Date: Sat, 25 Sep 2021 04:34:52 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Ang Kabutihan ng Quran (bahagi 2 ng 2) Message-ID: <3274e3ae32d9a37826ca5f5d4faa3990@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 3.236.212.116 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_3274e3ae32d9a37826ca5f5d4faa3990" --b1_3274e3ae32d9a37826ca5f5d4faa3990 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_3274e3ae32d9a37826ca5f5d4faa3990" --b2_3274e3ae32d9a37826ca5f5d4faa3990 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 9 :: Lesson 14 Ang Kabutihan ng Quran (bahagi 2 ng 2) Deskripsyon: Tinatalakay ng 2 bahagi ng aralin na ito ang mga kahalagahan at pagpapala ng pagbigkas ng Quran at mga espesyal na bahagi ng sagradong teksto. Ni Imam Kamil Mufti (© 2015 NewMuslims.com) Nai-publish sa 09 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 32 - Nag-email: 0 - Nakakita: 2358 (daily average: 2) Kategorya: Mga Aralin > Ang Banal na Quran > Paghawak o paglapit sa Quran Mga Layunin ·Upang matutunan ang karagdagang mga gantimpala ng pagbigkas ng Quran. ·Upang malaman ang gantimpala ng mga partikular na surah (mga kabanata) ng Quran. Mga Terminolohiyang Arabik · Surah – kabanata ng Quran. Bilang pagbibigay-diin sa kahalagahan ng pagbigkas ng Quran, sinabi ng Propeta, "Ang halimbawa ng isang mananampalataya na bumibigkas ng Quran ay tulad ng isang prutas na sitrus na masarap at mabango; at ang taong hindi bumibigkas ng Quran ay tulad ng isang datiles na masarap ngunit walang amoy. Ang halimbawa ng isang masamang tao na bumibigkas ng Quran ay katulad ng basil na may mabangong amoy ngunit mapait; at ang isang masamang tao na hindi bumibigkas ng Quran ay tulad ng isang ubas na mapait at walang amoy.”[1] Ang Quran, ang mga salita ni Allah, ay may maraming mga kabutihan. Ang bawat surah ng Quran ay mahalaga ngunit ang ilan sa mga surah ay may espesyal na kahalagahan. Ang pinakamagandang surah na mabibigkas ng isang bagong Muslim ay yaong mga makakaipon ng pinakadakilang gantimpala para sa kanya at makakatulong na isaulo ang mga ito. Sa araling ito, babanggitin natin ang mga kabutihan ng huling tatlong kabanata ng Quran na maiikli ngunit malakas: Magtayo ng isang bahay sa Paraiso sa pamamagitan ng Pagbigkas ng Surah al-Ikhlas: Sinabi ng Propeta: "Sinuman ang bumibigkas ng Qul huwa Allaahu ahad [Surah al-Ikhlas] ng sampung ulit, si Allah ay magtatayo para sa kanya ng isang bahay sa Paraiso.”[2] Ang pagbigkas ng Surah al-Ikhlas ay Katumbas ng Isa sa Tatlong Bahagi ng Quran: Narinig ng isang lalaki ang isa pang lalaki na bumibigkas ng Qul huwa Allaahu ahad [Surah al-Ikhlas] at inuulit ito. Nang sumunod na umaga ay dumating siya sa Sugo ni Allah, sumakanya nawa ang awa at pagpapala ni Allah, at sinabi sa kanya ang tungkol dito. Naisip ng lalaki na ito ay napakaliit, ngunit ang Sugo ni Allah ay nagsabi: "Sa pamamagitan ng Isa na nasa Kanyang Kamay ay ang aking kaluluwa, katumbas ito ng isa sa tatlong bahagi ng Quran.”[3] Ang isang lalaki ay nanatiling gising upang sambahin si Allah sa panahon ng Propeta bago ang pagbubukang liwayway at binigkas ang Qul huwa Allaahu ahad [Surah al-Ikhlas], ngunit hindi bumigkas ng iba pa. Nang umaga, ang lalaki ay dumating sa Propeta at sinabi sa kanya ang tungkol dito, nag-iisip na marahil ay hindi siya gumagawa ng sapat. Sinabi ng Sugo ng Allah: "Sa pamamagitan ng Isa na nasa Kanyang Kamay ay ang aking kaluluwa, katumbas ito ng isa sa tatlong bahagi ng Quran.”[4] Inirerekomenda na bigkasin ang Surah al-Ikhlas bago matulog:Si Aisha ay nag-ulat na kapag ang Propeta ay matutulog, ay gagawin nitong hugis tasa ang kanyang mga kamay, hihipan at bibigkasin niya dito ang Qul huwa Allahu ahad [Surah al-Ikhlas], Qul a'oodhu bi Rabbil-falaq [Surah al-Falaq] at Qul a'oodhu bi Rabbin-naas [Surah an-Naas] ( ito ay ang huling 3 kabanata ng Quran). At pagkatapos ay ihahaplos niya ang kanyang kamay sa buong katawan niya hanggang sa naaabot ng kanyang mga kamay, na nagsisimula sa kanyang ulo at mukha, at sa harap ng kanyang katawan. Tatlong beses niyang gagawin ito.[5] Ang pag-ibig para sa Surah al-Ikhlas: Inulat rin ni Aisha na ang Propeta ay nagpadala ng isang lalaki na mamamahala ng isang maliit na kampanyang militar, at nang binigkas niya ang Quran habang pinamumunuan ang kanyang mga kasama sa pagdarasal, ay palagi niyang tinatapos ito ng Qul huwa Allaahu ahad [Surah al-Ikhlas]. Nang sila ay bumalik, (ang kanyang mga kasamahan) ay binanggit ito sa Propeta, na nagsabi sa kanila na tanungin siya kung bakit niya ginawa iyon. Kaya tinanong nila siya, at sinabi niya, "Sapagkat ito ay isang paglalarawan ng Pinakamaawain, at gustung-gusto ko itong bigkasin." Sinabi ng Propeta: "Sabihin sa kanya na mahal siya ni Allah.”[6] Pagbigkas ng Surah al-Ikhlas tuwing gabi:Si Uqbah ibn 'Aamir ay nagsabi "Nakilala ko ang Sugo ni Allah at sinabi niya sa akin:' O Uqbah ibn 'Aamir, hindi ba ako magtuturo sa iyo ng ilang mga surah na katulad ng hindi ipinahayag sa Torah o sa Mga Awit (Psalm) o sa Ebanghelyo o sa Quran? Walang gabing darating maliban sa bigkasin mo ito (ibig sabihin, bawat gabi ay dapat mong bigkasin ang) Qul huwa Allaahu ahad [Surah al-Ikhlas], Qul a'oodhu bi Rabbil-falaq [Surah al-Falaq] at Qul a'oodhu bi Rabbin -naas [Surah an-Naas]. '"' Sinabi ni Uqbah:" Kaya tuwing gabi ay bibigkasin ko ang mga ito. Ito ay naging tungkulin ko na bigkasin ang mga ito, sapagkat ang Sugo ni Allah (ang kapayapaan at pagpapala ng Allah ay sumakanya) ay nag-utos sa akin na gawin ito ...”[7] Ang Paraiso ay Kaniyang Karapatan:Narinig ng Propeta ang isang lalaki na bibibigkas ang Qul huwa Allaahu ahad, at nagsabi, "Iyan ang kanyang karapatan." Tinanong nila, "O Sugo ni Allah, ano ang kanyang karapatan?" Sabi niya, "Paraiso ang kanyang karapatan.”[8] Mayroong napakaraming dakilang kabutihan ang nabanggit sa mga aralin para sa pangkalahatang pagbigkas ng Quran sa wikang Arabe at ang pagbigkas ng ilan sa mas mahabang mga surah. Mayroon ding mga dakilang kabutihan ng pagbigkas sa mas maiksi na mga surah ng Quran na madaling maisaulo, tulad ng Surah al-Fatihah at Surah al-Ikhlas. Hanggang hindi mo mabasa ang Quran nang mabuti, kung pakikinggan mo ito na binibigkas ng ibang tao at humiling ka ng gantimpala na nabanggit para dito, kung gayon ay may pag-asa na magkakaroon ka ng kaparehong gantimpala gaya ng bumibigkas nito, dahil sa iyong mabuting intensyon at gawin ang kung ano ang iyong makakaya. Talibaba: [1] Saheeh Al-Bukhari [2] Saheeh al-Jami’ al-Sagheer [3] Saheeh Al-Bukhari [4] Saheeh Al-Bukhari [5] Saheeh Al-Bukhari [6] Saheeh Al-Bukhari [7] Musnad Ahmad [8] Musnad Ahmad Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/306/ang-kabutihan-ng-quran-bahagi-2-ng-2/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_3274e3ae32d9a37826ca5f5d4faa3990 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Ang Kabutihan ng Quran (bahagi 2 ng 2)

Deskripsyon: Tinatalakay ng 2 bahagi ng aralin na ito ang mga kahalagahan at pagpapala ng pagbigkas ng Quran at mga espesyal na bahagi ng sagradong teksto.

Ni Imam Kamil Mufti (© 2015 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 09 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 32 - Nag-email: 0 - Nakakita: 2358 (daily average: 2)

Kategorya: Mga Aralin > Ang Banal na Quran > Paghawak o paglapit  sa Quran


Mga Layunin

·      Upang matutunan ang karagdagang mga gantimpala ng pagbigkas ng Quran.

·      Upang malaman ang gantimpala ng mga partikular na surah (mga kabanata) ng Quran.

Mga Terminolohiyang Arabik

·       Surah – kabanata ng Quran.

Bilang pagbibigay-diin sa kahalagahan ng pagbigkas ng Quran, sinabi ng Propeta, "Ang halimbawa ng isang mananampalataya na bumibigkas ng Quran ay tulad ng isang prutas na sitrus na masarap at mabango; at ang taong hindi bumibigkas ng Quran ay tulad ng isang datiles na masarap ngunit walang amoy. Ang halimbawa ng isang masamang tao na bumibigkas ng Quran ay katulad ng basil na may mabangong amoy  ngunit mapait; at ang isang masamang tao na hindi bumibigkas ng Quran ay tulad ng isang ubas na mapait at walang amoy.”[1]

Ang Quran, ang mga salita ni Allah, ay may maraming mga kabutihan. Ang bawat surah ng Quran ay mahalaga ngunit ang ilan sa mga surah ay may espesyal na kahalagahan. Ang pinakamagandang surah na mabibigkas ng  isang bagong Muslim ay yaong mga makakaipon ng pinakadakilang gantimpala para sa kanya at makakatulong  na isaulo ang mga ito.

Sa araling ito, babanggitin natin ang mga kabutihan ng huling tatlong kabanata ng Quran na maiikli ngunit malakas:

Magtayo ng isang bahay sa Paraiso sa pamamagitan ng Pagbigkas ng Surah al-Ikhlas: Sinabi ng Propeta: "Sinuman ang bumibigkas ng Qul huwa Allaahu ahad [Surah al-Ikhlas] ng sampung ulit, si Allah ay magtatayo para sa kanya ng isang bahay sa Paraiso.”[2]

Ang pagbigkas ng Surah al-Ikhlas ay Katumbas ng Isa sa Tatlong Bahagi ng Quran: Narinig ng isang lalaki ang isa pang lalaki na bumibigkas ng Qul huwa Allaahu ahad [Surah al-Ikhlas] at inuulit ito. Nang sumunod na umaga ay dumating siya sa Sugo ni Allah, sumakanya nawa ang awa at pagpapala ni Allah, at sinabi sa kanya ang tungkol dito.  Naisip ng lalaki na ito ay napakaliit, ngunit ang Sugo ni Allah ay nagsabi: "Sa pamamagitan ng Isa na nasa Kanyang Kamay ay ang aking kaluluwa, katumbas ito ng isa sa tatlong bahagi ng Quran.”[3]

Ang isang lalaki ay nanatiling gising upang sambahin si Allah sa panahon ng Propeta bago ang pagbubukang liwayway at binigkas ang Qul huwa Allaahu ahad [Surah al-Ikhlas], ngunit hindi bumigkas ng iba pa. Nang umaga, ang lalaki ay dumating sa Propeta at sinabi sa kanya ang tungkol dito, nag-iisip na marahil ay hindi siya gumagawa ng sapat. Sinabi ng Sugo ng Allah: "Sa pamamagitan ng Isa na nasa Kanyang Kamay ay ang aking kaluluwa, katumbas ito ng isa sa tatlong bahagi ng Quran.”[4]

Inirerekomenda na bigkasin ang Surah al-Ikhlas bago matulog: Si Aisha ay nag-ulat na kapag ang Propeta ay matutulog, ay gagawin nitong hugis tasa ang kanyang mga kamay, hihipan at bibigkasin niya dito ang Qul huwa Allahu ahad [Surah al-Ikhlas], Qul a'oodhu bi Rabbil-falaq [Surah al-Falaq] at Qul a'oodhu bi Rabbin-naas [Surah an-Naas] ( ito ay ang huling 3 kabanata ng Quran). At pagkatapos ay ihahaplos niya ang kanyang kamay sa buong katawan niya hanggang sa naaabot ng kanyang mga kamay, na nagsisimula sa kanyang ulo at mukha, at sa harap ng kanyang katawan. Tatlong beses niyang gagawin ito.[5]

Ang pag-ibig para sa Surah al-Ikhlas: Inulat rin ni Aisha na ang Propeta ay nagpadala ng isang lalaki na mamamahala ng isang maliit na kampanyang militar, at nang binigkas niya ang Quran habang pinamumunuan ang kanyang mga kasama sa pagdarasal, ay palagi niyang tinatapos ito ng Qul huwa Allaahu ahad [Surah al-Ikhlas]. Nang sila ay bumalik, (ang kanyang mga kasamahan) ay binanggit ito sa Propeta, na nagsabi sa kanila na tanungin siya kung bakit niya ginawa iyon. Kaya tinanong nila siya, at sinabi niya, "Sapagkat ito ay isang paglalarawan ng Pinakamaawain, at gustung-gusto ko itong bigkasin." Sinabi ng Propeta: "Sabihin sa kanya na mahal siya ni Allah.”[6]

Pagbigkas ng Surah al-Ikhlas tuwing gabi: Si Uqbah ibn 'Aamir ay nagsabi "Nakilala ko ang Sugo ni Allah at sinabi niya sa akin:' O Uqbah ibn 'Aamir, hindi ba ako magtuturo sa iyo ng ilang mga surah na katulad ng hindi ipinahayag sa Torah o sa Mga Awit (Psalm) o sa Ebanghelyo o sa Quran? Walang gabing darating maliban sa bigkasin mo ito (ibig sabihin, bawat gabi ay dapat mong bigkasin ang) Qul huwa Allaahu ahad [Surah al-Ikhlas], Qul a'oodhu bi Rabbil-falaq [Surah al-Falaq] at Qul a'oodhu bi Rabbin -naas [Surah an-Naas]. '"' Sinabi ni Uqbah:" Kaya tuwing gabi ay bibigkasin ko ang mga ito. Ito ay naging tungkulin ko na bigkasin ang mga ito, sapagkat ang Sugo ni Allah (ang kapayapaan at pagpapala ng Allah ay sumakanya) ay nag-utos sa akin na gawin ito ...”[7]

Ang Paraiso ay Kaniyang Karapatan: Narinig ng Propeta ang isang lalaki na bibibigkas ang Qul huwa Allaahu ahad, at nagsabi, "Iyan ang kanyang karapatan." Tinanong nila, "O Sugo ni Allah, ano ang kanyang karapatan?" Sabi niya, "Paraiso ang kanyang karapatan.”[8]

Mayroong napakaraming dakilang kabutihan ang nabanggit sa mga aralin para sa pangkalahatang pagbigkas ng Quran sa wikang Arabe at ang pagbigkas ng ilan sa mas mahabang mga surah. Mayroon ding mga dakilang kabutihan ng pagbigkas sa mas maiksi na mga surah ng Quran na madaling maisaulo, tulad ng Surah al-Fatihah at Surah al-Ikhlas.

Hanggang hindi mo mabasa ang Quran nang mabuti, kung pakikinggan mo ito na binibigkas ng ibang tao at humiling ka ng gantimpala na nabanggit para dito, kung gayon ay may pag-asa na magkakaroon ka ng kaparehong gantimpala gaya ng bumibigkas nito, dahil sa iyong mabuting intensyon at gawin ang kung ano ang iyong makakaya.Talibaba:

[1] Saheeh Al-Bukhari

[2] Saheeh al-Jami’ al-Sagheer

[3] Saheeh Al-Bukhari

[4] Saheeh Al-Bukhari

[5] Saheeh Al-Bukhari

[6] Saheeh Al-Bukhari

[7] Musnad Ahmad

[8] Musnad Ahmad

--b2_3274e3ae32d9a37826ca5f5d4faa3990-- --b1_3274e3ae32d9a37826ca5f5d4faa3990 Content-Type: image/jpeg; name="Virtues_of_the_Quran_Part_2._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Virtues_of_the_Quran_Part_2._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMg IyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09 PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCAEkAbYDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDzJndw 7vKeDwM0QzPsK5+pqI4ErDqc1atY1eQs/EacmsHK2xpCLuPZ3trbqfMk6fSqwEjKAWIx1NE8puJy 56dFHtSgts28+5rop0ppJpq7IqTi5WeyBZHTgMakUSSzIgckt1qMKCC27NX7RBbW7SsP3j8KPStJ NU4tvdfmc823oupJPIciJHOxOw7mtHSbdndc5LscLWbawGWUD8zXV6LaSS77iFCQo2x/415Upc0j vpQVGmWGlRJBbWcBklXhnx3pqzi1uhD5YJ/jJrTg36ehSEK08n3mxnFVpLZGcNIGAjO5mI5Y1Mm1 1Ii02PkUXTpbxxlC/wDEBUUmgXsc/lRuCOuTWxo2oNqF+i/ZgkS8b8dauX/lWV7NMshYbcnParVp RvcXPKLsjk72zNowRgJH74qO2sGnZilvISOuO1dFaR29+VuMMNvJJHBrae+sdOtAYArSSnGSOBSU ebW+hp7dpWtqcDNok5DORIq+pFVhplx/CwOPeur1m9muEENvKHDfe2iq0vh+a1tI5vNG+Tt6VnLd 8upopxl8Ssc/5FwuSQ3HpSpLInUk59a6aTQbi2tBOs3mN/Eo6VkmdmJVoVZuwApXlDd2F7KjURT8 1SP3kak0kkVrPjMZQ+q1pG2yoeW0dactlbpyxdd3TIraOIqx2kc8svoy1iZS6VC4O25YHtTpbbUI IsW1wHA/WtIWQfOxkz6etRmFosYBx61X1yX2o3E8DOHwyZhOt1g/ao3LevpTbS6eNmAJRf8Aarog OfvZyOcimSQ28wIkjVh0rWOMg001ZGTp1Yu9rmdYzt9rbEwYMOCTWsJYxF8wJPQ4NZkujW0mGhdo yvPHrVea11KBsoRJH3xTqJVmpRkrjp1opcs00asskQR/3mTjpVOzukC4O4sPWs43SbGWVWjkx1NL bvLPFiLaAO5PJrVU0qTit77l895qXQXWJRFdLLHIVZuy1Pa6pLEgEjrKnv1p9raxou+4G9j+OKLn T42xiPax5BqJzpWUJa26mkHOD5ou1+hN9rgvN3ly7HPRCe9LCJrWYGZTx3FYiWoMrK2d4PDVe026 naf7MWMijqTWdTDxd3Se3cp4iPLeqrF+QKitKpPzHgVQlJA4Jyau3jBnwvRar2sRll3kcCuGtPW3 YWDpyd6kt3+Q6CJo4wcnJ60534znmrMpXGBwRVKY8Vzp3Z6drIgnLN0Y1JZWrNl3zRbwNLIFxxWu IljT5uAKcpNKyBJbmdOvljC1VVCcsSeOTmrtwyM/yc+lRXfmJb4iQE/xZraiurOHFVLtQjuym96k h8tdwLcVZ0ZCNTA3eauwhyOCBUFqEgj/ANJXazH5HqZBN9shuLdWWWI5JA+VlraMryuDhGMeVD38 sTSIzMqdmFUt5ibcuTg8+la1yjT3M5tEEgcZK/4VkqrpmNiygnkY6Vc2+RXXzIpOLk/eK10uSWjJ Ct+hqKKSZVxuLjpV4vIWMXl7o24zio2sp4Dkjy0Pd+M00tuW7JbTvz2KEwhkyJFKN2Iqu1rIg3Ry bwB61rtYtJCXASVP4ihyR+FUjbMrMDlU/hPet4VqsNGvvRj7CLXNCRnNNIUMZ4Pv3qOOeVWHUr6G tJ4iEImQMCOGFU3tiSTC2cDoa2hUpyjKDVv6+8iTlCSbIpZpHJHzDvipQyrb5LncO1QOzgbZOD60 jKoHL/N2rZcihGFrL77jUuaTluMzMwDBmGTjOeKZIJYznJODzUyOCgjYkNn8KScqqsoOcGuZzmp2 aNlZoZDKxYgElewPaipLK2aZmPBwKK1/drQn2iWkgdA9yfLB5OAKfdt5KC2Q89XPvUsY+zrJcuOe iCqqhnySMsxySaypR5nzS2LqPljyrdkkMSgAZye5qwyqpIUjB65qsCYxjGRTnVsA7sluMVUqLnLf fqZc/KvQktbY3Fwf7i8tViRjPMdg+UcKPapvJ+z2626/fcbnP9KS3XyZ1JG4A5IrDEVL+4noicLD 2kvay+Rdgt/IiVMZkk6+wrpNFeZ7doYJ1gI4JJ7VgJcwvOzgkFvXtUg5YhJgSevauNp3uehOPMrI 7y21WytQltEq3E68vIBwPqamu7yC4gdn2SHH3Ihkn2rh7eee2tpIocASfeYVZ0u4nsnwhKI33mPO BWiqvZo53h7am5o0eoJM7l0ix8wiPYU0ltTlmN4GEYPVRwaifWrSwk/0fdPu++z1r22p/abdCLVI 4j3z2o93ZsmSktbFC68R21vAllZQD+6XIq5qX2Ky02GaZ1kkYfKg9adbxaLJdkxxebL/AHT2q0+l DUbhB9lWGNf4mPWi0pX2YrpW0KOjQW95Eqg+XKTuIx1rTm0+dmfMibCMKxP3arzzQHVxbjECxpje BgE1YSBngSNLnerNgkiqjHTlJk3e5MsUWnaeIN7Ts3LEd6zI4hJdLLaW0agcNVjUrC4lu1tbe52K Rl8dQKgl0Jbayae2vGUL9/J60qnM3otEVG3fcv6nB9oSMQD5k5YnpWRct9qgAldVKnGAKtWWqONP M06qYB8vuaryaxZz2xQWuGPQ1FWcZap7l04yWliW10mwmjIikLy46k4ANVG0e5jdsHI/OtxPIXRA baIM4X73pVaxe4lsdx+Xc2AaTgtF89Co1Jxu0zDljkhIWWJWPYd6jntAMGVHgDdiK6CytWN00rRG ZAcE1LcW1tNeiW4kxCv8BqeS6ua+31s1c5dtPlVcwsrr7HmoYwwch2Kgda07uW3F1JLbhljT7uOh NYkksl1dFlIBPUVNraouUYyjqi00cdy3lzQo6Efex2rn5oIk1B0tFOwHHXitu/naytgqgGWQcYrn 3t3hXzPMZd33ga9nBx/dP2kt9rnhu7rOUFoiYXghV4Xbbg9atQyLPGT54KAc881QjthKOoIPXPem TWzQOJIuFHWuT2dKcuSLaf4Ho804rma0HXMuXPkkgjjPrWjaQC0tQ7f65+9RWsYu5QdoCJyxFWLi TMhYfdHStK9T2VHktZnJy+3rqO6W/wDkRy5ICgfMatxL5Ue3FJZ2/m/vG79KluE2r714kpXPepxs irKepqFhvFEj9jU9hA0sg/uiq2RbLNlbsidOTT7kEfKT9cVZkQqu0ZqCSLywN3LGlGLbMqs1GJXg tzIxZVyF6fWmrYzSvILyQW8TcA9zV23dQxFvOilRyD3NQ3iySq+5A+R1B6H2r0GlFKLRwUKVSo3V 7/kUZNOgijVTcfaNp+UY4/GrbzT+SYpl2cfuwtRfamj09rYxoTnO5hzVdzcSKHRvNCDJBPK024cu 5coyUk+nUj2XcUo2lo5Ow6Zq0k7PotxLDGn2+3bMoYZyvqKgim/tGbbNcbGUcFqrQXT2OoeaR5iH KSg/xr3q6blDlk/hMqsYTbjH4jMkvbu6dlDYYdSvHFQ3k10PKW7meRF6K3UVf1fSzpN5DcWbebaz rviz1A9PwrPmkkaUPcA7m+6ewFeguZPR3VvvOVcskrqzGK5Z82jMH7kHFROLiNt1wXOehBragg+z sEMS+XIuQ1NurSW1hUMQUY7lJ75rgWImr8mx2OjD7W5kx3SRna5LQP155U+tSzxCMLjOTyrjowqG 7jW3uwdgKsM4HTNIl06SBUw8I52N+oFdPIq8Itb9zFv2UmunYGbLfOocYxzVd4I5MbG2v6Gr11Eq FZIR+6kG5Qf5VBMI5SDGMMeCprnUpQbQOjGS5o6FN0dGBdfxpo2NF/tjvVnbIvA5K87TUJVHYY+R yfwrohVUrJ6W7ESUqa1V0FuzITjPTtRToRJG7D72O9Fbfc/mRzwY6/nE05C8Qpwo9ajWVtv3T6Cn RxZZm6nNW2RFwqkHjmuec1H3Wr2N9ZSv3KfzSZ9B1q5YwBSZ5PuJ0z3NQRxtLOI4xkse1XigkmS3 jP7tDgkdzW1SapUtN3+C/wCCc7i6lTkWvmGXaQs2dzcn2p6uF+Xbn3qYfPI6RYVEHLHvToIjNbyH bkL/ABe9eXJ9bHbGlb3Uxq7Act0p42tnZ1pY4mMILocDvTraKKZm3SeWqjI96FGMhL2iFVWAGHIB 7VMt3MhHzkhe1RRQNOSI5MKo5JpfKc8Jz6n0ocLK9xxqzbskWFv2zl0Vh6Yq6uoJOg80MAvQKeKz AjBfu5A9KcsmcYUjHfFJp9x/Wf5kacc8MbCRJXRuwFWxqN8ZlZbzfjkLmsFtuc7iSe1SIGj+ZWww qXFx0saKvTkdvb63bTBTqVqQ6/xgVZuL/TZlVvtrRovRVGK4qK+lQ7sls+tSf2gsnyTRq3tiq9rd WaF7Gm3ozvtEis5ne4tHaRjwZHaoLrTEn8+Oa6YsWywTpj0rmrW/hWAqrvCf+mZqe1uJY9z293tL feD9aftItJWJdBp3TOga1042kFu5dIo+q460n9mWF0zN/qIQMITxk1nwaxeRuqlY5lPVsdKlvvEE DZjFuzPjqw4FJyg1qheyqRdje+yWgsBbRzKqngtnrVQJHGgtLV/MZAeFrIttRhvwIbtgi4wrLxit OyhstFla4W981mHCjqaaqJtNJJEODjo9yzZrcWtq6QhWkP8AeOMVS1Bhb6b5Em17qVug5xV2XVMB pL2xZIzyGHFc5cXkEk0t7GhXZxEG6GipKNuVF0qbb1My/nEcSWwf5h19zRp9phmnkA2qMk1RUPe3 h3jOTnip9Yu/stslnD99vvEUsPSdSol0Ixta0eRbszb2aTUL95I2wqnCio57cyEGVmbtj1p0arZz qJScsPwFX42WAg7Q5cYBYcV3Yiq1OKhpHozKhSUKb0u+xjsHs8NEpZT1B7UrTTyqEC7RIeAauSSK N4YDGMcU/So/OJnmGVjGFB706Mk17ScdULES5Iuz+RZCi1tEgQfMeWPpUBXzZVjH41JNJyXPU1as 7QpF5rDLHmvKxNZ1JuR14HDunD3t3uSKojQBeMCobh8pzU0zA/dqjdvhCO9cq1Z6WyKcoMsgVepN dBYWnkQgHqetZ2k2pdvNcZA6VvJGXIC9aqTu+Ul6K46KEH5mHArG1W9W23NjJbhR6e9bt44ggCY7 c47VyuoxfaN9y7bkThB6162W0YOopVNjxMfWlP8AdQ+ZXaa3EWVJYyckjsag8+5hdWjd0T1bpV5A sEKZiCFx8wxU8luWhIlwcDO3sw/xroq4pKcrK689SoQ5eWPNZ+RVbU3iiCXMccqHncOtNg+yTkPb zmGQ9VbpWbqVqI9mwMoPVT/DU/2ZTCiuQSOhFZ1KNFU41W9+x0QxNVzcGr27/wCZYu7WeORWaLhu Qyc0+2ltoRML2PzhIuEK/wAJrON/d6dJiOYvH/dbnFWl1KxuwFuY/JfH3l6E+tJ4WtGKqRXNF7f8 MXGtRnLlvZrv/mTpPHdaUtheJIyQNuhnjGTHnsfasfVrQ26pIkguLV+jr/CfQ1sLa3MCSHTrlZVk T5wO4qiZfswCtC2ekkTD5XH+NKjXUZJVFdfijOvhpJc0P+AVre8UrGZGZNo79DSzTGRP3z/IB8uD mrs+iA263FhPFJaNyqSNh4z3U1nQ6DczZRZYd+cqpfr7U/q8XJ2loZ/WdNU7lO6lSfYgGAOhps1t shUDG4DPFXZtJvkmRRaMhXrzxU8mgTEKGuIcnkoX5Fbqk4qKi7L1MXWjNttFWzdbyFLSQBZkBML/ AN7/AGT71CTD9naOSI7wflcdvY1YfR2gkV1uoVZCDw2cVZuIHur5k0/bMJVBdQOjdyKVazfPDd9B U2rWlsjFkRl2yBuDwG7j2qBgB8vOc55q/wDZx5zRyq4ZeCAOhpr2cyqHkKhegLccVzR7HU5bNbFS I4dgSQMcUVIPKSVlMik+1FVYjlXYibdHI2OmaMMULlsE9qc+6RynAJNS2dvvdnf/AFcXJPqa7VDr Usn/AF+ZyznyxvHYuWkJtrXcP9fKPl/2R61LBb+VsdyFAHfvSqsjEbR++k55/gWlsrYNNKl3OJGf oPSvMr1vaNs7sNRcIpyWrL32VWj3IuSamWLYixQld3cVUhikhicpdYROMNUT2X2dhdTXEnmOQFVO Sa5bX6nXzW6GpAztO8M5GxVycdKsW9vGEIEKhG6H1qCGzLxqGLKZTlyeyitOBUcB1kAQHapPc1lJ 9jSKXUojTUKSLuwRzgVEsckkZSNMMOvvV+68vSoZXkkQyOdxGeTWbY3f9opK9sGjlH3siqUptXJ5 IX8yzHbShRvQqMfNjriny3SS+UnlLHHGMZA5b61PaPtgQby00n96rM8kNvbqrIHdztwB3oVaUbkO gmtCjNFDcnFpFhRjLGo7nTATiGTJHXHr6VeNiLdSWlKxk/dWn/ZGWIyQuSOu1u9X7dN3Mvq3u2sZ jWFxBGvmOoJ6D2qFd5LbkDbe4q+t8HyJUy54GP4akXUI/wCz2shar5jH/WY+bFb+0T9DnWHilvqZ KXMayYbKMeuRVuCRWUFXBJ5HNTWlos7KsYUAckvTvsMUsu1It0jPgBaiyau0V78dIyuwa5kAXCna epFSx3RA255PTNNu9KmsplRt8bDnbmoDDchlyAwz34JqGorS9i1Vqx3V/Q0I5IZPmeMZ6EjipYlE MgkhlLOvIV+lZBkMQPmIyknp2qeO6xwDlh196lwa13LjioS0ZtXOo6jexiCYgo55KnpVDVboFEhR cCMbR7+9NS4xLjdtU+9Q7Gvb0InOT0HpQ5OWhpKUIxutCSxAtbeSeX+EcZrn5XuLyeS6PCE4BPpW zr8x3JYWfKx8vmqNzFcyW6wo6KCPmAHSvZwyjhormteXfojx0niJuproUBaS3SbmYkL09qfvuLCE BnMiHoPSrEIk09FZm3w9DRNeW8qv8hZfYdK0VWrKdrc9Py/rQ15IRjd+7IrRqJzHHECZJDz7VszK sESQRcKo+bPrVTSraO1he5kGd3CDuKnldhEVPLN0rkzKsoy5IPQjCQded5rSP5jY0a4nH9xeprUE m0Adqq6ehhGxh97rU03yMR6V4cnd2PoIRshk5H3lrPdWuLgIO9SzzEcZq5pltj96w5NUvdVyn2L9 naiKIKO1aVtGI1aVhwBVaIbnA6VNe3ghtiVx8o6etbYeDmzixdb2cLmTqssl1IYYT87dSP4RWBfW 5i+9OSFHAHrUt5cSRt9pilbzGP7wY6CqszsVMmxtp7nvXuctalyqjax5FNQabq7iwagTNGl2uGC4 DDuKLm6jijCMXKhuCOKij3zlZimCpwpxV8WC6nMCzALGPm9BUzoUudOat3SfU09vKMHJa9jLmeW8 3urDy/7p701b9BZmLYVkHQ1qjSISxFnMd5OAjd6zLy2uIgyTw4GfvgcV0xlQqOMJJOK7af8ADmMa r1knaT7kQt2b5pyGfGQtPW1glwux0f8AiAHAqa2aCQxr5uCo5z1BqS7u2ZjNK22QYA2j7wriq1K0 qnIrqz0W34HbCEFFN2a6szFkeFysDMCDwy9Kupq0rjZqEG/plx1xVeOUrdFo12uT8ynoQauXsflh DJgAitcfJLlTjq187iwk5xTalon8hUtYLlf9DmBLk/u2PSoGiWO7zdRMiYx8nHPqKotFmcm1yeOd p6GrFjqdyP3dwolRMqofrXNUwvJHmg+2j3OmGIpzlacbPv0Jt8s5jjedxGx27yeg96q3lj9kvRBJ L5mTjzFPH1q8EguAfJl8l9pLxy9CfaqM8ElsAZEYKeQOox9awi7fEi5UtLr7x8to1rdNatCskki/ KynP4ioI/NguMRsYZx74NNeV8Zjb7vQ55H0p2DNIjXDFQ4zvPJzVq0p+5oYO0afv623JY5ZpLW8i T/XsvmK3ckdRWKXN1kl3YdCrdq1on+z3OGGEkBQsO2e4rNniMF1LG7gSIduOm4dquLdvMUSBAiDZ jJH8Q7iinrbv5jcgn0oq013HccUaS68uP77HHFaUUeSIIceXGcsf7xqG3UW0LzYzLIdqjvj1p6q8 AUIrlm71WIlaPs0zkofvanO1ovzLDRzhy24ZPXFSIrCMssR8wfxd6qNNOgUp8248CrsF3cL8jKpO MkVwOMuh6fNFbleeFrhwE3px8xPQ1ds5ZrQcxRyEdGJqdL75Bm3OPUCpUvLR2/exEKP9mocna1hp Le4LqlxIhCwpuPvmgqsyI15MYxG2UVeOamRtOc7kYI3txTjplnN8wnJbvzUJpdLF2fqSPbWRP2id wZQPlLHP40ttceYzwWcH7thhp8YzUQ0pnbCyhlHTIqx5F1aKwgUZPAA7VHu23HqDSQQyP51wsUuN qA/wrVqNrYzxkzbhGAMepNZDR+fcFbyESOw+8RgfnV/T7KzD/aYhiSPqHb5R703FWuHNrZGrcRBr tFDhY0GTnoTUd7HcMu2Argisu9hXVrpRLf4QfwR8c/WnQy6hp5w4F7AOjKfnA+lRyba6lc3Rh5Bt pfOMbAjor85NQzsHbzAu2Q9x0rUh1q1uDtL7G7rIMGrLW1rcqBsUg85WrdeVuVrQydBN8yZj26Sy SARsBu79qdC0lncF1kXzUbhu1aX9lQR8qzr6CoDpbecXR1YnrmhVkHsmlohYJG1W7kkuJS0iD7zH AqOOcxzMJR5sZ4I9KelkQdsg2r3I71LcwQIikBwWOMjmidWLtZa9Qp0qibbGOLcRhWbjOcHsKSW3 t5CiwJ5ueOmDmrKz2Ed1FYzR7ppFyGIqq5msb4rFhVPI3d6dOooq1tzOdG8rsr32lTaf96QA9Srd ajhk/syykvJCTI33OeVq0RNql0I5m3hfmcg9qzNSkbUL9YISFig4yPb1r0MHSVWfM9IruebitH7G G73IUkikRbu6WQyM3zEHtWn5QIWZcGDOCoOCaxjDNeyGMP06gcZpy3NzpqNvG+PONp7V14mmq0kl P3108uiLpPki1a0e5rYilBAG2POSh7VlxW4uJzbRj5Q2S3tU63s19ZOUCRxg8t3apoIRZ2WQP3kv buKyVKeFUvaPXt2CrVU4pU/QfI6GRY1HyRjAqOKJ5rjzMfIvSllH7tUT75q7aKY4gp7V41WpzNyP Vw9FQiooVvmII4IqK8k+QHv3q28fOazL8k/KvJrGOrOroRW8ZubkAj5e9dCqFIgFwABVbTLBorcM wwTzk1cjQtJs7DqapvmlYhuyCOCRgGL4JPrWXqiyXE/lRsQkZ+b61o6leCytCyLvZvlVfX3rAkku I1QRZ3H726vYw1KVOCmrJvueHUqqvVa6RLqJHcyRRxFcMMYYYBI9TVeSBfnifc0TZxj+A1WbUEh2 +YhV14IUcGmS33mB5I1lVGXbg9AKbw1fSVnvuaqtTu1dW7DNPgU+fbfazE2fkBXO6rsgWws/JQkz Ny57j2NR6LD+6kvpgHSH7gJw31qKWeSWR5GO/eefetsdV5FydXv5s5MPB16mvwosi43QKxQLjuvW k+1S4CkiRGGfmGRVu3nNlbxoIomlc/6txn5aiuDblgGja3ZuCgGVB9a8lXhs9T2JYaNTSRmz2Nnc S7eYHA5I7mq9xp01smwKJUH8S81fk025iikkXDBerA54qsHeLasbEsORjoa7aePqJKMtUcM8E4Sb gZlxKk+1nUqwO3HpVed5YwglkLoGyAa2naGU7bqIYY5LrVaXSWZAbciXHIX+ICu6hiqcml0XfX7n 0OeqnH4lqRRp5rCCLahc/L2/WkmQyL+8VQ6Ag7epI70wygK5lQqfun6+oqN5vL27FLnOQxrlWHqu W2t9/wDgnV7SFr30tsVyz3BVHYsOmccirkNzcW1u65EgA2sj88e1MtGVndDtjkZsjd0PtTrmTYZP l+Y/54rTFzvUUFG23z8ycPdQ5ub/AIAwPa3Mh+U27HAVf4SaZdW1xb/K/QdHHK1XETxsXk6Nxz3p 6TXECZBOwHlTyKzlQXNywadzeNdSj+8VvMlu5oJbKNYwfPX7zdjUV+DqGnWs6LmWE+VKQOfYmpLh refLsvkSnG1QPlNMeWeylbGI2ZQCy8hhUXcX7yKlD7UdUVY5WWVkEZcr1bFFW4ppiuUuFLd1x+tF V7pKixZjcNL5kKqeDtDdQKsWWo24tQZ2Pm87wR0pqxNCzMu12J6k02GORC+9N5I4GK5pNSvcunD2 aSjsTwXUM15K7xKttAuVkPc1praQTxB2kVN3OQecVmoyx2q25g3Kx+fimE2cbOPs8uxQcfNwazau 9DS9lqa0luxQR2cgznHXJqxLp66daSXJZp3Rd2z1NY9mI4IzKGaESds5Y/4VbS8W0tW+zmSV7gEH echKhxd7FcyJVgF7YQXMcUKmQbm3HofSknsYESMu5jP8RBwDUUUosNNtVRWn2NiUrztHsKv/ANp6 ZcyKZA2V6BkPFTJSW2xSs9ytFbSxW7zxTyGNeE/2jUzXl1ZOgMgkLDO003UNTt4IjdQXLOqMFMIH A/CtSS1ivFR48ZZQQy1L0tzLQdtGo7laDWo/MEd3blGPtkGrD3WmTA/dAPbGKitbaGV2MRW4nU7S M/Kn1p19oUssaeWIhIDkhaJKN9NBR57Xe4+O006cDY6+wU4p7aQy5ktbog+9ZDaZcpcKjQssgHG3 oferMaXaSmCGc+bGu5lPSiceX4ZXFF828bFia2uWT/SbWOYD+IDmq0EdssmCtxCPVWOKfHrF4CAY t/OCB1q/Dq8Ow/aLdk9ytJqUd0NOMtmRRxiVgLfU5VbsG5qYDUoTiOW3nHvwaeken3Lb43VGI6g4 xTX0qSMh4bhsDoDzmpckVZrYc93eQ483TyfeNs08avagotykkBPQyLxUZuryKcSfZ2aFRggc5qWf WLHyik0LOCOAy9DRyq4KTsVNW+zy/Y7m0nR5FlAG084NWb+FndCxA2jOTUFsNPVEuRApnHZVwfyp YJje3zyS/LDF8zc9quMHKSSMq1WNODkyG/m/srSyikfaZz34K1iWUV3GshTZkn73Uk1YvZV1nUJJ JA7wpwpHXFWtPiP2YfZCDFjLFuor3KlSOHoexSvJ2vpt2PJoU5Tn7R+ZTjgmtmaWSQb8guuOQKW5 1G0knAwWHcAda1biJZIm+zxH5lx855PrisRIFiuJTGNxI2g+hqacqeIfNWXvLa2hp71NLk0T7k2n 2v26+xECkC/MR2960Lpl8wsPuJwM06GL+z7NYBnzZPmfPpUM482RYlye7VxY/Ecz5EVg6PPP2vbY TTlE8rOw5H3avEYPX61EUEIVo+1Ak5JbvzXlvV3PcjGyFkufLTax+lFhbfaZ/MYfKtZ8rNcXGxa3 7XZbQBGOMDmm/dQMmmdkUAE+gFOCGKILnDPySe1VjKsjGUZKr0zUeoXbJZ+XuAmm5A/2a68JS9pP XY83HVnGPLHdmbqU0vnC5Q4SI4RCfvVA99G0QlZAJGP3KuR2peGMyKsjMeQT932xS3MMcbt9qiCQ AfMCvzRntmvRqVaM0ueLaXY46NKVJcsJK/mYdzcZBWNcs3LADpUsDyXaLaqCWbnGOcU2Z2s55HYK 4dMD3FammW7WumfaZE/eOcKwPzJXU1Tp0lKOy29f+AYTnNSt9p6fIg1EeVHHbWxDIg+8ODnuDS6d aCQM86MsKqWJ7Z9KPIeQbjnJPbqatzxkKtgCwXIkdm/lXiTq88nNnq4TDqlC3b8yCOXzz9ocDJ+V fYVOzDG2ZSD2yK3bbRtK1WBRBL9mu0/hJ+VqdriXaWiwXlgpdQAlxGOCKylTbXO2U6qvY5tUaOcy 27lHIxjqCPpTZTuQi7hwyncssK849MVsX+lqsUC2SkzpH5k3tTrlgiWqtB5ZKZ+b+L3pNygtTSNW +xzM1k0uXtCssTDcvOGB9MVRjdo8S7jluuOCp9K6e40iW6jMsdu0cqHcpHFZDsxkeO5t1dG4bYMM D61pGXyJahPb/gEDXiTW5F3brIQNobGCtU59L85T9hkLquPlbrn2q89qkjBoXaUqcOjDDVVdXt7g JyjJ8wzxXbRxU4WT1R59fANPmpuz/Ay7mFhIvngqejA+tQgNHKhV9wHTNbMtx9pfbMA4PJPfNU5r BXB+zuMkZKntXoUsRTnHlfpZ/wBX0OOUpU3+8VvP+v1IlEb3CCUusRBBxyQ1QqziN1Q7gU4z6U4N IisJhk/zqN2lkTKjag4KiueOHkpqN0vM7HVi4uS1uQqrzLtL/KOfpSLcPbhhG+9GGDuFWrcq0TKz AOBwPaqzEsAqLnj0ronUlVrunb3V30+ZEF7Ompp6li1FrPKzbjANo49T60VXjRk4zjjpjNFc8qcE 9Jm6qtq8oal77C6gzO2B3GelSLb3SlAjFi/QD09TUct1Nb3kdtFGZ7eNcMRzuNT2uotEbgskhcH7 hHP0FcMua1zpSjcmX7TFkuRtUcsR0p6X/lIJJYVdDyDjjFMn1Jv9HjkURPOeVf0q9C9pfXMsMkZK W+AR2zWT2vJGiS6Mj8+zlYGW2ZS3SpBDpsnybnjz1pXSG4uZHa7CxRcbFGAvtmrEFrFJLJLK6fZw uFx/PNRzJDUGKtjGsoe2u1yBg5709LO4ht9lt5TkHJdsEk1VvrHybU3MEoaPAC4HLE9MVJ9hlht0 8qUrOg3TLnOKTd9bj5baWInE0MzNc2aMjjEm1etN093t5fL067McYywjmHC+2asRX91wAyyj+6eu Kcl7A277Tajj7xH8qbb2sTtrcg+yNcTl4kg3ucs8bED61INNu0PySZbsUmqwLrTpE8tUeJc9OlTJ plvIDJDcYJH8RpOb6hZNXRR07Ur2LWBbXFztijGZRMef+AmtCSWOSKSeY+WJpNxc8YQdKiawkJDC NZSDkswz+VSTSGVAk0DEMuJEccfhQ+WWqKi3HctSW1sbfz1LKp5zGeWFV7mURpHBbcDb5kgk5JHY VSgs7IQyPHeT2qRnBUNkflT9Lgmnvpyz+dACHVmGGfHQUlHzKuX30yEi3jktW+Y7mKHoff2onRhE TpzOrAkAu3y8UNDql5qltdRQm2SI4kO/crL6Y9anurc28UsrSxrAGLneMfnSioprnYpNtPkQtjeX jIBIgZwMsvQipZprN8/aI9jHsw5qjb3EF1Yw/ZLvzZp5NryZ5AHX6VPIWuypkI8vzNqNjoo6mpa9 7sUtipdw/Zx5tnL+9k+VV69aravO1lZR6fEwaV+ZGxgg96uWkcEUs9+wzFbghFJ6+9YYNzeXUlwy LuY7lMnYV7GBpKlF1qmqW3m+h4eKqfWK3sobLcg+0XMIFuvyjGNwHarNkl5aAmM+ZEVO8PwKgFlf XcpnldVYfcAP3qmhuWWAmdwpBxtJrXEVZSu4pSvul3NacErJ3Vtrlu11L7ZIkCrhgOWP8Ap2n2yN ey3G7/R4uhPQmqBEMkuLB/3svyvitowfZ4Y7OLoMNIw7n0orShRo80Fy3W3X+uxneVSfs27v9CGa Zhvnk4LHgeg9Kfpq7kMjjl6r3DrNfRxD7idfrV8K0R4BwfSvBqSvr1Z7dCkoRSWyCRTll9OlULif Yh9a0Z5AEx39azVi+2XgjXp3qYeZ0Mm0e3LAzMM56VpyocBQeT1qxFFDbRgdlHQU1X8xy5GCfu0l ecjKpNQjqRDZEgZwwiT7xA6n0rEu7lp5xNEh8wvnkcAVp6003FpB/D8zsvIPtWcb0eUTt2FeGUdq 96nF4anpHmfX/gngJ/WJupJ27D4nZhMyyrHMWBZHOBxTrjV4VZS0vmlfvAjJY+/qKq3PlNAZGG7f wA3UGqy3IS2FskS/aOgYDrVUsLTq0+dJ+m1vP0NKlZwnZ29evoWPsCahdQyKOp3Fc/pVi8nlZ9kZ JijGEU9cVYiWHSdNRXJMsn39w7HuKgaNDOzscxouQ69648VVaSpJ3S2DCRVSbrf16lnT5TEzXEiF fKA49SamSANxMcO7Zye2aorcpLaxxXEUmYjlXU44Pr61cMc5+cASxgZDqefyrhmm0lE9izcdDfXw vFuST7SwJGdyjoKdpV5dRahLbi58+yhBL+YM8Vz0OrszFDcPkcFCavaXqi6bcu5jWSOUYdT3qlVh Ga5VY5JU5NO7ubNpqSXuoybbMQqyEyyH+4KxtSlu9XeS7ggZ7eM7Yyv8IFar38d/ZTlNsbSDEhUf 6uMdh9ap2evwaVG0NrasIGGGJOT9a1lJTSU5aGcU46xWpzr3l2zoZ5pVUnBOT0ro/sMVlJb3dnbr ew5BaYHJX6io5YtN1qyhihu/szxlj84+8TWReWd74alRorz5nG792crj3FJLl97ddxt82mz7F7xL baZLfbreYPLKMsE4xXOzwywIqywi7jT7m77w9q6TTZY/EkxhurHdOg3efBwR9RV15WnRjp8lpc+R w8bqFfihxbbmnoyoVXT904NrSCdj9nmClxlYXGGz6ZrNnjaAKXDqzA53DGDXR3qrqN20nlqjMc/K MBT7VRe3kUSRyAXKHkJIeVPsaI1Yvc1cYyWpkR3ScC6Tco4x3zQ9kdh+yzAkjcw9KmksEndTCQrH gxOeQfaqLJKrFWUgJ2Ixn2rsjWl11RwywfI703b8ioyFJR5m5CehNS2/ySuC24MvOKsfaln3JcL5 mFCoehWo5rRFbzIJC8a456HNdqqRrcyvZvvsc7bptcy2JtPWIyuZ5GTIyuOmKKrqW3lHwcD+LrRW M6U6cuVq/oae5U95Nlry722BRUVVJ5Ycmp2kPkxhWdZkbdvZev1p8eoSyb2+zqyr1INPj1i2Pyuh U+4rz25X2PSVu5WuGhlmSa9X7SccFPl21dNyLcQDSWhUKfnjf+Mn3qxE+m3a72ZAey9KmXT7KZwy mMIB0B5zUufRofL1RGkQvnNpeNbxhm3SRRfeY+5q5DdHzpbFtOJUDEWCNpX1NMi0RVbzoHKSf3up ojsbyO5kmW4BeUAHd6DtWblF6XLsxukrLeYW4V0W3mZiCuF4+6BU9mspvrlPkklkO+ZQfujsKheb UbeUlw0iAfKE7H3qgWt7m9WacS2tz0MkZI3fWi3NfsClb1NeW5g021Sb7A8bOxAjA+bA6n6UCzju bGGSABPNbzCRzUFjdwq8q3CO4K4Z5X3E+3tURsbWKKN7GW5iEkojWJHyB749KSjZ6bjb5tHsXoIV hmFvcQxRiUnE7uMk9uKZLbR22orFcTlkA3Ek4/Sq02iSLq0V1b3S3e0YMdwehHcVavL28sYJbq90 9JkV1CMnOR7ChrmejvcStFaqxaaxukleSGYwwLHkBj1b1PtTEur6GIMyx3Eezc8g6A+lMvtXaZIY JLeWBbkZ/ecEgdhVmzaP7H5DoeeZj2UntWb0XvItWb0IY5bC5cG5jMbN0I6VafTku8C3viuBhRnp VS4trKO4JWSSUqoJhjGSPTNEtmqQRXVvFMPMHEJGCPrVJLRohqXU17R7rTJDuiEkJUAqnf3+tY99 NbXcskU1tIYTyVdiAKtrHf21j9pWQB+0HoP8akXUkllW2vrYGVl3EAc49TRzNvUXLYowGzsY9tlZ KiyDLEHJI9qnk33DQpGu0ONqIOqipGitZFM9vKImjBxn0qFLn7Hp731wR5jjbDtPK++PetqNL200 ldu5yYutKjTeu+3qVNeuxIYtKtyAF5kcDr7Gm2aw/ZWQMLmUHYVB6Cs2C7W2uGknid7hyS4bpg9P xqK1+0WjG4jt/wDWSZ2r97Fezi6MnF0Fola22r6/JdDz8Eo0kpbt77musKoI2JMsoJ3JjAQfWs2e 2hfU4nuAQHyXUVZk1G2hiWNhK8bsW2D7wPoaVHe/vojChTzB9xh0Fc1CnWhLmS5VZ6nVUlT5WpPm 1LFhDBDPLeeUqovCJ6mp/NeO3eR+ZHPA7051RpRGpPkw8DP97vTFzNOZD9yPhfeuDF13VnZ9DfB0 f+Xlt/yK6WzJ8/8AEOTmtexmS4h2sPmFVM569KiVzBLuQ1xv3keslZWE1BzE5H5Va0y2W3h8yQ/v HqPyTqU6k8BOT71pfZhGgJ+gqZPRRQeo1pAxCqOB1JoN0trA9wcggYiGOGNOaMBViXCs/r/OsrUr lGjYqwCQ/Kqg5y3c16WW4d1Jp2PEzGvf92n5v0C2WW5iaaQPsJ5CdzUbadbpsZQfKc/PI33kP9R7 1Yhvo51dUZv9Xt8rplvWp57l5LWM3BieEDZhiAQvcEV0VKtZScdY+RMKcPd2a7mVJCIrkLOm6MqT vzwfSptFskuCJmQFI88McEj2qEpPc3CLEDtdtqAHgLWxcBVhjs7ZxlDxkYZT3rapVlGkpTetv6+8 55rmqeyp9ShdWcd3IQu7ah4VjwFqGS1uLUEW5LBznDcjFaTWKtfvDLLsjWMOATgMe9MvI4LWSAq2 0Nw0atk47N9K83mlKPPc9KNCnTtTimjMlu4p9yzgxiIjLjjIqRGl2qLbJA+fcTjiknhjkCmSRH3N gg96jltZ7eWYwSBjgfMx4FCp80eZaD53BpXLjXSXDFbm3jkDLlnj4cH1zTUV4x+5lF0FGSuMOB/W qaXogcxSDaQN5kxgZqR/MCK9spZpDw2eQf8ACs5Re0kaxqxludD4eu7W8hubKV/Ie4GY2cY59Kjn t7nS7xZLiD7hzgj5WrAe8aQeTdDzFLAccNGR3FakGvXyRiG1mNwgO37PcjJx65puEXFJboTg73g7 k8kNvq+qs6KsCONxQfyFSTwJpt5A9oftIlHlvDJzkentWaLxRIVkURueR6fgatWuoGG/iuJlEyoM EeorOEraSVn3IlB/8AmS7sdNuXuNKaaO6wVMRPy5/rWbJJYyafI91HNb6shLCRPuy59a0Lm4iiV7 vR7AgA/NJKN20+lSx+ItPvbpVv8ATsGSPZLIozg+oFbJp6XX6GVra2KUOsHSfD9kEhjdpnZm3rnI qH+37W6YC50+HHdl4wK1Hg0NdNFretcRfZVZoWkXHmZ9KxtLaEaXIt7p7y2JmDPdIPmQelW27pXE rO7sMu5NBucmOG4Rh9wk96xrguA6T/6RE/Poyn1Brds9Jsbq01G5Nz5VvE222Z+N7dgaoWkNlPaA 3V06SBsFUTOBSXNe5pGSirIxDYrKga1YYJ+65w4Pp71RLGAkSZyrc+qmti9ht2mdbeQyIp+RyMNV WQSThvtEfnRAYZkX5l961jJPcbjGaIbeVbgNvjEjk5LHg0UJZF0820Z5v4WXoy//AFqK2U5rZnM8 JHsWvsc0FtKFDh5R1J4T1pEit5rIySIzAfLHtHzH1NRiLU5LW48+RSzZKgHnPpU8d3c2UEC/2c5R UxkHPNczv0ep13XULPT47zLZ8pAPmy3NWk01pIoPIkjZQSFboXqpaai95HPCbYxSyHbEFQjPqTWx b2yLdwwoTuiTZEv949zUzc03cqCi0VUF/CwBk8tgcYZuv0q0uo6hBIwuIQ2zHOKWNLOAz3Gxx5Em xnkGcsfSrUsEou0kZTLJtx5Ybg++KylJX1RUYW2ZXTXFaXa0f71uBtPFSR3to8h84Et2+XPNU3S3 Ej2t5IqzzH5UUcxj0FAQwxw2s8m1nb935aZb6k01CDv0HKVRPTU1j/Z80YjRoySec8EmnHQ4XHmQ l0cdw1YR064gnkjysw25BQ8+1XYZ7i2KRyCRJNoOFBaocNLxYc194libSL6Bg8c6v/ssMfrUqX11 Zg77ViCMY6hT61aOo3UCRtdJ8jjvzj61INThYrGybD169R7VN31QJRvvYyU1VRPHLfkzyIfkVkwF otmns7iV7G7hltrhzKYbkYKnvg1tSx2lwR8qMW6bh0qvJ4cimztZo8dCDkCmpx2YNS3RXtNJW61Z b9p47diPnjgfiX0zVkX+ryQXMa2EiTqrYZyNgAHFQjRLmyiITZM38LA4IqIanewTok5kDKeQ3RhT S5muoublLfhe4guNBgeaZHZc+aWfkNnnIp0eo2eqxXUemEebE2JAwwxHt6iqc76Lc7nuLBULcSFG 2k570mnxaTZ3Bns5JXnZfLj3DkD0olGOr1uCk9OxKkMd3LHFGgWILmTnoB1P1rK1W8OpXuIRi3gI Ax1bFbGoSrpGltDGN1xcnDIR8wPt7VjWyNbQtceT5IB2ndz8x7ivXw98NSde3vbL1/4C/E8bTF1f 7q/L/gla/uBJKk0MM+9SPM3Dg1q2GoxS2zPGoAjPU8GmyR3M9lBPl0gDbNxxkv3yPSsm9hVbgNbS 7I5H2EjpnvxSfssTFUpLla2e/wB/6HSuam3OL5l1RZ8hPtA1DGyJyQVJ6mtSyR7WzaaTBuLk4C45 QetZVpp4m1OKJnZ0hGXLHg1sRSCa4ack+Uvyxg9gKMTV9jSSveTW/l0/r0OdQderyJWjuyJm8nEA +Z2qQ2+xVAPAqOJTLM8/4JQ9zsOGrw3c+hpQsiTcFyDVSSQ+YFUZzU07gQ5zUmiWxuJjK4+VelNa K5ozUsbVYIASfmPWnvKrS8k7F5NPuJFjUIv3mqtsVXCyErGPmdh2FRTi6krI5q9RQi2yDUbvyrUt Ep8+4+WPvhaq2dlbfZcqD5qffLHIz3FO8ye5vHnQIFHyKW6KO3HrUEGmN532dppCZ87ip+Qn619A 1CnS9kp8r6219bni04Sc/a8t7kdxawtmd5CpwBlf4RUbRWaKUWMsdu4M56/WmSWjx3sdveySeUQQ COBx0p8Vit/ciHzNzRsMvnAI7CuhxcYxhKq5RtfTt0M3NLmqKCT8zQ0O3eOKS5mVWdxlUPGF9RVq 1jectKY9/POPvH0FWJA0uYYCRHGMEHqD7H0qm5ZNwy8UhGCy9xXk4zEqrKx05dh5w/fT6/kN1s6t LaqLOwwScFzgsPTFGhXFjdwGK6VbfU1+WeJ+C3uKkguZrNfMiLyM4wryvkA+4qC+Md7YtdatYRr5 RH7yI8kdyD1rktZcrR6ad3dMvzaHG10JvOCwhcJH0APrms+a0WGF3u92N2PlGS3vio5dFnjRWsbt pLSeP7kzFlx6g9qg0qfV9LjWK9iS8sWb93MrfNGPf2ppXV0/kDSb1QRJbX0xiXe4IPyMmCKiktJL VPPhmJlf5NpGdmO9ac9qraw9wjlFhh8yQg8Mewqu+7+yxPJIyGUFljIyfaqU7bESppmfPdCMsJ4w pEfMo6k02OVLiMOzhmxgDoxX1q8I/Mtt0iqrxru2t/y09aoXWmxlWuLVgo4BP93NauKdrq1znUpX stbEyXLQJh7dZI1GYxL1A9qnUI0itZzKElHywueQ3cZrOluSMrcKWiTARhyT6ipGCzcQSRgDnaeq mpcX1No1k3Zmxp2szaY5R48RStiSKQfK3brWxLbLYW7ul9ZRu+W+VdxGegBriUvXkleGcNNGww0b nofY9qnCfu1a3IG7KtC7cqfQetPlstBOCm7o63T7pda0+2+2iK5ltpSHjkbaWX2NL4gN5pEE6QqJ dKvI9kSJ0ib0PvXJWEkT3BiuJGjjJ5AHzA1pT3cUFqsVjcXLgSBykv3cin7W0WmYulaQl7YyIlho 8UTzxwAT3McY5Oev6VFp9vDEdWvoo2EEI8u3R+u9uADXSadq2j300lwZX0/UHYOzZ+RyO2fQ1led HLc+WkiTJBK1zceWMK8h+6o9cVppunci72aMPUJYNMnWz+zxymNB5zN1Lnrg1NA13Z6abzT0t2t7 lGEsW7cyAdcimaXFLc+JcTeVJLuZ3SQ8N/s/WovEUGn6fdLHpySRO43SKXzsz1Whbcw3uomPbBXY lH7de9FRrC7TMIY2PH8NFFi7iyQXu47oySx/hapvtE9qmwidM+vIFEV3dwIJnZGB5I6YqZNeBy0k BOOpByKT5uxokl1CLWpNmC8asowHIwaszzW10kU1xPLbXcI+WWLkEHtTU1axuspPbRjnutPiTT5g 22TylP8ACD1qLpdLDSbvrcRmkgeLzppL+L76AYAz/tUkVqZ76fU3vJIGK/dVs7BThoyzkmO4Oz+G pF0q6iLvCyMSMHIxj8KXNG2j1KtLqtCJI2t0tpbAjUTbsWmLjD/N0xVxdcQELPYXEXfJTJ/OqzC+ t+HjZQB1UdffinW90sk0DXNxKBCSxXH3z2/CpklLccXbbQj1O/sXuLZbW2eOeRgWmmyq8HpW3b3v mm+8yZY7eIgJP2II55qAXTX5KzpaNbZOGblgO3HrTmtpr20ayuTZR2bHaVQc1Ls0k1sUm7tp3J4b eGOHzkeW7VkJDF8hhWKsbxFvMUiRXBO7qF9BWreJLp9pZPpMX2i1tm2ywA8uvtVgavo+q7S8gikx tMUw2MtTBte9ugkk/d2ZTZGivtqtKtqxHu59SKuWk91C7LEHMfmfIXYZx71LBa2B3BbvLscAh8kD 0FQjQnjad54lmUnMUasQQPc1U6sZtu1hQp8ite5eGthCxnj2gHHPf6Vet5bedSzptZxkBxnisC48 iHSkMts0TBwVgJ5LE4AzVqYwwzXDLI6NBGDJg5UHHC1l5lNNFq60aC7ceUoUn+JelZFtahL24llc Sw2vULwX+lNhu7pljMM20zD+HqvrxUHiO6+yww6dblS45kkU/ez3ruweGlUqKJ52Oq3pckdL/wBf 8AzZ786lqRnupGIQ/IB6Cp7S+jj1NkebzbeUgjcMgH1rPnKR26IJN0kYwUC/1q7bCGS0UIhLL196 9fEVKcafM4vlasvzv89znoU5JqEWk1r/AMA17iwJgIZkaYnKndhCP731rEv51XbbIFeNGzkf36uX eoSGFFKAx/dZh0FQadbxXN0106CO3i+6OxNcmFpRS9tLVL8/M1xNfkTjsadrEbe3W2bmecZdj2X2 qxMoG22Tv1PoKiicxb7mXhn+6PQdhU9tuUF5Bl3559K8jE1XVm5HbgqDhD3t3v8A5DiixxBVPSqc 0Y2EkZq3Lgtxwap3c3lrz2rCNz0tkVcmeVYE6k4xXTW1ulpAseeFGTisvQbIFmvJBy3CiteY72WB e/LEUVGm+Uhu2pACSxnZSVHC1DqW+OAQRjEjjfK+eMdhVppljDyuwSC3GRkcO3pWNZltSV52kJZn LPF0CivVwVFUqbxE9keJiqrrVlRiW7eQQ2svkqrRbcMB94N61PK/mRKVtiIXxHlON/q3saz2TZOr WzCM9MA5H1NMt2N0z/aZ5HlXICq2AR64rT2UZxlVjPT011HzuM4xlHX8BdRm/fGOOQBoeIw4zvq7 ZW4sbBpVQGWb0GQx71Q02D7ffF5Mi1hbCN1wfU1qajGJYm2nDxEbRFxu960xMlhqSpLfr6/8D8zn hB4qtrt+n/B/IqRGcSmKGVN+fu55pRqbOWE0Pyqdu7GD+VRtFDKpjiUiQHIUA7gfX6UzUSzXfyQz s+0Btq/KT9a8mUI3te57Mb2ulY0o4be4QtFPtyO9QtDJFJClwN9qmched2exHpVG5OyP/St0DHGM fd9vxqWGS6to2cOJ7dWCFs4IPp71PI/s6jUl9pWI2+06FDMtluvdJlBzCD+8t89SvtRpXm6rpptP t1vPaqNuFGJsehHrVuOaOQncxjlX8DVG90wSv9oSPbOOk8J2N+I701UUlaW/cfK1qjUGlJa6eLWJ 3CMRueQ5Yj0qpeNLPdGIBPNjH7tAf4PXFU4brWY2WMSRXoPG2UbH/OpV1N/tJlfT4VnUbPM85enp T5ZJ33G3Fq2wT+b5Ms9wmBbQ/LGBjJ7fWoFt2i09byRWVmjzJEgyc+1EDazY2NzLNbpeRbjKjq3Y 9se1ULrU9YlsodShsWSNG6L/ABr3yK0jGT0uvvIbjFa3ND7M7PEiws6um8BRyo9/esm8sohMyRMU y2QCcE/WtmZrWe2TU1a4EEqguFcrs9sVBqtpHLbxJGjEDDBurqKcZuOhEqUZamNFOykQXILOSfmX jb6HNSR+W0RMbedzljnkN6irMtsZQIpMCYN0x95e1I2mG0ucsAUjwf3Rxye1a2Uo8xg3KErCpqWV ZdQjEsaj+EYdD6571NHcs8QNmDOh4MTffX3+lZtw6v8AvZyN2/AVRyR71GRIrkRnG3nKnB+lJxut Uaxqp6P/AIJpIyszIw2uP4W4IrQ0F7W01mP7WdkLgjd2ViOCaxDeptSO4i+0FRxIGw6j+tTbGw5h mjuExkJn95j6etQoNO8RyjzLQ3P7L0q2unjM7ajetloxG21M+hPrWbfanGYJIF0mCFyCGLAlgaoQ XSGQFGKjr6EVpt4iu1jZGW3nXGA8kYLAfWmpdHoYODvfcsS+GGk0mxu9Cn815VxOrttIP40VjBdS uv8ASzHO8TfKpjHH5Citfd7Gdn1ZUaS3Eu26wXuG4j9u1IzKzvFBEoiHGWOAx9BVZZI5LgzN+9lT PzNxtHtU8SW9zja7xZ/hI4H1oSUXeSdjpbbVo7li1tI7uVrTaC4+YOBjIofTVWWSFUndsjJ28A/W nwXcOmakYpw0Uax/u3wSHP1qyNSe6tkt4LoS3LShmdFwET0/Ks25KV47FKMWlzbkIs54JQkUoY4z tzg49asJPeCfKSEQouXdh39B61PBq+kTS3U6OI5YvkZ5OCw9qrW89rDaS30kk3kk7USRgd/uKzal bVFrl3TJl1qbIMkQwR3q/Dd2l5GD5RDD+8uR+dU7ZI5LRbi0ilmFy3KP/B7/AEqSXSGETQxP5cUp Bl8tvmb2HpUS5Nti4qVt7lxdPsZ8sjJkcjaehqnLplw05NrKST60lzbm1aGCOCWMP0YcquPU02S4 uNPVWlm8vLYG35t+ewpLmWzJaW0kJFHd2k5lkR0cvuBQ5VfwqSOVNQvZJNSjh8pugZclfpU7atJB KkU0e7ccAKOTVoXGm3oCz4QnjkYoc5N3a36iUIpcsX95nvBpt0iLb6fKpiYMskLYcHPp6VefQpbj 7SllrM0cEx/eKfmKt7Gnf2HFIjf2fcnnnDHNUJYNQtn2eQSq9ZENOMr/AAyE7r4ok+m2VzpWmP8A 2qd8Vk5lErvu83+79KnsRBc6dPEZRJcODLMVPy5bpzUU+qx3MUNjG8jsCPP3R8Ov92rc0drZ2osb G3EUb/NJt6ovcmh3lo92VdQV+iK2l4sbGXUHC5QbYm77u/FYtkBeahJc3C/ODuLOcACreuXQupI7 G3KmKMcugxlR3NVmnNtM1tKwmt5Y/lAP3R65r2oUuWg4R+OSv8v+D+SPIjLmq+0nt/VvuLkUkfzs yr5ytt8wx5jUdhn1NV9UtjZSGW2cKk2NyryN3oKbLLJEklunnGFiHwGyJPTB9qhuZjbrHG33XcSF iclDXPhJWqxW6e68jetFuEnLRrZobI10sH2Z40RXPzZ+99a10t1QwW6ABVAZyDw1QQZmaXUrpDyQ qBevt+FSyh7e2Gz5ppTzRjqyivZRSXe3f+tDPD0vbVOaTul3/D/MkZ/tl/tX/Uw9fc1oPJkDpiq8 Nr5MACj5x1PqaVz+7IIIbvXiy1eh70I2RFJIPMyD0qn5b6heJCv3c5Y+1MnuQsZxyTwK19GgW1tT JKf3kn51b9xXG9dDUVI7W3CqQAowAO9Vm3JiOMgyynGfSo2m82QIo+Ven1p73P2O3a42MZZAUh46 nuaeHourPlOLF1vZwdt+hV1CeIXCWnzNb2/LqvIkeqK2k6TSSq4tzIwJR/ukfX1p1jH9nYyuWkeZ tgKn7pPU1cKxS2REkisEcr5YGQw7vn1r2quJ9lJ06Vmlpr1+R5lPDrlUql7t9P8AMos/2ecQzHiT qwGOPWql3AInVI5MzsdqMvGV9TWlLGjWpaYJO8YzDs/u0zSrYXM7X0kYjUfcGMqf/wBdbYbEtR9s lZRvfbV9Pl39DLFQjG8Hq3t6f1+Zdit2tEhs7dSZNuWIPylaTy5FbNwxEgPyFeBUi+fE8ksVueF3 kg9F9KF1BZ0G9PxxkV42IqVOf2jWj79TvwdKEIcjfvdSLVLuS2tYpIYzI8cgE6J99o++D3pv9tWc tw09vqH7sRkLZlSCW7fjVpLKJmE1uxyOgz0qOa5ubOZJo9NgmCr8zHhifY1inCWljtbknqR6Q95q Blh1WCENAAxVeeTyM+9PutK3vJJHMYQwz7L74pJ7Ge51B9R0S7EM8igTxSj5G/8Ar1my6trF1Yan BPZqn2dSJLhOhX/ZFNwbd4Owc6t7wlvGZbIPNO0sjMfK3DHyj3qdbp7XocrnhX7/AENWlSG80iyk swrxIq7SO/rUVxG0ts0MkhEMOXEePvH0zQnBtqRE1NNchL9ptbtSkq7ZAPmU8frVCfSo4VzFbxSD OcNnNMMawTobmJ/LaMMYVPIJ96f9rntmQSFUQ/cR+pos4/Cy+a+kkJDdzRH7zJInSLHy7a1kkS4l EizoQBtKbsAD3FUo7m1vRtkGGHv0/GobjRYmBfYJXHQng/T3pSak9dAjeOzuR313FqEp06GN0jhl DPLj5HUc8Gk+1RxSvNOsgluX4CjOFHAqOXUUs4vst63ljqmF/Sqt3dXZJuLCcS24IVolT5k9x61o lf3egudb9Sa7a7e9MXlW7AgbSThsfWnSJ5HPmSDB9M4qtBqrTyIInG+S48sRuPnVAOuPersjGbWO F/dW64I9XNDTi7MaUZK+5lzsXl2zjax5VgMZqv5UcbzNGWaUD77Hp6VoX1tKJ5JX5B+6R/CKqpsg miSNxPGWBIIxuHcVvTldbnPWj5bFcEvKAqfMVyzkY5qvvMUizRv+8BzuHY1oTA3dzJ5ETbOWWIck DvWe8G1U52xhj8g61do3sYrnSuT/AGzzwwvsnOCJFGGSpUPlNHPbg3UYO0xsMMPqPSsxs/fmBQM2 0D1FI7yRy4UkBerKe1NxNVVUlaX/AATaXWLoTOY7t4v+mY4C/hRVGO8jnb9/Ak0iqBv3YyPeily+ ZLjHyFEdkxIJXrn3qcackikwuTu6qTwapBtxS2jRNwXc7MtOhgzbCS3uHMrttRc4B9cVLTXU0tfo Wfsl5tVM5jXoDzT/ACG3tL+9jfHzBOAagW5urd9rz4df4Xq2moymNWIWRC20sBjn0qHzoceUSFbX JMlssiuv3SvOfSm/2fYzKI7m1MEZ6ES5Kn2FacGr2Tq4eBl2Dk4yBSJFpt6hdGG5uQc4zUc8l3RX KmipFalWSGG8vmZZAquE+XHvV6eW6iSSXT0jmjt+G35zI3fFTRW1xbRFLWbj+EMOlQXFvqVvFGkK 8JzlDwTS5lJlO8ULY+IJ7ceV4hglgLnMcgGUwex9K0gdPmIuFmgbHRgwNZiapdkCO4jRosciRapa jpNtqrRvp6w27quJFJKgn+8KJU05e9p6bExqNLTX1N63tnvzJPaAZgbYzzjAK99tVJoEu5jBJatH aFiwuYmBBA9abBaPHaRx6Ze+eI4zFcxSt8rZ7rU+nT22m6P/AGZp/mz3Kg7CUJXcfXPapaS+EtSb 3CBxI2/TraVEPCSq42keuKtxareQeZHNbtIY+d44yKs21qxtIjcNGpC/vDHwoPeqJtbHbM+m3KzT op+VpMkH6Vno7lvYDdWN4Gcy7JAMlfusKY8j2Gnvd3DMLiVcRsDw0fofeq+m2iyTxvcbM2/zlnHE ntn1rO1CU6hdzPFgQxv/AKstxn0FengcNBz5pv3ev9eex5eLryk/ZxIra3lubeSeNXLFsuV/u+lO tbOG8LO+FZudpOKlMVwZXjindGRMyoq4VV9veoSqwLHKkzS25b5iq4KmvS+sOvCThUtJ7JJ7dr/L Qw9l7NrmjePV/qLdK1lFGYZWkXoc9APQU6K2S4ukS3JdmAaQNz8tM/tGMSeb5ZcBPugcE1d0+D7H YF1z9puPuEHlD3/SsYyqUqbnW0f5+vp+YVXFtRpa3/rQnnn+0SqEcG1tuEIGMnvVm0UXQa5kHI4j Ht61mjKbLNejHJP861oztQKg6DFeFWm5O57OGoqnFRRMXK4Hr1qnqVyI0G373rU0si+Qx6EVh6jO zQRKoyzHAHes6cbs6ZOyLGm273t8Bj5QcmuluUFvGBxuPA+tRaDZpZ2oeU/O3NFxcebMZtuEThaU 3zSIvyofBaNI8cCEbm5dycBRWfqskl1eNLbFEt7ceVnd0b1FWrqSRLdY1x59z97JwY196yVaPT2n WFxK/fvtH0r28FQlCm+T4337bfI8CvU9pV55/AvzIIDPYEsG83D7WQdwf4gasxXIKtHZ2jvEWxIH PUentUVxehkKRLL5YwELDGGP9KYY7rTpDvQD5dzENw9dLoTqa1orne13a/qkCqxhpSk+Xr1t94+U NqF7FbRqsIXhlRuEFbjJHaNDa8AE7cK2RJ9Kr6PYtY2RvJT5c0pyCRkfQ1Fd2DajChkk8gq+6CWP qjdq5cbNRiqFP4Y7v839+i8gw0fbVfaT/p/8D8y9PArzyW1rdMs6DLxN/d9M05tMYiI2rRv5jfvX DcKv+zVMLrrB4rhrFwV2vdIMNj6etS6IdPGkyQaY+IFYq5Z/nJHU89K8ltpau6R7XIm723Imje2u HCTchtvHT8anh1BtxFxhogcb16ZqNNTtxobz2jNIwcxI8gyWOcU828dxdTW8YyYUDyt2LkdAKSUd eZE2kvhH3lnaaku2OVo3U9UYgE+9V2N1pkaxxxl4gfmGdwb6+1QugaMGEsJ4xh2B4J9qsR6hPBGn nDzE6MR2PvQ+aOm49H5FL7F9jlafQbr7NuO57SYZiJ9j2p1xr0ltC5v9KmjlQZUxfPGxq+Y7G93o A0cg6leD+VVHa900HyR58XqOcfhVc8Z25lr5/wCYkpRvbbyKGm+KYNRS4lntGhuoELANyPapkUr9 itdokkVGmnZhk89hUKLHcaoLia1Es20ZZPlDkeo9qsXlyYLe6vbKOR5WZRKCOVT1WqlFJ+6tH+YQ lde89SruaOER7QApJAI55q0bkQS4gufPUgHcB8v0qwlxa31kz6ZcRedIPvNyw+oqpLYukCKnlm4A w+OFYfT1pqas4yWopU5X5osJp7e9ys6DOcfN/Sq/2OWEOIG8zd0IOCnv7024iuGk/wBIlhjEg4jY 4/KooLmS1cxq3mIPU9PxoSaXusbf8xNBMjTs72yfakG1ZcYZv/r0y5j1E2MkVnBHG7HJbfls9/xq Rri3vl2SDaeuehH0NUZ9JaEkxSPIH5yWwxpxavqDvy6a+g7SdSljY2GqhorgcwvJ0kHoT61Pe6cs rFovllB3H0z7VRuZFuYxHdjeikDYww6/7QNPjnvbFFCN9vtxzj/lqg9PeqlHXmjoyIyTXK9SIfab K4Xa7q3I3LxweoNNH+vddoXcON3Ye1aEF7a6ijRxuN3dHGGU/SoptO/dhdwfjGW6ijn6S0CVN291 3RSubaIQRSCcFicPHj/V+n1rO2Ntdo343fMT/hWo0MsDB8bwnRXGQarRzrbXEsrW8bJIpGwfwE96 6VJPbQ5vZ/zMrQyLGWYKoBOAT1P4UUq7dw2/OAPvgdaKq67Gb5lsy2+oRyK1ukb+bJwuUxU8UEUF 6m9yAiiOIDu3fFU2uZkwqF0RerlcsaZPd293HHFcCYuhysg4INY8v3HVz9zbmia3tprohSVGFLLz mobcS2tvBHMkRhI3Mznncewqg6pCIWjunduoSU7gfwq5HF/aAVtTYlUOUTG0ZrNxstXoXzXZOjGQ JFJbLHLM+DtPylR3NWbqWF0lRIyYI8IhjXnd/hUwnMcM0qorukW2JfSsqHV47XT0/wBGuUmLYOV4 3HvUJOWxTaWjLa215Bam4h86Mr1V+d30qS11S+hhMk8LEZ647VMsVwo8k3TTysNxwMYBqK3a2shJ O5aQRNtdmfIU+lS9U00Plt8LLw1a2vdscoRd4/iFOk0aB8m3n2DHTOQaoPZmTa0cKGNiWZycFPoK h+zzIk00YaFYx+7kLcufpU2XRhZ/aVy7JZTWZidU+dRtV0/i+tJDe3cdyVlZjuUgjGOv9abDrF7Z QeZMElRVDHvj/wCvV+21W3njVruAoWGVDjiqnz/bVyIKLXusqQGOxtRazTzXgUbkiIwDk9D60ran akP5GnJBef6rKjB+lTXOlw3KhrG48th82S2QPxqnp9uLeGa9ukLxxEqCh58zsxrSko1F5mVapKlq 9ia/vF0jSja28nmSXGN8bLzG1ZtrbW9tdRLIzLM0ZYF/ug1VWeS5vJr5l88p/C3Un1qNru4vYkSb YwjJKsR19q972PJT9heyfxa26aL5fi2eXTbT52rvp+ptwnd5f9oGVgVzJ5DDLHPynA7VFKJWRIJb ciB929jgEP2PHtVS31SKCRJmiY3KJ5RdeF2moprmPyWhtllzI2dzsTk+xrg+q11bTTv09Ts9rTu3 f5DrWMTPHE65itiWkZB1HrWwkqSyPdYATbhOMZHrVFIBbW8FvGfnkXezqfur3BHvUxYTSLBH8qDl sdq58dW9pNpPT+vzKwlNt8zW239fgN8lixnP3m5H0rRtpBJbbsjIPSq0jjHX7lV4JPKuCgPUZxXA 1zI9ZKxPqs+y1+VgOeaj0S2/tCVZ5F+SM/Lmq1zuv7tLaIZLHGBXT2dtDYWwixu2DnFEnyQt1Ybu 5JdSBUESH5n7+1QRLGZPLkfEUQ8yVj7dh70jOxJkCDd0VSe/YVS1O6S0jGn4bzZD5lwuM8+lb4HD urPbRHm4+u4x5YvVjoLlb/UpZZzlG5B9B2BqOG0kMct3FHGkcJKzMv3lB6fWs+K7kt2dpoR9luWC Y7pitGS+tbaQus4adiNpUEhf94d69OvRq89optNdNV+HY5qVSEYLVJp63/rqRz2n2pJC7GN4BkyD kP6YosIGvtXjiaQzQwKCxPHPtSXF79nt4fsjpNGuSS/G5j6D0rU06yfTdHaXIM0ufkI5BPce1VTl OlQ5qm2vKu3fzMMS1KbVNau1/Pt/maFr5VzO6qwaKPjGPvfWnzafEZFljOxh0A+7+VcwsFzGu8SN ARlztO7cKsWniaWFgLiP5cceuK8epzSbkj1KFKFKmoF9rW20hzdi2uXlGfkjfcr56kiqCWGmX+o+ a1g1oX+8wlwGP0Fbltqdter+5lAc9QaH02DzldUCOOQR0NZKbV7m/LbYwrTTLjS9ttqEtsLKCRpY MNyxPQEe1Nk1Ww0mGWWe7V5JXLsY+dx9K0tUWSEIV06K6I4Llvu1Wna3ubEJJZ2uR1Rh8pPoD61T alrIalyqyI7kRahpcc8JWMzDdFGzbAxPrRFp0FpFvUE3KLudGkJx7gd6o6xpd1rZtFMA082rDazy AofQACpp47i01KC71R4VmuMWqNGfkx/eNNJ8qSffQHK71XzJwUnPmK21gm4+ZwT9KRb+aNcttkU/ wg8ipNThs7F0kkSRmb5Aq85zVeSIx3UUARSDG0k3P3Ix0A+tF4ySSWpmoThJ66Epa2vhtYGNxyD0 NOaA6fE043yKB8xHJP4VSulMkNrO6hIWOQGOCvoM981J9tkt5PLVmVl5MUg/r6UuVuOj0L5knqvm Z07WGp6pGqJ9nDLzIimNw38qctlevqdost+JVhJcYHzFff1qaa4t9Rfy5lClumKim07ayzbXk2DC sjYyPQ+1aKXR6fiFupPf3mlNMFu2iZlOORkL+NPuLOKNYzZxqi/e3L0I9KfbCCeIxfZ4lXHzIQDV K81g2N6YLizMMAAEcp6P7D0qIp3tDdDlyte91ILiKSSJ5mQlBxtiXqaS3kny4TEgh5fdyFqe+vVS RphM8UcAUSCPlSW7fWoZrOW2mVraQ+XMcse/41spc3x9TLk5V7hIbm3uxsmAViOAf6Gqr2U0cnmx vuPbnkUl1CkefKiJRFyZm6lvQCmwTyw7jDLGFUfMsh6/SnGLfwilNL4yCZobqQfbUPn54kjG1wan Q3tqpaCVL6IdQeHH+NS+db3sQ81djnoT/Q1WmtpYkKwncnUDOD+dUmmrMPeWxLHq9rI22Tdbv3Eg xT57SG4VZFHOc7kPWs5bjC+VdRiQD+8ORQ8Nxau0mmyKiOMmF+n50ciT00/IOe611GatLPZyRlGU RsOABzmikuPP1hY4jatHLEMuf4T9KK6qUoRilPcwmpN3jsSw3b5lZoN6qcHFTR39k/DRlT7jIqCO TbM7ZxFFwB/eNRQRpLJIY1kQMDknoKw5VfU0fMtjSW3tJBujZd/bBwaf/ZUk24CZs4zg1kxqi42z By3y5x0q0k1xYyAO7bezg5FQ4tbMd77otR21/bSK6fvAOoHepf7XvI7xXuIRFAODGwzn3pLbWpRl pArqDgnpmrR1C1uziXKn35FQ731RS5dkyqZA97Le6dqBR2wJFcZWpZmlk2RakyC1LBy1umRIfc1P /ZllccpjJ7ocVG2kTRE/Zbhto/gJ4pKcW0mNqS8xyyalLrT3kMRuLALtWI/Lii1vrRbe4WaGe3Mb FpI2BbPvmkkuriK3SOSWaFk4O0ZDU+2v43tJI1n/AH5PDyjj6VMten3FRdnuWLSaI2CPbxLCkrZU y9T+FWdSt7fVYsSTMI4hueJDhiR2rP1KxfUZ7QXk8FpNAN0bIePyp00QsPtMtzMZ7ydRkoMDHY1P LtJPUrm6NaFe1jNzMBbu8aSHaQOy1J4iu/KWPT7bbnG1mTo49T71dsYE0nRHv55ikxX5CBkMp7fW sbTfNuriWSfcqyDeAMdB0r1KEfYxdZrb+l/meNUl9Yq2Wy/psmVbyEhrSKJPlAYCqYD28yrIB+8O RxxmtVDFtk+zFUMiFmaV+ZFHVPaqTn7TaLBEhRh+9JPOB6CqoYjTkqJcst318tfI1nBX9xu8enT+ mR+TIJ2gDBlYZAI4Wk08KzGa4YrFBkKccZqsoMyqxd9zkhVB5A7k1pGAHy7SM4VQGlIOQ3oKqrFY WEoc136bf1sRzOtJWViZXIie8mAEsvJUDAx2Ap9sjLEWI+dzk1BI5nuFQf6uLqPerIb58qOnavHl fqexSgkh8hJ25AyOpqtKVjR7jow4Aqa6mHkF16nqKq2sT396kQH7hBlqIrS5q2WtCjePdcEfvJOh 9BWwS8h8lO3LH3p2wW0P7tBx0ApCjxQJGmXuZjgKKxbdSWhNSShEYblbeKS8nXzIIPlVc4LSdj74 rKs7maZpRcMvmN85fvg9s1LqdwJryGws1MsNrwA38T9yaUaVDcO8kkjSyHjao2hj/s/Svf8AZUMP R9nV+Jq+m54VKdWvUdWC0/AhdVklMW4hs79hxgqKbYzRw3UkiwxtBJ93cOQabLpQkhD2b7xg7kY/ MuKfPdma3trWO3AdxtDEdDWlCNL2fs6Um+bRrayWtx1XNT5qiS5dV5+RY0uzk1LVGlZVKxsVUHgH 1rR1J3u7UyW0hEEDeVJGpyQKWOM21pHa2qOJcYkDD/x78ar2srW0shwIeNuG6H3rixtXnmqdPZaL 06f5hgE5N15rTW36v9EMt5Uj8p7TBKHAJHLZ7H2qS+0mNNTWe3TcSMiNxlCe4qK61X7I9rP9nVra GX/SljHY9GA9BWtBe2Uty95Dq0Mls8fEJI+U+v1rgcpxkqiPWtGUeR6nM3NpcRs1wu2BS2eeMn0H rVu18QXFlKySZnRcBmPY+laFvfzahOsF/p0cTxAzRsTnA/hOKfLosckcspUguMlh0Pvj1olO8vf3 EoOK90tWmrWV4MI+2Q9VbvTLqxgmJyBu7Fa5uQTXMqhLaSN04UiMru+tFnrdzZyP5yDCnBLHrSqU bP3XcIVLr30ac+nuLZobhTPHuyDnlTTZX01dJFjqanyScIOWY++fUVoWur2t6gfdgnoKknt4JIt0 gGf4WHWslJr4jTl/lOesIrw7o9K1MXEEZ/1d5H936GqMupk2V9JM4a9eZYZFjBykQ6nHpW5JFd2y SfYdsrk5y3b8KrJeSRNLLcC28112nZHhvxNbKV3dkNNK2xYuLvR7uCBJr6IxEqYwD1I6ZqO4kmkZ 3j2pEuVyw3M5Hb2FQNaWc7Q+fZxBlYMhUAAn1qW7tpUaWeEbi3JjY4yfY0oqMJJSuW3KUG4WMS5i EskjRqsckZDMoORj/Zq2l+9sEUupyuduf61CbiGyVbnUJAJBlRCnX8adcSaebOx8iNSl5JtGTyta uz0tdGbUk007dy0VttQQhHeGT+8hwaikSSytJYp4pNQRv7xzx/SquopPaXKlm83J2oFGDgdqfDqE ithWDgjO3+Ie1TyO146obqJO0tGVra3tbi/ykclrBw5gLfK7DpVqLVt0jx3NvOlwWOEC5XHbBqTZ Y3/yuSknXpg1WuLO/skMlrcFx29QKd1LSQK8NUNsTLfWsr3fzZlIC54XHapZrXzXfzNht0XhVXDb qznsYr5QbWd7Sdn3uGJ2FvpVuPUzbkQ6rH5T9FnXlH9/arcXvH7gUla0vvKjy2rRbJHuI8dN6cZp qXZifEcySIP1rbH7yMFWWSM9CORVKcWYLJugQkYJGM0lNPSwpQe6ZXkeG5IMi4Pqen4VBcxTojLC FliP8LHn86c8KybFiLSQgbWlbgD6VV85rNQoSXA6M3Q1olroZXdveBL140SIBo9gxjPNFSWyrfSy T3K4jHyqEPOaK6o03bY4p4rlk0iGK4At5SWUN/AnfNWLOKeXTiZ22ysePpVPDyzs6Kikc/Wpor+R FBKfjWM4u10dcJxvqy3Gkht/KFqFC8B6vSW8kVlGilEUHneM1XkeK/tBE0zR55BB5BpFh1EoA1zF Kg+6WHNYyd92bRSWxKyCCMI5UyHljjAC082kLacszRN5khyoTrisua4nltTI0bM6yDzgB/CPStwa hpN+sJNw0RjxtXpz70mpIE4vQowK5mEUUckbZ5Lt0q0t9eWtw9vuWQqeA3f8ar2kq6pqFz51qVER 4cHGatyxpdS79+1cYGe9K6UveQWbjeD1LEWqJKu24jOR1IGRVhNHtL5TIGUD1Q1mwWVw8TkHypBw B1DCmR3Bt41ELFXB+YVnyLVwY22l76NeSCWBNrQR3iION33gKq2+dTvWdyyRx48zj7g7CmNq8tqR 5ihyw7dRU08w0vSzI3F1PzlTwwPQGtqNGTlaSOTFV0oJQerKOs6it3dpZh1S3Q7nYDg/hVW7uIla CS2lKMuRhewpttaq8EouJFhlblt55P0qO1VCWG0c8ZHNeylSjH2iTahuujv1OKMXFcidubb5GlFq 1p5Zkn2uCu3ySnQ9mFRX2obrVYobjdKMliFwAPSq04RI2Ro8sR6c0y0jWaERAHe7fvBjJxXNShh5 R9ok9HsbylUT5dNty7pEawQyX9xCSgG2Pb/A3b86n2NbQGRyPNkOT9TT5EH2lYEKtFAMll4DH3Ht TFAvJGZjwvC1w4qs6s32N8HS+33/AK/EfbxiOLrknkn1NO+6pP8AFSfdwrdRQ0qrnv8AWuU9PYrz z7oiv8XQVtaRbm1gUeXl26k1laXbfarkykZjU8e5roeY0AAwzcD6VFV291BHuSBzKxO3Cr0qncXn 2eze8YASuTFbjPK+rVYdTK6W6swD8u6/wL3NYtzP/bV++2QC3tvkiUDlsd67stw8W3WqaRieTj60 ptUYbv8AISwjMauFmxOxxAx9e5rWeZ4JpLeOESOV+ctwR6svvWXLC32ZgkYBDDYw6g96rvctNMtv dXT+UvKyDqPYmu1wji26sZa9U99O1vyMm/ZRVOUdOn/BNN7kW1vJM1uySSkKrMfmZPUjsaZoltC1 xNdzvmNB8ivxuH+NZkkElxfrBDNJI0nUk9RW9JHGsCWNv5h3clSvKH6+lFo4Wi3GV3Lytp/X4HNi Zyr1FSSs/wCrv7vxLVrdNlrnzI8yZxHI2G2ipobi01CIglQ3cGqmqabbz2trbz26faZSED56KOuK h1KzS0vlSC2bytgVNpwA3qa8XSb5r6nuRj7OKjFaIll00weY8LZYjGR/hWfJELVo5bfT7TzkPzFx jd/9erkVxdRwtJDmWON/LcgdT7VZW6tbzAkQo49fWlzSjuOy6FXUopp54L+3uha6kIsSKRmN19D9 KzNJudU0nXIjf3oeyu1MigDcpPoPStq4tJJYysb7gepPUj0qq0ktvOko2jYuxU7KKuFRcthOLui9 YBbiU3trqM7wb2ElvJyA39KpaloanzZftMcSH5pGkGapRoxupLzTLxLO4kP72GUZikPr7VZl11oo fJ8QaaUhk482L542o5ZXvH/glXja0ipDpbm5McV8jsY/MBWPgr7GkGpXFu+yRSEXjJPFaQvIpLuy j0ySJrTy23hP4R2+lF5plvd+SJFw+cZA6/Wk5K9pofI7XgMs9UtyGV22uOcjoatyQx3ceWRZVI6j qK5+8sJ7WZsWMwhjyxcMDn3qfTZJtqS5eNZuY0Y/MR64pTpr4o7CjOX20TXOnSW8Li3lYxnrG39K qrrMVtH5GopM27oAucVam1MljvXKjj3p6pDcwhmAkU9B3FCbt7+o0k9YMgji0q+tWPkosbMBmXgk +1U77SbOJ0sURYDcDdDMD91x0AqW40fCO8I82PvGx6fSoZHtp7IWNw7xxxpuRj96Nh3Bq4vW8Wwb 6NDDqN5YfJqto3mKMC4jG5T7kdqqw63byXTW100UTSj5LiIYB+voauW+sTQGO21c7dy/ubnHyyjt n0NU0nsbpHjvoI/NDNujKYLem0itVFa3j9xDd7Wf3kl1aSR3UUUtxLJE3+rcYOfxohup7Y+XIC65 4zwaLSQsBOLeS3itoiiRvydx9KZLA0VlCCCTu3NnnrQ+zE1Zc0S1I1nqI67X/I1VurS5tI8RbZ7f HCOM4ptzHJ5bTtEERF5PQ4oS5uo41jJLBwGUN1x9aLWfuu6IUrr3lYz1WGBlKTPbSsekZ4H1FRix uIblpbZ4bsH5njYYzWnOLa6+WePbKPUYP51SNnNbndA7MuckA81tGoTKNixczPPYpDsMRlOCh4Kj vWfLtnuFiV2AGFBJ4AqT7dIJGMmWIG0FuGApqlooGn5VpflTjhh3rWjSblyo5sVX5YXW4S5+0NFG F2RDbvQ4D+9FV4g2SqkYX8qK9j2+Hofu5LVbnBGjNq6LTW0Lsw8wqRSGzmVMRsGFUTM+4lvm+lSR Xig/KzCvGcJdD0FU7xLfzrGEkhZTn71SyXQiiSJJGZCMnPBWiO+dlwSGAHep0kt5ExLGBnkEVnK/ 2kXCUfssfFdRQJkZJdepNSQyWRs/KuI/Myc5Iwaqrp0cjZgcADsafJYzxL86F0HPFZtRfU2Tklqa UqJNpTw2LeU7dM9arRalBIkMOpWksckJ6oOGPrVJ5QY12llkU9D6Vo2F1LBb+dLseInHPUUSpuKt uEKvM+xLbPqMmoyzW8Ya1fhFk4IqR5J/JlGoQImD8pXqajlv5UUSJc5GeABVUyzXs6+Y+WfhfQVm otvYuVRRVy9pUMDBrq4O2OP7meQxrJvCNQuHk83ZGj8J1/Krmr3n2e2j0+FdrfxheQT61UCf2fPC GjDBlzu6mvYw9Pkp832nt+p5CfPPma0/ToXmtLWaNmkQ7kACux++fSqt1btDaieBGjwdpUDg1btg flChJpWUjYx7etRM4hCvNOPLXKbR0zXFTqyptNa+R2yiptxat5lUagsxUrEXCKd2ex+taGn/AOh2 b3roFnmOIgOzVSsIWnD2sagbn3M3UBferzOJLve23ZAuxSOhx3rWvOFNNQjY51GVWSg3fuISyxiJ eZZDlj6nvViGEwtwMrjFVLdmeRpz3OFFXxIQP6V5krrQ9inFJEUrY69exqnmS5nWOPlmOPwpLy4w SVPQ9Ku6JbvjzmUlpPuj2p/DG493Y17a2NnEsYKqoHJqx5iZack+Wq96ili2oAeCfTrTMq7ESMEg txvYno2O1YQg6skl1IxFaNKDb6EV7cm1tVQHE96eHDfdi9KoiMx3Ia3gPkMNoI43EVCN99qBvJhs iJyFA4Va2MJcy4WbbCF8xGfgFfTHrXu1JrD2owV9Nex4tNOUXVqu2piXP2myO6SL9994Ox42/wB2 g2yLbGZ5AYpFyw7qfQVdEImjmikBe2++WJ+aM9h9KpafatfTx2+H8iFtz5HJFdFCtGtFuKUXHVtL p0+dx1o+y1k7roaujW3k2zXVyu9sYHYqOxFTIxff5pJjmGGKnDEe1WmvohcLA+3y414YDt6Gpf3c 37xEUj+Fl6flXk43E+0qvm/r/hjTLcO3F1+r29P+DuYh0Jrs4sdTMqKpUQ3BO6P3BrbWObT9Gitt 7XEwGwO3OT61We0ktLj7VAg3k4P0qCfUNThlO1oPL7bhytccpOdlc9SLUNWi+dHSSGJFnmjEQwVj bGT3JqlqMCwyxrFDJ5S/eIOS1JNoRu42uobudb5l3LIjYXPpj0rPbxPqVrF5V1ZKs8PDo6n977g0 4Rk37ruE7NWZbsbySOSVYBIUU9GGcVba8t7tGhmTY59qka0OoW8M8M0tijJuMajpn1qhc2L2ewIs 120p2+aesfvUtRk3bRjinFdyZtOZYCbfa2QQQwqvazXNnC0BKFQf9W4yKdJPPp7llJ2qMbW53+4q f7XFcAedEElxwTTcp2SeqJUYt3WjKV5G8Vh5mmWscN0GEksa8CQegqzBrmn6opRJ/sdzjBjl+Ug+ lPltXCKobzB1znkVUvUt5rQrc20czA5BdcN9M0LlkrMq8ol3VJXbTEtY3DtOwjDA8n1NVpoIZ7md zHK0VuqwR+Ufmz3IqPSLCCFJLi3heOcKQiSNkD6U3Sri9ZDG9q8MUYLSb/vNJnt7UkuVO3Qu/Nbz IZtLgE08VuZ3dIwS7n7vt9arRytDJEu4qSOSeBn0q4t5BBINNvGJurwl2UenYZqaTT9PtbWSNIXL suME5rRSS0kZuF/hYkGrJ5jR3GEZeCR3pLiCC7jJkCSKe461jtptzb20U0tq3LZMW7OB25pGneA5 2mFTztJ6U3Tje8GKNRpWmi9PZSC3aPC3EB6xSdvpWWiy6c26zlUDp5FyufyatS01IbgkvPowq1cL FdK25FkHr3oU5R0ktCmoz1izJOtFcC+tZIT/AHl+dT+NCX1ibh7kXbEsuPLI4/KnSWMsGWsJRz/B JyKrJfTW8n+mwQ4HQKmMn61aUX8InOUfiCHVoLi3dNRDxOj527Thl7Gq+oa7bPswolgBG7sR9K0o b9bgN5qxqT0BAxihLKCFCscMflMSXBGc1ScYy1RPvSXuspXO+4WN0uC0EgyrbRhfbNQmeS1fYx8x QM5I5anLDbOYrWwfMUkhdwDwMfyqGSQ+U8s4BXf8i+1Wl0Il3W4lxJFqDxxRACQ9S3GBVO7kDMVj UrGnyqmcgHuasBhbwOwwXm42MOVHqDVKTLZ28qvevWwdFQg5t26L1Z5FWp7Wptoh9sxjZhjcT2NF Lb4Od+M9jRTlKgnaS1RtH2rV47FcJJbTNvQkZ6+lNkdonLKAVapheSo5DkMpPepxc20w2yxAEnqK zeGk/eWqM/rc4v3439CPCvEGRirY6j1otpXcHa2WHrU32KHczWs4wP4W71GbC5tWLRoXXGTj0rmc GtDdVqM9G/vJIr4LIEkUqV9K1Y9SkRBtfcCfumsCeRgA6AggcgirMRE9qrA4cd6zlFNXaNFTaV4O xsNJbXIPmptfuRR9gO3MMm5f7tZFvdSJ8j4Y/rVyC7TzAEcoR2NZOm18LL55L4180W3keG2aB4gq n+IirNqV0+za6bhyMKrDgioUeS9mWFsFQckmq+t3yz3KW0akRpwVHaunD03Ua5uhxYior+zh11Zn vcSNK1znBJ4+lWLeN5sO0r7ug9hTDBNKREigRVNBI9vJ5bAqcc59K7alWThena/6DhTSlaS0/UfJ Jd2CRlypBPyyL94VHcPdTQgzBdp4VFHU1MEFx5kZbCgcNmmaaGmlMjkrBb9Ce5rnhJSjztJSW5dR unu7ovWaNptksKAi5nGCfRe4NLcgLstYuuMtjsKYLhnaS8lP7xun0pbdHYs7cu/P4V51abnNyZ14 Wlyx13ZaRQoXA+UDikllEYAzzSBjGu01nXt1jIXr0A96yjG7O5uw6G3a/wBVEUf+r6sfSuuEHkRj Y/IHAAxgVk6LataWgLD97JyxrSkkXiMklj1NZVpcz5V0HH3Y3Y12IBbOWJwKqao5jhjsEZ2DHfOm Oc1N50SvJcMN0MA6Z6t2rNsZZI7mV5zl5+meoFelgaChCVZ6vojxcVUdasqa2W/qLD9tjmkmEY2I BuU9CtWZLm3kmkKFjvUEwKvH0pjyxEC3Ezbh78D61SluBE6yQts2cYA6muqH+0yvOnZrtp94Nuiv dldef6E17LKsG2NGQP1Gcsa1LSNtM08TT5Msg+Vgf0qlYpJqGoxyP9yPnJHerepSx3l3gyqiR+nS oqy9lS5LWZhV/wBprKmnp19P+CRQ2r3t6Ill8qTqWbpj3qczfZWmKyYaI7So6N7io9NtTqG8ozRq nVu7Vej02GKRmu5V2twpY4ya8qVSFuVrU9enTknzdBLbWVQD7YhznqtaWbDU4fkAI9R1FQR6ba3F vLCjBgeCynlaxONGvDCZfLQ8IT3rFJPY1d0tdSzd6ZdrMDHeT+SnQIa0YrxVs1icGV1/vjLGq0Gq bnwzLIo6stXpEhvULKACP4lobezKS7GLe6trKX8S2dhvtf4+clvxp9veyx+J3jvHEEUsIaGNzxnv +NPMV5bRyRwSsqNwGHJU+tRT+XPYpFrkcdzIX2xGPhsetWuWS2/zFdjLdbXUtdmFndyFo+ZY3GVb /dNV5gou2huNQJCucRiPBP0Peo7fT7/Ro7mPTJIZUzuXcPnHtWpYazY6nEiuI1ul4aOQYZT3pydr uOqBK+j3KdvdeUFaOcEk42Grq3cFxkSAAjjPaj+yoIpZrrBkLjhOw9xWdHbvawSS3jjBb5VXsKh8 sth2nEtXukz3gV7W7eN05BU1XvbuSztozPdyxXKjDSFch/wqxbJcQXDt56R2+0FQx5z71FeXsRfy roI4Pccg04t3SeoNfIqW1sl1OmpX0ySunKELt/OrFjrtlcROZXKXAcgREc+2KbdacoiR423KRkKD xiq1tMYZgzxxjB6lfmA9q0cYyV2QpOLtbQn0i9nvBdzTlhmQqin+EU/+yk2XErSGSaUYJboo9hVC 2spZobmbT78pDKSwRxyGqbS9XSQi2vv9HvE+UrJwH9waHF3bgUmmrSKhtUQMItRhBHADccVEZp7Z QS67uzK2citlYLZJ5Fu3glaXmONgBj6VWj0+3liYtaJb3YziMN1HrV+0T3M1Ts7orQ6krqBJ97sa tukd1ENyq6/rWPJbSRxPEibnLZYgZIqJLqWFx8xTHSq9lzP3WL2vL8RZudLbJ+ytgf3DWdIjwuVm knRR/AG4rVh1YO2JkO71FSzmO4jGMOP1FNTlHSQOMZaxM2N7eO3f7LbtHuHzMDziq8khuXSIcqvI HoKnntzBBJJDIQuMMvrVVW8q1LHiSUfdI5UV00KftJaanFi60qcLdWRTzedKRlmAG1Ce1JHAzlhu YKvU44J9KYjYdWfPHQ+lT+Zgp55Z+rMpOA3ofrXbiKkk4xjstn59TnpwUYPS7I1hO4lQwI4OaKdu aRRE2FI+cHOTg9jRULEVOrL9lB6vQryICWOME9qjjdRHgj5vWmySl5Co4A6U6OMry3OaqMvZwalv 0G1zvQfGvmPtzg+tWIbq7t87X3Dpg1UP3wqjmrkVttwFJJb2rSrVulNvfoYqipXi1oWl1KG5VTcw DagwSKfFpyybZbOUNuP3M1WSICN8qQG4b2NV7ZXEpETlWXoc1jFQqqWlrCVGdG3s5f5Es1pNYXJa WJiM9RTJxvnjMIyW71oR6zNFiK5Cyp79anQ6fJIk0Z2MvJWpnh5xSnbQ2WNa0nHUtGRNM0jqDI/U dway7VS+6aUc5zUd5ei7ugWP7sU37Qq3BdSTHjpWjpSVNwitWZUUovnk73NWGJo4pPLwQRlgTzj2 qneKssYKM26MfNnvUhmjkTdvGGHy4PT61DcXAEYT5d2OcdxXNS54zTS1OqWqfM9CNrdlhQB2Ly/w jtWoYRDFFaIeTzIw71X004zdv0jHyZ9aleUhHlOPMkPQVWMrSn7r3M6FNSlpsh0nzyhF+4nXFWEf Zz2qpD+6UBjyeSac0m7djoK89roerDRD7m42r7mmaTZfbrwzP/qoume5qmzGSdYxkluAK6zT7RLK 0QFSQOce9Kb5I6bscfeZYYCGHdnnHas9mYj5c72OBU1xqBuZBGFCovao1n+yobkNtdvliDDgjuay oUnOVjLF1/Zx8+hX1GdPtFvYx7SYjl2H8bVIlgCZHmfc6n7ucfgKpWzRi8bbIvnZ+Ut0JrbUPLPL GpR5GXLA9Pwr2sTJ05RhBcun3nlUKdoOXxO/9XM28sIms2kgQI/8UWefrVLzfNit4xH+8XgEir91 cJHbkRJ/pB+UnPajRbJp5fOc4ROm7vVU61R0eWeyd13HXVOk3NdjasrExWPlB9s8g5YdxVOfRZre XeP3iY+bHc0huTJelhJ5YXhcVbi1iRJRHIhY+uK8uvOcnzdDowdKMVeXxPUrHU4osW9qzRyjjBXj NSPYJqBSHV7pJCPmREO3mppjaagxBwG9R1qpPYPHIj7BPs5U55rlVumh6Oovhq8j066u9LuSYpfM 3RFz99frWvq8UDwGSa3EhQdMcmsS4ntL8Mmqx/OOUdOGT6Ulpc6lbgLa3CXcA6JNw+PTNVKLb5uo ozSLT2BltI2toxFHjcYwMMarfa5bWXdChWLod3GDVK51C/bUJXvIJ7NBzEUGQD71pxXNtdXCnUCS pj3KAMBm96tRlpF9SW1ZyJrfU1lkw5wR3FWZIra8AZgNy/dYdRWPPZwI0ckOUkYEyJnIAqquobET 7OHKg4LN3NKVGzsnsCqJxTexeMVzbXDSpl1HdaivIrHUgJL6FEZuA8fyupqSz1gKWWb5f9odK0Wt rS6j3naSR94VClybrUdr/CzBRNQ06QjSroXsI5MMp+YfQ01tat7y5t7e5jktnDb3SQdSOwqxPpc1 tumtX3sDnK1T+2LcuPtsKvKnAYjkVppLWwKTWjdjYitoJ9OuLm8XcJSW2k9h0qraaJDHp3mon7yX Jwx6egrMnl1V4XggdZojyFIwyj2q3oep6hI8kV5H+6jX5Cwwc1MoSUW0y1KLexFbz31reGOVY/Kj 4fnirUl1a3MpE0ewN2xVqS3QWYDEGdm3ketZGpzzuUM8YX+AECtIqE4t3szGbnCSUVdE01gwU/ZJ Pl64z0qvO63CC3voFkYdHPBH41FBLPaShQWJPY1Yk1CCfCXK7T0zilaSDR7aGZd6FHdQ7rOeb7RH yiOe3sa0YZWiuI7q8RoXCCJFY8k0yW02J5ls5YHtmqtxOLmNobwNsByD/Ep9q0vzxs3/AJiTcHt/ katxbW7SGed5IifvbTgGoL6OK4ktLS3wFkOST12iqMVxd20YU7b637A/fWnPeAzNfGJ4Vhj2qr+p qVCSe5bkpFSe3EbytbRu6oxQMD1NRRvcIUDIUB7960rV7U2ypI58yP8AeNg9zVW8kKwM8jbpJDkD 0FaqWtmZOKSuVnna5l8tj+7XlmFVrmYysWYk9l+lPyYoNp++5yfUVArENuCbhjH0Ferh4+xpupbf RfqeVUftqt29ENDFkIbkDpTS56YDEevanElF3bcLnuKVgG7qOOlFWo4+5yq3kawinrd3CGWV2JG3 Pc4oqOIFJGCsSMdaKfs09UkClbe4SRKJD161Y8pQAeaKKyq7IdPdjFjC3IxmtBF2osi5DBs5oorO r9n0G/hYk5LOWyQSecd6rvCvm5GQfY0UVrhP4rJn/DQhiXzU681JPbRohK5BPvRRXTBvmiuhm0uR sR7SNYQ3OfrVm2gQwciiiubFTlyb9TWklf5Ec9tGrqFyAR60420awAjOSeuaKK3qN/VoMhfxZI0G jURwxjIX271CyhrrBJwOlFFePL4jpwnw/MnaJTGetVwu2NsE9aKKmJ3lnS7dGuDIcll6Guibi2PJ 6UUVhW+IuHwlFI1KAH+JsE1n6mWbUfs5djHFwgz0oor08qS55eh4mYt88BJbOJLJ5FB3hhg5piTy vKqGVwMdjzRRXsUffheetr7nPL3ZWXkWDbpEw25+brk1syqLbS4xF8obrRRXj1G2ncvFL36a6XIF to9pbnKjIOe9CXUix7uC2OpFFFcab5Wj10l7RDoVDZY/exnIqzbTOcqWziiiuaoaw3JpLKG5iLSL lh3FZwPk/Kv5nrRRW2G3M8VoiRL6c/umfcmcYbmr5t450/eIDgcUUVhLRqxvTeo22tIod5UcsOc8 1kwP5c0rKq5BOARwKKK2wv8AFMcX8DKVyoBOONxyasQFo4wUYj2zRRTq7szo7I2rEloSe9Z2pWsU gaYriReQRxRRWFP4jql8JQs7mWa4Vnck9M+1LJqM6XbAFSB6iiiuiok5mNFvkKV3GbiI3zyyidWA BVsD8q3IpDIkauAwK5ORRRU1V7qNKb1ZUniX+0EPPyoSKzJEE9jB5mSXlOT3oopw6Cn1F3NbzKsZ IXpirphSeP8AeKDmiiiXQmHwmdJbpHNhCw+hp837yzRZPnDttOfSiirfQzXUjhsYYYyqKQGPPNQl A9wiNkrmiitIay1M638NlS7jBuWzk44FSPbrGsZQsNwyeaKK68RtBeRyYb4CB4gSMkncuTk1W8pf U/nRRXRg95DxPQsWVskkjA56djRRRXPiW/as1or3Ef/Z --b1_3274e3ae32d9a37826ca5f5d4faa3990--