Date: Sun, 7 Aug 2022 21:52:31 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Kuwento ng Paglikha (bahagi 1 ng 2) Message-ID: X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 3.235.140.84 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_ba2e4eb3ba262e6571b54987e632f199" --b1_ba2e4eb3ba262e6571b54987e632f199 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_ba2e4eb3ba262e6571b54987e632f199" --b2_ba2e4eb3ba262e6571b54987e632f199 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 10 :: Lesson 15 Kuwento ng Paglikha (bahagi 1 ng 2) Deskripsyon: Ang unang aralin na nagpapaliwanag sa pinagmulan ng paglikha mula sa perspektibo ng Islamikong cosmolohiya, kinikilalala na ang Allah ang nag-iisang Tagapaglikha ng lahat ng bagay. Sinasabi rin sa araling ito ang tungkol sa pagsasalarawan ng Kahanga-hangang Trono at ang Luklukan. Ni Imam Kamil Mufti (© 2016 NewMuslims.com) Nai-publish sa 03 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 54 - Nag-email: 0 - Nakakita: 8912 (daily average: 6) Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Kaisahan ng Diyos (Tawheed) Mga Layunin · Upang pahalagahan na nilikha ng Allah ang lahat. · Upang malaman ang tungkol sa paglalarawan sa Trono. · Upang malaman ang tungkol sa paglalarawan sa Luklukan. Mga Terminolohiyang Arabik . Arsh - Trono · Kursi - Luklukan. · As-sama ad-dunya - Ang unang Kalangitan. · Firdaws - Ang mataas na bahagi ng Paraiso. · Surah – Kabanata ng Quran. Ang Allah ang Lumikha ng Lahat ng Bagay Paano nga ba nagsimula ang lahat ng ito? Allah. Wala nang iba. Ang Propeta ng Islam ay tinanong, “O Sugo ng Allah, Nasaan ang ating Panginoon bago Niya nilikha ang Kanyang mga nilikha ?” Sinabi niya: “Walang anumang umiiral maliban sa Kanya, walang nasa ilalim Niya at walang nasa ibabaw Niya.”[1] Isipin kung gaano kahanga-hanga iyon, nais nitong ipabatid na walang anumang bagay kundi ang Allah na Siyang karapatdapat; ang nilikha ay nangangailangan sa Allah at wala nang iba dahil sa simula pa lang ay nandoon na ang Allah at wala nang iba pa. Ang Allah ay nagsabi sa Quran: “Ang Allah ang Tagapaglikha ng lahat ng bagay at Siya ang Tagapangalaga sa lahat ng bagay.” (Quran 39:62) Kaya lahat ng bagay maliban sa Allah ay nilikha Niya, nasa ilalim ng Kanyang kapangyarihan at ng Kanyang pamamahala, at sinanhi Niyang umiral ito. Si Jubayr, kasabayan ni Propeta Muhammad ay inilarawan ang kanyang sarili, na sinabi, “Isa ako sa pinakamatinding kalaban ng Propeta,” at sinabi niya, “galit ako sa kanya higit kaninuman dito sa mundo,” ngunit may kakaibang nangyari. “Isang pagkakataon ako ay napadaan sa moske at narinig ang Propeta na dinadalit ang talata mula saSurah at-Toor (Quran 52:35-36), ‘Sila ba ay nilikha mula sa kawalan o sila mismo ang nagmumungkahi na sila ang mga tagalikha?O nilikha ba nila ang langit at ang lupa? Sa halip wala silang ideya,sila ay nasa kalituhan!’” Sinabi ni Jubayr na sa sandaling iyon habang sinasabi iyon ng Propeta, kahit na hindi pa man niya opisyal na tinatanggap ang Islam hanggang sa mga huling sandali ng kanyang buhay, “ang pananampalataya ay pumasok na sa kanyang puso.Alam ko sa puntong iyon na talagang walang paraan na paniwalaang walang Diyos!” Kung mauupo ka sa isang sulok at tanggalin ang mga posibilidad kung paano tayo at lahat ng iba pa sa paligid natin ay narito, matutuklasan mo na walang ibang paraan upang ipaliwanag ito maliban kay Allah. Paglikha sa Tubig at sa Throne (Arsh) Si Propeta Muhammad ay nagsabi: “Walang umiral kundi Siya, na walang nasa ilalim Niya o nasa ibabaw Niya. Pagkatapos ay nilikha Niya ang Kanyang Trono sa ibabaw ng tubig.”[2] Sinasabi sa atin ng Propeta na nauna ang Allah at wala ng iba pa. Pagkatapos, nilikha Niya ang tubig at ang Trono (Arsh). Nilikha sila hindi ng sinumang mga anghel at nilikha bago pa ang paglikha sa mga kalangitan at kalupaan. Si Propeta Muhammad ay nagsabi, “Nandoon na ang Allah, at walang sinuman ang kasama Niya, at ang Kanyang Trono ay nasa ibabaw ng tubig. Isinulat Niya ang lahat ng bagay sa Aklat (sa kalangitan) at nilikha Niya ang mga kalangitan at kalupaan.”[3] Lahat ng mga bituin, mga planeta, mga kalawakan ay nasa ilalim ng “unang kalangitan” (As-sama ad-dunya). Maraming beses na binanggit ng Diyos sa Quran na siya ang Panginoon ng Maluwalhating Trono, dahil ito ay isa sa mga nangunguna sa lahat at pinaka-kahanga-hanga sa kanyang mga nilikha. Paglalarawan sa Trono 1. Nilikha ng Allah ang Trono sa Ibabaw ng Tubig Ang Allah ay nagsabi, “At Siya ang lumikha ng langit at lupa sa loob ng anim na araw at ang kanyang trono ay nasa tubig.” (Quran 11:7) 2. Ang Trono ay ang Bubong ng Paraiso Ang propeta ay nagsabi: “Kung hihiling ka kay Allah, kung gayon ay hilingin mo sa Kanya ang (Paraiso ng) Firdaws, dahil ito ang pinakamataas na bahagi ng Paraiso, at sa ibabaw nito ay ang Trono ng Pinaka-Mahabagin, at mula dito ay dumadaloy ang mga ilog sa Paraiso.”[4] 3. Ang Trono ay nasa Ibabaw ng mga Kalangitan at sa Ibabaw ng Lahat ng Nilikha Si Abdullah Ibn Masud, isang Kasamahan ng Propeta, ay nagsabi, "Sa pagitan ng pinakamababang langit at ang isa pagkatapos nito ay nasa layong limang daang taon, at sa pagitan ng bawat dalawang kalangitan ay may layo na limang daang taon, at sa pagitang ng ika-pitong langitat ngKursi ay nasa layo na limang daang taon, at sa pagitan ngKursi at ng tubig ay may layo na limang daang taon, at ang Trono (Arsh) ay nasa ibabaw ng tubig. Ang Allah, ang Pinaka-Makapangyarihan, ay nasa ibabaw ng Trono. At walang mga gawa ninyo ang maitatago sa Allah.”[5] 4. Ang Trono ay may mga Haligi Ang propeta ay nagsabi: “Mawawalan ng malay ang mga tao sa Araw ng Pagbabangong-Muli at ako ang unang magkakaroon ng malay, at masdan, Makikita ko si Musa na nakakapit sa mga haligi ng Trono. Hindi ko alam kung nauna siyang nagkamalay sa akin o di nasali dahil sa pagkawalang-malay niya sa bundok ng Toor (sa Sinai).”[6]) 5.Mga Anghel na Nagbubuhat Nito Ang Allah ay nagsabi: “Ang mga (anghel) na nagbubuhat ng Trono at ang mga nasa palibot nito ay niluluwalhati ang papuri sa kanilang Panginoon.” (Quran 40:7) Sinabi rin Niya: “At ang mga anghel ay nasa mga gilid nito, at ang walong mga anghel, sa Araw na iyon, ay buhat-buhat ang Trono ng inyong Panginoon .” (Quran 69:17) Bukod dito, binabanggit ng Allah ang mga dakilang anghel na nagbubuhat ng Trono. Sila ay malalaki't maririlag na mga nilalang mula sa mga mainam na anghel ng Allah.Sa Araw ng Paghuhukom, binabanggit sa atin ng Allah na mayroong walong mga anghel na nagbubuhat ng kanyang Trono (Quran 69:17). Ang Propeta ay nagsabi, “Pinahintulutan akong sabihin ang tungkol sa isa sa mga anghel ng Allah, ang Makapangyarihan, ang Pinaka-Malakas, na isa sa mga taga-buhat ng Trono at (upang sabihin sa inyo) na ang layo sa pagitan ng kanyang tainga at balikat ay pitong-daang taon na paglalakbay.” (Abu Dawud) Isinalaysay din sa pananalitang ito, “Ang layo ay (katulad) ng pitong-daang taon na paglipad ng isang ibon.”[7] Ipinapahayag sa atin ng Diyos na ang mga anghel na iyon na nagbubuhat ng Kanyang Trono at ang mga nasa paligid nito ay lumuluwalhati ng papuri sa Kanya, at humihiling ng kapatawaran para sa mga naniniwala. Sila ay nananalangin para sa kanila na nagsasabing “Aming Panginoon, saklaw mo ang lahat ng bagay ng Inyong awa at kaalaman, kaya't patawarin yaong mga nagsisisi at sumunod sa Inyong landas at pangalagaan sila mula sa kaparusahan sa Impiyernong-apoy.” (Quran 40:7) Niluluwalhati nila ang Allah at ipinapahayag ang Kanyang pagiging ganap upang ipakita na Siya ay malaya saTrono at malaya sa mga nagbubuhat nito. Ang Allah ay hindi nangangailangan ng Trono o kailangan ang mga nagbubuhat ng Trono. Ang Luklukan (Kursi) AngKursi ay isang luklukan na katulad ng isang hagdanan sa Trono at ang Allah ay nasa ibabaw ng Trono, subalit walang anumang bagay ang naitatago sa Kanya. AngKursi, ang Luklukan, lamangay nagtataglay ng lahat ng kalangitnan at kalupaan sa ilalim nito (Quran 2:255). Si Propeta Muhammad ay nagsabi, “Ang Luklukan bilang kaugnay ng Trono ay hindi hihigit sa isang singsing na bakal na inihagis sa malawak na disyerto sa mundo.” (Tafsir Tabari) Walang anumang palatandaan kung gaano kadakila ang Trono sa laki nito at malinaw na hindi natin matatantiya ang kadakilaan ng Allah mismo. Hindi malayo ang Allah; Binibigyang diin niya sa buong Quran na kasama Niya tayo saan man tayo naroon. SaSurah al-Hadid (Kabanata 57), pagkatapos sabihin ng Allah na Siya ay umakyat sa Kanyang Trono, Sinasabi niya sa atin na alam Niya ang lahat ng bagay na pumapasok at lumalabas sa lupa, lahat ng bagay na bumababa mula sa langit at kung ano ang umaakyat dito, sa madaling salita, Alam niya ang pinakamaliit na detalye ng lahat ng bagay (Quran 57:4). Alam nating si Allah ay nasa itaas ng Kanyang Trono, ngunit Siya ay Makapangyarihan at ang Kanyang kaalaman ay sumasaklaw sa lahat. Talababa: [1] Ibinilang nasahih ni Tabari athasan ni Tirmidhi, Dhahabi at Ibn Taimiyya, Tirmidhi, Abu Daud [2] Tirmidhi, Ibn Majah [3] Saheeh Al-Bukhari [4] Al-Bukhari, Musnad [5] “al-`Adhamah” ni Abu Ash-Shaykh al-Asbahani, “Al-Mujalasah wa Jawahir Al-`Ilm” ni Ahmad ad-Daynuri, “An-Naqd” ni Ad-Darimi, “Sharh I`tiqad Ahl AsSunnah wal Jama`ah” ni Al-Lalikai, “Ithbat Sifat Al-Ulu” ni Ibn Qudama. [6] Saheeh Al- Bukhari [7] Ibn Abi 'Asim Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/340/kuwento-ng-paglikha-bahagi-1-ng-2/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_ba2e4eb3ba262e6571b54987e632f199 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Kuwento ng Paglikha (bahagi 1 ng 2)

Deskripsyon: Ang unang aralin na nagpapaliwanag sa pinagmulan ng paglikha mula sa perspektibo ng Islamikong cosmolohiya, kinikilalala na ang Allah ang nag-iisang Tagapaglikha ng lahat ng bagay. Sinasabi rin sa araling ito ang tungkol sa pagsasalarawan ng Kahanga-hangang Trono at ang Luklukan.

Ni Imam Kamil Mufti (© 2016 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 03 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 54 - Nag-email: 0 - Nakakita: 8912 (daily average: 6)

Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Kaisahan ng Diyos (Tawheed)


Mga Layunin

·       Upang pahalagahan na nilikha ng Allah ang lahat.

·       Upang malaman ang tungkol sa paglalarawan sa Trono.

·       Upang malaman ang tungkol sa paglalarawan sa Luklukan.

Mga Terminolohiyang Arabik

     .   Arsh - Trono

·       Kursi - Luklukan.

·       As-sama ad-dunya - Ang unang Kalangitan.

·       Firdaws - Ang mataas na bahagi ng Paraiso.

·       Surah – Kabanata ng Quran.

Ang Allah ang Lumikha ng Lahat ng Bagay 

Paano nga ba nagsimula ang lahat ng ito? Allah. Wala nang iba. Ang Propeta ng Islam ay tinanong, “O Sugo ng Allah, Nasaan ang ating Panginoon bago Niya nilikha ang Kanyang mga nilikha ?” Sinabi niya: “Walang anumang umiiral maliban sa Kanya, walang nasa ilalim Niya at walang nasa ibabaw Niya.”[1]

Isipin kung gaano kahanga-hanga iyon, nais nitong ipabatid na walang anumang bagay kundi ang Allah na Siyang karapatdapat; ang nilikha ay nangangailangan sa Allah at wala nang iba dahil sa simula pa lang ay nandoon na ang Allah at wala nang iba pa.

Ang Allah ay nagsabi sa Quran:

“Ang Allah ang Tagapaglikha ng lahat ng bagay at Siya ang Tagapangalaga sa lahat ng bagay.” (Quran 39:62)

Kaya lahat ng bagay maliban sa Allah ay nilikha Niya, nasa ilalim ng Kanyang kapangyarihan at ng Kanyang pamamahala, at sinanhi Niyang umiral ito.

Si Jubayr, kasabayan ni Propeta Muhammad ay inilarawan ang kanyang sarili, na sinabi, “Isa ako sa pinakamatinding kalaban ng Propeta,” at sinabi niya, “galit ako sa kanya higit kaninuman dito sa mundo,” ngunit may kakaibang nangyari.   “Isang pagkakataon ako ay napadaan sa moske at narinig ang Propeta na dinadalit ang talata mula sa Surah at-Toor (Quran 52:35-36), ‘Sila ba ay nilikha mula sa kawalan o sila mismo ang nagmumungkahi na sila ang mga tagalikha? O nilikha ba nila ang langit at ang lupa? Sa halip wala silang ideyasila ay nasa kalituhan!’”

Sinabi ni Jubayr na sa sandaling iyon habang sinasabi iyon ng Propeta, kahit na hindi pa man niya opisyal na tinatanggap ang Islam hanggang sa mga huling sandali ng kanyang buhay, “ang pananampalataya ay pumasok na sa kanyang puso. Alam ko sa puntong iyon na talagang walang paraan na paniwalaang walang Diyos!”

Kung mauupo ka sa isang sulok at tanggalin ang mga posibilidad kung paano tayo at lahat ng iba pa sa paligid natin ay narito, matutuklasan mo na walang ibang paraan upang ipaliwanag ito maliban kay Allah.

Paglikha sa Tubig at sa Throne (Arsh)

Si Propeta Muhammad ay nagsabi: “Walang umiral kundi Siya, na walang nasa ilalim Niya o nasa ibabaw Niya. Pagkatapos ay nilikha Niya ang Kanyang Trono sa ibabaw ng tubig.”[2]

Sinasabi sa atin ng Propeta na nauna ang Allah at wala ng iba pa. Pagkatapos, nilikha Niya ang tubig at ang Trono (Arsh).  Nilikha sila hindi ng sinumang mga anghel at nilikha bago pa ang paglikha sa mga kalangitan at kalupaan. Si Propeta Muhammad ay nagsabi, “Nandoon na ang Allah, at walang sinuman ang kasama Niya, at ang Kanyang Trono ay nasa ibabaw ng tubig. Isinulat Niya ang lahat ng bagay sa Aklat (sa kalangitan) at nilikha Niya ang mga kalangitan at kalupaan.”[3] Lahat ng mga bituin, mga planeta, mga kalawakan ay nasa ilalim ng “unang kalangitan” (As-sama ad-dunya).

Maraming beses na binanggit ng Diyos sa Quran na siya ang Panginoon ng Maluwalhating Trono, dahil ito ay isa sa mga nangunguna sa lahat at pinaka-kahanga-hanga sa kanyang mga nilikha.    

Paglalarawan sa Trono

1.  Nilikha ng Allah ang Trono sa Ibabaw ng Tubig

Ang Allah ay nagsabi, “At Siya ang lumikha ng langit at lupa sa loob ng anim na araw at ang kanyang trono ay nasa tubig.” (Quran 11:7)

2.  Ang Trono ay ang Bubong ng Paraiso

Ang propeta ay nagsabi: “Kung hihiling ka kay  Allah, kung gayon ay hilingin mo sa Kanya ang (Paraiso ng) Firdaws, dahil ito ang pinakamataas na bahagi ng Paraiso, at sa ibabaw nito ay ang Trono ng Pinaka-Mahabagin, at mula dito ay dumadaloy ang mga ilog sa Paraiso.”[4]

3.  Ang Trono ay nasa Ibabaw ng mga Kalangitan at sa Ibabaw ng Lahat ng Nilikha 

Si Abdullah Ibn Masud, isang Kasamahan ng Propeta, ay nagsabi, "Sa pagitan ng pinakamababang langit at ang isa pagkatapos nito ay nasa layong limang daang taon, at sa pagitan ng bawat dalawang kalangitan ay may layo na limang daang taon, at sa pagitang ng ika-pitong langit at ng Kursi ay nasa layo na limang daang taon, at sa pagitan ng Kursi at ng tubig ay may layo na limang daang taon, at ang Trono (Arsh) ay nasa ibabaw ng tubig. Ang Allah, ang Pinaka-Makapangyarihan, ay nasa ibabaw ng Trono.  At walang mga gawa ninyo ang maitatago sa Allah.”[5]

4.  Ang Trono ay may mga Haligi

Ang propeta ay nagsabi: “Mawawalan ng malay ang mga tao sa Araw ng Pagbabangong-Muli at ako ang unang magkakaroon ng malay, at masdan, Makikita ko si Musa na nakakapit sa mga haligi ng Trono. Hindi ko alam kung nauna siyang nagkamalay sa akin o  di nasali  dahil sa pagkawalang-malay niya sa bundok ng Toor (sa Sinai).”[6])

5. Mga Anghel na Nagbubuhat Nito

Ang Allah ay nagsabi: “Ang mga (anghel) na nagbubuhat ng Trono at ang mga nasa palibot nito ay niluluwalhati ang papuri sa kanilang Panginoon.” (Quran 40:7)

Sinabi rin Niya: “At ang mga anghel ay nasa mga gilid nito, at ang walong mga anghel, sa Araw na iyon, ay buhat-buhat ang Trono ng inyong Panginoon .” (Quran 69:17)

Bukod dito, binabanggit ng Allah ang mga dakilang anghel na nagbubuhat ng Trono. Sila ay malalaki't maririlag na mga nilalang mula sa mga mainam na anghel ng Allah. Sa Araw ng Paghuhukom, binabanggit sa atin ng Allah na mayroong walong mga anghel na nagbubuhat ng kanyang Trono (Quran 69:17). Ang Propeta ay nagsabi, “Pinahintulutan akong sabihin ang tungkol sa isa sa mga anghel ng Allah, ang Makapangyarihan, ang Pinaka-Malakas, na isa sa mga taga-buhat ng Trono at (upang sabihin sa inyo) na ang layo sa pagitan ng kanyang tainga at balikat ay pitong-daang taon na paglalakbay.” (Abu Dawud) Isinalaysay din sa pananalitang ito, “Ang layo ay (katulad) ng pitong-daang taon na paglipad ng isang ibon.”[7]

Ipinapahayag sa atin ng Diyos na ang mga anghel na iyon na nagbubuhat ng Kanyang Trono at ang mga nasa paligid nito ay lumuluwalhati ng papuri sa Kanya, at humihiling ng kapatawaran para sa mga naniniwala. Sila ay nananalangin para sa kanila na nagsasabing “Aming Panginoon, saklaw  mo ang lahat ng bagay ng Inyong awa at kaalaman, kaya't patawarin yaong mga nagsisisi at sumunod sa Inyong landas at pangalagaan sila mula sa kaparusahan sa Impiyernong-apoy.” (Quran 40:7)

Niluluwalhati nila ang Allah at ipinapahayag ang Kanyang pagiging ganap upang ipakita na Siya ay malaya sa Trono at malaya sa mga nagbubuhat nito. Ang Allah ay hindi nangangailangan ng Trono o kailangan ang mga nagbubuhat ng Trono.

Ang Luklukan (Kursi)

Ang Kursi ay isang luklukan na katulad ng isang hagdanan sa Trono at ang Allah ay nasa ibabaw ng Trono, subalit walang anumang bagay ang naitatago sa Kanya. 

Ang Kursi, ang Luklukan, lamang ay nagtataglay ng lahat ng kalangitnan at kalupaan sa ilalim nito (Quran 2:255).  Si Propeta Muhammad ay nagsabi, “Ang Luklukan bilang kaugnay ng Trono ay hindi hihigit sa isang singsing na bakal na inihagis sa malawak na disyerto sa mundo.” (Tafsir Tabari) Walang anumang palatandaan kung gaano kadakila ang Trono sa laki nito at malinaw na hindi natin matatantiya ang kadakilaan ng Allah mismo.

Hindi malayo ang Allah; Binibigyang diin niya sa buong Quran na kasama Niya tayo saan man tayo naroon. Sa Surah al-Hadid (Kabanata 57), pagkatapos sabihin ng Allah na Siya ay umakyat sa Kanyang Trono, Sinasabi niya sa atin na alam Niya ang lahat ng bagay na pumapasok at lumalabas sa lupa, lahat ng bagay na bumababa mula sa langit at kung ano ang umaakyat dito, sa madaling salita, Alam niya ang pinakamaliit na detalye ng lahat ng bagay (Quran 57:4). Alam nating si Allah ay nasa itaas ng Kanyang Trono, ngunit Siya ay Makapangyarihan at ang Kanyang kaalaman ay sumasaklaw sa lahat. Talababa:

[1] Ibinilang na sahih ni Tabari at hasan ni Tirmidhi, Dhahabi at Ibn Taimiyya, Tirmidhi, Abu Daud

[2] Tirmidhi, Ibn Majah

[3] Saheeh Al-Bukhari

[4] Al-Bukhari, Musnad

[5] al-`Adhamah” ni Abu Ash-Shaykh al-Asbahani, “Al-Mujalasah wa Jawahir Al-`Ilm” ni Ahmad ad-Daynuri, “An-Naqd” ni Ad-Darimi, “Sharh I`tiqad Ahl AsSunnah wal Jama`ah” ni Al-Lalikai, “Ithbat Sifat Al-Ulu” ni Ibn Qudama.

[6] Saheeh Al- Bukhari

[7] Ibn Abi 'Asim

--b2_ba2e4eb3ba262e6571b54987e632f199-- --b1_ba2e4eb3ba262e6571b54987e632f199 Content-Type: image/jpeg; name="Story_of_Creation_(Part_1_of_2)._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Story_of_Creation_(Part_1_of_2)._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMg IyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09 PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCAGwAbQDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDxmiii gAooooAKeBTQKfimgCilooASloopgJiilpKQBRilooASilopgJRSj3oA4oATFFLRSAT60UtJQAUU tHrTASnyiMP+5LFcfxdc0yigAoopdpKlgDgdTjpQAlFFKoz7UAJRRRSAKKKKYBRRRSAKKKKYCl2K qCeF6UnU0UUAFFFFABRRRSAKKKKACiiigAAyQB1NK6sjFWGCOopKOv8A9emAUUUUgCiiimAUUUUA R0UUVIBQKKcKAACnUAUtMAooooAKKKdGEMiiQlUJ5I7CmA2iprtII7p1tZGlhB+VyME1DQwCiiig AooooAKSlopAJS5yAKKKADFFFFMAooopAFJS0UAFKHZVKhiFbqPWkopgJRS0UAJS0UUgCkpaKAEo pakgnaAvtVDvXadwzTAipaKKQCUUtFACUUuCfwpBQAYopaKYCYzR3paONpyTu9KAEoopaQCUUtFM BKMUtFACYopaSgAooopAR0UUUgAU9eO1IKcKYC0UUUAFFFFAAcE8UUVNDayzxSyxgFYhl+cYFMCG ik7UvegAooooAKKKsD7H9gfd5gvNw24+7toQFeiikoAWinoIjFJvLCT+DHQ/WmUAFFFFAAcdhRRR QAUUUUgCigYwcj6UUwEqRosSbYm83jOVFMp8M8lu++FyjYxkelABCglmRGcRhjgu3QU2RdkjKGDY OMjoab1paACiiikAUUUUAFFAxRQAUUUUAJSiiigAooopgFFWJ4rZLaB4JmeVs+YhH3Kr0NWBBRSU tIBKWkpaYBSUtFABRRSUAFFXLbTpLmISJJCoJxhmwaKfK+wuZGfQKKcBUDFFOpAKWqAKKKKQBRSj k4oIwTTASlBIzgmkpaAEoopaQCUUUUwCpobOe4ikkhjLpENzkfwioaek0kausbsquMMAfvD3oXmJ jKKKACSAOpoGFFKQVJBGCO1JQAYzj1oIKkgggjtQCQc9xTndpHLuxZj1JoAbRRSsoAGGzkZ+lACU UUUgCijtRTAVwA2Acj1pKKKACkpaKACij0pWILHaMA9BQAlFAo70gCiiigAooooAKKKKACiiigAo ozxiigBKWiigAqWFYWWTzpGRgvyYGcn0NRUHGeOlMBKkjWNg+99pC5XjO4+lMooAmlkt3ghWKJkl UHzGJ4akubZ7WQI7IxKhgUbIwafcXnn2sEPkxJ5II3qPmf61XpsSExRS80UhkYFPApAKcKQBilpK WmAUUUUAJS9aByaDQAUAZNFAJByOtACUUp55pzmMogRSrgfMc8GgBlLSUUAFFLRQAlFLSUAL160l FLQAlFLSUgCiiimAUUGikAUUtJQAUUUYpgP81vJMWRsJz05zTKKKACiiigAoqzaizMc32syhwn7r Z0Le9VqLAFFBopAFFFFABRRQaACiiigAopaSgAooxS0AJiig0UAFFGKKYBRTpCjbfLUrgfNz1NNo AdLI0z7nPzdOBiim0UAApaMUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFHagAooooAKKKKAA0YJ6A4HoKUFfLI25 bPDelTW99NbQTwxbdk42vlcnHtTEyvRRS0hiUtJ3ooAKKKOKACiiigAo4zz0oooAXvx0pKUkZ4pK ACiilpAJSk5UD0pKKYBRRRQAUUUUAFKBlSewpKKAFpKKKACilopAFFFJTAWiikpALRRRQAlFLSUA FFFLQAlFFFACdKKdRQAUUUUwCiiloAKKOhooAKKKSgBaSiigAooooAKSlpKBBRRRQAUUUUAFFFFA BRmiigYUUUUAGaKKKACiiigAooooAKM0maKBC0UUUDCiiigBaSiigApaSigBaQ0UUALRSUUALRQB ngdTQRg49KACiijFABRRRQAlLRRQAUlLRQAhOKKKKAFooooAKWkpaACiikoELRSUUAFFLSUAFFFJ QAUUUUAFFFFABRRSUALRSUUALRSUuaACikpaADNJRRQAUUtFACUtJRQAUUUUAFFFFABS0lGaAFop KWgAooooAKKKKAFopKKAFooooGFFLnjGB9aSgAzRS0lAClSoHvSUUUABooooAKKKKACikpaAClpK KAClpM9qM0CF96SikoAXNGaSigAooozQAUUlFABmiiigAooooAKKKKACijHFLQAmKWiigBKKWimA GkpT2ooACpABIOD0PrSU4sxUKSdo6D0ptABRS0lIB7hAqlGJOPmB7UyijFMAoowT2opAGaKUcUlA BSkFSVYEEdjRwACDz6elK7tIxZyWY9zTASigUZpAFFFFABS0lFAC0UUUAFFFFABS0lFAwooooAKK M0UAJRSjbg5Jz2FJQAUtJRQAUUUUCCiiigAopKKAFpKmWSEW7q0R83+FwelQ02AUUUUgCg0UUAFF FFABRS0UwCiigUAFFLRQITFLiiigANGKUjikpgJilxS0qBd43khc8kUWARQufnJA9qbinOAGO0kr ngmkoASilopACuyZ2nGRg0lGKMUAFJS0UDEopaKQBRxt6ndnp2pKKAFopKWgAooooAPxpaSjNAC0 UlFAC0UdqlW3ka3edQPLQgMc0WAiopKchAdSw3KDyPWgY2inzNG0rGFCkZPCk9KKAI6WkozSAWig HByOopCSST3NMBaTNGaKAFpKKTNAC0UlFACkk4z2opKKBC0UlLQAUUUUAFLRQKYBRilFFAgopcUU wCjFLijFOwhKKdijFFgDHFJUmPlpuKAHbo/IxsPmZ+9njFR07FGKb1AbQqFyQozgZ4pcUKSpJUkf SlYBuKSnYpKVhiUU7FIaAG4opaKQCUUADIz0o4yaBhSUtFIBKWkooAWijOaSgBaKM0UAFFAooAKA e2ePSiigApaDjAwaSgYtFJmikA3NFFFMAoopKAFozSUUALRSUUALnGfWikpaBBS0lFAC0UlLQAUt GKKYBjNLRSimITFLiilApgGKXFLilxTEJilxS4pcUCG4pelLilxTsAuPkpmKmAylMxRYQzFGKdij FFhjcUmKfikxSsAzFJin4pcd6AIyOKSnkU0ikMbikp2KSkMSkIpxFJSASijFFAxMUUtJSAVVBDEs AR2PekoooAKKKM0ALRSUUDFozSUUALmikooAWikzRQA3NGaKSgBc0UlFAC0UUlAC0UUUAFLSUUAL RRRQIWiilpgApxGPekFKOKYgApcU7bkZFGKdhCAUoFOApcUxCYpQKXFOAp2AbilC08ClAqrCuM20 uKeFpdtOwrgo+Q0zFWEX5DUeKdhXI9tG2pNtJtpWHcjK0m2pMUmKVguR7aG9Kl24HvTCAQPWhody PFNIqQimkVNhjCKbipCKaRSGMopxFNNKwCUnSlNJUjCkpaSgYUlLSUgF6YNK7F2LHGT6U2igAozS UtAwzRRSUALRmkooAsLaOyhgyYIz1oqDPvRT0FqNoooqRhRRRQAUUUUAFLSUtMAoopaACilooEGK UUCnYpiAClFApwFUIF4qUAMPemAU5ciqQgxilAqVQHHvRsIPNVYVxgFOApwWnBapIm40LTgtOC04 LVJCuMxS7aeFp22nyiuEa/Kaj21ahX5TURXmq5RXIttJtqbbSbaXKFyHbSqlSbaVlwMUuUdyBhmm FamK00rUtDTISKaVqYrTCKloq5FTSKlIphFS0URkU01IaaRUjGUlONIaljGmkNKaKQCUlLRkYORz 2pDEpKKKBhRRSUALRSUUALRSUUALRSUUgCiiigAooooAKKKKAFooopgLRRS0CClFJ1pwpiAU6gUo qkAAU8CkAp4GapIkAKeBQBTwtWkJiKMVYTDjB61GFp6irSIYpjKmlC1NGQw2tStCV+lachNyILTg lPC08LVqImyMJTglShc4p4jqlAnmGwJ1qNk+Y1et4uTxUbxfMeKv2egubUqbPak2VaMftSCLJ6Uu QfMQLH3qNlyatuuOBUJSpcATK5WmFaslaYUqHApMrlaYy1YK1Gy1DiUmQEUwip2WoytZtFJkJFNI qUrxUZFZtFojIpKcRTTUsY2kNONNNSxjTRS0lSMSjvRRQMG69Me1JQaKACiiikAUUUUAFFGaKACi iigAooooAKBRS0AFKKSlpgLRRS0xABThQKXFNCAU8CkAp4FWkIAKeBQBTwKtIligU9VoUVIq1ook NgFp4WlValVa2jElsaq1aiOflbpUarUqpW0YGbY57fHK8ikWOrMDY+VulWDabhuTkVsqVzNysU1i qZIM9qtRWxJ6VehtM44rVU0iHMqWlqSx4pklod5rorCx/edKSfTz5jfLTstjL2upzLW3tQLfy1z3 re/s4k9OKrz2ZJwBxT5UUqhgtDk1E0VbTWmO1VJoMVLpGimZjR+1RslX2iqFo6zdItSKTJUbJV1o 6iZKxlSLUimy1Ewq2yVEyVhKmaJlVlqNhVllqFlrCUS0yAimGpypqNlrJotMiNNNPIppqGihtJS0 lSMSig0UhiUUUUgCkpaSgAooooAKKKKAFooooAKKKWgAFFFFMBaKKWgQYpwpBTgKpCCnAUlPAqkI UCnqKQCnqKtIligVIopFFSqK1jElsVRUqrSKtTKldEYGbYKtTLHSxx1bihzXTCmZykQLHUqx1cjt s9qsx2ROOK6I07GTmigkR9K0LRShAI4q3DpxOOKvwaYTjitLJGMqiGRWAmAeMfhWhaacx6ir+nac 0ZBxxXS2umI6g4xXJWxCgZxUpuyMex0zDDipZtLBc/LXTQ2KR44qRrRSc4rgeL946Vg5NHHyaUFT gc1mz6btySK7mezB7VmXVnkHitqeJuYVKMoHCXdtszWNcQ812d7YkkjFYlxp7ZPFelTmmjOMznWj qF4q2pNPf+6ahewbHPFaWRsqiMRo6jaOtZ7UL1qu8YHaocDRTMxoj6VE0NaEin0qs6GspU0axkUX jAqBwBV14zVd0rlqUzWMiowNQsKtOlQstcc4GqZXYUw1KwqMiueSNEMNNNPIpprNlDTRS0lIYlFF FIBKKKKACiiikAUUUUALRRRTAKWiimAUuKKKBC0tJSimgFFKKBSgVSEKKeKRRT1FWkSOUU9RmkUV Kq1rGJLYqrUyrQiVYjizXTCFzNsREqxHETUkUGe1XobXOOK7adIwlMgigJNX4bY+lWreyJxxWnb2 I4rosonNOqU4LQnHFaltY5xxV22shkcZ+grWt9PY4xGfyrGpWSOZzctjPgsRxxWna2AyOK0LfTG4 yAK04LFU6kVw1cSu5rTw85vVFS2swMcVqwRbB0p0cSr0qYCvPnUcj1KNBQAClpaKyOgidAarS2wa rhppxVRk0ROCluYtxpyNk4rMuNOUdFrqiqmoJbdHHauiGIcTiq4RPY4qfTyegqhPppI6V3EunA8j FUZ9PIBwo/CuyGLOKWHqQODm03HaqE1jjtXbXNkVzlD+VZNxbLzXZCvczUpR3ORltcdqpy2+K6ie 0HPFZ81p14rXnTNo1TnJIsVVkiremtcdqoy2xHaokkzojUMZ0qB0rTlh9qqSRVzVKZ0RmUGWomFW 3SoHWuGcLG6ZXIppFSsKjIrmki0xlJTiKSoZSG0UGipGJRS0lABRRRSAKKKKAFpaKKoApaTvTqAE paKKBC0opBTgKpCFFKBQBzT1WqSEKoqRVoVKnSOtoxuQ2IiZqxHF7U6OKrSAJ14NdUIpbmUpCRW+ ccVdht6hWZFpy6gUb5a3VaEdjF8zNW3smbGF/PitW2sUyN0qg+i81zi6mz43sV7Vag1EBseZyal4 ub2VjGVOTOuihsYU3PIz4qRNQtxkwxqEXqTXLHUVZlG4YA5GacNVjXIJGOtZurKW7M/YnbxagwA8 sLn0FXY9WZV+Y8jrivOU15w3y4X196mg1iWWYRvJiL+760nC6uw9k1sejR6yGbAPJq9DqW4gDPpn tXBpqAhOY+mOM1Zt9Xcgbs4rN00xqUonoEd56sM1ajuQR1FcNDrG4YJxVxNY2LljyazdC5rHFOJ2 IuEPG4ZpTOvrXIQ6xuYfNgZq3LqfI+bioeHZosZpsdAbhemaiknIrCGpqP4hUy6pG/DMKPYtC+s3 NJrmoXuzzjg1nT3YUZUcVSe+5zuAqlTM5V2azXTd2/Wqc1+VJ+b9ayZtSAzlsjsQazLjUA7ZBIP1 rRQM+aUjal1MnILY+tUpL9Wzwp+tYU10zPnJ461Ve6fP3uarYXI2bck0L/ejx7iq8kdu/SQqfeso XTH+Ko2vmHU59qaqyXUPYl6Wz3fdZWrPnsyM5Uik+34PJKmlGoN2IYVosS1uP2TRnTWo5wKz5rb2 rde6ikOHQZ9qgkhik/1bj6GtFiIvc0jzI5yWHFVJI637i0ZcnbkeorNlhxmpklLY6ITMp0qFlq/J FVZ465JwOiMisRTCKmZajIrmlE0TGUhpxpKzGJRRSUhhRRRSAKKKKAHUtJS1QgpaKKACloApwFNI QAU4LQq1Iq1aQgVfzqVEpM4prSkd6q6RO5ZUAVKkig8c1miXk81KsuBT9q+gnE0PtQTI70xrsn2r PMhJ60obNLmFyIvi5wMU5bog561RDU4NVJhyovi8b+6ppy3bA9FqiHp4aqTJcUXvtRbqB+FKJKph qeHxWilYhxLqS1PFMVkUjkg1QjbccZxVuNlU/KPxrT2hLiba37HAPT0qZLvBGDwKxVlAPJ4qaOcA 4Uc0JmbgjeiuiTkkkU979iRtJGKxTdlI9oPWo1vG9a0uiPZ3Ohhv2yvWr896QFO/Gewrk0vDvHzV YubolVOTnFPQl09ToBqaKcliaedUBAKsMVyn2piOuaQXRXvSuh+zOwj1kEbWbFQXd+UUkHcp7iuX a7460qaiwG1jlTSug9kaT6kW6Eiqz3gJzmqErhgWQ1XaY9M1DZpGmjSe96gE1G12ccnms0zCo2n9 6zcjRQL73Z7mo2vDn1qiZxTGm9OtZuRSgXjd5+91prXABPOPcVQNwDUTTD1qHIrkNE3GRw1Rm5K8 7qoGVscGmeduHI5qeYfIjUW/Zcc0rXKS8OoPv3rJEjZwTQZDTVRoXs0XZYUf7jfgaozQlTyKcJiB 1o+0Ejk5q1WfUai0VHSoGWrzFG9qgeP8aG4yLTKhFNIxU7JUZFZSiWmR0lOIpKzZY2ilopAJRRRQ A+looxTEFKBSgU4CqSEIBT1X1pMgU0vmndICXcq00y1EWpualyYWJTIT3pu40zNLSuMAeakDVHRm i4iX6U4NUQanhh3FVcViQGnBqYpFPD+1NMTQ4GnBsUm4GkJqlImxKGqVSMcmqwNODVaYrF2MgVKJ PeqaSGnh6pMlouJLU8cmBn0rPVs08yY4q0yWi40+5utHm8cmqYkpwkquYVi4smMYqeWX92tZokPr UsknyLzVKRPKT+dTTNVUyU0yYpcw7Fkz471FJcE9CQagaTNRlqlyKSLUd6ynBPFOkmVxkHmqBam+ YVqXIaiTvckHFRm5qNmDj3qFjis2y0ic3Oab5zHrwKrFqDJ71m2UkTmWm+bx1qDfmkLgVNyrFjzf SkMtV/MpN49aVwsWPMoEuRVbzaTfg8HikOxZMuBS7hjrVbzKRzngUBYs7/ejzMVAABRmgViYsDUb LTS3vSh+1UpBYYRTCKmODTCKejGR0lPIpuKlodxKKMUVIyQClApQKUkCrJDpSFqaWppNJsLClqbm koqShaSiigApaSigBc0tNpaYC04GmilFAh4anB6izTgaYrEocdaeHqAGnA1QicGlBqINTs00yWiY NTw1QA09Tk1aYiwGwM0b6iL0Bqq4rE4agMKhBpc07isTbqkd8xiqu6pC3yCncVhd3vSFqj3Uhai4 WH7qaWppamFqlsqw8vUZakJppNS2Owu7FNLbqaTTCahsqwrGmE5pSc0wnFS2MUmmnmg0lSUFJRmk oGFFJRSAXNKrYptFAEm+k34P1plFAEoINFRg4pQ35UAPyaUNTM0UXFYecGmkUmadnNO4huKKdRT0 HcUtTSaaWpM0rhYXNJRRSGFFJRSAKKKKACiiigBaKSlpgLmgGkozQA6lFNBpRTEPpQaZTqYh4OKc DUYNOBqhEgNPDYFRKaXdTuJolBpQaiBpQ1O4rEoNLuqPdShqq4h+6n7vkqHNO3fJRcLC7qTdTd1I WouA4mmk0hNNJqWx2FJppOKQmmk0rjsBNNJoJpCalsYhNJmjNJUlAaaTS5pKBhSGiikAUUUUgCii igAooooAKKKKADpS5pKKAHUU3NLQA7NFNooAKSiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAClpKM0wF BpaSgUwHUuabmlBoEOzTqYDTgaYh+cCjNMpc07iHg07NR5pc4pgSA0uai3Uu6mKxJmnBvlqLdShv louFh2aTNM3Um6i4WHE0ham5pM0hik0hNJSE0mximmk0ZpKkYUmaDSUDCiikpAFFFFIAooooAKKK KACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAClpKKYC0ua SigB1LmmilpiHZozTaUGgB1LmmUuadxWHZozSZoyKdwsOzSg/LTKUdKLgGaM0maTNFwFozSZpKVw sLmm5opKQxaTNBpKBhRSZopAFFFFIAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiii gAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKWkpegpgGaM0lLQAoNLTaKYDs0tNzRQIdRSZo oAXNLn3ptFAC0ZpKSgBc0ZpM0lAxc0lFFIAoopKACiiikAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRR QAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUALRSUU wFopKKAFooooAXNFJRRcAopKXNABRSUUALSUUUgCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiig AooooAKKKKACiiigAooooA//2Q== --b1_ba2e4eb3ba262e6571b54987e632f199--