Date: Sun, 7 Aug 2022 23:08:30 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Ang Islam ay nag simula na kakaiba Message-ID: <82deec87e8686dfab1e9a1af71bd26e9@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 3.235.140.84 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_82deec87e8686dfab1e9a1af71bd26e9" --b1_82deec87e8686dfab1e9a1af71bd26e9 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_82deec87e8686dfab1e9a1af71bd26e9" --b2_82deec87e8686dfab1e9a1af71bd26e9 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 10 :: Lesson 26 Ang Islam ay nag simula na kakaiba Deskripsyon: Isang maiksing hadith tungkol sa pagiging kakaiba. Sinusundan ng pagtalakay sa Pagkaka-iba, at kung paano ito nauugnay sa Islam sa kasalukuyan at sa nakaraan. Ni Aisha Stacey (© 2017 NewMuslims.com) Nai-publish sa 01 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 59 - Nag-email: 0 - Nakakita: 4147 (daily average: 3) Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Mga Piling Pangungusap Layunin · Upang maunawaan ang konsepto ng Islam nang pagiging kakaiba. Mga Terminolohiyang Arabik · Sahabah –katawagan (pang maramihan) sa salitang “Sahabi,” na ang ibig sabihin ay kasamahan. Ang sahabi, ay salitang madalas na din gamitin ngayon, tumutukoy ito sa tao na nakakita kay Prophet Muhammad, naniwala sa kanya at namatay na Muslim · Hadith -(pang-maramihan – ahadith) ay piraso ng impormasyon o isang kuwento. Sa Islam ito ay isang rekord ng salaysay ng mga kasabihan at mga gawain ni Propeta Muhammad at kanyang mga kasamahan. · Sunnah -ang salitang Sunnah ay maraming pagpapakahulugan depende sa sinasaklaw na usapin, subalit sa kabuuan tumutukoy ang salitang ito sa anumang naiulat na mga gawain, ginawa at pinahintulutang gawin ng Propeta. · Deen – ang paraan ng pamumuhay batay sa pahayag ng Islam; ang kabuuan ng isang pananampalataya at kasanayan ng isang Muslim.Ang Deen ay madalas na ginagamit na ang ibig sabihin ay pananampalataya, o ang relihiyon ng Islam. · Dunya – tumutukoy sa mundong ito, kabaliktaran sa mundo ng Kabilang Buhay. Kabilang sa mga kahulugan ng estranghero na matatagpuan sa Dictionary.com ay, isang bagay o isang tao na hindi pangkaraniwan, pambihira, o hindi pamilyar. Ang estranghero ay isang tao na hindi natin nakasanayan o wala tayong alam. Maaari nating sabihin na ang isang tao ay isang estranghero, gaya ng “Hindi ko pa nakita ang taong iyon .” O maaari namang tayo ang maging estranghero, gaya ng, “Pakiramdam ko ay wala akong lugar dito, ito ay kakaiba at hindi pamilyar sa akin.” Ang mga Muslim ngayon ay pamilyar na sa pag tuturing na kakaiba o kakaiba. Iniisip natin na ito ay isang katangian ngayong ika-21st na siglo subalit tayo ay mali sa ating palagay. Lahat ng mga sumasamba sa nag-iisang Diyos lamang ay nakadarama ng estrangherong pakiramdam. Ang mga propeta at mga mensahero ay nakaramdam na sila ay iisang tao lamang sa gitna ng karamihan. Karamihan sa mga tao ay hindi nag-iisip katulad ng kanilang pag iisip. Ang kanilang pamilya ay kinikilala ng karamihan, ang kanilang mga tagasunod ay nakikitang hindi pangkaraniwan at nakakaramdam ng hindi pamilyar na pagtrato sa kanilang lipunan na kinabibilangan.Ang mga unang Muslim sa Mecca ay nakaramdam din ng kakaiba. Isipin nalang natin ang kanilang pagtatakakung bakit ang kanilang mga mahal sa buhay ay hindi nakaramdam ng kanilang nararamdaman. Isipin mo nalang kung ano ang pakiramdam ng nag-iisa ka sa karamihan, o di kaya ay isang maliit na grupo sa malaking kumunidad. Si Propeta Muhammad, nawa ang habag at pagpapala ng Allah ay sumakanya, ay nagsabi sa mgasahabah na ang kanilang pagiging estranghero ay magandang senyales; Ang magandang balita, sabi niya, ay nabibilang sa estranghero. Isang kilalang hadith ay nagpaliwanag ng kakaibang nararamdaman natin. “Ang Islam ay nagsimula bilang kakaiba, at ito ay babalik na muli sa pagiging kaka-iba, kung kaya magpahayag ng magandang balita sa mga estranghero.”[1] Ang kanyang mga tagapakinig ay nagtanong, “Sino ba itong mga estranghero, O Sugo ng Allah?” at kanyang sinagot, “Yaong mga nagwawasto sa mga tao kapag sila ay naging masama.”[2] Sa ibang pagsasalaysay ng hadith sinabi niya bilang tugon sa parehong tanong, “Ang mga ito ay isang maliit na grupo ng mga tao sa gitna ng isang malaking masamang populasyon. Ang mga lumalaban sa kanila ay higit sa mga sumusunod sa kanila”.[3] Nang magsimulang manawagan si Propeta Muhammad sa Islam, iilan lamang ang nagbigay panahon upang makinig sa kanyang mga babala at mensahe. Yaong mga nakinig ay napabilang sa mga kaka iba. At habang dumadami ang bilang ng tao na yumayakap sa relihiyon ng Allah, unti-unti sila ay hindi na gaanong estranghero sa isat-isa, silang mga tumangi na tanggapin ang mensahe ang naging estranghero. Isang magaling na iskolar ng Islam si Ibn al-Qayyim (1292 – 1350 CE) ay nagpaliwanag na may mga estranghero kahit sa hanay ng mga estranghero mismo. Sinabi niya na, ang mga Muslim ay estranghero sa sangkatauhan; ang totoong mananampalataya ay kakaiba sa mga muslim; at ang mga iskolar ay kakaiba sa hanay ng totoong mga mananampalataya. At ang mga tagasunod saSunnah, yaong mga umiiwan o tumatanggi sa lahat ng anyo ng pagbabago, ay mga estranghero din.4] Si Ibn al-Qayyim ay hinati sa tatlong grado ang pagkaka-iba iba: 1. Kapuri-puri . Ito ay mga tao na nagsasabi na walang ibang diyos maliban sa Allah at si Muhammad ay kanyang mensahero. Ang maging mananampalataya sa mundo na puno ng di-mananampalataya ay isang kapuri-puri na kaibahan, maginhawang pagkaka-iba. 2. May malaking Pananagutan. Ito naman ay mula sa hanay ng mga hindi mananampalataya. Sila yaong mga dapat tayong mag ingat, at humingi tayo ng proteksyon sa Allah laban sa kanila sapagkat sila ay mga estranghero sa Panginoon. 3. Yaong mga neutral, hindi masabing kapuri-puri o may malaking pananagutan, ito ang mga klase ng nararamdaman ng mga manlalakbay kapag nakakasalamuha sila. Ayon kay Ibn al-Qayyim, ito ay may potensyal na maging kapuri-puri. Ang paninibago ng manlalakbay ay ang kakaibang pakiramdam ng isang tao kapag siya ay malayo mula sa lugar kung saan siya pinaka-komportable, ang kanyang tahanan. Kapag ang isang tao ay nanatili sa isang lugar sa maikling panahon, batid niya na siya ay dapat nang lumipat, siya ay nakararamdam ng kakaiba, na parang hindi siya nabibilang doon. Sinabi ni Propeta Muhammad, “Manirahan kayo sa mundong ito na tila isang estranghero o manlalakbay.”[5] Maraming mga mananampalataya na nakararamdam na sila ay mga estranghero dito sadunya. Ang mga bagong Muslim ay madalas na nagugulat o nahihiwagaan kapag kanilang napagtanto na kahit na niyakap nila ang Islam ang kanilang pakiramdam ay hindi lubos na panatag, tila hindi pa rin sila ganap na napapabilang o naangkop at di mawala ang kakaibang pakiramdam. At ang pakiramdam na ito ay hindi lamang mga bagong Muslim ang nakararamdam. Maraming tao na ipinanganak sadeenng Islam ay nakararamdam din na sila ay hindi naangkop sa kanilang lugar na kinaroroonan. Magpahanggang sa kasalukuyan, marami ang naniniwala na ang ganitong pakiramdam ay hindi lilisan hanggang sa tayo ay ligtas na, at naroon na sa ating totoong tahanan, sa Paraiso. Sa buong Quran ang Allah ay nagpapaalala sa mga mananampalataya na ang Kabilang Buhay ay ang ating huling destinasyon. Ang mundong ito, ay sinasabi Niya sa atin, ay hindi hihigit sa isang pansamantala na pagtigil, dibersyon o pagpapalipas ng oras, isang pagsusulit at isang pagsubok. Si Ibn Rajab (1335 -1393 CE) ay ipinaunawa na si Propeta Muhammad ginamit ang analohiya ng isang taong estranghero, dahil ang isang estranghero ay karaniwang isang tao na naglalakbay at laging handa na umuwi; naglalakbay dito sadunya naghahanda para sa Kabilang-Buhay nag-aasam ng Paraiso. Bilang karagdagan, ang isang estranghero ay hindi mukhang katulad ng ibang tao, siya ay naiiba. Ang kaibahan niya ang dahilan kung bakit siya ay isang estranghero. Ang tunay na mananampalataya ay mga estranghero at angkop na hindi tayo katulad ng mga hindi naniniwala. Sa isang mundo kung saan ang pagsunod sa mga turo ng Islam ay tiningnan o tinuring bilang isang bagay na kakaiba, paminsan-minsan kahit sa mga Muslim, madaling maugnay sa ideya na ang Islam ay babalik sa pagiging isang bagay na kakaiba. Samakatwid, yakapin ang iyong kaibahan at maging mapagpasalamat para sa masayang balita na kasama nito. Talababa: [1] Saheeh Muslim, At-Tirmidhi, Ibn Majah & Ahmad. [2] Reported by Abu Amr al-Dani, from the hadith of Ibn Masoud. [3] Reported by Ibn Asaakir. [4] Al-Ghurbathu wa al-Ghuraba, a booklet by Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. [5] Saheeh Bukhari. Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/354/ang-islam-ay-nag-simula-na-kakaiba/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_82deec87e8686dfab1e9a1af71bd26e9 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Ang Islam ay nag simula na kakaiba

Deskripsyon: Isang maiksing hadith tungkol sa pagiging kakaiba. Sinusundan ng pagtalakay sa Pagkaka-iba, at kung paano ito nauugnay sa Islam sa kasalukuyan at sa nakaraan.

Ni Aisha Stacey (© 2017 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 01 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 59 - Nag-email: 0 - Nakakita: 4147 (daily average: 3)

Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Mga Piling Pangungusap


Layunin

·       Upang maunawaan ang konsepto ng Islam nang pagiging kakaiba.

Mga Terminolohiyang Arabik

·       Sahabah – katawagan (pang maramihan) sa salitang “Sahabi,” na ang ibig sabihin ay kasamahan. Ang sahabi, ay salitang madalas na din gamitin ngayon, tumutukoy ito sa tao na nakakita kay Prophet Muhammad, naniwala sa kanya at namatay na Muslim

·       Hadith(pang-maramihan – ahadith) ay piraso ng impormasyon o isang kuwento. Sa Islam ito ay isang rekord ng salaysay ng mga kasabihan at mga gawain ni Propeta Muhammad at kanyang mga kasamahan.

·       Sunnahang salitang Sunnah ay maraming pagpapakahulugan depende sa sinasaklaw na usapin, subalit sa kabuuan tumutukoy ang salitang ito sa anumang naiulat na mga gawain, ginawa at pinahintulutang gawin ng Propeta.

·       Deen – ang paraan ng pamumuhay batay sa pahayag ng Islam; ang kabuuan ng isang pananampalataya at kasanayan ng isang Muslim.  Ang Deen ay madalas na ginagamit na ang ibig sabihin ay pananampalataya, o ang relihiyon ng Islam.

·       Dunya – tumutukoy sa mundong ito, kabaliktaran sa mundo ng Kabilang Buhay.

Islam-Began-as-Something-Strange.jpgKabilang sa mga kahulugan ng estranghero na matatagpuan sa Dictionary.com ay, isang bagay o isang tao na hindi pangkaraniwan, pambihira, o hindi pamilyar. Ang estranghero ay isang tao na hindi natin nakasanayan o wala tayong alam. Maaari nating sabihin na ang isang tao ay isang estranghero, gaya ng “Hindi ko pa nakita ang taong iyon .” O maaari namang tayo ang maging estranghero, gaya ng, “Pakiramdam ko ay wala akong lugar dito, ito ay kakaiba at hindi pamilyar sa akin.” Ang mga Muslim ngayon ay pamilyar na sa pag tuturing na kakaiba o kakaiba. Iniisip natin na ito ay isang katangian ngayong ika-21st na siglo subalit tayo ay mali sa ating palagay.

Lahat ng mga sumasamba sa nag-iisang Diyos lamang ay nakadarama ng estrangherong pakiramdam. Ang mga propeta at mga mensahero ay nakaramdam na sila ay  iisang tao lamang  sa  gitna ng karamihan. Karamihan sa mga tao ay hindi nag-iisip katulad ng kanilang pag iisip. Ang kanilang pamilya ay kinikilala ng karamihan, ang kanilang mga tagasunod ay nakikitang hindi pangkaraniwan at nakakaramdam ng hindi pamilyar na pagtrato sa kanilang lipunan na kinabibilangan. Ang mga unang Muslim sa Mecca ay nakaramdam  din ng kakaiba. Isipin nalang natin ang kanilang pagtataka kung bakit ang kanilang mga mahal sa buhay ay hindi nakaramdam ng kanilang nararamdaman. Isipin mo nalang kung ano ang pakiramdam ng nag-iisa ka sa karamihan, o di kaya ay isang maliit na grupo sa malaking kumunidad. Si Propeta Muhammad, nawa ang habag at pagpapala ng Allah ay sumakanya, ay nagsabi sa mga  sahabah na ang  kanilang pagiging estranghero ay magandang senyales; Ang magandang balita, sabi niya, ay nabibilang sa estranghero.

Isang kilalang hadith ay nagpaliwanag ng kakaibang nararamdaman natin. “Ang Islam ay nagsimula bilang kakaiba, at ito ay babalik na muli sa pagiging kaka-iba, kung kaya magpahayag ng magandang balita sa mga estranghero.”[1]  Ang kanyang mga tagapakinig ay nagtanong, “Sino ba itong mga estranghero, O Sugo ng Allah?”  at kanyang sinagot, “Yaong mga nagwawasto sa mga tao kapag sila ay naging masama.”[2]  Sa ibang pagsasalaysay ng hadith sinabi niya bilang tugon sa parehong tanong, “Ang mga ito ay isang maliit na grupo ng mga tao sa gitna ng isang malaking masamang populasyon.  Ang mga lumalaban sa kanila ay higit sa mga sumusunod sa kanila”.[3]

Nang magsimulang manawagan si Propeta Muhammad  sa Islam, iilan lamang ang nagbigay panahon upang makinig sa kanyang mga babala at mensahe. Yaong mga nakinig ay napabilang sa mga kaka iba. At habang dumadami ang bilang ng tao na yumayakap sa relihiyon ng Allah, unti-unti sila ay hindi na gaanong estranghero sa isat-isa, silang mga tumangi na tanggapin ang mensahe ang naging estranghero.  Isang magaling na iskolar ng Islam si  Ibn al-Qayyim (1292 – 1350 CE) ay  nagpaliwanag na may mga estranghero kahit sa hanay ng mga estranghero mismo.  Sinabi niya na, ang mga Muslim ay estranghero sa sangkatauhan; ang totoong mananampalataya ay kakaiba sa mga muslim; at ang mga iskolar ay kakaiba sa hanay ng totoong mga mananampalataya.  At ang mga tagasunod sa Sunnah, yaong mga umiiwan o tumatanggi  sa  lahat ng anyo ng pagbabago, ay mga estranghero din.4]

Si Ibn al-Qayyim ay hinati sa tatlong grado ang pagkaka-iba iba:

1.     Kapuri-puri .  Ito ay mga tao na nagsasabi na walang ibang diyos maliban sa  Allah at si Muhammad ay kanyang mensahero. Ang maging mananampalataya sa mundo na puno ng di-mananampalataya ay isang kapuri-puri na kaibahan, maginhawang pagkaka-iba.

2.     May malaking Pananagutan.  Ito naman ay mula sa hanay ng mga hindi mananampalataya.  Sila yaong mga dapat tayong mag ingat, at humingi tayo ng proteksyon sa Allah laban sa kanila sapagkat sila ay mga estranghero sa Panginoon.

3.     Yaong mga neutral,  hindi masabing kapuri-puri o may malaking pananagutan, ito ang mga klase ng nararamdaman ng mga manlalakbay kapag nakakasalamuha sila. Ayon kay Ibn al-Qayyim, ito ay may potensyal na maging kapuri-puri.

Ang paninibago ng manlalakbay ay ang kakaibang pakiramdam ng isang tao kapag siya ay malayo mula sa lugar kung saan siya pinaka-komportable, ang kanyang tahanan. Kapag ang isang tao ay nanatili sa isang lugar sa maikling panahon, batid niya na siya ay dapat nang lumipat, siya ay  nakararamdam ng kakaiba, na parang hindi siya  nabibilang doon. Sinabi ni Propeta Muhammad, “Manirahan  kayo sa mundong ito na tila isang estranghero o manlalakbay.”[5]

Maraming mga mananampalataya na nakararamdam na sila ay mga estranghero dito sa dunya. Ang mga bagong Muslim ay madalas na nagugulat o nahihiwagaan kapag kanilang napagtanto na kahit na niyakap nila ang Islam ang kanilang pakiramdam ay hindi lubos na panatag, tila hindi pa rin sila ganap na napapabilang o naangkop at di mawala ang kakaibang pakiramdam. At ang pakiramdam na ito ay hindi lamang mga bagong Muslim ang nakararamdam. Maraming tao na ipinanganak sa deen ng Islam ay nakararamdam din na sila ay hindi naangkop sa kanilang lugar na kinaroroonan. Magpahanggang sa kasalukuyan, marami ang naniniwala na ang ganitong pakiramdam ay hindi lilisan hanggang sa tayo ay ligtas na, at naroon na sa ating totoong tahanan, sa Paraiso.

Sa buong Quran ang Allah ay nagpapaalala sa mga mananampalataya na ang Kabilang Buhay ay ang ating huling destinasyon. Ang mundong ito, ay sinasabi Niya sa atin, ay hindi hihigit sa isang pansamantala na pagtigil, dibersyon o pagpapalipas ng oras, isang pagsusulit at isang pagsubok.  Si Ibn Rajab (1335 -1393 CE) ay ipinaunawa na si Propeta Muhammad ginamit ang analohiya ng isang taong estranghero, dahil ang isang estranghero ay karaniwang isang tao na naglalakbay at laging handa na umuwi; naglalakbay dito sa dunya naghahanda para sa Kabilang-Buhay nag-aasam ng Paraiso.

Bilang karagdagan, ang isang estranghero ay hindi mukhang katulad ng ibang tao, siya ay naiiba. Ang kaibahan niya ang dahilan kung bakit siya ay isang estranghero.  Ang tunay na mananampalataya ay mga estranghero at angkop na hindi tayo katulad ng mga hindi naniniwala. Sa isang mundo kung saan ang pagsunod sa mga turo ng Islam ay tiningnan o tinuring bilang isang bagay na kakaiba, paminsan-minsan kahit sa mga Muslim, madaling maugnay sa ideya na ang Islam ay babalik sa pagiging isang bagay na kakaiba.  Samakatwid, yakapin ang iyong kaibahan at maging mapagpasalamat para sa masayang balita na kasama nito.Talababa:

[1] Saheeh Muslim, At-Tirmidhi, Ibn Majah & Ahmad.

[2] Reported by Abu Amr al-Dani, from the hadith of Ibn Masoud.

[3] Reported by Ibn Asaakir.

[4] Al-Ghurbathu wa al-Ghuraba, a booklet by Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah.

[5] Saheeh Bukhari.

--b2_82deec87e8686dfab1e9a1af71bd26e9-- --b1_82deec87e8686dfab1e9a1af71bd26e9 Content-Type: image/jpeg; name="Islam_Began_as_Something_Strange._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Islam_Began_as_Something_Strange._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMg IyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09 PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCAEPAV4DASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDrvN96 BL71U8znrS+Z7187Y+n9mW/M96XzPeqfme9Hm+9KwvZl3zfenCX3qgJfelEvvSsxOkX/ADPel8w+ tUPOPrThNRZk+yLwkNL5p9aoiened70rC9mXPNPrThJ71R86l86lYXsi75nvR5nvVLz6PPpWD2Re 833pRLVDzqXz/eiwvZF4S+9OE3vWf53vSib3pWF7Iv8Ane9HnVQ873o8/HejlD2JoedS+d71nCfm l8/3o5RexNES+9L5vvWd9opRcD1pcovYmh5ue9Hme9UPtA9aPtA9aOVi9iy/5vvSGX3qh5/vSfaP ejlH7Ev+Z70nm+9UfP8AekM3vT5R+yLpl96Qy+9UvO96aZvenZj9kXfN96PN96o+d70eb707FeyL pk96TzfeqRm96b53vTsP2Re833pDL71S833pPN96dmP2Rd86k833qkZvejzqdmP2Rd833pDL71S8 33o82izH7It+afWlWXnqapebTll5pqIezKJm5NL5oqkZOTSebXV7M09qXvOpDNVLzaTzfel7IPao vedS+cPWqAk96XzKPZj9oi95wpRMKo+ZSeZ70vZB7RF/zx60on96z/M96BL70eyD2iNLz/ejz81n +b70ol96n2Q+eJf86jzaoGcDvTftI6Zo9kw54mj5tL5tZwmHrTxN7ij2THzRL/nUefiqHm+9Hm+9 L2QXiX/Po873rP8AN96XzjR7ILxL/nUhnqgZjSGUnvR7IOaJf8/3pwmrMEh9aXzT60eyDmiafm+9 Hm1nCfFL9o96XsmF4mh5vvSeaaoi496PPo9kx+6XvNNJ5xqkbim/aOaapMV4l/zTR5pqh5/vR59H sw5ol7zsd6TzveqJmPrSed70/ZC54l/zR600yj1qj53vSeb71Xshe0ReM2O9IZ/eqPmH1o8z3p+y F7VF3z6PO96peZ70eZ70/ZB7Uu+fQZ6omT3o8w0eyF7Uu+fTknOaoeYackvNUqZLqldnOT9aTcaY T8x+tGa6LHHzDt1G40yiiwczJN9G+o80ZosPmY/fnvRu96ZRRYXMx+40FqZRRYfMyTdRvNMoosHM x26jPem0UWFdjt1G73ptFFh8zHhz607eaiopWK52S7zS+YfWoaM0cqDnZMZDSbjUeaM0uUfOyTea N5qOjIo5Q5yXeaTcaj3UbvrRYOck3mjcfWo80fWjlDnH7zRvpnHvRmnZC5mP3ml3mo6KLIfMyTfS b6ZRketFhczH7qN1MzSZosHOSbqN1R5ozRYXMSbqN1R5pciiwuYfuozTMikzRYOYkzTkPNQipEPP 4U0hNkZ6n60lNP3j9aM1ZCY6jFNBpc0rDFxSGjNJmgBRS0gNFIYtFJRQAtFFFMAopM0UALRRRSAW ikpRQAUUUUAFFFFFhhRRRRYApM0UUCFozSUmaLAOopuaM0rAOopuaXNOwXDNGaQmkosFx2aKbRmn YQ6kzSZpM0CuOzQDTaKYXHUZptFArjs0+M/N+FRinR/e/CgQxj8x+tGaRjyfrSZpjHUU3NKDSC4t FJmjNA7i0ZpM0ZoC47NHFNzS5oHcXNLmm5oFAxaWkopWAXNFAGaWgdgooAp2DSuOwlKKXFKBRcfK JijFO47kfnRx2IouPkYzFJUmKaRRclxG0lOpDTEJSUZpDRYQtJmikoELmkzRRTAM0UUlAC0UlFAr i0UhNJmgQ7NGabRmgQuaKbmnCgBadH978KZT4/vfhTERN94/WkpW+8frSU7AFFFFIYUUZozQMM0u aTNGaAFozSUUAOzSg02jOKQ7j80uaZmlBoGPFKKZ+NOHSkUmPA56048UkUbTSpHGu6RyFVfUmvRN G8OWGmRpJKFmugMs78hT7DtWbaTtcJ1o0leRymm+GNQ1IBlj8iI/8tJRjP0HWuptPBWnQAef5lw/ cs2B+QrQ/tuxN8tpHOJZzztTnA9zV9pVQZZh+dXBUdeaSdvuOOtia+itylSLRtPhAEdjbgf7gNEu jafMpWSxtyD/ANMwKuK6sAQQQfenV0KnSaukjk9pO+7OdvPBenXODAr2zD/nmeD9Qa5vUvCOoWOX jAuoh3j+8Pqv+FejUhGal0I/Z0N4YupHfX1PHSAenUcH2phFenav4csdVG6RPLnxxLHwfx9a881T T5dLvntZ+WXlWA4dexFYtOLtI7adWFVe7uUsGkNBpCaooM0ZpMikzQIdmkpM0maCbi5ozSZpKAFz RmkopiFozSUUALmjNJRQIXilzTaWgLhmnxn5vwplOj607CbI2J3H60maGPzH60maAuLS03NLmgLi 0UmaM0DuLRTc0uaQ7i5opM0uaBi0YoBpQRQOwAUv0pQR6U8MtS2aRin1GBT1qQKfSnB0qWJTczRw KeZGC/SpcmuhpGlHubeg+H5J7cXjy+U7/wCrx1A9a320YSQsj3k2XGG2tgGqi2d7GU+zMNqjGCcD FFsNRa6ZZI9qertkH6V49aUqknLmIlzbxmrIjXwdZRZMVzIrn+IN0rUg0u2gt1ieaSVV/wCej5p0 UKKuLlMsO65xUsKQSZ/cMuD/ABCuWc5S3dzCpXqSVpSbEtYorMERP8pbIBbOKuw3EaKfmyT71AII R0jWneWn/PNcUUqs6MuaLOadpbk4vFz1GPrTvtietVSkP90VHK1rCMvtH9K6o4/EfzIn2cX0L32x awfFNvBqFiql0S5Vswbjyx7r+NVLjxFFG88X2ORWQ4Q54f8Awrk7nU7i7vHnkGGY8DH3PYV0U6mJ rP33ax3UME4SU5aIia3YdTg+h60wwMO9JMz+cXJOW+bmmmZ/WvRipW3NpypJtWFMR9absxTTIx7m k3H1qrMybh0Q4im4pM+9FOxDaFxRTTR2osK47NJTaXNMQtFJSZoEOopuaM0AOopM0lAh1PjPzfhU YNPjI3fhTAjb7x+tJQ33j9aKACiiigAooooAKKKKAClzSUUDuLmjNJRSC47JoBNJSg0DuPU1o6MQ NUgLdicfWs0GrVjIUvIivY1FRXizSk7zSO/gnJADGrYccc1zsV6QKc2peleNKhc1lhZN6HRecB70 hnArn1v2J6mnNeue9R9WI+qM2hdjNBud3esT7Q3qacLg+tH1ZD+rWNfzA2Rmq0sMWCTyT61S84/3 qjkuj61UaNtio0WnoWDEpPao3s7ds5jTnvioRcmmSXfHWt1Fm6hPozE16OOO8QRDA2VlGr2rSF7z J/uiqBr06PwI5K+lRh2pKM0hNaGItJmkooAXNGaSikIXNJRRTAKKKKACiiigBaKSigQtOjPzfhTK dH978KBDpITGN0rKgJ45znPf6UyARzx7lmVeudwIxj61veTeSohjubLKHGJEVfyGO1Pe4uIUDZ0t lZiGZ4yAR68dqx9ozTlMNbdWY/vcJgkMUOSR2x159aiAOwMcgc7gVOV9M9+a118xn3mXSZGB2gR2 z7VB7ZPPNTR3bGVPNk0tW3FfLjRjnHQ5o9owsYscDP1ZEPo5waTyxlgZFAX7zc4FakjCZYv9IsFL ZOBYc578s2KVkmiVijxsAGLCKJB8v4/40+dhymW0IQxgTRnzPu9Rn35pVtmIdmYLGhwXIOM+nrWp JGyQpcQXVuscgXcZId64J478GnvbSx3KSC6VQobAWMkN6+vP50vaMfKYKOj8bijZxh1INWo7RWQS SXMUcRGQ3LZ9Bgd6vzxRB5TPeTebIBsVbcEKfXGP1pbVENuxFzFLIo+Z1tepHXnH9KHUfQFEptaW Qj3DVIwQQp3wuBk+hxzTxpTHI+0w79uQuDyfTPrVxkV7MxtNMS/AOwLn+uKrraFJthv8Rx5UpIqh cY6Ej8qXO+4WKEiQxbS9yu1jjKxucH8qCqKxUzRgg4+Y7c9s81oQL5RVXnjRxIQyIxYMvb6AVMjK yyM8lrNv+YJNFuCL68Cq52gsZfkuEDsVAyRyccjrT4Pku4w2cBuoGRWhBdxF95GnKn3vMaB8j35G BQ02JZC1zYSwS4A8uA8A9CST0pObelhxfK00XvtNpGhLznC8HEbH+lItzZltv2lQfQqQemao3MMj 3aSxalbrEi7UVFLbvX5R2HvU0I3Lu83TZiWwNyshz3/Guf2asdP1mRcF1Zo6r9oUsRkAKef0pJNQ s49v77dlguFHTPSs53ieU2qvZGMEgoGKhfqWPJqVrdYoDIo08uBnKnPtnr2PrR7NdQ9vJls6vZCX yy77u+YzhR05pv8AbWn7S3mybAQN3lnH51Xt7W5e3Us9mQQVyY8D3OdxzUi2iWaKLh0lmc48sfMp P973o9nAXtpFg6tZFCVd2IBOAPT3o+3WcmT52D2GMk/lVVLGONJDMqDjJjERQe3c046TFMQYFy/T fJDtX6E8E+3FL2cRqsyU39qrqplADdzkEfhSTXFqjIpn5k5XCk5qpcafKzvsTfjCh48k+mMdveoI 4280pcRyBIyfndSqg9hxmqVOIfWZIgv2V7ksh+XaOWGAfpVUAscJh/deRV8WUzRedYwymPkjacZO ffmlW2uMRYhVcn51AwxPpnPfNbxkoqxzzbnJyZmEgSCMn5yMhfb1qR4WXAUhyf7taCaTqEszCSzh hb7qHeMkZz83/wBao5dJuw7wyMGi2gjYjLsP+8eg/Gn7RdyOVlIxOApIGGGVJPWpFtQzhGurZCTt +Z8HPfjFWLbRLmxcs80mxR9+SQs0efbBzz6VaktrveoMkDxE5DspH0GSD1pOp2Y1HujJMJT7zxgE nBLcN9KDC4zvKoAMkscD861jYM7RBJVikYkBVhJO0cnJxxTbnS7qJwJJWmVu7Qsy7euCOmKFUDlM mRWjQu4wgOC3an/Z5hGshibYwyD7Vox6fMFdnjLxsRtIt36dRj5ulTXFr5aJI1rAxVhjbKylSOd3 J6+1HtRcpjLE77dq8O21Se5oaNo3VHADN0BI5q9dWm+ZwbciULvWWJiR+PbI7UsljcukWyAZ+8XW MNj35OKrnFylEW8pONvzem4ZoMDhdzbEHbe4XP51dnsSgiUTpJcOCxkIwCpP8Xv2qpb2q2p8vzYl Aym5QDz2AJOf0xQp3QmrCfZ5CHPy4jxu+Yd/T1/CkeGSJVZ0ZQ3IJrWj+zQhY53hBAGPmb5z2J7L +FQwy26ybZLWGdN3EsUpbn9aXtH2K5UZoRmxtUnPTFPijcyFQp3YzjHati5tEEO+LTZzuXaY/PC7 16/QfzqpIuwKxsLi1LZ4+1KeBjH3T0oVW5LhY3ItWsrkjzNIaJVPLPHxik/taCKcBNIcooPMcCja vbknn6VGXv0Yi6miZJATF5cHCH3HPPtUccZkI3Xk7nO0qsKxqp9RuH8jXPZf1cuxdPiCwaRI1gug 7g/8u+7YAOc4qvNq+hXUarJmQZ2hYUw6/X0pLiCS4dI7fWLlWzwyAhT68gfpmqsWneViKS8Z7jcV DvAVBJ9+/wCNCjH+v+GHrsaavpbosy2cyhuQGgbcc+oqpcX2nYZkgWQoSWDhkCDtyDVN9Cs/IMV1 qksszvgEM6hyexAbkVLBp50xXSHU3toMjbFMd4OfqSfw700o93+IakdkYyJnS10tm4MSxSEjPuW4 /IU+HUbhoSiaf578hhbKrpx1+diM8e1SSRrjdDrEfB2yYj5VvZf4fwFDWNoJo0uJGMYUsQXkIQdu P84ptp7gWLee9EsU7aTiJl2/OVIA9yOlT3HkeQHmsiFB+UIWx7AkVjf2da2U6BbiNLVxvjVoyRjP Yl+PyqW/j0wyRveX1rcYfIPnyYJ/3V4/wpWTegJuxoO1xIo+yWKAkbtzKGJPtnt71VeWS5Kxpoxk cDnciRrn645rPu7ZWgWKOSS5kwGEFs7bPrnpxUyJ/orfa0uEBBWONn2Fs8EgAjNNJIGyZ7PUZWVT o9jIg+UsAWKgcjn61CTe290VFvbRl0OHUbG2j1PfH1FImnNcOq2lxdW8aKvJiYKMeh7/AI1cks5x CvmahdKpyCqqAH49jxn3p8yX9MSVym+oyGSOK9it5TOu2MqWwR/6D9eahlu4ZEwtjZRBTtw6lgSO eO1TBtTt5VjiM6JKoQi6lTEWP7vPJ/CpG1O7tpNjE3TseVMQJx2zgbce/Wn6fmBXjlgnlaOdLFQV G0iNmKMf6e1MBjLFFS3lKD5JJLTAGPUg/jVw69dSxP54hs0VhyjoC5+mfmH0pZNRvbkK1rJMrYI3 Fdob078flRdgioZPtEaCO1gCpw4EKFcfVugJ/GrcF3IlwFt/sHlKpEgEI+Q+mQcenbmq8Or6lBER OTOGk2M0q5bJHQKQRt96dPqN152+S20tlD4cCNd2ewPTr702ntYLlky3U0hAurOKVFIz5OcZPU5G KfDqUsvAijkZR5ayLJtQ46kgZOfwql/axt5FcQQwhxyzxKuc+hP8upqKHUJprxmOnWxCKWWSNWDE n1AwOfap5NNiuY1pb24Tpp+6JBtUq5Ac+g9veiCbeJCumXSuyCQhp9xOeo56VlXGt3+nQNcyWdhE AAFR5MHHp171GNajlhFxCVHmcCNAhYe+CenqKSpvt+IOaNTz7B4mRtOvfMI5AaRcj3wMUn2nSLa2 Z59LvllfClUBd3HbOcdKrQ+IJIA2nwW0HmKoPmFgokz1OB0qWbxE9uJVlsFjjUBmaYgg+4xyaXLK +34iurbk8LaUzxLGL3A+X5iQYyf7wzmr/wBjtbgNb27Tl+rFslf51hyeJLg2MjWUVvNaR4KAxuWO eyrjkn61KustfQAQ3TwOi8xrCQ4b6dse9J05bhzI24dKsCvlGUlwNoRs9v7uaR9N060tx5udnJXK MRz79a5Z7tvNQy291MrAbpZLsjjuQQentgVrx37TW6RW91cDOFSFf3ZH/AicmlKEl1BO5dt7ews4 CULCDOVUo4HPuVzTm0jT9VG3z7geW24qGZR+RH8qyZUkkmihvVl8nO5cSsz8eo5yP84qobedTIIj G8QGAqSkEHP8I4OPpTUG9VLUHc6ltNt4ZD/pU0bFdoeQAhR7HFVG0yyR8f2vIzt8rEyc/gOlYbyw RWqSK8uwjiCedskk884P61Pduz26iy/s/ZuBCygNx+Jyx9MUKD7hdms+g2kwREvXd4juDCQj88U6 30S3jl/datKX3ZZUG/n8R1rLRbt5FkktbNZ14CwzNGfxXOBU1jJceUzSWUIVyQCLsmTPv+NS1K3x fkGponTIGeUTXlyoJwEZgAT681NJoOngRm4jZyn3VcDH51jSXV00vlro8RR+XlFyqOCOox3/ADqf YYoJnGm+YgO/yndXLD1zu4pNS7huWo7CCQMPsisu7C+UwYMPfsPpVuLSba1QylVt0j+XCoDkf4Vl PeWjpIZtPEOG2Rh7gFWz3AFY818kd47p9slkPyl4YkjVB6EFjke9NQlLqKUrHVTQaaGVpGiOTuCy Q5P16cUn9kJ5I2KEQZ2nZgfXAHP41i2UxFt5k9zcygElPK2Kcd84/rU1rrFnDdPvuLpVPBeaTcgP oG9fwpcklsxps1DpyjAR5ZgQQ6lQAfqOKYNOw5Jnnh4wAEHA/Ws/Ub8kMseozPGoO7LBQB+Oc1Dp +pWM8IW2nursjn53XcP1BNNQla4c3ct2MN4t9JN9rjkLk/egMYz/AJ9aszKZW2zCU56+WgIA/L+V Pm1m1hd45JmjGOUjmDY/Ss8azo95lLm4tZRjCRySbHA9Kdm3ewr2G3dpbSxNCJrV4TwFnuGQqe3y 0un2P2dVtVitJYUH+sE3mfgcjP6021stKtg4trI2hmPLPh1P0zkVbsLPySQzW88A5JSHyT+JU4P5 U21ZoE2RjRbeXzJ47aIHOCYZHGR6Z7flTbOw+ySNPLayQooxhMSZX3IWtPMEjH7OXiJ/jySo/XB/ GoUSKJmVrqKQ/wATRKMj64NRzN6DKy2dmySCztYnZjukBBj3A++3+dWYNJtLd4p4tJbzCuCwbIH1 9aW5NuqJI9/GY06Zk5H581BZ6lYFl8q9ZQ5+VVIK/kD/AEpe81oDsTXMtokb+Yj7idrNDCrMfQYP JqIXGmQEsAYwo+5JbiIgn8M/hT7i4gE58q6m83H30iDlf61Gddjs/LE15e7yckfZj8w9+OKFFtf1 /kD01Iw9spVfNlLSjAXzPlYf7pIGaLizge4CS2UDW4G7c0IOD067jj8qmlvdJ1WMkahOi98Kef0p bQaZaW2+O8DKDyxgA/Dnine3qF7kJj0i5txEtrDwwKRAgYYdCApzTLObTHmaKWGSOVhkySRkbgO4 JWrUN/a3jlbW3WQpyZFRc/y4pf7S+ba09yARwGjjyPypXez/ADHZjhDpdt+8PlNnhZJpcj8MiidZ VcLFb2U7P03XCLgfl+lVJr6BkRLeXUwv3lKwDB/DI49qsCVriIPHaXHIxnyR+PQ8UrMVytLNpUc4 /tDTU80dHS3MgH/AscVNFoel6hO1wlsjykDazb1YD0FV4tGnkn82K68iQNlQYlbFaKwyBB5t/JJt zlo/k/MCnJpfCx2uSf2UiKEDrsxt++25R9TVRvD2mx3AkWJJCBhjMgyw9yeTVW4vlBEqIblUOEMf mSc+5wcfhQLn7Yu5oZlcjJ80EJ+BOP1oUZ73C3RlqS0s13NCTFG2PM+9t/X+dPg0vTWt1aMxNEpz gkkfXr1pIUuHRY8QbFPG6cH9BRPcWsL+UJI/OIxi2LO35jgUtdkwEnWyd9qaZLdN0YlVWNR65b+V QS2ejxRH7XaR4bgKwXj6DHWgWLOhEl2Sp7XBcn/vnipI4IfL/e3MEoDZ3KuPyxk09uoW7ixW1mQW e1cQgBUQqys1ULq9sbR3SLS3C/dPlqrMfoGNWrm3cuTbzW0WPmLSh3bHsScj8KpSzyrI0UkDSsyn LRQg7v8AvpwauKuDNGzTTpYlcxXM27gRv95c9sdPypZPItW229jNJIefKxjj645+maq2Ijgs0W3u Wtk67JYShUe3UfrVe/sdMuGD3V5K7rzhb8jP/AdwpcnvasL6XRp/2U0u2aCFIkxxGsHzZ7jJPH4V QuNIaW5eae3nV3AUzNIFKgemBkGmQ6ekkatbx3zqvAK3Yk2/hkmlWK+jlJvLm48nPBuIwCPpyapJ rqJMrv8AZoZgZdLuC3Kq6b9zfXAHWq8un35mheVoraIHLD77D06j9c1uXTTvFHHYSeaFHzKy/Mfp /wDXqlFd6sHEbW92D0DM0bjH0xxVJu1/1EynPa3t2rhNVtlRzhwY0YqB77sE0+wwyFP7VsJod3CF VR9wPbnpVt1g2MTb3yyAclAuxj/ug4p1pLNHEr/2fJMwP3AFUficEUNu3/DD6/8ADlC6vLo3Kxql 1HEW2hgI5cn1xz+BqZdNv/3puS0275jvdFCL6AAVYu9R3/Jc6AfKHPMyn9FFWIL0TW4EenzND/c8 nco/UUrtLRCTvuZ+yIWewWsk2wjfGWBUfQjkVA1tprW48+MQrIMqzIMjHQL6/Q8Vv/JKUeLToo3P T5SjfiBVO5vfKbdMsShTtHnQu4X1xhTQpPoO3czrVpYo2DWkskRjwJCyfltAqV7KKIlrF9rr0jwS Bkdx1x7dKuRarp7yf6N5czj/AFhR3jwPXGMVflMV0oa3W9AA/wBZFKQB9TScmnsFzGe5itVZXi5j 4P2aLYcjoMmojftEVEUW2VyT/pEQdlHrwwqe90tmUhkvZlY8ia6wp+ny5qa2sIoFEP8AYybM4PmS CQ/gDzindJXFq9CLyUe23NPbSrndMCTGS3qF6CoBeQPgXl7bKOdnlkqQPTpW19hgkyTbFXAKqWiR gB/umn21iU4kMLkDG6S2QZ/IVKmuoO/Qz7S8v3lP2qeJIR/qjGTH5p7+2RTbrz5ZGllu3hixgLLG ASfUnnP4VtmMt8hEjgcAiLbn8TmrEOkLbDzLZ5gG/gk+cA+oHas3USew3JRWpw8WqPcX5haSSdgM jyrZeB/u8fnWjL9oZkP+lJa4z8l2qFv+AMOPxNdELdVk2yTsZf4U8sDH8zTpoYI4cXbRkMMbZSRm qdZN6IFtucwtwZkxDGYo1bBDCM/iCOGp9tGbcNtvIos9jZbQf96tw6dbx4kS2sjn+LyC36gVCYJT uSMWkRJzyZG/Rhij2iewIpxOsiZlsoZXTgFFUg+4HWiS3t7qUO+lxCXGN+cH6Ctaztp40aRhDI3R pVRVx+QFU3nkjkcxpNNnjOQ5/ICkpXeg1qcxe6bpi3Ra00qKCRe8s7x7j6hg39Ku29xrU8amKNUH TMN074H1YYzW/Dp8skZkWchjyN8akqf+BVHJp9/Exml1qVgOilI1H8qv2yej/G5NknZGNbnWbaV4 pPPCN/tpub8QB+pqw2nXjRGRVm83d92RyMfXBINaVlKk0hV72F3HBH38/gAP0rTjtppAQr2j7Rwo iPH5molVs9kF1E5DdrQuAGt5ngjBwYJ1iwfoOtbNg1zLGTsjEhUbi6D5T6+9WJ4L63lVhp9iAOhe cg/gAKikuZEcPcaUPl53RKzn+XNDlzLRIaa6FZptVad0F8kzD5crGoH4gEmo0S8uozHco48tuJF3 Yb6ZNWLjxLpsKMz/AGS1I+8Zm8s/lTYNd0mc7k1XTQTzkSEj8qLSS+EE0txL22M8Yh23mCOWR2H4 gA81RTw9LFIzK0rIPuiTzWP4kHFbEdzbXJ3x6ishUcCORVH61bTUW8rBhuZCvQpMrD8+KXPJaIJe RSs7CWMLK86Iyj5kijAH4A81Yj2hSVfzD3Dw4/UChLi4vG2vBcwKP4lYA/1ok0/T3lV5buaSVfum RycfhkVDfcbb6jDGybjdTwRR/wAKKNoH1qk93Z25kzcP5TD5hb2xbI9yDWrFHbWzHaImJ7spJNSS JHLyBdj1ESbR+lCmuom2jmbaDRGuvtES3zO3TbFJz9c1oy3dvCD5VveIR/CkIBP4npWu9iWVWgkm Y91Mhz+RNAhmX5vIYEf38YFN1U3rf7xRku5zEeqxJMzNbXMbDJCu2WP1OOntVV/EEVxOfta2rIvX zYy0h9geldqsbS8QblkP3iVyKhXS7pmxJcHA7bEAP5DNVGtDt+InLuzlzqckkyzaTYXJcjaV+0Iq EfQqa0RpYv4llvdLhWUjABhjkI+pIBrWktp4PlRC4HTOSP5VG4lYrmdo2J4UWu4j86TqX+FWGrep StdDjVMW/nxToMCRIFQD69jVO8RoyILiWW6kztKuRGSfb0/OtO7ubKMiK+1KPe3UE+WfyzUsFtYM m+1aNM9XDZJ/U0KbWsguZNhoohYyQ2tytwx5jOo7l+uRVxkvoXYParMx5QLP84/76wKtRNEjsrXU THsRFgU+SJrlSsqpJGevA5/Kpc23djStsZ8uoSRusdxFqlscZI8kMh/EZzUF5o1trMRkW+uZHXoi ztGfxxjH5VdHmwOIrSwXyun+sOR+YIpJ7TUiN0H2WFu3nMrA/lVqVttBNdyvpmizW8QWS81NMdFF 4zj9RV10lEextUli9DhXP48VSjtdQmQw3ksNu2ch7eY/N+FWG06/jUNDdXEgHXaI/wCopS1erQWR n3VqkeDJq0E8jd5bVSfp7VBDeJpRby9btoEP3o1tTj9OK2HtbmRR5t1t9QSoamSLfRqPs1zJKB13 3IAH4c1SkmrN/l/kDRWS/jv41dHt7tj91mXBH5YIq2hituXgIbqRG0hH+FMSTUXUgTvE47lA4P5U y5TW4oiPtswyOtvagt+ppWW1xt2JxqcYTMWn3ZPdhGcD6VRuNVkmlxBbXxdf9tVH/jxzTLeDWo33 za5IykfcukjGPw4rTjW6GHl1G1OOhjRAR+OTR7sez+//ACEm+pnSTagYyfIlR2GMuxOP++RTrOFF ybx5nfGMK0uB+A4rSUvv3PqU0qHqrxBhV3JKgJFOR/eMQFJ1OwN2VmVvt8k05EE2MdvLUj880N/a EpIElnn/AHSD+lWEt2jJLMMdhAxJH60RTwpLjz7kE9VlyR/Ks79kJ2+yitFBfRPucwk/3kzn8zUi 3ImZoJ495He4jLD8OKtyNbYLMrkf7CMaonUkDFbeG9X38g4pavoJPm3RKIHXJQRgjp5cWKfFLOgK ywmTHT5dp/SoxeXJUhGcD0NqR+uaqCO7uZdz3UYiH/LMQNz+Oadu47N7o0/LMzCR2niI7CXA/KoL 60kvMDcHTPR8/wBDVmIlEAECt9Caq3WpXELfu9NuZMf881z/AFqY3voRd30GRJNbqY8tCBwPKB/q aSL+0WkbblY+xMnX8MVDH4nYSbJ9O1GL/etGI/Oria5bScPuQf7cLrj86pqS6Fc0n0K8o1VD8san 3LGo4LK7di8kB3H+JZz/AFNXitte5Ma3EvusjAfzpVtUtm3E4P8AdknyB+lLn02Hzff/AF5kAiuo h80lwB7kMP5VUu9OTUvllnvCo7CQqD+VaTT2h5eWCNv9mU/4UhuzJxDc5H+zAW/WhSad0F32/r8T IPhrT4Yv+PWFQOdxXJP49arSeH7RkJhupoT/ALC4H5kV0CQKeZEVie7sEP5UlwIUKj5N3ZSVx+tW q0+47p6GNZaZOkZVtRFxjoFaMfzFDWEsbbp9RjhH91pUH8hW1FMSNm6OMf8AXMEUj2bPlvOhb6wj /Gj2rb1C9tzOjkZ4ysN2soHG8MrgfniiK0nXLBILl/QQoD+hqeW5tbUbZoIX542REn8jmj7faBfN 82e1HoIQuaV30RTv2FSDVAmUtreMn+9nP86qTwXo+aZb0e8E5AH5itGLULWbB+1SSY/vQ4/pVoTR Sf6uAN7qD/hUuTXQzvJbozLZ0hwPMd89RNNuP6Cp5CSubf7Mp9SpqxLc20fE088XttOP5VUlv9OU 8TKT67nB/lijV62KTv0LEQmaI+fNAoA5aNTx+OaPtcaw7ftSyDsxJ/nUkF35sW2NwR2Mg/rVe5dF +WeSOIH+KNFOfxpdSUm3ZlQXKNPkmyPP39zFhUrk7t6y20n++GqVVtY4iRfyLjpvwP1NLbiSQ/K0 Eq9iJQf5GqbRdxrtbXQxdJZNjs8RK/nRD9gi+WE2aN/dgytXNky/dtcj2cVTuREWzLYwbx3aVP8A Cpv0IVm9PzRaMMU6DzFDFemeTToWkgBCtGFHZyR/So0vk8kI0aoB02y5H6YrKl1WVJyFFqFPruY0 KLeiBRb0ZtC4uJH2rFG6+olH+FULuFlILWZugT0EqDH6VNbpb3G1niikJ6hVK1ZEsFvnFts/3QSf 5Uk7MXwvRf195SCwGHH2aSJvRmHH6iorXT2Vy0chO48Awg4/8eq9PdxMm5nHH8JhJNEcsd0oGyVB /wBcytPmaKu7bFWQX9qwCyyMPT5UA/DmrCvcOgaaJHHfMYY0+WxtJeGYsf7rMRVdtBDHKhFX/ZTc f1NF09xc0ba/kW1iRefsjqx7qg/xqTYZeDGSR/z1j4qp9hgt+H7DgGIf0NRi3hyXVGXHXy1Lf1qd CbJ63LMpaH71jC34qKgWWN3/AHUEUDevlrTUlibhTkZ/5a27fzp9xHKiAxIGX1WQR/zplKKW/wDX 3iTG/CsS9tPGB02Ff1BpttcuQVWCGP1w+7P86SGa2PEyyKx6/vN/8qsLCpPyWJ2+pYjNO4W5VZr+ vvK7Wuk2jb5LaKJ/XODT/wC3LIJsjuSuP7qF/wClSR38c3zTqqY/2aelzEGJheb6BBg/pQ33E4t7 p/oQx6j5v3L47fT7OQakMbyDiW5A/vD5RUjX7qMmM/kMmmtK9ypxIE9iBU3CzXS39ehCqXEPCi4Y /wB7zM5/OpszsmHgg/7ayY/lQkDA5yHYeq4H51FJd+WdsggQ/wCzyad7j+LYEubmIkJa2mPVZyP6 VKJ5p/llteP+mUpP9Khkt1nUO320r6ggCol062YZV7kH/audtHusXLHcnk05yweC8vYP9k/OPyNT LAxUKzxysOrMm0msx7uwsXCyXYR/R7tf8a0opxPBvtSJT/eWQGhphK66kuEUYcIpHHysRTTd2kPE zBSP7wJqiZbpZCZWlx6eav8AKn/akKY3yqfZN/8AKlysPZ9yy19YP914G98CojJaTcBVPuo4/nVQ 3EpkASG5ZexW2x+uasoZAAfLlX/ron/16dmh8qWzJhHAoOy33n22g1TmFusn/Hi4c/xNE7fqBU6b 5ZiGht5B9QtLNG0QBS1kb1CTn/GhaAtHb9f+CRpbo4zLBBt/66Pn8qUW1qH/AHcTM3ooYfqapNLf GUlbC4VfVphVuC+vY/la3ULj+KTP8qpplNPo/wAS5HAy/wDLnGo9TJk02ZJGO2OFcj+Lb/WqrXMx JMdjG59Q2P51Cb/VFyFht0Hq8/T8MUlBsjlle/8AX5lia2uAcgqo/u8Mf5VV811f99JdLj+9EVX9 MUh1PUR1WKXP/PM/1NTrfTpHuuI5kB/vMG/xp2a3NFzLexBNrdnANovLVD337z/Kkt9QN0MrqFow 7CK2J/U08awJH2xmT/gNoT+uKuxl9gYysmfVMfpTaSW39fcTa2/9fgREXMq4nuWKeiWoB/M1XMVl GwJsmmI5zIqmrTyyDkXMzH0Rf8ajju5hJ9x3/wB5f/rVKKSdv6Q1buHBHkSWw6f6kMKhAsy+5Vs5 WP8Aeg2H9K0Tdlhl1ZT6EcVVufNbDRjjrnygP1NNCS7ontZo0I+WOP8A65yH+tTukcx4/eexdazz cEfJK6OfRH4/HFUZ3tN+54bYY7h2z/OhQbB09bmpPo8Mp3NaQf8AAiKjexMKhbW10nP+0MVQS/tm G2C2nY/3lmAH60hZ8iSW+EQ7Rm4jJ/lVcsluw5X1f9feW3g1YYBXTFX0UyZ/SrdqzRYaYrn/AGZT t/I1nwX0E25ct8nVhLtU1GZotwMV8kS5+6HBz+NJxb3GoaWbOgF0mePKH40kwMiZEauPRWyf51nx XkYAQ3rZ9CysDTmdWPyXoc/3UVaztYy9nZ/8OOlitwMy2NyfoT/Q1nvqltbvtj025P8AvSHFWItR JkaNLldw/hJQn+ZpHvrGNWa5uUDj+ESjJ/AVcU+quactt/zYiaqWwU04KD6kmrC6oRy8AT6cf0qB dSaYbLa3RVA+8+V/Uimicq6+cI+emMt/Sm0uw1BPdFs63Eo4Ue+Qf8KrXHiC3Az5csjekacfrTLn UNPRlV7WUse+zIoibzXwukhk7EqKajFatE8kVrYkg1gMu6KIoP8AaAzTjqb5zsuDn+6oqKVpI1P+ hWNuO3mrVTzNRZ8QX2mDjOETp+tNRix8q7HMane3iSbY9amcrn5IpEwPqcc1ctdS1IWqBpoJzGgL O9wxOfquBSQtJZoyGNmdjlh5S7T+AFDay1rJ5JtrmSaQfKgjVQo+ldjV1ayErLW4l9rSx2aNJqNl aXbHCquZSfzOalg1fxDHbRlrmOVAcMYbb7w9eDUE+oW8KBpNPuvtJ9LdWI/Eii1LXJNx9mumxxua Jd31wKnkSWw3ZvVjp/FU4kK3IvoBu27jaMPx78VrWmp3Mi4yzR9VkABJ+oxxVdLyUhYvtcm0cMrg KfpmsDVb++eb7LbWhljY/wANyAT/AC4pKmpaWsU5KO5vXuoMzbllZFQfMQZFH4gDFUn8WqbYxWrJ Io4ZwAwB+hxWI1xqNtIsX2KSyPBM8NwGwPTaTitl7rzY1a1t4ri4Yfed1Un6in7JR6XF7TmI4tT0 wpEXOkSXD/e3W6qR9etaUOtQ2sJEpsbd34ia1Quzf8BA4rKvdEvLtI53tLbcq/MEkZSPpg4p+naL agtKkN6ZOhEV03NDUGtQ1voaMOp3UNqZr4iZt2CzRbFx7d81RfXW1GYxW0sgTPCiNo9o9QRTBZ6L 9sWGWJLeXPBldiSfxpt/4Ztby7BOsXyZGPLjlYAj0AHSmlBbr8Abk9iw18tt8v2kOVOGb7e5OfoB jNaNlNdzK7hpeBld86sCf54rHg8J6VE2wo7MPurI0hz+NadnpItoyUjLA9QJCu36cZqJ8ltC483V DP7Q12SZvOsYpI0BBETYYHt1FMj1PWFvAPsEoj9DIV3VRuLqMXL2z3k6jPKbnx/31VrTrC5ihkex ntQ55EsrNK4H403FJXaX4iXZMuS6jqeWeaJbYMPkzIzFfc4HNUR4nMk2wy3rFPvstkSjfQGpzJqv klri9hQj+JmVf/HadaX8l0uTdbgf41kRf6cCkoq2yB9inDqxvLmTy7kBT92OW3MOT9asSXN/Bahp 5JkQ9DblZP6E1ekjLW5h8x5A38W8scfhVfyNQ2n7NLdKF4wG2AD8aV4srUrjVtSt1aSN2ZHGFMsT fKfU4ArXt/EOpR2ytILSZQPmdGYEH0AIrLhNuXP2ya580cETsdpPtV21S0tpdkM03zcnyySgNKaj bYnl5ty6mu3N6WV1ljXsUYc/pVG6huGy6eVK4/gluGJ/IVDqOhC+LStesT3SSUAY+hqtZeGktpfO tldUJ+f98MfgKIqC1TC1tEi7bLq8DI0/2OJW6RRrIT/31WkZ7obFngj+boRK9ZV4GGBBeGHdwC4y fwqh5V3ZqVn1aXymPKvtLN9O4pcvN1Ha3Q3lvirEtbptB4Yljmqc3inTvMMTmLzuixsjAk/U8Vil LC2lZ5LjUg0hzln4P054rO1PSbSVluX1a/8AMJ4jZxwPb/69aRowb1IlNpafmdg2y9iUTCWIN3SY AfoapRaRYpK7LLt8vu02T/Pisyz8OwTlGivJJT23RlePqvFSzWsOnwypdTWkYY43CVske/FO1tEx 76tGrPcWkyqGu1mVONkcqMT/AMBHWnSGJFUjTIkP990XiuOg8PWn2+SXT5rE5GVkWdtw/KrEttcs 4t59QWCLs0M7Efjmn7NdGLmfVG7L9hd0kmlikIbGwttQf0p+oeIxaIq6fp4mbO390Qy/oRVH/hH7 SbTBHHItwrHBkYZJ+lNttG0nTWMSyW/nEfOnlk7R+FLlg99Q943IdQkuI2Mk4tsD5tlvlR+J5p0E NlqSELeCVQcHECqay4pba0bEDAq3UFGAP5mnPp7Sh558RxtgRxImAPcnPWs3Fd7FehYvfCukFtkk c0GeN6AKx/I1EPD1lpkTrbW7MqDcWkmAP51Q/sm9OpefdXyMqjaI5JEJI9hVnU7Ll5CyLDj5g0Yy Pqau8tFzXJ5VvYsTCdLYPb2l4TwSiTowH5mornxBr1s8cb6M8iEcCO5BbHvxiufDxazC0MF1HaPG fvRRsC+Palgub+2gYSXMdynRWjlMRH4NWipfza/f/mS59v0OxtdQurm381tPitlPJ+1fOT+VQzav NLujs3gPq0ETttrmJYRdxkXDXsyKu7AvY1OfwxTLSS3tVNvbXuqWhPzFpLocew6io9jEfObEusS6 am2/uJZmfnettnb6D5jT7bxTZwqd0Tlj/wBMkTj+tUVmlkU27ajJeB+GE6E7foQBmpINBM2RPcAB fu7cHj65qlCCXvA5SexXuNcv7C3dbmCEMh5zGwJ/GqkXmanm5udBg2E/60iTca6aHQFVXikmvJlX kGXax/lQvhzTlhMcqzyjklTIVbP4Gj2sF6i9nJmRDMbWMJaJPFKT8qlJCPp8wxU632qI277PFA6/ 89BjNW30dbMrJYXF7GijLJK7MB+ZqwXe52eQkpnxk7lAD/n0qfaJ+ZSg0ZX/AAk82PKk2PIDnjDV Ta7urq4L3cLNGehjQgitxtXlhgCzWkQmBxuMibf8avxXRKCWT7NHx99pP85o51H7IcjfU5RI7eUM UmuIGHdhz+oqvJbG8doGuZ2yPvbNvH1rqpdb2XWyNEuQDgiKM8D1JNOumsr+FyWeJx3VckfnVKs1 0E6d+pxsFhDCvmNqCoIznYqcmrY1SG3US7pldfu7YuCPwrQOjWm9ZJBLdHGcPEAx+mKs29rZOH3a LcRbOz9W/CrdWPUlU5dDmbm+ttV+aXT7iYKPvJDt/wDr1NaSSlGWytbm3YDll3A4rqbSwtbhS0Ik SP8AijOBtp7T2VowSKW/ZgekEWf1qXWWyQ/ZPdsztPtr2ODzjfXcjN0jEjAr+daCX7pbus9/do47 BSxH6UT6lp9xIqSW+oxueMshUfjg1G1jbefsiu75d3OYy5Ufj0rJtP4l+BaXYoXGs2Rfy5vESYYY KyRKGX8xWTevo8gJW4urweq3Plg/gMVuSaHctJysF2vXNyMkfpUEujaadwkhslderJFuWtISgtiZ RmzlktdMklIg0y7RyMsTdDp9SakB0+yLNb6M7EjBL3Q6/nWxNpGiWlsZ7h4gkhwBFb5b8s0630rT REHTbHEwyPOteSPwrf2kbdfxMvZy8jH/AOEi1SCczLiOFVxHEzkge5PerFn4l1EkG7spLiQnIOW2 /lWxLHYxxBba6h3LyS8BA/AVCt3cqyA6jHcM/wDBHBsP5Gp5oS2Q+WS6kP8AwlWpSXLRqlnAfR48 k1Cusa5FcAwyQMjfe2QscVsfZNSkKlFgLtyvmlQRVuO2uZwtvdSqjnukmAfyqHKC6Irlm+rMT/hI LdpnTU7Zbhwud3ksWP5Dim/8JNJDHm1gFvDn5Ujtzn8Sa3pNNksoz/pEagDqzVl3T300HlwGxZeu ULMfxwKIum+g2ppbmbN431qeAR2gtQxON80J4+lQw+K/EsjC2Gn6fcSjgyJwT71t2cEMVuv217IZ P8ZwPwBrUg022V/Ohlsyp7BMUSlSW0RKNR9TlTf+I0mEU+l2koYZLjAx+Na1tDZyKI7+yMU7cny5 Q+avXeiW1wGM0sZQkfIOP5moINH060LFZIkToSnJpOpBrTT0HySW+oqiG23x23kmNeimQq+fesW9 1e0RnEmmNNKh2kwvv5raW1sShdFugnTciDNQNZ6Ikf7y8lQg5KyKRk/WnGST1uEkyjp9zqerfubZ TaQnAKeVsb6ZFb8Wj3QjEc9hY+WP4jlj+JNYklzaoPKtFmlOeCG2r+dT2t7qfRVcEc4X5xROLe2g oyS31Lc+sRWcjxnYmwdI8j+QqDR7q3lnlnt7b7PPIOZGVt598Ec0weIr3zGhWBxjgyPABk+1XpBd zW4d7m4G4fMcKuPzqeWy1LUr7FF5o7S7c6lrUfmseFmAb+Qq8NSjNtnz7JoycBsmPNZtzpFvcr5n 9pSO+MAHBxUWl+FWgnaVb1rlupWSMEU3GDV2yU5p2SJLxtGhDNczeXuxlkYvn/gRrU06GKbTZHUp eQt9zYPmx6Zpgt1WUGeKNXHARec/h0qtO98+TECiIflVlwD7cVO6smVtrYuos1tlksb2IgfLsVHF Qtes6mG6jhWJh8zzBN4qCS81LyI/KtVaQn5kGDkfjTmE7xsrJYWzt0JiAP49aaj3sK45dDgmt9+n SkoBk7EVt3tmqI1PV7OYLBZNMwG1RMoAU+uKdFo+vLLvgv42j9Fxj9MU6a/uNNeRLjU7RWAz+9XJ /DbVJ30umS16ou2t/wCJ7lys1jZKMdZcrUlp4cldpJJ7DTmdjlvLkbr71UstTudSt2JHmnsYom6f jRHaTK7CHzEb+LeStS4taKyC/wAy/cadLl5M3MjDhdk7EfkKS2h1C3hCJJNnO7O3OPxNQTXkcX7u zZ1iThSpKk05dSka3Aee5Dk/3ufzqLStsaXXcuIupXFwP9MhLKMsslv8v5impPeW1wzXc1sqKP8A WRuR+hqO3020uy3nXF35h5YCUgH8qkuNLFqjOwM0ePlVmz+eanS9v0KWwkt3oeoqFeaATdmbHNW5 Ps0MKCCdZ3A4SNFY/h6VjxX0dqfJOnxKzHghVYfrV22vr0ygJFbRfVB/SlKDXoEZXGpb6cZjdvPL Dct95Z+D+QqW5ns44jvuU+YfeCbhWjBHMxL3EdvK/Zhkf0qs/kTSNHJYRL64PWpTbK2MfzU4MLfa iOFECGNh+NRC+1BZWCXJt4zx/pCl9n41ttpMcOZFRIieir/9asS80V1uPtCx5b0D4H862g4vRkSu i1ELS4jAkuvNcdZFBAJ+mKtv5cEa4njwBncZcGqKahcpaNwkRHG4DJq1ZadqF6iTT/ZJ0HQyJzUu NtxqdyKJhPG0gtYZcHhw+TViBo2jxP5e/wBVYrj9a0jYTqm0W9uFxyEOM1hX/heS8Lb4oUGeBuNS nGT1dh6rbUY98BM0UNhPIoOGcSBgfwzmrL3OxFjSz3xnqqxFdv41nS6D9ieNLWwtWlUcuzsM1c0h b1pzZkQKpOTuy+D+dVJxWwJPqLHNp9tK0ciCEtziTnn60r3OnXOYTJCAO8MhJ/EVqTQHzDHPZ2rY 437e1Zb2enxys9tZfaJs5woWML+NJNPuA+LTbs5a0ntygHGUJP61P5V/ARNfXELRr2eEDH5VcS6v I7TzHt4oAo4BO7P5VjRa7b6heGC9yxB5AyFpLnl0C8UTi/sTITHDE8h6NEvP61Ity11GyNL5W3qT AMirhFmsBEA2KTj5EAP606ygVQWddzZ++eSaltJXsNa9TKbzDlbUvKjH5mMYGT+NPbTlgthm0YSs eArEfypt+tmb3ZJFe+YTkMsgCj8M1LdzeRYcSTs4+6uRkfiTV3elhW7jre3cQkG0yV/hxk/hnpVW 4kvUnHlW1zk9MqGAplp4m1KM4fTGMYH3/NT8yM1u2t/dXkAeFY0b0c5FJ80XdoL30RkyJq77TPAr HoCqoDj8azrjRZXmedpdjdkllCqPwFdDdy3dsPOuLKCcL1McmD+RqtZapY3TEzWYD54BAJH40RnJ axQmk9Gzn3tdagzO+qWyRD/liiHafxqqmpRTBk1KWG4A6IrgV2eqWMM8AlihWWLHMTcA1mWljBDK BDo9rsYZBAXj860jWTV2ifZt7M5DUtT05VC/8I68i4wGSQgfzqvo93dQgSW+l3ijPyqjbh9TzXoF zp1pft5XmyRuBzEqgCoYdEggQ+RtE3Yy5I/SrVaKjazJ9lJvcxrPxK1vl306R5f4gImGPertn4hF 8zRx20Dh/wC/n5T75q2NK1K7ysN/bQg9SkB5/OqFvo13pt+8dxOl1B1YtGB/KovTlfTX5lWmnuQX viPUNPmC3Gn6bKo4DLKARWrp/iKKWIDbbNI4+4so4/Kp5NOt7y3Qf2Wkqem5QD+dMltLC3Gy40WG FQOqFSfzFS3CS+HX+vMdpLqLceVFaHYlr5j84ebaR+NczcpqMDH+zI9My/VXuWc59cdK1rmPw3Av mPaySSHoOcj8zVeG50d2Zf7OwhH3s4NXBNa2f9fMmTvpc5OVPE0V0FkvoImbtFlh+ldPaaXdxWYu UNubgDLuxLfoa17HT7W9jzYytCV/h21p3FjK1qEkljaMdVKdTVTrLZIiNK2rZxMY1OdHMTFmZslg gC/lVWHQ9SudRaWVpJdwwd6KE/CuyMF5GVNu8WBwERAvH1NMd1hy10ygL/CVPH5UKrbaw3TT3M2K x1pHSKytkSOMZOc/kCKsNuOVv9OvmYHhouh/OrttrNqFB+0SY6BUDAVbW9FyP3bxqo/vbiahzlfV FKKtuf/Z --b1_82deec87e8686dfab1e9a1af71bd26e9--