Date: Thu, 21 Sep 2023 12:21:24 +0300 Return-Path: support@newmuslims.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Message-ID: <4ed1a3bc994fdee4bc22d023113110fa@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 3.214.184.223 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_4ed1a3bc994fdee4bc22d023113110fa" --b1_4ed1a3bc994fdee4bc22d023113110fa Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_4ed1a3bc994fdee4bc22d023113110fa" --b2_4ed1a3bc994fdee4bc22d023113110fa Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 10 :: Lesson 11 Pambungad sa Terminolohiya ng Hadith Deskripsyon: Isang maikling panimula sa pinaka-karaniwang mga salita at mga terminong may kaugnayan sa ahadith na iyong makikita sa pagbabasa tungkol sa Islam. Ni Aisha Stacey (© 2014 NewMuslims.com) Nai-publish sa 03 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 75 - Nag-email: 0 - Nakakita: 4273 (daily average: 2) Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Hadith at Sunnah Mga Layunin · Upang maunawaan ang ilang karaniwang mga termino na may kaugnayan sa ahadith na ginagamit sa Islamikong panitikan. · Upang mapahalagahan na ang pag-uuri saahadithay isang maingat na pagsisikap at kinabibilangan ng usaping pang-akademiko. Mga Terminolohiyang Arabik · Daeef – mahina. · Hadith- (pangmaramihan –ahadith) ay isang piraso ng impormasyon at kuwento. Sa Islam ito ay isang naratibong tala ng mga kasabihan at gawi ni Propeta Muhammad at kanyang mga Kasamahan. · Hasan – mabuti. · Isnad – kawing ng mga tagapagsalaysay ng anumang ibinigay nahadith. · Matn – ang teksto nghadith. · Mawdu – gawa-gawa o huwad. · Sahabah - Ang pangmaramihang anyo ng “Sahabi,” na isinasalin bilang mga Kasamahan. Ang isangsahabi, salitang karaniwang ginagamit ngayon sa mundo, ay sinumang nakakita kay Propeta Muhammad, naniwala sa kanya at namatay na Muslim · Saheeh – mapapanaligan, walang kamalian. · Sunnah-ang salitang Sunnah ay maraming pagpapakahulugan depende sa sinasaklaw na usapin, subalit sa kabuuan tumutukoy ang salitang ito sa anumang naiulat na mga gawain, ginawa at pinahintulutang gawin ng Propeta. Panimula Naniniwala ang mga Muslim na ang pangalawang pangunahing pinanggagalingan ng Islam ay ang Sunnah ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang habag at pagpapala ng Allah. Ang Sunnah ay itinuturing na isang rebelasyon at ito ay nakalagay sa isang malaking kabuuan ng panitikan na kilala bilang ahadith. Ang Quran at ang Sunnah ay hindi maaaring maunawaan nang tiyak na hindi sinasangguni ang bawat isa dahil ang Sunnah ay ang praktikal na halimbawa kung paano ipinatupad ni Propeta Muhammad ang Quran, sa kanyang katangian at sa kanyang araw-araw na pamumuhay. Ang maikling aralin na ito ay naglalayong magbigay ng maikling panimula sa terminolohiya nghadith upang hindi ka malito sa wika at mga termino at maramdamang malayo ito sa iyong pag-unawa.Ito ay hindi isang kurso o isang pagpapakilala sa isang kurso; gayunman, magbibigay ito ng mga termino na nanaisin mong maunawan pang lalo. Paano nagiging hadith ang isang kasabihan o kuwento? Noong buhay pa si Propeta Muhammad, ang mga tao ay direktang pumupunta sa kanya kung mayroong mga isyu tungkol sa katuruan ng Islam. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, nilinaw ng mgasahabah ang ilang mga suliranin at inayos ang mga alitan.Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, mahalagang malaman kung paanong ang mga kasabihan at kaugalian na may kinalaman sa Islam ay nailahad. Kinailangan nitong malaman kung sino ang may sabi at saan nanggaling ang kasabihan o, ang kawing ng salaysay.Kaya nalaman natin na anghadithay binubuo ng dalawang bahagi; angmatn (teksto) at ngisnad (kawing ng mga tagapagsalaysay o mga tagapag-ulat). Ang isang teksto ay maaaring lohikal o makatwiran subalit kapag wala ang kawing ng mga tagapagsalaysay, hindi ito isanghadith. Pag-uuri ngHadith Ang malaking bilang ngahadith na umiiral ngayon ay nagsimula nang ang mgasahabah at yaong mga sumunod pagkatapos nila ay sinumulang isa-ulo, isulat, at ipasa ang mga pahayag ni Propeta Muhammad at inilarawan ang kanyang mga kaugalian. Dahil maraming mganatatanging indibidwal na nagsimulang likumin ang daan-libong mgasalaysay, kinakailangang mahanapan ng paraan na makilala ang mga ulat na totoo mula sa mga hindi totoo. Ang mga pamamaraan na nalikha ang siyang naging agham nghadith. Ito ang sumala ng mga tunay na kasabihanmula sa mga hindi at nag-uri sa kanila sa ilang mga kategorya. Ang pag-uuri sa Hadithay isang maingat na siyensya at nangangailangan ng mahigpit na pagsunod sa mga alituntunin na itinayo nang higit sa ilang mga siglo. Maraming pamamaraan upang suriin angahadith at bago mo mabasa ang isanghadith ito ay nagdaan sa ilang pamamaraan ng pag-uuri, kasama na ngunit hindi limitado sa, mga kamalian na matatagpuan samatn oisnad, ilang mga tagapag-ulat mayroon saisnad, o ang pamamaraan na kung saan angmatnay iniulat.Gayunpaman, ang pinaka-kilala at nakikitang paraan ay suriin angahadithayon sa mga mapagkakatiwalaan at alaala ng mga tagapag-ulat. Sa pamamaraang ito, angahadith ay inuuri ayon sa mga sumusunod. bawat hadith ay sinasabingsaheeh(tunay),hasan(mabuti),daeef(mahina) omawdu(gawa-gawa o huwad). Saheeh Ito ang pinaka-tunay at maaasahang uri ng ahadith. Batay sa iskolar nghadithIbn As-Salah (1181 -1245 CE), angsaheeh hadith ay isa na may tuloy-tuloy naisnad, na ginawa ng mga tagapag-ulat na may mapagkakatiwalaang memorya at malaya mula sa anumang iregularidad alinman samatn o angisnad. Sa nakalipas na mga siglo maraming tao ang lumikom ng mgaahadith at inipon ang mga ito bilang mga aklat reperensya. Ang pinaka-kilala sa paglilikom na ito ay sina Imam Al-Bukhari at Imam Muslim. Ang mga pangalang ito ang kadalasang makikita sa mgahadithna sinipi o sa mga talababa (footnotes). Ang mga taong ito ay hindi mga tagapagsalaysay; sa halip sila yaong mga inilaan ang panahon sa pag-likom at pag-uuri ng mgaahadithna may mahigpit na pamamaraan at mga kundisyon/pangangailangan. Kilala sila sa mga isinama lamang angsaheeh ahadith sa kabuuan ng kanilang panitikan. Ang mga sumusunod na pagmamarka sa mga antas ay para sasaheeh ahadith lamang. 1. yaong mga itinala nina Al-Bukhari at Muslim; 2. yaong itinala ni Al-Bukhari lamang; 3. yaong itinala ni Muslim lamang. Yaong hindi matatagpuan sa mga nabanggit na mga koleksyon sa itaas: ngunit 4. Sumasang-ayon sa mga kinakailangan ni Al-Bukhari at Muslim; 5. Sumasang-ayon sa mga kinakailangan ni Muslim lamang; at 6. yaong inihayag nasaheehsa ibang mga katanggap-tanggap na mga koleksyon.7. yaong inihayag na saheeh sa ibang mga katanggap-tanggap na mga koleksyon. Hasan Ang terminonghasan ay nangangahulugang mabuti, at si Ibn As-Salah ay isinalarawan anghasan hadithbilang isang antas na mas mababa sasaheeh hadith. malaya ito sa anumang iregularidad kapwamatn at angisnadngunit ang isa o higit pang mga tagapag-ulat ay maaaring mayroong hindi mapapanaligang memorya, o anghadithna kulang sa mahigpit na mga alituntunin sa pag-uuri ngsaheeh. Kapwa angsaheeh athasan ahadith ay magagamit upang makatulong o makapaglinaw ng isang punto ng batas.Ilan sa mgaahadith na itinuturing nadaeefay maaaring itaas sa antas nahasankung ang kahinaan ng mga tagapag-ulat ay itinuturing na banayad.Gayunpaman, kung ang kahinaan ay mabigat, ang hadith ay mananatilingdaeef. Daeef Anghadithna nabigong marating ang katayuan ng pagiginghasan ay tinatawag nadaeef. Kadalasan, ang kahinaan ay sirangisnad o ang isa o karamihan sa mga tagapag-ulat ay may kapintasan sa pagkatao. Siya ay maaaring kilala sa pagsasabi ng kasinungalingan, madalas na nagkakamali, tumutuligsa sa mga salaysay ng mas mapapanaligang pinagmulan, sangkot sa mga pagbabago, o mayroong ilang kalabuan sa pag-uugali. Mawdu Angmawdu hadithay alinman sa gawa-gawa o huwad.Angmatnng isangmawdu hadithay kadalasang taliwas sa itinatag na mga pamantayan o nagtataglay ng ilang kamalian o pagkakaiba sa mga petsa o mga oras ng isang partikular na pangyayari. Maraming mga dahilan kung bakit angahadith ay dinadaya at ito ay kinabibilangan ng, alitang pulitikal, gawa-gawa ng mga tagapagsalaysay, kasabihan na ginawangahadith, personal na pagpapalagay at sinadyang panlilinlang na propaganda. Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/336/pambungad-sa-terminolohiya-ng-hadith/Copyright © 2011-2022 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_4ed1a3bc994fdee4bc22d023113110fa Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Pambungad sa Terminolohiya ng Hadith

Deskripsyon: Isang maikling panimula sa pinaka-karaniwang mga salita at mga terminong may kaugnayan sa ahadith na iyong makikita sa pagbabasa tungkol sa Islam.                         

Ni Aisha Stacey (© 2014 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 03 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 75 - Nag-email: 0 - Nakakita: 4273 (daily average: 2)

Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Hadith at Sunnah


Mga Layunin

·       Upang maunawaan ang ilang karaniwang mga termino na may kaugnayan sa ahadith na ginagamit sa Islamikong panitikan.

·       Upang mapahalagahan na ang pag-uuri sa ahadith ay isang maingat na pagsisikap at kinabibilangan ng usaping pang-akademiko.

Mga Terminolohiyang Arabik

·       Daeef – mahina.

·       Hadith - (pangmaramihan – ahadith) ay isang piraso ng impormasyon at kuwento. Sa Islam ito ay isang naratibong tala ng mga kasabihan at gawi ni Propeta Muhammad at kanyang mga Kasamahan.

·       Hasan – mabuti.

·       Isnad – kawing ng mga tagapagsalaysay ng anumang ibinigay na hadith.

·       Matn – ang teksto ng hadith.

·       Mawdu – gawa-gawa o huwad.

·       Sahabah - Ang pangmaramihang anyo ng “Sahabi,” na isinasalin bilang mga Kasamahan.  Ang isang sahabi, salitang karaniwang ginagamit ngayon sa mundo, ay sinumang nakakita kay Propeta Muhammad, naniwala sa kanya at namatay na Muslim

·       Saheeh – mapapanaligan, walang kamalian.

·       Sunnah - ang salitang Sunnah ay maraming pagpapakahulugan depende sa sinasaklaw na usapin, subalit sa kabuuan tumutukoy ang salitang ito sa anumang naiulat na mga gawain, ginawa at pinahintulutang gawin ng Propeta.

Panimula

Naniniwala ang mga Muslim na ang pangalawang pangunahing pinanggagalingan ng Islam ay ang Sunnah ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang habag at pagpapala ng Allah. Ang Sunnah ay itinuturing na isang rebelasyon at ito ay nakalagay sa isang malaking kabuuan ng panitikan na kilala bilang ahadith. Ang Quran at ang Sunnah ay hindi maaaring maunawaan nang tiyak na hindi sinasangguni ang bawat isa dahil ang Sunnah ay ang praktikal na halimbawa kung paano ipinatupad ni Propeta Muhammad ang Quran, sa kanyang katangian at sa kanyang araw-araw na pamumuhay.                                                                          Ang maikling aralin na ito ay naglalayong magbigay ng maikling panimula sa terminolohiya ng hadith upang hindi ka malito sa wika at mga termino at maramdamang malayo ito sa iyong pag-unawa. Ito ay hindi isang kurso o isang pagpapakilala sa isang kurso; gayunman, magbibigay ito ng mga termino na nanaisin mong maunawan pang lalo. 

Paano nagiging hadith ang isang kasabihan o kuwento?

Noong buhay pa si Propeta Muhammad, ang mga tao ay direktang pumupunta sa kanya kung mayroong mga isyu tungkol sa katuruan ng Islam.  Pagkatapos ng kanyang kamatayan, nilinaw ng mga sahabah ang ilang mga suliranin at inayos ang mga alitan. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, mahalagang malaman kung paanong ang mga kasabihan at kaugalian na may kinalaman sa Islam ay nailahad.  Kinailangan nitong malaman kung sino ang may sabi at saan nanggaling ang kasabihan o, ang kawing ng salaysay. Kaya nalaman natin na ang hadith ay binubuo ng dalawang bahagi; ang matn (teksto) at ng isnad (kawing ng mga tagapagsalaysay o mga tagapag-ulat).  Ang isang teksto ay maaaring lohikal o makatwiran subalit kapag wala ang kawing ng mga tagapagsalaysay, hindi ito isang hadith

Pag-uuri ng Hadith

Ang malaking bilang ng ahadith na umiiral ngayon ay nagsimula nang ang mga sahabah at yaong mga sumunod pagkatapos nila ay sinumulang isa-ulo, isulat, at ipasa ang mga pahayag ni Propeta Muhammad at inilarawan ang kanyang mga kaugalian.  Dahil maraming mga natatanging indibidwal na nagsimulang likumin ang daan-libong mga salaysay, kinakailangang mahanapan ng paraan na makilala ang mga ulat na totoo mula sa mga hindi totoo. Ang mga pamamaraan na nalikha ang siyang naging agham ng hadith.  Ito ang sumala ng mga tunay na kasabihan mula sa mga hindi at  nag-uri sa kanila sa ilang mga kategorya.

Ang pag-uuri sa Hadith ay isang maingat na siyensya at nangangailangan ng mahigpit na pagsunod sa mga alituntunin na itinayo nang higit sa ilang mga siglo.  Maraming pamamaraan upang suriin ang ahadith at bago mo mabasa ang isang hadith ito ay nagdaan sa ilang pamamaraan ng pag-uuri, kasama na ngunit hindi limitado sa, mga kamalian na matatagpuan sa matnisnad, ilang mga tagapag-ulat mayroon sa isnad, o ang pamamaraan na kung saan ang matn ay iniulat. Gayunpaman, ang pinaka-kilala at nakikitang paraan ay suriin ang ahadith ayon sa mga mapagkakatiwalaan at alaala ng mga tagapag-ulat. Sa pamamaraang ito, ang ahadith ay inuuri ayon sa mga sumusunod.  bawat hadith ay sinasabing saheeh (tunay), hasan (mabuti), daeef (mahina) o mawdu (gawa-gawa o huwad). 

Saheeh

Ito ang pinaka-tunay at maaasahang uri ng ahadith.  Batay sa iskolar ng hadith Ibn As-Salah (1181 -1245 CE), ang saheeh hadith ay isa na may tuloy-tuloy na isnad, na ginawa ng mga tagapag-ulat na may mapagkakatiwalaang memorya at malaya mula sa anumang iregularidad alinman sa matn o ang isnad.

Sa nakalipas na mga siglo maraming tao ang lumikom ng mga ahadith at inipon ang mga ito bilang mga aklat reperensya. Ang pinaka-kilala sa paglilikom na ito ay sina Imam Al-Bukhari at Imam Muslim.  Ang mga pangalang ito ang kadalasang makikita sa mga hadith na sinipi o sa mga talababa (footnotes). Ang mga taong ito ay hindi mga tagapagsalaysay; sa halip sila yaong mga inilaan ang panahon sa pag-likom at pag-uuri ng mga ahadith na may mahigpit na pamamaraan at mga kundisyon/pangangailangan. Kilala sila sa mga isinama lamang ang saheeh ahadith sa kabuuan ng kanilang panitikan.

Ang mga sumusunod na pagmamarka sa mga antas ay para sa saheeh ahadith lamang. 

1.     yaong mga itinala nina Al-Bukhari at Muslim;

2.     yaong itinala ni Al-Bukhari lamang;

3.     yaong itinala ni Muslim lamang. 

Yaong hindi matatagpuan sa mga nabanggit na mga koleksyon sa itaas: ngunit                                          

4. Sumasang-ayon sa mga kinakailangan ni Al-Bukhari at Muslim;

5.     Sumasang-ayon sa mga kinakailangan ni Muslim lamang; at

6.     yaong inihayag na saheeh sa ibang mga katanggap-tanggap na mga koleksyon.

7. yaong inihayag na saheeh sa ibang mga katanggap-tanggap na mga koleksyon.

Hasan

Ang terminong hasan ay nangangahulugang mabuti, at si Ibn As-Salah ay isinalarawan ang hasan hadith bilang isang antas na mas mababa sa saheeh hadith.  malaya ito sa anumang iregularidad kapwa matn at ang isnad ngunit ang isa o higit pang mga tagapag-ulat ay maaaring mayroong hindi mapapanaligang memorya, o ang hadith na kulang sa mahigpit na mga alituntunin sa pag-uuri ng saheeh.

Kapwa ang saheeh at hasan ahadith ay magagamit upang makatulong o makapaglinaw ng isang punto ng batas. Ilan sa mga ahadith na itinuturing na daeef ay maaaring itaas sa antas na hasan kung ang kahinaan ng mga tagapag-ulat ay itinuturing na banayad. Gayunpaman, kung ang kahinaan ay mabigat, ang hadith ay mananatiling daeef.

Daeef

Ang hadith na nabigong marating ang katayuan ng pagiging hasan ay tinatawag na daeef.  Kadalasan, ang kahinaan ay sirang isnad o ang isa o karamihan sa mga tagapag-ulat ay may kapintasan sa pagkatao.  Siya ay maaaring kilala sa pagsasabi ng kasinungalingan, madalas na nagkakamali, tumutuligsa sa mga salaysay ng mas mapapanaligang pinagmulan, sangkot sa mga pagbabago, o mayroong ilang kalabuan sa pag-uugali.   

Mawdu

Ang mawdu hadith ay alinman sa gawa-gawa o huwad.  Ang matn ng isang mawdu hadith ay kadalasang taliwas sa itinatag na mga pamantayan o nagtataglay ng ilang kamalian o pagkakaiba sa mga petsa o mga oras ng isang partikular na pangyayari. Maraming mga dahilan kung bakit ang ahadith ay dinadaya at ito ay kinabibilangan ng, alitang pulitikal, gawa-gawa ng mga tagapagsalaysay, kasabihan na ginawang ahadith, personal na pagpapalagay at sinadyang panlilinlang na propaganda.

--b2_4ed1a3bc994fdee4bc22d023113110fa-- --b1_4ed1a3bc994fdee4bc22d023113110fa Content-Type: image/jpeg; name="Introduction_to_Hadith_Terminology._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Introduction_to_Hadith_Terminology._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMg IyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09 PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCADiAbYDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDxtmpA 3FDDFJQA7dRupOKKpASJOy0ze1JRmgCRX2jJ70wnJz60mcjFKozTSuA7ovFKrtQoOaeJFXjGavlJ HA7qQhgcDpTkTB4qYghQfWrnHmFzEUKlm5q00bAgp97tUttAZMELWxbaaSVfbyK0pUXYwqVUjJt7 Fm+aQYqzFYeYf3YxW4LHauZhuX0pfLA+6uK7YUuU5ZYhsz4rDyFDSH5qViR071caB5TznFPTT2bj pWnLYwbV+YyWVnPPSlEEn8IrdTSONzHKjqKsRaco+6uKYe1Ofiti5/eSkVcjtY1QbGRj6962TaQq v77a34VXMVupzHFz61RPOU40nBJV5kA/I1OZY2H72JWx1bvVhFnkyoYhfSnxacS4yQue5FSyXIoL csW22yEU1kkkceZKRW7DYG3bd5YI/vVNJbRy/wDLMZ+lAKdjIj0iSZN8cuVpIlm06U5QkGtX7FLB iWFto9KsROkzIs+CD97jrQJ1LmczWt7HmYEDuaetnLBHvth5kfYU94YIbpygBjH8NKJ7hIzsbHoM UE8xVKJIfNgbyCvVPU1LBqoViZbb950zTfIZIwzg7mPQCpTpk7RuQnyqM7hT5YlcxnSyyvPI6/uV fr71X2FW++zA9SBW/a6dayWqtNJhycH2qa2QWTNBNECknEchXipbS0LUtDnrPT572bELD8afeae1 jdLFdfMp7itm401bgNLaAw3C9YQeD7iooZEvi1ve/LIBgOaTk+g73GDS7eOIhD+5kHysOx71FCG0 sC1vYy9tIcCSltJJ9EvAswzDn7hGdwNbd48V5tibDW0o+U4+4axbbdgRgyefozGeNt9i3OB2FWPM 025jDGQkN1FFuW0u7azusPZycBm7VSkEWkanvBV4pOQMUcpRS1nSBbN9qtRutz2FZUVvLKW2DLjn HtXZnUdMgtJEMu/cMgelcta3hs7qSaE8Me47U1zPc0L+mX6XkX9nXw2sPuE9jV9LcLolza6hMpVQ fK5rmJ5GmuTOG2t2IFQz3EsqhZJWYL0FDiVErQSeTfpMOkb8Vr64bXUbMXtswWQcEViyBUQYUnHO KjfeYMIrMvcDtUtWNWr2GrfXUEBhjb903b3qkwwTn73U1MygoSASR0HpTrm2ljRZZYyisOCe9Jm0 XpYpNkdKjLmuo8OeGE1eOaWWYBI13H6VM/h3Tr63l/s6bM0XBX1rCZaqqJyGT2oLuOtS7WtrjbIO hwRW5caVDqVgLnTUAdR865znFZSiXz2MCISTuET7x6CrV9p13pkqpdApuG4VDbSNbXKy4w0bDINd V4wlfVrK01AEMuwKcDpWWxMqjjJLoZWhaba38cklzchGBAAorEWQox2kge1FBbV3ca1IKVqTGBzW digoFGKVRzVIBDRQetFABTlbbnjNNpQcdKadgZMMFcjr6UqqD95ahVip3dxViKQP96tYyuSTIvPo PWtKy0yW/KpEMgd6gsbaS9nht40LMx6CvS7Hw2bKFEjG1gOTXRSinucOLxCoxstzCttJS3jCMBvH Xiri2pUYUV0kejAfM3JPU1YXTrbG1mAP0rui4xVkeW68patnLiymxlhuHpU0elOf4a6KWwGzELbq iW3kIyuSBQ59he0Zjf2UUbPH0xUggSMYkTPpWqLN5RvLdacNNV+rZIo5xObMfZk/JGT7ZpDbTt91 dtbf2Ap0H409bUj+KlzE85ijSw7Atk+1TjToQMKuD6YrUVCP4aUkZ27OfWjmD2qMsaa4BKrgULaO QdyZXuM1qNHKRwevaljtpCpDHrSchc7ZRQSINvDL/dqNhnouK0xppU7g+T6U024Lg4+UdTQpC5mZ oVyoQnr0FN+xfvdkgKselbjWcdxFmMgFOVPrTUKzx+XKu2ZOhpOWmgJmNNp4iIDIef4qbbqkdyGc blH8NbiqVUxTjO7o3pVKezCNuHT1pxbY+Ya1r5GZLYCWFuqEcj8abC72h3KfMgb70fdaktpmjLK5 2p6U1pBgtBhZCfmz0Ip8jK5iG/0veou7HBifqnpSwyz39r9nnCtGvGAMFaPtjxK2w4I6r2NVC8yE ypJ5bN2pezZaqJInMkkF/HbXWAw/1Ug7fWqXiCOEXqyQEOB/d45pspeZsuxx3z1NQJEzHauXJ6A0 1FxKU77BcXv2q1VJo90yfdkz0H0qsl3cQ2zwRt8r9c9qtNYzidYGjxI33Vz1qE2jLerbzny2zgg1 S5epomUrhpLiNI53LBOhqtw+WkJOzoK6W+0GJFkEEu+SJdzr6VQ0FrZ9UWG5QGMnGTUu3Qq5gyxM 0YCINxNXV0S8ki80xZjA5IrS8QaK2m3RljJ8kHOfSn6Lq0kmbSVwEkGFz3pTqNr3TS5zlvZrdahH bFtu84B9DWxP4ViiDRCcG5xwm3rWfqdvLpmqlNpXB3B/St65mfUdOTUrU5urZcsB3rOfNui4nLWM EdprH2e+X5c9TWuNOh0jWo0uFU2lyPlfsM1h6jcSXV0JShLj73tXWaHLaa5oghvELS253Bs80p35 bmikzjde0w6ZqciKuInO5G7GtO6hGreEVmCg+QeQK3dXitvEOjM1sv7y0yoXucVz/hK8Cm4024OI 5xjnsaiLvHUafUzfC+qjT9XUPk28vyOmccVPrcUvhnWftNkf3M3zdOKytZsDpmqTQ8rtO4fSuniZ fE3hEq/Nxb/nis2rmjWt+hw13cfabhpWXG45xVrRdUk029RlyY3OGXPatHRNEg1O3nVm/wBIjBwu PSsCSMpJIh4KEis5HRGz0RveKtMW3mW8g5gmGeB3rU8LW7ah4evoHAcLGWQHtUWmy/2x4QntHG6W D5l9cVgaVq9xpF0rQyHZnDL2IrFmSTcbPdFB4WWZ0YbSD0orqtf0xGe3vLZdyzplsdjRSD26ORb7 1K/QUh+/T5PvLRH3kdFxjfdFA4FOb/WUj9aVguGz5c0m2pD/AKuP60xvvUJBcbiipSuRQkYKvntQ 4hciqzAtQxBt2AM1o2Fs9zPDFEMtIcYoSsJnf/DvSSZJNQnjBRRheK7xIpx1Xqc1a0fRxpWkWtog BKAE8VcEbbeB3rsUrHy+Icqk+ZmY1vK+MjGKctn69av+S7Hp0pREx4Ique5lG6RQMG2pFcKuPLFX PsxoW1FPnKVzPMcec9G9KCM8bcelaTW4HQVEYcU+cdmUPsjsc9qX7G1XxFkjPSnhFXvT5xcrMzyB QIlDcitCmtHnnFHMPlK5jQAcU4IpGBTtpXoOtNMbNRe4thjrtprhF4x1qRITI22kWMiMuOW6YouF 2QCNY3LhuvaopGZ2BAxjvVo2oZVZT8w5NOkhVk8zPI607js2Zz73ce1RlXkO2tOVA6RunVajmzJh 1HzLVKVg5fMzGtWpDYu8WV61fmiVT9qU5Y9RTUfyZ4Zx8yMcMPSnzsCjHaRvFL5hwUxn8aIra3gu 3jkOdy5UVY1O28m6MkJzC/JpJ91zaq6D5ouVNNSbLjYzb+yMLeYPu1nEMrBlroxEbtZtzja6Zb2N Y5ujAhjUAjpnFXBsvRD0YajZmJTi7h+ZD61FOj6xaeZbri9g++Pb1qCGcxXSSr/Af51aEkdjq4mh bKS/ex79aUotmykJLO9/pEd3Dxc2w2Mv98VgOlxbiO4cbSW7VuCRdI1uVZhmCTqP9k1FqV3YSaSs VuDv3ZqYpotO5ryywX1tbLccwTjAb3rjb+ym0m/YHjy2yv8Au9qvLqZTRl08fwtuBqvqWqNqVusb jlQFz9KIU3F3ZpdFrVoRqWiJfr9+M/P9KqeG79be/wDs1wf3MwwaqQ6lJaW7QKMqwwaosSsm9G2t 1z6UOnJqxaeh1dt4cEdzepcKPLcbkNc3pF6dH1xlY/uWJXFNfWbwp5ZuDgd6zHJJJJyfWkqbSsyk zrPtlvpfiMbji2ulHy+9ctq0sdnrkktmflD54qu5J6knHqahYZcE1KpeZrHTU6XXYY/EGhw39qo8 6IfvPeue0TW5tEuvNjG6InDqak0rWJNJklAUtE4wRWZO6TSSyKNpY5xWdtbFxWlmdL/wmVpaNK9r YCNpAcn61x9xM008srDBkOcUpZVGNpz71GPvcqWrGaOiEVHU6bwbNse6hPR4q5y5ULdSqOzGlill ic+SWRj6Ux2csxdju75rAUVaTZ2fhbWbd9Pa2vQGaIjbn0orjI43kyVzx6UUESoRbuRn74p753fS mDls1KzDGMVMNFqbDE+eUZpH++faljOH3elIfmc+9MZJ/wAs19ulRjk809jtQU0DChvWmkIlbiEE daYudp96WQbVUetOIwMelUhEtsADnH1rtPhtow1LxdbqEJitgZJPp2rjrNNzAdq9m+C9iDa399jD OwQZHYU5WSI1eh6GYArFgOaj8raMAVfZKiZKlTOKeGKeNvWkOCOOtWfLBppQDtVKZzuhYr4amiPF WtopuPanzkOkQYNNZOlWT9KY/OOKakRKCSITENp45pv2dD94H86nzjtTGb2qrmdkQ+Uq8MMmneUF XBp4PqMmkbPpmi7FZEDIOMCnKA3y+tKM85GKjJYHI4NUmyHa5EA0E554pzlEPmL909qGUt1PNM2F ZDGxyvaqTFe2xGSYWbZ/F1zUasoDhuQ1P2kvtJ/Gm+TmVkz071ZPM3oEUqRsFXge9RJcJDMwI4NO FsX34bBX2qOO0M0Tv3Xt607oLSK4kCgq3Kk9KjEvlb/J4V+oPNSvDiASE55xtpott0vlg4O3NbKz JtIgedzG0Zf5W45FRJcSQp5fmDZ9KtWtstz5yt95RxUVjaR3LyxOpDhSVz3p3ityoqRnCUpbuiyE CVs/jVbaSpralsII7O2nxlVl2v7VRuoRa6r5R5Ths+uacaiWxrZ9TLPysFxgHqKhClcrz8pyc1t6 7arbXazRjdEVBwOxqrq0aK8UsYwsqCq9pzaI1S0Kd1czX86SYDuq7AMdRVS4sp7dxJIm1eh471d0 ydbbU7eRh8ocZq/q07GG/t5UMjLKGVgMYFS5OO5pEw7bSby9iaa3gDKOCxNVGs5Bei3I2yd66C0n dvDk5hdkeGUMSD94VlaxqC3OpxXUI2HC598UlKT6F8iM+SynSc2zYErHg47VH/Zsh1RbLo7dzW54 kyRZX0PyFwM0uvjdp9pqlp8sikKx/rS9pI0irKxzuqadNp06xzgFT7VnOFHBbHtXXeJFa+0e1vEG 8gYbFY+lwWM1hO95xKg+XnrTU+bcq1iLw9oq61qJtmPUcDOKy9Z06TSr+e2kOWQ8fStrwddLaeK7 V8kh329e1anxU09LTWhMoz5ozmsJSamo9zZbFWPSdKsfD1vfXcJbzOp3GsfxRotraW9tfWjYgk6r W1Zj+0vAE8TnLQcqTXJ3mr3FzYxWr4McZx0rNp8xcdDW1nRoJ/DEGpWMYBGBJg5rntCnt7fVImu0 3QucEGur8D3QuoLvS5zuSVTsU/w1xmoWrWeoSQMMGNziomaxeljsZfDsdt4sgdYg1pMNyj0rlfEQ WPXLhY1AUNgACvTvAEg1rQS9zzNBkKx9MV5f4gRk1y7WUENvOKwZNNvnaY/RPLaSRJhldufxzRVG 2m8liwHUYopXLle+hEwx0o/gBNDUrf6lak0Gr0JoHLDFKn3GpI+tPsMfLwAO9J/AB3pZv9aKafv1 fURJN/B7Up6/XpSEbnIpwGWA9KYkXrRNsZb0Fe//AAvszaeDLdtmGlbcfpXgULfJj1r6S8FxCHwj py+sYNKrsTH4jeIzUbLUlIetYIqUSHZjNMK81O1RnrVI55xIytMxU1RVaMJRGFaTbTicGmlqpGEo oTaKRkBpS3FN3VRHujMClHHGOKKaWwaoy5ohIAcYpjKuw+tKzcVEzVSMpSjcTFJMmVBH3qTfUbF6 pE3T2GTriVSvPrTRzcg9jQzEdetQsxyCO1apaGTdmWAAk5DcBqZayGGdlYYjPeq8kjswOelRs7+t PkHzElzHhplTkdVFQyPsmhmUZDDafrUckr7fMz14qN3IjRT1U5q4onmH2zCG7lJOGYdKSNvI1e3l 6DoR9aqSSEzFxTWd2kR8/dINOUblxkackQ+z6rZ5yV/eD2rGu5PtPkSnj5VUn6Vpf2pCdQu5T914 9rVhTOXQKnQHIpQh3NJSNe8xNDc255ZQrx/7XFY9zltJgLj/AFTlSfakknmMqEHkjFOjuUOlTQSf fzxWqjZmilcoyW8qxLNjapIKseldEDLdXcUoVDDNBiVscK1cy0srW6Q7sYPBNKNTvIl8pJ14olSc jWJd0JN76hZHkOp2j1NZ+o6P9m0OKd8iTzCpB69arxzzQXBmt5wkvfPei/1S6vo1FwwYbu3SpVKT ndGhemP2zwijt/yykIz6DFP0/wDe+D7hJOQpOCahgni/4Ra7jc4G8baZb3MVr4WuI92Xfhalqy+Z cSzo758E3SyjJRjjPauRtLCbUZlihyZDyUHpXVaWsEHhW5JkyzdqwdBvksNVSR+hzSj1NGUoo207 VYycq8UgyPSu1+J7pdaTYTggsyjJ/CuJ1m6W7v5poeAW/lSalrFxqFrDFKxKRjApThzSUjSJveBi Lqw1KzY8+WSFrK0jQVutN1AzqyyRudoIqhpmsT6Lfm4tupGMetXrvxxdz2ckEUaR7/vMBWDjLmKM bQ71tM1+GbOBu2mtX4gWXlanFeqmFmQHPauZZm8xXB5BzWlrHiF9U0+C2lH+r/ipSNkdf4bum0Hw W1391nk6eorD8e2SubXVIRmK5Tlh0JrIufEM02ix6aBiNDnPrTbvxDNeaJFp0qArF0b0rnluEY2l cyAaKSipsa2Hkbqaw2qBRvK9KRnLdajmKFVtoPvQjYcGm0UrgOdtxpN1JRQA4HNOQndTB1p643Cq juBpW/Kivp7w0v8AxTWn/wDXBf5V8yWyYQN2Ar6Z8LSGTwzprdjAP5VpV2RlH4jYpDS0xjzXOaSE NNbpTjTGJq0YSG02nU2qRgxppoHWlYnNNJxVIwe409aT8KUnj3pmWqjKQtIRxSMWFRl2qjOUkO9a rH/WipdzCoifmzVxOapJDox89MT/AFTUiOyvntTBLtQiqQc2hG/+pj/3jT7gAeVgDrULyfIB6Gkk uNwTPUGqsTKSsS26g+eMDrVfhbdeP4qlhuFRm/2uTVfzka2cN1U5WnysJSXKQkbYIR6k1BNEPMOT VlipEANQShpDI+eAcCt0ZiMgjeDAByTmqt+zefhRjJHSrbOq3EA7Dk1Xkk8zUcHG3IxVIFuNNsja qIuNrLzVRbdH+0yk425AqzvK6lKxPQkD6VWwP7Jlc53M+KDUbp+ni+eXccCOMuPrWS5Oee4yfrXQ 6UrRwqc4ad9i/QVg3alLiUHsxFOO5r0I7aAXN3FCTgOwFWI9JW58RvZerGm6SpfVrb+7v5q9pcrN 4uluM8IWINE2zekZl5o/2SC4uX+8shjxWPjEaj0ArtPF8ezS/NXpcS7/AK1xZ6H606L5kOruT6dZ DULn7OZRGG9ehp2s6N/ZLmNLkPx92m6Wm/WLUc/f7U7xSd2tTxg/KnC1NrVTSOxRi0m6fTZLkMdg 7Z4qpe6bc2MSSt/EBiuw0+1mn8EssakySHANZ/jRGttPtIm4fYM/lWXPeRpE5qTTbkWQuXH7o96q 29o97II7aFpG747V2F+Fj8BQFh1JxUfgVWhtry4CqSsfGR0queyZZyN3pF5boHmt2C5xu9KzHGG2 16BFrAv/AAtfreyR+buIQAYPWuBkwZXb06VmpcxrErtUZB6rnPpipX6Me/auz0SC2svCD38tqs0i sfvVlI15jgzknnOaQV2uo6fZ6x4ZfU7S38mWJssAeMVxSjcwHTNYM0hK4lFbN5oL2tnbThsrMuaK QOSuYrUgoagVzlhRRRT1AKXA9aNpzjHNPMWOpqoq+4mMA5qxABzuGaYFUKOeTSxnaxFaRSuTJu2h oxsdpAPGDX0f4EnFx4L09h1WLaa+bIDyPSvePhLfC48LPGXB8p9uPSrqr3SIu2rO9zimMe9NZ6jM g9awURSqokL+1Rl8npTQ4Gcmmlh1zVKJhKqPLgUzf7VGzZpc1SRg6lxWPemlvagmm1SRjKYuRRxT TyMUm33p2Jcrgze1M6jNK1MOQMYqrGDdwIzUEg6jvUnI696hcsG6VaMJ2vYCCVwBzSyxrwaaZWHV aaZB0JxTQKzBkXG7HHpVVVDylcdasO4xtzTIgqsWY4A71olpcm2tiJrcbiNwGO9VxCXieQcKv61Z YF94JwG6H1pLlvKtPLUdaq5TSaKZB2oc421XxLIHVOjHP0qzc/KQq9cdKjgVo0ll3AcdK0IKk/mA 52nKgCo9zRzAlSSuGNaNlE0kPmH5zIf5VBhGa6m42KuA3bNFy0ijcToZnfOA5Jz6VGz5sTCOu7dm r0cMMMEC3EeTJ85J/u+tZdw3zsE5UHt6VcbMrUabuSMQhD/q33KPSqly7STOWGN3Oa049LE1qsxk Cu4JRT3xWVIGT/WNn0q1boaK9h+nXK2Nyksilguen0p+mXsVs9zM7ZaRWUexNUmYbSQN2O1QybCy gKQD1puKZtBtGrrmqx32iadbq+Xg++f71YDd6lbyzIVVCFxlD61Cf7v8XpRTjGK90t67l/w9H5mt wZIAXJyapa1Klxq1ywbB38A1Es8lvMHifa69qrS/MzOwO8nJNQ1zS5i4yS0OyFxc2Hh/S4rZ1DyP zxWT4+lV9Rt42YEqACPU1QfXJitnuU7bc1V1bUf7TvvtMsZBUgj3rB0uV3NU10NrxQPs/hOygPAb 5s1m+HNRutJtZ5/JEltINrZ7Co/EmtjV4baBMBI0A/GtPR5bO+8Ly6c88ccp6564qZR0ZSY7XI9P uvCC39tbLAzHj3NeeHdsPyk7j1ruvFdxaWXhiz0q1lSVlPzFT0rm9G0GbWZ5I422ogyTnpUwaibQ MWRcZrv7ewhuPAiW89wIPMbOa4WePy7zyevz7R784rrfGIa20DTbWMMHYA8e9TU0HZ6FrWLUeHfA 5t7c+ek55kWvN8Y+lejar5tr8PIo7w4lZvlVuuMV5znnA71zGtLZ3O9tYBeeErBpTyrFRminvIun eEdNE7CLexI3d+KKDLVnnjUClcbTg0qttOcVhbWx1vQbS7eM1M0nmRngDHtTF/1bVo420JuDf60U b91LJ95fpSN/ql+tO1nYNxW/gqSNkV339+lMl+4KYBnA7mmnYC/Ad8qhelel/B3WTb6vc6e5+S5G 9PqK8u8zlVHBUdq2PDuptpWrWd5GT+7PODWj99WM5xsfSzSdaZvzWda3sd1bxTRvuWQZ60/zVyQG /WnyHiPE33Lpak3ZqpvA79af5mVo5RKtcsZo3VAr0vne1JxGp2JC3NG6oxLk04yAUWJch26mtJim ls0U7C5vMduozmomU03B9TVWIu+xK46H0qNl3KX9KYxK+pzSeaR24ppBddUKE3VD5e7J9Kc1wR2p kkmXBHAqkhNoY0TP8wqEq+4J/eq3LIGTrjb0x3qJDlN5+8elWnoZtLuVp1kDbB1WmpOB8stTyEJE 8pPzr0HrVcqscRZsbm9aLisQSPlCp/1tRSTBIEj75+apkWJszSZFVhCtxJkHCqc1sJalhbqNIGVW 2gD5arusYtYoEfLStyPWmSRNJKRFgqOtV5VkhYA4I9fSmlcvYu3H+i2TRXH+tztjz/drG8lpZ0iX qx5qaWQufmYtj1Oaal+VvftRwxAxtApuPKXB3Lzv5Kyz/wDLGGPYv1PWsQWd15fnKm9SOfYVYvdR N0Gi2bFPOKpfaJ44/LjZsHrzVpW1Nb9Cu53E8bcdRUDmtGDUJbUFfLRs9SVBptsg1jUY1ChFQ5Yg YFVzGkUJrVslvaWYjH7wpmseVwAuPvEYrT128W91KV41Plxjbx044qhZ2y3l7FCPusQc1EJWiaWJ rvSHtdMS9f8AiPy+9JZaDcanaC4wVA7etX/FF0bm6t7C1+ZYsLgdPStW7hMZsdKhYrgB5CpxjvWM pOMTSEUzjtV0uXS7hFm+41ZskTrknpXQ+Lr77ZqkMMfIQbaXxNbpbWNkAAHCZOB1pqbsrmmhyrDP NQs5HRmU9sVOYbjyN7IQh6GnabZSajqENtEMlzjNaOy3Bbme7szgyB29CaWC7ntJJmhmKeYMcGr+ u6bNo+oNbyMGYdqZp/h+81OFntirP6VjNxWptF2McSyRSK7DcynNdIPHDTJCl1aLIYemRXP3UEtj dSRTLtdOuaqFsZ8wNlhkGsZu5slc1PEPiO41yT5/khT7qCqekWTahqkNvGM7jg/SqY6gE8Vs6DrU WjLcOqbpmUhCR0Nc1i3pGyNPxnqUc9xbWMX+rtowPxorlpp5JpWlY5LnJJooJUGkJcLh6hqac7jm oazqK0jReZKnMb0i8owpY/8AVvxRDjnNVvYGJJngnrSA5jwe1PkYOuQMYpoGFxTe4IeSr2+T94U3 7iI46kmkDBVZSMk96aCSuM8CobGhQx3Z7mtGxISMr2PrWahywFXIn21UWyZnqngTxMot0sLk/NH9 w116TqHO6TaSc814ha30tuUniO2QHk13Gm+KXnjjEgBOOc9a7KbTdjxMXg23zRPQROMDbKG/pUgm bHY1zUGoxyAEMEPv3rShupMAqMj1zWsqbucXLJPY1lugv3lNSfaVrMivi7bZBt9zTvPjP3Tn6Vm4 FcxpBw5yOlK+TjBrNWRzyvA9DUyyuvXmlyhe+5dBYL1FHmP7VWS55GelTCVDS5Qsu5IZ80CVT9aa oVqR4sHIIqSudj+vXFNIJ64xVd2dcfNQJiOvNUkyHLUlZFqF4yB8tBmB7GkDE/xCqSJdpETB2AUf eWo5JnDLnHHXirR4HB+b1qMxhwS3GOue9UhcvYrPKksyls7R1FNZo7iYBs4HTBpzIjyDA2L3zUM0 DLKFi5J7iq0FaQ25meXEShQnsKawwPKjBEmOT2qOQPG+0csKbDcFJC7MGzxgdasIkrhLW2wjZkP3 smsosz7izVPM2+YsMjd60yGFZ2YMwUDrnvWiWha1YWNo1/OiAEDPzGq96sS37JCMKOK1JboWunbo BhpPlUDqKwWLFsYJlJ6ULzNZK1rDRFLKSgXLscJUd1BPbEJNGUI4PvW3YaYRDIyygXbjkHpGvrVS 4YahdxwQEtDbj5nb+dTzq9jVLQxHLEFVzz61oC9istMeK3wJJB8zHrUGpPALnZbkfL1btWcTyWYE /wBau3U0ijThltrXRpNwDTSdaraU9tCrzyhllQHZzSNpFz9lE+wgdSh6is6VicFjgA4NGj2LsbPh WEXerPPKNxUlgCe9alxI9g15qN4uJWBVeeAPpXHpdyW8/mWspUegpbi8u9WkWG4lLBjgCspQ96/Q 0Tsixo1o+r6tuborbnPtTPFl4LnVzEjjyoRgCtSW5g0DTDFEwa7lH3l7Vi6Pb2d5LcyahJ+9IOKU bt67F9CC81wTaQtosaZTuF5rW8EWq24l1KcbUiXKk+tcw0XmXawW2CXcrW7rFzcaVpQ0zjcwyzL0 pVFzOw0tTA1vUG1LWLm6LbtxIH0re8DI9utzfuzC3jHGT3rlUhaeVI4QSzHGPU113iCRdB8N2+mx 8SyDdIR3rKpFSXKaHI6jdtqGryzn5vMfAHbGa6TxzY2FlounG2iC3DxjfWP4XsPt3iC3ixlFO41J 46uml1toOQkIAANQ9jaD1OYHOcnFHA44wa1fD2n2+pah5N1MsSY3ZboapajFFFqE0cDAxoxCn1rB 7myeti3pmg3GpQNNGD5YOM+9Fd14bC2PhG2dgMyyZ/SikZuqeav82cc4qJTg5qU/LKwqKs6m5oTi YFdoHWo0G2TrSRf6xaD/AKw/WqWwC4IjYY5HWlQrsOSM0pPzS+4qGk3YBaBxQKUDNK2lxrckWMnl Rk05G4PtSJJsIpzr5Z2/3quJMibzD5KheT6VpWU7Jtbdg+lY+/ZVi3uOBVxlyyFLlcTsrHWHXIOD 9a3bXU2fGJsH0zxXARXW0ite1vTtGOtehGfMjzp0U1od3baoGO2Xp61fWSNxmJgPeuMtL/A+atGG 4eNsxtuWqcDhnS5WdNHdmMBSwbHep0vd3GawY9V5AMfNWlv1YcrtqXEycbI3EKsM7hSk46NWMt2x I2nircN0APmpcpmaSSun3gQPepROXPByKpCX0bdTkd2YnGPasuUOYvDD9+lIwUA8iqQkdXNPM4K4 707WGpLqOfP8NR7SfunP0o82nu5xyNtMLp7EfmPGcEHI7UfaI5siXIK/dA709AhBOd3vVdohI7bO ooSuK9h++RwcgCIdR3NLMcOrQkVUkkdAUoS42feq+UOYmCNdfuoRuI5aUdKq3aQhvLhwxHUj1qw1 0ZU8u1G3P3sVBJNBaP5YQtJ1LUy+UgeyxbNL5gYp1HpVKQOFDgEE9vWtVbeS9BLuFC8qg/jqnNfp 5UkXl/Ofl/3acZa2KUbalLz2ARm/5ZnIU96fbXcZvzLchcEcEdqqytTmsLqWPzY4/lFaSVhxdy3J eAeZFZ5ea443DqPT8Kq3TrpdkbKBgZn5mcdz6VHb3ptY5k8v9+4wp/u1nHPJZ95PU+9JU1uzdbEW EC4wc9zV/SdN8xxd3J2wDpu6GqkEcc1zHHM+yNjhm9K6O8bT7WOLzJxJDEM+Uh5NFXRaFxCe9e3s Ly4uSFEq7Y1b07Vz2jaet3M8s4zDjOPSpZpLjxBeCJFK26HOPanatqUVtbrp9lxt+8471jFSWhoY uoCEX0i2y/ux3FU9zK4MbbXHQ1I67Dw27HJqex0651WZFjjxGThm9BW/MoK0gW5TdZbsGZ1Z1Tq4 6CqbsGfeuV9vWvRNagsPD/hf7Oqhp3HNedNzzUxak3Y2QizeQwkh+WRTnNMvLy51CZZLiUZ96RmG NveofIlkz5cZkx1x2qZK2pS3Lug3cNjf+fOo/dncpPeq/iDVX1jVmkP3QMKKpOArYZGVvet/wm2j 2/mT6o4Zx0U1jNW1NEaln5fg3Q0vJAHvZB9w9QDXDX95JqV7JcScvIelaXijWjrGpbkO2FeFHtTv CloJtUE8wXyYuSDWJpFW1MIrJAx3bkYDjPFIi+YyR4O5mHNbPi3UIb/VnNsiLEnA2jrUXhezW+16 BJPuBgTWE9zVPS51Xii5bR9J0qzQbSI9xFFYnja8F3rrx78pANgoqTGMU1dnNyf600kv3jSy/fof DIG/iPWnI3GJndxTpFwc96Ecp0xz601mLHJqehQmTS0lFZiJGYNEgA5XrS5GQfWmxgkkDqacVwpx /DW0RA4+YU8nzAB3FIcOgK9R1pqN5ZyOvvTJElOWp0TlSBUROTmng5FKMipF5ZAAMc1ZhvCrDrWZ HJ5Z9j61L9oUMNtbKpYy5dTpLW5Djk4rUs78R8Fj+dcrbz5HWtBJQSCDzXbGd0jjq07s6hLwM2P1 qys/lkHJOfWudt7s8A4rSiuF43ZOfStU7o5ZUzobe5XA55q4kwauZFwEkXZnPvWnaXeR8xFIxlA2 VuDbnC8571biu84JPNZEU8nT5T9RUy7/AL2Vx6VHKc/KbP2gEcAGm4WRuuKz47rZkMMZqdT5nINJ xE4k7gJ0OaPtB/i5+tMUIPvk/nTZpovK/d53e9LlBKxaSaHYDJz/ALK9aJGlYAKFWNumOv41QEgT 5gp3eop4ud5Jk3DHp3o5RosbIrcZky5PaoGtfPbdGwQf7VSJMso/doS3bcaincYw7ZP91OtMZULu pOMr7imRXHlTEsNw96tyDK5lARfTvWfOYy58tWCdmJqk77jemxNc6jnGzg+o7VnHLMRyd3Ujk08g cgHdmi3uzYyCRVB2ddwzV6JWQRu3ctWmnbZlluSN38EA5x7mo5tXmt53bA848eWPu4+lNn1AzSiO 1IUyffY9TVVdOmnupArZRBnzSalx6s33KRea5uBsQ+e55xVvUNGn062ikndF8wnitnS4be3/AHi/ OydHI4Y1BPp1zrV+ZLp9kZ+4h7VLq6mijocsxLA7fmPoBRFCs10oZsZ6muuvpNM0aze2hgWW4K4y OeawbbQZZ0kklk8oycqO9P2iY+Uku7q30+0Fpp7bpH6v3/OoJ7C1ttJZpnBvH5x/Ks+/sJtNu/Lm ILY4x1qlLLJKcyFsjjnrRGKNS9pejy6ll5mVLdPvn2rpdLaKeUW2n/Law/62TpwK4sXtxb2ckMch CHqPWtK38Qx2mkfZYE2SSjazYqa1O5SK/izV/wC0dSKp9yL5R71z7Vs6dpJv7Sa4aZRtOeTWSIZJ LkRou8k4wKqLtEaG21pLf3CW9uuXY/MfQV2LGHw7bW9jbok1zMwEhxkgVDaQQ+FdNa4nIe9mBCIB nHpTtKtPsUcmt6tIPObmONug/CuacuZlIzPiDawW11ayQ7Q8iDeqjGK4tgPQVqa5qr6rqMty4JU9 AOgrLOMbsjHpTTtudESJ6aJZIwdkjrnrg4oY0wms5HQNJqSC4ktpRJC7Kw9DiozSdK5ZblImeSWS RpHO5m6k80VDk+tFSFiWZcHOaYG4xQ7FqbRKVwsHSjrQaftGzNKLvoMZQODRUsaBkPr6UJXYmBGE Drx60oI2qf73WkT5o2XuO1LHyhB6jtWiEInyyYzwaSTg0hGQT3FDPvQLjpSk7BYZTxwo4pmOcd6m UcbHGCPWoimOQKVIwep6U1l2A+tLt2Pz0olIPQ5rSUbK4kTW0hA61egmOec1lI+2rscm72ropTuj GpFGtHKc5B4q/BdNn5e3XNYaOV4HNWIpmQ88ZrqjI5Zx0OijuWdl4z9KsC4K9ciseGb5ckn8Ku29 zu4UA/71bRszncO50EF3uGQatxXO7Bw26ubW48pvlYH6Veguy+ADt9zRcxlTSN5mklC7h06YpyzP GM9hVKCG4wWEyuD2B6VL5U2cM3Hegxa1NKGUSjk05ZYUkJaNwtZ214VycgepqaO4J/1hDD2pENFs 3K8hAMe9RmUkg45HSmrPCDkISKka6ZgPs8YBHXPeiwrDmulaMrKpB/2eKI5N3EZEXv1NQu80iF59 iBe3eqruD91xSshk8iSXEwMe+Qj16Vb/ALNmnQtOgVVH3V4qjBfyWPCD8asLNNqpbzpyqAcBDyal 3ZUUgV7aLG9RheiL96qH2Ga5mldU8uNum+rExitI8xId/q/Wq9vdXtxMCoJAPHHy/jSWhrZGfcxm 1fEoMb9iehpiTsqtGJXEbc4HetG+lt4ubphNcdh2FUfsMnlFijDPPStFK+jKirGpHrokijs4I4oo 0HzFuv4Uy61UqPs9lvd243N2rn2HljDKQ3rViw1MWMjN5e7dwc9fwqHSja6NFJmpa2ENvMj3nmS3 Mh4VatapPbadskdyzf3B1FZk3iCOHL28bGVvulh900lpYiUm+1R8g8hWNRyFElrb/bbh9R1T5UA+ QH9KwLndqWpsLeIgE4HoBV6/urrXZQlsjC1B24UVuaToNvoln9rv5fmbOM0fBuUcff6XcWjhGAf1 KVnSsE+VsfTvXT6n4jt4vMFnFvZuGLdMVmWejXWqH7TOFij65PFaRk+pSMXzGjhaON3CN1ANWtE1 GHS9TE86lu2Kv3/haSK2a5tpBLGvVk5ArnJdrctzj0qbplRVzs7zxHpQmF15bSzDkBsYFctrevXO uT5mwkK/cRKzsxO2ArVG52nA6VHJFao2jA09LvdPhUxX8TMrcBlxx9as3uh2FzH51hOnP8LGudLD PPI9KZ5rKfldlHoDWczRJkciHzGVfmIJBwKiIrQ07Uv7Pu/NaJZFPUGtYvomrAmQfZpj+ArGUma8 1jmCKQDNW762W1l2xyrJHngg1WVSXAXkntXO3qaJ3Vy3pukT6pv8gqAnUmiuw0sQ+G9KjM20SXB3 YbrjFFIx9tfY4JqQUrUlStDcDT0Jb5fWmjvSA4PFUtHcQ512mnRsY+fWkflQaav3h6UW5ZWAl/1U xFIfkcN61JMmYw3emD97Fjuv61pawlqJIpT/AIFUdPeQuoBH3ajqJMdhQfmBqdjvO/1qJFyakdCq hgfwqobXE3cMb/wqJhjipFYtyOMdaJSGGcAEVU/eiJdiKraEtjeNoqnU4uCPlI3D3rOlLlY2rouq Cv3DlfWn+a2RntVeAkN8hyf7vapS+7PGGHWu6MtDCUTRtrkblB6Voxkr8y1z8EgHWr0V2wGBk1tG RzVIXNlKk81kwB0rNh1Ek/MtXhdo0Q4Ga1uYyRr2d0rIfOkZMdMd6uLcoOhdl9a5uGUByxPA6Ctm yuxKAu5U9z0oMJQsrmpBPHMdsofbTpR5EgMZ3L6VAu8/du4hUoiz/wAvCUzJk63aM3THtUzy/KPL 6ms1x5Up+YP7ipBfjhQuPegl7F9BMVJcZPYGmPDI/VkSiMeau4yn6Zp+yP8AiIP1oIsVWGz+LfUX mSKxeNth9KvCeGL+FT+FUr64SRiyKFz6CnY0SsLFJHJITdOWI6Crvly3KbLZhFGevrWKDlSe/rT4 NQeJCm4gnoT2qXHqaG2lrp+lr5t04mk9DWfda2swKQp16Uy009bqNpZZC5+tOtdPEd8ZZQEiHrWd 7DRVi09rtjJKdu7tVW+0l7EiQtlW6Vrz39nbSsbZzK/p2qlcpeaim65YRQryKFNlLcw3kO7K4yPW rX9oO0iR3mTF7VfutEtl083FuzNsGWJNc/IxWTGSQK1VmXc6/T9Xh8lpY0jijUce9c/rWs3ms3Pl I/yZwFHSspnbbt3EL6Z4rU8O3lrazSCcJuI4LDpWbglqWZ8lk9tcxreIwRzgGumk0OdrSP8A0kx2 TD5ue1Rzx2Kf6Xd3fngHKRg5waxNT8QXmrSC2sQwi+6EXvWUnJ7jRd1fX4rKyOn6W4dP42NY+l6B JqBNxP8Au4PWtGy0OCygN7qjKnqh707zb7xHKtrYL5FihyzL8uRU3Hd9DK1bwwbOA3Fq/mQdmHr3 rnG9D1rtfE+r21npkWk2Tbwv3yPXvWbo3hv7baTahekRWiLwT1Jouaxm4K8jlmqJjU96sUdxIsDl owflNVyV2981Mmdi2uM5oOaOtT2tpLeSiOBct3NYyNNErsgBZiB1PYV1fh/R4LGJtR1ZcBBujQ/x U22s9O0OL7TeOs1yPux9QDWRq2t3OrTbpm8uIfdReAPwrnk7HO5SqPljoh2r6w+p328D92gwi+go rLU4J25IopJmnIlpYa1JSt1xSYI7UjUUdaUqA1Np7HI4Bq46oTFT5vlPSo+hzSqdpzT5B7Ubq4h0 chc7W6U3JjkyKYpwQalmHyocdaqLugejImOST60lH4UoGTgVEtSiaAp0fOe2Kc+Y3DYyD60TRoOV BzUkEwkQwyj6Gt4pJWZn5kW1UkDA5U+lLcIGXeh4Hak2m3OCQQ1Ml2nlW/CpeisC1ZFU0ZwOQCPW ofwq3bGMoQ4OayhFN6lS2EVG+/C3505bgltrKAe5pDEUO+M49jS+Z/z0U59RXQlyk6ND3KqQFJ59 as29wydAp+tVZItsYkyCD6U6EFu+PrW0ZGUo3NhGWSQKBgGrZghR9gkO761lx3St97j6VMstvu3M 7bq6U0ccos0TbyABlIKjrUkUuSCcbR1FRQybkIikBB6g0whoW+YcHrVohJNWZvQi2MQKr831qza2 8TKS0yg+lYVlcrE+ZNxX2rVjktj91lH1pnNOLTNSCKJhhp1xUFwEjcBXDD2qNFi6qVx9asRxwEMS QDSMwhk5HzECpZWVlxC7F/c1nSsUl+Q8UscpjbcOtNIvkJ2LL940zIfqTipYonuhkED60yW3aJlX GQT2p3sK9iMOASBnFROy9WXjvWtLaRWsCPIM7uy09Le0mi6gBvWpvdjTTMiG7kt1IjYhDVu1Dahz cXDcdgeKz7nEd0UHKe1V1ZoT+7YihxTLSOlFqlvzDFFn+83SoJzCgMlzcq2OkanisQ3U7qF81hzi tBtHt7eOOa7kLMwyApzmpaS3B6Fe61W4v0+zWVuwjPG1R96i30BsebezJED/AA96vRTysuLOHyVH 8bjGKr3D2tu3mXkrTP3GeKht9BJt7GbqWiy20H2iFg8VYxI6lcH3rW1HXZLq38iBdsP0rGY56MW9 zVq73N6d+oyUnIwSB3ANdRoNzp0Nqc7UuMfK57GuUaoiShyCfpRJI1cEzsbqPTzP5+oXplT/AJ57 uKydV8Vh4jDpiC2h6cDk1z0jsTkgkehNbXh7SLe6zc30iKkfIUnrWElYfKqaux3hzQDqDtfX7FLZ DuJPBbFReJfEX25vsVjiK1T5do4z9aXxJ4kN4otLEGKCPgBR1rMsdAvtTceXGFU/xNxUjVvjnoZ9 nYy312IIFDOxxx2ro/EGlWWmWMFpF++vXHITtXT6B4csfD1hJeXsqiTHXPSuc1HxPY208jWkCzTZ 4kYdKiQKvKpUtTV0c1d6Pd2UAe4iaMnsapw3MsDboXKH2q1qOrXepy7rmZmHYVHZabc6hKEgjLGu eTb2O1PljebK0kzzMWkYlvWrmn6e16QNyAerdqsXvhu+s03MiuB12nOKzAzREhGZfUVlbXUaanH3 GdLarpdnGYQ4eUHLFuR+FFc15hP8IJ9aKWvQXI+4r/fFSt/q6KKcfhNSuvU1L/DRRTp7gJT5OlFF UupL3RGO1Tz/AOrj/GiilH4Ry+JEIoi+/RRQMs1A/E5ooreW5lHYuoAYuQD9aqzKATgCiioqbhAi oX/WiiisobmkvhLp60kw/cNRRXTI54jV/wCPYUJRRTiUaxRdo+UdPSo2UYHA/KiiumJhIuWIxImK v6kPu/Siit0cq+NlWKrsAGelFFMcty1nDcU/J9TRRSOeexIKdRRVxK+yamm/6s1aYfc+tFFRI5pE ep/6mshyRCvJoopR2HTIl5aqz0UVS3OhDew+tdVGoYRbgDhR1ooqKu5M/iRQ1pikTBSVGO3FcpuL TncSfrRRSiFP4jX0+NDYyZVenpWBOAJWwMc0UVodESu1RHrRRWctzVbjWpEdhZEbjjPrRRWcy5bG x4YijklXeitz3Ga66/AjWIRjaMn7vFFFZnFjNjD8WO39iRfMeT6158o4eiispnTgP4Y1v9atdzog CeHZnUYbB+YdaKKwjubY34UZnh+WSS5cSOzDPRjms7xGirqR2qB9BRRU1NiaP8RmcvSiiipWx0M/ /9k= --b1_4ed1a3bc994fdee4bc22d023113110fa--