Date: Thu, 25 Feb 2021 02:24:01 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Sensitibong Usapinn (intimate Issues) Message-ID: <52d144aa678f449b96925613dc6a7087@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 34.237.124.210 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_52d144aa678f449b96925613dc6a7087" --b1_52d144aa678f449b96925613dc6a7087 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_52d144aa678f449b96925613dc6a7087" --b2_52d144aa678f449b96925613dc6a7087 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 10 :: Lesson 25 Sensitibong Usapinn (intimate Issues) Deskripsyon: Isang maiksing alituntunin sa maselang usapan at mga kaasalan sa kwarto (mag-asawa) na naaayon sa batas ng Islam. Ni Aisha Stacey (© 2017 NewMuslims.com) Nai-publish sa 01 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 23 - Nag-email: 0 - Nakakita: 2191 (daily average: 2) Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Ang Kasal Mga Layunin · Upang maunawaan na ang sekswal na kalagayan ay isang mahalagang isyu sa kalusugan. · Mayroong mga halal at haram na mga aspeto ang usapin na ito. Mga Terminolohiyang Arabik · Zina – Ang pangangalunya at pakiki-apid na kinasasangkutan ng vaginal at anal na pakikipagtalik, ngunit tumutukoy din sa iba pang mga uri na hindi naaangkop na sekswal na pag-uugali. · Halal – pinapayagan /pinapahintulutan · Haram – ipinagbabawal · Sunnah - ang salitang Sunnah ay maraming pagpapakahulugan depende sa sinasaklaw na usapin, subalit sa kabuuan tumutukoy ang salitang ito sa anumang naiulat na mga gawain, ginawa at pinahintulutang gawin ng Propeta.. · Ibadah – pagsamba.. · Ghusl – ritual o espesyal na pagligo. · Sahabah -katawagan (pang maramihan) sa salitang “Sahabi,” na ang ibig sabihin ay kasamahan. Ang sahabi, ay salitang madalas na din gamitin ngayon, tumutukoy ito sa tao na nakakita kay Prophet Muhammad, naniwala sa kanya at namatay na Muslim.Pambungad Ang pangunahing sangunian ng Islam, Ang Quran at ang Sunnah ng Propeta Muhammad, ay magkatulong sa pagbuo ng kumprehensibong gabay sa pamumuhay. Kung kaya, ang Islam ay isang holistic na relihiyon na isinasaalang-alang ang emosyonal at pisikal na kalusugan pati na rin ang espirituwal na mga pangangailangan. Ang pagtingin sa ating kalusugan at kabutihan ay napakahalaga at kabilang dito ang ating sekswal na kalusugan. Ang Islam ay hindi nahihiya na talakayin ang paksang ito sa halip ito ay hayagang tinatalakay. Nilikha ng Allah ang pisikal na pagkilos ng pakikipagtalik upang matupad ang parehong mga pangangailangang physiological at emosyonal, at ang kasal ay isang halal na paraan upang matugunan ang mga pangangailangan na ito. Samakatuwid, Ang pag-unawa sa mga sensitibo o maselan na isyu at bedroom etiquette ay napakahalaga. Zina / Pakiki-apid Sa Islam, ang ipinagbabawal na sekswal na gawain ay saklaw ng katawagangzina. Mayroong hindi magandang epekto sa pakikisangkot sa naturang mga gawain, nahindi bababa sa pagiging ganap na haram. 1. Ang Zina ay isang kasalanan. Ang pagkasangkot sa gawain na ito ay mapanganib sa ating pisikal, emosyonal at espirituwal na kabutihan. “kahit ang paglapit sa ipinagbabawal na sekswal na pakikipag-ugnayan sapagkat ito ay kahiya-hiya at imoral na gawain, nagbubukas ng pintuan (sa iba pang imoralidad).” (Quran 17:32) 2. Ang pagkalat ng mga sakit na nakukuha sa sekswal na pakikipag-ugnayan. Pisikal na pagdurusa ang kahihinatnan ng mga karamdamang ito na maaaring humantong sa kawalan ng ginhawa hanggang sa pagka-baog. 3. Hindi inaasahang pagbubuntis. 4. Pagkasira / pagkawasak ng pamilya. 5. Ang mga emosyonal na paghihirap na dulot / bunga ng mga relasyon na nabuo nang walang anumang pananagutan. Ang tao na sangkot sazina aynagiging sanhi ng malaking pinsala sa kanilang sarili at sa kanilang asawa. Kapag sinubukan ng isang kapareha na matupad ang kanyang mga pisikal o emosyonal na pangangailangan sa haram na paraan, ang isa naman ay maghihirap sa maraming paraan. Ang kanilang pagpapahalaga sa sarili ay nasisira at ang kanilang pakiramdam ng seguridad ay nawawala dahil sa kawalan ng tiwala sa kanilang kapareha. Maaari silang magsimulang makaramdam ng hindi matatag na emosyon, pakiramdam na ang kanilang mundo ay nakabaligtad. Ang tao na sangkot sa zina ay nagtatamo ng hindi magandang kahihinatnan, hindi lamang ito maglalagay ng harang sa pagitan ng isang tao at ng Allah, kundi ito rin ay magsasanhi ng malubhang pagkasira ng pamilya, pagkakawatak-watak ng pamilya at mga kaibigan at masakit na damdamin tulad ng pagkakasala at kahihiyan. Kasal Hindi lamang ipinagbabawal ng Allah ang isang bagay na bahagi ng likas na pag-uugali ng tao; binibigyan niya tayo ng alternatibo.Kasal, isang kontrata sa pagitan ng isang lalaki at isang babae, nagpapahintulot sa dalawang tao na maging isa sa kanilang mga ibadah at pagsunod sa Allah. Sa tuwing nagpapakita ang isang kabataan ng pagnanais na mag-asawa dapat silang hikayatin at tulungan. Ang mga hadlang ay hindi dapat bigyang daan sa halip dapat silang suportahan at tulungan na magpakasal agad hangga't maaari upang hindi sila matukso na mahulog sa kasalanan. Anghalal na pag-aasawa ay isang paraan upang matugunan ng ganap ang normal na sekswal na hangarin , samakat'wid si Propeta Muhammad, ang habag at biyaya ng Allah ay sumakanya nawa, hinihikayat ang mga tao na mag-asawa at ang kanyang mahusay na payo ay matatagpuan sa buong Sunnah. “Sinuman sa inyo na nagtataglay ng pisikal at pinansiyal na kakayahan upang mag-asawa ay dapat gawin ito, dahil nakakatulong ito na pangalagaan ang kanilang kayumian, at sinuman na hindi makapag-aasawa ay dapat na mag-ayuno, dahil ang pag-aayuno ay nakakabawas ng sekswal na pagnanais ng isang tao.”[1] Maraming mga pakinabang ng pag-aasawa. Sinabi sa atin ng Allah na ang mga taong may asawa ay tulad ng mga damit para sa isa't isa; pinoprotektahan nila ang isa't isa at malapit na magkasama. Ang kasal ay itinuturing na pinakamahaba, at patuloy na gawaing ibadah na maaaring magawa ng mananapalataya sa tanang buhay nila. Si Propeta Muhammad ay nagsabi na kapag ang isang tao ay nag-asawa, kanya nang natupad ang kalahati ng relihiyon, ipinagpatuloy niya ang kanyang payo na nagsasabi na matakot sa Allah sa pakikitungo sa kabiyak.[2] Ang mga may-asawa ay tinatrato ang isa't isa nang mabuti at may pagmamahal. Ang sekswal na ugnayan ay isang bagay na dapat tamasahin at magpahanggang ngayon si Propeta Muhammad ay hinihikayat ang masiglang ugnayang sekswal. Sinabi niya, “Walang sinuman sa iyo ang dapat lumapit sa kanyang asawa tulad ng isang hayop; magkaroon ng isang 'mensahero' sa pagitan ninyo.” “At ano ang isang mensahero?” ang tanong nila, at sinagot niya ito, “mga halik at mga salita.”[3] Habang sinisikap ng mga mag-asawa na tugunan ang mga karapatan at pangangailangan ng bawat isa, ang kanilang pagmamahal sa bawat isa ay lalago, at ganoon din ang kanilang gantimpala. Ang mismong pagtatalik ng mag asawa ay kapaki-pakinabang. Ipinaliwanag ni Propeta Muhammad sa mgasahabah na ang legal na sekswal na ugnayan ay isang anyo ng kawanggawa. Angsahabah aytumugon at nagtanong, “Kapag natutupad ng isa sa atin ang kanyang sekswal na pagnanais, bibigyan ba siya ng gantimpala para diyan?” At si Propeta Muhammad ay nagsabi, “Hindi mo ba iniisip na kung siya ay kikilos nang labag sa batas, siya ay magkakasala? Ganun din, kung siya ay kumikilos ng ayon sa batas ay gagantimpalaan siya.”[4] “ Ang inyong mga asawa ay isang taniman ng binhi, kaya't pumunta kayo sa inyong mga asawa (mayamang taniman) sa anumang paraan na inyong naisin, kung kailan at kung paano ninyo ibig, at alalahaning isagawa ang kabutihan sa inyong mga sarili. Matakot sa Allah, at tandaan na Siya ay inyong makakadaupang palad…” (Quran 2:223) Sa talata sa itaas, ipinaliwanag ng Allah na ang mag-asawa ay malayang magtamasa at gumalugad sa katawan ng bawat isa sa maraming iba't ibang mga paraan na pinahihintulutan pareho ng mag asawa. Pinapayagan para sa mag-asawa na i-masturbate ang isa't-sa. Pinapayagan ang oral sex ngunit hindi ito dapat maging sanhi ng pinsala o pagkasira, at ang mga karumihan ay hindi dapat lunukin. Halal para sa kanila na makita ang lahat ng bahagi ng kanilang sariling katawan at ang katawan ng kanilang asawa. Sa katunayan, napaka-kaunti ng mga pagbabawal para sa mag-asawa. Mga ipinagbabawal 1. Iwasan ang pakikipagtalik kapag ang isang babae ay may buwanang dalaw o may pagdurugo na sanhi ng post-partum o panganganak. Ang pakikipagtalik ay dapat lamang manumbalik kapag nakapag-ghusl na ang asawa. 2. Ang 'anal' na pakikipagtalik ay isang matinding kasalanan. Kahit pa ang magkapareha ay sang-ayon sa gawaing ito, ito ay mananatiling kasalanan. Ang kasunduang mutual ay hindi ito mababago o magpapabago na ito ay bawal. 3. Ang isang mag-asawa ay dapat umiwas sa pagtalik habang nag-aayuno. Dapat hilingin ng asawa na pahintulutan sila ng kanilang asawa na mag-ayuno ng boluntaryo kung sakaling ang kakulangan ng pakikipagtalik ay magdudulot ng paghihirap sa isa. 4. Ipinagbabawal na ihayag ang usapan na nangyayari sa pagitan ng mag-asawa sa kanilang higaan.Sa intimate /maselan na sitwasyon ang lihim ay nasisiwalat at walang maitatago. Ang mga bagay na ito ay hindi dapat ihayag maliban na lamang kung kinakailangan ng sitwasyon, halimbawa, sa kaso ng isang medikal na emergency. Mga Talababa: [1] Saheeh Muslim [2] Al-Bayhaqi [3] Musnad Al-Firdaus- Imam Daylami [4] Saheeh Muslim Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/352/sensitibong-usapinn-intimate-issues/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_52d144aa678f449b96925613dc6a7087 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Sensitibong Usapinn (intimate Issues)

Deskripsyon:  Isang maiksing alituntunin sa maselang usapan at mga kaasalan sa kwarto (mag-asawa) na naaayon sa batas ng Islam.

Ni Aisha Stacey (© 2017 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 01 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 23 - Nag-email: 0 - Nakakita: 2191 (daily average: 2)

Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Ang Kasal


Mga Layunin

·      Upang maunawaan na ang sekswal na kalagayan ay isang mahalagang isyu sa kalusugan.

·       Mayroong mga halal at haram na mga aspeto ang usapin na ito.

Mga Terminolohiyang Arabik

·       Zina – Ang pangangalunya  at pakiki-apid na kinasasangkutan ng vaginal at anal na pakikipagtalik, ngunit tumutukoy din sa iba pang mga uri na hindi naaangkop na sekswal na pag-uugali.

·       Halal – pinapayagan /pinapahintulutan

·       Haram – ipinagbabawal 

·       Sunnah - ang salitang Sunnah ay maraming pagpapakahulugan depende sa sinasaklaw na usapin, subalit sa kabuuan tumutukoy ang salitang ito sa anumang naiulat na mga gawain, ginawa at pinahintulutang gawin ng Propeta..

·       Ibadah – pagsamba..

·       Ghusl – ritual o espesyal  na pagligo.

·       Sahabahkatawagan (pang maramihan) sa salitang “Sahabi,” na ang ibig sabihin ay kasamahan. Ang sahabi, ay salitang madalas na din gamitin ngayon, tumutukoy ito sa tao na nakakita kay Prophet Muhammad, naniwala sa kanya at namatay na Muslim.

Pambungad

Intimate-Issues.jpgAng pangunahing sangunian ng Islam, Ang Quran at ang Sunnah ng Propeta Muhammad, ay magkatulong sa pagbuo ng kumprehensibong gabay sa pamumuhay. Kung kaya, ang Islam ay isang holistic na relihiyon na isinasaalang-alang ang emosyonal at pisikal na kalusugan pati na rin ang espirituwal na mga pangangailangan. Ang pagtingin sa ating kalusugan at kabutihan ay napakahalaga at kabilang dito ang ating sekswal na kalusugan. Ang Islam ay hindi nahihiya na talakayin ang paksang ito sa halip ito ay hayagang tinatalakay.  Nilikha ng Allah ang pisikal na pagkilos ng pakikipagtalik upang matupad ang parehong mga pangangailangang physiological at emosyonal, at ang kasal ay isang halal na paraan upang matugunan ang mga pangangailangan na ito.  Samakatuwid, Ang pag-unawa sa mga sensitibo o maselan na isyu at bedroom etiquette ay napakahalaga.

Zina / Pakiki-apid

Sa Islam, ang ipinagbabawal na sekswal na gawain ay saklaw ng katawagang zina.  Mayroong hindi magandang epekto sa pakikisangkot sa naturang mga gawain, na hindi bababa sa pagiging ganap na haram.

1.     Ang Zina ay isang kasalanan.  Ang pagkasangkot sa gawain na ito ay mapanganib sa ating pisikal, emosyonal at espirituwal na kabutihan.  “kahit ang paglapit sa ipinagbabawal na sekswal na pakikipag-ugnayan sapagkat ito ay kahiya-hiya at imoral na gawain, nagbubukas ng pintuan (sa iba pang imoralidad).” (Quran 17:32)

2.     Ang pagkalat ng mga sakit na nakukuha sa sekswal na pakikipag-ugnayan.  Pisikal  na pagdurusa ang kahihinatnan ng mga karamdamang ito na maaaring humantong sa kawalan ng ginhawa hanggang sa pagka-baog.

3.     Hindi inaasahang pagbubuntis.

4.     Pagkasira / pagkawasak ng pamilya.

5.     Ang mga emosyonal na paghihirap na dulot / bunga ng mga relasyon na nabuo nang walang anumang pananagutan.

Ang tao na sangkot sa zina ay nagiging sanhi ng malaking pinsala sa kanilang sarili at sa kanilang asawa.  Kapag sinubukan ng isang kapareha na matupad ang kanyang mga pisikal o emosyonal na pangangailangan sa haram na paraan, ang isa naman ay maghihirap sa maraming paraan.  Ang kanilang pagpapahalaga sa sarili ay nasisira at ang kanilang pakiramdam ng seguridad ay nawawala dahil sa kawalan ng tiwala sa kanilang kapareha.  Maaari silang magsimulang makaramdam ng hindi matatag na emosyon, pakiramdam na ang kanilang mundo ay nakabaligtad.  Ang tao na sangkot sa zina ay  nagtatamo ng hindi magandang kahihinatnan, hindi lamang ito maglalagay ng harang sa pagitan ng isang tao at ng Allah, kundi ito rin ay magsasanhi ng malubhang pagkasira ng pamilya, pagkakawatak-watak ng pamilya at mga kaibigan at masakit na damdamin tulad ng pagkakasala at kahihiyan. 

Kasal

Hindi lamang ipinagbabawal ng Allah ang isang bagay na bahagi ng likas na pag-uugali ng tao; binibigyan niya tayo ng alternatibo. Kasal, isang kontrata sa pagitan ng isang lalaki at isang babae, nagpapahintulot sa dalawang tao na maging isa sa kanilang mga ibadah at pagsunod sa Allah.  Sa tuwing nagpapakita ang isang kabataan ng pagnanais na mag-asawa dapat silang hikayatin at tulungan.  Ang mga hadlang ay hindi dapat bigyang daan sa halip dapat silang  suportahan at tulungan na magpakasal agad hangga't maaari upang hindi sila matukso na mahulog sa kasalanan.  Ang halal na pag-aasawa ay isang paraan upang matugunan ng ganap ang normal na sekswal na hangarin , samakat'wid si Propeta Muhammad, ang habag at biyaya ng Allah ay sumakanya nawa, hinihikayat ang mga tao na mag-asawa at ang kanyang mahusay na payo ay matatagpuan sa buong Sunnah. 

“Sinuman sa inyo na nagtataglay ng pisikal at pinansiyal na kakayahan upang mag-asawa ay dapat gawin ito, dahil nakakatulong ito na pangalagaan ang kanilang kayumian, at sinuman na hindi makapag-aasawa ay dapat na mag-ayuno, dahil ang pag-aayuno ay nakakabawas ng sekswal na pagnanais ng isang tao.”[1]

Maraming mga pakinabang ng pag-aasawa.  Sinabi sa atin ng Allah na ang mga taong may asawa ay tulad ng mga damit para sa isa't isa; pinoprotektahan nila ang isa't isa at malapit na magkasama.  Ang kasal ay itinuturing na pinakamahaba, at patuloy na gawaing ibadah na maaaring magawa ng mananapalataya sa tanang buhay nila. Si Propeta Muhammad ay nagsabi na kapag ang isang tao ay nag-asawa, kanya nang natupad ang kalahati ng relihiyon, ipinagpatuloy niya ang kanyang payo na nagsasabi na matakot sa Allah sa pakikitungo sa kabiyak.[2]  Ang mga may-asawa ay tinatrato ang isa't isa nang mabuti at may pagmamahal.  Ang sekswal na ugnayan ay isang bagay na dapat tamasahin at magpahanggang ngayon si  Propeta Muhammad ay hinihikayat ang masiglang ugnayang sekswal.  Sinabi niya, “Walang sinuman sa iyo ang dapat lumapit sa kanyang asawa tulad ng isang hayop; magkaroon ng isang 'mensahero' sa pagitan ninyo.” “At ano ang isang mensahero?” ang tanong nila, at sinagot niya ito, “mga halik at mga salita.”[3]

Habang sinisikap ng mga mag-asawa na tugunan ang mga karapatan at pangangailangan ng bawat isa, ang kanilang pagmamahal sa bawat isa ay lalago, at ganoon din ang kanilang gantimpala.  Ang mismong pagtatalik ng mag asawa ay kapaki-pakinabang. Ipinaliwanag ni Propeta Muhammad sa mga sahabah na ang legal na sekswal na ugnayan ay isang anyo ng kawanggawa.  Ang sahabah ay tumugon at nagtanong, “Kapag natutupad ng isa sa atin ang kanyang sekswal na pagnanais, bibigyan ba siya ng gantimpala para diyan?” At si Propeta Muhammad ay nagsabi, “Hindi mo ba iniisip na kung siya ay kikilos nang labag sa batas, siya ay magkakasala? Ganun din, kung siya ay kumikilos ng ayon sa batas ay gagantimpalaan siya.”[4]

“ Ang inyong mga asawa ay isang taniman ng binhi, kaya't pumunta kayo sa inyong mga asawa (mayamang taniman) sa anumang paraan na inyong naisin, kung kailan at kung paano  ninyo ibig, at alalahaning isagawa ang kabutihan sa inyong mga sarili. Matakot sa Allah, at tandaan na Siya ay inyong makakadaupang palad…” (Quran 2:223)

Sa talata sa itaas, ipinaliwanag ng Allah na ang mag-asawa ay malayang magtamasa at gumalugad sa katawan ng bawat isa sa maraming iba't ibang mga paraan na pinahihintulutan pareho ng mag asawa. Pinapayagan para sa mag-asawa na i-masturbate ang isa't-sa.  Pinapayagan ang oral sex ngunit hindi ito dapat maging sanhi ng pinsala o pagkasira, at ang mga karumihan ay hindi dapat lunukin.   Halal para sa kanila na makita ang lahat ng bahagi ng kanilang sariling katawan at ang katawan ng kanilang asawa.   Sa katunayan, napaka-kaunti ng mga pagbabawal para sa mag-asawa.

Mga ipinagbabawal

1.    Iwasan ang pakikipagtalik kapag ang isang babae ay may buwanang dalaw  o may pagdurugo na sanhi ng  post-partum o panganganak.  Ang pakikipagtalik ay dapat lamang manumbalik kapag nakapag-ghusl na ang asawa. 

2.    Ang 'anal' na pakikipagtalik  ay isang matinding kasalanan.  Kahit pa ang magkapareha  ay sang-ayon sa gawaing ito, ito ay mananatiling kasalanan.  Ang kasunduang mutual ay hindi ito mababago o magpapabago na ito ay bawal.

3.     Ang isang mag-asawa ay dapat umiwas sa pagtalik habang nag-aayuno.  Dapat hilingin ng asawa na pahintulutan sila ng kanilang asawa na mag-ayuno ng boluntaryo kung sakaling ang kakulangan ng pakikipagtalik ay magdudulot ng paghihirap sa isa.

4.    Ipinagbabawal na ihayag ang usapan na nangyayari sa pagitan ng mag-asawa sa kanilang higaan. Sa intimate /maselan na sitwasyon ang lihim ay nasisiwalat at walang maitatago.  Ang mga bagay na ito ay hindi dapat ihayag maliban na lamang kung kinakailangan ng sitwasyon, halimbawa, sa kaso ng isang medikal na emergency. Mga Talababa:

[1] Saheeh Muslim

[2] Al-Bayhaqi

[3] Musnad Al-Firdaus- Imam Daylami

[4] Saheeh Muslim

--b2_52d144aa678f449b96925613dc6a7087-- --b1_52d144aa678f449b96925613dc6a7087 Content-Type: image/jpeg; name="Intimate_Issues._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Intimate_Issues._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMg IyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09 PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCAD3AV4DASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDvjdoD 0aj7Wno1UvD+Tp8pYknz36nPpWnxXDJKLaNbx7EP2tPRqPtaejVNxRU3XYLx7EP2tPRqPtS/3Xpz 28Mmd8SHPtUDaVZMMC32/wC67D+tP3AuuxN9pX+6/wCVH2pT/C/5VQbw1p7OHBvEYHOVun/lS/8A CPWm5S0966jPytOcH+tP3Auuxd+1p6NQLpT0DVlXekGzikura/uyUGfKmYOjfj1H4VkahdveElnZ JSMgoxGD6YFROcIC5l2Ot+0qP4X/ACo+1L/df8q8+iu3tgxllfzVDo48xj/DwRQ920tkP9IkRgQC VkJz2NSqsGPTseg/aR/df8qPtK/3X/KvO5Z3Erf6RIUVATiQ5z2A5796gW8uvtRxLKCRuGXO3NNz io81ikovoel/al/uv+VJ9rT0auQhee2jWNzIxVcZZjzn1qxcXohsXJm/eAAcHPzfWo9qr25RLlbt Y6j7Uv8Adf8AKk+1p6NXmseqvM58u5l3em85/Kus0dpJbdFlmBLAgknIFUqsL2LlBI3vtaejUfa0 9GrFZnWJ5VLFUGTg0pf7mXcBuCfQdjUe3j2EorsbP2tPRqPtaejVlJNIny72B6gZ6/jUkc7jI3EA 9e9R9ah/KUqcWaP2xPRqPtaejVB9pchdpB4JI9f8+lMiuZGlA45I6jOKHioLoHs/ItfbE9Go+2J6 NUjusi/NwOlSRvGvGTjjgr1xW0a1OWzI93sV/tkf+1R9sT0arzsJHZwu0HkClTAGGUc8E4qnKK6F KCZn/bY/9qj7bH710FssTxDaqnHHKipvKj/uL+VbwpKSTM24p2scz9tj/wBqj7ZH/tV03lJ/cX8q guBGsbfu1wP9mlUhGnG7BOLdrGD9sT0aj7Yno1XHUBeg/KomRQCoA5yM1ipRfQuUYxIPtaejUfa0 9GpTbK33mcknJ561LtX0Oad12JbgQ/a09Go+1p6NTvs8RJJTJPqTSiGILt8tcZz0oTj2C8Owz7Yn o1H2tPRqm/AUcUXXYV49iH7Wno1H2tPRqm4oPQ/Q0XXYLx7EX2pfR/ypbe5WdpAoYFDg5rj4HYiP Lv1H8R9a6qxGLu9/66/0repRUI3Junsir4b+awlB/wCflx/KsuTxHciW4Xao8uZkX5jggHHpWp4a /wCPCX/r5f8ApXITJctfXskAchLiQkZGMBj2rCvJxm7dydbHTW2sXEwctgbRnhgcn05qSy1l7uFm YtG4YKFKggkjPWuQjnmVjFB5kUm3iR2GM/7o6mrui24jvYyS+8uSfM+Ynj8l+lFOom0mK7Oo0nU5 NQ84yKqiPIwB6GoH8RIkqx4Yluh8o/5FReGPuXfPdvw5NZtvcRRgBVGSDvk6k/8A1qdd8j0Rbuab eKI4xmWGVecYMR/pUh8Rp9mhnWFmjmbapwVOfcH6Vh3M7IGI3KCcAt247CpLli2nWWQV/erwfxqM NJ1X7yFFtnQ3lz9p0CafiMMvftzXHTxSkmSN5GYDoOQ31rqzH53hUoVDhk6E4/irkGsH8wtAAsTH kMxC/QHrWOKhHnasMyprtrm4O6J4pU+RwQfun/69akpEETIGMZZwVPGcHqao3rREMMSeaBgqx+ZM dB7iowstvGrXJ3FlycHJGeRx2rGLvO5VtC+tvbo24yhwgztHJx+FWLVjtRgAuTkdOazotTSHbD5J BB4IHDVf2IY4/lQg5KL/AIU6s3KLTWg7NG2LqPkI5c8+596xNRmM37qIrtL7thwCT64/OkWCWJv3 REhH3pJGPyjsB61YhFsstuDE25lYZ/un0rNXW2wo6FBbBLePdGh3N94jnGelb2gqGtGR3X92xztI 444qkJPK3AHAbk4PXHvVvTo1jWVl2ls5wv3fz71rVfNpaxpzXWpozyC2t3MbOzEbWA4BB4NWIGza Fd+UYBAhXofQVmNK7RtHJEVdgQADkVchuTCcq+AcbsrXPJS5QWnQJIiGKKV4PXtTkygwV59u9W0k jkjK4Qlz8nPT/CoJpYbfcVY4Xqff2NRzN6GkbIPMUbn69xjikid+SAVPbFVhHPMnmFvLbqkYHUfW rESo8at5pAPY9R2puNkXdk4nOc4A78c5/OrduZAMyDtyc1nOoVjsYlR13HINTQll2srKxxwpPOKh e61JEzimjVV8EEnjHGKkV+eSCKzo7oZIKlRmrasGGV6V6FOpGpp1MbyhuaFvcCHIOcE1cW5jP8Q/ OshGHrye1SxSBXJxnHFbRnOn8LKcIz1NI3CDOc8c1VurnzBtXgdx3pnnhYTEACehNV1Ocnt2pyqz krNihBJ3B2AWqVvI0sr7icdQPSrUmMDBz1qjYnMsntRGyQ5O9ylJr4S7+z+R8xLANnjirj3boFJ8 s5GcDJxXOS/8h5P96X+VazsDgKmOMEjvVYuXsUnBf1YinFS3Jv7UcoXVdy9iF6/rU/2qQ2Es4I3I eOO1UkRO/wB0HjbUkAYaJdBs8MQM+nasMNWdWootKxU4KK0IrTVp7q0E5ATJIwB6HFNfWiOAXP5C oNDiil05RMSFy2CDj+I1WvY44rpkh+6OlaV5uFTlQU4p7ks/iKeAZKk56Yat3TbhrvTIZ3GGkQkj Oa46Vh1kGFHTIrq9DOdDtcdNh/rTjJtakzt0OZt/ux/Ufzrq7L/j8vf+uv8ASuUt/ux/Ufzrq7L/ AI/L3/rr/Su/EfAvT/Ixj1Kvhr/jxl/6+X/pXEXFxJJdalCkrgi6k+VB23cc13Hhr/jxl/6+X/pX Dxun9paqCuJPtknIHbNefi3Zt+YPYuWlsQVdg+0LjOcn8uw96u2Qb+0ojtGzOAV4HT0qGCRfJMP3 QACGP8VXLabdexKoIVmOSRjtxiueEuScb9WTqtC54Z5jvB7t/M1kyBTEoDAALg+/t9a1/DHEd2T6 t/M1z5khjQsxLMW4Y9c1tjZJSSf9bFy3IoYpJZC21UVfXOcd8elaNwANMstowvmrjn61nJPLcTlA AqhRn3/xrSuQq6dZKpyBKv8AWlgWub3dgibFwzx+DpXiUs6xEgA4J5rlNMeJ7KF5J/McA70ZTnnP U54PautLFPCbsuMiM9frXHRBhGHlnOWc+XEig59CaWLmozasBWleAh2aFnLsUjxwFIHLGoLbcCRM ZWQdFY9OOxxWneaY8UUtxJHg+SdqBt2Pcn1/Sm3xWVRIp3L8uCvYKACf1rmh7sky76FJAjZDMFwe oUkkelXVh3Wu1C0KEk5LZJH9KxplmkcyhhFErbVz1pbSdvmJkJcc425GPpWk5XbVy1HS51VvCxiR FIUH72G7dqSKFIyA2FDMVZT1UnkGmWT/ALiNASoIG1nHzEelSMkrbwOEU53kYxj3qF7qRmr3ZDco rRsiM2ec8dfb6Unh+GRZ7kvL+7X5VQdj604KzpkHaOhIGcfhV3TkUBpAxy3G3jinO1lctO0bEwkJ L4PKHbgj7xqRzJEpZwr7T0Q8ke1IkewYGNwJI/GnsxAAAbJPBA6VGg9BqOhDEZXB5DcYpsb+dMUA BC9PQ1Su5o0mEKybpMEsx6IvqfepbRjhhvYrjcpQ84osi1FbmnHJGCTIrBuxFBHludp3K5z6YNQc OoO8sD0OacuwEheenA6Gs7DUmO3EO+9DsA4Ycgj6VbtYlmhLZJ3dGHpVfcu4rjJ9fUU9HEZG3AH9 3tUS1WhduxOQC7ptLAnOQeg9akjnEUnl/KVz8rD096rPIzoSTgZ9eSKHBEYOV2nkAVKug5bqzNZD 6k5HbvUkZ5JJrOtrpyyRkZOfvZ7f1q15voDu7V3QxEeX3nqYNODLDP2B+U9celDsBgYqKORWXd60 iknr+dbKUXawnJ6jLtsKvzEAN1H0qGw/1slPuyNgHfNM0/mSQ+ta6NJepW8Gzm5P+Q+n+/J/KtKR jvXCnIz0NZsmf7eTH96X+VaM0wC7mwFAwAeOaMw2j/XQVF2uQwLJhVVzsKliT1yf5VoRJs0W5GSf mPX6VUidTEpC7fl44q3Gyto1ztbdg9fwrlwjftkXU+EydOk8rSkO3cdzAD33HFQTYErJIQztnn1q fTF36dF7M3P/AAI0lygdy+PmXOTjqOK2rfx2l2FTempjz27iMbZGfnBUmu00RQmiWygkgIeT+Ncf eyFdojIz0P49K7HRl26LbL6R1cW2tRVL2OXt/ux/Ufzrq7L/AI/L3/rr/SuUt/ux/Ufzrq7L/j8v f+uv9K78R8C9P8jnj1Kvhv8A48Zf+vl/6VwRukg13VQ7hX+1OUGOvNd74a/48Jf+vl/6V55OZl8Q 6t5KDLTuNxPHXmvPxaTbv3H0NU38joh2CMHPzMv3uOwqxpORqMO8HnIXHQcdPasJZ5Ht1LxK2wkB RIdwx6A1paNeRT6vahRIH3knIwBx39a46aTqx1e6/Qm1mdL4cB8q9A5PzfzNcjKsiAdHPXaa67w1 xFe5zxv6fU1w7az9klJVJXZsEELnGO59a6MfHmnHT+rIqWpehuYlQNKrCUc8DJ/AVqyTG40qxlKF C0o4Iwe9c2l5Z3T7pLh4lYZGRtYn0z0A9q6LcG0exKPvXzlw3r1qsFDlnt0/VAjfk/5FJ/Ty+f8A vquVVGiUkbUjYZJYgZrpb07fBUxOcCPs2P4vWuUiLSKGaMAHpzXLmF1Vv6/mMkuNR/0OWFSHODgo CQMjkZ9KhEqz2EzRLwIkX6YHpUsgdYnDyBTjGTVWyEcllkNL5uz5MHAHqPcVz0pPRbFdDPuWXYdx j3hc7cVDZ7y7BQcEdhV67sGbAGAoPBA5cY7D1ptmW4MgwQa7rKc1FM0TXLY1rVzJaWy7pMxqenY/ j+Bq5KZ4oW+0MxO7IU/xEmooPJWxgd1BeJWLegXPekxJPILy7EiqwAjU9M+uO1YSkotq5JHKzRFf P4kBJKgY/D8KXTr0xXxjcAFhtA9+1M1Jg967DI3DvWXcvJblZEUuCcHB6H2rWrTbgppamkYqx2Rk CffKg7c8Hr9BWPNqNze3Pk6eDtHcD9c9qr2OlX14Ue+/cxem7LEf0roI4o7dVhijCLtyAK59RaR8 yha6NCF3XJM0hznP3Qf61ZaP7O6GM4U/KAOMVaT59vBXPY9qjm8vgSFu54qk9QTk2LGpjY7XOOpX 3pY2K5ZSuGOeBxSCUYJY4K9T60ozyeNv8OKT8yW2PBK5fPAOcZ6VG08kRLvH8hOMdx71EL1FJ3Aq d2AD3NTJeII88lc424o5Wt0aRutyRXDwgyZXd1Bp6SCXdtJ2qcZ9/anhkJJUKRkfeGeKiWRzIyuu 0DkEDGR6VnuWmOYyB12bQO5PUGtZXEiowbIxgmseSIS+W6tyvIINWoMFwzMV6nK0m7RFNcxoOAp6 DHpTmkAXg89sVWE4LbH+VwcfWldlUZPJA4oddxb5Va5jyPqV2yZdxDA5P3hzVjTj+8fjoP61DLJu 2jaN/s2QKlsGBuJRnoBXbhH7i9X/AF+BpP4DnW419On3pev0q9MnmxOiY3N1Jqi+Bryk9N0vX6Vf 3ZDHIBPH1rpzDaP9dEZUnZisuEGOo61aiC/2Lc7RgA+ntVJPM2DPf9atW4b+xLnd13GuXB6VUVN3 Rl6bn+zI+eNzcf8AAjUk8gCyZ5IGCQemRxmobA7NLRgQOW5PT7x60+be9vNuAx8pGOhrerpXb8v0 JiYs0weH5l3Eng56e9dpobbtCtSAAPLPA/GuJuwFI45OSTXa+H8f2Ba46bD/ADNWrWHL4bnNW/3Y /qP511dl/wAfl7/11/pXKW/3Y/qP511dl/x+Xv8A11/pXdiPgXp/kYR6lXw1/wAeMv8A18v/AErz S83nxTfohA/0iThunWvS/DX/AB4y/wDXy/8ASvMdQY/8JVeFCQxuXHb1rhxX2vUa2L39nRux8wnb jGyM4BrQ0aKGHVrZY0CndwRzxj1qD5kTkAk9TmptFuGbVoV8tVXcckkE9DXlUJSlVj6r8yFds6Tw 6T9nvyDyA/8AWuGhklubgGJvKCD755/L1Nd14a/1N79X/ma403HlzGMRncOSOOa7sxbUlZf1ZFSL P2eJLdRlZHIyxYAk1qyjbpNiuAMSrwPxrFDSvsVcKSeg5NbMhX+ybDBODMOp780svk5VNe3+Qo7m 3OFPg+QOAVMfQ/71caNPWWUxoJIE3ZIR+T9K7RwH8JOGOAYzz+NcvIqxLG8bEs5CuoNLGRbqv+ur KZVurQxRvtnm+VTjIBU8d6rWkRFtb7J3VmUMV6gY6Ee+avyKBCyNlsZ7+tU9OXac4GBGAcdua4fa 3TcVsUr7EepvIFDSSAv/AHlGO/J+tUreZH3ISQ38JbvVvWLqcTbIFKRYzwMmssQuI/MYlZA+Ao/W umk3KKk10NYxTidNZKsohMxVkB3fMeBt/nmtKRoWbzp3G9s4jU5A/H9ay9EjR4A0oBlXCncM1r/2 dGGLJx/ssAcfnWXNLndjOT96xgNdx3VzLsOShwTUtqivdwq/A3jB680l1brZ3U6DAXdkYFMtpWSZ JTztYGvUS5qfyNubRI6xVLEL3PGac+dxDg8YB+lNjXz2UL/H05pOFHsK877JkKSoBOcAetZuqXm2 NoVDDP8AEDwKvGSJvlLAhhWTfKZnZ0fcoHGT6elaUYrm1NqcbvUIbrKKZ5FGeAMfd9zWi4f5fIYK pX5T1B/CueRPMYKAST6V0VsuIFVizlXODjFXXSjawTfUqJaTXKMsyoi9d2dwIq2nkCTb1x0Yjhqb cu8cRVjhsfwjg/59KfBloVDEM6jHI798Vk5Niu7FgsUXoeT2ok3SoULEZP8ACO1NViUBIwSOaaWZ E+RsleDk/wA6zsSpdBkPlgFCjgquMnpVu2Zh8ygZHPFVFeTCeZH+8OflLcf/AK6sQExLsByvqetE 1dFJq+paecuRwoP061IbtSANp+7zjiqRkBJB+77DmkLAnPPPesuRDlKPQlWTgMByDVvSjumlbGPb 8aoqyiNlHU9RVzSCTLLkdgOe9deG3aIqN2RhSHGvx+7yD9KtqSxPTqR+tU5Wx4gi9d8n8qXzGQuy kjL+1d2OV0v66IinHmLgYlDj8quwEnRLkkEc9D9KzGuFCjLbWIBxjOK0raQSaLd47MQQT7Vy4RWq ock7GVpxxpqZ6bm/9CNSGRZ7OUxt8qt6Y6VDZu6aVEY4y5Dt8o6kZPT3pvnmSI4XYGblSOQa0r6V m/L9BwVypdr/AKO3AwOfeup8P/8AIAtf9w/zNcvdPtiI2kmup0A50G1P+wf5mnT2HU2Oat/ux/Uf zrq7L/j8vf8Arr/SuUt/ux/Ufzrq7L/j8vf+uv8ASvRxHwL0/wAjnj1Kvhw40+Y9/tL/ANKhk8Ha LLcvcSWjGV3Ls3mnqeelT+Gv+PGX/r5f+leZaxql8uuXyreThVuHCgOcAZ9K5KztKVxo9Ofw7pDZ DW64PbecUkOh6PasGhtokYdGDcivNmvbpoo83EoJGBiQ/MRyat6BLLJr1oDJIVbk5cntWMasW0uW 1yb2drHo0FvY2+4W4VA2dwVjz65qutnosbZENqGIx74qj4dJ+z355Jw/9a4BJtrx7ZD90gD+VViH 7N9/mVJ2PUCNHXBKWvsSBQ02lKikrBsJ+X5RjPtXAw7DHlypmZgEU9B61sSbW0uxIHSYD+dGGmqr 7BF3djpr9oX0KdosCIr8uOO9cTMDH5WxsDJ3YPX611dwD/wh0m3smf8Ax6uKZnWUMU+Ucj5utcmO tGduv/BE3qWtyt0BGfU9Kp2YCq+eWLYApZXSND85bPGPT1pti74IXZtwGOev4VwWbi2NXa1LU9t5 o3BgNo+Yk9qpDd3GDVyZgYHC4I45z/nNZEhuDlVJwMklRgY7e9enhJuNKLf9alpKTNazkMIcICzE 8Kverpvb2OPeNoCgZL88dKydOuNsyKRtZl79fXNa6SKGkMn7xm/hYdc/yrkrziqtwaKd2G3nzJDI 5GSx71DAuWiXOAzDJp10oE7KoJHbPpiokkwVBOMMDn0r1oL3EVdXR18MflqqKQAowNvTHtTDcRq2 0uoP16VHDIGt2LOSQp3ds5qlGEJG/gHuvY/SuBRTWoid5VMjtsHB79/rWZeMd4wPkI4HoatlcgsM hM4yTmqc8cOWZ2dif7o2kf41vTSTNFNlrTGK/IjIHYFgQMkVpCXfJsHzKoy7e9Y1lNJFLti+eNQc Db1z6mtO2Ys2zORjjA4x3rOrHVtlS1Kd81wxQQuQWO4F/T0A/rVgyvFDGIcl8kHPr6n2qLUrV4og bd9ifdOeT9BUFtPLDYICJEaMEAH5vx9TWd3yp2Gmmi/I9zDGikoCW+Y9OPaoYkuzvyyqjdAACSKk imRrcEzq21cjjqP/ANdQXMxWZWQqc43qBg4PTFOL0tYCdIEkeNFlYGP5lZup/wAavgFumeO3+NZs Mm2+LSfLEAAu49TU8zyKzIWIXJOPWlKLbJtzMu74VyC43D16Z9KBLEy4R1Z8ZB29KzVXeCQQSO2e aPM8vJVTvAwAGxmjkXQuy6GrxxuLYx0NXNJ+/J6kVjxXMbRKSSvsetamhyCSWUg9On0zVUItT1MZ p9iXz9M84Kyxedk9V5z3p+dNZj8sGe+RXOyg/wBvx4675B9OKoSO63koj4V32EkZ5r0a0eTYmC5j stmnMc4hzjHvinJHZLC0cexY3OWCnAP1rh3jUMjtOQ397ua6HRip8P3uxiwEhyT3OKyhZtJDktL3 NRLHTlQIiRhB0AbpSLpOnc4jBz3L5rljL5OlWrEkAyvyOp5NEFwZUYq8u3dzufrTqe7LXUcYtq9z p5NC06UbWjJHtIat21tHZ2qQQAiNFIUE5rgbi6mQkQ3Mqk9QGPBrs9AZ20C1Mrl3KHLE5zyaRMk7 XOat/ux/Ufzrq7L/AI/L3/rr/SuUt/ux/Ufzrq7L/j8vf+uv9K7cR8C9P8jKPUq+Gv8Ajxk/6+X/ AKV5VrQ/4nmoH/p5k/nXq3hr/jxk/wCvl/6V5TrP/Ic1A8/8fL/+hGuOsrykNDLZt8LoDt2/Nlm7 /wCc1seHZll12xClW2lhkduK59duCG9iK1/Diwt4nsGiJBDk4HQ/KetY0pNTUSZLU7zw4SLe+KnB Acj6815hNIZr23kxl9zbj07cgjtXp/h3/j3vuccP/WvNpdokQhixDkcelaYzSX9dhz3+8suQlvv3 knjC+nPNdUVjXRrAQ7tnmrjP41yE18rQFMAllwCF7f411Nk/meGtLfnmQdfbNGEs53StoEEdBeZ/ 4Qqba20+Xwc4/irzqaciaFCMhQSCffAr0S9K/wDCETFvuiPJ5x/FXAT2qPdpIVcxujHcem7Gc4/p WeKheTk9k2UWIrYlJGLf8szsAPPTuaLS3nkIWKMuMBeTgH0+tMiu28obVHAwG56Y9DTo7kxll+/j HGeBgVwRlZPmErtakjReQ5SV8sv8AXA9qrSRxtMNwYs428HjjmnBszE4wM9M5x+NOCkYLNnBPb1r 0MPyyp2iupWxHCGhvY3aXv8AKAOAK2cq291ZSAcEiseQc5FaH2uUQiVGjIA+dMfd9x61yV6Sk3F6 JFXurkNy+6Vs5Bzgg1Xdto96Xz42Qy5Yocn5h8xqNJFuIwy8c128zVPljvZEtPdnUfbs2sJKoQ6g lT0IqqWDTnYwC4zt7jPvWOmomJlhJVgRjHQkelWG1aMXZiQqSFHy4/rXNT1YPc0UIYEFiCODis+/ k8qQ4zu65Iqa2vjdB8Kd6+vc1TupWleQuUVR8oI6VtGLa0ZUZWKram8E6MoVtvO3PGfWrdhqis29 n2SHgqM8/Sq9rb21xlIJlEnTlOKng062jcvJOHcHqOOfp2rOCnbU15lsya51OV1lPmL5fTCcsrDs Khg1WWKxR5BnccbtucDvTxaxZbyrtf3jbtsicelTGCzhiChUHykdSAc9c/jV8vbQXPEp2+pLcPMs wjiGCfu4/r19qVroM3m+eHUEcpwR6Z+lCaNbvj94+3ONxPB+lUGsWSZ1Uhk5Ac/561lOMuprGUWz aW7lV1ErmRenzVPdXswdtiBkUjcfWsqztpd/l3UmATgfN0960EsoI2G6aRnJ43EYJHrScajViHKK ZGuqur7NgPtt6/Sp31ArGTtUEDJJGcVO8Vvkfut/bpjHqfaoppNPlCwSxJkjAYA4b8aqMXFa6iU4 9hkd6X3SW+CuPnz0z6j0rqPDLrK0ki/xKP51ykZsCkgQNEqryrNxgdD/APWrpPBrh1mHdeD7c1rD XVhKV4srN/yMMX+/J/KqcuFecLzliQT2NW5cjXoyOoeT+VZVzMyXc6A/KXYD25rsxEb2/rojKmm9 irPmZwFkDDceOzA9K6jw+xbw3eZbJEh/DiuIuJmhIAHAbBPpXYeFZPM8MXx64mIz68CuHDVJSmk0 aVLW0M+6WZ9FtBAQG81zk/U020Ro4RvHOSSB2pL+d7fRLN4z83muMeoyabZyvNZo8jAkk9KutL96 4kJ2RDdf60c87ea7bw+MaBajAHyHgfU1wsmWdiOST1ru9A50G1x02H+ZrTZIqorRRzVv92P6j+dd XZf8fl7/ANdf6Vylv92P6j+ddXZf8fl7/wBdf6V24j4F6f5HPHqV/DhzZP8A9fDf0ryjWv8AkOag P+nmT/0I16t4a/48pP8Ar6f+leUa1/yHdQ/6+ZP/AEI1xV9JSKRWhjMjlRjJHf8ApWx4XthDr9kW PzqzfTp0rHhZVkUv0yOfSuh8L3by6rErKpXzDtz1UkHkHvXNG6nG3kKVzsPD4xb3/sJP615vBBJa xhnUuxyQwGSR616V4cGYL5Scff5/OuBEvlSN5UDSRMvyF+hA65rXG/El/WyJm7FN7SS4m4jdARu3 OMA/SussoRB4b0yMEkCXqe/LVjx35eBkkAUAcDPf0x6VuxnOh6fjGPNH9aeDv7RryHF3NnUML4Gn LHA2cn/gVcLJHMlrvYh+cqEyRt+td9dceC5en+r7jI+9XFwXMjyKPLAGcEZA3e+D/KpxKvUd+4OT Rnpc+bbxs4OOFVmGOfQetSmLecq20LnIPBJrTe+ZXZVVGdxyjjt/j71WgvJoZ2wyxuWJYNGD9CP8 a5ZUknoCd9jNmmaKFtgwx/Q0kRmaKIYctnJY8EV066lfyRKzG3m3EgGSIZ98mkgs7Z0D3cXl5XJK cjrwdvrgHmuuilSW52qjFK/MnYxWXy3QAbVbPy7etTLHprQH7Rfy287KSoWPIH19a6D7Forttjim YB8hZH5x/QCpDpeiXKtLJaBlIwFJOFPsfetWozV7af1/X4iWGlOPNFnF3DG2x5EvnwpgF2G0t6nF RQuGgZId29snaOT+FdlPpWkyp5c1okaKSQwY7gOyj2qvaaZDp7s9u2xiAflUE8dPpXLKC3i0arDN L3pJHMx2MusDfDIsckSEuJARvx/dPr7VWW8mup8w2/zqApJQ5Pr16V6VbX0EPliR3faACx4ySefp /wDWqzHqVpNAY5Q2WGCePm7fmBzWF6ybUkrer/yMZQgna554rs7AYjTawLHqfpWtCmlzKnmRTTMF +YF8KT61umz0tZElcySKpBCsw5I9R35qaScKrLCUUgYVWReGPrx0x2rp5pxXu2d/67Gn1Tm1jIqQ 2PhuOPzmsijy8sjOcDH86mJ8PrIG+yRtIoxgyMePf1olvrx41iMtuSAcfIAfp6CmNm4hC310gVmA IjRQcemahe3b2S/y77GrwDirykvxFM+gBcHT1CqDgFj+NC3GhRxov2AALwRv6j/a9atW6acU8pod q/eJ2DaR06deP1qdLjToUCi3QRoQFDIOn1xT55vZr7/+Ac/sY35U9f68yk0/h+fCtZKQRtPP8+aD L4f/AIbDg9cHGPpzVmWe0ngMZiVSeQygBhjv04rNvI4ppPLE0qDrgqMEenTv61Ufa2u7f18jaGCb V27ff/mNuNN0eaY3EMUoHZDLtUcenWoLLTrUW22/WKSUuSGjfaAD049quWk9hDbqjQLNjJEmPTsS a0otW0yZ/mgj3uMsMA8ev/1q15qsVpT/AB/HQJYOcelzM+zWSSt+6xt6qbg4I78etM+wafHIG+zo P9kyk4HsPWtJtS0m6O1rVd5yyg8ZHf8AlUCQ6XH8yWrOd3yiRiQT/hV88o/HFIj6s4/Erf16mVqN gbjy/I8gY67mJDemfpWt4Rga1ubmJ3V2KhyV7ZNRg2sRYR28ZZsknGQB6c1e8PRwrc3EkSKpfn5e mM1iqnNK1rCqUVGDtJOxlyf8h+P/AH5P5ViXbj7TK54G81ty/wDIeTnHzyc5x2qKc6e1xMlxbJhz 80nKsPYdq76qbdl/WiM8NTlUbUTHXS4b1d7zyoD94Kmc11WiWttZ+G7qO0Ysu8lifXFZ9jeR2lwx jt2iidSuDz5nuT24rbt7tLzQ7h42VgDgkDvXNCjKFTm0saV8NOnHmb0Me0tYLrS4hc5Cq7FWwCAS x9aqXMUNluihcmJM4JxmrMEgi0ZNzhVYuDuGQRk/lWVfyp5fDcYzkenuKmrFur5GSpvk5v6RAZg0 xZhkAciu78P/APIAteMfIePxNefifYGBwNyg/wCFd/4dOfD1qf8AYP8AM1UlYib0Oct/ux/Ufzrq 7L/j8vf+uv8ASuUt/ux/Ufzrq7L/AI/L3/rr/SuzEfAvT/Ixj1K3hr/jxk/6+X/pXlWsD/if6gAP +XmT+Zr1Xwz/AMeUn/Xy/wDSvKdakEeu37EcNdOufxNctRJ1Hfa472RTYFXweQR1rX8KO/8AwkFp GPuliTntwaxtzMSWGDnH1HrW54WCjWrJi3PmsAAP9msLr2qttcfQ7vw2C8V6uOWLAc47mubtfDep 39pMRCgktnMajcMysDg9eMCum8LnAuiegZifzNc9a61qDQfuPlkSSUM+fvYb5c+ma0xS95aX/wCG RE+X7RBN4f1KyubWB0t2W7YqhDllQ455684rQa3ltdIsYZ4fJkSUAoTnHXvUaeIJ0nCzhp4ixTI4 MT+351YuZHl02yaVtzmZcnHsQKMI/eatb+kEHD7JsT2c1/4Qe1tdvnSx4TccD72etcpJ4d8my2zX YW6RwoXHylu6qfYc11csgj8JF2zgKM4OP4q5+4nKrGxVhHksV3A4Oev5cZq5Q5pyur7/AJnVQpRn zOS0S/r5lO28PC6uT5cqklC+CuM47+3071oDRDEA0F5LOFC72VATk/wio7eRzcFwHj8zIJB+/wAc fhWpFrMyXJMEcUeIgrhR93HT8aqM+afNCB00Y+1qc9OGqs+xmNol/HK8duf3Y5KuM9QTlf1q/b+H rqWMbpGViB5au/LDGSx9qnXWJJoY5ZI/M2LtznG71z/9aori/v5WDI/lMzHcxx8q+n61UMRUm2ox tb+v6/pG9KrVqPkirNevp+BX/sG53Rh7mKJyhZyRyx5xgenaorrR57RLiRb5QisAgHb1z+tF3Ibi 4a5W5WMQrtAXJwf/AK9QPKtxbu73DGOQgyKg79ufetIyla608vzOynSq2U9emm39aCLo0Vw7NPqQ 8tmUbsfMepzj8qtSRJ9mXyZyCDt3HncwHX6VnWk0XlyFWDvjau7rg/yFWzFC8CozosIHyhepb3oh Z30uazoNe7JN/wBf19w6KxfhnuY2Y5LArgZ7YpLjT75GMcMimbIUg4GeMkimwOHSJf4Q21ucBSBk fWmvIbm4Mcc+1lOd5zh2x0+gpcsFZxW5McFHnckrDLyK4tpUiaWGR42Jwc4Dd8/SnO8oubctNEhY ZwRkDPXJ+lVZbuRzOLjZJKr5bavJ/H0qVnYln2qsUy4IHt3FS6iWx0fVbbvXy/4YlubS2t5FZL1p nZCyMpwpIPOR2prxJayWhmugWkbMgK8xZOBz3qnJJDNuZj5iqQeB0HTtWro2iPrEF1P5+GjOEDLn PHQ9xWTbs7k1sNThC9WTt11GobSNy5u5Z+Dgqu0exxUQvoGBaYsDGADt5PtilsYA9/aJcbVikkGR nqo65Hbmujn8JwvdTTRzNEGZfLRQMIP4qiVpu7McRTwlKS9ort639H5HMwXce9hIXlR+GkB6DuR+ dWbezd7L7Qp8xhJ5USZ5Ppx/Ounh0+x0W0e2lcuLgbTuGcj0ArNg0GM2SxJLiSC53M4YA+Xnr7cV aqcunY5/a0JP3bpJ79/MXT/DAubKF7hjFJ1A285zz1qWDw/9mujdSsHRD8kSoMk5+XPt3rWv4pbh IZLFkEkbjljlWXvzVu33+XiYruHB29Cfb2oU23b+tjgdWajo9OxkJ4csiAZ9xkdt8mw8HH8I9qSX Qobo+ZAghZXBZCSQVHb2zWhMhuJESO5CqrAsqHnjqKmdSzjHylTu4/irL2jl6GbnOTd2Zz6QjBmS KJWaRWKE/KF7j8aktNOW2vJLkYUzADy1HCj/ABq5FsGARtdhuKZ5oON64bleCuc801LuTOcnFnHS DOvpjg7pcHGe1STWDXrBFhcq77N2OAcZwc9eeaimGddTp9+Tr9K3b6/SFIfL4lQLnI46dc+tddWo ob9f8kGFbu4rqcrPZCJfKWR2kUYKtzuweAcdO/Nb+lxlPD91nGS3QDAGABUEVzHbtK6qP3w6Hq2R yPxq7aYOhzkIFyM4FZKblJbb/wDAN8VCfJd2t+JhJAlzo0Ub7v8AWNtAOMnJ4P1rCv7aVPNcjMuc 7U/hHc10unqjadGHGfmcAepyarWlq8lzIRIG3HDgjpg06l1L+uxWHwvtad727/icsJpPtb28mPlP y47ZGfyr0rwyCvhuzDckIcn8TXOXFrE0Zg8oRrGxkDKBnOeK6zSomg0mCKRlZ0UglRx+FZy11MMV h50rOTvc5W3+7H9R/Oursv8Aj8vf+uv9K5S3+7H9R/Oursv+Py9/66/0rrxHwL0/yOKPUreGv+PG X/r5f+leT62iya5qSS8f6RJjnH8XFer+G+NPmx1+0v8A0p7po1tJLM0NoH3EyPsBO7vk+tc01eo/ UqKb0R4+tlcmGN1glZW4UhSc10vhTR74XkU72ksccT7i0ikZ47Cuz/4SvRo4g0NwjIThfLHU+1I3 iq3OoRWaxyebISASPlB96lUveUrbG7oTUebldrCaJZXNrDdCaFkaTdt/HOKyofCF/wDYpIGnhVpG 3F+c/kK3bDVJdRS4ZUEZiDYXrkjNYsOvanex4REjkCbnY52q3pWvLKbd7DoYeVZuyXz8/wBR1n4H eB2ebUCSxyQicfjmtU6FaiCOOa5kZYm3AkgEn3/OuRtNa1jzNRGpyvGsYBhUKAcHqR61o3DSNp9o 8kjl2mGSTyRzjP4U4UHFJp2CWCdGkqr66G/qdoj+HJ7a3YbNuFLHjqK42WGNUEUMhMSpgvn5jn/6 9dVcFl8GybGCsUxk9stXGTxj5iWIVCGZR0PrzS51C6fc7MDWp0qUufZu34aFu1u5I7dbmWHhiAvP IXOM4/z1q4zxpKkodtsy+WzdOOcH+dZPk7kXZO5jIA2Od3y+mfSrNxd+ZJlADHDhSueOmBWirJLT oerB1JJRs+ZJX7N+u1vP8OhcF7FFPnKjyz8o/nVWW9e5E87SlJIx8m08N65FMWW1NrDCbc787iQM n2rPkmEMrQ7SZAedw6DsaHWcmrLb+vwNo86moyjbT+l/W+pat7G6LPO9wphOcMF4JxkZ/wDrU6C3 jS0uEEkzTMuVQH5cjr+XpTlmeVBCAGUqBgHAB65qOOxuJ78JCw2SMpX156msFJK1yYV5UbRrt+v3 Wvb13KUDLNbtHasomByR03+vPbFPSYqED7o5UzlT/nuK3te0BNFNu0EpZZn2nKgHPcZ/X8Ky5Yd7 pHjf5gyG28sR6Uua7CFadSpFQV4PXyX9NbFP7SFkkeMMd/AXP6j1qWSeaMKTHJu6s3v1A+grorbw uV0Nr64LxywgssBj7j+RNZ+kafNquqm33tHCVMkjgcqO3Heq67Gv1uLU5OSSj+fb/hjKS4kaN54U 3ozZG3k5/wAKRZbqTeDBJhRja2AfqBWjf2NxpuoSW7sgXgZUYz7ge9aC3gawFhZ2vn3SsZHbZklc 8Y9KicpfZsRVq4mUVOhZ/wBX37GZYWkmoT29urJHK5+ViOM+nHWuk03RL6P7c8UxgljbylVD8shA 5Oe1TyaXDo9hb30a4vUYHc/Rmbtjt1rXtEv5ED3TxQvuO6MJk8dOahyu7WPIrZjUnotmlv8AicjF 4buZNWmi8zY9uolIJ+Vj1znr610NhHLqqwTXZRreIsAASHLdjnuKnXVhLcNaDal4JNrIBnA7n8q0 BZwG1e3iQRwgHKg9M9aiPvO3Y5Z1Zt2m7taehnHTZ76+D3jK1pAS0aD+P0z9KsWthBpK3MqbiZTu PfC9lH0pL+6Nj5Qt4i6Lj5U5I4wOPSkVLi7s1kuGe1cEgqDnj1PvRflbSWpnzNaLqOTVIRIyhJMK QMquRz0qS+M7WhNq7LKcEVQFt9l0nyo/kjbJK5+Yg9zS2sVzb2ZkSTdwuVLcADtSdOpb3tSlSlZK 5Zuxbi2aMMgkjwxCcHggmrsmyaJgcFXXGR6VkWURu1u5bgKWxgFeBnHY/pTJtSaG3jiQgF0AQj1A pRU3dW1CFGpObilqaEkbtbiWaJWnQkL5fYf5FMs9Q+2oBtxIBubHT0FUor+QWILzfMr7SQMcVPpw U6hM6qFEgDbR2OatQndWWnUKtKcIaohOk2U10LhZiJUJP3uMnrxUh0lGheNZAVccZGce9YEhYa8m 3u0nHY1oafcORMW5VDhVbnv6+9dU4u6V7/0jPDqpJtU3b/hyd9FcxpuMckiD5Xxgg+tWBayR6fPC sZLuS3y9zVeC9aK3M00juglKkL/CO31qeO9d7OadWP7tioVgDms1L3lbc3r+35GqmyMQabcjT4YZ IHXDsZB6Lk+nU0ly8tu0YRWUsMHKk4GMfnWpb6+ZbZZmgIBYghecYq5BqsFwDsU8Dcc+lOXM5PuL D1qkI+7G5zk80cPkvJMTGv3sr0I6f4fjXS6ZMLjTYpV6MpIxTRcWFyMERNxnlex71ZiWNIQsIVYw DgL0qG31IxOJnVXLJWONt/ux/Ufzrq7L/j8vf+uv9K5S3+7H9R/Oursv+Py9/wCuv9K7MR8C9P8A I4o9St4c/wCPCT/r4f8ApXH6pI0l5qMMCKpSYtjpktwT712Hhv8A48ZP+vh/6Vw88/8AxONQHGEl kyD3OeKyUnGUrHt5NG9SXoOjS0tlhtlhXYx2qzDJAXnP51YsZXn8QI5PKSFUB/hUjP61lIibyznc wUYz0Q+tXNJlL6tYSbwwdtpHpgEZ/StHU5mke5Xo8tKomlblf4LQ6rw3gxX3pl/5muIi1WXzHCyn EuVI9RXc+GvmS7AHOWA9zk1y15ojaBqUc11bxEuxIIO4A9cY9RUt2k7/ANaHj5RNJVKaV29u/XYR ZGmOy/t3Td9wkkAgc9fwrQWR5dGsWkO5vOHPr1rJu70NKRMRuGHB/vVqQqF0DTtpyplBH45q+dyO jN4uOHjfe/6M3rlUfwZKsgypiOfz4riLlx80LP8AdUBiOAQRn9DXa3oJ8ETDn7n/ALNXCNIhB39A e/c1i0pSkmurJyanGrQlCaum+vogukupiBYoh2jLFjt49as2tvLGsiXDBmKhxtHB9KWK437kAXc6 nnoMelQwzXE++NYZpAMdFyR2qbPY9VYd0nGKnaK6f1r+JPoc1xZa3FdSKBBG27eTn5cdh61b1bUB qt3FcJB5QnH75Q2cY6H8az9kgiYsAwdc8dErr/BelLBY3M1yY53mbZllyAmOn45pSa3bOfFThhJe 2m+aXT07FXQtBtNRsJZbiWVJEcxxlD9wds+tSa9CuiahZ3FrCqBB0HR9vIP1PNR6dZ6jZrqbwiWG JJMRHG4Ng/Nx9MVb1V4ta0mwsmYrcTOvlMOSvHzE+2Ky5/f5WcEsVKWM5ebmj28mtfuNC38nxPpT S3MKkHOxVblfcHtUmq/2fYxWDTCNIreZAnHTsKraRbp4avJbKacOJY1MczcA7eCCOxqrqV7Hdalb QRozruBdtuQ4BGTxUzly6XPMrVZUX7r93dfP+tToLiSebK26RzRvlX3PjbWTpuiyaNrSusoeCWHa Gxghs9Py6VqNrFguT9ojA37Se2asXCiSEq4DKOSW4HtThNNNp7Ec8oxcFs9yndaTZ6jP5t0gkKKF GGx0OeasWlpaWEUiWcSQqTubb789fSsfw/566pqEW/NrEQVyc7iec/QVuyQJOU3gHY27GeM+9KNR yj7vUbqSlHl5rr+uhTsne+ed7iBhCf8AViQZVueq1ZWVRPJH/Eihifb/ABqk00sd2z4ICqwZDwPa udutSa8u4ZB5iskgG3PUg9PcYNTUTppL+vMKkfZRUpbf5nR2zW0M0lwy/wCkSMFkfHJPQfQVcub2 OzAMqnbjA5rmtRkniiaRUfdFKhkU8ZGQcU7VL2S+eCSRlhjC7mjPO0n1NbxjapyrY6KdGEqvL03L 9heR2t9ctczgKw3xyMeCpPQf4Vd1S5a3tFMSAs5AJJ7E9a5GBPtVwkUwRnSJuUPynnitKO4nnj8q 8Y4ztj4wKyUZS93p/X/AIjRlKdr3V3Z+hqX1zIcWrIrPMMqTwTVqC2e1sXikYSFQTuXvxWQ2qO92 iRhUkiDIOM596uvqbz2kka4huGiJQnpux0pO6Umip0KsI7abkOj6haXGkuFdRl2V4ycH8qzLqORQ 5jKsUyVjIxgdDUZtrZVMTRlZAgIYcEtj1+tWI7qKyuFSPDhRhg/Oe3+NaR57NzOinRqK8pavcgQb bIzKpJRSzk9Pfn2NauiTfaS0pG3IGFzU91Nbmw+y27KY8bSo6YqPSIo4GaNOvXGO3AqrzcV2MZzd TDOUlr/wxgy4/t+PPTfJ/Kr4nkiRyqLuXH3h19DVGQZ1+PnHzyc/hU0m6e6hRTkIfnPpW2Ibtpv/ AMAwwMXLmRn3F/LczQpErIUfEhxhfz9q29Mk83QLpwCE3HZnuPWsu8gKJI8SERvnK45B75q/oiSp 4cuvOVgxckE91wMY/liuWlze0TluVXThCUZ6ydn5GbFdpa6fZmRgqtM4JPQDnrV1Z9ksnlphJFV4 gB8ozxgfjWXOu7SLQEA5lfr6c0JqTlx+5wV+VWY8N6VVWThUuYYfFKnLllsiW8l+x3axmTqflbHV vTNdhaYFlHj+7XD3MhnsZo5Qke5SSPcelddoEjS6BauxLExnk1MZ3bXfU2xtVu1P5/8ADnNW/wB2 P6j+ddXZf8fl7/11/pXKW/3Y/qP511dl/wAfl7/11/pXfiPgXp/kedHqV/DfFk//AF8t/SvOdRJg 1TUYexuJJPxJr0Xw5/x4yf8AXw/9K4p9OTUvEF2u0eatw27J4K54B/GueU4wm3Luejl2J+r1ua17 q35GTpcElxcuZDJ5e3cWPQ9q6Pw94eu4lTUGZPs6OdoY/MR0BqpJZ4vprW3wdu1GA9fQfSux8+NL SK2jZQiKFUD2pe2u1c9TEY+p9WcVu7p+S7epW8MdbrH98/zNVPHQS2t7WYsWZmKkEZJ4zn9Ks+Hi RFfEA5G7GPXmsrTfD2o3dzFPduzWrOVQSPlgp6sB+GKmtJxmrK//AAyPEw+JlhpqpHVnPWVjJqrI UtmnIfIj28hR/FXRTW01pptnBcJ5cqTDcvoTk11Gk6RDpl5fTQg/vmUAk8gAcj86yfE4/wBJj5/5 br/KtKU1KR04vGPEQV4pPS766X/DU0rSzj1DQo7WZmWOUYYqecZzSp4U0kFnltBKM5XzDkLx2FS6 Ocadbn2rRDhvkHTkHHaplJKUvmc1KrOMeRSsjzqw0i0uPFbW6QsE8wl42bIVR2FegW9lbi6Etvbx oyKRgDGPesHQ9Fli1a+1G6cCdpGjiC9Ao4yffFb1lBPBaM92yF2ckY4ypPHFEZNy02tc7MbilUcV TbslZ779TlfGGkRQ2QubWPyi0myUKeG3dD+ddPpVt9k0e3tpI0VliUMF6A45rm9fuZm1uK0LobN2 jYKeckHnNbtzrUMcyRDc7s4UYx1rmjiYq93/AFYyqYuVWmqUteVl1lAVo4/k3A4I9a5vTvDt7Za7 aXUzpJEsbbz6E9v/AK9bWsAxwxzYOIZF3BWxuB4Ofzq7I48sknCgdfT3q+azae4qdedNSjHr+RS1 DTLTUxGLxS6qTgA4zkYNRaJpzaXZPG4XzA7bWHXYPu8/TrT1jlOmtKXEk+wsp6D6flXPWmsXd3HK zuEyclVGeO+ayjKTd7akwj7SSgt3+BLFp7X+uyqwK2DAybQvyls87fxrobmH7RG1vJuKPGVYpxtH 1prXsSWUc+0BVGNvcDvipLPbHC8qvJsmO/DnkA9qEo0rp7atmfsXG91uZEk9l4dheNJMnaDljliB /gM1o6IrLpcZZGRpP3hVuSM81h2MB1LxI0lyoZIQSBj72DgZHpXTyRrNJtdSVIySrY/CnTvb8jOm 76paIxr6Hy2mUTsZHy24n7pzwPwrAsIDJczeaxWVCCATxu9cfhWjb2TReJLqC5lLwDMoDHqpHAqD TtDurwvcBlVPN2/NwWUHkiq51PRrY3WJg1Cm47O5uXtvK+mmczoXOG4GR+dcnc3EdxfKGdVwcMD0 auv1DUbC1tnt55VjXyyACDx71zun6RZ+Rb3MjN8rCSRic9Tnj8qTqe0vGmdEK1XlcKVupsXifMoW HZwu4hcEjHSsm9m8i0AVw32c7gM8gemK0/EU1xKlpLYS4VmxINm7jqGx7f1rFi0C/urK5v5iBnd8 rfedcdfzpurZcsY6kPGSowUIx2KkGptLOLhYWBPzbcZwfw7VvRYmhikcHJ+YBhgis/SI1itdjjLT bTx27iri3SLegyKxEingdjzz+VaUG+W8nf8AzOzDSqzpqVRkV1dZnhiKY2ENz1xTrqwe4KyxP5Z6 H0b0qrdXHmS2sshIkCkEY7HpRZS3E8csn2staxg8ew64odSLbTW46rUm6bX4/iMjDWsIXP8ArztP cgjj8Oa6DRmYtskcFkQZA9c8k1zun7r23X5cgLzz2zxWr4UsfsiyvIztKxI+Y/w7uKLyVktUZY33 I8tPWNvusUJCBr8ZP9+T+VLGyLqMzq3zGMAqD15FNmz/AG6hGDh5Dz9Ky9Zvvsk4lhVQJpFjb+X6 V0V58ji7df0OLC1nQjKfTqb8dz5N3KZDhXf5QfX0q9bvE+hTrD9xMrXEQ3TpqKxuzybEyjMc811O gOG8MXIDBirkEgY571zU63tJqy0/4Y0qYuOIoyezurIy5LGXUdEhigk8uRHZw/8Ad5NWdR0+3tpI DEBt2gtk8MwpbKZbbSkmc4RXYucdsmsmGaXVQ5WVnWImTDnlAen6VVfWaSMFKEFCUY3k3+TNWCKO +85ZACGU8Y710umQLbaVbwrnCR45NcdpySQ3rRKfnbgAngkniu1syzWSbwAwBBxWdO3LojbFVvb0 1UcbO9vuOQt/ux/Ufzrq7L/j8vf+uv8ASuUt/ux/Ufzrq7L/AI/L3/rr/SvQxHwL0/yPPj1K3h3/ AI8Jf+vh/wClZMlqllrF1IjjdKdz5XOec8Gtbw7/AMg+X/r4f+lZeoGN7i5O/Db+rdPpXJVaU22e hgFD2jlPoiK5P2eea7gVWlVV6jqT2H6UKClxaKwBlBO9gOMnr/hUVzOIRH5fzqcFl9e1N0+6N9Kj iKRQjclhgf8A162pqle7Z6U3TVFxa6N/gafh8Hyb/acH58H0OTRL4hh0/TLdRIjSrCvDHknFHh45 hvj0+/8AzNZMlgl/YSMyjjGOPYVjXpuc0l/Wh41CjKpJ22X+Yx/E+pyOkUbLCZSeAN3H1Prip7mZ p9NspJHZ3aYFmbqetYLSyJrUSSR4I2rv7HPHFdHqcK29vaRKMBZV/kaWGpxjK8e1jFRknLm3TsX7 6ea28EzTWzlJY4wVYdvmFYKeI7ydljWUxhskuDzwa37tDJ4JnUdTFx/31XKtobw2qSC4Ebvnyscg DvmoxEeaUo3tuKFKtVnakjc8PeJYYraKzunZrlpyoJ6tk9a6HVNRjjtNw3Nt6hf4q8xkVlumkVSJ E3FMf3sdq6Z9QNhpkMCMTcSgKzH8ya0pwkrq+lkdWW0nXm4NbGVqGspqF5GFQqsTMAR/ECOCKv6R M51KF3cyMWGNx754H61z168kki+WSMkYx3Oa7CGKO30qGNf+PtH3xSkYZ27iuSpQaaktbGVbC1Pb 1FT1UX8zo9YnVtKn8pcgghsnnb6iuP06fVNWtrrbeSboI8hHX5Xweg/CtK31Jzo94bqKRWb5eR+G R7Zp8aS2ttD9nQMYojvAHLHOTVSj7Z8/byNYYb21S0ZWVie21+KGyg3rkkBPvDg47+nFZ2iYaC/Z cGJpXaM+uP6VJD4d+1y3ckkpj4DRgL3PrVC3nm0vzop7diIydu3+LI7fjRRTjL94+gsLKVKp+8Vr Lc0by42wIFOBIuT+VXbGeO90mx8448qUKyk4Bxnr7VjR3gnvbTMYCcFe+B71J4jtXXzZoWZVAOUH 6GrrT9rBuGtj0MRUVbD3gttfu3/ryOnj1G2SZMr88x27lA5xUM141kjygtJjLAHuPSuU0uVxp9oE bYxjDqx5w3f+da2qX3lpGshB8xP4eme9Km4tXlvYz5KVOlGbe6LWlNBr9zd30kJXaBAAx6dyfrzV 23uYrC1jtF3M0SY5579a4zRriae3uLLJWNroSbgcE4PI/St1pGdyGJAbgD0Qf41pRo81mticHhVU pqrJ6u5ELE640kd058hWIYg/N9B9a0VtY0QwWy4hiwEVjz71lWV00CySKwOTuABx0qlPrt3eTOul xyqYwS7Fc7jjgYrOM4UfhVx1XTw9VuC36HQoGjtnIIAUFeOwHb6k1royPabGI2mMA88ciuVsftD2 u+7mciTHykYwc81manLPpUrMpEikfLuY9Pp6iqqVZciklZf5k4iT5FOSsiWG/Ml6lnawSNNj5S2N ox3NOuWu47vZKY8NlcxjPHb6VBoMUl3cXcjgqjSKpdePl7gfkK2XhCWy7T8xmYBvQE4qVSny2RWG pzq0o1Oazv8AgU7eGPVZhEocCJQXkKkY9s+tWLFI4Y/LVwU3HauORk9/Wpby6VJIZA+FJ2bc9Vxw fwIqrvhjmhIcLt4KnGT71qkqcvef9af8E64wjC8qj95jQrw+TFAVWOZiz8chR/U1r6LKZb24PQYH H41hXV/5PmFEMiqoA29ua2fDpLyyS7HRXUEBhz171qvZxg4p6ixcoRoOCVtP1MqXP9vJtGTvkGPw rL8Q2pmkt4IMBnnBUuMAcZJrVkOPEEX+/J/KjV4WKW9xFjzYTuGejDuK0rQ5/l/kedgqPt+am3ZP /O5RZcw4ZCoRcJkc9Ov41o+FuPDeojJJE7ZJ+lU9K1CTV71YrizSFSpbbnng10UUMcOlXfkqFVjn ArnpwXMpx2/4JWK5K0I1oK1tLW/rY5HUnZNHscFghlkDqP4h2/nVDR9VhstXvIJ5EihYKsZP8ZA5 Fatxa/bNJtImKhTK/LHA6/41n3fhqO21SKc3GZLfcXR1ypYr2+lFVJylc5KNCvKp7SlG9v6/U1Rd xLrMHlyKQU4bGAceldlZ82UZPXaa81gg+2atZ9RGsnmOPTAz/SvSrNg9lGy/dKnFCjKMfIpVJ1aH PLuchb/dj+o/nXV2X/H5e/8AXX+lcpb/AHY/qP511dl/x+Xv/XX+ldmI+Ben+Rzx6lbw5/x4Sf8A Xw/9Kwr7RIby7vJbgkEyl4gCRtGetbvh3/jwl/6+H/pVB45pr2c+WwG9ly3GRWLgpykmd+ChTlJu pbTuYskQhkmG4sONp9MCtbTdqaXbx5BbAJ9SetSNoMlzE4YskvAWQDgDp3q7aaFHbRoDIxZf4j1r KC9nO504jFU3JpdrFXw7jy770Bf+Zqro0TSQHcrjK4ZWXAJroIdOtoARGmATk9smrCoqD5VA+lU6 i5ro8+jWlRlzR6nN3Hh1724SVf3ZDhjx1A7Voy6KLrZ9oc4RgwCnvWrRggZPA9T0qFNrYVSrKbbf Uz7+BLfQp4Yz8oTAz2rmhNbJZI8kYKQx4VOwPc1v6xf2kmnzW0d1C08vyIiuCSc9OK4nVRfALBbo MzY2AjO5s9Kamk7S6ndg8SqNFtptX6ehCbgMWKJ8x+fB6nNaM81nNOZnlUARkIhPOe9c+Ibyzmhg vYG3yq2WPOT7Gi832+kRlWDP5nUjpk1MqzjBOPV2PNhjK1CvNxVubWxcNrKlxJebw1qCpUDrgD5q 6yx1FLq3iNuisAw2luTx3qgtstxYrGvHlwgD8P8A9dZUN3LZSRpCAZEYgxjC/lWnM1uro9WrbBTV STvz7+pv65qCWcR2qHkIzhumBUGna9/aIzDtXnYcHkN3FP1KM+XbCVY3eZeW28j2rldMtLmyiuRh lJnBUg/eA71nKuoy547aHLXx6hXi4rRLVdz0SKVlVcyEOBtZgetZuqW0t3IhjBZyNuM+/BrO0S9l nuUM8hbcpGOwPrXQ6aPMmllPUHaK2i41afOd9KrCtSc11uv0MpLR7G9iE20YXBI5HetC21SC9vTA ELHAJ3D5eOc+9V9UIaeZz90MqD34pSjS2ECZ8uVotqSr1BHauSMZU4uEP61scyw84OVOm9LJ/N/8 MK2mxXetyzsz+VtDhVOBuP8AnNZEkeoSw+SFadYX+93Iz3+lW9GuZbYSQT3AleZtxLD5hjjFadqd tgqgj95lmFFOj7RRv0MsPhlXoatpXOd0mJ4XuJIx8yk7QemWOK3b+C4jnt7e3Kky/K5bk47n/wCt TLa12Xbr5gwAGK+p7fyqe/m3zxSAEeWGOfQYrbk9nD3Xex24eg6VNUpd3/wCq+nQ2t9Em0PljuYj qMcVbsvs9vcttQIWJk9MnGP0qneXarPDcSk+X0cnqPQ1WvtUs1dYjKGlkbKBDzmnenGDkjSdSjCC UnsjXaJp5128qJN7fTsKwvFKvI6Rxx72YOAAMkcVqXRd4co7JsjJynBye/4c1V0XzTBfS3DFyN6p nsAKVRKacLf1/SMa6dW1F7P/ADLOk2hj8OxAhkeZg7euf8ikuWjuNu5tgWMjjPDFsZq5aSxxWtvD M6q8YBKnvx/9eql3axyzh4plUO4ZhngAc0O2iOjDuFN+yT2/4b8hkyxuZoT87MAigfwkDpVX+xLe IJMGP2gKVZgfvNjp9Ks3Nt9ihSVn3TbzJgHB5psEqzKQu7ghgfQ/5NaRpqompbmsqdJtVHrYz44w RBGDwJF3ZPUZrrNOkD3DkEfcHT0rm9Stmt4rS4t1wjZEi5/i7Gt/T44rEyyTShFCqMt05GaxjeEn Bo4cRW9oql1roOl0OF7oXCsRIuSM9DnrmmnTXSMj7/JweuBWnHIkq7onR19VYGlq/ay6nm0q0qTv E5OPTZLDURMkTbAm07R3rVtuNFuue5zxitc4PB5+tRvbRScFcZ64PWnGooq3QqWIlKDh0buchHga Rbsy5CTE4/E1Bqs8KQfc3Tzsct3/AP1V1M2h20kXloNqZyFHArA1bwbd3bKba+2BeArJnjPPI5q5 TUlZHbQx8aNFRSu1cxNPvEinSaVQU2lXbpj0rvtHO7R4CDkFTz+Jrgrjwzq0UUkbxIVD5Vojnj1x XeaKjR6LbIylWCHIPbrWcpSso9Nzx6U6ih7KW25zFv8Adj+o/nXV2X/H5e/9df6Vylv92P6j+ddX Zf8AH5e/9df6V14j4F6f5FR6lXw7/wAg+X/r4f8ApWoAAcgDJ74rM0mOew0+UXNrcKxmdgqxFiRx g4pJtWvvLY2mg37sOhlUKD+HWuapFuTYOaitTUpcEVyeoXnjCZVFppcsIJBOyME478mktNP1+eK5 F5bXYkdSELnOD7frWSTfRmlBKrVVNuy7m7qmu6bosQk1C7SJW4UAFix9gKqQ+K7G7h32e+XpwRtP Jx0rE8WeGNS1nTUt4rKYmPBQ7eRil8NeG9T062ieaxnEm3DKy8/X9atwd7I3jThHEqm3eJt6rf3l vCZ4JY1gXhsLyPxridblm1HT5Y5bm4JlYctKT7jjpXY3+kalc6O9qYZWYJhQoxkj1965lvDuuTW6 htKugyuMjb6d6HTkkn6fmcmOhyVPc1XkZHhWQjTwrKDJE7rj3z/9euzsWSeBWZAXiQYLdjzmsNPD Gs23mvBpNwHMu4fL19a1rfSNZ2YfTp4w3VcUWak2kd+VYiEabpT0u7mf4tuzPocTRQq9xDKCR0+X 2rmdZnUaRbmRXO+RQApwc11uv+F9SutFubeKxnklEa+XtGfmBrCl8K69PodlG2k3RnjZSwZR8p79 6zqU52StszlzFQ9vzU9Uy5pviGCRAFRiz/If9jitG2igvLl71oQzwgtGMfxYxWfZ+FdWtBIG0q42 nHATqa3NA0vVY4XEmm3UTBzjzFA/EVqk72lsv8i8NipVaqdbZa/PYL6AQWiDrJgGRj3bvXNPOB5i jiUDdtPXGcV1Wp6Vq7RgQ6dO5OQNuOCe5rl7bwn4gj1qV5NMufLCFQwGQfSspw0fKtNDLMWqlZSj roSaNtD24T5FLEYB966ddQNgsgEUkmfnHPJ7ViWvh7WYbRP+JdcB13cbefwq/BpOu3PkyTWVwNpX KuMEDHOfXmsb1YaKLIw9d04uNiKbV49Qto1gR1G4klhyTRpGpLeWyK7b16hu4Ip1v4a1aNSp0+UA A4C4qAeFtUieRYNNu0Eg3Md2eT6elatVFruy6GOqQqOcle5fNtDJdNMqlXdSrsD29vxp8eoQRqsb ypuT5TS2ek6wgRJLKb5F25IH51nXXh3VjqgkXTJ3i68Lx1qVUrQlzJXv5HpVsTGjCLp213+Zs26q /mzd3YAZ9AOlZur6kbWUqU42g789fbFaltHfR2MYk0m93g/c2dKytV0fVNQxIulXS4IG0jk8itqz bXLBPcjF4yMo2pvUQ6SqadGbku/nHdjdyoJ4rC1LTNl1A6YR4JNwB43Kev413Uum3k8JAtZgTgjK 9MVz/iLQNUu5g9vp9zLIWwpC8IOMn9KmdBrRbf8AAM8bRoxoKULcy+9lvQnkuLS5lmbcApQcYFTC 5gsrY+fIi5yCG4zn+dVtIsdatLWeJtHuSZHYgnAwKXVdA1fUUhP9nsPK42kZ3Copc6asndLsQsc4 wXey/Ar3uoWrrh5VcP8AKoHIJNW0eOTy5XUOAvCHoTnv9KwIfBmswSytHpt1tMgKqcYUZ61v6fpe qw7oZdLuAivuVtuep5qoXjVvNNpq+3UvDZg/a3qLR6GXqd2wuZSxO4gFvU+1O09Gt4IW85mO8b89 1PapdV0PVp3kePTLkkk4wuabF4b1xhB5djOgH3wxA/GtJ8zi5JalY7HKVWCjsl+Zeu7mN7dySm1C CAPXNSiT7bZxqrbld9nXvisMeEvEMdw5XTpWR15JkX73510VjoGqxw2m61dDCxZl3Dn5cD9azhGp N+91X6jw2IVaq1U0VjiLbUm0DxW8bnEcgIdVOMHsa7zT9YN08axSb43Vm3noAP8A69cv4h8Eaxfa zBexWTllbDBSOR/hXR6f4f1G1gESW0i4YMGP1zgj061paWy/IjCqEZyoztyrYs3euHTXjW8gBWQ/ K0bdfwNIvirRycS3Ytzt3fvlKjH16Vn+INA1a68meGzkmljPK8cisK98Ha5dBwNOl2tCUIJFN02m l/Wx59eUoVWo6o9CiljuIw8EiSowyGRgQR+FPrzrQPDPiW002ESadPFKuEYBgDgZGeD9K6qzt/ES bQ8Mu0dRIAeKnkbdkjejBVF8ST8/8zaPPB5+tGAFIHAxWbLc63A8CjQpLgOxEjRyhdg9eetaUaTy A7rWeI45DAfzFHJLsRLR8pxVv92P6j+ddXZf8fl7/wBdf6VgQ6NqSiMNYXAwRnKdOa37I5u73/rr /SuzEfAvT/ImPU0BPICSC3/fRo+0Oc9ef9o/40UVye0n3GHnuOOcf7x/xpDPIf4mH/Aj/jRRR7SX cYCeUfxN/wB9Gjz5PU/99H/Giilzy7hYPPkxjJx/vH/Gl+0SdyT9WP8AjRRRzy7iEE8gOdzf99Gj zpPU49Nx/wAaKKOeXcYv2iT1b/vo/wCNIJnHPOfXcf8AGiin7SXcQedJ6t/30f8AGl+0SAYBIx/t H/Giil7SXcYgnkHRmH/Aj/jQJnAwCf8Avo/40UUKcu4B58ncsf8AgRo8+THBYf8AAj/jRRT9pJ9Q F8+XszD/AIEf8aTznznJz67j/jRRS55dwATyDu3/AH0f8aUXEg/ib/vs/wCNFFP2ku4hDNITnc3/ AH0aXz5OxI/4Ef8AGiij2ku4xPOfGMn/AL6P+NAmcZ6nPfcaKKPaS7isg8589WP/AAI/40v2iTGA zD/gR/xooodSXcYfaJf7zH/gR/xpPOkzyzH1+Y0UUueXcQGZ89T/AN9H/Gl8+T1P/fR/xooo9pJ9 RiefJ/ebHpuNAncdz/30f8aKKOeXcAE7gYBI+jH/ABpfPk6Zb/vo/wCNFFHPLuAnnyerZ/3j/jQZ 5CMEk/8AAj/jRRRzy7iFE8gH3m/76P8AjR9ok9W/76P+NFFHPLuAhnkIwScf7x/xo85+xI9fmPNF FHPLuMUzyEYycf7x/wAarQ26wySsmcyHc2aKKHJvdgf/2Q== --b1_52d144aa678f449b96925613dc6a7087--