Date: Wed, 6 Dec 2023 10:36:27 +0300 Return-Path: support@newmuslims.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Message-ID: <4e204b6a3693831438ad417eb6ad6a9f@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 35.172.165.64 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_4e204b6a3693831438ad417eb6ad6a9f" --b1_4e204b6a3693831438ad417eb6ad6a9f Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_4e204b6a3693831438ad417eb6ad6a9f" --b2_4e204b6a3693831438ad417eb6ad6a9f Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 7 :: Lesson 7 Ang Pilgrimo (Hajj) (bahagi 3 mula 3) Deskripsyon: Isang madaling sundan na gabay na naglilinaw sa mga mahahalaga na dapat malaman ng bawat bagong muslim tungkol sa Hajj, ang mas mataas na pilgrimo sa Mecca. Ni Abdurrahman Murad (© 2016 NewMuslims.com) Nai-publish sa 27 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 130 - Nag-email: 0 - Nakakita: 4261 (daily average: 2) Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Pag-lalakbay Patungong Makkah (Hajj) Mga Layunin · Upang malaman kung paano magsagawa ng Hajj. Mga Terminolohiyang Arabik · Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha – Ang mga pangalan ng limang pang araw-araw na pagdarasal sa Islam · Hajj -Ang pilgrimo papunta sa Mecca kung saan ang mga pilgrimo ay nagsasagawa ng hanay ng mga ritwal. Ang Hajj ay isa sa limang haligi ng Islam, kung saan ang bawat nasa tamang edad na Muslim ay kailangang magsagawa ng hindi bababa sa isang beses sa kanilang buhay kung nasa kakayahan nila ito sa salapi at pisikal. · Kaba - Ang hugis-kuwadrado na gusali na matatagpuan sa lungsod ng Mecca. Nagsisilbi itong bilang tuunan ng direksyon kung saan nakaharap ang lahat ng mga Muslim kapag nagdarasal. · Talbiyah - Ang pahayag ng mga Muslim na binibigkas sa panahon ng pilgrimo. · Sa'ee - Ito ang paglalakad at pagtakbo sa pagitan ng mga burol ng Safa and Marwa. · Eid -pagpipista o pagdiriwang. Ipinagdiriwang ng mga Muslim ang dalawang pangunahing pista ng relihiyon , na kilala bilang Eid-ul-Fitr (na nagaganap pagkatapos ng Ramadan) at Eid-ul-Adha (na nangyayari sa panahon ng Hajj). · Tawaf -Paglilibot/Pag-iikot sa paligid ng Kabah. Ito ay ginagawa ng pitong pag-ikot. Ang Ika-9 na araw at Higit pa Ang ika-9 na araw ay talagang isang mahalagang araw, kaya samantalahin ang bawat sandaling ito sa produktibong pamamaraan! Ang isa sa mga pinakamainam na bagay na magagawa ay ang pananalangin sa Allah para sa lahat ng nais nila sa buhay na ito at sa susunod. Maaaring isipin ng ilan na hindi nararapat humiling sa Allah para sa mga kayamanan sa mundo, ngunit walang kasalanan sa paggawa nito. Sa katunayan, ang Propeta, ang awa at pagpapala ng Allah ay sumasakanya, ay nanalangin para kay Anas, Kalugdan nawa siya ng Allah, na sinasabi:“O Allah dagdagan siya sa kayamanan, at bigyan siya ng maraming anak at pagpalain siya.”[1] Pagsikapan at gawin ng bawat isana magsisi at mangako sa Allah na sila ay magbabago na ng kanilang buhay. Sa paglubog ng araw, ang isa ay dapat ng umalis sa lugar ng Arafah patungo sa Muzdalifah. Yamang ang sinuman ay maaaring kasama sa isang grupo ng Hajj, at maaari silang umalis nang nang mas maaga. Pagdating sa Muzdalifah dapat magsagawa ng pagdarasal ng Maghrib at Isha (pagsasamahin ang mga ito at papaikliin ang Isha sa dalawang yunit) para pagkatapos ay makapagpahinga ng maayos sa gabi. Ang isang karaniwang pagkakamali na ginagawa ng marami ay ang paggugugol nila ng kanilang gabi sa pakikipag-kwentuhan, pagkuha ng mga selfie o pag-surf sa internet. Ito ay hindi nararapat, tulad ng Propeta, ang awa at pagpapala ng Allah ay sumasakanya, ipinahiwatig na ang isa ay dapat igugol ang gabing ito sa pagpapahinga hangga't kaya nila. Ang isa ay dapat magpatuloy sa pagsasabi ng Talbiyah sa yugtong ito ng pilgrimo. Ang ika-10 na Araw(Ang Araw ng Eid) Ito ang 'puno ng aksyon' na araw para sa nagpipilgrimo. Ang karamihan sa mga ritwal ng Hajj ay ginagawa dito. Pinakamainam na sinusunod ng isa ang mga ritwal sa araw na ito sa paraang ginawa ni Propeta Muhammad. Sa paggising para sa pagdarasal ng Fajr at pagsasagawa nito, dapat samantalahin ng isa ang oras na iyon upang manalangin sa Allah, gayundin ang magtipon ng 7 na maliit na na mga bato para sa ritwal ng pagbabato na magaganap sa araw na ito. Ang pagkuha ng ilang sobra ay hinihikayat. Kadalasan pagkatapos nito, dadalhin ng grupo ng Hajj ang mga pilgrimo pabalik sa Mina, kung saan babatuhin nila ang pinakamalaking haligi, na pinakamalapit sa Mecca. Ang haliging ito ay kilala bilang Jamaratul-Aqabah. Dapat alalahin na ang mga haliging ito ay hindi ang 'diyablo', kundi isang haligi lamang. Kaugnay ng dahilan sa likod ng ritwal na ito, makikita ng isa ang mga pinagmulan nito sa kuwento tungkol kay Propeta Abraham at Ismail, sumakanila nawa ang kapayapaan. Ang diyablo ay lumapit kay Ismail at sinubukan na kumbinsihin siya na sumuway sa kanyang tatay sa tatlong lugar na ito. Ang pagbato ngayon ay isinasagawa bilang pagsunod sa utos ng ating Propeta. Sa bawat bato na itinatapon ang sasabihin ay 'Allahu Akbar'. Matapos ang pagbabato ng Jamratul-Aqabah, ang isa ay maari ng magkatay ng hayop na kanilang iaalay. Sa panahon ngayon, ang prosesong ito ay halos awtomatik sa pamamagitan ng malalaking korporasyon na nagsasagawa nito sa ngalan ng mga nagpipilgrimo. Matapos ng hakbang na ito, maaaring mag-ahit ang isa o i-trim ang kanilang buhok nang pantay-pantay. Para sa mga kababaihan, sapat na mag-gupit ng isang maliit na parte ng buhok. Kapag nakumpleto na ang mga gawain na ito, ang isa ay magtungo na sa Haram upang magsagawa ng tinatawag na Tawaf Al-Ifaadah, at ang Sa'ee ng Hajj. Ito ang limang mga gawain na dapat gawin sa araw na ito. Kapag ang Tawaf ay isasagawa na, dapat ihinto ang pagsasabi ng Talbiyah at sa halip ay sabihin:“Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaahah il-lal-lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Wa-lil-laahil-hamd”. [3] Dahil sa walang hangganang habag ng Islam, binigyan tayo ng Propeta ng mga pahintulot na nagpapadali sa atin sa dakilang pagsasagawang ito. Isipin, kung ang lahat ng pilgrimo ay kailangang mahigpit na sundin ang utos na ito, napakatindi at napakalubhang pahirap nito para sa mga tao! Sa katunayan, ang Propeta, ay nilapitan ng mga kasamahan at nagsabi sa kanya na hindi nila ginawa ang mga gawain ng araw na ito sa kanyang pagkakasunud-sunod. Sinabi ng Propeta sa kanila:“Maaari ninyong gawin iyan, at wala kayong kasalanan!”Isa sa mga Kasamahan ay dumating sa kanya at sinabi: "O Propeta ng Allah, ginawa ko angSa'ee bago ko ginawa ang Tawaf!" Sinabi ng Propeta:“Maaari ninyong gawin iyan, at wala kayong kasalanan!”[4] Kung ito ang unang Hajj ng mga nagpipilgrimo, dapat silang manatili sa kanilang mga grupo. Ang pagkawala sa anumang yugto ng Hajj ay isang hindi malilimutang karanasan na ayaw mong magkaroon o maranasan! Ang Ika-11, Ika-12, Ika13 na Araw Ang mga araw na ito ay kilala bilang ang Araw ng Tashreeq. Inilarawan ni Propeta Muhammad ang mga araw na ito sa pagsasabi: "Ang mga ito ay mga araw ng pagkain, pag-inom at pag-alaala sa Allah."[5] Ang pangunahing pagkilos na gagawin ng isa sa loob ng mga pinagpalang araw na ito ay ang pagbabato sa tatlong Jamarat. Ang mga bato para dito ay dapat tipunin mula sa Mina mismo. Ang isa ay makakahanap ng sapat na maliliit na bato na angkop ang sukat sa ilalim ng mga karpet ng kanilang sariling mga tolda (tent)! Sa sandaling ang araw ay gumalaw na mula sa pagiging tirik nito, oras na upang simulan ang ritwal ng pagbabato. Simulan sa mas maliit na kilala bilang 'Jamarat as-Sughra', ang isa ay babatuhin ito ng pitong bato, na nagsasabing 'Allah Akbar' sa bawat isa. Pagkatapos nito, lumayo ng maikling distansya at gumawa ng isang mahabang panalangin; sa katunayan, ito ay isang panahon kung saan tinatanggap ng Allah ang panalangin ng isang tao. Pagkatapos nito, ang isa ay pupunta sa ikalawang haligi na kilala bilang 'Jamratul-Wusta', na siyang haligi sa gitna. Kung ano ang ginawa sa unang haligi ay gagawin din dito. Matapos ang panalangin, ang isa ay magtungo sa 'Jamratul-Aqabah' o ang pinakamalapit na haligi sa Makkah. Parehas din ang gagawin dito, ngunit hindi na mananalangin pagkatapos ng pagbato. Sa yugtong ito, matatapos ng isa ang mga pangunahing ritwal sa araw na ito. Higit pa rito, ang isa ay dapat magsagawa ng bawat pagdarasal sa bawat oras nito, habang pinapaikli ang apat na yunit ng pagdarasal sa dalawang unit na lamang. Ang mga hakbang na ito ay inuulit sa ika-12 na araw at ika-13 na araw, kung pipiliin ng isang tao na manatili sa susunod ng araw. Mga Huling Hakbang Ang Allah, ang Kataas-taasan, ay nagsabi: “At alalahanin ang Allah sa panahon ng Natatakdaang Araw, datapuwa’t kung sinuman ang magmadali na lumisan (pagkaraan) ng dalawang araw, ito ay hindi isang kamalian sa kanya at sinumang magpaiwan, ito ay hindi kasalanan sa kanya kung ang kanyang layunin ay gumawa ng kabutihan at tumalima sa Allah, at inyong katakutan ang Allah at alamin na katotohanang kayo ay titipunin tungo sa Kanya.” (2:203) Batay rito, maaaring makumpleto ng isa ang kanilang Hajj sa ika-12 o ika-13. Kung pipiliin ng isang tao na makumpleto ang kanilang Hajj sa ika-12 araw, dapat silang tumungo patungo sa Kabah pagkatapos ng pagbato sa Jamarat, at isagawa ang Pamamaalam na Tawaf. Sinabi ng Propeta: “Hayaan na ang huling ritwal na gampanan mo (bago ka umalis sa Mecca) ay Tawaf sa paligid ng Bahay na ito (ito ay ang Kabah).”[6] Kung ang isa ay umalis sa ika-13, dapat nilang isagawa ang ritwal na ito sa ika-13. Kung ang isang pilgrimo ay mananatili sa Mecca ng ilang karagdagang panahon, dapat nilang gawin ang Tawaf bago sila umalis sa Mecca. Malalaking Gantimpala Ang Propeta ay tinanong: "Ano ang gantimpala ng isa na nagsasagawa ng mga ritwal sa Hajj?" Tumugon siya na nagsasabi: "Kapag ang isang tao ay umalis sa kanyang tahanan para sa pagsasagawa ng Hajj, sa bawat hakbang na hinahakbang niya, ay makakatanggap siya ng gantimpala o tatanggalin ng Allah ang kasalanan mula sa kanyang talaan. Kapag ang isa ay tumatayo sa Arafah, ang Allah ay bamababa sa pinakamababang Langit at sasabihin: 'tingnan ang Aking mga alipin, maalikabok at kusot ang mga buhok. Kayo (i.s. ang mga anghel) ay Aking mga saksi na pinatawad ko sila sa lahat ng kanilang mga kasalanan, kahit na sila ay kasing dami ng mga bituin sa kalangitan at kasing dami ng mga butil ng buhangin sa Disyerto ng Aalij at kapag ang isa ay nagtatapon ng mga bato sa Jamarat, ang Aking mga alipin ay hindi malalaman kung anong mga gantimpala ang inihanda ko para sa kanila hanggang sa Araw ng Pagkabuhay Muli! 'Sa bawat buhok na bumabagsak mula sa ulo ng pilgrimo (sa pag-aahit nito) ang pilgrimo ay makakatanggap ng liwanag sa Araw ng Pagkabuhay! Kapag natapos na niya ang Pamamaalam na Tawaf, babalik siya sa kalagayan ng kawalan ng kasalanan, na parang sa araw na siya ay ipinanganak. "[7] Talababa: [1] Saheeh Al-Bukhari [2]Isang lugar sa pagitan ng Mina at Arafah. Ang mga pilgrimo ay nanatili rito pagkatapos umalis mula sa Arafah. [3] Kahulugan: Ang Allah ang pinakadakila, ang Allah ang pinakadakila, walang Diyos na karapat-dapat sa pagsamba maliban sa Allah, ang Allah ang pinakadakila, ang Allah ang pinakadakila, at ang lahat ng papuri ay sa Allah. [4] Abu Dawood [5] Abu Dawood [6] Saheeh Muslim [7] Targhib Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/319/ang-pilgrimo-hajj-bahagi-3-mula-3/Copyright © 2011-2022 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_4e204b6a3693831438ad417eb6ad6a9f Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Ang Pilgrimo (Hajj) (bahagi 3 mula 3)

Deskripsyon: Isang madaling sundan na gabay na naglilinaw sa mga mahahalaga na dapat malaman ng bawat bagong muslim tungkol sa Hajj, ang mas mataas na pilgrimo sa Mecca.

Ni Abdurrahman Murad (© 2016 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 27 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 130 - Nag-email: 0 - Nakakita: 4261 (daily average: 2)

Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Pag-lalakbay Patungong Makkah (Hajj)


Mga Layunin

·       Upang malaman kung paano magsagawa ng Hajj.

Mga Terminolohiyang Arabik

·       Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha – Ang mga pangalan ng limang pang araw-araw na pagdarasal sa Islam

·       HajjAng pilgrimo papunta sa Mecca kung saan ang mga pilgrimo ay nagsasagawa ng hanay ng mga ritwal. Ang Hajj ay isa sa limang haligi ng Islam, kung saan ang bawat nasa tamang edad na Muslim ay kailangang magsagawa ng hindi bababa sa isang beses sa kanilang buhay kung nasa kakayahan nila ito sa salapi at pisikal.

·       Kaba - Ang hugis-kuwadrado na gusali na matatagpuan sa lungsod ng Mecca. Nagsisilbi itong bilang tuunan ng direksyon kung saan nakaharap ang lahat ng mga Muslim kapag nagdarasal.

·       Talbiyah - Ang pahayag ng mga Muslim na binibigkas sa panahon ng pilgrimo.

·       Sa'ee - Ito ang paglalakad at pagtakbo sa pagitan ng mga burol ng Safa and Marwa.

·       Eidpagpipista o pagdiriwang. Ipinagdiriwang ng mga Muslim ang dalawang pangunahing pista ng relihiyon , na kilala bilang Eid-ul-Fitr (na nagaganap pagkatapos ng Ramadan) at Eid-ul-Adha (na nangyayari sa panahon ng Hajj).

·       TawafPaglilibot/Pag-iikot sa paligid ng Kabah. Ito ay ginagawa ng pitong pag-ikot.

Ang Ika-9 na araw at Higit pa

ThePilgrimageHajj3.jpgAng ika-9 na araw ay talagang isang mahalagang araw, kaya samantalahin ang bawat sandaling ito sa produktibong pamamaraan! Ang isa sa mga pinakamainam na bagay na magagawa ay ang pananalangin sa Allah para sa lahat ng nais nila sa buhay na ito at sa susunod. Maaaring isipin ng ilan na hindi nararapat humiling sa Allah para sa mga kayamanan sa mundo, ngunit walang kasalanan sa paggawa nito. Sa katunayan, ang Propeta, ang awa at pagpapala ng Allah ay sumasakanya, ay nanalangin para kay Anas, Kalugdan nawa siya ng Allah, na sinasabi: O Allah dagdagan siya sa kayamanan, at bigyan siya ng maraming anak at pagpalain siya.[1]  Pagsikapan at gawin ng bawat isa na magsisi at mangako sa Allah na sila ay magbabago na ng kanilang buhay.

    Sa paglubog ng araw, ang isa ay dapat ng  umalis sa lugar ng Arafah patungo sa Muzdalifah. Yamang  ang sinuman ay maaaring  kasama sa isang grupo ng Hajj, at maaari silang umalis nang nang mas maaga. Pagdating sa Muzdalifah dapat magsagawa ng pagdarasal ng Maghrib at Isha (pagsasamahin  ang mga ito at papaikliin ang Isha sa dalawang yunit) para pagkatapos ay makapagpahinga ng maayos sa gabi. Ang isang karaniwang pagkakamali na ginagawa ng marami ay ang paggugugol nila ng kanilang gabi sa pakikipag-kwentuhan, pagkuha ng mga selfie o pag-surf sa internet. Ito ay hindi nararapat, tulad ng Propeta, ang awa at pagpapala ng Allah ay sumasakanya, ipinahiwatig na ang isa ay dapat igugol ang gabing ito sa pagpapahinga hangga't kaya nila. Ang isa ay dapat magpatuloy sa pagsasabi ng Talbiyah sa yugtong ito ng pilgrimo.

Ang ika-10 na Araw(Ang Araw ng Eid)

     Ito ang 'puno ng aksyon' na araw para sa nagpipilgrimo. Ang karamihan sa mga ritwal ng Hajj ay ginagawa dito. Pinakamainam na sinusunod ng isa ang mga ritwal sa araw na ito sa paraang ginawa ni Propeta Muhammad.

    Sa paggising para sa pagdarasal ng Fajr at pagsasagawa nito, dapat samantalahin ng isa ang oras na iyon upang manalangin sa Allah, gayundin ang magtipon ng 7 na maliit na na mga bato para sa ritwal ng pagbabato na magaganap sa araw na ito. Ang pagkuha ng ilang sobra ay hinihikayat.

Kadalasan pagkatapos nito, dadalhin ng grupo ng Hajj ang mga pilgrimo pabalik sa Mina, kung saan babatuhin nila ang pinakamalaking haligi, na pinakamalapit sa Mecca. Ang haliging ito ay kilala bilang Jamaratul-Aqabah. Dapat alalahin na ang mga haliging ito ay hindi ang 'diyablo', kundi isang haligi lamang. Kaugnay ng dahilan sa likod ng ritwal na ito, makikita ng isa ang mga pinagmulan nito sa kuwento tungkol kay Propeta Abraham at Ismail, sumakanila nawa ang kapayapaan. Ang diyablo ay lumapit kay Ismail at sinubukan na kumbinsihin siya na sumuway sa kanyang tatay sa tatlong lugar na ito. Ang pagbato ngayon ay isinasagawa bilang pagsunod sa utos ng ating Propeta. Sa bawat bato na itinatapon ang sasabihin ay 'Allahu Akbar'.

Matapos ang pagbabato ng Jamratul-Aqabah, ang isa ay  maari ng  magkatay ng hayop na kanilang iaalay. Sa panahon ngayon,  ang prosesong ito ay halos awtomatik sa pamamagitan ng malalaking korporasyon na nagsasagawa nito sa ngalan ng mga nagpipilgrimo. Matapos ng hakbang na ito, maaaring mag-ahit ang isa o i-trim ang kanilang buhok nang pantay-pantay. Para sa mga kababaihan, sapat na mag-gupit ng isang maliit na parte ng buhok.

Kapag nakumpleto na ang mga gawain na ito, ang isa ay magtungo  na sa Haram upang magsagawa ng tinatawag na Tawaf Al-Ifaadah, at ang Sa'ee ng Hajj. Ito ang limang mga gawain na dapat gawin sa araw na ito. Kapag ang Tawaf ay isasagawa na, dapat ihinto ang pagsasabi ng Talbiyah at sa halip ay sabihin:Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaahah il-lal-lah.  Allahu Akbar, Allahu Akbar, Wa-lil-laahil-hamd”.  [3]

Dahil sa walang hangganang habag ng Islam, binigyan tayo ng Propeta ng mga pahintulot na nagpapadali sa atin sa dakilang pagsasagawang ito. Isipin, kung ang lahat ng pilgrimo ay kailangang mahigpit na sundin ang utos na ito, napakatindi at napakalubhang pahirap  nito para sa mga tao! Sa katunayan, ang Propeta, ay nilapitan ng mga kasamahan at nagsabi sa kanya na hindi nila ginawa ang mga gawain ng araw na ito sa kanyang pagkakasunud-sunod. Sinabi ng Propeta sa kanila: Maaari ninyong gawin iyan, at wala kayong kasalanan! Isa sa mga Kasamahan ay dumating sa kanya at sinabi: "O Propeta ng Allah, ginawa ko ang  Sa'ee bago ko ginawa ang Tawaf!" Sinabi ng Propeta: “Maaari ninyong gawin iyan, at wala kayong kasalanan!”[4]

Kung ito ang unang Hajj ng mga nagpipilgrimo, dapat silang manatili sa kanilang mga grupo. Ang pagkawala sa anumang yugto ng Hajj ay isang hindi malilimutang karanasan na ayaw mong magkaroon o maranasan!

Ang Ika-11, Ika-12, Ika13 na Araw

Ang mga araw na ito ay kilala bilang ang Araw ng Tashreeq. Inilarawan ni Propeta Muhammad ang mga araw na ito sa pagsasabi: "Ang mga ito ay mga araw ng pagkain, pag-inom at pag-alaala sa Allah."[5]

     Ang pangunahing pagkilos na gagawin ng isa sa loob ng mga pinagpalang araw na ito ay ang pagbabato sa tatlong Jamarat. Ang mga bato para dito ay dapat tipunin mula sa Mina mismo. Ang isa ay makakahanap ng sapat na maliliit na bato na angkop ang sukat sa ilalim ng mga karpet ng kanilang sariling mga tolda (tent)! Sa sandaling ang araw ay gumalaw na mula sa pagiging tirik nito, oras na upang simulan ang ritwal ng pagbabato. Simulan  sa mas maliit na kilala bilang 'Jamarat as-Sughra', ang isa ay babatuhin ito ng pitong bato, na nagsasabing  'Allah Akbar' sa bawat isa. Pagkatapos nito, lumayo ng maikling distansya at gumawa ng isang mahabang panalangin; sa katunayan, ito ay isang panahon kung saan tinatanggap ng Allah ang panalangin ng isang tao.

    Pagkatapos nito, ang isa ay pupunta sa ikalawang haligi na kilala bilang 'Jamratul-Wusta', na siyang haligi sa gitna. Kung ano ang ginawa sa unang haligi ay gagawin din  dito. Matapos ang panalangin, ang isa ay magtungo sa 'Jamratul-Aqabah' o ang pinakamalapit na haligi sa Makkah. Parehas din ang gagawin dito, ngunit hindi na  mananalangin pagkatapos ng pagbato.

    Sa yugtong ito, matatapos ng isa ang mga pangunahing ritwal sa araw na ito. Higit pa rito, ang isa ay dapat magsagawa ng bawat pagdarasal sa bawat oras nito, habang pinapaikli ang apat na yunit ng pagdarasal sa dalawang unit  na lamang. Ang mga hakbang na ito ay inuulit sa ika-12 na araw at ika-13 na araw, kung pipiliin ng isang tao na manatili sa susunod ng araw.

Mga Huling Hakbang

Ang Allah, ang Kataas-taasan, ay nagsabi:

“At alalahanin ang Allah sa panahon ng Natatakdaang Araw, datapuwa’t kung sinuman ang magmadali na lumisan (pagkaraan) ng dalawang araw, ito ay hindi isang kamalian sa kanya at sinumang magpaiwan, ito ay hindi kasalanan sa kanya kung ang kanyang layunin ay gumawa ng kabutihan at tumalima sa Allah, at inyong katakutan ang Allah at alamin  na katotohanang kayo ay titipunin tungo sa Kanya.” (2:203)

    Batay rito, maaaring makumpleto ng isa ang kanilang Hajj sa ika-12 o ika-13. Kung pipiliin ng isang tao na makumpleto ang kanilang Hajj sa ika-12 araw, dapat silang tumungo patungo sa Kabah pagkatapos ng pagbato sa Jamarat, at isagawa ang Pamamaalam na Tawaf. Sinabi ng Propeta:

Hayaan na ang huling ritwal na gampanan mo (bago ka umalis sa Mecca) ay Tawaf sa paligid ng Bahay na ito (ito ay ang Kabah).[6]

Kung ang isa ay umalis sa ika-13, dapat nilang isagawa ang ritwal na ito sa ika-13. Kung ang isang pilgrimo ay mananatili sa Mecca ng ilang karagdagang panahon, dapat nilang gawin ang Tawaf bago sila umalis sa Mecca.

Malalaking Gantimpala

Ang Propeta ay tinanong: "Ano ang gantimpala ng isa na nagsasagawa ng mga ritwal sa Hajj?" Tumugon siya na nagsasabi: "Kapag ang isang tao ay umalis sa kanyang tahanan para sa pagsasagawa ng Hajj, sa bawat hakbang na hinahakbang niya, ay makakatanggap siya ng gantimpala o tatanggalin ng Allah ang kasalanan mula sa kanyang talaan. Kapag  ang isa   ay tumatayo sa Arafah, ang Allah ay bamababa sa pinakamababang Langit at sasabihin: 'tingnan ang Aking mga alipin, maalikabok at kusot ang mga buhok. Kayo (i.s. ang mga anghel) ay Aking mga saksi na pinatawad ko sila sa lahat ng kanilang mga kasalanan, kahit na sila ay kasing dami ng mga bituin sa kalangitan at kasing dami ng mga butil ng buhangin sa Disyerto ng Aalij at kapag ang isa ay nagtatapon ng mga bato sa Jamarat, ang Aking mga alipin ay hindi malalaman kung anong  mga gantimpala ang inihanda ko para sa kanila  hanggang sa Araw ng Pagkabuhay Muli! 'Sa bawat buhok na bumabagsak mula sa ulo ng pilgrimo (sa pag-aahit nito) ang pilgrimo ay makakatanggap ng liwanag sa Araw ng Pagkabuhay! Kapag natapos na niya ang Pamamaalam na Tawaf, babalik siya sa kalagayan ng kawalan ng kasalanan, na parang sa araw na siya ay ipinanganak. "[7]Talababa:

[1] Saheeh Al-Bukhari

[2] Isang lugar sa pagitan ng Mina at Arafah. Ang mga pilgrimo ay nanatili rito pagkatapos umalis mula sa Arafah.

[3] Kahulugan: Ang Allah ang pinakadakila, ang Allah ang pinakadakila, walang Diyos na karapat-dapat sa pagsamba maliban sa Allah, ang Allah ang pinakadakila, ang Allah ang pinakadakila, at ang lahat ng papuri ay sa Allah.

[4] Abu Dawood

[5] Abu Dawood

[6] Saheeh Muslim

[7] Targhib

--b2_4e204b6a3693831438ad417eb6ad6a9f-- --b1_4e204b6a3693831438ad417eb6ad6a9f Content-Type: image/jpeg; name="The_Pilgrimage_(part_3_of_3)._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="The_Pilgrimage_(part_3_of_3)._001.jpg" /9j/4QAYRXhpZgAASUkqAAgAAAAAAAAAAAAAAP/sABFEdWNreQABAAQAAABkAAD/4QMqaHR0cDov L25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLwA8P3hwYWNrZXQgYmVnaW49Iu+7vyIgaWQ9Ilc1TTBNcENl aGlIenJlU3pOVGN6a2M5ZCI/PiA8eDp4bXBtZXRhIHhtbG5zOng9ImFkb2JlOm5zOm1ldGEvIiB4 OnhtcHRrPSJBZG9iZSBYTVAgQ29yZSA1LjUtYzAxNCA3OS4xNTE0ODEsIDIwMTMvMDMvMTMtMTI6 MDk6MTUgICAgICAgICI+IDxyZGY6UkRGIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5 OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+IDxyZGY6RGVzY3JpcHRpb24gcmRmOmFib3V0PSIiIHht bG5zOnhtcD0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLyIgeG1sbnM6eG1wTU09Imh0dHA6 Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC9tbS8iIHhtbG5zOnN0UmVmPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUu Y29tL3hhcC8xLjAvc1R5cGUvUmVzb3VyY2VSZWYjIiB4bXA6Q3JlYXRvclRvb2w9IkFkb2JlIFBo b3Rvc2hvcCBDQyAoV2luZG93cykiIHhtcE1NOkluc3RhbmNlSUQ9InhtcC5paWQ6MzkxM0MwMDEx QUQyMTFFNkI0QkREOEE0NUVBNzAxRTYiIHhtcE1NOkRvY3VtZW50SUQ9InhtcC5kaWQ6MzkxM0Mw MDIxQUQyMTFFNkI0QkREOEE0NUVBNzAxRTYiPiA8eG1wTU06RGVyaXZlZEZyb20gc3RSZWY6aW5z dGFuY2VJRD0ieG1wLmlpZDozOTEzQkZGRjFBRDIxMUU2QjRCREQ4QTQ1RUE3MDFFNiIgc3RSZWY6 ZG9jdW1lbnRJRD0ieG1wLmRpZDozOTEzQzAwMDFBRDIxMUU2QjRCREQ4QTQ1RUE3MDFFNiIvPiA8 L3JkZjpEZXNjcmlwdGlvbj4gPC9yZGY6UkRGPiA8L3g6eG1wbWV0YT4gPD94cGFja2V0IGVuZD0i ciI/Pv/uAA5BZG9iZQBkwAAAAAH/2wCEAAEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEB AQEBAQEBAQEBAQECAgICAgICAgICAgMDAwMDAwMDAwMBAQEBAQEBAgEBAgICAQICAwMDAwMDAwMD AwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDA//AABEIALkBGAMBEQACEQED EQH/xADPAAACAgIDAQEBAAAAAAAAAAAICQYHBQoCAwQBAAsBAAICAwEBAAAAAAAAAAAAAAUGAwQA AgcBCBAAAAcAAQMCBAMEAgwMBgMAAQIDBAUGBwgAERIhEzEUFQlBIhZRYSMXMjdxgZGxsyS0NbZ3 eArwQnR1tSY2drcYODmhwdHxUjOycyURAAICAQMCBAQBBwkFBwMEAwECEQMEIRIFADFBIhMGUWEy FHGBsUJSIxUHkaHRcrIzNHQ1wWJzszbw8YLCJBYI4VODQ8O1FyV1N//aAAwDAQACEQMRAD8AKXFd LrekZVV5+hUGazCsTblozis7nxVbzFKIq/ex7NKQbH8HBZOxx7csydZY3zCwSZVT/mUHuvcwMzLz 768l7Ff1Ru7AmQPhr/8AToHVtxUH0uwU6+Hj28Pl+Tq2CAtGsCpSEuBI7tOogwSkAIZk7YlMokmf +L7oIAYom8R8h7iPce/UeHi+iCpMASD8j84/P1HfcX88efTX5dKNhKlsVx5X5jcYuwSEjQ81u1bm J97JSgsomcVh3DhZ2aKjiD3kH8gRYxCmVKc/dIe5wL4h1bV6a12Qskan+fWe3VlrE+2I19R5Ajpv Nkt67av7DdpC7tYWt5HUW1zsVcPBu3EqdnZ5x2Vy/YyqborSQBCOIVIzZL8rUwCZUwCIABuni7Mv ir+VrYbaVL7ANSo+qD/PHQzyrZj4pU+rkOVDzAECQCPDX+XpfeoarWDSSqF2uURI4/pCuXR2R24b AwPUCP5SElneiRc9Lwih1vdYoKx6iKiarwrUy4B4gUpzFo43H3Z/FnLxbBXmiysAFCUCM0P6jTKO o1E6Ht1LkZmJxuTRTmT5/V/S2sTWJX01Ojme6jzRLdgerixfjkjq991fblo9Og5HY3n8vHEmwNZ7 ZsqqlFeQmeVqSr9RcR75nHMrzZUyKzDh6g5EqaRTpnK2UWMDnT7B4zmMqyrk0NHF3NsFk7X8i7S6 7jChiZRx5jHxI6y33G2BQteKVvyxWHA09OH8/cRO1fAaMTJ6jOy1nD8RzukyyV4mZqTrmq3FLU7b c5dsxOvHpPVIOD9tF8soxY0w0u7LFolZJtvF0iQxSiUnqH92fwg4HiKcenGtyrLKQy2ksULKYKsx X6mBgB+5k/Hq1xXuzkc97XeqlaLK09MAboc/UB8yPNHYDTozOOszQ9HruaOs4jsegbfS8+eGrTmM inbhB5VndhUefXbB8jMDIy8w5YKyCRHaq6qP1k51RIAgZIOnUYWGOKxnx6UpyK61jvKggBvnL92J +J6TMrNyFybvuGtsxrX83mEMQNPlCt2EdtJ6jXOCs3TfIPLoLEIdOV3DSIC7gjMpy6zE0dC12Obt I5eVfHMeLagvPPSoJNSJkeOF/MpTCHwG+5+GGdXjjCQfd1W/VJBCDVv5IkDx7dXeC5D7Gu98tz9s yABdogsdO3zXqodkx+1cUmPF+Pgr9XJumo5hKo3GUmSWBtMOrdT49JWbmZtJV+5WcjLJvjtfpqaZ DR6iP5g7mUAoD33wL18NjJgki7JYoGMBi4WQRr8TBn49TcJmBr8hsndvSCdh8oHy8dAB/J1PcB2r G9O4w6dLOaK6stSh3xkK2lFV+XSTnY50/jWZoqufMPWL2fXiZBqBHYlBIGoiYEzAJlBG17M4q3j/ AGo/Gc8rNyOOXJkhoDeZAGB/L8uos3JuyOVTMwbgEs+osSWLCdxcHUD4fHqUZnEUmQ3XerMLZ7QG 9Ah6btdbQaWGQhHzvRoKsLNpGVn0AkVmkxAu2ByEUEDCiuqoJlPzAHS/7k5rkKM7HwaIOPRgu6CT MiwjY3xGjaHXsOw6NcdRXk4he8l2fJ9FvKCAjLMqT2Oog/owY79DVzkndTneFmsOqHIKQMxBvJHT IF7FIuzzWUxMMuloVbuVdbtCx0glbqM1V8veZAqkik/KoUTj6Adw7Lv3G1mIGsZXFpkxZVvVbJE6 HZ3ZewB8eqxpROVVL2CHZt3d0tKk1EHxC2a7Z1LDXrLUvlNUdH+0ln8vyJTe3y+upim5ttc9aZJe JtV40CPnH8WjL2haCfEm3Le2lcpESSBRFddJ0mKxPHsHXvIZYz+IbKFjPcyhWYGCCwEwBoN+kgaH qquHkYHLLSqlEINlYgkBQT23Dw+Px6sfWCWbjTxpms8Z30Xzza6VP0OvP5Ro7gkM5Rs1ddsGDWad FTeokuFVlJCPh/a8W7Y8eYipiAuHkar7aTksvByqprFNdUs7EIEDSIk6FvgPHw63z3xfvKMkK3rM /lQS+9lIMgDWCDuJ8GGvVwZDFbPo/H7iTx/sCRcb0LJZGiSNmdI3UHC9ziMtp6EQ9Ys5KAYu3MjB TT2aTQc+6YpTGQOVM4JqgcDGN7o4vm+FTj+HU/vChkrjVYFcSy6GUIlSdJPbTqPIwBgZ9mfmNvx7 wzaANBYkbT2AaYOswDI16srYF6pndtr9z+VWg77b1n1bmLJEz0k5dy0dVURkY+iS5ZJ3IKvYCZmn rx4EY3BJisURIsmoYodLy5DIM++87ra5ZJJgRpBHdh/unTq1NltVL17TtXZBA8TMiIgiI36sB49Q GLlYzdQ2Xjm2mk604c1mGmbo6ll5apRFBbnjUnVa+bdRZ0oioujHaNhO1AwiVqc6gJGOJShnG4j8 zgE3OEzK1VTptLfqR+P83WmQ9uFfXlWITRaWKkGZg+efHQ6a+PRAbewDUsCzvH7NBV+3O0X+fWai W+pWMZZjLafiFmNPKM4FywOD2biaw2jUH5VFVSElE1VUhEpinAbnNXPxeJU3pE5wIG4AfoalSJ7k 9j26047fmb6Wt2YLWFmU6FQwKhwfwMEfl6EZvrF75T7tIxV9w8IanZvTp+saI11GUmYozS6RYwR2 cLS28asFR0GXfujKe85TUIpGGOX21j+4Hhfq90cTy/J/d4+Lay+m62I4Kw6sgZRPlKjuh1kA9V14 huOwXSzIr9c3V+myebyENtP6yjTzfMjoBbt9tNkrjfI53mG4M4DkE55D2bdLjflWDSeWbZpJyDUi lBUsE1Jtq0yZZvUmqz4y0Yk4kWc2b5BwKpFREq9nPxTvdjWsqLRlNYPTXzESWUOT3SJDAeUkzGnR jHzM1Sj1D1LLaBWVeSN4EKyADR2MbZ02j49MVM8p0ViMpllH1iCh4yPprTS4GMfJ/IHnKJalW7RI ZJ7EvkmkHO2aIh3CrmTefxk3iwCih4ABunzA5l8b222NXVQmSk2EBgoFDEGSSSSSDH85HQK+q3N5 dLctrbPUIpDRuIdQRHYaA+AOg7nrJU7l9G/qm4ZTMU51Wy1DPYpemWVWOlTnlZ1NYlfnYyFfuis4 iYFFpKR6zRQivZ03WUVOcpUxEQ+dyfHY19uPcgV2p3VGRtO87dhY6B+xg67fNEdXcXCznxw+NY20 2lLV7aKJBjuVkEH4HToGZPb9Kz/Mlr/p7Soyknc9u1eChc/p80vW5t7R8scuIGv3WOmJ0k5GW213 B6zOCC6TRFoxbpl8TidUe1HmeUtGFXVlVIMcfX6f1MxACmfkB38fw6g47jKrsy30LbdwVSu/VVE7 mUroYkyBoQe/Vm7f9xOl2KoZFXZeYsVdr01DN6tAT1fs1MYn0fUDOo9A0SaUsBk3bODr6B1W8isn GJLhJqkTQAUxKYy+vJ4N3IFLXuQIioFqXdumNSx+hYkkjWejlPF3Y6N6fpvDMxNhKhAvYgCdxY9v gO+nUya88czvnKHb+AGezdjgru7pMjL5+wrTdBd/ZdedU4DTtZcyL8qjQTVpqJFm6ZfbM/EVPcEA T7dG8PguH43PuwsCyzJx0T11VohzAPpk+JUAak+J6EZw5Dl+C9d2+3vuLVeomjUqZHqr3UEmR2IA EiNOrDxo134h0ijVFVR7oLqtDZa1aKzGIqWTaqL/ADGj1n0VK3NrAIxMOVWOXdrIqtDJKeyzRL4n VMA9t8TlcvEOPXy9VFePYzoQiAWKbQfNYRrI03E9gB1IeDxjQ9fFW3O1FSlTZYzIy1xIUuSx3QSo kyzGCOl9X/buPmSw1uu6+xjL7FJsbI22Gt0x6xjaxmlAozIoz0WNcrZEwZi3kVyrOVniSiz145UK iUCCPQc8hkngF4DHZTi473OjqB6rBp8r2AbnrUligY+XcT+BrjUqrzsnKvrbddRWE3ElRYCCHVSd q2EBQSoBIUAz1WWjcrjY7neVx7bMHmX5rtlnrq2aK2mkSectE4ptGsJqZtNQkntbeubOpIGno6Qb qLpqpEVcCBjJpeQgC4LhuZ4C1uWzK/Vt2EBXDansJDEBih1WNOpsm2jOrGClrJeASzgiRMxtHgTq G3aeHRy4RaU7bV5Sk8P+Rc1ZtUgtvfSO4JXRSrPL/Pw7ZYhpyk1WUZuZiuMIG8EBJRB0ZYTLETUJ 7qJPEhW2njLPtsPkeNyAcoOwItU7mezcY2gxCfoD6TAnXoazUJfk15qn7VlTZsOi7QqnWJJaNzky xJOvYdLZ5i48slbaNkchl7ei6doWrSa0TerlqbJWO/mfYHlXGVv05FwPlFUGTRI+BUWDZUUFGUaI lEp1ygITlcGrCzMTDpQrmZDmq23cS6OqlwzQdJJOnxIA6v8AHZ6MMh9GNNS2KoEJ6W4qdpaCQCAD poT1NLZp6N4fQfA5FxD6RYGhIqv7Jv1STRh3Rq/To0pLVDxugyitxtqFpf1c7pWGkCCsu3L4syqA ZRQ3RLlsl8ljjXYyjFV61W5VlmVUVbUVvpaxoDMGll10jXqlwo+1qXIvybXtIsY1kgEF3ZqWZBqK 0+kHQPEk69Q9XFeXFipinE7E79LzmrR2mIW7HH1XUjQkce43Qxm8XEvplMVyT7yzVeJct3ki7FJB 88O4EGpfbIYT2MM8pyC1U8aCM52KkSNqpKlXdu6sfoUdjIMSR1np8bTY+blCccLuP1Au5mVVexH9 ET1Z9c2zFZ66zmF6bqU8ZznGKukSXFkhWX15vOx0fbHtxHQ5ubnWz2LfW6LOZdhBrLnTV+jKqEVI U5fAt1Dwxzc2zkWNeNViofUrAa021sd4AOpYkxt+l0nrxr8g4eK2CgsvbLPkeVRa3WBqum2B59ZB +HVE8wGlz5cb9gPIUhdAotE4/wCd0+AmNShJWorOGk5GTrh5cr3LwDxy9k5LPfoZlW0emxIzIhIK gfyV7m7Csz3JxlvLfvrHd1es1JtYhdr2eUB0G2N0wPTBkmD2PVvF4m/D418O2LBa7sCBowXUwdZj uN0QBp0ZeKaLaeRfG2kQlKkpXH9LtJ6rIKIsWkBMz9abMkFoKMj5JezPmpHEYRsxbKKOyKhKLNhA UOywiUoHmM7B5b3RkHjamSnMt/Zqx1GyqsFS/bRg0HsdJ6hq47J4/BUcgwe6ish4B80uzSB3jaRp 4du3Qw8PnO+3XM9BZXmoyEnQcd2d7mUtplqXsNTC2WCvA8j7ZIR5FgCTKs5m/NFH5g3y6oIKFUVK qJS9U+L9m+4OR5PIGMAt3dhZpBJ+mPiqamAB2jq3yvJcVjYtVlz/ALNvCvUwBoW+CnwPTTs14kZ1 frfXntccR03U81exUshKaiSYQCSG7wqUTaHkWjVH8Ik0nYyCkHYxjpYDgg6FFQ3n4evUB/Dfi+N9 wXLQDkqErDi87ldtoLDTQKp1AAE+J6C2+4v/APB1sR6d9vqMDTErtY7J3Ak7iPN/ukgdC3rWhUnc MJ3fEFv0TRQzeyWbjSBaloEm9sicFMXUlQaWSdqi6xnFhRlq6iyeLSi5jgosc5RMQB9aPuXjeRwc i3F4+qvE40eSlXlC6MVBfaw3MpkQdVI+knqxxuZxppGQ7WZWUE9WzYA8OqFggZfKsGQU+oagjt1Z FB4SZpcIlrw5qcnTM7pIUyBnUZ6OzKJn7L51KSYuKk+g/qjtJuxkmcggt9eVUIoEiWUXRA3YAHpV 9vcNmp7nXi9/1I7XO+pAQ/Sq/SS3bzSAFBGp6pcxmYXKe3TlXq71l1NW1ipDMZLAmWWI02w2pB79 THibmrS2cn9h4w2fR5eyVDjxmztrKNqJeZGvmd3iftMtON5GUdVWTK6hn0Q1XIT5Y7jw9sTI+AFJ 2DqdmN9zmLw2T+1ox0XdrALMdw3KNdBED46+HQUZLYeGc/HArsyLSQdvZNoA2z89DHh0MPPH7f8A XZHOLFyA0LQJW3VjQrpXYFfL2ItouNrUI+0KMOyjK04K5UCXsNitDgFwlFUyFijn7gVcClKNH3Zx fIZCLm+uzChlUIPKGQERvPdm0APhHz6u8FzGPiUNx5rHrup85185Bn8B8I79ume0fhnm+K1tULIW Vd6jPwsjRpCx5TaXFfsFvoD6RWm61VqK0XJER1NfQx1HAulGiaazhVNZ0dUwuBAJa1XJotzPOMtS I1kir9FNdPL2Gkx49UntStceisL9oRLBgABd+mxKidrTIn+Tr2QzeuxupT/8t7xHvyYweWqEVSJJ yq4kjBKvIicfRprLDOxmHUhAdyLOP8XUMB0ExOYpFDdxufzNuDVZlbjYCwr2afV3Lkjxjw+PU2JT 6jjGdCpHn9TX6dQBtPlj4HTx06tLeKDx90xsWpWLLspiqZEwaVrFzf3z+Cjm+hzchOO5SseLJ63j oWwT76wEfqLqqmRdOFTEOUxik7H8RjdiVZXJ1i3haz6xNg3NsMEgA6gggdtT28ehxvRHsWixxnwa wE0U9vMf1gdVA8O/ST+YV1mftyxnGLP2OKw8Zm++bRNVG1aJaJtqauSkeizqwV162hxlE4SsvYVk 5+pOVzGbhYhaKC7KB1VD9c6wOe53Lw8rHzKKuPra47HQh5pJbaDIlHAA1100iR09nh+F8tmDdZlW JjrNZGyLRqw/3leIE/SZI6kXFfXY7lLpWpVCbnK1ETN51RPjCWbpBU1ls4G1OJh7LxE9DMwTaygO 0K+5UZyLtQ4JLLlQT800y+M2RxODy2SL8klb9prDIQAqmHYMPHcRIPhOnfqkvJ5GHQq0oPTQC4qR q5XyAgnUbQYhe/fqwfuoaTqOZ67Qc0Np7POMnFvVbBWq459qnXOcoxI01Nd07TZJd44LbVpeUjBe JAgUEkjfLmHv3ApdOfNuQU4Wm418VkoiuRAdQDBBb4GI/A69utOManGotzhSbeSqDFSJZCzeYELE gifz9eCnFfzfDrLuQMhVarovGDLdWjI9rk1Zq1akXsoVacmK8/t8zcI+QRfW6wV++yEe8bs3BDLN ixirkHHn4pC48rwHGe3qacDB338RWlTBtysWJAAV20DbWOgGpkA9ukzguV5z3NVdyXIv9py7vaCs OihKu8IQdiOiyfifkem01Cp49u0PHfpcY1wjmr+LTsxb89mlEoQ7CIOhILuWqvuHnppvEuCuW60i BklHHtLGMKiRegeFh15uPd6wWnFFu1huZS23WGnRomVHx6ODLy8Vk9TdveolCsdmPcGDtBOrAQQN DE9Udb6xVqjqGGT+EaM8+hxVJ0YGKFmlpewviWCeamsTF9LneNm5GFSr52wLkLIKeCxh9gE+3wp1 8Vg8bm1ZfAsC96lVV27ESRu008THeYBjq1bm25FVmPyIhatu7YABtkA7ddSfiNIkz0JnJ/Qa3lDG rSnI+JuNSUz1lnc8O1wTAqccWTV0OsPpGhSdgliIU2VWR+vmkJf2U0lBglzlZmOZI5Qvijjs3EbD z0FWUkNbYPoLz2nuZ7jwHULepXaLsRjbj2MQlZ0JXaYY/qwfLP5T36O65JZsw1JdlT6fQ2dblqxA XZvJ1ZZOz1O9oSL+yMKwaDsKZU20pKDDvDq+KgKlZJPQT/MHYQd/Z+Bx/o5d9SUXCulbF366hXXy kHuSPn49KvuLkORrFFVlt9e52qIHkidjHepE7e3aJ0joRPuRy+j8V+LlinMFe2yiJwziRgcssCdh Z3N1FWyxNkLRYNLpUTCxq7mOkYpy+eQi7V6Ltudg3FdMEwL2BK5bFrq4NRfZ+1JV1Vux3NrtPcgf GYkDpjwc663kq1esFXlbCAVKbVhN06CYB17k9V/9ru4Otuot73Tl7d5ZGHksXy8M8kn889goZxd4 ZGfsmj3qw15U3sTD+yKRzAp5Jfs2UZrrtUyEL3MC9w+TRjcwvHZyPD1G1DGgCESNsT5kmGI26QNY PRXPNVtQOIAblt2swMwSICFhoDPdPq8ZHRK0ii4nF5LqcTojXOMsuMdPPJ3PXuVW8yn0aHs7pa2w Fmk2U+4Wby9vcoTKp3Tdw2efU250U1SqlKU3TZ7r4r2hjGzK9sK1O2kArYxZlYkkmW1beDu8w8v0 dgOgnt/O93nHpPur0bLWscK1YUK9YMAlU+hkgKCD5o3zJPQ22zjdvezWB1ZsKk7pYDqPY6KdXW31 qPoWUPKi1qTWDl5N47lkIZNaYVeNjrJptG5moFWOPiHj2HmXL5lJrDVX/wDrGADEr4AAEQNJPw7d OnFX4tF5szKmOOoJVEI1ctpJbssayJaei50+q2zXczgONG/6Vjso4ZViNpoydVjbY1dwBfp8YyVe fryKILpjLSCUamoZ1GoERITukJhKPVDl/edWXRThZOPOPUwPlMGQIDHdI/H5SOq/H4H22Tbl4xi2 wH6jMBmkjwn8vfoB7f8Aar5cW2xzFzc8o69s8ijEvYysQQTkDWqtDV1gZV3CsCwyjZEiTps+XKI/ IgiDkgAZYgq9zDUs94Y+WDXWXraxwWVhuDACCVI+ggDyhYHx6JV1msA2UqVrUhSpggkySf1viS0n oR9P+05y8CJpB7ThzC8Ps6cuZqNYMJKSXbkf/Xo+1tHSj0jtucW0rLMy+SSaQg2T7EIIh37jq+Ur OaLse1V22AkFo0GigqR8JJIMTHVr16mrsS5HAdYGkiD3Mjt1YHEnghLuN91XmfyhJecJ5SQVyzq8 ZXQ4SPZJURSp1aQif5qBJ2uwMEvq1ytTEzhOIYtVkl045FQwiqqYpB6ZwebhXWV5T3IclHloYKAk iBBiSNS2saARqegV1noI2NU3/o9pUSO7FT/IAY1j8em0cktC5FXW6yVp474RhrmHvNrrbzP9Ib6f XaZbdCq9rpKUrYXOzx8ajJyEMej2SKK0aleAEgus6FJNBMSmExzOwbL/AC4yJZcbDtcMNtu4aFv1 T4FiYOnaOq2Hl0UjdbY4X0grKRPphTAC/EGTAHYST0gHLPtb7ZRb/ZOUvICjQamubRtljxwcdj1W zesNIe1uU4N7a5FkdNyzcxK0gisZKSXEY8jUvzJkzGEpSUx7ezPshyBav0WcpZSpYWLDEAmIgNtk frCCO/W781jUZP7vUW+qqiyq5trVkxuK/MqGEgzEwe3T8dUc2+O1+g4JdrRnMXFP8wXm2z64DH6N eo88m0YUvSUFpP5s0HQoSfpscDFq4jiMmzNBMFUyHMQxQPW8/bkpVxdVK2PayfU8MSxhpP6I8QR2 MmOg64tXnyGeyawwnbCbV8y7Y+ptxMqSSND0G9BpeM8Iae9480zMczu6MhTrLuUjrVdQmmWPQlcU tFlt+fyk9fxfEsuuPM4YsWiShRcJv3ygFcJomIBSdaZfEZHDZVmNetS8vj0+qtm4skEQljqIJO4l NvcCHOhnq7h2pywS4tb9lZd6fp6B2J0ZQToNwghjoO2kdL+5D81ahXv01uHNHjC6tLKSh7XEcfHk /Evn8QN6ewLWVauGTsJRMF4FRFNo6kwkEjumJDJk8BUIcg88v4LmsVDmclXZS91u5XP6doMh1aTK AEjaRM+OnTAc7j1yreP4zIrssrWG2mRXXJVkIjuWEblMHuND0Ov2zeWOZ1WavvIne5Fse3v7EVjE wtjr1b+mLRDQ6TmnWivSUPFwyzaTby6RkPcMgUVwKQpg8DCIkOE5PF47PQ55V8Krc9imY9UAgOqS QHI0Md5iepc7EvyqCmKCMm1QqEkbthI3Ix7lSdRP0xp0xHEOUL3Yp+yVHGpjAM90LUq0e5BLutYh Mju2QGURdVh3mdSuEmJpyRkph7Ht1FUzg5TRWUUVFQqPiqU17N9zZ2TyeavFY61i6yVZiFFalQKy s/WNABWdd2kjqtz3CVYXHY6322M+NWVKhd5t13MCB9JEnzdoiJ6RzrxrXjGTR+dxdhjH3I+9bKae 23MrXVJVa43DSpW62CEa01S3RchJUUGVfLMEdxhnqrV04WeLgmBiJgKlT3XTxQ5zLwuJvyMrhjYp drQK1a8KPVKqsAKH3hfGBPj1pwV+eePoycxKsfJCNtFZ3ba9x9Mtu8xsCbQwXymT49EI/qPObjfc 7DIVysSPI5K14hqNY3CiZ+1nWyOR1MKjCMbQ5ftJSGRZSNcZVVVNxESbEhm7xVoc5PI5TFNzD3jw /F+6LePpzrjjti5mPeSkAuaX3KoIO3eR4EmAZidejmDk3UU5IUH0HB2l/AsI1BhvqOogGOr8pFU3 SFnuWpKC3d38kfUawbFLbWYmWaZ5MyUrHSN8Rbz838mKcJGwB51gxU8VU1k5J0mCwFb+ZgbcHhaV 5FIJtivTbJVSygEk9tAB1rj8omN+2uCiwyu1iCxYSBA8ZE95kAx1H6NyN5PPM1jsidOpWd0zk9EO LBY8vlnaUJdJ/XqNPxjaceu0VjNv03Kyn0ZeOcNkCosTAuoqZMFhA4lxZ7m4orlXsx/eItrjWVUe Xf8AMlQNp+Hy6Xi/DZ1ltJVVGA9ZL6bSGhtsCZUEwZ7HTrYGzrBLwhn2co4pUqjmNgjVJpHdMvvu qWG8rVp5KycLZFYz9SvykOpb42BlFR+S/M1alOkiAnKAdPN/KvxnH1WWo73WtoS2uwpqWInXSQn5 D0AZar8hk37alXystYgwCAAvwJ/T0n6o8Ote2w4nyX4Tcv3d9rGcSm6OLLlN72aoVKJR+sE0eaRv UJU7XlyMDXl5icmC1h5d2z5kT2k15BRIqhEkk0x6C5HP3c9yGPkI9lj8fijHrraSCQS0SdTIkye0 bRoB0QowsLj+PsqdVqXNzfWtcaMCU+o9lBAXb2MT36b3xnldmntFn9mssehmox1CpMjZKu/RWXno 6zOJhy+tGbzT50qRKvJQ510u4kIdQSEFNT8wd+qtK59PKW8rhN6NuxwJGvhKwfp1mDrP5epcUcaO Gsr5CsXK9kIAx2rP02ArBsIHhoJOunRjweeVLGtT2becPzfNpvTLVT0wnKTnse8rErbqe60pgxWm JuGiXjpzOWOvBaZBwpKOEimeCiimcQATB0e4jCzOKY5hsa7IyF3dixJgNtJ7liZjxAnwHS5fnV8v bTi2bq6aDtO5liQCJEjygwNJPiO/WMd3GpwubWeT2Q0Rn8dkM64z3Pj3FFs5gdLk1ll2UDaJRd6a STpjOUnnJl4VVAxV01kw8jdwKXoVm8zkcmx49m9OtcjzOTBMnRI8Qvge/wAui+NxuFWtbWB799fq WbPqWCDKAASQv1zpB6iNx2jkdZKtN6hTskjZSFwB6gvApWuSl4yKvSx4ZSDnHri9JA4jK/FURRRN d+DogykgoqRNv4d1D9XLuax8LjxbUjtb5lKRJhDoxP8Avd48BA79QpxCZOa+J66iltpDgifN5tqr GpA0JmAerIo+VKUlpQNii4Zq00LbJCSmLuupJS1yj8+uOhRTKZvIqMW0fBmrOdwTxh8uUxjOnr3w L5KAByAAblOJuzft86h91djEgD6RvgkkeMRDTMHTTqzTnJTXfg3eUVjUaKziskJBO47iGkDRSNeq 32TCuRV55BfUqWg15PcfdSzGvvH1ArL5Ot1ON05KQr9UVvdgavlncnDxkA/eKSybRNwq6dNGhlSA JidumK3B5jGssxshjbx5oI2KwCBtvll9DESYUzPbXoXh5nEtSm5RRlV2/W2thQEmAOxZgIBIgTPU F3esZ3ygccV4DRac0g3PDbd3chZarPRbTSG1mtQ1WZqudVhaGkfq8RaIKcRjvrRCP1CP0G6SXupl UMoQAeWKsRaqaCsmNh+uuQDG46yBr31noljHIGRaHD7GQswb9mypI0PipaRqNO8adY37dP2+8k4T XbV91nk5y4a9qeiPFkmcuDAsHVynslpsURPUqWH3Y9lNWOuSrY7k7RNX6amUGh1g8lCid4Hj+Mtx s3kVvG2tGJ8p2iQI0MSSZiOwieqHKZ3IZL14bj06Q40BIJjQhgO4ExBj469T7mbg07yOs8Vc7fjR NPma5ZKdDh7r2DnZ6z5ZYGD+etVMe3VcrONrTSjlemBu1aEajJKgYU1fd9spVZuQw6FqPuADbZaS kBd3prJBIPbXywZDdFcqiq63dw1rVVpUC4lh5/pK/Ah+86xER1k63YpniZccRy7LsOgmPFJHRIy4 aM2h0AiqRFvyTjdEHkRDLxzZrFmkTkTk5OKFFNsk7biumqcy4AYhR7iu5s14oRF483HWIEKCUXQb Q3Y/NoHj1OOKpXFvzt7NlpTMdyCfrPeWAk6jsp106v6VhKvYNa5j3Skbg5nJ67zykOrGTkhERNep tjfkhZmuxJ1I9u0A8SMU7Wai6drGOuVdv4EAEzH695LGLZDjJtSsV0qwB7NGkR+vHj0Ix8k5VCVK minyADzMpmQT4CRP4A9VJcaywrDKYdbpptBrFsp723rwUVntoBoxbHf1Rk8rkjN2+XVbx0vG1xbv ISbNwkSPH3CJmUAPUavB4FPIOL8nJWqxmdEr0MWKsox+Y0JBgHx06IX49ZZMZa3apRWXtOnkLTYF HaG+hD+idY6v+lyGP8sLBiDGwxMde8wy08fbw0JytEv8+PsdPKhF1qdeRM4ZxXb1It1VXrpJ6dvI MvbQECqB4kHpq4unCuXNxyyXXUsv7TskiN3jp4wRoNYPQ/kqMjHyK8ZA3p2ztrAJZknQafCQCNCe /QI86CbxyDo2qvONGjYtxcy7ML/q/Gdeps2zCTtWjMoB03rVps0PKNlo+Mik00XovIxrGnSXBNUw GWBYCj0N5PEtp5JcrDyExsFKk0BCiEDNoohe5IGnjJ6jpOEyelyFT5OczyS/YFoA1Mt2AB/DTrHc NeETeq5lFUDLqZyk1WswLtjYaXdtKuyVMiYItirsX+vYj9UzrVtIxDWamV36SgRLUxUkFVSFMoVQ RMm8nn8JdaC9mRaEA2qG0Cdwnj2Yknw+EDo6Hy1ll9EWspFnl0Z5I3gePlAifHXo1639vFKmWW7X 6e0CEqEjZK2asvMXxiFUn2rqASWWdEpy1juH1NvBJqJPziJmDBimJBEQEBAo9A/39m8bRc+CAN0j z+dyp/RDHsB3jt1s9NWV6dVxAVSPp8qlh+mQO7n9Y6/Pon6ph+KZDDRhckwCAZ3N+6jGjyzXTyul 4RaGVTaulPnnRZhdo+bxqRganE4FQTKTt4gUAADn8v5Uttd7C5G4k+B7nTqWtNdi6Adv/p8OinNS KPaUCoTlntCK5BaJKMXkmIs0W6CANU1VGa7YjcDFbiYhlSepgEREe49emnEyO9nmmRrqDHfrzwkg gjqt9sxbGsqzVzpyFEaX100loaFj41gtIunD1zNOjNUHBiNFXSj0WqpfI6aZO5g9PTt15lcZGIbk ZrGkQojX8p/l633hG2q2h/m6kchVM7qMVGunMZE11FSFaOl13zsfq6bx40TVcNIistw95sKQnHxM t4m8gAB9e49U8mniMGuFp9TIZfHWPw/L1Ctt7v8AXtr7ST3640W04+3BRkF7kmyDrwN4P3cxGLty lAwkIuKqj9AyvcfzFATB5d/3dLuLbh0uy5NdhWzVmiI+HYeHRbaXA22AbRpB6vqHjK5YU2ZILToi XQYrKOU2cyeuzK3uKdy+Cn1Bq2MKQFOIF9fMv7ej1eRxuSF9OxQEEDsGn5nTT49Q+hYplWH5fnr1 jZvj8zm0FhNR8csC51FlSOV6kzbKAqoPkV0deHVVUWegImH3O/kBh9Ph1KFy1A+0tAAEQD4fkPW/ oBtWVCYP49uqMs3DbNZl4R1ZMMTK6bnZOGs3WbfPsZJq6YCYrZZMjpyUywtkTmBABN4pFESgXsI9 TV8p7jpL+pfcwIGu4nsdJB7x4T28OobMHHKqpq0B/GJ7x+Pj8egutH2huHNl0mn7SNe2+q6Nntgc SVRl5CelrVAxz5wZZd0Sbg3D5WInIR66cnUVYuE1Gaip/wA6ZurGL7j5DHsGRMZCAhSV1j4SNfjr 4dbW0M9JxmLihmkiBA0iRHYkDXqV7Tw/smkZrZ8qjuQFbrtdmI9CMWbT2TNoZnHtmjgpiJsGbNdm yQI5TL7ZjN0/EpRECh2HsBar3VmLcMy6sNZBBYlp7QJLSdIHy06HriV1t5HOh/D83SK+Yn2B+T+6 ZLUMopfJ7IH8HSrjN3uILYlZEJEzyxt128ukgKbgE2zWUcrgqdPsoAnKAAIB6dHcz+IWJyXAYfDW YwpsxXdrLt2577LGLF2U6AwYAXygduq2LxYxecyeaLblvrRFrEBKq0UAKD3YyJLNrr36GHGvt26p 9tiEsrrkgjkMyxdxzhkymjWGElXbxFpJR8rAxcZV34uZVMFXscmdwogkqoqPZM3Ygj1QPK4GVWDQ jjJIUHyyIUz3juT3J/DsOjlGZZUz1ox2MSQfEEiCPHSPn0vvKuOnEqrWLkZtHJiRu7GSnRQsmSPO Pc6hIL0KKNaFZS3wc5GuI9us5tr6ul+VKi2WEh0HYINQBcp1Cy11011PUxsKkoVKMykST6gMaFO0 giZ1BjTq02X6oresp6oYht4mQANhBOoeexBII7x03uztswoGV6tE8I7VfdK3glhwzWwy/Qa4i2if olzjpFtJaLU7laI5/Lw1oTbN0zST1+cVmCTcSIgChgUG6/L4OPwdvHO49C3JKsrg71KAFocgEpYO +vyHc9C7uNyMrk6c69Aq10tDo0h5MAbQYBUkH5jXqXUnUOOHHnCqJKQc/LL3mk68Snci7uhKTX8v bxN2ykvZtRpAw8q4dTFiyyoxsgduzDsZBs9FUyqYHUAeh2TwvG3e1cbOwz6eR9wairwd0+YMngoU Qu74aDogc/k8znLRlg3M9G/cASw2bUlz4s5/L5R4dUFxC2rlRh/EDALRE8dofTsG19RKX3yeCwQq T+kQqlueVyN0otTev2Ee3rErAMSuJZN4kb2DN0RIApKCcrvxXGczw/G/dJUo43LColrP5vNIsLKR oUjRpgifEdLWfn8RyvMFGvZeWxTPpKkCVgqAfGd0CO2p67tskuHWz82Mi27g9altwJAWXT2Gv3Fx OytURz63rJsUi2eNsUjWSOZOqowxDHBBun4yShRFBVM3dUL2Vh4WJn4tnH22ZQ9OxX8xdVUBSTP0 qZBUD9Xryy7Os4rIXkaqsZw9ZGxVUsTpBA1MnViex1PT3Mm0yzaw2c2lm1jlf0fO2HM7cxfxMgoe UKDRB8zsVSelUM3XaElxKoqZ4VZwpFpGMQ3cnpTtyuNzcJ7ncq9Lnao/TaIiIOm3sdADAJkgdBs4 LxLqjnWypWUCC0DWP/D4+Hw6ozjfbQY6go8sUClJ2Wo5PodcrlrlZhpUGUYvbpFtMTsfXrI2fruW CC1Qj2yr2SbHMRAjcSEU90Dl6p+3cTOx3yPRQKLAAGbQrLeB8Gg9/gY6L8lkY+QMJ8htqM4cgDeV KqdGXxMggA+J1EdVruOR1G6bZQI2Hv8ABRNt5zGjWl+e59chnoacyCvxreUf2akRDp4pFvJptNtW /tzjVBIqogHvAYDqCLFnceyWrkco6jJyNtS1wQIQSSfE2MTLE6RAHWtGTjNh2jixaqYZNiu4G4u5 gq0eVVCmAOxOvVW1iqZ9wMmeUElUtotUvyV1CZQayGp6XMVF3Y7ilLrFj6gFSqiLWKQVQqhyKplj kPNFR/8AxnZFBKl4cm96c1zXsflm91cDVkZ/J42N6VWM1z+latrpIaoEoHVgAj7Q6puAYBmnoXsP 21w/v7Lo9s8tdTgcZfYWsyPTG+o0oxgOxAKuCZk9+2oHQe83Mt2ivTbWEsZp+oEvyLi+zrG7HaqV W3T8Wwiq1Oy1Cja9ITokZg07PGzEwgmzenUUMJSqF7E8i3lkenP5DHi7Lh3UCSt0BzsIJ3AT8Nxj t17xOTw3HNlV8fdXkVUsaUYyCawWANm6CpbWfHsDp0Z/2/bX+quMn6LsSN9t0NJWlauV+bv6qRXz e2WqRTlmcPbD154dsv78g6au2qrpMFVI0QT7mL36a+MwcrlhbjOtrU3rFdpXau6IC6EsGB7yAeud 5mVTi2vdivWj4th9VAZYCC25JElCsgMvlLAgGQeibuWrTszqkxSclYvZKSz7OHUVeG0DHzFqSuel /QknEg4iG0aDgIRlBOo1RmIrHM0fLiBUjgfsUZzzfH8Tcnt2Subj17X8p2eoB5gsfozqSe5PWtmB Zn4qcjYRDsNuoDbA3lDE/USDKnwUQegz4u8jdiqGYcj7xP5Je8anZf8AXldvt4fT82dWuPovIjXi i22q0t03+VqIfJG+XlkG5yEjnByKLnUcHMmnf47ncqogZeNdXZlvtrEHZ5U3BlmSfiD2jqryvG41 3qfa5NVqY1UsARvEuU2MV/SHgD1TXDPY7vS83ru/2Wg2K25/Hr3XU3qUbOGkLnY30q2gkIObhKa7 cNoi0TrpAjsY56qoZ8CSp25RT8/EyrxnLUpgtRalT1V5DTYJGx90lSni0kSfn8+iebgXZobbbZ9z dUigPqWVR4uNY00HaYnt17Kp9y+r8quZ8NmVcaq0Rmm6jm2f5s8hyV28xdWq7H2rtQr0rIs3MPSv 1nNuUXhUmBnD1ktHkIcfAw99Mr3BkiyzHxQy4djLXIjygnzlR2l9Ad3aBHVvE4GmjCT7pt2UAzuR Msx+mT4lNQPAyenZRyUGyh9KiJ8tjWfVxlJ1WIkoazIxsJMWePdxq0O0Sg3Z26T62umIiZusoHyp UUlSlD3Tk7xcguNl5CYGVtS16TLMNK4kwW8DpuMaa6dQUZNteDZXjIHp9QMfL52B00PgAfDqrb/v f6dre9ZfLhYG91uqFFqtTesIn602rEtdWKJ0pqQVQ91OOglG8QIKqCYRWOoVEvYxg7MPtmnE4/21 61eRVeTY5VkErOhA1Akroe34a9Cclcmzk1R1ZccIsg6E99/4fh26HXGKzAYrlOsUqTpUa21q5aXI 3eyXdspP3GWiZK4zUNW6LIyaDRKYPN/pyDcIjHkOiqwhy+TcwJqeZwjszacmr1bqB65cSpYshaYM TqAfg3Y9tOrRxLxYUxbnbHFQG4KqNtALfogahtCQZI1PUm+4SyyiM4j2KrcgKQwt8ps+xus2yykR cBL1y43ZefkDUg0HBTNdRjZuGQszZo0eNUiqGjWhmxFDibzER3Y8eeOyVvqqrsqyQF2gjfI/OBoT 46de4+TntlUqttjVimXJIbaoMx8CJ1IOvw1610Yf7k1yoNONiFHg6jl9UrEE0yl9TIl1MTCEeypT BSnmZt3s7KvnDJ6CDZYXCzcE1F3KyxzGED9gV/v76VuqxQK6rwA477o+E9vyd/y9MYoZraspWb1K zuRuzCZ8R37mJ7dFFxV+7C14/nanHEcXuz0HgPXFgmoMDWg/kTwdOCSzl0sROVdfEy5ESGEwAJvI egeRjPkNusst+QJlR8NPAdePiuWLiCxOvj02Ckff1ySwKpm1TMbv7CvuJqs69a0V4pBqJiC3TUj1 GrQ8gsuVMCKiosBCl7+IAA9Ul496zo4b+sP6OoXx3Eg69HjXvvN8A7PU5GKYSs/U52Xi3SIMZ2ES YsI53INjtPNNaCK6WeumInBQp1Pydy9/UPTrXOxcvIx3orUbnUiZiJ0JHz+HWiKa2DbSYIOvbTrh XOXsVO1KFp9b3jMJ9nHtIuISkWlji4OyWFUiSfyjqbdrpxS7yXd+IGWUKJUxP3D0D06Xk4jKrx1x L9zVIIHjp82+o/lJ62tt9S1rQNrMZgaAdXBX9y1JgYnyjsZ8nmJCFbPY2xN1jFAAOmUGqj4i4F9O 4FEe349R/uulbA8urD59eC61RAbQ/Hq5WOobpaIhSKbxTWqsVVfcUdtIZJg8IoYoB3Ko3T82x+w9 +5RIYoiI+g9TLnJj1+hW72DdOnb+X+jqRqLrRNhVV+f9HVfr41MyKijiSlyvnLgTKKidVwCgnOPc THVXDuYREe/cRH1/HrxMilzG0g/MT/P1XNLr21HXrY8fGpDgs/E6wgAG9pJwByFH4/Apu5h7/H9n Wlle9oWAP5z17BSA2rR8ep40oZYlMqTNoKJSh8Sol7j29O5zAAnER/f1X+yqX6D5vw6xnZhr4dd4 ozcZ/EQdu2vgP9JFZ2j4j/ZTUIXt+8etGw2HaPzdeF3Guv8AL14HG022r9/ZuswHt9v4BHyqyXoH oBhc+4QBAf2D1CbHoPlsYH5E9TVPeYgn8vWOccwdLYM136ikUeFaAJnUzZ0YlpDNyl7j3eTEl8kw R+Aj6n7/ALOom5DlbD6VEkfMburysyrL2T+TX+noMNX+9fjGeEdMZAsBrE4kQ6acfn7NRhCFcB5k 9te4Sqjdi4M2UJ2VIyQcD2EPER6NYnFc5lqPunRKyO0eb+bqNrgTKIPxPSJeTX3p9svTuUNU1qzi 0GAL+wFYbM2cwk2MXxKKtpeNzzIm7APf2CtimMYR7d+mTD4Kqo+pf+0t+LR/IB/ST1VY1BiDP4Dt 0ijWOajuzPXLlzPT96lXPvGVeSL958sVVQwnVMMi7WXkXJDLG7mDzEo9+jqY9VfYD/t8uvBvYeWF Xqisp0mz6lveFUWTssrUoG9bbllQk39QcjDzENH2O7wsS6lYiVAqi7eXi0XYrNVe35FkyiID0V4r FqzORpwriRRa+0x3gg/9vl36jyC1GPZkJBsRSRI0JGsdbUOcYtoGmyPI/jhilcnYS2vLq9v2gbDc CLQ1uuk3n1znqVQVZWx3JVpNp1rXGHmmpJxYL/S0BeLgkfuUhtbOGOXh3YFiMUYqUJ1Hq6/Hsu3x Gh60HIhHqy7bEhBBUAwayoJMLozbuwaDPWvboMRyC0XRbPR4lyReOwGy31OeqVjsbUsBDWKuoFd3 WmRKTp0ykrErBwkcVV/IJJKIOQOgUTAouUgU6eMzcrjx6Ss6IG3sCAU2dyATqo8YU6/HooMvFx7v uXbaCo2g7iHDNABgafgT4Ht1tG8euP3GXcIbJcpvubSdqi6mzCmXpa0SCkTHXOnZVGTNXp/6krNc lWcDYYpqu5afTSkKBXZiiqsHcTFDrXF8XX7g4ZeJsd6uSrEWHdrsRixhSTEjTtM/LpD5HNyOMznz KnrbFvQWpA7GyJUWQCDpuJntoB1kIbD+PcLM5RHVctlymrRVuUzDaaHl8WzqtPulYrdxm2rtyrCS Tp+2plIcQ06m+euoddZz2cETQ/oGL0I5zJbhcCrC3eigvK7tEEEQpaBNgA3HbpPY9e4mVZkZd4xE TJF9O4FiWdAQC6iNd5YRLidPCer2m7E9y3lK2zaStcTpFVqkMrr1Ug89pIMmeVZ5fJJet11pOuIY ibtjIwiEQ2aspFUrlxKgqsCpxT7h0BzeKxeGyVfFtdq3UmI3SJEEwSIMye2sQNOrKX0ZGEzjHVMi 4qjO7S5NXgm4CJ7sojbp3PRdUKtRmsSlm0CUdvmDitz6DhCvScRX5SDmoWMgVGbNEYl61A0R5uHB 03KhDKJukk/ZMQPITAd45vUWmwS1Ac+UnynzahhEt8RroYPboZkNUlRp8rOyjzCQyNMQCPCIkGZk 69Lw5DDLSutym9Uuvt69PZnTmMTR5KvQ8e5iknMvXhfWGqpCUotalDMnbcXvyzJFuuK/icygodiD B7j5qs51F2ERbh01NvBXUbmIB3GSdsTGmg6ZOG4HLTjsvFzBsy0ZWZC0SnfcADqGmD30Px6IO0cd uLujQuY7qpmFZlbn9Lx2j3a+XOBfaY8Y1NzNKXm5Nq8xs7tUlZnbbPMvl15huVJdNusID5AUCDtw 1nE1sLuUox7a8q9K3azQAMdHjx1gj4dz0NFvKZFliYlr1WU023VKrBdV8u0HsYEwP0joOgm5VZ5u Vl1KN5jxjuFuvG2n2dtkRsxjK7aEtcz9tpskhXnkkjUXMZ4ydUry0a0crO2vmqozUOUhf4IiNnD5 RE9yDnMBVfi+OucIkAsUXyGwKfLMmV7EqD0P5XCqyPbl/tz1dvKZlauzz+z3TuClgZM9nkyGjsJ6 UXr/ACk5M5XvupZllNV+sWp8xqo212wUUo+fkz+pJxzik7EoezMSPqlBe9INFirnR+cKzIZEviJh 7e+7uZ5HkaK/t7Kq7Mq8WTXKALJif1W/WjwHy6RfaPtarivefJZQa9MRMCiuWbeXsRgz1qI/aCJC t/vaDUyzXiZtOi4pzwbwGZQNc1WEu9AqS08vQbWMdVmNenmJ3M7oCsw9SdqpVKLt0a6XkF1P4hVX LUpfIVgL1zkUNwfuJs3krFtpdCSyndv8DtJ+o9o+Px6602anKe3zdXW9dlb7drgArDaKR4HbEDvp r0dLfMLfruXaBD2O4R01EbIpuMdMWSITeQSiTecfOlLXaTxiygRsRCHWaMGsOs9RTX/hmUWBEixw 6ZuLzuTyOaPNUX2Eila0rYKVqVQVBRRIBZTDnuT1bqw/bdnE3U5dJTYBYy7iDbbYQUUEQxggnbMA T4dV1UMkc3fg3V+OzKkND3qr5k1h6e9ymVZ2tahWarHTioq1tLzEIx8fOmdjGoKvvaAU3hl1SFBQ xCnBIxFt4fn+Q490a/FsSRt80k6r30HfU+ER1BVamRl13hhXD/pygEKTtjUifCfHoL1sFjOPDyt7 xHZzKXfl9rCuSV/ccghYn6hHxl1lLY+YUhlEWdJw0asrdUXRzvra9UFNIrFQopip4fms8lgY/wBs KeFz1s93JcrCjaPSACy9dh8Z0CnurfgeimNzm+y7HyagnDsGVnmbCoghkWPKNe86jSOmYckqjFPG FRoeTzVZj7To2SulpuHtEzLzjuQmYKYby0r431om+Ki1UmG6IpPv45kHbUiZSHDuAMWZwz/uarkM pTj3nAayyuTYQyrLKryS4DEqrSZBHQvHzmPLXVY8WY65agNGwAHyr5dI3KNBpqCY6Xlyo4rwVPyT R+UWp6tfXQ0FSKuLd7lVqI5lkqBIWSutpjV2FPjHRZ6VGPuzQrInzbQSMWDoRRV7gKfVL2Z7Z4r0 scc7yGfjcNWrWbUVSQ0Db6igFmhiZRYBMeYgR1tzHNc3U9lGJg4lvI+p6fm8pcGT9c7V0jvrI7dQ 3PPuoQvFh5cNxsmTb5fpnYHFHg0aI4qw1eKoTawODsWdhjLYvDKQ/lprg7B8SKdrmlnTzx7JIHES AfuPs/G471+DybLuT9dhYpBhgoI3JPeWifh2HVfEPPvkjF5OuurGWoFWBHY6+ZR2C6qCNCNZ6ZlY 8lhOUmn0XTdDYT6MjA0eG0vNq9scktWW3FbQVWhWkQ/Voaj0UkZ+7OHCbtRV4oo3QexwB2APQanp YvI13U47I2Q1PkDEwjMvltI79+/4HrRMi7CauywMeOa5gzVgftQCNyBv0iAQIP0zpM9fz7tFUfo6 VpKEmt78kloV2QkHRDkOR2+Qs8ok6dpHJ2IZJ2uUypRL2KJTB29OlV1dGNdhBsXQkdiRoSPkT26b 0NZQGoEVEeUHuAdQD8wO/UcbSL1sIC3eOke3w9tdQniP7QADdg61626lLW8WVqUpk5Z0Yxf6PvCV UAABHt37l8h79vh368gHv1nUoZ7VdWhymMu3XAnYOwkOkAgHb/igZUvkH7e3Xm1fh15APfqxYfkr NMSgk4bvURE3c52Dv2yD6/ESfwR+P4d/XrwoJkaHrQ1oTJEk9XhTeb1qrKiJ4a8XCCXbj3bCi7ep gic4dlDEVQWV8BOX8fx60NKnvHWrUVEaAA9GLnH3c+TNLBBvV+QVjYppJfLos3swosiCJjioJPCQ OZMpzGER8gL5B37d+3p1WbAxmPmrUn4x1CcZSY16N6mff35XRCJUZKx06ziItw8pOvQ784kQ9VSk UImh2UdE7+ZvLy7j3AQHqJuKxidEAHyPUZxWmJ6M6h/7xFIqmbJ33HahIEOv5OloN4/i3CLT2wAq KRQcPUTODKevmJewh3DsA+vVd+Iqg7CQfwnrz7a1TA+PRiU/77/FqwskC2Ot26lSiiahlgbrs5xi kcoj7KSQmNHrHFcv4nAviPp6/HqpdxNoX9ky/lkdQmi0GCunVju/uq8VZuPcyLfR5pRNBqRyeLbV RwtJKAp3KLduX5xKP99E3/7BOsQpS+oCbt0Ju4blHYKzJtJ7z2HUgCgaod35Olw7l949kgMgyySg RcV7ZjkbWnQHDawPjiICBlmkQ2M1r7c5TdjEE6jzx/4xR+HV/E9q1t58olj8NY6ka9hHgPl36SDy J+4rb9GXOroOkTNmEh1flYcjoykexE4fnSj4dsVGKYIgJfQE2qYfsHpoxuOx8URWoX8NP5+/UW6T KAye5PS17nyfs8yRyhCJixIoYSjIOlTuHp0zdgKHbuIplKHr6mEA6vBVXsOsNbTusOnQ1z1lmp12 ovNyrx8sUBAPmVjGKAeo+KaID7QAAD+Ad/39e9SrWYAUQOo2dwbyJ2Dt+TsBlBEAAPQPgACb0Dr3 rYIToNR1Ic0s8lVdWyi3Rk9H1mSqen0GyR9olmwPYirvIa1Rcg3scoyFNUruMgjoA6XSEpvcSSMH Yep8W63Hya7qH9K5XEPE7D23R4xPVujHrvtXGZVYWOqbWIVTJGjMSAoPYsSAO5MT1uO3D7pug5V9 1GD49uW7TYqFHtVH76z1uGdrt7uwtdbjLvR9OqJDAo/jJheTkyNzJAZSFZMXKqhkxU/Ok75PJ2nk v3XkIWqCIqbQC9ljJO8wSAgBIdQTBgg/FWs4JKMbKsP/AKfOS2xXVjK0qjEPWSNG8wEPqSAACRr1 dnEfhfxMu3CjdH1at8nbrJpmg67K2m63iRh5f+V2k31xIRCzotaanUNCqoR6bNBMx3QO5ZqCaxvU yfaPB4DAfjhm4VrNZdWy72bWSw3ppoBu7ga/Hr3kOWzKsxca2pFqRB5AD5gBIbd3jWfgP5eg737k XaOBdFqlujoL6vaMCnY3Hm8TUkmdhpJZeWeOZ5uyfKRRpBzGz8pASaKfzK6phWSBQiJPeMcehF/I 3cZc9vH7v3riNsgT6Z3tuGum4HsZ+o/k61q4uvkKUozXc4l59YtotjQIZT4BQRIA7fHoisS5HwXL lajx2iUWx4jtUxSbdLVWqzzx3X2jDSmZDRQVJ03XUaLrLTAOymQTeoiDU/YTE9wvYDGdYvvW/DRU ZbkruOQhB2oax5T2G3dYYWR9JPw6q8Dx9vtG+/KylFnHLkVem4glksBJJidwVIZvnGvTMtWx9bLs DhK1KPoamckQqFfz6u3WYkHTxo9lI47l5AxdpmoVw3O/rS7oyjdydZX5RMRIJ+3cRGLG44YTJlci +x/QCOQSwVD+qPHaYJ0k9hr1V5blEz829cFN+E9pdUUQSSBqs9iYk9DTuX8yeG2/ZhTF9Ri39D1n Lqeytc9KNjzyby4V9FOIPC3QCnaOWRG9tkfloxZodNCKQVN7xFTB7gb12cVxlNjYQyHybF2KGaVL lgHc9gpIhtsyARPW+LXfnNR956SU1uzMqDa+0DcoQ67gwEMWElhpAPVzfdK0Q+W8Z7v+jWVNgiTr XPRhn743tfQ3jmbrraXdTbeNcKK/Ju662dm9tZI4v2gCZAROX1AcrRl4eQEKlKLcd1IMAeoJkfiS QO/RLjM5s1jkWuz21mNDJZCZA18BMH4aSNeujjBZ073d3lWnGr02F6TlH1R5X3ZnDb5u9tLPCTsE 6jXHzHzkJBkrDIx02SgJo9li9xE5hJ0ne1OcxcjKs4zmwLMRELQ2v7RVCFSPAk/T8+j3N4duPVTy HHeTJUhJEf3bA9tIPfU9/Hqzrnfq7kLLcK/umo0mTh4hzO3kilYNKrM6ln8dKxDOhx91gxfsX6Ux XRnmrmTBJVFBQHCag/lHsPRfbteJwRyUzAwxHAtQD6inaB8h8PgPj1z/AJUfcNXk1EVpAVnYQoc9 +0/VoAY1JI7HoNc4wlzIbBI8tLmzgZu5qZitTZqKb1d48BStIWBpFvpGyTclMuI48HEPXrf6PHnZ GIqxMYVxFRNM/S972vLYucuJ5UXHc0lQR5WE793cEqSRoI1+PRPh6Kz9tY5/arcA+494kqAnYbY1 ZSPCeqmx3lnl1F5PTPHqtVCHZ29zZZeDVuJGEdGozKb5+3kIunNUIxNIZpii6MiQPdITwVBMpQMY 4m6r4HEWXe0cLlsu+hrvtMdq62abyjWMkBR5RtC7yT4MJ1PVrkbluvyaa0tCfctuhRsLKin1Ce57 lYXUEGdOjS59cp8n4ocsqfXLTrEawg+TOFIM7Xjj2FZpSMuB3LyHZ2eKkkymfxrNVCOeIKMEg/xl RQomAfbL3YcTJXj61ubapKvt8NU1knsAOxnv4dUrcG7MxycZX3q6CZ7hiARHeZOh/RAPUTql527P 8ST0XiPX6/rGg7m1y+C4rzU7LNyVmXV0O0SNebkvFfL9NrkPGQxIg7kVDpgqRuX+IYDFEhoeNxkv rfIoCvmNWLEdiRILHcHiICjX8nVzJNXrsmUTUldjLaixpsUbShJJbcYmT8x0Wua8TuR+3xkfcdp/ S+V63k2gxcq6yGMaQc1RNyubhGu2i53NXQ25W0u8rrOPfqRkQo28ERImf5lEDJ+hHK4uhaqTVUlV 6IXa4KAWtJMMTG8gjcsMAVI8QR1Vx3xqjYw32O7lYkyKogIRO0MGhpEyCdRGs2CrajI6THN6tk+X 5TX89vTLJbO+npZi9VZNpU6kkELRW7UHC8tFzgOiuGqoptFDKCAKpnIHkG9FGdhrRx7JX6IFfdid lL7mYIIksxC+U6TMxHU4uxsrLvyvVta8Bn0UAWXrAQv20XzEsNAB2nqi+dVTn4vk3ww1/O6PpR6p n1lZUjZ52sJ1NKjWnG5ssnEO6LOV52sj+onBbkuxcKIC0OmUCgZISm8RCD3FRj4zL+1Vc1UOnYbX gw86SwHl+fQ3Cz7cpLsdhvFnn8S5dDO5D8I3bvl0PTnQ7TyhbWCmXfHMkjZLNNqQuVUod3tzsKpp lApjz6jKz7+pwiZiSVxTt5EViuzJGCJXOidIxjAoII+VytpoWjFVK1a1S5KrvhfBW7qpH1AfUdem mrCwGyFy8p7LCMZlTbMKzCFLTCnZ4BpGp06InkTlWWaHZrtB7FuldzOmcqMylae2fSlhGOasIOtr xVhNGPZOTXYRMXaGcdIKqtlTqlEybEfbKcxjh0TwMf7lGQW+jnkhVMAhkOsQf04EHXQdYbqcaiuq un1saoFmA7q0bdwAnyyRED8Tp1/OU0iLbVrR9ArjSWNYo6Au9rhoqwioCo2CHjJ5+yiJwyhR8VRl otFFcTB6CKnp+HVG5VS5kUyoYgH49GaixqQuIYqJHw07dRQjggiHYwAPf8e/7O4+nUfUnXr9wB7d h+ID69/h/Y/b1nWdcfIe4fh6B+/uHr6iHWdZ12CYO/b9vxHv8P8A79Z1nXWZTx7iAd/w9P3fiI/s 6zrOutRcOwCbsIdv2d+3b19fQfXrOs64JvzJ+iah0+w9+6ZlE/X9oeIgID/8us6zr3JWiabdwbSz 8glHsX/GTnDsHw//AGCf0KP4dZ1nWcaaRamoAUZhTy9BMYxexh8R7gPkmYoiPb+715p1nUmabrcW fiUrr3yAYhhKLk5fISm8vIwHKcB9QAR7gPw69VV3DTx61ZQw7ebrG2PS7fZ3B3EjMOiioUSGKk4U ARIAgIgKhzCf17/AvgHbq1H8nVMUqhiPN8uq2cufIwGMIqGE3cxgMJvI35u/kcwj3EQH49Z1ZWuB H6J/l6x6ipxA4APiBh9QL2AQ+Bfj6+nWdY1agbj3H/bt14lRAhxERAvcnp6CJu3Y3cO/qPp+P49Z 1ioWO9jr/NH4dY5Zf1IJS9+xRD8wgHYe5fgHfyH4d+s69SrxbqcYnD1G07jiFY0QBHPbLsWaV+9k CQGIA9Pl7jEsbEmMp3D6YRWLWUKLjv3SKImD1DonwlOHkczi0cgQuA16iwk7Rs8dx8F+PWmWba8S x8YTetZ2iAZaNBHjr/8AXTrfT23gXlNc+4PknI/MWVYyTFoXAT5MyXc2GdWnblarZJSUe1m6PMPX LgI97VK+zRZFVcuPBZJUgJpehji1e5ODX22Lk4RqsWy7GNYJL7fN53atyW22MoAEsdJI0HSvxPM5 PLRZy+6+9Lg5AVQCUMbbEAG6snU6EEiCfDqxtWr8naOPkpxl4+0iBZ6bf4/ZYR/Xs4kYR3IWSJQe VFSnbfpVwQRWTaT9dK2Bx8k4WK/FEwESL7YEEB3tnKp5T24+Nku4z0U76kEBn9QbbFYwJAA3bSde 56n5BLMHkRmVkjG3BhY5MITJeoIJYqxJCgjQaHTqQ84cqjKfxG3TZcnptdZ61jLCVvOfsZWu/QZe MkaWo+cpupVFN+ZtKMIuqvvqLNBVsK6wEKoUwmWDsDyM2rLyraDSEv8AWXWfMTV56yR2JLT30iB4 dZiW3J6VeTYWqZWU+KhbNGAPePywJ06THwz+4i9tfDKn6hy+dVyyFovI6uS77a5FxApy1dYxNphr VArP3DpYtokZyfWI6IRmmo6VcqOjfOmRJ/ROcZztSUJk8hdY2fdawaFHlA7btoAKz/J3EnrTkuOu +6fF4pVWoUQK/MQ0jadpYna0fPSBA62HOTl9tOqniNZz1Ch2THnEM2B/eXjV1IR8UuR+1s0cyZV8 hTjNO3iSbcwOimFkiqBfITePbq17vssfDqOEHtoq8zxoZ8DJ1K+MDx6B8AGpyGe0bMnaAoJmVOjd tB2Oh1HS4KNdpXULhRYm0XJi+ktQkBqrSxW+KaSQVe7JXNhfXk1FHljPWK0w7kW3dAzlIhiO1h8e 6RDB0u4OQjWV15NmlhKhY1DNoGH4Aaj4wT0Zyq7K2N9KFjQu4sGIUoq7SjRqAZ7g+EQeixvF+kWO 7NMo0zF7Gs0K1vWoUEFaknYoKeGmUAJtGsjoCDlSqK2uD+eBMrNsm4M3M+TITxEDCLzzDLy/H18Q DPK+V9VkDYCGLWdgzRuPSzh8NbjtZyWPfWOMdthJt2t53B3CkecKPAvt3ETBHQ/UDPNKgN6jrNlm YWy/4jpdRSc3l5ATsjZbJVrlI/O2S4rw0E/LXY6PiaM8iRh3TAqoO3Hb30G/bxA/J8z27lczmU8l Xc7WVV+mUQBayK42bwsF7CTCM0sW7mOzdi5OPg4l+K8LkC8FdzHUWECQCzBUI85jygSNOmk37K6P sra9xlhySOkrFqERZYObbygvo6dbkvUPUfrIOpAQkf0hCt6tU27hQEkRM3fFIKSfumMbrsvP8bxt PHcbYtLX+tj+lsBCsFEAktGkOWDeOkePSh7f5DPy8nPws96VxMe0NLIGRipbaBX3YsCNjaCDJ8Ol 27jQ1uOPLzgbxXyy7abaOOV5F6ruNuliMHllV/UKMuGf1S6yMfG/U5mAFGvMSuXijUTMiFRcuVPe OHki8xwt1udj4dLD7ZoBX1AWKxt1mGKnzQCO8jtHR6m63HwsvkCiqRosroII3Cs9t/4EFtRBA6hc nxWyav8APrFdSZZu70u1WfMpprYZOhzMrFZ3n2yUhKYdPZaIj05FhHWKZl25EGrtKaUAVyNwFBEr ny7NdfsDj09j5fLWcnVTncfZ6VOMy+e2k7fT2ifKd276gewAgmel0c/mtzi8XXjWnCyWFjW+CEnz 75B/QgDZB7zp1d9w417TpO01zU90p+EzEJXbHXqFHR+sxFNd317RFY0WUceszrSHQmqvbCyMn78f 7q4RRmLZVBcgO1Sq9JePw2TbxrWcjYyXKw2gsPTFfdi09ncx4nXpmy8/FDtj8WHNyidy7gQ0Qumo KAfIGfHrPVLZ8ryP7xVC4UxDicr8bTsGkr40q6EIzc0ux2AaFI2ytWNCSCP7QEZVHThxEtmrQUVV pJz7pvIoePVjg8JlzqnoJZbgVC7yCG37YGu2CsmDPVVrrbOK9XJj1EyBLQD5dp7yN07gPGOmqWfW 28gOcv4VBSr6vXm7Ky2KHFsEjGV2IWkVIbQKuL5wANFZWWhG5k2yokFVFI4Kl8fLsJj3Pm5Ht1q6 MyoDKtYGJG3bAaQRpJmNOx18OtOOqryfVNbb8UblEaFmA8pg6gT3PiNOqFjLA/zDTuSOsRMpJzNV 0ClxVyrFQdNY6UUjrhGMRiEJgzlQ/wBRlSsfl2pPF6qRNNNcyfkQglANcHkc3K5mytkX92GkLUd2 rsoJgjuA7Nt+EgRr1JbTijCrfcfvDZFhAgIugHyJ7k9KE+7lyh0qpfb9xTRLBPNq1Z3V5SeXFWJh XENKR9tscPLx0U3RZRDw4MWUDLJu3IFN7iSSx0TGEvtFN0t8/Tn5ZezPAdprBERtgaKfiVEDd49+ ivDUYGNms2GSGXeEJ13A/UfyjuOu3hR9tlHaMzitJ3W62u3wDel0DRzOVLjZ4m2sNHiXshI3d/Wp urOiuVYusMItE8RHriZu9eOCmdEUIQQNFjcJvtoXMGzLfaZESEc/QT2B7a+HVi7laMdMijFKPiKx BAB270AKmCBEEn8mnRWNOGfC3YUJ2o2bOJnZeO2oN6nqcVo9qtlqs7ZzeGD90mq40tOQsCTMrw0h Ilbx8Y3RSbJCiq2UKQCABrmXxGJjYlmV6Z3V1kbl1g1lw5hj3by6x4d4gAbRzOZbbXgBovrtkrCq xR1XaQFWSoAMgnQ6/PrR+5J8CeQub67q8bB0BewVOJ0e8sa0pByMW6eBXWljkAhSniSrIrtDoQ4o AKBQEEy9ih3AO/XOcb3d7dyLjinKrTJHcN5dfGD+PT2MHL9IW+mdhA7a/m6Cabpd1rK6rexU21Qa yJjFVLJwEm1KQSB+fusdt7AgUA79wN27dHqsjHvXdTZW4I0hgf5u/VdkZDDgg/gesCk5TMA+ByCI G8e5TB3D8O5vX4gI/D49TkEd+tJB7dekivcB+ICHYREfgIfDuHf09R/v9ede9cxMYfUO3oIeX7f7 nx687dZ10iuPcwCHbx/YPx9f39uves68qiwGN8BD0/tft/DrOs64eRfh3/v9Z1nXUYxR9fQPUfXu Hr/b/b1nWddZjB2H1+PcPT/h+/rOs68hh7HAR8ewGL6H9Ceoh/S69Hcfj1nWZ8hASicfIQ9e5uw9 u5ij3AB/KAh/Y+HVrrzadPiD141TFDt2ETD3+BfUofER7m/ogHb17h14DI6368xzm/N27AA/gA9+ /ft27iP4/t6zrOv0ZCzVllkoasQ0vZJtwZNJGKgI93LyKhzgJQD5dkkuqQAEfUTeJQD1EevGYIu+ whUA7toI+MnrUntE/k6PfHftickdUWYqzbWEzeOcnH+HOPm8rZRRIUh3Alg4xwDZods3N7hvmHRP Ev8ASDv6dJ/O++/bfAY7X5d25VMeUEjcRKjTWTGmnV3HwMrKfZUhmJ/J03TjZ9qrH6BP1lC2Vxe+ WecnWEQzst2MkqxaPVJOPZd4li08Idil7b8HHk2K4dlAvgU4HDrl4/itle5efw+D4H0q6L8qlGLg klbGgllU7hEH6oHidOjDcKMPFty8otvrrZgBpqBIie8+HT6NqrDbOrlx6pOv6Kx5JceX0pO1+9U3 EoNzYrBGalQpWEqdKqbJ3ATDiUahGwtlRUmmRlk37shPaN2Ao+X1riPkUYqYHuC77zHtaaPUE7rX YrCjuwTQLEx5iBt65MB9zyO/haXpygDvLGIrK7mLGAFkgncfKBBmeiM4g2RSZZ6a7kqnN5ynWXq1 XVzilUaJYrWex2CakazYNUnCRJytIaHTQp6zBuq3EirRkkJ1igfwIFz2tXYcJvUhds+UgqNp3MXB MEyVKhdAIMgyD1nuVBj2rtBs9Ugq5cEgBQQmmjSCHJ8ZA+PSNuVv3uuFU7isuvkKit+Jabe0za10 a2xspS7zEVaerJYi03QE3jp8yspm9SbptQL29yQWOZsZZECAPUfuO3221n734goSLKoSDvIgbVZZ Hl0JZvq1j49VuN4vnLqzh8mzV5RV23qQUPmLeU+DAmFEBRAMRp0oPa8fbUPgnK5fRXkDrSml3KUn MQr9IlRdMMyr8fLGmtIs0u6dybpso6sKTQGDBAVPMoOiph/FECCg5bIbbMhwi1ltFUEKpZtAo1O0 EwO8eJ6acS0ferSm9dtYDM/1PCmCzEAFoGpgbjqB4dba/Bu4Oor7dOO0NpYpe/WVPOKKziWM43JG 6HHMDNWDsIp5GumzhRxJVhguk1cqqoh75S/mKUx+nU8/g4eEtzWLbarCpUEEtY2gQjUk/PXt0prw 2dk5rVJUaK2D2F2+gJ4usRIb9EeHXPCY+kMN72rKa9nrSPmbG/zmTewthrbAhstl5VpNsbfZqIzl UJFymRp9USmUjqig3VcEMgTxIHYTXF8t7fwc3KrekLkFEZARMuRqqkAwJ8RAM9+h+ZjZ9mHjWNcf QJdWIJggMCofWCSARH5eg+5Hu+U3HLcuCEYOyWTUMCkTw7/fXk7SoiE0eEfXy2q0mOsr5lEldTjp WeeRBCvlWbZFnCskjruypogCwAuS5bJofDr0pNllosUGfXKL5lX9UBH11gsZXxHTC3GYVnHchbSN 61xsY9kGhUkiA246Dx/L0f1lsts4eRWnchn8bNXSQhiqp2Z81mGxa9X0LE3imUTZCZ8BijYmrJo8 B/KLs3XvOfaMJzGN2Doqciv92tn8fjK6MxaEaXrVCAibY8zQWLGZj49AuNur5DLTGybVqpQBQpT+ 8JBLt6s+XWAoIjw06v8Az/k5T7PI5lv0K1etKpr9fXmGb1WPXcJOmDyvhGt1TvTLooxwRLuPVK6N 7SvuGMgiTxN5D0K5L3rxeKvG4GW4Vbq2BLCGkvuEEmNqxBPiTA7dT43CWjMz7lZfuamRUCv5WgQ0 CJLEGVExCk9Etbpex2aFeSTmnVJm+Tlay2LYVXEHEWuQz2SUInO+LpFZWz1v6aCI+AqkTSduE0ik ER7dji5Ccen3lhSxbZVGgys/S2ujQT4GQCT1UySubj/a1l0VZ3L3XeO+nbVZJPh0ILSkYpnVDl4d nUYrXLqzeWh/ankevJ1wsjHsLm0scbEKuHz72G9whFpBoLtZdykdwokZcoCCxg6t8Hjrd7gbF5lh lhsYugcIFLkgBSfpBHdZG6NeobfuhQMzAezFo3rWSSWIGzUgAbmU6yRprHUdsWQqXZljsVYN3Y5x MRuiWW00/Mr+9g9EV03MoyaLZZ98Ww2Z8lMklmkA4eGRW99M7IEE26XkQDl6rZ+RQMzL47EZMbiN zVOpVGBZh3DEkj4CNBLE6AdEMf0mq+8ZGs5Aqn7RZQIBpBUQCGMTP5NT0Du+SPBQ/JCM5j2LZmen 2d7U6nxmz3cavLyr52nez1zQ2ck0moetN0mqszKx75ozK4WIRIpmaR0CgcRU6te16f4e8OSObyrb MtWLUlGkVj6T6np6SCZVYmCCflW5pfduQxp4nFSvFKy9brBbzL9JbXUAwSR4gmNOkq6Tp3JXlhAx nAzFltrg+QnFDcIn+cV0u8yeDqk/BSVtcBH2+03Fo5cWCPkl5p20SZNHaZ26zAypjCPbx65LzHO2 55FGZf6+KMlhjmJfaQVYMfECN0/ojTrpHEcUyt6mPQotfH3WA99PMAvgBt/Kx+XTgW5OckjzR3Pj /Zri8hMPi+Hlon67HRKUYWufzvJRK3GzcjHTwxzB3M1dxNSC8gLNRx7ab03uFDzAvROr3Cb8iywE V2indsAEyNFK/AsREjTx6Bfuqo10vDmmzJgWHttkkq0Tqo7yNAOjE5M8Ds80Lg6zO5rN111lDw+c zaJE58JsZGRqaqaaCKpwK/lJVjHKHdKuQSKckg3OoRU3ft1nJZfLcrj3rx7i19gCmO4gTpoSyaif gOo+Jqow+RRuROzES1tw+kR4S3gGGhHwMx0RnDuRzjBMlolgp0zW1SbK0g5GdrSl6fu8/hrh4SaN vlqwu7ayjJ7MSgxhkXMWk4bfxiePtFAhvITh8iMRBdlbnqDhXf8AVeACYOp18B1Lk0PkWW+iqgCT WNpllJkA/CAdGOh7+PXfUzZXkMvD5pB6fXc9pzW1s1I1s5lWxmztazS7yypVUqkwisi6bStjemYp sylFyRUxCJ+Jih0Zs9w4l3E5GJUwNu1pG0nyk/CO+2WjpfXiORTlK86xGNdkDcI+AGv5YHz61tL/ AM9eMDTZNUqRdDi4Gzw+o31m8lLFDgzKdx9WfsFCISDxqDRwRRUonSOc4AQDB+Be3XxX7o/hF7my OUyORw1a3jrYZa95kgtu1jw1ntu8Dr137jPcGHXhV0XwtyLBMDQgQR8/5erAg7Nh2hxzZJnJVCab SfskZOI4se6QYrF8QQRfPY564MvHiJ1DKgYBFZVQPIQKX0Rr+N/iBwV5ZBmJ6closLbgTrtDaA6D b4qB8THRZbuHzFCsayxHeIg/M9+o9aOIfGjQ2jx2XOKHYnhHiUan8y0bopOXAoAm7couI5Bm9TSb PCqAYgm7m8AFMwgJRG5xv8UPffEsa+RbIKCln+gqyAHQtOhAWJ0EkyY6iu4LirwHq2A7gO/fToZp L7UWCWaNB79JkqPJuV127dvWLDIOGpT+97LAokM4l2bBV8UwKCmv4gmQQL3MYDdman/5A8zi3bLa 68mgAEsYVo2yx1Chgvby/UdQACJpf+0qHWVJRiYHiPl+HQ2W77O6iQGVq2lWJiHue0CE5FRckKK5 0zqooKfJjGuDmWTTES9gEe3oP5u4dOfH/wDyE4i8hcvGaImVJgiRr2I0nX4ePVC32fkqN1bj8vQ4 Wf7Vu9QhTKsLVRJht5qJoi/+swLxZYhvH2Um5274ypjf0u5BMUCfmHsAD074H8YfaOdT6hZ6xug/ SYkT5tRpHj8dO5joXb7f5CswAp0nob7Pwj5L10oq/wAuVJ9sJhTRfVaciZlo5OTuJga+S7Vdc3j+ bsBPQB6bMb3p7XzP7rLRTA0YFSJ+I1j8vVF+Mz6/qrP5O3VEz+WafVjGCx5zd4fwHxMd3WpQUQEP j2cIN1kBAP2gbt0bo5Hj8mPt76Xn4Ov9P5Px6qtTcn1Kw/J1Xi4/LHFNyUzY4CJRI4IZucoh+BiK lIYpv3CHfq4Ne2v4a/m6jOnfrqE5TB+UfLv8BKPcP7od+4dewe3j1n5uuj1MPp5APkUA/IBy9hEA 7iXt6gP9v168Gh16zrLqiRMCe+cCh5CACooHqPcA8e3oURD4encRDq1J8B16YHfq88t4w7lsqvnS 6HJJwxEzLubTZSK1uss26RDKKKmkJBEijopEgEwAgkr5f2w6GZ3Mcbxte/LtCfIat/J1JXVZadta knppWJfahrqIGmtmsry2/JFaLva9Cqq1OCSTdIFdo+LkRWnpdI6BgAVO7VHyN27dwEOuX81/FfEx nXH4tGZ3YgN31U7SuojdPYESei2Nwt9gL2mAPD8f9nTT83yTFMiq4SLWOpud1L6csY7ZVlH1tjEJ IoqIPEpKSVKmWRVVOBTiZ86OqcB9AH49cp5fn/e3uPKbFwkvsUWRK6K0mR5pBmNCFBAI6NVYnF4d YttZQ5Hjr2+HQo6j9zbitkpjRVNl5PX7RFsn8cxjaXEoFrDVqr5DJIksL/20VSOlCgY7hMHPtkL2 D07dmHjf4Tc1ylBbmG+3Nlyu8MSx2jyqZEyDP0gaafPqrbzdNDgYw3gAgadp/wBkdClkPL/lRy95 h8Tc1ipI3H+hX3Q6nZq8RkR2BLhTKtbCO3qZbAdJB7ItZhxFLsEvliNG3vCby8il66z7U9ne1vau VTZhVLlZ4zaa3MgvvtZVG4tO2AwYmZK9gCegXI5udnY9q2tsqFNhE/SAFJ7DuNI631ttY5Hjk1nF 8PUmNEjs00PU7lNs88qaSir2akai3aC5ka7BxriRnbE7dooCmsgkd6dcCmA3oPX1NZxnGvnYF9oW wqrDH3AFQzyrsBGhIbv3XrjSclyFleTj1sf2yBLBP6AO5Vkn6QRqvYg/LpcvNDm3mGI2ypVbkBKX OpUu+rXm4zUVQ6lMndOoGJIRg7kbXIV1urIo1mKNLGOqn7pVXLpQR8TABy9bc7m8ZxuRTh+5KrqE sBQeDNPlWyV7L4zqRGvXvE4OfyFVuVwLpffSAfNqgjUqQdJjQdpB7jrSprH2s9V2/kLo8O2gIvLK RCWqdaIVrRZlWn6WvF1GsryyhImrOEZB98lJvGJo508KR2kxfkUTOJO3frjy28dyHMNj4xRKioZV kgEbQSAwlTPc69iQNeuj78njuPrbNNllnZnUAzLEAxpqBEDSdO/W0fuGc8aqR9oy2b/h/HjJ2Fli qvAFr7mq0pwpOV242VzXqnKrK1140KtLosH7oCLiDdRQSmF03/OXzG9ncW3GZSrj21ZBOItgYaqA 0kqsj6tNJ7npc463Iv3YeaXe37g7ldtNyyFnb4KvwMA6HoluHPLrHuX8Wzho9w7U17J4TILvBNLq olnFzmJOtxJqvZZSFjm30/3KtEzLZQj4jkgN3aKaYKEDxIPSv7a4s4F97vG4sChYHytuJkE6hhOp 8J79MXN5Fhxqav0SrIwGoI08sa+HYdZDiTo2kSuq32cuMU/rNiX0zRMtdvE4YWru6ZfQZmSSgr0p HOAKZ23ViDlTjV1DCqm3SOJjmBTrbleQ5Fv4gV4ysrU+ki1hewWAzIf1m3ySfGfDt0PbFwLPaJYK Batm8kxIsOgj4DaYI+Ph0WkRd833eIYZBtrR3XtVvLG3BS6bCun0vBycbRGq69hjHFhjk2SdhYTF Y9leTYqqoqLNVlUSlEBMPVn3W1L8kc62BdXUorBaQpLmXC/jE+A8erPD+phYJprJbHFssYgt5QQG PYaztP6PfobdmcbBH6Dwgpju8NbrjshbZzKtHtNspR6rHKx0nXbPJ01lc6VGkctZxtDmgmsbEJnB E3tHRBU/9M/UfK0Z/uf2xbwXH5Tce2TdS9hrJSVrZTZUhUhq1uGjQdFJ16u+x+XwPZ/ve7nbsCnk DTjXimuwCxarbayqXlWBR2x2begIMsJ00IFuT2bGoFvCY3kTiOu8rTI63JS7SoSQzlVi5CDXePni NerYvXB61FllAXdO44R9hFNRECKKiBgKle+sHJRMAYyb8jEYEKQzA07o0BglN4AQ9zqT1Fjrddk5 GffHp2WeYwoIsIk79sKGKnUeHgBPRkUvcqncN/zezXKmaUrhilQruGTW1xJGlhziZ1HQhg1hxWxG i3RJ55Owt/kCIJqtkVgjpBBUigATz6bHf3DZyFWUzWDh6qhCAyFJB3MQfKBuHl8e3VdMLHXg76Kw gzmse1p8p2KYUoT3lTqPEfHqy9VsFrp+4NYfCqlXq3SafsUFVOQjmzMHT1W/rmjTV6EqSESRVSzF cs/qTd48m2KSxUkQ7mBUA7EO4tt95yCLE9IqpuG79pGm3aP1tuqzAI0769Cbq0PH0l67jYEf7fav kgE7yW/VD/UO40mNOg5+9Bo+VRGJwG6WzOqBJ6jxz0DNqNqkZEIWiWQiatXrS0vk5nFTn3beHYSc DYbMgiBnCpE3Jmapg8ij5gYPyNttlmzjGc013bqy8KddJeCRuKSO5E9terXFYVL2qM8Hc1RMK0qG iADETBMwRGnWA46Zp9uXm7B0NrxDfjR+P2oaHJ8iFKDds/eL2Co7JBqSMPcQcDIKsknUMzkJAqDF qzeGbIKIkVQUKBurPCcVyfI8maVYoXHlGwMIB/ICT2iNerudZRi463ZKlyg2sN8aRA7SR8QQOmCv eNCE2OjWvCbhVlbzGx9WgpG3q0j9RSOjRLkXZDylmbxYxkxbjws22XMZI6ygs3pQ7mMBRAR44OnC 5bJxKvUyLVyJQKYCq0h0CNopnSZgR1Zq5TPx1qu8lAapkMnXQAKQw7AKBH63y6lUtI4gzbJvLHbn E5bDSzjOkq+hHyiLhOdNVXIIRLiOLFp2ONdyjJNdw2QfOCs1CpAcgiJQN0zpl1W51eLlIqcY21HV 1BK7Vghvj+OgJ16HZVV+Pj+qgnJU71IPcz3B+XjpA6q+23PPePtfoGBMZLR7tCr1KZv1tlNCtjRu xYLSqBFLVSLyeqLFmqPA1iNm2RRcyaSLIGbsgoqnVTUASKtjcdmA0I9mNJ8q9tgG1Wn9GI1Hb59R uLcylrmetbmI80T5yZOjDzA+Hc/LTqE6nDbJttK1zjtQ80zjLcOzSTymNw+pUe4RSiNjf2uqsJ6e Jmj2srrO9LcQSouDpyjQyRiCYDGSN/EP1vn49i4pbHxwwNe4yJcvI1CxtAgjxk69wCevMBsQu3qZ DjK3mNule2DKljqCY8dP0fHq56DQcSPb67cTuMs37eMtdM6lWyWF6WmFz9aGbKMLZL3paQeOoCW2 ZjGlX992s1QBYSEMBQVMKghfbGNTkuuS1Va8hW7V2RIIVvqDA6E7TPjp2PU3LWWU45xfOuNfXvGm 4GPpKEagT/3daQf3oaTQK/s+f2uhVKtVpC9E0+SmZCtpR6ZbXJI3dQwykweOXXRfSDVN0BCufL+I mfx7iJRHrkHsLlszkOe9yYeRfk3UYvLEUpfI9GuGhEB+lGIkLqCIYHXp05HHqowMAhKw7Yw3FNQz ADUn4/M+Pz6CyzcY5vPuI2T8roa3viuL7b30HOw0S7+VQrUc8M8JUFyvWJ0XYy8gaLX+aQOJvaAx P6PYQG9ie9Mfkvfub7FtpAOLjLYjsNbG09UbTI2KHXafHXrW3jrKeLq5NW0ssKkDwH6P5fj8BHRJ 8WM45r6xlh9KxPkTIIjG2eSgHtFm3k5IOGKcSds3ZSSsi7QkmApSay5ippFL5JJpCY4gHwX/AHl7 k9i+3uWHE+5sFVrtqDJdtWG3g702ggqEAEk+Vy22CR1a4/C5TMo9fCsJZWjafD4Gf9nV5jfPum5D 821kqLWb9Ft3JmbxeHQbAV8u0VOqJTqM3EOCxwUWMcDAkb+mJg9B6W/3f/Bf3PFtd1aXusgMQrAE d4IkSBrqBprr1cWz3Jg9wxA7mJn+Tw64vfugbrnCcW32rjnZqw2kHK6kQqrJv4xq+dxqSTVy5glJ NkLZ2vHgchjlIsfwMYDCIeXVf/8Apb2byljvwmcjZCAbghDEK5LAOATtD66RDAfLrc+5ORqA+5qM SdTI1HeD2MdWLDfdwxmcUbnsUPd69JAAiqCkOykWaRF1iC5W7xzpdYqqqKYEKqQQHuQPIolEwCIt /gLk0VMmJbW4LAhi20wAfKVIAOp3H4TpHhZX3WrEG0GNvaP5/Hohq3z74t3RSEB5fa3/AIkYGibG xI/Rxi4wxhWX+ktXrFkg3drOEkSdxKYQRKYvcQH8qll/wh944HqtiVsWcSWQklyO3qEFpEFiRMFo aJEm/X7g463abDA+Y0+fwj5fl6INlqWQW3zXp8lVpE0lHR0aiDGWrgs0ToEUWTeLJEfLAcTLuTFU OCZjKnIBQHt2HoBh+2/fXF3gXm0bTYx3l2DSNu0aQDCjaNIme/Vu7N4m9PIAZAAjaIPx/Ce/WZnM lw20RTeLs9KgHsy2ZN2riSW+myDKbWSRcO3kumu6YLkUM4SOUDgb2jiYvh2A3Q6j3X/EXjclrcfJ yVxCzMFatprGihNO0EE9zIMzHUzYHEXVhWVPUAiQRB8Z/KOh/nvt68VrO0I6Uzqtt5F0VNymmxii NjrJLAksKTZ1DPotsu4SbmMcSmEqhfTuUQL3Fko/jV72xrPSssD1rIJJI1EiSCGIBI7xB8Oqj+2u MsEqCGImO/f4ER+Xofrb9pzj5IopOYp1ZqcqYrUyjiGmpRdv8w6TKs0RYM5NORbuwcm8kvEogcgg JjdgDv048N/HnlXyUpzsetqmbvoSoB8xaIIAGs9vhr0OyfamOKy9LmQPn/Jr8e3RT5L9vPj5j6TO ZNSIZ9INysXrWbsrtrMy8ggp7a6hySMmd0Zo9RQH3DkQbpeI900+4+vW/L/xc9w8vc2FxHkLMyeR GZlI0B2xBBMa9wPMdO8FHAY1QD5BJMTqYHz/AJB1Odo5IcZuPMUiS1XenMSlbFRGKbNXEpZXKDVc 66SCMK3EZVZw6A4kOqr7DdECl7gcBEApcL7V97e58l8nP+5qJBIJZdWYAa6kKixMHVj229SZWdxu GgSoIdZMa6fCY1P5u+vSv9i+7ToFoCDrfGHJn0LEWuzsqxT7tfIZN0M9YVjt45jC15q3Rbw7k6Jn 5DCC7lwZAVAOdMoegdK4T+EfEcdkHO5/IORyNab3EkbRqxs2ySJ2xuAgkEBieg+VzmRePTxVC0sQ Bp49gJ/2d+qv458eL9zx0bYm/LHVtPNYMdu0bV7HQkZVBBoq6WLJBKC2KfsxjlGTxoVBBNk3STFH yWOqAdu5j3T7swvZHF42VweLRbTl1E1t5onQrJAmGUlmYmZhVEkxBhcfZyFzJkOUdCJ0/N0YO5YD xY4rcfNqh62xpVDuE/mtqrMPLWGWZSFpsruRh1Uyx8QZX5qWkX6xxTSKomJUTnMIFHsUw9JPC+5f efuznMO3JSxuHTIrdkrrKopDeXeWI8o1Jk6ACeiORh8fg4zhSPuCpAJIPfpWuU8rjzO1fbyjKDn7 aPnMVr1ewJq3lpJRmMvbdDnnEK9tbeaiDA/YNWMhPEeMjib326wKG/AvfsvDeznyOSzqMzLsA5Pl KbwyHYalqNZRZjyn9nDsBoo0k6dAcjkNlCOiKfQoYeYSGJBkkdiNToTB0kx1uQ7bvVFfPbtL8jnt DywzfdMLoWg6BkPJiyvNDjqXUICdiqzts8tDJu2Gf1S1zi66MYLwqZ3ceoVaUUIqCZuvom+7Hych bsp9mM2QQoqsO+sEFUfykTuYAlQB5WUgGI65pjYtlAQYamyzY9ihqpQsYZq5PjtgBtQreUaHqWXz bLMjcZugS2doV2j6Vx4VnjN7BOxGvXWkEeQbuIXYWSzwzeRr0tJaLFFSlq+xIsnMzTtyuLdocG6q hVL+IObyDXYqe4MgPi0gVVFo9Qh/MymPrZOwILN6cEnx6tcJx+Gq35GDCZdthazaCtZYADSY2yTG 06AggT2GVTy3Eea7DKblrVR0vCTT+cadCPIbMYFlY7CavsRasdDNe7URlLScKUqSbgsdIEL88s6f imJxEDk6WPaR4j3OcTKBQgqPRNTMiMqgqZMfQxBlNJaYkx0zcvj5/EUyrJcXRHdXPmrsdmKKAYBY ABp12rB79R7gTjTzjBSabkGzajetDa0O8XibodmlUU/5O7JU5YjuyZ7ItJOQaLP3jjIIhuxMdZus QE5Q6gACxCFEHMcXxuHm5NWRc7riMvp7lP8AdqC3pGdGKztfSJ006UuTOVlVNlYtaJjZP+9FincF eR4F9ds/UADpPVllrtao3EiSvFNmskhqs1Vksuiaw5hGWiS1ztMvJP5aXhT7hHN3Vhk0Zg0q7K3K 4Omg2UIKSvgb4I+Re/Ke6qc4WunHSu+sqCFUsfU00mO5jw+Q6P5ChOLvSitjn+axXDFCCFAU7RIB EAeMntoeqizCzbRtklFyBYOcrF0rGN2nM3UW5XbSUxHyIyD+WhEWE63FCHB8zrBEWokcn+YbLj7K xe4lER3PnF5PnGzeH9M1UM6qKvL2EQGOgJOs6hhqOpfZmFVxmF9lz8stm24tYJmYg7ZnRiQQegZ3 Orz7ay1PP5Gr3P6uVaXtGqa1nFvXLbuN0PSphu5/mNByDYSSELMyaEo7QSH3Pl1WqqgGBZMgEBOx sjmuQ5ZOQ5FkahNlJUISdjfWzEmF2wCzHQwIjpwzsfFp4+zC42GchrU3EL6rbQFQL3fXQKIfvp03 6gTrOu5Dx1yr57kreq1KXphXcV32tyrGLvNzc2yPmn8K9mrvJRkhEOarWq1KuDEO6KiaQcMm4AqQ O4ddJONj4GfTVSMi+mxgklV0YgEtIIlRA1HgdAY653w9WXyVGRy+euJiXbNxrljoCAQV1KuxUxOm 06gdeaarvEzjhk0nlUZCZHbb5A7FIbLXWc3ZIWsu17GzsMZF/wDWaxT0vFyrWpup+SUe2EXSxo5O TdrB4CApB1M3OLyaX5lwLcgtgxVSzRmSr6NY8qxougkSdST0Qx8AYzriU7l4lwbWK+aGsgk7RIY6 afIL2jqA8uuYVnwO+rZvqmM06Mjm1FhNhIyytdayRxrzMyCSir+owUJDFWk56qWkBfg4SOd4Rt/G UOPcoiz2cgnFZVXHZlVKfcUb6/L32iLFIaARPiRGs9CX477/AAW5HFvtc1WGty2kKfo8wMSRHlB0 Onfqv9B5Is9VgJXUL7C27JDRU7HsLNsEo4aRdWhbBSJmqqxD9rLPAUcMJ6xR78rByPuCkxRcLEVJ 7pu4cw53J5CnEP7nq2Xu0ecBkbczbIKkBtkGRAO07Rr028I1eM6UX312Vqj+VZ3iVHqeopEqjkiG 7lwCdB1w12F406rk8vK2wunVPaeSea3WDkePlrm2GjVWStre2qqzluYVhEzj9TTDf51ovGOWfsAi wBMoJCICPTPxb8Xf7dflQaW5BMeGUFgCyCWOwjcArAj5yB0vti5FWf8Au5VY4L3geoPg4iN0jUA6 9joT1QfGuVwfjHd3/CekxcpQJmGz5S18eXuyzTuKrlvv95hWspKus8n1mMWFIjUdGSdEnIRZFdX+ OgumCZhMmNXE5N8LOxsjGdfT3i5lRwQrkQhWCWRSRqjj6p00HRHJ412wVxMgWNYp9P1WBDNWp8wc HS1iCCtimSsj59MHgB5D5BamBtFteIK6Qya2O7WBwwj7HH0fjvCO2jFtOQbO4tH8exnX95E5AiBe NF0n8gqcpQAS+Y3OP4jPweRHI8s9VmbdWxYjQDXcLDqQCR8exB+PUOfn8Vk0ehx63Jii1ERT52bS CuqhoUx8PKRPQuo83N7j6RnWgQtpz7ThQss4yg2d6sEg32BpEuiTrOt6pyci6uwWj4XEoWObu1Pq i50nRWyAKgAGIYhql+by1tVGRirj3Vm87wYPqIyEbmIEIFkMGIg9urNnG4wezG3WVQAHlTCQRK17 tS5bRlHae0dFG826y2W3C+tFopcJoGcR9lg71V8uz2r2TMtnhyUlPQ5uQut0s70LBfMqd1eOWaxa sc3I4RXP/jDb+EBwt35GfjYmTj4l1A5GmsD0wAd+gZkaTuQOmij9aDJJjqklWObV9Sm/7ckFXZmX bJ2qygABnR9TPcHoO8VSty0jP8qoXiw+yKvZjbpBzx/zmtKKVvNNjS0CmqsrPP1WL1B7HV7MpDKY 6PbuGbpuZEx1U1hZGMk7MUm3trKy8njjzufTfX9q7Ka3InZZG10LQNkRJABglTqOrXM49aXrxGPb S5yk3bxEhkJ3IwUFt5MgKdNAQYPXvo8ztOjVhaXt/HOVaYvaJjSYWmarUZFvFSMzIW40dGWuRsbO toEttmmKIVJ+vOSssoaIdETKDIwnT8Rl4ym9axg8gh9TIts9K3cO77mRjt12gAhWb4Edo6gy7aGv GRiWgpWiepWVM/syAVhoEsfCsgmZ+XWjlyaYjB8gNrqjaYJMQtZ1O7Q8K4Z/OIw6sfHTbpi0fQke +dvlo2PkGyBVk0hVOIFOHcw/HpbsrC2tuC+p2JA7xpM9zqNJ6NK0oIkL4AmY+X9PVXK3e5OKixz9 zap5zRYqVeTcTUHUg4Vr0XMSQECSkmEaY/y7d0/BMoqGAPUQ7h2ER70V47AXPflkpqHKWIqPcFHq Oi/SjNElVkwOpfWt9IUbj6IMhfAE9zHz6M3ivz/v/FWnuaHW6VV52FdzsrOOpJw6k46dcGlvljqM nSzY52jpuwcNgUamFIDk8jFN5l7B0g+9v4YcP74zhyHJ3XJelYRANpRNsncvj5gYcSQYBEHorxvN 5PGIa6FWCZkzJmND+EadH1UfvFUWSA7fS8vtDUh410zFSHfNn7f5h4JjOXThAHLdRVI5hAAIkmmZ MA7h5f0euV8h/wDHu1Dv4PPVf2gMOvYL2UECZA7SSGJg+J6PV+7t2mTVI+R6Eb7hvKfKOS1byIcx lJlU1SnrYtJV2YjZBkpDMpOOh0Gj0zp4BWzp/JOmqoHBsHiVJMnmPkPbp7/hZ7F5n2VlZqcotbLf XXFqlfMwZyU2gkhUBBljqxIXQai+d5PG5JKmokFGbynwkDU/P8NI6gbxvxMf/bwiUmEuwacnoXQP rD5oql/1rlpV47VazES4KCIGGgpVf2lWLjz9kqyXj6rGMHRlLfe1f8TmNtZb2a+IFBH0IBqrAzrd vkOsTDSNBPVaOMPCaGORFn5Sf1f6sePx6sz7evHnLt9zvV2+kUWIlTxN1imkVdFlHiM1EOXFU+bY 1pu5Zv2vycO+cCousYCCZRYCgJ/Eol6DfxR918v7V5HCu4q99zY7FqIlGUWbXujaS1i/SNQqrPlk z1Z4LAxs2mwZCqFDiH8ZjRfkDr+PRl2r7SWHHRaqUu73mryLxko9F5Gzjd7BHEhvaM2bqvkllE3i TnsT2xW8SFDy8h+HXOML+PfOmx15LBpepDG0grZr2MTERruiZ8oHj0Yt9qYoVTXYwY/ORPjr0H3K Ph9qXD7KHGqV3lBfZRNtZqpXm9ZRk5BP3k58zwFHhZNjLGatjxPyxO7c6HkqB+5RDt69A9mfxL4v 35zQ4f8AdaVH0rHaxtumzbA2lZYNJ80wsagk9CeR4W/i8b7lrydQAPx+YOhGkfGeh1oPIbnctmd7 1GsajYZjPsseQrK0u59aLlF45xYT/Lt1Ito/YquXyKJVSg8VIp/CTUKBu4GEAcOV4T2EvK4vD8hi Ujks4P6YVYDemNxDNMKCRuUERI06H0ZHKfb2ZNVjejXE6+J07dXvgfN/nnoTiZRolHjdx/QrNhNz sWxiU457GMpZ6eMYvBRYybD54714BkilSRVOUe4+IB69L/O+yv4a8LdRk8o9WBdfZFbvqHdPMQdy sIAgncdrR8ureNyXM5IYU7rUUSY7gTAPz1068W17H9wbTlORMXZZd7nxONlZj7JqlArjoIf9ORsr IR8a0iEpOJO9eyLxqWQIq5EXhQBFM/cRMXx6PcNj+xOOr4+3jEperlLmSiwCRawDMx8wGkKY07kA QD1SvPJXPalxYPSAWBP0g9Mm4jfbz4yN6FTNv0hmvozmw1CDuElZ9TmW4xDBxIsG7546QjVXBIQj dkqub2TvDqrGKUBOPkPbrlHvX+J3uqvkb/bnAotWTVcUApRnZjrtEkSukTAgGfh0d47hsJqVy8rz VsoPm0jodPuE8muPlV0PirOYjJVDUHnH7THlqs1Hrgnj6gswZt2SUakEjGthimkqdVExCma/MGAS FUUDxKUBY/4ee3fd1/H8qnusW0PyGNsS12DWqWBDjXzQZB2kACSBqSeqnK5mAttP2W0ippI7AwRH y8O/Su53m1uwXrcLrTLapRHe+3A9xuZ68zZozQqpg6RYxjObMgd4zj2rJcE1U0vb+YUIVQ3YwAHX TcX2nwmPgYWBbV61eBSK695JXQAbtswW00OpAJHj0Gtzsh7bHU7fUaTH5p+HQs2C0WK0PzS1knJe ek1zGMrJTkg8lH5xMYDD/jDxVZUCiI+gdwAP2dMddddK+nSiqvwUACPwH59eqhLNqxJPz6szjPYm dQ5EYPaZUzJKPgtco71w+k0RcRsMQZpugnYXzTsYHzSsuVSSB25gEq5Wopm7AYepXx7ckfa0ZP2l 1jKBdAPpeYS8HQgLIIPhr4dZuStWZ6zcoU/sx3fQ+UfNu3W89AZdWOK8pVzZYz0XbofU7jJ57m17 0qKoNfzirJQlY/WOh3fLrc8TtAMKrdYgslLni59B0mK3ZuxTTL3SB/5Hjc6ixbcN8hWl62lULCqA f2bL9SEqdgaGUklWAA6U8bPx8hRVkilaQBYVDvMyVCusBkcboYL5SAJHQuaXcQ4q7rcF8lsd/wBx JfuRVS2qVsUHV4pGrQLyt1FaIx+q1Rq5iZmHmLRRKxNOlT2Ns1YoI/MFTZtiCQ6ofMXuX3Db785F eQotPH04wsWsX2n1TvZVtayGX09KwgTczHUs0GC88Xi/uvHGNdWtpIE7VESJIj9buf6Oj+4zfcSx PGZnj7xqrhVZLT9n48TMsMvHP0HzdSapukX9YuOKRrVugmnMO4L35VB87OR1JnA5DlMYpDdfQXtK zjqPb2JbetdeSajCjuAjQSfg06wNNe/h0kc5XmW5dt9bMcUWjdMwCyjzAdypgDo0VMyrPJHArL/M VtNxUSxpH8lKJHwCQR10xFq7UXcywxLiJdgZlbJFFJFddo5bEFFuskJO6ag92Dizi8u+Tn5jVaBj tDQNpI7x+kx0Y/ABew6pZOVdh4lC4ofazb23qBuYGAQCNFGsQYMkx1Mmlk47cZK1WkcXlKhRMXyH IXrhpnihiqZnZ46TXSLcJmxnbs5F9KXCPRZuHSCgeR1XihyqHEvwrZeJh4VNWVtC7FKuQvZBoDI0 +W4dx36kqyL8p3qYO2RdZ5dpAIcdhB0Ckxp4eHSoLRgDDiGpx1wPS3FhuHEDnZrmgzrbYJe6RzuI yi8WSlz2t06wR6sUvEW9WsoV+WEzVpYDAmZYDqrLAZBIvQnH4Wc37rEX0qLXWtlEaB5AdWjyfSVg Er2P6Q6L35tIxzdeN/IULJidIMGojs8MdxdSDJgAx1kJBtxz4V81sSsvGFG0a9iF+i413zbbR16e 6rLuYxGoXC70mV0GWkkJv9cEvEPCg5i2DRT2lEG4JpGFNQe2vJ8diY91eNQxGMKnWwaldqHRuxLL rJ+JB0HWYWRk5uP6+TWozvWmgjRtzeUBDK7WUyDJ7EeOvTK9F5t3uqJurBkXGJ/I4noucU7TJa0a M9/QVKxapWxkjCw8MhFQzeXTW0Ca+dV+Vh4vwKB/ECn79w6MckzivFyaKb7Uro3gwF8oIEyZJMdl jdHfqth467bsa66pHNzIYIZnaCW+BgEdyY79AH9wNlxgpE9XpBpjtQrGn3ZjlFzhYvaGq60fyvlW k1F6UAVuTSfEJAwNmukY4gLoysKjdup5tVE0Vik7CM5bMxsN/XauuzMsdCUCkMVD/SfiwBkMBqJH h0QwKsl8ckF1xq0YeopBWs7SoDRrubQoBoD3Inoha/ZCYbUYmFvNGmrK55EwMXLWq4bnaIa77Jmk NaYuSkXNWqULUIuYdVmqV9KTErSYUcGgIlq2SPJqJkEDFvV8uc/KpsuVK81hYlW8hmQQzOggHcAB IUQSPhGo793JsyEosZ+PVq2sSoFa3eQFYhm8pJndu13yUmel48icbz3UcCn8pd6uymLfU7lQ7fn8 WSzV/PWvLeX3kgWaqU6XgrJKrU3MJ1hBOClcLOAbIzbyEdi2Mo2VREqzkcQtHDLiY7uFezcGA83q 2jy9yCykmewCTIjpjqep+W/eF6A2LVsIJgLVVoSYBk6QG8xMierwxvA2eJyFwpeG269WCr62eFrr K0aDKmnrnxT5K5bHvYl9TNEI+bPnmEZHKWWVdP65IpKFGYlY5omCqrEyR+r2P7ft4fGyOPDI9Hp7 bzr6pBXz732gKjfVoSfpknuR1nJYmbbXe1ZSzfuUAbqyC01moBj6r7dHiAu5hHUh5J5+5sM5xj3z QYHOX87j31yUq1huEfLLrW602KGK2rGpbdolHIiMM6qJ4NedtXkzTdFdC2N5rpn7ErJxnG4OYnMX VhaWrULXuZl9VQSrWWpA2nvLgKC0axPWNk8hlLZg4uQLFWwhpgEUyBaKq2mGmAu0ztU9j1aUe7aH qFg3mbZs5DS7u+jHtVrMv804ye/2aDeEoue6HKDYyhBu7AlIRjeXhq24URJIoPkDuClXWBLpKu92 ri+7Mj1rntxygrqxdrsnrEHfuG0A2KfpbdtC6/Po+2Ng38Xi0Y1PpZdZLW5XZtpedi7e1ZWA5gtu BAPh0CeoW2051ftVyu+27NEbXyJasoHZLRk9CUlLI+nYxTPZ6Z46SH0JVq1wO+wpUQesmcM3ewj9 9JAs4BJJuqqLHm5ScZjuUStnyUUs9bAMQCJpRwSAaz5fEAmD36goR8+2uwtYtGO7bVcEqCQwFxU6 uLe7NIbaNBPVk6zVJXXuQF3ye9ZDeKzkdvjgnrRakUqrTd3yOiIVFqrTuXcDqUakoNlQ/UjBzHSj dUgNVgQQSMVQj4TGMZeTxvIXtbXUy3bUZ42rYq7ZW0mPOtgBUKfpYbdJ6CVUZ2NQu+0PWu9VWWeq wloelVnylCQ0/A7hoD1z1TXkKFQaBsFn1TUeQWe2bvPUDjLY6s9iKPf8uJLv3j3kHop5MFQi1Zye ZlP9SQT+ksUDGArdEpgL0LsbLuFWNkFcjjXuR66LXFJCbiRJP/6ZHmAeUYgrPRg3cRgW2WY/rV5K YpDZFab2WwKAa9qj6wDtDqdw7kdz0LFf5C2fVbLQr7juUatnkryimLNY88qrjYGrfOKbOBIqSGs1 OuQ6su3qDeqaJgdZkTx8w9QBg0lkCKpszLJ+6a1k8ycnLvOJXko/eoAwg2gGxkA0EDsddOwIPVGn j9lFVea1FiAgPK+ck/3YY94J7wR3EsD1q38uiN0+UfIEjNVw4Yp6xcUo9d3PI2t2pHIyaiUcLm1N m7RtaHAsU0/OQTSTI7N3UApe/boQMpswDKcqXsUMdp3CSJ0Jgn8YHV1qDjO2OylWRisEQRB7RJiP xP49Dr3D8fT9w/8A0/HrbrzrqU7eXqIf2P2j27deSPHrOvOPoPcP2j27de9Z1+McSlAQHuACHfv6 /j8QH49g6zrOukRD3BOBQERAQEQ9DAUB8uxh7ABg7/APw687nXt1nWViLLPV1wLuvT05AuTgT3FY aVfRplBTMJkhVBmuiVYyRhESibuJe49u3fqK3HoyBF6I4/3lB7iCBI0nx+PWyuyGUJB+RI/D+Tq+ azzF5K075f6Pr1ncJMzlVatps7ebboKE7CCiZJFBcxT+QAPfv37h3+Pr0vZvs32tyEjKwcclhBIX aT+JET/2jq5VyObTGyxtPnPWT1vmzuO551IZppr+uzcPITkDYBk0IMjGcbvq58yDBFB4kuZFJmqL oxlyESAywgXubxDt1R4f2B7c9v8AK18vxFb0XJW9ZVX/AGbLZElliSRELJgamJ16myOXy8vHOPed ykgzAkR8PD+bqN5ryhu2ZYjq2CxsVCSVW1QFgcScgRQ0lXAfpN284SNRKHyrs0w3aJgVRfyMzUJ5 peoiHU/MezeO5n3Dg+5ciyxc3BOiqRtsAJKBp1UISZCxvHlbTqPG5G3HxLcMBTVb/KJ+qPjPz7eH V6/bm5EY9xy0XRJzYZO3RETaadAwsG9qsYtKe1JRViCWdBJJN3CKzUpmoB8uoBTgKnkQfEDCPQX+ JvtznvcnHYdXBU4t91GWbLEvbajIU2CJBDa91kfEHSOrXC5eNhW2nKaxQ6QCg1BJn8nXHd+XjiW0 7mObJHCyuVcs3cM2mX1mYfJ3D6JBKNnJCplbuToxZ5lyVQjlAfdAGxi+IlP36v8AAez1p4rhBzar +9eI3MoraahYwK6SATsWIOkmZkdQZWdN+R9vpj5EAyIMD8xPj0L175CbDocDA1S2X2clKxV4WMr8 HW2y4RdeaRUO0TYMEjREaRqweOCNkCgousRVZUweRjCYemjD4jjOPtsvxKVXItsZ3fVnZmJLHcxJ EkmACABoIGnVKzIvtCq7HaoAA7CBoP5uqSEVDCPcw9u3oAenb4dvXsHxD49u3RLuJn+X/t+fqHrz HEpB+PqJe/YAAREfX07eo9w/b1g2z5u3WddR1O4AAB/b7+vp2H0APT4evf8AD4dYDBkdZ1a+AHh0 t1xVzZLDFVGBaapSH8ja56OSmK/W0WE41fJTU5ErgZtJQbB43TUdoKAKSqAHKf8AKI9bLZfQ4txP T+5RgV9QSkgj6x4rGpHWAJ2fdtgztJDdv0SOzfA/HrcO5O7jyRslM5M0q1Rk3o9Nho7+dvFbkHgU G5ruHX+I2aDqDaEKLJNmhVEU2E+5euY5sq5SKk1UcnSVMkUB66nn25CcTmLcLPXxwiUPJ9Nxf3AY kyVrPzPYkydUTFw6xyWM9JVMe1n9ZHO6wejJ7/GwkT4dx0JWfsbC6s2eQVckbYeQlXqDxMkW5dNy TxotPtJTEAZFwLKyO4B1HLNCHae+k3Aqiapu3YvXyvytfH5PoVW1E32WnugMpuaZJEeGh66nTdZS XsB8iJPeI0Efh379+ppxnj21y5EVbf5Wo0+r8oNvmIJWlo6hOo1Oo3e20eGUqk9YNCVSURa5NciD V3B2SjdArV0894UvyOgEew52Il5blM9r6XoVFprRVDWksVG8aQu3y2kESo3akHoZZR6uAaU2jDvQ lnUkhIEmF7sCTKg6gxEdOcLyEh8p46Oa5njTR4nbzWdSfnq7ZId9fVbHoVs1SwMVzT9njkvNxTrB UK88NBPVUAWShgaGIBkwA3VlsxRx6YXHyuTeJts8oXbIjbtkS0FR2G0SdehV/GKMxsjPVbcCsQgQ kEQgMgMBIViC/cb5A6h2j6vmld09XXpSlRy2PZXR32nRvGt9TLAwlUpavTUBj+ns6hHziLZhoNQS rNq9xKtrNACYlF1FBcAichh99u3cnTzd9XKM2NxtCB6yW+sR5ECnUWEwwgkMYIE97HJ4VOTxNDYq h+StIrJCiQ2ti2FlJAHl2u36KDx7C++TUlY9ctWvS+oZRk9s4x0qp0ZnkaV1tzckZjWkTbZtVLY7 v1ApyC1ojJWWqsuySi4VwCLtkidQxCmIUg9Z7t53Lw3pRcVrkV4cKYYK5gWOH2y21mEruVTr3OlD h6alUNWS2VdG4KCSxTzKATI2bl8zd2EA6T1kNHg6CxrVSotUg1eMdTn4Slu6UvEvDU6gRclR4paC hKRmdsSaq2GvRRkHopmRdt0FDoSKiYCcFBAIea5o8TbYmPQzqKkCMo3GxVjU1yCPKYY6bo3d56t4 WIcxVbKYOUuf1F03KW1kwCB5wNsAiQeh7kqWXK4CNzOMs+22a1x0fO1ZXJrFpcYa5yVJTe2efqjf Ha5XY9KlwUlZGFadta3KSjpyeDXYGUOiVVchRtrzPK49GOuW5o9JWULaQ9gO7eoHgp/RTTcE+PUv 2eBbbbkBUcOwdnrWEJhUcsCZbaxHqr5QxPy6zuo2fM9fyFzX06fyJT2rKJPJ+QltLstRYR9a+VK+ hVc+hbjoVkYMK1FvbQun8yeISMJFHAKGee0ibyKRzMnJ5Nr8vj6K/wB413plFbWK7FVT+zdm/u63 EltplSAwHQ2nDGCaqMltmDZQ+KpSWUtJmyFINj16KpIgqYBnoFtur212u+U53cKTashSh8PrO2Bb rBe7FmMnA8bZ+TmaVIxsvF1eQk/Nsk7nTRrhq2cuDPIh37iyYtPUimLPcXKchZY/p4OJVdbabPK4 rSSknad3p2kgKVG6Rv07E6KOJw8OutCcjItqWoKJDNann8pjabEClofygeWd2vUzthYXMsswPctn tWd77jWjUZvUJ+o1muIVi31fMlJu1ZvR67dV7M0RXbUfKa3Ikj6dNFIs6TmlE1FFToHKA2OMyHws PEy+UsNznHyFuQEMrb+1gcmdyahfpIM6AAHqPJKvbfi4CmphfS1bssedYYgopIi0+ZlPlOkeI6xu XUNCwlNG5U/vkHaUZcvHsMx3ByEbZHNkUdpXF5dtano53Fnud2i6mQ0TU3JkHrE0YgX2mguuyARD OxbcBOS45y2ZaporRgxsWoqFe28NIcouokEEQJ3EHqatL15C3jeQq9PDpHrvYCprdyWZK8cp5kDt BJkbSZ+kEdepxtupUiTm6hN4S2q9ZuNceZFqMitJJ1GCfsM5tDS0MdZylghJy8XbrXd6Gk4K2aPC omZtDAmcySy5yBCw43h3TjMpicbIwrKvXB8sKrMSo8yjT9FteySY2n3byWfY+ap89GWtwrYDed/l 2WERpu7lfqJ3ECZ62AWXIziLcftV/wArbNY61krxtgjcgZxb1iWyZqM/CJjaKy+FKfiPk7MslMRy Eg3BVMCKLCVE/gp3AFazneLryR7fwbbV5Gr0lT1anbywoFm8rsIKz5iwG7TQwOriY+RYWvuTykuW CeWDJlVHcQf6etamOZ8jOR0XC1jM4hncaVWbVK2Vtera2haHeJBWkVl7bpOyhe2SUeSekyyEsghX oMBI7Sj1TNDA5IkXsxrh2/ZpxyvjjHoychdy7GR7AvqsSRJY7iAVWQXXzQB1QNxqusyrEb1LqKWW sM4PpswrQbW+kxJ3HQKxZJ6oKOld8ViiVbkZo98oN+ZrI2Ph6N8giR0GSN0CShJR9WOTMHMGYzEn Q2wwjOZdxJfm25YIBVBEiZzeMfHrysY1Dqz1rQL0BhUa0vuIsLiQYJ3VHQBtANo6u5a4e21xtQG0 1u0yyIiR5Qhhtp0S1dSRBJmOr02bmBOx07YWFoms65DSsvawQrleRimYv4KTq7KOjbZUKK9ilIlg w4zewdZurWnbYGyT5ycSEH2jKBXyeY5PlQEvpDYwyt2yxQLwhMNW5H95QrH9gV8JDwNepMPj8DBZ b62mxajIV91LkCd6n9G5gPOza9isnTrIUSnavtFVm1s21CiReJYzrkfS7dlPIBeGgtcomnKqs3uS 09/T6/AxMLBZpBvzkdRb5i9IKdYWBByDo3kYN8ynn1oyeVryGGEy1JtIPqqxYV7GhIoAYrIUtpOu jAerZxFr43HnHVcxUsJZAdjqJsNjMzftWKEjULJAgTHWsTzojpiG5jcmYqwEhQnWGyXRvOK1ozU9 adTQSBhl3lbFiUjH9Ou5IVVGQIgCRWwkKUAAO3V56ftG+2PevT5mPH8vc9CFcWILBO1hI1J08O+v b49CWYA7iIfgAfh2+I9utVMn5/7OvevOft69xD9nb07+oft+PXojUn49Z15FBEnbw7h6CIiA+n4f h+3r3rOvOKpx79zdw/L6dvh37fu9e34fs696zr8VwICI+AD3H9/YB7du4FD08jB1nWdfPLyERH4j 3HsI+v7uvPw6zribt4j3/wCH4/8Ay6yPj36zroEoGEofgJg7+vbv37B+z1Hr3rO3frrOUSGEP2CI evb8B7fgI9Z1nXzv4h38wL+PqHcP2eoCAgHWdZ17RIIEIYw9wH/8h7+P9EewdxDsA9/2dZ1nXiMI B37B5CH7vAPx6zrOvMYRN6CPp+IF9P2D6j8es6zrxHEpR7D/AGBAP3iPbv8AEREP73WdZ18EwdgA A7dvx/EfTsPr+/rOs6tvAYj63umKRp20O+I61igiqzsZ1CVxyyZWNhJPW9gMgksuWCXZs1Cu/bTU U9gTeJDm7FGSnLpwLkz8nb9vQ6u24ErtUidwAJK/EAEntHWrVNejY6Eh7FKgiJBIjSYE/DXv1tOX iR2yJiy4ZX2lavXEDYkbe7ze0zVoiqBiS+cXq+lt/Ic9prpYOVv1dzenElXEPWp50mwfpoopIpIA iQUyO3PYXMC+jjsG+u7islWbGtOlLIe5cSWrhyF80MB+WAnFPx4a7J5Sh0zaFC2JJ9ZWA/ZMDthi yjeyLKntuB16EHH+PrSib1pOTVXU0nmgZBpbjQuNbKeknTXjNcnRHpXUtXaPbIGVcWZPQo+luEXM FHyT5lBWubYlbAmt80Xur8VxdYcV8uoHIUFq2DAEiwEh9myVbaTurloZhEx0TyeQFlIysRSMawBt BBCGArFWk+BDfVCsSYgdbBmZUnjFp9chbHrIULQLmlDZ9M5tdOSEc3s9/tGBUAkmS4SP0SryMayi NIoN5myQyLmcIo4FNn/jJFwMJxvX83iWZQx7UryL8ZI3sPqD7WbcDoJ1G5QQGG4EGeqqjKxsP0qD ZVTYSCEhVS2TtAYjUbfNAIBDfh1nK1ySpM9rDjOi3Go2h1anQZpoVEwytPmOjxWMuKVNNEUmiU2M Swvb5hCsXfyq8QiVKNM5bE95YB6A2X4tll/M15SU1tZ565VhVWx2qCdQX7Blg7d3609Z+7eSxcrF ssayytVZvO5CerIY7YErWzQSZlipI016I+Db1jMm13yjNbTgk3TqXHRV7hdH2u32pS25MpFKwj9p mTOPupZOfmpOxVuDaPnBkBCIZyHuD4nROkiDbgclweXkrTW4asogVrosEg6bAI3FdSGBDAhQwJ16 9up5Nq/vQuQi7mVkpUa7gQWZgdqrqVVSJZSSD36ieZ8mMr3obM9qeB3xlcdA0+GszjQcYmoC0xOn zsrBfPwsfd1Xwu0qhZK3WqSZV23eJHaoGXBRBQvumInTt5+rJx7TiU1WZYywvnUgsaW3Ha5MkGF9 VgCFQAEyZ6y7h8lLqjZZtw68TvMNWtkpKqveWY7P0jJG3ToK5Xka+idOfXu78joOqtdi0ZrmumJ7 bQ4yeuUwNIc3GQrGS5y1tazmLi8jrb+KTbzc3GorSTlxJMToGSTASllq53D5HlLeWxXrswXZE2Iu 9scnWypNmiqwlwXBJBETr1cv4PM4/jq+OyaLqcyulmUsSguk7VsYGNz1k/SsAEMDr1nbnl2O169c Odz2G26xpVDrtJsV7nIuBhE3l7x7WHtygLPC2+/STScYPJHNqUzsCBWLpuV5IM5BQpzNBQVMBJLM PHz1xspXybLEuttYEJuatU0VjCxt3FSB9QVSpBleqlD2YRy1C0qhFdepf09/YvWsmfUKyUYgasCd J6ldo5Aa5sfGO91yuydl0t7yQ0uFyCBt796+Nk2wuncy/Zz1toKM/ABdag7eZ02Bw2ezCyiCc2gd qQiafY4Cq+d46u7I40WBeUyyBjVTXLfrPLMGdWC+mHJCFwqgDzSQOBL1ZShPtsRDZcQW8ikjasAE LsaSQswslp68MBs1E0TU5xlt9xe5zSqjdXMdJZFd4VeZvdtpNcrkVmNOwa4XJSbNToWh2i+IOJeU avE2RVH7MCg6DxAA1Y4HK896HLUChzCFXIWxzXCrVIaCrMTvZDt7A+PUjJkcXxa/Y2eraRuV0hql DEs9307pAA2zJI16E/QsVjK1ygXnM8C657m2t1GXgtWgVa22fkqlkzwpLhnEm1oKSn0PP6WawsAj /qqJXMaxdLoHXOq4OXunZiLVU73s9GI3qWOpIaytlshFVdNoU7ZaGQJMAz0w4we24Ntqvy1ZK0ZA dtqOn7Qux0YkT5fK5cCI6z6UBCSNngL4xhNjvnLegzkLstJrUhEWqeq1po9so0my07R79V6/Iuml w0XP9IfunbZrAOPM7mKbgsgT31SCTxbMO6o42YozuVurV6ZH7MkRvZVBBjuwDQGZRtHh1UtS/Gt9 bF/9JxtLFLDuiwCSK6mJ0PlCgsolFfUz0UdKyltrWh1iN0zMqa6y/lMnEWKNzaKXn5q8cdL3VzWV m5f14ldRZWSmahotakm9kio2VRawqEaZ20cdzE8j2M3iuK9fTaKsmZRn89RYBi1VfdQ7gMA3lRwZ AMDqqOXyKqnvdv2+MABCgLaAYiw6BwFlXashu0EjsZOT8NIatSNDx+EkM0K2UseiSFirV4sz2/K3 Chu0HMFDltpbFHpfNTIFTamcw38JJozAR9o/kU/SMj8Xj+4lwKbabM6umLFRm3Fd7OA6voJ0LeEi QIPW+Ty2/HbOYWhGCCtoVNraBoK90CyqzLH9Ik9W9qXGDhu+tEPIvtGkosMWeFqdw4/YBKPVoCkz tikAlFtQlSs2r2ah7sxRj2aTN6dcqSSaKZfaMBTF6r5V3EYKV0i9itOT6iCvcSu0ktooKncSQxYA +b4DrWvleXt32KoLWpBNiyWWNqiSdVAEgeB1AnoW7TqHG2wRdR1nnDH7Qe72DNLdklwvLyLoUpE6 BSIiwWBrWYa4MXjVqrWNGt9LRXI4dx/yTlJJE5Crp++UvTHje4s6ofbZJVculWJn9ntDSTGvgCAd JJOnQjPqsG+6kivAZ00LAwwAElm8Nw0k6dvDrptsHwyy2m4tquCcVK81oepCo3b2yzLtBGg1CPct ZewzkzTF3suClakai3eN1VlFxkFpAW6YeR1gN0S5DkPdgwaLa7FWmxAikLX6grT9ptkKHAM+Ugnv 5p6rYuBiPdbj5LkMjmw17m2s7DbvWDtkaEjsRMAR16W2p5LXKrpugXGtZ9cIeMxKV0CRipzDks8i 3xXk/Ly9GvlutzVrIMrGMZnEIrGOGjZ68TbFL5CcncAG1icZl5PFtfTnZHrtQ1hSxdrEn+7VgCB5 mEDdqxjqe+mpcmsWKRjeqqb9+7QACzbPmBEzHYdaEnM+4VjQeUm5Xulw7Wv1K3X2Rnq/BRyBmsTE Rki3aqt2cI0OBTM4TsPuNETB5poqFKPqHVHAusswqbbNbTWsz3nxnU6zIOp6IX0DGuagEsqMQD4k eB/KIPQsmN3Dt6gPYPiHb8erZLEx1F14z9vLsbxAO/7v2fEfx/HrYAjv2PXnXjOHYfQfy+oFAB9Q 7dw+Ievx6kiNB269j49dBh7APqI9x/YHw/f/AGevB8esjv8ALrgBuw/3Ph/w+PXvWadfhMAdhDuH b/7/AIfh1nXkdchOPwEogPp8Q/b6h6D69eT1nXWIAID2H17+ggHqHb9/xDrOs66hKIm7m7j3EwiP 4/H1Ee/7RDr3rPn18EDAA/2A7iPw/aHx9f8A6dZ1nXoOAiUhjd/T07mHv29AH09e3b19Pw6zrOvE ofsIgUO49xH1/o9vX8Q79+s6zrwnUOYTB8AEvYQABAQ7AHf1H17AHp+8Os6zrz9wL+wBEP7odZ1n X7uI/wBEA/t9/wBgf3+/WdZ1Y+QQT+z6xk9ajFHCMnP6jnkJHKtX6sS4QdSttiGSazaVRQcrRaqf vCYHJElTI9vMCm7dhsYjKmXW7/Qrgnt2Bk99Ow60cE1sAJJUiImdP6fmPx62gOb9p06ybhPbLkW8 yd81Be451juE49ASLao6uSm0Zo4SuOj6VF14qEGtY6rFpujhO2BFOtvIlZw/mIopkjeDRk5N/I8l bbw1RS7KIsKoxCVKQN1hXVCTPnEwsyF3HoDhfdVVDD5gKeOpUhbXO5rGZifTE6qiiAkktIhTHUH4 /VnGoLdb3nNl05eN/wDKtPOAu1Viks8tWc7XRrw7kJWsaVFTUM6bxSF2xvQDtjJS8Aq7dmjG7YkW UxfyAJrGHwuTa+XY5yKTtVqydpiYtkiAVcjyx5xEx0RvbI5HGRsZIS8abiQUbQbYOu11UiJAUmDo Z6cHi8m5g+OlDgkcrgeQOKaxW4iR1zY8yTjyzGP5/Z4ZrKSl3tMjIC2kKgsqsVFR3FgLg/1RFy6S RVbnAQ0f2/zmRz7LRXjXXXUh39Jyi+kax6ZrJEB2BYxP16GDPU5swq8Us9jolFoSpLIId5lww1lV 0BPgpAB8OqB0Ti9ynsfPehTVGtGd5vAVCi5q5zO8BS3M4wj8utNQmU6vXJ6TiGiPa8SKMJ7kgiss J/J8cwGBMA8F/NxuLs5DB9vjHXErsDVu6A2fbBGJr9UBtLLZLMZgHaW6Kl7W4jJ5Gy5siquXWuVR ncwthSdRWkhUI822dNT1NMsveuw8rCZ3yttcdSoG67I4skNpiWfKInj3rdUUXiEdK2mLYoLRmhVh AQUjRUOMa0eJ90xKHXntsc/7f9yX+1M4MeKfMFK5jVrCFvNNTkGTYsIpMKp3kEkalPeJ9oZ+HRz/ ALfx3qAwVNmP67ftdoiLUUnZ6NskMPNZEmAR0aCFXq+U2zW844pxeUV+G5ovRhI2nDaNGYXla40g K+0nKIje6yUGuRI2GHk3MsquRdu/XaKdgECqAIMN+XVwfuJ+L4ZDZfWVFLhRYU3qRYNpB/ZvMWNt O1xuPhCxjX25+FXm8kzKyoRcdApGpreDBLVxCbTBB01JJE9hxZ1TOOQ1P1O0chadqOzZOhrtQhbX MVsHuV8dN4YzlafTEZLsLE0Yp6zCQNDmlWqi8YRRykQqIh8wqUwnqcR7V4z2pyhysBS1+WWuNFRZ aqnZdHJMsdiliU+oEHRfKAd5v3Pn+6+Oro5QMa8VUqW2wA3W0kkgjbohaxVEn8Z1PV5ciq3osJf1 dI5f1xlD0bVHF50/WoMArlTrWP4/j0k+rWSae7GTRfTbWMWbmaSoRhitlJOTGPZrgJyCkBvKq5C/ kEe167KLlsUhHhUoqhjuYwR5m3anczkhvKOl7EfCp46xaC2+lq9rEFjZfZG4KAYkCVJGioCwEsT1 hM6yxrZKnXNiVNZWud2nL4OZzN86qV8YwlJjMcUj5/LVnjx5NPaPCy1xmpFu8mHbZoi7ePTKNEw9 gQ65x7o9qL7l4tMyqiwnjkPpOlM2BYIFbOph6ipO6tgyhwGGunRunl6OLyLDkHe1137RfVBVg+lj KkByRHkggbe/Q8wbeq7HuufWrTQr2W4PWoC95Bd5w9dmrmxBjWHEnftFkeRtDtcazsjSozmgJvGL CecFMzayDgh2KoHMn0fxsLkuW+zo5RDgU41G69d2691gBWYNqi3AbjY0DboADqI0vx8Si6/FV8nI utHoyBWqH6dqEeRmVSAK1JPYt49WPo0JgdOd36FyyTvWpsNujs0t7+/Z1q0baalbq3c7wpXlsmqN Tuar7QIgtGcAxWjWzQW7h2k1S7AZQvkMTcdxNmbkV5WVVmZDejYi1gVqlTPAULLHe3cEvoGBAG2O rVeTnpQluNjtjUBrlZrASWsRPqZl2oVgHfp3lSdere44ukeUfIOg1DAIthgk6mvFOYTUq3SZCeve aaVGuLS32pHUZVi8LHtQurlp8w0hHyTVI7g51Fl/mTKECXkea4n/ANyvw2BhPTbhkhDtBKHUO4fv G3SSTuafKAQelfjeRyeXws2q6ywvRkLXaHOxLdyo9RT6i0E6gLKgCSw62aOOfDvMuLkNYLVIpwFk 0uYM4fXrW21bkoeStRExKLaVmIdWctBEplsh5EUcNjF8kh8ewEKABpj4WNVYckjflkENYQPUIJ3a nx116myzZaQl5IrTRVklF8NJAj83SJfu48jqpeYlzCVZ2yzRVlFHlhsX6amZa53lu3sTWMtUNXoO mEdTl8noKvECYRTZmSQZIiHzincv8PnXuDIs5HnqsHAqVsiuvdc6E71Uz6abo9MiwBpk7l7R068T wvH4nEtm59zfcPYq1UtX5LPLuZt0ygUwo0O8nTSejV+17yUwqtRuxv8AQZuMzu43Fxj1kn7XeICM zk9rMvmTRGMSsbZksvV4W6xCLVdN6yI6OqUw+4b85zAByn3LwfGgUX7cWn1mpU7W2G2sKrVs4UD1 Z8IG4CR0IswcmrarBm3IHWf1WkhgNfKQJHw7eHWtjy/FjJczOWWR5PUmNrqtG2QlsQtFzQk9Orls d6O9HTaq3QSnJdnTM6jc3nWhDoIkIp9VZmMo8AjMVQHenleMxV/eeV6Ava9oZ0O9qwx1YgbQAdoA iQCJ16lr423OX0aPUNPpztBG0v2AA0YmJIHy+Z6llYruo8X7Itol2wy5Zxa79PaLJZ7AVJaGtGNS F4fNkJR7pFQnBnZ2uutCvUROqLi0hoaMqdbRFZdETLIG9txPF87x/N15lkvhhSSSQXFT9xWBARxI l27rKx49B8S7j+QxWoV6xahJkqQdwEBDHdDBI8ZgnonNq07TdJxNlh2hVyznk39ZbVmRl6X/AP6V lmadLxDlJ5bqm1TcNns7XUUlSsWYHQBlJLIKdiikJjdCvdOZkZWJTwtAL5NVqXWVCS70AxW52+Yw wJKiTIBiNep+MwUozfvAdlNjbBYR5Eb9MEnyggR1o0b3XIaha7oFJryNqRgKxZpCHiUr0VULskxa CUiH6tKumiqWfW7idwUSEAhzeJQAoB1MtbVgVuuwgRERHjEeH4dTZgq+6s+3bdSHO0kgkj4z2M9U yKgCRQ/r+UoiIeoAPYPTv2Dv262Ak/HqvHl8N3XkUMU/b8wdx8Tdh9BD4dbKD49gevCD8NevGb0E fX19Q9B9B/8Aj1sX1gdbr2166vIfESj6j6D3/Z+7t+/rAYgda9zP6J64lMID69u3cR+I9/T4f2fX rJ+PbXrCAV079fREB/AQ+PoPqH9rrb59alY8evnkA9+4iI9g79+4j2AOwevx79uvOsKkNHXWbt+H b+l37d/Uf7IB3Hv1qDpHj1IYnXr8HcOwD3D07d+/7PUA+Pp1tPf5dREgnTt19ETkKYQ/MPj3DuPp 3+Hb9wD36zrzrsVTHwIJg+P7R9A7gAj37/AO/wAA696zrHKqFKIh379zgQBDuAeXr29fgICH7PXv 1nWdeNQT9zeoh6duwAIevYPTuPYfh/dDrOs684du/ce3x9Q7enf19P2dZ1nXAygFAB7gHr29REQH 4eoAHx9Q/u9Z16AT26sHJNEXzDVsx0hkKYvs80KoXRqK6PzKBD12dZSJzHblA5lvFFA3YoAY3l2E AEQ7db1BDYvq/wB1uBPhoDJ+fXjo/psF+oqR/KCPw6fRxv1Gd0C18k9nVrVtaVS/JR9Y0Wt5GeMY 3zQ8/wBDvEjbm8TD16fZM1JY7iQiFUZt8k5RULXplcPIfRLo37dyNl+dk3sDg5DD1aQ4V7FM7VqW AVQRFrBtQBpPVlsfjPsq8PkEb16sdhi3BWK15CBSHtPZhBgI4Ik6HTrKt+LuOYVumPMnjebXrtrr tz03WMLtkNZJZrji1Zh17fnenLLxrpgMLmTeOsaAxTQx1F/qfstTpeR1DdU6MW797NVdjstdFbOy 2H6NoO7UHa7qCCgI2wZ7jqr9xGG4DobD5d1YkMxIAXzCVEzuI7fo+PThft9aDMVzJ6JxXf1a60lv oXGqzVzWqqvHBBK43aKvarlGsLApKybZ68lKlYq3Ipeyq6cOV2jtYSF/gCUiUmDz2U2GQ9dmTw7c fIFIYwJJDpYrbtxY6iSIUk6dVOQwUrsGXQy15VWaCN5n1FaAV26qAoB+BMiOvbe+bHIDihWoqI1K N1F/S42wSeeWu0QMbXDTE9ca5nrt7FMIFtZTN4KfafMPWSpJAFkm6rVoYSnDzOQ3LOOyb0zsjOQv bTkslhsdWO9gQr7GQbW7eZYLAAaRr015fG03VquMqes0moAwFrLEecE7gCvYmASx7x0UWjXaZ0LD KHhXIGShear+x5xY7RTJOeaxlIq2b2UIBOXrV/06TOASIW2nozHyLEIYyqhREAV95MhTB03l+aq9 ucXRh32pmNawJatHKismat7SQdTLEwRtkQdOkijjmys2zkMYtg1pYispguXkixEQ/wD6ZA1B7yPD ofeOmSXDipbJnVcz3W8SvGq4/ohR/qbuaZXrVLztUjWEabccvLX/AKTLzcthz6/ig4O5RWYP0UER TAVDppGAxj0YtFzc7g2IMRqkqfIYbjbZJVPRBAY7mbc8CHZQB5QT1asd8mpeFyqvUy97WCiSBTWP MC7TtVhWNoUkhQSdOpzxx5Ca5qFq0BPGnWcIYhjtm0eDvudL35le9/1TXzw1iZQ+ds4a2tQGp5Ve 7k4YrTntKMXrFT5cQXN8uuATe2FycfJsQI6YGISnnVvUcltzNSmuzcxJbuHBiAvVv3D9sa6Sv+My K0YncBUoH6TuoA3Imla6xEkktp9ZVPWqRrVIHkflkdfbTrq1ik96jEP1B8u+z/R6E3srXMwm7S+k akSx0rYxVNHx7I5o984QbrnTUDy8g9uXyP72XC5xb7cVWtey0CccprspCoSCywFKL30XQ9a0DHs4 98rhjTU37NagWX1g6MFawyZ2ss/tDBAJgkdeq87/ALFlmF0l1vNDloXBMtoTiiT2TUu8R8zboBSK srlqyGTkU0jRby5weetCo2BRo0Bq2nynFv5CBSASzfcx4jGpyKUajGeo0KHPpizXyDXtaI2yFgTt gwT1Hg8LTyfIW4tTK+b63rttU2MiELLeX6qpIYAsNy+InrAZ7p7zZcCjNnc2aZTqDjbJ2v6JZtvf ys+hs+JXevLs6VUmrv24B/YadllljIlN61nY8zVRwdQxC+JxOavjnGvwn5XMY1PbePXaSA6gbUUs +tiVAgNEAakzPVrITJx8xuLoUMtVRNKx/duGmx1A/u3tElQJIWFkR1QXG8mB8dF2m6TuZUWvW+4/ zHmMSjNBgZ7O3fzbKaSbW+4vWcA5csKXlMLPPyHrjAhCOlOyTjuRIvtAm38bx+Byg98ZDm+hGJxq 61n1ngJ6jAD+6QyEOifU5Mx0d/eGfkcefauMDX6gC3FjrWhMwk6tay/We/6Gknpg+P3zQOKugUm9 0CGvOaIaIjFVnYNHq7Sl27GpmYkiSsvVrbqcs4aRhr3ISRpF49kJlqKcgmZcqaPiUhlDXWPI8r71 XIyRWOPIVLvTb9mtlwUqhMKC1YEa6Ih3MTIHQJeM4njuFvswECZr6hyYvsSkkFyp3BQ8gBYYtAAi J6ZdnX3scka3/KKhpkySw1TS2pq880KqUafh21AuMbNyVdRsV1YSDlcE890WXQQawijQFHyblQoK oGSVKdOxmZGGnJZGDgzZRjuQbgQUYiJCxpoZlpIMadVqlzqcVcrkVISxQQhSHCnsTrBY/qQIGuuo 6MnVePuBct840B1I5ySJlH0s9Y2yvWJBOpXquWquOXEZEzkXKxS6r6sOpZNs3dHBBU7GbZAmm6SU EVSdUF9wV14dq4FtdmOSA6E7dSy+YDuG0hWI+MRr1bNbsUteQ6DQSGEakK3+7rJXtPhp0uzkhwox xlcJTYLyoswscjVpql6THwWmNkahaz3J8zGDuEbmNgK/ianfZEGLdNeSfplaN2SbhZPsdUvYXzuT wlr02ckldCtlIxlgGj9IqSDJJgMImNO/WY/IXKIr3OyoAB3BKyQDHgoJjsZ06UDtvCZ9RtiPdUKV NSvGiak7XbuQeZ5NZZyOjrhPKwDiDZ69nMmKcXdqPEHSctvOHM/XQk5Joc7L2m6hEuhPvnENnE18 jwxoS8FVNwJYqBarELiWaMXWIidVLGOiXFWcfmbsPJsO7erpW42gkAkE3KZU1t3HYggHqLsaOhB5 1fJOgbtfNEonIOv6Y9oUhyaqlbrOo1W1BT6/FLUHC45+KbmrX2jidOKsIeyJJNoouqJm5UlBWaMv 3FdxUHkDkJx1lbD19rFvWWNqKjLBRoLMTCqPKN3fqrXx4tYGoVnJVgfTDAL6ZB3WO41BX9GASY6B ulb7qdfvWPH0OFydCdcPS2+x3HMLY6lXdIfZvMzASmZzV8sZ5BDO2MnEkOs0jCNye2g4BigmJAIH Vnj/AHBaeWwOUpAx8HDZmeRt3M4mXLeZlQ6qqmBOo6s5XHvXx92GWFtuUAEAO7aFkAhVgB3Bg7gT 49a7/PvRom/c0eS90gkjtYa261ZbBHNg91f5ZCTMi5K1+YWMZZcrYpvEFFBExg7CPr1d5HI+8zLM v/7jFifj8T8PHoZRR9tSuMRBRQvxiPD+fXoRyS6QAYpjmETFEPXuAfv/AA9e3VMqQ0r26lgR8+vh pBFVQOxilAAKAAPbt3KHr8R+AdYVO7tp17r12gumYewKFDv8O3r+/wDvdeNt/R7de9cSqFMA9jen 4/vAPh69/h16SQsdZ1z+AB/Z+A/Ht+A/2OtZ7fLrWNSeuoxx9BDuHbuAgHqP9z8etg0mB26zaAPn 1wBXuIdxHt+PoAf/AB79byI068MkduuRhD1Ev7ewfD8Q9fX4/HqKCe3brYdhu79dodvQR9AAPiI/ AP7vYPTrYGRt60Kga+Hw67BEoFMPYTh49+3wH/gHWxIH/b49aqJPy6+HKIlSERASiBvERMI9vgI9 u4/3Oto617GD36+vYiUaxrGYdxMo1h5RRwWJmHTB22iZQ7MxiugjZJdEjN+Lc/op7Jj+AgP7B68k ElQRuESPET2kdxPW5qtFa2srCpuzEEKY7wex6jgrFVJ5gcDFHv4iUfQeweP7xN6fs7B+PXpEd+tO uxaPlSxB7B9LkDV9ORLEHmwZLjEEmFEBeEijSIEFqEgo1KKgI+Xn4evbt1H6tIt9AuoyNu7bI3bZ jdt7xOk9TLTYU9Uq3pBomNJ7xPaevTE022WWDd2SGijuIVrPwlUB4dVJsV7ZrCp4RUDGCsYhXkku TusYhR7kblMoP5QEQ9utTGAa4FUIYyQY8q7jJ8PLr8+tq6y8iuCwjSROpj8uunwHj1J6Nj89Yrq2 rdyMvmsC0tMfWLrb7ZEyzeEo6rx2i2dq2FdBqoZgWParGdKmP4lK2TOoI+ACPVd+QxF2Kjq72oGQ AiXU9mX4qe0jT59SDHuZWYAhU+okGAR3UkDRvgPj1so8QdMocJDL0XQ8xnuQUFp+RzuA8a3OUSse 5rqF1grq1qT/AG3XW7yVSfUmBkZFRlEwR/niwMkkuCgeyoYpuivHX8XjYWTbmYK2XJUhZn3H0K4Y uC+4ABztYOoJAUpGs9Q5tXJZHoLi5JpNlwKmAPUiNqqNv1SDuVu5iNNOsZsEhITjzQoy6LOoWgWO 8kxOX4p5/G2ax7/x65E1mBQBGQultqjGZrU1l+my7By5RaO52QTBqdJJs1QFuY3Sxlcpl241liXP XjU2LcFDA4t9TTt22MVKsgIJAE7vqLA9FMbFqRkGSi2O6sm9htsRwdVZR3HhJAHwjrYUg9L5K2rj /I06SsOZU+MuFGkbsXT16e7rTDD84qsQr/M5/Y73HsnSc3eJKadpnr8UKb1wJRUIcg9ygDV/C1sm r+FnE08OEY2cfYiWWliFrF1ys7mIPwUDaoUBpgE9L/uWjDf3Zk35vqlBlKDXXA32sqbEVJlUAEtZ 2B0GvU/PVnMHXciZuLw+Llcajp0jTrXZiUvWJbYm90pqa0ReIuAXYilRYGeXcCRlHN0VHrYDdlTd /wAhquJk8Xxnt6jjMVyjYxZseEYsWsG2wjQksJMDsfpB62e3MzuUybzTvNgrS8KSioK20QsDr83m D49Uiy4iXievGfM7IFrw7jlB8fIeb1L6Ik+T0yF1an1ZwZQa6UWTyrx9YOwkGS0p5uSyBHaQlTbl 8lBI4D2yOSxsPh8tCmU+JYLdm0b1BlGaCYsI3DYBJIidOgl3K0U5WTy9RR6xmgIGY7SGOgDmCQpm HI6ktMwOMp8fmnKikWiFq/GbPJMbHCWG/WdN+7uUtbJtKsvgvtegDozURarrNuyuTPTCqIorFSRR bmL5jbzPbmNx3EY+VxN4v4Ph6XyfSVS5cICXALgKWQ9iGBRzET1Z/eQbLvwspT++s4+mWA2+l2Zd h/STaPMSCW1nTrP0fihXs5vd4oUpj2U4bme+x02be6S1VXa1CQcQzBO1ydpxGwSzyTnrU9e1WUKw l5UhjGcuzHIqiidIe9LF5DNy+LxK78Z6Ls65mtYMFYUlQ8KEbctkwCNCqn4R1NmHHGS3IVXiwYdK rUI3TYWKD1gVChSSWjwgamerSmIygVWBpprTqL7kPktqtkDY8nyuSnogLNkVpkDPHVfeQZEFGbl3 meeRLBBduwAV3iZQUEoiUO3Srme68a3nDYvr2045a2vHrVZusoMqzjsK0jUFoY6vPVrF4RmwXC11 132Vmm26wsVWuwQ6KSNbrCSQY0BAXTpXPIzeprSncOLhFy80fTkXEdn1elqa7jIeyTUBPtXgru6/ NtFQOca7FvnKZlkFUXTr0EB8+4w+5P4gZvO8hhc/zGM9XD04ySu0bHZnn1KRqrFToGGkSQYGsHt7 2lV7axsjieNsnIbKneXY2VVqmiXMsELqsqO508Ojx5A0nFOar0xId1ptfka5TKXfLFY61BtqZRKJ 5NzkaMZY/ujUpECHr6r6XbNYssooqsZETmSMn4vHu58H3DTRg4FZuoWgsWD+RKrVOuQ58xVg2lI1 JVSCsdQe2rMrilfJznCvZbADFmax0YELUBqu3/7hlIkQT0H+Zwli0TkutS9Yh80sWd6jS5iksOTT myvZ7PwzOUQdMKVWKT7DdlWIZ/V4qM8pJgZyiLJ8IAIGN69c6q9vcny3JU5HDZfpjHxTUNyg1Csw ARWI2ssQobynvJPTPkc3h4OBYcykstmR6rKsiw2SSQS0khiZLrJ8BHbrD1KY0PiNu3JTgrv2lz3L PB45vj/IigR14uTSm/KT9vnix07n8hcH7NRg0gTTxGajZBuVyLZkbwMAFN0Q9y2Ve3UweGyrBbi5 99bXqsbrTBBVVOoVyAXOgChjJGnVPggOZfI5jCU1ZGPTatLMDFZ7gkiZZVkLIMHSOiH5D6G81uI1 KwXe45jneb0COga83oEPSySCKiU1Z2sNX3EcauJuv5jp5/OInWZOG4tHaRgUUOAJCBht8vj53JWZ FfHiqnBoKVCsIX9RXIncE0NQIhVmWPwEnqtxlaYn212SbLMmwvYXLAkFVP07/pd11JIKhf8Ae6qa naLSK3p1hzer8jNItml5gzoFFloZKE0ySz/RK7TknL20afPT8K/SmYaMr0kQzZsIOgclWMKgfwhM oNB8LguFvy8JSbXqAArNfmsuddznT6a65goPp7T1q1Gdn49ObTUK67SzEhwqrUDAWSNWfuG/m6nt Y5cHm91id11250rCaHnpqNUOQ17cwn6zqHLiUt/zMTWoirWq+g7SGWzKGcx7Zmu2aquUXa5mwiHq oNfJu4LF4qnOtrS7IpJSFUOSGBdgsEwEjcZEgiJnqRuPz7cs4ib1DKfSUnYq9huskDcSDG4nUeYa dUpuP3UWmocwdJ4pfzEvkNhFajbva37/AD6h2+Jc5vNtIaDkas2n56DSmJGy1eTtKjcG79QGyTBv 841EERAhwqLlU/Y33YSB1srrNVhO8FSTvBWQa2AEB9dsjSJHWU8bct9FpcC4F1srgrBWBW6Pru3a yg7gfh1TP2+I6ucy8P5sR3MKz7NW+UtDxKa0OiaNMWiYaJ22q5tdG9jzXX8iQsreZlKfLT85BBEz MomisdaKUIsBjCPcjVxXM2ZFeRXmt6+MMRFsRijNWBLR2PmUQ0ACSNpgGeqHJcQj24xWoKwyGKEB lDs67G3DcAQwJEk6dxr1VNlxDR5aKf1KxQeirUilYrmvLd/qsB9P3im3yzXqty7XaKRHUOmo/qbQ Juw3RRNsxfLSiDmumauHTgCNikAVu7jsRGycOqxf3jZTUx9E7jWLAyoSH13lRAMeBI6YUysha6ck VTieu6DcNm/09pMEfQqyTEmZg69CTI/bGsFge67J6Fp+eYfsd6qMRW4/P71ktweYja8znmdcWidB mtmpiT2EyHXIWQctFDVspXr10aLdLD7iI+CtDE4dRVXxduXY3NY2fWdtjlWVWBNm4vDZFaKxEqsl ewkAi7fmuQ3KjGH7stxXlkG5SRogG3SuwsAJZtswWME9LF5L8HZnHrjc4ktQsMBHZX+g0b45LJNl YKyRVpnoKiNLRmczZSw4yqzuwu/mnjRUg/TyvgMuciKQmGjwXMX8ni25Hq0sgawVmyabGKuwAalp eIE7gI2AMdSB1Y5XiPsL1p9O1bAte8J+0QBlBJWweU6mIJ1cwPKJ6oNtx1Ja1q/CUNjq43V1aoqm TVVnM7mphxIS01JvohpI1BzU2DxkpHt5RiLQ6DxVFddRUh0BMXzAhVL+bTNOHdirYz7vT9JtSRBC MLNsswMqUkQDujToecXGav1K7GXaJfeugWdXG2YVezFogkRPVoK/bl5GN6y7szxpEVslcl20Fo0P cPqtcmc2fuxcKpSFhjlmDh6NNSjkPmFp32k41PuKZVDqAJehVnu/jsfLGHkVZCWPu2QhJcKFLEju jDcIRoZh2EdXv/bud6H3Iav0hG8k6JuJCyezTB1WV0ieqt0Di5cKL/MaWhLzSNPzvP2kWqx1fO1J yTot9dSRWpVIyqKyUXFTyDpk8UXQD59i098zNU5AFPxMJDL5jDozqcGhbLWtsKbgpVUgbg77v0SN PLJBIBHVOrjL3x7r7GSsUpuhj9ZmCqx4j8w6NGjfaY3i0ce6byBmTOUYGV1mBg76FKkKbflc3xFx HRMvZdXc1qGsA2axStbhX60krHtS+2Rg1OdQ5BA3iDp924+Zm3jA9G3i6Mewl95S05FbsrUmtlAR SoEWMYLGB8yFnt/Iow67MgtXmW3KqoVlfTZQRZvBIJk/SOw1PWE037S/LOvaJc4fKashpWVEkJOW xfTHlgq8SbZ8zWSXlKhdIaPZy75lGu7NBFRVBk7XbnScLAj6iAj0Er/iv7OS+nAzcgVcuUU31LLj GYhZWx4EgFolA5MEmOtG9vZwsurUpNTQATtNn9Qak6akaR49LGkkJeKmn9YkoaTZ2SIlXEBIwajB yMq0sDZ6aOXh1maSZzg+JIFFD2/UTKegd+/XTa29VBdUQ1LqCCOxBEg/ge8/A9AmGwlXEMO4Ph1s W6V/u7HMdOg8MG+WZJMV/WtYz2akOTI7HqWfM6Rmt+O7krDW1WX6dVdvK7TyUL5Ns4TUNIPTTK3t CAD3AqRxvvjh+T5fN46uxRXjhWqIVz6ygAWEEgAn1DtRYBI11GvRizhchcem6o72sneIj0zrtVvx Hj28dOvHkv2j8+ec2sY4y6HMTuV2aBxolj2mq292y1d3ctgjUXKj6WoqNbZwtZa5i9aLEkWbV69U UFo0EioHUOchQ3Pe5uXq4jkTXtrcX7aLapQrQ3Zi1hM3AypZFAUsCv0638LjMOrOxmyQbadhLoTE 2CQFIA+gHUyYZQQel38wuFZMH+4OXhNmVpkNffW20Z5X6vJoRLWtSqtg1orX6VX3EUid0wivpMnK ogYfIyJGv5jCXsPZk4DncnmfbA5cKlOQiuJdiyfs9C5YQSpglvEfPqg3GYw5yvCvsFeLbaoLgEit XPfaJJ2/AdbCmx/7vJmFFxRRpI2GhUDTho2e1GWk6dK2rV4tO5VIyh7/AKlHWGxKQTpurfFXXk9Y MmXyLNu2J7BxA3XAP4mfx39z+zeRwvcOBx4y/ZNOUVy1rsCW7boRIrKsrIjfQ5s3M7iQBr068V7P 4LPx8nB9Wwcg9f7F3TbqhJYwCYZgdU8AO89cqBwSwfdaHxkguSFlXhOP1Q2qjVqtLZadtHxlmjmb WdjopvGPpFCRPXqxMAi3F05Mm4kHLtUxSkEBFXrt/trNycjKfmUrcrlUF1WyRYrlFcCwA/Uh/QB0 AMnTW97qzePu4LC4ZdobHdASg8gCgrpp+kO5Pj1Yf3C/twcIIPm3B3qFzeVlldtxW42a3wC08qpm 61ninsTWkpqJiGrZqtHOJKqgb2k26yaTd+l8wUoKCAB88/8Ayd/iJ769gexMTI9kZIw615Cuu+xl 9S/bYC9exn3KoFiw5YHejbOxM9o/+MH8OPYf8QvfGZj+9sU5TfZPZj1K3p07qiBYXRNrMfTaUUHa pVmOsEBnmlK4gKcK904xqca6FGWCU2D9LU2Wn5t44tSUnZ3ijKF0CTu9gdmUbTVOim7owLNypoos Evb8FDAImi4P3L76y87gfeXK8kMh7eIF91i1BKGVJL1CmsSFtcKu2ZNolSAYCX/EL297V4HnOY9p 8Ph2YnG4/IsldL2NZYp8qq/qvqRtO4TptManotiM+Gtf2ql65yyrVcvrF5XYWnR7CTgnRsBRSzen MWuLi4zKvsGpFJGuPGiyMdOrkcL/ACT/ANhZICj5dd49q/xL5n3NyHJLmVt+8cgm4B9rtWA2iJI2 q1dZCBQIPg09ce5H29xWGMM0KEqoUoYnzsQSztOpLmGP4a69Hry3zDD77xj2WKhOOtDh4i/VZfUp 5rVKcxB9LyPy8ayaS0NItTN5Q0u0ZKmIkJFyJkaGBPxKQDF6csWxXycdra1IFi0qInbLaQoB0Bgl RoT1Szlf0LURzJU2NJ77R4z8vHv4E9E3kkBQtLHE6hYsRyuKr1Aw5SszVUZUmuHgGJagzhpStQ1Y Yt2As4eCYWRz867bkL4qOBMoc5zAU/VzlC2NmZOTZa7XM4AJJg+c/UOxgaKD2AgDqTBc3U0V1rtW CxI7jyiCCNQfy9ADzY3eHx/Tp+lZ5nwUut3O55KnYa1R6iYtTd60LtS3PdNsyVdQRJCuvp6LZqvI OzAmuJyl7/m9Uz3tm4uVwNtV9iJk2VuKxuCk7IlUB0ZjJO0DsJPbrXBwMhOYDUo9tVUM7QTtDT9R +HxJnopM+pGh3HJLy+qq+lWjHoyiWm3Wyu2MgqVOCqLm3JrQ6FOhl2Ix84KicEs6Ax1hOkkoJiEE p+wdB9l8PyC+2a/aeJePTwcMipWO0ZBc2211IASQQGIfdAkRIJHS37isx35M8i1SrmZFwJZfMyBF CM7mfKfpjQbvydTjENuQkibbF0LV6a+yjK5J7ZDWtxXGdj1qtPq3DRLixZfRKtGsJBGtIJU2RE8V LrlQZL91DEAhiF6v+07M7D9tvzHNXVrQLdy2Y53upiCGDDyhWE6Bn1EA6kUM3BSzka8OrHZcq3H8 1T7kptG6FsLAzYS0ggkAR17eSVdyyaxai5jVZ/enmCXa3tdUvU/SpaxWOPlGr9w6nDQtmuKJWANj WuaVBJ+0U9s6JR7mT7/Bnzbce27GxqEyRVkEG7JQNKhgSsuWkbiIYprqAIHVDjse/ZlcnlPjLlUV 7KaXiGZSAVCAEAqp3KW8pgiZ6EDTcfquKaxQp4NxqHGOvW9tXV6NlX8tp+TY7HLNVjPYWxzlTskn KNEmEj3QYJPHLJBlLSkd7pAAxBERXOI/D0G7jXtpwkySLKnSJFY8zOCzCxGY6didN47EkqbM21a6 +Qo+4ttpPnDglGdoCqyhTWyDuusKZDax0TFPIrtdQnotpDUOsV+uIW6Hi9TTaaRbd3gTXAagteJa iwiEe9jgs0rI2J0q+ImWMjTxqSZSkOdFQvRDhPcuF7h9vvlU1tXi5Fz4z22gLaHWZs2z+yUw2xgT 4DsY6h5HhczjeSFdjG22imu/0FINLAggVloG4ghfKZMmfHoWSbTQnNgvB8/x++22jcSrFUc/1PR7 ukFjZVaSLMS9MZIQaqEHHqzd10KGbg/MeK+ZVrhWy6TkodwMIjnE4TjeQw804TWC4/ZsS6kLVtl8 gLuUP6qkIWEEbgQs9XeKbkcjDysVsupHg5AhWUvZ5dtOswa2DeU6PEzHUgHkXl9XY2a0aRb4i+3Q +MWkKXJytEiCRNBrP6uM3r1Tbxsw0W+q2RlGypmKE5GCgf8AKqJzAPcxgHB+9OD5PMzcfjaLLMbi +MKVqyhaaWdyoxgzS9kBQXsChddo7T1azuFu9Cq6y+qs5mdNpV2NrhawfWZVC7FLfRWSZInsel2P 9f5H8QOMCv8A5muKl7yjAdTv1Pt5NQI2Gt3nYc1hmruTUpkfOqyZjU+Zj2xUEod37Me5lYlZYpyK pmKqKxk+++T4443Dtj02YeW7/cek3nYGErWGP0z3IBVRPY9FLuF4+4tnY9thy6kHpF42o8y5YLBJ Ph8+jSvzNjTcK4/6jct3Zy/HTbIClXTPaO8zqMs0GlIzsqnP1Wv6U1KWvP3MHGw1kJHLqNklHKrU PccJHEpAHXkvfXM8Xfk8ViXNfg1442YlSLWqPWCWp9QgNYGgAElTulVIBnqTF4Hh88VZC0Crk/WI svsdmDI0AWqoJWsrrpqIMkadUdiV4XpVs5KOtBgqjXNKpkbJ2lxie3xz3T4CszU0WRr+br0O7rum klZ6dCJrkXiW6SBkmD07dF4iYxO3XEfeH8X+X4WjjraqznfvbLVhkIFrehavM9a0tvCWASFXdthW cE9un/jvaPH5lt1VZelMRCuwNuW0vEOLABIOu4ldQwGh16POhQMdyHYwGE6JRbBxqxKSzjEtsqWl U7SWlakNn1KpTC1rjGzuBbwTd/WZlZX3CzrA3vt14xT2UxA5ieDhzP8A8iePwOPfH4UzyCXQyMWX 9igBZ3sWdxsc7Q2hUqRtgar2R7AuqtGTnRdWaiNNSjMY2qJjYgggHvqT1QHNKM3Sp69e9J4+x9Hu 15mMS5GXayVLJM+sr2jqTJ4FjHR8peGEA9kLjYqyrSGwwsQyfOECN58QVEhwT8Rrfw7/AItN7kwL sR8bKfHpsqDXsaw7X5DlWd7W2rsqXVUHmesFmAOvVblvba0vWUatB6copY7SleoXYP02OkiACIHW P/3Zh5nHLTjLr6XL/j9VtXsHHW9s8rxS1aLW30slG1CztHE/I09/9adHh31ro080S+UkDtglY9oK RSqJe2Bjdl5G+rjuMqpaus7y4VioBPiQCANJJJAPjrOnS7RZlZOVY6O0HaXE6CIAkakadvDpgeb8 csC/8zF8gG+JWYYnU3k/nNptcaBm0fHfWX7ubLUZRZ0mo3cQ6INVXR3SZzPHSbwExAfADAkH3Jk4 Hs7It9t8fXe1OQwysp1ZvRYFdnfytAYKFPlBMnotlY6ZPKUJyF9lVrVg01aKCkENHiSxG7dMiIHU o5NzcVjdzoFCoGZ1txQ8yzy7srvE1ii16TtduzFxWHEZG1R3ZXQhJNmcVKnIos3OUyT9MSJKCA9h 6G+zf4kcvbTyGZy1VHpUVFPXrC1s1ziUNq/p1xJJQbhtOkDqtyft7HtycXCw3tNltqkVmWG0NLem dAG103ED4Setdjl3zQvWP4BUt0w6JsOR29Y1XgWFXu1Zc0qWhM5sL6ZZqRMvSVl2PvMDu2hRKj+d BVNUVC+4Q3XP/aa87me67+M5nMtavIosDvTYYsCqCm1wJFahjs+HYQR10TmLsLA4ivKwaKice4bU tWdrE+bcsxukeceM69RTiB992lQfGOl5fycWmrjv0XvHzGazMTGxx61D1NtbKs6pv8zBfvW5e0HK mdqEEqbk30pBL/jAAddm5ThORyc7EzsWxn9GqoF2YtZtrXZAaJkKAPiTqTrHQ/gfdvD4vt/J4fPp K+q1x2oiism5t+onvuJ07AR2jrbL2vhPnu7/AHJ+L+p25KEslbxWtaXr8nnQppSNduFilK9Gsc6d WyJXT+UlGFatkp9TTIsQ6RlkUQ7D49XuDr+xa++5S2WyqamiCm/RyJHeNPxM9x0pZZsNKAHbUvkb 5kdhPxjx6lX3RGmfm44TsCs+CvbjPLRSuSTUGzbNpL9dR0jGnYOZIrMWjZtHkT7+LlwP+LqGKKQC AmDrdzU+VRvB9dbVgg6rr4E6wRofiCfl17SbUVnQ7VKFY0jzCDPxkaa6eMT0I9C1+sb7mm04lpRa PEXzQc9QyS5C2ZRcbUp9VzFOK7KN5WxO0CHkX6hHBzNgWWM3Kv5FR7G7d033pj1cbnrzKu5SxzYS WJ2uNdNNBoB4mInQdEOHD5dH2BWWRIAAnQggmDJPf8h16pyqcDM0uX2QuNnFuo1ShUdxMUP6Rb7h Y63DjPRuqSdys6dxuk/PV8pZNeUaT7FcHR03RyrRqXypTES8QB55XMOeBdjMGq9JChH0lNitoNAS ZJXQS53EnqHiMenGbblKSgJkaSDMQddBP1d9CRp4BV9jPGqfhV8jWmsIwV812ZqttmolRct9d1Ct ZmKqMTEQ8LXHx1MicP3CDQFCCkgq/btnHgf8vqPD+b9yWHkMjDwKinHklLrSEDXMpM66WFATBb6S wInpx5SkvSiFjFZGwL9CGOwPaQOwB0HfoF/uGb67y/7lNe4q1+uu61l+kPa1amTuDknYQakPbYZy i8jYqDSQBOHThrTCuEhBusKCJQMPtk7j0C4/2TRyXHW++UtVr8ZWRqtg3b0bRy8+bdWynaVEwBuM dL9uYBygxbwd1taw89tP9pBHS69AJtEVc9NcxXIaXiXR7IdxXpKt1KhoMjMjOiLHkXsinXpCeXfQ caUpCgUxnblcgmA5D9uuscbmcSePxRbin0vTAdWssLCB2UAhILfraKCJBA6W8ii5ci1g59aZWAIO vc+On8/W6rF8i2djg+JlwnrILCFjqknUbFIKqA6YTi05kzMKxPPVje6do6UlmJlFfEfIHCpwN6iI Aje1WrHvLOoUAh6rPTgyAEtViqxptCmBGkCRM9NxrK8bSZhiw3z31UzP4n+bpQV9tVclua7PVmSE qhoLJ1caK6WVkWqA/R3SBE03KvtKCaSZwBosAj/bN/BB8sURMJjdm7nuOCcXl32btrrW31FlGwwo VeyyD54+ogT0JXksnIyasA7PTpdwsLH1DWW7ntpPQGaDwxmtc3/e+arI/IOuX3OpPI7Tlen57DSi tVhbnB2dvFWN7M2I0c7F46i4yJAooNlClbNlR8y+QgIbYvN/u/geP4j7ZLONyDalxeFGzaW+IncS VBjVtJMdE8LhuOybcq3LdxyChWqZXUBYmZTbLGQI17Gemnfer5a2zFePkDo+LOmJLRVbrT15au2e rvnEBNZ/Lxj2Pln1MBi9J+p4OIM8YjIu1VESN1zeycphL1ya72XxH8QintLmjnjFzKbXdqQEVXqI ZK7bCHUAx5FiWKlhHcXbsjP4ShuXxxXFViKZO4+bxA+Mfn166+Otvq954X4FNxFKetkJeZx/REod dFqs4iLHXLmevSc+6ZimKrX5Z0JzmQKQopN/HxEfHv13unk8XDzKcEfs7P7uGOh3VeB8SwE7v6el uyq/Iw2tfVzB/KGj/b9PQT/dJ0XShmKhIUObkEdFhYmzQdOkGkwROTQrz9upGWCFjq4RNcbEkcDp OzlEpfkwQMsBwEBAaXJ+1PbXvLBt4j3PiY2bg76rWrtG5C1R3VtEgEp+jOnxBHVzhPePuj2XytfL +2My/CztltXqVQGC2rtdZIMKwABjU+BEdazzm1WxvqarDT5W7vc4ttwiZWLk5g8m3qN8maPcotOb lHJlWx0bMqwAyzRQrBdMjYxyAr6FEok6/bvHcVxFbcPiU46U1uqKqBdtbIQBUDAC7iG1EGGI16F5 /N8nzPMW5XMZF2Rl2OrOzuWZ2BH1MxkwNO/h1sjz022m9lytmMy3RTr/ACApzxsggduQrGvyJJRu 1OZIomBJmZH2hTDt2MmHp39OuOfw4BozCdS1mJYGJnzERMmBJn6vgemLmESyAdQtikdPF3DSwz6j Lz1TtEeghF51bUTSEawSl3sJKJQq7xvKpkUIqwcFjJVJIPllEzlEe4n7FL267Ji8wuFmU1Ut6d3q LYlnghBG0wf1jIB7dVDwV2bxeRlsu6lEas1wZcQd5Vh+ioInx79I1+6puVjhOAOC3yi6XYqZpOhW BlagsVWnndfnpSNCCZoTX+ORSrdVRhMTYAoZNMxUzqJ9u3iXx6JctfPJ+m21y/mZT3hmJmPkSdeg mIqpx9ZrJAmAf6o+PiPl0d/2grHJ277XHHfQ5JpDavoN32HYS3q56gjJW+RRfRNlfwUo4mptVZWV GXZ1Bw3QYEcq+ymgZM5fQA7jvcGDTZm10Ba/QFJ8PpVpDbZIG5jILd/Dohw+S/2jWO9k2Tu2mC0G QD8AD4duniL26lUfKs1gpsSqm2vjXI5w9rMUgnDRchIwdon5hsK8mwFN8s+MyaOU2n5hVRDsiQ4F OIBR/ht7v+z4vC41LbDkpgNcjsdwlrbayuswfOCSZDDwkdD+ZwHt5G+7YPTGRtIGn6Kn8PhHwPSk LxyiumXX6rRuX1BnnGf7AslUt5Ur9Bjq1CW20NTT8HR4JOaTaNDTDqhN4hKOetzCLRZq8AfAxygc Vv3JznKvyediZNiKlS1sldZCgIqVhrHVf/vKxbcZbcsdgR0R4HjcQvj2RZZaxsAa1i7DzFtqk/SA 3btHh36l/DqA3rW8b5m6PSYfQ4+He6SxqLKQG1s0M3XsFQmoizv7YpUZf2472KlHJt4+SLEILOTN gMBxE5uwdN9u85icdwvHUW27AzFnd7LGBLyoskztEGEGi7gGAHQTmMEvzeTdaEJCKEValDbVAmsl I3+aW3N2n5dPf5MWqoSfHt1abnn8PPSloqDmVO6kImJVtD57X4D6i3nY6ROgeQj3aS/vBFp+4X5c wlEgFAR6Wve/L8pTWlDsKwzmpZPkVWYDUdtjGC4MzJI1g9RcVRULyykjZLD5HX+cdI3+wByJsurR 3NOcjbdeLrIW+YoURU2VkVZR4REGx/VidefTTxJcE2s0i1VWavwKHoKBDFMfyHxK8QOJ4/CuBNVG Z9wyvVJ9NpVZNQOref4eB/HqxyrZ9zY9ZV7afTJFgEkHcTDfkiPw6inPfLYbD88u2SyljnaDL8h+ WtKtcoY1shqpIWGpTzSFp1wtlT3pdwGc0zQ63COhdNXUu0aIIICf3PfWMU4x8dflcrdh3cvbXfm0 BlsqqJFVY9QtSu1hv2uiqCyhvNO0COqOVj14ocY6stDwyWEaswHnnx0aQB3+HSI/uHV+qUZxWKE8 s84Vnns+6gKBc4G1t5hg9VSO1bVr9UTbUVG10rUxFIKKD8uHd3KKpLE/L5dc29v1ZfCe+eb4vKLe rY1qqK2LKTvFi6kAkKGjUAgAg9EbGryMfGuxwDVKk7gQY2kdvBp11npqv+8DyF5tn2cOMMtPyTqW ssPReO1k1WLeLqNzujWOnQLZqeRSIJUmUmzcPUFfbDwUA6ZwABDuAkeMTE/95pi1WRZWLNpAmIJJ AHwPY9bPY/7udgoKOwHw+XSg805uJcxeamAYA9ZT93pdZjI2OqjNV6lSaZ9Kz+pxtlprqrw308z6 PNLS0AkL11JggLhn2IZMCiHVr3t7bfgsTkPcGLkqfVKMG2tYQrwjKQxG0KGMbZYNLT2HV3gOVqyE xuKtoOylXESFJeS28sASY0hfp2iNZPUL51bhd61yzqVzuTWORj0dmfpziLAiasixbS0W7g2cQ3mk UW797EoviDIM25u7I8ikVcqQn7D1zz9zryvsDN4DE2NaKBkIxVZ9RChLbmBZVNYKMJEIxBOpljxs 1sLnKcxyRWWCESQu06Dy9pB1HzA62DV63duRFyqR0b0bPRfwdIttedLsVZKXhs/qzZg5H52N9xok rbr8k1UUEDCRJoDkvmHcol6+bPbVOLbm/aZKm6nZarkbYawggbT+pXIWe7AHaT36febZijWKYLMp A7QJ1mPEgfz9FPx3shMtpfIRqhf3pF6/BqN3NrZtl1JWzTqQTriMlHvuuQ92cjYxUwrGHsl5pmUK ACYeuv8AsfETEzs/DRCMS70bUr/RVWGxlA8FLAwO4EDpH5kqceq0RuTes+Omsk/DpKf2ZuYtqreh c5aHbIprHU+c26PvTuRZvXiEE7uzshmdrnfkhN8iykL21bJPpJVv7ZzKGABHt26+h/cyumDxyLa5 prRwqt2AaIPxG0jaI7wJ7dK/AollmSzIosZhubxOmgPyHcfPpsXKD7s2BU7kHxbc5hb6LPZu/wBT pEJo+gZtaAkCwC9odDTqZCWalnaNkZGHQcvzqu1AMEg3RQOP5QKHnz0Ue6c1sngMeyzEx8xSGqdW VGZIZrjBg7QI1BVyRBPgaqxeNNS51u2y6gwrGCVDfog9wSdAP6era5BYtdDcza480XYsgqdRz5lU dWtsvZYmVZEuCdQsTps9h4t4k9GNLFqqk99wzcgqk6QKUTkECdwu4OAvsTDssxrXy7rXcKSikqz1 +VoHiFJ2/wC98ZA6H5EcjYGCFKto0BI7Ge/hqNdPwI61Dvvn836Ryx1q+NogIpu8pycJC1eTr86a wqWiAjp9aWjpG3nasGURX50Gi5zliGorljm6qBDqip5FBj9n8PmYXIY2WVc0MH3b1ClCywQvmJYF tNxCgkNAjXqDk8qmzj7aGKi2VIAMyJ7n/bOvieobwO4J1N5G4jvfJyw3uPnck2h07rfH1/mtdlat bYSjzOe6gnE2qwrXCvyh47QnV8/I19pws4apLgkPt+JemPN9+DB5LFx+ISnIx3NYFjWFQrNa9WiB CWCNWdx0CmJkT0Hq4dgrWZosSzvs2912hgZJgAzppr1vj/ck5TbZx+p95uvG39IS/INOGZwGdQNt aMvpdsk7VLQHz0PHA5KVZ1IV+MeOJNizSKqUTNAKKRi9wFr5vLqwqanv3+g1wWxlDMyqFZiYAJBJ G099D1vx+K14Za133BdwUmNxmI18f6Olp8ydRUv+Vwt0amkocjq6N7E5C4mlW8sNYsTGAXCdmhsp GzmPUSCOeGMQoAi2KQCk8Q7FBD4fncPluY+3rgZCMPKDuJHm2nTUE6Ar3Hjp0aysZqcciTuXRtw2 kHxGn1DQww79+rU4gSWe56Wez66SVBPbrW7Zqu42ZnYGVQloxjAjbnSqQkcuCuVIVm5RcuipmFRA qpBUAo9uln+J/J8fkeyrORxrN9Vd71EgEDcT6ZHYTLDaD2Y9j1f4TDyauRFTKyXlAR4GO+n5Nerp sPK3jjjlVfZxod8g8tqC/IFs7oiKsRIqwkhCWmIfTysQzRjo87KFSnppg9RZkeGbEdvHRU0/JZYo Cv8A8GudfP8Abf7ryHstfHsdUkydp1SsMdWYawoJIXsAB1c5nFZctshQFBA3Hw3dix+AJ+omBPVv WXlLgNSh6THzeJ3nj38o3PnuaV+z0IzmyqUNt7CMdJJR9Lj5d5VGU8Zym6OjJiiq2VMKa5vd8u3V OZ+25XgcoigpFLAhkCurLqoaYIEjQgwe+vQJcbJxslcdrlcBt42PuQk6EgyQYHfTTrWH5XcVrtyS +9tFw2MwemWZ5V+HkrvEBCUc8I7n44tcO5bOVWLW2ybKOQYz85OJtfl0BUWF48IBUjeRhBH9nU8x l/w+z6fb+DiZ+emWospvv+3Rq2atX3WKCWYLqiT5o7wD1NlfaHncb945DYuJ6LRYqByGG4gR4gt3 J7A6a9feRGTqcYL7VcVlM5igt1zCtXJCoXMzCTmY99KJP2ST8UIx0jKPIlnJOV1lUUnPyJXiRQcJ mEhA6afdVFFHEphU/wDpBZq4rIIARB6g3sCNV/ZzEkSVgyeqeAgGQ2W37Zk+kt2JLaHb8fGNRHVZ bRyMl+M2fRPFbQk5JpVn1iq9rgbV9GSgHNUqKIy0xNBHkMqklJN0JhYvy5kTqrJFUMB/yduyP7ZX DyOWo57F8ldKWVsoJfcSqonb6SVEdgDGmvR5ky7q3xG89tm1x2WNSfEiRJ0+HRHckmz2sU7HbQFs q4W6/wCTVnkHT3qUq6bS1GyhmonIKO9OFGHKH1/R4EinyyTf3PyuPMfT8wmvePKngMmlMom3AyFN d9S1ksttwHo7WLAj0z5nUgGNCNR1DwXt67PrsyCRXlJbNbloVghPq6eII8oPeTI8enxo6O4xniVw iz9WJidHYbBIt0ry2h5B2mpmmQaTBvbdD6EVnDpO2U28XdG7uHK5kCOUzmN37kKHSl/Ezkvb/t6+ vgBkxm/aq8Eg6qF2qSSNqMT5FEtu8Inoj7ew8vMe7kCqqiMCD4sZIIUHuRHh4dC9zXutSkcPgeLU mWHXrGuxszENm7qPTcqFjGK5n8o4VRBMDyDt0zIQ4EOYEwAhfQQL0H42/MzcZLcS22k1bX3IdsDt t/qsfq+JJ6t5px6L/wD1Na3JYGXY0wT4HTxHcfPpevGSq57lvH+Xxie0BG2r5hFMbfk0lJOnFdub JZaZmb8Z/MpJTTsr6dhFzpuPACCzVjlC9kzkEwB0xMhM27H5DIqb7k5JrAUF0U1oqgmANqtuK6k+ aIjpNtszMem3GxGmhatzHSSGYnufgVkRB116T5vTxvtwZ1yJ0K5rzTav/qicmtAztB8d7jURMWmX h7BB3GMgUkiIql/Tp1/YemQP4vClIcU1g7XMrOz8DlbOGwa3IcALI8rMFBUFz832/OCOy9eVUV5e FXyORsIUbmhhI80HQT8PyadMr2Tjh9vTTuBnD/ftdtm60Wu8ccfhXbNOblLHOV32rRYVHizWs108 CCpoG12Z4lJ+Meq3ROVUCmOp26957P5y3IzcHgNn76KrWQVJBKpO2SdqsokKzDXuO/RCjExft8e/ NCnEVi41UHzaHcwgxABj4jXToUMKsZtTZWPcZKIupsMrs/mkfm2pZzV2FVnVtShJSMd2+cVe6GpI xc9juXxyqyC74yKpXy6CiYe0URKQLTXd7dxqcOvFUckyuzC07lFbKY3Gsb1ttbVUEBFZdxJHUFrL l3O4vX7dXAXb9ZYEEFQdCoHcjuRp05nM5jPNC42Yve4mEsVUiaXStOcs6hYJmKnZjTavmt2nUXcr NTMaq5gHSNmct3TkDFE3zSSpG/iAAHYwcd8hKuQzmq9eylDFYcIodStc74bcoGojuN0jpiwOYvxu NswKgTWWbaWMsDMuBHg86jw6W9QLZ9rPTeDcFjunOa2Kdmndje5xI3W0XiY0GKaR1kmnFItyDxk5 l2WNVtKUfotBiXarWHKoT+IPmsA9K/NZfvLD9yjLpa1kqpqQkLWEJcDdXLFTe0SylAz6kKIUjqhj DicnDCMqhA7P6ck7dfqMTtWdJaB26JL7T9xyOt8VNP4J49tUBZtJYchCW9KE+lTlcOSGnYJi8tzd mD2QlnUiitH09wiZVFcncxfFMnYO/Rb3H7gyKOKru5oWLaN4UkpudVYHcNoUDaXHaT4k69WKsCgz +7UVaSoJCsW27vEk/EgiPCNNOjXnOUkTotj4UVxzCNq0/kKdbpeNzuDWfOZSHtLW+2KJrtcjTOQO aTTkYORNMvPznVEq5jgIJh6A/bD0Hmc/kLdmNh4qipQSBSiRLQ2g2ixW2nQFtBr1Q5KpaW9Osm0s +7cRqxgAEgeMQPwE9dNhvSk7KEzOr1K0ahJM+TMpSmsvXq6nYazW7NHHJZ5YuhPUxUZViKTjpH5V s+U7pHUTKUDAICbqLkcLIPvK/mS1a8YmFVdYzOAVR12KEJ+skqSU7gMO/bryu2qnBWsSLRayj8QZ JPw08fHplmFXgJXhtpEPHVGSzSSfapfqq0pD8rJF/AzjqFbtpFM4xvjHPEnkoxF4mqmJk1U1i9zD 2EerOfyGLkcXjvQwK7Qz7SSNocwB4rp4HUH4DqIYzJyb7iGlZB+MiR+XrKateJe18IePNziDpupx 1ldUkDMVUQM2fPItqMTLRq7XzEwHcLNFSGTERARN6d/QOmv3U+PmsKSZo8DPYQCDPyMEnw6X8VXq yrHiDMR0M/CDhxkHC3j8z0Wj5xLDs2k3Ww6RLz0q+llFmUw8tk2anUeFhTOkImKgKtCWA0eUhkDH XWOKpjCYS+POOR908pkcrW+OUCC1UEARZoossd48wdgSIICiB8em+jGU0+i7eQrJHw8R1XfNuDxb mJyJ485dqrlxI4A8sDKUmXtdlmTJSasNRZ/U2tWGRkAURXhZq3RjaPcu2hFFSl8ypCImA4dMw8+v FzDbtDF6zXajSpWYAkrqCAWMGNIkjoTk8fdZhDcPMjb0J7GPl/2+fUArvCDL9u5i3C/Uqs3i35bl btRO8Vh1Zq2zh607t9VujB/bHNkucTYpCdbxIoINouIYt035l1DOPmkEGwiaXj/b+Fx2YeXxqzXb 6W1EBfaQGXWV1G5Znc23uNSw6HF7cht+QV3MZY7QAW+SiFAHy7fDpLv3qef1SuVUdcOLNU04Er6O hP1gkZuvKAxnIQ6zTO16SuZVNE8W2jI5FYr1ZP3BVV9rwIAdVfZvtzEyM+73Cl9jbMh1pKEJuWf2 nqqZYMHJUp2IBJ7jqPk8i3CQYAVSHSW3CfmNskAEfEa9Gl9nL7UM1xW4F6ry71vSKxHbbux4Fkvn chVanKzGSVDILa+lE6Y/1B45lpiBsmpkXZryjSKFqmkxIzRWOqoUxE+ncxi8dz3t1+KxbX25VTB3 Uj0gxJ2DZtBf0+7EsBuJCqIDtTqry+FzyuXSVykAYhtGCkdx4GfH8OqbkftLD9xx9mmpvuQzDHHt 00KPGCqFnoS9hjJGh0O3Skc9tqx2lgjZSRUsLuKftY4xCIslvECnX+Jw4l7fP/t/n19u5tO9zXaH dLEIG5CSgQgwxAUnfqJ+gjuz5jLmYrZtB/ZoVYCDqVIPf5z3/HoytRnrFjH3HJPPoq4QdvzeMzmx 22FGEqrGvjAVplT5dNvT1GkYZZrFsazIC0K0IQxiqtgHuY6nfrl/uP2NxnAZyclx+8peSNTAWwsi kkQq+cbjoAAYEKOmHE5W/Nw/RuBFiBZmSSupncdf+7oq8H4/S+pyugN3uhSFRr1r+YvZWaFQnGUr H06rMZJuhJP5STbR8TON9AlrOQCNUVTmbMmagqB5Kl8XL2v7UbI46zOufIxc3IrVTCwVCEbfTZpU nRizQR5gAdJ6oZOQqXKrJTk0oxOzd9RYQQ4XzKB+SY6BHg5w9Wa6ZK57r+grSGMObdZqJjtlyqhO XD2fYqoWmcZxmm2CZcN4mowudJ+ZUHzb6lISciuRuuKJCAAvHO0feEYtt2YCaFAZdiCnaU3MGgsz WEx6cKApZgxMED+JsHFN9ytVFsuxZLC3nkELoO23v84615uWnGDO+M3KZlxsrs3PatXj60ytLF+w SSjLbb4or6wXKSmrTEi+TQiHVQZGFo8XIsUAj2XzCQefbtFyWTmeo/LVMuOFxwu66TXUGaukIpVS zG1pZBEs7QSB1axceilFxNps33SAndjDOCQxA8nbvoqkwT1tnbLq2ZarwqtNUv8ArUfA69bq3B5n a7bVEHFxjKjMxbaSkaYyCSmmzd0pCu6q2bg8dCKYit5l7KGKInUeV57k15X7OrGN2OkOIIrLqpAs sUAt+kYAEkCewjqRaKTVAbagO34kFvDpJf2xvtP5Hozen7XtNXSsxKjtzqyTVM0+cI+fXJnmtgZu pBWwQlZhyQ7qp2pysQGUW+cum71uj5rCCZ/a6beT5bOOM2RhZIr3Y8J6KM6qGBC+d2G1/wBd1Tcp YxJAPQ2njad/2z1s6Gwk79qknxgCSV7ET4dwD0Y/3lOQ3ExtqOf3qazSj3Gj0B5CSsRX68yOSbNa wds2zKOhISouY5tHybxFgzao/OmBJBJumAEMQCFBU9o/vm6u+jAc0cstwKhxI8nn1dgQK213FZmW PcnojmLVSVOYS2Nt2swBMBtBoNZ0AA6chwS5/ZbzZ5kQscxxWzQ93a5Hb7rGSWjQLVGQzBaErdMe OpqOSepvCR9qmRsYwv8AB9h41TaKqCYAX8euv0e56+bQ4+EY2r+0Ikq4krtDHuodSfgQR0N5D29Z xOKL7zoXUKOzCdRImR5SJnxkdXztfGKV5D3F7oNeJk9bt1RtrZcNA0ytv9EiGce2Yvg/S8NmKbmN gz2KwmWVaKzDlQ4RjRQF0k1FSFKKDne3Mb3E2dxzetiI1YWy+l/Tss3AstAI1Fe5VexhBIX0+zHq 5jZicearo9U/ooQCBEAsxOpIBhVH49K3qdF5V1HYtEXjuNWY6XXFbjotvm3Od/TpW943XJqMRjo2 4nmnyLBhKvLC3h/H6a383bhNRMBHuTx65Nyf8P8AnMb2o3t77v1XroUg7mWp3RyxrAYkhWkFW7K8 69MK8zx9mech5S8WwARrtIgHT4diPh1fHErYKFov29rdyJ0KBa1ZGb5VyUQyJoUado4cvcoaxNej PmQeRsmvFNm00/eFMJkjFQWKoPcP6XXRfavtbD9n+ymxuQDWN65yW2jey7IjaFO5mCr5QI3Fo7dC s+y/J541Yjgr6O0nsCGJJkHQie/wPVjc3+ceZytKU2LNVgmmcjV7C7zl1IRz5gloSaMMrJpRMadu grItjOpWPOkp75EyCqHl5CHkbpv5TleN5LhsgPeMerJxwPNoykkaMp1DQw0OvQrA4zLpyUqesn07 NdQQoP5e2h6Tp9pblm32b7qWb29bHJPGtU27MbdnNg1KSvwWSWeVClVdxcGmZN6YuVaLbxE9IVxs Vb5cGrgpW5FCqCYBAw72BTn8XaeIXMZ+LVLHatKSEtsMQzWET5CSQZ807YgCCXuHjAmG2Y4qLjao Bdd6jcdAoJ8SZHhqeiG+4RnWH7b9wfJKfLQU3M7JlkeonI6RG2K4wcLjS+jXT5OtxdscwqXlPsEZ Q51FWxEHAD75wFVFMROBH3cOUzHr4rj7KK8O0FLDYobcygv5FIndt0VgVUE6z26j4Hi8XIxL+Qym s9XGHqBEWTsMLJaYUFokEE6SO3StOcWmYhYtFgs82bg7b900XL7dUc4Uv619u1xo4RitmQb2mLqE bBykYEHKWchRWaBIe63auDlTc+4QO/SDwvC817Z5Y4mHnUY/G3WC2011oljVqAdzb1ZW2qGDqPMQ CUGs9F7LMblMdLq6jbap2wwEB+0DWT3kGI6OT7l2k4rJbdcLllOgwTiqWbM28VIkkESMnsJP0KFj KXC0eVjH6SLRlNVpg3IR61a9o8DAUyACQxRFR99ZKc9ytHK8ebL+PyALEYTBDt5mMwZaBE+b49Xq sfJ4/BGNlDZlU7kZdDBnd+cnt1LuP14sVWwDj65hZIU5278f6RCp1+zPZFzBQ1vQmbRBxCjtuQAf RkeWESQeIoN/RJNYiZR8AAS8x/ibTiZHuKrIsdrLVrT1WUgsu1V3IC3cqAFhtAwJ7yOr/GC6rGAI 8pHlHaR33D5Ezr8usDygmJCxZPFqNppCFs1amniASyZmz6Ygn/zDqEs6DNzKoAdiqoyDxauDABgB QBL3Aeun+2DUKqaFZmospAMHaSCAykxMiZ3AT0C5ktSyuFBdTuAOv4/9/WFwTVqtqMVn1nz5xTK9 f2WiWvELDCS0W+Y2KXiKLBQ5aFYrK5lo9oNhLPiLlum6bEUYmSMYhB7+Reul1U1cZgrVk3WNXYhu YzO1nYhlUAmIG0+Y7uxPQ5Al6i1UQQ+3x1BGn5D/ACdSPjpU8zyTk/kkTBRFGqFS2O82uj2fOHUY 3jq/fLj9VPJyS6tVXIdG8NQfvVCunboq/t9ioh3IHYpHkbvuMYozn7iqpWrb9JEjarbu6SNR23ST 3HV7PwcXDeo421UbdvC6bjEz8Cfj00nnZtmATEZfMpsWkUemR0FASlOfRMxFxklAFSdV18lEGt1R I1XKjmiSrIzZEoJItTK9iJnBQpC9KftzLarlLb3NopsrYqdxBZgwmGP1WEGQDJIMxE9ClxwccrsV l7QRIWe34fj4daxOJ8iNJn+IGYYL/J7UnGk0zWL3B0egqZtaK5Bs89ttlO4zylV2flIhrDfy4LFy Tv5lw5UE5UVlPdE/cDmc8v8Ad7cy9lGVjNRfiBHb1UZ2sVSGZ1Vi28AKBAmRp2PS7Rx3IW7aTS4t F8CFgAT4fLv8ok9FDXOU0lkHH+nYDJcaLLFXqi4ZtWVzbHPoxiGZNboySOvCOKbNprvXH6QkZKVV WMuQvzSomU9sipvgJ5XneOupv4xshmV66U3uQbPOdWYSCSAvaYBIkgdOuNwd9SoLfTSwb5WTHlGs EDsZGsCYOmnSqPtyYbNyeoa3buQ+WO4rjdn2LW+Rv9PPETtUp94mbzaoVjU6d8kuqxdOmMdJCpJA KRwMcyBBU/KcodJ38Q+U47F4PGbhbzd7pv5GhaLGdbLK/QrYvcSu5RCHZtjQtodwM68bj5dGQ2Pb tXhlxrBYoTaH9VlhZgFpIDK3YR8z0TPCH7lPB7jroLXjlcOKSEEhA7VoqLDWoauyMnrtWsAWuSi6 vebLeSTCNin2RqzNqRANjpChGNG5FBTU9wx+ulcRxHuHkKaMnmPtMniWwqmUQB53rmxPTKlRuIUs 4MkmAAF6C5XL8TTW+Jhtk0Z5tKPJlCqt5WEQRHwI+Px6dLw/wfB9Jh8n1nWoS3Wi70Hj+4k8tJKT DqJqtTRmtA0Cv3uegAg1Y1xOzrhgs3akXkFnQx5fyoiJhESnP4ecHx93txsu/HoyFu2pd6g9QH0/ oBVvKhP1HaBu7keJUPdfLZtHI+hj2NSEeVK99fmfADToy+O+P8cs/wCIepbPRr1qdIsWu8hnDGZm f1farnAuLXBWFOn543cUyPbSHyNebidIjoiCZBMHidyYSl79Uf4icPw/FYtmPkYqvUMdN2xhUfTK +ow9RtAVglJmSSqx0S4Dks3NRbWZCxLGXWdQYk/Mjv1SqEpoOarLyc5yjqE3AS9k1m8x1CYU+WSP Jxr6jnmWjt7MOWhDxtzo6Td+uybLik0ctHBUzh7iJAHh2Ll4VtycXj4OVVY5prTffWdPV2kkDzML GZA7KCytroCYbNnpVNlO6uiiZCkEGNB8I7mO8dFjglre7j9uDMNtLPQ2axNGlpJaEp9Tijqna1/N LKdOUgL2e1C5exc5b2Lb510VAG4Ryrshiib167Xf7Rp5HjrKeRvtGbYjAQVVUZ9EYBPrVTAIJhwN Nelr7qrF5A246+rRAJJ+epj8wnrM8gt/rekcbiqQ0hJRS9gza/PmzOMayhHKTeFdt15edYO2aAAm 9aoPiLN1iiUyihAMj5CUe3CbsfNwObx+NyVCvi2ojxGzUnaROsOAZ00GjET0741FZoexdVsgg+Jn w/J26RN9ya8xTWA45upAswypNOaUfRIwaQxkFLi2hqbJRbVmavs4w7dw8s70sP3KUxTI/MKGOqmc CCA9U4Sy8VZV1AWzMsJUh2CqWaW8zNMLr9WjRAUgkdaZ1OObKaMg7KA0lgpcgfJVMt8I7HrY44A7 3QNu4NarygqmZ2PF5PV9OkajL1+7sVouzT01ToqNqcQ9JEKpEcRyL5jJAm3R8AMZVRRUSgJ+49Bx LuRHFgcoldeVWpASuYGhMEtq2vidI7duk/OwaqOUXFxbGuo2l97AKfMfgC2gjsTPWpzs/DfBL99z rVdj5AXS316DwnZM8kdVzidqDSy1v5RnCfUoODKxBuik/ry8swBvJpKuTuCiqcfExewAr+0eS5PG xcL2o+HanKZWPmsl+5EQGjdaxZmk7vSO5Y+A7Hqxn4+JU7+4su6luPx78cNRDtZYLSEUKF0EvG6R 4/Dpltamb3eMBvF+gJs0TgnJqtQVvy3MJFx9IkIxhU79J0n9WBEAssWLnrlYUjt0ylMDdNmiCrgQ KBOxPE5TIwQrYrI9W8s4+oMGUED4qQIZ583wE9OPJYvF82rlm3XKIRvFSoJcE6hwNQANNwidOmrw cJjdw1+hY9mYZphFhyGkwMtFTFDhKzIzNrlIuDYSVupSTgHKzVQ8cjMi9foPynWIVcixSACwG6Ve f9zrWRlu1d2brBaV2OVIVmYKD5tpRCNGKkEyvSpRiNVjlKi324MMs/ozpA/nPYgda5vM88Ow5nOp KX5Q2yLvOe1x7UrIxpON1Y9MucVbG7llYI+VlZm0pOGNgXiklU1G5/AYtdQFEAApigKxke4xyvGB 7cGu3GbIDoWvYOjVOrCFFZ3IzAR33r316beH9s5+f+0xb1r8hUqVIU7hAJYiPL37/j0UHK37ytay fSmdSr13oikDSaTl9nk7EwtRZd06TtZVIC70VarkIj7iVJggQESt3JwcGN6CQwF79Koqryq6hhl3 PokiQQBaAGCFjMlzOpHkgDt1zz7DOwMhsjKG1lyCrSNTWGINnx9PxB8e4nq05jUOSP8A5cMg03jc zyG58ebvlehTwO28mWpaHIX13KhJZjZaso7mHdcZVySeprJTiUguDxNyPkYSiHgHNsr+JHt3982c fzzZOJzQtCOpQvVXEBq2IXcWAIKFAVP0zGvTLle2sxCb8Bq8jHgMrKx8wOoIkAQfn1lPs35VkXIz lPzj2HX4rK9n5cNKhmka8RvmeNmbDBYGUjpRKzw1aiF1rTGv3knOOCRsjNxrhyqukl7QHTSWMQXj iMjK9yV0cXQllfCMrs1wfcz1owFb7oQru1YI6ggyYlZ6pcmpwEXkCzC8gCFkDcZ8vjr8Sp17TGnV TcfOGFxhPuEc1dDU0KNpicJmEISh1huyCzUqi6jokkk3jNIqUFNFd11du2haq6BFq4TVcRpnpz+J e6XUvJ/w55T3FTTwmXaKuGqyd1+So/b5WLsbbQNpGxyxX1SSFZVgSehX/ujA4wHNKG7JsXy1TtVL FI3Ox7kR2XvPjE9UNSbxqmjcuZ3hZRNWQzradnuk1LSK1by+UsEfAVBZyi60q4NHyEpAVxdc1ejn aqK7kAI0cAkHtqdxIZJHtjlPZ/JY/H801tntjBZKw63Ktd1dmiEq4dwUYxs1JM6jQ9NvF8px/McD kZ2Ktf3lksCwJesqQGURoVP63b4dHVxMwXifxm0T7ivFCzwZduJdKghqlRhNfrbG66PZI3KIt6+n RhFyl9qUtbsXiUikSGQYfLvGpSgcTplMHTeK5/CxeSzsBjRViIivXazqUkyjUl2HlWfL+0YyGMCJ 6oZ/H5OTw+Py1bMLBca7VSR3G5XK6gkREDv3kHqoftU8jqNVOUt4dM6brufVWzVCyQmGJ6NmemRD SLYv/k3jc+nTigOodu8cuzJtRL4GcJkHz8hHy6ReKWnD52zMbIxDkZCsAq5FbrS5bRK1EO6wDB+k aCJI6K8tztfJ8NTxv2prNJUvYK4ewKsd4018x8Z79bB/HHSYy1X3fMVsB2ieh06o1jTJb6W9brwr 6PnEX9dXk4MCuVnhotGxsVyEOoQoB3KUTCfyKHQ+NRV9athuOh3aw09hPbcBrt7gfy9K+WwPo21E 7T5YjX5+M9VzjGo1mryHLPNgqdyr93hJ7LpFS6WKuKR9D0KuW5q/axbKhWJcxS2R9AqxS5ZFFEog 1Mchu4gb0V/cRuxscW3ArXeQqfrEKZclfDwg+PfTqw6JdnDYey+aPAxpr1r8VfmtiOT8uOSfBvc9 pj6zmk3drTplJhrSeTj3VJ1uQYNgp9ZTsKT1y+NXpVukY79kVJIip1kjmESnEOhWZTyq8E+XhLT+ 5XUM527lgf3lnbwC9vMxPbXoyt9D3U49AjmgSqkwAywY8p7/ANftp0vT7oP3AtI566ZSrjw2cJQm iYRCkQPmdOiHdqJZIuHfo1OJjlK1Gw8zUpW62KfsSi0ZWVm63vtEwM29xUok639pcQmVsxPceM1y 8lalNIVGO53B27Y/afQs2WLojHzlQJ6FZF+VjtaOGsPrY9e+wmJ2qdznXSJIgHzMswCOrf8AtB/a j5tcceYMZvPLGerGbSuTkhbnRK/JaETQb2nrljjDODVKfrtLm5CIp0cwrMy9b2JrNCidu6Wapoon OVQUzX8Q/c1HsxMVePQjKTJK2emimp6KzttQ3Hyh3H9yULSQxJ2wTV4DH+5e988LbRdV5SWIZLH1 DqveFM7pEdo62C97w2zck8i3CwYDY6LRdVs28V64K36zAL1hc8oqzUWt6yd5LMFTvGJ2LxBZu0XE zdNB/wCa3cSiBiq/K+4+P5LMo5PH32YL4i2qAYsQsDtZhqJBC+X9JQYiejWNfkcZjth1WBRYpRoX cGAaddR3BPedpgx1q04XyuiKB9y2ZzjkRLDSZgb/ABYvaxMWOcqNEpOlg4kCqluAnlTx18fmKpHn ZvBT+lPmrgP6XYOq3uXC5DkvbH76wKVuUUunqhVtsenaJNflJSTvBDHejL4CCbXF5WLj5q4DWDdK uQNIY+Dag+UQwPz79VN9xrUs20nlhpLKrOBdwVerC9ycRzBRyvVmEo4EIxN01YtgUalnJViDcy6b b+KIgAdvMQ7K3t3AzquCx8m2E33mpSQA0dyCZBCLJgnQHx6Jcma7s96xuLbQ/jBPaOxktHYa9HH9 v7SoG1caNB5Fcq9EjoOjZ/ZW+eUWVsC9pqMFUlyxyUW7jn7y3OjrWCxzL6bSTi2yBkmzUSqH8PcE ABS998HTXz+Nw/t+izJ5K+o2OFFbs/m3AqKp2ooXdY5kxp2nq7ZzeRbQL8qqrF9ABBG4SIgbt8an 4D49U5bMysnIDnAyw+P2qzrK3+ytdiYYw6q1lRcr05tBOVpydtWiS8knSoCrVZiitJMQAAQOmVAg pnUMUB6H7HxbrOGo+ww0dqB6T3G2tFUbhJVY9RrSvkEhiW+HQbNNHIILsy0VDaYCqzFo7EiIg6eI 6ttHi/qdF+4nk+P5Jvc63sNl0Vm44/QGr4K/LXbLX4hF0sZ5b9MZ2ZKtqw6Tdi4VWXjkCLE/hlKk Cxg7nMzjsSrLuw2pIr2t6jfeIQgIBP7IIXWyOyuZ+fVirk3u4YuRSKqkVW20H1BHbzHuD8Qej3+6 dZbbwzeVDULMhTf5bH02oDWHETaHZmtT1ZmgmtIOvcsdJNI1tpLFM9cFcLyiDUxS+0cPPsA5xFGN n5FmJxaWVsVYMu0sWQDbpYLDO0EHbtLakgfABkZjfbi3J1WdJga+EjwJ/HpcH6t1nn3qXJm+5VRq xo2R41V65RnGuHlxgIWWsLA7uyxmWtDfLENfZmTcuH0mDxRRRqkmZIPFMBKYRfJ208BxeEubb6WX k5JKUsoLlNEN/cmpK1gdg5JJB1jqTGR8m20Uy1NdXmZZiYkVkabmMySPL4d56hf2w8Zte1X7ljZH un2BpomFWes4rQsqus1JSIQUPtTOyFc6PKAaRO7IrU2UGMfGEAvtpisb2zmU8QK91cdx2PhUZ3o1 BspNzOirH7KJVYHdzDEgiddANerXEc9b+0qygzpjiAOzQ30z8wCQPD8vVtblxJr0rs2FnvVcuduf VGRg4XdbJTLBXq/mVpRqlrjmSzu3Rn62jZeuLTsYAtVflWi66qbgPISqegrB9y8HbzVeTXdR+7DY C4dLGcCW3fTSVYCNwG6IHfq3XyVjYLJdUqZwUidwiQNGAnuZEz+Xo2fuU6zkzPDNJfY2lmNdi6/X Wyq0HSmUUmvOY7QJBJ3Wa6xLFHRBnGxc6dJwVwsRRR4i3US93uJh6WvflmHzHJ8FbjoXe/LtVLAN gS1wEBddo7jcoGkEhoMda4lzjjckWuTWArEEzMakzrqNPGANB1p68L7gN15voX93FNUmdicaFNzL NV2qBI5naIt/Gq+wfyKd0oVzMJplIbuBinH09A67xylF3A+ynxKrN2RRihFeAJYQNwB0+PXPMLIH Ie4BlWL+zssLEfIz063GfuC2LiSSdl9eRlbNldgqUrNZRVpm9QyQWClS02sdDJ6wxbQchNUNlCWc r167AyxHaqq/cEwRUA4JWJzfJYvtdOL9i3svud2FdxON6lePYC27I1sVbCao2yuyR33KFJrK4Hj8 rMsy+c8tFbAgM2xnBXStYBaJHmMArp8Z6NbMue1BtWrYbxdyuwz7viHySnLMLasZnbkF5ikai0El qSs8bLk/63wsPIz7ZdrOEdqAkBA9xMC9gKblNPMe/OV4LkB77eedwrEssbIq2l62lNu0RWxCkWUi sadtdSCpw+Np9EcUsYTqQuw7oI1Ook6HSW7n8em7SQYq74Wb1nVhqFWX3WtQtvROaBnpqVmpzNpY i9fqlsRs1tWScIWFvFSjprJGbgigBilMcPzgIdB/h9k8DnYNGMa63z67Jex0UPuVt4IK+AIUqJhY jXWR3KpkIbGrd/sykbfnEHTx001/DofuEMQ244/aZj2SEvM3+pWkuhTue3xFNdODuFYQM5sCEpMu pf5T/EXM7DuW6b06Cjd6cqZQUURKUxum8p7r9mZnu+vguG9WtxWENd0F1uX+8grIBO4GuvdIGpVS YCpxXF+5sfhbMnnmoOSlhYejO30SZqBB1LhP7w9t3bTXqqmi2gZPhuGcltdvm03qGvVCvsLSKve8 vaZqtSmGuXJCZn19AZREw5NalHEU9+TrXutk0kYkE1EDd1AKHFfenBctTdk5llFWOpzULOLUtEVV xSVJG6vcQGtnu4KMNJ66HXy1mRg1UYAPrsgL7QdzEf7sQu3xAnuD1Avt3vs6+4B9xY+N6lIQug5n xkyFS3sK02ePmkhbzzs6ZKuQTB/XXLAzptltpcJOHipnJRdJLEQMAgQ/du9pYrLgV5GZVuqvdt27 aVDIq+dlYHS1fpWDtYbtNOg93J5zpZDn7ikjzaTqYKk/7sGfx62eYKxwtKb7jVNNoTOsUutWZ5em q1mlxmoaajptRizbWYq55B0uaQkX7Uzdow9wDAYpSlIQBDue/epxacqzlDTTh0fSwbT0QIUnTRvE 6GJ+XWjUJaaLcCwvkuoDQu2GGpHbt8TEdaefOvmtWqpcdareCV2PseUPbi7A9cnIKalNNYSdhUYk cJTVbbrSz1uu9lVVvp6b1w5cumyHij4kECiijiML3HytPLYNloN6KKtj/s2ILKNkkGDpvCBQGbzB ieruVdbiUlHCMyghmAme3fQbo+Yj4dYO5W7TOM+QV2n7NUZXM4+Mgp7Im+gylbtNWqU+rNyI3+a+ itbW3aPIG3qKvzJumxwKLd03MCHiHcOiP2/J5PGV0Pj5FFVGXvh2AsBqYhVbYdrVGJGpVxEzHVTC xMT2rRVx/FNWMQ44KqCXC+rLvqxOpYk/7swB0YnD0++7bZ+GOnXqJeUWn6VpWnXyW2ur52zo7TZc ntdGJndTZruE2UaYL0zWrLVB3IqJLrv4pqRUiygFE5V3N9vW18hlJyeJmDiTTXVX6tjNssrc3MwI JK49m4tWDsG4kQAdb6ArirfRZR67DewTvtaVAb/e0G4d+09VltvG+DjPuN8ReK1C067YJxk5UW/R XFstxK3UblcoG4pLvZSOscdc9IbTC6te1qfQJFNXEgqq9ZrCp7KZyAkUXHB4LhczKa/kwReFRNiW FU2hCAuythsZBDFAADpPmJ6ir5zOxsQ4lSKWglWYQ+hkgSNdwkSPwHyEv7pH+7336ka1KaXknIOo rVO03OOaMIvenJYcrZ6oDcsmvJXGsxjyJTj3DpH3Ss1Y9sUpTGKAgAB3cRbgcBxhNdN9gSuCKhvs 1mCoYiWA8ZP49D8vLyuXvWTXWpYQGkIVH6Ldmg/CdewjptOF4FC6zwPHjtynkMvu0c0ZT8Ro8Zx1 v7QKNLTzq1OH5EI1xVmsLK0ozFJq0ErEW7cV1klDj3TN+b4p918jle3fex9ycE9y3qyHHOTWfWRR XtJsWyVcklhvBgCIgjTqNOOOU430c+pEVlhlrkVz8K2kmPGCxPh1h/tNaszxLm5snHtpea/cmluo sPkmVWZ9Woeq2vNYitzsejPKXC2oEjkNYsxQmWzWLjESrSDk7cy5RAEle/0N/D/3F6aY99uHZVk5 u31CLC1e5t7L6NRllUwWdzAQkAkhh0mczjDLx7Mb1FFWKxZFCGWCiIdpgdxrr2+ehuMMBm6/9xqV iZDYYJnStpzRrULBUjt4+EtmZ2z66/fwtiqJZBVwbSHchXWgN1wTTIePXWBdcBSKHfrvH8qeLKU5 Ayb773sUNMoQoDtuifTA8G+AhTr0o85h4/M/tMdKaKaUQhVUy8DaTPxaZP4D4dURiP2+kcH+5Qtm 9C3/AEuRyhDDr9fWO03esxUtr0JsLqQZoPISK1ErVnDzx38HILKnYqkTIm2IIETHw7in+6OCwPee ZXh2ZFmK6w1kP6m6tWlUCN9MsNH1I+J06N8JmpwvH3N9vXbLqUr1QdiGJI8JgkEd426T1FuV2Z6i hyG2e35c8rt+hl8nh2dQiXdoDN7xZ78wusBK2uJd3iCiTWSv01/VYBZRwtFvCgUyhwOkBPEw845n 2Vf7b5fjuP4tr8vgL8ux71trNzsopYIqKsKWSwg2GxQRXGwlieji8nj5nDZF+T+xz0VQgQkIGL6s zabf2chRqSfgOqKa6trumQt41C9xw54TMPr8kFBV2SwqT4ylRq93duYqDovsphcM9RczgjGguKy0 oBUjiIqJFAQnJ8Q3CchTh5WMMfMssTaWpWIZ6wpW3UBxsAJDeSTMduqdGRdm1s+M/r4wB3MjFgGg mCO8aT216jX2d/uDke7/AGqn3yDjK1MbXGZtmedTUwwuDy82ZpLSxk5St2Fs8r7FSjxjd8UXTJNZ U7cV1TqKGKJwMPdKbWXkmtXINlVyqgpBQ1o1e4s4YPNjvME9wFjqs7413FJR9q1eXU7WG8hwbFMb K4IAUV9wZ1JM9bKvMy/QtQla6hNWmtNWHuwMHDVw6JUUa+4Ioim1aHkF0yNkV3Kag+QIh/T/ABEo GHq37iTHt4jI+4fbWlJJOsLA07a+EfzdL/HNcuSiVIxex/lJ+JjrUi5jRm3yHK3QG+aSvBeRi7y8 Ws2ft73O1i27M+g4ONQa2VysA0SbexsayceYEKu87AAlIQ3xKXi6vx2Vxdd9l/I1IgIsFYaugszE qZNiBiR3he2pHj10fDzBiXFL8au12IKMZ9VVXykADsJ/7+mK/bmyyUyGtyu36hSMZsfI/GSXfXcG f5OtSYqutoi3UBvVzyjxnSQi63ZHAHXBucZVB++j1FiCHsD0z+3b7OP5paMTLGRUcZiSbGu2nunm sBas7SYVNofWdwHQb3DTi5RBSh6QNCpUoSZM6A6g9pP8vQE8M+Yu0b9Wucpqw0i9H5KQutIXqQqD mcQrKVlaWFE5ZWwDbXBSRrMlLVjRYAUSe0ZA6YAAGHuOe7sWnO9vV4nI2LVjW3m17GU2QK+21P8A entpABjoHg3ZORkuawT6aBFVRpr4adGbwT13n5nuSazQty4hZ0gwnXy9lzeXgN8z0ZNkjIspAjig W6DLJPjLslpCSUcEkkDFW81TguQ/YpukjNzPa+BipTxnI/cXAgWFqrBoIUMrbYhVEhe3aOjOPiZu Rafu6LKwo0jzBj8xEgk+PbpD/wBzHTOQGGaRbbZq2NZXmsRqLFq9glYBvRNk0eMZlaEjI9vcL2nC CeNIu9YOUYpY6hDqoIGKQhgRMYD/ALK47huYuGFjclddahZlpLWUVOZ3MakLS+0FTaACFLKD9YHV rneWtw+NX0cVasmFDXBZcD5yPKTGn4GO3U/4S4pzCnsev1pYULDL2zstxckkZ6TsefTL2YVRhIR0 ziWj2cM7Th4Nm2mEzKC1agn80Kvj3UKIgI933e26+SqooyLqHrrDbCtigNuZd0LO5yUMbm7ROh6J +08+6vDd+XRri7E7lMkiFIEntAPceM9HHxL4+JcwrVeeG3Iasp4tk+fBep29wlHnK+K2lWmNYMXk bGVWBbxH0tqkzZvFXyNrSKqJEkRIBRV8e1PC4+qnkE90JktkZfoL6R2udoDEMWsBkAwFegwWJEHb PUPuHKw86z0MKpkxtQ6ufH4idT8j1YFO49zOGcsYWlUFy61rj7jlBdJLXzQ7ZFn3yLsEPCOHtYpx flmbNe7QpUBQRL5LIlEgj7iZColA7BxfNcVwmTdzWYBRlZhbbRWsUyzgPaGJitgZ8u099CSdB29r +MXh0Rm9Czc1xdizaaKUiNoHiSNR4zoZXO3j7aK5WKZy7wi8V6S0pvO4Btsrmlnbqxja0/pNgwqz GDpWhLSDwMwl5uvypmLtb5VKOVOn2VKYx/cGVeBxsPNsyczIyrLGGQTsCbVS0+r+0QANcK4DSzFv 1TGg1qzB6FlC01rKgBmZtYOm0fSCew0/n6Xn9zfftr5G0Gn45HwGct57UxkbnTsKmZeiaU+q2hQk soixHTlHpD12Olyk90jRwVQGwNeyoB5+nSnjclznActgLmZFL+1MtgfUpNtTogADWhiA+8g61wQR oPj1f+0w3wrXqrJ5StTK2KGBaNE2z2B/S0IOkdUvw8tXIziFxV13OuQ1Jp0RJW23qz1cmKBM0uSY xKcnHtG0mlYadQEF331cqrFMqL4xFCi08UPIol7Dt7rx+D53ncV+ByrGxKq4YW+ruJBLLssshdpJ MiZ3eaD0zezuIyOXqvq5F68REUMWKwDJAhVEEldTPaO/TWeJmVYXkvBV3zIxhzLz203fNbtetBl7 HCrRaTvQcmWskkpRpmmoMfqSoUp2RdFq+OZd86bOgW7+pCF7dne1X4fFrwdlyXXVU2rNgcut6rDp 5jUtbgkBVAAC6ncWPXOLM/EbPvTGsquwKrbE3KILekzAhiddykagnx006Cancd6jyS42WP7gVI32 FhLNyPt+kGz6jNM3ij1Wju7LIsTS1buppZ/9ZtVx96KVWdrp+w1be4kCICY3cef2BeHsq9tcjXY2 VUq+q4t+rZuM1KFgVCQviSdwIEdVLqhlh+RoP7NzKiNIP6xPYkg6fDUdVfwv4yr7k8tV1fnZqZES Ki8LzehtK5GxlYdTdaVSV26+2UxVJCcUZ1iZEEYyFeLnImsY4KFApyAY7gcDgWUVcjygZs+jKa6t t5dVUCKlCkbDY8zvAGvckjQxx+SExi21DQq7ApEM7ONSSO6AwACB4/kS/wA2/t+arwr5baJYcklm VwzVq/r90jH9fjo6szLaLstji5OTpbaii7O/cqVV4n7S6sYkozMgn5l8CCJCtVvuXis/DXh+WJoy bZE2NKsArQ/qDywxgDeVMwDJ6BfuTMqvs5LBrNlI/RrUnaSdQfhA1HefydM2qn2iIjlrw/tu357D ZXnliNQrdS8yp+gz+lIygX2n3d9E2G1WNgq8MnRZ9P6cdpGu5ErozpuoB1myafip1xT/APsTL9m+ 77sHnLcl6hlIbUrpq31UvWHRJ09QHfvatIKmfOT5emTk+Ep5SuyzCO9NRW7Ejey6FokxqIHx79j1 Wv20uE1/zNXEauhhtykeT9z1Je06aEQwcSq2Y5hRZlxXYwbYWHWVZx9W8velnahVyBJPFGaQKG7F KIr3XzfPfxC/ihfxXC2Cz2fxmKndfqbJUPbem7bvdQwqqBgbVs26knq7wfG43Ce1vVy2FPI5rkEk 6BUJCVnvEkFmI+Kzp1E+Zm/3Op8kdGkJTMS3XLauWSyG1V23yE/B2f8AJLkVgn0pQo6ehbY3XvEm ZI6DNNF+3OzHsobuPcHriuOfhLH43HynxuSTbYjFFC2IVLHzsGq2VgHexZfMDHQlKrRfXeaTk02n YErJZt5YKqwoLEuxhQFM/l6bdF/cVj994zN8TuOYzMbfMDhflpGgZXn6kFnmt45Z4hRnXGmNVsF2 JK5F1Mpywbpk4WFZB4l74mAqwAVAyhmZvMU81itWlWVYWSyywLZRdXYN7XEgeo10G1WrXa6tGu3p 1yvbPJ8GzY/L4uRU4AEFG2t5ZIXuQUnaytDKRqI6vfmXp868ruR0NWNvVtcpUyoSJKmzhXhGFdBT P41zSmF/tLNRRSKk6u4bpJOfbMKibpMCeZv6XXX8zmfbud7bvwcuzf6p9F1hUdj6m17FreN6EmZG pWYHSjgYnIVcrXfjg1qjlgxUldBop2g6nsJgT36wvGbgxnv2p+UVN3KN0WnhVLpEUyMuNAx5S/St pgTSzeQm71J2GMlzzNhv9UZyCrFRMihUAROidVJMPDxGseRyyUazM3vWJcWLUh2ABUCEFVqbUwZJ btJ6iL4d1duJXRbWbN3pjQg2TqWIEtOvjK+PV4/c43O/Iv07nRWExpMK4l6ZnqVIp9bezNmLUbrY o6aR0BMkYBlnDON+RILl2uU4NWihw7EEPUN7iuTnvb+TgVMtVllFrozsq1sEUzWSSIsn6VHdoGs9 ZhY5w7ZYNoAsLrDf0Hx8elO/bu4AaRvG0XbcdbkF8agON2u1nSqPZJRFVxYOQsjVHD5BhWrVQyEa uGmdUp8q57z7gyQuVjlK3Kp7ZlCLGH7r432fg47VsuRl2VFmxiIGLJDbq7tQLLAisa/BZLETB9Xj cjNL+rXYqCzyvICuYMq6nUhfDXuJGncvvut80cN5ScbqXQeQ1Ne7Cy0jcKsXLoShTjli30WTTkJC uyE9mV3ZuGMeeV/US6KRW5F1QWilzlHuYB7di4D3G+f/AOpWjOoY1iWvpdVUkK+1pGo2ElrBoW0E 9U7/AG8oStJpauwwFVxuIny7Vkak9h3Iknp1vJfPdBu3FuJbUbTqPisRB1pGMrNxqz6QkNHyekZx WEKiVpXacuyCIfWKqRiaqi5FRIoVICgBe4+XUnL5Ng4+zJoFeZaKS3osdpsf6lUOD5QxC6kd4HbT qrTTVRmfa3rZXaLImPLr9R3fEgxpI1+PWuj90TDuP2W8VZ+whfNV1LVpy1ZTfaxqQ2+TNcr85oUT EPtCrdOlo+OXgc+j7LWo53MoFBIVGssYiiIqnSIQeH+xveeVyfuMIcWjFxgXFkK0V2WuVqusDNvZ ltK1tELsktAJPTHzXFNk4S2Oz220AbNRuFVfmKKdAdJIHx7dSfj9OQP3iKRaqxH61y3ulP42UWPO +gHWpVDNZNG02mEdIU+KslzkaajLX9eIWYmO+dnKCy5G/wCY4gqPd7yPcHuH29ctXuPGxfQsFnpk b23bGA9TarkImo8vfUadZkY3BZ9IyOPtIt3JuX0zALakE/pNHj4nr9w9zPKeL14uOF0GasiNots5 V2V8r83dalanb6ySrpZrW7dYZiDZOAhnapDrnMczgxDtEzCKX5AHrkXu+vM9310ZvJIprUsK7kFy 1qunqKC4AZV0LGJHg09dM4njsE4TVY2RRXTTUbIZT6hHmAVhvPnfaQq/zdusV9wb7ffOLiJQuPHI Th3nVf3TVsI1R7yVsfMPO5RZzPXael7JKN4rP4fG38g9NM5XnUAYPOZSBMXqa6xh7AIiH0R7Vpoo 4kfcVfZ8bXX6aM2l3prUN1ruR2ZhCLAJ0+rrhXIZJvu/YbmymbWpuxJaNsDxKnWTAIPQo5xt+2cg 94hNvb837Dx81mKz2+3UmkbhSW9fqjaxztOaR+i0DPjTDh+4TM9YpHh4JmimmK/l5lUFMpjCAp9x 5+Pe9GZVUuKXIG29mlUaamhEgtYNW82nY6iOmpvbNRx/u6slyITy+h4t9Sjc48lZmWPcCRPUw2P7 4+92HJYGPq/C/kJG8iaENRgXd4RgH85nDi2PXShaxNEeRUQ4fHC7x7Q4t2I+4L4VVioqCQAHoxwf tLKyuRHN05tF3HeoW3LO6Y8yMJiVMz2AAXTXpP5TNsw2+2tptqyAIhhAI/WHfQ/l+XVlcbfuZ5fp +v1vSNUndmzmUp9XvzIYTU4WkwVJUkrYzbp2mnmLXmycm8l3SjMrdiqskiKTVIxFPziYBZODz+UT l78HmhjbjXFT1erJcHud2gBUTE99derXP8eb+BqyuOW0obB6qHb5Rt0iG88Mfhp1VV05HJaTty9I zu22W5MLHZ4GpZjGZMSqs7ArNzbtq8XB3YrezWZsoxBdRJsJkjkMuZIwmAEymEa/8RP3fm8YrWCp 7U3M3qByiV7TuM1wVPipE+Pcx1P/AA5/e/F5luTQWoxtmpJiSDP0/paaER206MHPZ++cSuQ8HcN0 eS82NNutfe1Fy4mKi8orRjMOWTRqhfXEU3bSa91ZSQO0CN2RkmyqJSKIAoIiPXFuEXj8D0ea4zG3 iqyGYJadjCZIkEbRWQ4ZiGnRgO3XXv37yPu5cviL8qir1K9h3eQlO4IEwJYBQoHeJieniWag4R9y DMNfUZXqQtFL/mLI/qS00udka1KxbuvyLiMjYCKsBGQlZNl2jZNd17BlVieJkFPaHuUevHk0z8Qm sA4dqCDYjAOGG46NtJg9o07EE9civw8rhsqr1wK8tG8oVkYqR3BCk6zoQY+Q60t/vBcYM74iXbFo +q77o1lub7SmsfK1q3tox6EDi8waIkYyYh5SPViXNphlJUHEa8QeCCT06I9/EfM3XvtPA4mzMsoG OhqbWdHX1FJUxvDw22GEHyiARrHW/ujmOWyaKMh7CrpK7lOwlWgkNETqAPEdOt+5S5xvhDxkyZm0 tN3cWvO3cjk8PtkI2pudy99cXBGcv7FvIVGui2gWcCoo7BqVs0SVO2YNyAKhxIBuqPM8ZRyIKcZi V1tW6ugXfuCrCPvdQNxOpBYQDppMdXsXlc/CxrWyrt6ZNZrYvBXtKEFtVK9hHgekg8YtD4v1HhJY KrctoutP1jY9qvs9r4U9rV4WdYQ9XKwb1usMJ60zEO4c12WaOPnXKMec5jOQT97xAoAYf7kuturx cXjqBY+OgY7g5B3yBG1GkiNd0KJIBJnrz2XghfVzbbK03sVG5tuqd4iI/o6wUI64xPkfGnct+UzZ 4RMQbGRm4l6WNIor394I2BlHPupj39CnVUEfiHbpNyRnINmRxmOV0mVbUjTu6ADT4AfM9dGxxlOf 2WWpMeFraa/qgHdPwJ62BuE/Hzjy64SNdEneOz3l0to15v7Kw77u0IyStTaGYuU6jFRlTq8zKvpX 6JEpKLoIv44nmZ2dVU3cO4Dcp5b0aqONVaMA2JBVPMxLksu2xUAmwhW2lhoq+MHpO51LW5ZrL7fW sUqSfMRMR5pidokGQRqQOk7ZZ9rHcrhIaTXONtm3dlxvzy02OlXCe0NBnn9wC7wq7lSCz7HY96/Z w10btUHif1R4uo3Mh5lL5AfsmJ9qbuUWzk+Sx8OvP0KbWYpYdBabvKXrdYAG1SjGde5AzEz6MWlM Pj72sxlsZXVpLVnSAoACspOurboienR4EUOMfAql6JRIedmGlDptpYSV7iISryltsNmYWeUa6D+t oppLKz03MtmBDNn7RKRKCSrQAA3tkIA8hsvpb3llry7W1ZbvUtFQsK0jQeV5XaK9d1bbJbd4k9MF qizE9XcprSdzbSx7918dPHXt1ru8xtp0zkjf2fIjHpR7d8gWgptO1S0AjHUtNhIRZUyv4mEjmNhc yMw6I2M2VfLKd3Caaf4FAPJ2/wDcPtrhclPbfuK0YnuJ2r9CmwM+lhOxrCKwtakhgkmGYwRPQh8f NAORxRW/jbA3qMjaHaBoviza66adMw+3lyN5ubjmMQlvOdtdE4sSTqn03+dUqpLWW/y+SP7LF1OK gJStxgpxS1TWcJOWR5R+Zs+boE7gksBAP0S5Xm8aq3I47h1ycjmcT/EbaYopuKMwVriINqjYxrrD LDDcVmOiY9n+4KuKw/ceYlVHCckXGITavrXrUCTbXSDuFchlDtElTAPfo9/vI4dTrbhVxVsNNbxC 2VTlZaZ7O5mlAVe6ViJmJBsxVotbkQbJNIiuKxRlSqpCVXwFsmqkAKCJuuSe2eVuo5yq2x2uV7Ge xbJdGdFJWxwZ3FdCACJMqdB1FhYjZuZ9tjg7mQ6htjQe/m+MamdfGZ618KNx2r5qb+s0OSOm3Kuy MfGzUDEQmixdgt9XgJA7lFs3urYjkfk113MaqCLdNNcntlEyiwH7EDr/ACGPY2EM58XG+63eZEpZ AB8AGkMwkbj5RqIU6nq1xnIW1cseDqymNQBC2PYzKSNSoK6x/WkyO/ReVjkXac6xZzhFW23Yq1nb xS0vUY1vLVRSXjHF0IJbYWKnn0LJ2Fm2nyqGFdL3S+AiYUhJ37dVKvdXK+gmL6C2VVIK1BR/KgMq mhUbVOq947dujuZ7NpybXybbMau6zzMVdpZuxdlMmSO50n8es/xC4sTu9Uu08Z+O26yeO1PNM5nb LGzlqkY2dGlsLJZSupiYp1eQjizc/LzE+8BaQOCyKhWqRQMukUpAGul13McsnuLl0/bVFJgOnqAS q1tBChFG7b8HJ0JJ6Ecvx2N7e4ezjaWR6LmKjaGJBjW0Fye+g11kQIHRD8fc50T7c1zZ8ScstCOr T2sTdbmHErMS7Fw1f2/TypEPcSvJ+NIesJS76tiDxoVRQCFAhzisYfc6I8n7lzsm8+oETGqVtoCM oVKxLV+UwdiNIPeZAjoNxvHYLceLdzLVuJadST4tEyST2AGk/DoTOd3H2W1PYJjdb/Z7zejQDaCq spKweivKK1jGLR0ZpVoGBqkTEOU16uqp7yvzJDAsosc6igAHr1cbkbasUW1VVbHKnbZSLGJIG5pY 6GIhB2/E9MB9u+jYopveusjQhivhIDDcAdPHplmvfeH464/ATdT3ysXqtatey3HUkISq09pYa2jS pezPqRFnlbBGuWjeQcFdQyhlnrkge4UyZDnESAXrmnN+yPcnvTnree4r7W3GfISoubPTi1ER2UIQ xAWdsAlgVfyjpSweZwuNwlxsovW5QuE2k+Ruxn5zuHgQR1IeO3K76Tyt5xsczr9m1qRqnErMVmNY gDMa9cdM0dN+zdR9Fzaece7BR9UdQ8slIKLPTGQF238wKUSiAdG9uV8dxuBj8jyb1Ydd+4byp2BF n+8IALWKQyqinyq0Hx61zVufG/ZgWLUwEBgTJE6AkQCPHSTp0inmnZ8k07W9Ovt6zHkUx3zEyeE3 bq1WXZmcRAtYkJmsU24unrJzCC8j5CeU918goLkxQIBfFMhO2/L238hgU4mNfhnheSmtK7mA3uzF WsrIO51O0LsIAjc0yx6M+1+Tr4Dn6OfSu053H213eVGeQJIUEQq2LJYMT5Wj4dcvtYz3MnlZ9wLD tPhsT0/fqXw6gWehWmsT1tqEGlEZLLs5RCsxCylzeMIyXZ2Cyla/JRqYqLqKoHUEogiYxLGF7JxO M4K6n73G+5ssCMwV9osqYBghElGVS0tERABEjpn99fxYxvc1oxuJwcnCwLSzu9hQO28GTCfUXjzE mYExp0+D7l3Ia1XbZqXKzONuYjL4erUCzhsNSstOlJ8lvlXJHd3xqy1WYeRofRq8g2BstLkVXTK5 ARIQU/XrlfJc/wC3jl5GBfmIvOUWWKcZksTZ6elVyOqsDYe5qIBKwe8dDva9PN8RWttFezjMhCPU fzIQe52TuH+64Hfqztyy/JORSmXX9nG3WEsupI1tJlbP5lTUVKsIKeQayZEpuQjRWbu28aouCZCI IgT2w8SdwEOkHi/cHuO7lbuNyMqmzcRWxeoOrEHaCoO0gaBoJ+RA16ly1TjrFuxYWyosVZAB37kS DJYd/E9A9yhoX3BU6xX8X0B3Y2WKOkLo6rnL7OatGQlzjKjVl2zzMczmq4hMRs29j4CvIOiuLC5Z dnApgKwHAvu9dnbkuJ9d8QBMrlqvTBxfM3qaEX3DarKPNANSt5FMysx0I47EtzM6quu+mr1UdzY7 hRW4Plrbd3Zx9Px/MUX298OlKknTZbcdR1jTs4s1hk7fPtpN8lCx+j16FoknXqFUrGEDIHsytMlZ abWeyjV0KLJ83RIPYCiJhXOH5D2Vn+5aMbLxK7MhG2LS43Veo9inc2kerVslVnyncG7x0V90ZnJU V24SW1PlIg/a1mdsalRKgEkHUwY0g9OX3yAxG1OeN9TnMrxd3Wsol6po2ax8tXIeKotJNTGCUnBE g2ca0RbRkVAIGBdk2bFAHKyCRB8vIR6+u+YzMg8dk5TWuzkElh5maTBAHjunaZ+kElRoOuJYYanI kzv1GpO4H4g+B6ThzP4/zuPye/7Dw40vR4zXeW1hODrL7FEr35FrPWJm0oJoTGKcgug3jX022de6 4auTKKIN/MAcJFRT8OOcjyd+Tjhr1RK6mBDB1qHpqNzB3aQZg+eILHVTOrhxmXVk5P22QpN1gPnY s8Mo2htukDsTGpI79I/0ap88GiznjFuunxuI0CSqFOsUdIyueSNz/UxDyRkXtHIg2tD5hSZxkq3K Vw1SeOXCpVSkSVIAn65rVieyUs/ftGPfl5/rWIFrtVAjEaWbgim0GTtlVUwSVIjpy43iPcGbccTE ej7VFVizeM91IYgpJ0BMyNB0b3DRw94WVnU8jgJBymvps3bbBbbS/r0nXJifasKvFRFT+kD/AB2U VG1tUFjhHHXVe+T0xzdi+HkJ9535tlFNlxJVErRDuDKA7FrFY6S7KACyjZ5YEmYJZeDjYVLWqiI+ 8AqCoYESC20CSkiFLGR+HUQ+3RoDLe/u/wCZ0ifv0ExzBlUdQsBaI5bPG0fr0NW0LKotVmEvHqoM wmqoiJ37ksgCq60aQ6SJvzfld/aftzj8j2+n7yoa5AyhwXG1GZRHqIddjzChCArKCQT0i281lLdk V1en6zp5WKzZ5WGtbdpURIIJ2nQiD1tRcioa5LWLJ4+naYjUMpi6VOwFhzRlCMl07cxWaqtaczF4 7bKjGRsPHgCKqJBKVRMwlN5APTfk+4Mjl0z+C4tErzqsC302YkguEYAbQQI7QxJMx8OhWPj1VvXl 5e5g2QpMQNCQWJP49x2jrQJ+7nK1hfWNRrFlnGES9y+4RBKVgzdd4nAydR0CpEarXymN2oKtI+Qp skxFFZmBkEkQARTTMQ4iHMP/AI4ZXK5Xs7Dvsa2+yw31WZTCXrfHuJ9G521feCCljBmKwrNIHRb+ JOOLLrqaGWvLptV0qBHnRxqwA+B0jQAHTSepzwg5p8jcm47ViJuHIQua5QlMuo3K3l7u15sC9imI cAjHzqOmaoykYyvV+uKFKzjm77xUaeKgNlBT+Lj7gw8K33BlY3C/cHkABbfXj0ioVK48sqzqXtcS XcCH03CdOjXta3KxeKx7uaxsezDCxW1r1t6gYwCXIO2sMIRCZXXwjpnOY8v8y1U9si4qJkH7POKN K6bNr0s8QpdJ1sLtGOJJHk7KkeIOeyTh3S4B7xv4aYlECGEOuX5/He4wwsvyQL8m8VL6ob0w3ciE IeVTYCdDJkT1aq5fEoy3zPtq2xqwXNQClNpJAAkRBMxr4dMyg02wVPItSZQ85OVNgrG5ewi3zfOY 9m/lbBbpIyVtl14uKaLWOWjU00Xjt63eHWaNjfLJiJyKdS5OD7vs4X7hrsVMTF2wwryNQyg7VLHY RMqC4ILDdIWJhu5fici60Ji7GyWUgqyjYV/UHdQ36Q6vHVMmo9t4+6VI4o4vUtu9TtE7f7rZUphO 0nhrRT499VZW02ChsV1K8xqqMY58IqPKms48FyKFUMsYTBfwMzO5PFbC4nGtt4qjH9R66ydzoSCC LDBa0tAEaGGWCo6oYoswM+u1mxy1twUG0AoC0iG1kALLd+8HQ9JQqPK/mlC57OU9lyPzWwszrIy0 PneVsJALa4k2ISJ56vRzVtVZAqclNmXMVWOboq+7I+pjeYGP0Zx2qx3pxcA5aVmd4uBIGihZlgQE 1BJ2hV7aQOnHJwachXzsvCqKIpYtQa0G346MZmNNCx7dKc+53Zt+5HVPj/JTycQDOtVm56BGLOWl ggL7V46vMI2QsbTTazKwTdasWps8egmk2IqsRYWahyFTAfEegeyLa+OzsvIz2f12eqiBBrJZ2FZq cMVcEAFmABlgpJI0557sx1ysDGHHUkYx9S4FtX2BRIYeEdgDqT2HTk9hznnLPZlQp3VNmo1+dBmO VaQ6nrjWqhYMZfOtMSk4ZhD5xY3zGes8rolSYRiSsq9cw8a0X+aKDJU/tH783u5DhKGYJkZW2x2W Q9ouG3zN6lS7QlTdlAsZpHmAmA5YRGdyn7nbi6vXrTVNimWA1MlvqiGMaa6Geg+T4+2yrU2uVaLv eRVGvQDRFi2JIStL+qSTxwZ0/k5qTezNLcykg5eyLkTqGVMQ5wDsPcClAKCc3j3Zd2W9t1t9jagJ dAURsVVSyAqjwA+fck9MY9s0YuJXiHjslURdGPpgsx7ltdSe0mOvIy4/zb5gB321Qzty4blj5QrH TKXVIh09Kkomkq2bxVTZGFBHz7JH7iA9gH8B6s2+4Klnam0kzLUX2afPcxH4ga9S4vt7FqsDti5r QBotlaR+MPJ62v8Ag7vXGPTKpn3GmLd0ZGVzHFWyxKFEOju4J3K1di2c3ObhXKIl7lYS5/nFXDpQ qihzHWKH5vQr7RZOR5q/I5FXYJWXRrEA+poBg6AgQqAAhRA+PXO/dPD8jx1b5SJYmObo1MsAT5Qx 8esHoeyZvTJe7U+OtTSPXnZaImm4PZN/IMnhlnL51Oy7dBQqv0mUUkyEFcPI5nZhIoAABe3TXyPu PguGpPF5hZMjVhtr/RYaSexnzfh1S4b27znM0fvDjsd7scPtJXbo41MiZnt4a9JPk57SqBj28ZnX D1Vk41Da9W1Cp+zpMKzg01rYDJ7CMZNZ+1FVDsgmqq4QImcqgG/P3D8vXJecr43nufqz8axjgU49 SktQ+4FSVdlA0+AUyB+Xpjx+I5nHwXxraGGY1rkLIPftI8B8R4x0otrR9uvOd61HTd4wRjr6VskG siNEv1ejqdBOgr7cjBk3g2kGyiq9JlUN2dESbKpujiC5jGHyKFnnPbft7J9z8VzynLbi6scbhfRa 1uQq2SG9XdLqNVU7vIBtEadaYeJ7itxcnGrxlGWtkFa3UCltsbSpggt9UR8+tnH7Qze41P7X+N5v cXFQrlipd/07OWL+kzjax1+wLrTQ2V3b5FRqg0aOJlVWZRaqtxKcqCTUvYQ9wQD6DxuWwc/EbO4+ ojDdTsVkKFgkA7gxM72mWJkiPgB0j8xxufgnFxOTe08jXQA6sdKgXf01rIMbNsuQAIdmiZnoZvua 6FoevYPa8hxK2QVG11DdEaRf7jYJfy+oMPpR3KDirpsmT1dKUQblE7ZuUhF1DmECnKX16+ZvbI4w +46+S5SljxRW20VIpI3GwjaxJEov0FjI2+Hbpox8XOaixMaTkPjsVaQNqKYNg11I8PHw7dBs+4J4 Rxsx2wRuBtpyocgG+K/zNLrdgllnUxPWFaLjJKUQu0a4I4ZL1ZVZY6oNSNQ+QMoJ0+5gHu85vu3l +VyTRyTJ+6RkCo1IICoGgFG7hx2ndDAQRB6DcXxtOJmoKa/VySPGZYkePbx+fSq4nRucUyaXYR+v ViRZQyJpebXr7OXlnEHHpGTRcvJVeOpKsfDRqrhwUpDuzJkOYxSl8hN26NpxXBX0/cUUZDhRqdv7 OSdP0+/xA/kjpie3NqtGPfjoLXYhRKiwwJIjd3HeD4dumecPufFww/PtGol9aVXRZi+mXI2uTn6+ 4ucHDyEa2RdM4Cdr9KO0bwzp817BGq+0X1MqAmEPQawqqSML9nixOmxQxVu7h7RJA7NqR260vwsr IsCNU4smAJ8T2EAfHt1jaFqnIvfecvHdka2VFTI/13DxA5NWIa3SNwWbQsHMNIm3Stgnq9GiLuru ZA75dZNVBJFkQwJAqcoAN/j8bB5o3YnGCw89kUsFuYqKawfrLBHZtm1YHeTo23dPVHM4Xl+MpGRm KtXHUtuZTO8x2UdtST26YYpLL8cNYq9h02k2zZ2FWSSnberEMGKuaXgjy3NaNRCSoWNdjZkbTW0k lrCo3aJHamZNzkUExQABt5D5HEc62DsxWFFiBPXLbizVmwsqqGQgKAgLQdxEa9Qcl7jfkONVFVlo dNx2nzAbtsT8Z1I+HWtz9y/+tSrf7K8n/wCON+6fPaX+n0/8TD//AInD65Zj/wCFb/Mcl/8AymZ1 tb/aG/q6D/UzSP8ARJDrgXv7/UX/AOM3/M66ZxH9yP6g/OOoByl/qehP9oSuf6Tn6BY3+Hb/AIf/ AJT0yYP+IyP6h/OOmC8Ff818lf8AuQj/AKRvOnD2j9Nn/Dr/AD9K3M9qv+If7J6Ur953/sVe/wDn pf8A/gy65sn/AP1vM/4if2V66Ni/9DYP9T/aejFrf9UXEr/uDk3+j9a6GYv/AFLf/mj/AM09B8v+ 4T+r/T00bX/6dZ/2eeRn/hcfrovtj/rbK/y9n/OXpN5D/Tx/x0/OelY4Z/URaP8AlVz/AOhi9IeJ /wBRYn9Wn+0emzmP8bb+T8w6v3l3/U1lP/d3Cf8AC13r7zT/AEr/APAf7J65Mf8AH/8A5D+fr37d /wCqTiH/ALSF2/6KneuF89/0pmf5RP8Ay9NPtb/VX/4Tfn6WnzE/rqwn/aGaf5HE9JPtz/E5f+RX +0/TzR/e2f8Ah/OOqw5Lf1NVv/XLav8AQp/0w5v93d/l6f8AmnqLnP8AEv8A8L/zdKx+1v8A+5Vx O/5RyA/8O33T5j/6Zm/1Mb+23XP6/wDGVf8A5P7I63lNm/zzTf8Auq3/AMAn0n+1v+sMj/gN1ay/ 8D/4j/s6/mU8m/8A1WWv/vBOf35XrpPt3/pbI/zV3/MHQrlf9ep/y4/N05nXv/be1n/ZC4zf+KSf RfG/6oyfwX+w3V7kP+mqfxb+yOl2cRv6qbb/AKi9O/yx91zX3R/1S3+aq/s19XcH/pxP+H/tfrfP jP8A2iOKX+o/Of8AoVz04e+v9Kyv8if+WnQLD/x6/wBc9DF/u8P+YeWX/NtG/wAsS6A+1e2X/wAB P7T9Tc5/hk/zDf2B0kD7FX/u52f/AJk5c/8AiQ66G/xF/wBJ5T8af7I6Y8D/AEvH/Af2z00f7oX/ AGS0H/ndX/LleuJ+0/pq/qnplwP8Q/8AV6xW7/8ApIpP+ofjL/0tYerNv+Jf/j3f8tOjHE/9dXfg /wDaHSA7d/2oe/8A9iX+HU6aOO/wq/1enHN/vbf6w/2dXlF/5oaf86I/5MTqJvH8T+fqav8AvT+A /N0y77d39e1i/wBRmvf4OC6J+xf9Vs/4S/216DfxG/6XP+YT856tzkJ/WhP/APKm3+EU6W/4i/66 f+Av9nq5/Bj/AKcu/wA9Z/5ehB2P/shC/wDeNx/0I86Ecb/hl/y//wC71f5j/XD/AMb/AGdVZyJ/ zRx9/wBTMT/pHL9dp5//AE7C/B/7Cdc74v8A6j5H/NJ/yz02vgR/6KMc/wBem6/5VD9Ffb/+g0/8 B/8AmHpX99f9QX/hT/ZPSdNp/rcnP9tGq/8AQa3XHuD+qj/J3/8AO6YD9Ff+Uf8AOemB8sv6yNp/ 2Sbx/oe361xv9OH/APsa/wDmdL+D/qNP4D83Ue+zF/6MeSv/ACN1/hjddrv/ANHxf65/N0N57/XX /rr1rvUL/N2gf8tYf6QzfS7l/wDnf8w6Z6f8Y/8AVX846Zl9lv8A9dyv+pPeP9Do3o97J/xuT/ll /wCcvVT3l/ox/wAyPzdEl9zv+tDj5/zEH+n7bqx7l/1lvwq655h/4A/+L/Z1/9k= --b1_4e204b6a3693831438ad417eb6ad6a9f--