Date: Thu, 15 Apr 2021 16:02:25 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Kalusugan at Kalakasan ng Katawan (part 1 of 2) Message-ID: <4e94293e0d6329af4581605c5941d48d@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 100.26.179.251 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_4e94293e0d6329af4581605c5941d48d" --b1_4e94293e0d6329af4581605c5941d48d Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_4e94293e0d6329af4581605c5941d48d" --b2_4e94293e0d6329af4581605c5941d48d Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 10 :: Lesson 23 Kalusugan at Kalakasan ng Katawan (part 1 of 2) Deskripsyon: Maigsing patnubay sa wastong pagkain at nutrisyon sa Islam. Ni Aisha Stacey (© 2017 IslamReligion.com) Nai-publish sa 04 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 27 - Nag-email: 0 - Nakakita: 3372 (daily average: 3) Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Alituntunin sa Tamang Pagkain Layunin · Upang maunawaan na ang Islam ay isang paraan ng pamumuhay at ang lahat ng espirituwal, emosyonal, at pisikal na kalusugan ay konektado. Mga Terminolohiyang Arabik · Halal –pinahihintulutan. · Haram – ipinagbabawal. · Sunnah - ang salitang Sunnah ay maraming pagpapakahulugan depende sa sinasaklaw na usapin, subalit sa kabuuan tumutukoy ang salitang ito sa anumang naiulat na mga sinabi, ginawa at pinahintulutang gawin ng Propeta.. · Ibadah – pagsamba. · Deen - ang kabuuan ng isang pananampalataya at kasanayan ng isang Muslim. AngDeen ay madalas na ginagamit na ang ibig sabihin ay ang pananampalataya, o ang relihiyon ng Islam. Panimula Nang likhain ng Diyos ang mga tao, ginawa Niya ito sa isang layunin. Nilikha tayo upang sambahin ang ating Lumikha at dahil dito ang Panginoon ay nagpadala sa atin ng mga propeta, mga mensahero at mga paghahayag upang gabayan tayo sa ating pamumuhay dito sa mundo. Ang Islam ay ang relihiyon para sa lahat ng sangkatauhan at ang patnubay nito ay naaangkop sa lahat ng lugar sa lahat ng oras at kalagayan. Hindi katulad ng ibang mga relihiyon, Ang Islam ay isang kumpletong paraan ng pamumuhay; hindi ito isang gawain na ating gagampanan ng isang araw lamang sa loob ng isang lingo, o di kaya ay kung kelan tayo may oras o kung kelan lamang natin gusto. Ang Islam ay isang pangkalahatan o holistic na paraan ng pamumuhay na nagpapahiwatig ng kahalagahan ng pagpapanatili ng mabuting kalusugan at nag-aalok ng mga paraan upang malunasan ang hindi magandang kalusugan. Tinuturuan tayo ng Islam na mag-alala tungkol sa kabuuan ng tao, at ang kalusugan ay binubuo ng tatlong bahagi, espirituwal, emosyonal at pisikal na kalusugan at lahat ng ito ay magkakaugnay. Nutrisyon Angdeen ng Islam ay nag-aalok ng isang pangkalahatan o holistic na pamamaraang pangkalusugan at pagpapalakas ng katawan, kasama ang paggagamot ng ating mga katawan na may paggalang at pinalulusog ito sa mga halal at masusustansyang pagkain. Inaasahan ng Allah na pumili tayo ng mga masustansyang pagkain at iwasan ang pagkain na walang nutrisyon. Kanyang sinabi, “…Kumain ng kung ano ang ipinahintulot at kapaki-pakinabang sa lupa...” (Quran 2:168) at “Kumain ng mga mabubuting bagay na Aming ibinigay para sa iyo.” (Quran 2:172). Hinihikayat tayo ng Allah na kumain ng masustansiyang pagkain at tandaan ang mga babala upang alalahanin Siya at iwasan ang mga panlilinlang ni Satanas. “O sangkatauhan, kumain kayo sa anumang nasa lupa na ipinahintulot at mabuti at huwag sundin ang mga yapak ni Satanas. Katutuhanan, siya ay isang malinaw na kaaway.” (Quran 2:168) Ang masustansya na pagkain at pagbibigay pansin sa halaga ng nutrisyon ng pagkain ay nakakatugon sa ating gutom at may epekto sa kalidad ng ating ibadah. Ang pakiramdam ng sobrang busog o paghihirap mula sa hindi pagkatunaw ng kinain ay maaaring makahadlang sa ating pagsamba. Gayundin kapag ang pakiramdam ay maginhawa, magiging masayang karanasan ang ating pagsamba. Ang Quran ay hindi nagbigay ng listahan, subalit pinapayuhan tayo nito kung ano ang mga pagkainghalal naipinagkaloob ng Allah. 1. Karne. “Nlikha niya ang mga baka na magbibigay sa iyo ng init, mga benepisyo at pagkain na makakain.” (Quran l6:5) 2. Isda at Lamang dagat. “Siya ang nagpapakalma sa mga karagatan, kung saan kumukuha ka ng sariwang isda.” (Quran 16: 14) “ipinahihintulot sa iyo ang hango mula sa dagat at ang pagkain dito bilang probisyon para sa iyo…” (Quran 5:96) 3. Prutas at Gulay. “Siya ang nagpapadala ng tubig mula sa kalangitan kung saan mula dito Siya ay nagpapahintulot na mamunga ang mais, olibo, mga datiles at mga ubas at iba pang prutas.” (Quran 16:11) “At Siya ang gumagawa ng mga hardin na nagbabalag at hindi nagbabalag, at puno ng datiles, at mga pananim na iba-iba ang hugis at lasa (ng prutas at mga buto) at olibo, at pomegranada na parehong (uri) at ibang (lasa). Kumain ng kanilang bunga kapag sila ay nahinog...” (Quran 6:141) 4. Gatas. “Sa baka mayroon ka ring makukuhang aral. Bibigyan ka namin ng inumin mula sa kanilang mga tiyan, sa pagitan ng hindi pa natutunaw na kinain at dugo: purong gatas, isang kaaya-ayang inumin para sa mga umiinom nito.” (Quran l6:66) 5. Pulot ng Pukyutan. “May lumabas mula sa kanilang mga tiyan na inumin, na may iba't ibang kulay, kung saan nagbibigay kagalingan para sa mga tao…” (Quran 16:69) 6. Butil. “…at mula dito (sa lupa) gumawa kami ng butil para sa kanilang kabuhayan.” (Quran 36:33) Sa buong Quran atSunnah ng Propeta Muhammad, ang awa at pagpapala ng Diyos ay mapasakanya nawa, nakita namin sa maraming okasyon na ang masustansyang pagkain ay may kaugnayan sa mahusay na kalusugan. AngHalal na pagkain ay nakapagpapalusog sa ating mga katawan at nakakatulong sa paggamot sa mga sakit at dala nitong pinsala. Ang mga sumusunod ay tatlong mahalagang pagkain mula sa Quran atSunnahna nagpapatunay sa mga benepisyo ng malusog at matibay na pangangatawan sa pamamagitan ng halal na paraan. 1. Pulot ng Pukyutan. “ito ay lunas sa lahat ng karamdaman at ang Quran ay lunas sa lahat ng karamdaman ng isipan, kung kaya aking iminumungkahi sa inyo ang dalawang lunas na ito, ang Quran at Pulot ng Pukyutan .” Ang Pulot ay nagtataglay ng anti-viral, anti-inflammatory, anti-bacterial at anti-fungal properties. Ang WHO (World Health Organization) itinuturing ang Pulot bilang mabisa at mahalagang sangkap sa panggagamot upang bigyang lunas ang pamamaga ng mga 'mucus membrane' at paggamot para sa mga ubo. “Lahat ng Pulot ay 'antibacterial' dahil ang mga bubuyog ay nagdaragdag ng isang enzyme na gumagawa ng 'hydrogen peroxide' o agua oxinada,”ayon kay Peter Molan, director ng Honey Research Unit sa University of Waikato sa New Zealand. 2. Dates. Dates o Datiles ay mabuti para sa kalusugan ng pagtunaw ng kinain; ang mga ito ay tumutulong sa paggagamot ng paninigas ng dumi, o pagtatae. Ito ay isang mahusay na pinagkukunan ng 'iron', kaya isang mahusay na alternatibo upang mabigyang lunas at maiwasan ang anemya, at tumutulong ito na panatilihing malusog ang ating mga buto, dugo at mapatibay ang ating resistensya. Mayroong (15) labinlimang mga mineral na makukuha sa dates, kabilang dito ang selenium, isang elemeto na pinaniniwalaang nakakatulong upang maiwasan ang kanser at mahalaga sa immune function.[1] Pinayuhan tayo ni Propeta Muhammad na kumain ng dates sa tuwing natatapos ang pag-aayuno dahil ito ay nakakatulong upang linisin ang ating pangangatawan .[2] 3. Olives. Olives ay mataas sa vitamin E at iba pang mabisang antioxidants. Ipinakikita sa mga pag-aaral na ito ay mabuti para sa puso, at maaaring maprotektahan laban sa osteoporosis at kanser ang sinuman na kumakain nito sa tamang bilang. Bilang karagdagan, karamihan sa mga phytonutrients na natagpuan sa mga olibo ay may mahusay at dokumentado na mga anti-inflammatory na katangian. Ang katas mula sa buong oliba ay ipinapakita na mabisang anti-histamines sa mga selyula.[3]Pinayuhan tayo ni Propeta Muhammad na "Kumain ng langis ng olibo at gamitin ito sa buhok at balat, sapagkat ito ay nagmumula sa pinagpalang puno.[4] Sa katunayan ay napakakaunti ng mga pagkain na haram. “Ipinagbabawal sa iyo (bilang pagkain) ang mga : patay na hayop, dugo, karne ng baboy, at karne ng mga hayop na kinatay na bilang sakripisyo o alay para sa iba kaysa sa Diyos (Allah)...” (Quran 5:3) “...at mga nakalalasing / nakalalason.” (Quran 5:91-92) Maliban sa ilang nabanggit sa Quran at saSunnah, ang lahat ay ipinahihintulot.Subalit, hindi ibig sabihin nito na maaari nating kainin ang kahit na ano at kakalimutan ang tamang pagtrato sa ating mga katawan na ipinagkatiwala sa atin ng Allah na may pagrespeto. Diyeta Bagaman hindi ipinagbabawal ang mga pagkaing naproseso, asukal, at pagkain ng sitserya, kinakailangang kumain din nito bilang bahagi ng balanseng diyeta. Marami sa mga pinaka-karaniwang karamdaman ngayon ang nakukuha mula sa hindi malusog na mga gawi sa pagkain. Sakit sa puso, alta-presyon, diabetes, sobrang katabaan at depresyon, at ang mga salot ng ika-21 siglo, nauugnay lahat sa di-sapat na pagkain. Ang isang masustansya na pagkain ay naglalaman ng lahat ng mga mabuting pagkain na kaloob ng Allah para sa atin. Gayunpaman, hinihimok tayo na huwag magmalabis. Ang isang tao na sobra-sobra kung kumain ay hindi malusog, sa gayon hindi nito magagampanan ang kanilang mga obligasyon. At, ang sinuman na sobrang kaunti kung kumain o hindi sapat sa wastong pagkain ay hindi magiging maayos ang kalusugan at magdudulot ng pinsala sa kanyangibadah. Pinayuhan ni Propeta Muhammad ang sangkatauhan na panatilihin ang balanse sa pagitan ng dalawang pagiging malabis, at huwag maglalagay ng sobrang pansin sa pagpuno sa ating mga tiyan. Sinabi niya, “Walang tao na pumupuno ng isang sisidlan na mas masahol pa kaysa sa kanyang tiyan. Ang ilang mga subo ay sapat na. Gayunpaman kung ang isang tao ay dapat kumain ng madami, dapat nilang punan ang isang ikatlo (ng tiyan) ng pagkain, isang ikatlo ng inumin at iwanan ang isang ikatlo na bahagi para sa maayos na paghinga”[5] Talababa: [1] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Phoenix%20dactylifera%20cancer Ang bunga ng datiles: ang posibleng maging pakinabang nito ay ang maging isang pinakamainam na pagkain sa mga susunod na panahon? Nov. 2012 [2] Imam Ahmad [3] Chandak R, Devdhe S and Changediya V. Evaluation of anti-histaminic activity ofaqueous extract of ripe olives of olea-europea. Journal: Journal of Pharmacy Research Year: 2009 Vol: 2 Issue: 3 Pages/record No.: 416-420. 2009. [4] At-Tirmidhi [5] Imam Ahmad. Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/349/kalusugan-at-kalakasan-ng-katawan-part-1/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_4e94293e0d6329af4581605c5941d48d Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Kalusugan at Kalakasan ng Katawan (part 1 of 2)

Deskripsyon: Maigsing patnubay sa wastong pagkain at nutrisyon sa Islam.

Ni Aisha Stacey (© 2017 IslamReligion.com)

Nai-publish sa 04 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 27 - Nag-email: 0 - Nakakita: 3372 (daily average: 3)

Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Alituntunin sa Tamang Pagkain


Layunin

·       Upang maunawaan na ang Islam ay isang paraan ng pamumuhay at ang lahat ng espirituwal, emosyonal, at pisikal na kalusugan ay konektado.

Mga Terminolohiyang Arabik

·       Halal –pinahihintulutan.

·       Haram – ipinagbabawal.

·       Sunnah - ang salitang Sunnah ay maraming pagpapakahulugan depende sa sinasaklaw na usapin, subalit sa kabuuan tumutukoy ang salitang ito sa anumang naiulat na mga sinabi, ginawa at pinahintulutang gawin ng Propeta..

·       Ibadah – pagsamba.

·       Deen - ang kabuuan ng isang pananampalataya at kasanayan ng isang Muslim.  Ang  Deen ay madalas na ginagamit na ang ibig sabihin ay ang pananampalataya, o ang relihiyon ng Islam.

Panimula

Health-and-Fitness-(part-1-of-2).jpgNang likhain ng Diyos ang mga tao, ginawa Niya ito sa isang layunin.  Nilikha tayo upang sambahin ang ating Lumikha at dahil dito ang Panginoon ay nagpadala sa atin ng mga propeta, mga mensahero at mga paghahayag upang gabayan tayo sa ating pamumuhay dito sa mundo.   Ang Islam ay ang relihiyon para sa lahat ng sangkatauhan at ang patnubay nito ay naaangkop sa lahat ng lugar sa lahat ng oras at kalagayan.  Hindi katulad ng ibang mga relihiyon, Ang Islam ay isang kumpletong paraan ng pamumuhay; hindi ito isang gawain na ating gagampanan ng isang araw lamang sa loob ng isang lingo, o di kaya ay kung kelan tayo may oras o kung kelan lamang natin gusto. Ang Islam ay isang  pangkalahatan o holistic na  paraan ng pamumuhay na nagpapahiwatig ng kahalagahan ng pagpapanatili ng mabuting kalusugan at nag-aalok ng mga paraan upang malunasan ang hindi magandang kalusugan.  Tinuturuan tayo ng Islam na mag-alala tungkol sa kabuuan ng tao, at ang kalusugan ay binubuo ng tatlong bahagi, espirituwal, emosyonal at pisikal na kalusugan at lahat ng ito ay magkakaugnay. 

Nutrisyon

Ang deen ng Islam ay nag-aalok ng isang pangkalahatan o holistic  na pamamaraang pangkalusugan at pagpapalakas ng katawan, kasama ang paggagamot ng ating  mga katawan na may paggalang at pinalulusog ito sa mga halal at masusustansyang pagkain.   Inaasahan ng Allah na pumili tayo ng mga masustansyang pagkain at iwasan ang pagkain na walang nutrisyon.   Kanyang sinabi, “…Kumain ng kung ano ang ipinahintulot at kapaki-pakinabang sa lupa...” (Quran 2:168) at “Kumain ng mga mabubuting bagay na Aming ibinigay para sa iyo.” (Quran 2:172).

Hinihikayat tayo ng Allah na kumain ng masustansiyang pagkain at tandaan ang mga babala upang alalahanin Siya at iwasan ang mga panlilinlang ni Satanas.  “O sangkatauhan, kumain kayo sa anumang nasa lupa na ipinahintulot  at mabuti at huwag sundin ang mga yapak ni Satanas.  Katutuhanan, siya ay isang malinaw na kaaway.”  (Quran 2:168)

Ang masustansya na pagkain at pagbibigay pansin sa halaga ng nutrisyon ng pagkain ay nakakatugon sa ating gutom at  may epekto sa kalidad ng ating ibadah.  Ang pakiramdam ng sobrang busog o paghihirap mula sa hindi pagkatunaw ng kinain ay maaaring makahadlang sa ating pagsamba.  Gayundin kapag ang pakiramdam ay maginhawa, magiging masayang karanasan ang ating pagsamba. Ang Quran ay hindi nagbigay ng listahan, subalit pinapayuhan tayo nito kung ano ang mga pagkaing halal na  ipinagkaloob ng Allah

1.     Karne.  “Nlikha niya ang mga baka na magbibigay sa iyo ng init, mga benepisyo at pagkain na makakain.” (Quran l6:5)

2.     Isda at Lamang dagat.  “Siya ang nagpapakalma sa mga karagatan, kung saan kumukuha ka ng sariwang isda.” (Quran 16: 14) “ipinahihintulot sa iyo ang hango mula sa dagat at ang pagkain dito bilang probisyon para sa iyo…” (Quran 5:96)

3.     Prutas at Gulay.  “Siya ang nagpapadala ng tubig mula sa kalangitan kung saan mula dito Siya ay nagpapahintulot  na mamunga ang mais, olibo, mga datiles at mga ubas at iba pang prutas.” (Quran 16:11) “At Siya ang gumagawa ng mga hardin na nagbabalag at hindi nagbabalag, at puno ng datiles, at mga pananim na iba-iba ang hugis at lasa (ng prutas at mga buto) at olibo, at pomegranada na parehong (uri) at ibang (lasa).  Kumain ng kanilang bunga kapag sila ay nahinog...” (Quran 6:141)

4.     Gatas.  “Sa baka mayroon ka ring makukuhang aral.   Bibigyan ka namin ng inumin mula sa kanilang mga tiyan, sa pagitan ng hindi pa natutunaw na kinain at dugo: purong gatas, isang kaaya-ayang inumin para sa mga umiinom nito.” (Quran l6:66)

5.     Pulot ng Pukyutan.  “May lumabas mula sa kanilang mga tiyan na inumin, na may  iba't ibang kulay, kung saan nagbibigay kagalingan para sa mga tao…” (Quran 16:69)

6.     Butil.  “…at mula dito (sa lupa) gumawa kami ng butil para sa kanilang kabuhayan.” (Quran 36:33)

Sa buong Quran at Sunnah ng Propeta Muhammad, ang awa at pagpapala ng Diyos ay mapasakanya nawa, nakita namin sa maraming okasyon na  ang masustansyang pagkain ay may kaugnayan sa mahusay na kalusugan.  Ang Halal na pagkain ay nakapagpapalusog sa ating mga katawan at nakakatulong sa paggamot sa mga sakit at dala nitong pinsala.   Ang mga sumusunod ay tatlong mahalagang pagkain mula sa Quran at Sunnah na nagpapatunay sa mga benepisyo ng malusog at matibay na pangangatawan sa pamamagitan ng halal na paraan.

1.     Pulot ng Pukyutan.  “ito ay lunas sa lahat ng karamdaman at ang Quran ay lunas sa lahat ng karamdaman ng isipan, kung kaya  aking iminumungkahi sa inyo ang dalawang lunas na ito, ang Quran at Pulot ng Pukyutan .”  Ang Pulot ay nagtataglay ng anti-viral, anti-inflammatory, anti-bacterial at anti-fungal properties.  Ang WHO (World Health Organization) itinuturing ang  Pulot bilang mabisa at mahalagang sangkap sa panggagamot upang bigyang lunas ang pamamaga ng mga 'mucus membrane' at paggamot para sa mga ubo.  “Lahat ng Pulot ay 'antibacterial' dahil ang mga bubuyog ay nagdaragdag ng isang enzyme na gumagawa ng 'hydrogen peroxide' o agua oxinada,”ayon kay Peter Molan, director ng Honey Research Unit sa University of Waikato sa New Zealand.

2.     Dates.  Dates o Datiles ay mabuti para sa kalusugan ng pagtunaw ng kinain; ang mga ito ay tumutulong sa paggagamot ng paninigas ng dumi, o pagtatae.  Ito ay isang mahusay na pinagkukunan ng 'iron', kaya isang mahusay na alternatibo upang mabigyang lunas at maiwasan ang anemya, at tumutulong ito na panatilihing malusog ang ating mga buto, dugo at mapatibay ang ating resistensya.  Mayroong (15) labinlimang mga mineral na makukuha sa dates, kabilang dito ang selenium, isang elemeto  na pinaniniwalaang nakakatulong upang maiwasan ang kanser at mahalaga sa immune function.[1]  Pinayuhan tayo ni Propeta Muhammad na kumain ng dates sa tuwing natatapos ang pag-aayuno dahil ito ay nakakatulong upang linisin ang ating pangangatawan .[2] 

3.     Olives.  Olives ay mataas sa vitamin E at iba pang mabisang antioxidants.  Ipinakikita sa mga pag-aaral na ito ay mabuti para sa puso, at maaaring maprotektahan laban sa osteoporosis at kanser ang sinuman na kumakain nito sa tamang bilang.  Bilang karagdagan, karamihan sa mga phytonutrients na natagpuan sa mga olibo ay may mahusay at dokumentado na mga anti-inflammatory na katangian.  Ang katas mula sa buong oliba ay ipinapakita na mabisang anti-histamines sa mga selyula.[3] Pinayuhan tayo ni Propeta Muhammad na "Kumain ng langis ng olibo at gamitin ito sa buhok at balat, sapagkat ito ay nagmumula sa pinagpalang puno.[4]

Sa katunayan ay napakakaunti ng mga pagkain na haram.  “Ipinagbabawal sa iyo (bilang pagkain) ang mga : patay na hayop, dugo, karne ng baboy, at karne ng mga hayop na kinatay na  bilang sakripisyo o alay para sa iba kaysa sa Diyos (Allah)...”  (Quran 5:3) “...at mga nakalalasing / nakalalason.” (Quran 5:91-92) Maliban sa ilang nabanggit sa Quran at sa Sunnah, ang lahat ay ipinahihintulot. Subalit, hindi ibig sabihin nito na maaari nating kainin ang kahit na ano at kakalimutan ang tamang pagtrato sa ating mga katawan na ipinagkatiwala sa atin ng Allah na may pagrespeto.

Diyeta

Bagaman hindi ipinagbabawal ang mga pagkaing naproseso, asukal, at pagkain ng sitserya, kinakailangang kumain din nito bilang bahagi ng balanseng diyeta.  Marami sa mga pinaka-karaniwang karamdaman ngayon ang nakukuha mula sa hindi malusog na mga gawi sa pagkain.  Sakit sa puso, alta-presyon, diabetes, sobrang katabaan at depresyon, at ang mga salot ng ika-21 siglo, nauugnay lahat sa di-sapat na pagkain.  Ang isang masustansya na pagkain ay naglalaman ng lahat ng mga mabuting pagkain na kaloob ng Allah para sa atin.  Gayunpaman, hinihimok tayo na huwag magmalabis.  Ang isang tao na sobra-sobra kung kumain ay hindi malusog, sa gayon hindi nito magagampanan ang kanilang mga obligasyon.  At, ang sinuman na sobrang kaunti kung kumain o hindi sapat sa wastong pagkain ay hindi magiging maayos ang kalusugan at magdudulot ng pinsala sa kanyang ibadah

Pinayuhan ni Propeta Muhammad ang sangkatauhan na panatilihin ang balanse sa pagitan ng dalawang pagiging malabis, at huwag maglalagay ng sobrang pansin sa pagpuno sa ating mga tiyan.   Sinabi niya, “Walang tao na pumupuno ng isang sisidlan na mas masahol pa kaysa sa kanyang tiyan.  Ang ilang mga subo ay sapat na.  Gayunpaman kung ang isang tao ay dapat kumain ng madami, dapat nilang punan ang isang ikatlo (ng tiyan) ng pagkain, isang ikatlo ng inumin at iwanan ang isang ikatlo na  bahagi para sa maayos na paghinga”[5]Talababa:

[1]  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Phoenix%20dactylifera%20cancer Ang bunga ng datiles: ang  posibleng maging pakinabang nito ay ang maging isang pinakamainam na pagkain sa mga susunod na panahon?  Nov.  2012

[2] Imam Ahmad

[3] Chandak R, Devdhe S and Changediya V.  Evaluation of anti-histaminic activity ofaqueous extract of ripe olives of olea-europea.  Journal: Journal of Pharmacy Research Year: 2009 Vol: 2 Issue: 3 Pages/record No.: 416-420.  2009.

[4] At-Tirmidhi

[5] Imam Ahmad.

--b2_4e94293e0d6329af4581605c5941d48d-- --b1_4e94293e0d6329af4581605c5941d48d Content-Type: image/jpeg; name="Health___Fitness.1._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Health___Fitness.1._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMg IyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09 PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCADUAV4DASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD0uW3D DiRkz0I61U+x3ADLJeu4buEAIqObWoF4B3EHn0qeLULaeMOsgA6c0rSQrplT7KxLJHduJQRlZEBO PrRd3cCw5uoGjHTcvc+tXJmhkGGwxA4K9R9DWLcXk0FwkEbCYvwMnlfrVJNktpGHqUlxaB5LWVzb Mchkbv71iR69NHJuaSQn0Ndbd+H9RuMyOLXcx+ZUJ/P0JrntQ8KXkamRXjmYdY1BV/yPX8K3g4vR mM1JaofB4jtp3VZrctu4LE4J/EVqQ6vZpI1u7OQzZAdsgAelcpBD5UgUhevO5elW7uORUUskbEjg 47U3BCjUdjo3isPMzF+6D/MSrfzqS4ggjaJzAWUcrJ6e+a443DoNrrgHrg9q3tLnYYclpsrt2NJk D86lwaKjNMbfanc2EfmR3MEiL0VvvN6iqK+JI2jVpIW3jPQ9PStHXIre6iVY4Y3YdVK4dPcHvXL/ AGZVJ+bK91PaqhFNEyk0zRXxJvlJaMqpGOO1UI9SeO8MkbfIzZIIxz+FRS2TxtuT7p6DPSnpGQgM 0bAHjeegq+VIjnZrNbpe5czg4Hc9a5y7jS3unRTvTp16GrywBfMYSsAmMFRkUJcvE38Drnq4GTQl YblcqJbyTwblU7AcAg4/Smlzb/xMxFaIukcH9wARxknI/wDrVXzEHMhDMxP3cZAqtSbkKCe7bPQd cCpzMkW1YmGQMMauSr5Nsrvt+cduorKkhMpO0r+dC1BuxFPIDnJyx/So1jYryfoaswWu5enJ5571 KbUBcsceoxT0QrlIR5PzPkD1NIyhz+73fWrZSNVzTdwGNlUK5WWJQp3Fy1Rt8vA3Zqd1LNwTim+U W5HJpiuV/m9T+dJ83qasGI+lIIiWxTFchAZmCruJPQCtW20RhAJr1nXJ+WJTyfqe1W7SS1s7cCNd 0hbl2GKju75GU4O4npisZSk3aJtFRSu2U79LVEVYVCMPTOfxNZ+G7E1b8uW6kwOTVv8As6K2h8yR y0nYDpVXUVZsnWTuhLCESwll3BQfmJPJNTXEb4JVj7VSiuXTA6LnJAq1PqheMIiAAeo5qJQlfQtT jbUpi2Jxufnv71PBAsYIJOW96iW6OcsmTVu2X7Sp4KkGlJSS1CLi3oOZ4oE5Ys31qt9sG/7rBfY8 1d/srOM7jn0FD6KdgZck1lzGtiqt4XYhm2DtTGmOM7s/jU7aZISBjBPrSNprIcMQMelO6EVDI7HO 40ZkP8Rq8lrGn3jSMYlHyrzRcCl5bnqTQiHd1PSppZOwFJGrMc1oo6EOWp7Cui26MC8bEDuTTza2 UeUWPBx2PSrskYPKsQfaqs1wkBzJj61x87e50ciWxl3NspH7uWZcdAD1qr/Z1rJgi4lWTsc9a3Dq NhOApdCabNZR3MWYmGexA5FWqhLgZ8V1PbR7WeVgOnuKP7XRyDcQE7RwSKe9lLHkSNvPTINV2tDJ GUyN47HrVe6yfeQ+1l064mlQ20Y83u4yc1n6pp+nucKBETxuSj+zrl8iKBmK9Qval/sW+lVSbaTk 96tJJ3uTdtWsYsmjQhiIbnzPZkqA6ZeKSBBKQD1VTW//AGVNBkyRsvrkf1qQXs0ClLcBSTzg5FXz PpqRyrroYO29tUBYSgY6FTxVG5YzgBkG4Hhh1P1rsmubmSEfaLk7jxtI61QuLa3cZe2BJ6lRj8eK FLyBx8zkmhkfAOTg8UeRIRghiP5VvPZY5CfKegBzTGtJTnCH6VpzIz5TKgjjSNlbdz1GajksIuTG zHHTNaT22zO9Bn19KasS8EEe47fnQFjMS2IGMFT+hqNrQryCAa1xE6ZGP61G1vuY7jke4ouFjIkD v97n3pix/NyOK1Tb5XjA9sVAbdu3WqTIsyHzGQYTIH0qFnZj8xOPSrLRt3Bphiz9aFYG2QbEb73F II1JwuT+FWPssjdADTxaSx846+1O6FZkAgx95eaFhHJwPpUrRuowzY9qYNoIJFADDCzYXace1L9i YYPSp3f5fkz+FRkPIRwfxo1HoVnjIJy3NM8sd+auC0dvvEAUx7YpzkYppk2ZCsjIcrgUSyvKPmJx TilJtzxTsg5mQ+X3xQIjnGOtXwY4UMXl7mOCzN/T0FNji8v53IyBkAnv2pcw7F/TfDy3iEyHy0UZ LHqa6K0022it1jCYVOAcctXMWuqSwsxZzhjmtA+JBsAKNnpxXLUjUbOqnOmkb8EMIYoFGP5ipTZQ N1AUVycmvOX3IGH41C+tzN/eP1NZ+wqMv29NHT3UdnFnLD6CsO7aE5KNWe+pM38HB96hN1vONuM+ pq40Joh14MdK5zxiqxO0/NUzsAQFZTkfrSNFEwO+T5vVemK2hC25lKpfYrM+G4p8MjZ9KDADgI6s ffinLGsbnnIx1HSt+WJg5yPX7fWLEPjzduB/EaLua2vCFSVCO+K5pYgEBfy2HpirNsYI/vIEFeMz 10aSaLCjb0UFvWr0a/ZwFOQBVOHVYo1++pHpmrCanazEeYMY6E0J9wt2EnuZGyI4mIx2XNRadGQz yzI6+gPc1pR3MUg/dyIfoadsRsbju/Gq5tLC5dblBL75iEULzgn1qz5uV6nOOaWRLZOWRAfXFV31 WzjO1mI+gobTBJrceCNvCtKvoRmoTZRSt/qxGvoPWnG8guFyl1tA9aelzaomPPV2oUmg5bmdfaaw BYFeO9UltyGPzZwOABmtiebKFt59uOKxp5pHYsFIH+yK1hNsynFJjHs5VJYpgetIhZmAY7gPQ0sM 7yuA24juDWwsMMaghU59qtztuTGF9jKksYkJLoSD2IpjpHJBsZAqr0Wte4Mbr8/IqgzRg4jBYjpx UqdxuFijHpizxl3BUL2HeobjT40j3IjJjsWrV/ekgN36AdqZPZTMD8yfTPNWp67k8nkc5KrMSB37 VH9jdugx/Otv7KsTfcy/qaiuj5eEVlz3A61op9jNw7mK9sQSuw5HvUMlsUOG4Narqyk7lbPuKikL EBVx74FUpEOKMwq0Z+9zS4kkXljj3NaIsTLJ80n1Y9KlNrHAnEqyN/dxxRzoFBmR9k342uCT7VG1 sykjb+VaRTBI8tlUnPTj8KjEfmZDSFfQYpqQnBFFIu47elPYED7uB65qfycH5X/SkZB2OSKq9ybW KxQgdaiKf5Jq0UJ60hjppiZU8s0eWMdPxq35eaPKJ7cU+YXKQDGQzAE5zUbrvYnGKtGL1pNoz1FJ WB3KZSkKVcKA077JKAD5TYIyCR2quawuUoFeKTZVvys9vypRbu5wqMT6AU+YXKynso2GtIaZdH/l g/NL/ZV0DzCR9SKXOu4ckuxmbKPL9q0xpVyf4P1pradKn3sA+mafPHuHs5djO2UFauSW3l/fkX6A E1CI2f8A1cbuPVVJp8yJ5Xc0185ekjfnU8STSEbpG5p+eTxxVu2YHGcCvNZ6aKbrLC2UY5Hc02Sa 8kHzOCPTpWu4V1xwcVAVA4IGKhPyLM5LyaMjk5FaVprt6mAWO30NQkIP4VzUby7c4FNq/QE7dTTn 1uZ0+Y1nPcecTnj2qo8gY8Zpodk6U1GwOVzQAG0AuQPrVmC5WEjYu78aoW8of/WDNWxsYfLxUSfc aRuW2qo2PMbafpVr7ZG/3H5+grlWUk4UmnLJNCchyAP1qbdirnTSRNKp2mPJ9sGqzJNGRuXdt6YN Yx1m4TheaVdfk6NgVS5kS7M1HaSQ4cbFpPNjgQ7SN3qOTVJNaB67T9amGpW0nEkaH6GnzeQuXsxh vii4UFjnOT61VkvLhm6nPtV8S2Dn7uM+9L5Vk33Tj8apVIroQ4S7majyufnY1dtotgLRxgsf4m6C p1S3T7oBNDsTwi5HoOBQ6l9gVO25VmV5GwwLHuW6VHHaJGwYnLe1XSrd/wD61QyMsfJYZ9hU+06F ezW5VniJZUjDCozC8ZC7ET/bByakkv0UYALfSqct8XP+rUD06mrjKTIcYotvaEpnztxH99qpy28q HDFcezVE12z8KgB9aj2uVaWZyI41LMcfdUVom0Q7Mk8piSAucelBtWX7yYz61ytzq19dEvFdGxt1 yEiJJJ+p6kn9KW11HUbdwYtRMg4OyXMgx7g1akyHBHT/AGRielBtfasQavrPmGQXiAf3RANmPpWl aXl9IFm1W4trazHWUoFZh/sjv9QKJT5Vdgqd9EWPsyI+GJf0VBnNVzPap5zSzxw+U5Rlc4IYe3f8 KztQ8UhnaHSYyufl86Xqfov9T+Vc7Mssrl7iVnc92P8AWsvbO5t7BJHTvr+kRvifz5CemxQvHrjr UqeIdKkcQ2/lgkHHmgqD+J71xThUz/qhnk/Nk1XbByD834cVSk3uJwS2PSonLOoaJFUen9K1wloq gMU3EdJDz+VeX2WvX1jAYUlZomx15dB/sE9K04LC21OMzWl0ZSoG8S/fX/eB/nTfvEpcu53QMcb4 jhJI9E6U8vKcFI9vuRXK2v8Aa6BLe1u5XIGAm7IA/Gtm0sJ1jB1G4LzjILKS2R6Y6VMny7lRTZbn uFtoWknm2Kv3mHQfXHSokuY3TdvZ1PIKNkVbjtldCheeRDwUL7UA9CABWXLpWg2rFo4ZA644iujG tZqqupTpvoSGdcnb5v51CY7mbBigmZW4BIyDVK81aCDcubBAD0+eUjHqSeaq2fiJ2kZ7jXbi3t9p cRQxhmPooB4Faqp2Rn7N9WdVZ6LZpb+Zegzzn+AfdH4VoLfCNQkVmdo6YGAK4JvFAmkUNd6kIy2P kmUNt99qgc96oS601zcbjJfoFTHEzNk+vUVk4ym9WarlitDrN2CeD9aUOcnGaM/MaXG/k9a0sRcc JT60u7dUMjrEwTDPKRkRoMsR9Ow+tPUSeXukQR8ZILZ2j3NGgajiRjrTSUrFm8V6ZFI0eZ5HU4AR BhvoSf51n/8ACbW7TbVsJmX180A4/LFTzRK5ZHTkJmj5T3rJt/E+lzoCTcxktt2tGOvpnNN1PxCt tZu+m2lxNIpIZ5I8ImPxzmhySQ1GTJtV1+DSJmQ28rBejPldx/wqjb+MzLLCjwoiSSAMwcHap9v8 a4/U9Wu9UmMl5IXkzwA3yoPQD1qxpnh/UL/T5Lu1gWWIP5ZTdhm45IB64rBJ2vJm2l7RR6d9rKMQ TgihroOOea5rw5NevZtbXsEyG3wI5JFKll/unPXHrWuVat1BPVGLk07FshGx82M1KtlE38an8azf mzTxLItJxfQSkuppf2fDjj+dQyWaKeGYVU+0yD1p4u2P3s49qnll3K5l2HFSmcSGnx3Lx9TQskL9 cins0CjhsmhvyBLzJ49TYHp+lWU1F2I6Y71mbw33SKYRJk4U8elZtJlq5uS3AmwQyqfQcjHtULBW 6k1lRtMrAbHP0FVdQ8RQ6fujwJbkD/VA8L/vHt9OtCjLoDa6mpdPbW6K9xMkUbNtDO20E+mawW8V acjusdndSgZAcsAG98dcVzt9eXGpXJnvH3SHgKOFUDsBVUxspycj9K2jB21Zm2uiN+78V3Lso0+C G1HcsBIzH+QqheavqV5EI7u7aWNTnY2AufcDGapKjMTkjjnNRMZY5GG7cVPQ800hFg3rr8zRq3oB mrKX96ORHEpPcpnFVolnZXLu/mJgnoFKnvUJ86QAgsCeOppOT7lKKNFr+6TLPdLGf9kKtVHuIHcv LO00h78sfzNVHhVYzI7gHIH3eORSm2XbkMWfcFCKOcmptfdjvbZEsl9HtxEjADoTVUTZlBmyQM4A Hep7nTp7WOOSRDsk4Ugg+/8AWq8luyNtfg+nWqio20E2+o3g8jPPXPejFPELKcYxkZHHWgRu+dgL YGSMVdyRoHFPhnltplmgdo5U6Mp/T3HtSbGU4IIPuKURknAGT6UXEdLYeLVjw7f6Nc4wzKmVP0z0 +lOPi65GFikORnkhe/U/WuX2ZIGCS3QdzTfL4yDjtQ2nuC0N+fxPez4DzSMoPQtgfpVG51W4uXJb y1J4+VdoI+lZuGTnmnLICQHO31JGcUrId2SF3LkkjJGM4/lSLIU3DAwRzTCSv+eKQnG4HqOD7UxD xJjbgc4I+tTRM00zbFxx0zVZeTxnJ4wOtWI/OgnYKCDj+JOo7daGwO2/t2yjx9pSS3OcfOQfxGOo qw+qWSFV+0rEWXdlgQQPpXFWeoXMXz3Fz8o+bYYw6k9jtPGT6e2TWrpGgan4mtwy+e7MczMYcHn0 fufyFc3tZLc19nFnUWs1tsIhmiAY5Y7+p9TXN+MNVlkuYNIsQ7tN98KP9YSeB9K14vAEtgVHExBB A68kYJcDJIBHC/XmmDwjeWck+qTOWuACTcO2CkY67VHQkcD0qJV23axpGklrc4jXdHfRdXawmkEr qiMXUf3lz09qzlt2l3AZwCM46de9dr/wj1x4uupLrT4nS1jRV8y6fDy7R0GOOemelbWnaRp11YLc aSghixgpeAsUfo7ejHHQ1XPp5iseZCMISp4Kkg5HQ0LP5b5/iPBPr7V6Xc+BrSQFnOGzn5MHnt3r G1bwfZadaRMpnmvJ5RFCmQBn8Pwx9aOfuFjjZBHydpVfp0r0jQrWS30CwiaHY3lbiAPU5z9aqJ8P 7XaFnuJ/OA/eFSNu7uAPQevekufB15YWkkuk6hcFVBbyGf8A1g7gY4B9KuM7EyjfQ3GUjG4YPbdV WW8gjLK88KleSC2MVht4fvbmzhuNOlS5tJVDB2kKuPYg/wAWevasy+0fU1fa1rI0e770eDuHrS9t J9BeyXc6ZtX09QSbuIgcfKc1A/iCwDlYy0oAzlV4rj5ba7gVt9tMoJ+VSv8An86me4a2jCKAioME gfePU/hUSqz6FKnE6k6/ZKm7ZISeg2/1pJNftUw0UEkiEA8jBz6VxH9o3DW5w53FzgY9fep59Tlt meJcb8BS/Xn29Pwocqj0uNKHY66PxH5jqVtB5ZJAyTkU0eIHN00YigMaDcWU8fQ+9cXFqckbKzSM SMsCR0JqddThhto2GGaSUs64xgDp9eTUNTKTjY67/hJQSQI7dsthdkgBHHcH3p0Ov3X7tTbWzdVd hP0IrgjdIzs5PO7PHeie984tIWw7ckAY5quR9yeZHb32uSSQt5paCB22lY5dpI9c9ce1VYpNFimA jjmuEJBJPQ+2BXMfb4zZiJ8FucEjpnmmrqrJb+UuFDABiowTS5J20Y7xvsdrLfwrdu9xFGkCqSqx rk5Ixn61mv4ktftUjiJHTYEQSLkqO+PY+9cyuoO4ZHbIIwM1A04bqc/hRGk1uwc+x1Vvq1jJIv2u BfJJAOwkFeeD7intrelNNIracjoudx3nPXsa5y1uEjJkbkqMKM+pqvJOCDhQuepX+tPlbe7FzJI6 yHWtIjV1WKTawwSx+bjoBRJrtmlmbS2iKHG/c3G49TmuNEvGN3WpklyqNu5UFaHS82Cn5HTwa/Ys HFxpsC5+YtGCeQf/AK9SS+JLVbUrZ2iIxYFkxx3HH1Fcez993zdKBK0bjPUdabooPaM7k65ZQ2aS oiRgNkKybyDgevSoVurCeNcJbvI43b8EEk8kHtnNcZ57E5B257Usdw0cZVDt3Hkip9h2bK9p3R2w 1W0EyjFguwgKwQ4BPU5JqSa4ilkuBa3VpbwMMKEwG6ev6VxDyqWcIr+qjOcH39acLwpbNDFEF3nL vjLHHp6VLoPuP2nkdn9oeEnM0B/djMk6Bj7YPWql5qrr5dx9msjCCFXMQweMZyOtcnJNNNy24kDA 61JFdXaxrErsIlP3e35U1Qa6idRPodCutSNeiKG0gO1gWcoF2j1yOlT2Ot28Lsn9hWtywYkuSTn8 D2qKPT0gso57mEPMyZ4yMqOn5DtVu0vZ47OONbGKPJ+SSMcc9OvqO1YSqK3u/maKPcsDWbeS3Qw6 BDH8wO7O7IzyMdatCaG5kieWztUBHyw7dvPXOetUmZopnRJGnlJDbo0yqnGdpPc0kU7SQ+fMhSR8 FI85ZvXB7etYub3RaS2LEtjpyp5sltGhOAURjjOff3zUUcdk3zCzi8uP5SST+vrUKSvdkyRcdMKQ TuHcnPoTUAuGQlGCL5eWYdd3HX3zxVKc31FaJsQyWFmpYW8cbGIspK5wfx5/CkaVbqfN4dwC/Ipw oUdeD171jC+iuDIuAqMjIUQgcegz/nrSQXUclnHjCpHlM9STRyy3YXXQ7Gzj04OlzdW9kgMhjjRl VAQq8yMOijOM59cVr2F9qupWY+a3S0K8QbyGlUHqMAZUdhxx615vDOm4BpRIg+ZUQDY0mecg9cD8 D+tdtoOqyrbbUnW6lLhW+0R8FMZG3GQMZ6Edq6lFsw5kdFFZxzRK0awyR5V0KXTlQ394cAjtx61V 8QDUpNAv0maDmB/OYKdxGOSAO9F/euysbbapTlGCc1gweKPNEtjfOQ9wGTMoClhjHTqB9aLO47o3 tEj1K58NWbRrpzW7267QN67lxyDjv9KVXYYzDaFU7xSPgdsDjj0rkTq1x4RvYNP05mmt5bdZFWaT AjPfBrWi1u2iW3t3TymnjLOpXlHzyAf60+XULmybiJXQG2Qkk/8ALRhzisy+ni/4STRnmRfmWVIN pOxZCOC3Oc44GO9Z8/ii1iI8wHJJAKkHJ71ha34jNzYI0KGOSKZZoZCBgEdOPpVcornZR3caA5tT uyQVVjtB9s1ILxCBmBgQfmJkxXIxeMRPAskkGZCcOVBAB+g7GpJL2+1W3CwxxwxSYDFi2cZ5ABH9 a1VjN3L+kX1k1rNJY2TpC1w5USTFgTnlgOwJ7U+5Z5izrJID2/esNtSeVtCqowAMAY7UzyiOuetX ZE3ZnTRseWY5HRhVOe3e4kQSTF9vI80g4/IVuiMCphGv+QKiUUUpM5V9LDBm+zxSMx7xgZP4ECm3 GnpGrK+nwMGXgYYY9xg113kxkYIznrxTHt4GYFoV4HBx0qHEq5w76TDFKCqqyHnG5sD25/lUS2aH MciR4D7kIBP1xXcG0g37/KAIPA2iozYxgkpEP0GKTixqSOA/s2Mu4EigB+gB6flUo0iOZQUVypHO IWOPXmu6Nip3fuhntlgMcdqfDp2VUGBTj1PH8qLtBocG+igR7VhkH+2YmPTv0qJ9ERUOw7yB1KMv 869F/splcEWrDJyQJyB9KJNNIOBYxtn/AJ63B/wpczCyPMjpZQMwTcAOoYEfzqobY5OImOP7vNej vpsyu7HRLBm7H7Q5P8sVQTTJnVl/sa0jIOeZ5c/XiqTYmkchHZ5+RrYq4Geep/A1Ve3+8PLOR1Hp XYzWV2kir9gskx97E0v58mqU9vOEYumnoSM/fYs3+NPW4tDmDbsPvIw9KcLc7MlGxyScVupbkKSW twM+jU5oHaFf3qbQegU022gSOb8lmxtUnJ9KPLbPoa6KK3eNXbfxjGBkfrmnTW6fZlAQlwRyJf6Y o5h2OeAkC5LBR15ApUlnx8uCP90V0E0O6CIEAHJ4J5qv5SKCCp9qOcOUy3upt7bgh9crQJZdvMaM M981pLbxbxkDaeual2Q7JAFUqDxSc2ug+UyjJt+9BGD/AL5q1CsRaMlogSQeJOvt0qaW3t5NzGNQ CBg5pfsykxRxqMq3ODRzNrYLWLeoa3JLAYHgYIGHQcEDtUcWoiQH7Q8zI/JUL0wOP8+lXruzluoF REXjkYJ5xVZbCZARGFL55APP/wBeuNQUY25bGt23uRx6rHbxTSwl/LGQFbszHk/lnmoxdwNJFNG+ ZFBXy+FH1z7097FleWOZQWxt5PHHNVXtFfbhB0yzGqSgJ3sW21fyocIisr53ZPIPQ8/rVGa9CRZW IMwYfvCT83timyacTGCmcAZqrPA+3KjPOAc84rSEYdDNtkoXdCJnBC8LjPBP/wBbFXbW5wiotueB yTwD6H69azWjM0Q3Z3g+vb6VZszLECVLAvg5zVTSaBbkllevBfRyxfIyMCoxu9unc13mk3putWWW 6ULLJGBIoZFLSr0baOxBxjrmuE0+3FxfbWU7EUszk8Jz1P8AnOa7rw/byfbkeG1DQiMRI6JhYUHJ GcZdie/bPWrJR0yqsmdxIXrknH4ViarpWlmb7RK8okU53oo4Hoc9a2zEMcoR9QeKp3qggKIkJf5Q CvX8zTGjjNRNi00LIY3kRApknlXGOmCD+lZVzqggbcj7ij4O2UZPsByR9cmu2OixxHa6Ar/EpAOS evao/wCwkSYukMUCnA568fUY6UaDOIBv7omVEnkRRyCcqOf7vXk+tJeRTxWir9kuU+XLlgSh57e3 1r0JdJDo2/exPR+c/mMVDc6PHJCwZ128Z3Etx9T0p3FY8za6UxhfJiQ45YKcsPfJ/lXd+ELsTaAi u6jyWIO3+AE8ZrB1nR7OO7CL5aK2AgjLHB9Ccc9+n6UyxuxZLJZieKP5giiOQ8t3zwR+PSle60Hb U7yCeKZmWOXeV64qYwscYVueny1n6Bps9pFzMgQL9wJkg+7HrW8toTjcXbPqTzSuKxnm2cD7oH1F KLd+DuX/AOtWsLOJRl05Hpj+tRNBEuQYiQOnPFPmYWRQ8vacbh754p3kknO78+pq4iIv3Y0A7ZFI VAHYD6dKBFTyuxIOfTmniBVPQA+5pXcBSQAcVG8wGCOhORmqs2TzIsLE2MKVyPc1II8dSD9M1VSZ tw4Y+tTowK+/ualxY1K5K6g/w/lTNuOnFMebBxv59M0u/PP3qnlZVyN4weW3H33EVUeygDElSd3X JJz+tXSRu6fMfzx9KaxBJBI47A1pFGbZnz6fDJj91x029QKq3unAWsgjhixjAHzc/gvat10XbkjH H41WfYWyDwORzitEQzhPnXcFh+Y9R5DZH0JxViKLeuPsrqOxEbc/hzXQT6dHNM5Ilw3ODO5U/rxS x6bCkod3uVbBIWSTcV/HNWkJyOfEaZIxtOc8r/n+VXLeCKZPvxyBfmK+Q7A/TArdFqg+aNJ2ZRw2 Vx+GelW7YeWyYZlwOMS9Pw6VM4XQ4zscRfRrI+0QuAeMCB8jnryBWRJGyO2EkC9MkbQwr0W+tJJ1 3FY5NucAMxxnqSc1zZ0KVoZJJI7eNnYkBizcevQ1lGLRq5I5VnLZC5J/z0p0McjAECTJOOmRW2uh u52R3VpLkcBN2Rjv92rMXhe+wTJAgTaDuy67R9R/hWqRDZjx2t2Yy01vK2TnO3bkfy/Cta1toi6g W6Kzc7UwuD+JrobfQm+zIhbfKODhzgD1PrUq6MEZsXCAg5HmYXPsMjJp2SJu2MsbVGjZdjKB8wHr +Rq+2kh0jGJCRyPmI49qfHb+WuImDE4BKyHg+4ArQtw8YG5wRjqOf1rOcbmkJWMSTSkjIYiT5uFI nKn8eCBWVd6IWlX9wzqOGHnLx6HpXZ3LsIiY0U8Yxis6WKJyrPCq45IVyo/TrWXsrl+0scRLpkqF 0W3G1c8nn9KgbSY3JUWzq3UnzcAj8ehrrrrSrd1DG2VyejF8kimW2n2Sloxa+U7DoXOD+YwKfsbI XtEzk/7BhWEuwmUDOcOrhQO57iqUenNKNts+8L1JBB9uK7uTRImUNbomU++qOilfwBAP40ReG5jM 5jibbgDeEDA/rWTgy7o5GK32rHb6erPECXWQHDXMg6kt2Ren5iuw0uSdLdPPUHJ3YD7ixPckcfgO KRNJjnmtplkkW9VfklVSNvouw8Mn0rWS1SCzNxcRC2AOWRcMM57cc57Y9aq4iZIv3aHcFJ6EjH+N NNj5n+tlZuOCqk/rU1qrGQy3MbiQD5V6qoPb/e9anmv4rRSJNyybdwiHzuR7qOR+NFwKbWgMojJy cbm3HkelSfZkSUAfN/ExbsPbj9aZb3F7PdZeOJfNCuYl+ZoVP3d56A46LyeSTV5E3yNukLeuOKFq BVuIenCnJ4yCf0qq1gXG1WII54XAB9q1GBHBySfU0io5bcoCkcZxgn/69GwHL3vh6OeXzJikgxkt ISGH65xUB8N28s+4Rws3G8KcY/D+tdWybiRIiEjqcZ/PPAqPbAD90ZPZSdv5U0mFyKKGK3QLsxjg EJj+VPafaC2ce/rTpGA5XvyTtNZ8kjb+Mlj0z941UY3JlKxYM7dzwfen4ygJyO/Ws0kncWZ1weeR kULOpB2hmxwCQSPxxVuJCkaEg4yDz/Oq/mqTwT6dOtVfMaX5Qu1MHcVPJ9cHsPzNDToq5AwvYKOB +NCiDkWSOev4imuoXLAdOOlVBebRjYAD0Yvjn0x1pstzKwO1TnoCSMVSixXHlMHOMe/rTllKSHOf ovWs03Lqx+YdeoGM0puSy/LKn4gZFXykXL8koydpPvzxUccyowOQo7k9/wABWe0zk58xSAOpA3fn UZnPBUhmPY4wPwI5+tNRFc1jcx8dAB13cUG6QAfN1+7g/wD1qyFmOc5LY64cPipxdIqFg0bFurcI fy70coc1zQ+1rnG8M/cqV/oaia6UcGQqeuHGKomZMbTg8fdIyPw600XKhSEJUegcMPy4qlETZdjk XBMW1s9cuf8AGnmQL94ICPccVm+ep4YxrnplRUnmAgHAYf7NWkQy+J/7oz9KUXGOPu+xNZjSj0x+ ANJ5+BwVx7NTsI10u3U5G38hSmVnUqrsnP3kbBH0NY/2hv4XIH507z3zxJkehb+lKwXNHyVZGST5 lzuIlOdx9eBTI9NggxJaCOIg5/dyMPw2kkYqmJm28nj2FRmaD+JnU+qjg0cqHzM2/NclQ4hIXoGG QP1zU32poPmSKDB67GYBvzJxXPeZEefPmHvS5BUsjkgdScA0OCYczRvpqVuW/fRbGHdRuqVL623H ZMVX/bBUVzH2jqBKD9Rij7URwzAr/vHFHs0NVGdWbqKTgMj/AEcf1IqCS6hwTIMKRyd3X61zn2gM cGFWHY7yCKGnaM/xg++DSVNB7Rs3maxb51MQOMZBwaetwB8v3gOmJP8ACub+0g/eCsfY4NG+MnhS D7tVciFzs619UhYKs6syDjEcgJ/lz+IqX7bbAYZZzGOmIirZ+grkQ5B+UzD/AHZBUkbzquRBeFT0 2tx/OolRiUqrOkOlG4UNcM7NjKbpyAo+vfjvVW41Sx0mNLq9uY7aNDi3gGXabjHmbT83PRfxPesw aj4g16CSGCJbG1PyvcuvzNj+Fdx498/Sp7TwglvdvdLfXH2l/wDl6kcNIfXHBwK4bHXcnW61rWos 2aro1o3Imn+e4ceoTov481VnsxpPlwTatqFzJJyyPIIo29N4UZPqec8YHJq7qNrp+l2zzXr3VyQu SZJmbcegA5+8TwAP6VV0zQFikF9qaLJdyDPlO2Y7QegyeW9T27U+W4c1jW+wzLa/uLq8tC+Wfzfm aVj/ABSA9PoDkDvUX9pzaeIk1FbaJXkESSW7EoWPTcp5XP41ND5UfyQptUHpuJA+maxfEjrI2m20 swRZrsO7Px8kfzHAx64FWo2IvdnRm5YsC0hJ6ZCYA/Pmo5LyRQGad8ngeWgz+FZK38ly7SCKcsWI V5Qqn8M8/pUwkD53bdwHzkKWPX7uTgD61XKhXZa+0sWACPjH3XfOf6mmrcSAEtG8S5+V2Refbk1R l1OGLcFlm25KgLIOW9flGP1qCKSZwWeKVSxxvP3yPx5NNRFc0jdhi8buzleuVJYn2HQVnzXYWLLA ln/gVzx/vMP6VXlmc24ETbyp/wBSIxjr37Cq0pUEASI7KTuKjCp7e/06VSViWyeS8VNokcHn5Itu 1FP1/ipxuZRhpXORwCvOfoBwB71m+dJCGeN5NrdX5U4/pn2qESopy3UjIXYSx/HjFXYk13mLKTIQ c9QASSfqf8+lRi7RBhUUDtx/WsslAeMhuuGfdj8aGmGNse7kdS45/L+VFgNRdRWM/IiA/wC9wfwq OTUbiXK7HC/xEJ09s5rKDc8HJ9OWP5Ux3I4DKo9OTiiyC5de/wCu0fUsDTPt27J8tVPrgg/hVYtg AAO59WkOP0qJpWY/MU2DoGYn8s1RJaa7UkArvH0G4/jTfPVj86hR2GCTUSv5WTlxx95WFNad+drs R7nJphYseavR1OexXp+dSMwOMxMp7Fsc1QWUDI4J/wBo8flR5gDdAfXaKALZkC/dO38KTzldvmRT 74qs0p253HHsKRZ0XlnGPUCi4rFwOE6bl+mKXcC3ySybv93/ACKqeehPyygj0fj9aVnZxlQpHs4o uFi0XZRlnb/gaYprTLgDcM+gGKomXaerr9TkUpk5IYAn3/wp3CxcEu7ooJ9On9acJ3BGQfxTOPyN UN4zjaR645FKJthBKbl7ehouFjUWUHJLKM+rY/nTWfrh1b0AFZrzQuflDJ7A5zT7S5jjkO7kHoSm OfrSuOxoRKZf4Mr3O08VMWhdurFgMYbCkfrzV06pIIIpEtiFAxl87W+mOalOvxGNftFui8dD0/UV k6kuxooLuZSRtGx8qWNWA6k4J/SmlHH+ujkQHpIIzz9fWti0vrORsfYfJUn/AF6AFc+9PmuzEWaG WcxZxvh+QZ9wSRR7Z32D2S7mCdsbjBDr6g4pVJzhVZRWnPsuFLo2XPXBUk/hVF4yq9HDdw3FUqty XTsRtL2JBHr0NNaXJwDn2qJzzyajZ3A+UnA9K0UyHAtFnVQzROq/39vy/mKWO6Kn5JSB6LIQP51S juSjfKp3/wC0SR+VPW4dnJwnI/uAU+YXKd5bC2s7aB4DCInjyr53DHrkEgk9c4+tTXepRWdm1xcH BBBVc/NJnoF/vE/5xXNN4li04Tz6fAksSLvu4bdj5ULHoysygBj3Ufe6iqDW2reINU/0gSpEqhjF bXAzFGw+4Sf+WhHU56VwaHXqXoL+TVtTXUZTAEtwTbxmTem/oX2rycDgE4HU1cF1rN2oazjbyW/5 byxoi+5CZ3Ee5IrQhsbfT7Nf9HW3jA+4+3GR0HHB/Ko7m8cQI8mYvMBJd+Dgcnap5bA/i4ApoCAw XMkkQvdRmdW6Rx7IFb/vnJP0zWek8A1mWSG0MzxKYFSIZ6HLs0hOBzgde1V7m6kuoN0AYRSnyoGZ SRM5I2kE4LbepPAx61cSyijtYoItiwwHALNl3PdsDhc+/rVolkpkmVQMtBH0+SERgd8AjJJ9+9R3 EyhT5xVnB5Vg2V496i8sK6ojzOHyN27G4+w7CmMFCnOxyBhRkn86okcl3IE3KocJ8u4n5QPoMUAr LIf3bswGXAYgn0GagcusYHmRKWPLMhO3H90DjNRLsLlTJJclj95+MfQUxFqfG5TIVRBn92q4X/I9 TVC6mc4RejZ4OQo9Bjrj6VYMMcrvhRwQrEscAew/pTHn3AW1u32ZMkyyIvzEdACeuSe2cU0waKTH yyRKSu3nOMHPoopouZhkK25frkinyiJG8tUMaBRktjc3qWP0H51XaR3P39oA+VVGBj6d6q4rEu5z gvgjPbk1G7ghjuGC2MKNu72zTDIyrgNyTtG04zUJeNC5LKdnBJGAB6D8aBWJw3U8lR33EAfjTPPI OQcDttHFRGRSclS2ByDnaPrmh2+b5mKN02n/ADxRcLFhkaTezggEdWb+tVwRu++nHTaCf1o3JtO9 gFz/ABNx+tI43DOcAjtRcLDlZiuEVio67BimvJyRkoD1+XBqFyScBzgjnAzmkVlwQzhx6Px+VO4E 5AA3BgffrTDIw6F/w6moXkUN80ZT/aj5H40hYceVKNx7DigLEwcgbvO2kfwsSKUXW7qDn2xiq5Z2 /wBZtH160hZcYOfqDn9KB2LGSfmyo+vNAnVT8zJn1NViVHT/AAphbJ+dD9QKLisaywySWxkGxlz9 /fkD2xUcmxYSygMudpOflB96ht55Y0C26wSI/G0jaWP49TUk9xcrGYZLOQKOqo+cZ7Edqm7KsIss jQgor7Y/4oTyv1HpS+aZIPLWVXH3toUZz+HSqztPaFQVCFhnYT296YGjkPEQjkP8QPP50AWotvJI 78DJqV9oc7Wlx2Of8aFjdoVZjk+r9GH0qLzTGNm3Hrhs5/Gle4WJ4g8Mh85LiMdVIyoz/KtK11ia 32pIfPiY8o42sPoelUrfUri2Xy7eeWOLHMcuHT8O4qw0kDW/nTwFYj/y1iUun5jkflUPXcteRcur q3umUreraZ/hdCf1WoPt1wzDzmsrmNeN5cliPw5qqwsTFuhu45s8hSOn409LmCSMfu4dw4wV5z7e tTYZLJe2bEr5ckOejREMv/jwyKjEjPwH8xB0bAOP1qNWhbPmRIAOp+bA/LkflQbaA/NDcIj/ANwv kfgaoTHP5i/3G+mc1AWYDkDPtTnGzlhn3PI/MUx2O3O4kds4YfnVJk2IjIWOSc46ZqRZMtnAzioh zn5hTt+4/M3NVcSRpC6meW3N3NaRmzKvEkFwohidvu8c7n6lmJOBirWnPYWbGyiub3UN53j7NuiV m/iBZyAB3B9K5u9ZYreJTpcUZnePZPDI23A6qpPBJ781vy6frdxZq00k5to2Enl3XyRqAMAAnOWO Tzj8a57Gty99vdmL2tg1tuG2J/MDTysD1VnzgD1AA96j/wBKaSUXTWknOTGszSPIR08xwCWA/ugh c0mlyW72v2lVinkT92xeI7yB0BzkkflVqa6mRA7XcsAHIiEYG8+nqPx7UWC5QY31/f8AnSRQoLRj EkcjljuI5bHsDgA8ZPepvJkkjD3izuqdS8gZR7BEwB+pqxbRiK1CwB5WyWkYfKNxOSSx7VUvL61h +a6v7VGH3Y0O4/gBVJWE3clVoBGQjZCLwF42j0Gen1pseZUVUAVB1ZRk/wCfeqEV7aXlyiG3kXKl o/NjKs5HU5PHHpVzmcgXeZI1GBHuwMe54zVXFYQy8FY5AGJKjaMn8KfGblh5W6UKRuKqOBjuaqu0 lxlYFEQJ27gvUd8VBdeRIPs4lbyY8b4UGdx/225yc84/SncRYF5HNN5doEl2Z+YZKqe/+fWkCiNc swNwzGTGDjPQEj0xx+dNa48hFhgVtwUYULgRj1PoPbqarl32ytueMMMvICGdyeijsv8Ah6UARXc0 cUro5eWXeT5eMlWI4H0qO5Aso45ryT95Ljy4V6n6noKksPIgz5gZS+SuH+b65+nPNV9QvPP1FHtV wFTaNxDZ45OOlO4rCo7NKCybztJCDooHcmojGiFc5ZgeWb+g6f4Vblk8rR2ZIiXdgWk6DA7D1rPb Mj/OcdgoHv0PpTTARW3sdq5XPXdyx+tKMYJCgD1JyaYzcjAHQDA9h0xTOpGPzPamKxP+7U73kY+g bGB9Kb5wkU8bV7uODVUkZLN82f1pPNbcMDjsoPagCyWG0Ebwc/KSeDSM0jcu+V9OtNNw0mBjJHQD oBTWbhkUl2JzjoB70XHYDMAM7QM/3DikE7L93v6jmoGYK/TIHbtQW3EkgrnsKYrFjzCfuEKfcUzf +J9elV847Z9804s2ME8fWlcLEpcjtx780gZcZEm01FuHrx6GjcD0ApgSh+ch8Hoe+fwq0kaSINuo HeF4DLj8M9aoUm7HXmkMmdl4+bJHU81JbjMm0KWJGQAcE1WL7uwBp8UxVow3Kg/K2dpX6GhsDTAc YaJincocVCWVx+8jYMT/AAmkkdASu9SB/A4wR9aEG4HGFI9DnA+tSMfHuUMU3ED1qaCa4tp/Ot2e Jj1MJwG+o7/jUFujK+Hx65jbBH1FSy74CWIZh3fI5+opNjsJNdCeUyXEIVieWWPb/Knw+WxyAxTv skOarT3ce8DYWHfJ5/ClEUco8y3kkR17KefxB4NAi62VAaGdTjoJTtP0yKiklPSeJ1bsWUEH6EVT Fywk2XKkM3fb8rf4UfaWgyFYqPQdPyosDLcM7AnyXHPZH/oakkkbbuwS3fArKkkguW+ZfLcfxopw fqO1NCyD7u2VfWNjn/GqsBpGQYyQ34CkEyyHHyPjs3UVQW4k2nYznHUEg/8A16Tz3P30R/ciiwjc v57ma12y3dv9nlkC7Z5YyRzydijKr8vOOalsn1kDEM32+KJtylfMCg/3fMYAbR6GsSO5Fs6vbqls /lbGbbjn1HUn9KEsL2/jla1+0zWsYLliGCL39cVhdGhtLrN5D5j/AGKJGRmZZhc5wSf4Gz932XrS /wBtXV0pisr0+fyw8uGOCMD/AHn5NYttpMVwYlimEjuofbFESwHfkkDirsWkT39k0jSi4eGTbJCz BfoM54yPSnuBck0K6uNr6hqUsszsMqNzIB9c/wAqtW9rbac27z7KJcY6KpHvnOc1h2tlFNLNJbpH 5keN1lKzMxHQlTj5s/StOGbSnjVYbG0jdvlzdwEknuFIIBqkhMJr7T5NQDTXkIRYivD7iST3J46D tU39o2UsnlR3CyqV3LvlwBjr8xH5YBpiskUb/ZPskUrtxtthggdMZOATz1qCW9EgZvOg+0H/AFYH 76Ykc9uFHHUn8KALM0yNCzGIFWGMuSiMPYtyR+FMjlEUG22gCJF0IjONx7gHBPuTiqi35mkEspEZ n5yX+Zh/tOecfTaPTNQS33m+UzuII2BZHaMujNnnCjj/AIEcmncVi9LMVjJLqwAP7x2/1jfxHA42 jpnv0BqELLMpklcLGvR2UAID6D1PpyaghlmvJQlofPkyMyOR09h2Ap11DFDKBfakZJAcbEAAXPXA GePemIc15CoEdpbNO4Y/vGAbP4nj8BTItPnYNLdmG0ix1lkXLfRQaifVbS1RRYBQ2Dl3XJUdgoP6 mqJa61m6VriQMB6D+lAWLl7ercbIbRHkVBgFecj+X5VGd6QgSttbOT7fWmF44i4hGD3cDlj9Og/k KaZFgbOAXzkE9j7en1pgOYgDDgqSBlc4P+fWm74lyAdqqMklsmo2n8xVUr8rfMfce/tSFzn5uxGc jAz2FMBuR+HbNIOMYx+VIW2LjA3DvSF/mwAp9s0XAcPvA5qQuZMKSeOvvUBf5clec01pCopASlvm PXPrTGJIySah3O+WNGSB1/KncCbJ69aTcM9CD6mot3+1+NBf1NFwH+Zz7+9Jv9DTN4x6ikLcdTQB KGJH/wBagAnndj2qEEjucUH1PNICXcTxnGO4pcDb97Pt0qIsPQUnfmgCZCUJZZlBAyO+farNtMWl UwsVnxgB13Iw9OOaobj2GaXJ44wR3FAFpriSK4JUFFJ5iLEqfapvtTSS+VC0sEnTZK+5T7VRadps LK+cdyOfxpRMVTy2WOVAOD3H0NAy20jwPtmVNw67WB/SnQtbSsCZGhmAwOwf+lUEYOQJCeT94t0p 2Ch3KUdB1B5zQI0G2yuI5GWQH7pPGT6ZqOdAFJXc23jrUELo0mYtqqeseen0z3qYoN+WcEgdV4P+ FAEAz3BH9aAcHOSCKfcBoyvIZSOM9vxqLeO4NMCTzQf9Yu/0YHDUoIP3Xz/vcGo9yelG4H/69AWJ I4twzvcfNjrn+dbXky3N69rPeXUkMLlURpOAPp0oorB7FoqaaH1KSeOeV9sMbMhAGeDjqQaFAsdV ljUeamPLIkP3gRnJxjmiiht8oNIHuZLu6kaZsvtLBxwwwMAZ6446dKjvbqSNBcRnYbgtuReEHGMg evvRRUxb0JQxQ9xAsk00srZH+sbcOnoeKmjPlQXU2A8iKChYdD9Oh/GiirjuWy/FBH93aMAj8SV3 ZPqe3sOlKllHfapsmZyoIHB680UVaMyndIr6lNZhESINvyigMDj1649qr/ZIfMbKZzgHk88UUVlf U16E09rb2ix+XBGSyq2XXPWreqyNZTQWdqfJS4K+Y6AByD1GaKK2M3uZKXMqM4RyoBIAHYKeP8al Mkh8vLsdxO7OPm+tFFKyHdkEhPlRtn5nA3H1yaGHzADgHPT64oopoTKzk8YOM+lOWMDb1560UUCF ZACTycetV8ktz2oopgSBAVHWkZBz1oooAaqD1NOCA8UUUABjCsCCaa0YOTzRRQMYB1GTSqM9zRRQ MeUHqaay4HU0UUAIF9zTtvuaKKBDvKU9aUQqeOaKKBB5K7ep60hQIFZSVJGDg9aKKAJI87GYHBHo BzT4z5qsGA4A5AoooGINxTZubaOg9KhAy3PNFFAhWGzGO/rTj8uOBRRTGj//2Q== --b1_4e94293e0d6329af4581605c5941d48d--