Date: Wed, 6 Dec 2023 11:09:06 +0300 Return-Path: support@newmuslims.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Message-ID: <54fae03ea6ef84be288579a4d460eca8@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 35.172.165.64 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_54fae03ea6ef84be288579a4d460eca8" --b1_54fae03ea6ef84be288579a4d460eca8 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_54fae03ea6ef84be288579a4d460eca8" --b2_54fae03ea6ef84be288579a4d460eca8 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 9 :: Lesson 26 Ang Espiritwal na mga Kapakinabangan ng Pag-aayuno at Kawang-gawa Deskripsyon: Maikling pagpapaliwanag ng dalawa sa limang haligi ng Islam, na sumasaklaw sa mga dahilan sa likod ng kanilang mataas na kalagayan at ang espirituwal na mga pakinabang ng ganap na pakikilahok sa mga gawaing ito ng pagsamba. Ni Aisha Stacey (© 2016 NewMuslims.com) Nai-publish sa 28 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 74 - Nag-email: 0 - Nakakita: 6077 (daily average: 3) Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Pag-aayuno Layunin: · Upang maunawaan ang kaalaman sa likod ng pagsasababatas sa sawm at zakah at ang ilan sa mga espirituwal na kapakinabangan na kalakip nito. Mga Wikang Arabe: · Du’a - panalangin, dasal, ang paghiling kay Allah ng isang bagay. · Hadith-(pangmaramihan - ahadith) ay isang piraso ng impormasyon o isang kuwento. Sa Islam ito ay isang talaan ng salaysay ng mga kasabihan at mga pagkilos ni Propeta Muhammad at ng kanyang mga kasamahan. · Hadith Qudsi - Ang mensahe ni Allah sa sangkatauhan na ipinadala sa mga salita ni Propeta Muhammad, na kadalasang tumutukoy sa espirituwal o etikal na mga paksa. · Ramadan - Ang ika-siyam na buwan ng kalendaryo sa Islam. Ito ay ang buwan kung saan inutos ang obligadong pag-aayuno. · Sadaqah - boluntaryong kawang-gawa · Salah - ang salitang Arabe na tumutukoy sa direktang koneksyon sa pagitan ng mananampalataya at ni Allah. Higit sa lahat, sa Islam ay tumutukoy ito sa pormal na limang pang-araw-araw na pagdarasal at ang pinakamahalagang uri ng pagsamba. · Sawm – Pag-aayuno · Sunnah-Ang salitang Sunnah ay may ilang mga kahulugan depende sa lugar ng pag-aaral gayunpaman ang kahulugan nito ay karaniwang tinatanggap na, anumang iniulat na sinabi ng Propeta , ginawa, o naaprubahan. · Zakah- obligadong kawang-gawa Panimula Ang pag-aayuno at kawang-gawa ay dalawang napakahalagang mga konsepto sa relihiyon ng Islam. Parehong kabilang sa limang haligi ng Islam at pareho ding may parehong boluntaryo at obligadong uri. Ang obligadong pag-aayuno ay ang ayuno na isinasagawa ng mga Muslim sa buwan ng Ramadan. Ang mga boluntaryong pag-aayuno ay maaaring isagawa sa buong taon (maliban sa buwan ng Ramadan). Ang obligadong uri ng kawang-gawa ay kilala bilang zakah at ang isang permanenteng bahagi ng yaman ng isang tao ay binabayaran taun-taon. Ang boluntaryong kawang-gawa ay kilala bilang sadaqah. Ang pag-aayuno at pagkakawang-gawa sa kapwa ay madalas na pinagsasama sa Ramadan kapag sinisikap ng mga Muslim na maparami ang kanilang mga gantimpala. Ang mga alituntunin ng pag-aayuno at kawang-gawa ay matatagpuan saan mang lugar, ang araling ito ay tungkol sa espirituwal na mga kapakinabangan na makukuha mula sa mga gawaing ito. Pag-aayuno (Sawm) “O kayong mga naniwala! ang pag-aayuno ay itinatagubilin sa inyo tulad ng itinagubilin sa mga nauna sa inyo upang sakali kayo ay matakot kay Allah ng may tunay na pagkatakot sa Kanya” (Quran 2:183) Ang pag-aayuno ay isang gawain ng espirituwal na paglilinis; ito ay isang mahalagang gawaing pagsamba na iniutos upang mapalapit ang isang tao kay Allah at pahintulutan siya na maranasan ang mga kapakinabangan na may kaugnayan sa banal na gawain. Sa buong araw sa tuwing ang isang tao ay mapaglabanan niya ang kanyang pangangailangan na kumain o uminom, naaalala niya si Allah. Ang pag-iwas sa pagkain at inumin ay isa lamang aspeto ng pag-aayuno. Ang pag-iwas sa mga masasamang pag-uugali ay isa pang aspeto na madalas na napapansin. Si Propeta Muhammad, nawa'y ang awa at pagpapala ni Allah ay sumakanya, ay nagsabi na ang ilan sa mga tao ay walang pakinabang mula sa kanilang sawm kundi gutom at uhaw.[1] Sa isa pang hadith sinabi niya na kapag ang isang tao ay hindi titigilan ang huwad na salita at pagkilos, ay hindi na kailangan ni Allah ang kanyang pagpipigil sa pagkain at inumin.[2] Ang pag-aayuno ay nagpapadalisay sa isip at nakakatulong sa isang tao na makontrol ang kanyang kaakuhan (ego) at pagiging sakim gayundin ay tinuturuan nito ang isang tao kung paano baguhin ang kanyang pag-uugali at baguhin ang mga masasamang gawi sa mabubuti. Ang Sawm ay nagtuturo rin ng pagkakaroon ng habag at pakikiramay para sa mga taong walang pagkain o tubig araw-araw. Ang pagtitiis, pasasalamat at kapakumbabaan ay mga katangian na sinisikap ng mga Muslim na magawa ng tama at ang pag-aayuno ay isang paraan na tumutulong na maitanim ito sa kanilang isipan sa pang-araw-araw na buhay. Ang pag-aayuno ay isang napaka-espesyal na gawaing pagsamba dahil ito ay isang bagay na nasa pagitan ng taong nag-aayuno at ng Diyos. Sinabi ng Diyos sa isang hadith qudsi, "Ang pag-aayuno ay para sa Akin at Ako lamang ang maggagantimpala nito".[3] Ang du'a ng nag aayunong tao ay di tinatanggihan. Kaya ang pagsasagawa ng maramingdu'akapag nag-aayuno at sa oras ng pagtitigil sa pag aayuno ay lubos na ipinapayo. Sa oras ng pagtitigil sa ayuno, pinipili ni Allah ang mga taong maliligtas mula sa mga apoy ng Impiyerno.[5]Ang pagtatapos ng pag-aayuno ay isa rin sa dalawang kagalakan na nauugnay sa pag-aayuno. Ang isa ay kapag ang isang tao ay nakakatugon sa kanyang Panginoon at nagdiriwang ng kanyang matagumpay na pag-aayuno..[6] Ang pag-aayuno ay isang malakas na tanggulan na nagpapanatili sa isang tao na ligtas mula sa apoy ng Impiyerno[7] at bilang karagdagan dito, sa Araw ng Paghuhukom ang pag-aayuno mismo ay mamagitan para sa isang tao..[8] Kawang-gawa (Zakah) “Katotohanan, yaong mga naniniwala at gumagawa ng mga gawaing matuwid, at nagsasagawa ng pagdarasal, at nagbibigay ng kawang-gawa (zakah) para sa kanila ay mabuting gantimpalang nagmumula sa kanilang Panginoon. Sila ay walang mararanasang pangamba at sila ay walang madaramang kalungkutan” (Quran 2:277) Ang salitang zakah ay binanggit ng humigit-kumulang 30 beses sa Quran at ito ay sinamahan ng salah para sa halos lahat ng mga ito. Ito ay isang dakilang gawaing pagsamba na, tulad ng pag-aayuno, ay nagbibigay ng pagkakataon para sa espirituwal na paglilinis. Sa kaso ng zakah gayunpaman ito ay nagpapadalisay sa puso ng parehong tagapagbigay at sa tatanggap at ito ay nagtatanggal sa isang tao mula sa kasakiman at karamutan na madalas na nauugnay sa kayamanan.Ang isang taong masigasig na nagbabayad sa kanyang zakah ay nakakaramdam ng pagiging malapit kay Allah at ng isang responsibilidad para sa mahihirap at nangangailangan. Ang pagtanggap ng zakah ay isa ring karapatan na ibinigay ni Allah. Ang taong tatanggap ng zakah ay natatagpuan ang kanyang puso na nalinis mula sa inggit at kapootan na kadalasang mayroon ang mga dukha para sa mga mayaman at makapangyarihan. Sa gayon ito ay nagpapatibay ng mga ugnayan ng pagkakapatiran. Ang salitang zakah ay literal na nangangahulugan ng bagay na nagpapalinis at ito ay ipinag-utos ni Allah sa maraming dahilan. Ipinamamahaging muli nito ang mga yaman at hinihikayat ang katarungang panlipunan at responsibilidad. Ang Iskolar ng Islam na si Ibn Taymiyah ay nagsabi na ang kaluluwa ng taong nagbibigay ng zakah ay pinagpala at gayon din ang kanyang kayamanan. Ang pagbibigay at pagtanggap ng zakah ay ang espirituwal na kapakinabangan ng pagpapahintulot sa isang tao na makaramdam ng kaligayahan na nauugnay sa kaluguran, kapatawaran at pagpapala ni Allah. Habang ang zakah ay maaaring tila isang pagbawas sa yaman ng isang tao o kapital ito ay talagang isang pinagmumulan ng pagpapala at dahil dito ay humahantong sa pagtaas ng kayamanan, pananalapi at espirituwal. “Sino nga kaya ang nakahandang magpautang [gumugol ng yaman] para kay Allah ng isang mabuting pautang upang ito ay Kanyang dagdagan ng maraming ulit para sa kanya?…” (Quran 2:245) Ang kabiguang magbayad ng zakah ay isang malaking kasalanan at dahil dito ay nakukuha ang poot ni Allah. Sinabi sa atin ni Propeta Muhammad na sa Araw ng Paghuhukom ang yaman ng isang tao na hindi makatarungang naipamahaging muli ay pupulupot ito sa kanyang leeg sa anyo ng isang makamandag na ahas. Tutuklawin nito ang kanyang mga pisngi na nagsasabing ako ang iyong ari-arian at kayamanan.[9] Ipinapaalala sa atin ni Propeta Muhammad na ang zakah aysiyang tatayo sa pagitan natin at ng kalamidad.[10] Talababa: [1] Ibn Majah [2] Saheeh Bukhari [3] Saheeh Bukhari [4] Al-Bayhaqi [5] Imam Ahmad [6] Saheeh Muslim [7] Imam Ahmad [8] Ibid [9] Saheeh Bukhari [10] At-Tirmidhi Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/320/ang-espiritwal-na-mga-kapakinabangan-ng-pag-aayuno-at-kawang-gawa/Copyright © 2011-2022 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_54fae03ea6ef84be288579a4d460eca8 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Ang Espiritwal na mga Kapakinabangan ng Pag-aayuno at Kawang-gawa

Deskripsyon: Maikling pagpapaliwanag ng dalawa sa limang haligi ng Islam, na sumasaklaw sa mga dahilan sa likod ng kanilang mataas na kalagayan at ang espirituwal na mga pakinabang ng ganap na pakikilahok sa mga gawaing ito ng pagsamba.

Ni Aisha Stacey (© 2016 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 28 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 74 - Nag-email: 0 - Nakakita: 6077 (daily average: 3)

Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Pag-aayuno


Layunin:

·       Upang maunawaan ang kaalaman sa likod ng pagsasababatas sa sawm at zakah at ang ilan sa mga espirituwal na kapakinabangan na kalakip nito.

Mga Wikang Arabe:

·       Du’a - panalangin, dasal, ang paghiling kay Allah ng isang bagay.

·       Hadith - (pangmaramihan - ahadith) ay isang piraso ng impormasyon o isang kuwento. Sa Islam ito ay isang talaan ng salaysay ng mga kasabihan at mga pagkilos ni Propeta Muhammad at ng kanyang mga kasamahan.

·       Hadith Qudsi - Ang mensahe ni Allah sa sangkatauhan na ipinadala sa mga salita ni Propeta Muhammad, na kadalasang tumutukoy  sa espirituwal o etikal na mga paksa.

·       Ramadan -  Ang ika-siyam na buwan ng kalendaryo sa Islam. Ito ay ang buwan kung saan inutos ang obligadong pag-aayuno.

·       Sadaqah - boluntaryong kawang-gawa

·       Salah - ang salitang Arabe na tumutukoy sa direktang koneksyon sa pagitan ng mananampalataya at ni Allah. Higit sa lahat, sa Islam ay tumutukoy ito sa pormal na limang pang-araw-araw na pagdarasal at ang pinakamahalagang uri ng pagsamba.

·       Sawm – Pag-aayuno

·       Sunnah Ang salitang Sunnah ay may ilang mga kahulugan depende sa lugar ng pag-aaral gayunpaman ang kahulugan nito ay karaniwang tinatanggap na, anumang iniulat na sinabi ng Propeta , ginawa, o naaprubahan.

·        Zakah - obligadong kawang-gawa

Panimula

 Ang pag-aayuno at kawang-gawa ay dalawang napakahalagang mga konsepto sa relihiyon ng Islam. Parehong kabilang sa limang haligi ng Islam at pareho ding may parehong boluntaryo at obligadong uri. Ang obligadong pag-aayuno ay ang ayuno na isinasagawa ng mga Muslim sa buwan ng Ramadan.  Ang mga boluntaryong pag-aayuno ay maaaring isagawa sa buong taon (maliban sa buwan ng Ramadan). Ang obligadong uri ng kawang-gawa ay kilala bilang zakah at ang isang permanenteng bahagi ng yaman ng isang tao ay binabayaran taun-taon. Ang boluntaryong kawang-gawa ay kilala bilang sadaqah. Ang pag-aayuno at pagkakawang-gawa sa kapwa ay madalas na pinagsasama sa Ramadan kapag sinisikap ng mga Muslim na maparami ang kanilang mga gantimpala. Ang mga alituntunin ng pag-aayuno at kawang-gawa ay matatagpuan saan mang lugar, ang araling ito ay tungkol sa espirituwal na mga kapakinabangan na makukuha mula sa mga gawaing ito.

Pag-aayuno (Sawm)

“O kayong mga naniwala! ang pag-aayuno ay itinatagubilin sa inyo tulad ng itinagubilin sa mga nauna sa inyo upang sakali kayo ay matakot kay Allah ng may tunay na pagkatakot sa Kanya” (Quran 2:183)

Ang pag-aayuno ay isang gawain ng espirituwal na paglilinis; ito ay isang mahalagang gawaing pagsamba na iniutos upang mapalapit ang isang tao kay Allah at pahintulutan siya na maranasan ang mga kapakinabangan na may kaugnayan sa banal na gawain. Sa buong araw sa tuwing ang isang tao ay mapaglabanan niya ang  kanyang pangangailangan na kumain o uminom, naaalala niya si Allah. Ang pag-iwas sa pagkain at inumin ay isa lamang  aspeto ng pag-aayuno.

Ang pag-iwas sa mga masasamang pag-uugali ay isa pang aspeto na madalas na napapansin. Si Propeta Muhammad, nawa'y ang awa at pagpapala ni Allah ay sumakanya, ay nagsabi na ang ilan sa mga tao ay walang pakinabang mula sa kanilang sawm kundi gutom at uhaw.[1]  Sa isa pang hadith sinabi niya na kapag ang isang tao ay hindi titigilan ang huwad na salita at pagkilos, ay hindi na kailangan ni Allah ang kanyang pagpipigil sa pagkain at inumin.[2] Ang pag-aayuno ay nagpapadalisay sa isip at nakakatulong sa isang tao na makontrol ang kanyang kaakuhan (ego) at  pagiging sakim gayundin ay tinuturuan nito ang isang tao kung paano baguhin ang kanyang pag-uugali at baguhin ang mga masasamang gawi sa mabubuti. Ang Sawm ay nagtuturo rin ng pagkakaroon ng habag at pakikiramay para sa mga taong walang pagkain o tubig araw-araw. Ang pagtitiis, pasasalamat at kapakumbabaan ay mga katangian na sinisikap ng mga Muslim na magawa ng tama at ang pag-aayuno ay isang paraan na tumutulong na maitanim ito sa kanilang isipan sa pang-araw-araw na buhay.

Ang pag-aayuno ay isang napaka-espesyal na gawaing pagsamba dahil ito ay isang bagay na nasa pagitan ng taong nag-aayuno at ng Diyos. Sinabi ng Diyos sa isang hadith qudsi, "Ang pag-aayuno ay para sa Akin at Ako lamang ang maggagantimpala nito".[3]

 Ang du'a ng nag aayunong tao ay di tinatanggihan. Kaya ang pagsasagawa ng maraming  du'a kapag nag-aayuno at sa oras ng pagtitigil sa pag aayuno ay lubos na ipinapayo. Sa oras ng pagtitigil sa ayuno, pinipili ni Allah ang mga taong maliligtas mula sa mga apoy ng Impiyerno.[5]Ang pagtatapos ng pag-aayuno ay isa rin sa dalawang kagalakan na nauugnay sa pag-aayuno. Ang isa ay kapag ang isang tao ay nakakatugon sa kanyang Panginoon at nagdiriwang ng kanyang matagumpay na pag-aayuno..[6]  Ang pag-aayuno ay isang malakas na tanggulan na nagpapanatili sa isang tao na ligtas mula sa apoy ng Impiyerno[7]  at bilang karagdagan dito, sa Araw ng Paghuhukom ang pag-aayuno mismo ay mamagitan para sa isang tao..[8]

Kawang-gawa (Zakah)

“Katotohanan, yaong mga naniniwala at gumagawa ng mga gawaing matuwid, at nagsasagawa ng pagdarasal, at nagbibigay ng kawang-gawa (zakah) para sa kanila ay mabuting gantimpalang nagmumula sa kanilang Panginoon. Sila ay walang mararanasang pangamba at sila ay walang madaramang kalungkutan” (Quran 2:277)

Ang salitang zakah ay binanggit ng humigit-kumulang 30 beses sa Quran at ito ay sinamahan ng salah para sa halos lahat ng mga ito. Ito ay isang dakilang gawaing pagsamba na, tulad ng pag-aayuno, ay nagbibigay ng pagkakataon para sa espirituwal na paglilinis.  Sa kaso ng zakah gayunpaman ito ay nagpapadalisay sa puso ng parehong tagapagbigay at sa tatanggap at ito ay nagtatanggal sa isang tao mula sa kasakiman at karamutan na madalas na nauugnay sa kayamanan. Ang isang taong masigasig na nagbabayad sa kanyang zakah ay nakakaramdam ng pagiging malapit kay Allah at ng isang responsibilidad para sa mahihirap at nangangailangan. Ang pagtanggap ng zakah ay isa ring karapatan na ibinigay ni Allah. Ang taong tatanggap ng zakah ay natatagpuan ang kanyang puso na nalinis mula sa inggit at kapootan na kadalasang mayroon ang mga dukha para sa mga mayaman at makapangyarihan. Sa gayon ito ay nagpapatibay ng mga ugnayan ng pagkakapatiran.

Ang salitang zakah ay literal na nangangahulugan ng bagay na nagpapalinis at ito ay ipinag-utos ni Allah sa maraming dahilan. Ipinamamahaging muli nito ang mga yaman at hinihikayat ang katarungang panlipunan at responsibilidad. Ang Iskolar ng Islam na si  Ibn Taymiyah ay nagsabi na ang kaluluwa ng taong nagbibigay ng zakah ay pinagpala at gayon din ang kanyang kayamanan. Ang pagbibigay at pagtanggap ng zakah ay ang espirituwal na kapakinabangan ng pagpapahintulot sa isang tao na makaramdam ng kaligayahan na nauugnay sa kaluguran, kapatawaran at pagpapala ni Allah. Habang ang zakah ay maaaring tila isang pagbawas sa yaman ng isang tao o kapital ito ay talagang isang pinagmumulan ng pagpapala at dahil dito ay humahantong sa pagtaas ng kayamanan, pananalapi at espirituwal.

“Sino nga kaya ang nakahandang magpautang [gumugol ng yaman] para kay Allah ng isang mabuting pautang upang ito ay Kanyang dagdagan ng maraming ulit para sa kanya?…” (Quran 2:245)

Ang kabiguang magbayad ng zakah ay isang malaking kasalanan at dahil dito ay nakukuha ang poot ni Allah. Sinabi sa atin ni Propeta Muhammad na sa Araw ng Paghuhukom ang yaman ng isang tao na hindi makatarungang naipamahaging muli ay pupulupot ito sa kanyang leeg sa anyo ng isang makamandag na ahas. Tutuklawin nito ang kanyang mga pisngi na nagsasabing ako ang iyong ari-arian at kayamanan.[9] Ipinapaalala sa atin ni Propeta Muhammad na ang zakah ay  siyang tatayo sa pagitan natin at ng kalamidad.[10]Talababa:

[1] Ibn Majah

[2] Saheeh Bukhari

[3] Saheeh Bukhari

[4] Al-Bayhaqi

[5] Imam Ahmad

[6] Saheeh Muslim

[7] Imam Ahmad

[8] Ibid

[9] Saheeh Bukhari

[10] At-Tirmidhi

--b2_54fae03ea6ef84be288579a4d460eca8-- --b1_54fae03ea6ef84be288579a4d460eca8 Content-Type: image/jpeg; name="The_Spiritual_Benefits_of_Sawm_and_Zakah._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="The_Spiritual_Benefits_of_Sawm_and_Zakah._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMg IyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09 PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCADoAV4DASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwCORTuP JqMxt6mtB4vmPFM8n2r0OY83lKPlt6mk8tvWr/k+1Hk0+YOUz/Lb1NHlt6mtDyfajyPajmFymf5b epo8s+pq/wCR7UeR7U+YXKZ/ln1NJ5Z9TWh5HtR5HtRzCsZ/ln1NHlH1NaHke1Hke1HMHKZ/lH1N HlH1NaHke1Hke1HMHKZ/lH1NHlH3rQ8j2o+z+1PmDlM/yj6mjyj6mtD7P7UeR7UXFYzvKPqaXyj6 mtDyPajyPai4cpn+SfU0eSfU1o+RR5HtRzBymd5J9TR5J9TWj9n9qPI9qOYOUzvJPqaDCfU1oeR7 UeR7UcwcpneUfU0GE+taPke1J5HtRcOUzvJPqaPKb1rR8ik8j2ouHKZ3lH1NHlH1NaPke1J5HtSu HKZ3lH1NHlH1NaPke1J5FHMHKZxib1NHlH1NaPke1H2ei4cpneU3qaTym9TWj5HtSeR7Urhymd5T epo8tvWtDyKTyPai4cpR8tvU0ojPqaveR7UeT7UrlcpTEbetSwocn6VYENSRQ8nik2NI1GgO48H8 qTyD6GuvFqhyVdCPXANN8gjp5JPuK5Pb+R3/AFfzOT+zkdQaPIro7g+UMzW8ZA7jpVb7bpbZ3iNT /vU1W8hPD+Zi+R7UeR7VuL/ZjDMe1/o9V5rvSYT8+UI7FqpVSfYMzPs/tSGD2pJfEVokzLBbGRB/ EWpYfEthJKElikQH9KvmfYj2a7h5HtR5HtW3ELO5UNDskBHG1hn8qe2mqeVDAfhU+1H7FmD5HtR5 HtWvJZMn8LY9aj+zj1quch0zM+z+1H2f2rS8n2o8n2p8wuQzvI9qPs/tWj5PtR5PtRzByGb9no+z 1peT7UeR7UcwuQzfs9H2f2rS8j2o8ijmDkM77PR9n9q0vIo8ijmDkM37PR9nrS8j2o8j2o5g5DN+ z0nkVpGEUnkj2o5g5DN+z0otskDI5rQ8oe1HkijmDkM5rYqcHH4Ugt8nFaPkik8kUcwchQ+yNnHF SLpsrj5QrfQ1b8mk8mlzMagis2kzou4oMfWoGtivUVo+UfU/nSGE98n60czBwXQzfI9qPIrU+yHb nj86b9mPtRzh7Nmb5FIbf2rU+yNtzik+yt1waOcPZsyvIpPI9q1fswpRaxn7xP4ClzgqTMnyPajy fatdrSL+Fzj3pPsif36XtEWqTMkQE9BUsNqxJ6dO9aJtkToWNIkBycA4pe0GqVtyXbexqBtEv94x tio/tV1GcYuY1zj5gCBXGSeJNXguG2x27Ln5nDbAR6itqy12a6wjLNHIeQVHmLj3z61yXPR5Tea4 d02yMs49OQagW00q4YmSx8ph/Fzt/OqTa1FGzYvYxIp5TowH0FPXxJHK2zDBf74BUN7801KwnEnl 8PWcgJji2f3WicnNZ0/hSRmLJODjtIea17XU7ZkM0coAH3sFcfoafFqttcFgsyvn+71qlVkupDpJ 9DmJdDv7c48kSf7h5rPuI8NsnjaNx3Iwa7oXCrIF82MnvuYZqG7t3uCfMigYEfwHt71rHEd0ZvD9 mcWheB1IlZAOjqa6LSPEUsciw6i6yW56TLyy/UVRvNFMcmYjIGPWMjIP0qlNpF1EvmFNpzwAcE1p z05rVmTp1I9D0i1H2pA1tNBKh6YfqKJ7n7JIsVwsSs/3SRwfxrz3SJp7SfzTA0sRGHAk2kVrLr95 PHJbwMjoekUy5P0BrKUbPR3NI6rXQ61ZYZGKCJS46gDmkaOMn/VgfhXIQJqEpSWNpreSEH7wz+R9 K1Y9Y1q3jVruOM467ec/hU38xuJqGAHoMUC2ZugzVGTxGIwjErub+BkqxB4jtXl8m6SOGVvuZOMi nzMn2ZY+yPj7tM8jFV59Za3fKrE6DkhuKu6dq+m6ngRzRpKesbnBp3dri5VexF5PtR5HtWz9ljU/ PwPXFNW1EmdgGB68UvaB7MyfJ9qPJ9q1fsLkZ8uqF9eWenA/aJlD9kByaOcPZshMWOTwPWr1hpa3 CGWXcsY6e9YaeKLbzcCIFhyAx4rStfGNmXEbMfM7hBlRUuoaKjbc1lt7MZKxJ9GFPWO2IOIFyP8A ZrPHie2klCBG3HuUIH50xtbiZZRNHKyg43IvUVnzeZfJ5GkyW6Eb4UGemRRstCM7YsfhVCTVbFoR L5FxLt4245qeNrBdkm0RkjkMMmi4+XyJjFZcEpHz0pphsSOkdQtqGnbiCASOMbelQSalZplUX5Se uOKOZhyeRcFjZtysaGl+xW3aKP8AEVlrqdsYi0atuzgDpmpItQaWLJgYMOxbH40czD2a7F42dv8A 88U/AUw6fbt/yxWqa30rhisZAH8W6lN3IAvzgZ9Go5n3D2fkWDpNuekXP1pp0aE9A4+lVW1CVGKk SHHcGom1Zo+WaVQemTRzvuHs12LZ0aMfxuPwpv8AZKdp2H1FVjrTgYLsCem4YzTRqF2xGPmz6d6O di9kuxabRx2mz+FRHSQP+Wn6VGb27AJ2bvbdSi/ueA0bgn6GnzsPZIG0oj+MH8KQaXnq3HtSm/nz 9xv++aadUfONnI/2TRzsPZIlGnxKMFxn/aoFlHnIKn8ab/aan7zAH6U5bxDzvX8BS5mPkPJG8XWT b44tJjdQeQVLAf4URa7AgSa10i7XGRmJmxk1r2Pj/TElZYtBjRHfAES4P45q1J4/tbLKwaBJGzHJ AI5NTZmvMjKGuzMP3vh2aYgZV3iIb65FRL4lmbKnS7hs8AbCQn0zW1F8T4fNVZNJuFB+8Rg4rRT4 haOV4t7oHr/qf60WYc8Uc/DrF0iKi+HZPMXo3kkZHuB1qPUNZnSJYrvQ3tpG+ZHjBV8fSukPxEss DbZXjKe+wUp8f6eVLHT7ksOgZRk/rRyyF7SJx8His20TxmzdwxwXlGWGOwqx/wAJyCvNnuwOvzDj t0rol8eWEjOJdIcKOV4UlqkHjbSDCCulOxI+ZAi8UckivaQ7fic6vj6ULg2u4fwkgmnx+Op5o9/2 COQZxllPBrY/4TuwQEHRSgHReKcnj628iT/iVKHU8KAMN75oUJCdSC6GGfFF6zsx02PbJ0BiOKqt qV3dqHhsJkw2C0akYP0rqH+ItoFXy9Kdjn+IgAVMnxAtRuxYr0+Xaw6+9NRn0E6tPy+8xjrGu2q7 ZbG5O1R8wQ/MD0/GmWup6vNCxnsLuVlOd7Jt49BVoePr+RnFxCsUZz5ZhbJ/Gqtj4+1KG8m+2FZL SMZXfw0h9Bihxa3BVIvRWJBca1KjSw6NKIwOWeM5x7U6F9cuo1RdKZzj5Xki5H4mqc/jW5vJne2u JbKJiNqhCzA/4VLqPii/SweO41Ygx9FRcSSip+Zd32RaVPElq4STTxJnoGIxUxudYQhZNEX6ooP6 jpWJZNqWsW6ySXHk7j8hluMHHqRWpDpU9jMrx6zCgZhvAus7h6Cnfs2T6pGrHq3iGIJtZUUnAV5V O0VYuNa1uJlLNaIW4DGYc1sJBokNlFJdNbK7DCszeZiq6+JPDlpv8ySO5+YJnyeh7U+XQjnV9kZE 2sajJbyNdXybFPSIlifbislriS5ANvZO8mMnIJJr0hdU0144vIFvIH6AAAL9at+bZ5BSaIE9wtTZ 9y1US+yeX/2vf2kZSXT0iwM5eKph4iuYowMWcOfm+5jNejPJZSuQ9xbM0ZwQ+OKptoejSNueztHP XLY/xqXGXctVY9YnGp4n1JoyEayYDuaa3iy7y0e+xV1PPznArtJ9A0mcFWsbYf7oqBPC2joPl0+3 yfbNLkl3H7WHY41vF1xsJYWrEHqrE8U1/FzoAZI7Y9wd5rtz4d0ojLWEBPuOKa3hnTfMWWPTrXcO hC5o5Jdx+1h2OGufGN25LiK2G7vmov8AhM7uIeXPDACOVOCciu9bTbZXDfYLXI/vIKcLUEYEVrj+ 6sY6UuV9w9rHscIfGzRqDLBbLkZBO4Y96m/4TnYqvItqpHRsnmu1ubCK8TZcwQSLjGGUVR/4RTS2 /wCYdbH220+WXcPaQ6o5NPHEsRMgghZG6fNkGoz43nKv/oqMGPQDkV2yaDZwj93Z2+fTZxUosljG I7S3Ue0Qpcsu4e0h2PP38XzypJELWML1JLMDSDxi7YV4LPheAzk13rWNrICJ7GBs9T5fWmpp+lwj EenRA9T+7HNPll3D2kP5TgZPGNzuG+ztCe24twKY/jGfaBizABxtVzx+td/Lb20y7TY2pXsClZs3 hjSLl982nW+/plUxilyy7gpw/lOOHjG6lOFjt3I4Lbjge1B8e3MQ4Mahf4eprtLPwzpVnK0kFkgk YcuwzU50LTmfc1lbl89THTtLuPnh2OEXx1qJYiNoiD3zxS/8JvqgOMRDPOc5rvH0Szk4awt2H+5U M3hnS5V2yaXAR7LS5Zdw9pDscR/wnl+uCy2rHOOTz+VLF481B8kJaYHtXWReB9FWRnXTjvPPBq6l loNiTCbayjYfeUjJz70WfcOePY8/TQ4r2WWGPWtOMqZY7M8D+tXbT4c3kwVv7UtfKf5g4z0o0efU oZybvw1HtXhJo4cEH0+ldKkmoMAFiitUdcMZMY/3QK6FNs5HTitjm7rwpZwyeVca/ZRqTk4Ybqsw eBbie3X7FrkckZ4U7gQw+taVx4T0mfDCysZWxgkHqffmoo/D72VsyWlvaBV+YopJDY9OeKacu4pR hbQw5/BU8dz9mGrW4cdVaQZqpN4Pniyz6laEez1V1rxO1xcJYalYR2z+ZjdAfuntz/SqC6ZLdSzQ zPc7owGaUNhVGcdO/WlKc4uyHCjTkrtmnpfh+S8uZIkuIwsY5fOV/D3qvqFnBpmpR2wVnWVci4Zt qZq5pdt/Zc1s0dz5tlI5hLj+/wCp/lWz4i0u1vdPSK5O1VcDIOOTWqUmrt6mMnCMrJaHMg6dZyTW +pjzbqFct5cnB+h9at6ZYxeIYnbRrRxEhw4ecAg/TvWtbfD3QLxTLPcXZmUfvAz8D0rcsvBfh/Tw hDXELdVkDfL9anmknqDhFrRHGJ4f1RMyR6ZcMFbADJwff6VvaV4SvrzdLqM9rZoBlFgVWYn3rtLu G7tdPZrCVb60MZDKD8447Vy3g+PWIrqLndbTFlJxkIOw9jmk6kmONKKHyeF4EObeQuuMASqF+f1B H8qz49Ejtb5VuYXVXOd6Lxn6txVf4haheWuq6eLqSaGBG2ytCcAjsQPWux0i5Gs6DbW7TJMrkkSE fMSPWnd2FZN6HOQ6BZ/ahLqOpAQK2SisoGPr1q5qGi6FJAJI5jO0jbUdG3H2Aq3qnhzTwxnht/KZ WAuIOoJ7MKuLeWnmItvDFHNbJxhQM4HWl7wXWxxdxo1tpMDC60i8uZHf5WA6fhSafDZ3E7R/2dM9 x/CJU2r7BfWuobU5L+KzvVkZZopSc56g9Qa6vS7GKS+a8ZAWKBk4+4e+KG+5VmtjhI/DV5cARLYi 1VDjYzZIB5yMVPf+FobeNDA8swjA3um0DPvV5ddl0Hxq9jeHfDdsWRz2z2rWvFTS54BGg+z+YNw9 QTnNK7HZGE2kTWNuUj0955Dg5LYAPrVK3sNTdJZZiLa0j/1gEhLflXepqPmXjRMRy236gjimaMwu riZJlUlcocjqM0rlWPPINOeN5rqIoy7cb5t/APfmrjaBq8ixbZY5Q3aMkbR+Nd5FZrdazPHNGpt0 QYXHGaq6lN9huJXUBVXHT0pXYvmcLPZ+IzADHHPGobCrvA3Vnpf6pBqjWFxJcR3koyB5nGccCukt dYnv4LaVpCXknJGD/DnFcp4h1KRfHE2yHfJbNv3g4wv9cVMpabGsI66s6DTdT1CeB0+1zW0kfHky qG+bucmsu78S39tqH2T7ZfPPgZ2hVXaeh5/GtuG6068s3887xMyuM8Pk1xniW0tpfE8cbNKlp5O4 Rq3zj6+1ZxbubTS7HXw+LDbuGkjmuXTCKJyBs/2uODVq88Q3FpBDcToqwzAqbiD7u7tkdqp+JdPg stEsvIHlziASs7fxFeoP4Vyuna/ex6DdW7IjrJceaVPI8sgdKqbttsRTjzLXc66TX9UstiziOQyj 907DaFPoa0rbxDeTR7hb27qowXRz96vPLa8utS8X2sjRN9ijw8vzfLkA4rpvB90jZjlCKJWkkOO3 zHANQ5NF8q7F5PGkxy5ktAiNiSNyVZalv/Fl7aaHcahFFG6wjcqqSdw+tYviXwv/AKcuoRxq8jJ8 7KPlB7ZHpVW1tNRt/Dt9pd1NC7y48p+o2Nxx+NHMHIrHTWXibUb61hmCwoJI1kBYcEGqHi3xVquh 2EcqNbJJI+wArn8al0XR5rXSNMtJHkJiyJSRgkDt9K5T4p3Bur22so0yIlLs31pp3YmklsdDofxE tNWjxcQ+Q6g723gKCPTPrW7Nr+ngIsd2wZsfOoBAzXiOu6adNltoFIDyRLIyjtnpmtTRJ3fTpLQy onkMZGL9ce3rVtaXREbXsz1V9ZnecLp1xFcRr995cJVG78Wz2z4e4t0CuEO35tx+teUaj4iuJIZL a1ZhE2FdyfmfH8q1dJvPK0WC4Fs09yX5dx8u2pkpJXLg4uVj0mXxHeI0CxNHO0v8KrjA9TVHUPGW o6fpct/cRoiByixgfM2PSuaZLy2lh1Hzf374JVOirnpitvUY0vfEsiSMnkadY7mDn5fMfnP1wahN lNLZIml8T6gfDS6neSvDbMFJKYD5Pb61i33kwXm4eezSRq5Zxlueefes7xOblBpeg21wq+a4nYHg L6En86fPcabdiOBdUYyx7vOlkOA7Zxkeuarluri51F2PSftt0PkASNjx8wBxWfq2iy3wEd0HPdHz jP0xXLLoPiyPzFGoWl1EuWKGUZOPpWjo/j6axtVttYsJSEOBIOSvtWjcbamSjK/ulS48H3lm832O 9miQJukY8c+xri7nxHqEF5NDLPPAANny9SB0r1y7vtJ8Q2Mnk3qqyR71Eh289q5G5Fnfwi11SyEU w4A24JP95T3zWkKcZKyMqlScNWebFpL2dpLiSVog3zSNyRXqml3i6hodvbyzx2bqoVbjywXdfQ1y viPSkstCX7IjLGkoZwOd3ua1biJ77wvDc2ALvAwfaB94d8Vr7NbMw9q/iRqarHZ2Wo2umRb5YZir RvGcAuPaqXip3fTryOBiZVZGYZ6Yo0jUob1IluBkoco38SGq/ifU10y4C3Ee5LgH5lH3vQ5q/Z8q M/acz8zd0PVlv7SOaJvLkaPaQf1zVWW+uYJPJkkby8/KCfuH/CuJ0fVls9WPlSnDNkAciu3utuoQ O8f+sUZ+tawszGbaJrTxHc6aDPbfMo4mgPQj1FbFpqeZhf2B2eZ8zIOjVw8M+JQ34EVuaNIId0QP y5yo9Kp0o72MVVmpWvoTePj/AGxpkc4X5lPzCsnRdRl060ieJioSQHH1rpLqNZrR1xwea5s2hVZI wOD0qIwVrGzqM759RS/RJyAGZdr+9YtzF5OtxOPuSptP1pdKz9kVWParV3F5kcUneNs1HKkzRtyR yOlag9vqF1YuxxHMdoPoa9Y8N3az2LKT8y15VcaW6+LJZkHyyYNd54fL2zEE9aynE3hLUx/ifZMs 9lfRjDxSckelaUV6dS0WIucyKnX6Ve8YWovtIPGSOaxdGRksowe3FZmhqeYQ0E3cgA1q6ZIE1lwO BJzislIy1uF7g1q2Fs4vIpyOMYpMaOgSIJK7jq1c14qjJtrrb1KcV1PYVh+IIhJBJ7rQxI8x0Z2h 8R2FpkiNATz2PWsXxFbCXx1eSPMI4hINxzjjHP4V0q2CxatBcDcSp5rI8bwKNckliT93LGN3GTmp kjSMrDP7RtrLU7i5hnFxbrsLMpIGQMcVWu9Vs21Jrm5tnS6kGyKTIKsMjAwK5/7RNFbtbxny0b7/ ABndWlYQ/bIraKQhxbkfNtwRzUWtqauV1Y9P8TW4uI7GIjiSFk/NK8g0adoZJtMlbywrsQx9B1r2 3W1Kw6Y4z/AD9MV5B4h077H4unIGIyW46Dmh6oUJWZLFqDC4lEG4W6DKSfhV/TJzaLHJu+dzuAXn dn1rCV7hZUWBCyjK8Dk+tWbC4hdmkmMgiH3XA+6R0rNxubqasekzXMtzYeXuZAWC5TqD3zU7W0E4 3yFC4wI3HA2jmuU06/uLqBvtE2IpkIGOACO5962ILq2mtxBEGKsduzuPX6UhG1cakFuIVtNspZTu z2z3ry7xhKT4pnknV1jjACbv49vfFeiC0hsM3bqxkgG6MKeSPT3Nea+L7yTVtUuL2SJ4yCEEbDlR /te9XTV2Z1GkrI5ye8lvr5rm5bezd/QDoKTJ8xNxMe453H0qJIybnC966TTtJElrfajekOtouAvY kdB+tbPQxSuYtpYG7doUZV3MIvNI+UZ6k13s1rb6fa26QZeMJ26ADuB6E5rnxEtr4ffAUySzb1IX l2PAA9sGugRz/Z0sUoCsiRxGQjv12isJ3kzphaKHWt7HqGo2ljFFIrOxa44+bYOmD2FQ61rtjpc5 iWxaa4mb1z5mDwG71Law3ek2pukt/wB/IWkBdsZQjGG9q4e41R7NpEt1ja/kb55kO7YP7qk/zq4x uZynYj1DUZb7UZrq9c+e428cbQOwHapbm4s7y5jaOCSNFhVTzklh1NVrHw7reqSs9rY3EzdWbb/W ty18B+KOf+Jaw47sK0asZJ33E1LXY7KVDYttkXJYh8lj7mm3XjCe705I5JFBj/iA+Yn+tZ1x4dnd ZriSWD5MkpEwNYJJxjPA6Uew5VZjeJ5ndI3TrX2mJRl/MXByThR+Fa1lrM902jWEjGQCQytI5ySe w+lckXNyYYljBYAJhRy3/wBet3cbK9WFo0jaNBjJyyHtVQjGMiak5Tiem3MME1vNaSKoeeNgFH9K 4eLWL7w5CmnTR7XtXy3GQ8RrpNAuxeIjzgCaMZVu59RWd45hjdLa82Ykjc28nuprpOI59blbHVpF imWSFz5iMvoea6OaKDXtMazuMZxmN+6mvOlJt7tlzxniuo0fUDtAJ5Fa03zKzMaseV8yOYnt5tK1 IxTZV425I9PWuz0bVSt+FMgZWUYNReJ9NXVLAXkIH2iEfNj+IVy2lTtDcKcng0or2c7dGOUva0+Z bo7LVYvs94JY/wDVSnP0NaemnIDd6zfOW7tgrdx+RrQ0z5VArr5TgU7s6GKQMhU9xVEwEynip4m6 YqwoXr3rG1jpTuS2qeWgAqy3zRlfWoYmwMVLvx3rFo6IvQjW1DXCyMOcVt20WCCtZInwRkVdttSW IjIzWU4s2hJI2ZrZ7m0MeM1TtdGkVSoXHNSr4ggVR8hB+tKfENuT0YfjWXKzXmRbg0YqfmNacUCx KF64qpZ3y3UW+E7l96secccg81BRZLjFVLpYp0YSA4NQzTTA5QBhVaWWaVf7ppNgipLpELKWGFAP esvVPD9tOp8zJOOtaUhmwMyDNQSEsCZJ1560rjucc/hGyluQiyEDuSOlaFh4e0mCUxNfGIA8hl61 cuXsgxD3Kq3qKzp1gQHZfxOP7r1ErsSlZnaXq6feW8EYvY/3IHJPXFcT4v0jQ7xjK2olZh029KyL /UI1XG4Ej+70rMu5jHtaWJAGGRk9RTuxe0sUnSGG9ikaXzUjyGCt9+s9naN3WNB5TNlVxwvvXSQa dbTxRyymFUlbG7dwn1rQk8I2L2RuYNTtyMlU7Kx9M0rGkZyMKyvld9rlWzgqo42nua9I0ttPFv5v lGEKAgBwcn1zXLad4XeKWKSRoJVI3fu3BxXSyWUvklY7YsoGeBWdm5WOhztE1ZlsmaJTdxqu7cCG 7d68x8XWL6XcyW9uXlW6fcT97f7t71uXFo88jBbSVmQdApGK5+4ivzcM0Vvctt+U8HgVotDJvQxo fDrvBJLPdRw7R0J5PrUsFvBBbS2Q1CZrWRTkbeSf6VaNrcvKBJZOD2DKa19K02ObCXFrcRMzfI6D 5PxzTd2Cduhm2FxDLZtJNHKgscG3iUZDnplvwpJdSjaa2SO2mMKSeZJn+Pv/ADrdfQNQ3YhsnI7G s+40+e3AadChzjGOlS0CnLZGN4m1vUdXiEEatFEfvEnlh6fSuetrIw3KSSpvVTkqDjNdhPYSSRl9 mV9az2sQapOysZyk73Zs2HiS6jtlNvHHER0GSBitGy1O8uCz703EnJMx/lXML+5TbtPHvTo7shiF BAxUcpoqzMa3isHkKvDOCOJNkuCT9Kdqeh6dH81lcOcpuEeNzD64pr2+kybsxSRuTgAFiTWnptpr 8UG3RrSZYs8MbcDP1Jrq9qrbHP7N33OXNtdaeyXCb0deQ4HStWO0k1e1iuJVMKwnYwVDkjGd/vXZ aX4a8Q38x/taaxtY8ZLSRoWNaMmia5BOLe01uxNswwxK9P8AgIqOa7NLWMfwxdrbwhJk3bpDiX/Z xxVnxCseoWlzCfvPD5qt/tL6V1umeH7e2sBFPLazODlnWPAzWT4g0CWS2b7CI0kwdrg5HPWt4SUt Ec04OOrPHLs7iso71csLjZIDng0ahpVzYEwXUZUjoR0NRW0ZUDnpWsU1K5lJpwsdfpt5k7W5UjBB rC1XSDZamWh/1UnzL7VYtJCMc81sui3tntb769DXZyKaPP8AaulIo2IKoA5/Kti1nCnAGMd6orZS RKCaeCBwa2UdLHHKfvXRtw3fzYq2lznFYcU+3pyasw3JLckColA2hVbNoXO2myXhxis03IJx1qK4 mfbuUGsuQ39q7Gibxs9SPepopLiY4jK8dcnFc59slxgg59hTRNM39/NS4AqyW52UEORuub23iHpn JrRgudDiwJJ1mf3PFefYuR/Dke9JsmyCyHBPrWMqTfU2WKUdkevQX1sI18jCIOgU8VN/aEYA+cn0 rj9AlN1AsECshUc8ZFb66XNt/eOAR7VwyTi7M9GFTnimjQbU0XLcNSLqMD1nPZEdWBH1piWSBs78 H61I7s1isEuCCpBqrcaYkoOMc+lQYSMcvgetN+2BTgODj0NK4ORl3vhyI5JRs+ormb/RPKkLEyHH QEV3jX20YY8e9V5p7eYYdVzQhNo8rvkYEqdwJ7AVjyxtvy24n3Neq3+l2coL7Rn1xXH6nZ28e4Iy 9ehq0kZuUkcwm5GOGOD1GeK07eEXflxuWdV6LngfhVSZQr/d49Qa3fD9sGcOQcCpnojppNvc6eyi js7RTtAbHaqr3l08jtbFzjrtJ4qLUL0rgAHaO3rUMGqxRWf2aaHchbeACUcfiOtRGPKiufmkVb3V tRhldzcTo5PUnBxWdH4k1U3iMly5kZtu4j19fapr7Xbj7Q0Sn7RayLgrMAWX6N1zWTG1xbSs0UmG OdjDqo/xqkrjbsdjplpr63byx3lnKrN8zeYCcd8A12kN9bWFyFuLuK6MahmjKgFPfPevHprnzGRm LLIq7cocbvc+9aWleIL2xP2dDFLHIRuMqAkAdsntTsw5kz1hvEOmz3G1rmFAefmOOPapI3sL92Fv cwXIB5U4JFeT6r4suLrUXMOnwwj+FQocfXNavhnxDNBcFbgwQec2wRNDsJPZs+lTdlWVtGdle+GY bgfurqeDnI2EEA0HwxpssapcWySP0MiJtP1Nc/rHiDVdGS2s4b23nurhz80aDy0GfU0tzqurQXAW fV7dRHGJZTGgOB6fjTuFmyLWvAUiJK+lDeT91ZWwB+Ncbd6fe6ZcmK+spoXxxkcH6Guk1PxdrLCU QXUSKyZLKVcRj/E1lWmr3dxI1vJrMckUago08eQ3uAehov1J5E9Dv5orKKTdNPHIB0AhUf0qrda1 YwZz9oYf7J4/IVvutozYFrn/AIDUctlbNx5Kgn+ELk0xXZzVjq/huQYvRM0merAitaGx0G9k82zU MT1AJq6mm2kXzNpnmH1IAq5BLKBi00+KEDuRigAFoFtzHBYqikdc1zep6DqhbfYsFP8AcLcV0kgv ZM7pI/wNUbvTL+RcxSJuPTBq4ScWZ1I8yOPvtFuL23aHU7Mq3Z15Feea5pU+hTnzEJiP3WxXrklr r9sTuw61Qv4hqFu1vqNsAGGMkV2xnzI4JRUHszye01FPbNatveM7DnAqLWvCFxpU7Sw5e3PKsBnF Z8EhRgMkVtTnJbmNWnCesTpRcMw5bNNL5bHeqMUh2jJq5Dk49a6ua550ocpYitZZSDyBWtbWCbRk c1Jp8Dug3DitqG0UDpWE6ljqpUbq5mraxrztpr7QSNjbfpWybcdqhe1z2rP2hs6PYxX2q3ERI+lM LE5xGQfQCt5bHIxtqzFoksv3Yjz3xSdVAsNJnLMrHG2E59WNLEk7yquwYJ6YrtYvCrOB5hVRV618 NWkJBbLHNYyro0WDbYzTYZLe0QhdgxzgU+e7fkLIR9auvalBiNzt9M1TmtyvO0fjXG9WeilZWKEs 8jnLOT71Xa7VTtDHd61daESHHI+lRG2jiOdoY+uKRnKL6FJlkkOZHIB7CmSSmFcKharkpAwo2r+t QyKoXcZQR6CkZuBnrcTu5yuF9zVlRLwMofqaryvCMnPPtzVF76NCfmwR3ppXOdvl3NafSpZ0YxTe Wx7ButYX9gzx3ROoo88DcDyzgr709tegjIIkY/jUieIXc9wD0zVcrGsTBaFHUvCETSb9Nkfb12tz UkFvNptpiRMN6it7T7k3R3lRn1FT3axOMSDHvWXxSsdntEoX7nLLPpd9Gq3b3MF4rZ89eUPpxU3i Sztr9Yp9JuBv2/vih6n1Aq7Jp9i78Fcn2xUD6NDklGXPsa0epKrpHJzy37uFuFjJHGSuDTrW3PnN 9riEkRHymKTkH1rdn0jd92XB96qSaLnkucjutUkHt4mU8VvFKWDSHHTimpJCJyfm8sjoB0NaR0mX oGY+xFQtp0in7h/KqsR7dFdRbTPGhJiOcFu31rqJfC0k1oFg1mG8AHy45/WucNm39wj8KTyWT7hY H1FHKNV0NvtDvYJCLlJGUejZFQJFNArsQXZhggk9PSrYubtBhZ5foTUMk9w2SxyfcU+RD+sFaW53 W8EJt4NkIPUEE59fWm24jdiGcoAPvBc5p7gvyyDPrUcaAOeoo5ClWTO3n1/xXK+Y7CSJSeMjpUlt rvidUZFhRZGPDyHn9Kv4ubmMyzySBTzyD/Ks6fzgx+zfaD9W2iuY7Ca5HiG6hImvgrH+5nNR29n4 oiT9xlk7vK5/lVJ28QtG2LyG3TsC+Tiue1G61e0cvJrr8f3DQmJnc6fpuu6rOY7rVTEi9REMn/61 dTpmnJpIOLmedz2dsk14zpviHV4SUtLy8uCxztVcgn3rorbWPEkkyNqk8sMP/POIYY0xHqzpLIv7 yZYc/wAJOTWfc6NPODtPmD1K4rnrbxdZ2yqqaXcs/wDebJJPuTWpaa9rGqZEWnSJH2ZmwKuMrESj cp3Wi3MAZXjV4z1U1xmr+DlklM1mhVu6Yr0uNFibfqLj/dD1Y/tPTFGFS3HoCRXRHENHLPCxltoe K/2TPA2JI2BHtV+ys38wEjgetenXi2l2pxaqc91rAutPSJiyR4FdcMQpLY4KmDcXe9yvaAIoyBWh G6ms4EL3qaOTnrSkrmkJW0NJQpqRYgT0qpFIPWrSSjisJHVFpmhY7Y3G5A1bi8KMADNc3HchCCDV 5NVAADZrGSZsmjVIz25pnlk1Ujvg4ypzUguHPQEVmyyRsofmpPKR+eM03e7feGRTuAMrUjKk9sob Oc1XkiVlxjbWiZlPDKKhk2nsAKQjIa0HJwCarmzBb5kP51vJArLlUH1praYj8hxn3NAuU5HUbEgf IjBR6cVzd5prtysZ98vXpc2jKwO6Qmsm50JGJwxz7U07GM6KkecvZyW5Iwqg980kMZ81R5hbHQV2 c/hpZT80bP8AU0608MJDIGSAA1Tnoc/1b3thNLR4rTOD+VNuUupWwPlHvW4tm6IFCY+tRyWb/hWc NEb1KXMc/wD2dJ1eT8qY8CxrzJ0rVu7OXafK4Nc9eWV4GO4sa0WpzTpqPQdLLGowHJ/GqjXpj+6P yqL7LMD8wNI1uR1GPrWiRzyRJ/akrH75H1pzalLjHmZ/CqMibKgaXHY1aSJu0aD3zN1bP4U03eTy R+VZrSk8Dg1E0rVSihOTNN7lT1x+VQPcJjoCaoNI3rUZkNPlQczLjzr3UGmRupc4UdKqFzTon+Y/ SnZFKUjuNTa6w5utZQOOSq8AflXIX+pziQJb3kshPdVPNPg0WW+BuNU1BLWEnnceW+gq7HqXhnSQ fs2+7mX70j9PyrzT6Eo2tle3j+ZJ9oeMDlc4z+NEtrZ2j+bdWu9F5IeTPP4VoHxBFqLBY5HiibuF wKt2eo+HdP5jiN3MDlnk5ANK4GavibWEjUaNY+VEe8cHb61Rn1XxbJIWkZ0z3YAcV1L+PLbac2xE Y6BcDNRyeNNPa3WQ6dvLHGM1SkiWjA0+W/Fws99NPdlOkZcqmfc1q3/ijWbs+T/aEdpEo+7COgqr N43sjlU0NN3YHJpI/FZIG7TbWIkcAJnimxGe9/dzIxe8nfn/AFjscH8KSO9kgKNbq0sw7uc8/wCF aVx4r8sKr2VuuV3Y2ZxWXFr81xdNstYnJ9toxQI6nT/Fep21vuuJLc8fdHBrqNGu21yMM7FM9QFJ /WuD0i7imuz5xtYXzgRxLuZ69b0Cy22ocuqIP4R1qoza2E4J7lWXwwjjcpY/hWXdaJJBnbniuvmu EGV87FY13I2Th8j610Qqy7mM6EH0ObIlibB7UC6ftV64VZM9jWVOkkROBmuqLUtzhmnDYtLdtkVM tyQOtZSNIexFWFUtjcaHTRMarNW21IwSAgZHpXQ2d/BdIC5CH3NcggVeeSaeHbP3sD2rGVK50wrN bndLGGGUO4Uv2XPWuPgvZY8DzWA9Aa3rPxBCqKjA8dyawlSaOiNWMjSWyUtyMVIbKMDIBz6mq66t byfdlGalF2rD5WB/Gs7WNLkioE7CmOqnnApjTZqF5sHrSAl2g8cfjTJIRnqMewqHzu+RQJie5pXA k2R4+7mmjygfu1E5PrSxoTyc0NghZpV7JVKSRf8AnnUs24Hg1SmklX0pkMjmk9ErOuHJJygxUtxf PFnMbEe1Y13r0a5BibP0po56k0LOo5IAFZ0wRv4hmqt3rSyZwrCsua9LHgkVtFHDORozIORkVnTx oDy1VjcyZPJqN3dvWtUjJybJW2UwlKgYP1qNiR1NVcXLcnYqelMOKiycU0sfWi5SiSnFLF94/SoC TT4Dlj9KLlpGPJdySXW9iXOeQ3OKsxW91dyrtXC9cAcfWpVEEG5xGSCc/MOtSrqyxxvLk+iovGK4 G+yPeS7lqDTLe3iLT3B3joM8ZqtJMsallbcq9Aves6WeSRGMrFQc4TGa0LDRbu7SOKKMRluTKx4U VNu4/Qq+bkK0rsCW+XHQe1WoJktnO2Ey7z15wDWg1tpGnEo2++mU/NxiMH+tS3gmuvIa3iAZ2wka DgD1pOS2CzMu6vbq3uSkaQkHgYHINZ739z8weQmUH8MV2UXw61PUUDR4Rid28nBqxZ/DTUNN1GOe UQ3KhslGOM1cbWJaZyFhpWpatkRwTMrkDcAQoHrXonh74ZRSwLJqPnSYGAqnaMV0+oa3D4fghgFr E1yyZWKMYVeO9YOs+Kr1fJtrq6eHzVDsYuqnsB7VEppG0KTkb1l4Y0PSnC/ZraJuxdhmr0uqaXaY gjvYkOM7Fbk/SvH7nxAzSGG8l8yZ3G1yc7KoXutJPrFrLKEfyJMCaLjcPTHpTTk+g5QjHdnr154p 0qx2mcSlCcNJjIX3PfFRv4l09yvlzWyo2MOXB49a881S7mt/FU2m7T9mv9m5lGW2kdqf44sDaLp0 SWYtrVwY4mAG9m6YNOMnohTpxs2uh6xZLpV3GHa+hlJ7K4qaaxsmXEcZYeteYWPh/RbBDBdO82ow BWnHmmMDIzx7CoR8Q5tN1eO2tS50zG0JJnOP7wzzVxqNuyMp0kldnf3OnRrnauKzpIvLPGauWl+m pW63NncJNC3cH+dOkQSjBGDXZCZwVaa6Iy2lx2NRNdBf4TVmeEoenFVHjU9a6Y2Z583JOwn270pR ePjIqFoR2pnksOhNU4xMlOZZ/tBl/iwasQaxLGRtdqzTbsfemtC4H3iKzlTizSNWpE7Gx1pZFxO3 PrV37THIPlbNcEonXoSBU0d/cQHhzXLLDPodsMare8js2kI6ZqL7S4PBNYtnr8aDExyfXNaEWrWs 7AL1Nc8qUo7o6Y1oS2Za+0seuauwzHy+tUS69VUVJ5hCcCsmjVbEsjq3WoDGrZxn86iadh2qI3OK dyHIdNbB+MGs+fSVkz8oz9Ku/a2PemPclqaZnLlZhzaDnPyp+VZ82gyZJKqBXRSTv2OKpzSSheWr RNnLNQOffRZWyECZqlPo06HBFdBJOV/iGaoT3j9N1aps5pOJhyaZPGMkZ+lVntpB1H51rTXhH8Wa oT3ZY8mtFcz5l0KZgI6nFRtEfWpXm9DULSZplR5hpT3pYhhzz2pjPSwuN547UGqTK28SSyJnBJO5 j0z7VDp+kXeo3wtrWNpWJ+Zuw+tdJpvgbUdRwEieOEtud2HJ+ldaNCk021ECyR20eOQn3m+prz+a 2x73Lfc5+Hw7pujbpNQk+13GOUT7q+1QalrEUaBdvkwkfKFGOK6O1sIY5G2hZAe7t39arXfhZLuU Mq+fK3Covao33KsecyX80gdYVO3PDEc4rrPC+tSWyOLez+03fG1SM4/wroI/hw7hWunhtgP4Qcmu i0rTdN8M2/7sq792bjNU7Eq6LWgt4gnXzbmFIlP8PpWleiRFzJMin61yOs+OZd5t7WVmkJ2rHGOp rm5rjUbq+23N05Ucjachj6ClzKJapynsi/4n1K30rXne4k+0iRAI8H7ueprkNeun+1p85V1XdG+c 7l7fhXQ6zodteWqRSPJNdhx5jLyVz0HFc1q+laZpGoLa3FxPkR7iRyQey+1EOV+ppUU4K3QoyXS3 Vo0UVurXMrDfxuJPqPSk/wCEduoHi+1lbRpeYlkPzN9AK6jwtpl1b6gZ7LS1aGX/AFcshOdpHQCt pNF+23/n3UQF1AnlRp5gIiH96q9pZ2RHsrq73LmhWB1CO01rUJPs0sUJWR9oIO3gE1gavBqfjTVr e3hzHa2zki5k6deuK6u/t10XSoIWja6j3gKjttD/AFx2qO31TztQS2e28mILk+SwwgHXJPWsk2nd G7SaszPn8Mpc63PeNIJbsxCOPnCMwGNx/wAK5PxZot1ZrC8wkmmBIaXHH+6B6V6Jqk80qyfZoVhj jTcZSNzY9Co71kzeH576JhD9tmllUMzysFWIdeAfX3qoyaepM4xcbI5XwBrT6Zdy29xuW3n+UZ/h fr+tepWElpe24ZZmWbujDBFcBrXhVAJWkvVtiFU4ZuXfHXjjj2q9pvji0tdMi+3GWW7iGx5o4fTp n3rqjVVtDhlRd9TsJos5UjOKoyQAHpWZL4xN1bQyruWNQDHtT5pD/tKOSKqW/jhLm+a0e1Msz/6o xjaGPoQelawxCW5z1cG3sbfkr6Unkg0ljLdTxyfbrTyXX7pRtyuPao01K0lkWPeY5GzhJBgnFdEa 0JbM5J4WpBXcSQqF6DNN2j+7UuR2GaaZAOOlbHMyu8RaozbjuoNXflxktiopJ4o+rDFMhpbsovEB 0jGaiRriJwypjBq3LqUCDgAmqFxqyg5GPz4p8l90YynFPRnV6dq8JgAmOH961I7iKdflYV5hJrYV s7xmpoPFDxEFXPFcVXDK90zvpY92tJHossG7oarPAR3rAsvGkMq7bjKt61Zk16FhkSjBrjlFp6nX 7anJXTLsi7f46qSy7emTVNdUa7dlto5JSoydi5xSGe4aMv5LooGSWHakZSbfwobNczE8DAqlPPKc 5zUjXhIyJkIrPu585/eA1pE5Jakc1xtzuYVmz3oyfmpLiRGBDE59azpSM8NmtkRy3JXusk4qBpia jY1GTVXLjBIlL0wvmoy1NLGi5ooj80+A/MfpUGTUkJO4/Si5aR6jo/xHj167ewW3W2mxmJUbIb2+ tZGr3dzfXhtY2YzMcBFGTXCGG60nXIp0XfLG3mYiHAH1rv8Awz4uaMTS2mkRT3EhyztIAU9yfSuO cLM9iEuZF3RfBF+JFlv7pkB/5Zjk12sFiunwbIVw5HOOWP41weqeO9YjiNtD9gS+JIzCS+4e1c1d eINUlXyp9fnKy/6w26hQD6ZqFY05ZHqDSWguGF5qFvEw6x+YC1cn4r1yziV44VfIGQ3dvpXJ2d5a WKSSW9oAznYLqdgzk9yO1VpYLXVdWEkupPM7L8wUY2joAKXUrk08zT8NBZLifUbmVIWm+WAuw+X3 /Guth09bu3dbSWCNmG3zUOSAeuK5q20bT7W5RbURPsQEtMM49fqa2LJYjGI4LaRHZznP7tR9cdKz lZu6OiCcY8pPdXGnaYIFhvI4I4ZNruefMbtuNVpLfRNQuHa3tFnum4LMPlJ65U9xVa612xuLqPSr WyWaMHEh2ZRmA4HuaqXln4mtpY4/9EtgXBCpgFFPYntxVJfIm6fmdIrS6dI011fRmNIuUQ5UewAF ZVvCdYvpdSsr6QBgFwVwqge1WNPjuJbhIru5y8AMheMAK2Pug1iC9mRLuFTL57Ocs42xgdwAKSQN 6j9WvpLG1+wreySXFwxXeDvZV74+tR6b4lttIWCC+le4tlXBYRdT6f8A16J9O/tCzimaSKEW6cSx DlfTBHUnniqOs6hpUCRRw2zXKsqGSSRvmYgfpVpJ6GcnJanc6X4ji1BmGnRHocTv90enHc1jLfS3 tw1pp76g2pTvtl81cBR356YrnLbxkLe2VDaqpX5diHAdff3rb0fxfbyfaQEmnuLmQMEReFJ7A+lJ xa6DU0+pFd6Dd6VBdwySefcHIhkc4C569ali0fWtL8PLPFexSs5I8tYgxcntmtaaD7fbzSX/AJSB Zcb3bKIR0GO9bccy28dukMm1olBIHv7UuYbgjyu+XXo7kRT2T72PAjjIKmpI9C8S3AQtYzKzchyA On8q9Cn0ySaW4mutTv8AMZ3xbX2j9Oteca7darbaoyPc3JbO9SWIwPQ1rGV9jCUOXVm4Nd8TixaG aeBTbJu3ZG7H9TVGSDUdatZLybUfNWMgyMsfAPQZ5zXOSXEV0AcgSE5bdT4YZJQTa3TRseShYgmq 5bE87Z1Oh6z/AGCGt9VuXkt2GYmGSwP+BrY/4SzSZpAkMlw/GSfL+7XMrbXl3bZjlid9v3XOTkVX mhe2VfMtw8jHqHxg+4raNecVZM5p4alJ3aOim8U6W0pjR7mR88bU4NV49YsL2QgTSwqDhnkHyrXP vNP5hVbYJ/usKJvtFvEhEbeTnG4D/OatYqqjKWAoS3Rq3V9ZRBmS7aQfw4HLfSs1LmS7uVghDGSQ 4QetUPsMM5B85i5/hYEEfjVqK2srGLN29xLk4BhYDPtQ8TUe7BYGitkXn0LVY/3k1hcvCSVDRruy arxaTqsrHy7G6K5xuMZHPpXeeGprBYWWwn1LT3Me4/aHDKw/2SeBWnocrrZzltekN2zEAyMrbR2w BxzXO8RI6VgqbR5Lc/bLN9tzBNG2SMMtOtb95J44SzDewXk4617AL2ymSJJYorlpDtLNtLH8Peqf iDQ4bvi302zSWPDK2ArAjofpS+sX3Qnl8ejOh02xt9H0y3FhGywwuPN3D5mJHJJ71y3j+5uLHTZr 6F0SZX2lcfeQ8VcsY/EsF+t5qWpwLE0eBDtIAPrgdap36p4hsL6HWm3yZxHJbg7SOxA9axW92dij ZWR5za3MsNsu52Jb5gM/dB7UPfN/eNaereHEtbeOWzvlNuAELTDBLd/yqnB4UvLt18u9sij/AHH8 0YY+mOtdSqRseRLBT5ndFNr8dzURvUNQ6jpl7pdw8N1CwKfxqMqffNUfMz3rRO4vq9tGan2hD/EK N9ZW/wB6kW4YDFO4nQtsX91ITVNZ3Zwo5Y9AOpq/9hvgjO9ncKq/eJiIxRcXs2hmc1LbnDH6VW3c 46EdjU0B+Y/SgnlOh1l5klMXyxArhvIG4geh961I10zTtDiiS1eOMgNKXO0kn+83f1xRRXnPXfqf SKy26GLNLYWJWa202URBstOzY8wd1FYOp6t9smU21mtuiHIxyT9aKK3pxT1Zx15yXurYoSSTvtDM zKOQD0H4VcsrLUVdbu2tjt7HHB7cUUVU3ZEU1zSPRdL0pbC1SXVpEF86bkhj5KH1+uKqyTXN9N9l tI5Xj3ZBk4Mvrz/SiiuTc9BaIkiji0xS10EF4G2xRA4VMdzjqaLxXur5bmZXjaVR+6zncR7e9FFJ lLuJGksloEjjCoJCz5yCo7VVh2yvIWSQkfelP93+7iiikUndE8UFxdwGIAW0KyjykUYT2JPrWdrv hDZA95dXWZck7UXPyj+tFFawbuYVYprU5q10y2eCVpzdeZ1iCJkY9TXQ+Gpb+3iNjDp0oTG66kfA IXrx6UUVrN6HNTVmrHV2ttJ4nsAlvBJb2cUw5lGBn1980zUb+VN1ppCtJcI4E8ix7m2e1FFZW1N+ ZsnGqDy0t7i1uIWkkAZpFwCB05q9qUVrLEE8qMFjhyy7mx2IoopPQpO55n4m0RdOu2kjhiktn4Dx H9ayo7tpAsLRNLj7uAAfzoorphrHU46qUZ2RraXbmcOIJLoTDloQnP5025vbmKYwajEdw6qwGaKK X2rC+zcaAJ7cwWpEMm7jzB1/Go2u57BhDPulB9/lz9KKKq2tib6XHRSPeOrRxMkYyGO75RTJra0W 8SJIpJkb+OMnGfWiikO+hGbMzOVN1cMiE4jXPSqu5RIREZkRsjOeTRRTQnoXNI1e58PaiJ7OEzzb cKZgT+Qr0Hwh4juvEssyajEFuY2zsUYLLRRUVIq1zSlNp2OgvnnNs6sgMathSzflVG10TVGuA26O 2jCg4zn6kCiiudHU3ZGpd6dbpCIfsizyM2PmA247msq7stJt7XzfssamJtqgIOD74oopiWpyeoxN eauljpNvMDdqY5iWyjH6HpipvEPgmRbBFA/fogOIouMjrk96KK0u1axlyp3uZumeCdOeA3WoXlxH GibmiMe1j9Kmi8A2FzKwt7q6DKu9Yp4tgkHoG9aKKfPLe4vZw2sX9O1jwroLraTWE8bxMCTJGC27 uSfSukHivTluUeS9KLKu7LLuRvQAfzoopuC0YoztdWKN3c+E9fZjeRxFUPlRNCPLOT396yJPhvKJ CbG5dge0kfb2PeiipUpQdkypU4TV2j//2Q== --b1_54fae03ea6ef84be288579a4d460eca8--