Date: Sat, 25 Sep 2021 06:53:36 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Kuwento ng Paglikha (bahagi 2 ng 2) Message-ID: <0e98cff996a4ab0ce835837308589a35@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 3.230.144.31 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_0e98cff996a4ab0ce835837308589a35" --b1_0e98cff996a4ab0ce835837308589a35 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_0e98cff996a4ab0ce835837308589a35" --b2_0e98cff996a4ab0ce835837308589a35 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 10 :: Lesson 16 Kuwento ng Paglikha (bahagi 2 ng 2) Deskripsyon: Ang ikalawang aralin ay nagpapaliwanag sa Panulat, Ang Pinangalagaang Aklat, ang paglikha sa mga langit, lupa, karagatan, ilog, ulan, at marami pa. Ni Imam Kamil Mufti (© 2016 NewMuslims.com) Nai-publish sa 03 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 50 - Nag-email: 0 - Nakakita: 3435 (daily average: 3) Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Kaisahan ng Diyos (Tawheed) Mga Layunin · Upang malaman ang tungkol sa Panulat na sumulat ng tadhana ng lahat. · Upang malaman ang tungkol sa Pinangangalagaang Aklat · Upang malaman ang tungkol sa paglikha ng kalangitan, kalupaan, mga ilog, karagatan, araw, buwan, mga anghel, atjinn. Mga Terminolohiyang Arabik · Al-Lawh Al-Mahfuz - Ang Pinangalagaang Aklat. · Jinn - Isang nilikha ng Allah mula sa apoy na walang usok bago pa man likhain ang tao. Sila ay itinuturing din kadalasan bilang mga ispirito, diwata, engkanto multo at marami pang iba. Ang Panulat Pagkatapos ng paglikha sa tubig at ng Trono, nilikha ng Diyos ang Panulat. Nang sabihin ng Propeta na nilikha ng Diyos ang Panulat, sinabi niya na ang Kanyang Trono ay nanatili sa tubig, na may isang patong ng tubig sa ilalim ng Trono ng Diyos.. “Itinalaga ng Diyos ang mga takda ng paglikha limampung-taon bago likhain ang mga kalangitan at kalupaan habang ang kanyang Trono ay nasa ibabaw ng tubig.”[1] Ano ang mga sukat ng Panulat? Ano ang itsura nito? Wala tayong lubos na kaalaman. Ang Propeta ay nagsabi, “Sinabi ng Diyos sa Panulat: ‘Sumulat.’ Sinabi nito: ‘O Panginoon, ano ang aking isusulat?’ Siya ay nagsabi: ‘Isulat ang mga kautusan ng lahat ng bagay hanggang sa magsimula ang Oras.’”[2] Ang Pinangalagang Aklat (Al-Lawh Al-Mahfuz) Ang Panulat, na nilikha 50,000 taon bago ang mga kalangitan at kalupaan, ay sumulat satinatawag naal-Lawh al-Mahfuz, ang Pinangalagaang Aklat. Tinawag ito ng Diyos naal-Lawh Al-Mahfuz dahil ito ay pinangalagaan mula sa anumang mga pagbabago at pinangalagaan din mula sa paglapit dito. Ang lahat ng bagay ay nadoon sa Aklat na iyon, maging, katulad ng sinabi ng Diyos, isang dahon na nalalaglag mula sa puno. Ang lahat ng dapat mangyari, na nangyari, at mangyayari ay nakasulat doon. Ang ginagawa nito ay itinatatag nito ang tiwala ng mananampalataya sa Allah na ang Kanyang sinulat ay sinulat Niya para sa ating kabutihan, at lahat ay pinangyari na may karunungan. Minsan ay maiisip natin ito, ngunit sa ibang pagkakataon tayo ay pinagiginhawa at napapanatag na malaman na ang Diyos ay alam ang Kanyang ginagawa. Mga Langit at Lupa Tungkol sa tinatawag ngayon ng mga siyentipiko na Big Bang, ang Quran ay nagsabi, “Hindi baga nababatid ng mga hindi naniniwala na ang mga langit at ang lupa ay pinagsama bilang isang piraso, pagkatapos ay pinaghiwalay Namin sila at nilikha Namin ang lahat ng nabubuhay mula sa tubig? Hindi ba sila magkagayon maniniwala?” (Quran 21:30) Batay sa sumusunod na talata, ilan sa mga iskolar ay nagpahayag na nilikha ng Allah ang mga langit bago niya likhain ang mundo, “Kayo baga ay mahirap likhain kaysa sa kalangitan na Kanyang itinatag? Iniangat Niya ito, at pinaging-ganap. At ang gabi nito ay nilukuban Niya ng dilim. At ang umaga nito bago tumanghali ay ginawaran Niya ng liwanag. Pagkatapos ay inilatag Niya ang Kalupaan. At nagkaloobs Siya mula rito ng tubig at pastulan. At ang kabundukan ay itinindig Niya nang matatag; Bilang kapakinabangan sa inyo at sa inyong bakahan.” (Quran 79:27-30) Ang Allah ay nagsabi sa Quran, “Katotohanan, ang inyong Panginoon ay Diyos, na lumikha ng mga langit at lupa sa loob ng anim na araw.” (Quran 7:54) Sa katotohanan ay hindi kailangan ng Allah ang anim na araw, sasabihin lang ng Diyos, “Maging,” at ito ay magaganap. Bakit nilikha ng Diyos na anim na araw kaysa isang segundo lang o mas kaunti pa? Marahil, nais ng Diyos na turuan tayo ng isa sa mga kaibig-ibig Niyang katangian, na kung saan ay ang pagdadahan-dahan sa lahat ng bagay at pagpaplano ng maayos. Karagatan, Mga Ilog, at Ulan Sinabi sa atin ng Allah na Siya ang Nag-iisang lumikha ng mga langit at lupa, nagpadala ng ulan mula sa kalangitan, nagkaloob ng mga prutas at kabuhayan para sa ating ikabubuhay. Ang nagkaloob sa atin ng mga dagat at mga barko upang maglayag sa mga karagatang ito. Inilagay niya ang mga ilog upang tayo ay paglingkuran at inilagak ang araw at buwan sa sarili nitong mga pag-inog. Siya ang nagtalaga sa gabi at araw upang maglingkod sa atin. Sinabi ng Allah na ibinigay Niya ang lahat ng ating kailangan upang tayo ay mabuhay. Kung susubukan nating bilangin ang mga pagpapala ng Allah, hindi natin ito magagawa. (tignan ang Quran 14:32-34). Pinakikinabangan natin ang lupa sa hindi mabilang na mga paran. Kung titingnan mo ang ibabaw ng lupa, sinasabi ng Allah na ginawa Niya itong espesyal para sa atin, ibig sabihin ay madali itong tahakin. Ngayon isipin kung ang ibabaw ng lupa ay parang mga bundok at lahat tayo ay nakatira sa mga rehiyon na malubak at mahirap lakaran.Ginawa niyang malambot ang ibabaw nito upang makapaghukay tayo dito at magtanim ng mga bagay. Kasabay nito, Ginawa Niyang matibay at matatag ang lupa upang makagawa ng konstruksiyon at gusali mula sa mga materyales nito. Nilikha rin Niya ang gravity upang hindi tayo magsipangalat sa kung saan. Araw at Buwan Ang araw ay isang kahanga-hangang likha ng Allah at matatagpuan mong maging ang Allah ay sumumpa sa araw saKabanata Ash-Shams upang magbigay ng higit na pagpapahalaga sa kaloob na ito na binigay Niya sa atin. Maraming mga relihiyon sa nakaraan ang nagtalaga ng mga natatanging katangian sa araw; maraming tao ang sumamba sa araw. Ang Allah ay nagsabi, “at kabilang sa Kanyang mga tanda ay ang gabi at araw at ang araw at buwan.Huwag magpatirapa sa araw o sa buwan, subalit magpatirapa sa Diyos, na lumikha sa kanila, kung ikaw [ay tunay] na sumasamba sa Kanya.” (Quran 41:37) Sa araw, buwan, at mga bituin ay marami kayong mga paniniwala at maging matatalinong tao ay mayroong kakaibang mga pinaniniwalaan.Ang mga tao ay kadalasang gumagamit ng lohika tungkol sa mga pamahiin. Mayroon kayong astrology, horoscope at ilang kaparehong mga bagay na walang kabuluhan, ngunit nagbibigay sila sa tao ng pagasa alinman sa wala naman talagang katotohanan o nagbibigay ng dahilan upang magalala. Lubos na ipinagbabawal ng Islam ang pagpunta sa mga manghuhula o paniniwala sa kanila. Paglikha sa mga Anghel Pagkatapos, nilikha ng Diyos ang mga anghel mula sa liwanag. Wala silang kakayahang sumuway sa Kanya at ginagawa lamang kung ano ang ipinag-utos sa kanila. Sila ay responsable na isakatuparan ang napakarami at ibat-ibang tungkulin. Halimbawa, Si Gabriel ay may tungkuling magparatingng kapahayagan mula sa Diyos patungo sa mga sugo. Ang Diyos sa katuruan Niya tungkol sa mga anghel, ay nilinaw sa atin ang karangalan ng mensahe habang ito ay ibinababa sa mga sugo, kabilang na ang marami pang bagay. Ilan sa mga katangi-tangi patungkol sa Islamikong paniniwala sa mga anghel ay ang hindi natin paniniwala sa mga makasalanang anghel, at hindi tayo naniniwala na ang demonyo ay dating anghel. Karagdagan, hindi robot ang mga anghel. Marami silang mga katangian; nagmamahal sila at nagagalit, nagdarasal, nakatuon sa ilang mga tiyak na bagay, ngunit ang lahat ng ito ay saklaw ng pagsunod sa Diyos. Paglikha saJinn Sila ay nilikha mula sa apoy, ngunit hindi lamang sila basta nilikha mula sa anumang uri ng apoy, ngunit sa walang usok na ningas.[3]Nilikha sila ng Diyos bago tayo. Ang kanilang layunin ay sa diwa ng katulad na layunin ng sa tao: upang sumamba at maglingkod lamang sa Diyos. Paglikha sa Tao Ang unang tao na nilikha ay si Adam. Ang kuwento ng kanyang paglikha at mga sumunod na pangyayari ay detalyadong natalakay sa ibang hanay ng mga artikulo sa ating site. [4]. Talababa: [1] Saheeh Muslim [2] Abu Dawud [3] Upang higit na malaman ang tungkol sa kanila, mangyaring tignan sa: http://www.newmuslims.com/lessons/184/ [2 parts] [4] Upang makita ang hanay ng mga aralin, pindutin dito: http://www.newmuslims.com/lessons/326/ [2 bahagi] Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/341/kuwento-ng-paglikha-bahagi-2-ng-2/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_0e98cff996a4ab0ce835837308589a35 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Kuwento ng Paglikha (bahagi 2 ng 2)

Deskripsyon: Ang ikalawang aralin ay nagpapaliwanag sa Panulat, Ang Pinangalagaang Aklat, ang paglikha sa mga langit, lupa, karagatan, ilog, ulan, at marami pa.

Ni Imam Kamil Mufti (© 2016 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 03 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 50 - Nag-email: 0 - Nakakita: 3435 (daily average: 3)

Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Kaisahan ng Diyos (Tawheed)


Mga Layunin

·       Upang malaman ang tungkol sa Panulat na sumulat ng tadhana ng lahat.

·       Upang malaman ang tungkol sa Pinangangalagaang Aklat 

·       Upang malaman ang tungkol sa paglikha ng kalangitan, kalupaan, mga ilog, karagatan, araw, buwan, mga anghel, at jinn.

Mga Terminolohiyang Arabik

·       Al-Lawh Al-Mahfuz - Ang Pinangalagaang Aklat.

·       Jinn - Isang nilikha ng Allah mula sa apoy na walang usok bago pa man likhain ang tao. Sila ay itinuturing din kadalasan bilang mga ispirito, diwata, engkanto multo at marami pang iba.

Ang Panulat

Pagkatapos ng paglikha sa tubig at ng Trono, nilikha ng Diyos ang Panulat. Nang sabihin ng Propeta na nilikha ng Diyos ang Panulat, sinabi niya na ang Kanyang Trono ay nanatili sa tubig, na may isang patong ng tubig sa ilalim ng Trono ng Diyos..

“Itinalaga ng Diyos ang mga takda ng paglikha limampung-taon bago likhain ang mga kalangitan at kalupaan habang ang kanyang Trono ay nasa ibabaw ng tubig.”[1]

Ano ang mga sukat ng Panulat?  Ano ang itsura nito?  Wala tayong lubos na kaalaman.

Ang Propeta ay nagsabi, “Sinabi ng Diyos sa Panulat: ‘Sumulat.’ Sinabi nito: ‘O Panginoon, ano ang aking isusulat?’ Siya ay nagsabi: ‘Isulat ang mga kautusan ng lahat ng bagay hanggang sa magsimula ang Oras.’”[2]

Ang Pinangalagang Aklat (Al-Lawh Al-Mahfuz)

Ang Panulat, na nilikha 50,000 taon bago ang mga kalangitan at kalupaan, ay sumulat sa tinatawag na al-Lawh al-Mahfuz, ang Pinangalagaang Aklat.  Tinawag ito ng Diyos na al-Lawh Al-Mahfuz dahil ito ay pinangalagaan mula sa anumang mga pagbabago at pinangalagaan din mula sa paglapit dito. Ang lahat ng bagay ay nadoon sa Aklat na iyon, maging, katulad ng sinabi ng Diyos, isang dahon na nalalaglag mula sa puno.  Ang lahat ng dapat mangyari, na nangyari, at mangyayari ay nakasulat doon.

Ang ginagawa nito ay itinatatag nito ang tiwala ng mananampalataya sa Allah na ang Kanyang sinulat ay sinulat Niya para sa ating kabutihan, at lahat ay pinangyari na may karunungan.  Minsan ay maiisip natin ito, ngunit sa ibang pagkakataon tayo ay pinagiginhawa at napapanatag na malaman na ang Diyos ay alam ang Kanyang ginagawa.

Mga Langit at Lupa

Tungkol sa tinatawag ngayon ng mga siyentipiko na Big Bang, ang Quran ay nagsabi, “Hindi baga nababatid ng mga hindi naniniwala na ang mga langit at ang lupa ay pinagsama bilang isang piraso, pagkatapos ay pinaghiwalay Namin sila at nilikha Namin ang lahat ng nabubuhay mula sa tubig? Hindi ba sila magkagayon maniniwala?” (Quran 21:30)

Batay sa sumusunod na talata, ilan sa mga iskolar ay nagpahayag na nilikha ng Allah ang mga langit bago niya likhain ang mundo, “Kayo baga ay mahirap likhain kaysa sa kalangitan na Kanyang itinatag?  Iniangat Niya ito, at pinaging-ganap.  At ang gabi nito ay nilukuban Niya ng dilim. At ang umaga nito bago tumanghali ay ginawaran Niya ng liwanag. Pagkatapos ay inilatag Niya ang Kalupaan. At nagkaloobs Siya mula rito ng tubig at pastulan. At ang kabundukan  ay itinindig Niya nang matatag; Bilang kapakinabangan sa inyo at sa inyong bakahan.” (Quran 79:27-30)

Ang Allah ay nagsabi sa Quran,

 “Katotohanan, ang inyong Panginoon ay Diyos, na lumikha ng mga langit at lupa sa loob ng anim na araw.” (Quran 7:54)

Sa katotohanan ay hindi kailangan ng Allah ang anim na araw, sasabihin lang ng Diyos, “Maging,” at ito ay magaganap.  Bakit nilikha ng Diyos na anim na araw kaysa isang segundo lang o mas kaunti pa? Marahil, nais ng Diyos na turuan tayo ng isa sa mga kaibig-ibig Niyang katangian, na kung saan ay ang pagdadahan-dahan sa lahat ng bagay at pagpaplano ng maayos.

Karagatan, Mga Ilog, at Ulan

Sinabi sa atin ng Allah na Siya ang Nag-iisang lumikha ng mga langit at lupa, nagpadala ng ulan mula sa kalangitan, nagkaloob ng mga prutas at kabuhayan para sa ating ikabubuhay. Ang nagkaloob sa atin ng mga dagat at mga barko upang maglayag sa mga karagatang ito.  Inilagay niya ang mga ilog upang tayo ay paglingkuran at inilagak ang araw at buwan sa sarili nitong mga pag-inog.  Siya ang nagtalaga sa gabi at araw upang maglingkod sa atin.  Sinabi ng Allah na ibinigay Niya ang lahat ng ating kailangan upang tayo ay mabuhay. Kung susubukan nating bilangin ang mga pagpapala ng Allah, hindi natin ito magagawa. (tignan ang Quran 14:32-34).

Pinakikinabangan natin ang lupa sa hindi mabilang na mga paran. Kung titingnan mo ang ibabaw ng lupa, sinasabi ng Allah na ginawa Niya itong espesyal para sa atin, ibig sabihin ay madali itong tahakin. Ngayon isipin kung ang ibabaw ng lupa ay parang mga bundok at lahat tayo ay nakatira sa mga rehiyon na malubak at mahirap lakaran.  Ginawa niyang malambot ang ibabaw nito upang makapaghukay tayo dito at magtanim ng mga bagay.  Kasabay nito, Ginawa Niyang matibay at matatag ang lupa upang makagawa ng konstruksiyon at gusali  mula sa mga materyales nito.  Nilikha rin Niya ang gravity upang hindi tayo magsipangalat sa kung saan.  

Araw at Buwan

Ang araw ay isang kahanga-hangang likha ng Allah at matatagpuan mong maging ang Allah ay sumumpa sa araw sa Kabanata Ash-Shams upang magbigay ng higit na pagpapahalaga sa kaloob na ito na binigay Niya sa atin. Maraming mga relihiyon sa nakaraan ang nagtalaga ng mga natatanging katangian sa araw; maraming tao ang sumamba sa araw. Ang Allah ay nagsabi,

“at kabilang sa Kanyang mga tanda ay ang gabi at araw at ang araw at buwan. Huwag magpatirapa sa araw o sa buwan, subalit magpatirapa sa Diyos, na lumikha sa kanila, kung ikaw [ay tunay] na sumasamba sa Kanya.” (Quran 41:37)

Sa araw, buwan, at mga bituin ay marami kayong mga paniniwala at maging matatalinong tao ay mayroong kakaibang mga pinaniniwalaan. Ang mga tao ay kadalasang gumagamit ng lohika tungkol sa mga pamahiin. Mayroon kayong astrology, horoscope at ilang kaparehong mga bagay na walang kabuluhan, ngunit nagbibigay sila sa tao ng pagasa alinman sa wala naman talagang katotohanan o nagbibigay ng dahilan upang magalala. Lubos na ipinagbabawal ng Islam ang pagpunta sa mga manghuhula o paniniwala sa kanila.

Paglikha sa mga Anghel

Pagkatapos, nilikha ng Diyos ang mga anghel mula sa liwanag. Wala silang kakayahang sumuway sa Kanya at ginagawa lamang kung ano ang ipinag-utos sa kanila. Sila ay responsable na isakatuparan ang napakarami at ibat-ibang tungkulin.   Halimbawa, Si Gabriel ay may tungkuling magparating ng kapahayagan mula sa Diyos patungo sa mga sugo. Ang Diyos sa katuruan Niya tungkol sa mga anghel, ay nilinaw sa atin ang karangalan ng mensahe habang ito ay ibinababa sa mga sugo, kabilang na ang marami pang bagay.   

Ilan sa mga katangi-tangi patungkol sa Islamikong paniniwala sa mga anghel ay ang hindi natin paniniwala sa mga makasalanang anghel, at hindi tayo naniniwala na ang demonyo ay dating anghel.

Karagdagan, hindi robot ang mga anghel. Marami silang mga katangian; nagmamahal sila at nagagalit, nagdarasal, nakatuon sa ilang mga tiyak na bagay, ngunit ang lahat ng ito ay saklaw ng pagsunod sa Diyos.

Paglikha sa Jinn

Sila ay nilikha mula sa apoy, ngunit hindi lamang sila basta nilikha mula sa anumang uri ng apoy, ngunit sa walang usok na ningas.[3] Nilikha sila ng Diyos bago tayo. Ang kanilang layunin ay sa diwa ng katulad na layunin ng sa tao: upang sumamba at maglingkod lamang sa Diyos.

Paglikha sa Tao

Ang unang tao na nilikha ay si Adam. Ang kuwento ng kanyang paglikha at mga sumunod na pangyayari ay detalyadong natalakay sa ibang hanay ng mga artikulo sa ating site. [4].Talababa:

[1] Saheeh Muslim

[2] Abu Dawud

[3] Upang higit na malaman ang tungkol sa kanila, mangyaring  tignan sa: http://www.newmuslims.com/lessons/184/ [2 parts]

[4] Upang makita ang hanay ng mga aralin, pindutin dito: http://www.newmuslims.com/lessons/326/ [2 bahagi]

--b2_0e98cff996a4ab0ce835837308589a35-- --b1_0e98cff996a4ab0ce835837308589a35 Content-Type: image/jpeg; name="Story_of_Creation_(Part_2_of_2)._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Story_of_Creation_(Part_2_of_2)._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMg IyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09 PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCAEUAbYDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDyZnbz WCscZpQXb+I0jjMrY9aXaCP6UJFj42c5G4kZp6u3XcQPamryCV4HTFOCk+3tVoljSxJOGJFG9l53 HFKUIIxxSkAKT/FQ0MYXbg5OKUlxzk/SlC4B96MA9Op60ihgZs/eNKGf+8aUrgdOaXBIBpWATLg/ foDNg/MacVB5HakKkD3p2ATLk43HA708M5x8xpuOvqKAp6mmJoUu/PzninKzc8nFNIzmlGQMYoIE ZyejHPemMzdievY0p9aQ5HGKQCFm/vGgswA+Y0v3scc0hJ6UCY0yt2JoMjEDk/hSEfN6UHpTIYjM 2fvHApyu/djzTcZ61IE2gHPJpkyYu9h0YimksB940pznpSUySNmbnk5qIyODjcancce1V3UimaRd x4kYjqeaQsw/iNNXPPag1LKF3uTncaAzZ+8aQcniniiwmxQ7EfeNBdj1Y/WgAdaQmgVxdzD+I0pk Y9WNMUndnHNTLHuHatEribsR7n/vGnfORwTTzHjjqaVRtPNaKBLl2IwHUfeNSRs5/iNPZd2D2NOi iK89q0ULEuehLGh4+Y0skjLkbjipEO1eOveq8rYPTNN6IxTcmKJ2K8tUTSMP4zioWJpCcDPX2rNy NlEe8zf3jilWZsH5zVcHJ9fanZAHqazcjTlB3YN980gd/wC8cU1uaVfU9akroKzuP4j+dG9jzuIp nU5/Wg/rQMcXYH7xAoLt1LGmjvntSD9KkBQ7D+I0ods/eNMNKPTPHU0DJoXfecsScetFMgPzH6UV NwLDLiUj360AE/Xuac6kyY7ZoC88mpRdx6KFwM8U8qQMjpRGrNz2FSlWyCOc1qldEN6jCGKBQBik OMYIqfjAA4NRsgz6mm0NMjx04pAPzFSFTkcdaVUJ4A5qLFkXO7IFIQTU+zp70mwn6UDGBcgdBQV+ U1LtwoAGSaRk6DFGwWItoI6U7b8vP4GnhPc04r3qSWQhT+FKynaPQd6XB65wKUE4zTEyFkK496Yf bp71I3+RTSc8nr6UgI87ehoAyMjqKUgn+lIP1oEAHy+1IRz0qUDIpjHjBpmb3GD0NSDkDHWo+alQ UyJCbST700qfxp+c8UtMi5ERiomBJxU5ApuzqaaKTsQbMZzTWwKmYGmFeRSZadyMdetP4x9KUIMn p9aTpzigdxSaBzgCkAycCnhSD71SVxPQQKc5qxGNxFEce7GeKtiLylBxmuiEDGcyLywAOeaUQ5HS rMahjkinlgh6cVsomDqPYrrCQBlal2BVyaDLgc1A8hPApSaQtZA5AUkdapuWZ+OlSSSY69ahB9Kx k7nRCNgI2jpUb849KlJ64qM9MCsmaIjJ9OCP1oHGB605x0BFAUdM1NjS4NgD5RyKXBGQeCaVsAYP WkDN09OlMQ0Dn6dacSACOuabk7utJmpuMQk4IFNFOIxSZ6H9aTKF6jimnjvQTjnvQeec81LAfAfm P0opbbBY59KKkZdk+9x2oBPbrRIfnYD16U5VwMk00mxj04Ax3qUE8e1RoucAHipFGOnWt4IligZ5 xyakjjyRnpQigsQPzqeNduePxqkhNjGjX/69N8nHSp2jDc5pUQ5GB0pStcqKdit5WCeDigRY981f 8guB8v40q2hGecDtWclZm0VdFBoeM9zSGHB5PGOK0haggjcCaY1sScZzUMrlZnFMdKCuAD61ckty vUdKgaPbSIcSs6ZP0pu3gipip/GoyP1pktEJX8TTO/SpJODxTMcAn1pCsJ/DgCm4wemakK8U1hzx +dMjqIvTimsOTUgXHOMj0qN+tCIY3aafg4GaRTzUqrk9ulMzkyMLUm0mngDGaCMCmZORCyjFIOD6 09qjLdKaKQj9PrUD9alLZqJuvFNmkROM+1BGeBzmlApRzQlcdx8cZ/A1OkJJpYIs1oQwAnGK6IQu c9SrYZHbgJuI5qQMG+UjoauGPCYFVCcZ9BXSkkjjU+YlJQJwOapTtycCnPLgd6qySk1nOdjWnB3B myPpUJfrikZj9ajBBNc7lc64xEbLE5pO9Ozz/OmnIzgUtjRASc03PPpRjJz3p2OvrUXHogbn3xTc d91LnaPQ+tR8k8Um7jQpBBOaUHtmnE8DIpmcNkjigYMNrH2phYkZ7HtSs24/1pvf+tSykKeMCgn0 PAoPf1pMjHSkAHpSDIx60E54o444/CpYySD77c9qKLflz24opAajxgOdo5J6U4QtjLEAjt61MyBN 23ls0wBmYc5Jrq5UjNSY5Il2jnn0oQZOKsLFjlcn1FNCYyQvT0pyVkEXdksaov3hlu9WRtbjGB61 UQEd+atQgMeOPakpXLsTRwKynAwalS0C/M4qS3gJIY9qveR5ig/hijcpWWpV8vKYUYFQeQc+9a0F v820ipmsTnpUz2NYXbMX7PjseaY0BVq3/sBx901DLY4BPesWzXlZiEMByMg1Xntw2Wj4x2rTmg29 RVRlIOe9IVrbmW8ZFQOmM1qTxgjevB71RdDnPagzkikwO7PpTMYP1qy4OeetRMufpQZtjTzTQOpx UhHQdhSEYFMzbIwOaY4zk5pSSaTgnmgliKvepApPOKE/KnqufrVGUmKo/Okk4FSAUx+PrTMb6kJ5 qNhUmPmx60xu+BimjRAEphTNSLk0FSapK4JkWAOKcEz2pVjJbirax45PNaQg2wlOxPYwbucVoKm1 uOlVbaYIMYqaW6CKdprtjHlR59TmlIfPIACAelZzzlSe9Oa4LjPrVV5Ac1jUma0qVtwkkzz2qBmF Kx7mm4AGa5W7nXGKQ0nAJxTDwvAwe1PBHOefSk2/JnNI0Qwjdg5x60YOCBTsDBoC45os2O4KNvXq aa5IyAKlJUH5fm4qItg4qnGwIaeSBmhuD0xTm29gfxpjN+tQ1YoRmBx1AFM654pSSV4PApD+vpUM tAM4o7YpSfTrikJpAJngUgYjj9KXGAPeg8+1JjD270nagn8/Wk/GpAlt+XP0oot8Bzn07UUgOgMe ST70qqFPA5HWgEs5x0zVhYcoT2Neha6OVytuCZKEL3pvQHHSnRgrketB+Vs9ieaJLQqm7Maq5qzb jnHemLHn5h0qzbptkGM1idKVzQRQAo5q/Ah4znJqnAwZ8kYrVth5hGOgqug7aly2tAxHpWtDpu4j C0mnwA4FdRZWgKjisJyubxtBXOf/ALIOOlUrrTCoPy13v2JdvQVnX1iNp4rFlxqpnm95Y7cnFYlx FtOMdK7nUbUKTxXMX0AU5FXEczEEfJBHBqnNEFJ9K0pQAapXo+bjuKqxzvUy5BknH403ZgH1qYoe 9IeB70mjKbK+3g9KjcEjr0qRvT1qJwT7UzMh69BQBmpQuOe5pdvP0pilIYM9AKcozn1pcU8D5s00 YyYZxUTt+dTHAFQt+lUkZoj60jelOx3pSOOlNRLuNApwHQUg+XjqKmjTODitIomTsOjTnpVpY8gA jilij6cUssnlcV10onLKTk7IXy1XrVabAJGaWW4Bix3qg7se/FOpKyNKdNvVjnfbkZ4qIsTyOlMb vzSqB0PJrhk7s61GwvJJ5zSdTz0pTkd6Re471NrjF2gjrSA7j/s07ynX6GjZkY71aiFxV2g/MKGV S2Oi+tI67E/rSA70461ewvMGYLkIKjOAAT0pTwo5+tMyGUjPFS5FpCPJz8oFMPP0pp68dKAPfqKx crmiVgPWg5PXpRwD3NJ2NQMCc9e3SjNJ0ozkilcYp96TPHFBHXnNITmpuAdO9A9+lBHNL19hSAfb /eP0oog+8fpRQB0wxuP1qeN8ZBNVlOHORjmnklulegmcTV2Srgvz+dSFN3NQLJyAfwqxH82AD+NO 9w1QwfLnFW4HbcOKTyxjkZpY1ww5qJxOqlULEbkyEGtzTiMqB0rFAw4/OtOykwwrPodC1Oy04fMp rrLEjaK4fTboDAzXV2F2pUc1hJFy1Rug8VSvMbTTxdjb1qheXQ2kZqDKK1Of1QAsa5TUFAzmum1G XOTXL375YjNXGJrKZizjnGKp3SZI9quyqS2M1TuOZDzxWhi5aFCRf9mq0hxV6VcDnrVSZRkY6Gjl uZXuyALkH+VNZcH+lTLjkHqKSQCk1Yzb1IMEdetNJ/OpcYNLt3D0xSJkyDBBpw44708rzzTTxVpG bdwY+9RMMDvTt1NY5HXmtEhDRkmpdpIBFRqOgNTpjAq4xJkyIISckcVNGdnGO9LgZFWooA5FaRjq ZzmktR1uc5yuarX6svQ8VqrGEHIqrf7GXgDNdD0Rz05++Y53Mo9BTAtTswK46VAzehxXHOZ6EWMY D8qRVGc9qdtJz19zUqRZHHasrXZd7IbsHUngUIm3n0NWkhEg6YxTSgJ+UVsoGfOMYhlHp3pqj5Tx ipTGccLTJACvI21TVhJkFwM8e2arkkY25GandyOnWotwyM1jJm8dhjEbfeoyT0p0vXJ6ntUWecVl JmiQfhzQOvtQcjijsfWs2yg7nikPNH0pe2QMD1pNjGk4PFFHXNA96kAFKSB0pD7dKM/jQAlL0o78 0ZoAlg+8celFJB98/SigDZMrb2571PFISpGaoM37xj71KshAB/SuqMzOULl4DoasQt7/AEqgk+RU 8U6hgQfzrRNGbizWWQgYxgYoXBOR0qGKZX4PWpVwpHNW9UZw0Zdj/eLjuKtQ8HjpVKGRQcjrVpXD HKfiKhxOiM2zYtpymOeRW5Z6lsxk1yKXBWrUN0SRzWbgjeNS61O2GpkgEGq1xqW4EVgrettAB4qO W5YU1SIdQtXd5wfWsS6k3knuanmkDd859KpMQvzMeM9DVctjPnvsVpAEVmPX0rOlGCa0p8v8y9Ko SrkHj5u9LkI9oVJG7EGq796sSIecmogp3AUWaJ5iLyxxzgmgxHp61OYyT15qQJgEHrSsJspNEQaa VxnIOaumPcKb5B6etCgZOaKJFRlCeTxV541j681Uk3EEDpVctiVK5WJBJzTGOKey4qJxikzVajlb /wCvVhPmOarpzVpeBn1q4ETJVUBc96twyY61QaYBRip7eQMnOAa6IHPOLa1LUtycYPbpVCWcl+2K lkOTxUcsQIB7UqkmFOKiVJssSaYEL9e1TMn93oKI0DkVzOOp0qWhFtOce9W4YGb7oLevHSkWMZx1 NaEE0lurRwlVMg2kmtYwM5zvoUrgtGRtHbpTWISMFgcmn+VMLhl4crnOKgu5y6dRxVtpBGL0QG4z 1IFVpZMrgCq/mEg89abv44rCdQ6Y0rDy2R7io2ySR2pcgLuJ5Haoy2T3A9qxbNUhG5PPamHG7PSl z+FNJ7frWbZoB659aM8/SkoxzUXAXt0pORR+NFAAeaO1HejB5ApAFGKOOMZpR0PNACUcUfhS9qAH wfeP0oog+8fpRQBdc/vW6de1KGOR6Ukmd7HvSquc+mKq47jtzDPpT0cg5HWmAAAcHjvSqMHPeq5h 6F6G4K4waux3G44zWQjVKkjK2RWsajRm4Jm+ny8ip45dp96yYLgnGTV0TgrnvWyaZg00zSEyPjd1 p4bj5WrLjk/KrKtjqaXKVz23LyXLo2M5x61bSQS9Tk+1YwPzgk96vW1w9q+6Fhk8c1rBMmc4lyQo gyOcVTlTzXy3Q9KeLg528ZpflPTHvW3s09TllVaK+3aB3HpTDFiYMQCPSp5fvjbxnvTJJAB/WhwV rERqvmTN2bT9I/4R4TLIDd91rk54VHIx1qSSY4+XP0zVZ5ea54w5dzrq1VJaEbgL/Dg0wyAnH61K SH+tReVhv5VTj2MIz0syTeuOBTyhaPeOKRIuMmkkk2KQKOV2MuZXKsqDOSag8otkgcU+Q559elPb gDt9KzehcY33Kk0JHYEH0qnLHg9K1AuW9qsx6bHNayyGRVKdFPU1L8zVaPQwol56VZA744p/kFXy AOKkYYjxjg1rBGc56lSVRjOOafDliAo6U5gzHHoKdbYWQZHFWVfQe0bA5PApsinb06VpX13FchPK jCbRg471nv8AMRwcDpU7mb0ZX2nBxinwQnOcCnkAKcGhpSqDPA9atQ6ju2rIQELMQvT1ps1wACO/ rVee6AbavQ+lQSSZIXOO/NTKdjWNJvVlneU5jc5x1FUbiQkkGkEjk7EBJJxxXb+Fvhvc6uEu9RJg teoyOTXNKbZvGHJqzibSwur6QR20LOx9BXZ6R8K9UvVWS6226H+9XqWn6ZpXh+FY7O3RSBzIwyTT b7XQMhCDjr7VKi2KVVHNWPwq0uBc3EzzMOu0cVpDwJ4ft0JayYgdSTU1t4njWRY353HH0q7capbS x71l3AdQO1Jpp7BF8yvczB4L8OTrlLMEexqhe/DfQ5QdsMkZ/wBnmtJb6N7fzgQrc4Cn71UJPEFw VZWJAXuOopWHey1OX1D4UA7m0+7BI/hfiuO1bwrqmjsftNu+wfxAZFelN4ndZCHJLe9SJ4kE6FJ1 V0P8LDIpOncFVseMYweeKO9ej694X0/VI2uNPAgm6lOxrgbqxls5jHMpBHFZyi4m0ZKWxW6fWjk8 0/aCaMDgdqkuwz17UYHOTTygpNlAWGg0AjnIp20/h2poFAiS3+8celFLB94/SigC6RukY+/NOUeh 4pG5kbHrUi+351RLYmCOnU0nA/pTulAXPSnYEySJMtz1IqQqAOBzTUAA6U7BOcVSJ5tR8b7e/NTL MTxVboaATmrTDc0Y5uBzVqO4yMZ6VmxN+FS7ipzmtYyZlJF9ZsNVqK4wwPUVkqTjmplm2jitIzMp q5rMQ/IOKfG2Dhj1rOiuMc5zVhXU4wa6Yy7HLJPYuSLleOuarSSjO3+dRSXDRtnJwetJuWT51Gaq 9zNRa3K8hO/IHANDANg44pyld/PTvU6RRyKefpUqFy5T5Sg3ynOCKliIOOOfSnzWpU/X0pnkOuCD +FJU2mJ1ItDixGB0qCZd/T/9dWXiJXmm+Uy4K9apxfUiMl0KBjIHNKh6Bx0rUudPeG0juDtKyZxg 81QUhs8VilGWxvLnp7hjH3ep9aauQdpOB/OpxtzSsFI7Zq/ZowdVtkUkQwpH5CntakAb0IDDIz3q RQPSrAIYjcxOBxntVqBk6ljNa3x2qMQYySK1JACOO9M+zM68CnyDVbuZgXr6+1K6hUyTirn2PaeT VHUwY12p1NS48urNoSU5JIrCUMxCnn+dMkfcpVjiolygPHPrTCCxzWE6vY9GNFdRkgTgjtUYgNxI FQFmbgAUrIxP9K9I+G/hESD+1tQT90n+rVh941xybkzodoK5e8C/DuG2jj1LV1BY8pG38zXb3VxG flEqxovCjHB+lVNSvHMbFDlfboKw1ju9SlVVLJHnG7/CtFGyvc5HJzdrEt7rEaArEhkkBxljxXNX 2qToSrMB/e2ir+sWaabEwkfMp5Uk9R/jWBqV/DcooiBTYvzVMp22BU31IJ79wcrkA9MVNo13PNqS BywQdff61k2+ZJeQdnoOprYju1tI38lVZycE+lZObNI07HUXGxIkKooKnIz0rE1dzs3udgb+JaZb 37XK7GLKF/gPeqV5NIZGSTkY6Z4Aqbm/LczJHMZzuPsfWmDUNjHJ4qtey/PhSSO2e1UxIdrLwT1J pKViHFHR22rYA+cUmowwapCdwGezDqK56Jxj5iQT0q5BdNCWAYkCtOa61J5WndGFe2cllcFH5HY+ tV+p5rpb1IruHa3fo3901zckbRSFWHINZtWNk7jTxS5PrSE5PTFHSkMdvNLkGm459qSgdyeFPmP0 opLdirH6UUBoXG/1pHvUoBx8vSmlCJD9amQHnPU8VpYxlJEeM1MifnQqYbPUVKABVWIchfLwKYy8 1OpAH17VHIPyoJjLUhJ5HrQBls804ISRnrTygHXr6UjTnHRtjnOTUnmbh1qvn8qdnimm0TYsrMAu PXrmnbwR71UDZPPNJvIq1MnlL284z0pwuSox2FURNz1p4k5z2rWM+xDgXftu/wC9U8EwYYU49qyu D361JG5idSDW8ZvqZypprQ12iyNuODzmkiSZG+UYAqoLvPQ85rTt58gA4ya3ilI4qnNBE1ratcOo ZgpJxk1curFbbcpKuR/EvQ1GhXIIOKtx3aCB4sKS3rVOEk7oxVaDjytGMQRngVFk7cnqKuTRosh9 PSqoieecxwLlsZqnotSYPmehVmnYrtyfpVcLhsnvTmY+btYcg1OE2xiRlGwnA571hZI65Sk0MaM8 bcn6UKmTwat2+UfcpwfU0ohUNk9DzmtVE5vaK3mQKME54qaMBhk4GKJDGGAFRucHHaqSIepYjUSM cdBStJ5QOeMdKgSTYRt71VuLouSpPApykoijScn5ElxdDduGBVJoXv5htxycDNRTSZ4BzSCQog2N j6Vx1ajaPSw1NQabRFcQNDO0b4yvBxULJxxU7Nk5bkmom6HFcTb6noXV9C94a0V9c1qG3UHbuyx9 BXtFxLHpkMVpCAsUQC4rmPhrpi2Gmy6lIuZHO1Kv+IbiX5pWAUA5I9Kqmu5lVk3ojbubeC6tYwpO w8kL3+tLZ2q2kHVVB/vHp9KwdFvpGsXup8+WH2wgcbz/AIUX2tTSSPuUZHTJ/pS5NLt6D57P3VqM 8Q+GZdawV1KGLZyoI6H61yU/gnWLMPI5ivIQMlom5I+la95q1yjBd0YQ/ezVT/hI7q3KiOX5FOQw NQ3Ar37nLu1rAD5nmo+cBB1qotwZPnlLCPd0Bro9ct4Nbt21GzjRLtOJ416OP7w965a6YxfIEwFH IrCWjN4q6uacOpCDcPO4Y4X1HvVi4vInhBZgQRkn1rlg205IyKHnZiAWJFK5Rau5FmxsJ2joKrR7 epJ+lR+btc7enpU0aq68daAsDknnofSkSY9M/jTZPkOOtRnDcjg00yXEvxTZBFU9Qj3gSDqODSRS FW5609238HoaoEjO7DNByac6FWI9Kbnt6Uhh1oIo7UUASQfeP0opbcAscnHFFAG06fOwx360+NMi nOMuxz3oXA71ujgchQn50FQM44NOZxxzTGcHjNAk2ID+Zpud34dqY700OcUmapE44ppbJIqPfTCx PekUok26kL8VFuxnk/jQGOaRSQ4vikLnsKZmmg447+tNIpIeX496cHJPWo1XjPelYEjPatIoHYlD HB9qaJGPBJpqg4GKm2jGT1raMWZSaRLAp4Gav/aPKXrz2qjG+Dkjp6Us7kpkda3i7I5px5mW11OR Wzk8VKmpM2OeTWMjMOv5VLGSTn86FUkTKhDsbP2pnHJ6frQkkm7glT3IqlAzMOO1XFlCkE+lbK7W pyyXLsKYlNyI0YNn+I01lw+wnODjihnA+YcZ6mopHPLAjikkF7l6NgcL29ak3Y47ehqjE528/jRJ ckjr0rXmsjH2bbHTAsxYdqj3sfp70w3JAI7HtQZgYzzgmsvaanSqegxp2csF4qlI+GIPUVOHAbrg 1CdrMSelZTk2axiosgdsDOeKN/CjNOkXjAqEcgr3FctS5107MmVgevUVJGnmzIg6k4qruKk960dC An1i2Q/xOOtYXNbHt+iWa2eiW8fQRx7iPeuF8Q6i095IWbarNz716C5C6fKBwET+leP63et5rkEH LdPxrRdSLbHoN4gt9It4YVUFIQVJ9T1NcldzmKURs2TtzuJ61sapd/aNLsLuJ/laEZA6Ejsa4/Ur tpZAxwCKyqSa0RpSjd3Klw8huWYM2xeVLdqoXN80jlVBUipp7nKkFuTWeW2g89a57t7na6aLum6q 9teoc/I3ysPUVX1N4/tDYJJBIHNZ0bFrqNR/eqe7kQ3DkZ5NUZPQgdgcgnnvUZ46GgAuTjoPWmse cdKCRd1TRHaN2ce1VyRinLIegoAsSyAr6mq4Y96N2BTc0xknXkdRTt2V96jVulK3H400DQ244IP9 7mosdO9Sy/NEhqHpxQIKO1HpR07YoAmtzh2wO3eikg++fpRQBuSSbZHzjNRGbjnpTJWJdgPWoW47 9a3uckYIsiQHvS7sDJP0qqDj/E07du6dam5XKSkn72OM0KfzqEP704NgY/WgqxNxzzUZOKN/eomb JAzSBIeWJ60bufaoycGk3EjgYosXYfnJ6HFKppgkwCB3o3EdKpCJ1Kg8c0ueeOh61AXxle3rSh8D AJ571tF2M2iYNsPTg1IH3HOeKrjJAxye/pTwpBwTxVxbZDSLiMAMHqetPKM65xUMckakAk596me4 QDCnLetdPLZHPK99CPySCMf/AF6kiiJbGOKdG4br1q9ZIHlBx0qowREpvYdDaNGm7b25qG4G0cV2 tpZ2cumSySyhJUHypj71cnqpVWwoGaFUUvdKnh3FKRn+cPKIPNIJQI+nNQsME0x33lVzinchQLcc vAzyDRK3Jx2FV9wRdoOcUOxlTrjFJvQSjqRy3GD1/KmCfBznpUTr1yaYfrzXNJu51KKsWBLvJJ60 15cnAx+FV2bg4pU6VPMPkLI+761E6kMCOtG7aAM8U1nAPt2qZvQIqw7hvr6Vp+GhjxBan/bFZBbn cK0NFuRDqlu7cYcZrBrU15tD3K+nEemygdW45rx/V4jHePEQCcnkV6fqE4MJDN8rqCB+FeZaujQ3 L7zk5ziqlomEdbFnRtZVrRtKuCFUndA56Ke4NY2rkxzsr5VlPHvUVpGklyImZtrnII7CprkLJcmC f95B0V+61g9UdEfdd0YrTMzfMeTSTTDaQpyalnsoEuSqtJtFJ+7hG6NOfU81m0bKbsRwxGKNpW4c jCj096rgF+OpqSVyc89etQgkd8UzMlDLFkdz2pjKGyc4Hamb8kk80hYlQvamICSM9qTpSZJOTRn1 oAcOmaTvRmge9ADlp7cpTBTj9w0DGP8A6gfWmDkcj8ac3+rUZ96bjFMQh60vXr2pDRQBLbruc7fS iiD7x+lFAGnJ99v51CxHGTxTpW+c9+elRM47Vqc6Q4npijPYGoi5A56Um/djtRY0SJM8cUokK8dq j8zIA7jvRuNICQsfWoi+Pc0McqCTj3qMfMOvHY0DRIHJ5FKHI79ajx33cCnrgsT2pgPBPX9Kczfn UeT64FKvzZ5+UdfWrRNh5ODnOTQrZzimgHpwM96kiT86tRbJbSJ41BPU81at4RnLHp2NQIy4A44p ktxtJ2njFdCtHc52nLRE91JGjcAGoAQWB/SqzzZZSvWnhunH0o57stQsjQV8bcflWhbT+Xk1kRSd DnJqys+1CR2rojKyOapC5qvq7xjbk1nS3ZuWPPSqbzyHJbFMjcnJ6Cs+ZXLUXazLYOVPrVZmJcCg TbeCM5puSW4HNNsIxsPHvVmNgF96gUg8MOtPBAOD+FJMmSuRXCnPTrVXlOprSkwyE4zVCWM4z1rG oa0pXVmRBiGzUkZyc1EenXgUqnHGaxuatExb5ulROD17U5WG72oJzQ3cS0GBiTipoH2SK3cHNV24 b+lPVqyejGz11rgX2hWdwp/g2nHqK5zULQT27uwIfGMnuKn8FagLrSp7BzmSP50B/WqepStDL5Mh byycgVo9Ykw0ZkWWn/6RGXbKr90j19fpVPU5ZFuXHygA9B/OtW5c2kYCjMZGVYdaxZczKxf/AFg5 z61ys60U04kOCST1zTZjgAZxTRuD+3oKfcH5Ax6moZa2KjHrTM09h6UzFMQdDSZJpabzTEITSUpp MUwFFOHNNAp60AOAxQ33T60UH19KQxj/AHsDsKZ70u480DheRyelMQnJOe9GRQCRxRQBLB949zii iAjcexx2ooAsyt+8bB70znHPWiXBkbHTNIMehPHNamVgcjH0qI9cCnscsB+VMHII6ChlIVWwKUv7 UikBie1GO1AWF3Z7ZpOnrSE4ztHFG78qB2HZ+Y8dKUt6fjUfA/CnFsdOhpgPDF8+tA4IGc+tIn6e lPUAE9qpIlkiZfBI4qWWYKNoGDioi4VeKgck8mtOblRCjzPUmWYdzimO2TwahG7oMmnNlMDjJ71H O2Xy2JANvQYp2498/hUe/wCX3FNDEcg5qlILE4lKkDnAq0JcLVEHcOvJ7VMhI44/Gt4y0MpRRYLb 4/mOKRSAtRs2enOKmKxrHHsfezD5lx0NO+pPLoWLW3M6tgD5RknNQTHyzxxjtSpI0eSvBFQTSAnn rVS2M0rseZsYPfvTo7gMfmqpu560m4qeDWXMzT2aZprKCMZ/Ckchif0xWeJipGaspKGpt8xm6dhk kXOaiKkVYcg0xueM1g1qXGTI1HWnY7mkx82OwpxwcelJDIyMke1KBTmA446Ume9TJWHe5o6JqMml 6lFcxn7p5HqK7LXIYrhYryLmGYblI7HuK4GMjua6jw7q0Xktpl+3+jyn5GP/ACzb1pxZnezHzY+z ASdumPSuau2aOU7cBM9+1dDqyy6ZceRKvAGVYdGHY1zd44mkZ8cHrWMkdcWmVfMB3ANgmmuQRtzg 9qQqqt6U2XGAec+tZmiGYPPrTcACpAwf2IprdaBkfakOaceKSgQ3FFBHNKKYBilFABNOHFABTJD/ AA/nSs2PY9qZ0bnmmDE7UcjBo6mgnNAhKUCijNAEsH3z9KKW3Xc5+lFAEkn+sbnvTScf40jt87cc Z60jHgVpciwmfek6YoJJ5AFJ+JplD+CR6UpIPvTOgNGeOtFxWHdRTS2ffFLjjjikBGeBj1ouAvOc jr+lGOR7UbwuCBR94HH3u/vQMfuwAc59RTGcE8dKAT09PSgbSpHAx+tO4rBuwR39qXO4cnNNOD/j QBxk9O1K4x+SCeR9KaQAQTz3xTM9KXOTg9aOYLCk+3FGe3akzjvmgepNFwJBhTwfepFJ71Ev3sjk VKuW6DFdEH0IkTw+UJj5wKpjPFKjYPGR6VGN3Q09Bk1rFGctiTfg/wA81FICTlqWf2pgJI55pzZM V1GgKM+oprHOSKeE6t0FQk1izRADx71MhABOarMefalV8AVMZ2dhuNy0JsGjzc4NQqemaXIpMjlJ C2eaVX21GG4xSbjipCxK7c1Hv5PcUhbimk1M2NInSTn61ZjY4yPwqip71PG2O9SmROJ1NhrFvqFo NN1YnaP9TOOsZ/qKoajpU2lybZlDRv8A6uVeVcVk8n2rUsNfms4DbToLi1brG/P5elU9RQlymTNC Q2cVDIvyH1rcuLazuxv06bbn/ljKeR9DWZNC8RIlRkPuKxasdUZJ7GbjFKr9mqZ1ANQsKVh7C4ye DTSPako3Ed6LDuLj2pcUzee3NP8ALkbk8D3p2C6QZA9zTS3PP5UMNo+Xr60zvkjjvTsK9xSeeTSA UtJg9u9FgExSUtBwegpAHGPekpSc0pxjIoAktydx+lFFsSrn6UUAKw+dgT3oboCTQ/8ArD7mgnr7 VaJY3GV68DtQOnHGKDj86Rs9aYw45AySaTP8NBXjNGfakMdyP/r00ZzxRnj1pOT9DSuAo96cAQM9 jTQSO1O/hOR171SABzzggUKOTkfhShc5xzjtSLgAk96oQHrSE88dKXAJGeKbnNSwDrwOgoIz259a TB4p3GcZxSAO3I6UvrSZKjHrS4H41SAUHnGMmpVfAx0NRKxUU773XOa1iyWiQsdw/pT92MY6mo0U gYPWlH3wSMZrVNkNE0pLopHaoMkew96mzlcA9KruOQT3pzYo9iRnLY9BULnqCPp7U4cZFNbk1lLY taDM8UfhSEbTilBPT1rEocpPTtUhPYVF0OFNODE4Hp3q0yWhxbDD2pQTTWIGTTowTzngUC6Dj6dj TSQD64pJGHApo9R1qJ7gtiRSKkRiDUIPHtTgcVImi0rU/AI9/SqobGPeplfmqRi42EYEc5wc1Yiv JQAGbep/hbmoHwTmk6c0DuWZEhmGWhCn1U1XazhP3WcVLG2fanY59BQkgc5LZlU2UY/jbFItrEDy CfqatdenFR455p8qF7ST6gsaqPkVR71FIuSasDnoKayluaLCUnfUpMlRlcZq26HGPSq0mRxx1qGj eMrkPtS5H0pD7Un1pGouBzzSEYpT9OtJSYw7e1GKOhozSAlg4Y89qKLbG859KKAB+XOeAT0pMgce hocfO3OOetN5zzVAOADZ5wOwoJPrwOlJ0GaQ9fSncQufl69aQnP3qM8EYpB1/wAam4xT7dKTJB6n 3oPp60ZIJ70gFJ+bJNGefak9u3ajOeKdwFDYoPX2pB3HFH+RTuAuQP8AGk9xQTn60E5xnpQAbqXj PNN/lS/XrRcBd3NP46jv2pnTHH0NPC8Zx361cWJgCMdOKVXwx4xSMMdO9Jn1/A1dxWJg5PYc05Xy B8vSoDkY9BS5KgZI+lUpk8pIzYPXFNzubjn2pAN3XmpAFGCOvpVXuGw04/Goz8vOOtTsgP1qFzzy OelKQIYRyMU2nE/pSE1gWAFOB20YwM0hPGKq9hbig7jz0oLjB9aYTjgdPWk5qXIdh2eacDxmmU7H PHNSA8Y696XNMBp3GKCbDwwx71IrYOKhB9acDTRDRZDZpe3SolbIAz+FPU5qjJqw4MQTzUwIcCo9 uaevy/hTsTcCKCM1J94Um0jmmiXoR4/KnjHfvQUxQB+dAtxrqCDVOZPSrgJNRvFmk0XCVjOZMH29 aTHrVl4yueKgZcVDR1RlcZyOnSjNLjn0pOSTxSLEx3ox+NGcHpxR1pASwDLH1xRSwklyQe1FICV4 VLsefvGlW3TzMc4xmiiqEJ5CFCeevrTRCvv+dFFIBDCpx1pfITjrz70UUhgYEz3496cbdMd+maKK AGeSoPegwr70UUAOeBM9+lN8lfeiigBVgTk80v2ZD69cdaKKAE8lDu68UqwIx5z+dFFMBRApbHOM +tOECEN1496KKuImN8hOvPX1oaFff86KKpiAQrjvQYV2DrRRQMcsYHTNO8oEg5NFFWtiWPjiXPU/ nUckCEnrRRTlsJbkPkr7/nSiBc96KKwNBfJXHf8AOgwrx1oopyJD7OmD1/Og26Y7/nRRUjFECe/5 0nkJ7/nRRQIUwID36etAhU+v50UUAL5Cg9/zpRCvvRRQJkiQrjvUwhXGeevrRRVGUiVIl96kEKgH rRRVIxe45IV568VKkSkUUUxCtAmM81E0K89aKKZCE8lQe9OeBAM80UUdB9StJAnTmqstugXPPX1o orNnTTIGhXOec0nkqPX86KKk3G+SvvSiFc96KKGMmtrdDIRzjGetFFFAH//Z --b1_0e98cff996a4ab0ce835837308589a35--