Date: Sun, 16 Jan 2022 22:38:45 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Ang mga Kabutihan ng Quran (bahagi 1 ng 2) Message-ID: <4f7d8fbba8cdf9d7e837e37211699bc3@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 18.234.244.170 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_4f7d8fbba8cdf9d7e837e37211699bc3" --b1_4f7d8fbba8cdf9d7e837e37211699bc3 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_4f7d8fbba8cdf9d7e837e37211699bc3" --b2_4f7d8fbba8cdf9d7e837e37211699bc3 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 9 :: Lesson 13 Ang mga Kabutihan ng Quran (bahagi 1 ng 2) Deskripsyon: Tinatalakay ng 2 bahagi ng aralin na ito ang mga kahalagahan at pagpapala ng pagbigkas ng Quran at mga espesyal na bahagi ng sagradong teksto. Ni Imam Kamil Mufti (© 2015 NewMuslims.com) Nai-publish sa 27 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 48 - Nag-email: 0 - Nakakita: 6846 (daily average: 5) Kategorya: Mga Aralin > Ang Banal na Quran > Paghawak o paglapit sa Quran Layunin: · Upang malaman ang pangkalahatang gantimpala ng pagbigkas ng Quran. · Upang matutunan ang gantimpala ng isang taong natututo at nagsisikap na bigkasin ang Quran. · Upang malaman ang gantimpala ng mga partikular na surah at mga talata ng Quran. Mga Terminong Arabe · Surah – kabanata ng Quran. · Rakah- bahagi o unit ng pagdarasal. · Aayaat - (isahan – ayah) ang salitang aayaat ay may maraming kahulugan. Ito ay madalas na ginagamit kapag pinag-uusapan ang tungkol sa mga katibayan mula kay Allah. Kabilang dito ang mga ebidensya, mga bersikulo, mga aralin, mga palatandaan at mga rebelasyon. · Zakah- obligadong kawang-gawa. Walang ibang banal na kasulatan sa mundo ang nagbabahagi ng mga natatanging katangian ng Quran. Ang bawat iba pang mga banal na aklat ay isang koleksyon ng mga karunungan at mga aral ng kanilang mga pinuno ng relihiyon na natipon sa paglipas ng panahon. Hindi alam kung sino ang nagtipon nito at kung paano .Ang Quran, sa kabilang banda, ay isang aklat na inaangkin na mula sa Lumikha ng langit at lupa. Ito ay isang aklat na hindi nakolekta at nabago sa paglipas ng panahon ng mga hindi kilalang may-akda. Dahil ang buong aklat ay mula sa Diyos, na itinuro kay Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang habag at pagpapala ni Allah, at ibinigay sa atin ang kabuuan nito, ang ilang mga surah (kabanata) at mga talata ay nilagyan ni Propeta Muhammad ng mga nauugnay na gantimpala at pagpapala sa pagbigkas sa mga ito. Binanggit ng Propeta ang mga gantimpala ng pagbigkas ng Quran, pagsasaulo nito, at pagsunod sa mga katuruan nito. Sa araling ito, matututunan natin ang mga gantimpala ng pagbigkas ng ilan sa mga kabanata ng Quran. Ipinaalam sa atin ng Propeta na para sa pagbasa ng isang titik ng Quran, nakukuha natin ang gantimpala ng sampung mabubuting gawa. Dapat itong mag-udyok sa atin upang matutong bigkasin ang Quran sa orihinal na wikang Arabe. Ito ay maaaring gawin at maraming tao ang nagawa ito. Kung ikaw ay tumutugon at susundin ang mga payo na ibinigay sa naunang aralin "Bakit at Paano Matutunan ang Quran", makikita mo ang mga hakbang na kailangan mong gawin upang makarating doon. Ang Isang Titik ng Banal na Quran ay 10 na Mabubuting gawa ”Ang Sugo ni Allah ay nagsabi: "Ang sinumang nagbasa ng isang titik ng Aklat ni Allah ay inililista na isang mabuting gawa, at ang isang mabuting gawa ay makakakuha ng sampung ulit na gantimpala. Hindi ko sinasabi na ang Alif Laam Meem ay isang titik, ngunit ang Alif ay isang titik, ang Laam ay isang titik, at ang Meem ay isang titik (ibig sabihin ito ay katumbas ng tatlong titik). "[1] Ang ibang tao ay totoong nahihirapan sa pag-aaral ng pagbigkas ng Quran sa wikang Arabe. Sa kalaunan, magiging pamilyar sila sa ilang mga titik at matutunan kung paano bigkasin ang mga ito. Narito ang isang magandang panghikayat mula kay Propeta Muhammad sa mga nagsisikap upang matutunan ang Quran sa wikang Arabe: Sinuman ang bumigkas ng Banal na Quran na may Paghihirap ay may Dobleng Gantimpala Sinabi ni Propeta Muhammad, “Ang taong bumibigkas ng Quran at binabasa ito ng mahusay ay magiging kasama ng mga masunurin at marangal na mga anghel, at siya na bumabasa ng Quran nang walang paghinto-hinto at may paghihirap ay magkakaroon ng dobleng gantimpala. ”[2] Ang isa sa mga unang surah (kabanata) ng Quran na dapat mong makabisado ay ang Surah al-Fatihah, ang unang kabanata ng Quran na binibigkas sa bawat isang rakah ng pagdarasal. Surah Al-Fatihah, ang Pinakamainam na Surah Sinabi ni Abu Sa'id na habang siya ay nagdarasal, tinawag siya ng Propeta ngunit hindi siya tumugon sa kanyang tawag. Pagkatapos sinabi ni Abu Sa'id: "O Sugo ni Allah! Ako ay nagdarasal. "Sabi niya," Hindi ba sinabi ni Allah: ‘O kayong mga naniwala, tumugon kayo kay Allah (sa papamagitan ng pagsunod sa Kanya) at sa Kanyang Sugo kapag siya ay nananawagan sa inyo?'” (8:24) Pagkatapos ay sinabi niya, "Hindi ko ba ituturo sa iyo ang pinakamainam na surah sa Quran?" Sinabi niya, "(Ito ay) 'Ang Papuri ay para kay Allah, ang Panginoon ng mga daigdig' (ie, Surah al-Fatihah) na binubuo ng "Pitong Inulit na mga Talata" at ang Dakilang Quran na ibinigay sa akin.”[3] Ang Ayah al-Kursi ay Nagbibigay ng Proteksyon mula kay Allah Ang ikalawang kabanata ng Quran na sumusunod sa Surah al-Fatiha ay ang Surah al-Baqarah. Ito rin ang pinakamahabang kabanata ng Quran. Ang 255 na taludtod ng kabanatang ito ay tinawag na Ayah al-Kursi (ang talata ng al-Kursi). Naalala ni Abu Huraira na iniutos sa kanya ng Sugo ni Allah na bantayan ang zakat na kita ng Ramadan. Pagkatapos ay may isang taong dumating sa kanya at nagsimulang magnakaw sa mga pagkain. Nahuli siya ni Abu Hurayrah at sinabi, "Dadalhin kita sa Sugo ni Allah". Pagkatapos ay inilarawan ni Abu Hurayrah na ang taong iyon ay nagsabi sa kanya, "Huwag mo akong dalhin sa Sugo ni Allah at sasabihin ko sa iyo ang ilang mga salita kung saan kay Allah ay makikinabang ka. Kapag pumunta ka sa iyong higaan, bigkasin ang Ayah al-Kursi, at doon ay magkakaroon ka ng isang bantay mula kay Allah na magpoprotekta sa iyo buong gabi, at si Satanas ay hindi makalalapit sa iyo hanggang sa madaling araw. "Nang marinig ng Propeta ang kuwento, Sinabi niya sa akin, "Siya (na dumating sa iyo sa gabi) ay nagsabi sa iyo ng katotohanan kahit na siya ay isang sinungaling; at siya ay si Satanas..”[4] Ang huling dalawang talata ngSurah al-Baqarah Ang Propeta ay nagsabi: "Kapag ang isang tao ay bumigkas sa huling dalawang talata ng Surah al-Baqarah sa gabi, iyon ay magiging sapat para sa kanya.”[5] Ang Surah Al-Baqarah at Aal ‘Imran ay Dalawang Ilaw Bilang paglalarawan sa ikalawa at ikatlong kabanata ng Quran, sinabi ng Sugo ni Allah: "Basahin ang Quran, sapagkat ito ay mamagitan sa mga tao nito sa Araw ng Muling Pagkabuhay. Basahin ang dalawang ilaw, ang al-Baqarah at Aal 'Imran, sapagkat sila ay darating sa hugis ng dalawang ulap, dalawang lilim o dalawang hanay ng mga ibon sa Araw ng Muling Pagkabuhay at magtatalo sa ngalan ng kanilang mga tao sa Araw na iyon.”[6] Ang Surah al-Kahf ay Kapanatagan Mayroong isang espesyal na surah ng Quran na halos dumating sa gitna ng aklat na tinatawag na Surah al-Kahf. Ang isang lalaki ay binibigkas ang Surah al-Kahf at ang kanyang kabayo ay nakatali sa dalawang lubid sa kanyang tabi. Ang isang ulap ay bumaba at kumalat ito sa taong iyon, at patuloy itong lumapit nang lumapit sa kanya hanggang sa ang kanyang kabayo ay nagsimulang tumalon (na parang takot sa isang bagay). Nang umaga na, ang lalaki ay dumating sa Propeta, at sinabi sa kanya ang karanasan na iyon. Sinabi ng Propeta, "Iyon ay 'kapanatagan' na bumaba dahil sa (pagbigkas) ng Quran..”[7] Ang Surah Al-Kahf ay Proteksyon mula sa Anti-Kristo (Dajjaal) Ang Propeta ay nagsabi: "Ang sinuman na nakapagsaulo ng sampung talata mula sa simula ng Surah al-Kahf ay protektado mula sa Anti-Kristo..”[8] Ang Surah al-Kahf ay isang Nagniningning na Liwanag Sinabi ng Propeta, "Sinuman ang magbasa ng Surah al-Kahf sa araw ng Biyernes, ay magkakaroon ng isang liwanag na lalabas mula sa kanya mula sa isang Biyernes hanggang sa susunod.”[9] Talibaba: [1] Tirmidhi [2] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim [3] Saheeh Al-Bukhari [4] Saheeh Al-Bukhari [5] Saheeh Al-Bukhari [6] Musnad Ahmad [7] Saheeh Al-Bukhari [8] Muslim, Abu Dawud, Nasai [9] Hakim, Bayhaqi Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/305/ang-mga-kabutihan-ng-quran-bahagi-1-ng-2/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_4f7d8fbba8cdf9d7e837e37211699bc3 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Ang mga Kabutihan ng Quran (bahagi 1 ng 2)

Deskripsyon: Tinatalakay ng 2 bahagi ng aralin na ito ang mga kahalagahan at pagpapala ng pagbigkas ng Quran at mga espesyal na bahagi ng sagradong teksto.

Ni Imam Kamil Mufti (© 2015 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 27 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 48 - Nag-email: 0 - Nakakita: 6846 (daily average: 5)

Kategorya: Mga Aralin > Ang Banal na Quran > Paghawak o paglapit  sa Quran


Layunin:

·       Upang malaman ang pangkalahatang gantimpala ng pagbigkas ng Quran.

·       Upang matutunan ang gantimpala ng isang taong natututo at nagsisikap na bigkasin ang Quran.

·        Upang malaman ang gantimpala ng mga partikular na surah at mga talata ng Quran.

Mga Terminong  Arabe

·       Surah – kabanata ng Quran.

·       Rakah - bahagi o unit  ng pagdarasal.

·       Aayaat - (isahan – ayah) ang salitang aayaat ay may maraming kahulugan. Ito ay madalas na ginagamit kapag pinag-uusapan ang tungkol sa mga katibayan mula kay Allah. Kabilang dito ang mga ebidensya, mga bersikulo, mga aralin, mga palatandaan at mga rebelasyon. 

·       Zakah - obligadong kawang-gawa.

Walang ibang banal na kasulatan sa mundo ang nagbabahagi ng mga natatanging katangian ng Quran. Ang bawat iba pang mga banal na aklat ay isang koleksyon ng mga karunungan at mga aral ng kanilang mga pinuno ng relihiyon na natipon sa paglipas ng panahon. Hindi alam kung sino ang nagtipon nito at kung paano .Ang Quran, sa kabilang banda, ay isang aklat na inaangkin na mula sa Lumikha ng langit at lupa. Ito ay isang aklat na hindi nakolekta at nabago sa paglipas ng panahon ng mga hindi kilalang may-akda. Dahil ang buong aklat ay mula sa Diyos, na itinuro kay Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang habag at pagpapala ni Allah, at ibinigay sa atin ang kabuuan nito, ang ilang mga surah (kabanata) at mga talata ay nilagyan ni Propeta Muhammad ng mga nauugnay na gantimpala at pagpapala sa pagbigkas sa mga ito. Binanggit ng Propeta ang mga gantimpala ng pagbigkas ng Quran, pagsasaulo nito, at pagsunod sa mga katuruan nito.

Sa araling ito, matututunan natin ang mga gantimpala ng pagbigkas ng ilan sa mga kabanata ng Quran.

Ipinaalam sa atin ng Propeta na para sa pagbasa ng isang titik ng Quran, nakukuha natin ang gantimpala ng sampung mabubuting gawa. Dapat itong mag-udyok sa atin upang matutong bigkasin ang Quran sa orihinal na wikang Arabe. Ito ay maaaring gawin at maraming tao ang nagawa ito. Kung ikaw ay tumutugon  at susundin ang mga payo na ibinigay sa naunang aralin "Bakit at Paano Matutunan ang Quran", makikita mo ang mga hakbang na kailangan mong gawin upang makarating doon.

Ang Isang Titik ng Banal na Quran ay 10 na Mabubuting gawa

”Ang Sugo ni Allah ay nagsabi: "Ang sinumang nagbasa ng isang titik ng Aklat ni Allah ay inililista na isang mabuting gawa, at ang isang mabuting gawa ay makakakuha ng sampung ulit na gantimpala. Hindi ko sinasabi na ang Alif Laam Meem ay isang titik, ngunit ang Alif ay isang titik, ang Laam ay isang titik, at ang Meem ay isang titik (ibig sabihin ito ay katumbas ng tatlong titik). "[1]

Ang ibang tao ay totoong nahihirapan sa pag-aaral ng pagbigkas ng Quran sa wikang Arabe. Sa kalaunan, magiging pamilyar sila sa ilang mga titik at matutunan kung paano bigkasin ang mga ito. Narito ang isang magandang panghikayat mula kay Propeta Muhammad sa mga nagsisikap upang matutunan ang Quran sa wikang Arabe:

Sinuman ang bumigkas ng Banal na Quran na may Paghihirap ay may Dobleng Gantimpala

Sinabi ni Propeta Muhammad, “Ang taong bumibigkas ng Quran at binabasa ito ng mahusay ay magiging kasama ng mga masunurin at marangal na mga anghel, at siya na bumabasa ng Quran nang walang paghinto-hinto at may paghihirap ay magkakaroon ng dobleng gantimpala. ”[2]

Ang isa sa mga unang surah (kabanata) ng Quran na dapat mong makabisado ay ang Surah al-Fatihah, ang unang kabanata ng Quran na binibigkas sa bawat isang rakah ng pagdarasal.

Surah Al-Fatihah,  ang Pinakamainam  na Surah

Sinabi ni Abu Sa'id na habang siya ay nagdarasal, tinawag siya ng Propeta ngunit hindi siya tumugon sa kanyang tawag. Pagkatapos sinabi ni Abu Sa'id: "O Sugo ni Allah! Ako ay nagdarasal. "Sabi niya," Hindi ba sinabi ni Allah: ‘O kayong mga naniwala, tumugon kayo kay Allah  (sa papamagitan ng pagsunod sa Kanya) at sa Kanyang Sugo kapag siya ay nananawagan sa inyo?'” (8:24)  Pagkatapos ay sinabi niya, "Hindi ko ba ituturo sa iyo ang pinakamainam  na surah sa Quran?" Sinabi niya, "(Ito ay) 'Ang Papuri ay para kay Allah, ang Panginoon ng mga daigdig' (ie, Surah al-Fatihah) na binubuo ng "Pitong Inulit na mga Talata" at ang Dakilang Quran na ibinigay sa akin.”[3]

Ang Ayah al-Kursi ay Nagbibigay ng Proteksyon mula kay Allah

Ang ikalawang kabanata ng Quran na sumusunod sa Surah al-Fatiha ay ang Surah al-Baqarah. Ito rin ang pinakamahabang kabanata ng Quran. Ang 255 na taludtod ng kabanatang ito ay tinawag na Ayah al-Kursi (ang talata ng al-Kursi).

  Naalala ni Abu Huraira na iniutos sa kanya ng Sugo ni Allah na bantayan ang zakat na kita ng Ramadan. Pagkatapos ay may isang taong dumating sa kanya at nagsimulang magnakaw sa mga pagkain. Nahuli siya ni Abu Hurayrah at sinabi, "Dadalhin kita sa Sugo ni Allah". Pagkatapos ay inilarawan ni Abu Hurayrah na ang taong iyon ay nagsabi sa kanya, "Huwag mo akong dalhin sa Sugo ni Allah at sasabihin ko sa iyo ang ilang mga salita kung saan kay Allah ay makikinabang ka. Kapag pumunta ka sa iyong higaan, bigkasin ang Ayah al-Kursi, at doon ay magkakaroon ka ng isang bantay mula kay Allah na magpoprotekta sa iyo buong gabi, at si Satanas ay hindi makalalapit sa iyo hanggang sa madaling araw. "Nang marinig ng Propeta ang kuwento, Sinabi niya sa akin, "Siya (na dumating sa iyo sa gabi) ay nagsabi sa iyo ng katotohanan kahit na siya ay isang sinungaling; at siya ay si Satanas..”[4]

Ang huling dalawang talata ng Surah al-Baqarah

Ang Propeta ay nagsabi: "Kapag ang isang tao ay bumigkas sa huling dalawang talata  ng Surah al-Baqarah sa gabi, iyon ay magiging sapat para sa kanya.”[5]

Ang Surah Al-Baqarah at Aal ‘Imran ay Dalawang Ilaw

Bilang paglalarawan sa ikalawa at ikatlong kabanata ng Quran, sinabi ng Sugo ni Allah: "Basahin ang Quran, sapagkat ito ay mamagitan sa  mga tao nito sa Araw ng Muling Pagkabuhay. Basahin ang dalawang ilaw, ang al-Baqarah at  Aal 'Imran, sapagkat sila ay darating sa hugis ng dalawang ulap, dalawang lilim o dalawang hanay ng mga ibon sa Araw ng Muling Pagkabuhay at magtatalo sa ngalan ng kanilang mga tao sa Araw na iyon.”[6]

Ang Surah al-Kahf ay Kapanatagan

Mayroong isang espesyal na surah ng Quran na halos dumating sa gitna ng aklat na tinatawag na Surah al-Kahf.

Ang isang lalaki ay binibigkas ang Surah al-Kahf at ang kanyang kabayo ay nakatali sa dalawang lubid sa kanyang tabi. Ang isang ulap ay bumaba at kumalat ito sa taong iyon, at patuloy itong lumapit nang lumapit sa kanya hanggang sa ang kanyang kabayo ay nagsimulang tumalon (na parang takot sa isang bagay). Nang umaga na, ang lalaki ay dumating sa Propeta, at sinabi sa kanya ang karanasan na iyon. Sinabi ng Propeta, "Iyon ay 'kapanatagan' na bumaba dahil sa (pagbigkas) ng Quran..”[7]

Ang Surah Al-Kahf ay Proteksyon mula sa Anti-Kristo (Dajjaal)

Ang Propeta ay nagsabi: "Ang sinuman na nakapagsaulo ng sampung talata mula sa simula ng Surah al-Kahf ay protektado mula sa Anti-Kristo..”[8]

Ang Surah al-Kahf ay isang Nagniningning na Liwanag

Sinabi ng Propeta, "Sinuman ang magbasa ng Surah al-Kahf sa araw ng Biyernes, ay magkakaroon ng isang liwanag na lalabas mula sa kanya mula sa isang Biyernes hanggang sa susunod.”[9]Talibaba:

[1] Tirmidhi

[2] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim

[3] Saheeh Al-Bukhari

[4] Saheeh Al-Bukhari

[5] Saheeh Al-Bukhari

[6] Musnad Ahmad

[7] Saheeh Al-Bukhari

[8] Muslim, Abu Dawud, Nasai

[9] Hakim, Bayhaqi

--b2_4f7d8fbba8cdf9d7e837e37211699bc3-- --b1_4f7d8fbba8cdf9d7e837e37211699bc3 Content-Type: image/jpeg; name="Virtues_of_the_Quran_Part_1._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Virtues_of_the_Quran_Part_1._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMg IyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09 PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCAEiAbYDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwC6xO40 3J9ac3U0lfRHgjcn1NISfWnEUmKBDCT6mkJPrTjSYpiGkn1NNJPrT9tJtpgN59aTJ9TTiKQigBpJ 9aTJ9TTiKQimIaSfWkJPrSkUmKAEyfU0mT6mlxRigY3J9TSZPqaXFGKAGkn1pMn1p2KQimA0k+tN JOOtOIzSEUAJk+ppuSO9OIpMUANJPqaCT6mlIpMUCG5PqaNx9aXFJimAm4+ppCW9TS4opANy3rSZ b1NOxSYpiEyfU4pCW9TTqQigQ3c3rSZb1NOpMUCEyfU00k+tPxSYoAbk46mky2epp2KTFAhMt6kU mW9adijFAhuW9aTJ9TTsUYoENyfU0mW9acRnFJigBuW9aXJx1NLijFACZPqaTc3qadikxQA3Lepo Jb+8adigdelADct6mjLetKRRtz/9egYR5LE5op8a8n6UUrisdURyfrSYqRh8xpMVjc6rEeKQin4o x+NO4EeKTFPK0EUxEeKNtPxShcn60BYiK5pNtYWseMItLu3torUyyRnDljgCqCfEHJ/eadkf7L1z vF0k7Nmyw1Rq6R1ZWmlazNN8VabqcqwqXgnY4CydCfTNa7KRnPat4VIzV4sylCUXaSIStJtqUimY q7kWGEUmKfimkUDsMxRjNOIzQR7UXAjxSEdKkK8Um2i4WI8UhFSFenFBXFO4WI8U3GKeRQaAGYpu Kfikx6UxDMUmKeRSEUAMIpCKkI5pMUBYYRSYp2KMZoFYYRRinEc0mM0wG4pMU/FJigQ3FJinYoxQ AzGTRj3p+KTHXFArDCKCtPxSYoFYZto20/bS7aAsR7aQjtUu2kK0CsMxTSKl203aR2oCxGRS49af ikx9aBWGYoxT8UmM0gsNxS7f1pwFGMnOKB2CIc+9FSRryaKQzqCOT9aQipGHJpuKwudJGRQafim4 pisNIpKcRRTuA3FKBS4NO20COb8T+Fzq7rdWrrFKq/vs/wAQ7H61wDWTxyFAeQa9lwRFL05Q9a8u naNbqcOOSx615eLSU9Op6eGbcNTR8F6A9xeHUroZggOIx/ef/wCtXcMuTk1k+DSH0OQDosxrbKda 7sNFRpq3U48RJubT6FZlphFWCtMK10XOexAVpMYqXbTCPWmAyginUnNACcd6epTGDTGFN5pNDTsT 5TGMVC+MdaQmm9aErA5XG4pCKdikxVEjCKMU7FGKLgR4oxT8UlO47DMUmKfikxQAwikx0p+CKTv0 5oJGEUhFSEUmKLgRkUY5p5FH4UXAZikxT8UUXEMpMVJj2oxRcBmKMU/bShSSBjJNFwsM20qpu4H6 1FfXttpk6w3bMjsu4ADPFQpqtje5t4nYySjCgrjmsHiadvdkmzaNCd1zLQdd31tZY82TcT2QZqlF 4j0+WYR7ZkLNtDFeM0/WvD1+LMXRZFQABsnH0IrG8PaWLnUjJK2Y4PnIHc9q4YYutOSSOuWGpQi2 zqmUgkd6bjmpmBJJ9aaRXqnm2IsUYp+KTFAWGY/OjFPxRj86QWGY/KlAp+KAvoKLhYdCuSaKlgGG PfjvRWM3K+hrFKx0zIcnimlMdqssvNNK1lzG3KVttJtqwUpNlPmFylfbSFan2/rR5Z9DinzC5SDb ilCVLspdvaq5hcpHt/cy5H8Jryy+QLeSEjnec160y4glIx9w9a8p1BG+3THfznpXmYvWr8j0ML/D +Z0vg3ULK1025iurlICZcqH7it06xpWDjUIOPevPIk3J/Dv/AIeKd5MTYK7dg+8cd6UMXOEVFLYc sNGcuZs7uLXdKuZRFHex726B+M1deMrXlzRKZCpAxnpXS6D4gksJFtNSkMloeElPLRfX2ropYy7t MwqYSyvE6dlqMrVxogVVlYMjDKspyDUTR4JrvUjjcSqRz70nSpmSmFadybERXjim4qYrTCKdwI8U Yp+PSkIzRcBmKQin4pMUXAZikp5FGKLhYjwaQipMUhFO4EfajFSEUmKLgR4oxT8UmKLgMxSYqTFJ ii4WGEUhGKfijGKBWGYzRtp+KMUXHYjxS44p2KmgtXuZAkY57nsKUpKKuxqLk7LchjheZwkalmPQ Ct+x0xLTaWAe4Iz7LUtpaxWUWIz856ydz7Crke0EH7uR07ivCxeOdX3YaL8z2cLg1T96erPOfGuG 1eByOTGQfzrGtbhLO9t7mQM0cbDIXqa3PGf/ACF7ccY2Ej865+QZVBu6uvOPesab5Umi5q90z0TX zENEUOwJKbsHrz2rj/DG37XdKuM7M8V3OvwJFpSnCbhEOv0riPC6g6pcBO8ZxitsJNe1TsZ4qD9m zdK00rUzw5uUxJgIDuX1oaI5Pf6V7MK0JtqLPJlSlHdFcrTdtTlcZphWtLkWI8UbelPxRj9KVwsM xTgtOApwQ56UXGokcgmADW4JboR2opbm2mnjVYSUIOd3YiivHxLl7V8t7ep3UorkR2RHPvSYqUj5 jSba7LmdiHb60oA71IVFAUUXCwwJ37e9Pcttxt49qfGoB5PFWo5IwMVDkUomeMjHydKf5aMc9Pat JZICccU/bbtxgUvaeRXs/MyJoVFnOc9FPFeRX6hb6eTOQT0Ne3XsEK6fO6noua8V1FP+JjKf4N24 GuWtLmnfyOiiuWNhlt9xskbTjn0pzO32oZADAfdHcetRRnAJUblJzgVNGweUBjkAcSDr9KwkbIgY Yn7cEVdUB53XsVzz3qnMP3j/AFFW7cZuXx02cUWBaF/StZudEkKAG4sifmhJ5T3X/Cuytbm31K1F zZyCSI9fVfYiuEwT9aIb240qX7TYv5cn8Sn7rj3FddKu6ej1RzVKKntud26YqIr7VnWfjDTJ7dft 7/Y5+6kZU+4Nadrc2uoQedZTLPFnBZfWu6FaMtmcUqUo7ojK1ERVpk7VEUrVMzaIcU0ipilNK+1O 4rEWKCKkxRtXuaLhYixSYqYqtNK4ouFiPFJg1JtpNtO4rEZFBFP20m2i4WI8UYqTb0pCKLhYZik/ Cn4pKLgN20oA9MUuKMUDQm0elOEaf3sUCnKrEcKaTuNEtvZG5b5ThB95vStiG3WPbDAnXt3b61W0 /cLVu2D0rfV7fTIxtBkmYZPrXg42vOU3T7HtYOjCMOfuPtNOjtR59yQXHOD0WqzGNH3gbmfOAPT1 qGSOfVS4nkMYRDIEHTipRlpI+B/qc/WuHlt8T1Oy/Y838ZDGswjjGw/zrA48+IbsAyKM/jW94zI/ t2L2i7/WsBSGurfJODKo5HvXVHY5Huem+I44VsfJ2MzlM8n2rgtDkMWrPFbL/pEyeWg7En/CvQ/E w22DBRnK4DelcD4bmW38T2su0MAWx+VKl1HVdtTWDMCXbP2f7WLbeep4Iz+dVP7SFlHv37JlleLd nK7l6Aj0IrPfU2bSY1GRs1Qtjseao6tdB7jUYivzNcCUH0Petoqz0MHrozttI1K2121Looinj/1s R7e49qtm1jBPBNefeHb+Sx1+3kU/LI3luD3Br0h8BiCeld9Oo5I5pwSZX+zxjgCl+yof4ac0gHSm eac8HFae8R7ov2VKcIFHam+cajk1FIJWR2UELkZNZzqcivJjjFPYfNHCIwJpTEueCO5orMtdQS+1 C5t7yVbZYuUXGd3vRXnyrubvb8TdRsrHdEcmmkc1IV5pNtd9zGxHijbUm2jbxTuFiLb74oxzUu2j bRcViML71IC2MUoSnhPai4WIrhS9lMM9Vrx3UlK38kWed3X2r2edMWcxHUKSK8c1RR9vmUnDk7q5 K3xnVR+ErKuFK7tuOn+FSI5R93l/8A/rUSlmjJ2BmJHynt709twcjdlsfe7EelYM2RG8geRsn5sj 6VdtiDdv6bQOay8/vmx6itSDi4LE9QAR6VS3EJqF6liI93LSNgCppVVojjpjNcxrF4bu/kwRtQ7V ra0u7+1aZz96MbTmqUrsVrFTU081AQPujAr0vwvaQWvhaxSBNodN7epbua89uAPJckDtXpPhFGm8 JWTgZ4K/rW2HaUjKum4llkHNRNFmrz27j+E1EYH7Ka7VM4+VlIxU0x1baB+flNN8ph/CfyqucnlK hj9qaUq4Yz6GmGI+lPnFylXZmk21a8r2NBiGOlVzi5SpspNlW/K9qQxUcwuUqFaQrVryu9NMVPmD lKxWk21YMZppSjmFYgIowKl20hSjmCxD1pcU/bSquaOYLDAOvbjg+lcl4ittbsJY2luXjExwmG6j txXZiMdzWD46iaOOzdmLYIxurixk/hOzCx+I6zRont9KijlcyTKg3SHua051isYS87Eo0e6Ryfuj 61U0zmyjPUmNTWP491M2mirbIxEtycEf7Iryqr/eto9Okv3audFHIGjWVX8yKVB5cgPBWpS2ydBj rHj6VxHgDVS9nNo0zEtGPNtiefqtd8lu5zKeB5WOe5rOSV+Y0i7qx5d4zAOvR8f8s+c1gxkm/teS T56Dn6/yre8YYOur/wBcu9Y9qmdUscZObhP5/wAq2T0Ofc9P8T/LaSIv3SPmPpXnekkpr0flgNt3 Hn6V6L4lHlxSbCCB9/3+lee6Kn/FQxJGFYHdjJ60qQVNTJmlnSwEbW7IRdmY5HvVK5na4uZ5tv8A rTkD0rutSt3Kksi5I5NcnPEfMPy8D0roUkzJxaINHWSbWrSNYyWMoJHtXpcoJdu/Ncv4OiU6rIzD DLGcE11uFGPeuyhpG5y1tZWK22k2Y71Ywn40YQdq35jHlREiAsMniuY1KQ3WoPsjYlTzjkfUGutU gdB2rmNdtTp0wkgkdRIdxYHj6EV5+P5nFPobUbK5Tt3dZmb5ZDt24bqv1oqMp/a7nyZESZeXPQH/ AOvRXl+zvqdB68y5o21MV5NG32r2rmFiHbxRtJqbZ7U8Qs3KqSPanzBYr7aUJVgW7/3W/KqGo6tY 6VFuuZ0Dk7VTPOaTmkrsFFt2RLNPDax7riQIuM89a5/UvGUVsQLWNWKnJLHqKwNa1wTO7iRJWPcN XKTzzzs3AAPvXE8ROT00R1qhCK11Z6lp3jLS9YSS23G2u2U7Y25D/Q15vrKY1SZgPm3Z/CovDWR4 qsFZc/vMfTirXiMY1u4RejOTkUOblLUFBRWhno28MyngfrSNsI+UER9h6Gg7RnB4xTC7YL7l3Ecn tihsaIM4uDz0YVeWQRmdx1CZFZ+R5pIz1FWJmxb3OOmwUxHPj5mJOc5zWroMoSaeIn5WTIrLXJA9 6uaa3l368A5BBoQ2bD5e0mPGcjBr0fwBI3/CHwqW+5IwwK88bc2nTgDIVl59BXefDk7vDMyZ+5Oa 1o/EZVfhOlaRv7xqCa6EK7pHwO3vU5UVga7qSWcVyjKrNIm1c/we49660rnFVq8iuZ+reK57aZDb eXiM5KsfvVqaH4ntNdjIiPl3KD54T1+o9a8tvZfNlPzE/Wm6dcS2GpW9zA5WSOQHI9PSpejHTk2t T2kyf7J/KkDsxxs6+1TCVZEVwuA6hvzFOSQArgd6PkafMxLrxHpVncvb3E+yaPh129KYPE+hty11 /wCO1xnitMeKrw8csPbtWYygKCMYHpXN7aXQ6PZRPRZPE2hIjMtwXIGQqryai/4SzRTEzYkyCAF2 8n3rz1m8oBmU80glHl7wpxnHFP2tQPZ0z0SPxHokse553ibP3WXmmtr+i9ReH/vmvPlk83JQHjrU iAOhPP40e3qIXsabO5fX9GHW9xngfLWk1mdoO4YIyK8wRR5idCN4/nXq3mHYnH8IralVnK9zKpSh G1imbVs8Uw2z98VbaQmoy3rW/NIx5YlUwkHpR5eB0q1vH92l3ewp87DkRU8s9eeKwfHiAWUDEYPY 11QI9BXMeP8AP2KLHHtXJi5XUTpw0bXOt0FGl0i2cEgCAdK4Tx1dGfxEIQcrCgFd54XYnw3aPu+U QDj3rzDWJmuNcvJpCCPMINee3zTZ3LSCQvh68+w+I7GZDx5oVj7GvYpfml2bjhUyFz1rxOAgXdsV 4AlXH517VJ/rlC5z5Yx+XNRMqB5l4vGdfOO0dZunZ/tfT+pP2hOP89q1vEtu1z4rW2QgPLhFLdAT 61vWHgNbC7tp7y9eSaFw2I1wNw/pVOaSJjBs0vE2djrGflOefT1rg9BIHii2KDKEngdq7vxIMwvj hOrYrzC9me3eSS3YoynqvBFOnsyZ6NHZawdqyABiRzj2rjZ5R5rkZwKbHqV6yj985+pppuJGHzIr NTheISszo/BqibUp+fux5rqxbAAEnvXmkF/PZsXtn8p2GGK8VueGNVubjVCt5dt5QQkbjxmuylWs lE5atG75jsjbrTfIFQi9tCuftcWP96g3toOTeRYH+1XVzLuc1n2C7KWsHmEjOQAPWsS71CC8kVQy 4j/vDtV+8v8ATLy2aE3Su/VCMja31rnWxAjweZEd3zeavJJ9K8zF1Zc9r6G8Iq2xKFWK5kaaONC2 MBBiiqsEq3DEXOzIHDZwTRXA0mXdnsxi5PK/mKTYP7y/99CvBWu70y7GvJxk8NvPNNkvLpGw1zP0 6bzzXq+18h+y8z0/xT43fw5rH2FLNJgEDlyeua4fWvGGqapqRuLW5ltFZQBDGeBjvWNHPLMxMkhL Acb+T+dSBCQpPL/TkVEptlqEUWv7b1sBduq3OT1w9V57m5upg1zO0zHOC3UUqRYO5Qd3dR3pDtRu oZj1zUPUpabDNrDjjjqcdKlAfeBkY9cU/I/h5Dd/7pp2wlBhMqP1qR3L3h1WHiGzJwwL4GBSeIyY 9YnTHO47R61LoQdddsdi/IHyT6U3xNiTWZ2/iY5UntRH4gk7ox1HlhlwMEd/Wobna8TnZggdR0qd XEgYn+EY59aidN0TndwR0qmCKNs+W55q7L/qLkA9Y81n2/8ArDir0zD7PNt4OzFWSYq8KMYIqxY5 F9F0qooyB3qzYfJeI2e/T0oA6MDdpt63I2lfxFdv8MX8zRb5cfdmGBXnF3NIkZEbkKSNw/vV6H8K n3WOpr33qcVdPSRFTWJ02q6paaNa/aL1yseccDJrmPEdq9+ourIxyQSqGSQHqKsfETTpL62g8nqA Scthf/11V0m/0y08HW0M15Es8SnfCTyM1c67j8JksMp/Hqjg7m0kjlO8DdntUSRP5seAMlgBz3zW vezQTzExsGB6GqOPMuFAOzYc89Dip9q97luilsj2aKFltYcjOI1BP4U9U+YfWvO38T3Vzr0dzHO9 pEECiPdleB6e9d9HrGllY3Oo2wyAWy3Q962jUTMpU2jzbxUit4pvcjPIH6VmTArbkLjHatTxXKr+ J7x4SGViCrDoRjtWdKwW3LMOg6Vyrc6uhSnuNsSibluy+lUWvZg+5cbf7vao5ZvMkLMTkmm4Xbk5 4obfQFFI1LW7SZW8obZccqehq3Au62JaufjJjk3ITkHNdHA4a0DgZ45HrTbuhJWZEgXzY+3zDH51 6qyfKnH8IryxCPNQlNoVgSTzxmvSv7f0d1UrqMONo6mtaMkr3Mq0W7EhTFMMdRHXdIPH2+GmnW9K 7ahBn610c67mHI+xMUpNlQf21pX/AD/w/nS/2zpZyBfQkkYAzyaHUSQKm3oNgv7We8e0ilBuE6oe tY3jpM2cXf271Botls8eecSjBo2ZcNk/jWp4nGbqwI6iZeTXHXq80VI6qFNxbi2a/hLefCltvRg3 lH5WGDXmF4zNf3JOMtIev1r2SPH2d23jcYzx36V45Lg3k5bqXOPzrkg7ts65qysR2ak6lajcDmZe Me9eyzk/aGABwFHPpxXklkqf2tZljljMucV7DPLIXlRdojVRuPelUCGx5zq5EnjqDIP+sSu/D/vs 5LEnAz2rgLhvM8exH0kUc138ZBkLccseKioXT2M3xFgQfLygyCPWvLr9E2y7eUDcmvUPESSFP3a/ uyudxry+/I2SFPuFq1pGNTcht8Bee44p4UbcHAaokiMuw7toTke5qbr159TWxkRRKGVjnkd6ltov nbdkBhxQE2cLxu5JqaEZBYDIz1PWptZFXuRbNr9dxbj6Uu0FgufxpGjWNwiE4c/MfQUbFSTy1+43 3jTshXHxsbd843FecHoR6VLDKiSvKYwoP3FDcZqs53N5Rb9zjr7/AFpkcS+eQwyijjJ61nOmpCbu XbXTpJ5GkXyghHAZqKWOPDhWnLALwoHC0VzWfckrzQgud3Cg9R3qozo87I7HzE4HpVuW5IJDqPLJ 49RWeMCbzHT5mPGf4q7kUyVJfIlXzUxuOEH9avyuttH50g2svUeoqiIhIA8ycKchs9K0HCsg8w7i 33R2pMaFjRhIWjA8xhkD+6KhuUHnZaPZIOuTUokMRATmUcY7Gq90TKxZmO9aQ+pYhtJJFLocD0p1 szRAxk7gG5PpWda6jKl7sXgMdpq6qnzJNjYGfz+tJJ31G2rGlo8zLr1kQQFMtN8VRltcnkHUH5fQ 1DpDk6/YkDC+bjHqam8Vica220YXJz+dC0kJ7GOSGXjtyaj4aGTKlcU8lhv2jvzVKO7aVZg+ODxi r3EtCtBkSnPHFW5CNkm3ulVYsNKTxwKnlY7W7HZVCMyM1NakG6U+/aq6YxxU1t/x8r9aANG4b9ye MkYxXofwmbK6mvoFJrzidiIzitfwr41k8Lm6MMCyrMoBB704uzuyZLQ9H+Ia50OPB/jryWceRmRQ CxbFdHrPxAudY0kWtxBGW358wDAHpXPEPdQjYyq27nPSo5rtsqOyQ4fNaGYggjtmltS86FnGCnOf WnCGUae0TOhfd1HSls4JkV4zKrmQYGOxovYY2zkMtwRIgK9vamGY+eVESGPuMcmnRBrK5hWT7rkq T7017KYTmTzkxknaOtCaYrm3qWRdLtA2+UmPbiq1wpNmScfnU18we5XqCI1z+VV7gZs2OSQKFsin uYishmKbcEU7zkE3lsOfXtTETbeBmcEf3e9BjJmPzLyc4piHOyxzBSOWNbtqNtoQB9Oaw5UL3AZW VeBwa3rdc2xIOAR1oew0M+YIcjHBrJ3N5mFRdvcYrZdfLiY8kkVkpbSO4YSqAf4TSESXPmBwsUan A5JH6UTxskKmNU3Hr320XlwFz8xDKOlVbaJ23TMzAD7ozWXO9yOcsKu20aR0BbP3R3oslLspkRQQ eMDtUTXzK+3jP90CkGo+S5AYZzyfSnzvsCkdh4PXHirOP+WRrpvESbruxyPm8xee30rkPA+oRS64 1xK6xqkRyWOBXZal/pWraWqj5JGBHPb1p1Ze6jWkrybN0ER2crFcERnJ/CvHnJN05zgFjj35r2C7 Kx2V2ufuIc/lXkAwXz69vxrGkbVNy1pqK2s2QbqZlzXrxAEk33SOBg9a8l0SISeIrBM8tKDXq7ZD XIG3g496Km4R2PPNiy+PkXGF80cV3sFzbSXksUUivJA2JFHVK4Kyy/xBT/rr+dbXhVX/AOEj16ZQ GZpsHPSpmVDY0vELg2p2k+URu968sv5FkExUcE8ivTNdaeSFiWRVC8DFeY3vmMsrEr16Ada1pGNQ iiBwo3Y46VLu4wR07CoIXAj4BwRTpXxbMBwQDmtjLqS7jyT95e46VNCxKPlcE9Rms7TXKxvk5T86 vQEeWQ3AY9/SkPqBCq4WM/u2+/UFzG3mRLCSIc/Oc8VI+zcAmPKP36QmMDbnFv19iaZI4qvmbBjy B056mq80bvdoqjEC+pqZTG2Qf9R/D9aaDGzMsjDYv3QT2oAsW7bS259mOFz6UUyJUcnzj0+7n0oo ET3EO3O4fL2IrOlUo7+d90njH8NaM7tnzOq+lUZ9oHmAlgeAtIsgYyNcRKdzJ6DpWo6kRbM/OfuH 0NVrcbPmIOxuMdwfapBIySDcCzdAewphsPjdkwkhHn4+ZuwpszA/KRlwOo71IyxqPmYZPKnvmoJJ NjbAAzEZJpdAvqZ8RxqigHnfWoyM0khUFcHkeopI47MFcgCY89ec1cjG5pN3X+dLmHYk0VHfXtOL DaDKAF9BVvxfbtHrciJI+OTzTdIBk12xEfL+aMCrPi2yum1uV/L5+vSou+YtJcpzRiba377r1rGt h/rxjkGugNpcKf8AV8t6msKBHRrkFTnJrVMhjI/llAX0qZwfmC8/LzUEQbzQOAcYG6tP7EBEx80f dyMCqJMJGFPgIE6kHGTTYiHbGB1qyBHleBwc8UwJ7ncsLZUgHHNVhZllkkEqkIMgf3q0JXCQ7GAY uPlz2rQ8JRz339oWlraRSyCMnLDlfce9Q9FcaV3YpWfh+6m0K51RJ4hHCyhlY/Nz6UlzCbMMkjIH OCdp45rsI49THhuCF7eAQ3GJJMqBhV7n2FPexaV4Q9nZFrsFoDjiQVmp9y+Q5XTBDLZyPIdyDpzj JrLkvsS5s0aNB94Zzz7V3DWM7aFdT/YrG3hXcvzNg5HcVx9qo/4RmeVhGFD43fxMe1K6buRKFtzO luJFl3M5LA96sSaipQOCN+Oami0mNrGO9uZMo65wp5zWlpzWUflxrFE3l8/vEyTmqdhcpLpKTaha +e7RRE/KN3cVau7TytOl/eRkAbsDvWwLuMwbU+yIynC/u+MU+2lhcskjWroVOMjo3+FNSXmXytdT zNLhROXJyM0oZXkMm8cngZ5r1a30vTQkX2k2IX+LYuCa1fs/hrp9iseO4pqfkHL5nik9wr3CshyR iuvsIPOs0AkTawz1rd1ltNtdXSGK0tWtJ1G1kTPln3q9faWwe3TS47KKFY8SEt94+tEprqgUX0Zz Mlg2xwZkLKvr2rm3EVvIJJJssDwg6138mj6sfLW3msNo+/uIyRVTUPDcohwYbZ2l4LL/AAVnKrHQ HCRwzS29/dAxsysx4Q9c1auysMSBnCEcc9/atm2sbGzmWKRo7czMIy5Gdp9a6G50rw/ok8mnvbG/ vSg86WcHYh7FKhzjK1ifZ8+x5rMP3gdACp79MGq0kUmMDBB5NdzqlnbXEkNoFRUdwzsFxsUdh9av zweHrTRZI4LEi8DZS4k5A9sVftEilSkcJpZYzRwISGkcDrXuV9p9lbXunbpiphCZJPTgVg6L4Zgu lS6hsVlu5QBIhTasS9mHvXZ3Ph2K/EbXzgyLsOBwAV6VMmpFwTiQ3kO/T7t/LJQo2734ryUWETx7 yze2K9jvryERm1upIkMuVCFsMw9qwx4S0KYA+S6joCHwKiGhcm2cJ4VtlbxbYru+6xPPrXqc1nlZ HQKJHPOTgViWPhvS9K1uG4tbCdnjPMpk4HviuknvrVYpMXEbbRu/GlJXCLscDo+iXLeNGmYxJskJ bDdsVseEtLuY31a6wriS5IUK386h8MzCPxD9pvCwV95yy4DHtW94TdVsLv8AgMlwzBCMEjPWjle9 w5raJGRrlvcyLIq25yozyRxXmF7aXSrITFkHJByK9b165YJeMmDsjIOfpXlNzdCO2Yl/vKRzW1Mz m7lKFiIwQFOentUhSJwQxznqD2qlE6MmFyCe/NNWZDeNEQWyPlrTqZXReWGKNSI8IP50qYVSmPk6 81F9jkSDzZYpQpOAfSnRALCUZWPzdRTsO4FQWJAIj78d6Y6rIrJ92MjjA4zUd1OsE0Ue44LfN71a 8j7x+YhegHekmySGMBE2v8yDpmmRxqblpJDxjgY7VdNmrrlCSF681VuQtvbmVj3xQ2Gg6Lac+bye 3HQUUqoHAbJwRkYoqgJJZUkuZF5G07inpTEMfzthiT+lW5PB+of2o037wREdRGckelMn0qazdUXI 3nhnBB+mKx9rDuO9iFWQFV24fqDTHlVLpInJbzF6E1cXSbeUEC86NywXv6VWvfDM73kMtvPvjUgZ 2nIo9tTva4XuRncmckEHv3AqZb6T7B9jWJPKU53Ffm/Orx0eLJRmlyOT8lNm0tmARN4STgPt5z9K PbQ2uJ7HOTRvNq0csaHZxnFb7lWkBTbtPXmmafoLWkZFybln3fL5ceRV6PRIpoyYLa8lfdyWG0e9 HtIPqXqLo7MuuWJVwGEowR2rb8Y3fla/MbjbGxAHJ+8faqEWk2lhdRFxNHKimWMM45x2+tW9Z0xP FyW2pxA5yuSp6Adfxp3V7lWbRhvPcr5gMD/Iu8jb90etcul6FnZ0HyStyO4NdxH4Yvlefzr24DSy ADac5i96enw70ocie4ODnkDmteeC2I5X1OCSVJJl3qSUbr3NaiSysGAXhu59K7GPwLplvFIVaZgf mLkcr9Kxta8N28Vyfsl40aRxBiHOScnn9KftIi5Gc9bxxruMiKeeOKVYlGMKOG3cCupWy8MLdW1s kl48UseWnx8sZHY1dGi+Gd0i/arjC/dIGd9S8RTW4uR9zjZVhnk/e9cZrO0m+NnqLsJXjVsglWxX fy6V4UCKVmu5GYgPGBynuabNoHhCKSEIZ5UkOHcD7g9al4iA1C3U5CPVJYpLiGS8d4mG0Hd1U9R9 Kcb4Msa/a5cRjbH833R7V2Y8PeDgruXmEa4+b1zVK9sfC9pBG0FtNcyNJtManBC/3qFXix8nmcjO 8MsZ3TyO2OjOcA+uKr2BURKGiEjFvuknkV6jY+EPDeo2a3FvFNtPBB6qfQ1LJ4V0PT0eRo5cqMnb yRR7WN9ivZS6nCxRxBcHTtoPp2q/GEjHy2Mi477K69NCtIvnQnkZGTwKWRLWIJ5l258zgBec/wD1 qr2q6Eez7nKmRsDFrOfolODy4/49LjH+5XXR2sSP89zIFXjAPWpPKgH/AC8y/Sk677FKkcvYafd6 pKyQwOhQZJlG0fhSyaTexa7b6U0KiWeMyKc5GBXXWdlb3Fwq+dMxX5utWzolk16lyfNNwowsm7kC qjUb1FKCWhw9/YXOmXKW8kDSySAtiIZx9ajEVyf+XK5yfauyuraGC6dBJLu7nNQ/uh/y0mz65rN1 2uhapJ63OXjivHwI7C5Y46YqSM6puxHp11uHQE10Dxv87273EhVSwQPgkd+ar3F1b29oLqe7ljg4 O4setJ1W+g/ZpGRJYau7b20TcTzl+tNxrdq5kuLSMhjhUkUEk+mTWsupW0mnf2gt7P8AZM43lzwe lPljinljinjuHVhujlbJjP4+tS5N7oailsyreXtlot2pvdPeUzorO6gMFbHKinN4l0VoDG9gxjbq GUZq0tjYY2zQMwB65NWU0nTGHzWoYeorJvUqz6MhT4ow2iBGspXA7IoHFUda+JFtq8MCRw3lsIn3 PtH3x6Go9eitNLMdxFpcctin+vO/5gPYVWi1Xw+X+XS5VUjcMv1FDcbaiu4Mi13xfa63rFheR21x ALZdrB160t7rn2+yaCHzhF53m7uhHFWIPElhBbS405WlJIRtwIHpU7eJ7Jool/s1VdSDJkjDDvip UorYPaJq1zpvBzG40UicHzEbAZupU1pPo9tc22zaImVjgr1NcHL45ElxGLO0aGJDh0Y/eHtVlPHr o7CC2YKFOFLZw3qaiTd7lqpTSszrJdEvNqmK8VyhyA69Kqz2msQvvaJZSBjchwcVytt8QdZAC3sc TtuBzFwduelafiD4ieTZW9xpA3OkwE0bDJKd8U7ybsClBq6ZNcuzH/S7e5RejYHB+tQwwaRv+ZIy e6yLXU6H4ksvEFgLiErGmcFH6g+hqWbTrO5DFreN89wKOdLctQbOUk0jTrhGESRx54yh6D2rNj8G RQ3DTxThXYYB2AkCuzuPDFizqYt8II5IPeq9x4clgikeG+OEUttI5wKE0+pDgnujlj4bl87zFuDJ JjGGGKik0rUI25twwHXAGacfFCx8GN+OeadH4silkWJbSd3dgMLyRRKDZPJEy7iyUyB7m2ZZB3Md NVlUnc5z9MV2l0lyIlEMfnA8lQR/WqF0kXl5nsgCfvbk/wAKzdOfchwXRnMPb2xlMu0s7Dk0OkVy CksWRnoR1q5cT6GsknmTTwEfwKvA+hq5baRp1yqyQXUjoRkgSDNS6c+5HI2YUd7bW00iSsdq4Vec UVZm8IvLcSi7tZZEZt0bocjHp9aK6/ZwGoNbmKviuR43ikvr50HOAOapzeIPMdStrNNt5/ek5zWq mqywSv5KWqk/ebyhzUja5fMMeZAB6iIZrpWGj1Ri+UyY73Vp8iz09kU9THETS7NekPzwXoBHQLgV pDW76IfJeuM8fLwKDrd+y/PeTFhyMN0q1RS2SDmRY8NaZqM0twsqXVuWAYs6da6KPSrVZwsv2ieb tu7GubHifU9gU3smPTFOTxJqY6XTn3xUSw95cxcakUd6mkzgAqAox0z0px0m54woJ9S1cF/wkmqt ybg+/FO/4SLV2GDckZ9BR7Ble2J73Q7+/wDiJ5M9tKtqFJjcfcLBfWt7wr4fvLPw/FHIVWRnZmDH Bzk1yra/qp/dm8k46CnJrWpRNu+0uT71bpStYlVEehLpEwGWZT9DTTpdxtzF5Suf75yK4IeJNTB3 C5bA9qnHizU2wPOj/BazdFlqodNrPha71qJIZ77yokO4CE7cn3qovw+RTua63MBjLNk4rGHi3Uge JEb1+XilXxVqO3O+Ns9gtS8O2rMHNPc3B4HAY4uE56r2pG8EcDNwgHasceLdSwfkiOP9mpE8Xann DwxMPpU/VF2JvDsaI8CoCStxGG6kjqaVvBGRtN1GpPoKof8ACYaiFIMcC85BxVhfG9ztC/ZYnf8A vDij6quwc0H0KfiXwTd/2YBYToZAclVPWuYl0DXtL1O0vI7V5WC8bRuAOPSuw/4TCbOXtY/qDxUq +MuMNa4U/wB01cabjokNOHQ5TSR4os7iZo4bmJ7j52ynyn/CujGoeIobJ3j05kuApBdRncuOw9as /wDCZKeHt3A7YapI/FEcuMxygdqJc1+ZovR9TnreTXIoGnn0+eV3wwQj7tZ4Hia3E88FncMZx5ah 1GUGcnj0r0GPUY5hlZXRiOhGcVMsu9sec27vU87TuPlujPsrO6ms4ZZI1VyoDIW5Bqb+zrrH3Yh7 bqtMxXOB17kUHkdy4/KldD5bD9Ng+ytI8xRSwwADVzfGWJ81R+NU/mCt5gUJtzz1pI03uuwA/uwV FUpWRDiN1G3e4uxJE6EFcHJqr/Zs+RmSIkejVo+Xzg4x9Ka0bYOI+vpUve5SRg67p2oSaNNFYyqt xIwUbW52k81g+I9L1W+iGnw2P7i3VQJVPEhHcV3KIueYyCO2KN+WAEe1QecihOw3G55SfDuvLpEt itpM0LSB1GcDNbWlad4qIhs7mZY7a3IdC54PsK7tiVcc5X2FOyx+4vT26U3UbQKBx9zaeIo9eSWA iW2WIqCPu5Pt60ySx16SZm2SnuAGwBXawNIWAaMAHvUuOThCfQ4qeYOWxwOo6Vr+pac9lNCNknWT PI9K3LDRc2ljDqEcLCCHa2F5z7mumVJETIx/u1EHaSVgzgeg9KTV1YZz8fhDTY1ZYiuxm3bdpqY+ GbDILOm7t8tb3lEJg/e9RUflMDycipaXYFFGM3hrTS4bKhsdQtKPDOnBicjceSAOtbBBJwFpshkX lU3ke+KVl2HymaPDenKSQBkjnApg8MaarF1Ugt14rRUyFSdjjHoaC05wAG/E0WXYOQo22h2NkWNt I0O45O0dTWjCwhAxdO3occ0gD7SW69gOacEY4AH1I4AocU+gJtbMtLqbrgtMWHutSzatDLbSxMTl 0KggcDNU2tDuBVwT6GmNF1JOCeDS5I9h8zOXTwiJWCXd6BF1/dr8xHpXQaZb2GkKI7O3AHRpGGWI qY2u4ZE3Pbmk8hh1IY9M5qrC0Jo7iAXzuzkwsOFA6Us0sDygRM4jHqM1XSEpITjI+tBWTccDCn0p 3FyodLHbXCHzoYnOejRjpWbdaJpMqOwtEV9px5ZK89qusJhwoxj9aQecxwVUDuTRe4cvmcdZ/wDC SWylYornZ2G7IortlVx0696KPkTynkhIZm6de9G4Adj6A1FPPcRysJIoYWB+6eSKaupbsYZQemQl ejc4y0m6T+EYFTBWA4X/AMdqkl7NJIFAkx67eDVlLOeZWY37WwHI80DmncCTEjcbDx/s0YdfvI2P cVivrF1FIyG9OVONwSkGt3OOb0k9tyUudD5Gbg3H+BiT2Ap/GQMEVkDxBcxr8t1E3b7mKni8RXDg Bo7eXtw2M0cyBRNTY4CkRgqT1zThHlsHBI7Cl05LXVYGkWGWF04bJwPwqP8AdqzLG5XacA+tWoSe qFzxW5ch02WbjdGp7ZOMVdi8Nzn/AJe7MN6b6xm3h8ZJOOopFWQyZEbbfUmsmpX3NU4WNweHZB/y +WZb0D4p0ehxEZkv7aNRwdrc1hNG2PmwufemrGoI2gknuaFGXcnmj2Owg8N6TPHn+1CSvXkAU8eG tMyVW9dj67hXJpASOfl9j1pxWTpGflB5A6mk4S/mGpR7HW/8Ippp5kuXYdgGH86R/C+mJGWWaXjn GRzXH5n3gsXwD93PFSmaVuPMkGOgJqeSfcpSj2OmTw/poYfv329yWFSnw7p+wYYg567ga5AxzPly 5we26m+XKo+VmGf9rNTyT7lc0Ox28WhaYmPl3nuC1XG020tVH+jJuPTvXn0bXMLbt7n0Ctj86lS7 v43LpcSA+jHNJ05PqUpw7Hfr5a422+wY5I60oughO6Pg9wK4VtS1SRctcn6U5by/GALp8d6n2Miv awO/jljlxtAJ9COakDI2R5YyOorhIda1K2+5KC3qVzVpPEmoJ3iOevy8ml7KQvaR6HXXIha0Z4Ry B1qODaZog5xiPjFc5J4vuEtjG1rHjpkUtr4qge7hM9uwXbgYNHs5WYueNzqTJECQFJH8RNNzvG5U wnY561QTV9Nmz+/CE/wuKlS8iYBYZ0dPTNQ4tFpplgoeuTimg7G578c00vkDAJB9D0pHUpjBbn2q dS/dJioUcsAPWkDJ/fGfrxUXlnZ85JHajCAZ2Ar0wRzQGhMJsEKBnHcVJ5pOGx271WUkj5Rn2NM+ c7g2R7UWB2JxPk9F5PenFo9pPlDn+IVAke5MhvwxzT1E2zauNvpRqLQA+yTIJyex6VOtzGQRLEBj uOlVmikJAfGB0GeaHDA7WOD6mgkllutrgLGoBH3qieaTBK4B9O9GwquQdh7d1NPV4iMTJsP94dKT Q0ykbuVZcY29uaU3DD/lqOf1q+beJxnzEI7VF9ih4fKk560i7x7FYSNyTIwHT5RTTcSLnY+Vq01m jgfOAT0APWljtIt+0xkMPWrjFsUpxRAlzMzBAdxPYLVhZLpFLSwhF9XIFbE2nTS6JKulSJFdtGQk hGSre9eH+ILLxLp1w66/Le5JPzIpZT+NUqd+pm6i7Hq4v4eRJJa++HFRtqWmof8Aj8t1Ps9eJQyR sdsS3chPrJgmrsNm/U6e/wDwOc03CK6k87eyPYU1KxmYLHfWzMTgLu5qSSSPcFFxCG/3q8qihVNx Gkw7tvB+0nNeoeGPDVlqvhCKRd1jdSE+Y8b72U+mTU2XRj5n1LD2twMFACvXOahNpeFiEjIz2xVZ /BWs2k26DxC8sPZXGKuRyXWkWglv7r5Y/vsKHDzGqlitJbXpAVo5VA/uiirsfjTSImPn37JkZXC5 4oqfZsv2y7HjsmrQPNITKjBBuyVGT7UyTU7dfKYPHiX0UcfWqx0vRw7brmU49O9Itloqkf8AHw/4 /wD1q7k2cVojH1cLO6mYlUPy7ehqtPrIdkZVLfLzu7GtIQ6Wp/c6dNKewYE1aieVOYNIijX3UCny yYvdLvh7S7O+0OG4uLfzJnY7mJxWiNF0hOHt0GP9rmsRptSfhpIYV7ANwPwqMxyNxNfsc84QVoo6 WsZve9zTvbDRQpCAJ9KyWGiwEGG1+0yg8Z6fpThFaqPlheRz3kapVnMYxGI4/wDdWjkiPmY57vUb tQqKLaHGPTH0FOi8m1QKf3jVXaUE7iSfrUU96iDHf2q1NR2JcXLcvPd7XG99mRxjtTzcnAKyFR6t 3/CsqOOa7kWRl2ADClv8K07aBYD84LMe5rO93c0tZEqI0nO1gT13VIsJQ5L4980jSENgq3PTbTFV ot29hIT/AA+lJyGkSKqupxK747Ck3qxCq0gGPvdqiBkA2xqET2pBECPnlAPpU8xfIP3/AClVkJPu aUsoAXMmW/hApFihX/lsM/7tL5bKQ8MjFl5BAouw5UODqvBc+2BzQsmQdzhUHXA5NMkma4QCTYGH 8Sjmmx25GHVS6n16UahZDxOrPtDYX1pxmj3BNxBPUmnlZGGFlSPH91aj+yAnJlBPuOtK7HyokMql giMGPYZpSSRypyOuDUbWygEfKB7VGsThj5TMGP6ii4cpZLqezKB05pCFcj5m+maWTOxQoHm9gPSm PtIByA2ecdaZA6RQBuLEmmyo26LyxztzTmJ+zEEjjpnvUc0jAQKOMp1prZie6LdvY3dwf3akA+pr StdO1GNlAzyf7vWsNXlgKDfIN3dc4rRgvtRUrsM23PI/wrGV7bmsbHTwR3UKgsykDqMVb2zEqDIS COKzIpNSVQ0MayKf4j1FSrez5KzBA47qc1zs3ii+I5VRvnw4+7uPApWaQhWLqGA+b3NVYpvMGTdI rHtjNWFgbO7zkOOnFTcvlQxZt8pOSB2qeJXYks4x2JPWoZd687Fcn8KY8t5GCRbKE96LsLIt7WH3 dpJpzIduVI5688VRjuL6VlSOONAeC46irYhmhX53dyOM44ouCSHeW7chRgdSTS5J+XZketRAAZBk f3BoyY1wHIHoKVx8nmPUoBjJ3E9DQT8pXOAPypiS4TaQp+vWnpEsuPKOPY9KaZEotEa4RwWAX0Yd KlMu0fNGozyCOlRhAxb5SrA4OOlO2GMkZKsevoaYtSWEDz43xjDCui1Czgn2OyEMRnKnBNcxvWPA f5GJ47qf8K1INWdEWO5XeB0IPNVF2Jkrk4tbqFybZi2PfmnHUblV8u8tllQ/31zVuxvICrYkHJ71 Yk5jJUhhVWTJ1RzE+keGb1yZ9MWKQ9XjXH8qpP4I0K4fNrdlD/deullWORseWMnvjFRSadCR0IqX AFI5CT4c7HLWtzbyEdAahj0TxPpcsi2WwRyrsdA/H1HvXUyaUhkPlsVx3BqAQujAJNMGzwd1R7Mt TSOeXWfFVlqS3FxpUkkMcflG3U5DejfWsTVvE2ry6DdWV3pF01y8m5JAhwF9K74HUUc5un2npkZq NrzVIZTtlhb/AHo6pKSE3Fnjdzqc8joV0+53BcMrRng0V7DJe6lKwJSyJAxyoBorTmfYjlR5J9pz IVEEKgnrtp0k0gQcquPRRVH99vLLH3p2Z5ugUY967faHLyFkXDFGxKwPtUZkG0bixPuaiFlcu+Fd QO9SrppJw9xye1JyY+VDZJUKbuPpUX2lAPvD6VcXSoV5lk5x60q29kufLQSHuT2/Gld9B2Rm/agf uhj70oe4kB2phf7x6VoDy93yBSOgHQCpXtWkIMkiqvYdhQHoUIbCWcEK+7nk9BV6DSYYSCRvYdzT 0stvJlI9NtWEwoCq4wOuTSGL5IKHauD2qEh0bLsFz1B/pTzOjthGGOnJqTyU/jGSPU0XGRghmBhP zDpzSsA+FciM9yOaQwxfwNtoWNRwkoz3JHSlcBoRt+1SG+p60CNs/cyR6VKdrbQssZxwe2aQCNGw zcd+etKxXMMZnicL5YBPfGaRxcMMEMR69P0p5MkznYyxxr3zzTraGSRiRg57sTzRsPmIVjH8KnB7 Cp45J4BheFH41aXRb+4kLCP5ccAHFSjQ7118qeDaPVTU80e49exns5lkz8qtjtxmmsp3ASNtHU4r cs/DbR5+0AAn0PIrQXw5YYUyNI273qXUihqMmcqiBv8AVn5QercU/wAydWCqF2nuq9R9a67/AIRf TtmQzlB1yelWYtJsIUCqxIHSk6yH7NnIoHjkD/ZXG3uR1q9brYTYa4spsseTiulFhZhwQxPsTVhI 7aA5z83YDkVnKpcpU7GI+mabJGMW5BYYCmrU+l2cUVp5duu7Zirl5KjRFUGGPotNuPME1htAA8o7 /rSUm0waSZMkdvJCEa0UKB1C9aPIjSFgiEA84x0qzb3UbKAzBXPQYxipBNDu5cLjiody1YywXgAR Ul+bqO1DwrJjbCkLA8kc7q1nuYozguM4qFp7fGTKmT6ikMpi3QDKkK45wU4qJo5pn2mZFx0UVeMk DKY1fG7v3qJjFHKAsirjrxkmiwcwyMTRMclWfGPYU8rMwBkycelJiEyiUyAqe3epTNGZCqyFFPfF Fh8xAwGRhSCR2pQ11GQA3XsamSWOMkZDN/CfWotibmkMrHP8INKw+ccTLMMFQT3I7VHscnbtAP8A tHipHWF1wHZMfewec0iGAI0LElW6setFg5xojUMAXQjuFNWVkPklrePeFP3j2qBIoIAyBvvdwOlL shRS6TNtP3losJyuKiDBkZw7Mct2IokQyyBuemFx2pgktsAKzqD0yKdFerGSi7zk9xQIkW3JTbJl h6GozayR5ELZH9xuhqT7dHx5hOPUUv2uEjgknrjHOKeoaFUXQWQI4MT/ANw8j86tR3k0TAB2QnsT xTWu7aWORGQkY5DDk1QDeVN+44tyOUk5/KjcWxupqbgZfaxp7auzYyvFY0U4KlYgFx2fofoaeLh0 UeZCArdweKfvIXus1Vv43zkEU0GMEPnjNZwuNxGyJvrTHnPVQ26mpSE4o2TPGWA3YpjvGz/eX3rK E0g68Gje+C7KMfrT52LlRdfYZWOV/Ois1YIQSVRstyQTRRzhyHmvlAHmUjHtTWOHC53E+2KtyRBZ GyyOPYcVELhd22ONXk967LtnNYaIGb+LGPQUhhI+6wc9yB0pZLlcYlZWY/wR9PzqSO2eVv3jBIv7 g7/Wq23FvsQxxM7n5RIO4FWTZgpj7o/u9qmVIoVIjaPPoD1phkJUhU+b0zmpcmUojP7PPVJF57Fa QadK4+eRPb5aV5pgoGwI2e5oW4klzE8oXjrS5mOyFOnsi/NKAD1+Wk+zDy8iSPHqVp4nWJVj81pA ecdcVZiiN0o3MFI7BetJzaHyplFbRVQsWUj2XmpvK2JuEmT2DJ0rTSzWFQSJCfYVbtm04N/pUc+O 5IqHVZapGFDJsdfL/eSMeVZePwrSeKaUAS2sSoOp281s/wDEmQBo45MnuBVd5dOMoLJMVHbNQ6jZ apGK9tBnCwMT7LVhLHADGxlKnkZGCa3Yr3TQgMMUmQf4jTheLLNH8r+V/FjPFJ1WNUTDijtYn5ti nPO4ZrYtQhXKJEFPT93zVyRbMjkSEH2qW2SOdHEb+UqHGGqHNspU7EaNMDnzU46DZTxJGxAkuG3n naFpXhVM7rmLB6c02WFlTDW2Rj7ympux2JFRS5AuxuPQYpyw5BzPux+lVIrVHGSVjHXrUnlPGQVZ G9MHGKLhYsNagfN57jjp60v2UABtzDPaoxesp2yJuYdzwBUkdwJiVJ5x07fnSux6Ci3QcmV/8aRb aIE7XfP16VMy/KNoz70iqGUmi7CyILlIoLdn3OxHPXvVe9nkSGz8tsFhk+9Lfhc87wcZ3Z4qHUQR BYMPlGCM9eKuOzIa1LdvD5gLSyFkP8OMEGp2toTyQw9s1WsGZhlWLKOPmq4soYkOVO3uKi7KSRGI IQOQwA96UJArZCgg9QaSW6hjckkn6VQmuWcE43LnhhxQBd8u3YnaOR6npUTtbuTgDcvTnGajiRJA DLOOOuBiopEEspeCL5BxyOtFxEsNzbSMyqCXH8JpUv4SvyRt5mcbW7/SiJhGCsmyIt6LQy28amQy Nn0HrSuVYe00rMkkFuAuPnDnBH0qNrpjMDHGu09cnrUSaiSuJIMg9jRLctMoEMIiHQnH8qLlcjLL yTK33E2Z6Z+bFJ5xZwHiVovY8iqyyzxY4jP1HNJLcs6gYSM/xYHWi4cjNCMsFY+SpQ9Bu5NRoyLJ umjRQB2bOPaq0N2CCuxJO2M4P0przFwRHbRKR1yehouPkZaV4pC26EgZ/hOT+VT7oXXEkbKcfxDF ULa9ijbdPHtYD7yU99QtpAR5k5B70C5H2LsckBXAUBR1yMCpEMBJZAD2LDqKykZZvlWZsf3XHWrS xpDGVKsA3XaaQrNFswhxuKoT24zSlMg5jUAVnrIIS3lSOg9DzUkFxKQ3PnenbFAiwbeJ1KgDnuKq ywG3ASPLxnqD0FSpdFctcReVjoRzmp4ZVlUOhAHv0oTYNFRJghABKD/nme9TpMpfDAo3vSS2okBI 2sT37VAyvbrg4dM9DzVaMnYuDGMg9OxpSc4zyexqlDJjKxPkjnY/r7GpfOBA84+XIf4TSsO5OuWJ +UfjRTVYJ3PNFIq55bNMFbbO4Zs/6tP60xYJ51PyrDF6DrW6mhmN2EBt5Ex80xB4qvHpe9mLXaqo OOld3tV0OL2b3ZQt4oF/1OHceo5qxJbzMVWPYsnUjd0rQg0dJyUjkDMDywOAasw6FbQy7riZ3kP8 I4FQ6iRpGm2Z1jopkkLXASQ+q881oDw/dOxMTQQJjq5yTWqkQhhKQxrGpHXPNC7cADB2j8aydRm0 aKtqZS6EbUjzJo5znJFX7eCKLJe2tSnqV5NSGRVGW59hTo5hEThVZf7pHT6VLk2aKmkI4t3Azawx KD2H3qQLEx3LEn0AqytzbyuN0YXHTI6VKyWsiHbIA56YqRqy6FIyDPyr9T60pYYxgEn1FOdUiOMj B9DnmkCBwFOQO+KCuZBChkOI0Uj+9jirEltDCv7za0h6cUi3JSNYoo9oHGaiKjfwSzdyT0o1JWrH uwTACIe3C8U3dhfmIHoBTzGcAeYqjrioR9njYPIzu3YAcCgu6HHGCQSfQGmFuw5z6U77TEwby4GJ 9Saa00igYVVA7KvNFxq4wqc4xk1a/tO8jAxIOOMYqrtI56k0YyvBKn1oG0bD/ZbmMb5UEpH3hxk1 Tx9mfbPFuDfdcHgim2c0EbbJLcySDoRz+lW9RUPYLNhvMRsqp4oMJKxBJcQOiRyIVUfd46VBK7xS 7GG5s5BPYetWEvWTbmIOf92i4liu7dyAVmj5waZJPBdM42srOB0dRgVZUc8dD2rNjfegwu0qO7Gt GKdJEG1lYj7wXsaljRmarhVbLyMwGSqjjFOvC/2Gwcc4GDnsKXVfnICXGwjqgFGpny9KtcncpIGM VpHZkS3HWG14TskY4buMYokHl5dsKPY0y2kX7KoXOSO3Y1HJhwEZ8se2KgskgJ8pZ2j3c/Kv9akm uxInliIEvwB71CXkiJ3HC9BxxT7QCWVpNw3KMCgRJDFBbDMxBlI6dhUEt1Mj5jfKH+HHSpJ5cYVr ds9jVLzNwOVOeoA7Ui0h7zzSr0U45B9KYJS+BJtznp60gCoy4Jyeo9KQRfvgAC2R8pXsfekaKyHg uSWxjBwBVyNbeTb8zROe3Vapi3nTICufQkVJHHcoAdh54xigTsy1NZzKD8ocf7NVcKTscFT1wacH ukYsokXH5GpWu22H7RErZ5yBg0C1RX2BsY2qfbvTkieSYIi5J7jt7mmDc+SEKoeRu6ipbaVrWfzF O4EYYHuKAcrloaeiqysN5xkmqUlvtYhYzsHQirb37Ou3Hlg+nX8aqmVtwVCxLHoBQOA1dyjBVwR3 xTkkHBLnn1q0I7koAsbbhzuNRtYyu+94lDexoL5kRi4EUiuPmxwR2NTx30Ow4Qpu6kVE+nz4JVAc dFJ60x7e6OAY+fT0oJfKy15rTuI4ZSXxkAjIIpDAWUC4IAz0HSs8vPDKu35WHBAPQVKt3MGYeb0/ hNBDh2LyhlXy7SaML1Kse9H2p7cBZwzluMAcfnSRwrPCGl8tZCeqdqkMbQfdQSKOoNBFhWhimjO0 rGx7HrUDiWBCLiMSxD16j6GnNFHI28RMrj05FDTyQAGc7oz0AXtRcVhYZI3H7qbao/hkHSikItpf nWJhnsRRTuIzWvAyBEhQHoFHGfwqNNBtt7T3YM0oGSin5afBAUUSGMGTkgnt7VJL9ptosyOEBHQG quxqNyAIiLiKBYz2HegQ9Q2Wk6jP8NIrMyApjH9402ZWAGWzuPbrSNUkh+fmAZufY1GrEAkHg/nT o1VDiTkdgD3qVZ0XkQIMdSaB3ZEgd3AXJP0qwltPxhAD3JNBu5WQqu1B2IFMaVygRpST7cUCuxWt nUlndRn1NRtE7KMEfhQrHaNy4APX0p6P5jhIgTg9TQF2MVFjyQMN+tCzshxyxPXjpV8RpG/mHDYG Sx6Css3UYDGLOwsduf4qdzNQuyR7mQfwgjuKtxW0pUOpV8j+GqSndgydewqSF5EfzY3K+tJu5ahY tvaShSWjJ9gapuZYCFaJwp6kiriatIAd0YYipG1iFlCPATnoPWkVdooRvtbIPJ9aeyPndu5+tJcP A8m6FCnrmojndkZ9h2NBaY4s6Nmnh88bSSabEZJ4y6QSOD0IFWLa31CI74oAuP7560xNpE+nfaI3 ykHyE4ORg03VblZpPIVj8n3j2z6U641B/JWONsTMf3m3nbVaNlSVG6vnv3oMG7ksd7JAFUpuVRwC MGi9u0KL5fLOMk46CrNzLHHFmYDceFUdTWfFGXcMQxjJ5A9PagTJ7dj5JKeau7/ZzmtC3AWIYyGP XIxUNv5cmHieRQvGw1LvZmBIzz0NDY0jM1ZpBc7VTaCvDAdam1KQto1khDB94yah1CELIWE5L5zt J6e1TamjtpVo+eAw+UjmrjsZy3Ft7f8A0YOI22k5wDTWQqyuFKnPO49BSacJJlfbKUx1T0pJolST biWSQDOe1QWWS8sOS6K6HkECqvmCO487ACgYKL3qxb3LIES4UqhHU9vamyMATmAbexB5+tIZZJaS 3JhG/wBye1UnEoH+q2+h7UWs4RnA4VjzVyfzTCRA6dPXPNAJmbsB6DJI5qXzZI02wuVIHAA6mo2t 5xx5THjkg8VHueIqDwrevUUF37kyajcvHy4Ld+Kd/adwrfMRxyDVMna+4EYbpj+tOBDnj8SaC7Iu DVriQHDLgd8UyW8llA3MCD7VAQYz8g4PXNMb5lbja36UBZEkMk8sjJGhcqcHHSrMsckKqZU6+nat C0WO3tUSIYGOT3JqO8kVYGGOT2oMna5mmQHjHSnRRTy7njxuXjGeaYZVOM9RTo2YNuVsHse9Ivl6 okYXiECQyj6GjzpEGDK5PuatRaiEUecm4DqV61KBZ3ZJwhzxzwRQF/IypZZw2RK59hT1uZSu5nJb uc1Zm0oglreXI/ut/jWe8bxnDqV570FLlZIXV2O4fM38QqEDrzlh1NKrqGGVIHfFShQDk4P+zQPY RXG3odw7A1oWgUqCbglx1XNZ5Xg9B7GmxIgl/wBJdh7gUEySNiRC3IJR8cEdDUcckrNtaRGxwVPF LDEqKzRszg9STmoZfLe5UyPtDDFMxJGsmWQtC5APVT0H0ooS3deYJTt6c0UhkOmcwtnnB71Q1E7t SRW5GOhooqyUTyKAuAAB6UjgDHA6UUUGyIsDK8UsYBd8jPNFFBQSgbT7UigenaiikIuKAUGQDT4V AiGAPvntRRTIZHf/APHoB2MgBqpKq/aH+UcDjjpRRQOJIqjjgdKjYAOwA4xRRSNOhGn+oU96miUb ScDI9qKKQdB0YB6gVHL/AKw/7tFFAjd044so8f3ar60zLZNtJH0NFFMwZStVH2VTgZz1xS2oBmU4 Gd39KKKYkUoyXu5CxLEOevNakZwCO2elFFDBbknSdscfKKnTr+FFFSWjJuwN8pwM1fvxnSrcnrgU UVpHZmc90Q2XF7H7rzWiP/ZqKKgsx7hi1zKGJID8Zq9poBVgRkUUUISK06qHbCgc+lNsD/pEg7cU UUMDXk4jOKwtS4kk+tFFOInuRoBuY4GdoqQAbTxRRUvc3iC8k5ppGZHHbaaKKBmnZ/8AHon0qnMS ZJc88iiihGQ1QM9BUjAeR0HWiika9AQDYOO1RsBg8UUUCRe01iYgCSRjvVnUFU2TkgZA9KKKCftG FgELxVgAbM4GaKKGWxoA3Hiopev/AAKiigZJprH7XMuTj0q1fKpVeBw/HFFFMwluEDHpk4ooooEf /9k= --b1_4f7d8fbba8cdf9d7e837e37211699bc3--