Date: Sat, 21 May 2022 09:04:20 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Kalusugan at Kalakasan ng Katawan (part 1of 2) Message-ID: <6227de41b8cf23fc502482991e29f777@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 3.238.72.122 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_6227de41b8cf23fc502482991e29f777" --b1_6227de41b8cf23fc502482991e29f777 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_6227de41b8cf23fc502482991e29f777" --b2_6227de41b8cf23fc502482991e29f777 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 10 :: Lesson 24 Kalusugan at Kalakasan ng Katawan (part 1of 2) Deskripsyon: Ang papel na ginagampanan ng kalusugan at ehersisyo sa buhay ng isang mananampalataya. Ni Aisha Stacey (© 2017 IslamReligion.com) Nai-publish sa 04 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 48 - Nag-email: 0 - Nakakita: 4682 (daily average: 3) Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Alituntunin sa Tamang Pagkain Layunin · Upang maunawaan ang ating obligasyon na manatiling malakas at malusog, at maunawaan na ang pag e-ehersisyo ay maaaring kasing simple ng paglalakad. Mga Terminolohiyang Arabik · Ibadah – pagsamba.· Sahabah–katawagan (pang maramihan) sa salitang “Sahabi,” na ang ibig sabihin ay kasamahan. Ang sahabi, ay salitang madalas na din gamitin ngayon, tumutukoy ito sa tao na nakakita kay Propeta Muhammad, naniwala sa kanya at namatay na Muslim. · Hadith-(pangmaramihan – ahadith) ay piraso ng impormasyon o isang kuwento. Sa Islam ito ay isang rekord ng salaysay ng mga kasabihan at mga gawain ni Propeta Muhammad at kanyang mga kasamahan. · Masjid - Arabik na katawagan sa mosque. Panimula Ang holistic na pag sasaalang-alang ng Islam sa kalusugan ay nangangahulugan na dapat tayong maglaan ng oras at pagsisikap sa ating pisikal at emosyonal na mga pangangailangan pati na rin ang ating espirituwal na kalagayan. Ang ating katawan ay isang malawak na grupo ng selyula, bahagi at sistema na pinahiram sa atin ng Allah, samakatuwid tayo ay obligado na panatilihin ang mga ito sa maayos na kalagayan. Sa naunang aralin, tinalakay natin ang papel na ginagampanan ng nutrisyon at wastong pagkain at ngayon ay titingnan natin ang tungkulin ng malakas na pangagatawan at ehersisyo. Nang si Propeta Muhhammad, ang awa at pagpapala ng Allah ay sumakanya nawa, ay nagsabi na ang isang malakas na mananampalataya ay mas mahusay kaysa sa isang mahinang mananampalataya na hindi lamang niya tinutukoy ang larangan ng pananampalataya at pagkatao. Tinutukoy rin niya na ang pisikal na lakas ay isang kanais-nais na katangian para sa isang mananampalataya. Ang bawat tao ay may sariling pisikal na kakayahan na itinalaga ng Allah at sa gayon ay dapat layunin ng bawat isa sa ating makamit na ang sariling pangagatawan ay nasa pinakamabuting kalagayan sa kalusugan at kalakasan. Ang mga obligadong gawain sa Islam, sa ilalim ng normal na kalagayan, ay nangangailangan ng ilang pisikal na pagsisikap. Kapag ginawa ang postura ng panalangin ginagamit natin ang lahat ng mga kalamnan at kasu-kasuan ng katawan. Ang isang tao ay dapat na nasa mabuting kalusugan kung nais nilang mag-ayuno at ang paglalakbay sa Mecca ay isang mahirap na tungkulin. Kalakasan Si Propeta Muhammad at ang mgasahabah ay may pisikal na kalakasan dahil sa kanilang pamamaraan sa buhay; Ang buhay ay mahirap, nagsasaka at ang pangangaso ay nangangailangan ng lakas at tibay. Ang mga tao sa sinaunang siglo sa nakalipas na daang taon ay naglalakad ng malalayong distansya, kumakain ng mga natural na pagkain, at sa kabuuan ay kinakailangan na malakas upang matustusan ang kanilang pamumuhay. Kahit pa tayo ay walang direktang kontrol sa anumang karamdaman at pinsala sa ating pangangatawan ang Allah ay inaasahan ang maayos na pagtrato natin sa ating sarili, may respeto at gagawin ang lahat ng makakaya upang mapanatili ito sa maayos na kalagayan. Sa kasalukuyan, tayo ay dumadanas ng maraming kondisyon at mga sakit na direktang may kaugnayan sa hindi malusog na pamumuhay at kawalan ng ehersisyo. Ilan sa mga malubhang kundisyon ay maaaring mapabuti at minsan ay nababago dahil sa pagbibigay pansin sa kalusugan.Nararapat na ating alalahanin na pananagutin tayo kung mapabayaan natin ang ating tungkulin na pangalagaan ang pabagsak na pangangatawan. Nabasa natin ang maraming ahadithna nagpapatunay na si Propeta Muhammad ay palagi nang nagpapayo sa mgasahabah na manatiling malakas at mamuhay ng nasa tamang kalusugan. Sinabi niya “O Allah, gawin Mo na mabiyaya ang oras sa umaga para sa aking nasyon.”[1] Kasunod nito ang mgasahabah ay palagian nang maaga kung bumangon, hindi sila nagpupuyat sa walang kabuluhang mga gawain. Si Propeta Muhammad ay natutulog matapos ang salat'ulIsha,[2] at kilala siya sa pagpapayo sa iba na ang ating katawan ay may karapatan sa atin[3]. Ehersisyo Ang ehersisyo ay may mahalagang ginagampanan sa buhay ng isang mananampalataya at ang tamang ehersisyo ay magpapabuti ng ating pagibadah. Subalit, kapag hinayaan nating mapalabis ang pag-ehersisyo o mapasobra sa paglalaro o isport o kaya naman ay naging panatiko na, ito ay makakasagabal sa ating emosyonal at espirituwal na kalusugan. Narito ang ilang mga alituntunin tungkol sa ehersisyo at isports. 1. Wala nang mas mahalaga pa kaysa sa mga obligadong gawain ngibadah. 2. Ang mananampalataya ay dapat pagtuunan ng pansin ang pamamahala sa oras upang ang ehersisyo ay hindi makaapekto sa oras na kinakailangan para sa paghahanap-buhay at sa oras na dapat ilaan sa pamilya. 3. Ang pisikal na aktibidad ay maaaring gawin kasama ang lahat ng miyembro ng pamilya. Halimbawa paglalakad, hiking, paglangoy at pangangabayo. 4. Ang taong naglalaro ng sports sa isang pampublikong lugar ay dapat tandaan ang Islamikong pananamit . 5. Ang sports at ehersisyo ay hindi dapat o hindi kinakailangan ang paghahalo-halo ng mga kasarian. 6. Ang isang mananampalataya ay hindi gumagamit ng masamang wikao makisali sa pag-alipusta sa ibang manlalaro. 7. Ang mga mananampalataya ay hindi gumagamit, o nanghihikayat sa iba na gumamit ng, 'performance enhancing drugs'. Ang pag-uugali ni Propeta Muhammad, ng mgasahabah, at ng sinaunang henerasyon ng mga Muslim ay nagpapakita bilang pinakamahusay na kasanayan sa larangan ng ehersisyo. Nakikilahok sila sa maraming sports at mga gawain, na ang lahat ay pinanatili ang kanilang mga isip at katawan na malambot at malusog. “Anumang gawain na walang pag alala sa Allah ay maaaring dibersyon o katigasan ng ulo maliban sa apat na mga gawaing ito: Naglalakad mula sa target papunta sa pag asinta [sa panahon ng pagsasanay ng pamamana], pagsasanay ng isang kabayo, naglalaro kasama ng pamilya, at pag aaral na lumangoy.”[4] Ang Propeta ay dumaan sa ilang mga tao mula sa tribo ng Aslam habang nakikipagkumpitensya sila sa isang kompetisyon ng archery. Sinabi niya sa kanila, ‘Tira o anak ni Propeta Ishmael. Ang iyong ama ay isang dalubhasa sa pamamana. Tumira kayo at ako ay kasama nila fulan at fulan.’ Isa sa dalawang mga kupunan ay tumigil sa pag pana. Ang Propeta ay nagtanong, 'Bakit kayo huminto?' Sumagot sila, 'Paano kami titira habang ikaw ay kasama nila (ang iba pang mga koponan). Pagkatapos ay sinabi niya, 'Tumira ka at kasama ko kayong lahat.' [5] Si Aisha, asawa ni Propeta Muhammad ay nagsabi, “Nakipagkarera ako sa Propeta at natalo ko siya. kalaunan, nang madagdagan ako ng timbang, nagkarera kami muli at nanalo siya. At sinabi niya, ‘kinakansela na nito ang iyong panalo (tinutukoy ang naunang karera).’”[6] Hindi pa huli na magsimula ng isang regime ng pag e-ehersisyo , subalit walang pangangailangan na parusahan ang iyong katawan sa pamamagitan ng pakikilahok sa isports at mga gawain na hindi angkop sa iyong pakikilahok. Paunti-unti lamang sa umpisa. Posible naman na maitayo ang antas ng iyong kalusugan sa pamamagitan ng paglalakad. Ang paglalakad ay isang aktibidad na ginagawa ng sahabah sa araw-araw at maaari rin nating basahin ang mga paglalarawan ng paraan ng paglalakad ni Propeta Muhammad. Ang pakinabang ng paglalakad ng 30 minuto lamang sa isang araw ay marami. 1. Nadaragdagan ang kalusugan ng puso at baga. 2. Nababawasan ang tsansa ng pinangangambahang panganib ng sakit sa puso at stroke. 3. Pinahuhusay ang mga kondisyon tulad ng altapresyon(high blood pressure), mataas na kolesterol, at diabetes. 4. Mas matibay na buto, nababawasan ang pananakit ng kalamnan at kasukasuan, at maayos na balanse. 5. Nagdadagdag ng tibay at binabawasan ang taba sa katawan.. Ang paglalakad ay mayroong maraming dagdag na benepisyo para sa isang mananampalataya. Sinabi ni Propeta Muhammad na ang mga taong tumatanggap ng pinakamalaking gantimpala para sa kanilang panalangin ay ang mga naglakad mula sa pinakamalayong distansya papunta sa masjid.[7] Sinabi rin niya na ang taong nagpakadalisay sa kanyang tahanan, at naglakad papunta samasjid upang maisagawa ang isa sa mga tungkuling iniutos sa kanya ng Allah, ay magkakaroon ng gantimpala sa bawat dalawang hakbang na kanyang nagawa. Ang una ay magbubura ng kasalanan at ang sunod ay itataas ang kanyang katayuan ng isang antas.[8] Talababa: [1] Imam Ahmad [2] Ibn Majah [3] Saheeh Muslim [4] At-Tabarani [5] Saheeh Al-Bukhari [6] Saheeh Al-Bukhari [7] Saheeh Muslim [8] Saheeh Muslim Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/351/kalusugan-at-kalakasan-ng-katawan-part-1of-2/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_6227de41b8cf23fc502482991e29f777 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Kalusugan at Kalakasan ng Katawan (part 1of 2)

Deskripsyon: Ang papel na ginagampanan ng kalusugan at ehersisyo sa buhay ng isang mananampalataya.

Ni Aisha Stacey (© 2017 IslamReligion.com)

Nai-publish sa 04 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 48 - Nag-email: 0 - Nakakita: 4682 (daily average: 3)

Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Alituntunin sa Tamang Pagkain


Layunin

·       Upang maunawaan ang ating obligasyon na manatiling  malakas at malusog, at maunawaan na ang pag e-ehersisyo ay maaaring kasing simple ng paglalakad.

Mga Terminolohiyang Arabik

·       Ibadah – pagsamba. 

·       Sahabah – katawagan (pang maramihan) sa salitang “Sahabi,” na ang ibig sabihin ay kasamahan. Ang sahabi, ay salitang madalas na din gamitin ngayon, tumutukoy ito sa tao na nakakita kay Propeta Muhammad, naniwala sa kanya at namatay na Muslim.

·       Hadith - (pangmaramihan – ahadith) ay piraso ng impormasyon o isang kuwento. Sa Islam ito ay isang rekord ng salaysay ng mga kasabihan at mga gawain ni Propeta Muhammad at kanyang mga kasamahan.

·       Masjid -  Arabik na katawagan sa mosque.

Panimula

Health-and-Fitness-(part-2-of-2).jpgAng holistic na pag sasaalang-alang ng Islam sa kalusugan ay nangangahulugan na dapat tayong  maglaan ng oras at pagsisikap sa ating pisikal at emosyonal na mga pangangailangan pati na rin ang ating espirituwal na kalagayan. Ang ating katawan ay  isang malawak na grupo ng selyula, bahagi at sistema na pinahiram sa atin ng Allah, samakatuwid tayo ay obligado na panatilihin ang mga ito sa maayos na kalagayan. Sa naunang aralin, tinalakay natin ang papel na ginagampanan ng nutrisyon at wastong pagkain at ngayon ay titingnan natin ang tungkulin ng  malakas na pangagatawan at ehersisyo.

Nang si Propeta Muhhammad, ang awa at pagpapala ng Allah ay sumakanya nawa, ay nagsabi na ang isang malakas  na mananampalataya ay mas mahusay kaysa sa isang mahinang mananampalataya na hindi lamang niya tinutukoy ang larangan ng pananampalataya at pagkatao. Tinutukoy rin niya na ang pisikal na lakas ay isang kanais-nais na katangian para sa isang mananampalataya.  Ang bawat tao ay may sariling pisikal na kakayahan na itinalaga  ng Allah at sa gayon ay dapat layunin ng bawat isa sa ating  makamit na ang  sariling pangagatawan ay nasa pinakamabuting kalagayan sa kalusugan at kalakasan. Ang mga obligadong gawain sa Islam, sa ilalim ng normal na kalagayan, ay nangangailangan ng ilang pisikal na pagsisikap. Kapag ginawa ang postura ng panalangin ginagamit natin ang lahat ng mga kalamnan at kasu-kasuan ng katawan. Ang isang tao ay dapat na nasa mabuting kalusugan kung nais nilang mag-ayuno at ang paglalakbay sa Mecca ay isang mahirap na tungkulin.

Kalakasan

Si Propeta Muhammad at ang mga sahabah ay may pisikal na kalakasan dahil sa kanilang pamamaraan sa buhay; Ang buhay ay mahirap, nagsasaka at ang pangangaso ay nangangailangan  ng lakas at tibay. Ang mga tao sa sinaunang siglo sa nakalipas na daang taon ay naglalakad ng malalayong distansya, kumakain ng mga natural na pagkain, at sa kabuuan ay kinakailangan na malakas upang matustusan ang kanilang pamumuhay. Kahit pa tayo ay walang direktang kontrol sa anumang karamdaman at pinsala sa ating pangangatawan ang Allah ay inaasahan ang maayos na pagtrato natin sa ating sarili, may respeto at gagawin ang lahat ng makakaya upang mapanatili ito sa maayos na kalagayan.

Sa kasalukuyan, tayo ay dumadanas ng maraming kondisyon at mga sakit na direktang may kaugnayan sa hindi malusog na pamumuhay at kawalan ng ehersisyo. Ilan sa mga malubhang kundisyon ay maaaring mapabuti at minsan ay nababago dahil sa pagbibigay pansin sa kalusugan. Nararapat na ating alalahanin na pananagutin  tayo kung mapabayaan natin ang ating tungkulin na  pangalagaan ang pabagsak na pangangatawan. 

Nabasa natin ang maraming ahadith na nagpapatunay na si Propeta Muhammad ay palagi nang nagpapayo sa mga sahabah na manatiling malakas at mamuhay ng nasa tamang kalusugan. Sinabi niya “O Allah, gawin Mo na mabiyaya ang oras sa umaga para sa aking nasyon.”[1]  Kasunod nito ang mga sahabah ay palagian nang maaga kung bumangon, hindi sila nagpupuyat sa walang kabuluhang mga gawain. Si Propeta Muhammad ay natutulog matapos ang salat'ul Isha ,[2]  at kilala siya sa pagpapayo sa iba na ang ating katawan ay may karapatan sa atin[3].

Ehersisyo

Ang ehersisyo ay may mahalagang ginagampanan sa buhay ng isang mananampalataya at ang tamang ehersisyo ay magpapabuti ng ating pag ibadah .  Subalit, kapag hinayaan nating mapalabis ang pag-ehersisyo o mapasobra sa paglalaro o isport o kaya naman ay naging panatiko na, ito  ay makakasagabal sa ating emosyonal at espirituwal na kalusugan.  Narito ang ilang mga alituntunin tungkol sa ehersisyo at isports.

1.     Wala nang mas mahalaga pa kaysa sa mga obligadong gawain ng ibadah.

2.     Ang mananampalataya ay dapat pagtuunan ng pansin ang pamamahala sa oras upang ang ehersisyo ay hindi makaapekto sa oras na kinakailangan para sa paghahanap-buhay at sa oras na dapat ilaan sa pamilya.

3.   Ang pisikal na aktibidad ay maaaring gawin kasama ang lahat ng miyembro ng pamilya. Halimbawa paglalakad, hiking, paglangoy at pangangabayo.

4.     Ang taong naglalaro ng sports sa isang pampublikong lugar ay dapat tandaan ang Islamikong pananamit .

5.     Ang sports at ehersisyo ay hindi dapat o hindi kinakailangan ang paghahalo-halo ng mga kasarian.

6.   Ang isang mananampalataya ay hindi gumagamit ng masamang wika o makisali sa pag-alipusta sa ibang manlalaro.

7.     Ang mga mananampalataya ay hindi gumagamit, o nanghihikayat sa iba na gumamit ng, 'performance enhancing drugs'.

Ang pag-uugali ni Propeta Muhammad, ng mga sahabah, at ng sinaunang henerasyon ng mga Muslim ay nagpapakita bilang pinakamahusay na kasanayan sa larangan ng ehersisyo. Nakikilahok sila sa maraming sports at mga gawain, na ang lahat ay pinanatili ang kanilang mga isip at katawan na malambot at malusog.

“Anumang gawain na walang pag alala sa Allah ay maaaring dibersyon o katigasan ng ulo maliban sa apat na mga gawaing ito: Naglalakad mula sa target papunta sa pag asinta [sa panahon ng pagsasanay ng pamamana], pagsasanay ng isang kabayo, naglalaro kasama ng pamilya, at pag aaral na lumangoy.”[4]

Ang Propeta ay dumaan sa ilang mga tao mula sa tribo ng Aslam habang nakikipagkumpitensya sila sa isang kompetisyon ng archery.  Sinabi niya sa kanila, ‘Tira o anak ni Propeta Ishmael. Ang iyong ama ay isang dalubhasa sa pamamana.  Tumira kayo at ako ay kasama nila fulan at fulan.’  Isa sa dalawang mga kupunan ay tumigil sa pag pana.  Ang Propeta ay nagtanong, 'Bakit kayo huminto?' Sumagot sila, 'Paano kami titira  habang ikaw ay kasama nila (ang iba pang mga koponan). Pagkatapos ay sinabi niya, 'Tumira ka at kasama ko kayong lahat.' [5]

Si Aisha, asawa ni Propeta Muhammad ay nagsabi, “Nakipagkarera ako sa Propeta at natalo ko siya.  kalaunan, nang madagdagan ako ng timbang, nagkarera kami muli at nanalo siya.  At sinabi niya, ‘kinakansela na nito ang iyong panalo (tinutukoy ang naunang karera).’”[6]

Hindi pa huli na magsimula ng isang regime  ng pag e-ehersisyo , subalit walang pangangailangan na parusahan ang iyong katawan sa pamamagitan ng pakikilahok sa isports at mga gawain na hindi angkop sa iyong pakikilahok. Paunti-unti lamang sa umpisa.  Posible naman na maitayo ang antas ng iyong kalusugan sa pamamagitan ng paglalakad. Ang paglalakad ay isang aktibidad na ginagawa ng sahabah sa araw-araw at maaari rin nating basahin ang mga paglalarawan ng paraan ng paglalakad ni Propeta Muhammad. Ang pakinabang ng paglalakad ng 30 minuto lamang sa isang araw ay marami.

1.     Nadaragdagan ang kalusugan ng puso at baga.

2.     Nababawasan ang tsansa ng pinangangambahang panganib ng sakit sa puso at stroke.

3.    Pinahuhusay  ang mga kondisyon tulad ng altapresyon (high blood pressure), mataas na kolesterol, at diabetes.

4.     Mas matibay na buto, nababawasan ang pananakit ng kalamnan at kasukasuan, at maayos na balanse.

5.    Nagdadagdag ng tibay at binabawasan ang taba sa katawan..

Ang paglalakad ay mayroong maraming dagdag na benepisyo para sa isang mananampalataya. Sinabi ni Propeta Muhammad na ang mga taong tumatanggap ng pinakamalaking gantimpala para sa kanilang panalangin ay ang mga naglakad mula sa pinakamalayong distansya papunta sa masjid.[7]  Sinabi rin niya na ang taong nagpakadalisay sa kanyang tahanan, at naglakad papunta sa masjid upang maisagawa ang isa sa mga tungkuling iniutos sa kanya ng Allah, ay magkakaroon ng gantimpala sa bawat dalawang hakbang na kanyang nagawa. Ang una ay magbubura ng kasalanan at ang sunod ay itataas ang kanyang katayuan ng isang antas.[8]Talababa:

[1] Imam Ahmad

[2] Ibn Majah

[3] Saheeh Muslim

[4] At-Tabarani

[5] Saheeh Al-Bukhari

[6] Saheeh Al-Bukhari

[7] Saheeh Muslim

[8] Saheeh Muslim

--b2_6227de41b8cf23fc502482991e29f777-- --b1_6227de41b8cf23fc502482991e29f777 Content-Type: image/jpeg; name="Health_and_Fitness.2._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Health_and_Fitness.2._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMg IyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09 PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCACGAV4DASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD1Y5Ud MioWcYrN0/xBa6xDI1qWWRDiSGTh1/DuPepSZZlLR4wvB5rVLuc7muhNJKW4qJpMCoJDJGPm/MVC WLdTWqiYSqE/m7nAqyl2VTYR9Kqw4BJbqeAaszRhohghm9aTS2HFu1x8VxyV/vd/SprmAPGGgUFh jI/vCqdookkx5gJHVcdfpTJ7yYy7Y2IVeOVwaFC70G6iUfeH/wBoSeYBsUbeMGphqJJB2jjtWdtK kFsc04N1rV04mCqzuWLq9aThMgHqM96oOiqxIbNW1tJJuFxn0NWhpMe1dzENnmhTjDQHTqVTJz6G kyc8ZrohHbp/yzTK+opHjjlTaETYeBtGMUvrC7D+pvuc7uPvUbN7H8DVy8tzbXBXB29VJPUU+ymh hkxIikHqx5xW/P7t0cvs/e5W7DNOluCxWMjbnuRWg+p+SVSaMjHUis+68t5w0OxRjjYMVahsIpPm mmDk9s1hNRfvSOqlzpcsHsWhq6GHeuf90dasi9BKsSBxkms2bTraKTzASq90B4/Oo7qzn2A28u+N v73BFZckHazNlUqxvzK5pzXSY+Yk/Q1TuZVIyhOCKpiTyIQkjGRh1JqB7tRwDSULMp1brUeZXLcG pY0nc/Lk+9UGuxuBBq9Zaj5ZwDVNNIiMk3ZsnhnnhZsZOKkS8YEk8Z9KsPcRuoPykkVC9xEUKuq+ 1Z3v0N9upZWX7VhFfY3Y+tTvEY1x5hNZ9tLFuJVlH41aaeN8HzFjPQ56Gpdyk09TM1TMYLluT6Vk m8m38O2enWt68jjmXY8iOrdCp6VjzacwAaJhn+IMa7qE42tI8vFwqc14Eb3M/wDrvMyVODk85+lT nXpUiXABb1NZ7QzM4URs5J/hGc1YTSLkkJPbzIGPULmuiUaVveOOFSvdqFy6PEe2NSseX/i9PwqQ eIoGTfJlcfw45qpFoAyFmlIfPIHYUXPhpw2baRWXHVz0rFxwzdrnSp45LmtcuvrdqqLIWyCccDkV m6teK+2a2uuoxsU8j3pz6GRbKCHSbux5XP8AhTLHQFuppVacoFUFTjOW96dNUIPmvsTWeLqLkcdz M+23GwrvJB755H0rR0qU4eaWTMufvMc8Vl6hq+n+G782t9MJbgcYgG7H19PWqmqfEGz02GSLRbZL mRhzPKhES/T+9VV69PltEywmFr86lN7Hbve28MZkuJ4oVUZfcwG3/wDX2rzPV/Hmo3hlhsxDa2ky kqyjc7oQRyT0JxnAHfFcfqevS6pe3E2rTF5ZCuCq4VcDHAHpmopmWIqLeXfGoAjJP368yU+x7cYu 3vFq2uUl8uBXdHQeY20k/ma00i22kTwSgq+W/eDBJ7msGw3WdzGLUC7klALHnao6kVo3ev21rEsK Qo0qgndFztz2rlqX2RvC27Kj3hsLxjbYZZWw0kuTyeg+lTp4qaMiJoELRgqWjPXn+VYMtzNfSqHY Ak/eY4GPeoogPMIHOByTWjhFpXEpNbHpl0bnTrr7ZZu0c6jajA/d9PqPar0PjzWIrOJ5RCojOHOz O498j/CqM7Q30cTwyb0H3gp5xjpnviqi2rRXMizjdDK20BRnA7E1tCa5bPcwnD3rrY6G18fXdwRD d2KmQEkkOV+gxj0q5b+MrKZgPs1woPU8Ej8O9YN2rafcxTqA6rg4I5zjFYd/NHF5LIhERmxKP9nH fH4mtYVOZaGU6dnrueqx6jZyxJLFdRFHbapLYyeuOe9WhOQuGGVNeMPqC3CXISRipACq3Q84rS0/ xTe6fNHbC9LEYCRH5gP9nmtLrqZ2fQ9it9qxNJbqRng8/dqNPLjyx3SP2J7Vw8HxBvmt2b7DAsSn J+fGPYetb+j+M/D+oEebcm1lwP3dzwD9DUXNUk7JGupR5SZF5b8qnheO33DZnceSR2q5E8M8aSRe XIhGUZcEfhTmmQZDMCe4qHO/Q0VG2tyNblXfainPfjpUoPrUYlRiduA2O/FRtcbV+Y8fTrU2vsaJ 2Wo+QgjKiqksjJ8zr+7wfxNI90wb5QPpUqTLL9+Pd6ZHGatJrVmTkpaJmY372TLMT06+lXYdG8xQ 8zlF67QOcVJbwxpcb8epx1xV5ZFlc7GVsDnmqnVe0TOnQi9ZFI6CM5inAU9Mip00eBEGWkZgc5U4 z+FFzNLbKcA7GHJz0rPjv3in3M3y56ZqOacupo40qb2NG4tUCDYhCjs5zmokhnkbmSNFAwBjmk+3 o68ufp2pGZGI2nJPSlqty/db0Jbm1tTGFeLnuy9TWObOz80hyQOwrUbeGC7WHoKpXGmzTOXjDFj2 qqdr6szrbXirmVdaa8bnyfnXtgVXMVzGceW4/Cugs7YwBvPgYv6t0x7VYgmtJxt2DI61bnbTcyjR UlfY5yM3fHJA96u29hc3WcyBF/vNWvJaecM25VMHgEcY+tH2WcKN0iMvoO1S59i1SaepjNpF0kn+ s3Dswpzadc5AaXI+vFarQuFIaQgegrPnV92xnOzP3u1OMm3uTOCgtmM+xeUMs/P1qWII7lN3Cjmp oLK3CAySSN3Bzx+VTtcRpDswhPdgMUOS6DjDq9BbAQxbzAnPfAxUz6oAwUqQtRLONmQOCOMVQuWX cQSxYVHK5s0c1TjobBlgnDbSA/Y1mtHPHKXxlR3zxisPVNatdCthPdE7nOI4g2Gk55xXC6/4o1Hx LM9p8iaUWG21BIdyM4LMOee4oknBhGaqI7TVfiLp+kh44VkvZwzIywsAqkepPb3FYl38V4ZrGWPS bB7W/Y/NNOQyxr/eGOp/lXnkc0qXTbtsi9SR1APrVSWRvMkkhCNG33d55yahlpk15rLXbS+cxkY5 JdjuJPX8s1nSXM0pHmSEr12k8UrJGIVKbpGz87YwFPpTceWQ7DO1ssMdPrUlWL66a15txLtznaCo B2+oHpVFwbZyPvlfuMe3vUj6gDF8q7Jd3BB4AqBUDuGnLEE+vJFIaJpLx38uO1Z1HT5eCzGhrJra ZEfG9lJ5OAp9/epPPit9QimjgCQKcKgO4kdOahvZzcXDiNmMRclFPakAjTx/ZfLCYkLAH6Dvn3NL bW7STsNuSB3NbWh+DbzXY/8AR2RDtyXlkCrnPY967Ox+Hem2FvGmuSS3V2VyUglCxxjtz1J+uPpU SqxjuxqLZxFjqlxZah1yobJQjhvYitZNejvFV1laKcc7SeAatXVpZX8k8boiyD5jIOp9Bx/niud1 PSZ9PuNmVdMfLIoIDZ9jVwqxk9tTnvdWOptNTW5kaS6ZdpTIAyd59vSs3y572OecxER7lVV5yO+a 562eUShGleILk7hkEf8A66tQa1La28sYVmYoY9xbGM9a021iO3NZSL0Ft50UghVWcFg8fOzH+yet ZMkx86Q8qwPUD+lb51XSjo9qrTTvJDiNiPkc8fqtYsr6d9t3LvMb8EKcbTjrTU7kuFi6sLSQwrMB sbGwkHLd8kdsVN9jlcecLhAX+aSMnoPX3Jqmd89tG1m825ELYHOTnFbf9nTTaNB5zYkZArKAM4/x ocrdRKLeoaf4i1Tw4qGK7Zbc9mOVf/gJ/pXb+GviDbalcCLUBFbFlz5h+UA9uvrXCLHDb6UtrPEZ 4FOWXG4kZ/hJ6H1FRNptrdSrLDC6qq7VKyYA9Ac8/lSdS26GtD2KTxVosBuN17DutwS4BySPb1zT bbxPo94yn+0YBnoJDtx9c14z9mWGXds3xRDCruy0h/8ArVFb2hnufJgd1llYFQ+GXPv3p8ytcfM2 z6FjktnUOoVlIyHAyD9KjkSJ8lHIb9K8/jN3HbwrNM0scChQYiQF9eOtRXviXVdLtUltpswxZDCU ZAGec/41hDExk7HRKk7XPQAWRhkhhVa7ieV90b7D7VzGl+PVnZP7QtliifaBPESV5749K63ckiho 2V1PRlOQfxrqTRyy1ViskuooChmRwRj5hmoRp00mFMy59SKvEUvar5rbEct9yqdJMWN10Cf9kVbt BHbkbpizDoSOKYyZ61GYh6VLvLdlK0XdI0vtiA42dR94HNQzXrYwsbe5BqmkSJ/Bk/Wn9B8owank NPaFhLpvI3KWVh0XOTUBhaV2fyU3nrjjNICeuTmgzTdA2PrRbsLnT3GoJUUhh5f+zuNIZ5UGF6ex p/my/dk5/Cl81s/dUiqt5EuXZjBPLLhWOCKjZJT8pIx3qcsSSQMUZcfw5FNO2wrJ7shW3kVMq4IH 8PSofs7yyMG49Tmr3mufl2KR6YqJ7hIAzSTIiDnLEcUKTE4x7ipAIlVUZUY9ciua8U+LLbRN1pG8 U2qNxGpU7U44Lev0pniLxpZaaBFbn7VK0e8NGeEzwCf515nf39zcytc3EiteSEF5CBlhjggf1rOU +U05UyzqE8sk4vtWlkuL1vliQHlcnoB0HtUdxcCG5a0nj2rA6yhUfKqcY+Yjqc1lWSmO/EnlPLIm WCHOc+p/nT73zL2TPl7QTwqjv6Gsm76mkdNDLnZmnmfJwznJB4NPi3RqZYyx/hORxV9IgbJIWhTc zZyv3i3QVVu3aE3FtGhQKuGDdvUUXKsSPfqtoYhbxuHHLJxtx0wP61S2OYnlRdsffc3Dfn1os7Se 7ZxbpvKLk+/sPeuu0H4Y6lqfly6tKLC06+WTumI9l6An3qXJLqUkZem+GJZJ7Xc0EktyTtgRsuVx 1A71tyfCvUhbSPJqFnBPu/dwSucsvT5m6A+3Nek6Zo+neH7Q22j28UFyibUkb55HHU7n649hgVdt /O8pDOIJmfO5cZC/Q9azdS+xXL3PDL7wvdaFeIupCGaIjfvgk3g+3qKueCdGs/EXigi5s2msI1aW ZclFT+6CRyee1eraj4V0TWS3nRokinDNDLtPpy3Tp7UWHhK00CO4TSGeJrkBXKnc2AMAgnA46496 V5asVtStB5X9qRw2NrLPHboChjRdoTpjb0Aq/LFaafI5uJbSEuQF8w53YHYdsVVXwxf2Nu0NpqUO Jn8yR2g8ti3rxwajl0K/tkDw2sFxMzEM0kg4HbBb16muOSnzWsa6WPPbXUAGzeW6pJIMZRsEjqGO P51Yt7i0vbtl1O2aRHVtrBs7Gz1z+AxWE01viSYxOCVwCrDj3q3bI7KYrmV1MyJ5Owg7snqfToOK 0d4u6OLlu7ovX+lLLaGGNSyqQQVbJQ98d6wrpZ7OVIpkE0qjlSmW2/h1FberveaLcSSFTLGUChly Ru7Z9D1qeO/ivrLNxGpeIJmRVwy5GcZ7itoV2ldi1W5xaKs0q+XnJP4VahtlnLB03OpLNhsFvb2F di2kaJe27LKWhnEindnYY1/ke5qhq3hhtHDNBeR3EW/DCVcPgjgZ/KtfbRfUq11dFHTdch0fUbiN oEaGQBflP+r47etbl1qVjfaGn2qQxxT/AMUYIZCvP154rltRS1eEvtkhlJxtlTBBHUZ+tVobuSK3 8lpcJICuMc4/wpypRnJSNIzcVY0IJAqvarfNJFJz5bD58j/IqyZ3s4pIpz5sZ/gYAEHjj/69UIbd 7e5WSJZAzRjo2Wyc8j/CpZFRraeLbJ8jDJ6c++etau6MWrmqHmkO26UBT90bdpxj1qW108T6xk3c dtIPmJ8vdEAOnQ5qiJ1WzV5rpfNXPLAlQP7oz3+lWrHWl07yl0+FGe44YyDAYk469fxrGUpW91BF WZ26/wCj2C3LOtxGq/6yLlTz1I6gVEjRXUFx5zRtA6kDOCCMY6fj+lc/rGpyCwaKTCXcilJAhO0I O+cDcM9qv2N7Y+IIks1RrK4EACurAeaR2HuevNcKpNR5mup2qpd6HO6lF/Y/mQK7PDGwCDdux3Oc djXU+CfFUVuZLC+kVLNv3ltITwmex9ielc94j8O6lZwJPbyecFbLJt2kn196xVvI5CNmI2VQrQsO Afb2/wAa9GlOLV07nNUT2aPdzeWqj5p4/wA6Yuo2hJAmH4Ka8y0Pxf8AZreG2vQxUMUR+rL6Kfx7 +ldF/bUbRM4RjkblIxjHvXUnCxxydRM6o6paL/E7fRKYuq2zZysoI6DbnNcjLrkucRxKvuajjv7i fzv3zttXPyjAFJzghp1GdW2sxjP+jS8epFA1hcrutpAD3DCuEmvGjjV4fMPIViGPWqgvLl5MiR2A yMFuMVSlF9CHzp7nor61Ejf6s4H95wKqTeJo0yBFHu7ZkyMV55cXJaQhiyZ5U9QRTI2nVx5UzBwN 2KrQTc31O2bxYx6T26n02/41CPFkzbjHdghTgkIMfyrlftuzb5xDyA5WNgCPTJrUgle/O+4C+TEO AQAGOMDjt9amVZLoONJy+0zQl8YSRuFlmm+YZGF2g/jVdvFtxI4W3LkkE8uT0+lYM7zXBGZcgnO1 8YX0q5a309pDOVVfNcbUk2qoX3wKmVZFKmr2uX18Q6pexE4kdOmN+D+XesK/1+a6ka0gVMOApYk5 X1JrMv8AWbzzsXF2JCjh0YjCgdBt9+tVrRV8+Qx7yBnnJ6dzWUq7NY0Yblyx06S5065u45o4xG4T zHYc84JA7iqtjDFeXEhkbzBb9zkbseg79OlSjR55LLzzKuVysVv2A6n6D39aesLQxKVjWMAEnYcE D096yTub2GLJYvIJI97Gc4KnPJHJye3sKiN2Gu4oVt2Z3lKojScemMelQTpJHcW6v+6yC2fQdPwr S06wO+5t0RZZpIt3mgAhGHOAPpzmlJ2RSRDcyS6ZM/mRiOaE7TFtyYx3OfXHerFt4R1PW7loNNtl KIwRrmb5IgpGc7j1/DJrT0bQpPGF2FupY7ZcIbiSRt26PPBT9QSeK9Sje2tUjs9PjAhgxH90hdoH RT3rn5mtWaKKZzvhfwdY+C7driZ0vb7Od7JhAewQf1rfjnF1AZJoYQh5IRcEE9M1HfXMmm2LS3Nv JeSb8rEmCVHbj+lJcNcahbxSvA1iEIYlmBZh/dZRxt+tNau5WxY06G2v2kRISxjHzM33T+PerUt5 bR7kiBkKL88gHyD0qjo9zFboyvmONhkkHG3HTin3E53l441EQGV3naCPp696qzQXHpHcRyecrwEq oMabAv4t/Sk+0oI3uL2REkbIUhsg/QY5PtUAtrZrc3ZuU818uZBwR2z9cVBFeK8Uky75GbAjVjkK o9OOKSTDQddT3P2xJYkklVR/qVOMehZj069Km+0eZ5STQuG2ltrNyvPQ4qleXa2yL+/DuOSu0D3G SegFX9OtJNSjaWSZPLJzHsclsHrk/wBKUrvRbiR5Bq2kiGBm0mBpftEpWRW+9H/s+mPQ1ctIGtb8 SXMyRwkpGEQhmG33I479OhqOS+iW9KWLhmnmSVuP9Xnovtn1p+v30VzZrN5yRPCd6RAcsoPzMT7j +VcUZ1NIy6mKnYldLGCe7W5vFuDJDsCxuw6k/MW6bug6cVmJPZ3KJax2UtvnmQwSlug7A9fxpusL Zy3zNDPNDEsIbz5E+U+gwORz3rZit7CG2ti1zBPcy2xeRsYWNscDJx1roVopXRTv1KL2NxBbPdxX UV3bqMBMYkHTrng4GeasafJa30ki3M0htxlGUnO/03HqDWRY6pMIJJAruvlIArJuBJJHP0q3afZA HEcfkTMQsfPykkcFv1qJ3i9jNxV9DSkGialKHvdKlgfdsfMhXgdD1wff1rL1bRdEnCnTI5YWAO5C xKnHU5NTSx3cAW2vIE8xiSjZyrL659OtHlQSbImdhFG2Bsbk+gPcUlWlHqJtozm0nVdOiQ291E8f ojhmUEZBxVKS71BmykUcLoQSQvEjdMjPc/410t3ClzCq2bpbkHGXQliMdj07Vasfsun20d7ELm4u l+4km3ZzwSR6Dk/Wto4q41e5zKalfQLGt7Gk8WeE2DgevHSoJ9emvGVFhtUIOdwXBPbFenazHbRW ay77dpZysbErwUPPTt+Ncjc+FrEXO6OSNIJZ9qCX7yAdcdiM4op4qEtWrG06bitzMuJ7YW0TQBmk xggjAiz2/wBrpR/bSPaLGqBJwdm+LgMT0x6fQ1b1rw3HaWvmWV5FIsRCMI5BkN2B/wAmuWgIS6QR ksQx+Unv7+1bwnGcbolqz1PVNC1ZdXsYtM1RUklcAxSbjudh1yOze9ZOu+BrmyefUYId8fJIAJKD +97/AErE09NRtZYJIbIXMO3G1+x74Yfd+temWl/e3EMTebGtvt2ywSDLKcdA3f8AGuGpP2M7xejN 4x9pHU8ue3ZJI/30MhcFldT0HfPvU+n659lLeaZJI3UKpHG0dQcdMc81t+KtDhk1FpYYmgUIGbdt Ak7ZUjoc9jXNR28xldbuKQRxoXTOTnb39PeuynW5lc5Z0+V2OkiuUuUB3Yj7Hrz6Yq1DdokqWzM8 SMpEeRgFsdPxrA02+XTZxMIjNDKSrKw3K/uR7ZrYvdZbU0t4baC2WFlO9GyAp/3jyO1W6nMzGyRV nvFSH7MFXJPKE8AnsarrC0ygt+7HsOv09qt2401LmKPUbR0e2yJPJf5HJ7g96feSi/z9jQMkS4i2 feKnru7cd+9N1rPlQuRdyGZ4YYY1ObglsBjGRz6UkUtssijYpJyDtzgA9TT4IJns2+z5nWZSjRuc HAPU+nsaSaQQuYbiZFfOGjjXzGPPQDpU+0vsNwe9hd7xZMURxwBgAn86gkvWZxHcSgc42ryT7Z6V C0zXtj5jW8UaxSEI5kIDKOwT61AblreIx7VaWM/NK6ZGTzgVHMwUS3FH8pkXyY3LEASEk/h7VHM5 W08xpWkkzjep2gDncR6fWlti5uF85tsj5VVPLZI6/lVeVoRHbReY24t0kUDyR6kflis+Zt6lqJBB YJOBPdfLGHOCOAp/hJz1z1rQ0+K1NnclklkiZcLI4ADseu1ewHHPvVFroQtudWlBLhkx65GQe/GD U8E081klvdFPm5HlsOV74A6EYGfwrTzkaRVxzieyuY1mAjMiAbcfMwBxVHW9R+yTtaxxlrhgvyjp jt061TluL6+vfKt1JbG3cD9xfc+tb+kadHBl7mQ/a4gfndclkJxj2x1Psacp8urNFbYw7eK+1iWJ WmiRicqC21UB4x78AnHereo2E9rbWrxxGSRkEcBVvmR/4s446dKmvobjUdQETWyLHANjSQfdcAdQ e1dJpfh46jpSyX0q2aSx4y/B6YyB26ZyaynWtYIxvcyNBaDSdFVLjylMnzNLuO1RnIDDuO2Peu7s JL+bw8t1Z4WacrhHXadn97HbjsKtaL4V0exto3kmhd4mEiySjLIevI6Vow38OpGcWm8Rxtma4lUq NnbaD6/oKSpys7vUpHL+JdajtooYXYuZ+FJU/Njrx9T1rVg1KwGnW097qCCLyVIhZgSWHUkDnHua 8/8AFjO+vyrbZeBNxVSPuggAj+vFaHgW1tdYntrfWLeOYW8DvGzJgAE8E+uffpUUlJNSbNJWtY7m XUFk05/IEQckM0hIww6gKfQ1Jp9o2qxMu97dEY7pDH85Zhk7d3TGR+NZGn6npBuJUh2iCAny1c4V QPQDjr2pL3W2mdbWwt2keOQv5zNsAZupX1J96t4iEW7slRuamsXVlpd3FaSXETXE6+XF54CgPt+8 zDgcc8/hUSJdvaIsTJKIhl5IFZjIcevH596xzd3Qt0h1Cye4kS6jkjgmiEys+TufcPvkD6dfatbU fEc99b3Fvpdo52AiRkONqjORzwK0c9OYVgltIRcxyopDbd785U+3+fSov+EYguiWW61QNkl3tSFU k+3am2lnJJp2nu+pyFhGrMmAockdMdQccZq8tw1tMVtjJayY+ZBjBHb73T6UouM5Ceh4EJZ7e6ik kLbwwVAW2gc8g+1byadLPqEVwsouZJSY5olXIiz0xjtj8K9I1ax0vwt4ank03T7RJ4om8jzgHc+p yfrXm/hfVHS9lS2RMyKS7FQWCj68YzSqS0bXQxnZGvBJG99N51tbySJiNA3CjHB4/wAaytUkWw1C 8EkscrRqMMgyM8cHtgCtiCOxS6YQxbpXJkO0chscAg9j6CuAu7ySS4maTksevOOPSscPFVG7IUXz o7O4vLK78Ow2tkjIXlLT/vSoKqo5Vf73vVGLy5ZIhHItvGRujlOdquPuqR79j61z6apNIoV2LEJt x0xz+tWtOM5gdEtzMjZWaMdSnXit5Qa1ky1G7WhttqEk4hUQvIyJIrKeGjOeo9uDxTcpILaWJm8m JBnIGA3Rc+uefpV3Z9pBgnU7SRbpcAfvFUD5GPr1wR3qw/hy6t9GSN5V8mOQgpjAkBP3lb29K5HK EdHoU6elzHfW3Z4j94Mu4qDlQRnOD6Y7VoNpetXUKMli4hkUPHK+Fyvpk9fSor3Sba3EVhavJM0i 42SYH7wnqD0qc67fLA1nLLuaJQF3nKgLxgDtzSbuk6S+8xajYjTU7u2u2uI7gGSFRBK8iBgGPTj1 649KhublJIJog00joyyYU8njr7emfpVF3tFSK4Ri5my8+eB5it0H4VfstMbUreO+S4ht5droIyfm mXuRj7v1rSSUNZMbutyUG3s7xpZGhlwgLJIoK7j6j3/StDXdZsbyzLQaTa2bJt+eFQJCSOme4zWD dyKJUWK2ItGG2Q44LjoSfw60qW2JI4ponCINwZn5Y9QAB0xzmqV7XbDW1jS0zxJd2FqIUiSW3bn5 xkBieRn8K6uw8W6RDtSbEUkzYyU4/wDrda4kwS2u4SFXRgPLOOOO4AqvbWsE17Grbd0jhlcHLk9s g9BnqK550adR8z/AunWlHRHpWqeHLXVGMunXO2VDl4uPLZuxwelcTe/btDv2sL+NJFnG8M7eUSf9 ntirei+Ip7HUDDMqKZWMgeT5wW6BPbkVel8TWWpaZDFq1rHejzf9Yybdh9iOQc8Yog5U3aSujok1 JX2ZlWiW2p25RRJCFxjPO4d/mHuO/Ss26sxYzkxSSO8hJ574PQf/AF61bnwfPaiS40e7b7LJk7Ax Eid+vQiqEtxcmGOLUoZmMx+/j7pxgA/zreFSMtYMwnTdtUbGo+HYLSy0+eO8k/fKZPNmXohHJYeo 6cVFHpFzFZ7jIlvBgMbm2+cEegGM5PXJ6V1i2f274fWtvcolxmTAlY42Lu5Pt9KpaRZyWk7W8lyb hd52ZQjy1H8OOlaU5qpPlkjnrUnCPMihZarDPaS7ZZHm2BFmjUR5K8HI757/AJ1atrizvbZvs8Nu lywEaiZMfMO+e+ParOv6Jb38bSwIbe5VdqzKnUdwQOxrB04alpeoFri2gls7eE+XsQsd/YgHoevN TXw84y0IpYqN/eaRavIrPR3naYRtOiebnZkBT2BPGfXvWNNI19cK8kG2IA7I8ZIXgdf1rT0rxFJJ fySeW1xufLQzR4VscDJPT6+1bWmWOnajCt1piFS0jmSzY/OrdWxnqCeajndttTqilPY4ueVrdriZ xtCKpIj4AB4AIHt785qnqCSw3+6WF455wpiAjADKeAPXoK3r+C50kQ7YcEyFnZfmYdQDjoSPfpVN Lf7ddRfapHuJossj5Prggjt25PpWimkhuOtiOO2cTfY5WjeZSzRNGAMkj5l3dyDjinQaXYWkFsbq QRsoPnh49zbh0wR0I9/xqy+WukgVVu/s7MLZVUEhyeGHrxnk10Fl4etIIFlnhkuJAd5WY7Y89SNv U/iaidVrY1UNNSlp+l2dpi982SNGjJDMn7sKc9sfMSe9S2HhqW/Di3SK3kdCm0udqY4BU9mPBwad fy3NqI57b99O0hjSHG5NrcLn0C5rqgZLaCJIJY3ReJriNhl2P3jjt/8AqqIRlJ+8Dt0KOheCI9Kz LORPcA7kDZKrkYqrrml3mreKNNtvJlWzQb5SgwrBedoPv0rfivpd4EMF1IFXlguFOe+Tjp6VNdhp dkN3MEjIDbVJyecjkdDWnJHcq9kUJLRra5Nu8LwWlzL5skoPmh3PXf8A3RnGKSSOM3F3DG5vm85E by1wHfGQpxxgDHXrVm7ubi3YzCVXhU4SMDBY9B8x4PvTRo0SS+abu8V5pd0bmXIQ8kKg6AD6dq2S urEt9Titb8Iz61qbItw0Uj/MxUEBV6Dj1rodP8KWOnWDWyS3MrNHsaaRssfYe3tWzGPKnm3yvLKQ N8k3BGPbpz6Vet0Mm1WGSeQPT1rGFN25ZO5Umjn7jQLPTrJRZj5du3y2UEn1INUtBuF+0eXtVnIA EgXlMHnPpW7raSTwyW0KlFkUZlVcnA7CuMeP+xmdluHcoPmZ+D9PpXnYiCp1nKO40m1c72HUnVgz EGHOFCKcisPWriK/1e302Zlht2XzpJZV2o8hPyp6FsDPPas3RtfuNUnubeaMqkIAt7iOJsuxzkf3 Rikfwpp+rRKiahduVc+cryBhOe5LdiOgx0r01JzSujPY2dU1HTNOsCs92EkVAQAAeQeCSKfbyzXd mGCQPO5EkguHComRwB6n+lYGheH4dM1e7i0W6vHhjAE1td2/mHJ+6AxwCDycit25ijvIGOpRxpZq yCEXEaZDYOev/wCv8KjkanzXsl/SKMX4hSRS+HlKwrLIQEQsudrbucfga5DRrbT9Fs8TpFLI53NL KMk/T2ruNUsri50q4jt2xNE5cf7Q6MM/SvKdRZrfUJraSUSFPXIz7j2oq0nKUqd9Hqc8+ZpWLOsy 21jqlte2UjeU7l3G/c27r6YAwaL/AF+H7dJHcQxvazgBkCBQvHXA75omiW70JUkQOxkUQ+UCM/Xt +dd/ZeG9NtvC0F/q9mjzwxgIs6DKY7v60W5Em1e2hEYX1ZwHhXSWEkklzBhWUlSwx8vYjPr2rY02 1t9BmuBBOsvclwPlHZcfzP0rPvfElxc3ExmtgqpMHCJhVC9sEfhwKbqMwuNSnSHbIXjD5R+c/ToO e3es5xqTk+fRMOeTOk0+WLVAWvIzHGtwIyqYHmIOuD6jirPjPXIRoXk2EbxRpIABnLEe5Pv2FYGj SziP7fcNttrVPLKFPvSHnAHr3q5LbrfybLuCNoJx5lu78iNgOuR/LvXM1GE7NaIFUfwsxLa/in1R BLvSSNVOxgd2QO2OnPc1an+x3EhikAUl/mO7axOd3WtabQyLS4ezuXu9TVQNzRqpPsD1C9K5g6Zd Jfu05YM6BZnPy4kPYf8A1q3hOnVd4u1hvyC7sIXlnmhlSCNgcxkcl8YAA7Z557U6w02TTzGyzQiW IbmUMSNvXcT2BrQtNFc3vmSb3EJVlfAXzGHUGoWRra3Ml6EheR23RjH+rzjBP1rR1brlTuDvbUjg u3bUBGxSZWxu2KSh7g57fSpLgrMsnlOdwkCC5bkJ9cduTWde3EVhYxrp8rqJiACc7iVOD+FXraaL TrW0t2iPmSA7/LYffPXdn26U3C1pRQWFEcpmitYyzXEeAew2sclv/rUt5pkzXTvbLJIyL0hBzvH8 8nmqc9reQXRuIypgWfEYZtzYxjqOuKu6XrswvJWUiLap6etKSlFc0NRWNGyvtJit/KuAkcpdUkZx +PPpUdwmmXYkitbhVdmJjAblm/zii18CTXX2nWdT1CK2stxZkiO52J5wey59TUt1pmkwafH9hRIn YqY8sScd2OfUf/WrCfJCStJ3f3I152lqza8K3bpLPa3kUu6JQ5QnDDtge3pXSt4b0iSGTVL6BshS Qt05WNR6lentXIeJbp9OurJ9DKWltJa7Z1jUjO4jHJ5J6Cl1vUbjUNAu4J33gMqq28lsDGR+Nc8Y 3mqkdpHR7VL3C1e6qdREulicRWgRTD5IKofYY/ka0vDZkhtJreWUySRsN3yYByODnucdu1cdpGse XqFvBNE0vlELEwfAUEYwT6/1rd0zxGIZltSheEFjLKqHCt16/wBK78PV9jUXN95wYxurSaW51DuC TUJRXPIByMVHbXkV8izW7b424yP6+lS42tivYumro+ammtJIzL7SS0ZaDAkUErn1/wAKsWtgJFi+ zYhldv3UrDaqORz7nkd6i13Vhpdum0r5khwCwyAM4qnpF/8A23ePaXUUPkY8ze7lANpz8o7+vFeX ipQ5/d3R7OVKVNWfwvY6PUfD88jC4RYjdyIPtAB4du7KT0zWImkanbyAyWs0aNJ5bSxlGLA/xH2F aWma/Y6fPDYJfrd/aZT5W1SFjU/dXJ75GPxrpZPsJRZJIo+SffJ7j61zunCbu9D24zfRnHf2RZWr l0uGgL5EzLyX9+egrBi8Uq9zBbtHJJC7FBKehx0J7c1v3/i63fV7MafNbjTbu3liyq/O7dAduM+1 Pi8J+H7LQZZpbdpp2gCssbMu0AZGFB68Zx1JpqEbku72MnRr99UuZ7fTIS0zXW2fOWVQOjD0AGcj 3rqUubPwxbtLe+RC0hCo8xA3n+h/nXCar4ltbQ/2Zo0TWVqiqZlEJhdpMclv4vzNXfhvqKeJNOvN N1IQzPDKrESjOY+3XqQRW9KPK20DVlqdoNaW/l2284kCjcx2naoPTB7ZHase4udaOpwwxQgW7SYm fP3Ux94j+LngD8605ntrX9zY2629sHHKJgZ7kVRj8SiyjlW1hmubliTHGqn5iPeuadZ+25WzRR92 5vxwCzgh8uSRWXr5ygk/h0FZ99dxXxhljLywwht2B0YkDIz1xWHpL63KLm51mG4SRVO15Z1YIg7M o6knv2qG98VW9ndR2Co7XdwVEKRoSWzwAB3z69K6pSd9EZmrFrFvLHKL66kuUkn8pYpVCqABwFx/ Pmsi68RWNnKiwvJEsZLZViTnOetbA8O3Utyl1d3a6eA3mYTbvU+vOQD78n0rjIbWztvHVlDaXmoX 0McguZZHQbUBY5yBwF9z0q0m/iJZ6BZatc3MEckkPnwypgELsY8dhx69RXC6q9rc+IotG01Li2uJ ZFjdLhwVCnklW5469zzXYzLNrNzDIrpPGrdYpxsVc9MdTXJ+FhFd+PY522mOOG4ihDDJZlb5vyBr KK9o2mtEX8KPRdLsYNN0/wCx2SeXbwxhUUHPB5yfc9zWHrljq2n395qGlJBLBMik2zEh/MA6Ifug Hjg981oXuoR6bKEkY+Y4wp6/L/tfjxVceIY/s7xXFswRyGLZztPT+eKJ1oxlyt6iSuZmi6zd3qTx 3l8ou5EEjacsZQ2p6gBuueASD60t/d2pnTT7u2ngDKbrIUSGVicFgxBBHT3GRWhLpEkCgQahc7ZJ A0qyYywJyxO7rx/Sn399c/ZkbSh5spc4QAErHzjpn0Fb6Pcl6Fm408NCI7eXZvG0P94g98+tec3v gDUNO1Wa4JM0Uh3FxyD9c8j6V6JBdrLLPAz/AGUlz5JVtzFhgntj8ux9aydV1W6DvFeIMqQoVDw5 z1B71hXrezV7fMcIpszvCWgXGn3rXBCS28cW0CRMbn/vfT2x2FaviyORvD08Mk5hnuzsU7N+QOW+ X0xxVm21CREDptAAwgPPPvVOe6murkLIGmDArkAZGOuCetccsYowtBXky3Tu79DxjUvD+r6cGlks 28lWJ82FcqD/ADFamg6ddT2DXMEHlF3AyT1A6nHvXp0+ryrZGRgFigTCh8Epjse5PrXB6trgsdYW aa4ZkkTMcaDop7k9CO3FarF1K65IrUyqxUSvqVzd2mnw2tosaSIGnbA5jXnO5jxUHh+fydS+13V0 lxbwQEoBJ8kZJxg57+nrVTxfcR3i2s8EuUK7cZPzfh0H8zWPZXBjtZlBPmNtVUH8Rz0xXRTo89HX d7mHJpoejaRqIe9nurjCxx/PKxbKqvGB6ZPvSTzffZrhjby/vMoASRnIGPXJrDWzvo2TTY/tFrBF bhrgeUSzO33j6HjjPYDFQ319HZLFbxkqjElsjawUjofTp+tcjw0XO8ev5EpW0NtraW+tWt4bmKOe EOwk5xjpnjv61h+INOv3vbeEqVdohEcNuBJ75A6GrVhq5RbMNIsjMGUs67VKg8AnvgVt/wBqxGOe eC33xIAoMSjJ4xhT1J79OlKLqUZ6K407HPW8cUkqwzRF7uFAdhwo+Xjr6+9UtT0+W4aUzKqvI+6M huM45DenArXu9MtWnGo/a3kUbUlB4LMff06DipJWUuuJvNkmct0GEUcFfpxW6q2d4lXtsYcNtfyW KzpbN9mjQgtng46jHrnnNM0+OeGRb1JERnJLRugClFxnr+H1roYb1n8yIy5jQnJA6H0qKexgkhjg OPKePgFuSAexo+sO7Ula4lI7mDSrPxRoAOlT+QpcNcwRj5ZXGD+APp71zOqtPFfi3uIPNijJ+ZR0 ccjH096l8OXE2hyvHazbZJYlBErcEg/zArRWIxxyyPPuuHZ5FBXcWDHkY7joK46lSmpJ/wBepTtJ K5njUFulkimZ+MCTa+GDHngd8CqD6alvDNNap9pmkbaFVyTGSOCB39aoagL2BpWSHYVISPymGTk8 5HXj1q0l/wDYbtXa1eZQwDOik7Tjj9apU3Be516EW7mTqs8mmw21vc2xhVsO5A2mRemCfWntrtzD NcTR+cWuSghGw4A4H6dBW7NfBpRZXFi7QsDIyTgNuOT+tWZLW4uNNttzoiryImkAyB0+n09q09tF JKpH8RaEvhnU44AbWYjLEGRw3HmY/XPrW/FrVnMzhn8oKwVWfoxPbNed34k0TTw7OBMzsqmIbwPb nvyPw6URSK2nNBdTu8kcaOwIKrC3YfU55NdUK1SMU4vT0OOrhIz97qdR41DssRWAzglVVFPcnrnp +dc5Dqco1S4hkjKFV2Eg7uc9OOnQ/lXcSww6hpluUIKiIcdeMe/PWuP1DR5tOe4u7S0+0yynLt5h DAfToaurQU7ySvcww2Lgn7KbtLoZ87Q2l/HN9ol3qyskarnkdMiuw0zWbx9AiHmogaWV0Vjzcd/+ A45x9K5C10qRblGtRPNfXQCx5hJCsffsvbn3r0my8FRx28EeoXw+0FMOsDAIjHqo49+tc1SEpQsm evRuVNFudNm1EXl+qrcQDKmMYbHXDY69a19S1SxWecW8wll8pZQE7knHX1qKHStO0ma4vbVh5kcY Rnd9wI9l7H1PeuQvvA96vn3barLeMY2cRQLsdiRkY/w4opx92zZ0x03OS1K5uhqd/LdSNNM3SVuo 9OvoKk8JaiujeKLS7hGY3Hl3ERPLo3Uj+f4VM/grxLfiLyLW7kD8b7hAgRf9ok8Vv6R8IL0kvfXk EEyrhBEjOPqc49a7Y+5HV6ib5nodvrtzDHZorTRkzKGjjB5I9fpXKeFLHUtU8USPAGS2hOZ5iPkX /Z9yfQV0r+DbgpCkmpNKIYhGgeP7qj9a1YHTS7WMMphjiTBDfIcDq3oc9a4o017ZyktCrtI0hFb6 fYu2zfs+Yscbm+tcp4s1Ow1exS1kVI33B45wuXhdTkFT25HTvmug1EvdaeltbhXlnG8NnCqo5yfr xXOQ+BWnLrqNwfKfORA2HYn36Cup8zklEnoc9YeJNQ8QeLn0aFozhnKs/wAqKAOcY5bjpmtue1tv A+kCNpbnU9WuZ2mhSFCuSRjaQM5QA4AY9TXWWWm2unW0VvZ20MKQrtj24ZumPvdSfc1Zt5LhiTIu 7/cPP41rKyRK3PPI5PE1tpUMltFbLdKNzWsUXlFR6NJ3NR+HtB1WKTT7u4ht7C4hllkRwxlMyvyV K8AD3zXeX9nb36+XMrqobdiNih/H1+lRRRx29yzCLll4DnggdOe30rGXN9kpcvUwtQtNUMskt1f2 0lsfmXyoCCvHuTWXbXKG7Qs7OY2BLn7g5/pXUapeObSVZt5ZwFSONSyA+hIHSvM59VCXBtrcuZB8 zRgd/Qf/AF64cRRm6nMjWHK0dvfasl3N9ldo1M4MQLcKAR1J9cVVkbXHiAtbKLWbWFjCvkXxtxGR jgouOffJrkdLvYr68MN69wqeWVE0Y+Zc8EjP867Hw6lto1k9pp128lrv3oJ02sCevP8AjWtKp7H+ K9WRON/hN2GBI5C3zHcxBAOAao6hZ2/miYwr5u3JckngcdPWiipxkmqYQ+Iz442KLFGFAVwiszEn B9ajvbeW4jWFLl4XXnKAAHLccUUV5y0NHsY2rxssEgmcyMrZdu7AD/69c/qFnHrcTPHGkciMCjt1 2f3faiiuzDNpc3U5X8Vjf0LToYrWGymjSeEsWO5QMjIGOh7Vq614M0qDSJNQtbZIpLMGZMDk/U96 KKwlOSqqz3Z08kfZ7Hn1vqF3qmoxwSSYgjkaRRuJIUDJGf8AOKz/ABHNLc6lklQFAxxz070UV7cY RVRWXQ4re8QXdvOs0DBwN/H3iee56cVv213czyPpyEGCWYszFirDgcDH0oop1Ip2uDLMlyU0tG2K 6wy7Nj9BjuMVnX91MhyshKFOm0DJB9Ow+lFFc1KKv95KINJmnF4SSpzjOecL1wK2L+8u4rqJ1aKR WAfbIvQH096KKqpCLqbBbUbqkkiXC7SA7uNjA424H9asXms3dvY7/kJLtGzkfMGwOR/nrRRWcacH ypolkFyszGy1VGTzZY1VUOcKc8n3Jq1BM8F2IkkYDd1HX1P86KKynFOHpcZpX+n21nhmkuH80luX zjHUfSmQyva25U7WkA5Yrnj2H4UUVx0/fj7wMz4kj1p2dAUxlgzclWPoOlXU0S2iaOCd5ZJIz5hk GMMw6ZXuKKK0qylCXLF6AiS6lu9CuopnnEoc4O1cfLnOMVuRSRalGRGpTpuyB+lFFdeCm3FLueZj 6MHZtamrqMsej6JeQ6ehtmVRvZOSztgZzWdo9xfwaMYbmWKQxwjkKeSD8xyeTnI/Kiit6ySps92C S0RUtdYdPNkXIKMyAe39a2tKvPLj2EM00kPmuwOABwQB+Yoorhw/u3saS3NDw9cTT6W93MFW68xo m2MdrYPB6cVrOWuFLKdoHT1B9c0UV6llymfUrpcqrbZFLMDgn1pdT0y01+ySG9gjmt0kEipIvRxy D16eo70UVhSZUtxNEtp7e3uBeSxyTM+3MUe1IwP4VHp9a0pVMUGYsAAYAaiiuqCSWhDKGzewJwrD uo61aR/IikZB8wx1ooqREYbD7sfvCeSelZmq3s8DxrCEwW/i7enFFFY15NU5NDW42wv7q8iu2l8r zIsAOF9Rnp9K851q3aa4a5DHc7YDMfm64BJ+lFFck5N8jN6fUzow6TKcjCqWAHQKMgfjVhtUuQ+F bBxgY44GAf50UVXJGT1Radrn/9k= --b1_6227de41b8cf23fc502482991e29f777--