Date: Tue, 19 Oct 2021 14:23:08 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Detalyadong Talambuhay ni Propeta Muhammad - kapanahunan ng Meka (2 bahagi ng 3) Message-ID: X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 3.214.224.207 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_f5c006fea0e183fb59b81390e767efe5" --b1_f5c006fea0e183fb59b81390e767efe5 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_f5c006fea0e183fb59b81390e767efe5" --b2_f5c006fea0e183fb59b81390e767efe5 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 9 :: Lesson 29 Detalyadong Talambuhay ni Propeta Muhammad - kapanahunan ng Meka (2 bahagi ng 3) Deskripsyon: Tatlong bahaging araling dinedetalye ang buhay ni Propeta Muhammad bago ang pagkapropeta at ang mga taong sumunod pagkatapos ng pagkapropeta hanggang ang mga Muslim ay napilitang lisanin ang Meka. 2 Bahagi : Ang kanyang karampatang gulang, ang unang kapahayagan at ang lihim na pag-anyaya. Ni Imam Kamil Mufti (© 2016 NewMuslims.com) Nai-publish sa 04 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 33 - Nag-email: 0 - Nakakita: 2637 (daily average: 2) Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Talambuhay Mga Layunin · Upang matutunan ang tungkol sa pag-aasawa at pamilya ng Propeta. · Upang matutunan ang tungkol sa pag-iisa ng Propeta bago natanggap ang kapahayagan at paano ang kapahayagan nagsimula. · Upang matutunan ang tungkol sa lihim na pag-anyaya sa Islam sa pinakaunang mga yugto. Pag-aasawa at Pamilya Isang mayamang babaing nagngangalang Khadijah ang umupa sa kanya upang ibenta ang kanyang kalakal sa Sirya para sa kanya. Siya ay makatatanggap ng porsiyento ng komisyon mula sa mga maibebenta. Ginawa niya ang tungkulin nang may katiyakan at katapatan na siya sa kalaunan ay nag-alok na pakasalan siya sa pamamagitan ng pagpapadala ng isa sa kanyang mga kaibigan upang tanungin siya kung interesado siya. Nakatanggap siya ng maraming mga pag-alok matapos pumanaw ang kanyang pangalawang asawa, subalit tumanggi siya sa lahat ng mga ito. Gayunpaman, nakita niya ang isang bagay na natatangi kay Muhammad, nawa'y ang awa at mga pagpapala ni Allah ay sumakanya, at tinanggap siya nito. Si Muhammad ay kinailangang lumikom ng nakatakdang halaga upang bayaran ang kanyang dote na halos 500 dirham. Siya ay dalawampu't limang taong gulang habang si Khadijah ay hindi lamang higit na matanda kaysa sa kanya kundi siya ay naikasal na ng dalawang beses dati. Ito ay hindi pa rin humadlang sa kanya dahil nasa kanya ang lahat ng mga katangiang maaari niyang hilingin: isang matuwid na katangian, marangal na angkan, kagandahan, at kayamanan. Si Muhammad at si Khadijah ay ikinasal at nang lumaon ay nagkaroon ng anim na anak: dalawang lalaki at apat na babae. Ang parehong lalaki ay pumanaw nong sila ay sanggol pa habang isa lamang anak na babae ang umabot na buhay ang kanilang ama. Gayunpaman, ang dalawang lalaki ay itinakdang mapalitan ng dalawa pa. Isang batang lalaki na nagngangalang Zayd ibn Harithah na nahiwalay sa kanyang pamilya at humantong sa Meka. Si Muhammad at Khadijah ay nagpasyang ampunin siya at siya ay nakilala bilang Zayd ibn Muhammad. Pagkalipas ng ilang taon, nagkaroon ng taggutom sa Meka at ito sa katunayan ay naging napakahirap, lalo na para kay Abu Talib na kailangang suportahan ang malaking pamilya. Upang mapagaan ang pasanin niya, si Muhammad at Khadijah ay inampon ang isa sa kanyang mga anak, si Ali, sa kanilang sambahayan at pinalaki siya bilang sarili nilang anak. Sa gayon, sila ay naging masayang pamilya ng walo. Ang Kanyang Pagtutol sa Politeismo Si Muhammad ay ipinagpatuloy ang kanyang propesyon bilang isang mangangalakal ng maraming taon at namuhay sa isang payak na pamumuhay kasama ang kanyang asawa at mga anak. Siya ay nababagabag sa imoralidad na umiiral sa kanyang lipunan. Subalit ang pinaka-kasuklam-suklam sa lahat ng mga kasamaan ng kanyang mga mamamayan ay ang kanilang pagsamba sa idolo. Sinasabi ng kanilang mga labi ang paglilingkod kay Allah habang sumasamba sila sa mga rebulto at mga larawang ginawa ng kanilang sariling mga kamay. Nakikita niya mismo ng hayagan sa harapan ng mga pakanang ritwal kung saan ang mga Arabo ay nakikibahagi, kahit habang nasa pilgrimahe. Sa katunayan, hindi siya nag-iisa sa kanyang pagtutol sa pagsamba sa idolo. Nariyan si Waraqah ibn Nawfal na nilisan ang idolatriya at naging isang Kristiyano. Nabasa niya ang mga kasulatan ng mga Hudyo at mga Kristiyano sa Hebreo at nagpasiyang sundin ang landas na ito. Hindi nalaman kung anong sekta ng Kristiyanidad ang sinunod niya, subalit dahil siya ay isang iskolar, marahil ay nagkaroon siya ng sariling ideya tungkol sa tunay na itinuro ni Propeta Hesus. Kapahayagan Isang gabi, malapit sa katapusan ng buwan ng Ramadan, si Muhammad ay nagdarasal at nagninilay-nilay nang nadama niya ang isa pang presensya sa kuweba. "Basahin!", utos ng tinig. "Hindi ako nakakabasa," si Muhammad ay tumugon ng may katapatan, dahil siya ay walang pinag-aralan tulad ng karamihan sa mga Arabo. Isang bagay ang sumunggab at pumiga sa kanya nang husto hanggang sa hindi na niya matiis ang sakit, pagkatapos ay pinalaya siya. "Basahin!", Ang tinig ay nag-utos muli. "Hindi ako nakakabasa," sagot ni Muhammad ulit. Sinunggaban siya nito sa pangalawang pagkakataon at pinisil siya. Ito ay hindi panaginip. Ang isang maliit na pagkurot ay sapat na makagising sa kanya kung panaginip nga. Nang hindi na niya matiis ang sakit, pinalaya din siya. "Basahin!", ang tinig ay nag-utos sa pangatlong pagkakataon. Si Muhammad ay natakot. Ano ito? Ano ang nangyayari? Maraming mga tanong ngunit walang panahon para mag-isip. Kinailangan niyang tumugon nang mabilis, "Hindi ako nakakabasa." Muli siyang kinapitan ng puspusang lakas, pagkatapos ay pinakawalan siya. Ang tinig ay ipinahayag ang sumusunod na salita: "Basahin sa pangalan ng iyong Panginoong Tagapaglikha. Nilikha niya ang tao mula sa namuong dugo. Basahin! Ang iyong Panginoon ay Lubos na Mabuti. Itinuro Niya sa pamamagitan ng panulat. Itinuro Niya sa tao kung ano ang hindi niya nalalaman. "(Qur'an 96: 1-5) Ito ang Anghel ng Kapahayagan, si Gabriel (Jibreel). Malinaw na siya ay sinabihang ulitin kung ano ang narinig niya, at siya ay sumunod ng lubos. Ang mga salitang yaon ay ganap na naka-ukit sa kanyang memorya. Pagkatapos ang presensya ay nawala, at siya ay nag-isa muli. Anong nangyari? Ano ang mga talatang yaon? Si Muhammad, bilang isang Arabo, ay pamilyar sa mga tula, subalit ito ay ni alinman sa dalawa, tula ni prosa. Walang panahon para magnilay. Siya ay natakot at tumakbo pababa ng bundok. Nagpunta siya nang tuluyan sa kanyang asawa, na lubos na makaaalo sa kanya. "Takpan mo ako! Takpan mo ako! "Si Khadijah ay naglagay ng isang kumot sa ibabaw niya hanggang sa siya ay huminahon. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang karanasan at inamin na siya ay natakot. Pinaalala niya ang mga talata sa kanya, titik sa titik. Siya ay kaagad na inalo na nagsasabing, "Si Allah ay hindi ka ipapahamak. Mabuti ka sa iyong pamilya, tinutulungan mo ang mga mahihina, tinutulungan mo ang mga taong nangangailangan, ikaw ay mapagbigay sa iyong mga panauhin, at nagpupunyagi ka para sa katotohanan." Siya ay matatag na naniniwalang si Allah ay hindi hahayaan ang anumang masamang mangyayari sa isang matuwid na tao. Lihim na Pag-anyaya Ang Propeta ay patuloy na nakatanggap ng mga pahayag para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Una lamang niya itong ipinagtapat sa mga taong alam niyang maaaring mapagkatiwalaan. Ang Meka ay ang puso ng idolatrya at hindi madali ang baguhin ang mga bagay ng magdamag. Ang misyon ay nangangailangan ng pangmatagalang pagpaplano at sa gayon ay nagsimula sa isang lihim na pag-anyaya para lamang sa mga malamang na magiging interesado. Ang Propeta ay nagsimula sa kanyang sariling sambahayan. Matapos ang pakikipagkita kay Waraqah, si Khadijah ay naniniwala na ang kanyang asawa ay tunay na isang propeta. Kilala niya ang kanyang asawa sa loob at sa labas para sa huling labinlimang taon at ito ay malinaw pa sa kristal sa kanya na siya ay hindi alinmang isang sinungaling o sinasaniban. Siya ang itinuturing na unang mananampalataya. Pagkatapos ay ang kanyang pinsang si Ali at ang kanyang ampong si Zayd ang sumunod. Sila ay parehong mga kabataan at maaaring sabihin ang pagkakaiba sa pagitan ng isang impostor at isang matapat na tao. Ang mga kabataan minsan ay may kakayahang makita ang mga bagay na kahit ang makaranasang mga nakatatanda ay hindi kayang mahalata. Ang unang tao sa labas ng pamilyang tinanggap ang mensahe ay si Abu Bakr. Siya ang naging pinakamatalik na kaibigan ng Propeta sa loob ng maraming taon. Siya ay isang mangangalakal ng marangal na angkan at iginagalang sa buong Meka para sa parehong pagiging isang pilantropo pati na rin bilang isang dalubhasang henealohista. Si Abu Bakr ay agad nagsimulang sabihin sa kanyang malalapitna kasamahan ang tungkol sa Propeta. May ilang mga tumugon tulad ng'uite n, al-Zubayr, 'Abd al-Rahman, Sa'd at Talha. Ang mensahe ay nagsimulang kumalat sa Meka, kahit na palihim. Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/323/detalyadong-talambuhay-ni-propeta-muhammad-kapanahunan-ng-meka-2-bahagi-ng-3/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_f5c006fea0e183fb59b81390e767efe5 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Detalyadong Talambuhay ni Propeta Muhammad - kapanahunan ng Meka (2 bahagi ng 3)

Deskripsyon: Tatlong bahaging araling dinedetalye ang buhay ni Propeta Muhammad bago ang pagkapropeta at ang mga taong sumunod pagkatapos ng pagkapropeta hanggang ang mga Muslim ay napilitang lisanin ang Meka. 2 Bahagi : Ang kanyang karampatang gulang, ang unang kapahayagan at ang lihim na pag-anyaya.

Ni Imam Kamil Mufti (© 2016 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 04 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 33 - Nag-email: 0 - Nakakita: 2637 (daily average: 2)

Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Talambuhay


Mga Layunin

·       Upang matutunan ang tungkol sa pag-aasawa at pamilya ng Propeta.

·       Upang matutunan ang tungkol sa pag-iisa ng Propeta bago natanggap ang kapahayagan at paano ang kapahayagan nagsimula.

·       Upang matutunan ang tungkol sa lihim na pag-anyaya sa Islam sa pinakaunang mga yugto.

Pag-aasawa at Pamilya

Detailed-Biography-of-Prophet-Muhammad-2.jpgIsang mayamang babaing nagngangalang Khadijah ang umupa sa kanya upang ibenta ang kanyang kalakal sa Sirya para sa kanya. Siya ay makatatanggap ng porsiyento ng komisyon mula sa mga maibebenta. Ginawa niya ang tungkulin nang may katiyakan at katapatan na siya sa kalaunan ay nag-alok na pakasalan siya sa pamamagitan ng pagpapadala ng isa sa kanyang mga kaibigan upang tanungin siya kung interesado siya. Nakatanggap siya ng maraming mga pag-alok matapos pumanaw ang kanyang pangalawang asawa, subalit tumanggi siya sa lahat ng mga ito. Gayunpaman, nakita niya ang isang bagay na natatangi kay Muhammad, nawa'y ang awa at mga pagpapala ni Allah ay sumakanya, at tinanggap siya nito.

Si Muhammad ay kinailangang lumikom ng nakatakdang halaga upang bayaran ang kanyang dote na halos 500 dirham. Siya ay dalawampu't limang taong gulang habang si Khadijah ay hindi lamang higit na matanda kaysa sa kanya kundi siya ay naikasal na ng dalawang beses dati.

Ito ay hindi pa rin humadlang sa kanya dahil nasa kanya ang lahat ng mga katangiang maaari niyang hilingin: isang matuwid na katangian, marangal na angkan, kagandahan, at kayamanan. Si Muhammad at si Khadijah ay ikinasal at nang lumaon ay nagkaroon ng anim na anak: dalawang lalaki at apat na babae. Ang parehong lalaki ay pumanaw nong sila ay sanggol pa habang isa lamang anak na babae ang umabot na buhay ang kanilang ama. Gayunpaman, ang dalawang lalaki ay itinakdang mapalitan ng dalawa pa. Isang batang lalaki na nagngangalang Zayd ibn Harithah na nahiwalay sa kanyang pamilya at humantong sa Meka. Si Muhammad at Khadijah ay nagpasyang ampunin siya at siya ay nakilala bilang Zayd ibn Muhammad.

Pagkalipas ng ilang taon, nagkaroon ng taggutom sa Meka at ito sa  katunayan ay  naging napakahirap, lalo na para kay Abu Talib na kailangang suportahan ang malaking pamilya. Upang mapagaan ang pasanin niya, si Muhammad at Khadijah ay inampon ang isa sa kanyang mga anak, si Ali, sa kanilang sambahayan at pinalaki siya bilang sarili nilang anak. Sa gayon, sila ay naging masayang pamilya ng walo.

Ang Kanyang Pagtutol sa Politeismo

Si Muhammad ay ipinagpatuloy ang kanyang propesyon bilang isang mangangalakal ng maraming taon at namuhay sa isang payak na pamumuhay kasama ang kanyang asawa at mga anak. Siya ay nababagabag sa imoralidad na umiiral sa kanyang lipunan. Subalit ang pinaka-kasuklam-suklam sa lahat ng mga kasamaan ng kanyang mga mamamayan ay ang kanilang pagsamba sa idolo. Sinasabi ng kanilang mga labi ang paglilingkod kay Allah habang sumasamba sila sa mga rebulto at mga larawang ginawa ng kanilang sariling mga kamay. Nakikita niya mismo ng hayagan sa harapan ng mga pakanang ritwal kung saan ang mga Arabo ay nakikibahagi, kahit habang nasa pilgrimahe.

Sa katunayan, hindi siya nag-iisa sa kanyang pagtutol sa pagsamba sa idolo. Nariyan si Waraqah ibn Nawfal na nilisan ang idolatriya at naging isang Kristiyano. Nabasa niya ang mga kasulatan ng mga Hudyo at mga Kristiyano sa Hebreo at nagpasiyang sundin ang landas na ito. Hindi nalaman kung anong sekta ng Kristiyanidad ang sinunod niya, subalit dahil siya ay isang iskolar, marahil ay nagkaroon siya ng sariling ideya tungkol sa tunay na itinuro ni Propeta Hesus.

Kapahayagan

Isang gabi, malapit sa katapusan ng buwan ng Ramadan, si Muhammad ay nagdarasal at nagninilay-nilay nang nadama niya ang isa pang presensya sa kuweba. "Basahin!", utos ng tinig. "Hindi ako nakakabasa," si Muhammad ay tumugon ng may katapatan, dahil siya ay walang pinag-aralan tulad ng karamihan sa mga Arabo. Isang bagay ang sumunggab at pumiga sa kanya nang husto hanggang sa hindi na niya matiis ang sakit, pagkatapos ay pinalaya siya. "Basahin!", Ang tinig ay nag-utos muli. "Hindi ako nakakabasa," sagot ni Muhammad ulit.

Sinunggaban siya nito sa pangalawang pagkakataon at pinisil siya. Ito ay hindi panaginip. Ang isang maliit na pagkurot ay sapat na makagising sa kanya kung panaginip nga. 

Nang hindi na niya matiis ang sakit, pinalaya din siya. "Basahin!", ang tinig ay nag-utos sa pangatlong pagkakataon. Si Muhammad ay natakot. Ano ito? Ano ang nangyayari? Maraming mga tanong ngunit walang panahon para mag-isip. Kinailangan niyang tumugon nang mabilis, "Hindi ako nakakabasa." Muli siyang kinapitan ng puspusang lakas, pagkatapos ay pinakawalan siya. Ang tinig ay ipinahayag ang sumusunod na salita: "Basahin sa pangalan ng iyong Panginoong Tagapaglikha. Nilikha niya ang tao mula sa namuong dugo. Basahin! Ang iyong Panginoon ay Lubos na Mabuti. Itinuro Niya sa pamamagitan ng panulat. Itinuro Niya sa tao kung ano ang hindi niya nalalaman. "(Qur'an 96: 1-5)

Ito ang Anghel ng Kapahayagan, si Gabriel (Jibreel). Malinaw na siya ay sinabihang ulitin kung ano ang narinig niya, at siya ay sumunod ng lubos. Ang mga salitang yaon ay ganap na naka-ukit sa kanyang memorya. Pagkatapos ang presensya ay nawala, at siya ay nag-isa muli.

Anong nangyari? Ano ang mga talatang yaon? Si Muhammad, bilang isang Arabo, ay pamilyar sa mga tula, subalit ito ay ni  alinman sa dalawa,  tula ni prosa. Walang panahon para magnilay. Siya ay natakot at tumakbo pababa ng bundok. Nagpunta siya nang tuluyan sa kanyang asawa, na lubos na makaaalo  sa kanya. "Takpan mo ako! Takpan mo ako! "Si Khadijah ay naglagay ng isang kumot sa ibabaw niya hanggang sa siya ay huminahon. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang karanasan at inamin na siya ay natakot. Pinaalala niya ang mga talata sa kanya, titik sa titik. Siya ay kaagad na inalo na nagsasabing, "Si Allah ay hindi ka ipapahamak. Mabuti ka sa iyong pamilya, tinutulungan mo ang mga mahihina, tinutulungan mo ang mga taong nangangailangan, ikaw ay mapagbigay sa iyong mga panauhin, at nagpupunyagi ka para sa katotohanan." Siya ay matatag na naniniwalang si Allah ay hindi hahayaan ang anumang masamang mangyayari sa isang matuwid na tao.

Lihim na Pag-anyaya

Ang Propeta ay patuloy na nakatanggap ng mga pahayag para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Una lamang niya itong ipinagtapat sa mga taong alam niyang maaaring mapagkatiwalaan. Ang Meka ay ang puso ng idolatrya at hindi madali ang baguhin ang mga bagay ng magdamag. Ang misyon ay nangangailangan ng pangmatagalang pagpaplano at sa gayon ay nagsimula sa isang lihim na pag-anyaya para lamang sa mga malamang na magiging interesado. Ang Propeta ay nagsimula sa kanyang sariling sambahayan. Matapos ang pakikipagkita kay Waraqah, si Khadijah ay naniniwala na ang kanyang asawa ay tunay na isang propeta. Kilala niya ang kanyang asawa sa loob at sa labas para sa huling labinlimang taon at ito ay malinaw pa sa kristal sa kanya na siya ay hindi alinmang isang sinungaling o sinasaniban. Siya ang itinuturing na unang mananampalataya. Pagkatapos ay ang kanyang pinsang si Ali at ang kanyang ampong si Zayd ang sumunod. Sila ay parehong mga kabataan at maaaring sabihin ang pagkakaiba sa pagitan ng isang impostor at isang matapat na tao. Ang mga kabataan minsan ay may kakayahang makita ang mga bagay na kahit ang makaranasang mga nakatatanda ay hindi kayang mahalata.

Ang unang tao sa labas ng pamilyang tinanggap ang mensahe ay si Abu Bakr. Siya ang naging pinakamatalik na kaibigan ng Propeta sa loob ng maraming taon. Siya ay isang mangangalakal ng marangal na angkan at iginagalang sa buong Meka para sa parehong pagiging isang pilantropo pati na rin bilang isang dalubhasang henealohista. Si Abu Bakr ay agad nagsimulang sabihin sa kanyang malalapit na kasamahan ang tungkol sa Propeta. May ilang mga tumugon tulad ng'uite n, al-Zubayr, 'Abd al-Rahman, Sa'd at Talha. Ang mensahe ay nagsimulang kumalat sa Meka, kahit na palihim.

--b2_f5c006fea0e183fb59b81390e767efe5-- --b1_f5c006fea0e183fb59b81390e767efe5 Content-Type: image/jpeg; name="Detailed_Biography_of_Prophet_Muhammad_(Meccan_Period)__Part_2_of_3_._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Detailed_Biography_of_Prophet_Muhammad_(Meccan_Period)__Part_2_of_3_._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCADDAQwDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDyfFFO IpuK9I5AopaMUDExS4pKUdaBCYop+BSYphcbiinYoxQFxKKXFGKAuJRS0UBcTFGKWlxQK4lFLijF AXEopcUYoASiloxTASinUUAJRS0UAJRilooEJiiloxQAlFLRigBKKWjFACGkpxFJipGJRS0lABSU tPihknlSGJC8kjBEUDJJPAFA0bXiPT4rdNM1C3iEUOpWazbFHCuPlfHsSM/jWJiuy+IKRWEmk6FG wZ9LsljlI/vsdxrjsVnSd4JsqppJjSKMU6jFakDaMU7FFADaXFLRQISijFGKACilxRigBKKXFFAC UUuKKAEopaKBBRRS4pgJRRijrQAUUuKMUAJRS0YoASilxRQAmKMU7FLis7mliPFPijV5FR3Eak4L kEhR68UuKUCncLG9D4KluGBi17RGiP8Ay0N4Fx/wEjNblnN4X8DRm5tbpNc10AiKRVxBbn1Hqa4X APajFZODe7LUrbIlu7qa+u5bq5kMk0rFnY9STUBpaK1RmxuKMU7FGKYhuKMU7FGKBDcUYp2KCMUw G4oxTsUYoAbijFOxSYoEJRinYoxQAlJinYoxQAlFLiigBKKWigBKMUuKMUAJRS0UwExRilooATFG KWigB2KMU7FGKyNrDcUYp2KMUBYSjFLRQA3FGKdijFO4rDcUYp2KMUBYZilxTsUYpisMxRin4oxQ KwzFFOxRimKw3FGKdijFMLDcUYp2KMUCG4oxTsUYoAbRinYoxQA3FGKXFLigBuKMU7FGKAsNxRin YoxQA2lxS4oxTATFGKdijFIdhaWlxRisTcSjFLilxQIbijFOoxTuIbijFOxRimA3FGKdijFAhuKM U7FFMBuKMU6igQ0ikxTsUYpiG4oxTsUYpgNxRinYpcUXAZijFOxRigBuKMU7FGKLisNxRin4oxRc LDMUYp+KKLhYZijFPxRigLDMUuKdilxRcLDMUuKdijFAxMUYp2KMVhc2Eop2KTFO4gxRiloxQAlF LijFMBMUmKdRincmw3FGKdijFMBuKMU7FGKYhuKMU7FGKAG4oxTsUYoENxRinYoxQA3FGKdRQFhu KMU6igBuKMU6igLCYoxS0uKAsMxS4p2KMUBYbijFOxRigLCYoxTsUYoHYMUYpcUYrC5tYbijFOox TuIbijFPxRii4hmKXFOxRincBuKMU7FGKdxDcUYp2KXFFwGYoxT9tGKdxDMUYp+KMU7iGYoxT8UY ouFiPFLin7aMUXCwzFGKfijFFx2GYoxT8UYouKwzFLin4oxRcdhmKMU/FLii4WI9tGKkxRii4WGY oxT8UYouFhu2jbT8UYouFhu2jbUvl0bDXNc3syLaaMVLtNG2ncmxFijFSbaXZTuKxHijFSbDRtp3 FYjxRipNtG2mIjxRT9tG2mIZRin7aMUAMxRin4oxRcBmKMU/FGKoBuKMU7FLilcYzFGKfijFFwGY pdtPxRilcLDNtG2n4p2KVyrEW2jFS4pcClzBykW2jbU20UbRRzBykO2l21NtFJtFHMFiLbRtqXaK XaKOYLD/AC6Ty62I7XT9pJ1GCVgAdsaMT79qjtoNPuIi73UcbA42sSGP0GCO/wCleeqx2ukzK2Cj yxW0Utp41tkmsyMGTz0XBz029Px9KjjtdPeZI0vIZV5BGdpLemav2y/pMj2b/pmR5fvS+X71rzac lu8MVwog8/8A1eSMnnHXOAPc0+0sbadmWArKx45dcL2zyeTmnGsnsTKnYxdlKId3cDHUk4A/E1pR JCtxJGXtsxybGEuMHvkeoqteiyKQyW8rlZBxuTGCGweM8fjWntPIjk7lXyh/eB4zwc1LBDEyzeYj MRGShDY2n1PBz+lSiaKS5nZxIVLO3mNgZO3gYPPWhZrdrdgkzo+zJQKefXJ9MY/WqU3JaIzkkir5 VCwFjjcq+7HArWuINPkshJArgMqfNvyMk8g47frVSe3QRsIpFkSDYdu0lQT1HXr0puqtbC5bPUp+ Q4jEhjYIxwGK8E/Wk8utW7D+RbwNxESdqGQ7EY4PA7daihiJVDKtvFGcli7gEAHB6kUKqCgzP8v8 Pwo8ute5u47meOw/drbWiN5JkXDYLZPIz6+v41V+zoTtR45dy7k2A5PtjqDVc70EknfyKPl+9L5V XZDZRgb2xkfwtvP9B6Vdu7VIZyoS3VNm5Cq79wHPUDrV8z7A0l1MXy6Ty/etC2+ySRSGeULPgsi7 Ao9Rxj605VtXjBXzZG3bSscAyB6ionU5XYuEOZXM4RUvlVfdLXzTFGtwcgbSVX8eelCXGnxSebKj vErAeW5Ckn8Bx0qfavsx8nmUPK96PK960AUj2usEOWXOyUNlQeh96RBFcTNEjwZ3D5kRmxntgCl7 V9gUCiIvelEXvWhM9nEu1riBcYyER2J5561IJrYPtR7ZgxADuuDnqODwB2NT7ST0SK5YpXbM3yfe jyfetkX+5jbwaPBOSPlZYy5dhnoR1/KlnR43VrmxSGN8kA2rKx/MevHeoVSo3a34lNU0t/wMXyfe l8r3q8LxXzstIjnhQIR97sMmpBeAKQ+lQsMYZlTAU59R6elP2lT+X8QSpvqZvle4pfJ9xW/C5top Ukg0wFH2/Ow3A89R/Sllms3YNJe6XDlsERxM5X8APqKSqVW/hG4wW7Oe8k+1HlH2rXk1K0X7lqJe M+ZJbhAR2wPw6mnGWwix5oiVnG7asIYAHpzxWkZVGvhMpOnF2uctc6jOWkdb2eQSHdLu4JOc/Njj ryKbJf3alYDMNsgBBYj5sdMmsoowzI0T7MkZORj05pVGcNIc5wASOB9TS5UVzXNn7UbeKK5hu4nM g+aIIPk5PBH6/jUaX8txO7LO6Pxgou3OPp0rKJRWAEhII3YA4DenNSGJkkKSYAXltvIGen8xT5UL ma1Ree9muZjLK4kJ+XLEfr6/WmNOSzMHKjjC56/QiobO3a5YopIIG7hSx/IDNa2m2+sW6mWGMRkD gXKoFIPGRv8Ar29aqyM27FT7QwIlkIJCgbOSOmBk59s1K+oNI6hoiOAFRSe/pk1TcqrtvUMxyfkO AD9MfpUMheaRipCheAGYZA+tGgamxaXMzmZXmtowFJcTKCeDg9fr0z2q9/b+oQ8olnNGI2TmAbdu AMce2K5opj5mSTyu59fSkOFJ2OSRnC+gqotx2Jkubc3/AO1EkVV8pomdhvaF1RGx7EEdcck1Ue6E tySNyo6lSxbc3X1x246VlLkgKSyg8DJ4qQKCUSRJM4bHzd/YfWpcVe5UdFY1XccLHJcLHG2Yyrbv m459vWo5GQAtLKpIOfmDbiT169/8az2SSGFXDBG+6ApIJ57imBJcM7g7QcFs55x0+tFgsbMbNMQk bCSUr+7IxgcDjHr160vnzGcvFMDMvIA+Uhj1IrGjkbAbzijZA5yBge4qSRtrFvtAk3HBIJ+b8+1P l7C9TXe5drfbeJkxy7t6gbsnGQT3GAfxqaXWZ5I1JtspuBi8z7xIxjkcZxjtWO80iI6s+5mPAHzd e/PNJ5koKho2LD7o579DVQqThs7EypwlrJXN1dbtyqibT7UswBeRpGPfgYB498VVGoMyPi3SOMYJ WI7SgPTGefrVLypkl2eRJASMDjHHc89+D+VK6Sv5k3nI5DbWfcd/fk47Gs7vuaO1tS3Dqw8xEeFZ ol+VmfOdp469B19KkTVY0QxJF8iseGAY7D2z0z05x2qkt5cw20kCySgNgsqYIK9fSmI8LyO9xBOw J4xKFK/XI5ptuxKSTuakOsMssP2cW4IRgfMh27fQdf8A9WaRtZmkt0Vpo4owxKp5K/LnPoMmqVwl ptAhC84wzS5xk87iB/kUy3ktkDLeQyOgiJTyzghj0PpjrULu0W77Fxru5uF8x74O5Gw/MMj0GOpG KaJGZ/nlR3Ulss5Kk98A1YOsWw0yTTYtLhliaTct6Y8zpnGcHp29KzNsTgmSVjk4yGyxHP8AD9aq +hOt9y7D57YkjlUqrE8OV2jGSBkjp6Cl+0Bm2PqEzlWOHeZgFUdvqeOlJYaQ2oTLb20KylsvulnV BgdOmcH2689K0Y9ItBdJLJbi1iU7Whu5DmQj+4FG7B6dKbStcSk7lGImMq4s42ZlyTLMSD1z1Pp+ PFPiYx/OJXlSXG9E3jcPpnsakhmiubjbaStLDGg2xlCxjPYLwSBk/wD6qsvq2oWssdvaxW8UUhMe YLbP7wfwgsMlhkZPrj0qZWk7WKjzx6lWHTZb6x82KLzBGzGUxjc65/vH0pF8mytZUeVRcJIAqxOd 3HcEcVBPdX9xK6SyzJLMxPlKojUtgDdgY9OfpV9vDd82JZNStvkUKC7EbVx6+x4qZ16dF++7XGqc 6m3Qig1O6topHga7IZBHGztuA9QR06A4pk+oPdyeb5kiMQA4G5ufXjH5U9vDt+77bCQ3CDktHkR/ m2Mnp61YitvD0EYiutUvhMv31EAG09x3/nWE8VTfVv01NVRn2S9TjblrmWSL7Q7bWOFbdlT2yPp/ SmI6JBKhuWChgQhBxJ2PHQfj6U+Nt1m7zJHhmwnmMwHclhjjrxj1NRR3ELI4kgkwfvFZMAd+mK6W Zots+niNuS7qB5Ma5YYxzk+xyT+VVHMCEMqghl4w5+U+/H44/Wj7bFCWWCBQmcgvy54x19KSO7xF LujXcR8pC/z56VKTLdmW4dXvLRl+yXDIMg/IoBY+/f8Axq6fE1zcXHmX0UFyeBuaMNtXGMKDwB7e 9YuxtokYiEMMqw6HHXHfNCSPKwjEe5zkLjOTn+ZrRSM2r6M6T7ZodxaCKeyeGQDCTxqem44LL7jn g9qqDT5NQuHXTUW58vIynG/jOVU8nvWUjNlEWTbJkjJYjHt7f/Xq2bjVLe3j2vNEnGwqSoOPTHXH rUpa3KlJcqVi9JoN4tnDLHBIz3AZvKSM5Tb1J9sc9qpThnRZDCkbA/MscW0Ovrn9KX+0NQtYUZLi SJZY+qzH5xnnOD3rQfVpJIYIpobRmSMqyhCN3zZAYjqD+PSm9GZa2uZiQLcTqjXMNupOMuWwg688 ZprhRKiLIZkXIXqBXRyanptxIU1O1t47mIKRcQt5hf2ZcYbjHUg5FW5F0SWVo7d4Y3VSA8kaxqST 97IZgMelD5lKyWhVNqULvRnIyRytt3w7B97IQ8jpk+3FNiiaWbYJggJzu/rXUWr22hQ3E0qpcR3M flqBMCCCOvuPYiqU1xbyxK1rYbPMiw6xtnfgg5IA49aUZJp2HJW1MprBV2t9pjcMcZKlcU+G3SW4 jt0HlOflZ5CAD7/NjAx6mtGB7aVmVbOaMALJujO7YoOD16ZNSXzhohcvbLcqf9dLO5DbuwU5yRjH 41Lqctk9RqF7u9imILNI4d+owO45witnr9w8ADuc5qzb28G5UkaRckO0BQqPpub2xyam0waHdQmT UPJttrNhVZhxjr15qC8jheTzUjjtIFTOY0OdvQNk85as1W5pOPK1buaSouMVJSTuRPbeXLHJEGYg Da4bjOOSMc1a81LS13x/Zm81yshkh3MnoSW4OecAUkcT3Wpww6dAk8rwHEagMSSf7vqFOPwpNR04 2FmZTcQJOW2+Wp9RgjB4yAea0tz6GKkoPuU911LOzRc8EARNsA9Dx/KkFiy3fkySwM4IwQ3Dcepw OO+almvtKulRLexnysaqXLH5BjkYHUZz1q1DqulWbq8PhwyXHBid7lgpHTOO5zmq2VyXK7tYii0y W5RwktuhxhRvWM4J6nuRxxUlvpcrX4sZJ7GFEG55GIKjI45OCc8dPWs+6ludRukFtpZjMshWPEjS E9PlBJ5x/WqqZHmSyLKdi9Vw20nIwc9KS2BaPXVGxZw2p1KOO+v7ezjUktLBGSTjsCByT2PSobtI De7oLiR4vMKo7sN7c5yT269fWs+Nz+6SQGFWQkMcHI9qtzxaSiloNRaVSgKRiHDFiOjZ4AFGl7sL q1kbFxKI7L7JaSXcdr5hlUrfIFBHfG0E9Dj35rISeCOdvtMbu2QTI0quc5555z7daZGssVthlWOP 5+c48w9DyOvt24pqiGZkMdtHGwyNpUkH3z6/pVWUVoxX5m7o0rGVJLtXRJLmOJMoYogjdQMORgev fvW7a6nG8qyrBpUSAkNF9mX5h9SSQeOxrjY45ZWI8tkB+6EUhffj8qvRhkufLxjA/u9xWNdz5VyS aLpwpt+9G50F/Y6fev8Aarm9hgHbyo1J+g5zgVnJdR2MrrZRRTrn5J5o/nH4VX8oZyeT707bXH7O UtakuY6+aMfgVhbm+vrsET3cjL/cBwv5CqoQAcCp2WmVtGMYqyVjOTbepz4027lxHb2szkxggY3k k+mOn0603+z76OAySRyRQuOWcEBgDj8cEfpUlpqurWcUiWlxPCJjvk/eY3+9UZbiaUs0r7iefpXW r2Mpb6F+GGASRwyXcaRSjJm8vJUE4PHXtn8aUW9pHZxyPeSSRjqqRD5XJ6cnngdelZ9spmkESRF2 Oc7Rk4x/TFK1y8gRHd3SMERgkDAzmq0tYmz3LFvcNCnmQQxSbUO8sm7bnjJz39PSrEOt3i3P2xJI YJoowihIgN/Yn0zjvWesyIrEQRkuuFO5sofXr1pq7TjzN23/AGeSKixak9i9qeqXN7ODLLC+AMeT Gqr69gOeabLfXFwsEczyMkcexPNkZlQE8kegqNGjlnFvbrHsZhteQBWX6tSCQwymNpN4zhyDwRnt 6iq1WwnJyd2wjIll2OW2jptGcnt+FSwIihnkVSuCArdenX/A9KJWKIhjeVA5BcAYIx3z36mtO1v9 NsLaR47aSSVkKjzsHerYBzg9uaiTl0Q1y31M1pwso2RKmCcYH+HWnfM0CqGkAPVedp9P5VsLDpJP 2iO7tkEa71jMLEnnGMAke+KuSXOgX+kr9oMtncM5Mki2x8sKeAFUHrxn861tbc55Tf2Vf8DFuLfy rGF5J7ctyoh3FmTvkjtnPb0qWMQJNAbeRXeYcW9spdjyeOe/tUl9HYyPE8+pIshtl2i3gC5ABA3c jBwB7msy0uLqyDPZB1LqNziMEqOnB7UpqKe5rHm7Fx9VaV2WWAYZduAWB65659avafrNoluYpkYK jF9jfvUfK7Qm3oOP4utZF4HjlWPdIh5GyTmRPY1C8b/II2CFSfnHX65GazXLbQuXM9zrG1/w9bW4 gj0eG6YhhK53DAP9w5PTPXHas5tQ0aHyxHbLIUlD5kUu+Oy9getY6CLz2IaNcE4ViSp4xkd+KkvN MurDBkYZGTuJIwR3B70XjdJsTTabSN0a7Le36TXd1dWqcRqbRVDIuAMcYx9M1Hc6TYGLzYLy7knE uDHdQFV25xuLAn2/Osp52hsortbaZlfjzJGJQuPvcYAPUdaDNqFtmCC8D+aBI5WUEN35B69aHJ7J olRXVP8Ar7zXOnTrFNJHJGwiOJiilApOBjAPI68/X1qrJoskluZTJFtLAJi4BWIEnrz+PY1loGWA F8qV6guMN9B/SltzHLM5Blii6nHOP89BSin1CaX2R88ENtcCEXThdmSVOfmx047Zpi2E0kCSpuYs 20ptOV6YJ9j/AEqxBHpTqym+ljcsGQmHI687u+R+Na99e3N00cUeoyTxAZeZoRE7EjG047CifPG1 rWFTSle97mPaaT5t2sNzd29uhXJkkc7V9jgHn2qSzsY5Wj2SorvIUAkI2se2PY4xnpVgaZGkEs5M vlgfM27oTwKhEdqroxuZMocgMCfcj2zQqkWi3SaNlEutNmja/wBLssTLIkYkx+pB5x0FNlurTTbw rpu+5mKiLfMBh2P3jjgKp6YOfWqTXVpLqMd3M6uqHJhMZ2MO+frTWlidpNt7GkbsD5flHAx0561F 0p3HyNxsxqagzuVgknQOD8oOxVOOfbtirUCneCcYwfzqvbpbxSow1KNQGywEfBHpg1bja137vtsP Tn5uKVWfNYdOnyvYUs23OR0z09qRiwzyODjpT9tueBewn6sKQxR4yLqI987hWFzWzImZvXvjkVGG JGcgfUf/AF6imvLSLj7SHI/uDdUP2l3GUtJmXoCQKslktnaW934psLCaJWtpXXfGBt3ZPqOe1SWe kWDWupSNbKWhQlCSTiiik20tOxpZNfecmJHAIBx2q8kUf2i3BUENgkHkGiiutnMiNgEgLqAC2Qce lNUDKcDkL2oorSHUUi0ABqa2oUCFwAygdc9ea15ra3tVZoYIlJCc7AfX1+lFFYz0RLM3U7yc3KRb xtQgqAo449at2lpA+iX920eZ49m1yTxlsGiiiekFbuvzKhuQRyyW8oMTbC1sxOO5OQf0qKAebE7S EsY4SUyTgc+n4miinLS5aWpVYBIkdQAxGc+9H2258hoxMyrnfhePm6Z49qKKIJNajk2tiuzszbmY luu4nn86t2SCWKbeWOyMlRuPB4oopVdIDp/EbHh23hfStVuXiVpYoMIzDOM5zx0rKl1C7nQGWdm8 tCEB6LxjgdBwKKKOVXvYmo2qZUN1PgR+a2xMBVzwO/8AU0v3nG7nJGaKKclbYI6mpeAHQ7OQqNzN KScdfu1UWV4JIjEQp2q3QdcdaKKjD/C/V/mOutfkvyL9jEnkLMVBkflmPUmtWyjSScK65GOlFFY1 G9TSC2JfEPy6OoXgeaowK59uRRRRQ+BDqfER05QCeaKK6TICox0pMCiikBDcMUYBTgFc1Wi/eRh3 +ZveiikJnX6ZY2qWqSrAu8j7x5qxJw3AHSiivJTbk7nQlof/2Q== --b1_f5c006fea0e183fb59b81390e767efe5--