Date: Wed, 30 Sep 2020 20:11:15 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Detalyadong Talambuhay ni Propeta Muhammad - kapanahunan sa Meka (1 bahagi ng 3) Message-ID: <37cff0930bfd62576029bb34f4a665d0@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 34.200.236.68 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_37cff0930bfd62576029bb34f4a665d0" --b1_37cff0930bfd62576029bb34f4a665d0 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_37cff0930bfd62576029bb34f4a665d0" --b2_37cff0930bfd62576029bb34f4a665d0 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 9 :: Lesson 28 Detalyadong Talambuhay ni Propeta Muhammad - kapanahunan sa Meka (1 bahagi ng 3) Deskripsyon: Tatlong bahaging araling dinedetalye ang buhay ni Propeta Muhammad bago ang pagkapropeta at ang mga taong sumunod pagkatapos ng pagkapropeta hanggang ang mga Muslim ay napilitang lisanin ang Meka. 1 Bahagi : Bago ang Islamikong Arabya at ang unang bahagi ng buhay ni Propeta Muhammad. Ni Imam Kamil Mufti (© 2016 NewMuslims.com) Nai-publish sa 04 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 19 - Nag-email: 0 - Nakakita: 4899 (daily average: 5) Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Talambuhay Mga Layunin · Upang maunawaan ang Arabya bago ang Islam. · Upang matutunan ang tungkol sa Panahon ng Kamangmangan. · Upang matutunan ang tungkol sa kapanganakan at unang bahagi ng buhay ng Propeta. · Upang matutunan ang tungkol sa kanyang reputasyon bilang isang binata. Mga Terminolohiyang Arabik · Ka'bah- Ang hugis kwadradong na gusali na matatagpuan sa lungsod ng Meka. Ito ay nagsisilbi bilang isang tampulang dako kung saan ang lahat ng mga Muslim ay humaharap kapag nagdarasal. Ang buhay ni Propeta Muhammad, nawa'y ang awa at mga pagpapala ni Allah ay sumakanya, ay nagsimula sa Arabya, subalit ang kanyang kasaysayan ay nagsimula na ng libu-libong taon bago pa ang kanyang kapanganakan. Ang aklat ng Henesis, na kapwang ang mga Hudyo at Kristiyano ay iginagalang, ay binabanggit ang kasaysayan tungkol kay Abraham at sa kanyang dalawang anak, sina Ismael at Isaak. Si Abraham ay inutusan ng Diyos na iwanan ang kanyang asawang si Hagar at ang kanyang anak na si Ismael doon, mag-isa, bilang pagsubok sa kanilang debosyon sa Diyos. Ang Diyos ay nagpabukal ng isang balon para sa kanila at sila ay nakaligtas sa katigangan ng disyerto. Hindi nagtagal, ang ilan sa mga nakapalibot na tribo ay nagsimulang manirahan sa lambak na ito, na naging kilala bilang Meka. Si Ismael ay lumaki sa tribong Arabo ng Jurhum, natutunan ang kanilang wika, at naging kilala bilang Ismael.Kalaunan, nang si Abraham, na kilala sa Arabe bilang Ibrahim, ay nagbalik, siya at ang kanyang anak ay tinuruan ni Allah upang bumuo ng isang maliit na lugar ng pagsamba na nakatuon sa Kanya. Ito ang unang gusaling ganap na nakatuon sa tanging pagsamba kay Allah. Ang mag-ama ay inanyayahan ang mga Arabo upang sambahin si Allah at itakwil ang lahat ng iba pang huwad na mga diyos. Si Ismael sa kalaunan ay naging isang propeta tulad ng kanyang ama at nanatili sa Meka kasama ang kanyang pamilya. Pagkatapos ni Ismael, ang kanyang mga inapo ay sumamba kay Allah at sinunod ang kanilang moral na mga aral. Ang Ka'bah ay nanatiling tampulan para sa pagsamba kay Allah at ang mga mananampalataya ay dumarating mula sa buong Arabya para sa pilgrimahe. Panahon ng Kamangmangan Ang mga bagay ay nabago ng panahon at ang mga Arabo ay nakalimutan ang tunay na pamamaraan ni Ismael. Ang pilgrimahe ay naging isang hungkag na ritwal sa halip na isang gawaing pagsamba. Nang mga ika-4 na siglo, ang tribong nagngangalang Khuza'ah ay pina-alis ang mga inapo ni Ismael palabas ng Meka at isa sa kanilang mga pinuno ay pinasimunuan ang pagsamba sa idolo. Sa loob ng ilang siglo, ang idolatriya ay nananaig sa paligid ng Arabya at ang Bahay ni Allah ay naging isang Bahay ng Idolatriya. Ito ay hindi dahil sa hindi sila naniniwala sa isang Tagapaglikha; naniniwala sila. Gayunpaman, sila ay nagsimulang maniwalang si Allah ay hindi maaaring tuwirang malapitan at ang mga idolong ito ay ang mga tagapamagitan sa pagitan nila at ni Allah. Upang mapalubag ang mga rebultong ito, sila ay nagkakatay pa ng mga hayop at inaalay ang sakripisyo sa mga ito. Ang idolatriya ay naging organisadong relihiyon na nasamahan ng mga bagong tuklas ng kaugaliang pang-relihiyon. May iba pang mga Arabo na hindi talaga naniniwala kay Allah. Ang ilan ay purong materyalista na naniniwala lamang na ang panahon sa kalaunan ang sumisira sa lahat. Ang iba ay sumasamba sa araw, sa buwan, o sa natatanging mga bituin at planeta. Karamihan sa mga sumasamba sa idolo ay may kaunti o walang konsepto ng kabilang buhay. Ang katayuan ng kababaihan ay makikita mula sa katotohanang kapag ang isang bata ay ipinanganak, ang mga magulang ay hayagang ipinapahiwatig ang kanilang kawalang-kasiyahan kung ito ay isang babae. Ang ilang mga ama ay inililibing pa nga ang batang babae ng buhay, dahil sa takot sa kahirapan. Ang prostitusyon ay karaniwan at naging tanggap na pamantayan ng lipunan. Napakakaunting mga tao ang nakakabasa o nakakasulat, o may anumang uri ng pormal na edukasyon. Ang tanging agham na nagkakahalaga para banggitin ay ang tula, kung saan ang mga Arabo ay mga Dalubhasa. Mga Pangyayari Bago ang kanyang Pagsilang Nang mga ika-5 siglo, si Qusayy ibn Kilab ay namuno sa isang pag-aalsa laban sa tribo ng Khuza'ah at nagawang makuhang muli ang pangangasiwa ng Meka. Ang mga miyembro ng kanyang tribo, na kilala bilang mga Quraysh, ay tuwirang mga inapo ni Propeta Ismael. Nang ika-6 na siglo, ang mga Quraysh ay nagtamasa ng isang posisyon ng karangalan sa maraming mga tribong kalat sa paligid ng Arabya dahil inaalagaan nila ang Ka'bah at ang mga peregrinong darating upang bumisita. Ang tribo ng Quraysh ay binubuo ng maraming magkakaibang pamilya o mga angkan. Ang pamilya ni Hashim ay kabilang na ngayon sa pinakatanyag. Si Abdul Muṭṭalib, ang pinuno ng angkan, ay naging pansamantalang pinuno ng Quraysh sa Meka. Marami siyang mga anak, subalit isa sa kanyang paborito si Abdullah. Hinulaang siya ang magdadala sa sinimulan ng kanyang ama, ngunit ito ay hindi nangyari. Si Abdullah ay pinakasalan si Aminah mula sa angkan ng Zuhrah. Ilang buwan ang nakalipas, sa kanyang paglalakbay patungong Yathrib sa hilaga, siya ay nagkasakit at pumanaw, na iniwanan ang kanyang asawang nagdadalang tao. Isang Ulila Ang Ipinanganak Si Aminah ay nagsilang sa isang anak na lalaki sa taong 570. Ang lolo ng bata ay pinangalanan siyang Muhammad, nawa'y ang awa at pagpapala ni Allah ay sumakanya, na nangangahulugang 'isang kapuri-puri', isang pambihirang pangalan sa Arabya. Kaugalian sa Arabya na ang mga sanggol ng mga mararangal na pamilya ay dinadala sa disyerto sa mga Bedouin. Si Muhammad ay lumaki sa sambahayan ni Halima na kanyang ina-inahan at natutunan ang mga pamamaraan ng disyerto. Siya ay dumadalaw sa Meka kada ilang mga buwan upang makipagkita sa kanyang ina, at bumalik muli sa disyerto. Pagkaraan ng maikling panahon, nang si Muhammad ay anim na taon pa lamang, ang kanyang inang si Aminah, ay nagkasakit at pumanaw habang sila ay nasa isang paglalakbay. Ang kanyang lolong si Abdul Muttalib ang nag-alaga sa kanya at itinuring siyang tulad ng kanyang sariling anak. Gayunpaman, nang ang batang si Muhammad ay walong taon pa lamang, siya ay pumanaw din. Ang kanyang tiyuhing si Abu Talib ang magtataguyod sa kanya mula ngayon. Si Abu Talib ay mahal na mahal ang kanyang pamangkin at isinasama pa kapag siya ay maglalakbay papuntang Sirya at ibang lugar para sa pangangalakal. Bilang isang Pastol Gayunpaman, si Abu Talib ay hindi masyadong mayaman tulad ng kanyang ama, kaya si Muhammad ay kailangang magtrabaho para kumita sa kabuhayan at tulungan ang kanyang tiyuhin. Sinimulan niya ang kanyang karera bilang isang pastol, pinangangalagaan ang mga kawan ng mga tupa at kambing para sa mga tao ng Meka. Ang isang pastol ay natututo ng dakilang pakikitungo sa responsibilidad. Kailangan niyang gabayan ang mga tupa, ng sama-sama bilang isang kawan, at pangalagaan din ang mga ito mula sa mga maninila. Ito rin ay nagtuturo sa pastol ng pagtitiis at nagbibigay sa kanya ng maraming panahong mag-isip at magmuni-muning malayo sa labis na ingay ng lungsod. Marami sa mga propetang ipinadala ni Allah sa ibang mga komunidad ay kilala bilang mga pastol sa ilang mga bahagi ng kanilang buhay dahil ang ikinabubuhay ng isang tao ay may malaking kinalaman sa kanyang pagkatao. Ang Kanyang Reputasyon Si Muhammad ay isa sa ilang tumangging sumamba sa mga idolo mula pa lamang sa napakabatang edad. Siya ay dadalaw sa Ka'bah subalit itutuon lamang ang kanyang pagsamba kay Allah. Siya rin ay umiwas sa pagkain ng anumang karneng kinatay sa pangalan ng idolo. Matapos ang pagpapastol ng ilang taon, siya ay nagka interes sa kalakalan at naging negosyanteng pinangangalakal ang mga kalakal ng mga tao para sa kanila. Karamihan sa mga taong maharlikang kabilang sa mga Quraysh ay mga mangangalakal ang propesyon. Gayunpaman, si Muhammad ay nangibabaw sa iba dahil sa kanyang katapatan at sinseridad. Agad siyang nakilala sa Meka bilang al-Amin, 'ang matapat.' Gayundin, kilala siya dahil sa kanyang mataas na moralidad, malinis na karakter, at pag-iwas sa alak, pagsusugal, bawal na relasyon, at iba pang mga bisyo. Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/322/detalyadong-talambuhay-ni-propeta-muhammad-kapanahunan-sa-meka-1-bahagi-ng-3/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_37cff0930bfd62576029bb34f4a665d0 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Detalyadong Talambuhay ni Propeta Muhammad - kapanahunan sa Meka (1 bahagi ng 3)

Deskripsyon: Tatlong bahaging araling dinedetalye ang buhay ni Propeta Muhammad bago ang pagkapropeta at ang mga taong sumunod pagkatapos ng pagkapropeta hanggang ang mga Muslim ay napilitang lisanin ang Meka. 1 Bahagi : Bago ang Islamikong Arabya at ang unang bahagi ng buhay ni Propeta Muhammad.

Ni Imam Kamil Mufti (© 2016 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 04 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 19 - Nag-email: 0 - Nakakita: 4899 (daily average: 5)

Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Talambuhay


Mga Layunin

·       Upang maunawaan ang Arabya bago ang Islam.

·       Upang matutunan ang tungkol sa Panahon ng Kamangmangan.

·       Upang matutunan ang tungkol sa kapanganakan at unang bahagi ng buhay ng Propeta. 

·       Upang matutunan ang tungkol sa kanyang reputasyon bilang isang binata.

Mga Terminolohiyang Arabik

·       Ka'bah - Ang hugis kwadradong na gusali  na matatagpuan sa lungsod ng Meka. Ito ay nagsisilbi bilang isang tampulang dako kung saan ang lahat ng mga Muslim ay humaharap kapag nagdarasal.

Detailed-Biography-of-Prophet-Muhammad-part-1-of-3.jpgAng buhay ni Propeta Muhammad, nawa'y ang awa at mga pagpapala ni Allah ay sumakanya, ay nagsimula sa Arabya, subalit ang kanyang kasaysayan ay nagsimula na ng libu-libong taon bago pa ang kanyang kapanganakan. Ang aklat ng Henesis, na kapwang ang mga Hudyo at Kristiyano ay iginagalang, ay binabanggit ang kasaysayan tungkol kay Abraham at sa kanyang dalawang anak, sina Ismael at Isaak. Si Abraham ay inutusan ng Diyos na iwanan ang kanyang asawang si Hagar at ang kanyang anak na si Ismael doon, mag-isa, bilang pagsubok sa kanilang debosyon sa Diyos. Ang Diyos ay nagpabukal ng isang balon para sa kanila at sila ay nakaligtas sa katigangan ng disyerto.

Hindi nagtagal, ang ilan sa mga nakapalibot na tribo ay nagsimulang manirahan sa lambak na ito, na naging kilala bilang Meka. Si Ismael ay lumaki sa tribong Arabo ng Jurhum, natutunan ang kanilang wika, at naging kilala bilang Ismael.

Kalaunan, nang si Abraham, na kilala sa Arabe bilang Ibrahim, ay nagbalik, siya at ang kanyang anak ay tinuruan ni Allah upang bumuo ng isang maliit na lugar ng pagsamba na nakatuon sa Kanya. Ito ang unang gusaling ganap na nakatuon sa tanging  pagsamba kay Allah. Ang mag-ama ay inanyayahan ang mga Arabo upang sambahin si Allah at itakwil ang lahat ng iba pang huwad na mga diyos.

Si Ismael sa kalaunan ay naging isang propeta tulad ng kanyang ama at nanatili sa Meka kasama ang kanyang pamilya. Pagkatapos ni Ismael, ang kanyang mga inapo ay sumamba kay Allah at sinunod ang kanilang moral na mga aral. Ang Ka'bah ay nanatiling tampulan para sa pagsamba kay Allah at ang mga mananampalataya ay dumarating mula sa buong Arabya para sa pilgrimahe.

Panahon ng Kamangmangan

Ang mga bagay ay nabago ng panahon at ang mga Arabo ay nakalimutan ang tunay na pamamaraan ni Ismael. Ang pilgrimahe ay naging isang hungkag na ritwal sa halip na isang gawaing pagsamba. Nang mga ika-4 na siglo, ang tribong nagngangalang Khuza'ah ay pina-alis  ang mga inapo ni Ismael palabas ng Meka at isa sa kanilang mga pinuno ay pinasimunuan ang pagsamba sa idolo. Sa loob ng ilang siglo, ang idolatriya ay nananaig sa paligid ng Arabya at ang Bahay ni Allah ay naging isang Bahay ng Idolatriya. Ito ay hindi dahil sa hindi sila naniniwala sa isang Tagapaglikha; naniniwala sila. Gayunpaman, sila ay nagsimulang maniwalang si Allah ay hindi maaaring tuwirang malapitan at ang mga idolong ito ay ang mga tagapamagitan sa pagitan nila at ni Allah. Upang mapalubag ang mga rebultong ito, sila ay nagkakatay pa ng mga hayop at inaalay ang sakripisyo sa mga ito. Ang idolatriya ay naging organisadong relihiyon na nasamahan ng mga bagong tuklas ng kaugaliang pang-relihiyon.

May iba pang mga Arabo na hindi talaga naniniwala kay Allah. Ang ilan ay purong materyalista na naniniwala lamang na ang panahon sa kalaunan ang sumisira sa lahat. Ang iba ay sumasamba sa araw, sa buwan, o sa natatanging mga bituin at planeta. Karamihan sa mga sumasamba sa idolo ay may kaunti o walang konsepto ng kabilang buhay.

Ang katayuan ng kababaihan ay makikita mula sa katotohanang kapag ang isang bata ay ipinanganak, ang mga magulang ay hayagang ipinapahiwatig ang kanilang kawalang-kasiyahan kung ito ay isang babae. Ang ilang mga ama ay inililibing pa nga ang batang babae ng buhay, dahil sa takot sa kahirapan. Ang prostitusyon ay karaniwan at naging tanggap na pamantayan ng lipunan.

Napakakaunting mga tao ang nakakabasa o nakakasulat, o may anumang uri ng pormal na edukasyon. Ang tanging agham na nagkakahalaga para banggitin ay ang tula, kung saan ang mga Arabo ay mga Dalubhasa.

Mga Pangyayari Bago ang kanyang Pagsilang

Nang mga ika-5 siglo, si Qusayy ibn Kilab ay namuno sa isang pag-aalsa laban sa tribo ng Khuza'ah at nagawang makuhang muli ang pangangasiwa ng Meka. Ang mga miyembro ng kanyang tribo, na kilala bilang mga Quraysh, ay tuwirang mga inapo ni Propeta Ismael.

Nang ika-6 na siglo, ang mga Quraysh ay nagtamasa ng isang posisyon ng karangalan sa maraming mga tribong kalat sa paligid ng Arabya dahil inaalagaan nila ang Ka'bah at ang mga peregrinong darating upang bumisita.

Ang tribo ng Quraysh ay binubuo ng maraming magkakaibang pamilya o mga angkan. Ang pamilya ni Hashim ay kabilang na ngayon sa pinakatanyag. Si Abdul Muṭṭalib, ang pinuno ng angkan, ay naging pansamantalang pinuno ng Quraysh sa Meka. Marami siyang mga anak, subalit isa sa kanyang paborito si Abdullah. Hinulaang siya ang magdadala sa sinimulan ng kanyang ama, ngunit ito ay hindi nangyari. Si Abdullah ay pinakasalan si Aminah mula sa angkan ng Zuhrah. Ilang buwan ang nakalipas, sa kanyang paglalakbay patungong Yathrib sa hilaga, siya ay nagkasakit at pumanaw, na iniwanan ang kanyang asawang nagdadalang tao.

Isang Ulila Ang Ipinanganak

Si Aminah ay nagsilang sa isang anak na lalaki sa taong 570. Ang lolo ng bata ay pinangalanan siyang Muhammad, nawa'y ang awa at pagpapala ni Allah ay sumakanya, na nangangahulugang 'isang kapuri-puri', isang pambihirang pangalan sa Arabya.   

Kaugalian sa Arabya na ang mga sanggol ng mga mararangal na pamilya ay dinadala sa disyerto sa mga Bedouin. Si Muhammad ay lumaki sa sambahayan ni Halima na kanyang ina-inahan at natutunan ang mga pamamaraan ng disyerto. Siya ay dumadalaw sa Meka kada ilang mga buwan upang makipagkita sa kanyang ina, at bumalik muli sa disyerto. Pagkaraan ng maikling panahon, nang si Muhammad ay anim na taon pa lamang, ang kanyang inang si Aminah, ay nagkasakit at pumanaw habang sila ay nasa isang paglalakbay. Ang kanyang lolong si Abdul Muttalib ang nag-alaga sa kanya at itinuring siyang tulad ng kanyang sariling anak. Gayunpaman, nang ang batang si Muhammad ay walong taon pa lamang, siya ay pumanaw din. Ang kanyang tiyuhing si Abu Talib ang magtataguyod sa kanya mula ngayon.

Si Abu Talib ay mahal na mahal ang kanyang pamangkin at isinasama pa kapag siya ay maglalakbay papuntang Sirya at ibang lugar para sa pangangalakal.

Bilang isang Pastol

Gayunpaman, si Abu Talib ay hindi masyadong mayaman tulad ng kanyang ama, kaya si Muhammad ay kailangang magtrabaho para kumita sa kabuhayan at tulungan ang kanyang tiyuhin. Sinimulan niya ang kanyang karera bilang isang pastol, pinangangalagaan ang mga kawan ng mga tupa at kambing para sa mga tao ng Meka. Ang isang pastol ay natututo ng dakilang pakikitungo sa responsibilidad. Kailangan niyang gabayan ang mga tupa, ng sama-sama bilang isang kawan, at pangalagaan din ang mga ito mula sa mga maninila.

Ito rin ay nagtuturo sa pastol ng pagtitiis at nagbibigay sa kanya ng maraming panahong mag-isip at magmuni-muning malayo sa labis na ingay ng lungsod.

Marami sa mga propetang ipinadala ni Allah sa ibang mga komunidad ay kilala bilang mga pastol sa ilang mga bahagi ng kanilang buhay dahil ang ikinabubuhay ng isang tao ay may malaking kinalaman sa kanyang pagkatao.

Ang Kanyang Reputasyon

Si Muhammad ay isa sa ilang tumangging sumamba sa mga idolo mula pa lamang sa napakabatang edad. Siya ay dadalaw sa Ka'bah subalit itutuon lamang ang kanyang pagsamba kay Allah. Siya rin ay umiwas sa pagkain ng anumang karneng kinatay sa pangalan ng idolo. Matapos ang pagpapastol ng ilang taon, siya ay nagka interes sa kalakalan at naging negosyanteng pinangangalakal ang mga kalakal ng mga tao para sa kanila. Karamihan sa mga taong maharlikang kabilang sa mga Quraysh ay mga mangangalakal ang propesyon. Gayunpaman, si Muhammad ay nangibabaw sa iba dahil sa kanyang katapatan at sinseridad. Agad siyang nakilala sa Meka bilang al-Amin, 'ang matapat.' Gayundin, kilala siya dahil sa kanyang mataas na moralidad, malinis na karakter, at pag-iwas sa alak, pagsusugal, bawal na relasyon, at iba pang mga bisyo.

--b2_37cff0930bfd62576029bb34f4a665d0-- --b1_37cff0930bfd62576029bb34f4a665d0 Content-Type: image/jpeg; name="Detailed_Biography_of_Prophet_Muhammad_(Meccan_Period)__Part_1_of_3_._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Detailed_Biography_of_Prophet_Muhammad_(Meccan_Period)__Part_1_of_3_._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCAC9ARgDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDjkTk8 nrVhM46mmKh3HjvUyoa4vaI9lUmOUt6mngt6mhIie1SrA2elP2qKVFkW4+p/Ok59TVxbVj2p32Nv Q0e2RfsGUfm9TR83qfzq4bRh2pPsrDoK2jVRDosq4J7n86NhPc/nVr7M/pS/ZnrZTTMnSaKnlsOh P50u1x3P51b+zN60v2Y1omZuBR+Ydz+dMbPqfzq+YD/cphtmP8B/Kq5iHBlBtx55/Om4b1NaH2Ni Pu4o+yH0NFyXBmeA3qaXDHufzq8bUDsaT7OKtMzcCltf+8fzo2Pxyfzq75IzwDS+UfQ07i5Sl5Uh Gdxx9aTBH8R/OrvlH0NAhJ/houLlK8Yz1JqTZnuakELZ4HNOFvIw70mxpFZlA7n86idc9/1q8bRh 97jNILSMkcipuOzMp7dpTkbuKgksH67m/Ouh+zgL8o49qheDA6Uri5Ec8bFvU/nUbWhHc/nW3NFj pVR4Gbq1IlpGWbY54Y/nSG0fH3z+daJtwPWk8vHFK5HKjNNq47n86b9mI7t+daZQ9hTGj9etS2Fj O8pi469fWirZQ7h9aKko9Ct/D8OTvya0YPD9kSMx5oiuAe9X4ZRx81fKOU+rPrJKy90SPw1YkD93 +tW4vCti+PkI+hqWGUH+Kr0NwiYy9NOXc4Kk6i2ZS/4RC23Dym2r33c1I3hGDHMp/Ba2ILlGHBqz LcKcFiBXXCMXG7epwyxOITtc5ibwxZQRFpH4HUk9apyaLYAjDoNw4y1bl/5E/wB7OR6GsWeyhYna W/OnBO+53UZzkryZSl07TonKvcAt/sjNOOhWpAYSMcj6UpslQ5Vzn1pphboZG/Ou2EW9maN23G/2 PZqCev1agabZjkEfzpxjJAHb3pyR4GK6YwfcylUS6DPsNuB0H5U02UJ5x+lWAtKQfxrZUzGVUpnT 4mz8oNRPYouRtH5VobTTSPWtFAxdUyXtQP8AlnUfkRdDGK12VT2pjKvpWiiZOZmG3TBxGAfpUTQ5 PCcD2rVYD0phUVXKQ5GQ1rITwuPrTGtnXgkVrlQPSmOo7jNPlI5jNWJFxnmpcAjhP0qwcDouKaSB 6CjlFzFOS0Z/48UgtEjGMZPvVpmUVC7ilyi5iFk29OBVdzyQTmp3cYqu7Dmlyi5itIQDiqz4J/8A rVPIRnjvVZm4pWE5DG2jqKjZx2FKx9zVdzUtCuK0oFQPKKRycVXc1NiXIc03I+tFVnY7h9aKLIOY 9HjusE81bjvcdDWAk3zH61Zjmx3rw/ZI+l9qzoY79vWrUN6SeTzXORz+9W4rj3o9ih89zqIL4gfe qw18WHJrmo7rHerAusjrSVIhxi9TWe6z3qu8ueaofaM96POrohTFdItGWm76r+YKPMrrhExlIsb+ aUNVcPjrTg/PWuhI55MsBs0u6oBIPXNHmVokZNkpbimMab5lMMgHUirRm2OzzTT/ADpplX1phkA7 iqRmxWqMnjrSGVfWmNKp71SJYrGo2bihpF9aiaVR/FTIFY1Ex5oaVP7wqNpF55oEDH1qJjxQ0i+o qNpFPcUCGvg1A9PdxjrULuvvUgQuKgdasMyk9ahbGDzUsCu61A6irLEeoqFyvqKliKrioHHrVp8e oqu5HtUiKrr8w470U5iNw6daKQI047zaTiXv61ZW+Yj75x7CsJDliB1z6VYjfHc+/FeW42PaUjei 1Bh1O4VaTUW4worAjkHY/lU63A/vGgtSOij1I8ZA/Opl1PjoPzrnVuABzk1Mtz6c46imkXzG8NTO emKd/aLdsflWEtwc/X2pwuWPryfStYkORsNfyFs+bj6U/wC3ykff/KsYXDdwMUou8dVXNaozbNf7 YQcnJqVLwNxuOfesYXmBnbgeuKcbsMQApPbitUzJms14E6yAewqM6hxj5iPc1nfaCOicDtikFyc9 MY/KrUjJmiNRPYH/AL6o/tGQHgfmazzOueF/Wj7QP7ufoapMhmj/AGk/XZmk/tD+8Dj2qh5+4YyR +NBk+YYIKmquS0XzfR4yA1Rtejsv61TLgnGfwpuW7kD/AIDT5ibFz7SGP3wKY1x/tVT3P14wBk8Y xSGVccOvPvRzE2LJnY5w1Qs755Y5FQMzYzu2/hUJyWA4bJweetHMKxbMjc/Maj3c53VByFDb8c9B TfNz0HHfAzS5gsTl8dTj8ajaQDv+tR4VsliFx7GmlI8kbgT6ClzCsPMvHD8/Womf/a/WkaNc43An OMYqF1lyQFI+mKXMKwpcnkHNRO3GS3WkeN15BHtk9arSxuTjHPvSuKxI5OOf51Xb5ujCoydpPGPq KRgHwQepweOlK4rAR8wB65FFRFcMvGSeaKVx2Ghj5h57/TFTq5A4U8+hqjvkLsN2eacC+4DJz9a5 nE7oyNJH5G8kdiOn5VYjcMhyHPOM+lZiSt08w5XsasRzORucnB9azcbGykaCMcggkjtnvUgkwd21 vbms8zkjequOeBUyscDe20k42buaViuYuNJK/QkA9hQGmjGCxX2JqrkKQGxt7nOcfWp4yyOejZGc +g9KpCbJRNLjAAIx6U1pmA2kbfoOcU7aXHMmOOm2k2xEfLISc9DjmtEQ2MLu3XJxTxPMBgOR6U0K fNOEwhPGTg08FwcFirAYHy9atENjhNLjJduv608XEh/iJ5zk+tNWEOBicKF45ycn2x2px2byPMyO i9s/4VSJY77QRkhSSakS5JJyShzkio8Kc45ORhRUqRKJMfKUHHQ4+lWiGP8AMJB3MwA70gcfeJyc cEevvTUfBCBFXcfuntTnIDbdoDHoF9PXNVclgS4QNtwcZLH0pu6RgPnIGOlPaByVwxJJORkHFRy7 yCRG+UxljgfjRcRCWlON0mOM5AphznqCQcDPWn73dSSAGznngkH0oYeWqsVAx3LZH40EjA5UlWIw eh5pgeNuMkDHOetPUKRtd03bcgc4xTSQ6ZhRd2PmLHn8BRcQwvEudpJI7nIpxuIkXAZm5HFNMZaI yBRjPzLupDEoJULEMep6CgRKlwrkgHA6DPU0xrlcgJJHweQcjmq04eNnJAHoBkH6YpskyxxAFkZm 5yy8/QUhXLU0wKjJJBHDKuefpVN7vauEDE55yMUyJrjO0RxqACwUc4HuKPPlYO6ruRfvEoAfwoEO W+O3BUqPUc1G93u+8xDZzgdMe9VZrtiCQFAYcjnmq7TPuPOOPrQBbe8XJO5iD1yeDVd51d8kj86g aUZI2dOuKCwzgoeemKQiUEF16deu7NFMDqSpXIIPTtRSAYH2ykhR1609JFBy6nBPODUTAB2+tIOe p71m0bRky0LvG0KCu0Yz6/WppL1WAAiTAGODkAVQ4/8A1d6cFGcs3GPxpOKNFJl5NSnh4jWPBHUr zT4tQIG54lYLwOcEVnnqcZwPyqSOIyhj/dGeeAanlRopM1PtsMkRJjUHsWOfy9aat3AuCIiD27fj VFZQcK7cevpUqFWZgCOOckcHFKxVzQi1F0cA8KeDup39osXIaJCGHBX09feqQVfKzIVVjyAOcDHW lWQCEbM7QeWoQXLzXe8EsCRkDp/Wp1CS5YAqo/vdM+lZ0TvKdpDMTkglTg46Cns7oQcFQ2QVPcet VcTL7SxBEIYhhwAOCB2xmk+0H5PkwwA+v1quNkiptAY9z0wMevtU8jpFEPvKWXavfqfX/GncllkS RRxkje7MeSF7e1TpJ5ikgnaCQqgH5gBzVNB+6YhSqt1B5I96ekhXJyGJXoCQQPTiruSWkfeuI0Kn IJLDG7j1/pUNvO0kjqchsDK9OKbDMF8xTP5S7fkOTke39aRLoSSwxBllYjBY8FvqRTuSTGa2hWSZ UlAfhhuz39KbK4OZeZTgKQ392mPeWaTxQpGolJwV3FgCeMVJcS2iwiNVKu7BWdSRjPcUxMbCRcBH LFTnAjC8f54qMmTz2JimLqQwJAxj8aaLnyb6QAbg+AAOmagnnaIMjbkwTltxycnNO4iwXjlmZ3DK zHhQgyPcGmTqUk4jR17GNgSAe/Jyaz8OxHko77mxlRy3sKnSyZgzSvEFUlWIbcwYduOKV2LQmVR5 TFUeVM4ycIDz9aH015B5jEliN/yHP+TVaHUYJ22sLht2QWO0Lkjngd6tIHVSJm3MV6dwvb2FHMLl M2WaVN0iuQGPO5Oh+tXJrZyjMQqhADuL5IqVigneIY2deRjP+T3qjKkEsSh7iZg7fI/Q89OKLisD sXiG77OmBt4fazY7+tZ77lZkEiFc4KA8fSrs13HHAIHhBaIcyFBnjt/9eq0V9aiIySwR+YOB8vJF FyHYj8srhljIUg55xmkw6SkeWgXPPGcj1qOS4Qf6ouzHsx4UUz7S5GMZGMYpXDQkkDA5ABT1xgim EgHIyD09KPMJxnDAdDjP6Uzzir/KVX8KBArnfkg7s9fSinLLllyuDn8KKBWG/LvbdnHt60isCcEV KCokJ3AMG6DvUhKEcqMrnpxmobNkiqx5NCAk5A6VcMG5BIm0MTgDpkGmJBGkRa4lKYOdqjmi4yMn EpTaQ3Hyk8Z96nUbZ9scavu6DdxmqwhR1zG+59x4PAxU4PkSL9nZkcR5d2PY/wAqTRSfcnjWEXJe 5LiMc8D5i1RmSJ4mUnkcgkYK+w9amjiZlZ2kHlsDnHIPoKkSCKG23iGKUIRkuSSSeoz2qbllXzIS PMMbKD02ADHtVrTWQXClFYEg7c9vp60yW3+0O1wIxEudxiQ5BH+zWpdXsc3koiKiRYKjGD0wfw5F D2KW4ya4nZZIt+IEJX7xOMVEzAFGy6bTlD0BFQSSlbqQLnInPfpxUsF2UcOcE7sbz2GKQy4LkR2s jSH5XfcXUcnPfH88U2RoEmWB2OGO7bt27vTnFNTaSu1CsmAck8EnrnHaorxnF9BEqswHzAHk55ya aZL0Lm6DeMbyAM84Ge9RxvH5w+RzvwD8wXI6dcVWjMjPtU7cgDvx0rSNkYY9MJhbzGlO9n43jcMZ 9ODWisQ27hNYQOW/esYjuCsGGVI6VRhiMUgnkDiNDkEDkkHjir18Zobye2e2VD58jJkjY6e3r7VU S8ZTKJSSBH95TyvpT2VyU7kscvkMZpSNsh3BWA4//UadawuyqLqEExtgeaDyT/8AWNNtoo5i4Dgz Sn5Xxnk9/rmrV1pdwltbypcF549wYS559MH8aLit3IhEiyzmEB2fA3KeFPrjuaqzNbzSITncW27O qt7n0/OluIEgvxYRzsV2KWmxtw5HA/OmFUt5USUrKMctjJQj19/elcfQQXUVjcjh3Ks24oCxwSOP bpVhbb7AWRoVVZyZEDndsAHIx/nrVSea1ktUWNCpDkeYr7dxzycfl1olvHmtxK0atIOMA4K54/Gn cTLLz272kTTIphbLmIDA3dzx0quJUd5pGbG1V8sLwCB6/nVCPTjCGeadzFkhlQ4INOlggVPKhWSL aSS7nk89KTQkySeRI4YmSUu4jLHHPPpVKO6JRWlYKIBmNM9SDkZFMEduRIyTSkL94EYJ59elO+yx /akRVJjcZyzDJ749qZLbeojag80PkyKH3kk5z3NMYxrB5MhcBTkLu4+tFzDFG+FYqR1U88f0pkNv E2JJGIVh8g65I7GmTcsS6e0KBgEdTxkN+tVHJ6EDIPUDqKuQTs8JfJCKcbWOe1VVjWYOQ2G6j9aQ MYj7ZAVdl9xxSGQs/wA5yPXHNRgk4x3qYumwLjp6dzTJGowDgHnmimhSJFPYkYooFqPfBYj3NPWX GemT3qFs7jz3NAGeuKTRabLXngxgBgDnpTXddxfduJGRkd6r4GOv507Jxg4pWKuWHkjlA2RqrFhk Dv8A5NTSzCXMWwGQ9wOTVDcPQ0KSGyuf5UrDUi/5pGSY9jFAhAHGeoqVrlVRN0YBA6Ecc9c+tUDd znjdn6jvVuwhS+ExupTuONpz39TSatqWpdEPsLkm52cAYJGKVpHydiK+3JKt6U5Lu2t99ssEqxZG WQgk4+v86glWPdIiyM6F+HPQjtx1zU21K5naww3JkkZtq/Mckde1WLaWMygy78KS3ydc0p0+9YKp tY41R/l3AIWzz16kfWrcNjE8Ra5/dzM53+W4ORnuTn8AOtNpCTkWIRu3QRyu21PlPQg9QT7etR3E EMrhXkWfMXzNHISEOc8Hv3zVcyQwzkRPcSwBR5v7varD0OOgPA9a0LWaGCGVzEzhRlCmMJ7YNCVt Rttliy0m+mURWm+ZD8+WIOzt16jr0711Fn4agvbK1sEt52awcsspl2MshOeeOcY/wrP0zWoNPRZY 79ElfbhRFuLHtkdM8mtjSvFO+7d4LYSm5bEsg4KsDgjA69eB1qo2uZTTGX/h7T7e6eTUdRSJ8B3T ezuCxwG4HOT1osvCGl38bXFjeTxSQO0XmbNrP747j0NXtX1iwtpmme3Se5X5WAjJJ9RzwOn61n3f iDUN4isbO4LAlnPGBnB25zjgcZrV8q3JVyC88HTWt09x9smuuNyFsArzntwM+mKz54dSuNOgtvsh tnhkb/WcEjPHHb86dqGs6k8biXU7OxJO7iYyOp/4D2FQjUry4aOP+1rKaWPBid5ipDDuCw4J/lWd 430K97qQ6rbqzPNJaGNFVcOp5btycZI6/SucCXDmXyyI7VpNwkYH5uQMBq7mXxBqdqgTVtPWRf4H CArjv8y1Ex0vUZkuLeGEhWByGyCRyMgcke1Oy6E3aRykyrM0oUDG4RhBgAMRnI9TxSWNu19Dch5B F9hjDkrwRg/4VtalpcDsr2XlRmBizJFnDtjjg9O9VrS3tWhu1muI0lMAUjaRsPJJ6/NzjgZqXoF9 DDjncXSeaVMZUksTyR2z70NDJcwyT4byo5PzxVZ3dmVAZEbfuQMmCTnp9KtyT3CIEAVAx+dW+Zck 9c/XtTHcqRCNLtpZUKBuVVxkfXj+VWFtoZFWVLwSTKpGxRjHoMVSuwVzvuFdk4AUY/8A11DNE8TA srbWAKswxkUyb9CzPCCvzucs3I2bWPtzUGVP7rYRzkZOMU37bcIuFlbB96WQo2ZGZzxx65pivZjg jKu1gDHnccNyDUTSDcuxCFp8e9Ucsp/DvTC2WwsmVJ796AGyfM25UCgeg4oKAEleQPfrTpGk8tUb IVeg7Uxnz91Qo9qBCqzGRQT0IopI8+YD0HvRQIRvvt9aSlbG8/Wm4oAdnjg/hSjLHjJPtSxkqeME d+M083f7wShFyOn+HFIsdFbmUFmJVVODjrn6VIIrUEhmfP8AeDfd/wAarNdTMrJvIR+q54NTWTLg kj5geGz2pNMaaYwhVmfySXjyQpZcEipVnJWNT1RhyB2pZJY3Co21QpP3BUTtEF2hHJ/vbuM9qW5W xPHErksSdoXJ9z9aYCI5QCCwABAJ4/Gt7+2LiC2hgh8tESMYwgPb3rnJWHnN9TUrUtuxsW8i3Mzk 4UMBlQe/09K0F+yXUC21lHNLcOwCHIBZs9CM+1YFmytcFXJ2tGc81f1FFsJkPkDLj5ZE4JP+NKzK urEluxjSeIgKzy/Nzxgdic4Iz/Kn3cccSSIPvImCVbPOP0rLkcBERN6uc7ll6oemKmMyxwEoPllT LE9m6EUxIsXLsPsxZlYFxg7cdulb+l6u2lWssscixnJEbDqSOcH25681yz3sTxiI2y7htxJuPBA6 ge9PheO8svKldlYEuvyFh6cgdKAaudVqHjO68h0eG223PSTqFI6kA9/8azrvxBPNBEs8cJWNCcMu 1XUnjAX07Vj3dreLblDFG4tvvsrgj5unHWoWHniFn3KoiCEDrgHk/SndsXyNhM2/meRAJDPyUdVG zvxnnFP0vbLeTfatOOFTJXd8hzx93pnvxVWSSWWcRx/vHbHA5yPSnLaXpDFTHbsGz+9O3cMdvxFQ X1L6PcebMlhDLp5iTIwxCMc915GO2aoT3dxI++e3t0kAwxRNhP1weT9KzYbxl1CeRHZFZXAOMZ9B TnupWtFJnw5OSzJntzV2M20y/BNK4W2IjRGI2MrdT7jPJ5PNaiBLlfKkm2zTfuwBtfgcDOTlT1H4 1y9uZ7vzAl8w2AH7mM0r29xBOtxDLljyWJ61V+hFro3bjRrf5UN2bd2XgmUKpBz2yfQ1Tk0WJF8u bU1GPmIC7uMA/wBapXcylFcKCGGSueB6ge1WNPsVvJ2iDOoClsgZ2/8A1qCWn3HjSdMhlYyXq3G0 4wQRnnqMdf8ACmzrZW8JaKTYrN/q0DBXwAcHJx14qSaxjKvIZ1Y4wckqQPYdulUX8lWSDoWJ28gq v1p6kIqXM8E7lUt0i3NncvUD0xQEAWVARJkfKy9CO5FStBJt+VUJUgrjt/8ArpsEKCJy8hjlJ+6y 5XA988flRcexUAKyAEcg96byZDgd6ssivhRjfkk54FQHhuBzmmFgY7jz6d6bn3p5R8kMMHHembSQ SAcDr7UCY9H5Ax3H4UU1Qd6/UUUxAzY3Lgct1xzTQ3GMfjQ332+tJQA/eQu0nFKiKyn5gPrUdKGI pFJiqVGQVBpwIxk9j94H+lNzuBGzPv6Um45+nFAXJS247mUDcMA4xQkQZ87jj8qjVgzfMT7H0p6y hQOrEHIJ7GgaaLfnkhFbIwApJqtNGFlJRw4J6gU55SY1KMC3U8Afn60sEzkOBHvd+4XJB9qlKxbl fRjoxFFKu6XGVwSBkVs6pFNeCI2qGQxMJNo5JBA6DvWYsyQv5Ij3o53gFQSG+vpV+3nJDSLIMvg/ LxjsRSbsUlfQj1aCV9RNwIspnLsuMHBOfxqsEJDxgEhhvjVh1Xv/AI1rM+YnGcZU/wAqyHuIxDB5 KhJI8ElickEcr9M8/jS3HdIY0P2ebmPeckewq/DqmnW9siQ2pjuwwL3D/Mrj029qSNrdJj5gZlIC jykznPqT0PvVd4Ft7x5GYEZDbZOcj0NL1KemxY+0QyyPc+ckhUHdsQg5I46+9Qxrnykb+GMbuPU5 P6VKWQi3SVsIBuchcYA5x/n1p8QcXUzSoJW8syeUpyDgZAPsM5pXH6iwxymLzAFjg2/63oS3oD1w OOlRyyrxiUscgfMCQfXirzIs+ivcsxN0kqCNAdoKH0Xqce3FUEYwzbzDlS3VkIC5oB2GrG80jO2E C8nZ8oX/AOvSSXGJHLzBegVmQFyP89KdJM7xK2wZLEKB0XHUn+lZ7mTlsDn7zHk1SIb7Fl7pTx5t w6nrtwv9Ka93F5QRUkVQP72ST65qpgk8tk+1IGKNkMR+NVYi5O1xGVxy+BwGatjQ7uGOd5tyoTEQ FJ7niuf3E5AwR70gk2NlMrj0ppEtnTajcAnBTfjuDnnHfNY5cNqIcx7mAztbnLHv9STQ0oCxy+Ux Bwfm+79OKruziRpV2En+7yBQ9SS0WkjyzOXfupONntiqkjqScMPmzw3ao2mckE7c9elNMr4YDgP1 FFgbHMoKglndzyT1FIfu53ZpY5wkTxmJX3dGJOVqIEimK5OSZFA3DAPGetMZXQEcj1waaWB6KBS7 zsOAoFANgDl09jRQpy6546YwKKYhr/fb602nP99vrTaACiiigAzRRRQAA4px2+n5Gm0ooGOUc8Gp YigCsXwQ38P3v8KhpN2DnGfakO9i4gjPllicliM8cj/GrQeKB5NjN5ZUMN3UfWsxGUNuKZGegOAK eDG7srPsQn7xG4gVLRSlY1knklhLwRNIo4LdAPxqn5oSTyZRG24BS/8AdGBT7FZnhfyYmdEJLEDg e9P1G4+0wWRKqWVWBIUBjz3pLexT1VyS32tNG7yLGqIQOeGwcf1pL9XS6XsrKCGzkDPqajt7mKCW 3lhDExFZGDrjuQQD3GMV0FzeJqFrPbJY3JVsMmYsDcOlS9GaJpmI8HmXS24BZYogZNvU4GTj65qK KfZei5J+U8cnpkc0jPKbm6YEq4XBA4PUfy9KrHHPfBosFzVe+WBdgL/MQV3H7g9AfQ02PUrh5U3p IB1OTmmxX0IiRGPzImMEVDBtvZmaZTlh85BPpxxSW2qB76DZJD5G9Dje78H0Yg1WdvmxngfLxVyO L7Tp7oiHz4vmPuBwR9aotudcgDJ9DyapEvYYqO6l1U7R1bsPxqRbZAf39ykWecbST+VWpry2V7dr WCZ1hTlZcbd3rgVCbG4uYFuzKkjyFiU3/MAMkk/lVmTKpUAEqS2OMgcUhUgAlT780NISeDx7U3c3 fPNMkes0iIyJIyo3Vc8Ghp3dEj42p0AHc9ajJpVYrkADn1piFYEHlSKTIzzUoDgEs2c+9MLKD93N Iqwm87duB9cUnBbGPzpQCw9s88U0nmmSOwBz1ppOTRSUAPU/Ov1opE++v1ooARz87fWkqZoPnPzd /Sk8j/a/SgCKipfI/wBr9KPI/wBr9KAIqkWBnhaUFQq8cnkml8j/AGv0qWJDGCQwPHdaGNFWjNaq WiXD7GwDtBLAdaotbgMQG4z6Uk7jcbEOaMmpvJ+XbkfXFJ9n4zu/SmIIndAwVyoPJ464pzFE+Zow 27oQeKQQZX736UGIkAFyce1Kw72RtWkSBVmjlGZBjyimRj/Go7+8ingmhkhXdGxCyBQDnrjimCB7 e0gZZTl42IwMYqoN6xSDcPm4J21mlqat6EaMn2fAYAhuhPJB9PathdfYWsEJjcFFCMyzbd+OmeMg VkCIshDPkZ3dO+KdDCHIBPQ8ce1VKKe5MZNbE/2qOfVJ5JFRFnB4ByATUDKF3bOUU4HtSTRYKICM IfSmiEvwXPXrRYfN0I2bccDFW9O3NfIFJKZywJ421E9ttQ4fAU4PHWnWwNvdKQdwIwRjqDQ1poCe uo4XDRO88LMpWUuAOhGaL5EYrd2yjyZj0A+43dTTSj27MEcEKduCucimxJvDx5wjc7R0B9aVuor9 Bgb3PHOM0kjofur/AN9c/rSNEScBsAe1N8k/3/0qrEuQhWM9tp9jTNo9eal8nP8AF+lJ5GT979KZ LsRhecDmgtkgHoKn+zAnG7n1xTRDxjd+lAMjzuJb7o9B2puT+dS+Sf7/AOlJ5H+1+lMRGWPHbFJ1 qXyP9r9KPI/2v0oAjoqTyP8Aa/SjyP8Aa/SgBiffX60VKkHzD5u/pRQI/9k= --b1_37cff0930bfd62576029bb34f4a665d0--