe" --b2_d2c5a59780b6573dd186fe80782d9dbe Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 4 :: Lesson 2 Adhan (bahagi 2 ng 2): Ang Pagtawag sa Pagdarasal Deskripsyon: Kaasalan, Iqamah, Espesyal na mga panalangin Ni Imam Kamil Mufti Nai-publish sa 20 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 50 - Nag-email: 0 - Nakakita: 5230 (daily average: 3) Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Mga Panalangin Mga Kinakailangan · Pagdarasal para sa mga Baguhan (2 bahagi). Mga Layunin · Ang tukuyin ang mga karagdagang binibigkas na kataga sa adhan ng Fajr. · Ang matutunan kung ano ang iqama. · Ang matutunan ang dalawang magkaibang paraan sa pagsasagawa ng iqamah. · Ang matutunan ang mga kaasalan sa pagtawag ng adhan. · Ang malaman ang mga regulasyon ng adhan para sa kababaihan. · Ang matutunan kung paano tutugon sa adhan. · Ang matutunan ang panalangin pagkatapos ng adhan. · Ang matutunan ang patakaran sa paglabas ng mosque pagkatapos marinig ang adhan at bago ang salah Mga Terminolohiyang Arabik · Adhan - ang paraang Islamiko ng pagtawag sa mga Muslim para sa limang obligadong dasal. · Iqamah - ang salitang ito ay tumutukoy sa pangalawang pagtawag sa dasal na ginagawa ng agaran bago magsimula ang dasal. · Salah- salitang Arabe na pinapakahulugan ng direktang ugnayan sa pagitan ng mananampalataya at ni Allah. Sa mas detalyado, sa Islam ito ay ang pormal na pagdarasal ng limang beses sa isang araw at ang pinakamahalagang uri ng pagsamba. · Hadith-(pangmaramihan - Ahadith) ay isang impormasyon o kuwento. Sa Islam ito ay naitalang pahayag na mga salita, kilos (gawa) ni Propeta Muhammad at ng kanyang mga kasamahan. · Qiblah - Ang direksyon kung saan humaharap habang nagsasagawa ng pagdarasal. · Kabah- Ang hugis parisukat na istraktura na nakatayo sa siyudad ng Mecca. Nagsisilbing direksyon na kung saan ang ma Muslim ay humaharap habang nagdarasal. · Du’a- panalangin, pagdarasal, paghingi ng anuman kay Allah. · Fajr - ang pang umagang pagdarasal. · Muezzin - Ang siyang nagtatawag ng adhan. · Dhikr - (pangmaramihan: adhkar) pag-alala kay Allah. “Ang Pagdarasal ay mas mainam kaysa pagtulog" para sa Adhan ng Fajr Ang Adhan sa Fajr ay may mga karagdagang mga salita. As-salaatu khairun min an-naumAng pagdarasal ay mas mainam kaysa pagtulog Ang Propeta ay nagturo, "Sa adhan ng umaga, sabihin, as-salaatu khairun min an-naum, as-salaatu khariun min annaum. Allahu akbar, Allahu akbar. La illaha illal-lah.”[1] Iqamah Bago magsimula ang salah, ang mga mananampalataya ay tinatawag muli upang ipaalam sa kanila na ang dasal ay magsisimula na. Ang pagtawag na ito sa pagdarasal ay tinatawag na iqamah: (I) Allahu akbar Si Allah ay Dakila Allahu akbarSi Allah ay Dakila Ashhadu alla ilaha illal-lah Ako ay sumasaksi na walang dios kundi si Allah Ashhadu anna Muhammad ar-Rasool-lal-lahAko ay sumasaksi na si Muhammad ay Sugo ni Allah Hayya ‘alas-salahHalina sa Salah Hayya ‘alal-falahHalina sa Salah Qad qaamat is-salahAng Salah ay itatayo na Qad qaamat is-salahAng Salah ay itatayo na Allahu akbarSi Allah ay Dakila Allahu akbarSi Allah ay Dakila La ilaha illal-lah[2]Walang dios kundi si Allah (II) Allahu akbar Si Allah ay Dakila Allahu akbar Si Allah ay Dakila Allahu akbar Si Allah ay DakilaAllahu akbarSi Allah ay Dakila Ashhadu alla ilaha illal-lah Ako'y sumasaksi na walang dios kundi si Allah Ashhadu alla ilaha illal-lah Ako'y sumasaksi na walang dios kundi si Allah Ashhadu anna Muhammad ar-Rasool-lal-lahAko'y sumasaksi na si Muhammad ay Sugo ni Allah Ashhadu anna Muhammad ar-Rasool-lal-lahAko'y sumasaksi na si Muhammad ay Sugo ni Allah. Hayya ‘alas-salahHalina sa Salah Hayya ‘alas-salah Halina sa Salah Hayya ‘alal-falah Halina sa tagumpay Hayya ‘alal-falahHalina sa Tagumpay Qad qaamat is-salahAng Salah ay itatayo na Qad qaamat is-salahAng Salah ay itatayo na Allahu akbar Si Allah ang Dakila Allahu akbar Si Allah ang Dakila La ilaha illal-lah[3]Walang dios kundi si Allah Ang Kaasalan sa Pagtawag ng Adhan (1) Inirerekumenda sa isang lalaking nagtatawag ng adhan na magpakadalisay siya mula sa malalaki at maliliit na karumihan. (2) Ang adhan ay isinasagawa habang nakatayo at nakaharap sa qiblah (direksyon ng Kabah). (3)Ang nagtatawag ay ihaharap ang kanyang ulo sa kanan habang binibigkas ang "Haaya 'alal-salah" at sa kaliwa kapag binibigkas ang "Hayya 'alal-falah." (5) Ang hintuturong daliri ay ilalagay sa dalawang tainga. (6) Ang boses ay marapat na malakas, kahit pa nag-iisa ang lalaki. Sinabi ni Abu Sa'eed Al-Khudri, isa sa mga kasamahan ng Propeta, sinabi niya sa isa sa kanyang mga estudyante, "Nakita ko na mahal mo ang tupa at ang disyerto. kapag ikaw ay nasa iyong tupa o nasa disyerto ay lakasan mo ang iyong boses habang nagtatawag ng adhan, nang marinig ng mga jinn, tao o anumang bagay na makakarinig sa paligid na nararating ng iyong boses upang maging saksi ito sa Araw ng Pagbangon... Narinig ko ang Sugo ni Allah ay sinabi ito.”[4] (8) Mas mainam na huwag kausapin ang isang lalaki habang siya ay nagtatawag ng adhan o iqamah. Larawan 1 ‘Ang Muezzin’s ay nagtatawag para sa Salah’ mula sa Wallace Collection, London, ni Jean-Leon Gerome (1824-1904) isang pintor na Pranses Ang Babae at AdhanMaari ba ang babae na magtawag ng adhan sa mga kalalakihan, o sa grupo ng mga Muslimah, o kung siya ay nag-iisa? Ayun sa napagkasunduan ng mga iskolar, ang Muslimah ay pinagbabawalan na magtawag ng adhan sa mga kalalakihan. At hindi siya inatangan ni Allah na magtawag ng mga mananampalataya sa mosque. Gayunpaman, kapag siya ay nasa grupo ng mga kababaihan o siya ay nag-iisa, ay maari siyang magtawag ng adhan at iqamah sa mahinang boses. Ang Pagtugon sa AdhanMarapat sa isang nagbabasa ng Qur'an, sa nagsasagawa ng dhikr (Pag-alala kay Allah), o sa nag aaral, na tumigil sa kung anuman ang kanyang ginagawa at ulitin ang Adhan pagkatapos ng tumatawag sa pagdarasal. Pagnatapos na ito, ay maari ng bumalik sa dating ginagawa. Uulitin niya ang bawat kataga pagkatapos ng adhan, maliban sa bahaging ito: Hayya ‘alas-salah ang pagtugon ay La haula wa la quwatah illa billah Hayya ‘alal-falah ang pagtugon ay La haula wa la quwatah illa billah Ang Propeta ay nagsabi: ‘La haula wa la quwatah illa billah (walang may kakayanan at lakas kundi si Allah) ay isa sa mga kayamanan sa Paraiso.’[5]Panalangin Pagkatapos ng Adhan Sa Araw ng Paghuhukom si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang awa at pagpapala ni Allah, siya ay magiging tagapamagitan ng taong nanalangin kay Allah nang espesyal na mga salita na kanyang itinuro pagkatapos marinig ang adhan. Sinabi ng Sugo ni Allah: “Kapag narinig mo ang pagtawag ng dasal, ay ulitin mo ito. At pagkatapos ay manalangin kayo para sa akin, at sinuman ang siyang manalangin para sa akin ay gagawin ni Allah ng sampung ulit ito para sa kanya. At pagkatapos ay hilingin mo kay Allah na laanan ako ng lugar sa wasilah. Ito ay lugar sa Paraiso na natatangi para sa mga lingkod ni Allah. Ako'y umaasa na makasama siya, at sinumang humiling kay Allah na laanan ako ng lugar sa wasilah, ang aking pamamagitan ay ipahihintulot sa kanya...” (Saheeh Muslim) Sa ibang hadith, ang Propeta ay nagturo ng panalangin: “Sinuman ang magsabi (pagkatapos) marinig ang pagtawag ng dasal, ‘Allaahumma Rabba haa-zihi’l-da’wat il-taammah wa’l-salaat ul-qaa’imah, aati Muhammada nil waseelata wa’l-fadeelah, wab’athhu maqaaman mahmooda nil lazi wa’at-ta (O Allah, Panginoon ng ganap na panawagang ito at ng itinaguyod na mga dasal, pagkalooban mo si Muhammad ng lugar ng wasilah, ang pinakamainam na lugar at itaas mo siya sa pinaka kapuri-puring kalagayan na siyang ipinangako mo sa kanya)’, …pahihintulutan ang aking gagawing pamamagitan sa kanya sa Araw ng Paghuhukom.” (Saheeh Al-Bukhari) Ang bawat isa ay maari ring magsagawa ng sarili niyang mga panalangin pagkatapos ng Adhan, sapagkat ito ay isa sa mga panahon na ang mga panalangin ay tinatanggap. Ang Propeta ay nagsabi: “Ang panalangin (du'a) ay hindi tatangihan sa pagitan ng adhan at iqamah, kaya't manalangin.” (Al-Tirmidhi, Abu Dawud) Paglabas ng Mosque Pagkatapos ng Adhan at Bago ang Salah Hindi pinahihintulutan na umalis ng mosque pagkatapos na ang adhan ay natawag na, maliban kung may katangga-tanggap na dahilan o may intensyon na bumalik para sa dasal. Sinabi ng Propeta sa kanyang mga kasamahan: “Kung ang isa sa inyo ay nasa loob na ng mosque at ang pagtawag ay nagawa na, Siya ay marapat na hindi umalis ng mosque hanggang sa siya ay makapagdasal.” (Ahmad) Mga talababa: [1] Ahmad, Abu Dawud [2] Ahmad, Abu Dawud, Ibn Majah, Al-Tirmidhi [3] Abu Dawud, Al-Tirmidhi, Nasai, Ibn Majah [4] Ahmad, Saheeh Al-Bukhari, Nasai, Ibn Majah [5] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/94/adhan-bahagi-2-ng-2/Copyright © 2011-2022 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_d2c5a59780b6573dd186fe80782d9dbe Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Adhan (bahagi 2 ng 2): Ang Pagtawag sa Pagdarasal

Deskripsyon: Kaasalan, Iqamah, Espesyal na mga panalangin

Ni Imam Kamil Mufti

Nai-publish sa 20 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 50 - Nag-email: 0 - Nakakita: 5230 (daily average: 3)

Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Mga Panalangin


Mga Kinakailangan

·       Pagdarasal para sa mga Baguhan (2 bahagi).

Mga Layunin

·       Ang tukuyin ang mga karagdagang binibigkas na kataga sa adhan ng Fajr.

·       Ang matutunan kung ano ang iqama.

·       Ang matutunan ang dalawang magkaibang paraan sa  pagsasagawa ng iqamah.

·       Ang matutunan ang mga kaasalan sa pagtawag ng adhan.

·       Ang malaman ang mga regulasyon ng adhan para sa kababaihan.

·       Ang matutunan kung paano tutugon sa adhan.

·       Ang matutunan ang panalangin pagkatapos ng adhan.

·       Ang matutunan ang patakaran  sa paglabas  ng mosque pagkatapos marinig ang adhan at bago ang salah

Mga Terminolohiyang Arabik

·       Adhan - ang paraang Islamiko ng pagtawag sa mga Muslim para sa limang obligadong dasal.

·       Iqamah - ang salitang ito ay tumutukoy sa pangalawang pagtawag sa dasal  na ginagawa  ng agaran bago magsimula ang dasal.

·       Salah - salitang Arabe na pinapakahulugan ng direktang ugnayan sa pagitan ng mananampalataya at ni Allah. Sa mas detalyado, sa Islam ito ay ang pormal na pagdarasal ng limang beses sa isang araw at ang pinakamahalagang uri ng pagsamba.

·       Hadith (pangmaramihan - Ahadith) ay isang impormasyon o kuwento. Sa Islam ito ay naitalang pahayag na mga salita, kilos (gawa) ni Propeta Muhammad at ng kanyang mga kasamahan.

·       Qiblah - Ang direksyon kung saan humaharap habang nagsasagawa ng pagdarasal.

·       Kabah - Ang hugis parisukat na istraktura na nakatayo sa siyudad ng Mecca. Nagsisilbing direksyon na kung saan ang ma Muslim ay humaharap habang nagdarasal.

·       Du’a- panalangin, pagdarasal, paghingi ng anuman kay Allah.

·       Fajr - ang pang umagang pagdarasal.

·       Muezzin - Ang siyang nagtatawag ng adhan.

·       Dhikr - (pangmaramihan: adhkar) pag-alala kay Allah.

“Ang Pagdarasal ay mas mainam kaysa pagtulog" para sa Adhan ng Fajr

Ang Adhan sa Fajr ay may mga karagdagang mga salita.

As-salaatu khairun min an-naum
Ang pagdarasal ay mas mainam kaysa pagtulog

Ang Propeta ay nagturo,

"Sa  adhan ng umaga, sabihin,

as-salaatu khairun min an-naum, as-salaatu khariun min annaum.  Allahu akbar, Allahu akbar.  La illaha illal-lah.”[1]

Iqamah

Bago magsimula ang salah, ang mga mananampalataya ay tinatawag muli upang ipaalam sa kanila na ang dasal ay magsisimula na. Ang pagtawag na ito sa pagdarasal ay tinatawag na iqamah:

(I)

Allahu akbar
Si Allah ay Dakila

Allahu akbar
Si Allah ay Dakila

Ashhadu alla ilaha illal-lah
Ako ay sumasaksi na walang dios kundi si Allah

Ashhadu anna Muhammad ar-Rasool-lal-lah
Ako ay sumasaksi na si Muhammad ay Sugo ni Allah

Hayya ‘alas-salah
Halina sa Salah

Hayya ‘alal-falah
Halina sa Salah

Qad qaamat is-salah
Ang Salah ay itatayo na

Qad qaamat is-salah
Ang Salah ay itatayo na

Allahu akbar
Si Allah ay Dakila

Allahu akbar
Si Allah ay Dakila

La ilaha illal-lah[2]
Walang dios kundi si Allah

 

(II)

Allahu akbar
Si Allah ay Dakila

Allahu akbar
Si Allah ay Dakila

Allahu akbar
Si Allah ay Dakila

Allahu akbar 

Si Allah ay Dakila

Ashhadu alla ilaha illal-lah
Ako'y sumasaksi na walang dios kundi si Allah

Ashhadu alla ilaha illal-lah
Ako'y sumasaksi na walang dios kundi si Allah

Ashhadu anna Muhammad ar-Rasool-lal-lah
Ako'y sumasaksi na si Muhammad ay Sugo ni Allah

Ashhadu anna Muhammad ar-Rasool-lal-lah
Ako'y sumasaksi na si Muhammad ay Sugo ni Allah.

Hayya ‘alas-salah 

Halina sa Salah

Hayya ‘alas-salah
Halina sa Salah

Hayya ‘alal-falah
Halina sa tagumpay

Hayya ‘alal-falah
Halina sa Tagumpay

Qad qaamat is-salah
Ang Salah ay itatayo na

Qad qaamat is-salah
Ang Salah ay itatayo na

Allahu akbar
Si Allah ang Dakila

Allahu akbar
Si Allah ang Dakila

La ilaha illal-lah[3]
Walang dios kundi si Allah

Ang Kaasalan sa Pagtawag ng Adhan

(1)  Inirerekumenda sa isang lalaking nagtatawag ng adhan na magpakadalisay siya mula  sa malalaki at maliliit na karumihan.

(2)  Ang adhan ay isinasagawa habang nakatayo at nakaharap sa qiblah (direksyon ng Kabah).

(3)   Ang nagtatawag ay ihaharap ang kanyang ulo sa kanan habang binibigkas ang "Haaya 'alal-salah" at sa kaliwa kapag binibigkas ang "Hayya 'alal-falah."

(5)  Ang hintuturong daliri ay ilalagay sa dalawang tainga.

(6)  Ang boses ay marapat  na malakas, kahit pa nag-iisa ang lalaki. Sinabi ni  Abu Sa'eed Al-Khudri, isa sa mga kasamahan ng Propeta, sinabi niya  sa isa sa kanyang mga estudyante, "Nakita ko na mahal mo ang tupa at ang disyerto. kapag  ikaw ay nasa iyong tupa o nasa disyerto ay lakasan mo  ang iyong boses habang nagtatawag ng adhan, nang marinig ng mga jinn, tao o anumang bagay na makakarinig sa paligid na nararating ng iyong boses upang maging saksi ito sa Araw ng Pagbangon... Narinig ko ang Sugo ni Allah ay sinabi ito.”[4] 

(8)  Mas mainam na huwag kausapin ang isang lalaki habang siya ay nagtatawag ng adhan o iqamah.

Larawan 1 ‘Ang Muezzin’s ay nagtatawag para sa Salah’ mula sa Wallace Collection, London, ni Jean-Leon Gerome (1824-1904) isang pintor na Pranses

Ang Babae at Adhan

Maari ba ang babae na magtawag ng adhan sa mga kalalakihan, o sa grupo ng mga Muslimah, o kung siya ay nag-iisa? Ayun sa napagkasunduan ng mga iskolar, ang Muslimah ay pinagbabawalan na magtawag ng adhan sa mga kalalakihan. At hindi siya inatangan ni Allah na magtawag ng mga mananampalataya sa mosque. Gayunpaman, kapag siya ay nasa grupo ng mga kababaihan o siya ay nag-iisa, ay maari siyang magtawag ng adhan at iqamah sa mahinang boses.

Ang Pagtugon sa Adhan

Marapat sa isang nagbabasa ng Qur'an, sa nagsasagawa ng dhikr (Pag-alala kay Allah), o sa nag aaral,  na tumigil sa kung anuman ang kanyang ginagawa at ulitin ang Adhan pagkatapos ng tumatawag sa pagdarasal. Pagnatapos na ito, ay maari ng bumalik sa dating ginagawa. Uulitin niya ang  bawat kataga pagkatapos ng adhan, maliban sa  bahaging ito:

Hayya ‘alas-salah       ang pagtugon ay        La haula wa la quwatah illa billah

Hayya ‘alal-falah         ang pagtugon ay     La haula wa la quwatah illa billah

Ang Propeta ay nagsabi:

La haula wa la quwatah illa billah (walang may kakayanan at lakas kundi si Allah) ay isa sa mga kayamanan sa Paraiso.’[5]

 Panalangin Pagkatapos ng Adhan

Sa Araw ng Paghuhukom si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang awa at pagpapala ni Allah, siya ay magiging tagapamagitan  ng taong nanalangin kay Allah  nang espesyal na  mga salita na kanyang itinuro pagkatapos marinig ang adhan. Sinabi ng Sugo ni Allah:

“Kapag narinig mo ang pagtawag ng dasal, ay ulitin mo ito. At pagkatapos ay manalangin kayo para sa akin, at sinuman ang siyang manalangin para sa akin ay gagawin  ni Allah ng sampung ulit ito para sa kanya. At pagkatapos ay hilingin mo kay Allah na laanan ako ng lugar sa  wasilah. Ito ay lugar sa Paraiso na natatangi para sa mga lingkod ni Allah. Ako'y umaasa na makasama siya, at sinumang humiling kay Allah na laanan ako ng lugar sa  wasilah,  ang aking pamamagitan ay ipahihintulot sa kanya...” (Saheeh Muslim)

Sa ibang hadith, ang Propeta ay nagturo ng panalangin:

“Sinuman ang magsabi (pagkatapos) marinig ang pagtawag ng dasal,

Allaahumma Rabba haa-zihi’l-da’wat il-taammah wa’l-salaat ul-qaa’imah, aati Muhammada nil waseelata wa’l-fadeelah, wab’athhu maqaaman mahmooda nil lazi wa’at-ta (O Allah, Panginoon ng ganap na panawagang ito at ng itinaguyod na mga dasal, pagkalooban  mo si Muhammad ng lugar ng wasilah, ang pinakamainam na lugar at itaas mo siya sa pinaka kapuri-puring kalagayan na siyang ipinangako mo sa kanya)’,

…pahihintulutan ang aking gagawing pamamagitan sa kanya sa Araw ng Paghuhukom.” (Saheeh Al-Bukhari)

Ang bawat isa ay maari ring magsagawa ng sarili niyang mga panalangin pagkatapos ng Adhan, sapagkat ito ay isa sa mga panahon na ang mga panalangin ay tinatanggap. Ang Propeta ay nagsabi:

“Ang panalangin (du'a) ay hindi tatangihan sa pagitan ng adhan at iqamah, kaya't manalangin.” (Al-Tirmidhi, Abu Dawud)

Paglabas ng Mosque Pagkatapos ng Adhan at Bago ang Salah

Hindi pinahihintulutan na umalis ng mosque pagkatapos na ang adhan ay natawag na, maliban kung may katangga-tanggap  na dahilan o may intensyon na bumalik para sa dasal. Sinabi ng Propeta sa kanyang mga kasamahan:

“Kung ang isa sa inyo ay nasa loob na ng mosque at ang pagtawag ay nagawa na, Siya ay marapat na hindi umalis ng mosque hanggang sa siya ay makapagdasal.” (Ahmad)Mga talababa:

[1] Ahmad, Abu Dawud

[2] Ahmad, Abu Dawud, Ibn Majah, Al-Tirmidhi

[3] Abu Dawud, Al-Tirmidhi, Nasai, Ibn Majah

[4] Ahmad, Saheeh Al-Bukhari, Nasai, Ibn Majah

[5] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim

--b2_d2c5a59780b6573dd186fe80782d9dbe-- --b1_d2c5a59780b6573dd186fe80782d9dbe Content-Type: image/jpeg; name="Azhan_(part_2_of_2)_-_The_Call_to_Prayer_001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Azhan_(part_2_of_2)_-_The_Call_to_Prayer_001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCAHJAVYDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDrMY6U uSe9IATmlUZNe4fPvQAOaeDzSAHOKdtxTHccCPWlBzTOnQU4c9aQx2B61U1CyW7jBBZZI+UIOKtg ZpSMfnUSSaszSE3F3RkW95fQwB5E+0xg4ZkHzoR6irekXX2qByWL7HIBbrjqM0sg+w3om6QzHD/7 LdjRCFg1eVFAAnTfgeo61grprU6ZWlF2XmaIFKeabQT0zWpzoU4xVeykWRJSpDDzWHFUNVmMuoWG nFisdw7NKAfvqozt+hOKoRMumXcVzAAsb3b28yDoVPKnHqD+lZOavY2VN8p03Uc0YxSjpS456Voc 4mPWinge9JRcBm30pQKCeelLmgdxPalwMdaM0mc80AHPNAo3fjQPagBCAaUDA60ClAoEKBTXYouQ jP7KOaeRRg9aTGjLn1OWGUf6M3l4/i4bd9Ks20t1PhmjWFAejD5jViWNJl2yKHHvUgFZKMr3bNpT g1aMdQ78CgdzxTh+tIRmtDCw0nJpO9KATxRtIphYXBxR26Uq5AwaMGkAmOKTPY0pQijbx60Bawop WxikAPWgjv2pDE4x702nFTge9IVwcUxACBRRj8aKYzOCkDmnAY7U4AUEVtcjlADv3pQPelA4p4UG lcOUjxzQFyeal2g9KQAZPH50uYaiAXFLtz65pwXIp2zj1pXKSIZ7YXEDROMqwxWVI7QvbvIf3ltJ 5ch9VPGf5VvbABisrW7Um3aeMZIXa49VrGp3R1ULX5X1NALyKXbxXNaUNQmjb7LqGHQ8xSjIx6g1 pC+1W2yLqw8xR/HC2f0oVW6uxSoNNpMzdfm+za1Yy8Bo9zLnoc9RWZcX/mu1uBhprkvEgOWJOB+n Nbd/caRrNqYbl3gkX7pI2sp9qqeGNBsLHU7ljIbmaE5ilY5GD3HvXLKL57J6M7IyUaV5LVHULlQM 5p45pcfSlArsueZa4YxTGPtU2B9DUE7pFG0jnCoMk0r9RqGthiyoZWjDAuoyV7gVKMGsDT9TMWoF byJovtmHilbow7Cug2g4zzRGV1c0qUuR2QgApenQUuOaCpqjKw049OKKMGlxxQFhnJYjaQB604Gn daNuPpQOwvagelGM0BcUgsAUZ5penFGMUYzSEJk0uc0UAcmgQYHWjnPWjnOKWgdgowfWlFKOKQrD SMDmkxT+1J36UJg0AWn7RjikXg0/vUsLDMcUhTIp7CkHWi4WItp6YoqYAAdKKfMVYyyMHigDdzTi cjjFKvNbCALxS9KGbFJlqaCw4GlYd6QEDqacQBjnNIFoOXpSj9KUDIHSlxipZQ7Gaa6gqVYZDcEe tPGetKRkVBSZzjwG0eS4tU+e0chk/vxnnH4VswTpPAkyHcr4IIqlfXa6XqHnyIzxToFO0Z5H/wCu s+y1G1gvnt4Jv9GlYOgYYMbZ5H0rJSS0OxwctS/e3dhFdbb2KKVVGSrqDXFyanaxaosduzwxM2CU bOOe2a6fxH4XTXSs9pc+VdbQinOUb0yK5nw74SiXVLj+1rnebVwUjXpL7/T2rknGXt9zppSiqOx2 S22sWygw3kVyvUCVdp/Ok/ti7tzi90yZB/ej+YfpWitwXGI7eVvfZtH60oa6dvliRB/tv/hXZzdj hau/eSKsGuafccLcBT6Pwah1KQXXk2UThhO3zlTnCDrVq40mK8B+1CNs91jAI/E81maXbiO6uRYR M3zbVkkPyqO/Pf6UuZvRoqMIL3ovYu6rbWlzYGC5+VTjy9o+ZSOhX3qvpmoSQSDTtQyswAMbsMbx WnBZCFjI7GWVusjf09BTntY5GDPGrFG3KSM4PtWltbmXMrcr1JMgigZIpVGOKXHHWqMhuKUDilxm gmgBuDmlpwBNIRigQlAoHNOxRcY2ingcYppBpXFYbn2paXBoxxTCwgpcGjHpTsUXAb060vXtxSkZ FA6UgsAGKUilApam4WEApwNITQKRNhx5pMD6Uo9CaXpSKQwnFFLuHpRTKMoincDmlCgClxxXQZ9R dhIz1HrQFpACTgCpFj4560tVuU7dBoBzTwpbHtT1XC04dMZpNisIFwaVuFyTgDvS8VU1WUQ6bM3f GKzlKyuaQjzSSRc4HPT60m5S20HJHXHao4XS5tYpSoYOoPNTKERdqqAPai5VkjM1y3E1huJKmNwd w6rzjNQW0dvq0UlrfwJ9rg+VzjBPowPoa1LmIT20kR/iUist45JrS31O2H+lQrhgP+WijqprKSs2 dEH7qTIbKxsZru5ih1CfT3tsFcPnPuM9q52fVm0jU/OM/mNuxvA+99ara5bak10b+zlL2s53KUGW jz1U+lZVv4c1bVbsIis56liRhR6muC8vaXR6CUVDU9Jg10mFZbmwuI0Ybg6LuXH4VbttX0+6OIrl C3908GnWcEtrZQ2yIMRIFBd+TgdcCmz6ZDdjFxFCc91j5/PrXoXkeXaA/ULgxW22LmSUiNMep7/l Vi3gS3hWKMYVRisjTdMhg1WVoXkeKABVDtnDnrW2BTWuop2j7qEzg+lJjrS854oIqjNoT8qTFLil x+NBNhNuKNuTnFOxSY54oABjOKTaN1L39aMUBYTAFLjHal70UDsNPBNJT8UY9qBDcUYxS0c9MUXA TiilxzRQAn4UoFAHelH0oFYBxS4B470delApBYXAowKKUUh2FAGKD0ozS0gsMK+1FPopgZf1FJnL fSl+o60gwGPFdCIJUA79aeTUSjHOMUpYjtmhjJKcOnFRgk07PGRSGO49aint4buPy54lkTOcN0p4 PsaUrnuRUtDT1FREhjEaKFRRgADgU7NM5GAeakHpSKTuJnvisS2s7k3t7Hb3r25jk3Km3cpDc1t/ pVLCW/iC3mlO2K5jKNnoSvIrGo7WZvSu7xRHaw6pbjyjaW12mSRGW2FvcA8VC9xHYXQmk0y4sd/D qVyn1BFdTJItxHsS2aRexPygfTNRH7V9mMU1usoxjO/kiuXnadzsS05WZcOoWdyP3Vwje2cGnXFy ttbSTHnaOB6nsKqSWVozmK6tEBP3CVwR+IqvFp0C6pHHC0nlxr5kiM5Zc9q7E7rQ43TUZehp2EDW 9miv/rG+Zz/tHk1ZppPNGfrTsYN3dxwo70mcimOXAygBx1B70DuPPWlpivu/hYEeopevemJjxSGk 3cUUhAOtLigZ+lGOaACig8UdaAuFL1pM0UBcO1FGc96DTASjPSkB/Kl96AFzQOaSlBzQIXpS80hP vSCkA7IPSlpvGKUHFIoU8c0oPFNJ4pevQ0ABzRS0UCMsAkU8DgHvQF74pehxiugiw5RxSigdacFq WOwmBmlopwFIYgFLjFO4xRjmlcLABTvrRgVNbwec/Jwo61EpKKuzSMbuyEgh807nOEH61cSNJXR2 jU7PuEj7v0pcKSEX7o9KerAg47V49Wq6kr9D0adNQj5jsmhzxSLgjrUcjBM5NZuWholqZOrorxkh gCOcmsrTbhIpZFkbLyNkufyArT1SRDGcEZPFYLABtwOQTgiuzCzsrFVKanGzOj5NLzWbp96GxDIT nopNaXfrXoJ3PIqQcJWYoJ7Uc0UYzjmgi4nOadjIpv40v0NArhg+lJkg0vXrRkE0wAkmgmgDijGO 9IAHP+NHSlwKTv0oAM0daCOKB70AH4Uh5NOAyOKCOc0BYZjmjJ5FOPNA5piG9aBxTsUmPegBcUuK VRS4NIdhMcdKTHNP5xR3pBYaR70ZpSM8E0uBii4xB0opQvvRQPUzlOfpTwRQFBHSnAAVrckUYpc+ 1IBzTgDQMKdimmnCkAhzTvxpp4pwpMoXPIHrV5FKR7RwO1Q2yZYue3SrGa8nF1W5cq2R6GHp8quy RdqRE45NN3hVwKRmzUZOR6Vxyl2OlRHrKagnlwpJPNRzSNFGcMvtkVkz37sShIwO9EE2zRRHXsy7 SuO9Y8hU5IGTmlursk4yD9KqtNnjPWvQprlQ0iY7lG9WPHIFbumXv2uDLDEicMD/ADrmTd8hGH3T gkjtVvRrww3yqzZV/lNdUJ6nNXpc8G+qOpwDQfpTueKUg1seTYZ+FJjjpTue9JyaBWAEUq9aMGnY PegdhMUuPalA96KVwsNxS4pfoKXII6UBYZijFOIyKQUBYTFGCaVmCnn86BtbnB/Gi4+UrzSTRHKQ eanfafmH4d6ii1KGVsJHMe3+rPWr2MUbQBgcD0pXGrWtYYvzAHBGfWlxT8ClxTuTYbRzSkAUopDE FLijvTqQxp4pMU84pKAEx7UUuaKAsURnGBSgce9HIp2BjIrVA0ABHOKXmgdKMdxQFhaOc8Uu33o2 5pDsJz3pwzj6UhHy9aUj5eKRSiSwsRHndgd6m3gADP51k/bI4/lZsY/U1E187N8oAGOprxJwcpNn sRSskbZkUcZGTVea5SNc5rEe/cDIk6VTmvdy8nr6nNKNFsrRFy61aB5WgWYeaBkpWTLdEknPX1Nc vdzGHxx50bYWa3ww/wA/Srst3z6963UYxGnoaDyKDnJJqBrgBsg59qzzdjaDjrTBMGfHQE1fOgNR n+bnkGnwnZcbkODnNZ+8dvTFTQTbXyTVKeoNXR6NAfNgjf1UGn45qGwB+xQ5/uipzXceJJWbEwKT HNOwPSjHtTIAemaTgHGaX1oHJFAxaMDNLj2pAMUgsBBxRijFGO1ArBikx1p2KUL60XAaOaX8KXaM UmOaQCYFLQQM5oxzTAOlGDSkCkx+VIBPrS9KMUAUwDnrS5oxSY5pAOFFIPYU8DNIEhtFP20Url8r KGRjnvR9OlKQcUda2JFoyPSjnFLg56UDsZWpWOrNdC603UVj4wbeZcofoapHxTNpkyQa7p72zPnb NGQyMB1IrpAvPNc74jXdr+gZAI89xg9+BWUk1szWLT0aNiz1Ow1BA1rcxyA9gefyq1g1lXnhXSLu TzRbfZ5c58y2byz+nH6VWez8R6Tg2E6anbj/AJZTnbIPoeh/Sjma3BJPZkN+xgv5Azd+M1UN9jIL cCqutaylw6efazWN4ow0U42hv909DWPJdsp+cNk88iuWTSZ6cHeKua9zqOcqD0GaoNfMf4s1myXg KZDZPrVQ3DP905NZOZVrkWo3WfEEEpPRVX8yatGZ2YgN7ZrE1JmivhI2RjYefrW4qIOcnpyMVnJu 1xpXY1GkxhlGQex/WnozbycYPanBFb7p5PSlVCrjP51lzMtImV+gJx2qzasJZkjXqSBiqBUk8Zzn tWhpF3Y2WpRyXTl2Q7lijG92P0FXTu5KwptRiz0+GMx28cY/hUCnYNR2s/2m3jm8t494yEcYI+oq qutac939lS5DS7tvCnbn0z0r1bniNN6l3GKBnrS4pcCmITB5pAKXjFGPSgBaSijGTQAuO9AFKBS8 UrgAXvmlIoGOppaVwE25pNuKduxxRmjUQ3AFGKXPNIT7UIBD0pOlOz2pMn0pgJnigHFGM9qMc9KY gzS0YzRj1FILAOT1p6k4xTQOaeM0mUhQSKKKKku5Q4xxSfjSBTgU8cDpmtzMBS89qiubf7TbSQiR 4i4xvQ4K1k/8I7LnA1i7/Sk2Uku5t87hj8a53xF/yMnh9fWdz+gqj4fs77WbKWeTVp4zHO0Y2jIO Kj1XSbi38Q6PCdSmlMrSbXYDMZwORWcpXV0jaMUpWudxTs+grDXRNRU5/tyfI/6Zj/Gn/wBi6j1/ t2fP+5/9encz5V0ZqXdrb31u1vdQJNEwwVdQRXnGv+F7rRJWls3f7Ix4DfOi+xB6fhXZHSNX6Lrr 494//r1R1Tw7rd5YSwvrH2gEZERTbuI6c5rKpG60RtSmoS3POTepHJh7aIkfxo5Cn/gJ5ph1ibOI tka+gUVDf6ZdadeNBdROjdcOMGmx2zSOFUDn9K4vU9FPsR3QfUJX82QklV+buKuLezxIqmeTI460 1bYi7aMdcA1JJC4HIGc0hkq6jMxGcNj+8opv9ozO22Gz2vnlnfCfXHWoo02sc5HYZq7bWk1zKsUE bSSHgBRkmp30B7FrS9AvtauAkk7On8Qi+RB+PU16To2iWGiWyxWlsivj5pAvzMfr1rA0nTfFGlWp jtYLTDncRLJyD+VWLm+8XWcDXFxb2CQpje/m9PwxXdSiorU8+tPndk9Dor+4e10+4uY4TM8UTOsY 6uQOleEy6j4gvP8ASXvHsk3fJHENoU9cY611GveP7i5MNqC8LCVGwVwrAN/nisvXrl7i1YHCzyzt vlC4yB0x9aKkmlox4amnfmR6X4MfVm8M2zayxe5bJDH7xT+En3xW/kHtXGeH9V8SXGh2rQadDcIs YTzTKAWxxyM1NP4g8SWt5DayaLF5s4JjUSj5sde9a8yMXTu3qdWSPSkBz2xWGb/xMkXmNo0Dn+4s 4zW1EzvEjSJsYqCy5ztPpVp3IcbD+c0c+lFH50yReaXmjtxSnipAOcUd+KUc0oGKQWG9aMH6U4Yz ilIFFxWI8GgZp+0UmKLgID6CkwTT/wAaT1zRcLDcEClGaWlwKLiDJ7AUnWjgHGefSlwKQwHWnU0A U4AUAIDRTgozRSGUOtKuelJj16UoFbki4JFOVSDSAUuPftSbGc54JA/safb3u5M/nT9cH/FUaAf9 uUfoKb4FH/EgZieWuJCfzrL8Ua9bW3jDS4GWQmxJklIHBDjAxWN0oo3Sbm7HcEk0oPpWXP4h0iFG /wCJlb7gOBuzz74rj7rxXqBv7R5dUhNqZAZ47SMjYoPTLctmqc0iI02z0Q0hFcw/j7Tc7YLO9mbq Akfaqsvj68e5jtrXw1dvLKCUSQ7Sw74GKXtIh7KbH+PrFJ7W1vCuXjYxk+x5rjYYF388Ct7xHrmv y6aPtuiraQb8gu3P86wfI1Z1UkQQhuQTycVyVbOV0d+HTUEQxoP7UfkHCDjI9KWZCz7ucZrFiil/ td1iK+e0pAbHG71rYZNag/1lvBKo5+XjNZW0N7sma3CkHuRmt3wvZ6oGlvdMW3aSMbSk/G4H0PY1 zSarMyK7afKU7MnIrp/DPjHStLikjvFuItxHJizj61dKK5rszrN8mh0ieKls2EWt6fcae/TzCu6M /wDAhWT8RNbtV8NWrW06TJNex58tuoHzf0Fbdt4u8OagvlLqEB3/AMEqkZ/MV598ULTSYY7CfRxF +8lYyi3fcoIHBwOneuuUtDgSu9VY5S+vTf3rXl+R50Kborbb8i88A9yT3rZvNSvfEOhLGbCGN4cF ZYW67TypFcXeyMs5wcMQCGz2qxpl5c2jZZpzak5kWPPzCs1Lo9mdEY2PYfBHiCFTb6POrxXDxKQC OGYDqPqP61v6oq/8JPo5JyQJf5CvPPhhdXWseLJrqc74oLcmMMPuAkAAV6HqQH/CVaQf9iX+lbN3 SZytWmza45pO/WnYGKQDmrMhMUY4p2KB9KAEA9adx60lLmkAfjS5yaQ/Sj3xSAd39KMgCmA0E8el FguO60HB6mmBvWlzTsO4/HvSZGcUzNKDxzSsIJJUiRnc4VRkn0rOu9aiWJRaMryP93PQfWr7NtUk KTgdB3rHh0GKeWS5vyZXlORGDgJ7ZoaZUOX7Rf022mgRpbqTzbiU5ZvQdgKuZ596ZFGsMaogCqow B6Cnc9c0WE3d3HZNPB45qMHINOwD3pWEPyKKbRQMqY46Uo9adjilArW4rCD1pCeDx2p/FV7+5Fjp 9xdlC4hiZ9o6nA6VLeg1uc74LuIbTwpJc3DrHEk0jsxPAGa4HVtSGueKZb4AxxybUXsQoOB+NTWu oT6lpUWlplbKKRpJtrcszBmUH2GKpXrkeIpDGM5KbUHfgcVyTk3FWO6nFKT7nrL6NollavcNp0Gy JNzEpuOAMnrWRqMNhL4j8NzWsEXlS73G1AAwxxVa+8R69dpd6aNEjgdbYvMGlyyIRjI9TWYrauZf DsUaQRsUxYsxyAPVxWkpLZIwjB9WdfoCImq62UwM3Q4xjHy1HqI/4rfSCBljBKM+2K5aO68QQWOu ajDqEURtJyLgKuTK44yDjgVU1KO/bWbJZ9elllkty5lQ7TDnqo5pcztsUqV5bm146ujcxyQxkFIh gk9zmoofJWOFpZEG1RwzD0rkPsqT6dd3E15NJNDKURS+QwB6mrZ0vSk1i2hKySQNAWkBY5Ldqi7v c7I+7FJGZYgDxJkkbftLYOfc11txEPJk2nJ2nofauSsrSGXWDAwIieYgc87c1prpMD3V7ELm4jSE DYQ+e3epjdotvUvaRCP7JhweTk/rV3w/LFF4tk85VkjNuFYOoI5PvXMW4vI7G3mh1RkMr7fKI4Tn r9KsQSatDrEnky21xP5QJY8KV9PrRFpNaEySlGx2vjfSNMj0VLiGxgjka5jUyRoFbaTzyKxPiB4d tNB0ZNR0hZLc+ZslXeWUgjjg+4qnfeJNV1DRIra5s4vIE6FZUY8sp4XH1qz428Tf2loculT2M1jc M6OfOOFAz6/hWrcHc4+WcWkeb3WpOjASxRSZUHDJ371cX5L+MEKoaJduzpgj0qhe6bPNKDEY3wo6 OOauHeksRlBV1iUY+lYO1jqV+p6r8KdHg0/QZ7lZUlnuJcOyn7qj7oPp61u6gT/wmGkKDx5Mpx+V ed6FPe+H7Wz1XTnLq9n513C7fK48wpwPXpXYRa9Y6z4k0a8t5lRfJlV1c4KMcfKa6k9EjicPebR2 Qxg0mKQUtaGIYyaXB64puB1ozxQIfz6ikA55pKTNFgHdKReKTNJnvRYQ7jPWim9aXqKYXAjNJ0op CO9AwxS4zSAcUo4zTANtLtHam0vIpAP28UbeKSjmkIdjinAYpopalgHNFLmigZX3AijI7Uxc0oFa gPycdKz/ABAT/wAI7qJ6f6O/8qvnpis/Xs/8I/fj/p3f+VRPZlR+JHjum3y6fptwx++zqU468MCP 1qvZzFdQjnbLFSGwOuAelVXYvj+6vCjsK0NHGdQtmJGFlXr06156b0PTaWp30Gr2msatq95YSF1b S8AMMHIzkYNLE4F94OGODCTn04pmr6JaXviG/LF4GisfNR4G2Hd3zjqDiuTubvUrC9sDNcGdreKJ oVTjajfwj3rpcmnqckYJ7f1oTX2qTvbavbwS/wCjXN08jAD7/wA3H4cVCI2a7hlbJ/dgEmqoX/QZ 8f3u/wBa0FYq0Q7Y6fhWF7s7IqyI9Ot0ns7mEjG6ZuR25qy3Gsw/LnbCc1Fpcmy3kIB/17Zp0sn/ ABOYuD/qD/Or0sBQ0441VpByQ5x+ZrQjlAutRODkgf8AoNU9JXfM7lTnfwfXrUyti7vlx254/wBm oi3YbWpTiINhaLjo/Pp3pOFvJDnAEYA5xSRPizte+G/oaU4M0j4zhAKlsaI97tAsZc7Q+cZ4zVXX tRuby0mM8plP7tST2AJOKshVEEY7561i6jKxsZF7lxVQkyZxTRVkX/Tn9fs5/wDQaksP9WGPPyjr Ubti/nPXFuf/AEEVY0SISQOzdEU4oexMdzp7DWHm08WyQoJRbrBGgOAP3gfPv6VFp4uH8Wnzyvmf asuqD5Q27nHtWMi7UjZch9oIIrc8MSibXLYyA+YZV3EdG56/WmpNtJg4KN2j20deaXmgc048Cu08 wbxRQAQaKYrCUYpSaQnNAWFHSkxQCKM4oCwY4oxxS45oxk0CE29M0mKdRSATbRjvS0UwG4pc4pCe aX8KAFpaSikAqin9KYuM0+pYwzRRRSKRUBpwxTRThWpIuOmOaoa8Qvh/UCe1u5/Sr+feszxKwXwz qJ6f6O1TP4WVD4keFuT8y4x9Kv6a6KAJY2dWPIHVhxwKpeXtLSPg1Mhcj0A7YyR9a8256rOphXWL S4kfS7O6SCSIxGO7dWOw9gSR07Vmahd3aajbyTWvkywRRxqpbIbb3JFZpWVyDk45wCRSKjn5Rn/v r/61U56aGcY66lkecYmixGATk5bJqwLmRdoMsSMOhOazxG+cbsH61YS3Eg6nI6jn/GobZqSQvJAW VL9VVmLEKhJzQ8oaXzGu3LgY3becfnUbwRq5BRs+pGBUbIgbYowcUXuBehuIks2h8/y2bAD5AI96 iENzmRor9GLj5ywzmltLdG8zzUZgpA+U+1S3OnwKv7sknqMgU72FfUqRxXsaRxsscqRHKbDT3eeE s/2RyGGCMUCxOwMJMH0wR/WpPst2oAWbr/tGp1Y7oq/al2qGidCp7jjpis65tJZkIgeJmD7gGbAr ZKX6ghmDKPXBqLzWK/vbeJ+3Kf4VWqB2aMGTT7r7VO4hJRoioIPXgcVZ0aCSC3cSoVZVc7SOnFaD LakgvZAH1SRlpYhbKCAky+rF9+Kbd9BJJO5SVlMat/sgfpWv4UAGvWoP99f5iqEkOFDMF2t0kT7h /wADWn4UVT4htVIOd4/mKI7oqXws9uHFL9aXbzSfxV6B5FhvU0uKU49KSmAhHHSk706mnANACd6d ikApRTAXHHBpM4p1J1zUgJweaKBxSHmmAuO9JnAoz7iimDQlKD2oxRigkWjvSgZoIxSGKOvpTseh pq0/jFSwEPrRQc0UiiqvvS0wGl69a1JJO1U9Ys31DRruzjKh5oiiljxk+tW6XGQcUmrqxS01PB/s E6XLw3C+UYGKMMdCD2/xpJGjhVolU7ichFGSB71reMbmS38R38ZUxky53EdQQMYrm9wlSQKSisvJ B5PTvXmNas9OLuiwZ3RABGVAGMkinrcrGuTCMjqzPxWdOrSCOMucYyST1prxl7OOMknLGiwXNQ3K t87In138fyppugE8xTGFPUgk1m+SUtPKLkgMahERWyuEDHAIIGfWiwXsa6agZELJMjKOuFqMXiTs T5hDD/YqpokcbFS5VQxwcnFWbpY4ZCAVAKkZoskxpk1rqMXnmJbxomboSgKsauS6q0G2F7mFvQmP /wCvWRJ9nU2nKjMeW9jUU3lvPncpBC8+tFgN2TUHgQNIYCp5BBIqRNTYIshhBT1D1g6qimOMJgqi Hoc1UDyf2Mu1iN0gFNLQls6f+0i8bYhJz6YIqIXEZAJjcEHqFNZVhHK1tIkLnLLxz0NLY/aIWkjV 9xKkgepo12Gmbks8DIAN2duOhFPsvKnJQ7WJHIzzWRpU14L9VmlZix5Q9qfFfzpJILiBW3OuAOCn PJzQkPoaM1g8Tl7ZsjHzIRkH6jv/ADq14eRV1202AxM0i/uzyDz/AAn+lV7a+DvlSZIz0B++BnH4 12ngaOCbUJ5tis6IMZHKnPp2qqcbyRE5csWd2TxSE0E4pM+1dyOCwoPrR0opMY5zTCwuaa36U6mk HGMUCsA6UZGeaQ5xTe/NK4WJQQKKbQKBWHZFIMUmCaAM8YouPlDrSikC4NKRTuDQmeaCR3pAeaXF MmwA06m/hSgUmKw9R7U/AFRqeafx1qGVYU/hRTCfeigdiqRSnNRQXUN1FuiYH27ipFJqrlco4ZpR QOaOadxWPIvickcXilZMbd0CM2O/OK4hbvkqvTGBk4zXtni3wRaeKHSdriS3uI02BgMqwznkV4pf aU9lcTRH5jE5XeOjYOK5KkbNt9TppzurIPmeQDd8zcDqaTZIHOWK4/iwau6bdwpDC+AJIWw4J7ev Sp1v4ZZVYqjqpzg5ANZGyM0wzLhpjt4yCQeaqyzje2/r2GOa6OW+hubpZCilAQxAPp9a5u/lWbU5 5ogQrOSBjtTW4SdkRRXEqhI1GDng985q+Y5y4SUkuGx97qagsbOe6volhheRmkUAKM9629Y0+40v XrqxmU74ZCykfxA8g1bWlzOL1sZN1HMNokOOo69KifeoAySfrV6RJZUbz3Klfu/L1qMAQxvJKuQo +XIqUzSxQe6McbRDkkYPHSkhYrCA7nb1C1C+ZpS2MbznAqW6tpYCgdGXKhlyMZB7/SqM76mjZ6k1 uR5QKk8e1JHqM1vOzgZJOeBSadLDHEnmgkhucelWbj7O0KmIHGTk+n41HU1WqIV1OSO788ja+cjA qyt9HcTlpMISQQc+9QOqNFGyjJPGcdaY2kyx3qwlwGlxhfTNLRj1RqJCjBHRsEuoyp9ya9U8A24T RftLNvlmc5fHJAOBmvKtB0jU77VPsFmFaZDkiQ/IuOpr2rw/p0mk6VHayMjOuSxTpkntmtqKd7mN Vpqxr54puelNzQDmui5hYdn3o3UmePWk59KLisSUZpgPHWgmi4WFJpBz1oz60ZpBYdj1pKOvekJ9 KAsOo70maAcigB2cc0nXvSZ9qAaYg4z0ozikJOeacOaLhYXPejtxRiimKwoz1p3amrzQeTipY7Cn 8KKQ0UgscNBcSWzh43wwPUd66Cw1iO5wkuI5D37GuWQB8kHLDqCc4qWJ8MAfwJqktDeSuduOc0vH rXP2OrPAVjlYuh446rW3FMk0YdGDKe4p6oyaHseDXjfjzRJbDX5mikQQ3A85F/u5OCMfWvY8/nXn PxWtgBZXJG04ZN3ryDis6usblU0+Y80so2jvHVsNuQ49q3bdrZIs/ZN3IweM/SsSGZY7pCAHJBAG Mc1t21peTxbY4UVSf4n5Fcb1OpWHTRQxxyyrZsEdSSTg7feuXEZ8wHB2k11t5Fe2Wmv58a+WylMg 8gmsKK3YlRkHcQMfXinEUkevfDewS38JQTNCqSTMzhtoyVJ4rlviBDJF4zSRdmJLZSN3tkf0r1Cx gW1sLeAAARRquB04FcN8SdKaSaz1OCYpN/qNpAxjk5rrqr3Tnp/EcJci4cRMfKwGONo6VU1Fpk0+ ZJEXaxHIPStNdIvJRxcKxz90Cs7Wbe4tI1hn5VzwfXFcqudLasVNE0p9U1a3soRlpnCg+nqfwGa9 J8Y6Fc6f4VmN22n3dvbxLHHK0Plzx84XBHB+lY3w4t20+4l1aXTbu6RF8tHgQNsJ+8cZz09Kv+Pd d/4SOfT9B01ZR5soaVZYyhDZwoIPpya6EkoeZz6uR53YCD7ZEk4LJn5wB1rbtra2kumiFuzRkZxs 5xWPPA+l69cW8ilngmKkHvg1t22pyq4ZbI7QMAZrmkmdEGmiO/tre2Tdb27R7TldwIGaSKDUbmWO +WNXwQfvc8U+91JJ41tp42iDOpyT0APNbujR6eLN99y4bnYBKAKlJjNn4eaNcJqF9qtym0k+WnPU nkn+VehACsDwjEI9I3CUy75Cdxx9O1b+ciu6KtFI5J3cmwwaTvQDRkHimIUGjNJz1ooAd3pSaaDS 8djQCDOOtJzQRk0c9KQwB56UvWkHIpQf0pkjuKBxSZ5oyaA1F9McUmPWkyKQn2oAcTSgjtTM5FOD DGAMUBYcKWmg8Gl6d6QWHDHalNNB5px55oHYOtFIT6UUhHnckbW7h4yRnrkZpwYyD5DtFRGefKJK ix5GRu+YH8abAyhtrOd5/hPUfT2qOa2h0W0LcRIJVgCB3HatG2upbVg8Z4/iHXNYE0klvlhJuION uPX1q7HcOmGPGQODyD+NaRktmS0dfaXkV4Mrw46rmsrxpA9x4dmCKG2MrMCM8A1kJcNDKHjZlPse lX77UY9S0C7gnZopPLOCjY3YpT1i7CSs7nkOqRCKdWQDIIycVrabcRon7xyPQYJqhqkKrGdpb6s2 a3tHOYI/90VwLVI6mU9cuYpbFYopSwLjcvIqDw3p8Wp67ZWkruqPL8wU9QOf6VP4o5e3XPUn+Vav gCAnxFDJtX5I37c9K2h8SM5XSZ6sowox6Vzfj63WfwncnB3xFXjKgnBB/wAM10g9KyPF2V8K6if+ mJrqnsznirM8s0dmQLIfNchcYVSRWZr8hutRRF+6q52kY/OtvQuI+DjjFZl0gfxTFGyGQSTRqVHc ZGRXIlqjoZ634ctrHQvDEUQuImEMRlmZWBycZNch4Hgl8ReLr3xHcqSkRJjB6Bjwo/Ban+IVvpWm abDBa2MEN3dPjdGu0qg69PwFdR4Q0gaL4dggIxLKPNl/3j2/AV1XvK3YxtaPqeR+N7Aaf43vAsvm ec/mtxjaWGcU7TN3/PyE9i2K3finbqviO0mWLa0kIDNn7+D6e1R6ZFC0ADQo2V7oK5Z/FY3hojB8 Q2ssKWd5IqyRzb1U+6nnP51Z0sW09r+8s+R3U1f8V2yx+F9KMeEQ3EpKBQAW9fypNAs2e3RluGUl h8uwEdadtbCvdXPVNJtktdMt4UiWILGAUUYAOKu+2aamdoB5IFE3ytDx1J711mKQo5NGeaMjHsel NGeuc0CsSnFNzjrQM5Bo59KQWF60DPSlA45peaAAemaTA65oI5oHLdaADoPajr7UUnQUCDvxRmlG KPpQMUCjHvR2oHpigQm3ke9TSQLFgg5Yj5hUYUlhj1qWS2MRDZJLcnnpSCxECKUnimk0bsUwsOBF LnFMU8nmlJCnpSKSFJ7g0U3JzRSDlPPjIzWyLKm3bwx7ZqABTcK7bRkcENmorcytazxRlPNViVHY imvIk6hpGVNuCFOP51Etrmi3sW7pCzhSOozx3FV45HXejEBemM81ZtJjLEEIJCk7T3Uf4VR/495m SVmUk5GBkN+PahvqJdi6kqvGAX5HfGMGpd6spPXjke9UYpUmjZGG12PB9/WgOS6qSMd+ORVc1xNG VruiNcxNNYp82MtEO/0pmkSHyUXBBAwQeMVsiZozy4bPAYCkktVmfzUAWTqSOjispU+sS1LoznPF By9tz/Ea6L4fsqajG7sAPLbkmud8UDa9sDxhjnNang8qJOQTweBUQ+JFtXPTxqluMAbzn2xVDxjJ G3hPUlEi7hEOAeTkiqCm3aLzGL8cYrN8RzLLolywU/LFiuqWwvZq5zGhA/Mp5xVLy3m8a2sUbmOR pU2uBnaexx3q1omWBbJyRnNZOoTT2/iD7RCwWVMbMdjjiuVPYGjq7S3uPFPj9Ybq5F3DZsVaUIFB VD6e54r1F1CsR29q888ArJpWnS3hjDSXTYywyQo/xNdgNXkZDsgGPUnoa6oLS5Eou5wPxVOdb0wd hCf/AEKq2mZ+z+mRxSfEi4kuNb04ybciI/dH+1S6b/qAO2K5Z/GaJWQ3xe3/ABS2kAcn7TLxSeGZ QY4Vx/EB9Oag8Xuf7D0qPkYmlIP5VL4dAVEJGDvXPvzVX95CtoewRhAAWP0FZ8tyZ7oKQMKTjHXp T9Qm8uKMxyZ9gaz1I3g78HqT71trcUY6GtD81ujY7U4KT2rNW/kEIRSoUDg96g8x/wC+3X1rQXIb oDCj0rC82UdJG/OpEu51GBISBSD2ZsilrKW9mLKnmcscDirdrd7m8qXO/wBe1F0S4NFo80H6UMyg HkUwODnkGgiw48ikxxyKNwPQjmgsvGTigBR9KBnFGQeRRmgLDh6UpXgGkH1zSHGeKBE8G0HJ7DNQ XV8rPA6kESjKD1HrUsR52kjms94la6ticYjXC+3Wk07jXmWz1OB+FNJPU1LtOcgUYXIyM5qhEHJP FKwyuSamAUYFNbHNItESk4opSQe9FSM8wt8JcwOGwZDgjtnvT5A6PIsZXapwQ3H5ZqkWKTxsuSEf INXr07Zlk2hlYdD6+tZrWI3uOsLny5TGysu4fxHPP1q1dFHDKwyucdO/+NZMri2YAMWZjzn179O1 aJlS5sMIoIx86HrTg7pxFLuUHIizIH3AHp3NOcugRh+73c/NyVNVXiePLwliF5IPOalQ5i3A7kce vSsoy6MpoV5ZWfnG4jrxg1atpW2DKhxnkdx9KzXgm248wLggrmpgWClU5OPl7ZNCm76hbQsatpMe tW4ywSWI5jf+hqPwbaSx6q1rNGVkVG+Xpn3BqSK5eWNSQc/xDoRWlpt+tpeR3RRXKDbnuR3Ga00b uhK6OqtLOykiPmZZ1GCpbHNY3jOCG00S5hjjRQUXnqxJ966CO6069jilllx3yOMexxXC/EHUg2o/ YYZt8aHcxz144FS3Zamq1ZiaEMQgjis27smvPEogTguyjPpWnof+ox6dajtx/wAVlbqBn5lY1nHd E9TuYoRa28cMagIgCgCpIJGAIAYY6Z71dsbRL1mWSTyz2AHU+lRMkaOdsTKc8d8Yrtv0KutjgPiA Sdesd3BEeMfjUum8xHH5VH8QF/4ntkQMZjzjp3NP0wYgrjn8Yyr4vjxo2lyZJzNLx9MVP4fYvax8 Y+Yc+1VvFzH+ytMXA/1kpz37cVb8NASQwhuhcAj8aXYR2xkcBI1VySecDtTjlQ4YNgD5cr1raa3g jnWRQRKwAQYyABVeScmcxzxW8kecEAEc1pzXLv5GSJySFznPbFSeYVY7+g/PNWLtbdZlWOBQ3XjO P1qo8u5i5X5ieRiq52UrMmikEzhVOOep4qcxBZAhlQ8Z4qrDdLGctGHB49CPoans7qxgkWZklDgn vuApc7uS4jnWRZ1CLnB4OP1qeFHknyZFjY+pp8uq2rSGRJASMDbInBFJJqmnPtAiXzD1IOBmj2jR Nm+hNPOtqypIwkJHVelVzdpJkknjn0xVZb6Bo13qd65wNpPNOgmt7iQKY9hI+YEYH4VPtbbjVMsL ccA7uKctyhYK27rwVGeaUxREBYo94x1Ug4qD7KIWyZsMpyfm/wA81ftUQ4JlxZFL7QeeuMU4uqty CDnsKzxJLNMMvjJ5w1TQrI15PEbhiVVSCOOv/wCqh1bE+zLJmCcu+wH+9xSiRSm8NkHvmqlxa5df NLyoD1I70+dYokUsXLDkBB/Ol7Z32F7Mv20UkzrKrHYO+ahuYnjnUKSQF64qtE00kYaNQxGAVJ28 e1UJ7jUI3CtbRjbwSZBj72fWqVS7F7N9zZikkYN83INOEpaN2DM2CBx61Rg8xEZBdIWHXC8LxV2D cunykyBwTyRwB71akLlsKz7BhjzjIpjSsTjJz2qmfNL+YHLgDhl6Himu80Med7Zz1C5pc6KUGW2Z iQQ1FVftMv2h2VyoI7gUUvaD5GecyMrSlYyCOcqvb/CpQ0lz5bI8flJw3XP4VBOEhjmaGJFL+g4J +lPtFZcSZ2oQSoFZJ20BomuooMBt2G+6Oe59qdA0bW7xF2jdejDv7VCJY5JWjRT83zZC5GfrVEXb rcsbmLCg4UI/P1JqL8tS4LWNjTmBt2Idj6jC1XsmV/NYrJEp6o4xn3FX0EdzpcixZYKoKljkn8fW s5sq2IVAYKMq5OG9q0qLl1RMdSS8ti0IMcvTkDHeq1lcCWQRSfKdw6dqvxktChCEsRhsdsdqzrjy 5JGuIlBdTkrms5b3LW1jUmiRZQ0YYMD8wX0qF2kt5WuUb910eIc4/wBqo7XUmZDuO4k85OMUQzOZ SAd2TnPt6VSaewrM1LLUpIZFMf7xG4YE9a5++t7m5l1G8nUjyMEk9CWPGPwrQhTY7ru4POPQ1Zul efTJ7JXKGUAkdmxyKprmWoJ2MrRT+44qKxYL44gLglcpkDuKl0xGhRo5FKunBFVbVseMoCTxlefS s47oo9SW/hi5t7dwC5yc5OO2D61OLR54VnEqlWbAAySD6EUulXSRaWdgDESEAAZ5rYWe0uD5cLDz COR0rocn0E9Njxz4io8Xii1jZ1crCM7enU8UuntttmduAq5NJ8SlEHjCGEbTiFfujjqaNMw1vg8g jFc0tyuhmeINTs9T0+witg4kgMhkLLjO7GMflV3SZ1g0/ckib0G7G4ZyKr+JYoLa305baEROwlMj KMbsEY/KlsrO3lsDJLChcKTu70rDR1EXjPUljjxoUpJHLCQkN74rQtvG0CW/+n6fcW0w6ZThqz7X w9orxRNLHN9wEhHYZOPrXN+I9OtrLV7aO0aVUkjYlWcnH0zQ1ZF2Z3D+JUmjKtZ3u09/LOR9Kbca tZ2lrLdCzv5MJ8olgKrnPUt2p+k6BawWYuLe/uJXdADHcS5CnvitHxS4XwLdQkguijJU8Y3DvTbV tGJtrYzdI1ey1KKOVrG7Rmk2nyoi8f4mt57O1MpRhyMEgcHmsTwRAieG4rz7U0YSVyyE/LjNat/D Ks6TEhI5MANnkD6Vm97XBPUjuY7CEYy2/P3WbHH5UrWUaMjy26hJD2kIIHrVq8ktbd0ilUSNtB3q uSapXN159wJIpTGAcnevINUmxrUfa2cQvHCF2ix8rYIOaW9jtraMvdM4bHy470xYJLuVX+2u/l9y MVYFurItvcESA5IMhyc1LeoMyX1GO3uQ1srhCBw/UGrK30yzxTNbeZ5gDeYoyR+FX4rPTtQvJhkt NAw3LninW0fn3Zg8locL03/eH0q9GS5dwnltY2BabLHnCqMio/LaC8lmcBYZlGx2XaX/AB/xrZtN DtLcLlN4VtwDc8+9XLq1iuoWilUMp/StVFMwczEjvYMCOKb5uwAySfyqONbycgTQIzO2AVOcfXFM uNNisUJDOCDw4TJFVA7ICqTOo7cEH8avksUndaGi6pbSt5h2tnsPl/OsPWJI5biPypAwLDNa2lpe Ryb5FYRtjBYZBqnrAkNxGwX5lkOAF7etQ01IqDVy1OCTmNXC98jmr4KLpzNGMjOTmufXULobkuVJ zgruGK17J/M0eTcvzE7sDpjt/KrjG2opbFG7uyyqsJliGMlo8YqFJ5ZFIYSSdsnmrlqH1KzYNIY9 j4Kr0P1qit7FCWTDgk84PapSS6Gqd1ZE0Sy7iTGTx1KUVV+2biQodlHTLmiizfQLnAWc2SYWJKTA lN3UY9/1p+oylbWOFccnaRnGRjpn1qCIrG8cssqrsO4lsDtTZZI71pBneqt8rAEBgRWLdloRYsx3 LrDEbby2A+XDkjbUTRzxMzuyu+75u2R7VXMTqfnVmxwGVsOP8fxprunDGadsdpVOB+XFJtPUSRsW E6LazAAoqjkE9KgZ9+JRkIe4/hNVVmlWzdMoEcnaytnfjtS2cpt32SLvVh8wz+tac97Jk2J3uXjy YiA/XYxBB9x71V25WSSUruA4IP8AFV0Qojll2uvTy1GcD3JrOv5ZJW8qQLGgPyqOKiSsOOokMwik 8yXlW4cnt6VpxSRRABAQJOd3UfnWDcRSw8ZyGGTxVmyPmRkgsNvVQec9qSdi2ro3plMkXGOB1pyS Equ45I6mqyzPGgV5VdivzKfX0FQNdTylwkbwQEYYsAWJ9q1bs7mVi1A32tpp1AwXIUj+IDjNZlur P4xtlUfMxVR9c4rVgMMUEYtyBt5x65qKa0Mur2uo277GVlVyBnbzw2KTXUpM9Dg0XUY7N7eR1jVm 3ZUEkU+L7PpDSKLlpbgrjlcBa543+sx6yIV17zgsQmDm2OM5xjAqeCXUrzxBJBJqFmd9t5xea0ZR ndtxgH9afN2KbfU4fx1I03iiFm5YQqD+GataXk29VfHHnjxiq3M1vNIkSgtbqVTGOBg96t6Zkw4I 5rNvUe6KHixwbfSlB5UTZ/76FSWLk6TKxOTsNV/FZuCmnCWOMRbZfKZTkkbucjtzU2njbo02P+eZ /lQJHpWm6UjC0WaTKywBwF4xwK5j4jW0Fnr+mCCMIGgcnHfmr8PiOaFra2vNI1COZbRWU2zCX92Q PmwORXM+J9etta1uweCV5EhhZNzptPXvSepSbuj0eKy/cwoLFiuxf3nBB4FUPFds1v4TvkzsQqPl BHJ3CpLTxQrwwiNRK0aAZRxjp6CsrxfrU03h65Vo0CnbkfiKGUoyH+FxFJ4XhiknjUCRm2MSO/tW wLi4niKxkTKDgEpuH61zHhHUpY9OjGFVBId2Rk4PWuuhvFkhzAgSMEjOMZ96d7dAcbELPLHELi6f YifdVQAxNTxRQXUKuWZWk+dgpwQafpNp9s3XVx80e9tiN/Op9ae3tLBsLtaT5V75NLRkuWtkV7KB Zy8DRMqqA+VOMmrEtmN+3c4yOCO1YNjbX0y+cjsgIOCHwTWjbRX1u582ZpI/v7iRk8dPpUykinHX cmSAWMUgjniNy4J3MQC57ZrY0dGktlmmKtLjDEAdfrXMGwjmV7iyja4bcd25vudzxXV6KMaXCSck jJramtLmFV6F+mGn1G5wprVGBRutpY5qheW4aFTAdjD7+7JyPYVdlILiqN/CwYXEWfNRSqDPGadT 4Sqb94mtnC2KszupUhME7e9VNRkcTbFlJAGSxbI5rNnkvBj7ZgP1Xpzn6VW8wEjJUseDnJ/rSt7p qo6mw9ix01HjzJIWyXPJC+lQxWt3GqSGV/KJP7vPP4iptOur2W0Oy3DCJwihRwQOtWLmS5IUvC0a iUqxHTb61k273KtbQzPtUiWm60tzxJhiOpx1qtDbxTMxlkHmIuXAH51T1C9urS8kht3ZYvMP3ela 1hLo0dqpuXIuDkOSTzmneTNUuVFmGzsDCrqgAPG5x1oqT+0dHyCJ1baMDIzRUWl3J+R4tOLNZGxb tJjlTvOSfYVVRLu0nM0TM5YfMjtuBHpVqBYlYiQnfn5JegHt/s/Xp61LcM6yhVZFjjTDyY53HvgU rXRFxq30rWpdkj3jgsuTt9mFL54AVgDJj+IDev8AQfpULQCVWZS0ccY2KycFz7+oqII9m+CBhxnj o/8AgaV7bBa6NNRFIDulEkpXcjYwR7EVXRirgk/LkEjHTBz+VJ9oChJIk4HY9cH/AD+tPlkkeT93 jqASTkfT/wCvS5gsWHdgTwQJGySDg9elK00VzcC2MRZUG52J6e1MDxRgRuMg5Ibf1I9zQJC0snlJ kSEEsB1poRDcyCSTbjn2NEkTWRRwBlupznioJd0Mx8wbWzle9WZDJcRoxiALIAMnhufSlbqXcsqz qyyQuQMcxnowq0AqsGkH7qUZBPY1TtyihBkPGDjIPQ1anQTL5aSlCvQdR+IqkyGNBEd68S5Kvnn0 PX8utSWz7ppNjYdeSp6EH+lVrSUgsJFCuMo+B1p/kNDexPGcIMqx64zyKaYGjp+paour3Elp9n32 lmxYT5G5Adxxjqa2La68RjxELpItN86409GKPKQmzdxnPfNcZq7zRXENzExU5Mbsp4Knjmrj+JrS 0vmaS1uHdYhEVOAODkc00VuZGv3dxe+KLq5uvLWYud4jOVGOOD3FbWmECEZPb1rlXkMl09wscrBm J249a0rO8mCCVNNlkTsfOIBqbajH67O2oahb2Hyxi2RgrE/e3nPNXrOzmitXtzJDhlPO7nFY2pyS /wBpBpbL7PIyjCGTI475q3b3uop88dtbjI+8zZp9QWx02neKbVdat7uadolis1gzICMkHn8K5fVL pTc2ZiKEiNiMc4yxqWBtTu4IpI4rQIyjbuBPBk/xqlc2ctpcwNOYy0yGQCMYxyRj9KTZSsdS2laV 9siklYQRtaB2ZQU+fPbHesi9O2wlBu7qe383YwLZXPVRzznAqa2gu7m+eOO4UFIJW/eJuACg8Y+n 5Vnlpm0trdkjSNp9/mE/NkLjp6VDHza6HYeEoIBoTzzKVG8hGJ4z6Y7mu4tbOzmsIzH8oKA7VbJF c94Etop/DeHUORKcZ+ldJFYxxZZA0ef7rVryOSMp1FexSsfEFhEfsF0HsJ4jgxzDg+4PfNRajdQX msR2ry7Y1hbLdOWHWofEujPqVuJbc+ZdxD5N54cd1JrjV8S3WguLe8tmiYnhbqAnH0PpUqNtwi09 Ud7YwWtlC2+eKVUB+dv4Qev50+1u7PUd8FrHh4ojHGxOAQf5Vy9jrmlX1i5vZjbTSMBJGAefQ+1X 4LnSbY7ra/LM3GYhupKEW9UV+ZtWMVtaTGKOaQu52up6E9K3rJhb2qRBHKqMA4zmuLXVlF3EYfMk wwJL4G4578Zrr3Fwjkop2+USOM/NW6M5xd9S4bhMZIbn2NV5r6NAVKSk+0ZNZ5u71dJjl2P55I3j Yc9fSo728ulntljJKuxDlVbgY707kKBL9sVn4hnP/bM1Vv8AU0t2QSpIgIyNy5/Sq8092b1QDJ5R U7iAxGao3kE7xhjGTgnJbjj8aq9y4wjctajeC6sVmR1fB+UgegNQwMGtJXOM4jyffisu2ZpAyeYw XfgL6DFXEA8t0M5ADAYOOnHtTbsi+WysdPC8NnabwdkRO5jnPJPWnyNHf2LqkmVlBUMBWRC4/sl4 TIWbfvLseFGc4/KrMa/adLVV+UscqelYc2ouWxVOj2luRHPck7ug6E1P/Y+nWymTyh7tIcj9aVLN oVVnQyMGyMHH86S7uJ57Z0a0CxsQck0m7IpXezI49DsJY1Ij3Ej76udpoq5pDgxFJThV+6Bxiiqi rq5EpSTtc8SbYYfNkV3c5AjX+P1pFR1kfNsih13Dnnj+8PXvVK5YeYAzSLnIXa2Mj6UQ3QiG1g69 hgcMPXPrWXQpmgbsxxNDMmcniWNflz7+lR21zuWVQuWBGT14HpVf7PAUaQh1Dc8tgkfhUERZMNCd m7jaeRSa6iXY1jcW8qAPGuG6B1xUVwY4wAihR04PGPamLM/2IOykEHBA5xzTGKzQ4Vssv+elIYec HCeYuQDkj1FPbzVYGZy6ZIXngVSiJ+2LG3Q8NVySV2DRrtLdQOuF7UPQC5NHvtEeUr1wCP5VVuJP NlbzEJKcRrx8o9sVIgSVlDEjIIAJ4HviqcpCzkLnA4Ge+KaQy1FLHCzoXIj29T1HrV+2uY522FG3 EDJI4JHvXPTHJyBjHUDuK0LAsYdqPl0HyDru4z/nNNITNYmKZmZMrIR86MCCR61NHIpcx8ggcE96 xlv5LrAdlVwfkKjGDUk9y7WYuYR+8Q5K/wAxTuKxauSscZt3IcPxyfXqKq2U6svktAskkZ2jPJIH SoVu49SkWQlRIBjaBUez7Nq5lWTbG4z7Bv6UkMffXzxX0aCIwqVPQdTUum6k1vYKmMgEjbtBqO91 nVDM8TTRFOxMSk4qhbX15DaKI5wAOAuwZHPrVW7DNqYQ6re2Ju2KxnzNzEgHgdM1JIml267bVJZW UcEtgf8A16xPOnu7iIS3EjE556bfpUsNm01zPE3mkoARh+RxSb0sUl1NTQ3Jt1Rm+4EAyeB+8zVX XWEt5ZqpBKwYJBzzuY1XFlAmkQXLkmSSRQQGPTODTZraK31JBF8kbDcATkiptYFqy+2rG2uJHt/9 ZtdCf9luvFZ8jPMqlmz6VGTmSXHqcn8aUMVUDHek0Uj1j4elE8OY7mUnj6CuhuNStbXPnTJH/vNi vO9B1K6tNHjt7cN8xLE5wKXVDN9jlnkfMoxtIHTmulStHQy9jzSuzqL7xTGG22jJJ7iImuY1+7vN W06WK4Pmoo3iNVHY54o0Vs6eZJCWbnk9acZRCgl2k9sVnJvqzaNKKWiOUtItWvzIUs1hhQfKJMrk +1OVr23lMPkMsg/u85/KuphuHmmAwAvbFZV8NupyurAEAEVMrWuhqLW4238QavFGsM8EuwdHWMBh XsthqFpe2luVn2yOgOwnDZx6V5DJIJMOcZYdq29IkYX8TqzFx3/CrpO+5lUp8yPUDgAgPz9aaY1J wxOa5tbmTPGB6e9WILqSX94WKsD65reyWtzk5WLPG7vLmdxhiABjisy5h2qpZ2bnp61ZvZpJphCN yI3zNMDjafSm+YbiP94nluP4dwzj1rJS1NkrIpa3cwyXURtkVQ4G75RjP+NUbeKOS6l3yeW6jjCD 5uP51D4ik+yIZVH3CSuTwDWUl4JoUYth3GePX86ttG0Y3idTbWk8tlHcC5jERfbs5J3e/FXlM6zC 1E6PIp2hSxAB9OlJ4TSGbw+RcBWCTM30xjmpo7RW1c3YuovLMu/ByDispR7GfNq7lG+u7+2097kb JE3+WCkmcE+2KbY3GqXtukUybYR1bGGOP51uTxQ6ZYu5TzI0kMhXGT+FQQarYPDvFuyKW2+/86aU Vuw5m1ogtk8jdlyScZOKK0Et7eeNZFVgGGRyaKtWS0Mm23qfN7uzurl1LZ+6APlFRGb5Me4GaJQA Q5OWH5+2arSvtOOhHJ9vasbXNLmitznYGO4Hj9DQjblOGO8dQx/ziqCuTg9AemOxqUSv5bKflB+9 x3/wpWHcvpdNbDYEMik5BDDj1qtJK/nGfo5wAAeD7VAtw4+U25c9irYFK3mhhvGH/gQdF96dhXL4 cNJFKnBzg+4qGQuZ2KttJOFI/lTbRsIMn5VJ/CpZCA4dcHIwVIyDU21HuWoPM3b5UeQkfMW9KgkJ cGReu4ge61E0kAYEQuvtnK05mMuCrqmTwD/9emFxrlwCpI4TJ9jRCZIlL7tpHB5wfwpGIAO9gHPD D3Pv+FPgmIkRCgkBGeTggn0pgh7ytFMJCrltuBuAHPrxUttd7f3apnI389/UUnkpIskcbz7uvKBw D9ahkfzDFIhRPKG0gdD6n9aWgdS7Bbx207TxnMTjcoHUH0/OkmmW4QrJGilcH5T1x61E121tEzRg HByQehpsc32jMsaFX67T+uKTGkrli5hW5t0kiZcrxuc44qgkaizVjJESSPlDfN19KvWgMsTrwFA5 FZ/lGKfaw+UHqO9NDLcIt4b6DzJw6HcGKA8cVfgm2XV79nXYrKo569Kwk/10Z6c963LK0kuLi6CA IigFmbqOOOKTT6DRS5bTbdR1Lrx+NT38TR6pBHICD5Y4/E1ajijTQrJwg3POhLdz8xqPW2zrSlep jH4c0+WyHe7KG0iZwvJ3H+dWrbTpbnAjXcx7Z4H1NWbDSvMYyMxVcklzxge1Lf6vFBF9msRhMYLD gt/9apSuO/Q6PQzGLVrT5Xkg+8y9MntVbWb1bV0gMCzJJyQWxUnh2EQaNHKdxacmRiePYY9qzvEc im6iGeQvb61tPSBUbkjahcBdsSJCMYCoM4q7IC1ihwSeCc96xek6gE446Gt1vltEx6Csd0WmMsJE abAfLY+7jpWbqy/6ZI+SPWrWmQyLdvIQMAYqDU8i8OUOHHB7Gm/hApKW3QDJwTXV6UP9MjOMkA8e vFYNnaytjK4z0JrYglmtWEscTPtGOBWlN21ZMldHXLJGEVsgA9j1FPibG44wCc4NcuPETIfltju/ 2qim8VXSRk+WqgetXOpzaI540WWXkZ7a+3sTunGT7Zq3bMf7WbOcGADJ+lc//wAJDc+WzIsY3ckB ck006/focrOinHIK1PMjXlbOkvoormylSULkjI471zUSIbUttCleh9Kmj8S3jKFkMEing/T2rTWz t7mGOaCUwJL90Tx8H6MOKaknuCTjuR+Er6CwvpTeTCFZISoLk4JJrbe/iF/AYtQt2h35kzIMbcdO eapReHjKRuvIBj+6nSrw8L2rj97LvPqqgVaStuZScb3Zq397Zahps1pHqVusky7VYSA4rDh8Palb acILfULaWXzS252OCMYxWha+FtNgcSGEuy9Cx6flV86ZaYb9yBu64OM1MoXIjNR+EuWSPHYwRTMp kRAGKnIzRVI6dAD8ryrn/bNFTqK6Z86bZAwEUzRMeMOOv41VukZBtbG4cuV55qZpsbUaVJgeRsyB 9DUE8m4FdoTuAvSgAtWCpiRdydCfb/61W5F3cmbzUX7ix+lU4eYwME7QSBUjAIvmcKccbetDQ0PS Xa4IDxY6HGamTDEtG28t95s5P41UVpGk8sSH37gVZAEfXuOWHGamw0Ss3lo2PSnRy7l8t+Djmqhn 3yBRwoOfrU6x71ZyDgdDRYLkuxgQFIbnqegH071KJHAKIgDN953PzH6DsKqpK6nDqWUfxdxViQRu gdSNx+YMOv50D3I59j4CAqoJDRnBx75qKNh5mN4Vh3LYp5c7t2cMQCBimgpu3SLlzz8wznNOwFy2 mZWVeVySw+uKr7GjnZC52r/XrSQsxl3uD+74JJ6+gqd2RgG43KcnH9aTGtRxDNiEH5duG9OpqKGF 0cqpAdOQc9Qakmld5F2gBVG0DPX1zUKZMwP3OdvA60hl+2kAZJAMGX5XGPunpU8kDyrtRIN7YctJ kFcdh9arxSKEQkjLnkehFS3BMtnMEZS0Q3DjqM0hk7xXLSRSNd2MJjzt2IO9NYhHkd9bZWfG/wAp cbsVzxuJSMFwPbApjSsT80361dhXRvY0zy1je8vJVXoo4Api3WnwXG+JZj8uMOw/OsNcOQQzH16m nDYki7x36Y60mh3OgvdXe5jSND5UQAyM/wCc1h3N0S5WMnIbG6o553nVlVQqqwHFFpEJLkKx+UuC x9Bmmo23E5X0PVbRR/Z9su0DES4HpwK5/XLfF4h3FsjOPxrowEjjVFPCAAetV9XMd44aGFUO1QSM duv51U1zI1u1YwPIZ5AIzl17CtJtSt4o0jXMrqMYX/Gp7KzFujsR8zVhW0EokaRlIXkbiKxa5UaI 0Y7qeVvlAiU+nJqa/h3vEuMk1BCVEgBJHpWuqmYqEXJHoKFqhCQW3yhQeQMVuQxeTAqodu0c8daj 07Sp1kEksfy44Hf8a0bhTBG0hUkKCSMUTvsZymm7HLeIJUa5SIFMIuTn1NYkzEhAmCS4+6vauhtt ON3PLLd2twd5yu0Hiri+GonYMn2lT6N0FOKdh88VocYEnaKAAMCrEsdvbnvU8SP5YXEmcdsEV0E/ hTUEdjBsdf8Aafms640W8tFL3EMS/VuaZUZp7MqYKr1bjs0VX9B1pra7+wtKyxSfNgDcoP0rNzle AP8AgMtV1hm+1+bsfbtOG6c/Wla5ozrr8wC8tSfLKneWHKg8VPBPFt3RIxUnAaOfIP0rmbjUp7hE iuS52qw3MvXOKbYSj/hH5wcf6/A9fzrPlKSR1RvZ0vEjW4uYl2MW6MSeMVaTUriJyPt7kekkWP5V xtlI32BpAxDIrBW3YIGVqSxvriHRrp98jPHIFQk5C57Ua9GDhF9Dq7vxHdWskaJJbylgSSxK4xj2 96K5OyuZLqCJ7icsy71BZNxIyveii77k+zh2PMXhPXzCD0I29KHil3iPduOPvCrdwYpCx2iKTsFz tb/CocfOFZdpB9a6Tz7CRQ4UArvA6gMM0sip95cBc8DvQ3zAbdv+0f71IImmYhcD3PQUgC2HzH5e +aGkEj/Mfl7AU+MLCSq/NnjJqUXM8XzRylDgL8vpR1DoRQK0smFGVX7zHjA/xq2hGGJYnccjaOAK Ybl2KmeQknOOAKiMzqocDG71+vWhgiwr7QeeKk2xhsw7tp7k9T64qm8+/hEz79qu2aCfCsVwBxg9 PrSehadxJIA4UxSFWGc56H6elVZBzkYI9+laDLHH5iZcEHg9fwrLkV1B5UrnqKEJ6Fm3LyIy9uvP Y1I+2MdD8wwKLNgtmzZHJ5pC+VALAsTxigpDZCyud4C8DipIXDowON4wVPvUTHlwwySD75pNwV8j 0wRSaAtZQyFhyG5z0+tLuYFSDknIOe/tUNq+9COeOCuP69qkDlkUvhc88UDMWV2gunXAIDHg0XMj EAjgEcgU7Uhi9fHfBP1x0qB23KOfStEZN7j4pHiuFAbg0MxabJYnjNRKT5gapMndkgjC80BfQuDi N9oyQck+lXtORG1KHj922zI9TkZzVW3jZldz9102j69a6LwZpn9rayiAZitozNKwHHy8gH6nAqDT oerSWdltUeTCxznIIBpjWNgwwtpGpx94t/hWloci6tDM95bwh1bA2rt4xWhJotk6YEW33HWi19UT zNOzOeXTNPZcNDzjkhiM1BL4b0yZcKXjB/2s0zVt2m6u4idvLTYArHI561rfKNPkulI3Rg/IW4J9 KXLoU21r3MaHwnYxzB2d5Ao5BOBWpElrEgW3QKo6MozXPz393fzCEuArNjbHworcIW3tlRQBtGAO Kym7LQpxd9Rnmsk3yzOO/J7Uun3EhvXNzJK8DD5WB6enSq15Mltp0ly338YXPTParNncQtawjeFI QZyevFEG9wktCTVLw2/lmyYuDneXB4q5pqS39mk/2gKxyCAoIFZmuSJ/ZU+11YkDHqeaxrHVL0Ws djFL5cWSCF4PJ7mtU9RezvHQ2Nfuryy2xWs8cjc7ioAK+3NcjN/ak0okkt5n3deN2PxrppvDN7dI GZt64yNrf/XqJPDmoxAqjXUeOgE55pXfU0i4xWhyTwTKMPC4OerR0AMqmIgqD2bpXV3AuNKt0eeN pHYkbp8kj6cc1i6ldmdQ2zgt16miz3NIyuYzbgy7iCMHGHzWhpr2pgazujJFBI+75Fz83rWXPtaN uVz2GMGn2aAx8g/e6hsUjXodE2m2sEi2sE4EUkZfcynP3h3pi6EqWs0FvMrmVlbc7AYx7d6yn1K5 s+I5JRtXaMnIAzkitrR7mS/ti0ssbNuwNye3tWTi0UtiO10yTT/Lti7scO+UAxyVoqaUKNQQbYm/ dN0YjuKKSuKyPIiVZiFbDZwEPT86a7OHWFvlw3QjoajBBkYDBNSOQSHZvnUADjr/AJFdZ5g6Uqg4 TGeVOfwJoSNtrOCFjHf3qMqZHJGdqrzj0pZZDsBPAHQDtSANgLEBieeM1IxXygM4JqOMEndkUqBS 5YjIzwB3oGyWcSQSeXKiK4AOSc4FAt9y75pC4xkKrgZqszOzF2HepkY+XjHAFMhEsTqrMwQf7KHk Cp4pPJnWdupPzEDtVViQQT+Ip6yln+fOSOPek0WmW7mVSWkR8qefpVVJd+coASOnrQEh3Els46BR yaheQmbJ4I6Adh6UJDbJVc+U8YOM9KRQinczbPXjJ/CkPBJpVkkjT5SQCelArjwzOSzZX2PpTuML uO0nsfeo95dD2I7etI4MZIb7x/h9KB3LkTLD5mOd/X2FRyyk7TwdvCj+83/1qgD7UyeOwA6n6VIP 3aiRh83RR6Ciw79EVr5D5kaDk7cknuarFCsTK2DjnjtU13L5sw7YHWmR4KyA4zt9aojqJFbCSPfv 6egqaOPNvKCc4H9aiidRb+W74GegNPjuIhHIoyWIwopMehZV3W1Qwn51OeOw9a774Xp5FvqyPGxL vGAQOpGc/wA687tz5ccgwS7jAPp0r1z4XIP7FuosZmE3mNz1DDr+hqJbMrsblnFJBqlrOAwRX/eO D0FdW+pWYRmNwgVRknPSsxoSOCh59Oaq3Nkk0DwtuQOME4qIyaVipJSd2Yuv6tZ3d48sO6dOMD7o yO/qaqRxalqyjCkR54/hQf41s2ug2VsQzKZmHQv0/KtEkAYXAA7Y6U/U0ukrIz9M0caed7MZJD3C /Kv0rQuIt6NgEZHpSec46Hj0oN23Q4pclyHJnM+I7gBorJMfINzfXtU9mUiCwtdRkbcoxP6GtFtN sZ7h7iWDe7nJZmJomtNLgiMsttGij+JzTjBJasfN0sVprZLmB4/tEWWHXdVJdIe0kS4kuYRGOpzU Nxrtmm6OwsI3IOPMdePrWRcXM95Lm5mYqOi9B+A7UWXQ0SZsT+JDEvk2WZSBjewAA+nrVez8Rahp 5lLN55lxkScgY9PSs1SinCp+VG3gtI3XtTKUInbeInN9pGnTydXG8gepFcjqSKsMYwAc9M4roLzV Le80axt4gwlgADAj27VTt1gLMJoY5124AfnFbWurIiHux2OWMYf5WZsEdCuaSNViXapVs+vFdLc/ 2JArBtODyY42SEGueu9kdywRSiEAgA5A9uaxcXE3hLm6EEsZdSuMZHGGq3pF5LpzEpK6huWUrkNW fLNtXIUH8KWGYFcjep6fK1Qrls6aW7hvL6OSJo2/cncrLgqciiufSedZMh5FO3H3QaKViThZEjjI KEM47J0H405l83IUYJ6Uh+630qa1+6Pp/Sug83qQqCLfYcnJyR9KikXzBweBwcdRVuXqfwqmn+tf 6ikNjEt3JG2ReffH6VK37tQoGCO/rWhb/dWqb/65v96gkhxI2Ae54p4f5vlAxnFPX74/3j/KmQ9V +tMRKrq3UY9aNpJwmeOnGaJv9Yn4VOn+q/Gi3UZEDM2cttAHJA6VXLASZHOOK0Zv+PA/Sss9R9RQ hy0LG4AAE4yKdGq5+bPHcGoJ/uVMn3F+lAIkVif9THtI6sTzTAcMRGodu7noKLv/AI8x/vGpLH7i f71AXFEPlMXmYs9RtI0hI/X0qab+pqFPuUFFO7GCPpUIGPlxkkVYvegqFfvD/dpmfUQqQWBGNoqS 1ILEkdQQKJf9dN9B/MU606j/AHjQNbl+3VY082UZVei/3z6V6b8NrjOnXiTKoCuHMo+9uI+7+AAr zR/+Xf6/1r0r4df8gO//AOvo/wAqynrE2W52Ql3lik2NpwecFfxpsV5I+9EuZCoHJdQcUxP9VJ9D /Kstf9fH/vD+dc+2hqo3NuSe5W3YJLAzkfJuXApLWTMYjuZg0+csVjIX8KZP96L8amh/1j/hTu0K w/yQ2QskZ/HFQG0lA3bQ3uDUrfdenR/dX/dNUpMnYwL/AFK5hYx21lOzZx5hQ7fw9awryHUbllN0 J3JGVDKa7+D/AFSfQUlx94fj/Ki5UZa2PM0n8pNiDeR37GmN5hYySuAB6dqmk/4+JP8AeP8AOobn /USVSdzcVpvLZAmCGyDUTl3b5247AUw9Y/8AeP8AKpV70wNdN3kR7DhiBmmyySRLhGwx4Jp6f8e8 f+7/AEqN626CKxQuAATktk80y5gkaUkKGXjvU8f3R+NSzfeFEY3E3YxJLaZkfKHOeBioY4dgAZPq CK3060yf7h/GplCyHzGbFCp5I7djiipYPun6misrDP/Z --b1_d2c5a59780b6573dd186fe80782d9dbe--