Date: Thu, 7 Dec 2023 12:13:45 +0300 Return-Path: support@newmuslims.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Message-ID: <9bfbe7ec9c4ae114334ffcf57fb75ea6@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 3.238.180.174 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_9bfbe7ec9c4ae114334ffcf57fb75ea6" --b1_9bfbe7ec9c4ae114334ffcf57fb75ea6 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_9bfbe7ec9c4ae114334ffcf57fb75ea6" --b2_9bfbe7ec9c4ae114334ffcf57fb75ea6 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 10 :: Lesson 8 Krimen at Kaparusahan sa Islam (bahagi 1 ng 2) Deskripsyon: Una sa dalawang mga aralin na nagbibigay ng panimula sa Islamikong sistema ng pagpaparusa at nagpapaliwanag sa ilang mga katangian nito at mga uri ng kaparusahan. Ni Imam Kamil Mufti (© 2016 NewMuslims.com) Nai-publish sa 02 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 82 - Nag-email: 0 - Nakakita: 4918 (daily average: 2) Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Pangkalahatang Moralidad at Pagsasagawa Mga Layunin · Upang matutunan ang konsepto ng Limang mga Kinakailangan. · Upang matutunan ang mga katangian ng sistema ng pagpaprusa sa Islam. · Upang malaman ang tungkol sa iba't ibang uri ng kaparusahan. Mga Terminolohiyang Arabik · Qadi -Isang hukom na Muslim na nagbibigay ng mga legal na desisyon ayon sa Shariah. Pambungad Ang batas sa krimen o pagpaparusa ay ang kabuuan ng batas na nangangasiwa sa kapangyarihan ng estado na magpataw ng parusa sa mga tao upang ipatupad ang pagsunod sa ilang mga panuntunan. Ang mga ganoong alintuntunin ay kadalasang nangangalaga sa interes at kapakanan ng publiko na itinuturing na mahalaga ng lipunan. Ang Batas sa Krimen, samakatuwid, ay nagbibigay ng kabatiran sa kung ano ang pinapahalagahan ng lipunan at ng mga pinuno nito. Sa halip na magkakapareho at malinaw na pagbabalangkas ng batas, ang Islamikong batas sa krimen ay isang diskursong pang-dalubhasa na naglalaman ng mgaopinyon ng mga iskolar, na nangatwiran, batay sa mga teksto ng Quran,ang mga Propetikong mga kasabihan at ang pinagkasunduan ng mga unang henerasyon ng mga iskolar na Muslim,kung ano ang batas. Ang mga antas ng pagpapatupad ng Islamikong batas sa krimen at ang pagsama ng iba't ibang awtoridad na nagpapatupad ng batas (katulad ngqadi, pinuno at ang mga opisyal ng ehekutibo) na sa kasaysayan ay nagkakaiba sa bawat rehiyon at mga dinastiya. Ang pagpapatupad ng Islamikong batas sa krimen ay nagtapos na maliban sa ilang mga pagkakataon tulad ng Saudi Arabia. Ang doktrina nito, gayunpaman, ay buhay.Ito ay pinag-aralan ng mga iskolar ng Islam, at tinatalakay at itinuro sa mga mag-aaral. Ang Limang Pangangailangan Ang tunay na layunin ng bawat Islamikong pagtuturo at piraso ng batas ay ang pagsiguro ng kapakanan ng sangkatauhan at paglikha ng isang makatarungan at balanseng lipunan.Isinasagawa ito sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa kapakanan ng mundong ito at tagumpay sa kasunod na may layuning maghatid ng isang egalitarian na lipunan. Matapos maunawaan ang puntong ito, lahatng Islamikongbatas ay maaaring ibalik sa limang pandaigdigang mga prinsipyo na kinakailangan para sa kapakanan ng mga tao. Ito ay ang pangangalaga ng: 1. Buhay 2. Relihiyon 3. Katwiran 4. Lahing-pinagmulan 5. Ari-arian Ang Islamikong alintuntunin sa pagpaparusa ay naglalayondinna mapanatili ang limang pandaigdigang prinsipyo. Upang maipaliwanang pa itong lalo, ang Islamikong batas sa pagpaparusa ay naglalayong pangalagaan ang buhay, ang kaparusahan sa pagtalikod sa paniniwala ay nangangahulugang mapangalagaan ang relihiyon, ang pagpaparusa sa pag-inom ng alak ay upang mapangalagaan ang pag-iisip, ang mga batas laban sa pakikiapid ay upang pangalagaan ang lahi, at ang kaparusahan sa pagnanakaw ay upang mapangalagaan ang kayamanan. Upang pangalagaan ang lahat ng limang mga kinakailangan, ipinag-uutos nito ang pagpaparusa sa highway robbery. Samakatuwid, Isinaayos ng Islam ang mga parusa para sa mga sumusunod na krimen: 1. Paglabag laban sa buhay ito man ay nasa anyo ng pagpatay o pag-atake. 2. Paglabag laban sa relihiyon sa pamamagitan ng pagtalikod o apostasiya. 3. Paglabag laban sa katwiran sa pag-inom ng mga nakalalasing na inumin. 4. Paglabag laban sa lahi sa pamamagitan ng pakikiapido walang katotohanang pagpaparatang ng pangangalunya. 5. Paglabag laban sa ari-arian sa anyo ng pagnanakaw. 6. Paglabag laban sa lahat ng makamundong pangangailangan (highway robbery). Mga Katangian ng Islamikong Penal na Sistema 1. Ang kagandahan ng Islamikong mga katuruan ay ang mga panlabas na pagsusuri kaalinsabay ng kakayahang moral ng tao ay nagsisilbing panloob na hadlang. Ang Islamikong Batas, kapag hinaharap ang mga problema sa lipunan tulad ng krimen,ay hindi umaasa lamang sa batas at mga panlabas na hadlang sa anyo ng mga parusa.Ito ay nakatuon sa panloob na direksiyon sa pamamagitan ng masidhing pagpapahalaga o pagbibigay diin sa kakayahang moral ng tao.Ginagawa ito sa pamamagitan ngpagpapaunlad ng budhi mula pagkabata upang pahalagahan niya ang kagandahan ng pag-uugali bilang matanda. Ang Islam ay ipinapangako ang kaligtasan sa mga gumagawa ng kabutihan at nagbibigay babala para sa mga gumagawa ng mali, kapagdaka'y nagbibigay inspirasyon sa pananampalataya sa Diyos, pagasa sa Kanyang awa, at takot sa Kanyang parusa upangitakwil ang imoral nagawain at pananakit sa iba habang ikinikintal sa isip ang moralidad at pagnanais na gumawa ng kabutihan sa kapwa.2. Ang Islam ay lumilikha ng balanseng ugnayan sa pagitan ng indibidwal at ng lipunan. Habang ang sagradong Batas ay nangangalaga sa lipunan sa pamamagitan ng paggawa ng batas sa mahigpit na pagpaparusa bilang hadlang laban sa mga krimen, hindi nito binabalewala ang indibidwal para sa kapakanan ng lipunan. Bagkos, ang Islam ay nagbibigay ng prayoridad sa pangangalaga sa kalayaan at karapatan ng indibidwal. Ginagawa ito sa pagkakaroon ng pangangalaga upang mawalan ng dahilan ang isang tao na maging kriminal. Hindi ito magtatalaga ng parusa hanggat hindi naihahanda ang indibidwal sa sitwasyon ng buhay na maayos at kaaya-aya. Mga Uri ng Parusa Ang Islamikong Batas ay nakabatay sa dalawang prinsipyo:a) Hindi nababagong pangunahing mga doktinab) Nababagong segundaryong mga batas Para sa pemanenteng mga aspeto ng buhay, ang Islamikong batas ay nagtatag ng takdang mga kautusan. Para sa pagbabago ng mga aspeto ng buhay na naging epekto ng panlipunang pag-unlad at pagsulong sa kaalaman ng tao, nagkaloob ang Islamikong Batas ng pangkalahatang paniniwala at pandaigdigang patakaran na magagamit sa ibat-ibang pamamaraan ng lipunan at mga kalagayan.Kapag ang mga prinsipyong ito ay inilagay sa sistema ng pagpaparusa, ang Islamikong Batas ay may malinaw na mga teksto na nagbigay ng mga takdang kaparusahan para sa mga krimeng umiiral sa bawat lipunan dahil ang mga ito ay nakabatay sa palagian at walang pagbabagong kalikasan ng tao. Kapag humaharap sa ibat-ibang mga krimen, Ang Islamikong Batas ay naglalagay ng pangkalahatang prinsipyo na nagbabawal sa kanila, subalit ipinapaubaya ang pagpaparusa na mapagpasiyahan ng mga lehitimong may kapangyarihang pulitikal. Ang may kapangyarihang pulitikal ay maaaring bigyan ang kriminal ng kunsiderasyon at isaalang-alang ang pinaka-epektibong paraan upang mapangalagaan ang lipunan. Kaya, ang mga kaparusahan sa Islamikong Kautusan ay nahahati sa tatlong uri:1. Inihatol na mga parusa2. Paghihiganti3. Napagpasyahang mga kaparusahan Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/333/krimen-at-kaparusahan-sa-islam-bahagi-1-ng-2/Copyright © 2011-2022 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_9bfbe7ec9c4ae114334ffcf57fb75ea6 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Krimen at Kaparusahan sa Islam (bahagi 1 ng 2)

Deskripsyon: Una sa dalawang mga aralin na nagbibigay ng panimula sa Islamikong sistema ng pagpaparusa at nagpapaliwanag sa ilang mga katangian nito at mga uri ng kaparusahan.

Ni Imam Kamil Mufti (© 2016 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 02 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 82 - Nag-email: 0 - Nakakita: 4918 (daily average: 2)

Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Pangkalahatang Moralidad at Pagsasagawa


Mga Layunin

·       Upang matutunan ang konsepto ng Limang mga Kinakailangan.

·      Upang matutunan ang mga katangian ng sistema ng pagpaprusa sa Islam.

·      Upang malaman ang tungkol sa iba't ibang uri ng kaparusahan.

 Mga Terminolohiyang  Arabik

·       Qadi - Isang hukom na Muslim na nagbibigay ng mga legal na desisyon ayon sa Shariah.

Pambungad

Ang batas sa krimen o pagpaparusa ay ang kabuuan ng batas na nangangasiwa sa kapangyarihan ng estado na magpataw ng parusa sa mga tao upang ipatupad ang pagsunod sa ilang mga panuntunan. Ang mga ganoong alintuntunin ay kadalasang nangangalaga sa interes at kapakanan ng publiko na itinuturing na mahalaga ng lipunan. Ang Batas sa Krimen, samakatuwid, ay nagbibigay ng kabatiran sa kung ano ang pinapahalagahan ng lipunan at ng mga pinuno nito.

Sa halip na magkakapareho at malinaw na pagbabalangkas ng batas, ang Islamikong batas sa krimen ay isang diskursong pang-dalubhasa na naglalaman ng mga opinyon ng mga iskolar, na nangatwiran, batay sa mga teksto ng Quran, ang mga Propetikong mga kasabihan at ang pinagkasunduan ng mga unang henerasyon ng mga iskolar na Muslimkung ano ang batas.

Ang mga antas ng pagpapatupad ng Islamikong batas sa krimen at ang pagsama ng iba't ibang awtoridad na nagpapatupad ng batas (katulad ng qadi, pinuno at ang mga opisyal ng ehekutibo) na sa kasaysayan ay nagkakaiba sa bawat rehiyon at mga dinastiya.

Ang pagpapatupad ng Islamikong batas sa krimen ay nagtapos na maliban sa ilang mga pagkakataon tulad ng Saudi Arabia.  Ang doktrina nito, gayunpaman, ay buhay. Ito ay pinag-aralan ng mga iskolar ng Islam, at tinatalakay at itinuro sa mga mag-aaral.                                                                                                                                                                         Ang Limang Pangangailangan

Ang tunay na layunin ng bawat Islamikong pagtuturo at piraso ng batas ay ang pagsiguro ng kapakanan ng sangkatauhan at paglikha ng isang makatarungan at balanseng lipunan. Isinasagawa ito sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa kapakanan ng mundong ito at tagumpay sa kasunod na may layuning maghatid ng isang egalitarian na lipunan. Matapos maunawaan ang puntong ito, lahat ng Islamikong batas ay maaaring ibalik sa limang pandaigdigang mga prinsipyo na kinakailangan para sa kapakanan ng mga tao. Ito ay ang pangangalaga ng:

1.       Buhay

2.       Relihiyon

3.       Katwiran

4.       Lahing-pinagmulan

5.       Ari-arian

Ang Islamikong alintuntunin sa pagpaparusa ay naglalayon din na mapanatili ang limang pandaigdigang prinsipyo. Upang maipaliwanang pa itong lalo, ang Islamikong batas sa pagpaparusa ay naglalayong pangalagaan ang buhay, ang kaparusahan sa pagtalikod sa paniniwala ay nangangahulugang mapangalagaan ang relihiyon, ang pagpaparusa sa pag-inom ng alak ay upang mapangalagaan ang pag-iisip, ang mga batas laban sa pakikiapid ay upang pangalagaan ang lahi, at ang kaparusahan sa pagnanakaw ay upang mapangalagaan ang kayamanan. Upang pangalagaan ang lahat ng limang mga kinakailangan, ipinag-uutos nito ang pagpaparusa sa highway robbery. Samakatuwid, Isinaayos ng Islam ang mga parusa para sa mga sumusunod na krimen:

1.       Paglabag laban sa buhay ito man ay nasa anyo ng pagpatay o pag-atake.

2.       Paglabag laban sa relihiyon sa pamamagitan ng pagtalikod o apostasiya.

3.       Paglabag laban sa katwiran sa pag-inom ng mga nakalalasing na inumin. 

4.       Paglabag laban sa lahi sa pamamagitan ng pakikiapid o walang katotohanang pagpaparatang ng pangangalunya.  

5.       Paglabag laban sa ari-arian sa anyo ng pagnanakaw.

6.       Paglabag laban sa lahat ng makamundong pangangailangan (highway robbery).

Mga Katangian ng Islamikong Penal na Sistema

1.    Ang kagandahan ng Islamikong mga katuruan ay ang mga panlabas na pagsusuri kaalinsabay ng kakayahang moral ng tao ay nagsisilbing panloob na hadlang. Ang Islamikong Batas, kapag hinaharap ang mga problema sa lipunan tulad ng krimen, ay hindi umaasa lamang sa batas at mga panlabas na hadlang sa anyo ng mga parusa.  Ito ay nakatuon sa panloob na direksiyon sa pamamagitan ng masidhing pagpapahalaga o pagbibigay diin sa kakayahang moral  ng tao.  Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng budhi mula pagkabata upang pahalagahan niya ang kagandahan ng pag-uugali bilang matanda. Ang Islam ay ipinapangako ang kaligtasan sa mga gumagawa ng kabutihan at nagbibigay babala para sa mga gumagawa ng mali, kapagdaka'y nagbibigay inspirasyon sa pananampalataya sa Diyos, pagasa sa Kanyang awa, at takot sa Kanyang parusa upang itakwil ang imoral na gawain at pananakit sa iba  habang ikinikintal sa isip ang moralidad at pagnanais na gumawa ng kabutihan sa kapwa.

2.    Ang Islam ay lumilikha ng balanseng ugnayan sa pagitan ng indibidwal at ng lipunan. Habang ang sagradong Batas ay nangangalaga sa lipunan sa pamamagitan ng paggawa ng batas sa mahigpit na pagpaparusa bilang hadlang laban sa mga krimen, hindi nito binabalewala ang indibidwal para sa kapakanan ng lipunan. Bagkos, ang Islam ay nagbibigay ng prayoridad sa pangangalaga sa kalayaan at karapatan ng indibidwal. Ginagawa ito sa pagkakaroon ng pangangalaga upang mawalan ng dahilan ang isang tao na maging kriminal. Hindi ito magtatalaga ng parusa hanggat hindi naihahanda ang indibidwal sa sitwasyon ng buhay na maayos at kaaya-aya.

Mga Uri ng Parusa

Ang Islamikong Batas ay nakabatay sa dalawang prinsipyo:

a) Hindi nababagong pangunahing mga doktina

b) Nababagong segundaryong mga batas

  Para sa pemanenteng mga aspeto ng buhay, ang Islamikong batas ay nagtatag ng takdang mga kautusan. Para sa pagbabago ng mga aspeto ng buhay  na naging epekto ng panlipunang pag-unlad at pagsulong sa kaalaman ng tao, nagkaloob ang Islamikong Batas ng pangkalahatang paniniwala at pandaigdigang patakaran na magagamit sa ibat-ibang pamamaraan ng lipunan at mga kalagayan.

Kapag ang mga prinsipyong ito ay inilagay sa sistema ng pagpaparusa, ang Islamikong Batas ay may malinaw na mga teksto na nagbigay ng mga takdang kaparusahan para sa mga krimeng umiiral sa bawat lipunan dahil ang mga ito ay nakabatay sa palagian at walang pagbabagong kalikasan ng tao.

Kapag humaharap sa ibat-ibang mga krimen, Ang Islamikong Batas ay naglalagay ng pangkalahatang prinsipyo na nagbabawal sa kanila, subalit ipinapaubaya ang pagpaparusa na mapagpasiyahan ng mga lehitimong may kapangyarihang pulitikal. Ang may kapangyarihang pulitikal ay maaaring bigyan ang kriminal ng kunsiderasyon at isaalang-alang ang pinaka-epektibong paraan upang mapangalagaan ang lipunan.

Kaya, ang mga kaparusahan sa Islamikong Kautusan ay nahahati sa tatlong uri:

1. Inihatol na mga parusa

2. Paghihiganti

3. Napagpasyahang mga kaparusahan

--b2_9bfbe7ec9c4ae114334ffcf57fb75ea6-- --b1_9bfbe7ec9c4ae114334ffcf57fb75ea6 Content-Type: image/jpeg; name="Crime_and_Punishment_in_Islam__Part_1_of_2_._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Crime_and_Punishment_in_Islam__Part_1_of_2_._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMg IyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09 PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCAEWAbYDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDFLnJ5 pQ59ajY8mjNTY9O5MHPrThIfWoAaUGiw7lkSH1p4kPrVYNTg3vSsO5aWQ+tPEh9aqhqeGpWHctCQ +tOEh9arB6cHpWK5i0JT604Sn1qqHpwelYfMWxKfWnCY+tVN9KHpWHzFwSn1pRMfWqe+l8ylyj5i 4Jj607zj61S8yl8ylyj5i6Jj60vnH1qkJKXzKXKPmLvnH1pfOPrVLzKUS0uUfMXfOPrTvPPrVHzK XzaXKPmLwnPrThOfWqHm0olpco+Yvif3p3nn1rP833p3m+9Tylcxf88+tO88+tZ/m0vm+9LkHzmg J/enCf3rOEtO86pcB8xo+f704T+9ZwmpRN70nAfMjRE/vThP71nedSiapcB3Rpef704T+9ZvnUom 96lwHoaYn96cJ/es0Te9OE9S4C5UaQn96eJves0T+9SCb3qHETpo0RL70vmn1rPE1XbW1luU3AhR 70uRvYznFRV2KZfemmb3qK6R7Z9r/nVVp8d6OVlRgmrouGb3phm96pGf3phn96tRL5Ei8Zvemmb3 qiZ/emmeqUB2ReM3vTTP71RM1NM3vVKAXRfM/vTTP71R840nne9VyC5kXhNz1oqgJuaKrkJcjjz1 NJmhuppK9I8u4uacDUbSJGMuyqPUmq0mrWcWczA/SkwuXgaeKxX8R2ifcV2NQt4n/uW/5mldBzI6 IGng1yreJbk/chUD3ph12+b+NV+gpOSDnR14NOBrjf7Vu36zEfSmm/uCeZn/ADqecfOjtg3uKXeP UfnXFC6mPPmOfxqVZ5TjLt+dS5+Q1M7HzF/vD86USD+8PzrkhMw+85/Ola9YD5WP51PtH2HzI63e PUfnSh8964l7m5c/LIw/Gug0X7Q9vun9eD7Up1eVXKg+d2Rrgn0pdxp8XFWUAPUA1h9bXY6lQb6l PdS7qvG2jf8Ahx9Kjew/uN+dXHFU3voJ0JorbqXdQ1vKnbP0qM5HUEVvGUZbMyacd0ShqN1RbqXN OwcxKHpd9RbqM0rBzEwel31Dmo5rmK3XdNIFHvRYfMW99LvrH/t+1zxvP4VYh1W2n+6+D71GgKaZ o76UPVdZAwypBHtTt1HLcrmJ/MpfMqvvpd1HKPmLAk96d5lVt9Lu96nlHzFoSUolqrvpd9LkKUi0 JfenCWqm+l8yp5ClMuiX3p4m96oCSl8w1LplKZoefWnZ6ysMQjk7dDXOeaaXzql0hS5ZK0jZv9T+ 1MNv3RVEzZ71T83NIZPemqYKSirItGXPekMtVTJSb6tQE5lnzPemmWq5f3pN9VyC5ywZKaZKgL0m +nyk85P5lJ5lQb6TfT5RcxYEnNFQK3NFPlJ5jjLnXreMkRAu36Vlza3dy5CkRqfSs5vvGjBrZyZ5 12Pd5JCTJIzZ9TTdq/WlCmnBDUiEGOwFPBpwjp4iPpSGMxTgM1KsVP8AL9qVx2IRGaeEA6mpdp9K TbSAaOOlO3n1o2Zpwiz3paBqM3H60uGPQVIIsVLFEN43dM80myki/pWltNiWUfJ2HrXQxx7QABwO 1Wra2X7NH5YG3aMYqUQY7V59So5M9SlRUUQIDU6nFL5JHalCEVk2dCRMjVOvPWqwFSqxFTctEpjB 5qvLD7AirKtT8BxQm1sFrmS0ad1xURjT1NaU9sDyKoSRlTW8a811MZUY9iIoB0NMY4pxzTDWv1if cxdKJXmeQggNj6Vny2285bLH3NajDNQOtHtZPdkOmjLNuF7U5YwO1W3TNQ7cUc1yeSxLC7JyrEVf iuyeHGazkOKsIanma2NEaSMsn3W/A0pyOtUVJHQ1Mly6deR71pHEyXxK43ST2LGaN1Is0MvX5G9u lK8bBQY/3nriuiNanLqZShOIu6gNVY3DLwyY+ppjXm0ElRx71toZc5d3Ub6yRrS55hfHqKmTVYXG djj6ijlBVYvqaO+jdVRbyNhkBufan/aAezUrFKaLO+k31B5qhSSSAPWk+0xD+MUuUfOWN9G6qpvI R/FUL6ioYbY2Ze5p8onURf3UbqgS4jccNj2NK0qr1NFkHMS7qM1Ue+jXgBifamjUI/4gV+tOxPOi 5mjNVvtkGP8AWCk+2QdPMFFg5yzmk3VX+2Q/89BTTfQD+OnYXOi4rc0VSGoQg9SaKLC50efeV85p 6xZ7Vp/Y0DGniFF7Vk5nPyMzVgPpUq2/tV8Ko7U4YHYUucrkKi2/tUi29WNw9hQSM9RU8w+UiECi l8selP3KO9BfApXY7Iruh9DTMGpnmAqFph2qkS0hQvrTgAKhMpNIZqdhXRY3DtUkbr/FVEzn0phl Y96OUOY6zT/EsOmQeVNmRR90DqKpXfjS8lc/Z0SJO3c1zhbJppJqPYwvexr9YqW5Uza/4SvUgf8A XD8qmi8Z36EbxG49xXOE00tVexg+hKr1F1O3tfG0TYF1bFfUoa27LXNOvsCG5UMf4X4NeWbj605Z CD6GspYWD20N4Y2ot9T2QAjnqPUU9WrgvCmsXiTtC8jPCB/F2rs4r8P94A1w1KLg7HoUq8akbl0E Ec1DLCGHAp6SI/3TipMECstjfRmVNBiqzRkVsyIGB4qpJBVqREoGYy1C4q/JFg1WeOrTMnEpuKiZ RVh1qFgatMyaI8VItMzg04MM0ySZTT85FQhhTwaRaYHNCXDxn5WNHWmkUCbLYvVkGJkDCmm1t5eY pNh9D0qnjFKGI71cZSj8LJdpfEieSydByhYeqVCYo1Y/fXHXIp6XEifdYipftu7iaNXH0raNeXUz dGL2KzkAgKWI+lRu8oYYYgVe22c33SUb68VXubWaP5kj85f9k1rGtFmUqUkR/IARJLz7tVdkXJ2S xj/gVRSXGwfNbEN6MOaY7rkb0jAPvWqZg2PdHPSZD9Gpu2ZTgSfrVR7q3iJO0Mc9BVafWJMERqqD 2p3I0NULMPm86rEQu5cLzs/vEYrDsPE09k2HiSVc9xzXWaX4i0/UsIxEUv8Adbisas5x2R0UYwk9 WQnTS/3ZiD71Xm0y4UEsCy+oNdP9kRxlfzFNNsydOlcyxM0dTwsGcebZehP606O2Un5SBj1NdNPZ RSj95EM+orMn0xRnymGfRq3jiU99DCWFcdtTOktm/vD8KhZ/JUlyVA7kVdaKaLP7rOO4qFpo3GJI hgdmFaqdzFwsR29yspOxgcUVJHJagn9yo+lFPmJt5mcSdx+tHbORVWSbDHmmecTWfKw5kXcn1GKC yD+KqJkNN3GnyhzlwyR+pphmQdBVU80U+UnnJzOO1RtKx71HijFNJEtsC9IWNLtpNlMQm4mk5p+2 jZQMZikxUvl0oSgCHFJt9qsbKNlAFYx+1MMVW9tSR2csx+VcD1NF7Dtcz/KNT21k8zYAwPWtmDRg MF+TWlDYhMALis5VUtjWNFvch062W1jCqOT1PrWvC545qGODFTpHg1xzdzupx5S9FMR3q5FcEd6z UFTo2KxaOmLZqiRZB8w/GkeHcMqc1TSTpVhJSO9ZtGqZBJH1BGKqSR4zxWwHVxhwCKjkslkBMbYP oaaYmjAeMelV3jrWns3T7yHHrVJ4yM1omYyiUGSoytXWjyKiaKtEzNxK61IGxQUxSEGmSPDU7rUP IpQx70ASEU0rShqWkBHg0hp5pKdxWIyPSnJPJHyrEUpFNK0wJxqBcFZ41kB65HNUptM067yVMkDn 0ORTytMIpptbMmSUviVzPuPDNwBm2mSYemcGsy4025gz50Tr74roQzoflYipl1CVOGw6+jc1qq0l vqYSoQe2hxjQjseaiZSp4NdpLDpt7/roPLY/xR8VQufC+8FrGdZR/dbg1rGvF76GUsPJbamVYeI9 T00gQ3DMg/hfkV01h8RFIC39tj/aQ1yd1pk9sxE0TofcVUMJ7VTp059BRrVKeiZ6ta6/peoqPJuU Vj/C/BqeW1V1yvI9RXkQidTkZH0q7aavqViQYbmUD0JyKwlhf5WdMcb/ADI76e0dclGNZl15yg7l VvqKzIPG14oAuoElHqODV6LxPp978ssbwsfUZFR7OpDoU6tOfUpi8SKQ+ZbZ+horQ8uzuDujnjx7 mitFIxcDAaIFjTfIPrVg9TSitbmHKVvIajyGq0BSgUcwcqKv2dqX7O1WwB6U4YB6UuZj5UUvszU7 7M3tVwt7AUUczDlRTFq3tSi1PqKtZFGRRzMOVFb7L704WvvUxfFJ5lF2HKiP7MPWkMKqOtWYYzM3 tWpb2cK/w5PvUudi40+bYwUtZpT+7jYj1NW4tEmfmQ4HtXRxwrxgCrCwA1jKu+hvHDLqYkGixx4+ XJ96vR2QUDAxWiIeOlOEVZOq2bxopFJbfHapFg9qthPanBAcVm5mqp2Koh9qeIqsiPrSiOp5i1Er iPFOVan2cUeXSuUokajFSqaTZilxU3KJFapVfHeoBxTgSKQy2JeMHke9RS2tvP1XafUVGGoD00wa Ks+kPyYmDD0qjJbPHw6EfhW0JSKf5oYYYAj3q1IzcEc20XtUbRe1dFJaW8v8O0+oqrJpn/PNwfrV qRDpsxDHTShrTksJU6pn3FV2hI6gj8Kq5m4lPbSYNWTHTTHTJsQ0VKU9qQpQBFRinlKQpimIjK01 k5qTaaQimBAyVGyVZK00rTRLRTZCKRZHjOVJFWjGDTGiBqrkWFXU3K7ZQHX0YZqJ00+f79uqk914 pGgFRm39DTWmwm77iPpti33GdD781CdKT+Gdce4qRomHemEMO9WpS7mbjHsNOlRkc3CD8KjOlRY/ 4+U/KpGB9aiIPrTUpdyXGPYF0rBO25SihM7jzRVc0iOWPYU/eNKDRsdmOEY/hUq2kzdI2oBJkYNL mrC6dcH+ED61MmkyH7zgUuZFKMijuo31qppCD7zk/Sp00yBeoJqedFKnIxAWPanCKRuxroEs4V6I KlWBB0UVLqFqizn1s5G/hNSrp8h7YrfEY9BS+WPSl7RlKijB/sxurGnrpgHY1uCJfSneUB2qfaMf sUZcVps6LVuOIjtVoRDripFiqHK5rGFiFBjHFTrTliPFSKmM8VDNUrCqamAFMVfapVHtUNGiYojB xQYTzipFqZahmiKewilCmrvlqwpjQkdKQ7FYLS7ak2YpcVI7EW2k21NgUhGaLjsRbaMVIRTKAsRn imlsVI1QvTQmg8zBpRLUDkimb8VRDZb830NPEv51SEnNAl96dhXL3nUhkVvvAH8KqeYfWjzPemK5 M8ED9U/KoWsYj91iKBLQZarUTsRNp5/hYGoWtJQT8ufpVrzc96Xze2ad2Q4ozmhZeqkUwqa1PNBH OPxpCY2GGVTTuS4GUVpu2tJoIj0/SoWth2JqrkuLKJWkK1aa3f8AhGajaJl6qadybFYrTClWStNK VRNisVNMK1ZMdMMftTuJorMtRslWilRlPanchoqMlRlKtslRlKq5LRAqfMaKmVOTRVXIaN3yUDHA FOEQoJ5NKDisbnTYPKFL5QoBpwNTcqwCMUvljFKDmnD+tFx2GiMU4IKUcn9KeAKVxpDNtO2U6nAD pSuOw0LTgpp3v75pyj8KVx2GhakC9KABTlFK5SQKtSKOlIBUg6UikgC1IFpBT1qSkKEp4UilFPFS UgUHNPBpKBSGDRhvrULRlasDilPNIL2KnTtSGrDx1EVpFJ3ITTDUxWoyuaBkLVE5qcrUTjFNAVmN RsOanNRMBVozZCSaaXqRsZqJlzmqRDDzfzFBlNREYNNyRVWIuT+bx15o82qxPNG807E3LPnUebVU tRvJ70WFcteaPWjzaqbsUb89Kdhcxc82l82qQlxS7/Q07BzFozHNKJvWqfmUeZRYXMW2dGJ4FMKL 14zVcP70eZ607Bcm2j6U0oKj8z3zQZBQK4NGD2xUbRUpemlvQ1RLI2jqMxdamJxTWPHpTJZEsXNF SpyTzRTJaRe3R5J39+RTg0eM+YOOtc8b3k89DTxfc5z+fb60ezBVToBsyBvHSnDaR94c1gC9wCM9 OQPT/wCtUn23qM8HkH0NL2bK9qjd2j+8KcFz/EOaw/tjEnn5sZA7GpFvMj5T8rLkD3qeQr2qNoKc nkU8IfbpisYX2SCT/D+tOF62FOc+o9RS5GP2iNkKwJ4pQjentWWL05cK33h8pqRb8/KQ2ABj6H3q eVlqojTCtjp2pQD6VnDUCCMk+4qRdQYDGeR1+lLlZSmjQHB6U7FU01DLDJG3HWpFvxsUnGSfwqbM pSRaHang1At4pdlIHAzTxdxlFbHBOPpSaZV0WBT1qETR79vQ1IksTZw3TrUlpomWnjmow6Ho45p4 HoRSKH0tNwacKQCiigcUpFIQCmumacKWgLlZlwaYy1aZM1XdCKRadyEpUbJUxPrTGxTGU5E9Krvk VecCqko9KpMhorE+tRlqdJ8tQkk1ojJis2KaWWmE0w5qrENkpwaZimbjSbzTJbHlcU0g0nmUeZTJ EOeaTNO3A0nBxTEMLUbqUrmmletMkXfmmlqaQR9Kac0xD99HmGoyTTSeadhXJi9Hm+9Q7s0wmiwr lnzKQyCq+6kL5p2C5P5me+KN5xjrVfcaPMosK5YRhk0VCj8nminYVzmftR3HmnrdmqDN8xo3e9dr gjiUmaa3nvUq3eCDn/69ZIanCQ+tS4D5mbKXWAADjHT2qRbrt2PYfzFYqykd6eJz61DgUpm2t1yD nkcH3qRbnC4BwM5X2rFW5OakW5PrzUuBSmbYucn/AHu3vT1uCc85J5B9axluew9cj2NSrcehwc5H 1qXAtTNgXAYAZ+WQcZ7GpVuSSxP3lXDCsYT5THYtn6GphcZYnJz+tS4FqZrR3OPIbPDcE1Ik5KyR /wASHdj1FZAnA2njr+BqdZyZW5IcDIPeocSlM1RdAqJckq3BPdamWUlhCx5+8CO9Ywnwo5AEn5Gp hLlxEx2t/CT1/A1LiWpmvHdF9z/xpxt9akW5PkBlbIY8juKyFmMp2523CfqKkE/nKWj+SZPvL61L gWpm4LnFwiZyCKkiuSZXG48dPWsT7V5ipcKdrLwQehqU3BB8xfvHqh/pUOBoqhtxXjFW+Y8du9Tr eOAMkE+lYQnCkEchvXtUqzkPtY/RqlwLUzeW7+YAjOalFyp4I/KsGO4JY5bBHRqmjujuJXg9/epc S1NG2JEJxmpBg9xWMtzjhB16g9alW6xgZJ9+4qeUd0ahFRuuaqrdH149alS53g9DilYpaDXjqB1I q2siSDjr3prRq/3WpWLUjPds59arSVoS2rjlRmqMyMp5U00JlSQZquy1bIU1G6VojJoplaaeKstG BUbJ6VdyGiE00rUpB7U3HrTJsRFaTaal20mKLisQ00kg5BqVhimstUmTYbupNxFBWkxTFYXfxSEg 00ik6UyRSAaaRSZNBOKZLQ0immn7vTn3prYxx1pk2IyeKaSaeBxzTDwaoQmaTcaCaYTTJJEbk0VG p5NFArnLsPmNGKe33jSYrtOMSinYoxSuMTOKUMaMUYoAcGpwamYpRSAkEhqQSmq9OHFKw7lpZ6lW Y8YPIORVIGnqTUuJSZfE2VZegY5HtU63B8wP3xhl9R7Vmq9TI9Q4lKRoI/yNF95ScqDUnnBoRuJZ FPX+JDVBX6e3Q9xU0cuHUn+Lhh2NS0WpF5pCTHuPz/wSDv8AWrCTAXbM3GVwxHrWWHPksg+8jZUG pjcfMlwnI6SLUOJakaEDb4ngJ75UipYZTcRYziVOM+tZ6SeVeKyHMco4FSwyeVcyOMsncDqKhxLU jQgl+0x4+5Ih6jpUkM/mOWf5GU43L0NZ8EwhZ5fvRufvL2+tSwyeQXVyGikOQ4qXEtSNCOfZcEtw h7joak87yrnd0jbv2rOjl8mBo3PB+6eoqUSGOEKDg/mDUuJakaUk2JkkX7vcrU0s29VkjOSD1FZi SYiOzKP1x2NSxuHt/MAIYddtQ4mikaTTCVAyNtkHb1qVJt4BB8uT07GsuOTzog/3iPTrUkdx5jjd yV7dDUuJamacE5YnBCOOo7GpIZyxYA7W9D3rM8/bcgydD0qR5THKJGGUPQip5S1I1Y5y+RnDDqD3 pyzLICGAyOoNZpcs/mdUH509JPNbcp+Ud+9Kw+YuyW1vKOUx7iq76Uv8EhAPQGmpMZWKq3A71Ik5 fKE/d70aod0ynNpU6dAGHtVOS2lj6qR+FbqXJLbW6inrOrHbIAfTijmYnFM5lkx1HNRla6YwW05I dFHuKryaRC5IjYr9apSFynPlaaVrXm0SZfuEMKpyWM8X3ozVJohxZTK5ppWpyhHUEfUUwiquTYhK 8elMKYFWCOKYVp3FYgK1GRVkrTCtO5LRARTCKnK0xlqrktEJJphJqYrUTCmiGhmaaTTiKYQaoliE 0wnFK3WoyapEMchOTRTUPJopkswmQ7jSbT6VYK/vDx9KAnP06103OaxBsNG32qxt5HvRtzwaVx2K +00u0+lT7ck+36UbevtRcLEG0+lG01Pt/Pv7Uu3v2FFwsQbaXbU2zGPel8vkj8TRcLEIWnBakCd/ bNO2f40rjsMAxUgoC04LzikAoNPU54poWnheg9allIeGz1qVXIJPfofcVEB+tPBxzzx+YpFIlU5U J/D1X1H0qUOSQ+cMONw/rUA9Me+Ox+lPGT35P3T/AENS0UmWFfBJHBPXHQ/hT1k2gFcJnv8Awmq6 noenqPSnqcE8/e9Oh/CpaKTLSybX4AXPVD90/SpI3wxjAyD/AMs2/pVQcoRzx6dvwqQneqhjhh9y Qf1qWi0y3BKQ7xpyB1Ruo+lPt5Ssh8kkp/Eh6iqhcvhmGJl7jvT9+51fnd/eXgj61LRSkXYWBuGk gOFHVfepIZFnlaXsOMe9UVkPm7s4f+8vf6ipIZfLlYkZDdSn+FS4lqRdhlE8Ts/zAdPUU+GbfaEN lv6VSt5PIds/NE54YdvrToHMEzgHKE5FJxKUi/BPm32Z68Zp8M+2MxZwezDkVQhfy5nMfIPVD1pU fBd4z9UbgipcSlM0Ip8K0J4bsw71IJeNh+WT271nNIGVZVJVvQ1JNLv2E5SUdD2NLlGpmiko8va3 3/7tPjm+XDfNjseorNkn8zax+WRe4qRpyxWTgEdxyKXKVzmjHPtz3B7HrT0uNhxnIPr2rNSc+ZyQ FP4inRz7Zm/u9ganlKUzVFwVOCc56VL52AA2CfSsdZ9sxZRx6VIbjMoZTuHp3FLlKUzTdIHX50XN QNplvIM4AHtVY3BZwwJZR6dRTxck/NnK+oos0PmTGvosZ5Umq8mi/wB1z+VXo7klS2flqSO6wm5j xRditFmK+jyDowNQPpcw7A10guFK5cDFITC3UY9KrmYnBHLtp04/gqFrKYf8s2rrDBE2drc+9Rm1 PRWyaamS6ZyTW0g/gb8qheFv7p/Kuta1kUccmont3UcoPxFUpkOmck0RHY1GyH0rqnhxx5YJPtUT xKDgxqT9KtTIdM5Vl9qiYcV1TxRBctCufTFRNBB/FCvPtVKZDpnMIPmNFdKtrblj+4Wiq50R7JnF Efv8np/KkUYVvQmpMfvm9B1NIBiPLduSK6TjGhfmUfkKNucnPPrUm0+YD3YZY+goI+QHHDHFAxmz PI6dv8aAvRsZB4A9amK4J9KAuzg8559zSuFiIpgEdQDyf6U7ZywPpk1IU5VB1bn6U7aNxJzsXqfU 0XHYgVchPWl2fePbGB71NsOxw3Xrn1HpTxHmUA8Ar+VK4WK/l9AemOacEyQPfmpY0yOeGjBJ96FU hIzjJfIxRcdiEJlMjqTxT9mSxHQ1KI8EKOQvQ+ppwTHIHQ7cetK4WIdue3X5qdtzjvnp71L5eAuD 3wD7U7yvmYHhcZ/3TRcdiIDOMdzj605V4B96k8tgrbh8yjLe9SCHMm3uy5B96Vx2IQvGeo7j/Cnh eo6+h9aeEPl79vKHDr/WpRCd+0cnGR7ik2NIhHGD0PTNSBTllwAcZ2nofpT1jwm/GVBwwp/l7Nvc KeD6D0NK5SRGvIDDPAx704Kfl9G71KIsM8Z6EbhjtR/yzDgcpwSOQfrUjsNAIzkdOo708LztPzA/ gwp+0LICAWjcdBzg0qxH95E3zKOQ46rSKsMA3DB+YjuOGpwPAbqAeq8MPwpQheHJGSv8Q607buAP Jx3HUUgFwPMwSCp/iHFKuDlWwcdM9fwNGzON3IP8S9RSlDtBOGAP3l6/iKRQobdHtOSR0PenBiV3 AZ29QOtIyfvByCv94UoU78g/MOmO9Ax+4AB/vRN1/wBn8KcTtABJKj7rDkU0KxYtH97+JaUKcFo+ SfvJ3FKw7jmf5lb7p9R0NKXwcnj3FN8s7Dt5A6g9RS7G24HOe1Fh3HhsEbvut3FODbGKtyD9003Z kKo+8OoNGCH+Xp3U0rDuSqxP3fvDqDTkkyxdOCOx6VEF2OCCdp6+1OwVkyOh7ilYdyZJs5kU7W7g 9DTklK/OvyluqnoagAIbjjPX0NKM9BgY7djSsPmLCy7dwHAP8JpUk+UjPTsahOAQwAx3U0hdUY85 U/pRyj5iwsvyck89KeHOAp4PY1nPeJEpBYe1VX1Vjwn60/Ztkuqkbyy8YY4I9KlUuwBxzVKwiYRi Wf77cjPQVoKzDquR6ispWRtG7Wo7LDndimiZs44ahmVuh59DTF4PSlcqxIWJ/hFMIGcmNc+1O3A0 3aScjBouFiJooWfJGDTXtYXbkE1YOP4l/OmkLjinzC5Ss9hE5GCy0Vajzk7hRTUiXBM8yZcP06H8 qTYMjIzk8DuxqwU3MTjgd+1Ece/dIO3T1Nehc8uxDtILL1c9T6UrR4i2fwg9fWp4E8zLkYI7dqIF MgcsCOeD/wDWpXHYiZPutjgdqUochgMl/wAlFTpGWlz/AAjt6/WnxRlrhmHpg+gpXCxXjjxOzA5i 28t6UQxkwSA/dJ+T3qzDDhioGIgen9409YNtyX5GRwOwouPlKiIRDhiA4GB7U5o9hhRuJDyD/jVw 25dWbALetOWESQq4/g6FqXMPlKvlfvmCj5sfN70CIPEpXkKePc1dFudwcZUMfnJHLU+O2Zbjeq7U xjb2NLmK5SiI98RcclD27mneSfLyCAx5J7fQVoJaBWfaP3b8tinNagqEIyuflA/hpcw+QoCA5GBj cPunsKcbUvuC9yCQewFaT2p8+JyOF4B9ak+xmKYy4xv4x61POV7MyzErRzTKCyMNoHvUjWxAtxyS o+YjtWn9iaHbleGOMAVKdOeMBVBIY/MaXOV7NmUYQoaYDK9BSmLyhbsBlM8mtk6eQ6Og+Ucbe1PN htHAwP0FTzor2bMYWp8yWM8xt8wI65pUgLLI5G5sbTjsPeto2gBDcZ/vA80v2ZAwIZMHrjjNLnH7 Mxfs5NtE3eM5Djv7U94Pk3hQMnLL2atYwwrIMMNvcU4i3DBc/J6Uc4/ZmW1v+8WQqdrDp6UotWTI YYZujd61GeA4DAsB0A7UhkiI+ZS57Z7UuZj5EZptiiYYfP2Ip7WuUUpw46nsavCWNV+6SD69qFmR YyoX86OZhyop/ZfMGYwQR1B6GlFpvG+MbWXqp6Gri3Kqm0IPzpizlc7QtF2FkQm2U7ZEG1x95exp Wt0WYMMgHt0qXzx1OM+1J9oJyHKsvuKNR2Qz7OFcllOT0IpPs+EIK7mPfvT/ALSV+65A9KY90M5a TFGotBVhIixgn2NAgK+4/lUL6hCPvSk496gfV4B/eNNRYnKKLzRASKcUssWGDcY9RWU2tIPuofxN RNrTfwoBVezkQ6sDZlQcZI/CkJUjBOcd6wX1aVvQVA+oytwXNNU2S6yOiMsYHzMM1BLeRDqw4rn2 unb+I1GZs9TVKmS6xtSaogUhOaoy38j98D2qjvyaXdVqKRm5tkrSlupqS3w0qgnqarbhU9tIscyP jODnFD2BbnbQnEar1AFP+7yhI9qrQMJokkjcDcOhqwGZR8yk/TmuBnprYUHfwwIPqKXJTtmmBlJ6 4PtxTjkjr+dBQhOeRTlII9DUXm+X1FTKwYdKGJDSxzg9KUECmyIRyhqMS9pBg+tFgvYnDcmimLkn jke1FOwmzg0UuxVhtQHv/FT0hZXY4wnYVrDTySS4BqZbBRyx4rrc0eeqbMWOH+JRhe4NSi3JGEHW tdLeDPLLTz5EJ+bOPXFLnKVMyY7bI8tQQO/rUkdm0bbNnyVqGSFF3AAikjvYnHIC+xpczK5I9ykL FvvJyO4PapvsJdBtBHrU633znK4QdMd6bJfM0i7DhR2pXY7RFGn7o9u3A9KkGnDytpwAPyqKW5lk UADb7imi4kK7Sc0tSvdLS2aeXgsD70qxQIu0uCPeqPI/iNO4I5NKwX8i4ptU+6CRS+fa7gRGc/Sq QIFO3LRYfMXWu4jg+WCR0pPtu7qgzVQMKN49KVkHMy2L2TdyARSPdSseGwPSq3mY70eZ9KLBzMna eVuC5A9qbufGC5qHzfek833p2C5Pz3YmjOOlV/N9/wBaYZh/eosLmLRYZycUGT3qkZ19aabhR3NP lFzF0ygd6aZ19aom5WmG5UU+UlzL5uVHrTftXoKzXvlFQNqB/hFUqbJdU1zdH0qNrsjqQKxmvJW7 4pnmM3JaqVMh1TWfUQO+fpUL6k/8NZpJ9aaSfWrUEQ6jLr30rdXx9Khact1Yn8arE0hquVEuTLBk BppkFQZpC4FFhXJjL6U0yH1qAyUgOadguTbie9Lmo80u6kA7dmjNM3UmaAJN1G/FRk0mfWgLkvmV IkpBqsGpyvSaGmdrot4txZBXAJXirzEA/IxFcfpOoCzuAW+43DV1oQSKHifgjIriqQ5ZHo0Z80R4 y5+YA+4qVcDvUPmSR/fTI9RSieJ+N2D6GszZNEzKG6qDVdiYj8rEexp254+xK+1IXSUYzz6GhAyZ G3rz+lMYFM4IYehpgzH3qXIYYIzQG4xChJyGU+1FOEQB+VitFO6JaOa+1OXJdiR2xQ03m52MQfrV Yytk88UgbHNddjg5iyGKr+8Xd9KCUcD5ivtVfd604NRYdyZXwcdqeWXH3arhqXf70rDuTrIQOP1p Sxbk1W3gUvmH3osFywHOOTShhzzVXzKTzKLBzFvzAKPMFU/N96aZc96OUOcveb7ik+0Ad6oF/egv nvT5Rc5e+0rTTdY7VSL0Z560+VC52XPtZppujVTcKXcKOVBzMnNy57mg3Deuagz7U0yBadhcxOZi 1NLn3qsbnHQZqJp3PfFNRJcy4ZMDlv1qJrhR3zVQse5pu6qUSXMstcselRmQnqaizRuqrE3uPyKC aj3UZoEPzSZppakzTAfmkzTCaM0AOJphajcKaWoAUmmEk0u6kJzQIMUZoxRQMXNLmm5xSZpAPzim 5JpuaM0wHZozTc0ZpAOzSZpN1JmgCRXINdZod8ZrUJn5k7e1cfmrdjeyWk6un4j1rOpDmRrSnySO +juARhqJIUlHAGaowXKzwrIoyCO3arMco6Bq4WrHpKSaFUNDwGK/yqQkOP3ig+4p2dw5AIqIps5Q 49jSHawo+U4VuPRqlC55HB9qrhwzYI5pwJQ8GmCZOrOpI4P1opElDfe60UAzjC3zGlD+9V2kO40e ZnFd1jzLlneP8il38VV3+9J5n1o5Q5i0X9/1pfNAFVN9LvzRYOYsmUf5FIZTjrVbdSg0WFcmMpP/ AOukMnTmosmgCnYLkpY+v6Um4+/5Uyl6UBcduPvS5Pv+lNBppkA60Bckz7mggH+Jqga49KjaUnvT sLmRbMoUfe/So2uj/DVUsT3pM0+UnmZM07t3/Wmbs0zNGadhXHbqM03NGfemK4uaM0m4CjdQAtH4 0wtSbqAHE0mabmkJoEPzSZpmaM0wHbqTNMJpC3agBxNJuphJozSGPBpc1Huo3UAS7hRuqHNODYoA fmkzTS1NJoAeWozUeaC1AD80maZmjdQFx+aTdTSaaTRYLkm6lD471Duozg0WC5s6Rq72M4BJaInD Ka7JPJuYxImCrDIIrzYPitrRNcNjII5STCx/KuerSvqjqoVuX3ZbHXFJY+Y2yPQ0qXQb5ZV2tTo5 UmQNGwKkZBFMkjYjoGFcnqd3oEsanlTg+1ETsOGOagWXyjh1YCrC7XG6NhTJvdkyhTz0+lFRK7oe VJ+lFFh3OQa0fcfmWk+yv/eWiivT5UeNzMX7JJ/eX9aX7JIf41ooo5UHMwFo/wDeX8qX7Iw7rRRR yoOZi/Zn/vLR9mb+8KKKOVBzMPszeq0v2d/VaKKXKh8zD7O4B+YUxoZezLRRT5UJzZGYJT/GtN+y SH+Nf1ooquVE8zD7FIf4l/Wj7FJ/eWiiiyDmYfYn/vLR9jk/vLRRRZBzMPscn95f1o+xS/31/Wii iyDmYhsZP76UfYX/AL6/lRRRZBzMT7HJ/eWj7FJ/fX9aKKLIOZh9gk/vpSfYZP760UUWQuZh9hkP 8a/rSfYJP760UUWQczE+wSf31o+wSf31ooosh8zENhJ/eSk/s+Xs6frRRTsg5mJ/Z0h/jT9aT+zp P76frRRSsg5mH9nSf30o/s6X++n60UUWQXYf2dL/AH0/Wj+zZf76frRRTsg5mH9nS/30/Wk/s6X+ +n60UUrIOZh/Zsv99P1pP7Nl/vp+tFFFkHMw/s2X++n60n9mS/30/WiinZBzMP7Ml/vp+tH9mS/3 0/WiiiyC7D+zJf76frSf2XL/AH0/WiiiyDmYf2XL/wA9E/WnLpkg/jT9aKKVkHMzodJLpbhC3K+n StNL1k4YZoorllTi3sdkKs1FakwuY3HzITULBFJaPcvtRRWfJE1dSTQ6O8devNFFFV7OPYj2s+5/ /9k= --b1_9bfbe7ec9c4ae114334ffcf57fb75ea6--