Date: Sun, 28 Nov 2021 21:05:25 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Salaysay ng Propeta: Katapatan Message-ID: <55f641dc8ea3a26c2ed0d29f87ea2082@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 52.90.49.108 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_55f641dc8ea3a26c2ed0d29f87ea2082" --b1_55f641dc8ea3a26c2ed0d29f87ea2082 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_55f641dc8ea3a26c2ed0d29f87ea2082" --b2_55f641dc8ea3a26c2ed0d29f87ea2082 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 10 :: Lesson 21 Salaysay ng Propeta: Katapatan Deskripsyon: Maiksing pagpapakilala kay Imam An-Nawawi at pagpapaliwanag sa unang hadith sa kanyang koleksyon na kilala sa katawagang "Imam An-Nawawi’s Forty Hadith". Ni Aisha Stacey (© 2017 NewMuslims.com) Nai-publish sa 04 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 41 - Nag-email: 0 - Nakakita: 2640 (daily average: 2) Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Mga Piling Pangungusap Layunin · Upang maunawaan kung sino si Imam An-Nawawi , ang kahalagahan ng kanyang koleksyon ngahadith at isang maikling pagpapaliwanag ng unanghadith. Mga Terminolohiyang Arabik · Hadith - (plural – ahadith) ay piraso ng impormasyon o isang kuwento. Sa Islam ito ay isang rekord ng salaysay ng mga kasabihan at mga gawain ni Propeta Muhammad at kanyang mga kasamahan. · Niyyah - Layunin · Ibadah - pagsamba · Fiqh - Islamic jurisprudence · Ikhlas - katapatan, kadalisayan o pagbubukod-bukod.Ang Islamikong salita na ito ay nagpapahiwatig ng paglilinis ng ating mga motibo at intensyon upang hanapin ang kaluguran ng Allah. Ito din ang pangalan nang ika 112 ng maluwalhating Quran. Panimula Si Imam An-Nawawi (1233 – 1278 CE) ay ipinanganak sa isang maliit na pamayanan na pinangalanang Nawa, sa lugar ng Damascus. Bago pa man mag sampung taong-gulang saulado na niya ang buong Quran at sa edad na desenuebe (19) siya ay nagpunta sa Damascus para mag aral. Doon natutunan ni Imam Nawawi mula sa dalampung (20) bantog na mga dalubhasang guro sa iba't-ibang larangan ng disiplina kasama na ang pag aaral ngahadith at Islamic jurisprudence. Sinasabi na siImam An-Nawawi ay isang asetiko o may matibay at matatag na disiplina at maka-Diyos na tao, kadalasang kulang sa tulog dahil sa mga gawaing pagsamba o pagsusulat. Siya ay kilala na nag-aatas sa mga tao na gumawa ng mabuti at pumipigil sa paggawa ng kasamaan. Kahit na nakapagsulat siya ng higit sa 40 mga libro, ang pinaka-kilala sa mga ito ay walang duda na ang kanyang koleksyon sa “The Forty Hadith”. Sa humihit 800 taon ang mga iskolar at mga estudyante ay parehong nakinabang mula sa kanyang aklat. bawathadith sa kanyang koleksyon ay nagtuturo sa atin tungkol sa isa sa mga mga batayan ng Islam at angahadith ay karamihan nagmula sa koleksyon ni Saheeh Bukhari at Saheeh Muslim. Ito ang una sa serye ng ahadith mula sa aklat. Hadith 1 Ang unanghadith sa koleksyon na ito ay inilahad sa atin ni Umar ibn Al-Khattab. sinabi niya na kanyang narinig si Propeta Muhammad, ang awa at pagpapala ay sumakanya nawa, na nagsabi ng mga sumusunod: “Ang mga pagkilos / paggawa ay hinuhusgahan ayon sa kanilang niyyah, kaya't ang bawat tao ay magkakaroon ng kung ano ang kanyang nilayon. Kaya, siya na lumipat (hijrah) ay para sa Allah at sa Kanyang Sugo, ang kanyang paglipat ay sa Allah at sa Kanyang Sugo; ngunit siya na ang pag-lipat ay para sa ilang makamundong bagay o para sa kasal, ang kanyang paglipat ay sa na kung para saan siya lumipat.” Anghadithna ito ay nangyari sa panahon na may isang lalaki ay lumipat mula sa Mecca papuntang Medina upang mag-asawa at hindi para sa kapakanan ng Islam. Sinasabing isa ito sa pinakadakila naahadithsa Islam sapagkat makakatulong ito sa isang mananampalataya na suriin at hatulan ang mga pagkilos ng puso at magpasya kung hindi sila maaaring ituring naibadah. Si Imam As-Shafi (767 -820 CE) tinawag ito na ikatlo ng kaalaman at nagsabi na ito ay may kaugnayan sa pitumpung paksa ng fiqh. Pinaniniwalaan na si Imam An-Nawawi ay nagsimula sahadith na ito dahil nais niyang paalalahanan ang bawat tao na nagbabasang aklat tungkol sa kahalagahan ngikhlas. Si Propeta Muhammad ay nagsimula dito sahadith na may prinsipyo – ang mga pagkilos ay hinuhusgahan ng kanilang niyyah (intentions). Binigyan niya tayo ng tatlong halimbawa; ang una ay isang mahusay na pagkilos, paglipat para sa kapakanan ng Allah. ang pangalawa at pangatlo na gawa ay mga halimbawa ng mga sitwasyon kung saan maaaring kailanganin nating suriin ang ating niyyah, paglipat para sa isang makamundong bagay sa pangkalahatan at paglipat sa higit na partikular na dahilan upang makapag-asawa . Sabihin man natin na ang ating intensyon ay upang gawin ang lahat ng aspeto sa ating pang-araw-araw na buhay bilang ibadah, sa pamamagitan ng paggawa ng mga ito para sa kaluguran ng Allah, kailangan nating maunawaan na ang mga gawa ay magiging maayos, ngunit kung ang kanilang mga intensyon ay mali, ang mga gawa ay magiging mali din . Kapag ginawa natin angniyyahpara sa Allah lamang, ang mga ipinapahintulot na mga gawain ay magiging mabiyaya. Ang pagiging taos-puso, makatotohanan at tapat sa ating ibadah ay isa sa mga kundisyon na dapat gampanan upang tanggapin ng Allah ang ating mga mabubuting gawa. Isa sa mga pinag-uugatan ng kawalan ng katapatan ay ang paggawa ng mga bagay upang matupad ang ating sariling mga kagustuhan dito sa lupa. Si Imam Al-Harawi, na namatay noong 846 CE, ay nagbabala sa atin na may pitong uri ng mga hangarin na maaaring makapinsala sa atingikhlas. Ang pagnanais na: 1. Magpakita ng mabuti para sa puso ng iba. 2. Hanapin ang papuri ng iba. 3. Iwasan ang sisihin ng iba. 4. Humingi ng pagluluwalhati sa iba. 5. Hanapin ang kayamanan ng iba. 6. Hanapin ang pagmamahal ng iba. 7. Humingi ng tulong mula sa isang bagay maliban sa Allah Samakatuwid ay mainam para sa isang mananampalataya na suriin ang kanilang mga intensyon at kanilang ikhlas, hindi lamang bago isagawa ang obligadong mga gawain ng pagsamba, ngunit ganun din sa buong araw. Kung kinakailangan, mapapalakas natin ang atingikhlassa tatlong madaling paraan. 1. Sa pamamagitan ng paggawa ng mas matuwid na mga gawain. 2. Pagsaliksik ng kaalaman. 3. Pag-alala na suriin ang atingniyyah. Apat na pangunahing bagay na salungat saikhlas at samakatuwid ay magpapawalang-bisa sa anumang mabuting intensyon na sinisikap nating linangin. Ito ang mga sumusunod: 1. Paggawa ng mga kasalanan. 2. Pag-ugnay sa iba sa Allah. 3. Paggawa ng pagsamba upang magpakitang-tao. 4. Ang pagiging mapagkunwari. Mahalaga na ito'y matandaan, alam man natin ito o hindi, ang bawat gawain na ginagawa natin sa pang-araw-araw nating buhay ay may nakalakip dito na layunin. Samakatuwid, ang pagtuturo sa ating mga sarili na alalahanin ang Allah palagian sa araw-araw, at pag-iisip tungkol sa mga bagay na kalugud-lugod sa Kanya, ay makatutulong sa atin na gumawa ng taos-puso, tama, at kapaki-pakinabang na mga hangarin. Si Imam Ibn Uthaymeen ay nagsabi na anghadith na ito ay nagtuturo sa atin na kung ang isang tayo ay naglalayong gumawa ng mabuti, subalit ito'y hindi naisakatuparan dahil sa ibang mga balakid, ang gantimpala para sa kanyang nilayon ay maitatala pa din sa kanyang mga gawa. Ito ay sa katotohanang, si Propeta Muhammad ay nagsabi: “Itinala ng Allah ang mabubuting gawa at ang masasamang gawain. Sinuman ang nagnanais na gumawa ng isang mabuting gawa ngunit hindi ito naisagawa, itinatala ito ng Allah sa Kanyang Sarili bilang isang kumpletong mabuting gawa; ngunit kung ninais niya at ginagawa ito, itinala ito ng Allah sa Kanyang Sarili bilang sampung mabuting gawa, hanggang sa pitong daang beses, o higit pa. Ngunit kung siya ay naglayon na gumawa ng masama at hindi niya ginawa, Itinatala ito bilang isang kumpletong mabuting gawa; subalit kung nilayun nya ito at ginawa, ito ay itatala ng Allah bilang isang maling gawa.” Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/347/salaysay-ng-propeta/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_55f641dc8ea3a26c2ed0d29f87ea2082 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Salaysay ng Propeta: Katapatan

Deskripsyon: Maiksing pagpapakilala kay Imam An-Nawawi at pagpapaliwanag sa unang hadith sa kanyang koleksyon na kilala sa katawagang "Imam An-Nawawi’s Forty Hadith".

Ni Aisha Stacey (© 2017 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 04 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 41 - Nag-email: 0 - Nakakita: 2640 (daily average: 2)

Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Mga Piling Pangungusap


Layunin

·       Upang maunawaan kung sino si Imam An-Nawawi , ang kahalagahan ng kanyang koleksyon ng ahadith  at isang maikling pagpapaliwanag ng unang hadith.

Mga Terminolohiyang Arabik

·       Hadith - (plural – ahadith) ay piraso ng impormasyon o isang kuwento. Sa Islam ito ay isang rekord ng salaysay ng mga kasabihan at mga gawain ni Propeta Muhammad at kanyang mga kasamahan.

·       Niyyah - Layunin

·       Ibadah - pagsamba

·       Fiqh - Islamic jurisprudence

·       Ikhlas - katapatan, kadalisayan o pagbubukod-bukod. Ang Islamikong salita na ito ay nagpapahiwatig ng paglilinis ng ating mga motibo at intensyon upang hanapin ang kaluguran ng Allah.  Ito din ang pangalan  nang ika 112 ng maluwalhating Quran.

Panimula

Corbis-42-59585768.jpgSi Imam An-Nawawi (1233 – 1278 CE) ay ipinanganak sa isang maliit na pamayanan na pinangalanang Nawa, sa lugar ng Damascus. Bago pa man mag sampung taong-gulang saulado na niya ang buong Quran at sa edad na desenuebe (19) siya ay nagpunta sa Damascus para mag aral. Doon natutunan ni Imam Nawawi mula sa dalampung (20) bantog na mga dalubhasang guro sa iba't-ibang larangan ng disiplina kasama na ang pag aaral ng ahadith at Islamic jurisprudence.

Sinasabi na si Imam An-Nawawi ay isang asetiko o may matibay at matatag na disiplina at maka-Diyos na tao, kadalasang kulang sa tulog dahil sa mga gawaing pagsamba o pagsusulat. Siya ay kilala na nag-aatas sa mga tao na gumawa ng mabuti at pumipigil sa paggawa ng kasamaan. Kahit na nakapagsulat siya ng higit sa 40 mga libro, ang pinaka-kilala sa mga ito ay walang duda na ang kanyang koleksyon sa “The Forty Hadith”.

Sa humihit 800 taon ang mga iskolar at mga estudyante ay parehong nakinabang mula sa kanyang aklat. bawat hadith sa kanyang koleksyon ay nagtuturo sa atin tungkol sa isa sa mga  mga batayan ng Islam at ang ahadith ay karamihan nagmula sa koleksyon  ni Saheeh Bukhari at Saheeh Muslim.

Ito ang una sa serye ng ahadith mula sa aklat.

Hadith 1

Ang unang hadith sa koleksyon na ito ay inilahad sa atin ni Umar ibn Al-Khattab. sinabi niya na kanyang narinig si Propeta Muhammad, ang awa at pagpapala ay sumakanya nawa, na nagsabi ng mga sumusunod:

“Ang mga pagkilos / paggawa ay hinuhusgahan ayon sa  kanilang niyyah, kaya't ang bawat tao ay magkakaroon ng kung ano ang kanyang nilayon.  Kaya, siya na lumipat (hijrah) ay para sa Allah at sa Kanyang Sugo, ang kanyang paglipat ay sa Allah at sa Kanyang Sugo; ngunit siya na ang pag-lipat ay para sa ilang makamundong bagay o para sa kasal, ang kanyang paglipat ay sa na kung para saan siya lumipat.”

Ang hadith na ito ay nangyari sa panahon na may isang lalaki ay lumipat mula sa Mecca papuntang Medina upang mag-asawa at hindi para sa kapakanan ng Islam. Sinasabing isa ito sa pinakadakila na ahadith sa Islam sapagkat makakatulong ito sa isang mananampalataya na suriin at hatulan ang mga pagkilos ng puso at magpasya kung hindi sila maaaring ituring na ibadah. Si Imam As-Shafi (767 -820 CE) tinawag ito na ikatlo ng kaalaman at nagsabi na ito ay may kaugnayan sa pitumpung paksa ng fiqh. Pinaniniwalaan na si Imam An-Nawawi ay nagsimula sa hadith na ito dahil nais niyang paalalahanan ang bawat tao na nagbabasa ng aklat tungkol sa kahalagahan ng ikhlas.

Si Propeta Muhammad ay  nagsimula dito sa hadith na may prinsipyo – ang mga pagkilos ay hinuhusgahan ng kanilang niyyah (intentions). Binigyan niya tayo ng tatlong halimbawa; ang una ay isang mahusay na pagkilos, paglipat para sa kapakanan ng Allah. ang pangalawa at pangatlo na gawa ay mga halimbawa ng mga sitwasyon kung saan maaaring kailanganin nating suriin ang ating niyyah, paglipat para sa isang makamundong bagay sa pangkalahatan at paglipat sa higit na partikular na dahilan upang makapag-asawa . Sabihin man natin na ang ating intensyon ay upang gawin ang lahat ng aspeto sa ating pang-araw-araw na buhay bilang ibadah, sa pamamagitan ng paggawa ng mga ito para sa kaluguran ng Allah, kailangan nating maunawaan na ang mga gawa ay magiging maayos, ngunit kung ang kanilang mga intensyon ay mali, ang mga gawa ay  magiging mali din . Kapag ginawa natin ang niyyah para sa Allah lamang, ang mga ipinapahintulot na mga gawain ay magiging mabiyaya.

Ang pagiging taos-puso, makatotohanan at tapat sa ating ibadah ay isa sa mga kundisyon na dapat gampanan upang tanggapin ng Allah ang ating mga mabubuting gawa. Isa sa mga pinag-uugatan ng kawalan ng katapatan ay ang paggawa ng mga bagay upang matupad ang ating sariling mga kagustuhan dito sa lupa. Si Imam Al-Harawi, na  namatay noong  846 CE, ay  nagbabala sa atin na may pitong uri ng mga hangarin na maaaring makapinsala sa ating ikhlas. Ang pagnanais na:

1.    Magpakita ng mabuti  para sa puso ng iba.

2.     Hanapin  ang papuri ng iba.

3.     Iwasan ang sisihin ng iba.

4.    Humingi ng pagluluwalhati sa iba.

5.     Hanapin ang kayamanan ng iba.

6.     Hanapin ang pagmamahal ng iba.

7.     Humingi ng tulong mula sa isang bagay maliban sa Allah

Samakatuwid ay mainam para sa isang mananampalataya na suriin ang kanilang mga intensyon at kanilang ikhlas, hindi lamang bago isagawa ang obligadong mga gawain ng pagsamba, ngunit ganun din sa buong araw. Kung kinakailangan, mapapalakas natin ang ating ikhlas sa tatlong madaling paraan.

1.     Sa pamamagitan ng paggawa ng mas matuwid na mga gawain.

2.     Pagsaliksik ng kaalaman.

3.    Pag-alala na suriin ang ating  niyyah.

Apat na pangunahing bagay na salungat sa ikhlas at samakatuwid ay magpapawalang-bisa sa anumang mabuting intensyon na sinisikap nating linangin. Ito ang mga sumusunod:

1.    Paggawa ng mga kasalanan.

2.     Pag-ugnay sa iba sa Allah.

3.     Paggawa ng pagsamba upang magpakitang-tao.

4.     Ang pagiging mapagkunwari.

Mahalaga na ito'y matandaan, alam man natin ito o hindi, ang bawat gawain na ginagawa natin sa pang-araw-araw nating buhay ay may nakalakip dito na layunin. Samakatuwid, ang pagtuturo sa ating mga sarili na alalahanin ang Allah palagian sa araw-araw, at pag-iisip tungkol sa mga bagay na kalugud-lugod sa Kanya, ay makatutulong sa atin na gumawa ng taos-puso, tama, at kapaki-pakinabang na mga hangarin.

Si Imam Ibn Uthaymeen ay nagsabi na ang hadith  na ito ay nagtuturo sa atin na kung ang isang tayo ay naglalayong gumawa ng mabuti, subalit ito'y hindi naisakatuparan dahil sa ibang mga balakid, ang gantimpala para sa kanyang nilayon ay maitatala pa din sa kanyang mga gawa. Ito ay sa katotohanang, si Propeta Muhammad ay nagsabi: “Itinala ng Allah ang mabubuting gawa at ang masasamang gawain. Sinuman ang nagnanais na gumawa ng isang mabuting gawa ngunit hindi ito naisagawa, itinatala ito ng Allah sa Kanyang Sarili bilang isang kumpletong mabuting gawa; ngunit kung ninais niya at ginagawa ito, itinala ito ng Allah sa Kanyang Sarili bilang sampung mabuting gawa, hanggang sa pitong daang beses, o higit pa. Ngunit kung siya ay naglayon na gumawa ng masama at hindi niya ginawa, Itinatala ito bilang isang kumpletong mabuting gawa; subalit kung nilayun nya ito at ginawa, ito ay itatala ng Allah bilang isang maling gawa.”

--b2_55f641dc8ea3a26c2ed0d29f87ea2082-- --b1_55f641dc8ea3a26c2ed0d29f87ea2082 Content-Type: image/jpeg; name="Prophetic_Narrations_(Nawwawi)_Hadith_1._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Prophetic_Narrations_(Nawwawi)_Hadith_1._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMg IyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09 PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCADNAQADASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD0nAxS 4FTNDimeXXTc5rEeADxSVJ5Z6mmlPancLDSM0HAFG0ikIOKAEyKTANIRzRtPbNUSBUGm7BT8GjBo uKwzbTClSEGmnNUiWQslRslTM3Wo85q0ZuxGVppSpDSZpiuRFajKVPSYzTuIrFMU1kqyy1GR61Vx NFYx00x1ZKimMKaZLiVSmKjZassMjpTDHVpkOJVKn0ppFWjHTTH7U7isVStKAaseX7UhjwOlFw5S HbnrQIwakIPpSbSexp3CxEYiOnNOWI4xipAjetSBD60rhyncnNNxzUzLUW2vKTPVYhOaZkfhTyp7 03aapCGEg0nFP20hCoMswUepOKYhuFpQAaiuLm2tE33EqqOvqfyrlptcub28lSKV0tGO0Ki/Nt/o aqMXIG7HVzSxW8ZkkYKg71mya5bLKEVGYEdeKxdVuoja29vbBo4FBZtxzuNYFzcyhwVY4PSrpxTd mFS8Y3Ozk1gpIMwER98nmtCJ47iISRMGU1yWl3S3cX2eeQ+ceme49qljnudJufMRhJGThlz94f41 q6fRGHN1OmZKjKc06CeO6gWWFtyN+lP+tZpiaKzJTCtWWFMKmrTJaK+2k5FT7KYw9adybWIhzSMu akxSGmBCUppSp8ZpAtFx2RWK4phHFWmTnpTTGKaYuUq/hSjb3FT+WB2qlpUjT28m85ZZGH4Z6U+Y OUtBU9KlRIz1Wkx7U4H/AGallId5UR/h/SgwR/3f0pks3lpnHcfzptzdiO1mccFFOCfXFTqX7o4w R/3aTyUz0qDSL0XelwSs+9yuGIHeoJ9bSHWY7Ex/KybjITjBo5mFkd8VphXmk1C9h060e4uCdi9h 1J9BXPWvi8z3qRvabIScMykswH0rhipNXR1yaTsdCUpNlQjUFkYiC3uJMdGKbVP4mozLqRRtsELM fu/NtUfjyTRcpRKXiHUn022jW3dBcyMMAjOF7nFc21rNfyLLezvNJIflji+Yn8uAK6KTSrGK6W81 KQz3fUrklc/T/Gm3uoedAI0EcMfXaOpreDdtEZygr+8c5JNb2upJa6jbTCELgAN1PYE1b1OaFbeP 7II4w4z5aDAT61DeIs2WLCRm7EZrPMkUSSIYVJP8eTwf61pNW16hTffYbPNvA3D5QO9UJmM/yovA 71KyNK2eo9DV3TUs1kxfMyKem0dPxpU/d16iqPn93oULRRFcoZmdU7lOtTTzFLuTyZS6k5z61qal p0Vm0TRSNIsg3KSuAB9e9Jpcfm3jeYT8kbsNqDPA+lae3XVGTwzWiZHp2rmyZpEwVb/WQk4z7qa6 m0uoL+ASwMCO691+tcZMFlk3vGnPXb8uasWCSq/mWYAdOcbsH/A03yz1RPLKOjOuKEUhSq9pq8My hblTBJ0+bofxrQCK4yhDD1BzWTbW4cvYqkUxlzVsxe1MMVNSE4lXZSFDVryqQx0+YXKVQuBQV9Kt eX61HMgSIt6daOYfKV9ppNvtUk0ixXUEZH+tyPpUEdyksdxsIZo9uce5x/SnzIORhMyRQtIxwoFc /wCGdSjmnlsgpDgu+ccDn1qxquopBpw80HDuRyeg9a5HQ9Rhstdu5UYCERuBvPqKynVUWjSNNtan oCXttIlu4kAFwxWPPcimzahbxwiVGEiZZSVPcV5vda2smiWLRTbZ7e5fC+gPOag0zVpUsZ7dpFCI 52HPOSP5VPt1ew/ZHpF7corRoTkTEbfyzTb7D6fcpE6eZhh8x46ZripfFBmvLMHa6RqrYUYwQOlV dQ8WMbydohhJkI2nsWXFH1hbB7HqdBpmuGzs7OKXbh5QuQD8ymsTV9Ujh8VTSOWeOMkA5zWC+r3N zaQwFkCROSuwYOaR2/exuSwLx8kdyaxliOhpGitz37UtX0C1w2pX8EjDortux/wEf4Vi3PxH0ayj kXS7WS52DJMaCNPrn/61eZu8cEspMQlJ+4z84+tTWqXKyKI4d8U3IwvGT711Rw66s53iZPZHU3Pj fXNaQtZyQWNuxx8nL/nUtnqWpxxqj6lcTNuySz/pWXpHhyWJnlYmI5zs3/J+NdLBDbWo2s0KyEZA LDn3+lXyxjsi4c7V5PUcbqW4cebuyep70wwn7x/e54UZq4mv6PbKY57+zE7gDDPkCmvrOiIr7ry1 n2cOEkGV/Cs3VS0sbKlfW5hT6jcRXUkaeSFjGAIgOp9T61SjWWdizZ2g+nAqSbWdGubgpYhIvMPV pMA8+lacOp2NuBax31uSy7iFXcMevvRzLcSjfS5Tjhx2q1Z2guLxEYZA+ZvetGx0hL6FZbe8ikVh n5Ov5Vzfja7GiQW0djMftPmbmIPXGf8AGpdRRV7lcj6hqvjy3uYRiLbHE7gLjnggAfzrmV8b3bXO Y4ysTFQyK2PXIz6GsVITJC5fLSPksfU8f407yfJWMMvzKxyB2wK5fa6DfM9TZvvF1wNOhmt0RZGc hwRnA9K6eLxVayaK11b4SVJFiYYxuOAT/WvPZrUtbhMAByTmoreJ4g6hiRkkoDgZxwaf1iSuRyPq erWevaLPppkv75MyM2EjzuCg8cdjiqNz4j0q1nLabc3AiwOoIIPevNEa4RI1WQj7z5Hcmr0TvuAf 5mVdx9TV+3a1YuW60R3Vx41Lqqm9lAAyCvr+FQj4iXMB2rvlA6FwOa4tZFkmwCQudo9TQHVvvEgl tpXNV7bQhwk2du3xQuMFRZxZPAcnofp3p3/CzJ/MWQ2UexQQVDHn3rz15DsQjja3X15qW6YrGu3g g44rF13cvkZ6fb/ETTbm4t2nSW2QEh93I5HFMh8YactxqQmuwY2mygAPTgA15hPJmELGR8uMt755 pqOCkvTLAEEUPEO+g4w0O38ReM4rnWbGW2Ehgt5A2Ohb/OKh0nxmtlfXayozQXLk47rySP51xczf dIyCuKSOTc5bk4NQ6sty0jo9V1yXUtKWKSQZSR+M84yCMj86xLeXajszFfoOvaqwZi8qgj1OahEp 8l16turNtvcoHUvNgf3qtSbLV3BP3n4J7CqYZ1nXaBlxzmnX8cn2iPkj1ou7odizEwabCkcLxVe4 Uq6k9CoHH0qaziZ/NcDOABnHT/OKL9NsEBA5K7jj1pqWqQW0GWsWYmk64zn8qswnzYkLHlTjnrRZ 27NaBi3yscEetSQKESYerdaiU9wR0a2xEi7YTKDyDxxV3Vb2xt9Lj859mzkRxjBY+1Z2oaotrH5d uuJehJOQtc9Pdy3KnzmMnJxu7cV6jrN7HGoKKsbr+KYk0t47OSbeuDjJrDu9WutRx5WUVV28H+vW qEc/l/LtBXpt7Vo2OrwwwtDLbKAehUDg1jOdTorgrPdlODTLi5fc0cjIf419auPo6W8Zl85gNp+V l5PPapY78JDGkUhU5OSehHpU8eoRyJ5cqYIHDDB5zXPJ1b3N4qnaxRSz3ooeMg/wg+lOEHlMCQ6E cZz2rQN9A0yZDMV7ue1QTTxF2Kt9AeaE5g1C2hNbTtC3+j3U8TFNp+Y9KbdtnyvMfzOrZNQEB3Vf 4jzn+VTXUDwmBG3g4JGR1HrU1HZblQu2QwKC0rKQCV4HoMiolYvbqGI+Z8/0NPADzyAnjaeRUbD/ AEiEKPkGOPXvWSZoSYxbxL/Fk9ewzzUs1swQyBdqt1J4wAKZM0Qtkdc7sNz070kt08lssbEsSM8n rmqbB2RSQ+WPMB+4QPrz/hV2cFbcSgAK8ZGM571nznbHIucqpHfvVyytZtWaGztvmllwBnp7k+wp va5KV9EVosq3BwSvb3rd0zwlquqndFaNFGzcyXHyKPz5Ndno3h7TfD8K79s90cAzMB2/ujsP1qxc 6zNLcSCIkqOOvQ9qylN9Dqhh7fEc8fh5MluIptQhAR+qxnkn69qd/wAIBagOJ9TcEfMzLGMDj61t /bJRucp87DGWIHI5zzWXd3jqP9aSQvznOQSfb9KlSZs6MV0MQeDjeKY9Pu1YlufNG3Pp0zTZvh9r sbjbDCybdu8Sj+tdZp8n2eBV+Ylv4hxk98VtXN+Le0UlclRgKTxn3qfbx5rFLB+7dnmt74E1a2hV 5zbBjyqCTLHA9hXPzWs1nN5dxGUb3716fPcvcky7t6qvBIwM+v09qxNRijLhGUyOeSpUYz/Suqny yWjOOtTdN7HDnhpCehAqqcIW64NdvDoFtcLuaxdQ542PjOOpqve+CQQJbOcbepjkOSPxH9arkaMr 3OTeTFwiBc5wBmptQlaSYADKBh0rQHh7UZboGO0kOxuSBxx70y40S+t4XLQEktk7WBOPoDWdtdh3 EifYZgOjMMVBqEm4KCvQVHPM0QIeN1yedwxUN1MHCDHQcHNKMfeC5qRSBLKBcAk84phdRExZhuLc VU+2FlhUdgAaZMWAXscn8KXLqK5q3GnXH2oQAGefOXSLOF+prRbw4skZb5ogRydwIH41en1iz8t4 VjI3jDlflz+NZnyICsUsggcjchbpz1z3rolKVtAhShfUcnhC9EwjxB5OM+YTnj6das2nh+xtdahh v5Q8H8Z24+gro7VEuMi3u4cHAUk5wB7VS1vyI9itNHI3O7OBn8q51XnOXKzseEpQjzLUra94asba 62wxJGGGU2np+Fc82gTySOlun3eWcnAA9zU2r+ILgmGPgbBwScmq6a5cTxGJlySQwCjgkeo711Un KMdTirQhOei0LX/CLXUVtFcSOiJMSqM8oG7357VUudInjjaSMSOw4BXnP0NdGlhf6jfre60qy+VG BHEBhAfp3/CrIjv5UmG6GEyMcMB0FZTxStZnRDLZS1ijG0mx3JDOY3mnceX9n/iLfT0roLzR4Ly4 tzqt0YpyNq28IBEY9C3Ssu1gudLaaWK93NKuwsVyV56jnr9alur1ZY33kjd+dYcjlK62No0lCNp6 Mq3ml6XHPKlrcS7h8pZyuAaxm0+5eZljKFVG4ybsKBUt/YtdQg25ImXoM9frVjQ7G6j06eVkaS5d /LCE5GP5EmuiUIRicajKcvIx7i3nXYqHziTtPlAkV08Hg4P5f2m4khcqGlOAFjz0HPU47V0Gn2Eu g6d5k8yxzA7njjXCrnsPU1T1DWY2jVQfNk3ZZ36DPoKIx53dbBOKpr3tyzZ6PoaP5djYrcuo+aWc ZyfU54FaFolvaq8tvHBuPyAogAz3/AVzMerTQqxEjgHtgAE/Srcd2RbJGrZYfMM+p/pRUpNKxpRr Rvdos3t005Z8uVwQpI7evt0plqyASySJ8gIJLeg6ZpwtvMlUTMrIq7iD/E3rjsOKA4n8oD7hb0zu A5zjpXLKVlY7oK8rlaZpb0AY2b+cnk4xx+YpfJgWSONwGVgX35/u+1TRb7q5MnSJSdpPXnjP4Cs7 WbuOO48iEbIwFUyH09qxTcnyo2fLFczNjSLqG7zdRgmGHMce8clu7e1F48t3dJCFPlIfmOcbjTdD tjb6dHG+VBO/GOef/rVZlL+dI6jYq8Anv9B/Wudv3nY64q0E5CeSkY2FcLyTjtjn+VZ9vaRySTzy D5UPc+v8z/Ki6u1XaqliCMsTzx61lanrIiZFTltuSG6A/wBa9DD03Y8nF1otmjcausM0arBG4Zcb S3QelZk+tTjckREQ77BgYzVKFzsMrqC8nccYFRKVfJK5Oc7W5zXpQikjyZzbNODVZghDSt8pyOcZ qpLqmcjJLt6CqszsoB2BQTnIXj8qYQJW3IgGetUkiG2LPJJcQ+XLsYHkFhVa58L3yXEcZCvvx8yt lQD6+lJc3QhwjHp+lLpWqOrBXdip9T0qZU1IqMmi9H4ZtLdB9ovd0wx93hatX/hm2EReK9VM/d8z kH8qWZI7kFwcM38YqxFoF5eTpZwMZYcLI0gHCqe9YSpqO7N4Sc9kcwJQpyzc+9Sq0k8D+X93HXOB TrPS7dJ5X1S5BSAZaOM5LH+6D+HJolvEmYeXAFQfwA4Bqoq7FKVkUvLvIFGxn2sP4DkUKl7OSVWW TaOeCcCtCz1A27vHIimNzyB2rbGpCCBREu0sc7R6UThy7F05c25hafbvPOqMgkkPYj5UHqe9dvZR 6bpEH2q4lj3gcIvJrEEV5fpI2fIXqJMDP0rKubBIwzPqWcdSFJ/WoqQc1a5dKqqbva52X9pLepFK p4kBwo7elJczrCqxlvvAk8dFrnvDl4llDJh3miV/kyvzEAZYgdgP61DqmufbL1/JfECr0DY3ccV5 rotT5T3VjIuipLcLzUQ8p2k7B90E9arS3JKAdx6Vl/bGbIkwD9KRplYhgTnuM9a9KEbKx4tSo5O5 oJdSRRttY7W4Yf3h712+iRNY6dBeXkYMh+a3hz/q17E+5zXntvI09zFAiF2kYKqCu68QXgsrPyww EhYBQeSe5P6UVtWooVF8sZTfQg1zWZHd7YtuyQ0nPQ+lZC5LCRug+6pFUrdHkk3ychmyWHWtF8Iq FWByed3JFbK0VZHHOTnK7EU+YzMyAgcdevrU6h438zIJGCMdfpSFvs0IbbgHsOcmq7FreMupzIw7 jmk3fQEdFar/AKO7TDdNcEmUDjaPf8KbcXYi+S36tEcBewFZVjNLBG4lfG4YVc5JNahgPDKdrFgW du6ivMraS1PXoScoaFfdcR6e7tNtLnBI4VB3x6moLXTE1HV3uSMwxbTkngjFWGZ7+4W1tod6xHc8 j8Koz/hWlbpHCogtCdhbLyNxu/8ArVi5OKdtzqhGMmr7ItLcBLcyBSc/cWub1PVCjvHuGCcMST+l aF/qEVuSu9lC5AGOpHNcu7i5l8584LZAHYVvhaFnzNHPjcTdcsWTRXD3W/a7hSu0jHX2A/KoPsks mox2spHmcA4H3R2FaVrFP56SLB5SnozHj64qxIUgS4njzy2VOPmb39hXdezsjzOXS7My/wARSNGS Ts4CkVUVljwdpJPOfQVZRlaZ5djAE/xc9fU1E8ILM5DDvkdq6InPIjO5ZPMOW3dQecGplXeoGxUB HGKZscJ8u4Z9etOt95fCkkDqTVEnM30MkFy6SEkg8E9xUcLlenrXVXVlFex7XUBQf9Zn5vwrJl8P TI58mVHHo3ymo2Zd00OtNTeMBG5Heu+0vV4dO8OJJKzbwCSiqdxyeBXnDadfQFXaE4B6rg102nXM 19BjzSjrjduFTUipqzLp1HSd4lWPw1cyAs08ayO2No5q1/wi6WCyS6pecR4/dRffYn3PApx1l2mI jfaY8Zb0rQ0jSUuUluL2/wDPSY5ZcDIIPr2ou0JK5Q0vT9KuAWEUocNgtM3yKPr61tNYxJG0lvtm iiDGWXHOegUD075q1b2KQSJEoVYD/ER9wepp1+0UVzHBFNJGsgKjhccdeT3PFTN9ma01bVo5xNSu Z45kW3O1+AyjhfertvoyzwGOJ3KFT5zsn3j2UD0rTuZEit1hVhLJ1JBwPpWXOiqBdapcTGNMKViY qgHoB3zWctUXBWZmuF05hb2abmliMA3NyQeS/oOePwpl9oY/sy3lhZpXQeWgiACMckFvxNSPMMeZ o8QkDKVd5V+7zwPTp6V0PhDUWlsprC+WNnj/AIP9k/5NYSTSudcHFy5X8jgdW0mW1hW4c4kJ2PH1 O4DnFU7HS9R1G6W1s7SV5m5AIxgepJ6CvYbrS7D7LL/oqpsRmDqPmBx2PrWXolsui2Lu7YkcbriU nknsn4fzzTjUshVaPvamdYabaeGAQrrPqITEs2MhTj7q+g96z7iOS+kNxcHLscAZyxpLm6W5vrll kd0HK7P4vw9Kkj2/apPMlBEJPMff0raLXNbqcdRSceboMjSL7cbeIMEHG4DJPrU1xNbvEkUSLujG 5mDZBY+35VNb3dmhdZBjd8pyOmf5VneR5Go7kbqmeOmc4yT+FTKbVRRHTajCXmPaRjJ++OQMdeP0 pEd7ibdtOByPw/lUyPGSrqAWHQkcZq5EFiiit1fzJZRliF4C/jVSk0RCHMyCwt3l1GNXDfIcnI4H pWzbwrJcFU3OEZtxJ79ST+VFjJbJCssxZVGW4/iPck0SeI7K0ZYLWIgN8x+XpXBUjKpLQ9Sly0Y+ 8W7t7fStPDP0c7tqDDSH3rn59fDyo0iqqx/MY16D+6tZWrard6pcFnZhCvCL04qosLDCMzZ+8zd6 6qWGilructbFylL3didhNqM2dpLOxb1HNb9jo6RIHf8AeEdu2ak0W2jtrVXkXaWGWJ6gVYF79rke O3hYwQ9ZOgJ/xpSk27LYIQSXNLdmdrV41tbLFD/rGOCT/CD6Cs9Y7/UEVAX29h0AHvV29tka6GS0 k5+8SeF9q19Ns4reAiYmMuuAFPNbqyic7vKRhXGmvZwKfMLAc4HTNUkVlViQc55INbt/IZSrRQO0 SDYD1z61nyxs0ONhQ5xg9q2jsYS3K8apIvLsCOAvr+NI6dMjCjj/ACaMJEjCTOR0Ge9RNc+U37xc g/kKohkxBXhDgD25NAdG/wBZjPoDyaqibzWOMjnv0p7QSZY7gmBn6UxDjf20KNhQD7ms+fxCrARQ oytnG8mq+q27RFZl+aJ+C3vVIwbfmxSbKirlqzcRXAZvu9wea6rRX+0PIYcFV65PAFclpqRTSb7g 5A4C9jWrBdPaTrJbuyMnRh0x9KlIu6TO7a4hieBJXMsbIG/dqcA5xg1JPJb3kxS2tYGlAwsjr90d 8VwreJLpN7rICCctt4INdjpt8sOjm6kyzMM5HWsKt4nZR5Z6DbyS205cKoeUjJYjrXP308NzsE67 o858vJFNvNReVss/PXB4rPmuAwJIyOvNVFaamc5K+ho3urWkVtEIYxDEowsajhfU+5NYbpJqE5nh WZMdHXIpzTgESREfLzjFSWWtyXdxDbICWdwoHbJOOlO1kZuTk/M6HwomouS1/fzfZIuFSQ/6xuw/ CrOsNmCMRkFUGQMfKp9TV/WIfKIihMUcEAVADwS2cn8awbwTyzxpI4RcEtnoB9KwjHmfMjerNxjy MqWUMltIrxoDI4bDHpn0P1qZo/LilK4Vi+XwR09qml8yO0822i3NEFyuMYz6epxVOW581pJRE5YN z0Az/dA/E1M5ctTmJp03KLigkljgIdpEz6HqSelMHm2soRmVtxyCD1HvWX58k771UctwCM9+lbem 20sz3DSOpkbgMTzke36U5e9NMeHpSqT9mhRbb3wXCe1atnaGMfu8MZTjLc5H0rCgs5ftdxHvBljG 1Tknaep/nitG01KSxVQf3ox+9HQjt1qKkpO500qUKcnfdCa4v2CXdaM+5cLJGTlMe2elZKH7T5sh YEnnYOh9q29bvIHsAkTM0UgDB0GQc9QSay02RzbYJPLVcBpOw45qqMWviDGU5Kav1KwiN1MvmEqK 29L0rz7rdICsS89fvVmxgWt0Q37yRiQPlI57Vp2V4TPJHPJ5Z2/KO5INazbtoYRoShL31saVzFva QRgso4IHHHrVXUL82scccCbV2/KgHJNLLeNJcNFByVBzmsy6nZZtpbzCh+aQ8jPoPYVMIak1KmhK lvcSyNLNIFSHAIzxk89auXcscEocPIzsgBz09zWfb3LzH96w++X+bjmoLmd5mMpb5c7cA9Aa1Sbe pi2kjX+2vcGby2RFRevpWet5KineVfPYD+tUXu3jiaNfuMMEL/WqxuSkO1d2M/WtIqxnJ3NgQpM3 zgkkZHPaori2RyY4HKv7YIqjbXC+WF3M2PvEnk083PlgtI5C8YA71aM2Ot4mtQQwV/XB71C9+32g xhNhHUYzUsF402TFGuE70+a5hO0qgL9CRxTEUL67jmtHjPJI4JFZoIKDNF4pjZgONx4x3pF5UdMm pZpErW9z5QAqZ7okcMQB0rWTw/8A2nmSzWGCI/cDE5IrQXw7p+i2U95qWbh0Q7Yz93PQcfWo57aF KNzkzM2MA5zWlFrN3bWqQuWaADhSapCa3kkLtGYW65TkflSMHlZmUGQDnPtRKN9xRm1sTf2iz53E kHsKGuUHOSCeuTVT7DcOqyLGVVjgZPJqZNIunjZmUgCocki7MeblM7t5PrVnwhEJ/FFsc7SjNJ+I BI/XFXdM0S2tLUXF5bm7ndSUjbhIwO5x1JxwK1fD+kvZaxDdNbjeyM8ixjEcQxwD71lOrHldjenR lzJtaHRS3dkzOu7dJGcMG45XvXOJBJqWo3AgZztJ+YDj1xmug1m5tI7eQXF2I/OU4VUy2e3NYGk6 nBpNzN5iS+ZdsNqk4UD1rLn5LK56FTDUm05S06hb3bPZvbs5aUt1aPHlcZ5P55obMlnDFbNgIxdW DZOW64HpWTrOpSBZxEvlBz95OrYOCTWNBcvG8SRzN5TH5izYHv8ApTjeSd9hRr0YNrlurWOw09tO sbZ4LqVpJWYM6ICRnPBH51Qur9tMunaKL54XYfPyRnJ+nes2zuiL4lo3ZJwVLAdD1B/Sn6pOJLmf ypVdZmLMwP3fb8Kzbk5K/Qy+u2iuRWtsaZnmvIrkW6yPHL+9knb7249qjXe94E2737oD1yOgqho+ vPYwtHKokQ9AeDjB4JqW1ZJ52uNzRDHADZOc9QfXmqnpdESlTkk09XuSzWt3DpSP5iLAW3eUW5Ge +PwqQRSwRxsWjQ5Jy7gDHH+NMvLma8iKuBHtJUSYyX9AB24qDUJdlpaxzIQcfMSOSRgflVuo00oB X9nCScb7GjrF5cwrYlbiOUB/MXaPl7Y/l1qsk5uL5JHUAlssRx+tZrPPcIsauSgBPJ/z6Vas1kjl Dodwzz0xXQtbmdbFOd+XZ7nWXIC/vVzCsmCQep7EDuaxrwp5qGJhsIySeM/hUqzzS3C+YxPlj727 9BWXdrI9yGZRsHXBzRCNmc05XRceQSwHBj3kbV3cYpjSJaQrGp5U5LD1qjLM7EsV+VRxnvVLdKX+ 9ha1sZFiSW4lGIz8g/i7moISwlCszKFO7NXopVIKFQ2B17f/AF6UQQyXMUbMV3kDgdM9aeiVxK7d iWKESAyscN1LY5phzExL4kHtVp9NvkgZPKJbafLw3LYODxWbFbyXCvtyWiXcwY4/L1qI1IyV0xyh KLtJEjXCyAKoCDPAB/WopJipJzgjv2pIILi9lWG1heWRjgIgySfarlpYxW1wsmtIyRBgBC2VLHHO fQf40SqRigjFsyJ5DKy9SBnrQoG0+tW9RMJvJhbQmOEHIUndt+h9KqAEYZhxQpc2paVjbhvJtPSM RowaHaJCeBnOT9c5qHxRqDXcqwbxtX94+Ozeh/D+dWtR0qaUBoyAj4JBbnP+RTrPR7Dyw91+8Ycs pJwx9wK5FWTs0buNlZnIkKAOd2fStCGze2gNxHKGYBTsCnvng/lW5o1ul/fTC0tYYoEGBM4GRn2/ zip7+z+zXKySNA0YGAwXBY9fWt3JmXLcp2t0t3Gv2pApAO0Acf8A6qv2ksYikWSORVzhdowGqzBH DJpovJViSIH/AFkpAC/h3+lUX1MtcJLa7haSMFjJG1RWElGxvFvZF97yO3jQRQswJ5LcY9KZaa5N ayuYlRgFIO5s7vUYrJu7q7lkaNWBQ8bTwT6nPqKyUEwmdUOWDcITy2DnH6VnGCjJ3OpSVCfva26G 9e3813JLJJ9mjAVWCEZIOev/ANam6pLFLbhp5OmSjnJwDjge4NUI1ka0nkSKR40+YhV6E+p/GopZ Hvo3CSxjZ80e7jt0ArPl965i6vMmrWuV00+a5n3NIIkxuyQTwTViaPTotLkthKz3Y+YEL8oI6jPq f6Uy1ee1imgOSy/dBGKf9kWdlO7y3KlnkZSAfbArp5krGtPlVLlpxvLrcLKYGOFTuaWIElMctnpj 26VDqCCzgiXcDLKpLc5K896SN3s7sxIm8SDBfOflP8qk1RP+JhEswKBSAOPmIFRFe+ckI3VmrPYz raIvHlIydpyzY4x2/WtmwZFaKSTDKAFYkcA5rVsbGC8V/LJWAjLDPTGeM/UisTVI5LSONGcERk7e 2eeSR+VVL33oddbDSopVE7pGtfacsMEtyJoXRXx3UqevTvWJfXD3sqFjjaNoyc+9I2tzSWAilmLn B2jHQ/8A6qqQsxXdtIwMFvSrjGzuzLG14VWlT0Rp2yosY3gr2H+19KmlmCLtjPA64GOahQyQ4MqK 5AGA2OB7UNBuwdxOecDua2XkccouOjNezulW2lDnczrn0A/+vWZdXXLyLkKeFBPJHvUYdokdE53c daqXEhBCsTk/eq0rakN30LMcpl5bAY9MdKbJJlSVwT39hVUzsq7QABVvThG9vIu0mZjt56FSOn51 FSpyq6Kpw5nqWtPgur6eOC0RZZn+6uQOfXPtWwNBFvBDeyapaNIvziHcdwOcYzjHBqW0+H8yzed/ a8NuGAZFiyzDPY4pt1p6W0N1HOqJcQOXcqeD0GQPQ8GuSriG1aOxuqKiveRIbE6nqBtVuI7ctlzK +eFxkjP9KyZbNbSe5ibDyPD8joflxnn+X1qaTWZYnjZUkdSCJGUDLL3P6VVvpJbjVowjkrISMKed pOQc/SsKblFcvQdVQlNb6lrRlurENqkMBMEA2s+NoGR09z7e9ZWrPNeai0jOpzjjOAg989D7Vr3d zPAEsrNTIm4Kic/e7kAdzWNdDbaBJI8zElnbPOAcdK0ptuXMZVFyPki9B6WzTwRSLE0rNIIyo/jO OMfkea1PEMj38enpb2qLIsQUQxqMqCcAepqxpTB/DrybSkkEZ2uM9Rxn8jVLQdWFpqPmTCNndQom kTLx89V9DSU5OTfY6asYQSXcuIpOAWGQC3HYYx0pk8hgjcIjMEU7scAcD8zg1LbypbQ+ddAMTwie vv8ASs661p7kyKuVjJwEC8Yp0qUpanM37quQWun3Mkdw9l5scKJlmXnAAzj361ImnxyPG13dzy7T woHA/HtVrTrudbYCCcICcMg4JA5xnsKWCaK481pi0EKr0jXOTnv6Cr5+VuJ1ww/NGLjuZ+rTJCVt kLSWiy7uM8n1Ip6XZu7dIYgoiUtuC87e2fyJp1/Cz2j7sgtgoOq+4HvxVO2aTT8xR7UmkQ7ix5VT 7Vn8S8xVIuPvf0i/olm92IkVRNiTdJgnKg5HHtVmXT7bTVlt7uUPcO+5GTB254xjr+FYFnqVxY+Z 5dyYXkBVyo+bj09Ku6PHM8F2kxCyRnekhP8AH9e+a0b5FzGlCvShsrvuay6JfjT3hObeJlyq5G6Z /TrxiuYeN445Bt+ZG5B7HNasuqska+WSQxDBnB+Y460JdeWxJSPlT5gxuG496StZGtSFKpyxg7Wv cdpUoiCm6SObz+jM3KnptPpmrOo28AYi1A2wxbnHmZAPtVKJZAhaNnbcclUX8vyq1f2JjshJHJIj 7gkqsR+PNFpNWOmnCpTpOmltqZcM9sZHUySYcBlLLjke3firepSLdamYYy48gLlyOcY5/nUQnhx5 ahVk3g4fHIx+lXW+0yCee1gAXyy5lJGBjsM0pQfMmjg9jKLST5upPp90w0F3t4/KOfmJ5IK/Xv3r lLm4luLmSaQtJJIxwSc8n2rpYNqaNtjtWBuFZiw/gOP/AK1YdrYSXF5AmFjV5AitIcLn3NFB6u5N RVKnLFjJdMaFY0l3x7yCGkXAAPf6VbOjS/ZoZIbmGTIO9QSuzvkk9a6vXmsbkoksD3ckYCApLtX2 GO9VNRsj9iniVotkUe7I4cAdV9+1bSbc+VHVLARUnpokYEt3vjEOEYodvmKOWqW3gLSKu/k988VS BYxL0Az0FTR3exgFySOgFdC2PJqTlUleWpPfiO2kaKMlpBjJ7CqEDKZczglG4I7/AFFWLqY7zJMC XIxjGKhgiMpOOjd/SlJ+4KUeSVpI6zWYYJNIsY4IY1Pl+WpWMbn69x34rm4hHp1zEksga46MsR3B fYnpn6Vr2rzrocMTSFWLybCG5Gdua5o7rbUSypkoe44zXFSTd4tlzqXd0ddbzh7OaQu7LADuMfXk Zx/n1rN0+S5vbeeKZzuZxtB6k9wR1xio9MFzKZ2tkbZLCVkZRgDP/wBfFben6XfWLw22rzJ5Myho 2DBmiPU8j+XvWUrRTHTcm0c/qEN1MjSbfLiXCyFTgYPQVPDP+/025ZlHyLGuB3BIJ/L+dM1i4R7h oombYCOp6gVHawbEt2AYGGRiWbgZ4IFWl7upUpuc7pGrqV3aRXSPKjFQBzGdvPrntzWVLGHSbyz8 wcltxxlT0x+tP1X54hFBho0HLAck9T/OqsH2qYWqCQjehQZGcqOnFFKKUUF4yqLn/A6e1vHs9DNl 5sccbRFXEi9c8/XHNYulpZ3N9L9rWSUlcqIm2jPufTHaobuG+gCRXEMkczE/LKp598Vq6FoT29xL PqsjWSxj5VCje+Rxgenv70JcqbuTNupPRaDNcvY7eOZLq0cTs2Y3UcICePr6VzW9zIE2sJCemDnP 0rqr4s5tpXbe4+UFgCBgDnFQLbSf2raSm4Yz3OCZSgJBLYyK3pVU0dlShGo7xehpWzJL4f3W1rBb vGPLxI2XY9/z5602zSOONZ0gCB870Bzn/PpUN6BBdJPHnMkzLhj02jAPGBS3dw0cFvMoG6UAEDpy a5sQ3z+p1SquD5AnuI7p1jUeS6RkooPA4/MZFc7qqLHcpdSluQMx9D09fxrdlXYJY4TseP5w+B/K sHVWM4E0jMzFhkE8dqdO/PqceJcudprXQhvo1uYraSMRwoR5bNk4z6mrWmwvFLDCZFeMtlnU8Dng 5qC8xJaScYwucD1o0uTy7u3hxmNJASP72fWt5wtCxlVpKnNRXUfqkUSXjBX/AHKuQAOwB5AqbS4l ku1KybGYgBQuSQe59PrVC/OwqDli4LAselFgDPeRhmcEpnKnBFTy+4Z0qqhO7OssryK0s54GuI4y rZWfZyfUZrM1a9a7ijmMmYywxxgZx/Wp9Wto5LNrkj5o4/u9mqDTSsfhiSaRFlKB9oYcDnH9az5r QXqdlXHupTUY7FSK2EkTPKiFuu4n8etTwapFDZNCzOTk8YyD9Kx1uJGBXcQqnoDxUYbc5OB6V1cp LxnI1KkrO1jrLDUSVjkLxgbQ20diRjp7VVuL9YdTiaS3tJo3UxiORen+19axjI0MKOpw2eCOMVAH b7VGwPzFgSTzzUwhFJlRzB+z5La33N6NiL1WkTMyHAVTgHAzjj8qv6hqMFxbxuYwwIIEZXbtx2z6 VUe0RYbxwWE1uwZHBx39Ky7u5d7CFwcFi3T361nCT5tBvH1YJruSoLCRNxWUHbgqrDk+vtUGmWBu rlULyfKpkbYPuge9QbDNJGudu/v6Vasbie4SO3klJjQsqqBjr1+tdHM1qcvt4XUpInnntpJpH3tI rIVKsvKt6j1qK30u4e0lmdlTZGWAc4IH+Jq1Agtt3lgYA4yM1Gb5zaS+YquIwDgjrzUxk5ysaR9n VqN1O1/mLotxF/Z9yt0vzLhoiB0P1qtqchPIxxh2we5p0MWy0uG3HAhEoA6Z3Yp2qxobG0k2gM6Z OP8APtWOinc5G1FO63LGiXgMaxlcRPKEZVbG4n1rRu5mCxnzG+VBHAXPXDHIP0GK5q2uXiBWPCkc EjvW/plt/aV5ZWsjYjmkC9M7cgk4/L9aipC0rmak37qMnU5yLkSKQ0jElSByvb/9VXbS5iSKJL5f MgYqZHU8/wCeKteJbBNMikjgY5i2oGI5x/SseVFh0+MKM8B8n3xxQkpRRcJOLL10wt71ZbJNsasT EpG7jPU+tTaJFLeeJ4EMzWzCTZ5iDhR7fX+tb2hXEGn6cNS+zCW5jlCAs3G0jGAMe9ZniXWCNSN5 ZQJZ3CEDfEcZPrj1qVK/uo25VG0mWPE1m/8Aa0drbXBu3iQYLZ3Dnv6dM1SbULlr4PL5hSJfkz/E O4A9CAaz7nUbi5LXkjkzSRAuc9Tk5/PFZ1xdStfrtdkCtlQD0q4U7qzMZzV3Y//Z --b1_55f641dc8ea3a26c2ed0d29f87ea2082--