Date: Wed, 8 Dec 2021 06:01:17 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Masasamang Pag-uugali na Dapat Layuan (Bahagi 2 ng 2) Message-ID: X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 54.144.55.253 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_a534986bdc4e2dbea00629e6f4bcb388" --b1_a534986bdc4e2dbea00629e6f4bcb388 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_a534986bdc4e2dbea00629e6f4bcb388" --b2_a534986bdc4e2dbea00629e6f4bcb388 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 9 :: Lesson 25 Masasamang Pag-uugali na Dapat Layuan (Bahagi 2 ng 2) Deskripsyon: Dalawang aralin ang magpapaliwanag ng iba't ibang masamang moralidad sa islamikong pag-uugali (ethics) ng Islam na dapat layuan upang maging mas mabuting tao. Ang ikalawang bahagi. Ni Imam Kamil Mufti (© 2016 NewMuslims.com) Nai-publish sa 09 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 33 - Nag-email: 0 - Nakakita: 6794 (daily average: 5) Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Pangkalahatang Moralidad at Pagsasagawa Layunin: · Upang malaman ang hinggil sa isa pang sampung masasamang pag-uugali ayon sa katuruan ng Islam. Mga Terminolohiyang Arabik · Ameer – pinuno o lider. · Sunnah-Ang salitang Sunnah ay may ilang mga kahulugan depende sa lugar ng pag-aaral gayunpaman ang kahulugan nito ay karaniwang tinatanggap na, anumang iniulat na sinabi ng Propeta , ginawa, o naaprubahan. 1.Pagdududa sa layunin ng iba Si Allah, ang Kataas-taasan, ay nagsabi, “O kayong mananampalataya, iwasan ninyo ang labis na hinala, sapagkat ang ibang hinala ay kasalanan.” (Quran 49:12) Bilang isang Muslim, binibigyan natin ang mga tao ng benefit of the doubt at ipinapalagay ang pinakamabuting intensyon. Kapag binibigyan mo ang mga tao ng benefit of the doubt at ipalagay na mayroon silang pinakamabuting intensyon, ikaw ay gagantimpalaan ng isang mas mahusay na pananaw at mas positibo at produktibong pakikipag-ugnayan. Ang hinala ay maaaring makasira ng relasyon sa pagitan ng mga tao, lalo na kung ito ay batay sa mahinang katibayan o sabi-sabi. Kapag nagduda tayo sa intensyon ng iba na walang matatag na batayan, mas lalo tayong magkakasala ng mas malaki, at ito ay ang paghihinala na walang katibayan. 2.Labis na pananamantala sa iba Ang pananamantala sa iba ay resulta ng pagtataksil sa tiwala. Ang pagsasagawa ng mga tungkulin sa tanggapan ng publiko ay isang tiwala at ang pananamantala sa pamamagitan ng pagkuha ng suhol ay ipinagbabawal. Ang tiwala ay nangangailangan na kapag ang isang tao ay itinalaga sa isang mataas na tanggapan ay hindi niya dapat gamitin ito para sa pansariling kapakanan o para sa kapakinabangan ng kanyang mga kamag-anak, na gamitin ang mga pondo na para sa publiko, para sa mga personal na layunin, ito ay isang krimen. Ang taong hindi gumaganap ng kanyang tungkulin na kung saan siya ay binabayaran ay nagsasagawa din ng pananamantala ng iba. Ang Propeta, sumakanya nawa ang awa at pagpapala ni Allah, ay nagsabi, “ Magkakaroon ng isang bandila malapit sa ulo ng bawat manlilinlang na itataas niya ayon sa kanyang panlilinlang. Walang pagdududa, ang pinakamasamang manlilinlang ay ang isang Ameer na nandaraya sa publiko.”[1] 3. Ang pagiging mapanlinlang at taksil Ang pagkakanulo o pagtataksil ay kabaligtaran ng pagiging mapagkakatiwalaan at katapatan. Kung ang pagiging mapagkakatiwalaan at katapatan ay ang mga katangian ng pananampalataya at kabanalan, kung gayon ang pagkakanulo at pagtataksil ang katangian ng pagkukunwari at kasamaan. Sinabi ng Sugo ni Allah: "May apat na katangian, na sinuman ang nagtataglay ng lahat ng ito ay tunay na mapagkunwari: kapag nagsasalita siya ay nagsisinungaling, kapag siya ay nangako ay hindi niya ito tinutupad, kapag siya ay gumagawa ng kasunduan ay ipinagkakanulo niya ito, at kapag nakikipagtalo siya ay nagsasabi ng malalaswang salita. Sinumang nagtataglay ng isa sa mga ito ay mayroong isa sa mga katangian ng mapagkunwari, hanggang sa maalis niya ito.” [2] 4. Inggit Ang inggit ay tumutukoy sa pagnanais na nararamdaman ng isang tao na mapinsala o mawalan ng pagpapala na meron ang ibang tao. Inutusan ni Allah ang mga mananampalataya na magpakupkop mula sa kasamaan ng taong mainggitin at ng inggit sa pangkalahatan. Si Allah, ang Dakila, ay nagsabi: "At mula sa kasamaan ng isang mainggitin kapag siya ay naiinggit." (Quran 113:5) Ang Sugo ni Allah ay nagsabi din: “Tunay na ang inggit ay kumakain ng mga mabubuting gawa tulad ng apoy na tumupok sa panggatong.”[3] Mayroong maraming kuwento sa Quran na nagpapakita ng mga panganib at kasamaan ng inggit tulad ng kuwento ni Propeta Yusuf (Joseph) sa Kabanata 12 at ang kuwento tungkol kay Cain at Abel sa Kabanata 5. 5.Ang pagiging malamig at mailap sa kapwa Ang pakikipagkaibigan at mga samahan ay mahalaga sa Islam. Ang mga tao ay likas na mahilig sa pakikipagkapwa-tao o pakikihalobilo; sila ay nangangailangan ng mga kaibigan at kasama. Ang tagumpay ng isang komunidad ay nakasalalay sa pakikipag-ugnayan sa iba. Ang mga malalakas na mga indibidwal ay ang buod o sentro ng isang malakas na komunidad, na siyang bagay na dapat laging sinisikap ng mga Muslim na makamit. Ang isang mabuting kaibigan ay isa na tumatanggap ng iyong mga pagkukulang, gayundin siya ay nagbibigay ng gabay at sumusuporta sa iyo. Ang mga mananampalataya ay hindi dapat pinapahiya o ginugulo ang isa't isa. Hindi nila dapat ilantad ang mga pagkakamali ng isa't isa. Ang kabaitan at awa ay dapat na maliwanag sa lahat ng pakikitungo. Gayundin, habang ang mga Muslim ay nararapat na pangalagaan ang lahat, ang isang tao naman ay hindi dapat magkaroon ng isang malapít na pakikipagkaibigan sa opposite gender o makipagrelasyon dito. Ang uri ng pagiging malapit na ganito ay nakalaan para sa mga mag-asawa. 6. Kawalan ng pakialam at hindi nagbibigay ng tulong Ang isa sa mga pinakapangunahing alituntunin ng Islam ay ang pagtulong sa iba. Ang Quran at lalo na ang Sunnah ay nagpapakita kung paano na ang pagtulong sa ibang tao ay isang pangunahing aspeto ng Islam. Ang pangunahing layunin ng isang Muslim ay ang sambahin si Allah; ito ay hindi lamang makakamit sa pamamagitan ng mga ritwal tulad ng pagdarasal at pag-aayuno ngunit ito ay makakamit din sa pamamagitan ng pagtrato sa ibang tao. Mahal na mahal ito ni Allah na kapag tayo ay tumutulong sa iba ay pinapatawad Niya tayo sa ating mga kasalanan. 7. Karamutan Ang pagiging madamot ay kaugnay na katawagan. Kung ang isang tao ay nagbabayad hinggil sa kanyang pananalapi na ayon sa Islam, at gayundin siya ay namumuhay ng isang napaka-simpleng buhay, kung gayon ito ay isang kaso ng simpleng pamumuhay at hindi isang kaso ng karamutan. Sa kabilang banda, kung ang isa naman ay hindi nagbabayad sa kabila ng dami ng kaniyang pera at namumuhay ng buhay ng isang kuripot, ang ganitong uri ng pag-uugali ay hindi kaibig-ibig sa Islam. Ito ay katumbas ng pagkamaka-sarili, at ang pagkamaka-sarili ayon sa Islam, ay isang kasuklam-suklam, ipinagbabawal na pag-uugali. 8. Pagiging di-makatarungan at madaya May tatlong malawak na uri ng kawalang-katarungan: 1.Ang maging hindi makatarungan kay Allah. Ito ang pinaka-kasuklam-suklam na uri at maaaring sa anyo ng kawalang-paniniwala, politeismo, o pagkukunwari. Ang sabi ni Allah: “Walang alinlangan, ang sumpa ni Allah ay nasa mga di-makatarungan” (Quran 11:18) 2. Ang maging di-makatarungan sa ibang mga tao. Ang sabi ni Allah: “ang dahilan ng pagkakasala ay laban lamang sa mapaggawa ng di-makatarungan sa mga tao at nang-api [naniil, nagmalupit] sa kalupaan ng walang katuwiran. Sila yaong mga magtatamo ng mahapding parusa” (Quran 42:42) 3.Ang maging di-makatarungan sa sarili. Ang sabi ni Allah: “Aming pinamanahan ng Aklat ng Quran yaong Aming pinili. At kabilang sa kanila ay isang gumagawa ng kamalian sa kanilang mga sarili...” (Quran 35:32) 9.Intolerance (Hindi mapagparaya) Ang pagpaparaya ay isang mahalagang katangian ng mabuting pag-uugali ng isang Muslim. Ang mga Muslim ay dapat maging mabait at magiliw, mapagpasensya sa mga tao, mapagpatawad sa hindi magandang pag-uugali, at maawain hangga't maaari. Inutusan ng Propeta ang mga Muslim na iwasan na makapagdulot ng hindi kinakailangang suliranin at kahirapan sa buhay ng mga tao at upang magbigay ng inspirasyon sa mga tao ng may magagandang pananalita, “Gumawa ng mga bagay na madali at huwag gumawa ng mga bagay na mahirap. Magbigay ng masayang balita at huwag itaboy ang mga tao. Makipagtulungan sa bawat isa at huwag kayong maging hinati.”[4] Ang pagiging di mapagparaya at pagiging malupit ay nagtataboy sa mga puso at nagtataguyod ng kawalan ng pagkakaisa. Ang hindi pagiging mapagparaya ay nagmumula sa pagkapoot at maaaring humantong sa pagpatay at karahasan. 10.Pagiging arogante at mapagmalaki Nagbabala si Propeta Muhammad na ang isang tao na may kahit isang katiting nito sa kanyang puso ay hindi makakapasok sa Paraiso. Ang isang arogante na indibidwal ay kinamumuhian ng lahat; samantalang, ang isang mapagpakumbaba, magalang, at madaling makausap ay minamahal. Gustung-gusto natin ang mga taong nagbibigay sa atin ng paggalang at karangalan. Kaya kung susundin natin ang mga alituntunin ng pagtatrato sa iba sa paraang gusto nating itrato sa atin, karamihan sa mga problema ng ating komunidad ay malulutas Talababa: [1] Saheeh Muslim [2] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim [3] Musnad [4] Saheeh Al-Bukhari Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/318/masasamang-pag-uugali-na-dapat-layuan-bahagi-2-ng-2/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_a534986bdc4e2dbea00629e6f4bcb388 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Masasamang Pag-uugali na Dapat Layuan (Bahagi 2 ng 2)

Deskripsyon: Dalawang aralin ang magpapaliwanag ng iba't ibang masamang  moralidad  sa  islamikong pag-uugali (ethics) ng Islam na dapat layuan upang maging mas mabuting tao. Ang ikalawang bahagi.

Ni Imam Kamil Mufti (© 2016 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 09 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 33 - Nag-email: 0 - Nakakita: 6794 (daily average: 5)

Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Pangkalahatang Moralidad at Pagsasagawa


Layunin:

·       Upang malaman ang hinggil sa isa pang sampung masasamang pag-uugali ayon sa katuruan ng Islam.

Mga Terminolohiyang Arabik

·       Ameer – pinuno o lider.

·       Sunnah - Ang salitang Sunnah ay may ilang mga kahulugan depende sa lugar ng pag-aaral gayunpaman ang kahulugan nito ay karaniwang tinatanggap na, anumang iniulat na sinabi ng Propeta , ginawa, o naaprubahan.

1.  Pagdududa sa layunin ng iba

Si Allah, ang Kataas-taasan, ay nagsabi,

“O kayong mananampalataya, iwasan ninyo ang labis na hinala, sapagkat ang ibang hinala ay kasalananBad Morals to Stay Away From (part 2 of 2).jpg.” (Quran 49:12)

Bilang isang Muslim, binibigyan natin  ang mga tao ng benefit of the doubt at ipinapalagay ang pinakamabuting intensyon. Kapag binibigyan mo ang mga tao ng benefit of the doubt at ipalagay na mayroon silang pinakamabuting intensyon, ikaw ay gagantimpalaan ng isang mas mahusay na pananaw  at mas positibo at produktibong pakikipag-ugnayan.

Ang hinala ay maaaring makasira ng relasyon sa pagitan ng mga tao, lalo na kung ito ay batay sa mahinang katibayan o sabi-sabi. Kapag nagduda tayo sa intensyon ng iba na walang matatag na batayan, mas lalo tayong magkakasala ng mas  malaki, at ito ay ang paghihinala na walang katibayan.

2.   Labis na pananamantala sa iba

Ang pananamantala sa iba ay resulta ng pagtataksil sa tiwala. Ang pagsasagawa ng mga tungkulin sa tanggapan ng publiko ay isang tiwala at ang pananamantala sa pamamagitan ng pagkuha ng suhol ay ipinagbabawal. Ang tiwala ay nangangailangan na kapag ang isang tao ay itinalaga sa isang mataas na tanggapan ay hindi niya dapat gamitin ito para sa pansariling kapakanan o para sa kapakinabangan ng kanyang mga kamag-anak, na gamitin ang mga pondo na para sa  publiko, para sa mga personal na layunin, ito ay isang krimen. Ang taong hindi gumaganap ng kanyang tungkulin na kung saan siya ay binabayaran ay nagsasagawa din ng pananamantala ng iba. Ang Propeta, sumakanya nawa ang awa at pagpapala ni Allah, ay nagsabi,

“ Magkakaroon ng isang bandila malapit sa ulo ng bawat manlilinlang na itataas niya ayon sa kanyang panlilinlang. Walang pagdududa, ang pinakamasamang manlilinlang ay ang isang Ameer na nandaraya sa publiko.”[1]

3.   Ang pagiging mapanlinlang at taksil

 Ang pagkakanulo o pagtataksil ay kabaligtaran ng pagiging mapagkakatiwalaan at katapatan. Kung ang pagiging mapagkakatiwalaan at katapatan ay ang mga katangian ng pananampalataya at kabanalan, kung gayon ang  pagkakanulo at pagtataksil ang katangian ng pagkukunwari at kasamaan.

Sinabi ng Sugo ni Allah: "May apat na katangian, na sinuman ang nagtataglay ng lahat ng ito ay tunay na mapagkunwari: kapag nagsasalita siya ay nagsisinungaling, kapag siya ay  nangako ay hindi niya ito tinutupad, kapag siya ay gumagawa ng kasunduan ay ipinagkakanulo niya ito, at kapag nakikipagtalo siya ay nagsasabi ng malalaswang salita. Sinumang nagtataglay ng  isa sa mga ito ay mayroong  isa sa mga katangian ng mapagkunwari, hanggang sa maalis niya ito.” [2]

4.   Inggit

Ang inggit ay tumutukoy sa pagnanais na nararamdaman ng isang tao na mapinsala o mawalan ng pagpapala na meron ang ibang tao. Inutusan ni Allah ang mga mananampalataya na magpakupkop mula sa kasamaan ng taong mainggitin at ng inggit sa pangkalahatan. Si Allah, ang Dakila, ay nagsabi: "At mula sa kasamaan ng isang mainggitin kapag siya ay naiinggit." (Quran 113:5)

Ang Sugo ni Allah ay nagsabi din:

“Tunay na ang inggit ay kumakain ng mga mabubuting gawa tulad ng apoy na tumupok sa panggatong.”[3]

Mayroong maraming kuwento sa Quran na nagpapakita ng mga panganib at kasamaan ng inggit tulad ng kuwento ni Propeta Yusuf (Joseph) sa Kabanata 12 at ang kuwento tungkol kay Cain at Abel sa Kabanata 5.

5.  Ang pagiging malamig at mailap sa kapwa

Ang pakikipagkaibigan at mga samahan ay mahalaga sa Islam. Ang  mga tao ay likas na mahilig sa pakikipagkapwa-tao o pakikihalobilo; sila ay nangangailangan ng mga kaibigan at kasama. Ang tagumpay ng isang komunidad ay nakasalalay sa pakikipag-ugnayan sa iba. Ang mga malalakas na mga indibidwal ay ang buod o sentro  ng isang malakas na komunidad, na siyang bagay na dapat laging sinisikap ng mga Muslim na makamit.

Ang isang mabuting kaibigan ay isa na tumatanggap ng iyong mga pagkukulang, gayundin siya ay nagbibigay ng gabay at sumusuporta sa iyo. Ang mga mananampalataya ay hindi dapat pinapahiya o ginugulo ang isa't isa. Hindi nila dapat ilantad ang mga pagkakamali ng isa't isa. Ang kabaitan at awa ay dapat na maliwanag sa lahat ng pakikitungo. Gayundin, habang ang mga Muslim ay nararapat na pangalagaan ang lahat, ang isang tao naman ay hindi dapat magkaroon ng isang malapít na pakikipagkaibigan sa opposite gender o makipagrelasyon dito. Ang uri ng pagiging malapit na ganito ay nakalaan para sa mga mag-asawa.

6.   Kawalan ng pakialam at hindi nagbibigay ng tulong

Ang isa sa mga pinakapangunahing alituntunin ng Islam ay ang pagtulong sa iba. Ang Quran at lalo na ang Sunnah ay nagpapakita kung paano na ang pagtulong sa ibang tao ay isang pangunahing aspeto ng Islam. Ang pangunahing layunin ng isang Muslim ay ang sambahin si Allah; ito ay hindi lamang makakamit sa pamamagitan ng mga ritwal tulad ng pagdarasal at pag-aayuno ngunit ito ay makakamit din sa pamamagitan ng pagtrato sa  ibang tao. Mahal na mahal ito ni Allah na kapag tayo ay tumutulong sa iba ay  pinapatawad Niya tayo sa ating mga kasalanan.

7.   Karamutan

Ang pagiging madamot ay kaugnay na katawagan. Kung ang isang tao ay nagbabayad hinggil sa kanyang pananalapi  na ayon sa Islam, at gayundin siya ay namumuhay ng isang napaka-simpleng buhay, kung gayon ito ay isang kaso ng simpleng pamumuhay at hindi isang kaso ng karamutan. Sa kabilang banda, kung ang isa naman ay hindi nagbabayad sa kabila ng dami ng kaniyang pera at namumuhay ng buhay ng isang kuripot, ang ganitong uri ng pag-uugali ay hindi kaibig-ibig sa Islam. Ito ay katumbas ng pagkamaka-sarili, at ang pagkamaka-sarili ayon sa Islam, ay isang kasuklam-suklam, ipinagbabawal na pag-uugali.

8.   Pagiging di-makatarungan at madaya

May tatlong malawak na uri ng kawalang-katarungan:

1.    Ang maging hindi makatarungan kay Allah. Ito ang pinaka-kasuklam-suklam na uri at maaaring sa anyo ng kawalang-paniniwala, politeismo, o pagkukunwari. Ang sabi ni Allah:

“Walang alinlangan, ang sumpa ni Allah ay nasa mga di-makatarungan” (Quran 11:18)

2.     Ang maging di-makatarungan sa ibang mga tao. Ang sabi ni Allah:

“ang dahilan ng pagkakasala  ay laban lamang sa mapaggawa ng di-makatarungan sa mga tao at nang-api [naniil, nagmalupit] sa kalupaan ng walang katuwiran. Sila yaong mga magtatamo ng mahapding parusa” (Quran 42:42)

3.     Ang maging di-makatarungan sa sarili. Ang sabi ni Allah:

“Aming pinamanahan ng Aklat ng Quran yaong Aming pinili. At kabilang sa kanila ay isang gumagawa ng kamalian sa kanilang mga sarili...” (Quran 35:32)

9. Intolerance (Hindi mapagparaya)

Ang pagpaparaya ay isang mahalagang katangian ng mabuting pag-uugali ng isang Muslim. Ang mga Muslim ay dapat maging mabait at magiliw, mapagpasensya sa mga tao, mapagpatawad sa hindi magandang pag-uugali, at maawain hangga't maaari. Inutusan ng Propeta ang mga Muslim na iwasan na makapagdulot ng hindi kinakailangang suliranin at kahirapan sa buhay ng mga tao at upang magbigay ng inspirasyon sa mga tao ng may magagandang pananalita,

“Gumawa ng mga bagay na madali at huwag gumawa ng mga bagay na mahirap. Magbigay ng masayang balita at huwag itaboy ang mga tao. Makipagtulungan sa bawat isa at huwag kayong maging hinati.”[4]

Ang pagiging di  mapagparaya at pagiging malupit ay nagtataboy sa mga puso at nagtataguyod ng kawalan ng pagkakaisa. Ang hindi pagiging mapagparaya  ay nagmumula sa pagkapoot at maaaring humantong sa pagpatay at karahasan.

10.    Pagiging arogante at mapagmalaki

Nagbabala si Propeta Muhammad na ang isang tao na may kahit isang katiting nito sa kanyang puso ay hindi makakapasok sa Paraiso.

Ang isang arogante na indibidwal ay kinamumuhian ng lahat; samantalang, ang isang mapagpakumbaba, magalang, at madaling makausap ay minamahal. Gustung-gusto natin ang mga taong nagbibigay sa atin ng paggalang at karangalan. Kaya kung susundin natin ang mga alituntunin ng pagtatrato sa iba sa paraang gusto nating itrato sa atin, karamihan sa mga problema ng ating komunidad ay malulutasTalababa:

[1] Saheeh Muslim

[2] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim

[3] Musnad

[4] Saheeh Al-Bukhari

--b2_a534986bdc4e2dbea00629e6f4bcb388-- --b1_a534986bdc4e2dbea00629e6f4bcb388 Content-Type: image/jpeg; name="Bad_Morals_to_Stay_Away_From_(part_2_of_2)._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Bad_Morals_to_Stay_Away_From_(part_2_of_2)._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMg IyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09 PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCAC8APwDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwA1W4e0 sf3kimZiV8tCC5xwc46DnqeKo2cJnlMzxghFwdxzjHYcdvWt/QbST+xXv1KzPdqftM0iHd0yFyOw qKNoEt/JkhXftDBmfGM8+lefUaVkNsgWZjOCsqfI25iQG57YJHB+lZ+t2NvcujAu8xwHZs5z/n+V adgYysskdxtmUHDbMqvriqWoXIeF9s/nMD69AcDOPUnNZUn74PY0/Dlgw8L3k9tJKzxynciMRvVV 5HH1qDRtWty04WdreL5VAeLedvuc9a1/Akaf2BeSxoxdXcBcdCF7fWsnTJPMNy7W3lxzMThVAI5z j/CqqWTuyi1YvNDqcrvCXtrhf9ZtyinryD1B/wA5rIa+tbbU7mG3H7uSYqwB4Cbgen0/zxWta26N O0Xnv905VSylRx3HHGawtFtj/a15dz/v9kbBjIhDbvp9Oc04TbvcTKukXRl8WW4tmV5jcltx4GA3 f8BXocd/DDc2ZVDtS1nOQf8AbH/16850BDbar9slVMx280mOOPlIB/Miuql8vFgSgLSWcmcgcfMD /n61tOfLsJFy+vlGkXtoWAeSZGxtxu+QZrD0jUVg0e2g2oxefOe4w4/GtG3VZJJoZI8M1xEqgtyA VBOP896xdI+WwVjHtzcDbIDlSNwOD9KxnO8de4nodOXm1PTrjcyWqlCAxHHI9al0XTJrWMgXqscp wGZlJ285z05qleyG20i7851U7BtYqMAZ9O9FjtNyASzoqoWEgJwRGOQB9TmuSU5Sg7FHXwRu1g0U /DYx8xyGHsa4u+tpIdfSAphUtZGyMjB+tdRpTssU0YEZIb5ijErn6dvpWHrIY+IL9lcIY7TKMxwB nB69s881GDd5NDkTaDGmbZmO6IqePc85P4VoaoBfeNLCFTxDGHbb/COT/LFc+2orp2nW9xEhkIAO 0PgtjrUFh4j2eJLvVfKUggBEZ+BwB1/A16dGTTfYhnT6B5Vr4p1y3YAocONxzx+P1rC8MMt54uMo b5VdnJ/Hjn8arw6jINdm1BJA5nidWBb1U4/I4o8I2Lxz3E1wR5QC/OjZB+YDt6Vvzk2O41VZBdiZ dymNcDAyrMPm6demRVL+1lmv7gRMCjMrMAOwXHH6UajeI8CzPK0a9SoB4yMDnv2rIiUSR3BTcrvg A4yOWJ49OBWcqmuhokTXN0rWMyI2FlwiNjmPgAkn3rnvGV6bDS7K2tJHj+bcSp7L05+uTWzLs2w+ SCYWB4JzwPTP0rjvF1wlxrcNsTuii2o2FwTzk8ClBqTFLY63TbdI9D03zEJkcRxhCpGCWHJI56Z4 rft/L3XMQd3cOsb54KZHH6VmRlft+mxONvlys4QDqAvH481Npc4k1S8vUMphebykHG0gcZ+tRKKl qykjqEWONANhT8a8O1WUSancOo4MjMB+NevTagqwzs5ZRHG5Ge2Aa8Rnl3TE57V0U0ooyq9D1Twx J5Xha2kTD7cl0Thhye/9Ktf2lJIxWK3kVmUMpU8gE9Prwc1neGLlP7Lgjkk2FJdoQ/xDrkA+5roH iJvYHYkP5TocsByMEfzP51nJpM0jsQ2lrdXO/wAz5I8ZRgcmplvpoXkjFvkq2GPzHnA9BioZNQRS I4wr3K5AAfn8cdqY+oBW5jDk8lgcZP41kqr3iVucv4Re803SzZNKjW9zGLi3kXGCG4Zee4Pb3rVa GK3sHBCSB4cjjO3APPPfNcjoeoNquiTaZbSxi/0t/tVtuHJTneo9x1qhJeXwSUx3iv5kJUYDgsT1 5I9zUNyjLlZD8jc0WytxKYpULvvZQzHcM9qZr8EdsJIFIEUbZUqmF5H681n2V1P5kQtpI/NDZYh8 E5HbPp/WotQknJuorgtwqldxz9cGiLSqWFLTRnTfD7UY0uprJiwdpPOXHQnbggn3zVC1LXV/dm4J EYddu0bSoBNR+BVI8RK2NwXbkenzAZ/WoYYpf+Eivo4oFkntpZFEIJHAJx7AZ5zU4iLkrIaeiNyR 0E4haEosi4yuA3GDx9a5G4uZLPVbyCONHWRmGNxyuAefwBrYn1aZLpp51ZBAwWSMHIzsJrP02GM+ GL68kVTNJhN7HJwSTxWNCEoK8hOVyPQ7f7VZ6rdcolvbH5evLHFdNHdIJNLd2jCfY5xuAB7AjOKx PDYx4R8Ttx/qUA/76pbkR+VpzCU5NnN8oyPm8sY/Ot66uCdkazNHHdPLJINkVxD8+/uYx/nNU9Ik dPDQjdAEa4UbivQ716n8Kp6xKFhuFI+R5Y8j6Qg1JYXrx6DY20bhpJboOIhnLEMMVMk+ReoXLXiS 72aPd27BS5IUHk7OecexpVSZ5Z5XEgMbRqIgeOUBwT681B4q163vrCWCNEEu9QT0YbTyCMniprXW 4bZdQknjllM7bAkac8IBmohTfstEJtHQaRM8UcQW1zDIC52nfjP07ce9YWs6slvd67LEBHvhjhVC OfvAfhxmrOk3bw+HQPsVzKyAMXYY8tiOQO+K5+4t9Qvbe7uDGxkuJFDNIyqMZyclj2wBSw+FqRm3 JA5XWhnalqMS2ax+Y0jBQSvDcD3p00q2miQCSJWWWbd1OeF/+vVEaLcmcvNeadEcYx54YjPsua37 yw0+/trSH7flbZGDCO1kfcSfwr03DlauRddWZf2xfsziOJ2iwDnPQfWu18FKsOg392zgL8gTB5OD n8Olc7b6ZaxwtALbWbhX4DeQE5HQjPv2rS0sTafZPAmkandLJliJHWNc4x0/D1rGrJJWi1f1QKaR 0FxrYi0cQs+44ZWU8knPXP8ASotKvzc2haOLY+A+3HHH/wCuseafUrpHT+w4QBz890Sx+hH0pkF9 q2nRBFsdNRRwA0+fxPzVlySkviV/UXtkjbmult5N02MQQbm4wPX+hrgfD1+t94qsbi6cKXnZm3Eb d2Dj9cVq6vrGs3lpJHO+mxQMNrLGygkfzrnLS7+xyhoYrQsO/kh8/nXdQwVSUHqvxt+REsRG+x6f eS/ZtbijV4smCTy8HpnA69ql0aN4bKBJAMRqQSBlTnvmuV0y68UazIBD53lHqREAoH5AV1cmhW8a 5vr+dmx826VEz+Wa8/ENYa0HNN+WprCq5apFLxFq32XQ50Kh2lTyiU/hJ757jArzNiDLnufau78S 6cbqyis9BtLicb90km87QOwycdzXMjwlrLvhrVEOO8q8VVHFU+S8pIUm5M39J1e9sLKOCOOV0uFa RJxgqnQ4OenSqz+LL/U5Lm1E5EduSjN67uDgj6Vp+GtDvrAn7dHp00YAC713uh9jjge1dSskMW9x cRRbhlzHGi5+prlni6UZuyvfqNRkzhdNdLK9RpJri6DDDcFWx6ZHbpXRHxFpjcNDdvs+UM0TtkCt 6G5VkzDdzyAYztK1L9uYAAzzg+hYVKxdG+t7jjGUdLniOn21/pHjqOezQs8MpLqh6gHB+vBruNWW 30nVJLe6tLm7jYhkMKFQqnkDJfr07Vz2pa7HB4xvbvTYftPls8bRlc+cPukYH+eK7nToxrdnBdfY rfzmXa5vLdjIMdB1ArtxNWFGalNXQ1BSWpT0z7JYW5EGnxXJ3M4MhGUGenQ9Kh1fUpL+xmtW0WSz TIInI+U45wO/P0rpZNMujGoN99ljHZERR+ua5fxTqItFW2tbq41G4P3lQblQdugxms6WPhVnypJD q8ttFYPh/GkfiG4hkwGaBtue/IrM1mBLPxbNqVrcFGnUuGM+3nG11+6ehBzml0K31sava3kOj3bI RtmDjYpUjDDJ9q9CtrJbaEiDTIIY8lyZmBOT1J96c8ZChUty81yeVyjbY4DZDqFu66hrO5ZBuMUE e7p0GVUGoNQ+wWGgSxwSyyDIWNJIGVQfUE98ZrvLnXkt0Jhlt85wCibR/wB9GsbUo18QyRxalNNO sbhkitoy4UnoeODxXR++l79SHJHz/q4lG2lzI8GyWn/CN3cNxC0xvZTCFjPzSMFBCg/nVu70W8eN Fk02aONF2Ibi5gj2j0GATWrp/h9rRDFa6bMsTMWYyyCFc+uBz+NWYtJdZA00tjFjnEUbSt+ZPasa mLpUnpK/y/z/AMi3C63OSuNGldSGW05bcQJXn3NjGeFAzipIdEvI5B+9li8obgyQJEPXgsf6V2Hl 29tC7M11OAMkAhAfYBRWcdQ2yubTw1cSbgP3kkWQf++jWX9qvaC/r8CJRiupitoFwSJIp1Yljy0m 859cIvPNTxeF9RYoS84C8grAEx+Ltn9K2lvfEk6gRaYsKlf451TB/wCA1GdO8RTNmSbToF75LSGs JZrXtpJL+vmTyLszOPhZ3cm6uwyjqZbpmP5IAP1p1tougQkbhHO2MgmEkDrzlif8ir03h29ljbzt dJJGMJEFH86ow2OsWS7PM058E/OXILD34/QYrn+tzqJ81X8xNOO0SaIz2+77ANLjjB6JBhh/wLbj 9KbPf37S7LnU7aIkABYmf8toA5qxbErtF80LonIjhBwT7k8+tXl1aKPPkQqnqVQD9etYvEW8wVnu zBexfyHeCTUbkkf8srZt313McUi22pyRsgsr4A8fvZokyP51uT6s+3dJLEi4zukfNYOoeNtOtVwt 5LcSf3bdQo/OtcOsViHajTcv6+4UnBdStc+HdfumytzDYxDOF81nJ+pwKqL4CnYn7TrjOSckRRFj /OqM/wAQJ2I+zWMYY/xSsXqOHxrrdyfKj2kgfdii5b8q9Z4fM6MLSqRj5XV/1Muam3sS33huy02d B/Z2rXuRzI5EafpzW1od/pyuy6XoqW8qj5nmTcx/Fu/09KzI5/FGp522V18wPzPhQD+JFTx+FvEF ymLq8htxxtw24jP071yTqKUbV6l36v8AI0irO8VodDLq0sitLdTRNa5+Uedt9sYqM6vYwH93FbBi cAiQM3TJPvislPho0hxPfXcuwc7Y/f3+tacPwpseDcPOygHJMnOOvbrWcaFGo/dTfyZtzP8AlIpP EVvLMiteRhQxDAnjHbnOB/8Arqo/iayVmZr9VBGdsfIxuxitlPh1oiJJm2nfYuQozmRu2Mnmnx+B fD9pLG01nFK0jpCimRuXPLDGegFdVPAQvrG33Bzvsjm38Q2SKFhvRIpkP719zEepxxyMCs661NLx FWLVAihekVtyDnufp6V22p6R4R0ktG+n2QuUVF8tnOPnOAf0Jz7VnS+PNB02a5NlaRyTLGEdLaNR 5YGQzBsDjp+ldUcJCIOtLbQzfD97p9hC8UL6hcHlpWMTYXA5PFbSa3a+WrTWN1EXG4CWE5I9eO1Y 0HxEubjSoH02GV9QEw89PKyswI5bPbGBWHcnxZqLrNLeMjbduPN2/p+NcdbB4du85a+pPPoeh6fp GpaZYxRy3GlwsigPcGLMjn+8xPGTVxoTIcT61eS+q28W0foK8cl8d60w2+eoZRgnYM9e3vUMniTW J2ULPcBT12Ox6V0SymF71KqYnUiexvHotsDJcxzyhScvcSDn8zzUp8SaNp8YEBiDD/lnCu4jjNeG y3mqXbbmSZyDypQn6/59qWODUI1aNI7kKD8pKHp/nNarLsEtHO7/AK7k+3UdkexXXj+wVWWFJ3lI +VGwMn88VxOveLLnVJkRtR8lMH5EIxn3rlDY6jI2RBKWHT5MfrUT+H9Sl+Z49rnu7AD3rfD08vwd RVIq8l5mcqzn8TNLzkGZJrkzqT1cEgfrUyavNGgS11CSGIH5VSQqB+VZR8PagDgtGBjoXpp0G/XH 7vd7K3WvV/tmlPRv77Gace5qT6lKFObq6ck8jzCRz9TzS/2hOVKC8nPTGyQ5/EVlDTNTXD+RJs2k YJHNRpZX0XytbTbj93AJ/HipWYUZe7p66D07mtFPJEVaO7mVwe0pGPxq9Fe6utwrwarclhjJWQna emDXMC21FNpe3lGDkACpHk1TcxVJd8gySo/n+VTUx1KatG1/RMOXomdl/wAJF4nRm/4mW/yyVKkA 8/l39aP+E41ZbgG4kt2UA5UDAPvmuLa4v4YxvEqnOBHtIPTr+XFTRMxkwRubOSOuTToUMvrL9/Tj 91hScorVs7uPxpBJIFlSSMY5YHI+lalpren3aqEvI/MbgLI+059K8yEgLEnHTBBPSpGKZIbC9OnN XV4UwNVXptx/ESmz1aSe2tYy9xJFHgH7rZ/nXLav4yYnZpSjywMmaVeSfQDtXLyzzTbRNIz7cdXJ A/CkSSLO9lVvY9SKWA4Ww+HfPWfO+3Qbk2iSeW61B1a5leQk8FjkD6Vd03wze35YCHZEw+WWQ4H4 DrXQeGdOtdRaIwqJJixKwswyCO+PQetdYmm+Vpv2u6uooY2bywFXo+cKPxNeVmGY4t1Hh6EeVL5B Cknqzm9J8E2ayjdDPdyIcuMgRg/TvXa2WiJaIcLb2vlLueNVG4L65H0NW1l+warZ6bBb7klhLzOo 4jK4AZvqcj8KWO5guBeLIUaCBTBcNIMeY3oT3GD+tcUcvVT3q8nJ/gdUYpbCRHTjJaKs4lkukLwk ncGA5LY9BmrEEto0cUEQJWRDOjYzxuwOfXkVXttIs7KO3uIkjH2KJo7dyT8sZAyGz9OtFzFBepZx KXjiZhNDJCfuFeSp/wBk+ldkMPSpr3YpFXZoS3KwpK8zBUiBZ8HJwOc+1VJrlLBJrq6mLxzzxrDs OMKSAOPqeT3rG1jxLoNkY9QuCZXubbaq5yGjyTyvTrXG6mdU8Zm28tRp9jFCFRpG4cZznHrnp9Kc 6sYq9yXK7sjtdd8b6XozKoZ55gSDHGMqcHByfWuAutc1/wASXVpJpVs1vBau0ke44XJPUnuTk/ma 39N8MWVhAPPRbqQclnxjP0rYHkRARoiovYdvyrxq2b20pq4+Vvc4Z/Bk+pXk11rN9JJLK24+WOB7 VoWfgrT7Z9wgVs/xOTk/hXVIygEAc9gKT77YBwfrXn1MfXnuxciM1NPggYbeCB0A/pURtwSTkH/g QrUMdvbyk4Qsx5GCahkmh3ZVBjHpWCm2xOKMhNH06EARwAcdTgUjwWyEKgjBx05NL5zbcKEUE8hB z+tNit7iWQgMNp+7+85P1FbXl1ZxtX0SBUjwV+TOO3emtCOQq9PQVoxaVI5+ZOnfbV2PR1Tkqi8c BvWs3Vii1Qb6HPra7j82AccVMmmF2AKfL7rgVvx26JH8xXIP8A4FP8hvvKOOhzUuuylh11MRNEgy S5TPptzTm0q3iHyrz64xW4tp/fy2eMDjFTLaRx8gNge9Zuu+5osOuxza6arciFmPTnNT/wBjSHbu iwP9kjIrfllji2/vFG7jGM1VmuEUOY5A3opoVab2B0ILcyj4fiOCxbk/dqrdaLDGCQC+OuBW19tk eEeXGA4PBJwCKgnmuHRg5jU4/vcVcalRPVkyp07aI5eaHaOM4PYnpWNcaZBJv3IVVu6nvXRTnkne HbvtFZV021jk9f8AZNenQrzi7pnG3ys5e4t5LWU5BCn7rY61AZX3cnPOelbV4rSQsWbc38OB37Zr DbjO4HnrX3mUYuVWnY09Bd5wevXntmnoVG1cnJ9KjOIyCQ2CenrUocoFYHaWbg+te2pqS3A7b4Vb 5PEU5NkZYkjGZz92Hnk59TjpXpdxpdvrOmQC7nlMPnC4Jjbbu+bIyfTp+VeQeF/Flx4ceQ2yK0Mj bpUIwzkA4weg616bpXiPRNY02aToHMazwsSBl8AfmeOK+azDDzhVcnqn1Oqk48tjolmjEsYLp5kg YorcEgHt3xzVEtDb6Sbi9s44bdpHluI5sH5ieGI+uD+VWbRTIskNysQeNjtRGztjz8vPUdKxvFkF 3c+Ent7ffLPdzJGzIuQqlufoBjrXnt2Nm7K5e8UxyzeHLpbZVYuFZznG4AjI468DGO+axPE3jSG1 t7nTbcSR3vlquCuNm7v+AzR4g028tfBtvEuqBrixfJlXKmTORjH4j8q5jTtEdr43V/J5ksg25lkM ci8DgjGOO2K5q1XkTb2QtWQ6R4b3zQXN4xneMZMcicDnjHPOK6YMFLKq3CIg6EArnrTrW3EayAOg bOQuQev4VOglG1QHYdGJIO2vm8TiZVpeXYFHSyIIyzJsjjG8DO45Az9RTwbgRqFi2kDLHdn8BVsx HA34xnIx1H501pEkO3OB2AcLn14rk5rlKNhI94TiNRgH5cdDUXmlmBCJ5Z6MCM59CKbI6odpdznq A45/GqskyMxYFlIbnrjj/PanGNwbGXV1K7kQwmQD+JQOPaq0cDXCB1iBz/fbkVeDk5Me6Qr2zgDj 6VXaaUHDLOhHYCtU7aIyavqy/bQQqT/xL3A7Fz1/Wr6Js+5FGoBHIHWsmbXYAoKxMT0AJwc/iagb XnYFY45geAcMDz2/GsXTnLWwKpCPU3mYlirS4YcYWoVliRsM+W6YYA1gNqjyk+azQ+pJGTTFdQrZ lY4OQWBApqg1uS666G+95AjnkmQjtimnVI2UlHUN79BXPpdu+4qEbbxkHpQJZ0G2MoQT91v15q/Y LqR7dvY1Zb2VgoMqBGbAMZxk9qRLkE4MjOU+8N+MGs5rucBfuEKfur1HuKptdvIvlljKGYj5zj8e lWqVxe0Nl7iCJdzNIzE7lQdce1Ri+hkYMokRsdf69Ky5ZpFiHQM3G1n5/CmxLJ5QGArN0J7j6VSp KxDqO5qf2gPmGcLnb8wxVV76SLOImIHd24PvVOYTiQNIGODgKnc/h2qF7VY9xmWMM5+cliD7CrjT iS5tkrXQuTjzEAHXy+n/ANeqs8cbq2GJX2J5pG+bcHZlAHAHT8MVUdAy9Rt6Dk1vGNtjFsp3jKEZ Ofc5zWJLgzMMYbOAB0rbuFAYBWz/AD+nWsy/QLesu0hjjORX0+RK7aW5cV7pWA3HGRgkHA7Uq/M7 oNvy8ZJqx5AXa2Bk5OF9M802e3McxK7ygU/MB6ccd6+rgpJqz0NFFkcQbyiWdQd3KkHNTpI4dPJl ljO4NhWIzggj8jUPkMQ+1suoDAH2FX7a3EkMJD/vCTIqheTgYwMehq2ly2lqUoM17HxvqFrFes0z XBu42Dl+GAC7Vx9Ov1rodK8ciHwbLZGVob1YdkLty7uxJLfQCuJsliuy8aQlDKcq3XHXj2HXr6Vf +zw2tzAE2O0bfKeivjpn16V5mJwNKpFuCsy4uW5u6LFq2obbi/lmd0cvE7/cViOTgd/5V0YieUu1 3FECrdZACvv15rE0TWPtDP8AaZJ0uJyzfwqg75Hr1q7Nd/Iyjy2kChWXaWz689K/P8xVWNZ0ZdP6 udCasacabBlGSRV+UiFQcDpg5NOnWFI02oxUD7pPA5+vrWHJepZ7WSKIPxwibcj361F50l9IDDgE 9hhS35+/auD2T3voHtLG1JfJEAzZO5vmVnA/IVWe9dy2YnVW43DBH1yOlQwWm+QI4kLjnByCpHbn ira2kklvlJijAfNvXJx7Y4yPWjljEScmUfL1Ly3XNuUQnBdtxYdifSnW0dzHEpaRvmbIMQAA9c5J 496v7ktvlmWWRSMOXAAb3BA5+lRq8kkINrbxyP8AdKxycqPqfwque62Hyh9kMsqNIHRl5DLKcE+4 7/yqZZ3UYSKRx3Ktxn8aZHdmS3jZbaUP91lQg4+ucVJFcJ5SMrSruGSPK38/VeKzak9y0kcO2ozI VXDMf7ywnJ/E1NHK88R84kD0Bxn64oE+1HCInTG1m7VDJeSx4HEYJ+7H616Fr7I8oeszPIuyFWA+ 7I5P6E1ILpvOwZki7Hqefxqr5lxJJhn24ORxk/rUrTIoJkl3AAAE4bP0xQ4huPYyeaXW/wAr0CFB yfrTnbcqpJInqAF/SoGmVsBRndxtOQcfSmxSoxwoVSOCSMbaLDk1sifzTHhNo2sdpeV8VZhjQAqj AhzzkcGq6pHIdshCSA4G04J9xU0cMQmQAu7gYPOf0qJApPoP8vCfu7cSFBtBDY4pyW9wCdxCqRjq M49c5qN3CTNGCWRBliw2gZ6YI609naOTMFqZV2jMinP51OpVxsUbIvM+4g8EfeIpDHESpcqTnOHz mpEEKsoZcyYyVA+76nPeqd1Ayt5qQyyNggAYIUelNaskJwAuPPUqOhHy4+nrVCSePcdsm8KcDj5a keV41wEEaqPuiPvVGWRiuHdlyeAQDXRCJD1CeVQSXChVILEqDj8Kz5zJcXbEODubJ4yoOeg9qtSs oQow68biAc/4fWppNPxa272u9BvGFIBJVu5/EH2r6rJIONOUttdzeMbxIbWAOrfMhmuAdiKpbbtz yAD0pUybWDaT5jbUZSeCQM9u/SnSRrKFuYWVWVggIYqQB1IHt61HczIbgRyW6MSS21cnnGwkduMZ r3o1JNdjVbaky26yTK8ZUAxlVKEfKevP4D9aiSaFSjIh2xguHyBgk4OCOuP0qRvOt0cRsPI287Tk oxHTOMdsVTacvdm5AXYCdsYxwCOeenUmqhKTa0C5Os0MdwzZDFZcZ83t16/5zVsXmWQL5TMVOGTu RjA6Z7gfhWZbM09yrNcBRwJGKjJxnoTx0FSQSzfbIobcBocYiIOOvGfXtmpnPl6b9RXaN2GdwimM yTIzERqRlSwPGQOuAMevHpXTR2LSIrhIV+UCVVY4U+nXtXJxXUyss9peJHKmHd14xngcYxjjn61r eHNThhupIdTuZBJPtdZDlgEwSxc9AM459xXz2dYb61QdWlvH733/AMy4STdmbv8AZ0UCoXYkKMhv LZufZuuKSTTjPk/eTgbUkZA3rkYrQ1EolkJHYpbDkskhAZT6fTrWeJ7aGPNs3mlR913ywH06mvh4 yk1fqdDjFEEtmtiFWAzuAeAJyCAfrngVGmpeVx5V8kvOfmD5HuenSn3WtWyQEyQzIXGGXYTj3xVZ NRmeQZ3/ADfIPKj2YPv6VtFSa95ENq+hpQvnD+ZKi8cEkAexB4pqXRa7jk864jYglC0AHPfkc4NM S5Z/lmtZwzLhklLAkexxjP0NWIZ9OcGGaBoNzAGO5bliOhxmly90XYtWzNeRLNFLOChww8vbkZ9/ 50k2p2kEhSe6nhfuvlE/jnFNNwZFAWCQYznC5I9z3qVAso3tdA56EkCsbWeqKR5+0hDAAx7/AMKU 24MR3bVPQkE8fnUosiuRtUErjJYZx9OvNS20KyyuhhlKRgAjONx9MV6F7K6PMUSIbCMLk4POTmpo rczKDuGxW6qwy2Ktf2faR4eAqGccpkkqPc/jV1LUBALMx/aBiQxk87fY+9YyqLoPkbZlvaI2GM7o UZQSRkn2JqzJpkm0pbz7ZUwWLdPersS5vXZoljPy7woyfcemKbMZ9u1iSo4LbQwHcE/TpUe0dylB Lcge0hSFJJFdiyHlQWJH4etJbWlrxNEvl+cxBWXOScdu/wCFWXY+THAsKmIrxJHJgHPbHX/9dQ3G ltdW6CK8k2qMNGB36ZyeePWhS7svl7BLEskkaNJtEZyy+USc+56dxUMiLbrM80gaNzwASmB2wBU8 Frc2dpFb+fJJGq7Xdzgjngev5VHJoUkt4bqC4VGGGChc59Tz+NNNLd6CadtCJjF9nEtmhjkUbSJE JyM81TubtpJHtxGyAjkrjacdeO9LKklvvljM0gBPD/dB+nWq7XMsi78A4XhpT+mP6e1axj1M2irL chYysTAgdzVcuWyfMRip4BB+XPvRNDufEi5PcKdoP9TUcqpH8iFY2YANhc49K7KdPnkox1bM0tRB ELiN1w3PAePkBv7p+tXIbiL+zcW7jLSYff1BOcY7gD+lR3Vu1jZxLaTKZWZUdR8pVs7uT15yPyps 0i2yXrK3lSKwVEXkEY+Yk+uc19ZhKMqajGO36+fkdCVh8jxTAqWW4kjhQfKuM9dz5/DGfWs26kE8 KurSeYjfOztwM56ADv61IvmJN5iQsVuE+dW+Y55HB9M03z1MIkVo0wysUAJyRkD8CP611yoPlUY9 dH9+o/QpyMUIg3fMD8wOMYP9eTVpJFtvPZAdpKrgfdHQn6Gql5ILpXlOI5JWDsnUH3z1qOJpI4/3 YVVcDzHPOB7+xrpjFxna3+XoKxaJiKBIlRXRipVcnzFHTnoMc01Z1tgWjDJIDhHDdvqPr1qtFOS+ 1WAwQMgfpT4n8+4MW3KliNo4AIHt/nihRjKVrbi1ZYS88pjsd1DHlVPH5nmratcXEEUSzNtLspTb 8pA5C/7WT/KqAhZrhGY7ywGcHgjHX0xxVsBmt5miWRNjBgR1UD73I6D/ABrOVVxq+z5dO5OzO18N 6jFc2bQXNxHuV1YKwJGzHPHQHPHHHFaEluWiZ7aYtjnHlqw9wO9c5oSiO5tJZYy8M42RjjO3bksW 6kcCurgtreK5WWxKvEw5ikkKFeewxj+tfDZ7h4YfFXp6KSv5X6nXB8yMy1Scs0cpeTZ2WMDcv8z+ FXns7X5GZ5YVRfkKHapH4j+fNTXkEL+ZA080G85UJxuB64xz3HvRBp8ttEr/ANoTvbQqFdZEwcE8 MJOuBXkc99b2NIxtoMhHnxD7G8eFO1/MfIJ7cZAqdNJWURmdlZCQMRfMFPpjmrjx26YMrecjKPnK 8OO3B/8ArVBcyWduoWRZY4inzIuMYHIZMDk+2aFzdDRREXSzbXWRCsYxtZ/MKsRjsB1/E01oLOV2 /wBLnR1OGVxyD1/kRUF7rOjoBHLPGjoyjy5lYtk9DmmrHK+5oLW5jQn7q8D8KrklLfQLGKWiTUYh JBM5KZGVGAc9++avNMssUkv2HBTGFchSSO4/Oq925WPMl8sNuSM7UAOR156mmObd0jjSOaYKM72G A5x7U3rZnn8xbju2S3kAsmjMceAoOeD/ADqCzmgEIE1p5ZkI+VuuM8Z/z2qGGW5eNVkmW3T+BDjK 88ZqNfKgmMV60hB6vnjOeP8ACjkWpLm2X7jVRA7HzNqsCqYTqe4zUIvrkbFitxKOIzuyOevNWo0W KGEPAu3OQRyM9Tz+dS5i+eIbi0uCwDY68/rUe6uhSMu3iu5nKS2a2xeQgLbk5X+8xPTBrUhsSlw4 jdt4xsHBP0+nFRRXEMgZlLxGJ/JJI3biP6c4qnFDPZ6vFLJtQup2gNw2DVO8r9C7kt/pb3M9ss91 KiGXeVBJ3gdAccYBqbUy8cKSxq3nEAqRyT7f59al06V4L7ZcR/ZxIxbH3hzyTnNMu9QgmlMVtnzW XbHjPrzjPb3qbyul0Q7pK5VkuIorQ3E1uPPLblJw359u3SufnvUR3MMkP95lC8VbudOa1WQ3UaRL jIBfL/54rHuEXeRBAFB5+YZbn1rspQiYzu0RS3m8jDkqDgDaOT7HtUELCRyUeSEKcmRmA+n61IIg XeEp8+3IkDYA7fnULskTJJKn78Z2Kw4IzjJPrivo8twaT9rL+vMmKLM7CSeTdJ5xaTzAzHDEg9fc VnrIjsWUeZxyHJ5b+8MdqZePHNIxxnZwrActxyfzzVfzDNblkJUo3DA/0r3YJ+1Uql1pf5XL1ZfG ohLnMTgMgxkjgDPYfQ1RYEXAUMTnnCt/D2ziokk8y4dyu7JPflhSzOFZpVXCtwQDyPx963pNSp82 2v4FW6DzMhkAb5iMfMep9ef5VMkRSUurhSGJYd1HGPrnPaqMhXEb4dnkxj0x7VciuXS5JkUlo+gY 8jtW1KUW/e76fMLWFgjVjJdFtzEkAbeQf4Tge9Mtl8hVm87bKfmUYz8wH+I6U9btpXEjvgRj5Cec sOPw4qWCTfd+bbxD5mLMsxB568U/ZQc1JdBslFyVmR9zpt+4BgbWI74H3TVmzuGs5YtkKPM6cI2W HXrnv05qisSwXEheVA8R+VSpYMe2fbtU9rOpmimKQxkMXZ3YgtkjJz7Z/SplTVV3ce4rX3NVSIHh hkmiWcZnVCW5fsAey8HNdj4cWW/1W4kkm4KcRt/CD1H4nn2rz+2vvsl08siBGYEpIrZPJAyB3OM1 sHU7L+2L+aJJy5C8xPsCqvU5HBz0rx8ywcsTScUt47263RcJWdz00xwQ4icStjlQq5PpjPX8arRw w2kkiWFwJJ2IZY7huFH071j2XilNRJkjKvbpGrTOvDJzgg/ia0byywxZZ0eFyG8iTCnPfDdc98V+ f1sLWw0/Z1lZnUpJ6odqSrN5sc9rBsaPJZ3cA/l0FZd4+niOK1ltkVoxiNVJAOf7hbjitCcGWz/c xSgk4aJpArKO5AyQfpVdxdQCRYWkuGjGDGZdpYevPAYfkaKTslqVqZtvZzvFH/oqrlSjrOFeQ+5z yRnng1LcaHNKyuy3LEqOba4ZU9OB2qeESTATgv5Ttnbv3GNh/e29O/tVM69p6ySBtRukYMcqsLSD P1NdPPUb90V7bmHfXEtxcIlrbSOFypGM4+hpJry/WOVbdfMnjwrBR93/ADyK14bO2gKTIWjdzvjw Wwx9f6fnUriA3gNvb75Zv7jcNxzz70vaLZI87kTILITSwvb3DKZmVWbgdOM/pWiYA4a027zFgMZQ Du5/wwalSc8uIIY9oDBtvIUdj9KpjWoEm8y8j/0jONy9dpJrnblJ6I0ioxQl3HbwRKkc+MPv4+nC j9amSOOdGvEAjlUhlO7Gc/zHWs+7uGuwv7tnLNywGMZ6DAqzp0zTRwxSKY5wCWgQfPjkBqpxajcS 1ZetI0lcmaRJ2VyVjUAn9e/WlDPdXEqwskCRZ3IqZJI4wPpU9vYWlp85TDZ2seS2MYz9c+lZcDz2 XmJC0ZleQ4aQZbA5OAOc/Wsl7zbRpay1JZ55LSIyTDb8xDqCoZsdR7c1itPDe+fLaqttDgbpH++C OhAHJ/CpJjMJJZHlBmkX5A6jI+vvXPTEmeUzMXeQ5UKfuDrg49a7aVNGUpErXSvCsU5EzrnzGPJb 8+Kz77Uc7hBCY1PPPJptw0Ss20sVwM7uc/hVOaXAEcm1kYYBDZIr1MJh1VqJWM1dlth5gaOR3A2b mXOAc9B+Y/Wq1xJE/lCMOsiRja3X8D/jUciAQowaTacqQxzn3HtTIREqzOyOF6Fj0X8K+sThCCg9 eVfoUl0HXCqysNwDleCp4HPp+earrF5ULrhWJGAQcfjUjH/V+dvDZx68Y4/nSRbWeYTBjtBX5eMH sfpQqidT2jW+i+4vVDo8QSIxWNWZeD19gR701bZljCTGNTMM8nkDqM+n0qKU7Etv3LK+PX73vUmX MhSOKTzAhYAD3zk/hW9OcXOSl02XqUEU/mIyswXd/Ft6n6/UU63WMqiSyIrgtuEinj0zT7Mm4xCR CgWIgEpnJ5/XknPtTY3EiRtJ+9ZUOC3TA5P17/nW6jzNc3YGRRbVHlyTApxu2devIFWHSLzFZfkV SVZlJYH0IH86qxqZCzJ5bKr9CecDv9KexwVnMexCo2/NnOOP6VknT5Fv/wAAGWJY0tHBhkE23GGA wORkfjkGo0TEA38E53Ejjn0HrT/OaW3KM678gIvT8SaVp/3PzFm9cYxkcH+fas3UmqklF6JafqQ2 SK0r20hVIsx4DeZgMP8AdFTWdw9ngmNWhZOEztPTufes93bb84MhIxknoenX6Cp4HWKARyuWhUhi oIPPfFbNwqWgtlv5h0Ok0+yjuk1HSLV28y4MO4sMBFHzN+R6+tdhFHZahpSXmkxTXBYKFRjt5Tjc Mn2rzuy1C9cmC2kbNy23zn+XCg4YY+leg6RHY2UJsdMleR7SFWI4AO7phjwST6+tfH59Skt5Xd7/ AIJO/wA7WOik9bCfbFuZ1luLaWIhx8ygj5vRz0Iz2qRLBY7syWk8fmSkAqZAPwwSRn8PyqzN50c0 jJftGGXMkNxEHDADBGR3qJ5Xd0jT7LLcRsHVREfuEdPQn8a+aT7Gmwy5lW3y6wTo6kNJKi5RT36H v6Yx9aSaSCUrLBcyOkihtyIzD/x0fpVWe6gtL7zDNPCSADIf3qRk9AR19uemaYv2u2LR293bQoGP yiNl57nHOK3hdK6LuWTcIlxHulc4UlRtxuHHU/XNNtZI4LhRBHGY5AC5x0Oc1g6ZNqNy2WhbyWYq rbfu4PYd60LW1mbU9okZY0b97AwwHHqCeuTUypct02cN3cm1jTtShnWS0uYkacn5JO46/wCfrUMO nRPMr3K71gT94rKSu7ttYdc9MV0wgt73yd6oxQ7ssS2zjjFQapLDY2FwJrgReSo5VcZJ9h1rGFZ6 R6mvs09SDTdXiLmGGOQuqNJ5QThgP7pOOgpZIpb69DY8rzFUBY9oZD6bhz2NRWuoWzQvevHcJuAL PLjacgZIPTHTpWcBcXHmagnnS24+VWR9mw9sE/zFUoe82tAbaR0ltYyWccqm7mIzuLSMGJJHQccV z91ai1e3b91HJhpGVchm7ff7E+1VH1K6jiC3V5KHxnyWzzzgKfXjkkVR1PXrlkEAkQxlCFIHIXjI zV0qM1LcznUja1hl7dpuaMxP5IHyAHJY+7H+dc5dSSgldoVS2cDr9CTT57iSUO7nb/d54qsI5JWH zDbnmvUpw5TFXkRj5mAZ9pOT8x/lTTH5indnjBDZyv40SRCNd75JXnA9ql89Z2YrGNqoQQW/Ue/t Xs4TDuUVVp7p6lpEMuFtQRlVkOV+bOMcGnzbGijLGKMN8rFOpHHzEd6jlj+QoQUYkcEdTio7l1yn 8BKZKjkD/wCtXrSqqLlVa912X9fkVHUmQs6ncm6VASkoPPHr61HAS1jJIwOzd94deeo/+tSJcAWb 71Zn3cndgFfSoIbjYkkIX5XPGe1a1sQoOMmt1+PQpJ2J/K+1LEiSqpQnaD1PcZP9aZbXLtdFpN7O F28E7m56USxJbb1DhyJMKQOGBHPNRhDHcySQFlQAHJ4IJ/8Ar1teXNGVuuv3aFLYkkmkhSMqDHHK Pk+nIxmnzzeZIGZ3AIwcn8D+dQyN5lm6BtqoQwXGcn/9WaeCLvy3nVjEg2Fl9B0/KrlUm5OMddrf qDSsTLvadQrx7hGV5UAADp9TUZ8tooGV1R9rZwCee1Nii8sSJP8AfAwgTDA8VHazPGGJUM7KNrH+ H3oUue0ZKyev3MLWHiQG1YxqockALySwPYVOsrtGFL/ukYgoevTnj3xVW2+WLGQfmIyPXtinzugX aFy7425/U/nXNKpywc76228yWtbE8fzxbd4AdhhScDd2J+gpITyUKDC5Bxz064pjrEqI0YbABDKf 73qKmgeFZJHBVg8Z4wQE+nuKwqwq80ZR3j92i3Fa5p6a4+ysbfd9pYYRzxjuT/8Aq61M+oSfZ0so pSLvzUkZg+FZFBwGHpyKz7MrlRJlWHzIo5O739v8K3NPSB5A91C7RvkBB1x1JJ/zzXzlWtCE/aq7 d27fl6gnbc7CTV/suiQ3eofZ3IiZpZExgt/dUHvzUd3BZ3VpFqEdxJHGUVtkLbWIPUH1+nas3+y7 BrGWECH7LMUeNWJG1u/A9cDIrUkmsF2eck8Eig7WAGwjGMeleJL2aV4Xvd/d6HSpX3MnUNR1iAxL Yr50cmQzToGyPT2NUo9W1e3BRdFvAQTuMUpCk+oDcj6VdkkuB82nXDGYHc6OvDDJ6YzgY9KrTx3n mkpJK2eT8rHB9BjtXTHlStZA7nR2siWf2dJ5FlLoTGVByGxjBxxx61rRRpdOokiCugwJeBk46fjm sPT9UufsNtcZUM7S5UKNvHPStcXstxoySMQHGxlZRypxnivLqp3IjZIspHAylTJAZyxzgcZxgZ/+ vReQ2yR+XNBABIOC3JJ9x3A61h291N9vSQPhmR2IAGCQv/16fcXUt683mOVMUp2FeNvApKk+Zalq emxqRm2ezC3rLKgXoU+VR04HpWbfalaputrQoojAA6bQv4/lWHNql3Dp4XzdwEr/AHlHOD0Nc09/ PPKTIwOWOeOvNdNPCtt3ZhVqtKyNTV5nS73OY5FIBdY84J/u1z15diaTCxhVPAwMcVYLOsmFdgGG SPXjNZ91O/2goMAD2r06ULHNu7gZgz525xz83+FNafYu7AweCAeagXL78k8YqdIV3qDkgj+ldtGE XUSZViCfLqoYgrnjB/nUssiqAkS72T5i+OpHt6U60VZZljdRhgckcHjoajmuHmmJbAJQ5KjGccf0 r2svXsoTn2NWrIdEhKtJNtUFVwScDvg1CWOCJk4Dnjo3p1p1rI0EaTJjcGxyMjBHPFTiMXJjeTO4 xvnHGdpwP0rpnCNFKpL3lPoO3UhszImnyY3mJSC6gZHJwT/Kq90sNs0TwsZVOSSVxz6fyqK2ZiSN xALHIB61YYefEUbgJ8wI9SVFaSjGeGUktVsX1sNuHd+dpCBVxjoOOCfemW0vyytKqtkbQCecmpdu z7ZGhZUCZ2gnHFQRIJSu8k7jg/lXPUrVYSjzPdBoi5E8SRSboFfcSV2/w8YINNtt1q7bFypHKA9V PYmonkbyZMYXj+EY7UtkS8yKTwwAP5V31K6p1YpLZMjVplmC1d9zR4jVPl8xjjJ6FfxqvLbyJEg8 oK8YZGwPmPfn6VolBHcGHJMaOQAT71FKTI8b7irEmMlTjIx/kVyqvKvPl7kRqa2KFmWhP39hb73p g1DGWeUHbwvTnkgVZu/mRHJ5aMA/r/hUAUQklOCg4P8An61xVZxhVVNq/KzbctuGDqflIUEMByV/ D39apNIc+XuAGc4Xk+o/CrMiCK3SRcln+9k9c1XureOKfagIDbgefSuV15y5tdyqcUWrG8ESx78b SSeDyvY//qrWnmElsFgiaYhtykOV2jHOQP8A9Vc9YtueUMAcRlhnsR0rVmQQQi8hJjlQ8bOB/niu KdNcyG4K5s6fqsCweU5eBwpw/mZdSevX8wa07HWA0aqt0LiInEglTcBjv7DiuLhPn7VcDEoyccYI 7j86ufa5dNkWO1IVZVDHIzg+1clXDxuZNcrOrS50+CXdHHGFYEeYjFOc8f5xU76+HxvQbwMMSCMm sO+IufLlkVd67TkDG761Pb6Xazxlmj5zjg1zulBpORbkz//Z --b1_a534986bdc4e2dbea00629e6f4bcb388--