Date: Sun, 7 Aug 2022 21:34:31 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Mga Gayuma at Agimat/Dala-dalahan Message-ID: <7a0aa3eb59a6fddc038e9a86a4cad171@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 3.235.140.84 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_7a0aa3eb59a6fddc038e9a86a4cad171" --b1_7a0aa3eb59a6fddc038e9a86a4cad171 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_7a0aa3eb59a6fddc038e9a86a4cad171" --b2_7a0aa3eb59a6fddc038e9a86a4cad171 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 3 :: Lesson 30 Mga Gayuma at Agimat/Dala-dalahan Deskripsyon: Isang masusing pagsusuri sa paggamit ng mga gayuma at agimat/dala-dalahan na laganap sa nakaraan at kasalukuyang mga lipunan at ang pangkalahatang Islamikong alintuntunin tungkol dito. Ni Imam Kamil Mufti Nai-publish sa 29 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 75 - Nag-email: 0 - Nakakita: 12130 (daily average: 8) Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Kaisahan ng Diyos (Tawheed) Mga Kinakailangan · Paniniwala sa Allah (2 bahagi). Mga Layunin · Upang maunawaan kung gaano kalaganap ang mga gayuma at agimat sa modernong lipunan. · Upang maunawaan ang tunay na kahulugan ng gayuma, agimat/dala-dalahan, at anting-ating. · Upang maging pamilyar sa mga karaniwang agimat. · Upang maging pamilyar sa mga gayuma at agimat sa sina-unang Arabia · Upang maunawaan ang pangkalahatang Islamikong alintuntunin hinggil sa mga gayuma at agimat. · Upang malaman ang Islamikong patakaran tungkol sa Quranikong mga gayuma at agimat. Mga Terminolohiyang Arabik · Shirk – isang salita na tumutukoy sa pagtatambal sa Allah, o pagbibigay ng banal na katangian sa iba maliban pa sa Allah, o paniniwala na ang pinanggagalingan ng lakas, pinsala at biyaya ay nagmula sa iba maliban pa sa Allah. · Ruqyah – orasyon. Sa loob ng libu-libong taon, sinubukan ng mga tao na magdala ng magandang kapalaran at umiwas sa kamalasan para sa kanila at sa kanilang mga ari-arian sa pamamagitan ng paggamit ng mga gayuma, agimat, at anting-anting. Ang gayuma ay isang gawain o pagpapahayag na pinaniniwalaang may lakas at kapangyarihan, katulad ng pagdalit o orasyon.[1] Ang anting-anting ay isang bagay na nagtataglay ng tanda o katangian, at pinaniniwalaang nakatutulong upang makaiwas sa masama at magbigay ng magandang kapalaran.[2] Ang agimat ay ginagamit upang pangalagaan ang tao, o kanyang mga pagaari, katulad ng mga bahay at alagang hayop mula sakasamaan ng mga mangkukulam, demonyo, at ilang mapaminsalang kapangyarihan, o upang hadlangan ang kamalasan at pagkakasakit. Ang anting-anting ay matatagpuan kapwa sa Silangan at sa Kanluran, sa mga tribo at mga bansa hanggang sa kasalukuyan panahon. Ang mga Assyriano at Ehipto, Griyego at Romano, Hudyo at mga Kristiyano, ang tumangkilik sa sina-unang paniniwalang ito, at,sa iba't ibang antas, ay tinatangkilik pa rin hanggang sa ngayon.[3]Sa kabila ng teknikal at siyentipikong pagunlad, ang mga pamahiin at agimat ay nagpapatuloy sa paglaganap sa Kanluraning lipunan. Ilan sa mga tanyag na agimat sa Kanluran ay: (1) Ang Sapatilya ng Kabayo. Ang pinaka-karaniwang makikitangpampasuwerte sa makabagong Hilagang Amerika ay ang sapatilya ng kabayo at ang mga halimbawa nito sa anyo ng alahas, palamuti sa dingding, at mga larawan. Ang paggamit ng mga lumang sapatilya bilang mahiwagang agimat - lalo na kung nakasabit sa itaas o malapit sa pintuan - ay nagsimula sa Europa, kung saan matatagpuan pa rin ito na nakasabit sa mga tahanan, kamalig at kuwadra mula Italya maging sa Alemanya hanggang sa Britanya at Scandinavia. (2) Ang halaman na may apat na dahon. Ang halaman na may apat na dahon ay kabilang sa mga karaniwang pampa-suwerte sa Hilagang Amerika lalo na yaong madalas makita na imahe sa mga pampa-suwerteng barya, at mga pampa-suwerteng tarheta/postkard. (3) Ang wishbone o “merry thought.” Ang wishbone ay ang ikatlo sa sikat na agimat ng mga Amerikano, kasunod lamang ng sapatilya at halamang may apat na dahon. Ito ay isang buto malapit sa dibdib ng ibon, katulad ng sa manok, o turkey. Nakagawian na itabi ang buto na ito kapag inihahanda ang manok para sa hapunan at patuyuin sa kalan o sa apoy hanggang sa lumutong. Kapag natuyo na, ibinibigay ito sa dalawang tao, na hihilahin magkabila, hanggang sa mabali, bawat isa ay humihiling habang ginagawa ito. Ang tao na nakakuha ng “mahabang parte” ng wishbone ay "magkakatotoo ang kanyang kahilingan". Kung ang wishbone ay pantay na nabali, kapwa nila makakamit ang kanilang mga kahilingan. (4) Ang paa ng Kuneho. (5) Pampa-suwerteng pulseras. (6) Pampa-suwerteng barya o 'panlagay sa pitaka.’ (7) Ang masuwerteng Nakangiting Buddha karaniwang makikita sa Oriental na mga tindahan at restawran. Ang kuwintas na krus. Kapag napabendisyunan, ay itinuturing na mahalagang sakramento. Agimat ng mga Hebreo: Palawit na hugis-dahon ng ubas na mayroong simbulo ng Bituin ni David (Star of David). Isa sa mga sina-unang gamit nito ay bilang simbulo ng salamangkang Kabalistiko. Mga Gayuma at Agimat ng Sina-Unang Arabia Ang mga Arabianong agimat (tameemahsa Arabe) ay gawa mula sa mga perlas o buto na isinusuot sa leeg ng mga bata o matatanda, o isinasabit sa mga tahanan o sasakyan, upang makaiwas sa masasama – lalo na sa usog – o maghatid ng ilang kapakinabangan. Ang mga Arabo sa kapanahunan ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang habag at pagpapala ng Allah, ay nagsusuot ng mga palamuti sa kamay, pulseras, kuwintas, kabibi, at mga katulad na anting-anting upang magdala ng suwerte o humadlang sa masamang kapalaran. Islamikong Patakaran sa mga GayumaAng Allah ang tanging Panginoon at ang Pinuno ng pisikal na mundo. Ang ‘Panginoon’ ay nangangahulugang Siya ang Tagapaglikha at namamahala ng lahat ng bagay sa sanlibutan; ang Kaharian ng langit at ng lupa ay nauukol lamang sa Kanya, at Siya ang nagmamay-ari nito. Siya lamang ang nagkakaloob ng pagiral mula sa hindi pagiral at nakabatay sa Kanya ang pangangalaga at pananatili nito. Kinakailangan ang kanyang kapangyarihan sa bawat sandali upang magpatuloy ang lahat ng mga nilikha. Ang mga Anghel, mga propeta, sangkatauhan, ang mundo ng mga hayop at mga halaman ay nasa Kanyang pamamahala. Tanging ang Allah lamang ang nakababatid kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Ang suwerte at masamang kapalaran ay nagmumula sa Allah lamang.Ang pananalig sa mga gayuma, agimat, at anting-anting ay sumasalungat sa paniniwala sa pagka-Diyos ng Allah sa pamamagitan ng pagtatambal sa kakayahan na magkaloob ng magandang kapalaran o umiwas sa pinsala.Samakatuwid, ang Propeta, sumakanya nawa ang habag at pagpapala ng Allah, ay tutol sa mga paniniwala at kaugaliang ito at nagturo sa tao na magkaroon ng matibay na paniniwala sa Panginoon, kaysa sa mga agimat, na hindi mababago anuman ang itadhana ng Allah at hindi makapagbibigay ng magandang kapalaran kanino man. Kahit na hindi man ito makapagbigay ng anumang pinsala, ang paniniwala sa mga agimat ay kadalasang magbubunsod sa idolatriya kalaunan. Ito ay makikita sa mga Katoliko kung saan ang mga krus, rebulto at medalyon ng mga santo ay isinusuot o iniingatan para sa mga pagpapala at magandang kapalaran. Noong tinanggap ng tao ang Islam sa kapanahunan ng Propeta, dala-dala nila ang kanilang dating paniniwala sa mga agimat. Mahigpit na ipinagbawal ng Propeta sa kanila na sundin ito: (1) Ang Sugo ng Allah, sumakanya nawa ang habag at pagpapala ng Allah, ay nagsabi, ‘ang mga orasyon (ruqyah), agimat, at gayuma ayshirk.” (Ahmad, Abu Dawud) (2) Ang Sugo ng Allah ay nagsabi, “Sinuman ang magsuot ng mga agimat, huwag sanang tustusan ng Allah ang kanyang mga pangangailangan, at sinuman ang magsuot ng mga kabibi, huwag sana siyang bigyan ng Allah ng kapayapaan.” (Ahmad) (3) Isang pangkat ang dumating sa Sugo ng Allah upang mangako ng katapatan sa kanya. Tinanggap niya ang katapatan ng siyam sa kanila. Sinabi nila, “O Sugo ng Allah, tinanggap mo ang pakikipagkasundo ng siyam maliban sa isang ito.” Ang Propeta ay nagsabi, “Siya ay may suot na agimat.” Dinukot ito ng lalaki mula sa kanyang damit at tinanggal, kung kaya't ang Propeta ay tinanggap ang kanyang katapatan, na nagsabi, ‘Sinuman ang magsuot ng agimat ay nakagawa ngshirk.” (Ahmad) Ang mga kasamahan ay mahigpit na sumunod sa pagbabawal na itinakda ng Propeta sa mga agimat. Hayagan nilang tinutulan ang mga ganoong gawain kahit na sa kanilang mga pamilya. Halimbawa, si Hudhayfah, isa sa mga kasamahan ng Propeta, ay dinalaw ang isang may sakit na lalaki, at matapos makita ang pulseras sa braso ng lalaki, tinanggal niya ito at sinira, at binanggit ang talata, “Karamihan sa kanila na naniniwala sa Allah, ay nakagagawa ngshirk.” (Quran 12:106)[4] Sa ibang okasyon nahawakan niya ang itaas na bahagi ng braso ng may sakit na lalaki at nakita niya ang isang nakapalupot na pulseras na tali. Ang lalaki ay nagsabi kay Hudhayfah na nagtataglay ito ng orasyon na ginawa lamang para sa kanya, kaya't sinira ito ni Hudhayfah at sinabi, ‘Kung ikaw ay namatay na suot iyon, Hindi ako magdadasal sa iyong libing.’[5] Minsan, si ibn Mas’ood ay nagsabi, “Narinig ko ang Sugo ng Allah ay nagsabi, ‘Ang mga orasyon (ruqyah), agimat at gayuma ayshirk.” Si Zaynab, asawa ni ibn Mas’ud ay nagsabi, “Bakit mo sinasabi ito? Sumpa man sa Allah, ang aking mata ay lumuluha ng walang patid at ako ay kung kani-kanino na pumunta, ang Hudyo, na nag-orasyon dito (gayumang-kuwintas) para sa akin, at ito (ang mata) ay gumaling.” Hinablot ito ni Ibn Mas’ud sa kanyang leeg at sinira. ‘Katiyakan, ang pamilya ni Abdullah ay hindi nangangailangan ngshirk,” sinabi niya… “Iyon ay kagagawan ng demonyo na ginagamit ang kanyang kamay, at nang (ang Hudyo) ay nag-orasyon, siya ay tumigil. Ang kailangan mo lang gawin ay sabihin kung ano ang madalas na sinasabi ng Sugo ng Allah: ‘Adhhib il-ba’s Rabb al-naas ishfi anta al-Shaafi laa shifaa’a illa shifaa’uka shifaa’an laa yughaadiru saqaman “Tanggalin ang pinsala, O Panginoon ng sangkatauhan, at pagalingin, Ikaw ang tagapagpalunas.Walang lunas maliban sa iyong paggamot, isang paggaling na walang iniiwang karamdaman.” (Abu Daud, Ibn Majah) Ang pagsusuot ng agimat ayshirk dahil, sa halip na magtiwala sa Allah, ang puso ay napapalapit sa agimat, nagtitiwala na magdudulot ito ng suwerte at pagibig, o nakapagpapaiwas sa masamang kapalaran o karamdaman. Islamikong Patakaran sa Quranikong mga Gayuma at Agimat Ilan sa mga Muslim ay nagsusuot ng Quran bilang pampa-suwerte, alin man sa nakasabit sa sasakyan, o nasa key chains, o nakasuot ng pulseras okwintas. Isang maliit na Quran na inilalagay sa palawit ng kuwintas. ‘Allah,’ ‘Bismillah,’ ‘La ilaha ill-Allah,’ o mga piling talata ng Quran, minsan ay nakasulat sa maliit na papel, ay isinusuot bilang palawit. Ang pagsusuot nito bilang dekorasyon ay malinaw nashirk, karamihan sa mga tao ay sinusuot ito bilang proteksyon o pagpapala. Samakatuwid, ang kaugaliang ito ng pagsusuot ng Quran bilang pampa-s'werte ay dapat huwag sundin sa mga kadahilanang: (i) Maaring magbunsod ito sa pagsusuot ng hindi-Quranikong agimat o dala-dalahan na itinuturing nashirkng mga taong hindi alam ang kaibahan nito. (ii) Kawalang-galang na isuot ang Pangalan o ang salita ng Allah sa loob ng palikuran at kadalasang mahirap para sa isang tao na nagsusuot ng mga Quranikong bagay na tanggalin ito sa bawat pagpunta sa palikuran. (iii) Ang Propeta mismo ay hindi nagsuot ng mga bagay na iyon o naglagay sa mga miyembro ng kanyang pamilya para sa proteksyon o pagpapala, sa halip pinag ingat niya sila sa anumang uri ng agimat. Talababa:[1] “charm.” Encyclopædia Britannica from Encyclopædia Britannica Premium Service. (http://www.britannica.com/eb/article-9125164) [2] “talisman.” Encyclopædia Britannica from Encyclopædia Britannica Premium Service. (http://www.britannica.com/eb/article-9071049) [3] Jewish Encyclopedia, p. 546. [4] Ibn Abi Hatim [5] Ibn Waki’ Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/52/mga-gayuma-at-agimat-dala-dalahan/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_7a0aa3eb59a6fddc038e9a86a4cad171 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Mga Gayuma at Agimat/Dala-dalahan

Deskripsyon: Isang masusing  pagsusuri sa paggamit ng mga gayuma at agimat/dala-dalahan na laganap sa nakaraan at kasalukuyang mga lipunan at ang pangkalahatang Islamikong alintuntunin tungkol  dito.

Ni Imam Kamil Mufti

Nai-publish sa 29 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 75 - Nag-email: 0 - Nakakita: 12130 (daily average: 8)

Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Kaisahan ng Diyos (Tawheed)


Mga Kinakailangan

·      Paniniwala sa Allah (2 bahagi).

Mga Layunin

·       Upang maunawaan kung  gaano kalaganap ang mga gayuma at agimat sa modernong lipunan.

·      Upang maunawaan ang tunay na kahulugan ng gayuma, agimat/dala-dalahan, at anting-ating.

·       Upang maging pamilyar sa mga karaniwang agimat.

·       Upang maging pamilyar sa mga gayuma at agimat sa sina-unang Arabia

·       Upang maunawaan ang pangkalahatang Islamikong alintuntunin hinggil sa mga  gayuma at agimat.

·       Upang malaman ang Islamikong patakaran tungkol sa Quranikong mga gayuma at agimat.

Mga Terminolohiyang  Arabik

·       Shirk – isang salita na tumutukoy sa pagtatambal sa Allah, o pagbibigay ng banal na katangian sa iba maliban pa sa Allah, o paniniwala na ang pinanggagalingan ng lakas, pinsala at biyaya ay nagmula sa iba maliban pa sa  Allah.

·       Ruqyah – orasyon.

Sa loob ng libu-libong taon, sinubukan ng mga tao na magdala ng magandang kapalaran  at umiwas sa  kamalasan para sa kanila at sa kanilang mga ari-arian sa pamamagitan ng paggamit ng mga gayuma, agimat, at anting-anting. Ang gayuma ay isang  gawain o pagpapahayag na pinaniniwalaang may lakas at kapangyarihan, katulad ng pagdalit o orasyon.[1]  Ang anting-anting ay isang bagay na nagtataglay ng tanda o katangian, at pinaniniwalaang nakatutulong upang makaiwas sa masama at magbigay ng magandang kapalaran.[2]  Ang agimat ay ginagamit upang pangalagaan ang tao, o kanyang mga pagaari, katulad ng mga bahay at alagang hayop mula sa kasamaan ng mga mangkukulam, demonyo, at ilang mapaminsalang kapangyarihan, o upang hadlangan ang kamalasan at pagkakasakit. Ang anting-anting ay matatagpuan kapwa sa Silangan at sa Kanluran, sa mga tribo at mga bansa hanggang sa kasalukuyan panahon.  Ang mga Assyriano at Ehipto, Griyego at Romano, Hudyo at mga Kristiyano, ang tumangkilik sa sina-unang paniniwalang ito, at, sa iba't ibang antas, ay tinatangkilik pa rin hanggang sa ngayon.[3] Sa kabila ng teknikal at siyentipikong pagunlad, ang mga pamahiin at agimat ay nagpapatuloy sa paglaganap sa Kanluraning lipunan. Ilan sa mga tanyag na agimat sa Kanluran ay:

(1)  Ang Sapatilya ng Kabayo.  Ang pinaka-karaniwang makikitang pampasuwerte sa makabagong Hilagang Amerika ay ang sapatilya ng kabayo at ang mga halimbawa nito sa anyo ng alahas, palamuti sa dingding, at mga larawan. Ang paggamit ng mga lumang sapatilya bilang mahiwagang agimat  - lalo na kung nakasabit sa itaas o malapit sa pintuan - ay nagsimula sa Europa, kung saan matatagpuan pa rin ito na nakasabit sa mga tahanan, kamalig at kuwadra mula Italya maging sa Alemanya hanggang sa Britanya at Scandinavia.

(2)  Ang halaman na may apat na dahon. Ang halaman na may apat na dahon ay kabilang sa mga karaniwang pampa-suwerte sa Hilagang Amerika lalo na yaong madalas makita na imahe sa mga pampa-suwerteng barya, at  mga pampa-suwerteng tarheta/postkard.

(3)  Ang wishbone o “merry thought.”  Ang wishbone ay ang ikatlo sa sikat na agimat ng mga Amerikano, kasunod lamang ng sapatilya at halamang may apat na dahon.  Ito ay isang buto malapit sa dibdib ng ibon, katulad ng sa manok, o turkey.  Nakagawian na itabi ang buto na ito kapag inihahanda ang manok para sa hapunan at patuyuin sa kalan o sa apoy  hanggang sa lumutong.  Kapag natuyo na, ibinibigay ito sa dalawang tao, na hihilahin magkabila, hanggang sa mabali, bawat isa ay humihiling habang ginagawa ito.  Ang tao na nakakuha ng “mahabang parte” ng wishbone ay "magkakatotoo ang kanyang kahilingan". Kung ang wishbone ay pantay na nabali, kapwa nila makakamit ang kanilang mga kahilingan.

(4)  Ang paa ng Kuneho.

(5)  Pampa-suwerteng pulseras.

(6)  Pampa-suwerteng barya o 'panlagay sa pitaka.’

(7)  Ang masuwerteng Nakangiting Buddha karaniwang makikita sa Oriental na mga tindahan at restawran.

Ang kuwintas na krus. Kapag napabendisyunan, ay itinuturing na mahalagang sakramento.  

 

Agimat ng mga Hebreo: Palawit na hugis-dahon ng ubas na mayroong simbulo ng Bituin ni David (Star of David). Isa sa mga sina-unang gamit nito ay bilang simbulo ng salamangkang Kabalistiko.

Mga Gayuma at Agimat ng Sina-Unang Arabia

Ang mga Arabianong agimat (tameemah sa Arabe) ay gawa mula sa mga perlas o buto na isinusuot sa leeg ng mga bata o matatanda, o isinasabit sa mga tahanan o sasakyan, upang makaiwas sa masasama – lalo na sa usog – o maghatid ng ilang kapakinabangan.  Ang mga Arabo sa kapanahunan ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang habag at pagpapala ng Allah, ay nagsusuot ng mga palamuti sa kamay, pulseras, kuwintas, kabibi, at mga katulad na anting-anting upang magdala ng suwerte o humadlang sa masamang kapalaran.

Islamikong Patakaran sa mga Gayuma

Ang Allah ang tanging Panginoon at ang Pinuno ng pisikal na mundo. Ang  ‘Panginoon’ ay nangangahulugang Siya ang Tagapaglikha at namamahala ng lahat ng bagay sa sanlibutan; ang Kaharian ng langit at ng lupa ay nauukol lamang sa Kanya, at Siya ang nagmamay-ari nito. Siya lamang ang nagkakaloob ng pagiral mula sa hindi pagiral at nakabatay sa Kanya ang pangangalaga at pananatili nito.  Kinakailangan ang kanyang kapangyarihan sa bawat sandali upang magpatuloy ang lahat ng mga nilikha. Ang mga Anghel, mga propeta, sangkatauhan, ang mundo ng  mga hayop at mga halaman  ay nasa Kanyang pamamahala. Tanging ang Allah lamang ang nakababatid kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Ang suwerte at masamang kapalaran ay nagmumula sa Allah lamang.

Ang pananalig sa mga gayuma, agimat, at anting-anting ay sumasalungat sa paniniwala sa pagka-Diyos ng Allah sa pamamagitan ng pagtatambal sa kakayahan na magkaloob ng magandang kapalaran o umiwas sa pinsala. Samakatuwid, ang  Propeta, sumakanya nawa ang habag at pagpapala ng Allah, ay tutol sa mga paniniwala at kaugaliang ito at nagturo sa tao na magkaroon ng matibay na paniniwala sa Panginoon, kaysa sa mga agimat, na hindi mababago anuman ang itadhana ng Allah at hindi makapagbibigay ng magandang kapalaran kanino man. Kahit na hindi man ito makapagbigay ng anumang pinsala, ang paniniwala sa mga agimat ay kadalasang magbubunsod sa idolatriya kalaunan. Ito ay makikita sa mga Katoliko kung saan ang mga krus, rebulto at medalyon ng mga santo ay isinusuot o iniingatan para sa mga pagpapala at magandang kapalaran.

Noong tinanggap ng tao ang Islam sa kapanahunan ng Propeta, dala-dala nila ang kanilang dating paniniwala sa mga agimat. Mahigpit na ipinagbawal ng Propeta sa kanila na sundin ito:

(1)  Ang Sugo ng Allah, sumakanya nawa ang habag at pagpapala ng Allah, ay nagsabi,

‘ang mga orasyon (ruqyah), agimat, at gayuma ay shirk.” (Ahmad, Abu Dawud)

(2)  Ang Sugo ng Allah ay nagsabi,

“Sinuman ang magsuot ng mga agimat, huwag sanang tustusan ng Allah ang kanyang mga pangangailangan, at sinuman ang magsuot ng mga kabibi, huwag sana siyang bigyan ng Allah ng kapayapaan.” (Ahmad)

(3)  Isang pangkat ang dumating sa Sugo ng  Allah upang mangako ng katapatan sa kanya. Tinanggap niya ang katapatan ng siyam sa kanila. Sinabi nila, “O Sugo ng Allah, tinanggap mo ang pakikipagkasundo ng siyam maliban sa isang ito.” Ang Propeta ay nagsabi,

“Siya ay may suot na agimat.”

Dinukot ito ng lalaki mula sa kanyang damit at tinanggal, kung kaya't ang Propeta ay tinanggap ang kanyang katapatan, na nagsabi,

‘Sinuman ang magsuot ng agimat ay nakagawa ng shirk.” (Ahmad)

Ang mga kasamahan ay mahigpit na sumunod sa pagbabawal na itinakda ng Propeta sa mga agimat. Hayagan nilang tinutulan ang mga ganoong gawain kahit na sa kanilang mga pamilya. Halimbawa, si Hudhayfah, isa sa mga kasamahan ng Propeta, ay dinalaw ang isang may sakit na lalaki, at matapos makita ang pulseras sa braso ng lalaki, tinanggal niya ito at sinira, at binanggit ang talata,

“Karamihan sa kanila na naniniwala sa Allah, ay nakagagawa ng shirk.” (Quran 12:106)[4]

Sa ibang okasyon nahawakan niya ang itaas na bahagi ng braso ng may sakit na lalaki at nakita niya ang isang nakapalupot na pulseras na tali. Ang lalaki ay nagsabi kay Hudhayfah na nagtataglay ito ng orasyon na ginawa lamang para sa kanya, kaya't sinira ito ni Hudhayfah at sinabi, ‘Kung ikaw ay namatay na suot iyon, Hindi ako magdadasal sa iyong libing.’[5]

Minsan, si ibn Mas’ood ay nagsabi, “Narinig ko ang Sugo ng Allah ay nagsabi,

‘Ang mga orasyon (ruqyah), agimat at  gayuma ay shirk.”

Si Zaynab, asawa ni ibn Mas’ud ay nagsabi, “Bakit mo sinasabi ito?  Sumpa man sa Allah, ang aking mata ay lumuluha ng walang patid at ako ay kung kani-kanino na pumunta, ang Hudyo, na nag-orasyon dito (gayumang-kuwintas) para sa akin, at ito (ang mata) ay gumaling.”  Hinablot ito ni Ibn Mas’ud sa kanyang leeg at sinira.  ‘Katiyakan, ang pamilya ni Abdullah ay hindi nangangailangan ng shirk,” sinabi niya… “Iyon ay kagagawan ng demonyo na ginagamit ang kanyang kamay, at nang (ang Hudyo) ay nag-orasyon, siya ay tumigil. Ang kailangan mo lang gawin ay sabihin kung ano ang madalas na sinasabi ng Sugo ng Allah:

‘Adhhib il-ba’s Rabb al-naas ishfi anta al-Shaafi laa shifaa’a illa shifaa’uka shifaa’an laa yughaadiru saqaman

“Tanggalin ang pinsala, O Panginoon ng sangkatauhan, at pagalingin, Ikaw ang tagapagpalunas. Walang lunas maliban sa iyong paggamot, isang paggaling na walang iniiwang karamdaman.”  (Abu Daud, Ibn Majah)

Ang pagsusuot ng agimat ay shirk dahil, sa halip na magtiwala sa  Allah, ang puso ay napapalapit sa agimat, nagtitiwala na magdudulot ito ng suwerte at pagibig, o nakapagpapaiwas sa masamang kapalaran o karamdaman.

Islamikong Patakaran sa Quranikong mga Gayuma at Agimat

Ilan sa mga Muslim ay nagsusuot ng Quran bilang pampa-suwerte, alin man sa  nakasabit sa sasakyan, o nasa key chains, o nakasuot ng pulseras o kwintas.  Isang maliit na Quran na inilalagay sa palawit ng kuwintas.  ‘Allah,’ ‘Bismillah,’ ‘La ilaha ill-Allah,’ o mga piling talata ng Quran, minsan ay nakasulat sa maliit na papel, ay isinusuot bilang palawit.  Ang pagsusuot nito bilang dekorasyon ay malinaw na shirk, karamihan sa mga tao ay sinusuot ito bilang proteksyon o pagpapala. Samakatuwid, ang kaugaliang ito ng pagsusuot ng Quran bilang pampa-s'werte ay dapat huwag sundin sa mga kadahilanang:

(i)   Maaring magbunsod ito sa pagsusuot ng hindi-Quranikong agimat o dala-dalahan na itinuturing na shirk ng mga taong hindi alam ang kaibahan nito.

(ii)  Kawalang-galang na isuot ang Pangalan o ang salita ng Allah sa loob ng palikuran at kadalasang mahirap para sa isang tao na nagsusuot ng mga Quranikong bagay na tanggalin ito sa bawat pagpunta sa palikuran.

(iii) Ang Propeta mismo ay hindi nagsuot ng mga bagay na iyon o naglagay sa mga miyembro ng kanyang pamilya para sa proteksyon o pagpapala, sa halip pinag ingat niya sila sa anumang uri ng agimat.

 

Talababa:

[1] “charm.” Encyclopædia Britannica from Encyclopædia Britannica Premium Service. (http://www.britannica.com/eb/article-9125164)

[2] “talisman.” Encyclopædia Britannica from Encyclopædia Britannica Premium Service. (http://www.britannica.com/eb/article-9071049)

[3] Jewish Encyclopedia, p. 546.

[4] Ibn Abi Hatim

[5] Ibn Waki’

--b2_7a0aa3eb59a6fddc038e9a86a4cad171-- --b1_7a0aa3eb59a6fddc038e9a86a4cad171 Content-Type: image/jpeg; name="Charms_and_Amulets_001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Charms_and_Amulets_001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCAD3AJgDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDLooor YAooooAKKKKACiiigAq1pti+oX0VsmfnbkjsKq1ueGI2N4JA2D5gC84PHztj8F/Wk3ZXAr6tp0Vt JILcsTb4WVWGCOcBh7Z4+tZddP4gQRzSzysUHkyWrRbDzMfLlJz/ALJwB681zFEXdaiQUUUUxhRR RQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAdegzXY+F4LO10s3NzcokvnqoG9SFDkIN2D36D3NU/ Demw/wBl3erTxpK0beXDGwypPU5FX47u6urhvODtZ212rErCEhLRpuwuByBIyjnP+r61lKXQDO16 9maTUrSaIoY5zMWd8lvNc7APTCRDj3rnK274nUtEn1dH3CS9GV2kbUCbYzk+uCT/AL1YlXHYAooo qgCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigDo9BuYF0p7e5l+zRTTeUs5cACQjcvXpjGfwov tK1m4sbaxexkkFuo/ex3ShJG3FmfzAQRkkk/ypjJplvotpbXUfniaFp51ebZsz02jux2gdP61oWu m2L6GILDT4HeR1jzLEc9cEuMjp6jjvWEt7gZt/cRC2msxfJdNbQ/v3hb5GlZgFHPXHzf981g10g0 XTLbR75re4i2DdFuQsGMyPjYVz06n7ufeubrWOwkFFFFUMKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooo oAKt6VaLfapbW0m7y5JVVyOy55qpXS6d9r07wtJd2UWy4uZtrXJj3eTEAckdskjH45pSdkBo6pby zT3ECWq2FtAdkc52qsaggB2Y8n6fhVQX9vBbwCGadlgS6Eku753bMf70HgAAsOMcZ5707+2NRmtp L+Z0tLBQB9qmiBmbjhYx3cnGD2qfSbWC+0k6idNVfL8xIUBO50YYfJzznn8gax6akozdTvIp54Xl s7eCbbnz1thneRjzCw5PPB56E9axr+2S1uzHGcoVDAE5K5GSpPcj1roBDZwxO9vHLqNlA20IrYnt ZPTB6qQc57VHqN7BqehTR+UmbWQPbzK+WZGHAZSPl4688EVsmJaM5qiiimWFFFFABRRRQAUUUUAF FFFABRRRQAUUUUAB6VrapfS3E9kbRjBbC3iQSRzGMQEff3YPXIyMjJwOtZNdB4OuxHrMULrH8wfa 5QFgSOmfTv8AWpltcTVxdO0C9167We7luktY5Mo9xIZC2RksN3JJ6DstdGuqWtlcR2dvbOIoFKMQ w2QgH5SfUnr6gdcUa4bx7u0tVvXtrS6z50ka5kyvJUMTwCvt2NVI/s1tFHaWzXQZMqUis96O36fp WDlcpR7DdQ0v7Ld/2nYu4XcGk8v5jHn+IY6j29Kiso5GvhLdOLq0nAIL42q/TbwOd36YqPTtWdTd pZvPNZ2LPHItwg3BvlJClf4fmHB6c1n6vdWssQuIrGGAD92qJuUOx53NggMQAMA561pCTvZkuF1d GNdRJDdzRRtuRHIU+ozxUVGcnJ60VqMKKKKACiiigAooooAKKKOvQZoAKKv2elG5kRJbhIGkAZUb lmXu2P4VHqcCl0O70++1y30c2pVLliEutqu525JbB4VcDrz2yKV0K5UjtbiWJpY4JHjU4LKuRUVP t/EF/e3kbNZi1szlLS1ihLeccj5S2MliP4uMHnGK3PEenWehQxXN/NE0c8nlq8ClJFbbnBAyp4B5 45ov3C5gVY0+RodRt5EdkYSDDL1BPFIP7MmLfZ9VhQrk7LgFOP8Ae6GpU0y/3I0MPmnG5TE6v/I0 9wujc0bXda1+5W21TSoYRbXMbm5tnKrGwcDa4JP3gWHH48GpPEHiCe9kTSdAuXkuLiTy2P2ceXjb ub9454G30H41kxXepadrMkiTslor29ywR8eYpZdwYH72PnGevFP8QeDrqKXU5GimitEuBLDJI4dG DErtGBkcleMYHrWSirk8zsQ2iJ4e8PyfamMaXV3lQ2C2FA4OOoyRzUF+ytFbFekiGT7uDgnAz+Ap NVmW5FtZLAl5LaWaspkbBZjsBHb5gNgP0+tNug0180cKbtmI1SPL4CjGB69KqKu7mjuvdK1FXF0q 9Kb3iES4DZlcLwe+DziniytYWBmvoJcdRE2UB5HLfl0HSquiblDNFdVrpi0m1mFxBPffZwrOiBQi KwGBg8tyDyMdOorHuoNHGqvpsd60NyCFxICIw5AKqSwBBIIxyfqaFK4XM2ipZbW4txma3ljBOAXQ gH86ipjCiiigCWC2muSREmQOSxICr9SeK60RWMA0ixtZ7tkvI286W3utoiPGfu/Kcc5J6Dv0qh4b 1PTbeBba60pLuTzC+/ILD0wp+99Bz9atXH9kaldm3WK3iF4mYp7wsRJIMfdgOAQAMEtjOMc4rOTd xGGslpP4s1XVYSctzaxmNgZIlAVCrdPLJUMxPGAAOtUcGxNw90oh1O8jFu5jUt9kgfjA7CRhxtHQ EnqcV21lpx02W+W1d0IO6OJY9y8Y+ZI2bAAYkhfbjtVJNI0vS2ttag829jsh5kgjUAvLkgyMG5GC flXjnqaXMhWLPhHRm0KCW6vhHGEDPAGbJgjxg7jgYPH61NdaZJ4nhE14Y0sS262tpYA+eoMhzggk E4AI4wat6rYT6pb2NzbF5beKQTy2bLsa5GOOT3Bydp4JrUhmjnijkjdXV1yCpzn/ACazbe5SS2PN 774Z3UUR+wT7gQAI3c8Y+vrWfpOl6h4f1RV1CxENjKvlyvJkomeCw4OD74xXrJ+RScnC9fT/ADk1 VuNUsbbCy3kQJ4IX5sfXAqud7A4nIy+GZr1reG01Oy1KwUFRIZFV0G4schcgnntj8K7Yy3d2ios7 IwyqhcMG54JyOv8AKsAf2XfXY8jRroylsLcx2bR47E78D+dbsa/ZoljjD8ALkvk49c1Lbe4JI8/1 a71m6vNUn/tNXg0yciEpHHHICZNiqWUA8gE++KwbnxPqF7cTqJIoxHC7xmLCsX4xz3ON3QA16Jd6 JHfcXl/NNEZFlEcaRplgDzkDLHk+tWbHQ9Js0DW+nwA9dzIGP61amrC5WePppes6zI8UVpdzqwOG bJUntye38q6GXwZrd5EdkVppsciqBbszNGW2qrEH+EkgtjHtmvTwFChFUBQMABcAUTRRzWskcpPl sMdeRQ5voHKcz4o0pW0+5R3Di4gigtpG4SN8BWZiOwALDPqa5zULWTV777cYgjXelyeaoHzC4jTA I7HO3IPp6V3lvHJdWc1vqUCNCxMQYnBnX+9j+E1jahpmn2tlLbWSPd3iRkCH5zgn+9t6cd246880 KYOJBBc2Ora3c2aQxpv0mK7SVZGxPuGZAwJweq4xyDzUN94Y22a3NtLb4ZA0ccbMxkzzwT1464xV iXw3bxQ2ctrp6rdWilfsv22N1KsNwDBsZHU4Hb6Umk6Xp8iSSRX1pBI6h57W1i2MCeeWZiduf7uB mnzW2A5UHIyKK2fEcVmlxmCR3lz87uMM3GeR7cc980VqncZjAkMCCQQcgiunfxReTacls11aJEMD zH3PIAOeUAHOeM7vWuYopOKe4HotnqVnfxxSrdQxTK6ho2kUOpI+6QTnkY/Sp7u1aW6jukckMNs6 EnJwcqw9weo7g+1edLe3KxiMS8KMKSoJUexIyPwNb9v4vnSBBMsLMgGQY23yfQ7sD64rF02th3Ov to2tocA4GcnHY+tVXtp2unlgvjbQOQzQRwqct3O49AeuAOufWq6eJdPNp50RkkaRSBEsRO0nj5m+ 6oB6kmuTvfEeozSkRXTIgwAVAG7Hf8aUYyaDQ6u5020igMk5e4ZR8v2q4bBPYYGB1x2rz5fD9/LD efbZ44my08UsdwWPyk7kAJUMMZxjHI96dJPNM26WaR29WYmrOjxPLqsKxqrOW6N37H8ea0jDl6kv U6WxhSxsTojXBd5mV1AVh5aOASGyThiMjAyOa6QKFLQIiDejCMDAVCOhx6ZrDjdpfEZYLuB3Hew5 2hiP6VsynLoCu5dxGc9Djg4/OsG76mjjy6HAWWo3UIliu28q4tZcTFJAAMNghU2gAnqCDnBrqbRb mSBXs9Xm2n7qXcSvj2yuP61T8Sxx6dELi0jihlfAYiNSSCeeo78flWBb63d22PLWJeVztTaCB2wO Oe5xmtOVyV0K+lmdr5urxH57a2uVA5khk2knv8rY4+lXbCUXe9rm3kiRBuEcp5f0HHb1/CuPt/F0 ox50S5VTyE3bjnjuDjH1q9aeIDJcxsqWstsJl839/IjRgnG4hlI25wODUuMluhaG8LqS7uVkGADj MmPlLYxuHsOcVjf2cviG4cSloNHExAiQlXvHU8tIe6+vr07Vp3s8VpZyySOkXy4UbwAT6A1iah4n t7axW2sE/fCMJ1DLH+IJDUopvYGW755E0f7b5Ytr25AjtzGF3xoTgKhPG4r/AJ4rM1O5gjgcRrey mJZFWTUZPNeMsMEKx5yQc4BIrCuL+a4Kl8EqgjViSxVcYwCxOMg8461VAA6AVtGFhC4ooorQAooo oAKKKKADJAIycHqM9aKKKACtbwvs/t+3Z0LFclcHocd6ya1/CyB9eiB4wjHj6UpbMDo9Ohu4NYaO RUS2jGICrEmRMZ5+jE1oauXGmTbDIjgZUxthgaVExq6kLwsJ6dgT/wDWp2qDOl3YJKgxNkr1HHUV y9C763OQvLia70WRZ5AzQhWUtJvcjftOfTt9awau2T/aFuwqSLHJZvMHcEZKshAx9D3qlXRBWQVL c2gU+KaSBy8TbSQVPowPUEdwfSmUVZA+WVpm3MEUdlRQqj6AcCmUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFA BRRRQAVveD0Daw7H+CIn9RWDW74Wlitbp7iZygkK28eRwztzjPbhamfwsDskDtfyNtO1I15PTqaW fLwuApOeMCo7WUSzSsF+UhQrE5Dcfw8/nUkpzbuA235Tg474rmKPL9Fu7t7y7trmYOfstwiAqFOe BjoP7tFdjPoGmx2moajHEzXd2jyNJI5OwHkqg6AcfX3rjhXTFprQnXqFFFFUAUUUUAFFFFABRRRQ A7FGKdijFADMUuKdijFADMUuKdijFADcVO0xi0yBfNEeb4tk+gjP+NRYrSh0e4v9MtZYo2aJbmZZ jGoZ1UooBUMcMf5Um0J7G94LbzPDNtKWDtIpZnBJB5OOvt/KugBPVd2e2PpWZoEH2XSobcKRHHlE 3n5sA/xc8HrxWko4x+WK53qylsUHHnaeYcFS0bKQeoOOa88xjivSIVIiPJPzsAR9a88kXbK6nnDE Z/GtKYMjxSYp+KMVqIZilxTsUYoAZilxTsUYoAbiinYooAkxRipNtG2kBHto21JijFAEeKNtSbaN tAEe2u08LRsmixkjh5nZcc5HA/oa4/bU/iG6v7HRdPWGeaCzltiwMT4LTbyWz3Axjv3qJq6sB29k Yl87BO0zybsdzu55qyCmeOR33YqpoTOdFsBtVXFsiEL3OAPxz/Wrpck7SvzYwcqOn9Ky2GYt7r1j pMrxXaXLFmkdTEm4BRjr0x1H51yV5C0V3IrDqd4+jcj9CKv+PEdr60czNgJJjI+Qt8vDH6VUuQXW 1lLbjLaxOfY7QPx6VtFJRuRd81irto21Jto21RRHto21Jto20AR7aMVJijbQBHiipNtFAEm2jbUm 2jbSAj20bak20baAI9tG2pNtG2gCPbxVjWpTf2Vv4e+zM/kS27o+4gN5mFKnHI/1n6VGV4rfk8Pe fdQXsUrJP5NuVTaDkopJAz3LY/IUnbqJ36G1Zi3awjWGTMOPkOzYNvb5utPikRRvEzYIxvAJJ/Kq GlX0E9jCilA0Y2yRbiPKb+6QauP5u39zGh+bkKxAIHUZz1rB7lGT4g8Nz6/dWUMDCMicmYyr92Jk KlhnqeBgdqy/ENjb6fqS2toxa3igRIyW3dBg8/UH8a6EvJcyXIto5YT9mw1xGcbW7Ln+tczdxTJD EJoWjG5yuewJztz3wd351tB6Evco7aNtSbaNtUMj20bak20baAI9tG2pNtG2gCPbRUm2igCTFGKf to20gGYoxT9tG2gBmKMU/bRtoAdaJE13EJxmLcNwzjI9M12GXNy0ltKDEvIicDcnbqO1cbtrVGnz 3Nrbz6bfm3vYsMEkwA7DPKnvxjI5rOaGjaljWdG88vBOVJWZCCy8YODjkf41HaWUyCQ6htYLIY4Y kXmbHRyeynPSqmmaqb9pLHU4k07UbcFsuNscyjq656Y7j0II4qHUtXht7Mfao57eR0IyhDZXIDFW 6Bip49nz2qddg0LV9q95cgx6fbC5BbBOf3SnODk98e3NZ2qRSx2aLeXCT3hlZmMSlYxGMAbQfujJ 7kk0yz8Q3upz2thpNvDp9sVVUTyHnYIcYIOAo+XnJPfvUWpXL3VycuWjX/V5GOPXHrVRTTFco7aM U/bRtrQBmKMU/bRtoAZijFP20YoAZiin7aKAJNtG2pNtG2kBHto21Jto20AR7aNtSbaNtAEe2rmn LG7tHJLNF8vySQMFkQ+qkg//AF6r7aVcowYdRSeqsA/UdDBma31aeOVbj7mrW5CurEFR58WcEY43 r174p81nDA9nFpqQXF+4IALIFjPAaVVY4y20AHnaBwDmq93YWUmoWsls0t5Ms6TXOneSr7UzlihP zLg7cc4INQvZJDqK2PiOaKzZ1N7bzNGGO7BUxAuONoK/981KEbUllcadYF72682dvl2KSQD9W6/g BWQRkk1ZmfeIwJZpUVAEaY/Ow/vH3PWosVSVhke2jbUm2jbTAj20bak20baAI9tG2pMUbaAI9tFS baKAJNtGKKKQBijbRRTANtG2iikAYo20UUAT211Lazxyqx/dtkc9O39amvLye5dvl8u2UlUVwGMj 8bm9gBjHfJNFFFuoFNsuxZiSxOST1NJtoooANtG2iimAYo20UUgDbRiiigA20UUUAf/Z --b1_7a0aa3eb59a6fddc038e9a86a4cad171 Content-Type: image/jpeg; name="Charms_and_Amulets_002.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Charms_and_Amulets_002.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCADwAKEDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD1HJwf bpTVxgAnIP6U7p1P5Uh6/h2qiRQNuMdBSqckgHPt3po+bBA455PWlUDcWwBnGT0zSAX1469M9qcO pIPIo+Un1pp55I+ooAcvPPemAdcZz3pScYpvqPSgEKAMg/8A66kyOccnpiohwM56DnPemQXMVzJN HFu8yAgOrKQRnlTg9jzg+xoAl6j1xTx05496aFZVBKkKeORwaU5Az1470ANBAPt04oPv364o+Uc+ +eaD7E56k0AAYZBzjtjtSHP9ABwMUZ65/DtRjPbP1oATHXP40E43EDg8UvBIyc/SgnBz26/hQAzJ Lc4NKCc84xRgZ47ijHBz+lAC7x6fyopPm9TRSACfbOaB6H8PWgZxkfT1pccAZ49aoAHTg9PSntzj PY4qMHByOvTFP6cdTikAE7Tn9aYXBJGenPFDkY9u5qm7lGJBPegC6W6HsPWmhhnd0NZ5nJ6c8c1I l0B1wOlAy6CMnvnoK47XNZgfX1sE1QW0zIsRu7e62SWcoX7kiYw0bEqQTkZ3DiunW5Ut16VwnjGy El411JoiyRACKa8t1/eHJyhZRyeMgnB9+1J7jRH4Y1q90/xFdT65dXU1yqBL2OUsRAufvAdCARnI HKnivRk1CwkjWaO/tXhZtokE64J64yT1xzjrXkdvNHrGm22jJcrb6taW8ltZSE7Y72NuVgYn7rDk Lnv6E0unvB4gvW0rVYWWwtLaaa6gkDKLR4g2X6/KdzYPr07U2B7Cwxwc5puSBk9/yrnvB+rz3WnT WV7b+Q+mwQMJHcBWjkj3qD6Ffun6CtO21W0vpJltLhbgR43SR5Kk47HoTRcVi6WHIxk9xSbsnnNM DqTwevWn4zgqSeOKBCg5IxwfSlJUHrTccZU9PSjH5noKADktjOB2o78HnnrSDBx27U4DGcnkdfWg BNzelFGweo/OigBwJAwRz60EEcEfXFJnj+tG7dg9fegBQOMng9jnvQPQcGkJP16Zz2pSRjnigBjs c4xj375qhOCrEH8BV9yOuc8Yqnc8nJ6mgCoSeo7jp70xjhSP160rZXk/Q1EA7MFRGdjwAqkn9KYw 3sRxnPasnxBdQHSriOfeBbSrNFcW0mLmCUrhXA7qBnOO2afI761YSHRrtDPbTrIrQXOGnUfeiK8b c9cnGenA5rnNbuLG9vYbqW1mXTjF9mmjUss1q6MSBIOqkZI56gA1LaZVrGPeJqF/bpbXUa6jJId8 GoRZEshPYsOHPtww96nvJobqe11K6up1S8IsNYktus4UK4IzxuZV2P0GUzjmqNy8ehant0jVJJBO V3KVzyTxkjh+O4GRXZap4fn0b4f65ZatFG9xNcNeIyHIO1YhuBHPXcB0PPShsRj3t9LfONQNgRc6 s0hgLklXSQhEhYDhgEQEZ7jpXoNlqFmY7qATCCCwvJbS0QAKrGONMrnpnO/3PNc3bSEy6Fp8EEd1 cvKl9t3gRwBUIjyewB4A6nB9a6HQZXaO1tYFjls7WF7lWmIWbUZ88yKjcqgYk7j1LLjAHKYI0FfO Dmpo5DxzgdqoiUN84Ty9/wA2wfw57VMhOcHmqQi8rDGAeB60hPoOn51AGJ4/XvUiMW6jI4zjrSAk AJ5/Ohh/D+QHFKAO/PelIyc98UxDdnv+gopcD/OaKAEPPJOATzTecgHj0oc5HOeTTuP6UAJk5I7+ tKWAz6d6Fxyew4zSPggg++KBleacDgEjt9apyPk5PfkYNTzoRz1HTpVR8qD2yM0AHyupJOD71VZ2 ikBRyjAgqw6r71Kys4OB7Zqu6Fc7hzTA4nUUu7Bngv4LW68/BiaViGIBzlJOCD65OatWur6PC6J4 gtzuK7XvJ7sSSuvZWjGTKnA4fP1pnie6tZtUhtjfRGSDaZbe4tQBGCwJYSHg7h/LHepIdAg1B7v7 BpNjew3COqDTr2NmgJGcIHx3/wC+e1R0KMm/1DwpLuXSrS5E06qDOIjFEjZ+9HGCSue4HHoBXURP by/CGT92kYeyvyBCDg7ZcZ+YkjJCk81zj+FdU0KCLXNQ0OS2itLiORo5LhJAQGB+6uSQcYxkVs+J br7JoF1aIBZeXZQ24sjxturiTzp09DtTB9s0NaCvqYiwanZaes1ta30hCs1y1vtWJQ69QUyznHU9 jXVaXdaZqtkbyC4Fq92VM729y32m8mUAKjrtJEW3qAQPzNZ2ly393pK3OlazI8scoW4t4rJXntI+ hkC53Pg44Ud881uzWuj6VN/aGnoIbW7ULvaFowkhfawO75lJZgSCBQ7N2GjWVl28DA7AdqnU5Hyj n1NVzC1uluZ3jAuCUiZSSGYAnbz3wDj1xUqN8ygc079hMsIeRnoKsQt17YqsvQD16d6nQ7efXrQI myTnPf0pc4UevrSLjOR+NBHA28nr9aYhcn/OKKTdRQA3acfKRz3PWnYwMY9waTPy8nr04xS5wcA9 u9AxGIxnPX+VN4Gc96MjjP04phYZP1GPakAydiV5H51myE5z0Bz6VozMChBIOKznG8EAEnPbqaoC AuyZKn2HpUTuXOCcnqTUzod4iGd3UDqSPaoJkRpYbdhbMkwctvlKuojXdhMEck4B9BSbsOxka/LE dOaC6nlaMEGC1VFIZycMxY8jgj/vrjrXOGXT0K21xZPPCi5MLT+SM59Ewef9pq2lsItVvraa1gNt d3ULvat5h2yuv34XJ6MD07fSuc1uEQWbXjTlZw0JaIRtkxyIX3EnoAeOn3ql2ZSJtavb+41DT9Ht 7lFZZIVg0+3ZpLa1LNhVLf8ALV+csxyMkgGtrxrpsH/CTyQuSxkjluV+c5WR5CgJ9sR/hWB4Ui8r xrolxOrESXClS3BYlSF/XFbGsSSTahZyXAdbg6Vb+argg7t0mevXnP45FLZhbuZ1lJY2GpWZSa8h Ij2STthJIJAciQEfeAB246MvUVtS3d14k1qdNTkeGxtYw2p5Uqk6QNvTy84KGQjJA5AGc9KoKkFx GsN4jvAzAOIiA4XvtJ4B9M8Vl3EMt0qyyRPsSRrFZZgMo5TcBx/EUz0+melNCe2h6Ot+Nfu9IM0b wmdrN5VjyNkxhnnKqfUfIT7HHen2N8skMrzX2nubIhbmSGZnXJO0Fdq9zxjqDXF3En27WoUZ5EtY I5prsqdpMjrhwCO3lpGnsCw6Vq6S1raw6LE1xbQx2duJ1juMqs160ZkMkmeqRJyCMZLDB6UrNINz qjdwwa1/ZM5CXbQeegB3K6btpII5zn1H51fSQEkD9a5rEL6bDfxXK6fuJFncXMIN1qbM+4naPmEb tg7QNzDGcDg6Wl6hNe2K3E9uLacMUmhByFYdce38unNCbsDWhsZz6cCnAkj2+lVEmbPTr19aso2c Nnnoasgfkf3f0FFHy+n60UAMPQbsj0NGcDp9KaW44PHUnpUEkp5xSGSuwHfHoajkkBXGeRVN5S3Q njrULOT/ABHg/jTAkkmzkMfrWBr96z2/2QWrKJCCsj3xtXfn/lmmMsOvzEgVq3lw9tYz3UEwhmij LRyGMyBXxxlRyea4eP8At24u/wC1Ge7ur2QHfJFaqyA56Bn4UY4wBgc0nfYpG5Bp9lqS3N9cWuts 6NvjS0lSZi2MbYypyuB64HvUd/o9nfLbRX08aRCUQQX8EJjlLZ5hlB5SYcEMQMjOeapW8+qTKtrq PiaHQ41UiaJGj85ieeSgVVHT+L8KrS30aae99q+qf2sj3LW32NmeJrtFX5LhXU7xg8ZKkE8ehqLN bjbJm/tHRtXgiurjz2s7+GRZj8m+Jnzvb3+8p9afNdwXXiR7eGcXUdvpywSTEhlZhJI557jbIBSG 3u/shj8R66ujWkgTzY7icTXsoAbaCFHyYVs4xwSSRRBPoMbf8U94JjvBbEKZ9Ql3Oc9yhJP4foKN mBf0fw5He3FhfQzLBZ6dcpMbiRsLtRslAe/Tr0AqprXiSw8R30kMAjga1uX+z3j9ZkOSUI6hGY5y emM96rNqs2qRtc6hqIYx5U2oAijtwD02D6VUi0uLULmOK1gV57lsRlWKgkjqSOigAk+gFD7saszV +xSC5aB7mwBTgTLeL5TH2J5B+tGn2AudQjbUbIzwQ4ljtoLuMl5lOQ3XBUj5SPQ+1YGu+Db7Qri1 jluVube5BZbjlYl2/eV26jjkevapJvCsEX70anDbQhDJJHOSI4mwNkO4t80jZzt6qByapNNXQmra Gjqtlrlqt9PLouoJbzpGCFAkSM7cSHKcgYHU/jUMhtn1W3vbqe11ZZT5sEcAaSMMSPvqOSiBVUJ3 x9ax4JNf8PTSLYajNkOAZI5iUYEcEdjzx+fFbGm6ml5qTXOnSxaLrsi4njbH2O/bPf8A55seuRlS Rzgmn6itct211qt74hvItMn1Jbi8RWmmvwIbmWMDPy7R+7jByQqYJxiur0e0Gm6dHZ+YsgjBAZVw CMk5PqSSaw/Dl3qSazNe3eiXV/f6ePLuriWWOBLfAJKkscYUMSNvBznPeuhs3jcMiXEVwQoJaFwy kHpyOO3QUla4PYuo5JBxxxmrkHoOn1qmh4GPpVuAYx7nimST8+g/I0U7caKAK7sRHx+IzVNzuB+X OO1XHOQB37VExC8noBz70wKbqTjPyjqT1qJ8AAA98e+ac7byT36/U1WupltlAnMkTuoMQMDEsScK PxNGw7A7EMMEg9sVBcSSyAxx5aWQFUG0sWbaSFx6nH0pNObULqRoLu3jtpoComMzGMHcCVK5zjOM YPfNMnWSQpDFIqLM6xSsxIKxk4bBHQ47+maL9h2sccplu9UOlW9pDLqNwBBFA04mAz99iVOE2qCd wJ9qtWcdtb6hNp3hiH+2dbi3B9SlwqwEKc+Qh78EBievr0rWOrJpvhfWbi5ihXUbUTWFn5bq7WkI UKEEi8g5OfyrntFOtwRR3+jWd8UcrHBIkipGwjPTGQzjOQe3aoburspJmjoOmQNrumXemwrdpcW/ nXBuRuaYlwsu0no2HJ5PUdcmotRvDFrUMf2UTXem3zQqJV3LcW5Y8Pu4yUIOT3Oad/ZHiaG5tbld K1N4Y3Mz2qOsZDk7ioIbIG4Aj/dFM1HR9e8Q3u6/0C+s440A8xQC05B4LYON3PX0AqeePcLEV5fx 2NuZbSdZY7ffHZ3LOQ5iB4hmU8SKP4S2DgV0nhuxk07R1vrtVinlgDKpAAt4PvAexI+Y+gAHrXPa N4QuxrMZ1KO4azhzMRNFtDMMbYznsTnPsPeuo8Q3MrWn2dIZJZLxjuKqWGxTkjjuTjj0rnrS5moo 2hGyuzThZNb0J7W3ltnkuU860mkjEiCUcqcHj/D615zqcYvpFgsEd/JhNrC10m0yS/8ALSVgScOW zz0wBXSeGJLm3uJbEQTpCSJonMRAgcH37GovGtgi3SapGFS3vmG4dAk46g/Xr7806UrS5H0FON9e 5marZ2X2WSXTJ5fscmlw39up2r8pmVWVtpwWU8n0Y1j/APCN3t5NfnTWa8lshG4hHMsqtkfKvcAj n2rah1HSmu9GtLKLfb2UMkV3aXE6qjq+TcYLMA2c7hkjlV6U7wrqy6V4juorXW7M6bJIVU3TBRdp ghV39VIByM8fnXU5djCxVZxPaNf6nZafeatoaiC5t7sNloiwC7ip+/GcDd02vzyK7DT/ALXaX62E 9n9jVYtywxKfJXJydrMSTycYU7ep4zXOaVYQ6d45aCS4E2nakkiebNGIzOvl7ZCd38Hz59GIBqfw QkT2EFxBujt4YBGkfnM8YY/6xkz90MRuI7EmklZgzto2LLwORVy3II59fXtVCPOMEdcVeh+Yccds VRJPtb0oow3rRTAzTctn5vxxSu5ePI6dvcVUZ8Hg96USl1CIjOSDwoJJ+lABvYONqeYRyqbioY56 Z7VwGqvqc1zd3V1HdmGaTM8TO0qqAOh9gOAwPFb+u6qLRmgN5b2jCMFkmQOzMwyVAB429ycHNWJd f0c6bYRaPcsJYWxAstvOsUxY/MpYjaSeO4IPTOcVDZSuVWvirSyyXDTWl1HazyTyOJCSgKsPUqDt OSM9SSeasRv/AGhcTpFJFFY2jqt1eSsQoJ5CoB99j0x7j1Fcvfhb7xGumafayxXF03l/KSI1fP71 4+M7AM5B44OK1v7U04zyyWjRxaTYbYLATEjzNpIkljUD5ySRubqMilsVuc7cXha5u0fzTaOGhMew QhFJOG29nz65PrVbwxrk2mTWy3Dk/wBnu7RBj91JOJF/PDfWumuVN7pk+qGONrJsQSyzfLtPBK5z wMY5Pr1rMXw5YM7XEDy7pVJiYuCuCOPqKUkpKxS0dzr9W1yx8P20Ut+0ypcMQjRIZN7DqM+uD360 6DxDazzQW6RXaSTnEe5PbPPPAxzWTpEMXiXwvJot6RG8Z8oueTBKn+qk59Ohx1G4UeC9Iv7exjvN UVkuVDQW9u2Q0KhsEt6nIwP9nnvXH7OCjrubc8r2OkubuK1tnuLiUiNR8xAJI9gO5qtB4g0kYX7c UJGfmgkA6euK5fVNag1CdhFdRvBbsSWDgqB3Yn09KxrXxPp8VxL9qs7iWAhfKeJguWzznIyBjpx1 9q0jQvG5LqanpZ1zS3X/AJC1rgc4Z9uP++sVIpMpCR7JEmwQMK6t6H0PtXmFtrdveXckTQmASSMI N5DBlzwD2BxwexrsPBd4YmfSGIU2mJ7Un/nmW5T/AIC36GpnQ5FcqM7myukeHb958aXo1zPBKYp1 ECEq46gjtTovBvha6K+Z4ftVMvGYtycf8BNcl4n8IR6j4ttLOGI/Z7oNdu+M+VHnEgz3IY4H++BX eTPHoGiRRWcSwuV8q2iGSIx/gBUOLTXLLcltNO6PPNc0zSLDxfDp2h20lxHaxTB4lkaYrIUI2gc7 QCQT9DXS6VZfZrbYyqrO29441CqrHrjHHXvVO20KyS6+1w/abe4KlXaCcqXBOWBPU5PX1rbtowBk DaAOB6V3xVlqYOzLsQ4BA4AFXI14B71WRASB3HarSfke3tVkD9o9aKNxopgYDvk+nHWqd+t3NYzR Wd0YWkQqwHAdf7ueo/CrbkA8DI7VDgk49/wFA1ucg9hJp9xF9qh+y5If7XHCbgRZONwHdt2ODVq6 m0/SGhg1S3F/MADJc3E7NwT/AAw/eB/2cA+9a+rru09vO+0+QrAl7ckN5gOUAwME59eg57Vx986x xaq1vbrDfuzNLHCDPIgY/PJJO2dic/ViQOKjRMq5ctbxYNKh82BrS51RJVaWJi0gtVJPIz8pbhfp VzRNXS8gTTJoooVt5lt4I3iA+zGVj145R2AB9DjtWlqUMkFxqtjpgQmxuLW2uGkhZzHavGhV1x0A YHIGeOvQVheK1P71ioR5LdkEisDuIIZSCOo6EHuKS1AuzB/Dl2rS2kiqHOLSVSUZCdkyY6MjDOOo yAfSqyS20DyR6bNJJYq2IGkHzbfQ/Tpmqmv6rqOo3V1rdvcEJGsDywPICpjKhN6qTnKuNrY7Mpx1 qwwXbuQBgfuhSMMT0pLzHcu6I8i61O6AbJoCZecfMDwf5/nVnxxql1p3htY7bcGv5BbNOOqKQSQD 6sBj6Zp+mxx6fo9zqTK7eXAXPlpuZgTgAD1ckfgBVu8jg8WeHJbSBl2X8CyWrkEbZRyv0ORtP41y Np1LvY3taNjhdLstDGlPDql7eWE5lMbiBFYLHgYyD178+lYULlyVLZxnHGMitXV9Pnn/ANKgj3SA FJo8ZII9vUHINU9J0yyu9SMeo6i9rarD5hlt4WlbfkAR7eoPUntxXfTahdnPK7HWX2A3cMerSSx2 DNiZ4R86jHBX8cV1y3NpZQWfiLT7trqKxcNO5UqWic4ZSO7Ac8cVyq6OF1yWznd7qyt5iFaMAG4T Py+y5HXPIrprPSrjxL4vgS+jtorGCEXM9tbnCKmcKhA4yT29AamvJS16FU00enqouLiO3WXdE53g qcg+/wCVZV/cjUL95v8AllHmOIf7I6n8T+mKuWtyBqgPygxqCUBGUU9OOoBGcVUmtxZ3klrjhTmP PdCcj/D8K4aCXNqaVLpkUcHcDHXHNXI0AXp2BxSIgXaOg9Md6nQcjHTj8K7znZIi8/NkVOpxxnGe eaYnA54p5AOPX1NMQ75fSim7x/e/SigRzz45z37Co9xQnuDxmppFzg/SoWXHA/GmNGZrTW6WZN0L t4dpAihY+WXxw0g6YAB5HPbOK5fUbVYdFvImeSG0ITyrW3Yg3s3VS3XKL1wec8+ld8m4I23gg8Gu SvtNGllrpn863VyECphoAeoHbB4FS1qUiTXryMiLxUJLhYtRt1jM1rKElhuUTa0bKcB42ABxnPy5 GO87TJ4h0ey1C+NreNOhSYW6MkcckZK7SCco21hkYA5yODmsrRHjlg1Tw3fok1vqELy24zlUuFGV 2k9PTI+lWdCuzfaTFdPLuKqtsDKAJAUH3Dj723OA3UjGelRsxjotK0qPT2tJNat0N0xhBcAG1IXO JTn5QzADoRt5qrZldVeyXa8IuVMvlHAKwqcM/ByAx+VfbJrM8URsZ2twnlx3OHMv94jtn1/xqS38 V2638901qFlmVYwkSkBVRcKijoAAM/XmlO9tCo2vqdP4iuNQEFpaabpVzes6NcsYkzGCDsVSR/dG cr/tZqp4Nh8Q2dzNa6tptzDbzMZ4pXAG1yeVwOgPX2IqrD43wgCaTJIWOcROSTx6AVq2HjNZYUnG lMYnGQ0UoJIz6Y65rmako8vKb+65XuTeKbdILhdVVJNly224KqSIpQOCcdFYc59c+tYU6wPiVtpI /iGQfzFdrp2ow6tFBc2Ex2zNs5JUq3QqfSsd/iFotrctai31B5Fdo3EiLGqMOCDk+oIohUla1ric Ene5zJljTaM5JOFRASWbsAO5NdxoNp/YGhytqCk3M265vAuWKgDhBjPQYHpyauadrA1vSob21jmR Jj8kc8QVgfUe3oR1qvNr+laZfPDLcXElzESrmCPKqe6nPX3qJ1JT92xSioq9zn9R1NNNuT4m3Rrc Kdt1AMAXcTEfL7spxtNd1ceVcafb3sbZ8tQcgYPlt/gcVz7+MvC1n5fnRPFnPl5swSPpjpSj4k+F isiJPPK8qmNVFuQGJ7UueTkmokOK5dzXB6HvjnnvU6nkY46GqGnXKXthbXULbkmQMCfrj+lX19Qe DyPSvRXc5nuWVGT7U72PJ7CmJngn1p/fPQ9c0xCbfrRTt7etFAGO8BUk4wOehqs6k5z0x1rXYAjJ FVLlAOABmgCijBF2nkj8qqToRk9ifarTgZ4HHpVeToeeM9x7UxmVf6fb6hEscp8kBwUkUhdjeuTw o7npTtHn8IWMchvbu0mmU/Zbuex0+Vw7vuxiQZJJOMMByYzirgmW3VQ1vdX32otC9laQCVzHgEyH OFUA7QCT1PtWXpmq3kc2+1Wy0/y3JW2twqRQgZIWSVcNM3+yCAeWfjioe5SZZtvDeo6tMlnqdgy2 MiOq3O0wF3CttYRv86scZxg4+lcp4cAg8FeJ9WiBW8VILVW25MUUrAOQfVs4OOmK0L3U9Xu31LxC L57UxQBIbpo1Ms2T8oUn/VofRQMg5PJrM0tpLHw54o0ghWknt4JgF5VFjkG78PmFGthPcVtKuLAi 60i7k35wWDrnGOdvA/nUWl215ZlWc7baRSwXBG5s4zg9D64rd1C6trm0spbXS57udEUzyXZjieSM KAIv3O3djHDEEjpzTf8AR9chuLiFA1xbKJki05yHWMp0WCQ7WxtG4qQxz0pXdhpdRdFvv7M1ddzl Le9bBIPCy9mrU8R+CrbXtYt9Rt3W185/+JnEFIDkf8tE9C2MH8+uSePvt9zpC3CHDRMH45HpXc6B 4ntZ9HW7vMsUTBA6sQOh9+K5qnNB80epvG0laRoa/qsXhzTLeKFlivbkCCzjBzsXpux1zjgVwwcd A27Bweec57+9V7+c+K7ubXDqLRXSS7YEQEGBR93nqp9COmPWtKx1KbxJjSNVWGPxHGoFleOdq36j /lnIR0fA4bv7HrpTpcqu9zOU7swbvcbq5naRFM6i3i3YO0fX+Gug0uSORrieK0SO2tbWKFbqOJFV UHBl5/5aO3AYc4rBksI4If8ASJGj1We4Ins1haRYEAP3iON+f4eoHORXQ6fe3UzG5k1YWmpyMLeC +1K2dI4V2kfulRfLjfGBuYk44HU1s7WsR1Ov0iSV9Lt3mULIyltqoEGM8YA6DFayKN3HXp7VieHt Oj0zTIbSGMqIiSwbOS2ec++a3IF3fh1NNElhQRgk896eAST/ACpNvft3FLkHj0FOxIuD/e/Sik3t 7fnRQBXwGOR+dUrkkscgH0zVzBJ9M+lQPbM3K9euDQMzmXPUnPXJpiqCxLDGO3Y1oNbfLnuOo7VS lQr14P40wOZ1+8vZ1OiWNncx2qETXJhY77pj0yeyjjjp61ktoN/A7GZLU2+Apt4piuQSMpvPC8Dl u/5V2kmVGM9O3vWfKm8EOoKnqDjFLlKuUNTk0a8me6jja0WMKzvcyhbG0faATBGAGlkwOFxjODWb ayv4d1Sy1fULK4isbhJI3t5wDI9sww+8Do3Ktj8Ku3NpPFcxzxRC5IPyNIASg7jnp9RzUFxqMt68 1wYsTTp9nmN4A32WHOGRR0JbqM859Kht2sUrXNRtN0PToILLUpL9LiBN8d1Z/vEu7fPyS4PfGAQv OfUEVl3eh6fABrWkanPdxpcq4bymiltQRwWBAIG7jcBjtV3R9YsLNW03UoZW0S3cSW7SvmeybuUZ eWUHrjoD3HFa1+2o2MKJBrcgsb1iINTk/wBMtLiM5xFOrf6o5IG9flIznngJNhY5R0D2skI6OpDB eCTWBp5toLpRe/bbaItmXyUBYH2zxn3rtZPDmqWhUG0NzAwGyeybzkf6Y+b25H41m3HhAtbtq2oa iNHj+0NCltJbNLLKM43BFOdxPRcdBuziqTVhPQdqdxZapr0E0l3LZW0NqLYyOnnPgAshOPvksxLe 5rn9TT5Iby01VrmSFhJbXEVsYlUqcjgkkNkA4ro7/RtE0yxNxZa+sCcA2d5Cryhv4h5kZKs3fYOn QkVj3501LC+ntr5buPkCeAlWYdt8TqCvr8uT70RE2a+vwm61mPXbb7OIdW02O+MEkgXLnCtGh6F8 4PP+16VBDoWv31uZDb3cAjRowLECRJTnBR/nwRjnJGKb4jikmsdF0y6UwyWNs6sIuFXJwCaoeHZX sNag3zR2+yVVZrn5beZcHMUr4+UMOhORnqKSuDR6RBb6xp7Wkt7bmKw8pYppruVPtLzkgKxCHYF7 dSeea2YHwxz1zjivNbm28I3BEsWjtJcG6drhLaM2slonWOMx7iknPVkIyF9eve2dw1zBHMTuMiKx x3JFNCZsbvTp1INKMYz0wc1GnzDHU4x1qTquD17c8ZqiR+T7fkKKZ+I/KimBVxzzkkjjJ6U4Dj1p nPGTk5x9aeMnkGkMQjnkdOcVXntlfce/0q2SOp+lMAyDxzQBlXNmQmVJ9x1zVJrRmz8vvXQ7M54/ HtSGNcYA4p3GcvLbHoB+VUJrIOSWCspIJDICM49etdo1tGcgoOnIFULjSsgsp564o0e4J2OPazmh vBdW9wYLleY7hMlkGMYx92maZqX9k3t1Z6huOnXqEzrExGyTOfNQdFbIyB9K6UaYWySCoHAqrqWl R3Fm0RXggENjlSD1qHFdCk+5ieMNdbUYLa3tpl1u3urZlX7baIs9qwIyQ64+8QCQRgjuegy4btLa aOzt9Ku3Eq7Wt7dyWZDjIynzKufvYxu6ZArVksFgUrGu3uT3aqkM15o6zXkGpmzO4R28UEYa4uJD jdwOdirzzwWxjmi1kK5Zbw14jvbhWm0+5gUKBBBFCCY0P8KgkImOM5NUbbQLeS8+ygveWcMiLqF1 EMQKA25l3dGJHygDoTnpzVpI7fWZroXdveR2GnKJrq4vb5pbq5ZidkfHyxd920ZAHUZqteX+teIt OeS0hSx0K0uYrdLSJQoAYnHscnAJ65f607tAzW1a70PxV4m/0ieW0hdUtrW/RQ0K3G5mKSKeGUnp zjjqM5o/snTbaO98O3i28Wuxosk23dcxzoTgMhfHlOow2BwAR15C5E0EGh694g8Os63FjfwGJIz9 0nbvhbd/fVjj3P4Vv6TbzXzWN1fLIbiztltUaUkuwHUn2zmlYBdO8IachLSwvdEkENM5yoz04wCK 663tWRQGwOeopLWDAAHTOSavbODiqQmxBxwAcd6cM568UDjHPI6g0pI7/hQSGJPaijzB7UUAQDJ+ bn6ilC4weh7UnA6E/SlIAGcn6etAxwH69KU4yKauc9sDOacSM8HrQA0gYxzginBQTiggK3Ofm4He nfgc9qAGsOv6U0pz7/zqRumO/WmtjB+nrQBEyAjBx+NVLm2V0YHsDnHWr3OQNv0weKaUBBHY9R7U IDlri1HJwM4rLvI2jsHnSWztoY5EaaeUnzccgLEOhPU8+3WumvLYq7ADj+lYWpQF4mK26zOFyuUV mU/3kzwHHY9qbWg0c3Db2KeBp7jEy+fqKQ30UYLMiglvz2/MT6nFPOnXv9nzeGILhJbO2ujO85Rl Wdicq6jqpA4K569zwagspfJ0O8sNMvZJ4Z0jlbyZCrMM4ZCRg5wTnsa7PTLB7awtreVgzQRiPOMZ A6fpgVHUfqZOi+GYrYRNMTPcROZDIwIG49wPpj8q6+0sDF87AE8A/SpLSFQM7QTgEEd6vrnIGDgn gVQrioiooCjb60uM4JPOM+1KPlJz0zSHpjPPY0aCAHIBHQEAmkOQ2P8AJoUflQeMfyHpQAu4+gop Mr/k0UAMxkEgcj+VOX1zwOhPWolwMj9KeOeBwM9fSgBSB1B6frS9Dycjvx3pV2j8etJnsDkD8aAF xg/qKcD6Hmowck84PQe1Sc4yB9DQAHqT69u9NIB5zTixAGR+IppJIHfFACdCG7enSjHGOlKffoKA eMdB70AQzRB8gruHrWfLpW5uDxng961iQBg9Ow9KYw6/h+dCYHPnwvpxu4bn7MEeIEYj+VXyc8j6 81rRWQXqOhzz2q0qd8AY7Gn/AC44/wAmgGyMIFOB3H4U9WzjB4/pQ3TIOKQIV46j+lADizNyBzQW Axx/9egYOD079MUHd14wBx9KQBnIwOp9KDy2R09+1ABAJ/X1pOTyMYHWmAbx60UZHqPzNFAH/9k= --b1_7a0aa3eb59a6fddc038e9a86a4cad171--