Date: Mon, 27 Jun 2022 12:33:16 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Mga Kaugalian sa Libing (bahagi 1 ng 2) Message-ID: <91ebcfaed216b7daba60b8e446ec791e@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 18.232.177.219 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_91ebcfaed216b7daba60b8e446ec791e" --b1_91ebcfaed216b7daba60b8e446ec791e Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_91ebcfaed216b7daba60b8e446ec791e" --b2_91ebcfaed216b7daba60b8e446ec791e Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 10 :: Lesson 17 Mga Kaugalian sa Libing (bahagi 1 ng 2) Deskripsyon: Paano kumilos kapag dumarating sa atin ang kamatayan o sa isang taong kilala natin at kung ano ang gagawin kaagad pagkatapos. Ni Aisha Stacey (© 2017 IslamReligion.com) Nai-publish sa 03 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 58 - Nag-email: 0 - Nakakita: 5262 (daily average: 3) Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Pangkalahatang Moralidad at Pagsasagawa Mga layunin · Upang malaman ang tungkol sa tunay naSunnah kaugnay sa kamatayan, sa namamatay na tao at mga ritwal ng libing. Mga Terminolohitang Arabik · Alhamdulillah – Lahat ng papuri at pasasalamat ay para sa Allah. Sa pagsasabi nito ay nagpapasalamat tayo at kinikilala natin na lahat ng bagay ay nagmula sa Allah. · Du’a - pagsusumamo, panalangin, paghiling para sa anuman sa Allah. · Qiblah - Ang direksyon kung saan ang isang tao ay humaharap kapag magsasagawa ng kaukulang pagdarasal. · Kabah - Ang kuwadradong-hugis na istraktura na matatagpuan sa lungsod ng Mecca. Nagsisilbi itong pananda kung saan lahat ng mga Muslim ay humaharap kapag nagdarasal. · Sunnah -ang salitang Sunnah ay maraming pagpapakahulugan depende sa sinasaklaw na usapin, subalit sa kabuuan tumutukoy ang salitang ito sa anumang naiulat na mga gawain, ginawa at pinahintulutang gawin ng Propeta. · Hajj -Ang pilgrimahe sa Mecca kung saan ang mga nagpipilgrimahe ay nagsasagawa ng kaukulang ritwal. Ang Hajj ay isa sa mga haligi ng Islam, na kung saan bawat Muslim na nasa tamang gulang ay kinakailangang isagawa ito kahit minsan lamang sa kanyang buhay kung may kakayahang pinansiyal at lakas. · Ihram -Isang kalagayan kung saan ang isang tao ay pinagbabawalan na isagawa ang ilang mga gawain na katanggap-tanggap sa ibang pagkakataon. Kinakailangan ito kapag nagsasagawa ng Umrah at Hajj. · Umrah – Isang paglalakbay-pilgrimahe sabanal na Tahanan ng Allah sa lungsod ng Mecca, Saudi Arabia.Kadalasang tinutukoy na mas mababang pilgrimahe. Maaari itong isagawa anumang sandali ng taon. Ang Hindi Maiiwasang Kamatayan Sinasabi sa atin ng Allah sa Quran na ang lahat ay makararanas ng kamatayan. (Quran 3:185) Ang kamatayan ay darating sa bawat isa sa atin, Hindi ito maiiwasan. Marahil ay ilan lamang ito sa tanging mga bagay sa buhay na tayo ay sigurado. Ang kamatayan ay nakakatakot at kasindak-sindak at ito ay haharapin ng lahat ng nabubuhay. Dumarating ito sa mga bata, sa matatanda, sa mayaman, sa mahirap, sa malakas at sa mahina. Hindi ka makatatakbo o makapagtatago. Sinasabi ng Diyos na ang kamatayan “kung saan kayo umiiwas” ay sasapit sa inyo (Quran 62:8) at si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang habag at pagpapala ng Allah, ay hinihikayat tayong alalahanin ang “pumupuksa ng ligaya, kamatayan”[1]. Oo, hindi maiiwasan ang kamatayan ngunit mayroong ilang mga tiyak na bagay na magagawa ang mananampalataya upang makapaghanda. Ang Islam ay nagbigay sa atin ng isang kumpletong hanay ng mga tagubilin para sa taong namamatay, para sa mga nabigyan ng pagkakataon na dumalo sa oras ng pagkamatay ng isang mahal sa buhay,at para sa mga responsable para sa paglilibing.Tinitiyak ng mga tagubiling ito na ang mga karapatan ng mga malapit nang mamatay at ang mga namatay ay respetado at tinatrato nang may pag-iingat. Kapag sumapit sa atin ang kamatayan Ang kamatayan ay maaaring dumating ng biglaan at walang anumang babala o maaari itong dumating nang mas matagal upang bigyan ang isang tao at ang kanyang mga mahal sa buhay ng panahon upang ihanda ang kanilang mga sarili.Mayroong limang mahalagang mga bagay na dapat gawin ang isang nahaharap sa kamatayan 1. Manatiling Matiyaga. Ang oras ng kamatayan ay isang bagay na wala tayong kakayahang pamahalaan. Sa panahon ng paghihirap ang mga mananampalataya ay dapat maging tiyak na ang Allah ay nagtatakda lamang ng mabuti para sa kanya. Gayunpaman, ang kabutihang iyon ay maaaring kabilang sa mga kaligayahan sa mundong ito o maaari rin namang sa kabilang-buhay. 2. Umiwas mula sa pagdaing at reklamo. Gayunpaman, ang pribadong pagtangis at pagdaing sa Diyos ay isang bagay na pinahihintulutan. Sinasabi sa atin ng Islam na katanggap-tanggap ang direktang pag-iyak sa Allah at idulog sa Kanya ang lahat ng ating pangamba, pasakit, paghihirap, at mga suliranin. Si Propeta Hakob (Jacob) ang nagtakda ng pamantayang ito nang siya ay tumangis sa Allah sa pagkawala ng dalawa sa minamahal niyang mga anak. Sinabi niyang “Idinadaing ko lamang ang aking pighati at kalungkutan sa Allah.” (Quran 12:86) 3. Subukang manatili sa pagitan ng mga kalagayangmay takot at pag-asa. Matakot sa kaparusahan ng iyong mga kasalanan ngunit umasa sa pagpapatawad at habag ng Allah. Si Propeta Muhammad ay nagsabi, na ang dalawang bagay na ito, takot at pagasa, ay hindi kailanman magsasama sa puso ng isang tao na hindi siya bibigyan ng Diyos ng pag-asa at kakalingain sa anumang pangamba.[2] 4. Tapusin ang mga gawain Dapat tiyakin ng mananampalataya na ang kanyang mga gawain ay nasa kaayusan. Kailangan niyang magsulat ng habilin, at dapat niyang asikasuhin o isaayos ang anumang mga pagkakautang mayroon siya. 5. Maghanda para sa libing Hilingin sa mga kamag-anak at mga kaibigan na maging maingat sa pagsunod saSunnahni Propeta Muhammad sa pagsasagawa ng libing. Kapag ang kamatayan ay darating sa mahal sa buhay Mayroong ilang mahalagang mga bagay para sa pamilya at mga kaibigan na dapat gawin para sa isang namamatay na tao. 1. Dalawin ang maysakit. 2. Siguruhing nabibigyan sila ng sapat na atensiyong medikal. 3. Kausapin ng tahimik ang pasyente, aliwin at pagpayuhan sila sa panahon ng paghihirap at takot. 4. Magdasal kasama at para sa pasyente. Magsabi ng mga mabubuting salita at mag-du’a. Umiwas sa pagsasabi ng anumang negatibo dahil si Propeta Muhammad ay nagsabi sa atin na ang mga anghel ay naroroon sa papag ng may karamdaman at nagsasabi ngAmeensa anumang binibigkas doon.[3] 5. Subukang ibigay ang anumang nais ng pasyente na hindi lumalabag sa mga itinatagubilin ng duktor. Marahil ay mayroong espesyal na pagkain o inumin na hinahangad niya o kaginhawahan na gusto niyang maramdaman sa paligid niya. Maaring kailangan niya ng mga kaibigan o pamilya na makakausap o bibisita sa kanya. Kung ang isang mananampalataya ay dadalaw sa isang hindi-Muslim na pasyente dapat niyang hilingin ang tulong mula sa Allah at anyayahan ang taong iyon na tanggapin ang Islam. Kapag malapit na ang kamatayan Ang namamatay na tao ay nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita. Maaaring bumulong-bulong siya sa kanyang sarili o sa mga anghel na nagtitipon sa paligid niya. Maari siyang manghina ng lubos, tila nalulunodsa pagtulog o ulirat. Ang mga nasa kanyang kama ay dapat malumanay at tahimikalalahaning magsalita ng positibo at mag-du’a. Kung hindi naman mahihirapan, ang namamatay na tao ay dapat mahiga na nakaharap sa qiblah sa alinman sa kanyang kanang panig o sa likod. Dapat siyang tulungan at marahang diktahan sa pagsasabi ng mga salitang, La ilaha illa Allah (walang ibang diyos kundi ang Diyos), na umaasang ito ang mga huling salita na mamumutawi sa kanyang labi. Maaring makapagpaginhawa ito sa paghihirap ng namamatay na tao kung ang kanyang mga labi ay pananatilihing basa o ang ilang patak ng tubig ay pinapatulo sa kanyangbibig. Panghuli, ang namamatay na tao ay hindi dapat iwanang mag-isa. Ano ang dapat gawin pagkatapos ng kamatayan 1. Isara ang mga mata ng namatay at mag-du’a 2. Ituwid ang mga braso at binti nang madalas upang mapigilan ang mga ito na tumigas. 3. Alisin ang kasuotan at takpan ang buong katawan ng malinis na kumot. Kung ang tao ay nasa kalagayan ng ihram para saHajj oUmrahang kanyang mukha at ulo ay dapat iwanang walang takip. 4. Gumawa ng mga pag-aayos sa pagbayad ng mga utang mula sa sariling salapi ng namatay o mula sa sinumang kamag-anak o kaibigan. 5. Tandaan na pinahihintulutan ang paghalik sa namatay. 6. Kaagad na ihanda ang katawan para sa paghuhugas, pagbalot at libing. Kapag nakakita o nalaman ang pagkamatay ng mahal sa buhay, ang mananampalataya ay dapat na manatiling kalmado at maging matiisin. Ang pag-alaala sa Allah at pagsasabi ngAlhamdulillahay makatutulong na mapawi ang hapdi at kalungkutan. Ang pagkalungkot atpagkabigla ay normal at ang pagluha ay pinapayagan. Gayunpaman, ang pagsigaw, paghampas sa dibdib, pagtatanggal ng buhok o pagpupunit ng damit ay hindi pinahihintulutan. Talababa: [1] An-Nasaa’i, At-Tirmithi, Ibn Majah at Ahmad. Pinatotohanan ni Sheikh Al-Albani. [2] Ibn Majah & At-Tirmidhi [3] Saheeh Muslim Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/343/mga-kaugalian-sa-libing-bahagi-1-ng-2/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_91ebcfaed216b7daba60b8e446ec791e Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Mga Kaugalian sa Libing (bahagi 1 ng 2)

Deskripsyon: Paano kumilos kapag dumarating sa atin ang kamatayan o sa isang taong kilala natin at kung ano ang gagawin kaagad pagkatapos.

Ni Aisha Stacey (© 2017 IslamReligion.com)

Nai-publish sa 03 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 58 - Nag-email: 0 - Nakakita: 5262 (daily average: 3)

Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Pangkalahatang Moralidad at Pagsasagawa


Mga layunin

·      Upang malaman ang tungkol sa tunay na Sunnah kaugnay sa kamatayan, sa namamatay na tao at mga ritwal ng libing.

Mga Terminolohitang Arabik 

·       Alhamdulillah – Lahat ng papuri at pasasalamat ay para sa  Allah. Sa pagsasabi nito ay nagpapasalamat tayo at kinikilala natin na lahat ng bagay ay nagmula sa Allah.

·       Du’a - pagsusumamo, panalangin, paghiling para sa anuman sa Allah.

·       Qiblah - Ang direksyon kung saan ang isang tao ay humaharap kapag magsasagawa ng kaukulang pagdarasal.

·       Kabah - Ang kuwadradong-hugis na istraktura na matatagpuan sa lungsod ng Mecca. Nagsisilbi itong pananda kung saan lahat ng mga Muslim ay humaharap kapag nagdarasal.

·       Sunnahang salitang Sunnah ay maraming pagpapakahulugan depende sa sinasaklaw na usapin, subalit sa kabuuan tumutukoy ang salitang ito sa anumang naiulat na mga gawain, ginawa at pinahintulutang gawin ng Propeta.

·       HajjAng pilgrimahe sa Mecca kung saan ang mga nagpipilgrimahe ay nagsasagawa ng kaukulang ritwal. Ang Hajj ay isa sa mga haligi ng Islam, na kung saan bawat Muslim na nasa tamang gulang ay kinakailangang isagawa ito kahit minsan lamang sa kanyang buhay kung may kakayahang pinansiyal at lakas.

·       IhramIsang kalagayan kung saan ang isang tao ay  pinagbabawalan na isagawa ang ilang mga gawain na katanggap-tanggap sa ibang pagkakataon. Kinakailangan ito kapag nagsasagawa ng Umrah at Hajj.

·       Umrah – Isang paglalakbay-pilgrimahe sa banal na Tahanan ng Allah sa lungsod ng Mecca, Saudi Arabia. Kadalasang tinutukoy na mas mababang pilgrimahe. Maaari itong isagawa anumang sandali ng taon.

Ang Hindi Maiiwasang Kamatayan

Funeral-Rites-(part-1-of-2).jpgSinasabi sa atin ng Allah sa Quran na ang lahat ay makararanas ng kamatayan. (Quran 3:185) Ang kamatayan ay darating sa bawat isa sa atin, Hindi ito maiiwasan. Marahil ay ilan lamang ito sa tanging mga bagay sa buhay na tayo ay sigurado. Ang kamatayan ay nakakatakot at kasindak-sindak at ito ay haharapin ng lahat ng nabubuhay. Dumarating ito sa mga bata, sa matatanda, sa mayaman, sa mahirap, sa malakas at sa mahina. Hindi ka makatatakbo o makapagtatago. Sinasabi ng Diyos na ang kamatayan “kung saan kayo umiiwas” ay sasapit sa inyo (Quran 62:8) at si  Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang habag at pagpapala ng Allah, ay hinihikayat tayong alalahanin ang “pumupuksa ng ligaya, kamatayan”[1].

Oo, hindi maiiwasan ang kamatayan ngunit mayroong ilang mga tiyak na bagay na magagawa ang mananampalataya upang makapaghanda. Ang Islam ay nagbigay sa atin ng isang kumpletong hanay ng mga tagubilin para sa taong namamatay, para sa mga nabigyan ng pagkakataon na dumalo sa oras ng pagkamatay ng isang mahal sa buhay, at para sa mga responsable para sa paglilibing.  Tinitiyak ng mga tagubiling ito na ang mga karapatan ng mga malapit nang mamatay at ang mga namatay ay respetado at tinatrato nang may pag-iingat.

Kapag sumapit sa atin ang kamatayan

Ang kamatayan ay maaaring dumating ng biglaan at walang anumang babala o maaari itong dumating nang mas matagal upang bigyan ang isang tao at ang kanyang mga mahal sa buhay ng  panahon upang ihanda ang kanilang mga sarili. Mayroong limang mahalagang mga bagay na dapat gawin ang isang nahaharap sa kamatayan

1.     Manatiling Matiyaga.

Ang oras ng kamatayan ay isang bagay na wala tayong kakayahang pamahalaan. Sa panahon ng paghihirap ang mga mananampalataya ay dapat maging tiyak na ang Allah ay nagtatakda lamang ng mabuti para sa kanya. Gayunpaman, ang kabutihang iyon ay maaaring kabilang sa mga kaligayahan sa mundong ito o maaari rin namang sa kabilang-buhay.

2.     Umiwas mula sa pagdaing at reklamo.

Gayunpaman, ang pribadong pagtangis at pagdaing sa Diyos ay isang bagay na pinahihintulutan. Sinasabi sa atin ng Islam na katanggap-tanggap ang direktang pag-iyak sa Allah at idulog sa Kanya ang lahat ng ating pangamba, pasakit, paghihirap, at mga suliranin. Si Propeta Hakob (Jacob)  ang nagtakda ng pamantayang ito nang siya ay tumangis sa Allah sa pagkawala ng dalawa sa minamahal niyang mga anak. Sinabi niyang “Idinadaing ko lamang ang aking pighati at kalungkutan sa Allah.” (Quran 12:86)

3.     Subukang manatili sa pagitan ng mga kalagayang may takot at pag-asa.

Matakot sa kaparusahan ng iyong mga kasalanan ngunit umasa sa pagpapatawad at habag ng Allah. Si Propeta Muhammad ay nagsabi, na ang dalawang bagay na ito, takot at pagasa, ay hindi kailanman magsasama sa puso ng isang tao na hindi siya bibigyan ng Diyos ng pag-asa at kakalingain sa anumang pangamba.[2]

4.     Tapusin ang mga gawain

Dapat tiyakin ng mananampalataya na ang kanyang mga gawain ay nasa kaayusan. Kailangan niyang magsulat ng habilin, at dapat niyang asikasuhin o isaayos ang anumang mga pagkakautang mayroon siya.

5.     Maghanda para sa libing

Hilingin sa mga kamag-anak at mga kaibigan na maging maingat sa pagsunod sa Sunnah ni Propeta Muhammad sa pagsasagawa ng libing.

Kapag ang kamatayan ay darating sa mahal sa buhay

Mayroong ilang mahalagang mga bagay para sa pamilya at mga kaibigan na dapat gawin para sa isang namamatay na tao.

1.     Dalawin ang maysakit.

2.     Siguruhing nabibigyan sila ng sapat na atensiyong medikal.

3.     Kausapin ng tahimik ang pasyente, aliwin at pagpayuhan sila sa panahon ng paghihirap at takot.

4.     Magdasal kasama at para sa pasyente. Magsabi ng mga mabubuting  salita  at mag-du’a. Umiwas sa pagsasabi ng anumang negatibo dahil si Propeta Muhammad ay nagsabi sa atin na ang mga anghel ay naroroon sa papag ng may karamdaman at nagsasabi ng Ameen sa anumang binibigkas doon.[3]

5.     Subukang ibigay ang anumang nais ng pasyente na hindi lumalabag sa mga itinatagubilin ng duktor. Marahil ay mayroong espesyal na pagkain o inumin na hinahangad niya o kaginhawahan na gusto niyang maramdaman sa paligid niya. Maaring kailangan niya ng mga kaibigan o pamilya na makakausap o bibisita sa kanya.

Kung ang isang mananampalataya ay dadalaw sa isang hindi-Muslim na pasyente dapat niyang hilingin ang tulong mula sa Allah at anyayahan ang taong iyon na tanggapin ang Islam.

Kapag malapit na ang kamatayan

Ang namamatay na tao ay nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita. Maaaring bumulong-bulong siya sa kanyang sarili o sa mga anghel na nagtitipon sa paligid niya. Maari siyang manghina ng lubos, tila nalulunod sa pagtulog o ulirat. Ang mga nasa kanyang kama ay dapat malumanay at tahimik alalahaning magsalita ng positibo at mag-du’a.  Kung hindi naman mahihirapan, ang namamatay na tao ay dapat mahiga na nakaharap sa qiblah sa alinman sa kanyang kanang panig o sa likod.  Dapat siyang tulungan at marahang diktahan sa pagsasabi ng mga salitang, La ilaha illa Allah (walang ibang diyos kundi ang Diyos), na umaasang  ito ang mga huling salita na mamumutawi sa kanyang labi.  Maaring makapagpaginhawa ito sa paghihirap ng namamatay na tao kung ang kanyang mga labi ay pananatilihing basa o ang ilang patak ng tubig  ay pinapatulo sa kanyang bibig. Panghuli, ang namamatay na tao ay hindi dapat iwanang mag-isa.

Ano ang dapat gawin pagkatapos ng kamatayan

1.     Isara ang mga mata ng namatay at mag-du’a

2.     Ituwid ang mga braso at binti nang madalas upang mapigilan ang mga ito na tumigas.

3.    Alisin ang kasuotan at takpan ang buong katawan ng malinis na kumot. Kung ang tao ay nasa kalagayan ng ihram para sa HajjUmrah ang kanyang mukha at ulo ay dapat iwanang walang takip.

4.     Gumawa ng mga pag-aayos sa pagbayad ng mga utang mula sa sariling salapi ng namatay o mula sa sinumang kamag-anak o kaibigan.

5.     Tandaan na pinahihintulutan ang paghalik sa namatay.

6.     Kaagad na ihanda ang katawan para sa paghuhugas, pagbalot at libing.

Kapag nakakita o nalaman ang pagkamatay ng mahal sa buhay, ang mananampalataya ay dapat na manatiling kalmado at maging matiisin. Ang pag-alaala sa Allah at pagsasabi ng Alhamdulillah ay makatutulong na mapawi ang hapdi at kalungkutan. Ang pagkalungkot at pagkabigla ay normal at ang pagluha ay  pinapayagan. Gayunpaman, ang pagsigaw, paghampas sa dibdib, pagtatanggal ng buhok o pagpupunit ng damit ay hindi pinahihintulutan.Talababa:

[1] An-Nasaa’i, At-Tirmithi, Ibn Majah at Ahmad. Pinatotohanan ni Sheikh Al-Albani.

[2] Ibn Majah & At-Tirmidhi

[3] Saheeh Muslim

--b2_91ebcfaed216b7daba60b8e446ec791e-- --b1_91ebcfaed216b7daba60b8e446ec791e Content-Type: image/jpeg; name="Funeral_Rites_Part_1._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Funeral_Rites_Part_1._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMg IyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09 PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCAFiAf0DASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDCAp22 gU4deld5rYbiginkUtFwsIFoxinYoxTCwo5pcU0cGnigQY4pQKUDNLQNIFFOUUAU4A4pXKsOA4py imrUidaBj+gFM71NjIpm3mkimIg5qTPBplKuc0CBTTzzSKKeB2oHuMANSiMmpI4walVRmk2NRK4i OKese2piKYwOetS2UtAUc1OgxzUKA1NuqJGkWToc1JUEZwKlU8Vk0bJjsBjSFacvrTiAe1K5drlf YKNoxSSKRkCkTPeqMhGQGo2QrxiragY5qOXAyaaYNFcDmkc+1Oz6Ux8mqW5BC3Ipme1SMCTTCMda sgjK+9CrzzTwtOCE9qLgkA5FSxJ3oSM+lSEGNMiobNURS/KM0xJBjJpJmLioQpxTUdNSXLUkeTni oZMZ3GpEjIOTTZ4yxH92qViXewzzFxwKAeKaE9qeFxQJCgg1C7EE1KRgVBKc0IcnoQuPmzTDkipk TceRTnj2jincztcqBTmlABNS7ht5FRHrxVXJZIoxUb805X4xSFC30pDHB9oAFSKvGRTFXGOKlHHX gUmUitIzBqD9z3qWQpnpk0hXH0ouJog8tjyKGXjmpn+Rc54qDeSeaYnZEbx5pBHU3BpeO1FxcqIw tLjFANOwKszEAzS7acBinAZFIdhmMUh5qQ00imJiAU7b70AUvNArAKevNMp44psaHAU8jAoHSlPN SUJjNOU4NIOBTqAHhiamRQc1ApqaM4oZSGMApxQBmnPgn3pUFAgANSKMmlUcU9BjmpbKSHouBSg9 6N2RRt+WkUOBGKQDuTTNpJp6oaBXHjAoxmlpcGoNEKMipYwTTF5PSp1GFqJGkR/tSjpTKeowBWbN kNZQaYVx2qcc0yQcUoyCUepXdipxmoZGJ61NIuetQMM1tEwYikAUHBpmNtG7FXYm4pWkCBj0pS27 jFSxpt60mxrUiMeKdGgB5olamxfMeaXQfUkkBTBU8Ukb7+GpTGSOckUgjK4OKkfUc1up5qJolAz2 p8rtjAzUBLdD0ppMG0SFFxnNRMKGPHWmck9aaQrgsWWodAtWIkwMk1HOOaV9R20IMA9ajdVxSvIF 4qJnB71aRDaHLgUkhBU0zf2PHvTfm+oNOwnLSxC4wMjpTACx4qx5e49KesW3tTvYjluQpDk81Iyb RxUpXaM0zJJ5pXuVy2GBB1pjgsamKnFIFGMk0A0V9mw80M+Tg4AqSRQ3Q1VvFxbS/vFjJGAzdAT0 zTIasHzSfdbIpyx8c1zWlamkNslqzsZGuMZDc/X6V07MSOmKFK5EWnqMZdq5qMhj92pwu8YNDfJx RcuxXAp46UoXilAqzKwoNSKOKaBTxQNIaRzRtpdpoANArAFpdtOApdtA7DMUoFPCUuzFAWBRxS4p yjC0cUFWDFOApO1AyDQAuBTlJpAM04DFArDsZqRaaozTwMCgaQucDFOUnFKibuTTjgcVLGKgp7DI 4FKoGKXI6VJQIvFKRigHHFOA3H2oAYMk08Cl20uKTKQ+MZqbGAajRxU24Y5rJmsRoFP7UcYoUg1D NYtApPehgcU7jNKRkVOzuVurFd1zVR+taDIKhaNSa1jIxlEoFCTS+WatuiqOlCLuGavmI5SBI8Hm lcYqV1wKiz6nNK9x2sReWW61NFFnv0o4OAO9KSU+UUNjVibgDHao2kVRSq+BgiqjnJPNSlcpyJpG BXIFVnJxSlyOBSbsnHerSsQ3cjC4PPepVRe3WgqD9aZ5mw03qC0LJGFqvMc9KVrjIxTAC+TUWsU3 fQiMYYc1A8eOgqy5INROTg5rRMzaRCVB4pyIcCkXCmpeo4psSVxCAnNJuyKD8wpAhFIfUGJNAHci huKYHLmgL2JmwFPFVSDzxU5Y47YFRp8/U9elCE9Rqr8prltfvWE7xRwSEE4ZtvD+2K6HUHvYIi1n FE4xzuY5/CsC4fVottzqEscVvuGUU4OPTOKGY1Oxl2ZjgeR47gRbRuYld3PoMDr1re0y4vJrFBHa nOPvytgf4ms3yoJb2WRStpbKV81H6kdTj34/WtCTUb7UIN+lxGO3VgvmLhnH4flSWhlDTqbMMMvl DzSN/fHAp5g7nvVO20uJIxNfXEs7qNzF3IUfhTbjxHYQybfNMn+5zinc6bxive0JQTTgTTR0pyit TC48Gngio+tPAoLTHHjFA5NJQAc0AShRig4ApBmlC560AIKkFAWnbaQ0hduRx1qMjFTKppHShA0R CnUbcUHmmIcKcrUxaco5oAmWlLU0dKAelSMlXI6UuCelMDc0/PGBQAAnNSRg5pI48nkVbSMCk2Ul caiVJtwKXbjFBOAazLtYjI5pcGmqSCc08Ak02ShUzuqcqCuTQsY2n1qNn7VD1NVoO8z0qLzGXJpu SDUir5go2C9xI3Lt1q2owKijiCH3qwMAVlUZvTXcY44qq2c8VYkbAqF2A61UCJjDEWp8cZXp0qMT FmAHSpvOVVwTzVO4o2I5oiarshB6VaEu40SDauQKE7CaTKscbFhU5iJpgkK84qxG+9M4xRJscUis 8ZPA9KrGLB61fcEv7Ux0UDJFCkDjco+Xk4xTxAfSpcj0qRWBOAOafMyVFEX2cAZNU58EkelaFwx2 VmtliQKce7Ca6IahHcU4SEZHalERFOEVU2iUmKACp9agcZ6ipmygJph9aSGQGLOD2py4ANPY8cVG qnPPencVrD1Qbc0w5qTyz0HSkYbfehMdiDYS3zZqVYwFPHNND81JuwDih3ErFOQvuI7VWu7prOW2 OFZHk2uWPI9Kv7CTniuK16d5L6Ty1fzYW2HnAC9enb602zCo3FXN698R2kEjQqzyMoJ+QZ6Vi30+ l6pmaaW4ic8YVsjpWh4ckW8iaC5w0ipli4xnJ/hP0rM1CNNP16P7FarKsYz5YywPrmgynJtcz2IF sILiQQi72qY9wkl5wc8A/gas2Oqf2VCLN4UkkViWZOAO2Kp3c9zfXUB2je2UAACKBnPH5dfarM99 DbypLDZrOwADvISyk9z9aVyE1utC/H4kWQN5sACLw2TwKsHWtFQ5WNGDDPyxZ/pVaTVLG4uo0vbG AiRRl1kOV7c0avplpJco1vcRLD5YCKHxgD6D+dO9y7yS0aZr06kAzTugrUYq9qePamg0oODQUmSb aUCkD5GKAppFDxSimgYNTxr60XBCKKdjBp7YAwDTChpDaJUwQeaY+CMZpgz2p8Y4OaAuRlSBTQKn kwODTStO4hgFOpM4pRyaAHjNO25xSVIg6UgQ5Yx3qVFFAFHQ1Ny7E6jFS5wOKrbj2qaPPepZSZJn jNRNJlsdqkLCowmTmhCkAPzdOKlH60KgFLkUMSQ9XwMGmtg5pp+bpQkZJqWrGidxPKJqWJdtSquB Ubna1Re5drakuOc07tTU+YU+spG0drkUi5FVpFJOKuk1XlQs/B4rSLM5oq+Ww70h61ZK7R82KYqx 5zmruZ2EiQnkVZZRtFKuAvFIXxxUN3ZrFJIgKAnHenfMi4GKYS4fIHFKJCD70ydhC5RSSOageR3H TirhXcuKTYqjNF0PlbKAJHB61ZiXC7qqzL+8JFPRn2YyMVTJT1EkYs5XORSKignPapkA7cmhosvS uVbqVGJBwOlOfIQEUSgK33aQcjNMkasbP1NRttBINWVKoCc1Vlbcx4poGrIWJVdwops42HHX3pER g2V4qVYSeWNGzEtUVVldVxTlUtksasSRr5eR2quTs+7zVJ32E1bciIweKkU5FLkbMmnR7aGxJamX rFzJBZtJCZldDnMYzj6juK5K61Nbm5F1c26uzowIQFcHtn1/+vXTeINRjt7aWC2kX7S/BXP3R7/W uMiuXjykhdvLOVwf50M5K0rStc22njgWC2uUVpJfmMrMQ655HzenbFZpkeJim4LMhI3E53E9qWO4 gR2n8tlEagrlt3OOcelMnkS4jESRb3c7wxOWP1NGpi5JltIRAloDaq87YUuWDJyD7da09IFtf7rO 8trcBEVo+MbhzWZOlwsK29uo8tCGLodyoMVTuLWfzI5LdJfK24G/OeO1PYalZnat4d052zJZxEgd hWbPZXdjdSRaZpkTQ8fPKxOT7Vl6eurPcSQ20zB5I84LgfTFa1vqGr6dGI57S5m3AFcjOBTsaKUZ dLF0ZGKdnNN64p4BrQBVpaBxS4JoGKOKbdXq2Nq8zjcq9gag1G5ayspJ1UtsAyAO1c9d6o0/nxRM HhvB8oc/dbHapkwc+U6+N1lVXUgqwyCKfuJ6GsLw5eMIXtp5AzRNsX1OBmt9QC3GKSLi7q5Iq+pq UECojUkeMe9BaEPXpxT8DbxTTycCpEA24pDI2G7qKGTjipcc+1Kw9qdxWKhBp6rxmpCvPNIB6UyR BUqVHjmp0HA4pMpDxQaQ0AkmkUKfl5qRHJqLBY1MnC0mCHA09OOtRZpy5NIZKzelIoNKpFSoM9KV xWuNVM9eKsLGFApg61P2rOTNIoacVG6bjUpGTSbe9Zc1jo5boZGNop5NHSkY0bsNkIV5oK96VTmh mwKoWm5VmjLN1qDZhsE1PIWdvlJqSOHoW5NXeyMrXehGhbj0qUDJpSgHSmgNmle5aVgZM5weaZ5W 0epNSAY5pjSnPSlqGnUjORjk4pX+7jJzUgGeT0pNg79KdwSKiRl355WkltwHAU8Vc2hRx0qFmByM c0KV2HKkiNV8sccmlUtvJPSlC7QTUX2hicAZHrT3C9hZiCDxzVVicYxxV0Dd261DLH2UGhOwpJvU giGSQRUggDClVAnapIcE+1NsIruQ/ZivzFuKTcuQCasT8xHaeazRE5aiOq1CXuuyLErpgqDzUCxh jz0qZbb5c5+amEHfiqXkS7sYUwfYVk65FfeQjac5VkJLBTy3tWpe3sFjGHuXEanjLDjNLavFOybJ UYvypVuv0p3M5JS9255pfXU6vIt2NsjMGJYck+lPtXW4jANuQGbLNnhvTJPb2rt/EGgf2ns8tIxM gPLj8hXLX2n3Fj5aX0yM+wkgSYCnsOPw7U07nFUpSpyKU8LR7kZA24HaoHTHX/JqG0spHhFynMY/ E5FEWqzW12W3LvVwxZhkHHbmrN5em8nK26FIGOQqjaDnr/WmrGOhcuNQNxpMq7o4PswOxAuAwPpx 1+tVYbqScJcTSv5UI8vOc5PXAHaqrzSR+ZEYNwBwA5ztOP51Da7BbxbgQytuIPRx70r2ZTdy2LpY JTMkZWcNvG4n7v8AjVyDxReKpMdxKisd23g/zquy+e0txIysMZkUH5jz8oHYCq5sftUrl5XhVMKF RN2OORkVWoldPRncBTT8Y+lSBQR702ZNsRJ6VqbjRz+Wad0NRoQmSxwoUZNS7lA3bhjrnPGPrSHc yNevza2xTynG7hXH3a51meOxJlXymiIZMDKMPUH1H9a6TVL+JWktJE4lUhZF5APvXLO/2TMYkV4l cYjzuyB3+ntWctzKb1Oh0u0MF0t1cSRghCMsmwlcdu2PetTS9VW9vrqFSGWPBVgeoxXNyW19qlyj qQ0YXJwNuE/w+lXbEixhe10kyXE8nTgBfc5PPFBUZWOsPIpyKMdeahhV1hQSffCgN9e9SjpVG9yZ VHY04Z9KjQHBqWM+tSWmKKcBkYpmfmxUmykAnljHWmbME1OozxSsgAouHKVwhJp20rUoIBxikIya L3EN5pQCB71KqYpCBmlcqw1KeeFpgXmpCpoY0MFSjkcU0LUqL8tJsEhVTJp+SpxTkQAipNmealsr lFQZGalXkYpirxilUhTjNQ9RrQfjHWm5NK54poFRyo2UmxD70hqUJkUxhgUKSYOLQijNKwFIrUEZ pPcaa5RoVacBigAZ4oNNoIu2oHA5qHLBs4p+GNABHWqWhMncA2eoxSFMn2qTZ600uAcZ5qb66Fpa aiYwKYxG2nOSRxTApIwaaXcV+iGgnNNaMdcc0pQkgg9KcB60NjS7kZXjmk2qo4Ap7gNxSGPjFCY2 uwi4x2pkpwOBTgmBS4A69KOodClljngmpYmLD5hg+1TbRg4wBTQoX8qpu5KjYgeNh0HHvUYAD46E 1I6ySNwTgU5bfPLnpVbEat6DNi5+91qDawf8etWdhJ244qtNG0bdOPWhCkQ6pbiSwlUgsxXjCgn6 gV57Lbmyuokto7kLGc7pvlwf8K9IV3ftioL+6srTCahNCqyDgSD71VsYVaanrexxH9tTakrS3l0V jBxtHAB6DFZDxrcsxaYks23BOCV9/wBK09SW3u9YmaOTzbYgkGNNuVGD09vpVUaTJMVeKCVUBOS2 BhfXFXucEr311M1IJN7EKqqAR83Gf/r1ZtFdlzGQMp3bn2x61qX0EVvaRws3MYzkc5HfPvWXYSRv MisI0j3cs3YevHNFrEvcn0zfLO0bzAwqS3znnOOOvtVaS5Yp5SIqxqxUM3X3q5d2ItUeXMckby/u TFJ/TH+cVFb2LfZpbi4EkIVsKpGWJ9f8TSVxsimuZ0SNGCKincoH0xRiMgGaaW2U/dUZ545P4mr0 bWkDwsNk7N85Uk4HpWfe38l86s27K5ACDjGeKbJPRRgGorhsRMjcgn9KsooMjcHOB1qvMd0jKoOQ OcVqdTEtmEu0H7rr09v8iue160n0+Mi2mkNrkKIMnqeevYVqWc4to97gqkblDgFsAHrWhaOlwrSR uJEdvrgUmrkNXRylnqU8Omvausjl0JikC5289MnqPeqWoMIIRD8z3EhyeOFHp0FdVqWmW9xaqbe6 MZjYsArDkj+EenNcjIJrtUKwSmRXO8nkev4VnLTQzkraFyy1GSys41aSZiTsZR91R1xjuabaXIi1 A3Ub7fLG4rJnGffHXr1qeGzNysUSsl1OqbmKHhB2H1/WnwRS39+IYmjnZFIYPhcH0B70DVzrrO7W 8tllVCEY/KT/ABD1qzxiqthbta2ccLHJQY65q0BWh0Juw9TgU7dTQOlKBmk0UmSYJ5FOGR1pFUqK eq561DLHJzilY80ADPFOKikMOpzSheaRR81TsoAGOtK9gsRNmmhCakCHNO+7RcLEQTBqULheaQcm pWXcoApMaIQMvinNwQBS+URzSoAOSM0MY6MYIJJqfeucZqLzA3AGKXAqGik7FgFQKTAJyKagqUCp bsWk2GKFXnrS9qaDzWbdzVKxMF+XFV5EJ4zUynJ5pHXnNRB8rKmrohVdtL3p5HFMxWl7kWtoN2kE n1pcU5ucUUcw+XUAOKYzc4FSZ4qExnOSacRT00Q/FMKAnOOakAIFFLmsO3MRbSDTiKcSKidichet JXkx6RQhPbvUR3tT0VgfmNP2iquogk5akEcZViT3p7fKKcaZnPUGjfUW2iGAjrS7S65IpyqMe9Lg 0NjRE7bRgLmmBXc88fSpzgck0xnx0ql5EvfUaNqnaTjFRzOSMKT+FS7Fk5PWomi+bjIAprcTvYEJ SPOMk02bzHixjDkcHGcGnlhGpd3VUHdjiudn8XwLrEEMEqvAcrICMFT65z+lNb3RMpxirNle68Qa lo84S/s4zGD/AKxM/MPb39qnHijTL9RHNYysSMAPGDwe/fAravLW01S1WQQi5KqTEykZGe4riz4X 1hmlW2VSquQpaUNjJ70009znmqkH7uqZDqt1Yh2ntYp4JFJ2qpBQj6dhxWT51w6lEmbeVYbMk5J6 D64HerGpadcW0pNy8bNCxL7TgZyOAfx6fWsiTBlZ5vmwxbIGAfxrS/Y4Z3UveQkksoiDSsWbPynP J9f8K1YFtILOOeXcrPlhEwzjtnpWTbyvCVuUjjZY2+6zf0p73U91cgsCzycLjn2xQnYg3Dq0aWpn jiDEYChl+XpyfxwayY7qa/vGE2XLKAIwcA/4VPbabM8QeVkVQSxJYYH/ANeqg/0XUleBGZkJJVh1 /D0qm31C7ZoXBh0dDbogmuWjGJCBhPb3qmuoNaxIsUMYJ5Y7epoke5kvdjw73AJKbfu1Pb2G1C9x LHEzMflJ9KOugmehOuHVgeM4PPGDXP3N/cWusGG4P7vzQQH/ALhHOK3dCs0TS44jdfaSRyxIJSsb V9KmaJ55pZLh2JWLCZMbehx260nI65J2ujRs0CG+RccPjAPQMM/1rLGhyWeJtPluWG4holYfN+dV rS+vLSHcsguJCfmIYYQhejH1HWt3S9ZtZrES3LpG8YwwLdPQn3NVuQuWWhzN/pc09wGSwaCQD5+f l3dR3wTWHJdSJNFIHxJG3UcHke1dBr+uzajcGKwDC3VsHsGPua5m6V4roj5SyHOYzwcelQ2YytfQ 1EvFdvODMzImSGwN56Dkc1e8LwxS6pskL/Ll1QjlW9c+lY7XMSxpsSNizAbh0GP8fWuq0LUJWtnm h08zOMKXjbJxnufxprccdzpx9KJmEULucDaM8nFORWZQSMHuD2qlqskR0y4UneVGGCvjB7ZParZ0 c1jKtvEJbVA0zFYJSI1QnlTzz9PWuljkVgGUqy+orzhHmSWSFYxJJMgXLnlT3Ge1d5opQaTH+4ki WJcYcZJx6etSmTTlcmlv44ruC3bhpgce2KujIrz6a7ZtVmvJd0hRm8oKBlSOhAz/ADrtdLkkl062 eRw5ZPmcHOT3pblwndllW+YjPOanAIHNVRtWUNuXluMnArNj8RJPq9pbRKxjlVvNz1Vh6+lI05kh brVfI8T21qXAiKEN83Rj0Fbi56nkdq4LxHbL/wAJBLcRussjKrAKcEDAPT175rsdFvPt9ijMy+dt BeMMCUHbNTcUJXbRpRncalaIYzUCqR7Us9ykFuzykhUGSalmqfcCoBp8ZweelJHiQK3Y809uG4ou NIdIOMjpUK4Jp7knjrQq4HI60LRCerEKjbx1pUiJHtTuAcVLkBeKTZSSFVQoxTwajOW+lSKKzkbQ eo4c0mBmikJwayvc1HIPmp2CWxjimhsdKkU7qljGOuBUZxViQAioAvNODutRMb0p+35M0jDaRTnb IwOlNu+wIi6mjbzQKXNXciyYZ7U09aWkI4zSKsNNJt9OtPI4po4NHNoVy6kZBzmkViCQacTUc8oi heQ8BVJqr33I2egpcGnDkVyfhzW0u72+F7KIpHlysZ42jHX9K3TrNrHeLaEt5jBdp7HNNrsZwqJ6 svEY5zTXYIpZjwO/pUhXHPasqTUkutQudJXdHcIuVccqR3/GjUpySK1v4htrua8DNsS2b7wHGM4G T9a10RPLyG3KRkEV5Xc+bb6tMI5/MjLkyFV+RsHrjv8ASvQ0vIdG0mA3e8F8bYwd7DPqe9XJW2Oa lV5r8xpLtGdtGcjFPXDAEDAIyMimJcRyTSRKw3xkBl+tRc6lsMlhjmQxTRh0PUEZFcFrqW1nq2dP uIUXJaXHbn6Y64rudQsZL6ARpcSQAnkp1P4159rmnSaFfThY3VZhw8hDAdCMHHJrSDV9zlxN1HbT ubXh/wAldPvL2WW5kAj3SW4GFPuK5+2n1FDL/Z00rIv7w5Y5VT61sW+rXVzpaWyKkKCEKVQ5J9SR 161X0nUX02GSPZGrsuSrYGCOh9fzrSz3OduL5VeyM59F1rWnkuJICIlAIM5A3H1ANYL6fMjEXCtG AxXPUE+gro9U8TX19b7ZNqwoQTkYBP4fpXPTyTXIDMZAi8KoPT1IH40WfUwqcn2Llee5eWLy1VQg xgDqDU9nps0pQq2xmIGScY9KUpbwsojbeww3PAb8aui0uPJNzcHy1GAiO3AXtTsZELptvJIo2UqA Bu3cZxnH5+lTx2V0s3n3kywmFDIAx3PjjqKigvo01CGeeJQycnyyMcVD5V5f3BKh2Z/kkYnOPxqn ZgnbY1769s2t4oLMs0sgydoxke59+9YF7HPPcvudGKHbweKszKISyKQ8m7y1foD9PTmqjRthQX4H TAzRJg3c9F8JCSCxSNpAxZ2IbOcdMgj171rT28E1yYbtFkSbDgN3ce3piobKD+xtFihu2CTgltyn J3difzrmdW1g3mqCVnSKSEbY2iycnPT09Kk6+bkikzL8SaYlhqt1DEwRSxMaEgAAjOKh0C0l1LUY 7aPYiKBk4wXGfzP4VLPfGQypcRR3CMwZfMOCcd8+/pTdNn8jU4LiSLCqflKu3p0wOgoObTmNHVr+ K1kRIrCG3WMFQyghj6H1Brni88l5EIhHIyhgu1R831BrW1u6hlmkdolaaZ8ptlDADAB4HfisIri5 Uq4c7cjd6+lS2OT1G72W53SRAkEnaRwfat2yS4/s8vbF1tn5lMZI8th36+uKpebbXnlxTQC0mVcr IPuse+f5V0Gi6cyyCW1Eku4FUK/wsR/Eh7f4UIcVqaGneIp4YDHLDJePGwBkUYAzxyf8io9YFpca lIlx59p5ke5t69ew6cDPfPNaem3l9pkG7UtLjgt/lQFB93J6Y5JrG8ZzRNLJG1m8DrKcSdn4wCR1 6VXMaSVomDd2wa52WyhCFIAR/lzmuktda+06ZFauyWYjVQ0isRhemCccc965rTHl3yRKZGjTBYRj nPYjtVm+klSdUuo/MjZQAZThuTnkDFNGSdtSSO5nmmL7pVIJwxH3iO+T9etbmkarPHdwWYw9sGIL cYHfOc9D6muQMzwAGV5VVWONpyoGPc1oae1uLQeQbp2zllVc/XBHPpSHGTudlqFmLi0vIyzONuYz G43MTyMflXBJdySXpmeTyJwvzkqevv8AWuk1i586J0ktmLKA1u4OQQB0I9exz0rkSWK7gYju4OD0 bPakypyuzoI72K8MK+WpmXlmbBcLgZwT0A/QV03hYJaTT2UK+cqDfJckghzxtAx+NcL9qZJINxid 0Upjd8wBznpXWeFpHtby2iM8OJ4jmFRjkdGPuaRdOep2pKtyO9YXitGXTojn/RzKBNjGcduvXmtk LkcHNc54wnAto4mQgq4/eNkoQfUVNmjplJW1NrS72JtOtFMhZ5BsXcRliOp+lX2z0X865bT9QtNP eOR1UvIRGCp+SNOfu+56mutCipbsXH3kIqYGT1okUmn0GpvqaWViu4KHgfnSqTUpUOOaQIFGBVXI 5QTOOaeKYF+bIPFPrObNqaFXk9KV15pAakz8vAzWLbTNrXQwHFSBgRnpUWCOTT1GRQ9dQsSDBpBG Qc9qFPtUhGVrJuwMrSH5qj61LKADio2PIwK3i9NBNAAOacVAXNIcGnE7gAO1S2ykRbqQnIpzrtHv TeccdKpNPVCsIoY8CnNjvTQ2KQ56mk7t6lLYYT6Uybm3kBCY2n74yOncelSNtzwawPFeqvp9qkEb 7JJwQGKjaR6Z7VqtdDGcuW8mcpbG3tLyee63vajILRAgEnOPfHP6Uui7g5b7R5Sth1J6rz0P+etZ UWJN/myGJEwAscnGCemD09a19FkimuvLEg8qLj94cg/l1HArfl0PLjV95HcWmq/bbdrkBEhLAL8w Jx6k/XNc74kTbcLf2pVJkO10Mm0lscEDHPrV24u7az0p7SEQbmb51T5lO4enWuU1CWN47eJpJTtA O52+VfUY60Ria1auljOt5Sb8yXUm8KrFgeSxrTspJdRvo7hpPLjt0LFiAdo9OTyfcVjy2NzaqjvG xRznIxhR29xVyxijhuFRlMzMeY1zjBHqOtU4nLCbvZnpNtqDTaJ9pyfM2gA4BJP49a4KHUZl1WaV 2kgkEpfrjnpxnrxWpHOllotxDcR/JOcRKjYx1GT34rlLZJmvFFujTSDJ/eHgD8aiMNWdVas3y23P Q7/VpysVu0xskl5E+Mk+g9q566S3S9lcXNxcytklJVG1h2yfr171FdzHaFLmURjYXZs49ce9UFuZ kl4yyZAfC/MfToKpUrEzxHMx2oXl1ayQW80oZs4dQOVXPTjoM1mNPcyyOzHMKtuYKvytznk966CV rGO8WHzUMjEu/wAuQCewzVeR7WWdnjhJtlBA2sAoJ79McVry6HLLV7mbb6okhWTUIEki+4qoMH61 JdeIJLi3FvZ2qwqV2qEj5Hv9aSTV4bd2EFipI+7I/wAzDiqj6rJPsMh4zhiqYOPwqWle4udpWTLV nHHYKrTOPtGwtHG3Y++azL3UJr64l85lLuV5XkD2AqC5IklOzdhu7tUEThZOg5/Sk5dCTU0qxhvL spcF0ijQuxAOSBU99cl5kjs8WkcUZKpyC2R19803SrmVba48nBLBQzt90KD/AJ/Kq0Uc80kvll3d mOZMDBGPeq2VkIllu1jkRoxGZEG0bVwvI5b681VYiE/IRIzcsT1qaOGCFHSRzJtP8K8A++anjnhC /uokAwMkruyaBM6yPVL7VN85hUW0K+WVlQgEk9VPPPua5y9uY5pHthAUAIUBnJwR34p0N/ckxqyu YZiSEY4Qd+Py71LdOJZYI5ZVVFXeduGJI/8A10kjWUuZGJcOWiUmVX2/KSBzyackks0iRQnYSfvM 3vWkls15aXEkBhLrjMZT5vc/pWctvcQ3ARvXcSp4/OkQX00tbeZo72OJJghdW353+nH/AOqsy/jh S9ZLZty9AT/npTruaedg0hyTzkr/AJ7VU3bSeMHqGxSbWwFgcOvmAFGH3Wbv9R0rtfC+pLp1o8kM JaV0H+uc43egwpIz71xySXCzo0sZdVG/7vQetdIly2s20yQrHFJsCnZHwf8A6/pQi4OzLuv+JpL6 W1aLb5O3e8ORlWB5zj0Nc1d6i9zcM94POC4VTuzx25PT+dWHg8uVWMbl0UlgRw4x/P8AwqB7W3kA KFlVnKk4LLnHHPr1/KnYUpOT1EtEMNxKpJjPGUVj35PPY4q5fXsSxOoaWeTyhskeQlVz1PvxVKzg QPKzS/uwMk7sdug9aqhoEkBcK6sc9MbTnvR0FzE9tLJaXSho9yONpUqGxx2Brdt9Qb7I6weXFGcn ymQDnocH04H5Vzfn2xlRViG3dt3Dgkf5NbUlxHb2i2dy/wC4jwCFOcHPJJ4NIqIy+hWCIiaeXzlx sCrvR89SP0FZUbSxx7XBiUH94zLnk9Meh/wqxeXbIiuD8nOwn5cn19qryyTkbt0jRudzsG3ZI9qC XuWlZJGhEBZ3jBzIqdh06f55q59rW21NJI2SIqQxl6tu4B4qrp1xIUjEcUcOz5GkPy7sknn86luJ JJdSRvLjYyAB1jXrjpkUDTPSLu4vZ9OjvtKaNkKb2jlT5mHt7+1ctPqt/flluwkkJUgxblG3ng8d Dk9K66zvbddCWS5eOFXQxgDKAnGMD1+tchqVjaaZpkl3EN0jsFjbPAB5J5oOht7l+1sYLEC9kS0N tDuYK5Zn3Y7AjFdJp2v2+psFt0lYAZL7cKPbNebs321yftEkpAHUY6dNw+ldv4TkhhtzafaEkkPz hBj8SPxqJRLpVNdNDo1cN0pagjmgNwYVlUzKMlAeQKnrNo7IyugFLjmmg07dms22maxsxRTSDmnq oK5pwUVHPYtxTI+g96A56U4pTCMUK0g1Q8ncMGkAIPWmA08NmhqwJ3JE96lB4qHOADTt4wMd6wdy mhjgls1C3BqcDJzmo5ADzWkJWdhNaCDHenFgcYqMdRTwRmnMcRGBc1EwIGBVgeveou5JHWlGXQbS GKPXtSs5I21jX+sNaa9a2hUrGyFmJ7g8D9a0bu9isbdZ5D8rMqgDuT/+urtd3JUkiXHPNcV4z/4m UMTKfLW2dkdHfaQexxg8GuvvtRgsUZ2cFgVXbjoT0rzXUIZNW1J/LkZTuBlkCggHOMjmuiir6nFj Klly9zGlMabStryy4Zskn681qWEa2jpOkjlV4JBIJBqK6uJVuAGbzGVQoKNkt9ffirFherL5kFwq 2/ORuXnPpXQkeYtxZH8su0I8xpCME9Sc8Yz1xVO4WZ7gCcBnLEhcYB7fyq7dPPIBKyHcF7dF5OOB 0rGneV5yctvXoCccdqYSZcl1IEEvtRiQhX72ccZNMS7ga5T76Iz8nnHX/CqlxbTtAZWTapIAycdB T9PfaN00wIjwU/yKLtk3Omk1dIbQ29g6bVJYsBuZuMfh+FYqpLduYjhAAZDIDjj8OtIr2zXTMFBR uQyN1+tXbGCECbYpld3AWNTk479KFHoaym5EqWQEHlebG6n5/NbOfc+5qQ48oJajO0HJPTFXJUia VgJVJXPyr0Ht71kXLtC8n2efYq8lD1Prz6VdkiWyWRbe3QStiW55RdvTA6H689ay7m1doCkVwHEi lcBcbiPb8OtWskENIfKUgDC889vrUsyNC0OxHRc/PuGCB1Jz/SluSZN1Zy2dmH81f3hx3yfWqKRy Mhw+TxlemfxrW1q5VxCpYgRr8iAZ59TVDyrpEXz0bDD5UK4x7mpaVyWVFiYPsZScscsD0pjKZZyI 4wFP3RitW3s57hjbo+ZSwUbR1FX47H+yYGlvkKspG35vmPqePrS5bjMn+zpLfOXXAHzZOB16VoCa ZtIihWHy5BnL7cfLxWddSbr50R/3cjAKW7DPU101ldRzeVa25j8yGM+bPn5cd8Z71cUugjj4TvfA BDFscnj8a2bDw/NftMI2DGMgE5IHPPFP3WUN0IbYyeSHLPKBncSOgNWJNXurVyJdys53hRHnAPTO PalFLqHUrG+t/wCKMbs8ErgfTioW8phukDfNjYWGB+YqWaK2ksImUOkobLsQR8vsKqXu0lPJUsme OvakwuJNNJYhUt5pEUn7w9wKa90xjZklZ5P4gw+Uj6VFvlkgFunU56jnipo4Us4xLJIS2PlC9Afe pAhimZnVWhTapwCE6VNBqUSQlJIcuxKmXO4hfTBovryaQI3yDHI8obeeuTVJQZCXYqzDqAOtLYET RXQjdsQ7jgpy33l+lbei67caS6Ga3UiKJo4QTxzyQw71kWQt9yB4wCT8rhunsa1b6eNrVR9nQZVh vjx85z1P/wBaixSbWqGHUxd3bG6VlVxlvLGOv8qp27xt5hllcujBgAc7z+NPd2CsS33sbyOCeO38 qZLdCVVWbb+7+VPLHT60xXJZDGcusZ37xgNnBXHX86pTxSpKTPGwc4xk+1akUInZPLd5i/Xafmxj JGKbeR3V6x3ZieMHDytt+X0J9abQjJisnluEjTMgIJwrDNXobWOByHkkwwI2kEAjHGR160y2spDc II0DtjIdcsDU0tpO6bpgoTo2Typ6GpSGVxiL/VqC2MdAf0PSp7iUiR4XVHIG1sD5V9StFzYrbWQl WdTGzDHPzH8DzVV9gtpGjJcvhRuYZH0ApvQBYrgRPtRmwTjeDgsfStnTJ9yPAQqnZgtJz0/un8qw IgrNhlO4LjAPetbTY1kt3Eh+ZNrAbsevt70kNHSz+I5lsY7SYRtsXEjIAcheTn2GM1kXX+lwgJdN cSByVZl4PfAOf6UxY7MK3l3BBB3n92WyfTPr1zVaSKB4gtuZAjk7Tu6nr0B4pstyGIYDclzKVUp8 xdd+T+FXorkWii4s5WW4bkPjBx/KlSW3FsY5okZFAACDa3pnIxSq1q1iVgRmdBgnHDgn36fhRYSN zTtaW61IzxlIXwpcs4AcY5yf/wBVdjYalaakmbSXfwT79cV5rY2lvBLI8mCzjo6YUf4it/SdUSw1 dnu1gt1MezbEflT0z9aiUbnRSqNbnaHikz61X03UItTskuYD8rZBB7Edas4rnlpuehB3WgBqkV6i IIoBwahxUtjRSa3LIOaNoIqIOBTw4NYuDRaaYGEY4FN2dsVKp/Kg4qeeS0GRlO1NAxUhWoyKtahs Bejg9aMZFLsPah2BDXXIyOKjFWCcDmq0xbypCn3gpIp023oKTtqElyqW8kmflQHJxnH4Vzja9Nb2 AJUSESZ3L3jOcN+dRyawkWiXEYguCZM/vBj7xPP0rl9bu0htIFRlMmNrMh4x3XHatlS1OeeI5UzW mu3v7mB12mVSAflOdo+8Mn8ateK71riwsUhMQfeG2qThfQZHHpxXNaZcKrgLBeK0x27kZgEJ4/HP etPxDE1mtqwCNICN0aZ6DP3h6/StIw95IxnVvTbIHeW5urpHbeSoAcvgZHQ/r0rHvNy2SiNy5Llm 42lxx19q0Pmig3yIWmaUsybDgADgelVZ7yF9qmJWJH7xyemcnAHT9K6uVJHnylzasgtpbY4up4D5 QBbEece2farLW0dxCXgPl5+Zdx6dsipbPyZSTZRNEoI3Mx+VBxmrxmWaRIpEjYqCvzoAdo7/AImm kSjOiV7HzpJJyzMMBuz80y4vdgZvs6OzZUOQMHnmrlwgk3IYlAJIGRwOM1kT3CrGkfybUHHFN6CZ WvfNvJdjRrgAfd7j6U23nxbtEqR4J4DDqat6NFHMZri4+WMEbRnqScfgAKvXMun2tovkwB2kYkrj PI9/eklfUkoAqyxsyZAOSFUY/GtK2sZ7wNKwa2iKbGKAAuD6VjzXzOSzYQDgIBgDFbejX9zcjzHV RCg2r2P4DvTja409SSKDZevmIgMBkDnbjoB6UXm1WCoqxSHgHGcVO85G/qdxxgc4qwkDw+VcXiLs QEiJhluB94+lWUZE8Ui3SBVfL4CheG6VY1RljmQXLsVwuIwvIHp7n1qGTXzfMwjmV3hfCgoAxXuR /Ksm41Rr++QSZiiHCtGvLAd8+pqW0Jk8sqGYmGFY5EPEkh6++OlJLcT3UqRwkySseQXVc/lWbLtl mzHIcMcZcdPanW7RRXwdhvjRstj+I1NyLnVz2aaPGkkE6rPMoyXfcwHfb+tZniGUqjlShlKASMjH CAnOKx7meS4ZmeRnwcL7A9qjZpZodm5XB+Yjpn8abloO5BDu8pgFLl+h/u1KsU8abBFICDyQKltE jTYZ3WL5flPJyfetW18vULl4YpZXKqWypITjv/PFTGIipo5d9StbeRQ8KvkA9Cx6ZrqYbYWk88l9 dQrLM27YsgG0DgDmsS5kFp5ZjgijkDbVKtnH+NMFqjKJL4So7dASRn3q1poO5Dc36tb7csoVvuli RTbWaPymCtvY9cA5/ChJo1ttsqGXnjacAE+nrSx+SWl8qUqVIVVQYxxzmpAl097Npw8iEg5LCRuV H9ak1B9Me3jjiCAg/JIByOaypIVK7lzlThQpyKfAJY1fyyHVeqMoy3uPypXC42TT7hH65YDcUJ+Z u/Sqlum5iquFJ6DPJrbutekNgY/skAbAXzNvz9ev6ViPKszCSTGTwQi+neodgHG3Z0DMRgZxt+8P rVi1e5khMIZ2hj+ZgD0Hrj8atWVrOY1mW3MsBbp9137Z65qybaESN5EuGZWR43OHXpwfx701ECO4 tleyWSIqhAzg8k4/lWZGmCUwvPO8n+tWtk8LFidwAIwe3oaqm5aS3QYAOSC3rTYMuxpjLeYWXHyN GOQfz6VY8g3MUrzHEu4ZPJ3DoGrNtYxvZWVWJPRmxjJ4Oa047K8XAkZ1iX+HuT6D3oQCXGjtp5WV JzsZA2NwDZPrg1DN52xVgdpYQ4wjNkHJ7/jV1EV72OORoEG3cPNYnBPY+2AKieNLSeZGcH5sFlII OR6fWnYZkO0wuZJVQKwPOOduKrPgSntxnAArTulZpWcBF2tsJHAPSs11H2k7iQBgfLzUMDQsrS0u nULctE55BKcqfw7VNLp11bBslWXruBzk/j2qgnkybmVzAyL8hHO4+/1q5Z3kkREUzb4x0yPyH4U0 A8LJj95wFAYjP4flUO5z8kjMqghsHnp7ird3cW8l2JIpHgfaFbCnnH046USySTKv7qExjoycFvwp DI/PaN/KRTtOMN5mVJzWlp2peTBMjwLIjHpjjOOPpVPTbhLeZnmQbQR8jD5GP06itS8Syki+02he 3ZwdqgkqSOin0781SGilLctNPA0di9qig7mZN3GOefWmNKklxlWZlYDrj8OM1IkraoxiTbiI8xTM QZFHXpjoarxtcR3BaGNEikOUDDKn2z2P1pDueheGLy3htZY5MI332YLgdP07V0WOa8ytNQKQytMf mVSBGo4cdhke/wDKup8L+I5NWZre82ic/NHtHBUdR9frWE4nbRqrY6QUtJilrGx284mKMYpRRjNU kQ5dhVbFPDZ70zFJjFS6aY1V7koORTGpQ2BRwazUWmacyaGk8UB6Co+lR+fH5kqZO6IAtj36U3FM alYdNMsUZZ2CjsSe9cv/AMJKb3Tp/LlWGWNijcAlh2Kj+dTeK9SibTpbaPc0gk2Hb6jriuK01WiB uZDGCVK4Y7snHBwK1o0PtHLiMTZ8qHapqwktFTMhMaFQAflYdyf8Ko6jPv0pFLSGRUViC2Rjp07V H5YuZHXbMXByPLUbQOv5+1NEQIuYBFJHKw/5aHoMHqe3Suyx5bm2TWWrr9hMTpu+cYcsd+7PB/Ct y4ZppWY7pVjG0McE8Y6EHk9PTpXNxxvbiBI9jSq+N2Bj8vX3raL7tiqQoK48wHlvX265ohGzuX7R uPKyG4kluYjENxG7IjjGcdsmi+hmnwgwCNqjBzj8qYyNa7pN5ZSDubdhh7D1zViIEQ/KrHChxnqR irWpBRSwvJYzFG7hAxLbTgc+oq/ZW6NLGs7ncjYZ89OPU1Wa7ktd7F/LhfAz3P0FBjuHh2nG6TAI BzvJ6A0C0C7vFaSVlDFSMZJOPT/GqMkZCCSYcnGzYOwH51uw6LDaqDeq4c/KsQPGevJ6Cs/Vrjym WSHYDJ8rEY446DHam13EzDurhAdsRKEZzzgfWpLGETwiSWUR7RwT3J7+9RbmluFICOB1DdBWpElq 4VFhVWVdxxzms0rsRjyIUkKhmPPUitfRZiGMIc5cdBwff9Kp3rYkYNH8xPLZ7Vp+HrJHZ7kuojZS GXuR7U47iW5txT21snmW25/IG5Ui/iPpk1g3UrSzTXrRTSSSt5ao+SRx39cVsrcG3AxPFHGVYIhT PPcj8sVBqF7JdSQi2iaNQoVgwyV78Ed+eatlswTNcaSjIscUU/ALooztx0+vNTLprlo2nuUhRhuX glgCM8D1rWNjZRzPKC11LGvmFmcAbj3x3rIu7yKXVGkAeRSPk3HO7B6nHbrStYkkl0+BkjSCQr1L ZUuWHr7VSEEamSESxOy+qkY96kmmk83fuCkKR3HHp1ql5NxK2ETIOM7F4/GkxF+3jEIYyywyHAG0 DOB6ms67dfMeNX3KDx2zVxRJGu6WRQc5O05IPpxVJgJldt+SepxSewECygxnOSR056VNps7wSl0m aNhjp9ahjGzPIOewAOakinSN8RoQx6k4zUIZv2tgkViuoXFz8pYiJGBPPc4qhc3wuLmRmEkig4XM mMCob3WLm7haJsJFuVtgHQj0qg6O7k5Zj7c1Tl2FY2LNI/M2tOyqANx28Ln6U9YQPNO1lVW+/gZb 0JqnHcSDId5AT2HAq19oARiSRkYNNAU55tnyKF+9kOB/n/OaSV5Y+Y23PjBPXj/JqW3jtpTMWcgR gYxk55NQoiTF0jUYJymevuKQDnZ5yxdDHuGMqCRTrnT1tiQ+5dwGwkHB+tSxXpt1jKKG2k8HoD0p JL+a6JaY7z8w27fXn8qTsBBCrwFi4JH+yxyvvWk9ydQXd8rSDG5guGAHHPHWqqFp7QJEQCMlgTk+ /PenRIECPG/7xRgHoTz3poY6Ly45Nxmf75G3Oc/jVWZkG8MgDK3GO/oau3M1tP5hjXyJlJLEYKuR wTVCQlgNrZGAvPU80MCLzXicsnfg5rTt7sX0Hky3BDq4YeY3oOoPasp1xvHvjkVpWEMcuUT/AFij nK459/SkgRKqL/aKnYCpiAG3PXNWNQkj4jWLyl2DPXAPels7ZFICXO1sYClSQD6VW1HEe7zGYl1O 0ensRVdBlSecyo6KuB5mSScZ9qpISJ2wRyBwauufMtdqnqep9Rx26VTeMvLJuODHgcd6hiAqzIro u3JxhTV4tGh2m3Xf5fLFzyfX0qEOYbdSpD5zyOO1V7eVN+HjEisfuk8g+tAy5HbvMzbeSAWwrZIx 1rRt0jWwlG+Nh1BOBWdGHFzGx+TnaSBg59anndrfEkWw843euOtMERl1jlMYbdGT/COce1adrPnd DHNiQcYk+6R9PxrKTdKxcFIyWznP8q3Y4YdThRMJbO5VVl7FvQn6/wA6aGie1hupmYMVjJUHeShG Sfz9qoazGNMu0ERXMhzL5Z+XOeoHY+1OQCQfZ5LloZEGI36g8ng1XuLaaO4nt7nbO4+6Sfm9Rg0M bJIbgyXUah42Rc/KOOPX/PpU+nXk9nqMcluyjEwG0N8uM9Dj2zWTZ+dANrou1SVZu6mr90iK8coi fZ/Fnndx1BqdwTtqeuwTx3cavbsHVgTleR71KFOK5H4fazFDcPFIxSF4yUXJwpHJx9a9BSS3u4RJ CyFG6EdK5Jy5ZWZ6EJtq6M4LgUYq6bUHuKctmvdvypKaLZQxS7a0BaxKeSSKjuI4xjywQKXPd6DU ilijFSFeaZPMlrbyTyHCRqWJ9hVXH6FSW+jgvBE7DBA5PuawNbvZre6u5Y9vzlUjVW3ZxwWyCPyr F8U6t9vaN7PcIZFBJ+p75rLtZcRv+980ID8oHAP1ranRb1ZjVxKT5UhdSubmbzNqyFmZmDLxzVay VjpcwuSISMgcYJA9fxP6U+W5mhs1D4fP3QDwQev0qKK4jmsEkYgAZRYyu5vaum1jgbu7masd3HdI sUzqWx84OPxzWmtoRsZpjJJvPBPX3Pr+NQ2ytLcBZ4ztU/LjirkMsgdyBGNvy7mXt9KEiUMhMTKI /sw3A53FeSfX0qYy2qKI3iLSEcAc8fXoKI8hTI+7av3Nxz+lU7lnScMh287sn+VVsPYsyrshUIo2 vzh/bvUsdx5eC4JUqM54496cl15kKxOyvJj7xGTVOaYmVPL3EkFTgigLkF/ELiZDGFduwP8ACDVm LTJ0cOC5lPzbmboaqyyKJWTCqcdSfzqxNeSTwth/ljICEZx7mkrCJru9eJXhmkypHPl8jj/GsG8u 3uN4hVUT0znp6VZdgoImYk4yrDpmpIraziRJbklzKpITG7Cjvih6ivcwrdZyzbUPHJY8Yqe0nSPe JGfGchQeKt3d1FL5rRTfJ02D06AYqrYFknDIgkJx14wazSswZfSJ5ATcKDuGfm61diDgRiJzs27A AcfnUAeaRy7qCD90j5himPcyKjASgqBggDFaiNSOB/tLOZ18mNQBz07Y+tWjamW2dmwNvIycZI/r WRZTpsBc4IOVHbPrWhJP5txukZHOBgYwpwOtNFXGQzjbIjR7XIABQfd9D+dUhFHETIyAvjnPT2HH Wp2vjZ2yMm0iQsqrGvU92I/lVPaXG4hfMUbT8pIUfXPU0mxEc122xjG4TJ4CrVd/tdyyhxKQck5b AI9+1TXH76aGMyBQRhQFxt96jlL8fvBMPuqxfA/WpZI0QEA+ZKq9ioYdKiSFTkmRfM6bQuRUzQ7U 3yGAl/7r8/kKSF2jJ2xrgnru4/WlYRSDEy7SM9gQe1Q7AJRkjGelSTEpcsfu81GcBsMmGznJNQyi 19meSbykTmQ9a1IoYrIeWCpOOSV5Pv8ASq8Bhs7Qyb908ycArwBnp/jUX2qaQeYoXDZ+7Hj+taKy EOikP2M7gp5G0kdPpT3JnhjMu0YJG4D3p6RRPGFOUcDGM8ZqBkWNQQWxk5UjtSGVGldMKjfKPmG0 U932nzY2YKuM57+tNYYb5TnCenvTZAxVRt+6Rz61AExAdQVUbiC2SeoptrGztv3Mi7uSKWIHyOQP lTjJ9afaTWkcKiQMZDkthc89qYFlIyFxI6jgt93r6U+4LElGG75B0GMdPzpkUrllTOFCcjFSXU+5 JFk5AXCkD6VXQZArK8u0YDHcfaoWTAQsOMDn8aSLDzjG1QQ3JP6/WnM5jRFSYMpAyMfrUiI22EYj OF3HFW4JljtyVyr5yeOGNNELLax7tm52zgDkc459OtPmtyImZHJA4YhO/pTQyO2jBvBIxcQZy7L2 HtVi8lgMASMSFmBwW5qBLsi5mQAKjLwoX2/xFN1E+QsYbBON3y9MUdAE0/e9oyggAuM9u9R+WPtd zGx+XHPfkVHp0jElUUklhle3XipJCxvbhoxuBzye4pboCRFX7OQASeQFAwelUxF5U8Z3HPB6VfkB jtQV+UHIz3BqgjtLIkZcsqfdz29aTGaAuGFxkt+6LDdkD5vX9KLpQygLyoPHtSQ4dlGC3oCO9TlT GoWYD/WAkdKe4EMcRu45IdoR0bKnIBx9asPE8On+VuIdT93OQwzwaqXDLI8nlxgNkjdnpTlMsO5W 3ZAB7GgDQtrkKyboRIWG1gRgEDv+FN1DYYo3U8E4Ic46fSkjn8pQXLYX7owOaiEonQhsEKdxBFMZ UsZfm/ecqWz1/Sr090z6grM5TCBd7emP61nDck3yAqoGQPSp3f8AdlpFOQOueakRsaZeSrveDaCg PER+X06H9auDxJf2+nWtokjKkUpkJzjPOayrSXMCPGVTcMYUfePvmq2pN5cKFXLsO+MY9velKClu aKcorQ9L8J+K5L+7eC5kGWBceueK7DzhXhul6i9mIbm2YrJGSvPPavQF8bgWkLzXUcUhUbkCZIPP +FYSoNv3Tqp101rudkZM96bJMscZd2AQDJJ7CuTHj63UhWuIST6x1W1bxrb3OlTpDJG3mxlflTGK lUJlutE1de8U2+khURfMlkiLxleQeQBXP6z4zF9pcscUfkxtgFm6sO9YENxLqEMHmsCIIhGPp1qv fQIbRhISqKCQSeldMKKWrOaddvYWRhMrFnUFI+VI+7/9epGVbe0jjLAuRkjg8VThMbxgFTyBkDqa ZJtZi235k+UDcen0rZHPcnDhne3ZnePAwCMCq2/y1CiTaC20qowfzqx5yx24bIBPHFZc8+8gAfMD QxNm7btGJ2j3fKOmTkZ9qivdyuTgYJzWSt0TMrsMEfwjoKtfbUkBX17UXDmuiwl8rAQgvlWye1QN 88jl8bc8E8ZNRxofM+VgB1JNPnUyccgDnBHFAXLAmSLDIcgjB29qry3DNM3yKSw4296bM37lFbCh R371EZDE24ZO0jB//VQDFmiMf7yRmbI9MVUW4DFuMDaRkmtCR2njBlTdnoFOB+Rqiww37uJRxxgZ pCYodYkBMZDE/ewKrykvLkMdp4YirJDnG7r2NVJo3Vi3JB5zSYiJolXJYAhhlR3/ACpySlQUBbYB k7aXcfMBYKBnkc5/Smqii42kHB+oxUDNe3lY2+2CKUEAZOcjH0pLjJdZAACAMg8Z9qkt/tBBj3hA vU9Bj1qteXFuQqh3cKMNjjnsRWr2EXIdSMUePkTYCAACWb/61VTeSXJ3yD/aweMmq8dwisCsTEHj Dc1PEqylmbeMdApwDS3C5NECqHJDDB+RuPxNMzNsIDKiYIwOx9qrt5kJ3bSdw/i6fnUTzmZnWQ5b 7wB6UXC5YZvJBKrv54GAageNGXKgoF4Kjkk0/oifMN/PG7/PNQtIAoIG0MDtHfjqfrSEB+XlQOPT k0P5uAPm2nkZFPeZ3B2soJUHGMZpqszcDg/7Q6UARXDbXHQMcc45qCRmT5sg89xU12q70IPUCmT5 8vbuU49BUMpE8cplWMfu85wB0PNb9vbLHZwJJGFcJk7VGOp/wrmrRmTByPbjPtVy5vkeby0eSOGJ QqAdffP41cWlqwJXBcIv8RG0Y7moWbECKW6LwR2OaWaIwy9QOG4z2x1qBi/lgKC3yZyKGIUKxYtz 90AEjqaCDKEXblmdenU0sWHkcsflG3j1q3d3rAxeUiIEfIwOc470ugxk0Qh8+MyE7EAPFJaWKTLG qyYncgbW4wM9c0IhuLe4wuJH6AnH45ohW8tSkizqUA2ERsHKj0NPqBLJBLb3MmCuFbYQG6kHHFSX ZVYm8tQewIPU0kLeXEwSUtyu7I/xqS78lcSQqwY4BU8q3+FMOhmNMgAVFG4A7iRwakiiyzyJjbGi 59z6UvlwSW0jxoDIincGOMfhQZP9EeM5AUKenUmoAkTaLaJ1ba+fmU+uaf57yrcIXbar4AJ/rVRF JtkJOFBGRn3qVHV0uNnG6TjPpTGV4yXnOOpJA5qa+f8AcA7OGGcH0qC2X963XOCcj6VZ1DL2UACn cUH1pdARV00/6Su3gbhgZ7/WlkJju5g2c4INEEDRBZGV1IPBK8UmCJpiCMAHk0ugFy4kLWOcc7jj cM/lVK1wrhycY5qeRn+yxRl9pJJIPFRqmIAAei9vc8UPcB+8pJhgfkHBPepVfzYNx6hxUcv3TkZI HU1MmBhN3O8DJ44xyaaAbLb7Ym3sd+4ls9KizjcBzkce/pVwkyCRWdOWP8WarTo6ZDfLkcUWAmlg IUMzAADGM5LUkcm2KbjJ4B9AKDLlcOQcLgcVCuAjnad3fntQAgkZN2Dz0pvnEO+4AsR1IqdrR3B8 pCc8kgVZtdAvJ5QrQlVP8RosxjtP2xwETqMk5AHvUU4abZEud/JAJ7V0lj4UVZFaednQAfKB/Wth vD+nyQhJYBIyjhj978xV8rsXyuxwRYWYVZAd4B5BFXYYGu7GJwwMpHVjXTyeENKClmSWMe8mAKkW 20iKJYoLNJhHxvbIH50KNtwUGcqLJYQN0ue3ToDTb24jjtPIVvmXqSvJrp7aCC6un8i2hCx5Bbb1 bsKJrSylLNNYwy/3yBhlot2Hys5mLUFitAkUYyeSc4qa6ukuIFDR4Yrjk8Vvw6Jod2AkSmNsfcLE GtO10Gxs4wIrUEj+Incf1qkLlZ5yl0YwVIwwPc9BTmuMOo4zjk+tehz6VZTgq8SDPBygFZc/g6yk YGMugPZMYpOLJcGch5/mRbOPXNVJAMgqTg+hrrpvBQXPlTSY7BhWbceFryJj5cO70IalZkuLMZAW Xnb9RxRtMbbsE+pBrUHhu/jyQCCT6VVl0+8Ussts3HcDrRZk2YxJA2Cxb1BzU5lw6nBwe+aonTrp WP7h8n9KljtplcK4K8jj14pajuWLgI45yV74FMadGRikRyB1PIzULNKMmSFvKX7o28Gmx3JL4YYz xt64yKGwuWRcNsbKLnsBxiokO52G7LEde1RRPgNwWZj0C5ppmLT4A2jjgD9aLiJtyrgbgGz2P9ai m3DKdevU8imxh3+ZSoAbndxz9KbcmS3l+WVXHcg5/ChsCnMxEg3MeD1FTxSt5yMWIboDj9ahnVs5 OCWPalT/AI9iCPn8wDGe2DULcfQ1c/uyWbIbkcGmIqTYBgDEAcniq6TswRWBOBgAjj8KBn72GA9u taXJLimNCU2KSOjDkUxpXLBhuLfwgHFVGkMSKVHU5zT0vCoBRQWwckjNFwLQnmX5ZYsr1OGz9Kqu mZA8ZJJB4Ap0Li5DNKFUgZDdKQ7beRWWdt+R1XgikMjKSvEDgHBySOKRiAys3J78cVHPlZpEX7rc gZoBY24A4IqbhYnQJJ5YI5AIAHFS70SNgVcDpk8VEjNGMoShBOOOc4pfs73EAaRyu1iDk9qoRFcs GjUgY2grgnNRYBhIycEZx71LLAVjAx8pGQfWkTLWu1M4zkipe4yvAqt/ER+NTSKplYs2Dx2qO2dA 7JLkJ7f1p882ZNyogBHAx0qehT3NrVY4RcSSKUCMnGBz+FUBlrVyHK7UGF9RXZtoFi7AssvAx96o n8N2DIVCuvGMhua3cGw5WchYxs6uxztIycelW7u18uVdwVGLs3zn+HHFdNF4dsUQKBKOMZDdqkuN BsZyC6u3GOWo5HYOVnFs4ljn2DhjjFQx5tblGU4VT/F3z7V2yeHdNQECDIP+0aQ+GtMJybbtj7xp ezY1FnOSYjtpXjQEbufpxioJJ2eJw5yqtnA4xxXZDRdN2Kv2cEJ0yxqRtLsCDm2jIPXrzVcjDlOA VMyblQoo++M9qfIoW2lLnLSDKjPQV3f2GwXP+iw89fl60v2aybH+hwHH/TMUvZhynEiECygc452g /jmpVt2nSYO2397sBA7f5FdtHFbHAS1hAH/TMf4VLll4WNQPTAp+zDlPPLGNvOZgjk5YYx2xVy98 6byPLt5uIVV8IeoGP6Cu2XcScKB+FOIkNHs9B8pxi2GqNAJZLd9oXO3qD+Haqj2Vz5sgW0mILffK HJrvvLPJJyT3pwU8bmJAodMOU87uLS7ldN0UpbHdT1q4nh7UWjKrBtwR95hyBXcsu5qNnbNL2aHy HGf8IzqLYG2IDPQt/wDWq0PDd66BWNum08YcnP6V1QT6mnCIelPkQ+Q5WPwnNsIku41JOThSamPh SI48y9Y4GOErpxEO6inbBnoB+FPlQcqOei8LWQILzTOfTGK1YtH08BVFsuV79CfrV4Ie36U8Rk8k 4oskPlIorK1i+7AozU4jUjCqAPpTXkjh+8wGPWqcl+jNtj3HJ4xQUXwqR43Nz71BPdSIMQoq/wC0 x4quFd+GBU/XkfWgxpnbtLH+8aQylJ5k0hMkjTP+Sr+FI8IIWP7QFycAKpOTU9zGAhRc7f4j0H51 Qs7w3Gpdj5K4UKPlFLQDoNP0+KytvLQlmxlmP8R7ms+7XybpZVG1ZCBu9/etUSfIh7nrVCRDPBNG /IDHI9qYFK6s1kwyDr3B5BpkWqXuntiX/SIh3/iUU+0uvKdrW5DFl5DnoV7E1ZmtQScMAexpAXbT VrW/jyrKT3VhgirQghflQVPqDXJ3Om/OGRjFIP4l4pYNavNPIS6BlTs3ei9txHVeVKnMcm4ehqN5 Wx+8gP1qvZ6vDdgGNsH0NaCShuuaoCpuicj5Cv1oNtG3R1z71bZEkGGANRfYo8/KWFFwKj2G4dAf pVZ9KhP34yTndn3rTNs6fcbvTSkqrnOfx6UxO3YxJNHg2hGLFQejVnTaFlwYU2HGOvtXWedj/Wpn PTjrSOYG/gGaLC5UcNDpEoCpcRsuOCwHUVHfaZBb+W6IxHTIzuyBXdi3hkHy8H61E+nKxyGB/ClZ EumebW1huXzHco3PT1B70zUtMktbdZRJvVm6+lehSaQh/gU1VfSowTuhz7HkUuRNE+zaPO5UkWJG ZXWMnqfXvSgpHA6B8uWyGIruJ9Ghn4cPtznbng1DJoVo6FTboAfSp9mxcrOasJYZCFSJ5ZiOwzg1 p2mnjYySptCZYtJxxW1Z6fFZKRDGqA9do5/OrTbZFKumQwwQe9XGNtw5TnW0mymkEdtOSdoO1eQD /Osea3W2vXBA+U4ZSMZrpv7JWG8+0woqsD/DxUEuhNPqX2mZv3JHzKeMn0FJxJaZg3UCpteMnaU4 WomhEiI2D907uucitieFbiTclv8AuVOAq9qdLDkw/ZhtK5zlelJwEYUpS4liLbkXbge1QmJlRhjo Mg+1bMtvstcTMBOPlAA6gms7yZC4j2c5K/1/rUOI7jrRBKjJJIEIYHLe4qx0t50LbirleO4qSFVi vpAyAqyrkEdKuNcRxXJ2qhVhtJ9atR0EZa7vKhbrgGM8dKr2KKUJdgAM/jWxLJE0kZGNu8cZ61Q0 zYjXEbgZVuCaTWqDoUIogbnaxXnjIPemyo3y4+bjrU4spmuXkSP5FfJp7W8k0j+WFUKx43YrO2g7 npGPWimAeppcr611G47I9aMqe9IP88Uo+gFACjGKM+xoyfUUoPvQFhNoP8GaUKAOFAozS5NFx2DY D1C0gQL0AFOyaMUgsAQLnHegKM07aaUJ60DsN2jNGB2p+wDvSgAUBYZtJ7Uuz2p+72NAJI4HNLUA CUoQZpwVu+KPLYHrQAbcY9KMjoP0FO8vnOaazhM5OaQDliyMk0m1E5Zqqz3wUH58Y7Vm3OqRrnc2 BRcDXlvkjBCkHFULjV9vBbr0C1mJcXF+xS2XA7uRxWtZaNHCu+4YyPU3uK9ypEtzfseCiepFaVva CEfKDnux61MVCc9FHYVBcX+2MmPk+pp2KROVWMYzhfWq99epZwblG5z0z2psAdkM9xgYGQK5vVL4 z3RG7KjNJuwm7CXeoy3BO5mb0A6Zq94fiIdwyHJ6mseAF5lO7knkCuk0S3kSZvmAXHNKO5K3NhSf IwBgjpUEjeVqC7h8kq4PFTMoVDuJ4YYIqvfgSRLJHk7e1UWZl/aywz4j4Ycxv2x6Gren36T2yiRd uDtI7qfSrEqrd2ivt3OgyMdawrlzaXCzgfK3Eyg9fQ0thG3PEASG5B6HtVKWAYI27074q7bzpJAF 3CWI/daiSLZkD7p6MKYHPy2AQl7V2R/TNPttbubPCXG4gdz0rVlgH0PtVSa28xSsigH1pWA1LLWo bkDDAH61pJchhx+YrhZ9PktzvjJGO6n+lS2muS2vy3Iyo43rRzdxc3c7kPnoQaXPBI61iWuqxTqC kgYe3WtCO6DYwQR6HrVFFh4UZeVORUX2YBd3zEnsakWZW74+tPz6Gi4rFGSN4sFAxB71H5zxkqeD 3zWnmmlVP8I/KncVjPFy5XnrSrcc43cCrUlpDKcsvP1qNtPQA7OD3NO6DUiEgbllBz0oIhbOR+NK 1nIp+Ugg8fSo2hcDYQxx1I70C1Hi3idc5xTWtkJ+Xk+1MeOZfu/d+lPRmUDJOaYXGtac/MCKjNmT 0/OppZuAOaFu8deBQIptaHp3HpUTWW3px9K0/OLDcoGPWm5MpxsxQFkYs+mCUYkGR+dUm0JCuNz4 3bvxrp/LDMflAx701oOPlGfpRYnkRzMmjsxySfrioG0BS4fzWz24rqGgweVIx7U3yUOfmx+FFkL2 aMG30iOKXc7qx9CMgU9NMs4J3ljjDO3Ut0rXa0VjyR+FQtZAMf6U7IXIZdxBDJkeV8x7A4rEutGa RwYsge9dSbTqepHvTTa885zSaTJ5XcvjPoBThmgIT3pyx+tB0CD3PFKAPWnbQO9LxQA0AelOC56U YHvTgD2pBcAvvS7RQFY0oQe9Aw+UdqUNnoKUIAelPAoAYCT2pdpp+KdigCMJ6mnbAOlOwPalyB3p AIBS461E9yi9OSKqzXxGQPl4zSAv7lUfMQKie9jj4J5NYk+o45X5j39qzLq9Zxnftz6Urickbd1r aRk5YA56Cs+fU967g+SeiDk/j6VQgjDEGPPHO4rk/gKv2+mtOCzqUjPUnqaWortlQyXV6xECMQB2 7fjVuz0bLBrrLN2UHgfU1pwxJbQiKFcL/OpVkSIDfjJ6DFFhpdx9tCsSDy9gA64FTPcKPu8fWq5u Aw7j2qNyxGScL3pjFlnznd0pYY1c7nAHdR6Cm28ZmfzJABEv3VI+9UV9eC3RsEFj6GgCrrmrCJfJ jOfUiub3DYT3Y065m86Y5OeeaZgNNjov0rNu5m3c0bJAqoduWPOc4yK6LSJXkZiABx3FYen20dxu VmJGMKPp3rbtZRFEgVGAAwPariXE0Wjcg5I65qF02QMDgZOTViKQOp6j8KVkDRvzk+lUUZ+nSlJP Lk6djVDVbYpK5AyPvemR6VY+aO5KsoBPOAKuXsQuLRZAgZk6A96QjmtPu/ssphY/umORk10Vpcq+ 6NjuA9etcrewIWJUEKTkE9j6Vd02+E8awMypPH91icZFSnbQlO2h0EoVDyxKHpntUDIQMnDKe4p1 rPuJjmB3evanmLyskDg9qoopywsBwNw9ucVn3NhHNnaAjdyBWv5bKN8Shs9RnBpvkhgW24b60A0c o9pNbPvjkKe69KuWuuT2zAXCl1P8Q61rPbttOY+vY9DWbPpqnJj+V/TtU2a2Is0bVlq0dwmVYHPR WPP5VfS5DYw232rg5IHtWJBeN/zFWrTX5oVCzpuA7nimpdx83c7kXB/iGR61KsisODXO2Orw3GCr gHuM4rTW5jfG7IPr3q0Ve5pA0uappI45UhhUguUY4YFTRYCxmmsCehxSBgaXNMBhBH0qGWAv904N WN1GaBWKYtifv4zSG1Rhg81cIz9aiYKp6kGmKxXS32EjPyjoKHZkBwKsgqBnI/GmPEr4PUe1AWM6 SfGdzYP1p0Vx05IHvVp7eE53Rg5prRoq4CAAUxCPcY4JOaVJgfvAEVTw8kncjPYVMY8de1AkyRxE x6Y96aIlk+65GPaqksrrwq/Lmp0lVVAyc/WgLjmgkAJDfhURD/xJz9KV7lB3OfrTRcMfpTsLmJhk 96UD35pq7j3Ap4B9fyqSwA9aXikyO5NHFAD8inZ4pg9hTsN9KBi/hQG+lAU/WnBPoDQAck9f0pwo xjrTWlRByaAFA5605nC9Tj61UkvF5Cgk+1U57gdZCPoDSuMvyXka5C8kdxVOW9ds4Ybfaqkk+5gq gc8DHAH1quzsZim7IHBC8ipFcmmv1XK4LMOmOP1qlJcySZJ6H/P41c/sx5MHBI68KBT49NVWzIWJ 7KcDFKzJs2UTYyyEGQ4j65p4s0bCxRF2z1rZW1jKZljAA6981NHsjGEG1R2xinyj5SC2tPJUGTBf sB0FWWKxAvKRx0FV5dUjjPlxoS3sM1XBM2WlBPf5u1IpEjSrLuZFIb3ojOCSwAOO9LuVFPGW9aYI zLIGx8ooAljZmOTwtOSNp3Of9WO/rTUR5pAiDAHU1ZlcIgjVT7Y4zTAjnlAXGdqqOlczqd4Xkc5y OgOKv3118xXeFGCSQeprnZz5zDawAA55qJMiTGjPU45qW3QsrN+AquG69PrWpaw72ghGVLHk9qhI lGrpts0eRv8AuLnA/wAa0kRzgqQADzzVWOcQytBIrb/ujOOfxq3C7gFdgUD361qjVFuBgowTyeas 9c471VghJy3sBVoEKQtMZhXwkSUt5nKn6cVc0+XloyTlumelJqVsJQx2nPXPrWfayyRBSrDg7SDS 6iHahaIztE4X5/uH0NYV5bm0lEq4Ei+ldXqMSz2qy7iCnzAisW8Ec9sLk7Hz8rAjBX3pNEsfaakt 9EoZtkoHXPX8K1LW7yqxTMfQfLiuOdnspj5bZUnhq6a2lF7bIxzuxj71EXcIu5oyxmM7l7flUUkK yjchw/fFMtp5ATBKCAeFc1NJC0ZDLIS2Oh4zVFFdWB+VmZT6GmSW55JNWlcTAgqBItRvIynbJEef 4h0oAoTRB1AcBwfXrWZPYFNxjAZO4Nb0ixhwQCKgK8/L1/nSauS0cxJaOsgMZ2t9at2+sXFs6rPy Bxyc/rWnPBDMCGG1/Ws25tHTOQGWps1sRZo2rXVopj99lz2Lf1rSS4LABiCD61w/lmNswfKe61Zt tXmtnCyltndeoqlLuUpdztEdQfkYg9wamFwU+8PxFc9Hq8EmNpIJHQ1eS7k42ng+oxVXK5jXEivy CDTt3vWZ56ZAkGw/7PFSid1AKsGX680wLpf0pPvYJqBbkHhuPrUiuD0NMBWUHqM0EH+HilBoyPWg BME9aCo9KWg0CIfKOTzge1Mkg3Dg81YJxTDg0CKDQMh55AqtIg3EqxBrT3OScqNtG1T/AAj8qYmj GjikMhLHd+FWPLf6VfKL6Uzy6ETyjfmPoKX6mmcKv3mP0pyorjkH8aRYhcBqmBFIAF4wMU4kAUDH AUpIA7VC0wQcn/GoHvVTknH1oGXPMA71G90i5yc1nSXTSkBSQD3PAqIKzkgvux36ClcVy892Xz5Y LVWMgYNuzuB6dBUHnxIdpzIw6BegpoiuLl8MWVOuBwKTYXJmu41bau09yqGonV3TMvyITxupY4I9 yoyylweWGMfzq7OgON5URgfd6mlYRSSND8kLFSBycY/KrEcUcLEGWRuPug8UgBddse9QegHepY7Y x/NIwHsKdhoQb5D8h4Hc8YqZGKNhSXf6Uu3zOjbVHeq093FbrtjPze9DGXHbyxvmf6Cs64v2mO2N cA/maqszTkuXJPtU6gxDqFyOjd6VxXEWPyhu43HtmnGaWFSzEbV+6QM0qMqcygkD1pflnIb+BecC kAkLmcMScZ5q4gJwqE1CXUgBFH4CrdsCqltmQOopjRLlYYwM4J6+9Z99ebY3bI+Xt1B/GpbltxO8 lTnOD3rBv5DI+wBRt5blsUmwbKtwxZdxU/NyMdSKoOFGcng9KdNNKJGYAKrjAx6VDweo/KsmzInt YjLMAx4AzmtewLNceYiJlcZPesuyB3OU6heDWrbqIbbduBdj0qojRrvId3mJJGyvwcjkVYgOEQja e59eapGNZoUY/uwOeKntLdo2fYSy4HzE1oaI1IJt7sqnocdKndeM56VUtmCbgwwc9amlm2ocg4oK I58Iu786zDtjmdBxkda0ZWV0XcDg+oqjNsBWXDbu4x3oEWrRlmgaLfux1yKwJ4hY3riSJfKkPccV s2rSiboNrDntUGv2rzQghRxznNFhMxLq2JGGt/LJOVbORVGC6fT7jkMT0weBWot0l5Y+VMZFaP7p 5OcVk3CNPGzjc7j7xxjiofkQzo7e8S7T5+B1wK0bR/MQxs27A+UnrXE2E80MymMk+ozXSWl2HX5X dcHB3YOKadykyzPMEcrJwf4WXnJqa3uEcCKQsSBkPigIjAhiOf4geaqyxtGwSQkZ6MDjNUO5cnl8 nhlDp2x1FRsImXeuMfXpUEE7odsw+TPykmia1WM7kLFDzwaAuPkhEi/KcGqjxGP5WGQOtWoiNmd/ Xjk06SIgk5yPQ0AZM1mky7kwT6VQngKjayHFbMlu6kGI/h2qI/vF/egEg0miGjAaFk+aF/wqa11V 7ZiJgefQ1oT2gcfux196zpYuodOh5NTZrYnY3LXUoZ1CmQoT0zyKsC4eOUEKOe6niuQMLK5aFzVy 21ea3ISdQwHGen601PuNS7nVi7PAkUFB3NSpOjj9y+D6GsiC9tbmLeruhHUZyKeJVHMS59xWlyrm wLxkOJFI9xU6XMbcBgT9ayIrsjO4ZX1xVhVhmXJ+Rj3U4NMLmpuHY0ZPes7dNEvyt5oHapI70EfP lfY0DLe8H2oNRLKr4zg+9OP+yaAFNJ0pNxpu7PegBSRSZpCeOtNzQA1cJ0604vt5zxVVrhF75PtV aW5zx+goFcvvdKo5IyfSq73RPfb7VRaV8fd496egkI+UFR3JpXFcllkfblRj1JNJFGCQ7HcfVugq oZ1jyMF8dSBTTKJx+8DbT2JOKVwuXHaAt1DOO2KTBlBPKgdAKrx7T/q8kDsv9TVuKIGIkylgei44 oGMVo41JZGkbtxgVOrSSpnf5MfcAVXVg/wAsoD7fQ9KlEgB2xgM3sc4oAYLqOIMI88dWYdadbM0z FthVP7zd6kEaxZeUhyOdpPApftPmA7VwB3PAoSAsmZUGI+WP602SRYRvuSCB0WqE2oxRcQD5v73+ FUHeW6c7d3uxHWhsGy7c6m9wNsIwvYCq0cUkhDyEMF65p8EKw45XcRzmnq6lSrhhk8Y4NSHqKoUI SOM+gzigyuqb24Ve5PWoThTl22qDhVzkmpkiMxLtswvRfT3NAxqZuCN2Ng5xVgPvVVUYb0pSixqA MFj+tWLe3KkHoT93Pf3oGiWG2ZQPmAYjnPanXM32dcdF6fKeRSPMIR8zFj3x3NZ17O7ZdWhDEfdY 8/XBpgyvqNwqkxxyFkbuBzWJdzyqzqWIzxtz29KstNFG5Z0/eqflbP8ASqLkTF2eUA9fmOM1nJmb ZBksckg/j0o79TimMjIMn8PelQgc7vrUCNHTYw0wVVJLcevH0rYurYeZGsXy5/hZcH9OKpadHKT5 tqFYheTjpUsSzSzBgAXHqa0WxSNF45bfYjcljyM9K1ELKqqQRn2rGj33F5EJGLMDk46D61sDBdiR naMDnirRaFZz5qDB5Y9KsqpKEHBpsaJkMOoqU9QaYxmUKbdo46VSuoAVbaSdp3ADvV7GM5qnJ5gf cjHb0IPpSYCQqAFbaSe4zVqTE0RBH4dapxybE2Yyy1bgmV1IximgOT1P/iX3QEJZd3cHp7UyS3nC DytwVvvc9RWvrtmZoSdu4DpisSxEUr+VM0iMOhFQ0Zvcz7i3ktpBngMO3epNOvRDL86lkPBXJHFW bqGJzsBdWJwMqRWXLE1vOyk8qah6MnY7aNUmRDARj3OfwqfJz5cy5x0OK5/Q70yOIXYgN0wvQ1uv A8sfln73ZiOtbJ3RoncDaKcqRuOc5z1+tRhHjkxIcoOh649qfBM0brFcEBh0JbrSX128bBTCGLHn 09s0ARz2jSKXhOSf4QetPtTMhCTIzduaabhlCMgx6juv19vepvN3KWYAkcHHT8/SgAlQBvmHB7jo KqzKoyGGD6nvUpvU3lXXYPc9aeDHODjHHTNMDKljkjOUO4e1RfLIG3ID7VqNAB8x6VUktg5OwgNU tEtGfPZHG6MBeM4Hes+QZYpKOa2gxjOJAAV6HNJPDFOAXwSelJomxz/lvC26FsGrUGsyxfLKgPuO DU13ZeURsORVN4FOQwAx61OqJ2Nuzvo7gZDAEc44zVv58bthOe69fyrkHiaM5XP4VLDqE9uMeawH oaan3GmdfFJ82A+cj8R+FWd6MNsuCP1rm7bXRIqrOQx/v4wfzrTjKSKCJA4PIwQG/wDr1alcpMv+ Tgbon59CacLuRDh0Jx3FZsbsj8NyezcGpkvlLhWUqfequO5px3SyDOcHuDUm8EcVmlI3Gc4J9BSF pYRlGDKOtAXNM56q1Jk+lZ0eoKTh8qferAuFPQg/jTC5Sk4tSRwc9agBxCKKKhiH23I55qCRiLpx k49KKKAGQE+f1q9d8WuB0ooo6ASwACEAAAY6VWjYrG2CR8x6UUUxjpuLbjuKt2CgWqnAzRRQC3I7 rlxVW9Y/ZVGTiiihjkVQP9HJ74q5Yk/Z4xngjpRRULcSJv8AlqPcnNZ7sTPySfrRRQNlqQDbb8Dr U8agAYA5bniiimCFUDzU4H3xWm3+rP1xRRTRSKEpySDyM1g3nM5zRRUSJnsUbsAWgOBnPWo7dQVb IB6UUVmzNleUnzCO3NC/eH1oopDNqFihZVJCk9AeK0LQnmiitolxFjP/ABN0HYrW0v8Aqn+tFFNF Imtqln+6aKKoojHKrmkl4BoopMRUxi9cDpiltSfOIzxiiihAS33+qH0rjW41VgOBmiipluRMtav/ AMe0Z7+tZ2rEk25PJKDNFFTIlhpBKyyYJGPSuwtGYwrkk/U0UU4bDgQa1xEpHXPWrCfNbJu5+XvR RVllBidicn72Pw9KsHjaB0HT2oooER3CgxtwOG49qz0YgPgkYaiigl7mnHyr/QVE/b8aKKYyKcAw jIFUFJ3Y7ZooqRMmAznPY1mXv8X1oopMiRCPuVTnHJ+lFFZsRCvUVb09j53U8miiiIjdtiTsJOSB xTpfmtXY8kP1NFFbldCW0dsD5j09avw/doooQypdAbGOOarKSB1oooYj/9k= --b1_91ebcfaed216b7daba60b8e446ec791e--