Date: Mon, 17 Feb 2020 16:57:45 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Pag Unawa sa Media Stereotyping Message-ID: <42d2af1e5ddada82ec4f6dd941243a95@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 35.175.113.29 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_42d2af1e5ddada82ec4f6dd941243a95" --b1_42d2af1e5ddada82ec4f6dd941243a95 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_42d2af1e5ddada82ec4f6dd941243a95" --b2_42d2af1e5ddada82ec4f6dd941243a95 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 10 :: Lesson 22 Pag Unawa sa Media Stereotyping Deskripsyon: Isang maikling paglalarawan sa media stereotyping, paano ito gumagana at paano ito nagpapakalat ng mga kurukuro. Sinundan ito ng mga mungkahi upang hadlangan ang negatibong resulta ng media stereotyping. Ni Aisha Stacey (© 2017 IslamReligion.com) Nai-publish sa 04 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 10 - Nag-email: 0 - Nakakita: 1559 (daily average: 2) Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Pamamahala sa Pagbabago Mga Layunin · Upang maunawaan ang kahulugan ng salitang 'stereotype' at ang terminong 'media stereotyping'.· Upang matutunan ang mga estratehiya para hadlangan ang media stereotyping. Ano ang stereotype? Ang estereotyping ay pangkalahatang paglalarawan na ginagamit upang makilala ang isang grupo o tao at sila ay hindi naman lahat masama. Gayunpaman, ang problema sa mga stereotypes ay kadalasang pinalalaki o dinadagdagan na nagbubunsod sa ibang tao na humusga batay sa hindi sapat na kaalaman o pag-unawa. Nagreresulta ito sa baluktot o hindi kumpletong impormasyon na tinatanggap bilang katotohanan. Tayong lahat ay nagsisimula mula sa may pagkiling na pananaw sapagkat mayroon lamang tayong iisang pagtanaw sa mundo; nakikita lamang natin kung ano ang nasa harap ng ating mga mata, naririnig kung ano ang nasa paligid, at nababasa kung ano ang nasa ating harapan. Samakatuwid, kapag iniharap tayo sa parehong mga stereotype malamang na makita natin kung ano ang inaasahan nating makita. At may ugali tayo na baguhin at baluktutin ang mga katangian ng iba hanggang umayon sila sa ating mga stereotype. Ang Stereotyping ay maaaring maging kapaki-pakinabang;Tinutulungan tayo nito na hanapin ang ating sarili sa mundo at tinutulungan tayong matukoy ang ating lahi, uri, kasarian, relihiyon, o kultura etc. Habang tayo ay lumalaki dapat tayong kumilos na labas sa ating mga pagiisip at pagkiling sa pamamagitan ng kritikal na kakayahang magisip upang makabuong mas balanseng mga opinyon. Natututo tayo na unawain ang impormasyon at gumawa ng mga pagpapalagay mula sa karanasan at kaalaman. Ang problema sa media stereotyping ay, na tayo, bilang mga madla, ay pinauulanan ng maraming impormasyon na higit pa sa kaya nating maunawa. Tayo kung ganun ay nawawalan ng kakayahan na alamin ang katotohanan mula sa kathang-isip dahil ang mga opinyon at pagkiling ng ibang taoay inilalahad atipinakikilala bilang hindi maikakailang katotohanan. Ang mga tao ay gusto, nais, at kailangang uriin ang mundo sa paligid nila tungo sa maayos at munting grupo,dahil ito ay tumutulong sa atin na matukoy ang ating lugar sa mundo at ang media stereotyping ay nakatutok sa pangangailangang ito. Stereotyping ng Media Ang media ay gumagamit ng stereotype upang ipakilala ang mga tao sa mga paraan na madali para sa mga manonood o mga mambabasa na maikategorya.Ang mga stereotype ng media na ito ay bumabago sa mga grupo ng mga tao na maging isang dimensyon na walang tunay na pagkakaiba-iba, lalim o kumplikado. At kapag ang media ay makisali sa patuloyna stereotyping, binabansagan nila ang ilang mga grupo ng taosa paraanna hindi naglalarawan ng katotohanan.Ang stereotyping sa mga Muslim na lumaganap mula nang nagsimula ang giyera kontra terorismo na kinaladkad ang Islam at mga Muslim sa harap ng pandaigdigang media. Kapansin-pansing dumami ang mga naging pagtutok o pag-uulat at ang Islam at ang mga Muslim ay ipinakita sa napaka pangit na imahe. Ang retorika na kasama sagiyera kontra terorismo ay nauwi sa karagdagang takot at galit sa Islam na kalaunan ayhumantong sapagtaas ng bilang ng mga pagtutok ng media na kadalasang nagpapakita sa mga Muslim bilang mga paurong at malapit sa gulo, at ang Islam bilang likas na problemado.Ayon sa Islamophobia Roundtable na ginanap sa Stockholm noong 2014, ang madalas na pagsasangkot sa Islam at mga Muslim sa krimen at terorismo sa media at maging sa internet ay nakadagdag sa paglaganap ng Islamophobia[1].Ang stereotyping ng media ang nagtulak sa mga mambabasa at manonood na mag-akala na ang mga terorista na nag-aangking Muslim ay maaaring kumakatawan sa lahat ng mga Muslim at sa kabubuuan ng pamamaraan ng pamumuhay. Kapag ang mga pagtuturing na ito ay makita sa lahat ng magkakaibang mga kumunidad ng Muslim sa buong mundo ito ay magbubungang malawakang anti-Muslim na sentimiyento sa anyo ng masakit na pananalita, krimen bunga ng galit, at diskriminasyon. Mayroong pagkakaiba sa pagitan ng Islam at mga pagkilos ng ilang mga Muslim, at bilang mga Muslim ay wala kaming kakayahan na makita at maunawaan ito. Gayunpaman, ang mga walang pakikipag-ugnayan o relasyon sa mga Muslim ay hindi makikita ang pagkakaibalalo na kapagang media ay ipinapakita ang mga pangyayari sa mundo sa paraan na ang mga salitang terorista at Muslim ay maaaring pagpalitin. Ang mga Muslim ay kadalasang ipinapakita sa lubhang negatibongpagtingin at ang Islam ay inilalarawan bilang marahas na relihiyon.[2]Ang pagpili ng salita ay isang pangunahing aspeto ng media framing at nakapagdaragdag sa pagkalat ng masamang palagay. Ang paggamit ng hindi makatwirang lengguwahe at pagtuon sa masamang reperensiya ay nagpapakita sa atinng bersyon ng realidad na nagtataglay ng kakaunting pagkakahawig sa katotohanan. Ano ang magagawa ng hindi Muslim upang maiwasan ang stereotyping ng media? 1. Alamin ang Katotohanan. Huwag paniwalaan ang lahat ng nabasa o narinig. Saliksikin ang katotohanan. 2. Ingatan ang paggamit ng wika. Huwag gumamit ng mga ekspresyon gaya ng terorismong Islamiko o teroristang Muslim. 3. Makialam. Pagsikapangmatutunan ang mga pangunahing aral ng Islam. 4. Makipagkita sa isang Muslim. Subukang makipag-ugnayan sa isang Muslim sa iyong pinagtatrabahuhan o sa iyong pamayanan. 5. Labanan ang stereotype. Kapag nakarinig ka ng Islamophobic na mga komento ay tutulan ito. 6. Igalang ang pagkakaiba-iba. Iwasan ang pagpaparatang at hayaan ang tao na ipakita ang kanilang sarili na mayroong sariling kultural na mga kasanayan at mga kaugalian. Alamin ang tungkol sa paggamit ng wika sa media at kung paanong ang wika ay makakabuo katotohanang panlipunan. Ano ang magagawa ng mga Muslim upang pigilan ang stereotyping ng media? 1. Mag-alok nang mapagkukunan ng batayan upang turuan ang media at ang pangkalahatang publiko. 2. Ipamahagi ang mga polyeto at mga libro sa mga sentro ng komunidad at mga aklatan. 3. Mag-organisa ng mga pagpupulong kasama ang lokal na pamahalaan at tanggapan ng media. 4. Sumulat ng mga liham at opinyon para sa mga lokal na pahayagan. 5. Tumulong mag-organisa ng open day sa iyong lokal na moske o Islamikong tanggapan. 6. Mag-imbita ng mga di-Muslim sa mga aralin tungkol sa Islam o sa mga pagtitipon ng moske. 7. Anyayahan ang iyong mga di-Muslim na kapitbahay sa iyong tahanan o sa iyong pagdiriwang ng Eid. 8. Sumali sa mga lokal na kawanggawa upang bigyang-diin ang dedikasyon ng Islam sa katarungang panlipunan. 9. Gumamit ng mga social media platform. Isa-publiko ang mga pambihirang bagay na ginagawa ng mga Muslim sa kanilang mga lokal na komunidad. 10.Sanayin ang mga tagapagsalita ng Muslim na makipag-ugnayan sa media upang matiyak na ang mga komento ay hindi sadyang kinuha sa labas ng konteksto. Mahigit sa 1000 mga batang Muslim edad 15 taon at pataas mula sa UK, USA at Australia ay iniulat sa mga panayam na ang mga masamang balita tungkol sa Islam at mga Muslim ay hindi makatarungan, nakakahiyaat nakakabigo.[3] At makatwirang sabihin na ang mga Muslim sa anumang gulang ay nagdurusa kapag patuloy nilang nakikita na ang kanilang paraan ng pamumuhay ay sinisiraan, o nababasa ang pananagutan na ibinibintang sa kanila para sa maraming mga kalupitang nangyayari sa buong mundo. Ang pagiging matatag sa harap ng mga pagsubok ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Ang mga mungkahi sa itaas ay makatutulong upang pabulaanan ang mga kumakalat na haka-haka tungkol sa Islam samantalang kinakailangan nating sanayin ang ating mga sarili na magtiis. Maaari nating paigtingin ang ating mental at ispiritwal na kapakanan sa mga sumusunod na mga pamamaraan: 1. Pagpapatibay ng ating koneksyon sa Diyos; manalangin sa takdang oras, magsumamo ng madalas, at pagnilayan ang mga pangalan ng Diyos. 2. Sikaping tularan ang pagtitiis at kahinahunan ng mga Propeta na katiyakang dumanas ng mas matinding mga paghihirap kaysa sa dinaranas natin ngayon. 3. Tanggapin na ang lahat ng kapangyarihan at lakas ay nagmumula lamang sa Diyos; Siya ang Pinaka-Maalam at higit na nakakakita sa mas malaking pangyayari. 4. Maging tiyak na kung ang Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang habag at pagpapala ng Diyos, ay kapiling natin ay hindi tayo mahihiya sa ating Islamikong pagkakakilanlanat mga kaugalian. Talababa:[1] https://issuu.com/drchrisallen/docs/summary_roundtable_10_june_2014 [2] http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1748048516656305 [3] The University of South Australia’sInternational Centre for Muslim and non-Muslim Understanding. Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/348/pag-unawa-sa-media-stereotyping/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_42d2af1e5ddada82ec4f6dd941243a95 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Pag Unawa sa Media Stereotyping

Deskripsyon: Isang maikling paglalarawan sa media stereotyping, paano ito gumagana at paano ito nagpapakalat ng mga kurukuro. Sinundan ito ng mga mungkahi upang hadlangan ang negatibong resulta ng media stereotyping.

Ni Aisha Stacey (© 2017 IslamReligion.com)

Nai-publish sa 04 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 10 - Nag-email: 0 - Nakakita: 1559 (daily average: 2)

Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Pamamahala sa Pagbabago


Mga Layunin

·       Upang maunawaan ang kahulugan ng salitang 'stereotype' at ang terminong 'media stereotyping'.

·       Upang matutunan ang mga estratehiya para hadlangan ang media stereotyping.

Ano ang stereotype?

Understanding-Media-Stereotyping.jpgAng  estereotyping   ay pangkalahatang paglalarawan na ginagamit upang makilala ang isang grupo o tao at sila ay hindi naman lahat masama. Gayunpaman, ang problema sa mga stereotypes ay kadalasang pinalalaki o dinadagdagan na nagbubunsod sa ibang tao na humusga batay sa hindi sapat na kaalaman o pag-unawa. Nagreresulta ito sa baluktot o hindi kumpletong impormasyon na tinatanggap bilang katotohanan.

Tayong lahat ay nagsisimula mula sa may pagkiling na pananaw sapagkat mayroon lamang tayong iisang pagtanaw sa mundo; nakikita lamang natin kung ano ang nasa harap ng ating mga mata, naririnig kung ano ang nasa paligid, at nababasa kung ano ang nasa ating harapan.  Samakatuwid, kapag iniharap tayo sa parehong mga stereotype malamang na makita natin kung ano ang inaasahan nating makita. At may ugali tayo na baguhin at baluktutin ang mga katangian ng iba hanggang umayon sila sa ating mga stereotype. 

Ang Stereotyping ay maaaring maging kapaki-pakinabang; Tinutulungan tayo nito na hanapin ang ating sarili sa mundo at tinutulungan tayong matukoy ang ating lahi, uri, kasarian, relihiyon, o kultura etc.  Habang tayo ay lumalaki dapat tayong kumilos na labas sa ating mga pagiisip at pagkiling sa pamamagitan ng kritikal na kakayahang magisip upang makabuo ng mas balanseng mga opinyon.  Natututo tayo na unawain ang impormasyon at gumawa ng mga pagpapalagay mula sa karanasan at kaalaman. Ang problema sa media stereotyping ay, na tayo, bilang mga madla, ay pinauulanan ng maraming impormasyon na higit pa sa kaya nating maunawa. Tayo kung ganun ay nawawalan ng kakayahan na alamin ang katotohanan mula sa kathang-isip dahil ang mga opinyon at pagkiling ng ibang tao ay inilalahad at ipinakikilala bilang hindi maikakailang katotohanan. Ang mga tao ay gusto, nais, at kailangang uriin ang mundo sa paligid nila tungo sa maayos at munting grupo, dahil ito ay tumutulong sa atin na matukoy ang ating lugar sa mundo at ang media stereotyping ay nakatutok  sa pangangailangang ito

Stereotyping ng Media

Ang media ay gumagamit ng stereotype upang ipakilala ang mga tao sa mga paraan na madali para sa mga manonood o mga mambabasa na maikategorya. Ang mga stereotype ng media na ito ay bumabago sa mga grupo ng mga tao na maging isang dimensyon na walang tunay na pagkakaiba-iba, lalim o kumplikado. At kapag ang media ay makisali sa patuloy na stereotyping, binabansagan nila ang ilang mga grupo ng tao sa paraan na hindi naglalarawan ng katotohanan. Ang stereotyping sa  mga Muslim na lumaganap mula nang nagsimula ang giyera kontra terorismo na kinaladkad  ang  Islam at mga Muslim sa harap ng pandaigdigang media. Kapansin-pansing dumami ang mga naging pagtutok o pag-uulat at ang Islam at ang mga Muslim ay ipinakita sa napaka pangit na imahe.

Ang retorika na kasama sa giyera kontra terorismo ay nauwi sa karagdagang takot  at galit sa Islam na kalaunan ay humantong sa pagtaas ng bilang ng mga pagtutok ng media na kadalasang nagpapakita sa mga Muslim bilang mga paurong at malapit sa gulo, at ang Islam bilang likas na problemado. Ayon sa Islamophobia Roundtable na ginanap sa Stockholm noong 2014, ang madalas na pagsasangkot sa Islam at mga Muslim sa krimen at terorismo sa media at maging sa internet ay nakadagdag sa paglaganap ng Islamophobia[1]. Ang stereotyping ng media ang nagtulak sa mga mambabasa at manonood na mag-akala na ang mga terorista na nag-aangking Muslim ay maaaring kumakatawan sa lahat ng mga Muslim at sa kabubuuan ng pamamaraan ng pamumuhay. Kapag ang mga pagtuturing na ito ay makita sa lahat ng magkakaibang mga kumunidad ng Muslim sa buong mundo ito ay magbubunga ng malawakang anti-Muslim na sentimiyento sa anyo ng masakit na pananalita, krimen bunga ng galit, at diskriminasyon.

Mayroong pagkakaiba sa pagitan ng Islam at mga pagkilos ng ilang mga Muslim, at bilang mga Muslim ay wala kaming kakayahan na makita at maunawaan ito.   Gayunpaman, ang mga walang pakikipag-ugnayan o relasyon sa mga Muslim ay hindi makikita ang pagkakaiba lalo na kapag ang media ay ipinapakita ang mga pangyayari sa mundo sa paraan na ang mga salitang terorista at Muslim ay maaaring pagpalitin. Ang mga Muslim ay kadalasang ipinapakita sa lubhang negatibong pagtingin at ang Islam ay inilalarawan bilang marahas na relihiyon.[2] Ang pagpili ng salita ay isang pangunahing aspeto ng media framing at nakapagdaragdag sa pagkalat ng masamang palagay. Ang paggamit ng hindi makatwirang lengguwahe at pagtuon sa masamang  reperensiya ay nagpapakita sa atin ng  bersyon ng realidad na nagtataglay ng kakaunting pagkakahawig sa katotohanan. 

Ano ang magagawa ng hindi Muslim upang maiwasan ang stereotyping ng media?

1.    Alamin ang Katotohanan. Huwag paniwalaan ang lahat ng nabasa o narinig.  Saliksikin ang katotohanan.

2.     Ingatan ang paggamit ng wika.  Huwag gumamit ng mga ekspresyon gaya ng terorismong Islamiko o teroristang Muslim.

3.     Makialam. Pagsikapang matutunan ang mga pangunahing aral ng Islam.

4.     Makipagkita sa isang Muslim.  Subukang makipag-ugnayan sa isang Muslim sa iyong pinagtatrabahuhan o sa iyong pamayanan.

5.     Labanan ang stereotype.  Kapag nakarinig ka ng Islamophobic na mga komento ay tutulan ito.

6.     Igalang ang pagkakaiba-iba.  Iwasan ang pagpaparatang at hayaan ang tao na ipakita ang kanilang sarili na mayroong sariling kultural na mga kasanayan at mga kaugalian.

Alamin ang tungkol sa paggamit ng wika sa media at kung paanong ang wika ay  makakabuo katotohanang panlipunan.

Ano ang magagawa ng mga Muslim upang pigilan ang stereotyping ng media?

1.     Mag-alok nang mapagkukunan ng batayan upang turuan ang media at ang pangkalahatang publiko. 

2.    Ipamahagi ang mga polyeto at mga libro sa mga sentro ng komunidad at mga aklatan.

3.     Mag-organisa ng mga pagpupulong kasama ang lokal na pamahalaan at tanggapan ng media.

4.     Sumulat ng mga liham at opinyon para sa mga lokal na pahayagan.

5.     Tumulong mag-organisa ng open day sa iyong lokal na moske o Islamikong tanggapan.

6.    Mag-imbita ng mga di-Muslim sa mga aralin tungkol sa Islam o sa mga pagtitipon ng moske.

7.     Anyayahan ang iyong mga di-Muslim na kapitbahay sa iyong tahanan o sa iyong pagdiriwang ng Eid.

8.    Sumali sa mga lokal na kawanggawa upang bigyang-diin ang dedikasyon ng Islam sa katarungang panlipunan.

9.     Gumamit ng mga social media platform. Isa-publiko ang mga pambihirang bagay na ginagawa ng mga Muslim sa kanilang mga lokal na komunidad.

10.  Sanayin ang mga tagapagsalita ng Muslim na makipag-ugnayan sa media upang matiyak na ang mga komento ay hindi sadyang kinuha sa labas ng konteksto.

Mahigit sa 1000 mga batang Muslim edad 15 taon at pataas mula sa UK, USA at Australia ay iniulat sa mga panayam na ang mga masamang balita tungkol sa Islam at mga Muslim ay hindi makatarungan, nakakahiya at nakakabigo.[3] At makatwirang sabihin na ang mga Muslim sa anumang gulang ay nagdurusa kapag patuloy nilang nakikita na ang kanilang paraan ng pamumuhay ay sinisiraan, o nababasa ang pananagutan na ibinibintang sa kanila para sa maraming mga kalupitang nangyayari sa buong mundo. Ang pagiging matatag sa harap ng mga pagsubok ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Ang mga mungkahi sa itaas ay makatutulong upang pabulaanan ang mga kumakalat na haka-haka tungkol sa  Islam samantalang kinakailangan nating sanayin ang ating mga sarili na magtiis. Maaari nating paigtingin ang ating mental at ispiritwal na kapakanan sa mga sumusunod na mga pamamaraan:

1.    Pagpapatibay ng ating koneksyon sa Diyos; manalangin sa takdang oras, magsumamo ng madalas, at pagnilayan ang mga pangalan ng Diyos.

2.     Sikaping tularan ang pagtitiis at kahinahunan ng mga Propeta na katiyakang dumanas ng mas matinding mga paghihirap kaysa sa dinaranas natin ngayon.

3.     Tanggapin na ang lahat ng kapangyarihan at lakas ay nagmumula lamang sa Diyos; Siya ang Pinaka-Maalam at higit na nakakakita sa mas malaking pangyayari.

4.    Maging tiyak na kung ang Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang habag at pagpapala ng Diyos, ay kapiling natin ay hindi tayo mahihiya sa ating Islamikong pagkakakilanlan at mga kaugalian. 

--b2_42d2af1e5ddada82ec4f6dd941243a95-- --b1_42d2af1e5ddada82ec4f6dd941243a95 Content-Type: image/jpeg; name="Understanding_Media_Stereotyping._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Understanding_Media_Stereotyping._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMg IyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09 PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCADjAV4DASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDz9LJU E7x6sbYiR8K4KsyjoSM9TzxWVIbmTMjys5YZY7v517B4S0CPVtP1V51heSZTbWglAOJMbiwz3HHN WLvwR4cnt7y7k0a7lt0uTChsMBlVFwzkZ5ywbpmvRqRhF8qexwUZza55df67I8ps57yTSnhSceXO curbiWA6cg8f/WFJPrN/Z6lbzmeQSQoojaORkIAGMcY4zzXdx/Dlb4W66VfTxW72JvD9oQOqDdhV 6dwCfbFcxceA9YvBpk1ukdxJqUBlghjGHVB1LDoo5HPTkUSa5bJ6jhD33JrRm3ofxn16xcjUbRNQ tVOW4KSIM44YcHr3H416ZpXxN8OahY2tzPefYTdbgiXQ28qQG+b7vU+teM6nba1ol3HFq2mPbyYG 0b+HA29D0P3R371katFJ/wAI1oaFDvMlz8uOfvrXLWppWkupvRnJ3Ula3mfU1vcwXcQltpo5oz0e NgwP4ipM18i2V3d6Yi3Vhfy202/aVhlKOOOvHau20T4peMrMOGlS/jgTzHS6i+YJ67hg1lys2ufQ tFeVaP8AHK0uIydV0i5gCY8yW2YSouTgEg4IH512Wk+P/DWtBRaaxbCRv+WcreU/0w2M/hU2GdHR SBgyhlIIPQijIoAWiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKK KKACiiigAooooAKKKKACiiigD588OeONVs9RtYo7AXYs/Oljji+XhhhiR3rd/wCEv0HUPDyWrXGp 2Op2cEgh2uUE0jAkgjodx/8A11yXhiLbc3l7K0e4v5ETO7Q7yOTtkHCt04PWugvYorpxb3sMc8h4 EV6ohnP+5IPkevYhT54qT3/r/gng1sZ7Gq6aWn9d+i9UjttP1q2M3hLSLKWJzcW5+1eU2cKkJAQ/ 8CJ49qpzalLY+N7+4tLI3OjaRYpp90sbgPDHjeXVc5bGMHHPFeevowsroHTL+4066B3JBdfuyD/s t0P4EVLp/inWPBmry31/aeabv5LjzMlZ885JPfrzz1rCWHcbtnbRxcKtknr+P/B+VzpfHVoy+EdN m0y+TUPD/mg28kgLTQk5wN5OWXqMEZGADXnniB3i0TRHjYqyvckMDyPnFdZ4k8eWniPQ7bSdIsIr GzicSPErL1GcBVAGBkk+9cl4k40LRf8Aeuf/AEMVlNNUlfudEGnVduxlDTjJFZvbuss1yxURqfmD Z4B+vWtF5JtTkPyxW0lva+Wyq2zzQvBHuT+uKylMEl+mzdBbtIoyTkxjucj0rt/C9hay2V2HSG6R bplSVl3bgBwQfenQpOrLkjoTisQsPT9pLUpajZQ3+l6dDpkjSXkgKSQ7NuWzuGMdVA4wehA9a5u5 gjurtfs0DQRMViwxyA+MHn3PNejTaFYvhoYntZV5WS3cqVNcZq9pNYXkukLcq1vI6SmSRQAGwcEn t1xV18LOmrzWhlhcdRxD5YPXz/qw3Q9a1nQdfgs7PVLqFBcLEyRynYRuweOhrq5vjF4n0zWryB2t LqGG5dFEsODtDEAZXFcLYQrHq2lOsquZJkZgDkod+MGrmpWvm67qJx1u5f8A0M1z06XPJo7nKyPS bD47yHC32hqTjloLjH6MP610th8YfDl5tE/2y0Y9fNhyB+K5rxODR5ZXVYY2d2O1VXqTWvH4dtYm ZJryd5l+8lnB5qp7biRn8K61hIvoYyrKPU90tPG3h29bbBrNkW9HlCH8mxWzDPFcIHhkSRTyGRgQ a+Z9Q0FxG81rMt1FHzKChWSL/eQ9vcVihrmxctbTSwN6xOV/lWFTC8uxpCopI+tqK8D8AeJde1Ca 5tbrXb5UVo9sjP5hT7394HjgV3keq+JtPlWd9QstUswx3RlVikwPccenWso4ecldGc8TCnLlkegU V5kPHviCwgYataWcc4wUVonAlHfaykjgc81LD8VJCR5ulxlQdpKT9/bjFUsJVeyv8xfW6S1bPSKK 4WP4p2O4CbTrxAemwqx/mKuw/ErQpImeQ3MBGMLJFy30xnOKl4asvslRxNKW0jraK5i6+I/hixuW t7zUxbzoAzRyROCMjI7ehpkfxN8ISnC65bj/AHldf5isLG+51VFc7H8QPC0uNmvWPPYy4P61Injr wzJ93XdPP/bdaAN6isyLxJosylotX09wBkkXKcfrU0WtaZO6pDqNnI7NtVUnUkn0HPWgC7RRRQAU UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAfNegtqFtpkk1nc20lsZWWa0uPlBbuDu+U8etadhq 1lfQNFaypb/3rO7Bktz9M8x/hxXNHxxqrkxagLTUolfIS8t1fn13DDZ981en8S6FrK/8THRZLO4z uF1p0+CD/uP1/Ou+njFFJP8Ar+vmeTXy/wBpJyfV/wBX6P13RvSt9nX7M5+yKwwttffvraT/AHJO 1YPiWF0is7UQXFrvmOIml8yE8ABkP49Kv6ZPB5Jis/EFnPC/W31KBoM/+hJ+IIqDW9E1EPZ3Wm6Z NPbwMZGjt5RcxKdwxtKEkA474raWJpVIaP8AzMKGEq0qyvrv+X9b39Uc+2gSqzhp4wEE5BAPPldf pntU2sxyp4Z0NJlYSZuDhuuCykVJ/acUokSfdbTCG6LLIMDe5yFH/wBety/sre80PSJLmKVggkHy NgAfJ1PNYzoxnFcj/qx30qtRStUX9XOKt1j8iYSB/NwPKx0znnP4V1vhTWrbTrRrS6jnG6UuJEXc BkDgjr2qza6HojRfvFleUHBUMQMeu6t7Q/C2gz3Ua+dfQnqdrCRFPoTjitKdOdJ8yYq/s8RH2c07 MmW+spIw63kO0jgvlM/99AfpXFeKr0R6tdQwpDOt1bxpuHzFSDnKkd69q1zwlouoaLHGqRqYkIhJ JCgt1yB0ya8b1zwbq+jTLdR2hMSPujlhdZVBzx0/rTniZ14ctjDD4ClhantIvpbX+kc5poX+0tOx EysLtQznofmHH4V0UsYOsX/Kk/apeM8/fNc9ZCX+37Rpcgm7RmBGOSwzxW3PchNa1AFsYupf/QzU YNpTaZ31k3HQ6jRrcRwTygYkbbCpPbd1I/AY/GvQ9O8OabZWUEgE3ltGD5ScbmJ/POa860O982Oa CPmQgSoD/EV6j8ifyr06z1bTbjTbb/TVX90oBAPysOQen5104mUklyfOx5rinL97a3S/f+rmT4g8 NQSW8mo2G6C6tPvJLy2P7vupHavLdb0iKK4Z4F2wyqJIwTyAe34EEfhXtWo3VsdHv5TeQyyyRgkr 8oAHQY/OvKdacJHbJkqwh3EegJJA/L+dGGbnH3/60Ki1CVobW/X/AC/MzPCDnTri+lWPzNvlZUtt z9/vXYQa3AzhZbW6jcjICqJAfyOf0rjtJljiTUXkYIo8kFvqXrpU8R2N1rlhdoLSMW4AcQnAfAPJ yOvNVO1KjOcd1d/clbTd38j2KOXYTF0XUrO0tftJaJK2j9WXtQ1e0n1GyfoI2bckoK8EDGc8VzWs tBJ4gZoCkcbLldrfdOD3B9a3r7ULSeWxCyQsiF/M2uCGBxx/OnS2WkTmOMpbTFidzK2Afq3Yf4V8 xTzC2IWIqRtpa3/DnFjcRHCweBjqk0737+S0OVeaUyQsHyJSBh+WDdDkjHGa1L6xvLdZ1e2dILOZ oDhzIscmASAeM561pP4Y064cNBcSblxjY+SSOuM9hx+Bqncpd215c6fFfwMjXCMXncqS5Gd2D24x mvSjmVSvUSw33O3f1/VHPgKeGr1VTrXSfb+n+RyXiTD6wxVvmkhhCgg7X/dryTnt0xWcqq8sfnRK 7suxIydoJ6A4H8zWjrjO+uEwpL57RRFnTnOYxwFx9aSy8P6hdbmgsrqc7Wwksewewyepx6U3GTbd vuPR92CUWzMjtwYC0sDZb/VuH/u9eO9WniZkxMhG5RIGhKttQdzzyR2B5Fb1v4D8S3DGa3s3MhwF khlSMLkYI/pxU1z8PfExOyfSZ5QnJdJEPsMD6VMoyvqhxqQ6M5JrfzBE6x27FlJYqff+PPC/1rU8 IxhPHHh9TCY/9MiIOPvDdwQcdPzqO+0jUYLt4r+0lgZ5CzSyRYOBxwB/KpfCshl8d6DwQiX0SoG+ 8Bu7/WnKDjo0NSUldM+nKKKKwGFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAHyU2j+fcyx286 s6HLLIpTHfryP8aoy2kkO3JVgwyrIwYH8q6eSGSQ/wCjtIluSWE2Q/l+uO64PHHtVOdUMCW8MYWJ W3klSGkboCfT0wOKw9qc6rmGryxggEgUsd5NbzCWF2ikHR42Kn8xWk1nlcjkexzVaS0+Y+3Ummqk WONWLLi+MtYMYiurhb2If8s72JJx0x/ECf1rpBrds3hrTBJpcccdy85eO0ungAAZeiksPf8AliuP S0MYD7PMPULjIx6kVoanlfC+jYODuuegxj94tbU52d0aXUlZHQ2cmmZ+U6pboTtZTHHMp7jHQn8a 24tWskYfY9SsrUbR5iPC8QyOM/xAk1zPiDSotKj097dtjFlgmxwz5Gd2exOe3qKx7e71BVUwzXDq Cdod1Yj1wDnPvXR7aWxi4ddD1qLVbmW3dLeeGURrv8uKVGx7dQcn0rKh1G/s76e5njurUKvzEWrN gN0yBwR9fWvO2uLwRlJ0Z04/1secf8CUg1fstSuktx5cc0ZjbgRXT5bvnrjvWkMQ1uRKnc6G3bTd Tu7aOWK2FxLcRkMDhlIYfdPVc+hridUmKa/qPc/a5f8A0M1vQeJtVbUYI57mSVGuYyUuoUkyxYdy M/Ss/V9cQazqUMujaXMftMg3mJlbhj0KsKKlduSdjWlDlRBaarLbyK8TlJEIZWHVSO9dJaeI4ZX3 pcrYTNzJE6FoHJ7jHKn17VzsWo6Q6R79CVMfeaG9kUt/30GAq5BL4elkffBqtsOwSaKXH5gV00q7 IrUoTVpI3rnxDCq7ru/iu8HctvaKQjH/AGmPb2rntR1mS6mkllYF3OTgcfh7dsUXNtobjdFq12jE /dksgVx9Vf8ApVaXTNPklVIPEFmQR96aCaID/wAdNVPE2FSw8Iq0UW9GnDWWoO4DIsluSD0I3NXS 6jr8Os3VnHFpdlYzRGR3mtownmqVwv4Y5574rH8NaVFBp+qeZqOkyIzQ4ZrgBchj/ex2rYtbS2hn gmsm06/k5aWFzEY0bLDaMuNwwQaiE4TjdtX16+RVWq1TlRUG79fXTbrYuao2jyeIoDNHcLppQbkh RVk3bAOAeOvX8a5+4+yR6tJ5ZItgCELqA2OcZA4BrUh0m6t4JLZLOCUy4y37p3GDnghj+NJLot7b yfNYTghsgiLIJ9sL0q6dBKpz8/Sx5OsdeX8DPsPKfUdPikZdrSgTKXwCCe5z0xXT6hY+H1tbuaRi rpdIoME25xHgZIyTkisW60+8gdPtNjNGXUSD9ycYPfgY/Co5UeWLzjFO0q8SyNGFCg8Lj+VRUwLq YmFeNS3LbRddb9/l1LjWcNVHUZc3j2kiKzSRo9vEw2AL5p2DknrV2XVzf3kHlxu5kUOqqvCsoOOP w6e9ZeuSzT60bCTyWa3t48PI4xGBGDgHOMHNM0vWYtNMNz9qZZIs+WE2j5u4OD0+tW6i6HcoN6s7 bS9Ru00+R7id5fObc0UnyhW/ugew5q1Nf2ZRfsbI0ZXez8hQ2OcEnJriIdXiZI5LUzXLrhTHJhlQ nPIA+nerrXUFzpNw80llaOrrgLIA7j+JV5wD3rJSvIpxtH0/M2dP8Sy3txPAJZdQjSNnKXCDao9R jkYHQnmodJa3Oo212LZZ3M6tH5yktC65OQwxmuahuo4kMDtOZJXDQQo+5mXHWQr1B7AfXipdPkdL +zRpHkUOdrqcgBlPHPPUE57dK1clZoyitU1/Xz6npcnxBubKRUutOjl3KCDDNtP5MP61oaf48s9Q naBLG9WVMbgQmORng7ua4O3nXVfsqShElWPYWYnD46fQ+9XNL06Rri7jeFo3iKENKpwPl9q4ZU4p HSqkmdzP40022bE8d5H7tAaVfG+gtjN8VJ7NC/8AhXET6feyysJ5C8ZXd5m7K4FZzRSR5zyo/iB4 oVGL6g6sl0PTh4u0MqW/tO2UDk7yV/nVr+3NOAz9sixjOc9q8nlybSfGceU+f++TWtpWtXlssObh jFHEuVZuSNowBUyo22ZSrdz0E67poj8w3kWwDO7PGKaniLSpCAl/AxIzw2axodTF/GrW7MkrryM/ KD7isiC5mgLvFPtPJCHlW9QD6VCp3KcztF1mwb7t1GfpmrcU0c8SSxOHRxuVgeCK5nTtR+2SqxYo YyC3Pb/CvObvxH4k0/VrxLbVpIbZZWMEMhXcyDk7FIOVHqcZHSiNJydkEqiirs9vorxX/hY/i2xe OVjb3kEpOElt9rKox8w29R74rVb4xsLO8dbGH7TbpvEMjFTIMgEgjI79KqVCcb36GccTCTSXU9Vo rx2H47XMuF/4RxSxAJIvMADOMk7eOfWrsfxu+RWuPDsyhlZhsulbKr1I+UcVlyvsdFz1WivMLT44 6dc3cNv/AGPfIZj8pLL+dJF8dtIlOBpWoA4z/B/jQotgcc6WFy7fu7WQ4+YEDO0YyAOCTnoasReH rW6ZgsMiHcw/dykc5GevGR7VZnl8lsSxxhgwdVUgq349eRx7Ve0/XLu1uFkW2mEeeFRd0a+2fxrw 5VZLZaHz8q0l00JG+GbHTnmR5Gk+9GrIMbRjIJ9fT8a5O80dreZovs6F1IKRMduf909+c8GvbLLx Lay2qmaVPMHyllPyk1y3iE6PdMZHtxvyTut5QjAd2IPBwf51pKcIpOErm0pwik4Sv5Hlb2c8qnbG 4VTliCC31Pf35pmtRKmj6OsgG0m4JyM7gZFx0PXNdVfeHGkmxZah56kZMsuF2Ec4Yj8ufauc8S20 sWn6VBLtglP2ggykKD+8U5B6Y47V04WopysmdGFqqcrJlK5muZ47L7a0ciIM23zspYZxycHPIxkm ptP0f7RGssi4xASFZM5OeDitS+bS762sv7Ng8ia3wpDSoUMecsAM8knn15p/h7UYb2cx5WOUodqh sjHt9K9aMFexu5yauh1/BYwSXMFtZHzrIIZJdzBZgSFbCjhSCwx1yM5rIWzSf7RtDxOj7cI338e2 K9l8VaJbxaDqUyafAjLGpWWNMOxJGR/nrmvOV0mSD7SS4ZWYEk/KNxPP5Z70RXMroKnuHN29rMup 2oMkhH2iMMpZGH3hxxzS3FhFca7qBkU7PtUpJD4YfOeg6V0UltHHc2+zDBZo+dqkH5h+P51cHhxZ ru7dpi3+kSOFKH++Tjg88/1rWnTXNqT7b3TkpdFhNu88LMYw+0FiP33uo657n2/Kqw0zAyecdcdx W9qmk6p/aU8VrdwTGH5TkHOcFvlyOnBxzVRtM19bYzR29tPGMgmPGQQcHj2PHFaOdKLsylGo1dGP Jprb8DI6nNRSaRO0by7D5acM56A+nvWw0WsQvhtMWRyu4eW3bpxg84wfyPpVrTE1G7ZoHsZ0AXci pg8d8Z7Hv70v3c9EN+0grswrK2caHqiBScyW5GR1GXrP+xlmAVfmJA247npXYfY5LS21AzRSwhmg x5y43Hc3Ge9dlpnhrR7rTIZVt47mfYga6tp8urnljt5246Vi6O5p9ZUIptbnjT2jxStHIm1kYqw9 COKsRRygDazjHoxr0aXwNp73Xl2+oL5TAny7n5ZI+SM7gMN69jT7P4fm3vPLvLq3ex/1jXMBycAd MHkZ49qXsTVV4NHBJfalBGyQ3t4oJ+6s7j+tSDxDrkCny9WvwAP+e7EfrXrD/DvS7mRVtLqaHb+9 bcA49ueD0rivFnhFtCnMUhRlZNyOgwrj6dc+tHs76JijWg3axh634g1f7bEEvpsG1gZuhyTGDk8c 81DD4n1xeFvmJ6jMaHP5rWz9lBmiYhm220GVT73+rH6VNcRwEOkk8RmkACwthApx16ct9Mc8c1UK LtdnLUxCUnFIyofGuvRBgt3hWHKiCLkj1+WornxTqk5G/wAjI6f6JF0/75rWOjq6ybUZbiIbpYGj YOB03BcZx6+lUrq0gimjhfJuJACISp3nPT5cZ5rXk0tcz9rr8LMxvEmpjbj7N8owubSLgen3a0dB 8S6jea3Y29wtmY2k2Ai0jVgDnOCBkfWrFrpFsZmS78oStwkbt8wPfK9j9enerNjo8UGuWUscb583 IZzz0OPQCs3TlumaKvF6NGlAdmxh1GCK6rw5qZF3chzIgdoyXI4ZtneuWtRJIVT7NODjH3Qc/ka6 3SZbS1S5Gy9zmLdvtnyDs+mBRVasOmmdJ5EMxDxhASPmweD/AJ9azL/R4o1WXBUZ/eSIoOR3yP60 611fTY0KiaVCp5D28g/9lqRdasXYqL6NR6MrD+YrBNo2smjDvtERNLvLmF/NiWN9piyexqhBazGK FRE5cxp8u3n7orW1O/tLeC6e1v7RS8ThgrFS3ymorHxZBEITcT27ARIoJYBhhRWqkzNxRBbyz2Uw 2ArIvFaDSxXsEaxqEkjzlRxn0x+NUb/U9Nm3Sx6lC3mH7mfu+1VoNTs4ZVkF5BuU8fNVaPUWq0NS 2mlgulO4B1IYehb0rziTTb2/8c6heWksdvDZzmW4urlcw2yY75+9noF79K7ddTscg/bbdfmz96ua 8TW4vVjjGpw2tssgkeHeqglgCZCM/M31pcvNsTKfItSk9of+Emle2uJLuK6tFuxeXHygRf32x90A grt9cAVm6qYvtGoCIkR+Q7wk8lh8vOexrWj1LTIrKPS2v43sY5mk2x5dmXOVQkDJUElgOmSTVe7s ba5sLprIXLSfZ2BZ4yifw9z071taTpOOhzpxVdS1Rg6JbJe6nFbK6xiRlSQrJu8wYJJ2n7wJAz6V 1OqaCF0hv9LkkS0iLRJNGpChTu2j0BPX2rJ0fwtfpc2ssd9Z20ykmNgSzjPrgHn2r0DxB4Uul0CP 7N4hieZ4ys/mKqowPX5sZA7U6ahGNqkdXsViFXnUUqM0ore//DM8rsVP/CQWgckyJOFIDAouedqj 0znFX9J0lJIskZ47inQ+F9U07WLR5beJoYSpaSBwwI55Pv61HpGsCKPBPbvVYaKi3zo6ajckuQqz axO0hDSBAD8iRjAU9jWpHq11ZWcTN5hSZCqsw2qwzyOOvNUf+Ees5ZnaHxJo7Ip/5bGWM/kUq3Ho t4GhC6/o00ajcoXUVUAemGAx9K8Gph+bZGdXDc2yNGHVpoUjWJMkqCyM2WBHselF3qCvexy293ay xRqJJVJ+5j73XlvqKoR+E79JFaOawnbG8CG+iYsOx+9TpfCepW1sGi025e8BI2K6SrsI6gKck/Wu dYVJ3scywiT2ND/hIZp42l+0qwUhYwsWwj6qPYVdnubO/bQ2u4rLyvJnGLmQohIcfx87evpiuXOm eIdPsnjTRb6GOY4lzas27ByvY4/CtCZNQtdL0W6kiuYZoWuSPMty20Fl4IYfXr1rrwdFU63Oaxwv K3I6OxOnLEwj0ywDGPzFeO9hkIIOMgED8R36itDQb4Wkqz3K2aJICyDy0csM85OOK5Cy1JnljW8F g8DAxkrZL5gGc8HjDeh7VFbG4tnEiXsciliAsm4D05Pb8K9nnbRPIlue03XiOxutOaOQo4bAdWHy kfjXJj+x777QPszxKM/NC5Ab8GyD9BXG213qCKFjFrI02Yik1wzL09COtRSXN9brJGYYBLkeahm5 BH3fvDH4CphFRWg6spTZtjw+Zb+Jre58yR54zhoVKhQw7jnP4Vkx6nKb6/WO4eN1uZSpVv8Abbv6 +3eo4dTdNYsHgOUMkeSFXch3DcoOcsPxrmNUvXh1zUo8nYLqX5Rxn5z1pzkoSVi6VNyjqbl5b3t1 K93NdXUYyI2kU/KT27+lQeXfAMU1a5U4IAPbPHr6Zz9ayf7WuJVG92ZV+6pOQO1PS+ccEEg8Hii9 OW6NLVIqyZtedqwAdNVIJ6gpwCfT0B5z9T61a0vUdSs7xpJZIbl2TaA8e0BScnPTjvXOf2k4PQ+u MdQetPfXrlIBbtITAoIQd0zzgH0zR+7jqkD9pJWbN3XdUa70y7DKqlJIDlQR1LVlaZqptGciV1Z9 oyo6ep9c+lVhdG80TU34yJLccdOr1lpIVPNYOt7zaOinTXJynf2PjTVUbBuEnjOBsuIxJwOgz1rr NMv0vbGa7+zR2shYROUf5Dnno3Q9fbivIra82EY6102g63cJdrFFI37xSrKACCuM8g8cf41106kJ LzMatFrWJ6daXE7Xt3HFcQO7RqIQRhDjjLAc49u/Ws/xdHNeXRQR+aixqnlogBJIycE9D6Vgf8JL CkYnkto2JKuoR2jDHAzle4GB0x0qhqfiCTUJHkmcM554GAPoPStYU1zcxycs2zRt7u2t2jia2aR4 4IgSVXIGwdeP8kVmXshu9dsbqztQscO3LvCD5bA53EDr6msjVNb+waywVSzGCHAzhSDGvX1+lVn8 RR3ETRvBG0jADzMnC/QdM+56VzSlCScR+znCpzo6rTprSPWprqKHbAmmzxy/vneCCVwwCROfmwxI OP4STzxWRayQ28t3G0MdpJd6ZHBFOjyPGjhgWUu2Su4DBI4HTpWU2vb1ESnEY7epPemSawGj253Y 557juKy9jT7mvtqv8puzKV1bS2nieRYbWOKe425S4YA5Ib+IYwM99tbaT6ZLe2zW9qFZmJR/KA6g 471xNt4jS0iZHiWVWbcGJOPcFeh+tXtJ1xL/AF7ToyMMZ+R1Vsg9P8DVpxhHlTM5QnUmpNHRRsQQ ynBAGCO1bVlrQjluQ29mcx7sN6JismFMqMKT0zinw20n2i5O04ynU/7NEknuaRbWx19pcLhWtp2J Yc7yeT7elaiXEjgkibK9ia4+2t7qCVWSQRMehJwR/hXR2ouJcvJdjngoTwP61hONjaLuVtYulm06 7jaWY/unOG5/hPrWFCw8uIMzbfLTGf8AdFa+uQxR2V073DvI8T7ADgH5TkmqFtCwtIpoyHAiTcuB n7o7f1q4Ey1Joo0ZdjjDY4bFRbWVsE/Q4qZggiR0fILcgcj86jdg0pZAVHQZ5NUiWTW3mNOiqW3E 9uv4VwV/Fql14jvo7a4FsvmKkSzQh95OORkfyzXo2mzLbzKz8JwGYcnGc155qE11BrOpLDBiK4mM hZ3yJEHYA8gk9MVDs5e8NtqPujY4tUtpFkg1K1dHuFtyDHErHfnb8wX7wwSVPtTLrVr6G1ubgrAF SORNlzAu+TGB8uMbgc5OOlQaXcSyxvJa6LEsUrOG2SFGJJ+6GbuOOevoaguZtTvIZxqMEyxJBIPt Eikea2RyT0OMgAj9arm05Yt6kRj76ckvwM638XahbKywWWnoG4OLf+uank8dalLH5c9lZOmc4CMv 6hq6jwb4L07Xyy3F7HER0UHk/gateJvBGhaVbILW8WeUk7maQAZ9MCjkafKpO50vltdpHKaZ4rnu dTgDWVsrSvjPmS5xgjpu6Y4rOsp4nG5NBgxjqJJv/iquWFjEmvWW2aE7pQBtXjuP881uf2Mthpkb i5tpAxA8o5IBI64z7dTTVKUm+ZmbqxjZRW5xDR72lzgDceRj1+tWltzJlto3Z7d/1r0IeHoP7RtL i31a9e5t0+zwsY0HlRAEADI5wGPXms1fA0rDVpLWdRb6aFBEw+eT5d3GBjpWKZ2xhc5RoIjZxqLV RMjs7zckyKQMLg8DGDz71JBpBuNSjt1KQs+GLFSfLUr1OBnGcc+9dFZ6BLLEkoJWOQkSEQqW5HAG en17VqQWzXCNpkclopto1kUG3QEDO3buHLHkHJ6811UlzJeZnVi46HLst5Z3dvcm4hkmjRY1jjBC YUYAbpuOOc9+tdb4QWTVNCtl1DUr+Nk87bILpwwO8DBOfSsHUfDcqaAmoi88yV5AoiZAqBi5Xrnj pmtjwn5lho0cEtvNLJHJPG4t1D7CHGe/8qufsack20l3f/BODFOp7GVt9PzN1tN1TTon+w64Lhbi MxgXA3mMt3DDkMMdfesS/nvtKU2+oea17u3eapSVCnQgqRnOa2k1azhkR5zNC2chZbd13D2OMVUl 1y0i8X6ZqCFJooEbekbDJzkd8DPOaVapGFN1Kdnt59fI86lUqyajO6TMaPXLmY+TutsuSNjQRD6Z DL/WmNcbXDta2JYgkl7Ve3oOKzML9ouA+MMrBc4wTwRVuxjjbW7RGumso5GBeRVyIDjP3SemQOtd VHkqU4ylBXaT28i/3l/dm/vNK3lt5r+wE+n6YwaSNjNDbgMoLD5ccc981yl/fH+2b5P7M0WVhcyD EsbKx+Y/7QrudE8PXGqLDftdw7yftDJs6lZOQccAnriuOuIYhq1xLMYmBuJXQYJYfMeAeh5I6+te Rja9Fu1LdNp6dT2sBhqzbVXrZorPeSxqfN8J6TkDORFMOPXh+nvUUOpROw2aFpowMja8w/8AZ60k s3kaK4uHaKGJQEMThpSM8Hnk855bjrVi0sY/3062cOHmXbGyk+WGzlQc5HY1xxxNup6bwDfQzJJ9 PjXfceH7dsf3buZf61VlvNEYY/sIofVb+T+oNek+KvCVtp+j2dw0efNKq/luQUJGR1zn/wCtXBDQ YLh2WN5XMIP2jK7V3c4wf7vH1rR1W92Y/V9LpaEenSadLpGpi30i4YB4CUS7JJ5b/ZqKRtHh8tbj RNRSSTkD7eACPY7KINPY6VqSWoacF4GAQc4DNz9KhNncyoTMku2NCscUiNkD0HFdVGHPC6T/AEPP rVPZztcmB8PzEi30jWGKrlgL5Dj1/g5FDSaCkCyxw6ltdtpQXcZYcZ6FOlQNb744285mkHyBGQqV H19O1MNohGN0Yfdt+9/Xpir9lYj277lu4vLKCRBNDqSMYwU33ERG3nGDt+tRx6jpr8bNT4UkbWiP HX0qpPZNEyxfu9xw4ZWHccDNQSw7lLIDPLLySFIZGz2A6kih8ye7KjUTRvatHoNzeRyTJqxY20H+ raLp5Yx1qAWPh6Phk1xCRnB8knFOuY/OuYE/iNrBls8oBGM8dKktcpIvlswJUq8iLyqdz6k+1ebU ryjJ2HOdtBsVp4dBO86wq5HJEJqxNpGhIodjqqDtxCd2fQ57d6SCN4N1u821pARIkgCqpUZXLHOC farFx5duqgSlywDOrqr5fHQ4P3eep5rN4ursmZOWpnSaVoS7g8urrxlf3UJDfQ7qm8P2miw+I9OM M2opK04CGdIwgP8AtENkD146UlzFGkYWRZNtucSFH3KzHkAHoox9adoaND4r0aUuWBnVgCPu9eOe 3vWlOvKTVzSM2d3DbxxNJGbq0k2cb45gVPGeO9WtOiiXUp1fUbIx/uzkSrydvbntWzpFybq0N3dw ITFysyuFb6Ed/wAa0bWOOa71IGOMAmIhlC5wU64rvlOWzCMI7lBxp0Sl3vLbgdFlQk/rUU8tvHbG eJ4GYfd/0pG/8dBov7S7RXjgjhmjxlpAFLD8O1Z1vqD28TJGI1ZuDhFpxi2roTkloyzPd2txp032 qS3iJhlGRIvPynB6+tUpJ7e2SAw3tvhoUyyzLydoznmrE+qNJYXSTQQyK8DjiNc/dPtT9Mt9NMEI mt0csic7V67R2xmhXT1E7NaFEXNt/FcQeoHmr/jTlurU5P2q3z6eav8AjXQnR9HmjaOO3SOUDqoB b8iMEVD/AMI/ApRAbNmYZIeMKfpnpT9og5GULC5s3uFV7y0XOAC86gA564zz9K5DVL17Sa+nt9QL TiUwRQRx+aNm3JIXGNw59uRzxXeJoiJdqmbRhkYIC8/pXP3nhbUGJure5mRJ/wB4D57KqL6AA/oK 5q+Ljh7SavfQ2o4X275W7WOYh1XTWQx31tc2WnqFAimSRmLdQVI4ODlieCQTWbaaa97Z3k9zq0f7 qFo3K7nMgLAowXoF7exwK3dQMWkxzwtqF/c3D4KNPJwnf5dxAHH1rMbX7650e5hjvJRFBC8jKJ0B YbgiDCDORyTn61tTrqpZ20M54b2L0Y7RtItGIaTWL+3yMo6wIN30BOT9RxVjUdH0y3AU+IriYzNj DQKwJ7HIOR9a559Y1VnZhqF4EI3KrzjIUds/4Uh1fWSuTeztsU5bdyvufpXVztPYyvpuaMOjSRaw j29/ZTpDLzGFKl8KcnB9OtZFnr0Txok9uJCi4GGwfxNWNL1fVjqlmkl7NteULtG38e3FW7Ce+Izc 31wMjgRorH8Rt4rmqYhU3orHTRw0qq7nTaNc6nf6nDapPYRNOC6yPGQFGCeTmuo8O+Gzq09xd3cg Xa/lnbHjJx1HNchpmnajDqlrHJB5c7uUSNywZTnHzd1659xXZ6b4hvbeC7aLyfLtirS787gD8vfv mpqU2lc9BT0tC1zT1Lw99ltVVJ2MIHKmMEHA6/WuN1HRTZziaK4ZtqGRJPK+Z1HOcdz3Pt9K3dS8 UzXdusayJuL4BEeQRwOh+tciL29uda+wnVYNPYblMkwyqdtpxwM1vh7wV3f+vmRNPl95q5WuYdSu 9C01Zvs6aHeXPkrL5X3CHON3PALZ7dM1r+FLcWVm8CusoimnAdVwrYkHIB5xXLNprf2TaalDf2qN Jd+WqBgXxuI37MfdGCR7GtHTlv2+wWVlqiWrS3V2sl02FQ4dcE+n/wBeozDCvE0HSi7N9Xtpr59j z6kHU92J2dxJEdVRpGzGUlxn1wMfjWHqVvbXfijSoWRXieA71b+JgTwf0qK+07U7HXbexu9cbUJJ olkV4Hxs3MB+ORzTJ9DuLrxP/ZhlnmnVmVXkkwTg5zk9MjmvLwmTVISXvx2ffzfY78txipVI4Vp3 116fC3+Rky21n59wv2oRFJSsYaMkFfw6UCxtwHkTUodyZK7lbLfz5+tQBB9ouE2lhGhIye4x/wDX oRIXubVJH8qKRRvkALkE98f0Fd/9nYmk3apa3Zs9DE53gFOVOrRu07PSD206o3tHurjS4raWHUIU FzEwMW0O3DgbGH8JbOQfSlttEt5Lq7C3EuDO52NEj5O45C5H0/CrNrpel/2LpV06OZ5N5LEkZYP8 h69+9Z0Or3DahdRJMuVmk4CRjHzHqSfbrXn1alKpC0F7yb5npq/l899TlwEnL376O9utld2XyWhp t4at94l+1SMSB92Ifd6bR7VJHoxQvFGPNIdWLKmOxznsKoSeIr9GH71TGcAEouFf+6SB+PQVqaRq 4eCeV5vMY7Rk8ADnr+tcsUrnuKU1G90/69De8Q21xquk21vbfvlhkRp27nAHaufTwxcTwCQXKRq2 59n2Yt1J/iz1966K11VY/JRz+7X7zNxxgZwa4W/uZBdyM87+W6s0MYkyrryc4B7Y6V0vXU4E+SDg 9LFgaWNMW8AlaQsIgWdAGPLdcfypqMcfeP51z9prYtLfUZZ1EuDCm2AdyzY60yTxf5JCnTpFYgMB I+0kdjX02V4inSw3LN63Z8PnGFq1sU5QjdWXY9PurC3bWpZfJj8jynQRYG3zQCvT8N1U1trGa8tb d4LGQbFLR+QQ/wDq93zN0PPWuGm+I+oNJkLDh5DM+0HhyNpx+FNbx1rv2ZZmkEEEZVY3SFd2cHbz 17daXtVa176Gbw8r35ba36Haw6HpV7FBPNp1pGkmHkXAVVG1hwT0BIB5rmrrQrGKaSN7KESRsVJV cHI+lc9c+LdWu4Gc6o8k8zAtGsWARjqSeuOmelZk+vancPL5l5dvITkKj5Bx1yRz+NXHFU4v3lcb wVaSXLK1vVfhZGrrsATWpYo1iSKGOHCkgf8ALNepPJFJB+7Yp5cUUjfKrwuHbcegx2x6D1qlqlw8 mopIY9xe2gOGy3PlirNvEtxdWwNosEcilBgEbm5Gcn3xXzOJs6kn5s9WzSSZaFuBGTHGChZQ0ajz W465J6HnOPepJJkt3IkLxIDtjjMfOOpyCcgdKoi2jFoHWYXFw7blijBYxqOpbH4jHXvRc3cN3MXu bW5s4oYwphjU7pMernp1ya5+W4rDf3bXIZVFwu9mSCPrx03AdKn0a3c+K9PlllV5ftAZlTjaMH8s elVf7R83aIbeKO2UYjt0yu/PfI5J7k1J4flB8UaUQW8w3S5GOOh/H862pJ8yKSO+hGwKyAHp34rQ tL+zlvbkXcBIDR7mVmJb5eR9KrwzzqyyIiq4XGVjwCPcdDUaNNNd3W9MkGPomP4K9lq7M07I0Gjt xcsqyjyCcoIickdQCD+XNai63aQoFNkCw4ZWjUZ/EVgCJ/7h/KniNhxtNJwT3GptbC6tPHcrcyQw rCnkvhR/unrSWYXy4C2R+7Tp/uimXMbfZLjI/wCWL/8AoJp9vG3kw8f8s0/9BFOwXNy2V9hg2i5t 1GSoGJF919asnTgdrxqsseMncuG9utZMczlcSAsRypzgj8a1bbVjz5ycjow6msZJrY1TT3JI7NYb uOYMgBI+Qg/0rj77xQokl05pY1MZMal84Hp/n1rsTIhj8xG/dbhzjlDnt7V4Zr0eqxeLr25tbO6k QXBZHWFirD1BxiuTEUvacrfRnXhpxhzehs6pqLLqHkNJPNNsxujYI4Q/whH4J9xnOTUsWpJc+JZo bR2S0+ys0KS2oikZUQKvQAddx/CqdtbNqOlqp06c3Ubb3tboEQS9fuEjKMcjAzg4NWbuzvriwnhW WUW8NutqLeZQ8ihcHKEc7QeMA/pXZR/dyUuzOOu/apxfU7G5GlFUV209SVQqSU6YUtnHf7wweapz 3HhcbjcnTsnAARc49jjr7jrXl/8AY2qbpB/Z02DnAUcZzxxn9KmGlawmDFp1yoRTtbbsbP8AeJzy fSuv63Hb9TgeBd73/D/gnatP4TkvLZLEWZu2lA/cxsMjB79Kt6Za6GLdS0siPtG5kZgx9OcZNcHp WjahHqto72rriTP3lABHfr+taVjcajb2yqbNnXtmVcD8c5zXmY69Zxt0PcyxxwyldvWxv2+r6iRY vPeRmfi68+W7zsBGApbbkE4GRzjp3rPjv74RTsGdVvE3SEByG+bkHjk98Vk3eqFI3RpVcqxC5LAJ kj5euCBU019ZQ2+yOedpGGWjTA5DnCg5JIHXNe3TgnHU5FNp6GsGublo1E0MUcnyIJUMabgOTuJH oD+NYF5EsuGW4uGvWA3RtCu1lIO7Bzyc4+vJqz9jvb202waVqD3Mik72gd1aPHy7V28d+feol8P+ J7SYTpb3ltJDhwzzLGUBXA6sOxpS5I7/AJlc02ZhmdbEI8gXyW8xMgA4HGM4ya17Zpm0LSJoovNP m3RZSMhgWXqO/r+FVj4ehF7b/bdSs1tmRfML6hFvzjlV27sAHpkdK2LT+zdM8LafBe67axkS3LK0 CSuj52jghe1ZLEQdSKb0X+REnUprnpq8huj29+J7i6RJJ1t4N+95FRljjI5z6jI6Zq3JNJdB9Raa 3DtJs8p5GllbPO44xx2z61Uutd8MSXLva3b2sWABFDZM/YA8sw6kZ6d6hTxN4dVv3jaxNzwBFEqn 2xu6VrCvSvz319DkbxUa/t4K0u912tt6DvswecSTtIoJJbbhPpjNOWGJJlkZNzZ3Ydjhjn8Mfh61 A3inQUV2FnqTsc4CzxRAfkpP61Xl8a6dJNJIugKFYABPtjhRj6CtJYmmulzB4fEVZOc3q2bdpGja rZ+UIy8ksbBIhkJlx8oz6Vz812I9VvwoAVLuZ5JA5Gzlsc9MnnHXH1qbTfHUn9oWsEWkWKRtcIVy 0rFTkDIO4c0l7NMms6m8ei6NKsM0jHdHvLAMcn73WvOxT+tNRgnod+DTwl5Te4yTxIjzM+0Mu0De TtJPc9Oe3XnjOeaVvFkxkd0nWAsFUIj/ACqBwB+HJ+pNVG1+aeB/L0jRRgEkx6egMY9c96db+ILy 0dAzWbRMAT9ns4QV56cp1riWGPQeOZo3viJJ7U7pUaVlBX95uxuHPsMY6e9c7LdSTABS3yncjDOV PtV1PEWqyeZjUJo5cHyVigjXcc8A7QOaim8T67NGok1e8Izt2CbnP044p+yaJeJ5tx+l2zy6bfic TKrTW5LLG2T8zZ6dPrVWawvRLL9mt7yWEtsUvC25l7Z46V6D8JjeapqGr2tzeXjMkURKyytlG3HO OeK9Kn8OzeSP9MuAVXH+tb/GonXlS/dqF/MmNKFR87lbyPnL7HqDRJEbC5+UlmHkEE/8CxzUg0XU riUNDo+pLGMZRYHY5x1yRjrXqWuacLfd/pF0xBxkyMRmuNv7W63uP32U+8BIxwPU89KmOKlLoafU 4raRjSeH/EEjobzS70kL95kYALjheBxzTU0HVFWEjR5jwQysfvEdz0IHt3pLi1k2sWVyByfmz+fN Zs0SgH5RWyxEr3aIeFSVkzqrnw1q8twg+yXCw/ZYc7GXlggHc0i6Fq4BX+xjgrtyZkJx7Zfg1z2u Rbr6DaP+XS3/APRa1Ujtj3Uc0RwvtPeZzzUU9TtU0XWZGj8vT4bJY02MVlQHHrgPkkipntNXggaM 28sh3Bg01xFjI6fJu6fU1xiWbAZCj2OKWSzcuQVB5JzitP7Ng97mPu3Oia11OSV2kRLUytmSSOaH 9Bu4/DFN0TS7keJrBpQhVbgElbiP7uD0w2c/SuXe2bPQflWl4RiKeMNKyOPtK1P1NU3dGseXoekx 6bbYXMbHj+KVz/WiLTrV7q6DQKQCmMlv7v1q+i5AwB0702DP2u7+sf8A6BXS7GCbIRpdlx/osX45 /wAaeNLse9nB/wB81cCnGe1OAFGgalCfTbNLO422duMQueIx/dNSQafam3h/0SD/AFaf8sx/dFWL n/jyueP+WL/+gmpoNv2WABfm8pMnP+yKRS2IF0+06/Y7fP8A1yFOGnWf/Plb/wDfoVZye3FTRxs4 68mkwVyommWZIBsrbGe8Yry7XkuDrl4sSzRokxwyu4BXAAAHTA9RXsUdlKSpIypPftXKC6is9ZEk 8sSLHJuPmHggDv7V5+OrezjFrqz1srwyrzmpPZXPNXtZ3UqzEqATsbOMY5Iz3pmnWe97lFUZa2fk DOOgr1KXxRokSRolyJkC4ECIXYMehxjHqMg84rAm8SadqV/d+Ssjq0bNudAgOMZ4rkjXqdInVicP TjSlLm1SbXy6GBp/hsTSxokqqzn5dy45xnt27Z962PEPhaOz0u1S282SSSVlJPOQFzwPxq++qWaL kWKxFWH78AH34/CtjUvEdoltHJgNc4wGJ+6vGRn3HH51n7Wbd2fIOvNu7PPtO8PNb6rYyBlYmUcY 7+lEPh2/cIZbJFZV2gIqjdzkkkda6wavbPf2oNjDBiVTleuPWudil02WaRrjV5cMSyeVCwOM8ZJH P4V7WWctSEnUfbrYr29ZpO34N/kRt4l1Wzgmkg0zS7RHby2ZNPQMD1GdwPFRP408SSWwj/tWRY8A boYliEf+zlVGPwqi0l1cobVJZJkZ9zDBJznABJ7D8qIrR5TJGrrCgJJjkk7qPTv9a4XVl9pn03sl pyIdJqt5veK/vLjUEHIZruQgEjjHOOp9O1Z3kxy27K0cz3XBEhbI2jrkGtCK22bGkby1dSVJXdn8 KR7SMWol86IsWA8sHkcd6XOh+zdttNe3/D+hmrEZZo/L8sySZJGNgU+memMVpalE1z4a0MRR4LPc kKvb514qu8SmKSJY9xbB8wo2eO2K3Hsd/h7SIvvgG5JBQjd8y9B1rpw69pNROXEe5Dm/r+vwObj0 m6bCtEVJ4XcQu725NRx2UhchlIZWwQRyK6oWgRVLxAqpJjgkXKZ4GWBOQD0xUtppr3N6jSliZX+a RufxJ+vFe1DBrdnkyxiS0OYXS3kkSNeDIwXJ7Vp33hmWwna35kCY/ehSFbIzxXov/CFaeJQjalbu 5ziOLMjepzjpzWtBoPk2LRXZe4VckF0IwPfPJ9R3qXGktTnli6j0seO2WmtDqlm2CAtxH/6EKtah pl42saiBaXCq91KS6qTuG84GO4rsNR0pYbqDbvKeahH7sj+Ie3+c1W8T6hNZy36rBIBJJIqThhtQ lj1HUVSwtOTcm9EhPGVHGKitWzmF0eUzgSW128QwN0cW0n14NKmjXSlW+y3HDcqEw2PXPTNdbp95 dX9gJ1t0Qsv7oPLnzMdzgcCq2hajdalNdhhEiBywySSC3AA9VGDzWv1SndavU5HjqyUm0vd31Odb Q52ikJtbvzP4V8rg8+v0qt/Y14mR/Z87blKktGflz3HNdZpt1qEy37SsiFWLxbYiwbtlc9V+Xgde aZsv49NsRPcCGaOXM4fauEHYE9T/ADzS+p03rqUsdVUnF2/Htf8ArzL3wnL+H7zU7m8jlj3wIo8x COd54z3r0ebxfboQrnG5N1eWRagkdjqjLeLc5uYmUK2dic8EgdeKgGpyTyhmZQUA+bptXv8A4D61 42Jo8tdwg9P+AfRYOanQVSotT1C41y1mGJUQ7uqMASfQVSk0TQtShX7Vp7QygEYhl2ED1xnB/GuK XVhvDFkWfIEQYZKD0z69KuxazLPJsacecM59W9t3tzRCC2LqSa8iHW/hywZG0XUXnkBJEdwAsmMf wt0b6V59qWnT2zsskM0MhBzHJHt6cHHtXb3muNcvGUaLy0AZySVyM8sD246fyqWa9TWg/wDaUKy4 G3plJV6Ag9Q3Oc10rDwkrbHO8TOL7mDaeGbzX9RgislRpTaQnDvtHEYzzWhc+CNQ02doL2KJXSHz ztkDfJu28Y6nPas/UZf7K1uW1SQsscESA7uv7sc8Vft/E8i/aGkbzZLiMRtI7cjGMEe/FdtGLUVa 1jjrSu2aWj+DZbyaKIsirM5jVm7MBnkfSrGo/D69GpyWVosUgjVWlmZ9qKD0znnt2pdG8YC1vIJp Y94ikaTczfM5K4x9K0Ln4irHfz3P2RJUuERChcjYVz0x1605Oqpe6lt+N/8AIxTj17/hb/M57UvA v9kRpJeTRyhwWUxZC8devOR702z8J32m6vo2oSxRx28k6MBu+dc5wCK09R8ffbPJlhX7NJCGCvG2 8nPXdu61mx+KbrXPFOkxSNCqm6XasaEAEgjJGeaifPye9bzN6duZ2udSi8D6UyBf9Lu/rH/6BVhL OXaN14/T+CJB/jSx6eglmP2i7JYrk+bjOBjsK4GzZRAJUnlnsDSjToe73J+tw/8AjThp1t/Esjf7 8zn+tHMPlIrmFvsNz8rY8iTt/smpIIm+zwfKf9Unb/ZFOk06zaJ91uh+Q9WY9vrT49Ls/LT/AEaP G0d29PrSuPlAQnuG/wC+TVyC3libeqB1x0BqsNMsv+faP82/xqVdI05uFs1Lf7zD+tJsaRf3SsyK 9q5DEYJGa8P8Q6LqU/iG7mttOuJUeZn3iIqAM/3j14Fezro1oMBbFB6/O/8AjXO3ulzS3snlwfuw 2FAXjHasJo6KTep5ePDus7QgsxGMFv3ssYAOPXOenT3qxaeGtQj+0M0lorm3YbvtKkg5HYdK9FXQ pmwWg2++zipoNCn/AHiupUFCOV+lZpI1nJ21PM08Nam33r2zA9PMY/8AstWpfDd9Kql9StCQMY+f /wCJr0geGsjgNnPUjip5PCw2hhwKhxjc4nGN9jzDTfC9xFqls76jCwWQHaqOc+3Smnwo4mOL5Il2 gCMxyNjj1Pr1r1KLwwqTxttYYbvTI/C0fIEo44+71rop35WkXpocbp/gyzumuJhMsEdthpJZ5mUD J46deRVibwjY2kVzI0UMwi8tgysWWUSZIYE/StfSpIYtK1lrm2+1R/uP3IcruO845HP5VdvLf7XH PbQoltcTW9tL9mlkCiIKWBUE4xgENg88mvBXNOmnd39X5n2coU6dRrlVk10X91vz6vy2Mp/DOmWN vNJJAxAwqOkIKIxjD/vPY7sD860k8PWMN1EFhRo8srq+AAQRtyQOhGfyNRXOqWVrNcXJvJIyq+Vt H+quVEYQE5PABBPIORjFYt34+giu2+wRtO7pt8rbuDYO7Jzj3/CqSjJ7X/EylJwS1t+H4b/d+Dub dvBBNGTFb2rMu8O0SM6LuyFYZ+9HxgN1U5JrFljt5bTTWuNpYGbbv9dwxXLah441O+KRRXMdnFlj hVwsYI5xjjBHYCpI9Sb+wdHkcs7yNcbg7Fi53LnntXp5dRcK6k1bRnkZxiY1sLKnB31T+7/h+yO1 iu9MtVPzQKAD0TJA+v1yaS78SWEcMmA05PCxuPlb2I9CBmuIkvbWa5/eXQi2n52wen6/T3rJm1Xd KdrNs3HG4849/evp06fU+NWEm2e2Q6zbyWKrFKTuHyi0tgiAkcDJ/KqV/rttEpHlQ7e0i5z+KZzn PGfxrzW28V3EOlvYiQCMsWwBgt7E+nNZVxrchYneST3J6/X396w5acXc09hUm7HWX2sQ3N9AIo4w TPHyCcn5hyc1DrevaW2rTrL504guZG8tU+UsGIGc9hXI2d8bjWLINzm4jznr94Ve1y3ure7viJV2 z3sqeQoG5sOT26io+syUpezWlvU3eDhyxU3rfv8A1+hpReKYLeB4rOzEcY3MqyyHv1AA6VEviS+u PLis4oYnVdg2IMKnYZPYVzcV2qXAeRYsA/dZCVB+gqaG2muIiqWNzLJIRtkRGZV59AOayeLqPeX6 FLAUU78t/XX82a0ur3Us7rPPfPDAP3oikGODgnIGAv0rHuJDIc7iwZtwjYlzjtk/pitK38L+IJo3 aDS7tUjAMqz/ACK/PocVbtfA+rjCyCxt1kjO5pp0yvfHBJz74rKVRz3Z0U6Mafwoo2k7po2pHcu3 zbdgiZ2qSzZAHaoYr3YwfOcnO3pnnv8AjXSW3g+6bRLuG51S0LFogvlq7hQCxxwo6k1GngOPau/V zkdls2x+ZYVzSd5XOuDtGxkR6gibZQGMhc4Vm+VSOc+p+lWE1cRgTgYlO4L/ABKG9cH61sR+B7Py wJdQvHI/uW6KB9MsTU8Pg3TVH72XUZBjGC8aqfwwa0jOzJmuZWOca/htoo5Y7ZFMqssgclkwDghf TPrk+1WHu4g0cMSumVV9zMS3zDrjjjHH4V0sPhbS4uZobubP9+74P4BQOKnTw5pSEbtOExJyGluZ WIz6citlUX9f11MPZ63/AFf9aHCeKrg/8JA7jJ3QQHnr/q161mx3bZyc16jqOg6bNeh5NMtXYRRj c+8nAUY/ipiaJpy9NI078YCf5tUxrSRo4JnnKX8m8HnsKSS/kIIIPqQTXpq6VYgjGlaYPpainHSb Jmz/AGdYg+1stbfWHYj2SueTveMDw361qeDpzL410ZSet2n869IXT7dPu2ViP+3SP/CtDSrdF1W0 229suZV5W2jUj6EDIrCpWlI0jBI2I7JuOtSx2B3OcHkj+VayRMKlWJqy5gUTKWx9qkWx9q1BGacI 6XMPlMw2XyMMdQaetnhRx2FaflUoiFLmDlRmi09qkS329BzV/wAsUvlijmHylLZkAYP4cUR2gDKc flV7yh6U8KABUtXLjJx2KohyeAemMUv2TcWJGM1aopWQ3Jsr/ZexPFP8gGpqXFFkRZEItx1yaBbJ /dqagUwseDDx0ukPOumTTF5cBzGAM46cnp+FYl34pvLxZHaXy5HbPA3s3qS571j3U/lssMlp5QV/ Mwc7nB/2j2qCGdV81jHG5CHG9uF+g7n0rz4YWCila/rr/wAA9mpjqspPVK/ZW/4JeW4F7OpvLpUV eC78sfoO5pn226W3muvtSq7kKVyN7jBHTsAKpF4miWAIyzlsmRsnt90KPU4rXsvBuu6hB9pt9Pez hOE33LiIEEcnL4yPpXQqa7HI6z76+r/rT+rmUy7496xlYYyFyy8nPI3H39u1aWsStB4e0cRSLgvc qTHwpG5cge1b9r4BtgJDf6kzHA2xWiGTHY/O+B09Aa308PaRFplhCNMW4WAyeW13KzkZYE5VdqnN bQuncwqNNWPIzOSu0HA9q0LHw7rOpEC0028lBwAywttz9TxXq9tD9kGLSG2tRyMW9uidevOM/rUs kcs5/fSyyf77lv510Ko3uc/LY89g8A6uQGuGtLU9cTXC5/Jcmr8Xw+gB/wBL1YuoPK2tsT/485A/ Su0S0x90AfSpBan0q3NslKxzNh4O0azuYZEt7u4kV1IaecKAdw52oP61rT6Jpq3NxKdL09jLM5Ys jOc5OSNzVqR22JY+OjL/ADqSS0czTYiYku3P41ml5A2ZkELRFRaxQQbcgeRbxqR+QqUtO6Ya5mx/ c3sAfwBxV8WEpzlGqRdPmBBUYb601F9hOS7mR9kVgWK5wPm3HJP505bbC/d4xgVsCwfdvIj/ALx3 HP40f2ecAl05PBHTNPlkLmiZ0cANpPgDrH0HXk01bbOBWwlmVgnHDEugOBjnmkS1IzkcGs5KzszW OquZi2oOB3z6cVMlmD8nc55xxWmtkc/d+bt71YSxYHoN3ehMGYi26OuCjnaCQe7fh2qX7Pv7KrAc 464rXOmksoAPuOn40yREiyITu65PbNWvMzsZd7b/AOmEdwiD/wAdFRrbe1bK2aSTDzHC5jXJb6VY NtBEziN1dWQcj1z0pqw3cxI7Is2AOfTFONiykDY2fTFdDaCNJYzkKAxPJ6DHrVl7mOO6kO4jeqjc BkcU2/IlXOWNiwGSpH1GKk0+DZqtpx0lWt+7lSUxlNsmwH7wyOfrTFdJrq1O0+YJASTUtqxSvc1A gHanY9qdilxWJoNxRinYpcYoENxS4pcUuKBjcUuKWlAoEJRS4oxQAlLilooGFFFFABRS4oxQB4BJ 4F1TUZw2pPZ2MaR7EjLmV0Hc7EyM+xIxV+z8AaLa7TLHd37jqZXEMZ/4CuW/UV30sSl8IMDvj1pn krzkH8KzjFRVkbTm5yvJ3MS2sBZAmxtrezB43wRBXP1c5Y/nTzZF2LSM8jHks5JOfqa2FhXo27Ho KUQgfK5IHXFMnzMoWvUFfxPWrDW26CDPq/IHuKurbO2MIW9jVlbUrDCCvILHrnvVRs2KTajcyks1 BHmHj260fZcHjp61tLZBjljz6CpTaxIDuBwa6EkczqFC3sAYOY3LHncBxipRpoHOOPXP8q1TGQoB Rwv+24puVYE5Bxxk80cxLuYz2oVlwP4h2x3pbkFZGKk7gxPA4x71dcbnXAxyKdJsLSLgnJOaaklf UfK3YpwRsIvmRi3U570ttbSIW3c44GSeMentVvJzgbR79aTDngk/hxQ6iEqbdyvFaeVv3OBuPpSC KJY0XLNtORirIi68DnuetKIaj2hap9xtpAJ/NVVxnDH161a/s4Eg+gp9ggjeQ9sD+dXGcYrKTu7s 1jorIp/Y1Xlscd6N0UagYZz6ipJMP05qPyWP8JP4UJjaKszyTDbwi/3V/rUJgzWh5Den5ml8j1K/ nRcRTeH5xx/Cv8qQRY7VfaEFvvDoOxo8lf73/jtNMRTEZAo8vNXhCv8AeP5Uvkr/ALX5U+YVih5X NS28f+lRH0YVa8pP9r8hToo1EqEbsg0rjLeKMUuKMUgExS4opcUDExRS4ooAKSlpcUAJRilxRigB MUYp1FACcUYpaXFACUUuKKAOVMLuMBMDPWpI7F5DtGCevFaMCsRKY1DOMYyM45p0wJSQNguVUMR0 PWsrs6OSKdikunrzvOCCQAf4jUyWkaNgKCB+GasOuNxyASAD6gbR0HvUL3ABGwdO1A9ECA7MjYBy crwPwNV2GEjC8/ez+dEjPJncePQdKds/cx/Vv51cFZ3MqklJWI9ztwrH6d6QKQ2e4qbaCOmfrR5Z 79625zBRGMWc5J605+flX7g6VII88Ac1ILZv4sL/ALx/pU8zHZFZY/mX6inmIb3yR1NWkgQEZYtz 9KXGGOEUHPXGaQyosRPQZPsKkFu3UqQPc4qxhzwWOPbigQ89MmkMgEIH8SjPpzSiNB2ZvyFWhEcd KBHQBCq7VO1QOnXmly/Yj8AKnEfB49KPLoAhwxGSxo2Z75qwIqURHFAFfywKURj0qx5ePSl2UAQG P+QpRH2qbbzS7aQEOzpxQE9qm20u2gRDspVTDr9am2UbeaYwxRilxS0ANxR0p1FACUYFLRQAYpMU tFACYpcUUUAFFFFABRRS4oASilxRikBlAfuJvw/nT5VCllA4AUYoorLodT3/AK8itJy2D0pMDaBj iiirRhJ6sVVGelSbR5Scd2ooqiAVR6VNbxo7HcM4oopgPJwxUcAdhxS4BOT1PWiirIYoAyKTaMnj vRRUspD9o9KcgooqS0PA6U3HNFFAhcCnYoopki0YoooGKBS4oooAMUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFF FFABRRRQAGgUUUgHYoxRRQAYoxRRQAYooooAKKKKAP/Z --b1_42d2af1e5ddada82ec4f6dd941243a95--