Date: Thu, 23 Mar 2023 03:57:42 +0300 Return-Path: support@newmuslims.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Message-ID: <27c86b6955d0a1222b92a4ec7bbe5ce7@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 3.236.209.138 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_27c86b6955d0a1222b92a4ec7bbe5ce7" --b1_27c86b6955d0a1222b92a4ec7bbe5ce7 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_27c86b6955d0a1222b92a4ec7bbe5ce7" --b2_27c86b6955d0a1222b92a4ec7bbe5ce7 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 10 :: Lesson 14 Detalyadong Talambuhay ni Propeta Muhammad - Panahon ng Madina (bahagi 3 ng 3) Deskripsyon: Tatlong bahaging aralin na tumatalakay sa buhay ni Propeta Muhammad matapos ang paglipat sa Madina hanggang sa kanyang pagpanaw.Ikatlong bahagi: Kasunduan sa Hudaybiya at ang paglaganap ng Islam pagkatapos nito, ang paglalakbay sa Mu’tah, ang pagsakop sa Makkah, at panghuli ay ang pagpanaw ng Propeta. Ni Imam Kamil Mufti (© 2016 IslamReligion.com) Nai-publish sa 03 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 47 - Nag-email: 0 - Nakakita: 3820 (daily average: 2) Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Talambuhay Mga Layunin · Upang malaman ang tungkol sa kasunduan sa Hudaybiya. · Upang maunawaan ang bunga ng paglaganap ng Islam. · Upang malaman ang tungkol sa ekspedisyon ng Mu'ta. · Upang malaman ang tungkol sa pagsakop sa Mecca at ang Pilgrimahe ng Pamamaalam. · Upang malaman ang tungkol sa pagkamatay ng Propeta. Mga Terminolohiyang Arabik · Kabah- Ang kuwadradong-hugis na matatagpuan sa lungsod ng Mecca.Ito ay nagsisilbing pananda kung saan ang lahat ng Muslim ay humaharap kapag nagdarasal. · Adhan- ang Islamikong pamamaraan ng mga Muslim sa pagtawag ng mga kaukulang pagdarasal. · Hajj– Ang pilgrimahe sa Mecca kung saan ang mga nagpipilgrimahe ay nagsasagawa ng kaukulang ritwal. AngHajjay isa sa mga haligi ng Islam, na kung saan bawat Muslim na nasa tamang gulang ay kinakailangang isagawa ito kahit minsan lamang sa kanyang buhay kung may kakayahang pinansiyal at lakas. Kasunduan sa Hudaybiya Noong 6 AH, ang Propeta, sumakanya nawa ang habag at pagpapala ng Allah, ay nakatanggap ng kapahayagan mula sa Allah, sa anyo ng panaginip, na siya ay dumalaw sa Kabah na ahit ang kanyang buhok. Tumungo siya kasama ang 1400 na mga Muslim upang magsagawa ng pilgrimahe sa Mecca. Isa iyon sa mga sagradong buwan Kapag nais ng sinumang tribo ang dumalaw sa Mecca, karaniwan nilang ginagawa ito sa mga sagradong buwan kung saan ang labanan ay ipinagbabawal, naglakbay nang hindi nagdadala ng anumang espesyal na mga armas para sa digmaan, dala-dala nila ang mga hayop na iaalay sa Mecca. Nang matuklasan ito ng mga Quraysh, naharap sila sa problema. Hindi nila mapapayagang makapasok sa Mecca ang isinusumpa nilang kaaway, ngunit sa kabilang banda ay hindi nila maaaring pigilan o saktan sila o manganib na mawalan ng dangal sa buong Arabya. Ang mga Muslim ay nakarating sa isang kapatagan na kilala bilang Al-Hudaybiya, malapit lamang sa Mecca. Ang Propeta ay nagpadala ng isang tao upang ipaalam sa mga pinuno ng Quraysh na hindi sila dumating upang makipaglaban ngunit upang bisitahin lamang ang Kabah.Ipinahayag din niya na nais nilang pumirma ng kasunduan ng kapayapaan. Napagpasyahan ng Propeta na ipadala si Uthman ibn Affan,na marami pa ring mga koneksyon sa mga tribo sa Mecca,upang makipag-ayos ng kasunduan sa Quraysh.Nagkaroon ng usap-usapan na si Uthman ay napatay, na nangangahulugan ng hayagang deklarasyon sa pakikipagdigma. Ang Propeta ay umupo sa lilim ng isang punokung saan ang bawat kasamahan ay nangako na susuportahan nila ang Propeta hanggang sa kamatayan.Gayunpaman, ang bulung-bulungan ay napatunayang hindi totoo. Ang mga taga-Mecca ay nagpadala ng isang delegado na gumawa ng isang kasunduan ayon sa mga sumusunod na kondisyon: 1. Ang mga Muslim at Quraysh ay hindi makikipaglaban sa bawat isa sa loob ng sampung taon. 2. Ang mga Muslim ay babalik sa Madina at hindi papayagang bisitahin ang Kabah sa taong iyon.Gayunpaman, sila ay pinapayagang bisitahin ang Kabah sa susunod na taon sa loob ng tatlong araw lamang. 3. Kung ang isang Muslim mula sa Madina ay nagpasya na umalis sa Islam at bumalik sa Mecca, sila ay papayagan na gawin ito.Gayunpaman, kung ang sinuman mula sa Mecca ay nagpasya na tanggapin ang Islam at pumunta sa Madina, siya ay ibabalik sa Quraysh. 4. Ang kapwa partido ay maaaring gumawa ng mga alyansa sa anumang mga tribo na kanilang naisin, at sila rin ay sakop ng kasunduan. Ang paglaganap ng Islam Pagkatapos ng kasunduan na ito, ang mga Muslim at mga Arabong sumasamba sa diyos-diyosan ay nagsimulang magkaroon ng malayang ugnayan at regular na nagkikita-kita.Sa loob ng sumunod na dalawang taon, mas maraming mga tao ang tumanggap sa Islam kaysa noong nakaraang labing walong taon. Nang sumunod na taon, ang Sugo ng Allah ay nagpadala ng kinatawan na may dalang liham para sa mga pinuno ng lahat ng pangunahing maykapangyarihan sa palibot ng Arabya. karamihan sa mga liham ay magkakatulad: nagsisimula ito sa pangalan ng Allah, ipinapahayag na si Muhammad ay Sugo ng Allah, inanyayahan ang mga pinuno na tanggapin ang Islam at binigyan sila ng babala na kung tatanggihan nila ay dapat nilang tanggapin ang pananagutan ng pagpigil na makarating ang mensahe sa kanilang mga tagasunod.Ang hari ng Abyssinia at ang hari ng Bahrayn ay tinanggap ang Islam habang si Kisra, ang emperador ng Persia, ay galit na pinunit ang liham at pinatay ang Muslim na kinatawan. Ang pinuno ng hilagang Arabya ay galit ring tumugon at nagbanta na sasalakayin ang Madina. Ang hari ng Egypt, Muqawqas, ay magalang na tumanggi na tanggapin ang Islam ngunit nagpadala ng mga regalo sa Propeta bilang pagpapakita ng mabuting pakikitungo. Tinanggap ng Propeta ang gayong mga kaloob at pinanatili ang pakikipagkaibigan sa kanya. Ekspedisyon ng Mu'tah Ang isang pangkat ng mga Muslim na naglalakbay patungong Syria ay pinatay ng tribong Ghassan, na kaalyado ng mga Romano. Ang Propeta ay kailangang tumugon, kaya't siya ay nagpadala ng 3000 mga sundalo na pinangunahan ni Zayd ibn Thabit. Batid niya na ito ay malapit sa teritoryo ng Romano at lubos na nalalaman ang napakalaking puwersa na taglay ng mga Romano.Gayunpaman, ipinahayag niya na kung mamatay si Zayd, papalit si Ja'far ibn Abi Talib at, kung siya ay mapatay, si Abdullah ibn Rawaha ang papalit. Ang kanilang hukbo ay may bilang na mahigit sa isang daang libong mga sundalo.Ang labanan ay nagsimula at ang lahat ng tatlong pinuno ay napatay. Pagkatapos nito, itinalaga ng mga Muslim si Khalid ibn al-Walid na pamunuan ang hukbo na nagawang makaatras na hindi nalagasan ng maraming buhay.Nang marating nila ang Madina, labis na nalungkot ang Propeta na ang sarili niyang ampon na lalaki at pinsan ay napatay. Ngunit ang Propeta ay labis na ipinagmamalaki ang matalinong estratehiya ni Khalid at binansagan siya bilang 'ang tabak ng Allah'. Pagsakop sa Mecca Noong 8 AH, ang tribo ng Bakr ay nilusob ang isang tribo na kaalyado ng mga Muslim, isang paglabag sa kasunduan sa Hudaybiya. Agad na humingi ng tulong ang tribo sa Propeta, dahil ang Bakr ay kaalyado ng Quraysh. Nang maglaon ay napag-alaman na ang Quraysh ang nagtustos sa kanilang kaalyado ng mga arams upang ilunsad ang pag-atake. Alam ng mga Quraysh na sila ay nagkasala kaya't ipinadala si Abu Sufyan sa Madina upang subukan na muling isaayos ang kasunduan.Pagkalipas ng ilang linggo, ipinag-utos ng Propeta sa hukbo ng Muslim na palibutan ang Mecca na umaasang susuko sila na hindi lumalaban. Pinatawad niya ang lahat ng tao at marami ang tinanggap ang Islam dahil sa kanyang kabaitan. Tinanggal ng Propeta ang bawat rebulto saKabah at tinawag ni Bilal angAdhan mula sa bubong nito. Pilgrimahe ng Pamamaalam Bago ang pagtatapos ng 9 AH, ipinabatid ng Propeta sa lahat ng tribo sa palibot ng Arabya na binabalak niyang personal na isagawa angHajj. Habang ginagawa ang mga ritwal na nauugnay sa pilgrimahe, tumayo ang Propeta sa isang bundok sa Arafat at nagtalumpati sa madla na tinatayang nasa 150,000 na mga Muslim, na kilala bilang ‘sermon ng pamamaalam’.Ang pananalita ay binubuo ng mga sumusunod na rebolusyonaryong mga punto: · Lahat ng interes sa mga pautang ay kanselado. · Lahat ng mga paghihiganti ng tribo sa mga nakaraang mga pagpatay ay ipinapahinto.· Ang mga kababaihan ay may karapatan sa mga kalalakihan, at ang kalalakihan aydapat maging maingat upang matupad ang mga karapatang iyon. · Ang dugo at ari-arian ng Muslim ay banal,kaya walang sinuman ang dapat lumabag sa kabanalan na walang katarungan. · Walang Arabo ang nakakahigit sa hindi mga Arabo, at vice versa. · Ang kulay ng iyong balat ay hindi tumutukoy sa kahigitan. Pagpanaw ng Propeta Mga dalawang buwan pagkatapos bumalik mula sa Mecca, ang sugo ng Allah ay tinamaan ng mataas na lagnat at pananakit ng ulo. Makalipas ang ilang araw, malubha ang kanyang karamdaman na maging ang pagpunta sa moske ay hindi na na niya magawa. Bawat sandali na siya ay naglilinis ng katawan at sinusubukang tumayo,siya ay nahihimatay.Samakatuwid, sa muli niyang pagbangon, sinenyasan niya si Abu Bakr na pamunuan ang mga tao sa panalangin, habang siya ay nagdarasal sa kanyang silid. Ito ay nagpatuloy ng ilang araw hanggang sa siya ay tuluyan ng pumanaw noong umaga ng ika- 12ng al-Rabi al-Awwal. Ang kanyang misyon ay nakumpleto na. Naiparating na niya ang mensahe ng Islam atbinunot ang idolatriya at mga panlipunang bisyo mula sa buong Peninsula ng Arabya. Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/339/detalyadong-talambuhay-ni-propeta-muhammad-panahon-ng-madina-bahagi-3-ng-3/Copyright © 2011-2022 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_27c86b6955d0a1222b92a4ec7bbe5ce7 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Detalyadong Talambuhay ni Propeta Muhammad - Panahon ng Madina (bahagi 3 ng 3)

Deskripsyon: Tatlong bahaging aralin na tumatalakay sa buhay ni Propeta Muhammad matapos ang paglipat sa Madina hanggang sa kanyang pagpanaw. Ikatlong bahagi: Kasunduan sa Hudaybiya at ang paglaganap ng Islam pagkatapos nito, ang paglalakbay sa Mu’tah, ang pagsakop sa Makkah, at panghuli ay ang pagpanaw ng Propeta. 

Ni Imam Kamil Mufti (© 2016 IslamReligion.com)

Nai-publish sa 03 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 47 - Nag-email: 0 - Nakakita: 3820 (daily average: 2)

Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Talambuhay


Mga Layunin

·       Upang malaman ang tungkol sa kasunduan sa Hudaybiya.

·       Upang maunawaan ang bunga ng paglaganap ng Islam.

·       Upang malaman ang tungkol sa ekspedisyon ng Mu'ta.

·      Upang malaman ang tungkol sa pagsakop sa Mecca at ang Pilgrimahe ng Pamamaalam.

·       Upang malaman ang tungkol sa pagkamatay ng Propeta.

Mga Terminolohiyang Arabik

·       Kabah - Ang kuwadradong-hugis na matatagpuan sa lungsod ng Mecca. Ito ay nagsisilbing pananda kung saan ang lahat ng Muslim ay humaharap kapag nagdarasal.

·       Adhan - ang Islamikong pamamaraan ng mga Muslim sa pagtawag ng mga kaukulang pagdarasal.

·       Hajj – Ang pilgrimahe sa Mecca kung saan ang mga nagpipilgrimahe ay nagsasagawa ng kaukulang ritwal.  Ang Hajj ay isa sa mga haligi ng Islam, na kung saan bawat Muslim na nasa tamang gulang ay kinakailangang isagawa ito kahit minsan lamang sa kanyang buhay kung may kakayahang pinansiyal at lakas.

Kasunduan sa Hudaybiya

Noong 6 AH, ang Propeta, sumakanya nawa ang habag at pagpapala ng Allah, ay nakatanggap ng kapahayagan mula sa Allah, sa anyo ng panaginip, na siya ay dumalaw sa Kabah na ahit ang kanyang buhok. Tumungo siya kasama ang 1400 na mga Muslim upang magsagawa ng pilgrimahe sa Mecca. Isa iyon sa mga sagradong buwan

Kapag nais ng sinumang tribo ang dumalaw sa Mecca, karaniwan nilang ginagawa ito sa mga sagradong buwan kung saan ang labanan ay ipinagbabawal, naglakbay nang hindi nagdadala ng anumang espesyal na mga armas para sa digmaan, dala-dala nila ang mga hayop na iaalay sa Mecca.

Nang matuklasan ito ng mga Quraysh, naharap sila sa problema.  Hindi nila mapapayagang makapasok sa Mecca ang isinusumpa nilang kaaway, ngunit sa kabilang banda ay hindi nila maaaring pigilan o saktan sila o manganib na mawalan ng dangal sa buong Arabya.

Ang mga Muslim ay nakarating sa isang kapatagan na kilala bilang Al-Hudaybiya, malapit lamang sa Mecca.  Ang Propeta ay nagpadala ng isang tao upang ipaalam sa mga pinuno ng Quraysh na hindi sila dumating upang makipaglaban ngunit upang bisitahin lamang ang Kabah. Ipinahayag din niya na nais nilang pumirma ng kasunduan ng kapayapaan.  Napagpasyahan ng Propeta na ipadala si Uthman ibn Affan, na marami pa ring mga koneksyon sa mga tribo sa Meccaupang makipag-ayos ng kasunduan sa Quraysh. Nagkaroon ng usap-usapan na si Uthman ay napatay, na nangangahulugan ng hayagang deklarasyon sa pakikipagdigma. Ang Propeta ay umupo sa lilim ng isang puno kung saan ang bawat kasamahan ay nangako na susuportahan nila ang Propeta hanggang sa kamatayan.  Gayunpaman, ang bulung-bulungan ay napatunayang hindi totoo.

Ang mga taga-Mecca ay nagpadala ng isang delegado na gumawa ng isang kasunduan ayon sa mga sumusunod na kondisyon:

1.     Ang mga Muslim at Quraysh ay hindi makikipaglaban sa bawat isa sa loob ng sampung taon.

2.     Ang mga Muslim ay babalik sa Madina at hindi papayagang  bisitahin ang Kabah sa taong iyon. Gayunpaman, sila ay pinapayagang bisitahin ang Kabah sa susunod na taon sa loob ng tatlong araw lamang.

3.     Kung ang isang Muslim mula sa Madina ay nagpasya na umalis sa Islam at bumalik sa Mecca, sila ay papayagan na gawin ito. Gayunpaman, kung ang sinuman mula sa Mecca ay nagpasya na tanggapin ang Islam at pumunta sa Madina, siya ay ibabalik sa Quraysh.

4.     Ang kapwa partido ay maaaring gumawa ng mga alyansa sa anumang mga tribo na kanilang naisin, at sila rin ay sakop ng kasunduan.

Ang paglaganap ng Islam

Pagkatapos ng kasunduan na ito, ang mga Muslim at mga Arabong sumasamba sa diyos-diyosan ay nagsimulang magkaroon ng malayang ugnayan at regular na nagkikita-kita. Sa loob ng sumunod na dalawang taon, mas maraming mga tao ang tumanggap sa Islam kaysa noong nakaraang labing walong taon.

Nang sumunod na taon, ang Sugo ng Allah ay nagpadala ng kinatawan na may dalang liham para sa mga pinuno ng lahat ng pangunahing maykapangyarihan sa palibot ng Arabya.  karamihan sa mga liham ay magkakatulad: nagsisimula ito sa pangalan ng Allah, ipinapahayag na si Muhammad ay Sugo ng Allah, inanyayahan ang mga pinuno na tanggapin ang Islam at binigyan sila ng babala na kung tatanggihan nila ay dapat nilang tanggapin ang pananagutan ng pagpigil na makarating ang mensahe sa kanilang mga tagasunod. Ang hari ng Abyssinia at ang hari ng Bahrayn ay tinanggap ang Islam habang si Kisra, ang emperador ng Persia, ay galit na pinunit ang liham at pinatay ang Muslim na kinatawan.  Ang pinuno ng hilagang Arabya ay galit ring tumugon at nagbanta na sasalakayin ang Madina. 

Ang hari ng Egypt, Muqawqas, ay magalang na tumanggi na tanggapin ang  Islam ngunit nagpadala ng mga  regalo  sa Propeta bilang pagpapakita ng mabuting pakikitungo. Tinanggap ng Propeta ang gayong mga kaloob at pinanatili ang pakikipagkaibigan sa kanya.

Ekspedisyon ng Mu'tah

Ang isang pangkat ng mga Muslim na naglalakbay patungong Syria ay pinatay ng tribong Ghassan, na kaalyado ng mga Romano. Ang Propeta ay kailangang tumugon, kaya't siya ay nagpadala ng 3000 mga sundalo na pinangunahan ni Zayd ibn Thabit.  Batid niya na ito ay malapit sa teritoryo ng Romano  at lubos na nalalaman ang napakalaking puwersa na taglay ng mga Romano. Gayunpaman, ipinahayag niya na kung mamatay si Zayd, papalit si Ja'far ibn Abi Talib at, kung siya ay mapatay, si Abdullah ibn Rawaha ang papalit.  Ang kanilang hukbo ay may bilang na mahigit sa isang daang libong mga sundalo. Ang labanan ay nagsimula at ang lahat ng tatlong pinuno ay napatay.  Pagkatapos nito, itinalaga ng mga Muslim si Khalid ibn al-Walid na pamunuan ang hukbo na nagawang makaatras na hindi nalagasan ng maraming buhay. Nang marating nila ang Madina, labis na nalungkot ang Propeta na ang sarili niyang ampon na lalaki at pinsan ay napatay. Ngunit ang Propeta ay labis na ipinagmamalaki ang matalinong estratehiya ni Khalid at binansagan siya bilang 'ang tabak ng Allah'.

Pagsakop sa Mecca

Noong 8 AH, ang tribo ng Bakr ay nilusob ang isang tribo na kaalyado ng mga Muslim, isang paglabag sa kasunduan sa Hudaybiya. Agad na humingi ng tulong ang tribo sa Propeta, dahil ang Bakr ay kaalyado ng Quraysh.  Nang maglaon ay napag-alaman na ang Quraysh ang nagtustos sa kanilang kaalyado ng mga arams upang ilunsad ang pag-atake. Alam ng mga Quraysh na sila ay nagkasala kaya't ipinadala si Abu Sufyan sa Madina upang subukan na muling isaayos ang kasunduan. Pagkalipas ng ilang linggo, ipinag-utos ng Propeta sa hukbo ng Muslim na palibutan ang Mecca na umaasang susuko sila na hindi lumalaban. Pinatawad niya ang lahat ng tao at marami ang tinanggap ang Islam dahil sa kanyang kabaitan. Tinanggal ng Propeta ang bawat rebulto sa Kabah at tinawag ni Bilal ang Adhan mula sa bubong nito.

Pilgrimahe ng Pamamaalam

Bago ang pagtatapos ng 9 AH, ipinabatid ng Propeta sa lahat ng tribo sa palibot ng Arabya na binabalak niyang personal na isagawa ang Hajj.

Habang ginagawa ang mga ritwal na nauugnay sa pilgrimahe, tumayo ang Propeta sa isang bundok sa Arafat at nagtalumpati sa madla na tinatayang nasa 150,000 na mga Muslim, na kilala bilang ‘sermon ng pamamaalam’. Ang pananalita ay binubuo ng mga sumusunod na rebolusyonaryong mga punto:

·      Lahat ng interes sa mga pautang ay kanselado.

·       Lahat ng mga paghihiganti ng tribo sa mga nakaraang mga pagpatay ay ipinapahinto.

·       Ang mga kababaihan ay may karapatan sa mga kalalakihan, at ang kalalakihan ay dapat maging maingat upang matupad ang mga karapatang iyon.

·       Ang dugo at ari-arian ng Muslim ay banal, kaya walang sinuman ang dapat lumabag sa kabanalan na walang katarungan.

·       Walang Arabo ang nakakahigit sa hindi mga Arabo, at vice versa.

·      Ang kulay ng iyong balat ay hindi tumutukoy sa kahigitan.

Pagpanaw ng Propeta

Mga dalawang buwan pagkatapos bumalik mula sa Mecca, ang sugo ng Allah ay tinamaan ng mataas na lagnat at pananakit ng ulo.  Makalipas ang ilang araw, malubha ang kanyang karamdaman na maging ang pagpunta sa moske ay hindi na na niya magawa. Bawat sandali na siya ay naglilinis ng katawan at sinusubukang tumayo, siya ay nahihimataySamakatuwid, sa muli niyang pagbangon, sinenyasan niya si Abu Bakr na pamunuan ang mga tao sa panalangin, habang siya ay nagdarasal sa kanyang silid.  Ito ay nagpatuloy ng ilang araw hanggang sa siya ay tuluyan ng pumanaw noong umaga ng ika- 12 ng al-Rabi al-Awwal.  Ang kanyang misyon ay nakumpleto na. Naiparating na niya ang mensahe ng Islam at binunot ang idolatriya at mga panlipunang bisyo mula sa buong Peninsula ng Arabya.

--b2_27c86b6955d0a1222b92a4ec7bbe5ce7-- --b1_27c86b6955d0a1222b92a4ec7bbe5ce7 Content-Type: image/jpeg; name="Detailed_Biography_of_Prophet_Muhammad_(Madinan_Period)__Part_3_of_3_._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Detailed_Biography_of_Prophet_Muhammad_(Madinan_Period)__Part_3_of_3_._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMg IyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09 PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCAEcAbYDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDpX6Uy pWAxTMCu85BjUlPYCkwKCWNptSYFMwKaASkNOwKQgUwG0UuKMUAJTT1p1JxQAlIelOwKCBigCOin YFGBVIBtI1OPWk60wG0U7AowKAI6SnYFGBQA2g9KdgUEDFAEdFOwKMCmgG0jU49aTrTAbRSkcUlA DKKXBo6UANNJTqDQA2iiigBD1pKdxSGhAIelNp1GBVANpp61IV2oSarwy+Y0y7fugYNSA+inFQAP mySORTaaJYU2nUYFMBtFOwKQjFACUUUUAFFFFACNSDrTutJimgFooopgdQeaZjFPwaUCuQ0IiM0b akZfSm7TQA3bTNtSYNOwKYmQ7aRhUjDmmsDQhDNtG2nYNGDTAjxRilwaMGgBMUhHFOwaCDigBm2j bS4oxTAaUz3pCuO9PxSEUIBm2jbTsGjBqibke2jbTsGjBoC43bQV4p2DSEHFA0M20baXBowaBjSm e9IVx3p+DSMDRcBhXim7akxS4FFybkWfakK7uak20hHNUFyMrjvSbakYGm4NAXG7Pem4qTBpuDQF xuKCKdg0hFAXGbfejb707FGKLhcaASCCarw21xHezkpi2ZRh/fvVuNGluERBkt0FP1TzrUhM4UdV 9K569VwmkjopwUo3KpQZ3KMDpn1o20IS4yv3adtNdMWmroxt3G7aNtLg0YNMTGnikIzTiDmkwaBD dtG2nYNGDQA3bRtp2DRQA0jFJTjzSAc0AG2ilop3A6iin7aQ8VyXNBtIelPpD0ouBHRT6ZTAQ9aa 1PpGpisR0U+ii4WIqKdRRcQ2g9KdRTAjoqSm0ANpDT6RqYmMop1FO4iOipKaaLgNpD0p9IelA7kd FPophcZSGpKKAuRUVIelNoENpp61JSHrTuBEaSpaQjIpgR02pNlNoAbSNT6RqAI6KfRQBLpxCXsT N2qPXbp5Z3Ma5WpbC5htbss6FxLwAO1UvE9pcpqDXNvchY5UUbPTivKxsr1bHfhY+6Ura6dm2MMC r78Y96xbNDbOQ0u/v9K2I38xM+ld2GqJxUWYVo2dwop1Nrqasc97iHrSU6ikA2inUUANpp606igB lFPooAZRT6KAOrpMA07bRtrkuaDGX0ppFSkYppGRRcCPAo2in7Pek200wGEDNNYCpCvNNK07gMwK MCnbaTbRcBu0UhAzT9tIV5oJsMwKMClIxRTuAmBTcCpNtN207gNwKNop22kIxQDGlRim4FPNJtoJ sNwKQjmn7aaV5oAbijAp22jFUgG7RTcCn0mKLgNwKQ0/FIRRcBtJgU7bRtouA3AppAzUm2mleaYD cCkI4p22grxTAZSbRTttG2mBGQM0hXNPK80AYoAjK8U3BqY9KbQBe0q3Tm5KguOFz2rO1SynWW4e cFlOCp9PWrthcG3nUEbkJ6Vo+I45PIhVF3JKhOQPu4rxsXCXtrnfhpJROF+yNE0rM4YEDYPStGzQ rbgnvVby2+1YJG0xgdec59K0YwRbJlduTgV0YaPvXZlX2ExSbRTttG2vSucvQYQKMCnEc0mKdwGk Ckp5HFN20AJgUYFLto20AJgUYFLto20AJgUUu2igDrNppMGpKaetcRoMYGkwae1NoATBpuKfTaaA YVOaNvrT6Q0wGleOKbtNPooAjwaQqc0+iqAZt9aMU5qSgTG4NMwalplAhuDQQTTqKaAZtNJg1Iel NpgNwaaQc1JTT1oJG4NIQcU6igBm00mDUlNoAbg0hFPpGoAZijFOopgNxSEc0+mnrTAbg0EHFOpD 0pgMwaMGnUU0Awqc0m0ipKRqYEZBxTcGpD0ptADQ20K3oa1724uJrO2a1YHqGz2FVNNtBIxkflPS lu7eZb6KOM4jboK8rGS947qEdDkryz26rHcJKwMbHd6N7VZs7qQSESnKu3A/u1NfWjQXcit61AsX zDHXNFKdtRzhfQ0jxjPfpS4NPChfL3elIepr04u6ucUlZ2IyDmjBpx60VSJGEcUmKeelNqgExRil ooATFGKWigBMUUtFAHX009afgUhAzXAdBG1JT2ApMCmhMbTKlwKZgUyWMPWkpxAzRgUCG0U7AowK AI6KdijFUAxhmm7cVLikI4oAZTakwKTaKaExlFKRzxQB60xDT0ptSYFG0UAR009akwKNooAjxmk2 4qQgCkqkA2mVLgUzAoExtI1PwKNooER0U8qMUmBQA2mnrUmBTSBmmA2kPSnYFBAxQAyilxRimgEp DTsUhApgNopcCjAoAfbXH2V1Zfusa2757eNYJmGWZTXOkfu1H8Oa0r5i+nxH+6MCvOx8LxTOzCvm Rh+IL9EuEaMfeWqdlcLK6+pNLrql7FJCAWU4z0rOs3EVxGyqABgnmssPK1jarHQ6Gin7Mvkfd25x SYFeundHmtWY3bmkK4qSmtzTAZRTsUmDQAyinbaNtADaKUj0oxTQCUUuBRTA67bTSvNPpCOa8650 DGWm7aewNJiqTCw3bTdtSU3BouJoYUz3pCuO9PpDTRLQ3bRtpcGjBpiGbPegrin0hHNFwGbaNtOw aMGi4DNnvSYqTBpuDVJiY3FIRT8GkIp3EMxSU4ik2n0ouA3FG2nYNGDTAYy03bT2BpMGncBu2m7a kwabg0XAbto207BowaLisMK8Um2nkHFNwaYhtIRUmKaVOeBQAzbQV4p20ikIOKAGbaNtOwaMGmAw 8UlOKnPSk2kUXATFGKXBowaoBirmLB4wetX1T7RpWM4KE5rNuZBBpyzscKX25960YLh4hHAI8xyL l39M1wY2a5eU6sJGS2MvUtN+0WDIFMigZBBxWfa6FGlqLz5tq9s9K6GFTbzTo0g8gD5WJ9aqTXNv p+nyW8kwKnLY9a86NTleh3Si5ESHzYxPGwKH5dvpQVx3zWLa3D2a7o28yNmyR6VsQSrPCJUOUboa 9uhVjKKPMqU5KWo4DNIVz3p5XBowa3Zm7dBmzHeinEHFNwaBBTSuTTsGjBoAZtxRinMDSYNFwG7a KftPpRRcDqqKfTT1rzrnVYa1NPSn0HpVJiI6KdRTuIjPWkp560UJisMopx6U2quLlG0U6ii4rDaK dRTENptSU2gBlBHyk+lPqG6mFvbSzHosbU7isLGdyE+lFQaW/m6dDN2dKtUJ3CxFRTqKq4hhpKea Si4DabUlFFwI6Kcy5NIBimmA09KbUh6UlO4rDKKfRRcLEbU09KkakouFiKipaZtpisNpGpxGDSUw G0U6incBJfKezKuMorg4qu+qSzGWOBBtQcGrCOYmIx8rcVNBplrbk3MsJfbzkGvJxlNqfNc9LDVF y2sYcplurPLbi27tS32kXLWxcRHATqa3lmMURlhiCqx+UYpcfaJbiIk7THn8a5FZamt2tThdht2x nL+lbOivvtXjP8BzVGUFn8kjgN1rctrVbS0ATnPWvQw+uqOSvKw4880U9gARj0pK9O9zitqMPSm1 LRRcZFRT6KLgRtSDrUtFFwGUU+ii4HUYppAzUm2mkc15x1jDSU8ik21SJY3AptSbaZtouAmKTAp2 2jbTTENIGKbgVIV4pu2ncBuBRgU7bRtouKw3AoI4pSMUh6VS2Je42jAoPCSMf4P1oT51zTWoWEI4 rG8VXRtvDtyynDMQoPsetbJJ2sccL+tcj8QZiumRQJyztk8+lTJqwjf0MBdGtk/hEYxV3AqppK7d Jss9WiFXdtVHYG7DdoppUZqTbTSvNVcmw3aKQqMU/bSFeKLhYZijFLto20ANNJ1pxHNJimA0gYpu BUhFJs96dwGYFGBTttG2i4DGApMCnstJtoAbgU2pNtM200JjSoNIVFP20jLTFYZgUYFOxTWJHQZp hYjdsRDPrWpH8+nyDPDLyKwNVvorG3VmIYE84PStTSruO8st0L7kZcfQ152LalsduHVlqUDcNDew xRthCPmB5rTAEV+VUYRlrB1IiK9DltgjAyfWuiH71UlVcgqMN61wdLHW9jjrs7L6Yfwq/Fbdu2+z GOlYerqEvJgzYy/WtbSSz2pQj8a9DCtbHFXi3sWio4+lIQBThQRmvSS0OQZijFO20baTaQEeBRgU 7FBBC57UXAbgUYFOAzzkD6nFKUIBOUwP9qk5JDSbGYFFLkf3k/OijnQcrOppp606mnrXCdQhGaTF LRQAmKbg0+koExuDRTqQ00IaelJg0tFUAmDRg0tFADCDTTwOfWpGpOMjPSjmshct2VtQfy7WXaeW 4H1qSEFYwG64rB1G/aW5aFTwJK6AfdH0FKMty3Eaxwu3HU1x3jDTDqOpKvmlBEuQPUmuuuJ1tIHm k6A1zGoarFPftNjjAqJSuLlN3R4nTSbZJPvIuKvYNV7G4S5tI2j6CrVdC+EzlEbg00g5qSmnrQSM waCDinUUAM2n0pMGpKbTQmMKnPSkII61JSEZpiI6XBp23FJQAzFJTqXbmgCM0YNPYYptUgEwaZg1 JTaAG0h7Up60h6imlfQBCMdeKq3F2ITxU1xKVrFv5zmuDE4rlfKjaEOYydSuIkjZSScknmtjwXde bZTLn7p4Ark9Um3GtnwHOS99H/dANYOV43N6Z0up6b9su3ibhHjHNVbnU5raY6dH9yNVAar+sGQR QyxnkjBrKh0x7jUxNKTsIGawpzTWp0vYzdULAO7KXOcn6Vp6FcmRGUjBA5p2vQLa3JijG4MtU/Dz 5uJx6Cu2lJX0OapsbmKTGKf2FBH7tj6V6Ep2Rwx3GP8Au1DOQqnuaha9tlHzTx/99VNKqT2wWT7h 4NcnrelxWF4j2+G3fw5qKkrRuaUo88rHRm9tl5MyY+tV59ZtoQfLIkf26VywjyfmRfzp3CcKAB6C uede60N44ez1Ld5dT3zAvOUUHIVe1QgyKpHnufbNRbqN1YOcmbqEUSb5P77/AJ0VHuopc8h8kT12 inYFGBWpgMNNp7AUmBQA2inYFNoAKKKKaEwPSkpaMUxCU09afikwMMfSgBhbHbrTWbYjSMqqAD82 elSXMY/se4lXiVVyrelebajqNyuomCSZyGAwM8VLn0KiupoNma9XzASS3GK7FF8tQD6VwkGoSW7r K7DKNhcjpXWaPrI1ND5kZL9j0pwdgn71ibVLcTadIDvPHQVwO2Bd6GKbIP3vSvR5W8uGXeTnHrXH sTJcFVI+ZhUuV2NRsjd8PWggsA6tI4YdW7Vq0kcZSOKPadqrng8VJtFaRM5CU09akwKTaKokZRTi opMCmhMSilwKMCmIYetJTyBmkwKL2C1xp6U2nsPl4GT6VDPPFbzLFIwVmp8wuUfTSuTTyrYyBkU0 HIzjHtTEMIxSYzUhAPWk2gVSEyPbSVLTdooEMpGHGfSnkDNIQMHLbR3ovYDLujuJPpWPeda0pbuF XlVd0jAcJ61izSubKaacbCPu8dK8Wouaoda+EwtQJz/qa1PAz/8AE6mG3b+76Vguk05y82c1r+Ds W/iYxtL9+PkVvL4RR+I9BChoyT2XIpbaX7TbJKQBtbFKqNjA9P0pYoBFCI04XOce9ca3OxlPXE3W 2cc1zunv5N2H9eK6rU4S1pLk/dGRXHhtkiAjPNdlGyd2Z1L2sjqj2PqM0oGQ3+6TTTLGqQ57rzUl l++ZxwwII+ld8q0XTdjhjSfPqVY5BPbRvt3AZBHrVO60S1mPmklG+tP0slVngZ8+W52j0q9+v1qo LnjqO/JLQ46S3EcxikQiPPBpDEufkHy11txbRXURWZAW7EcVj3WmPar5rcp2UCuWrSktjphXvuZP le1NIxxV6M2r8mbZ6hhTGhtizN9qUqOgrl1WjRtzp7FOirX2aI8/aVwaKL+Qcx6jtoNOpp611XOe w1qSlNGDTTCwlNwe4wacCCcZGarx3DzanNFjiMfN7UXQWJ8UhGKUdKGouDQ2iiincmwZpM8EetGK MUXCwy6m2aXNDtYlxgMBwK8xvCG8RYkU/KOoGRXpdxfS2aARRCQSfeyRgV5z4iupxrMsiCNDjonS sN6jNUvdKF6X3n72zdnpXoHhu3NtpSylQC46+leerf3c7pCyruY8cda9S0+JrbT4YXGePm9q2ZFt TIvtTHkuMmRySDjiueDt5isPlIOc12FzZwQW1xL5X0Ncquxixc7awg227mnQ2tCv7y7v3R3zCBg1 0W2srQbX7NaBscyHrWtjNdMWYSQm2jbS4oxTuKwxlpNtPIpMGi7JaG7aSn4NNxTTCw0jNG2lHJI9 OtOiUyMNoJA60SdkNLUqXVwbeNmA5HSuU1G4kurne7HI6V0uto6oxCttA5OK5l4nL52nFEVzF8pc 0vW7iJxHMN6njdnpXRK6zJ5iMGGM8VyLoV4A/GtPR7v7PFMjt8gU4J9TTlKxHKuxtr8yK3TNBXio 9PdriyQjtU+MHBx+dEamm5Lj5Ee2m8+lSNJGv3mAqF7uP+E5odaMdwVJy2HbSRmq97KlvaSSSfwj getDXR7VBIBcyIZELBDnHrWc8TDlKWHlc5hLu9eR2EG2KQ4BPWrT6bqN3aFY4lcH1Nbb23nOWlwA PuAfw04Q4GN7Aexrzp1Fe6OyFHTU5UeEJx1kXPpUlrokGiahFfXMmWHBAH9a6fy1/wBr86y/EUbf 2cpUgIp5zR7STdh+yimaceuW1zIEt8k46VIZ5WHC4OM4zzXPeGpB9vVXQH5cqR3rJ8balfaXrNvL Z3OwMOh6USpu65SnJLc7G6kknhkQNtLjHPas6OxVYwrkMw/ixXLWHxBYDZqVv5gH8a12EUqTRRSI fllGUpTjOARcZbCrGWABb7g4rAj1W70rVWYPviB+ZenFb5fBUjpnBrltfUxam3YEZ+tbUHfcc4q1 ze0y7gubySWBcGb+HPQ1rlT2GT6V57a3bwSLJG2xlOQPWuk0/wATK42XREQ/vmvRhKyscFSGt0bg BHXk0pJZcNg/WkDBsbSGBGQRQDk4HWujmuY2ZQ1HSLfUYBHJmMg5DR8fnWO3guERkRXcu/tuPH41 07DFMI3Aj1rNxi2WpyirHCXXh+/tpzGCHXHBDUV3TQRyY3IuRRS5I9h+0kdZTT1qGS7QW87RzQH8 aS2uPOhRjJHuPoa47nRYmowW4FL82OVR/wAelNJI6Jk+lILGFqPi2y06UxS25dx3FVNI1+3jkllu MxmY9TXNeJw7+Ix5kGFqG0je91S3t25Vj2pCPT4pY5olkhfehHDU5qgtbdbW3SGPhUqWmtwCiiit LisFIetLSHrS5hWM3WJIokiaaNnGTjHavOdbaG51iRoyVUDkV6VrNsLnTJB/EpBFeVXLmW6lJH3X IrJfHc1Xwl7w7ZSXmt2yRDcAa9Txjj04rlfAdl5VhNeY+duldRJPDGQrsAxrWTSVyErlPWJNmlTV yDfcz64rqNfcRaW57Oa5dgDCAexWsKWt2W9EddZxvHp0EueBWkp/dBqjtEH2SEA/wUlvuhlZC45r oUkjJpslop5bb/GKheeJTl5sewo549yeWXYeaSoDqFuP9WSx71G2pY6RFh6VLqxRSpN6lujbVL7Z cSf6q3x9aPMuH3hjjIqXXUSlQbLbr8jY61eS5gstLErAZ9a5VNTNw0sSyOXUgFVp0jSvKYljJJXJ 3ms54i8bWLjQs9zb1TVLe80OULKu514XHJ5rkYVuJJdsiYi9a0YlnuIl2yRIQ2OKsLE8f+tnB+gr BV5LY19kZiWc2fmTip1sGwxxjd2q/RSdSTHyRIIY2hhEe7GKDEW/5aGpjTT0qeaXcajHsNW3X+Jz R8lLSsGx94Um292NWWw35KBjtSbwvDEE0jSJ/wA9NtTYdxx6U2mGVACfN3e3rTfPT+6ad0FmS1Q1 tPM0qb/Z5q35rf8APCmXBY2kjSQZUDge9PrcLGLoLrbtDM38Xy1k/EuEbbaYdn21qabDNLcpLJF5 abuBT/HOmTa3psaWq5lSQbR71qpXaZErWPKHavVvDk/2nw/YSnqARXnl/wCHtQsDKssQLqQa7DwW jSaF5dwm1o2yBmta2sUyKSs2dCWRVk3TBSDnFc74mZWmikWQOSMfSt94QT8wA4rE8UQD+z029m7V hSdpWNJ7HPh8VIktVGbYyg/3aesoruUrGNjc0zXrjTmEZBlgPVD1FdZZ30N8g+ztnP6H0rzpZeau Wd4bOeOVCeTyAa35zDlPQCCrbT1FA61TGr2rRJIxLSMOQO1RtrMS8iNsD1o9tFaMl0pPY0aKpf2j GUDeV196KPbwF7GfY5qG6mjubmNceQP4S1WbSw1DU/Mm0+OYjIC7XO0VjJcyfabpsJg9BjrWzpPi K40i2VLeQpv5PoPwrmsdBvaf4a1rzA1zeGNVwSgbNdXbxGGMJuLEDk5rmLfx3YyFvtQKOq/MwP36 tp4z0ryoJPMIMxKlf7vvRYDkPF1yZtYO1j8tX/AVobi7e9kUlYDsXPrXPauxm1i4Mbb0DcN0zXU6 R4ltdD06G3NjK399xxuPrRYTO1J3EsXXJ6immWOP/WED05rmLjxzGuRb2oYdmY81nyeMrqfhraEq OzCk3YaizrpdUs4QWknQAdcNk1Sl8U6fF91Xk+lcsda06c/6VpgBPV0fBFV7m5sSM2wkQehOaSdz TkOpi8WQuf3kJjH1qwvifT2bbk/WuDWYHq2frSmcg8Fdv0qOYXKejQ31neiQK+9VjZiOmOOK8qI8 27kHZiW/HNdLpFxss9RmDDCQEcd81zNtlrkAdevNarYh3vY7/wAJXEn2dbeOAKq9yat3kMc2s7mV zGOwNcYJbyJB5cm0f7LYrdtdcvMop2uSPvYrGpGTNYxRq6zE1/arDDGdo6VQTw7K8a+a2DTofEUy OWkUMM4wKtjXkmIJib8+lZe/FbFWRZigvEjVftA2qMD5RTvsczyCRpvmHeljuopl+8VJ7GnedGv8 WaXNIXKhv2Yt98n86VbaJP4cn3NNN7ER9/B9KaJ2YZCZHrms+ZlW8icrH/dUfQU0yYGFA/KoWkkP SP8A8eqMmUc7dvvnNG40WPNf0P50mSy788bTUAaQ/wDLT9KMSYQYOF6+9DuDZjeHR5V3eOwP3zgm tORWbUDLknK9zU0UCqsipDhnOc04K/QxkYGM0tQuQWCbIGVgACxIOKdLdxQW7SyMERe5qUwkxoi9 jkmobvShewGGRQYz1GaLDuiKHVrOc/u5Q1WDMTzGoI9c1Ug0CxsmG1SD9autbRKAyMSPQVRNyFp5 F+8qjPTJqN5ZsE7lCjrirRSBUy4OewPNOwihTtUBvagLmeJJW+7Nj/gNHlyFgGJxWi5VVyhQ/hTS yE7iAFHekFyoLfEp3ZKY45pVtCGYvyp+6PSrBmjK72OFqOK8ildgsgO3oKGtBpkaWjBs4HHtUvlk dcflQ0zg7tuAO2etVLvVreAZkkCn0pJNjui2IfUn86eY0K7WyR6ZqnBqMF5Hutpg5H8NWYCZF5PN N6DuJ9niXBUHj3oKARlV4yc/jTzwcUU3dCdji/EyMmtOMttkHzZPWsZHeDd5TsoPXBro/F6/6ZFN 038Y9K5iZ/LfbjPvXZB3iZPQ1LTX3gKrdEuvQU7VdWt7yzeJUIZec5rEuQfKzke1QQyErh+SOp9a Xs0ncV7jnTeiOevf6VE/y/dqUuT8o70wAFCQykjtmruKw0Ow71PFJgLu9arcnoKcFLEDO0jmr5g5 R9zcyR3JKyMBjsaVdQlI2mVyD15qlqR27DnqcVVWTj71Fk9bC2N6DV52TaZThTxRWDFIY885zRRy rsK77nSKfLklY/w/c/2qRpEwhDbvUVVvpzG+2oklyooEXTMjOw8oBT3NTW83mSR/uVwD09KzGctj FaNsjRWzS+lAD1mi+1PNccQ7uTmr19r9vc2ojjmXNYd3ZrqEBiSQqxrLPhuRP+Wy/nQBuecMZWTd 75pUun5446Vn2cEdt5NtJJlt/JBqzceTFO6b+hrNq7NE7Iuq7SDDEKD/ABGoXkljfb5i4+lUvMXe o8w4LAfrWndsqXphkACqoOahvlDmIxvHU1NCWkV1GSccVXQRQygSPxXYaRY2r6BdXQAJAIU0prlL KJtpdN8J3EkoKvOyAZ7jvWRplvJd38cUC7pCDxXR+MJBBpunWXd03H8qx/Ds4stWS4IzsOP6VcH7 lzJ/Ebq+HtQaMHyBXRJo0QRFC7CF5NZ134qaO9kgRBhVzVWHxTI2nTzSjEiHAFYym5bGiD/hE7jz WdbsKhYkKa1rbRmt4xmRGz7Vk3XiC6S3t3K4MlQXOv3fnQqg4HWptJ6DOlNlgcyL9BSiwQEBnAJ9 65W61y7N3EOiHrUE2s3Ul2qqxo9mwOvNtbblORuPQetD/Z1I8wFT0xmuKvNUuhfLtY7UpdY1K4lM KBio4Oar2QuY7Rmto+uefenRyW7HKDOPeuOv72ddPiRmIB/iqTTLkwaRcHzSxx1PalyWDmOpW/tZ GKx7WI6gVFcatb2pxPIqH3rktALHWCJJCVY0zWcS6pJFvOAaOUL3OzN+saedxsIyDVaDX4bm4aFG BY9BWdfbofD8LKcjGKydCjd70Sc0nGyGdFf6ythE2RuP931pLTV7fULYurFcdfasLxEWTUBHgsBz t9a0PD1qYISZLY7WqpQtG4EeoeI/s84CjeKv2WqG9tzcFNg7j0rlZke4viIl3fMePxrqNOt3t7KY TrtO3pS5QMq91+5SQ/Ziu3Pcda29OvJr60WSZQSgyQK5KOGee8ZbddwLc+1ddpthJbxjzjtQg5/K lONlcDA1fVJfMIhbaM4q5otxLNb7ZmLL61jyW0l3emOD5hvNdDp+kz2sAE4wM0OGiYFTWbt418vG w9hWNZJObtSshznkZrT8TRD7YscZzwOal0zw9JvWWRsBhxTcfdA0nLtb7w+Qgy1chfzC4umDKWUV 2r20dtaXGWyQtcla6c+oXkgj9aIxAsaJH5TedEu0dxmumjkBcEcBqrWeix2lsAzVemgWGKIpyKxn 8RQ5vvH1ppOBTm659RTSM8VciWc/4wiJgtpFGVVsE+lcfMp3Zbiu48RL5uhl/wC7JXBX08EEgRm5 aumnsTIWUE2+fSqUZ6kd6voo8hlByMZrNB2hv9k1bJQ9zg/NnFMhhtkMgZm8zG4r7VXfUU5B6iok 1GNrgt/ejIpDJVeNUaRbj5B3x0qeOT5wxbKkZBrOW7iht5oWHJ5FKt3iFW7YxVDLV9NDcbEWQFge lVHhaPk4/Oo2khlwzKSR6U1xGxDKrDHrTUrC5bj8mimbqKOYXKbOoTZuB9nHHqaY1wyNiXke1Xb+ JIbRJI0ILnApZdNAZWjjPIGSTmq5TIoszGPf2yAo+tdDdw/Y9LtY+8oyarnSE8uPBw5+Y8+lW9eY /booSQUSMY9uKVrFIpRUFtu9vQUxN4PXikdWkj2q4Vj1oAyoTFc3zAf6xzj8qfqGXuGLHjtitC00 aC3kaZZcyKOB7mpk0SOe5ZpFKxqgz83Umi9gMq0VHwmepq5ciOSdy7fOq7BzWlaeHreDEsu4gHIw ayDapfanJKDII1kwRik1zANdCpCyR5/Gun8P3xihs7ONSELnIP1rJn0dIRPcMW2IMrlq1dNjW2mi nUcbAw+tTKmyolzx3cf8TaC3Xny1zUPhiyivdQkeb7kYyazdbvmvNUM0py+0DOKu+GdSSzmmjOPM mU9fYUlHSwSlZmvPbQSafd3kv/Hw0m2P6VWNrAkEMABOSCai1HXLZNGsIIXzNPLypqZbmMzSGM+Y sbAAU1SBSNZ7G2udZt4ZAfJhjBFPtrO0uPEFyzqdkR/d/wBaz4ddFvqEczx7vPPliMdgKqxeMLew 13UIGXeqruDgdDWUqbiilI09O0yzurq5lkB3pIdtQWVhFNJPMFOUkwKvaXdLF4fnv41VxK+fzqjF rb2Oo/2fDAHlmj8wv2BojGQ+YrRW0Ul5cNIpLB6juvscd5M15sVdowWNaWhXZkv7mGW3Gwgtuz1N cd4ym8+JxIoQ7sBR161bbiKJ0t4beRrXygpjK8Ec1NdCNLJkVcEj0qnYWrpb6bDGRgxg9OlW7i8i vbV3hG1Vfyc/7Q70l72oS3H2uEW34Gc9cVBa7Uvbh8A896j/ALQjhuobeQMAF+8B3plsxNxcbTxV KFyb2Lmr3BurBF6KDWjaan9lijjCLjaMnFc7f35TyrYKnILEscVJp2qLqWms6YLh9hx0GKbpApF5 5APEQlPKt1zW9JexuJFBA+XtXLSeYl0d47damM+wFs8kc0vZj5h+jMI7tyQOpreMizWc/POK5TTr jcWdWIOT2rSt75stEFJDKcn1qZR1HGWgugAJJcAe38634m3Nj1B/lXL2MwsCXYn98cflWumpxxgM pJbHHFZzp3kEZaGfpXyazJ9DW4STGvJ61zcU7Q6hNdKuI0IDD2NWrDXv7Re7tkjKS2p3MT6U3Ta2 HzBr426qjdtq1r2z/u4zntWN4glWaa3kiPDKufrVkagLaS1Q/MrZBX14obdrFKV2ab/Pa3I9Vrnd Nbbeoo4+btWrPqcdndrb3A2idcKx7msZbeex1WOV5l8otnGKIxFI6U9TUv8Ay4P/ALwrO+0TfbxE VXa5+Wn22pJcPe2XHmxnIx/DWXKMuN1pp5FczP4paLTr0MwF5bSKDx/Dn0retLxLy0S5j+4+CKL2 0GiLV18zS7lf9mvLtfT/AEeJsdCK9Uu8vZXC4+ZkJry7WVaS2kz0TpW1J3uDJoG326Y/u1k3N0sM zBhmtXS4ZptME6LlE4Y1mG2WfUbgOmFWIuMmtWZPczpfIuH34IxQLa3bpmtbQNJTVLfUd/8Ayxi3 IR2NU7SxnnEzW480QqSwxS0HyiebBEAiLuz7UoWIIU2/erT8K6QmrSTI6kFAGL/3fUVZ17S4tN1C 3eCQSWsrYU+nqKcSpGLGY4zlUzxt6UrNE3VM+1dra+D0eKSWOZJAUEgQ8bQawLfR5rjWhZt5eA3z DOMrRLclbGPbJBhv9H70V0N94L1C2v5I7NlMRyw3HoKKQzalsIJDHyCifw4qZII3+RmwB/s1GIyv 3eakU3C424x71vdnNcfcWsSW0kqAsY1Ix9a4W8u7u7vJHLFV6YNd+5lexm3AHA5x2rlfs6sWOOGP BqdWy09CKwkZ12upz602GB/tW98svoK0Y4ERfl61Yt4sDLLg1fKDfYakcCwMuwhtwbNSlUaBmViA x5FT7UEB3JyaEkRLUqY+TScUxJl/ShZXLAXM/lRgYJxnFY0kNnbXcsdu0kis+7cOKtwQKbOR8YxT EVs/LsHviohe9iroytauZJNDcLuVi4TGOta8M9vYafBJeMVQBQOOvFE1rJcPCrbAgbc3sKpeNJZk 0KzVQisznDdiM1pKWtgi9LmRfXsN1PPLBnbu4qOB913bnk884Pasq3lYK4kwCDywPBqawmcTh+MB gBzSaV9Cb31Z1t5ZW0t3YKUxGvMZHVjV8Iis/wDyz81+npUXliW+jzgJCoK8/dNWJYftE8ZB5Vsm mmNFexnt/wC3I7bP75cnJ6CnrZW8KXTG2H75mDMTkmktrBf7cafI4702ZjEZFUk/Nzk0OzYy7G0d v4bSJdyq79M9KxbO4Y+KX2K6r5WwMTn8a254Vl0uJAenJrKIS1mkmb5RjAapi9bAX9KcjVLiD5mj Rd24HrWRrkUdy4aRCTuHGa0bKcoJZLcby6YyKguIXneH5Sem72pT1GnYd4jaRLCM2cjQOkSgEHpX N+EnuStyZnleJH3bc/eb1rV8XRTz20awMVKjnHeqvgszR2FyJkwd3yMe9QlZCcnc6SG5ee2ZvkRg 2QWTOBVayVo5Zt0md/t0qc3RjmVWdFU+1MgRDK53cVvFJIW5HPBG8aTsodxkfN0qKzBtrcxWyqis 27gcCrEckXkyqzjA6UtiVMXqSaJSsgsK0su8tLIDkYxiopZdwwOKW7Xa4J4FSG3RoAQaTdlcVmQx TXCn92UUem2rK3FzvHT7pGAKht2PmbSOfSrqZ84ALk4rKTVzRKxXtruZ7cr5HzKSASakiuLsOA6B h7URsSmzG1gxq0kLkDB5PSpm0mFjOikuXvriIriOfGB/dxVeW+NncahPEvzSgKwFW5g8V/kNyvX2 qlDbrNeyQyH5nG7HtW8WuW5Mr9CQzTXVvaiNRwOct0qG/v5YJY9yhZQw2kNnA7mrc2nrFYxsMKWY hmz0AqO5sEeJLkYJHysP7wrLSRcb7kXii/nuH0kNETiQOrKa0rwCS6hbzA0QQbuelNubeCBEL/6l 4vLUN1B9qrmzt4baZGZ8SD5Tms472KepbmuWOp2kyK+2Pkjd96q+mQXOn6zdXoUyC7kKsmeVGeKk Nsyx27RvnaoBq/bxN/bIPm/unX9aVkUcZqc0R1/WJW+7ImCv06V2fhi8RvDFiVQldhHXvXP6hokJ 1Rgz8THDn0rT8Mxmy0MWzkgRSMM+2eKxnFNlKx0RvoiTmF8Fdtee3lhcTxXsQiAK5IO7rXaCRT0d 65e+iEV1LtlbD5zV0lYio7bDvC1nPB4RvYpmVHlyEB7VzF7a38M+9ogoMezr1966bRCNl0mHlBHy jPSsq+ikY7XLMueueldPKmtTK7DwWstheXKXKARypgknir3hnTpbXxFqdtIFMUiHawPHNUrSGOS8 8qVmTIAXnrVyUrY+Ic+Y24qBt9a55x7Fxk2SaRZ32hJdyRMqpd5AUryPQ1U1m1e+8O28ojIlt35Y Hh+eSPrW+LkajpkZ37ZIcoF+mf8AGsvT71bnw7LZ71860kYkd2GaVKbcrMqR1VhYQf2PFdy7yTEA YlODj61zWs+HLeK7S6tpZYZiysSWzx6V1eiOdQZTjarW4Gz096zfEADalLGnKhAB9a3j7zM0yl4g hubuKGS1lclDtJVsZBGaKqW6TXwKLc+SUxuQ+tFS9x3NhIBTvJxU605+lbGBn30n2eykA/j4rESL ovpzW1e/8s/96suyAa9ugeRuqkPl0uKsVTrA1XYokx90UtOUiSjJGwAWh4ikQJ71oKityVBNLLEm wfKKSYytL+5gjj/56VXJ21oXESFY/lFQeRH/AHRSTs7hYjtIfMbZKrOhTqKj8T6dbz6fZWdvE5EQ JyffmtGz61FqoG8nvWcviNForHFDSIkX95bO2Dzir2naVbS3EYS0dRnOa0FkfcPmNa2iOxkYE8Vb diUugv2NWkZlhbkYqdbRlmP0q3/y0NPasnMvlMxLdw7sOprJezuHv+vyk810i/faqRUNdcjPNXB6 g9AjRmTb2Qc1UntRNbutbwiTyvuiq0sSf3RRF+8DVlcx7WGdLZti0tqbjam5ecmtSCCPaflpRBH5 q/LRJiMPWmuMgLGCCDmq2ifLp7Bhhi1b+pQoM/KOlQ2EaCByFGfpSWqFYgkCGZNwp0DJ5zLVuMDz OgoeJN/3RVOWiQzM1CIJap5fVmNXdOgAgRe45NTX0SfYPuim6VCrRR9R9DSlqhrchvIwbhFPQ1bh jRkC4qG6gVbwHcxww6mqllPI2t3iM5KjoPxqG7qxdhYU/wBONacKDevrzWX5j+cfmPWtO3JMYJPN TJa3BRuUIgRcyZ6bq00JBXbyaqv/AK4Vdj+8tRLUpwMnVHmiuJWtk3yY6VWtHhg1O2hmb9/KnNaN 7/x8y/SoooI5J7Z3RS4U4Yjmt07QM+pLdoE08IDkBjVeE+Za7PStG9RTZrlRVe2RVUYAFZwLbtoR aivmWkQ/uUy7dI4I93pV9wCyggEZqtqcSfam+UY20Q1kAGQNbLtqzbZWeBj1psESeWPlHSpoY03r 8o61ElYE7lG9j33Lv/dOai0KbzYrgHoJK07m2jkklBGML2rM0mziV5yN30zSQ2ahdUrF1lUjuunU VreTH/drM1+2X7UvzP0Heqi9SJalPQ/K/tPy2bBkHSqmopCs8qbuj1Fb5i1aNVY4FF8xa6k3HPNd D7E2E2QxX0cobJXBq7qqI2sJL9KyG6067J+Tk9PWlyjTsd5YabbnTL13+Xy2z+YrkX8Nw29z9thn IV/4f72a6WwJ/smXk8qP5VQl/wBQv0qKUV8RUmangGMx3d1CXLhFHJ7c9KTWYM6nMR1qj8OmYaxd 4J5A/nWr4gUf2q5xzV298i5zkFu8t9N5PGBzRViDjUZccfIKKThqFz//2Q== --b1_27c86b6955d0a1222b92a4ec7bbe5ce7--