Date: Wed, 29 Nov 2023 21:32:59 +0300 Return-Path: support@newmuslims.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Message-ID: X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 44.212.94.18 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_e67403fca0aee073e379d81727bfbc3b" --b1_e67403fca0aee073e379d81727bfbc3b Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_e67403fca0aee073e379d81727bfbc3b" --b2_e67403fca0aee073e379d81727bfbc3b Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 10 :: Lesson 10 Pagpapatirapa ng Pagkalimot Deskripsyon: Ang aralin ay magpapaliwanag kung ano ang gagawin sa iba't ibang sitwasyon kapag nakagawa ng (mga) pagkakamali sa salah. Ni Imam Kamil Mufti (© 2016 NewMuslims.com) Nai-publish sa 02 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 92 - Nag-email: 0 - Nakakita: 6255 (daily average: 3) Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Mga Panalangin Kinakailangan Pagdarasal - Advanced Mga Layunin · Upang malaman ang kahulugan ng ‘sajdah as-sahw’. · Upang pahalagahan ang mga okasyon kapag ito ay tapos na. · Upang malaman kung ano ang gagawin kung angrukn, wajib, o ang inirerekumendang gawa sasalah ay nakaligtaan. · Upang malaman ang dalawang pamamaraan ng pagsasagawa ngsajdah as-sahw. · Upang maunawaan ang ilang karaniwang mga halimbawa kung kailan magsasagawa ngsajdah as-sahw. Mga Terminolohiyang Arabik · Imam- isang taong pinangungunahan ang panalangin. · Rakah - yunit ng panalangin. · Rukn - (pangmaramihan:arkan) mahalagang bahagi; isang haligi na kung wala ito aumang bagay ay hindi maaaring tumayo. · Sajdah - pagpapatirapa. · Sajdah as-sahw - pagpapatirapa ng pagkalimot. · Salah- ay salitang Arabe na tumutukoy sa direktang koneksyon sa pagitan ng isang mananampalataya at ng Allah. Higit pa rito, sa Islam ito ay tumutukoy sa limang pang araw-araw na pormal na pagdarasal na siyang pinakamahalagang uri ng pagsamba. · Takbiratul-Ihram – pagsasabi ng ‘Allahu Akbar’ bilang pagsisimula ng panalangin. · Tashahhud - ang pagsasabi ng “At-tahiy-yatu lil-lahi…. Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.” kapag nakaupo habang nananalangin. · Tasleem - Ang pagbati ng kapayapaan sa pagtatapos ng panalangin. · Wajib - (plural: wajibaat) kinakailangan. Kahulugan Ang salitang Arabe para sa pagpapatirapa ay ‘sajdah.’ Ito ay nangangahulugang paglalagay ng ulo, mga kamay, tuhod at daliri sa paa ng isang tao sa lupa. Ang dalawang sajdahs na isinagawa sa pagtatapos ng salah upang bumawi sa mga pangunahing pagkakamali ay tinatawag na ‘pagpapatirapa ng pagkalimot’ o sajdah as-sahw sa Arabik. Kahalagahan Tayong mga tao ay likas na makakalimutin at mas lalong nakakalimot kapag tayo ay nagdarasal sa Allah. Ang Lumikha sa atin ay nababatid ang katotohanang ito kung kaya't ginawa niyang ang Kanyang Propeta, sumakanya nawa ang habag at pagpapala ng Allah, ay makalimot sa ilang mga pagkakataon habang nagdarasal. Sa paraang ito naipakita ng Propeta kung paano itama ang ating mga pagkakamali sa pagdarasal. Ang pagtatama sa mga pagkakamali ay isang dakilang habag mula sa Allah dahil maaari naman Niyang ipaulit sa atin ang pagdarasal sa bawat pagkakamali, ngunit Hindi niya ginawa. Kailan kinakailangan ang Pagpapatirapa ng Pagkalimot? Mayroong dalawang pagkakataon kung kailan ito kinakailangan: I. Kapag ikaw ay nakadagdag o nakabawas ng mga gawainsasalah. Mga halimbawa ng pagdadagdag: Ikaw ay nagdasal ng 5 rakahsa halip na 4. Ikaw ay nakagawa ng tatlong pagpapatirapa sa halip na dalawa. Ikaw ay nakagawa ngtashahhudsa hulihan ng unangrakah. Halimbawa ng pagbabawas: Nakapagdasal ka ng 3 rakahsa halip na 4. Ikaw ay nagdasal ng isangsajdah sa halip nadalawa. Ikaw ay tumayo sa ikatlongrakah na hindi naisagawa ang unangtashahhud. II. Kapag nakalimutan mo ang bilang ngrakahat kapag nag-aalinlangan, (halimbawa) kung nakapagdasal ng tatlo o apat narakah. Nakaligtaan ang isangRukn (Mahalagang Bahagi o Haligi ng Salah) Kung iniwan mo angTakbiratul-Ihram, kung gayon ay wala kang nagawang panalangin, iniwan mo man ito nang sinadya o dahil sa pagkalimot, dahil hindi mo nasimulan ang iyong pagdarasal. Kung iniwan mo ang isangrukn maliban saTakbiratul-Ihram na sadya, ang iyongsalah ay hindi tanggap. Kung naiwan mo ang isangrukn dahil sa pagkalimot at umabot sa susunod narakah, kung gayon angrakah na iyong naiwanrukn ay walang bisa at ang susunod narakah ang kahalili nito. Kung hindi mo naman naabot ang susunod narakah, kailangan mong bumalik sarukn na iyong naiwan at gawin ito at pasundan ito ng kung ano ang susunod ayon sa pamamaraan ngsalah. Sa kapwa parehong sitwasyon sa itaas, dapat kang magsagawa ng “pagpapatirapa ng pagkalimot”. Kapag Nakaligtaan ang isangWajib (Kinakailangang gawain sasalah) Kung may nakaligtaan kang isangwajib na hindi sinasadya, katulad ng unangtashahhud o maging pagpapatirapa, kailangan mo lamang gawin angsajdah as-sahwsa pagtatapos ng panalangin.Gayunpaman, kung ito ay sinadyang iwan, kung gayun ang pagdarasal ay walang bisa. Pagkalimot sa isang Inirekomendang gawa sa Panalangin Hindi mo kailangang isagawa ang “pagpapatirapa ng pagkalimot” kung nakalimutan mong isagawa ang isa sa inirekumendang mga gawa ng panalangin. Pamamaraan ngSajdah as-sahw Mayroon kang pagpipilian sa pagitan ng dalawang mga paraan ng paggawa nito: 1. Agaranbagoangtasleemsa pagtatapos ngsalah. Bago tapusin ang panalangin sa pamamagitan ngtasleem, sabihin mo angAllahu Akbar, at gawin ang unang pagpapatirapa. Habang nakapatirapa ay sabihin, Subha-na Rabbi al-A'la ng tatlong beses. At pagkatapos ay sabihinAllahu Akbar at bumalik sa pag-upo. Pagkatapos ay sabihin angAllahu Akbar muli at magpatirapa sa ikalawang pagkakataon at sabihin ang katulad na mga salita na ginawa mo sa unang pagpapatirapa. Pagkatapos ay sabihin mong muli angAllahu Akbar sa huling pagkakataon, bumalik sa pag-upo, at ibaling ang ulo sa kanan at sa kaliwa, na sinasabi ang “As-Salamu 'Alaikum wa-Rahmatullah” sa bawat pagbaling. 2. Isagawa itopagkatapos ng tasleem. Isa pang paraan ay ipagpatuloy ang iyongsalah at tapusin ito sa pamamagitan ngtasleem gaya ng normal mong ginagawa. Pagkatapos mong sabihin angAllahu Akbar at magpatirapa para sa iyong unangpagpapatirapa, at sabihin angSubha-na Rabbi al-A'la ng tatlong beses. Pagkatapos ay sabihin mo angAllahu Akbar at bumalik sa pag-upo. Pagkatapos ay sabihin angAllahu Akbar muli at gawin ang iyong pangalawang pagpapatirapa at sabihin angSubha-na Rabbi al-A'la ng tatlong beses. Panghuli, sabihin mo angAllahu Akbar sa huling pagkakataon at bumalik sa pag-upo, at pagkatapos ay ibaling ang iyong mukha sa kanan na sinasabi “As-Salamu 'Alaikum wa-Rahmatullah.” Karagdagang mga Puna/mga Halimbawa 1. Kung napagtanto mo bago ka mag-tasleem na may naidagdag ka na anuman sasalah, halimbawa ay karagdagangrakah, maaari mong gawin angsajdah as-sahw bago o pagkatapos ngtasleem. 2. Kung hindi ka naman nakapagdasal ng isa o higit pangrakah, dapat kang tumayo at kumpletuhin ito, bago matapos ang pagdarasal ay gawin mo angsajdah as-sahw. 3. kung nakalimutan mong isagawa angsajdah as-sahw, ngunit naalala ito agad pagkatapos, kung gayon ay gawin mo ito agad matapos maalala.Gayunpaman, kung lumipas na ang oras, wala kang dapat na gawin na anuman at ang iyong pagdarasal ay nananatiling tanggap. 4. Kapag angImam ay nagsagawa ngsajdah as-sahw, lahat ng nasalikod niya ay dapat gawin ito,kahit na walang sinuman ang nagkamali. 5. Kung ikaw ay nagkamali sa likod ngImam, hindi mo kailangang magsagawa ngsajdah as-sahwdahil ang Propeta ay nagsabi, “Katotohanan, angImam ay dapat sundin.”[1] 6. Ano ang gagawin mo kung hindi ka sigurado kung ilan angrakahna iyong naisagawa? Magpatuloy ka at isagawa ang bilang na nakatitiyak ka. Halimbawa, sa apat narakah na pagdarasal, iniisip mo na naisagawa mo lamang ay tatlongrakah, kung gayon ay dagdagan mo ng isa at gawin angsajdah as-sahw. Kung sa tingin mo naman ay nagdasal ka ng apat narakah, ang dapat mong gawin ay isagawa angsajdah as-sahw sa huli. Kung hindi mo magawang magpasya kung alin sa dalawa ang mas malamang, maaaring ito ay tatlo o apat narakah, magpatuloy ka at piliin ang mas mababang bilang, i.e. tatlongrakah. Magdasal ka ng panibagongrakah at pagkatapos ay gawin angsajdah as-sahw. Talababa: [1] Saheeh Al-Bukhari Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/335/pagpapatirapa-ng-pagkalimot/Copyright © 2011-2022 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_e67403fca0aee073e379d81727bfbc3b Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Pagpapatirapa ng Pagkalimot

Deskripsyon: Ang aralin ay magpapaliwanag kung ano ang gagawin sa iba't ibang sitwasyon kapag nakagawa ng (mga) pagkakamali sa salah.

Ni Imam Kamil Mufti (© 2016 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 02 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 92 - Nag-email: 0 - Nakakita: 6255 (daily average: 3)

Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Mga Panalangin


Kinakailangan

      Pagdarasal - Advanced

Mga Layunin

·       Upang malaman ang kahulugan ng ‘sajdah as-sahw’.

·      Upang pahalagahan ang mga okasyon kapag ito ay tapos na.

·       Upang malaman kung ano ang gagawin kung ang rukn, wajib, o ang inirerekumendang gawa sa salah ay nakaligtaan.

·       Upang malaman ang dalawang pamamaraan ng pagsasagawa ng sajdah as-sahw.

·       Upang maunawaan ang ilang karaniwang mga halimbawa kung kailan magsasagawa ng sajdah as-sahw.

 Mga Terminolohiyang Arabik

·       Imam - isang taong pinangungunahan ang panalangin.

·       Rakah - yunit ng panalangin.

·       Rukn - (pangmaramihan: arkan) mahalagang bahagi; isang haligi na kung wala ito aumang bagay ay hindi maaaring tumayo.

·       Sajdah - pagpapatirapa.

·       Sajdah as-sahw - pagpapatirapa ng pagkalimot.

·       Salah - ay salitang Arabe na tumutukoy sa direktang koneksyon sa pagitan ng isang mananampalataya at ng Allah. Higit pa rito, sa Islam ito ay tumutukoy sa limang pang araw-araw na pormal na pagdarasal na siyang pinakamahalagang uri ng pagsamba.

·       Takbiratul-Ihram – pagsasabi ng ‘Allahu Akbar’ bilang pagsisimula ng panalangin.

·       Tashahhud - ang pagsasabi ng “At-tahiy-yatu lil-lahi…. Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.” kapag nakaupo habang nananalangin.

·       Tasleem - Ang pagbati ng kapayapaan sa pagtatapos ng panalangin.

·       Wajib - (plural: wajibaat) kinakailangan.

Kahulugan

Ang salitang Arabe para sa pagpapatirapa ay ‘sajdah.’ Ito ay nangangahulugang paglalagay ng ulo, mga kamay, tuhod at daliri sa paa ng isang tao sa lupa. Ang dalawang sajdahs na isinagawa sa pagtatapos ng salah upang bumawi sa mga pangunahing pagkakamali ay tinatawag na ‘pagpapatirapa ng pagkalimot’ o sajdah as-sahw sa Arabik.

Kahalagahan

Tayong mga tao ay likas na makakalimutin at mas lalong nakakalimot kapag tayo ay nagdarasal sa Allah. Ang Lumikha sa atin ay nababatid ang katotohanang ito kung kaya't ginawa niyang ang Kanyang Propeta, sumakanya nawa ang habag at pagpapala ng Allah, ay makalimot sa ilang mga pagkakataon habang nagdarasal. Sa paraang ito naipakita ng Propeta kung paano itama ang ating mga pagkakamali sa pagdarasal. Ang pagtatama sa mga pagkakamali ay isang dakilang habag mula sa  Allah dahil maaari naman Niyang ipaulit sa atin ang pagdarasal sa bawat pagkakamali, ngunit Hindi niya ginawa.

Kailan kinakailangan ang Pagpapatirapa ng Pagkalimot?

Mayroong dalawang pagkakataon kung kailan ito kinakailangan:

I.    Kapag ikaw ay nakadagdag o nakabawas ng mga gawain sa salah.

Mga halimbawa ng pagdadagdag:

Ikaw ay nagdasal ng 5 rakah sa halip na 4.

Ikaw ay nakagawa ng tatlong pagpapatirapa sa halip na dalawa.

Ikaw ay nakagawa ng tashahhud sa hulihan ng unang rakah.

Halimbawa ng pagbabawas:

Nakapagdasal ka ng 3 rakah sa halip na 4.

Ikaw ay nagdasal ng isang sajdah sa halip na dalawa.

Ikaw ay tumayo sa ikatlong rakah na hindi naisagawa ang unang tashahhud.

II.    Kapag nakalimutan mo ang bilang ng rakah at kapag nag-aalinlangan, (halimbawa) kung nakapagdasal ng tatlo o apat na rakah.

Nakaligtaan ang isang Rukn (Mahalagang Bahagi o Haligi ng Salah)

Kung iniwan mo ang Takbiratul-Ihram, kung gayon ay wala kang nagawang panalangin, iniwan mo man ito nang sinadya o dahil sa pagkalimot, dahil hindi mo nasimulan ang iyong pagdarasal.

Kung iniwan mo ang isang rukn maliban sa Takbiratul-Ihram na sadya, ang iyong salah ay hindi tanggap.

Kung naiwan mo ang isang rukn dahil sa pagkalimot at umabot sa susunod na rakah, kung gayon ang rakah na iyong naiwan rukn ay walang bisa at ang susunod na rakah ang kahalili nito.

Kung hindi mo naman naabot ang susunod na rakah, kailangan mong bumalik sa rukn na iyong naiwan at gawin ito at pasundan ito ng kung ano ang susunod ayon sa pamamaraan ng salah.

Sa kapwa parehong sitwasyon sa itaas, dapat kang magsagawa ng “pagpapatirapa ng pagkalimot”.

Kapag Nakaligtaan ang isang Wajib (Kinakailangang gawain sa salah)

Kung may nakaligtaan kang isang wajib na hindi sinasadya, katulad ng unang tashahhud o maging pagpapatirapa, kailangan mo lamang gawin ang sajdah as-sahw sa pagtatapos ng panalangin. Gayunpaman, kung ito ay sinadyang iwan, kung gayun ang pagdarasal ay walang bisa.

Pagkalimot sa isang Inirekomendang gawa sa Panalangin

Hindi mo kailangang isagawa ang “pagpapatirapa ng pagkalimot” kung nakalimutan mong isagawa ang isa sa inirekumendang mga gawa ng panalangin.

Pamamaraan ng Sajdah as-sahw

Mayroon kang pagpipilian sa pagitan ng dalawang mga paraan ng paggawa nito:

1.    Agaran bago ang tasleem sa pagtatapos ng salah.

Bago tapusin ang panalangin sa pamamagitan ng tasleem, sabihin mo ang Allahu Akbar, at gawin ang unang pagpapatirapa.

Habang nakapatirapa ay sabihin, Subha-na Rabbi al-A'la ng tatlong beses. At pagkatapos ay sabihin Allahu Akbar at bumalik sa pag-upo.

Pagkatapos ay sabihin ang Allahu Akbar muli at magpatirapa sa ikalawang pagkakataon at sabihin ang katulad na mga salita na ginawa mo sa unang pagpapatirapa.

Pagkatapos ay sabihin mong muli ang Allahu Akbar sa huling pagkakataon, bumalik sa pag-upo, at ibaling ang ulo sa kanan at sa kaliwa, na sinasabi ang “As-Salamu 'Alaikum wa-Rahmatullah” sa bawat pagbaling.

2.    Isagawa ito pagkatapos ng tasleem.

Isa pang paraan ay ipagpatuloy ang iyong salah at tapusin ito sa pamamagitan ng tasleem gaya ng normal mong ginagawa.

Pagkatapos mong sabihin ang Allahu Akbar at magpatirapa para sa iyong unang pagpapatirapa, at sabihin ang Subha-na Rabbi al-A'la ng tatlong beses. Pagkatapos ay sabihin mo ang Allahu Akbar at bumalik sa pag-upo.

Pagkatapos ay sabihin ang Allahu Akbar muli at gawin ang iyong pangalawang pagpapatirapa at sabihin ang Subha-na Rabbi al-A'la ng tatlong beses.

Panghuli, sabihin mo ang Allahu Akbar sa huling pagkakataon at bumalik sa pag-upo, at pagkatapos ay ibaling ang iyong mukha sa kanan na sinasabi “As-Salamu 'Alaikum wa-Rahmatullah.”

Karagdagang mga Puna/mga Halimbawa

1.    Kung napagtanto mo bago ka mag-tasleem na may naidagdag ka na anuman sa salah, halimbawa ay karagdagang rakah, maaari mong gawin ang sajdah as-sahw bago o pagkatapos ng tasleem.

2.    Kung hindi ka naman nakapagdasal ng isa o higit pang rakah, dapat kang tumayo at kumpletuhin ito, bago matapos ang pagdarasal ay gawin mo ang sajdah as-sahw.

3.    kung nakalimutan mong isagawa ang sajdah as-sahw, ngunit naalala ito agad pagkatapos, kung gayon ay gawin mo ito agad matapos maalala. Gayunpaman, kung lumipas na ang oras, wala kang dapat na gawin na anuman at ang iyong pagdarasal ay nananatiling tanggap.

4.    Kapag ang Imam ay nagsagawa ng sajdah as-sahw, lahat ng nasalikod niya ay dapat gawin ito,kahit na walang sinuman ang nagkamali.

5.    Kung ikaw ay nagkamali sa likod ng Imam, hindi mo kailangang magsagawa ng sajdah as-sahw dahil ang Propeta ay nagsabi, “Katotohanan, ang Imam ay dapat sundin.”[1]

6.    Ano ang gagawin mo kung hindi ka sigurado kung ilan ang rakah na iyong naisagawa? Magpatuloy ka at isagawa ang bilang na nakatitiyak ka. Halimbawa, sa apat na rakah na pagdarasal, iniisip mo na naisagawa mo lamang ay tatlong rakah, kung gayon ay dagdagan mo ng isa at gawin ang sajdah as-sahw. Kung sa tingin mo naman ay nagdasal ka ng apat na rakah, ang dapat mong gawin ay isagawa ang sajdah as-sahw sa huli. Kung hindi mo magawang magpasya kung alin sa dalawa ang mas malamang, maaaring ito ay tatlo o apat na rakah, magpatuloy ka at piliin ang mas mababang bilang, i.e. tatlong rakah. Magdasal ka ng panibagong rakah at pagkatapos ay gawin ang sajdah as-sahw.Talababa:

[1] Saheeh Al-Bukhari

--b2_e67403fca0aee073e379d81727bfbc3b-- --b1_e67403fca0aee073e379d81727bfbc3b Content-Type: image/jpeg; name="Prostration_of_Forgetfulness._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Prostration_of_Forgetfulness._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMg IyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09 PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCAEkAbYDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD0g/L0 60FmlIz2qVIG6lTz0p4tXj+c4wO1cqixEaxFo8gHNTRRl+Oc05Jhu6cVIsoU528GrSQFfUHZNLn3 rnAxT4eIIv8AdFLqbkaXMwHVe9EX+pj/AN0VfUCROppX7UJ1NK/aqAZ2oFKelAoAUdKWkFLQAU9f u0ynr0oW4xH6UxadIeKatDAr2B/028H+0P5VfNZ1gT9vvfqP5VoHkUISE5p1IDk0tNDExg+1LRRm mAlNTv8AWnZzTVOM59aQD6KQnFGRTAUe9FITQM0ALRRRQA3+MU6m/wAYp1JAFFFFMAooooAKD0NF B+6fpQBEOlI/alHQUj1Ihnakpx4FNoAcOlFA6UUAA+8KU0g+8KU00MY3Sqsn36tN0qs/36Qh69KW hRxS0Acvq2W8cWyg8CJf512juABk8iuNvRu8dKcZ2xp/OuvOd+cZBpCQ9M8n+E9KU5z7U1SAOuBQ ZUHVhVIofRUf2iPs36UUwFRldAykY7VHdEmLA/E1ReR4mAYKT7VKbszKFZePY1F+gD4bUN827gda slFZhg8LUNuzbDtQ4+tSiTaCCpBFCWgEWoOqadMW6bcYojH7pP8AdFQapcKunyDBycDkVYTiJPoK OohydTSydqReppX6imA2gUtIKAFFLSCnUAFOXpSClHShDGv0pq9ac/Q01eoo6gV7BD9pvG7Fx/Kr 2PzqlpzZlulx0k/pV6mhIReB70E4pCCKbyTwKVxji3tTTz1oOc9KcBnqKNwEQ8Um4hffNOYcdMU1 OR7UWYDHkOenFGCwyKlKg8Yo8tR0yKVmA2Pjr1qSo1Vl605Se9UgHUU0dadTAaf9YPpTqb/H+FOp AFFFGaYBRQeKM0AFI5wp+lLmmuQEPNJsBopr06mt1pCGmkpTSUAOooooAQfepxpF60tNDGN0qsw+ erLdKrt9+kIevSlNCjilxQBzHmuvj65H8LRog+vrXUtHtxl2P41y0Y3eObk+jKK67yyc+tISIxCn fJz6mnGNEHQUj8Ac08jeOtAwVCFyAtFPQbVxRTsMyoiJGOT+NSxqFJxyarwHdkdGzVpcDOD8wrnT 0uFh8c5jGMcZ6VcUhgMVRCh0B70rsyRghulaRk0A/UtqWEm/GCOhpyf6tPoKy9RkMtmSxP3hWqv+ rX6CqTuxDk70r9RSJ3pX61QDaKWkoAUU7FItLQAUo6GkpR938aEMa/Q0iDkUr/dNC9qOoFPThvmu zuPEuMfhV/y8fxGqmmqB9pPcynNXNwBwetCEhmw55JpfL/2jTu+aC2B707DGEFT1OKULkck5pS3H SlzgULcBjAAEZNNi6ck0wyFm5pxGUFRfqA4nL4BpCW6Amo9j7s1JvI+9QmBIE46mkUA9zQWPGO9N II69apsCTaMY5puznqacDkClppARbB5vU9PWpNo96Qf6w/Sl3UtADaKaVHqacDnOKCMimAgUH3o2 ChVxTqYDdi0ySFSvOeOalprn5aTAb0FNbrTj0prdaQDaKWigQUUCloARetLQOtLTQyNulQH79TtU J+/SEPA4o70qjijHIoA5W1O/xpen0cfyrqfMYA8npXLaSQ/jLUCegkP8hXUsATmkyRrNuXnrU0bF lHGAO9QbSecVLE2F2nrSRRYC7xzRUIEgJ2qTRVXC5l7SGB7d8Va2q5BjyOOTSYVR6mlycjtXOlYY rjZHweajO5l5NT7QY8tUZHHFMClqHy2wA7utbAGEX6VjahEWhDDs65raH3B9KqnfUGKneh+1Cd6G rUQlFFFACrS0i0tABTh0ptOHSmhjH6UL1FK44pF+8KOoFTSww+1k9DMcVZkdWxjoKp6ZISt0uDxM auGL5frWettBIepXjBzTmBI461GqdMU4EhjzmnzdGMQuVwGFPPzL1pCofr0pwAA4FUgINmDSnsKW UEMPSkJGRzjip2AcJBt96QfPzim7Tuzjin59BSu2ICR+VLu70mOORil25WmrjAuAeKeDkelNC4x/ OnYPc1SuA0H5zTiBzUfAc5NSZ/L1oAYM54p4oIzyKUUJWAKKKBVAITjrTZPuDHc04jNMkAAHrmkw Cmt96nU09aGAlFFFIQtGKKKAAdaU0g60ppoCNqh/iNTNUI+8aQEq9KUfeH1pBSj7w+tAHIeHz5ni jUW/6at/KuuELORjgetct4PUPr+puf8Ano1dnRa4kiJIFXqSakCqvQUtJmmkkUOopu4UUwMsAs9T SYUD2psWAeetOmQ4zXONbADuHemOSFIAqRM7KCoK5PWhq5Jn3bssCjqGdRWwBgCsu+T9wmP+ei1q 9hTp9QBetD0qikatRiUCiigQ4UUCigBaUdBSUo6U0Ma9A+8KHoH3hR1ApaOP3dyx7ztV0SDlT+dU tI/4958d5m/nVojnFRstBIFdRnvUgTJye/aowu0dOalUfrRFdxigUtBorRAMkbHGODUXllmGPSpz wKaqAqpJ5FQ0wFRdoOaXAz0paaW2jkc09EAue2KMfpRywxijGetNAGcU1nwucc0rHjAFM2tkZxSb ewDB8xb3qZfu8mm7OScgZpwwB60JO4AvNKzdsUg65oNMBT0pu8Zx3pcZXGeaaEC+5qdQHsaZJyF+ tOPbNNkYZUdTmncANNPWnmmH71NgJRSmikIKKWkoAB1pTSClNNDGNUQOXNSsOKhX7xpCJB0pR1FA 6UdMn0FAHJ+CH3apqRx1kb+ddnuNcb4A+aTUG7mVufxNdlTQITqaUCilFMY3HNFLRQBRVQMGrPl7 lBqtuA+tWYrhXYL04rBW6jYoi3D0FIITn2qQOC2KfVqKewihqUW2Bcf89Fq12FNvVDW/Iz8wNOA4 FCVpMBV6UjUq0jVQCUClNAoEKKWkpaAClH3aSlH3aaGNahetDUDrR1AztGytvPznM7cfjWlsPU9a z9Fx9klJ7zP/ADrTz0qYq4lsRsDkU/0paKaQxD0paSlpgIelAHyig0hIAoAAMN14oJFRmX0oGWos A8yUmSaQ7U5JqvNd44WmBYeRU+8fwqFroDJ6AVUZyT1pjNkgUAWxckjJ4pDckd6gY8CmgFj7UgJ/ Pdu9WEO9QWyBUACRDL/gKgluWbODgelNAaDSxp/Fmmm7j96y/NzT41LHJ4FAGsrrIoKnINNYHepH I71FAccDpU4NJxTEKaYetPplDGBopDS0hDqKBRQA0UtIKU00MjY1CDyamaq/Y0gJ1OVBofiOQ+ik /pRHwg+lNuPltZz6Rt/KgRy/w5O63vm9ZD/M12QHNcb8Nsf2XdHuZT/OuyxTWwIDR3FBGKO4pjFo o70UAZuNx4qaOLackjNS7R6CjavpWXIhDolAbOetS5qDaPSlx9apaIAvMiAY7sKXPSkZQ+A2SByK dR1uMVaRjzQnShhTAU9KRaWgdKBBS0UUAFL/AA0lL/DTQxrUD3oajqMeooAo6KpNg2RjMr/zq6W7 GmW8ItYvLjPygkjNP2k96i2ghy8dKd3pnI/ioyfXFUkMfmkL4qJpMcCoixaqAlaYZ4pmWc0LHnlu BQ0oQYQfjQA4KEGWOKZJdBRharySMx5NRHnrk0APkmJySahLj1oNNpgOLj3pF+ZqTOamjTjPQdzS bANpdsDtSmRYhheT61HPcLGh7KP1rPa73njgdqaVwLjzg98mo1+fk1AjbjVmNC2MChgSoqDkjNSD 5zgDgUscBHLcUryhBhOvrUASxfIwDNye1WGYbQQe9Z0GWkDE96u5+T8aoRMpB4piPlijfeFMjY5N Nkbbcq3qKdgLBoHJpDSjrUAOoNFFACAcUUUUxkbVAB8pqdqhCg5BpCJk+4PpTJ4zNbyxA4LoVz6Z p44FFAGV4e0L/hH7RoUl83cdxJHetjzT6U2jFADvNPpSeYc000YouMf5pPaio+9FMQ6lyPSmilpA LxS5pKKAHA4pDzRRQAqnbRnJpKXFAC0DpRQOlAC0UUUAFLkYxmkooARuelJzS0E4+tG4BRknOKT/ AHj+FNLU0A4kAf1qJmz3oJ9TTvkVcnk0xjQhanEpH3yaiknJ6VXaQ0ATSXGelQNJmmFs03NOwDi1 MLGkzTS1OwCk5o5pByKnji2jc/4CpYBHFhdz8CmXE5C8Y9hTpJCxrD1C8Z7xoukYGM+9VGN2BeNg 07B7qbjskfQVaitbeEcRZPqTWboUm63aNm3NE5XJPatfr0oYDwyjpGo/Cl88L0UCoicD3NMzmpEP eVn6niombjHqaDRGN0mewpjJ4z5Y/CrSHdBnuKpE54FW4jiDFAAp+amynddRL3xmhDyR+NRp8+on 0VQKAL560DrQfWgdagQ6iiigA7U1qdRQBCxqBH/nVujAoAhEn+yaXJ9DUtFAEWaXPtT6SgBm6gtT 80EmgCPf7UU/cc0UWGLQKBQKBC0UUUALRRRQAUopKcKACgdKKKAFooooAKKKPc0AIQTSEhenWlJJ qORwuO5qkgAt69KiaUchevqaQt5rYzyfSopmEAy6MB6jkU7DJFzknP1NNnlwAB09fWq51CNhhBkC opJy5570WAlLGmk0zzKTdmmBJupCcUzdTXagBWahQWOAOTTVBY8CrCgRr8v3vWkA5VjhGZCN3amS XURON4HtUUzAAnvWdIoJJI5NNK4Gk0qYOGH51i6kYVR/my56YpZ4SV3Rnn0rPaUPmMjDVUVYRBp9 5e2l/wCZbxGWNj+8XHH5+tdlbXUV1EHibPqD1FZemKYrBAoAzyatx+WJQ+wK/qOM0S1GW2wfrTc4 5NNEi+9IzBgcVFgBn4JqRBsjHq3NQRAyElvuA9asZ70AKMLyeatRnMXFUsZq1EcQD3NAC7goLHoD TbIbt0h6sc1BeOUgCr952wKt24CRADtxT6AWl5WlFMjPNPHU1DELRRRSAKKKKAENJS5ooAQ0lKaK AEpDS0lABSUtJQAlFGaKBiinU0UtAhaKKKAFoooFABSikpQcUALQOlB6Ui9KAHUUUe9ABTWYDqaR m2rmq7sZpNnRR1NUkMcZi2ccKOpqJ2+XdmiRxwijAFGze6qOg5NMB0KY5x8xqZnC8HmlC7Rnuf0p qqAf7xHUmkBXksIJjkRlG9V4qrJpUySbo23qB0PWtF7pU4HJqL7VKx44p3YGW6yRf6xGX6ik35rX Fz5mUdQ49xVa404SfPbHae6E0JgUdxFC/M1QSO6SlGRkx/e71YgXoxpgWVAVKYzgL1odwB1qs7k8 dqSAbK+45qq8mTjFSyHNMcrGo3Dg0wIpG2kNnjuK5/Ub6OFZHJ5B+WtK+mZ8heBWO2nefKHlBKA8 L6mrQjtNPXdYwHHVAanMYpbZPKto1I2kKOPSlkmSPrlm/ujrWfUY0Ie1LhQcMc+wqM+bJ/rGEaf3 V6/iaUFVGEH40wJWYADAx7Cmhs0w5NKqHvSAkDE8VaHCBfSq6YByadLP5UDP37D1NAERAuLz1WLg fWr68IBVS1iMaAH7x5P1q2OTTYEiHnNT5yc1XyF6mpI5Vb5e9S0IlooFFSAUUUHpQA2iiigAPSkp aSgApD1paQ0AFJS0hoAaKKUiii4x1HekHWl70CCloooAWikpaACiiigBc0UhO0dRn3pu9u9NRAeT tBJ4A6008nIOc0hfP1qMORIo7E1VhjpW4PtUIOyIf3m5p55PzdM1C53E5oAROWyasx4UFu5qCNcL UuflNIBWJcj3qGeYINin6055BHDuJxVHH2i52g5XqSKaQEqZkPHNWTEMAMcDvUMkxgGyGPfJ6DoP rUarM/Mkgyey9qQFnzYohgUgvYs4VG+tQpCsfufU0OcdKVxFlxBeJtdc/XqKoTwNbdOU7GpFk2kH PNWBMjxkSYI6c0JjMlnJ71EzVNdxrHNiM/Ke3pUSLiquAgUtRNB5kJWplWlY4FFwMhrcAHzAQRVz T7NMC4lXp9wHt7024cTTxw+pyfpTnm+1Ti2ifgfeA7CncCWS9eabybRdx7uegq3EgjTGct3aiG3S BNkYwO57mn7cdBSbAb5e40bAKk2kjk0mAtK4CKmKU+1BOaQdaAF5P+FRE+fdBOqRcn3NLNL5MRb+ I8Ae9OtYfKhAPLHlj71S0AtoO9KDtOB0NJjikY4A9TQApJNPg/1gqIGpovvjHrTaEWxxS0YNGDWV gEzRmjBoosAlBoooAKSlpKACkpaQ9aACg0UZoAaaKcDRQAlKKg81vWk81j3oAsUtQb29aXzD60AT UVDvPrShj60AS0hcDpzTWB28n8KrGNWkBkYk9gOgqkhk9wkcsJR84bqc81GhxH8hyBximmXO7602 HAiZe+c1QCJeROrOrHCttPHQ027vI7aMyO6gDuahmmXZ5QAGcmvItT+Jd3Za5dQfZI7iGJyqq5pq 3UD2aznW5iDhgD1x/WlA3MfSvGNO8ca1Lq0epSsEjTj7KowjJ6V63pGs2mt2IubNuD95D1Q+hFQp xbshuLSNAcDikzgD9aYxJQ8kGoQ+Ths07CC8IEKqx4LYpx2WduSCAScAn1plwgktmDDOOaAIdQgj D/MFYHGe4pgSbSmQuC3qT1NRgTE/M6j2AqWRdgLKAOeajGW78UrAGAOpyaRuRSlgD60Hpk/lSAiI 5pw7j1pD1qC6nEKrzjIpWAgO4sdxyfWkaRIhljVOS/zlYh+NQ5LHLnJqkgLb3jyfcG1ahuLtbW3e aaTCAZOahmuY7eNnkIAA71y91fPrWpQwcrAGzs9cdzVWA3Eu5Xi8xQRLP90d1XsK39MshZwDPMr8 saytNg8y6DkcJXQr2pMB4Bp2AKaDS1mAE0nWlx60hNNAFIaOtVbycxoI4+ZJPlUe9UgCI/arsn/l nF09zV9OtQ21uLW3WMHJHU+pqdaYEg75PAqDeZGLHp0Ap8pz8gB56kU3yiSMMoUDqTTihMcKmh+8 KjWF+2GHtViKJhyRiqYiVpcVGZWPSpBGo5bmpOF+6BUXKIFEz8Y/OpFVovvNwe1DzbQahabz4dw4 pAWAVY8Nz6UEEdqqo5JB71aWTI5pNAJRSkEc/rSVIhDRRSGgAzSGlpCaADdRTcZooAr5pcipPIHv S+QuaQEYNOBFSCFR2o8lfSgYzIp8Qy2ewpfJX0oKhEOOM01uAyaVegOKroP3hcnKgfrQ644xSkhI wgrQBox5bHuTQHCL7nrTFOIsehNVprlY0d2OFVSTQBynj7xcfC8KiBQ93cA+WD0UdzXjERk1PVN8 zAySvvc+tdb4pvLbxJrjXU+4QoPKi56gd8VUtNBjRWuLEbmUdGPUe1YTqrVI2jSbL0KKMDHy4xU1 rq13ol39osJdjDqD91h6EVVtn3DPTHrUGoPgE+1csW73NZbWPWfDvjOy15FjZ1t7zHzROev0Pete V1VuXAb3r50eZlYMGYOvKspwRXXeHviNcRhLPWka5jJCpKo+cfX1rthO+5zzjbY9fjuFPysRg0WV t5Msrbsp/Ctc/cRGDbuSWIsNwBOOK0fDnmyyTEyOYwOdx71pp0INZ97Kw2k1EFmIwcLVjdjofzqN jnNIBiqI++T60E5oNIaTAb3rG1iXzLsRg8IuPxrZGBknoBmuOuL7zriR/wC8xoQy2GVRyajmu0hQ sxwO1UmuQFJJos9Jv9bkP2aMlR/G3Cj8aoLGXqV5JdNls7P4Vqv4dcz6xKcYWJO/rXbr4Yg06wnM pE10UI3Y4X6Vxuksmna1ItwQqSL949Miq6CO40yLbFnGMmtQVm6Xf299Ext3V9h2tjtWiKzYDxSg 0lFIBSaTrRR2NMBkjiJCzHgVV0+NriZryYYU/LED6etPkQ3cvljIjX71XOFAVRgDgCmA7PNNluYr WPfM2AegAySfalBHpSogdw5AyOFyOlCArx3F1c5+z27Rqf45Tj9KtQWIBzM5c+g4FTqccmlD81Vw sTLtQYUAUZqMNSlgKQD9xpGk2iofMppfNADbmXbGx7mltSfsoqpdvyBVu3GIFFAD41Zj0FSpuGRx Tk4UU1yFxQA9XA6/kaeQDyPyquzDGR19KRHIOc4pNXAmpKCwYc8HsR0qMuRUNWESZpM1H5hpDL7U APyc0VH5ue1FAFnbS4paWqGJilxRRQAYpkvapKZKPloAqFfmz3qu75b6Gp5W24rOMn72TnoapATM 2GkHphhXJeNNY/svQr+VW+Zl2KPc107SBZlJPB+U1458T9VZ9RGmKSBEd7/0oYGTpypeRqQSTjkH sa1bCxntMKk7GIclW7muPsb2Wyk3xHk9QelbkOvvMqo/ynPQd64502tjpjUTNCZmWV2xgk9BVS5k LDnFSSy988VTllGcVmtwvcoTDLHAIFNicwTRyr95HVgfoamkO/ngYqtIARjPWt0yGj6jgWDV9FtJ LlFkEsKt+Y7VDa6ZHpMUyxOWSQ5APUVjeAdegvfBllucmSBfKYemOlb00yzxeYvQ8CtkzErgnvSG jNITVAGKaeKdmmMaQFXUpJE0+YQRtJK42qqjJyaxtP8ABmo3Khropbqex5b8q7DS1IDy+vyir+aB 3sYFn4M0y3KtL5lw4/vnj8q1p0WG28u3UIvQBRjFWagumMcQfGQDzTEzGv3/AHRI9ORXA65p4c7g Otd1eHDMOxrDeFJn8mTgHlTV3sJFTwjA1npzLGOZH3NntXVI2QKowQiGMIoG0DtVpCcjNS9RljNL TAaXNSA6o3bsOp6CnE8ZPShRzuPX+VACxIIkx37n1NOHNNzk4pzMEGP4qYACC20mpxgCqqLu61Lu CDFAE2c0hbmohMP4untQZAehoAl3kU1pSahMmenSk3Ack0ATbqAw9ag8zPemPNimAkrb7jHpWlH/ AKtVrKhJkl3eprWi4XNADy+38KjZsnmn7cj3pFjOcmgBgHGTTiMDinkUw89aAEVin40pNRnLNtWl IkHoamQCk03NMLOP4PyprSY6hqkQ/PNFRiZfWigDVpRSZoqhi0UCigBaa+CpHrQxCjJqJpgvvUyd gKN0+yQA9qy/MzcSj1FTaxepbzRmQ7Q/QmsV75Yr05PBOQc1otrjLN7c7VU5+8P1ry34lWZlvrfU kH+tHlyEeoruNTvkRim7gdK5rV5I9R024gbBbbuX2YUPYEcbbWNsiAyZLVYit4MZTHt7VnNcGSIA nBqOC88k/McjuK5HCT6nReKNOaQrnvVSSUnqaa1wJFzuqtJMFOefxojEUpLoTFz+dMkcg8Vo6L4X 1nxIhk0218yFXCNIWACmusk+EN0oTbqkROPnG3ofatVEz1exmeFvElvpemzRXPn7i+4BGwp4717N oru/h60eVdrSrv2+gPSuAs/hbBDPAs1y8iZBOFxnmvTJgqbI0GFjUKB9KIRs27BNuyQyijpSE1qZ gTUbtxTmOKrzyeXGWIJ9gKlgblu0cFogLqDjJ5rM1HXZLditpA0jDqxH8qiihAXck52tyQe30qW0 aVJHRpRJ/dOOcUtWaJJbk+m6jdXKI91GsQc4UMME1pNskRlJGDwawdRjuGi82MBpEO4ZPArn7jUt YsYj5UMRjXnAlyW+tAmr6mxd5jkeJvvIcfUVlzg53r/Cc1naZ4om1bU5bPUI1iuUUGMgYDj0rULD d9atO5Ni5bMQADyD0NWlHIqlbudoU4AHSramhiJRTs0wGjIP0FIBw557U5mI4HU00uAM457Ck+6p ZuaAHlvKUAcsaYBk5P4mmburOee9MLl+B0oAmMvZKTeR1NRlljFR7ix9qQEhck4FJuP40AdMUuAO tFwHoxAqGS4A5JAFVrm9CkqnUVmSyvMSxPPYdqpK4GubzdwnT1NKgadhgkjvVXTrOSdgzt8g6mty NooRhQBgdxVPTYCKCLDBV+laajGAOgrMm1JI1yQFA6sKqSa+iY8vJzwOKQHQjimtIOxrFj1OSX74 KnuKf9qZicHigDUaQYqFph0ql5jHqamtIjczBf4RyxoAv20f7re3VqlKVLgAYA4pMVIEJiqMxCrW 2mlRRZAVPJGe1FWcD0oosgHg5FLmojwcj8aUsAM0MCTNNaTYuaqPehfujmoXleTknANQ5roPlZYk ulH3iPzqEX8LSBFYEntUPkeYM4GB3qBnt7dmMah5Om70rFtlJIwPE1/9qvVt2QOic49K52/EUVpJ O7SJ5a8YaulubBWZ5pZAoblmPAFcdr6nVUNppjiSPOJJQRj8KzjKfNuaJJo5S58SzzOC7Djge4q1 bDU5iphtjMrruBQ9B71ZstCgs0aO4gjuUDdW4K1bZb7zPJsIvJsRyyx5DN9TW7qS6EqCOLvdOvIL uVfJJwckLzirOnaAbq1mmumltyq5TMRIb2rr30u6vHjK2xjgJzIWONwq5qNot5YraQyiPYRyPQVL qtD9mebBXi/5Ytx3xW14Sj0+88QpLrDItvGh+RlyHPpXTrYwECOQk/oK0LfSLG2T/RrWPzD1bFJV PIrk01On0++0zTLFVtWjghb5gka8fWoNT8TWaKgid25ySBWNIIkjO4jp061hXs4ZiFwADxVKq2Pl tqdvo3iN9Z8TWltAm23RSzE9SAK6qRsyMfevNfh/KU8WKr874W2mvSNuT1rWD5lcwmtQzQxoII60 xmxVEjWNU7i4VS437WA9Knd+DXOXuo+UZsqpAOA3ekyoLU6a0m8y0Rimc9x3pZb1YZ0LZQNxnHWu ah1KJbZA0rYx0UVT1DVV3QhJN4z900XNOXU6m71WIpJEZc5GCMdK4ZNWSVJ4drF1YjcDjIpbzVpB vACoO47muSjvC93OQxUZ7UrjWiH6zM1jcR3Ns7rKjZ3bskV2uh+I4fEFkJI8LdRACaP+oriNQKTw kDCgjr1zWVZ3Fxp93Hd2UnlyJwfQj0NCdiHqezW0wIq/HMDXD6J4ottRThhHMPvxn19vaugiv0OM N1qrmbRveYOlL5mO3PYVnR3iY6jNTC7iiXdLIB6DvSuFi6vqxqKa6RTtHP0qhJfPcHCfInr3NCvF EMs34mi4WLeWkbLcAdqeXCjA61nS6pBGOZVH41Wk1+1XOJVz9aVx2NcDuTTw3YYrnm8SWw6yg+wq B/EynIjVz+FAWZ07TBeM1TubwsfLj6nqaw01eSXJbKL6mq9x4nsLTK+cryn+EGgLG2wCREk/U0Wd rvTfPwucgetc4niYTD5UQnPG5uBSyXOo3oyLuJAeymrT0Cx18urQWqbdwAHQCsu48QO4Pl8L61hR aZclsvMjk/7VWmtngjLybFReSxbgVSsBM2qMTnDOfemnWSqkSw4B71Ugv7O4GIp4nPoGFSSJFIDn b+dO6EbdlqIvlAVxlfetJGAGAc471wEsgtpw9rcDzF/hVs1vWWtq1vvlYqR1BqG0i7HVR5kZVXkm t62txbRBV5J5Y+tcnbtcTxLNp9yvzDlccirMF1qyOBM67fQ96xdW3QOQ6jdRmqttcLJGoYjf3Aqx mtE7kPQXNITTc0ZFUIXvRTfxooAgluljJBcH2qr5gkJOX+mOKYIr18/JEmT1PNB0u4kyJLth/ucV ztyfQtWRKoUjjpSlkRc8uewUVCmkn7K8Mt1Mzn+LOOKojwvOGyms3iD0BGP5U+VhctSPNPwQVX+6 Koajcf2dbF1tpJnPRUGas/8ACP3i/wDMauvxApyaJex8nWJ3/wB5RS5GNNXODu7261Xet/aXiJu+ VYkOAKiFpbI8b2+nzKiDJBjbdmvR/wCzblRzfE/Vab/Z8/e7z/wGnytbIrnR53Y3MtvPJcPbMZic AGA7cev1q3qOq20gCeRO7Y+6qlRn8K7dtOl/5+lP1Sqd1ol5Of3WqmAeiRCpcJMpVEuhx+nF76GS QGOJEOwJLnP5VFP5cUg/egDPJjUYrr28MGZALq7FwR0Ypg/pULeC7NjlmT6YNZunLoWq0TiprmCO XeqqS3d2qJdQMW+R5wiHsK7n/hC7UEGPyQQerITUR8G3BlLf2mNn/PPyRto9nMl1onG/bYpduZAQ ec5qNxZlt5lXryM12zeBrByWkjiZz1IUgH8KjbwHp45jihB91J/rS9nMftYnM+HdV0/S/EKXV1OI 4ApXdjIBNej2GqWOppvsbyCceiMM/lXKy+Cp2JDXqPEf+WXlDbVb/hCmsd0mmeXbXB6SKDx9BW8G 4KzRlJqTud7JkdRUDEjrXDW8XjGwO3+0DdIO0q5q0tx4tlIzHbL77TWrkiDe1PUIrCzlnmYKqjOa 85n120l+dEmlLEkrt7mulk0LVr1919MH/wBnsKhn8M6mRtguYoB6rHk1jKTb0LjZGDHrkaFfMs7m PHQimT6rYy/OwkRuwYZxWzF4S1mNiRq7t7OgIrStvDWouQJzazDufKwTSbZXMjiZdQsWYhpiVbr6 g022sra4l2xDduXJdAck+ld63hGWJmb7HbsB/EMfrVW70HXXXbZNbWqeqJk0uZvoF0cdPo86wPvt JwF+7ycGqH2W3jVk3BGIzjdxmuxg8J+J45hJ/bJfnlXXINa0Xhm4kH+mWtozeqDGaG5LzEmjyuS0 ijXzoZgsoORh+RWna+IJ7dQkjCZh0aMZr0YeE4e9jAfyp6+HGh5hsoQR0AIH9KOeS6BocE3iyW3+ 8GCn+8pGKb/wm6hgc5J74rsLrSfEUs/yabphgH8EmCT+NSReE1uF/wBM8P2yOepik4NXzvsKyOGl 8eTnIjGB61nyeKNQvpCqXCxgDOWPWvUP+EI03voisP8AepzeELCJMR+G45Pq1LnfYLI8lj1O7k5f MvPUPV2C9mk2+TbLKT1+bpXp8Xg/TsZbw6E9g9WYvB2lxj5NG2nPZjzRzMLRPL01i7gPzaZtAOCS DWnaXHiG+yLPSgTjIIBI/Ou9n0n7GN1n4c+0P28yTisLVE8f3eYrG2g06HssLDP50XbDQ4q+sPEF xKY9WlktF/un5BWevhPfz9sjDH+LdxXeWNl49twYtRtYNWtm+9HcYJ/A1v2fhuwnQG68MPbO33gG 3D8KG5ArdTyaXw7HCB/xMgCOu05pRpaoQIdVlcH+HkGvXn8H6MuD/Ysx9lqvNax6Yh/szwfJNJ2a Q4Gfxp8zH7p54nhnUWTzILu6ZBzuViagvtJ1AxpDeTySK3ZnPX6V2k+rePvM/wBF0G2giHRAoNXb bVNaul2a34QaQEYLw45ofMJNHnUXhaWOJWjILE7fk6g/4VPPod3BKYbm7l2DG7ajce49a9KXRdNu QD/ZWpW2OQAuKtf2TaeUfl1BAOpK5IpalXieWL4YuIpo5IZxH5hxHIc/N9RXXaVE1lHIurAbol3G RV+XFbseh6ewDC6vCAcjcOh/Klfw9YTZ8y9vmU9VPT+VJq+4XRasIoJbZLiyuIzG4yHTpWpFdoEx dbWx/GKx9O0mx0pw1td3Ai7wsPlb8K0jdWeSATx/smkotbCbReQQXC74WBHqpqaKQR4TcSPcVlR3 tpaZKPtXrjacUSaxY3LCNPPLdwiHFWrrUmxul1/vAfU0uT2xXPxvZ7t4aRG/6aE1pRXMgjBVA6+q nrTjV7icbF6iooZfOXO0r7Gitk7kk2aTmiikwEKk8jqKUEMMj8aKaeG3D8RUgOpDR1GR0pCKaAYw phFSEZppFMBhqNutSFTTCKTAbQKXFLikISilC0uKAGkUm3in4pQKAIhETSi3z1qcDnpTsH0oAr/Z lo8odKsYNJtoArGAUzyOaubfemlaAK624HUVMqBe9OAFOAHpQAqsB3pCi53KSrewp3FOJoAhJ4+c D6gVGVB+lTk560zaOo4oAh8sU8Rin/X9KdigBgFLinYpQKAGjNLyO9LilxQFhOfU0c0uKKAAbvWl 3N60UUAAZh3NBJ9TRRQFhOfWnbm9TSCimMdvb1o3t03Gm0tMA3N60uT60gpaADNG7/OKKKAFz9Py pcj0H5U2lpgSAA/wr+VJgdgPypPxo3HHNAEbwRSjEkat9RVY6XAp3Ql4j/snj8qvA55pvWlZBcih iaIYL5oqTGKKLCA02iigYU7FFFIBqcMyjpS9qKKEAmKYTg0UUwENJiiijoAAUhUZooqRC7RRtFFF AC7RSgUUUAOAoxRRQAUAc0UUAGKaQKKKAAClxRRQAtGKKKAEIpMCiigAxigjHI4oooAVeRTsUUUA GKMUUUAGKMUUUxhijGaKKADFGKKKYBijFFFABijFFFAC44oFFFACmkoooELSiiimApGOacBRRQMT AOaaeDiiigBcZooooEf/2Q== --b1_e67403fca0aee073e379d81727bfbc3b--