Date: Wed, 7 Jun 2023 03:01:10 +0300 Return-Path: support@newmuslims.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Message-ID: <2c6839b4d7adbb9af0552a496ae7f27c@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 44.192.79.149 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_2c6839b4d7adbb9af0552a496ae7f27c" --b1_2c6839b4d7adbb9af0552a496ae7f27c Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_2c6839b4d7adbb9af0552a496ae7f27c" --b2_2c6839b4d7adbb9af0552a496ae7f27c Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 9 :: Lesson 8 Karne ng Angkan ng Kasulatan (2 bahagi ng 2) Deskripsyon: Dalawang aral ang magbibigay ng liwanag sa Islamikong mga patakaran at mga alituntunin ng kinatay na mga karne at ang umiiral na mga kasanayan sa mga bahay-katayan sa Kanluran at magbibigay ng gabay sa kung saan bibili ng karne. Ni Imam Kamil Mufti (© 2015 NewMuslims.com) Nai-publish sa 08 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 53 - Nag-email: 0 - Nakakita: 3529 (daily average: 2) Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Alituntunin sa Tamang Pagkain Mga Layunin · Upang maunawaan ang pamamaraan ng bahay-katayan sa Kanluran para sa manukan at bakahan at ang Islamikong mga kapasyahang may kaugnayan sa mga ito. · Upang maunawaan ang kapasyahan sa karne na tungkol dito ay hindi alam kung sino ang kumatay at papaano, katulad ng karneng matatagpuan sa pamilihan ng isang karihan. · Praktikal na mga payo sa inyong pagbili ng karne. Mga Terminolohiyang Arabik · Shariah– Islamikong Batas. · Halal - ipinahihintulot. · Haram - Bawal o ipinagbabawal. Mga Pamamaraan ng Bahay-katayan sa Kanluran Mayroong maraming dokumentadong katibayan ang mga pamamaraan ng bahay-katayan sa Kanluran. Mga Pamamaraan ng Manukan · Shackling (Sagkaan): Sa bahay-katayan, ang mga ibon ay pinananatili sa mga trak nang walang pagkain o tubig sa loob ng 1 hanggang 9 na oras o higit pa na naghihintay upang katayin. Sa loob ng planta, sa "buhay-bigtihang" lugar, ang mga ito ay nagsisiksikan sa isang bakal na sabitang nag-iipit sa mga ito ng patiwarik mula sa paa ng mga ito. · Stunning Tank for Electrical Immobilization (Tangke ng Tuligan para sa Elektrikal na Imobilisasyon): Ang mga ulo ng ibon at itaas ng mga katawan ay kinakaladkad papasok sa isang may pumipilansik na tubig na labangan na tinatawag na "stunner" (tuligan). Ang tubig na ito ay malamig at inasinan upang maghatid ng kuryente. Ang layunin nito ay upang patigasin, upang panatilihin ang mga ito sa hampas at upang maparalisa ang mga kalamnan ng balahibo ng mga ito upang mapalabas ang mga ito nang madali. Kung minsan ang makina ay pumapalya at ang manok ay naiiwang nakabitin sa tubig na ito ng maraming oras. · Pagputol ng Leeg Matapos kaladkarin sa pamamagitan ng "stun" na pagpapaligo, ang mga ibon na ang kanilang mga leeg na bahagyang hiwa sa pamamagitan isang umiikot na makinang patalim at/o isang manu-manong pamutol ng leeg. Maraming pagkakataong ang mga ugat ay namimintisan habang nakatarak ito sa leeg ng ibon. · Bleed-Out Tunnel and Scalding Tank (Paduguang Lagusan at Napakainit na Tangke): Buhay pa rin - ang industriya ay sadyang pinapanatili ang mga ibong buhay habang nasa proseso ng pagkatay upang ang kanilang mga puso ay nagpapatuloy sa pagbomba ng dugo - pagkatapos ay ibibitin ang mga ito ng patiwarik sa loob ng 90 segundo sa isang paduguang lagusan kung saan dapat silang mamatay mula sa pagkaubos ng dugo, subalit milyun-milyong mga ibon ang hindi namamatay, habang may di-tukoy na bilang ng mga ibon ay nalulunod sa mga lawa ng dugo kapag ang conveyer belt (sinturong tagapaghatid) ay sumawsaw ng masyadong malapit sa sahig. Patay o buhay, ang mga ibon ay ilalaglag sa mga tangke ng maligamgam na tubig. Noong 1993, mga 7 bilyong mga ibon ang kinatay sa mga pasilidad ng Estados Unidos, mahigit sa 3 milyong mga ibon ang natubog sa napakainit na mga tangke nang buhay.[1] Ayon sa isang dating manggagawa ng bahay-katayan, kapag ang mga manok ay dinudusdos ng buhay, ang mga ito ay "nagkakakawag, nagtititilaok, nagsisisipa, at ang kanilang mga mata ay lumabas sa kanilang mga ulo. Madalas ang mga itong lumalabas sa kabilang dulo ng bali-bale ang mga buto at sira at may nawawalang mga bahagi ng katawan dahil sa matinding pagpupumiglas ng mga ito sa tangke." · Mula sa pananaw ng Shariah, ang pamamaraang ito ay problema dahil sa sumusunod na mga kadahilanan: (a) Ang stunning(panunulig) ay maaaring humantong sa kamatayan. Ilang mga pagtatantiya ay nagpapakitang hanggang sa 90% ng mga manok ay namamatay dahil sa pagkaka-kuryente. Kapag nagkaganito, ang manok ay namamatay na bago pa ang leeg nito ay maputol at itinuturing na patay na. (b) Ang mga patalim ng mga makinang pamutol-leeg ay kadalasang nagmimintis sa leeg o nahihiwa ito nang bahagya. Ang industriya ng manok ay may natatanging katawagan para sa gayong manok, 'redskins (pulang balat).' Ang mga ito ay kalaunang nakakatay sa napakainit na tangke. Ang ganitong mga manok ay maituturing na patay na rin. (c) Kapag ang isang makina ay lumalaslas ng mga lalamunan, hindi posibleng masambit ang Bismillah para sa bawat manok. Sa kadalasan ay maaaring bigkasin ito ng tao bago paandarin ang makina. Ang pagsambit ng Bismillah sa oras ng pagkatay ay isang pangangailangan para sa karne ng hayop para maging halal. Mga Pamamaraan ng Paghahayupan Bago ang pagkatay, ang mga baka sa Kanluran ay itinatago sa tinatawag na 'feedlot' - o lungsod ng baka. Sa halip na damo, ay pinakakain ang mga ito ng mais, na kung saan ay mura, upang patabain ang mga ito sa maikling panahon. Ang mais ay lumilikha ng mga problema sa kalusugan, kaya binibigyan sila ng antibiotiko. Mayroong hanggang 100,000 mga hayop sa loob ng dalawang daang ektarya. Ang mga baka ay may halos sapat lamang na puwang upang tumayo, natutulog sila at namamahinga sa dumi. Ang unang ginagawa ay pag-aalis ng dumi kapag dumating na ang mga ito sa bahay-katayan mula sa feedlot. Ito ay isang mahirap na proseso; ang ilan ay napapahalo sa karne. Ang dumi ay nagtataglay ng E-Coli at iba pang mga pathogens. Iyon ang dahilan kung bakit ang karne ay kumikintab. Sa Estados Unidos, ayon sa batas, ang mga hayop ay dapat tuligin sa pamamagitan ng pagkuryente, gaas, pagpalo sa ulo gamit ang maso, o ang pagbaril sa pagitan ng mga mata mula sa isang naglalaman ng ispring na tornilyo (na kilala bilang 'captive bolt system') bago isabit ng patiwarik at katayin sa kanilang mga lalamunan. Habang nasa ganitong yugto ng proseso ay tanging dalawang ugat na jugular ang lalaslasin at ang esopago at ang daang hingahan ay naiiwang buo. Narito ang isang tipikal na pamamaraan: isang taong may hawak ng isang bagay na tila isang malakas na pampakong baril, na tinatawag na stunner na nagpapasok ng tornilyong bakal sa utak ng baka, sa pagitan ng mga mata. Ito ay halos kasing sukat at haba ng isang matabang lapis. Ito ay nagdudulot sa hayop na mamatay ang utak. Ang isa bang stunned(tinulig) na hayop ay halal pagkatapos itong katayin ng isang Muslim, Hudyo, o Kristiyano? Sa ilang mga kaso ang mga hayop ay tiyak na namamatay bago nakakatay na kung saan gagawaran ang mga itong haram. Ang mga iskolar na nakasaksi sa ilan sa mga pamamaraang ito ay nag-aalinlangan kung ang hayop ay buhay pagkatapos ng pagbaril sa pagitan ng mga mata. Sa ilang mga kaso, ang pagkuryente at pag-gaas ay nagdudulot din ng tiyak na kamatayan sa pamamagitan ng asphyxiation (kawalan ng hangin sa paghinga). Ito ay tila naging isang tampok ng imbestigasyon para sa Muslim na mga dalubhasa. Sa kaliit-liitan ay angstunning (pagbaril sa pagitan ng dalawang mata)na hayop sa ganitong paraan ay isang kaduda-dudang kasanayan at ito ay sulit na banggiting ang mga Hudyo ay hindi ginagawa ito. Ang Pagkain ng Karneng Ibinibenta sa Kanlurang Pamilihan ay Hindi Maituturing na Halal Dahil sa Sumusunod na mga Kadahilanan: (a) Walang paraan upang malaman ang relihiyon ng taong nagsasagawa ng pagkatay, dahil maraming tao ang nagtatrabaho sa mga bahay-katayan na mga Hindu, Sikh, Budista, ateista, at mga taong walang relihiyon. (b) Kung ang karamihan sa mga taong naninirahan sa lugar kung saan matatagpuan ang isang bahay-katayan ay mula sa mga Angkan ng Kasulatan, walang paraan upang malaman kung ang tagakatay ay isang Amerikanong may Kristiyanong pangalan dahil maraming mga tao sa Kanluran ngayon ay mayroong Kristiyanong mga pangalan, subalit hindi sila mga Kristiyano. (c) Kahit na ipinapalagay na ang tao ay isang Kristiyano, ang karamihan sa mga pamamaraan na ginagamit sa mga bahay-katayan ay magagawaran ang hayop ng hayagang haram o sa hindi bababang alinlangan (tulad ng mga tinulig na baka). Dahil sa mga pagsasaalang-alang sa itaas, ang isang Muslim ay hindi pinahihintulutang bilhin ang kanyang karne mula sa mga pamilihan sa Kanluran maliban kung may katiyakang ang karne ay kinatay ayon sa mga pamantayan ng Shariah. 'Si Adi ibn Hatim ay iniulat: tinanong ko ang Sugo ni Allah tungkol sa pangangaso. Sinabi niya: Kapag itinudla mo ang iyong palaso, sambitin ang pangalan ni Allah, at kung makita mo ang palaso ay katayin ito pagkatapos kainin, maliban kapag natagpuan mong ito ay bumagsak sa tubig, sapagkat sa gayong kaso ay hindi mo alam kung tubig ang sanhi ng kamatayan nito o ang iyong palaso.[2] Ang hadith na ito ay nagpapahiwatig: kung may ilang mga palatandaan ng karne sa pagiging halal at ang ilan sa mga ito ay haram, ang mga palatandaan ng haramang siyang bibigyan ng pagkiling. Gayundin, ang karne ay itinuturing sa pagiging hindi pinahihintulot, hanggang sa mapatunayan sa pagiginghalal na binanggit ng maraming mga hukom. Paano Kung Hindi Natin Alam Kung Ang Pangalan ng Diyos ay Sinambit sa Karneng Kinatay ng isang Hudyo o Kristiyano? Walang anumang iskolar na pagtatalo, ito ay pinahihintulutan sa ganitong kaso. Karneng Kinatay ng mga Pagano, Hindu, at Ateista Ang mga iskolar ay sumang-ayong ang ganitong kinatay na karne ay haram at hindi maaaring kainin. Kung ang isang Hindu o sinumang politeista ay hindi kinatay ang karne mismo, subalit bumibili ng halal na karne, magkagayun ay maaari niya itong kainin. Paano Kung Hindi Tukoy ang Siyang Kumatay Nito At Kung Papaano Kinatay, Katulad ng Karneng Matatagpuan sa Pamilihan ng isang Karihan? (i) Kung ito ay matatagpuan sa isang nakararaming Muslim na bansa ay maaari siyang bumili ng karne mula sa palengke at kainin ito nang walang anumang iskolar na pagtatalo kahit na hindi natin alam ang pangalan ng taong kumatay nito o kung ito ay ginawa ayon sa Shariah. Ito ay dahil sa kung ano ang matatagpuan sa mga lupain ng Muslim ay ipinapalagay itong natugunan ang pamantayang itinakda ng Shariah. 'May mga taong nagtanong sa Propeta na binigyan ng karne ng ilang tao at hindi nila alam kung ang Bismillah ay sinambit dito o hindi. Ang Propeta ay tinuruan silang sambitin ang Bismillah dito at kainin ito.' (ii) Sa isang bansa kung saan ang karamihan ng mga tao ay kundi man mga Hudyo o mga Kristiyano, ang karne ay hindi maaaring bilhin mula sa mga palengke at hindi maaaring kainin, maliban kung siya ay may katiyakan o may magandang dahilan upang paniwalaang ito ay kinatay nang maayos ng isang Muslim o isang Hudyo o Kristiyano. (iii)Kung ito ay natagpuan sa isang bansa kung saan ang halal at haramna karne ay parehong matatagpuan, magkagayun ay hindi pinahihintulutan dahil sa pagdududa; dahil sa isang sitwasyon kung saan ang halal at haramay magkasamang umiiral, ang pagkatig ay ibibigay sa haram; samakatuwid, dapat niyang iwasan ang naturang mga karne. Ito ang katayuan ng karamihan ng mga iskolar. Ito ay batay sa hadith ni 'Adi na nagtanong, 'Ipagpalagay na ipapadala ko ang aking aso subalit may natagpuan akong ibang aso sa laro, at hindi ko alam kung aling aso ang nakahuli dito? 'Ang Propeta ay sumagot,' Huwag kainin ito, dahil sa habang sinambit mo ang pangalan ni Allah sa iyong aso, hindi mo sinambit ito sa iba pang aso. (iv)Kung ito ay natagpuan sa isang lupain kung saan ang karamihan ng mga tao ay mga Hudyo at mga Kristiyano, ang orihinal na kapasyahan ay katulad ng sa mga lupain ng Muslim sapagkat ang kanilang karne ay pinahihintulutan katulad ng sa mga Muslim. Subalit, kapag ito ay tiyak na nakilala o may magandang dahilan upang maniwalang hindi nila kinatay ayon sa pamantayang itinakda ng Shariah, magkagayun ay hindi pinahihintulutang kainin ang kanilang karne maliban kung ang tamang pagkakatay ay natiyak. Ito ang nangingibabaw na kaso sa Kanlurang mga bansa na ipinahayag ng maraming iskolar na talagang nanirahan dito o nasiyasat na ang usaping ito habang nasa kanilang pagbisita. Praktikal na mga Payo · Manaliksik online para sa halal na pamilihang Muslim sa inyong lugar o kalapit na mga siyudad. · Makipag-ugnayan sa inyong lokal na moske o magtanong sa Muslim na mga kaibigan para sa impormasyon sa mga pamilihang nagbebenta ng halal na karne. · Kaugnay sa mga karneng kinatay ng mga Hudyo at mga Kristiyano, pag-iingat ang dapat sanayin na ang mga karne ay nananatiling di-naproseso. Kung sila ay naproseso dapat niyang basahin ang etiketa para sa mga sangkap. Sa maraming mga kaso ang alkohol (pulang alak/puting alak) ay idinagdag sa mga produktong karne upang palambutin atl ang mga ito. · Ikaw ay maaaring bumili ng hilaw na karne na may tatak na kosher mula sa mga lokal na mga pamilihan. Talababa: [1] Freedom of Information Act #94-363, Poultry Slaughtered, Condemned, and Cadavers, 6/30/94 [2] Saheeh Muslim Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/300/karne-ng-angkan-ng-kasulatan-2-bahagi-ng-2/Copyright © 2011-2022 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_2c6839b4d7adbb9af0552a496ae7f27c Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Karne ng Angkan ng Kasulatan (2 bahagi ng 2)

Deskripsyon: Dalawang aral ang magbibigay ng liwanag sa Islamikong mga patakaran at mga alituntunin ng kinatay na mga karne at ang umiiral na mga kasanayan sa mga bahay-katayan sa Kanluran at magbibigay ng gabay sa kung saan bibili ng karne.

Ni Imam Kamil Mufti (© 2015 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 08 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 53 - Nag-email: 0 - Nakakita: 3529 (daily average: 2)

Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Alituntunin sa Tamang Pagkain


Mga Layunin

·       Upang maunawaan ang pamamaraan ng bahay-katayan sa Kanluran para sa manukan at bakahan at ang Islamikong mga kapasyahang may kaugnayan sa mga ito.

·       Upang maunawaan ang kapasyahan sa karne na tungkol dito ay hindi alam kung sino ang kumatay at papaano, katulad ng karneng matatagpuan sa pamilihan ng isang karihan.

·       Praktikal na mga payo sa inyong pagbili ng karne.

Mga Terminolohiyang Arabik

·       Shariah – Islamikong Batas.

·       Halal - ipinahihintulot.

·       Haram - Bawal o ipinagbabawal.

Mga Pamamaraan ng Bahay-katayan sa Kanluran

Mayroong maraming dokumentadong katibayan ang mga pamamaraan ng bahay-katayan sa Kanluran.

Mga Pamamaraan ng Manukan

·       Shackling (Sagkaan):

Sa bahay-katayan, ang mga ibon ay pinananatili sa mga trak nang walang pagkain o tubig sa loob ng 1 hanggang 9 na oras o higit pa na naghihintay upang katayin. Sa loob ng planta, sa "buhay-bigtihang" lugar, ang mga ito ay nagsisiksikan sa isang bakal na sabitang nag-iipit sa mga ito ng patiwarik mula sa paa ng mga ito.

·       Stunning Tank for Electrical Immobilization (Tangke ng Tuligan para sa Elektrikal na Imobilisasyon):

Ang mga ulo ng ibon at itaas ng mga katawan ay kinakaladkad papasok sa isang may pumipilansik  na tubig na labangan na tinatawag na "stunner" (tuligan). Ang tubig na ito ay malamig at inasinan upang maghatid ng kuryente. Ang layunin nito ay upang patigasin, upang panatilihin ang mga ito sa hampas at upang maparalisa ang mga kalamnan ng balahibo ng mga ito upang mapalabas ang mga ito nang madali. Kung minsan ang makina ay pumapalya at ang manok ay naiiwang nakabitin sa tubig na ito ng maraming oras.

·       Pagputol ng Leeg

Matapos kaladkarin sa pamamagitan ng "stun" na pagpapaligo, ang mga ibon na ang kanilang mga leeg na bahagyang hiwa sa pamamagitan isang umiikot na makinang patalim at/o isang manu-manong pamutol ng leeg. Maraming pagkakataong ang mga ugat ay namimintisan habang nakatarak ito sa leeg ng ibon.

·       Bleed-Out Tunnel and Scalding Tank (Paduguang Lagusan at Napakainit na Tangke):

Buhay pa rin - ang industriya ay sadyang pinapanatili ang mga ibong buhay habang nasa proseso ng pagkatay upang ang kanilang mga puso ay nagpapatuloy sa pagbomba ng dugo - pagkatapos ay ibibitin ang mga ito ng patiwarik sa loob ng 90 segundo sa isang paduguang lagusan kung saan dapat silang mamatay mula sa pagkaubos ng dugo, subalit milyun-milyong mga ibon ang hindi namamatay, habang may di-tukoy na bilang ng mga ibon ay nalulunod sa mga lawa ng dugo kapag ang conveyer belt (sinturong tagapaghatid) ay sumawsaw ng masyadong malapit sa sahig. Patay o buhay, ang mga ibon ay ilalaglag sa mga tangke ng maligamgam na tubig. Noong 1993, mga 7 bilyong mga ibon ang kinatay sa mga pasilidad ng Estados Unidos, mahigit sa 3 milyong mga ibon ang natubog sa napakainit na mga tangke nang buhay.[1] Ayon sa isang dating manggagawa ng bahay-katayan, kapag ang mga manok ay dinudusdos ng buhay, ang mga ito ay "nagkakakawag, nagtititilaok, nagsisisipa, at ang kanilang mga mata ay lumabas sa kanilang mga ulo. Madalas ang mga itong lumalabas sa kabilang dulo ng bali-bale ang mga buto at sira at may nawawalang mga bahagi ng katawan dahil sa matinding pagpupumiglas ng mga ito sa tangke."

·       Mula sa pananaw ng Shariah, ang pamamaraang ito ay problema dahil sa sumusunod na mga kadahilanan:

(a)   Ang stunning (panunulig) ay maaaring humantong sa kamatayan. Ilang mga pagtatantiya ay nagpapakitang hanggang sa 90% ng mga manok ay namamatay dahil sa pagkaka-kuryente. Kapag nagkaganito, ang manok ay namamatay na bago pa ang leeg nito ay maputol at itinuturing na patay na.

(b)   Ang mga patalim ng mga makinang pamutol-leeg ay kadalasang nagmimintis sa leeg o nahihiwa ito nang bahagya. Ang industriya ng manok ay may natatanging katawagan para sa gayong manok, 'redskins (pulang balat).' Ang mga ito ay kalaunang nakakatay sa napakainit na tangke. Ang ganitong mga manok ay maituturing na patay na rin.

(c)   Kapag ang isang makina ay lumalaslas ng mga lalamunan, hindi posibleng masambit ang Bismillah para sa bawat manok. Sa kadalasan ay maaaring bigkasin ito ng tao bago paandarin ang makina. Ang pagsambit ng Bismillah sa oras ng pagkatay ay isang pangangailangan para sa karne ng hayop para maging halal.

Mga Pamamaraan ng Paghahayupan

Bago ang pagkatay, ang mga baka sa Kanluran ay itinatago sa tinatawag na 'feedlot' - o lungsod ng baka. Sa halip na damo, ay pinakakain ang mga ito ng mais, na kung saan ay mura, upang patabain ang mga ito sa maikling panahon. Ang mais ay lumilikha ng mga problema sa kalusugan, kaya binibigyan sila ng antibiotiko. Mayroong hanggang 100,000 mga hayop sa loob ng dalawang daang ektarya. Ang mga baka ay  may halos sapat lamang na puwang upang tumayo, natutulog sila at namamahinga sa dumi. Ang unang ginagawa ay pag-aalis ng dumi kapag dumating na ang mga ito sa bahay-katayan mula sa feedlot. Ito ay isang mahirap na proseso; ang ilan ay napapahalo sa karne. Ang dumi ay nagtataglay ng E-Coli at iba pang mga pathogens. Iyon ang dahilan kung bakit ang karne ay kumikintab.

Sa Estados Unidos, ayon sa batas, ang mga hayop ay dapat tuligin sa pamamagitan ng pagkuryente, gaas, pagpalo sa ulo gamit ang maso, o ang pagbaril sa pagitan ng mga mata mula sa isang naglalaman ng ispring na tornilyo (na kilala bilang 'captive bolt system') bago isabit ng patiwarik at katayin sa kanilang mga lalamunan. Habang nasa ganitong yugto ng proseso ay tanging dalawang ugat na jugular ang lalaslasin at ang esopago at ang daang hingahan ay naiiwang buo.

Narito ang isang tipikal na pamamaraan: isang taong may hawak ng isang bagay na tila isang malakas na pampakong baril, na tinatawag na stunner na nagpapasok ng tornilyong bakal sa utak ng baka, sa pagitan ng mga mata. Ito ay halos kasing sukat at haba ng isang matabang lapis. Ito ay nagdudulot sa hayop na mamatay ang utak.

Ang isa bang stunned (tinulig) na hayop ay halal pagkatapos itong katayin ng isang Muslim, Hudyo, o Kristiyano? Sa ilang mga kaso ang mga hayop ay tiyak na namamatay bago nakakatay na kung saan gagawaran ang mga itong haram. Ang mga iskolar na nakasaksi sa ilan sa mga pamamaraang ito ay nag-aalinlangan kung ang hayop ay buhay pagkatapos ng pagbaril sa pagitan ng mga mata. Sa ilang mga kaso, ang pagkuryente at pag-gaas ay nagdudulot din ng tiyak na kamatayan sa pamamagitan ng asphyxiation (kawalan ng hangin sa paghinga). Ito ay tila naging isang tampok ng imbestigasyon para sa Muslim na mga dalubhasa. Sa kaliit-liitan ay ang stunning (pagbaril sa pagitan ng dalawang mata) na hayop sa ganitong paraan ay isang kaduda-dudang kasanayan at ito ay sulit na banggiting ang mga Hudyo ay hindi ginagawa ito.

Ang Pagkain ng Karneng Ibinibenta sa Kanlurang Pamilihan ay Hindi Maituturing na Halal Dahil sa Sumusunod na mga Kadahilanan:

(a)   Walang paraan upang malaman ang relihiyon ng taong nagsasagawa ng pagkatay, dahil maraming tao ang nagtatrabaho sa mga bahay-katayan na mga Hindu, Sikh, Budista, ateista, at mga taong walang relihiyon.

(b)   Kung ang karamihan sa mga taong naninirahan sa lugar kung saan matatagpuan ang isang bahay-katayan ay mula sa mga Angkan ng Kasulatan, walang paraan upang malaman kung ang tagakatay ay isang Amerikanong may Kristiyanong pangalan dahil maraming mga tao sa Kanluran ngayon ay mayroong Kristiyanong mga pangalan, subalit  hindi sila mga Kristiyano.

(c)   Kahit na ipinapalagay na ang tao ay isang Kristiyano, ang karamihan sa mga pamamaraan na ginagamit sa mga bahay-katayan ay magagawaran ang hayop ng hayagang haram o sa hindi bababang alinlangan (tulad ng mga tinulig na baka).

Dahil sa mga pagsasaalang-alang sa itaas, ang isang Muslim ay hindi pinahihintulutang bilhin ang kanyang karne mula sa mga pamilihan sa Kanluran maliban kung may katiyakang ang karne ay kinatay ayon sa mga pamantayan ng Shariah.

'Si Adi ibn Hatim ay iniulat: tinanong ko ang Sugo ni Allah tungkol sa pangangaso. Sinabi niya: Kapag itinudla mo ang iyong palaso, sambitin ang pangalan ni Allah, at kung makita mo ang palaso ay katayin ito pagkatapos kainin, maliban kapag natagpuan mong ito ay bumagsak sa tubig, sapagkat sa gayong kaso ay hindi mo alam kung tubig ang sanhi ng kamatayan nito o ang iyong palaso.[2]

Ang hadith na ito ay nagpapahiwatig: kung may ilang mga palatandaan ng karne sa pagiging halal at ang ilan sa mga ito ay haram, ang mga palatandaan ng haram ang siyang bibigyan ng pagkiling. Gayundin, ang karne ay itinuturing sa pagiging hindi pinahihintulot, hanggang sa mapatunayan sa pagiging halal na binanggit ng maraming mga hukom.

Paano Kung Hindi Natin Alam Kung Ang Pangalan ng Diyos ay Sinambit sa Karneng Kinatay ng isang Hudyo o Kristiyano?

Walang anumang iskolar na pagtatalo, ito ay pinahihintulutan sa ganitong kaso.

Karneng Kinatay ng mga Pagano, Hindu, at Ateista

Ang mga iskolar ay sumang-ayong ang ganitong kinatay na karne ay haram at hindi maaaring kainin.

Kung ang isang Hindu o sinumang politeista ay hindi kinatay ang karne mismo, subalit bumibili ng halal na karne, magkagayun ay maaari niya itong kainin.

Paano Kung Hindi Tukoy ang Siyang Kumatay Nito At Kung Papaano Kinatay, Katulad ng Karneng Matatagpuan sa Pamilihan ng isang Karihan?

(i)    Kung ito ay matatagpuan sa isang nakararaming Muslim na bansa ay maaari siyang bumili ng karne mula sa palengke at kainin ito nang walang anumang iskolar na pagtatalo kahit na hindi natin alam ang pangalan ng taong kumatay nito o kung ito ay ginawa ayon sa Shariah. Ito ay dahil sa kung ano ang matatagpuan sa mga lupain ng Muslim ay ipinapalagay itong natugunan ang pamantayang itinakda ng Shariah.

'May mga taong nagtanong sa Propeta na binigyan ng karne ng ilang tao at hindi nila alam kung ang Bismillah ay sinambit dito o hindi. Ang Propeta ay tinuruan silang sambitin ang Bismillah dito at kainin ito.' 

(ii)   Sa isang bansa kung saan ang karamihan ng mga tao ay kundi man mga Hudyo o mga Kristiyano, ang karne ay hindi maaaring bilhin mula sa mga palengke at hindi maaaring kainin, maliban kung siya ay may katiyakan o may magandang dahilan upang paniwalaang ito ay kinatay nang maayos ng isang Muslim o isang Hudyo o Kristiyano.

(iii)  Kung ito ay natagpuan sa isang bansa kung saan ang halal at haram na karne ay parehong matatagpuan, magkagayun ay hindi pinahihintulutan dahil sa pagdududa; dahil sa isang sitwasyon kung saan ang halal at haram ay magkasamang umiiral, ang pagkatig ay ibibigay sa haram; samakatuwid, dapat niyang iwasan ang naturang mga karne. Ito ang katayuan ng karamihan ng mga iskolar. Ito ay batay sa hadith ni 'Adi na nagtanong, 'Ipagpalagay na ipapadala ko ang aking aso subalit may natagpuan akong ibang aso sa laro, at hindi ko alam kung aling aso ang nakahuli dito? 'Ang Propeta ay sumagot,' Huwag kainin ito, dahil sa habang sinambit mo ang pangalan ni Allah sa iyong aso, hindi mo sinambit ito sa iba pang aso. 

(iv)  Kung ito ay natagpuan sa isang lupain kung saan ang karamihan ng mga tao ay mga Hudyo at mga Kristiyano, ang orihinal na kapasyahan ay katulad ng sa mga lupain ng Muslim sapagkat ang kanilang karne ay pinahihintulutan katulad ng sa mga Muslim. Subalit, kapag ito ay tiyak na nakilala o may magandang dahilan upang maniwalang hindi nila kinatay ayon sa pamantayang itinakda ng Shariah, magkagayun ay hindi pinahihintulutang kainin ang kanilang karne maliban kung ang tamang pagkakatay ay natiyak. Ito ang nangingibabaw na kaso sa Kanlurang mga bansa na ipinahayag ng maraming iskolar na talagang nanirahan dito o nasiyasat na ang usaping ito habang nasa kanilang pagbisita.

Praktikal na mga Payo

·       Manaliksik online para sa halal na pamilihang Muslim sa inyong lugar o kalapit na mga siyudad.

·       Makipag-ugnayan sa inyong lokal na moske o magtanong sa Muslim na mga kaibigan para sa impormasyon sa mga pamilihang nagbebenta ng halal na karne.

·       Kaugnay sa mga karneng kinatay ng mga Hudyo at mga Kristiyano, pag-iingat ang dapat sanayin na ang mga karne ay nananatiling di-naproseso. Kung sila ay naproseso dapat niyang basahin ang etiketa para sa mga sangkap. Sa maraming mga kaso ang alkohol (pulang alak/puting alak) ay idinagdag sa mga produktong karne upang palambutin atl ang mga ito.

·       Ikaw ay maaaring bumili ng hilaw na karne na may tatak na kosher mula sa mga lokal na mga pamilihan.

 Talababa:

[1] Freedom of Information Act #94-363, Poultry Slaughtered, Condemned, and Cadavers, 6/30/94

[2] Saheeh Muslim

--b2_2c6839b4d7adbb9af0552a496ae7f27c-- --b1_2c6839b4d7adbb9af0552a496ae7f27c Content-Type: image/jpeg; name="Meat_of_Ahl_ul_Kitab_Part_2._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Meat_of_Ahl_ul_Kitab_Part_2._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAgAAZABkAAD/7AARRHVja3kAAQAEAAAAZAAA/+4ADkFkb2JlAGTAAAAAAf/b AIQAAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQICAgICAgICAgIC AwMDAwMDAwMDAwEBAQEBAQECAQECAgIBAgIDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMD AwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMD/8AAEQgAxQFeAwERAAIRAQMRAf/EAMMAAAICAwEBAQEAAAAAAAAA AAgJBgcEBQoDAgEAAQACAwEBAQEBAQAAAAAAAAAFBgMEBwgCAQAJChAAAQQBAwMDAwMCAwYFBAMA AwECBAUGERIHABMIITEUIhUJQVEjMhZhcSSBkUIzJRehUkM0CmJUJhjRckQRAAECBAQDBQUGBAQD BAkFAAECAwARBAUhMRIGQVETYXEiFAeBkaEyI/CxwdFCFeFSMyRichYI8dIlskNjNIKSosLiU7NE F5OjVCYJ/9oADAMBAAIRAxEAPwAw85g2GP8AI2R19iN0R8u2LdjYzviY99yqziGYMzO79comq+ui bf16Sd00ymL6s8AI3TY9Sh/baQM5x8VbGwhCQRCfHmrKcYLyqilmWLnLMOrXk0X0bvVNfXX06V0K 1MEz4n74f0JSEAS5Rt48iwBapHPIayvNRxyKvyXFIljBsGQytKRdHPbKiFE9PT0VNP8AHoW+6UHO LDTQcnhE4jyo6SI5Nxkad+1GqVWla5G9xWMbv1QiInt1XL+oaZxIqmASVSyjeWQHONHeQxnCkOaI zFKRzXsIJ3aY53/Dte3X/PqpciehnwianSnTkMo1UKMCu7bxFOjnuVk1vfcv8ZNWNUqE3K3TXVNF 06oqZa6KSVYy/CLjCUzyH2MRjP6k9rh186vkGR8OA2zGrZT0f36UjLARBNamrka6K1V1RP06WL61 KkPTOE4YralAeTgIsABZc+thljT5ZRPEMrTfQ/Rhmq5rX6LsTfu19FX06UKdtXljiYaPClQMhEGL Gsf+4GZNbLkEDKosXsmiYpRkYXWXVl9GO7bg7K1rnL+7k/fpPu7LniAJyPGGa2vNoUlZAkCD7oap 4ccghxfjbMuPrySKCtpkcefW/cCMGsgNpRR0lvapVVq7W1+qftovW1emm627ZZv25xUl8J90Yh6k bNeuu5RfmkTbCTMgdsxh7TA78xuLHssUO2UsgnwLSteZhFM0nwJbEG7czRr0eJzVb+6dOe/ajzFs oHwcFtT+MLWxWg1d7g0R8rxHwEaOpGZ7ohO4r3yhna9qNd/S7ajERFVv1a/+HWNhSvNZmNbKU+RG Ayi86sMkUVm4TtRdope4/RyNRUd9O1XI7d+ia+n69e6hxSXgZn7CKFElMzgMjFm1sfujVqb2vUaq jdyo1ytVdURy/Srv8PTq7T1OEpmcUglPmDgPtOKV8vsfs7DhW0FTgnTrIFnSSYkavYc8kpBzFaiC GBryvcxH7kRE0VU/bqtXKUXGMTPUPvghY3EeYq5gSLavuhNPkRlxg+QnHGQtNKjNusvoYzWl7rUB Ls+O7GsCNzVVFQiXWzVn9SJ+mvp0tbiUr/8AITuJl0WeP/hiILBpVstCpD/zD/8A9UxXtZY5nk1E KwvMiyi4ihVCTiSbWzlDraoiFPEYnbd2IEMgWqmjlaiaa66t06ab8069a0dOepM/ugXYnWmbgdcp KP4xQ/LNZmOS2NCas/u6/bLOY4B14r66WQQ8oUhbBRxBS1Vx5MjcpWpo5VVU6y5pF3Uw8whC1NqE pYxpdS7ZW3G6l9TXhMzrlpy/V2RKKTjDPayX92ySjt6tsWqswRWXkCTXWCsNYCkK0z58aPNMqu+p j3PerUT00TXpQ3ExcjR+X6Ds5cjBGzO7ceq/MhVsKSeYjOvLOxq48FXPSX8R7iOYewbISQ8phxvj kchFUWrddHemi6Ki9KrdguBbSSy5iBzhrbu9gS4RqbkCcpS9nZyje1mX5pRW8K6r7N8ebZ2MND20 WeJkwMlWMJJUb0MsgoJI29omrl3NXT9Omfb9tu9I+khC00+rGc84o3i62Z5BbpykuaeyMzxEzrKK Ln+6qcnlSIlS7Ksqx7EqgFeb4kiA5bSX90mT44NQfcPmd8ZXvV7dRojka1GJ1ptOlRRUP7gonqKb 058/+Ecyb7qH7vTv2zT9JHj9xH5xPOdZs2ul8hIGO0FfDmQe+8ZzaARcltJr0RiKrmjI1uq+qqqK vuuunMG8nnXd6LU2TrCxLvnHQG06duk2/bUOAS8qZ4D+WFnYr5Lc0YDFqqPB+TbKnoICmSqpSxqS ZAhxpUl8loAJPhSCOadZCuarnIqrr+nRlyrvQpvlV8YgdqaGnqPoyMX9l/nL5AYnjWGHqb2Dktze rZknfc4VSEI2xCxwiGNkQUVg3vcdVeRU+lGroi9AtuVVyr7lUMXXUinbUQmc8RB24rYVQMvADqqS DEnx3zl8hJwEHZcdYPctexrTEsLW0htcRXNY9HpCnRWsRiv1X39Pbo25XFp9bCWWn0A4FYJl3Hti MVBWyjW86yAP0Sx741OR+TWc3MUrH8B8QnOZURxVzDOGkKp9GPajW5WEPqrlXXTTTqyyp9Z6nkmh 2tg6vZEa3WwnxVjxH/iS0e3H3RSxOZs2kXAXSeOcHxmfXsWREfBvr+SyMwaKuo3y7+wC9GsVF/pV dF6ira2/PoLNGS0kcDhFVpiwMr69YA6Scxzhg1Zy5c5lwFgdk3IYUjLcYxHkgmVRatxlWrZelgQ6 GCcmxo2SRsahmo1XOYrlRyJqmsV0bqxtPGeqIqh1sXdEgJdwg4OGnlssG5WyshTNr8awYzo5zEej HOWrvZkf1dqjtV7Kprpr6/7Sno1TvNWC/wBU4TMpR8AIj3tUNvXKipQBMKTHPHylPtb7FsChAura E6zzDM7k8uJIQE6SKLVjGjSK+RIG1xiXAkcqKnquie3Ths991FwD6ZkdIfeYWPUJgOVFMyEjUPyE H9hmG8fYdwvTY5bQJ17lP2ankhPkFpZWSRbVsa1LbMcw5HCSE4Y9qMXTa70RNF16aHLi/VXF2U8I ABpNCx01AeIfhAoccXmTW+LWyULqipx6szPKjnSRKiVUaIK3MWPL7T3PCcwmVqla0Ormo9U9+tsp ri/T0dMOwRgFypvMVlRLmYp3h3Kyu8r5FWOGeZJymylRnWRJ80X2anZEdaWi1sNhAwjPIMLAqWRv aIbXaIuvSb6p1vW2O7j4tZ++GT0ttRa3nayRh1+PfBr8HSp19zJXFbZ38gUnJ724cJsqXDpUEB8p o2Kg8msIZxiR7Ua4g2fujERUTrmrbpUOniflH4x2NulpCaurEh/VP/ZEN2rglnzaajF3m/MuIMPT uEc/trM3Ecr/AGeFw10/b919utFSo9ZGJzjOk6UIWZCUuUMMFHFGUYwte5BkcLa4u9WuaRW7G6u9 WN9kT9vTrQqRSuk3jjMffCNWOoLixITIMbDHYskmR5KdEaUZJNbDHqjtm2FAa8jV0VdHsdNd/u6C 3ZSv3LM5xafSn9vp8BOcW9DYyM1UG4mhkRNzSKjmt9msRvsg0RP8+rDRPUwJzgXVJGszAnOPPI5R QU1k0TjKZ8I4huc7VWuMNWenqnpovr/j0XbQpbC1AnUIGNtNLq0a5Qh8vNOR8Z5ZaUmUUtlVlpbm YCNIsAzEqbSKskhYcuJaIxYqkeAvo1Vaqe3ShVVlexVeEHRDr+3UtUkMmUiImi+aRYwdjrgEfc8j mBZYB9vRfRGmVfb9epG9x1rGBBlHz/TNF2e6NCXzatbKQkChJfZDPeRu0dPGmyxMkEXa88ucNqQI oxq9EVSFb7+3Xp7czpGEev8ATLPIQPk3yo5gybnynpgjFX4xxzczIMwjLGSQ2QWtzWGxCKE0hWIC PU1h8kcrWNbufKRXOcqIxGjFXpRdTUz+pj+UfDY0CVLIaSf4/hBe+XNS59rgeVQtzS3mOdksgYpC 7J1BOfHOpPpI3Q4ZrGojlZqrF0brqvXU++EPuspujX9U5nhLujmr05Uw1cnbG7/5VAmlM8Z9+cUF VTikAwEnuiigcwiSiojGxmuVWla5Cq0yEVWoqKiaon+C9Zuqo0Dpt/JL4nONUp0lTZ6mYUR7AcI2 cSYI0KKkiWAjWSZwhGVj2yxjOgpMZshS6d0iPhN9W6pp7+69D6lesA8YuNDQTpixodjStnR4hLKK 6Q0J5AQvOiq/c8DGEeVU7THtE921quRz/f8ATquiWsTynEiiVJIOUSG9lRkoZ0iJYAV4wIVjGmC5 7XxlRUGmjlduI1y6L79T3no+RBZwdlFalLpe0H5Y1Xbj/ZoE2RM+PJQatkMcYDtzl02KTfpuRWqi aqvp7+/QE6OinVnpE/dBtttIVKNcZGFZNGk2FIjzYsmEWL3WPjESREeB6t7blXRy66q1dPboLcpG lKB8k4M0h0OjTG0wayikxLGEkSg95KqLAnt+QwKsk1qrAM16u7SNVpYrtNVRXa/59LDZ0o0D5Zw3 dNCmdZxVHnZJFLyJWEhzxPdbYvZVjwscJydyrs4EpqSijOjx/wANg5WroiLtX30XpZvzaUp8HzGC 1rQlYIVOUol+R8wVfBtUy7yKyiQo1ujqaEewcM4X2DK+1kx44kM/1k9kT1Y1FTc1jm6p6dettUjy lhKT9WPdxW0hgtv4sfbjFq1GUVXJvDvH2f01hFu4cm5uoxrWA8RIxXuVfTeNUZGK1wmt7Wiq1W7V XXXrfNyMuK9Paercxr6dYbB5JnlLKOfrItqn9SKuhpxK3PJUuWZJlzziTViMRlejiPGu9qDVyt1T VU0VF/b/AMOskfkiq8GB0g+0iNQbmuj8WWogdwMEHSV4lAZSuV5HBc7dvcqasZuXYzXaiv09dE6/ PJ6iNR+aBPVLDskYJi06uAjmrtRzhvAq6O02ormtVdEcuqOVevTDaiJ8IpuuhC9Q+Yxo+V49lI4+ tEpbL7PeMjsNV2qEKJYM4JWEAd7wlAUYEc3aVzXsc0auVF9NFsr6VQ00cQ8FCR9sfbcHGKl6Zm2t JB7iITpBwXijlR8zIPJwmecd5xgK0+U19RRObZQbexx6VJjUN+C5UU+IaPLaGNvUjWoZquUu5XPV Q246Jin3SutrXQmpcabCfYgARatbjq7EihtNOV06HnCvxGYBWSTkZ90xAxeKWPdrNM6lYfitzgpX 0uT0ifOuYpLy1rYeQnqodoOXR2EqC+DaQZrXDERWFaNqK4bdVXptc+jb2kuOJcWrOXKWEUqRikfq VlTSkhGWJznBm0/KnMvEeUyH8c8IckTlgQq0QsqxnOcDqgWUZkWNIQY6i3uYUsbxINEVisbud7eq r1RYqTQfVpAlLoOExq+BESVtspa/6VW2p2nOaZnxDlBvVfDd3508d4ly7k2Y3uRU+VQFJAp7y1BB l1BIEqVGsMdsapKMzYk6tsoR4swQjNVTD9XuRdU0J6zPXdlmodDanXANR0jlCGbztmw1XlaKgCKV B8QEz34wkfyg8xfxceP3I+ccf5/4mctZWuCBqW5HnWGVAS4YYV3KsqyrPDnmzurKseVbUc2KArgt bJkRDdlrmNRyS0u2mXWlnpNzQSJyHCPdVuelZfT0dSG3JECZwBxAgwrbxF8W5/D+I+SOB4rKqMcz GrjXGN4DEtR/3DLdFQbbgFxjOQSps05MemvaCxBFkv8AjPY5Ea5XtVyfd6JNNRKqFJQG0rIwAGUO NhudJWXNFKGXVuKQDr1KkJ8OUa/wMxDhnOOWOQ4XJ9XaWpYFD9zp30suqAWiYKcKtNjiCPIjMty2 4zJIWQMghwPiua923YqWNoXWluCHaJ9KukloqEuYir6hWW6WmnFwoH2lB1wILZl8pxnMAnAiJfdw fHXJeW8/4+w3EORbrLpGTRcbxyvuoOPJW2dnGbMm/e3WQ8gjqOBUCjlJ/I4jmoj1RrlVUXHrzQWS r3AoUqFfuwcwUSTx4pnKG2y3HcjdnZfua2/25tkpkBKQlkDIE95lzgUr3i3jnM8ivqnIfH/I8+fx 3OuMbmX3H+MV9bQQr4ZBFv6yDDpMixds2xGdiukySDfqVyt37mORGR+ivTNNN4pJl/KItm5bcSlp baFdZUpzWfunEC5Z8VsAuOL8NfgXE8PFJkbKcfWAkyI8F2FLGNbyDwp8o02yMYncFqRiySI1zfR3 p1n92qnGfC7pCzmQAI0Jtqkq2EaQdASJCZhNP5GcRyHj/kbhbHGW2R4ylhhOTXNsPH7y2pyyGAya nrxOF9umxyTJLYu9o2p7ud79dYf7VvT+170prlU3Npl1ll5seNIVmgnAnGUcr/7mN21+2lUDdoqA zUGmdIT1S3qIUJZEAyyxgTcLoOLskiPr8l5R5sp8oNLJCr4bcvzeYc9oYY48KocwJjVsvuTFV5O0 dCACRq7iK5nXfe0/RH03rlFiot7KyFS8AkZcZFInH8vN4+vn+4+y1blc3rVtlqalK6rKwQMsCsrz 4yg5fG3iC3n8YxhybmReyIeZ5xQfcZcuVOKYVbkk6sGT5EiTJO+P2oqL9TvRF006/k96yNW+1+o9 2slIjp0dLXFttIwkkYSJGfececf2Q9CLkvdvpjZdx17akVt1oUuJKsZLlMkg/dDZfCjgDCs/d5NU M7lwmHWsi+q32FbkMaSWqg1NE2uLGlU009gSDHhyHV72yWI0LRtVNyuc9q9A1U1RVWEsulHQSkyw A95Ax9sN15r26O6JCELW4CB4cThyBI9w5wbQb6tx7xw8kY+Igk2+NY9xzYNv8wkGiLWS8jFShr6q mpOyRwJQywzuklciuaNFYjtNya+vTdLrVnuSP/sXknUOenDPhFu/+XXc6Nxf/myRP8MMso56M+dG hROJYhRR4ygxjKrgUZG+3z8gxyC1z3t0+SrWwF03Jro7X9EXozsWmqajzLjX/dgBOE8JmF7fdwbY u7PXxkMINuZlNdksURYst0RbDGrS57JWG3EsqSBBV0MIlTuObJkWz2uVieiNX9G+jJSIXSVp6o8b isTKAtSpde0H2fEEichxhe03JWwa+ZUBgS6xZRnpJBLajALJNKUkljwqJXaIdzkTciIqIir1utuQ xU29C3hNSRhwjB7y/UUVxWhtlQSo48YmHAv2Y/Pn9wj2/dsW48zefYL8lVE0TaaLArnue+O5oZkq RKJqrfRrUT36yH1Tbq6Wwrp1qHllqJAlzxzzjVvSU0Nwv7D2gh+nM0mZwV288YY54J0n9w53d2Bg 91lFiDXvf34cgjH2VpDjDMphVFdICNw97X6vchETVNdF0x/blGFLbw8GkR0BuarmHnFn6y1kk9uW UN3wOHJtMuqJJWj+OKY2JFGPRERkRrjSHIijaR7HKPXdqqJ07qblVJbTwhBU4BRl1fdBjtgt7gmt a5COaxqqmmjiaN3PRF9U+tf06fWlNs0oWfmSJxntQrq1JSkZmJVgEdW1BrF5Gq6xtbaQ1XfU5GMm mjhbomqoqCAie3rp0CeeaqnOuQS5zgk+4UsJYczQMOz84sWMFg3IdzHuVW7E90Z767tq6KidWWVS VqWDjA5alOpBmNcR3M5ythsjiZqSSRdrlcjWMGNjnOVdFRyqqr6dGUVTKKZakYKim1SOLq0leUBx kuLMNLf3wClpKXVXGUZWIsdrhv1GVXt0Kr/RFT1ROgoqS4Sp6RR3CHZLAQE9OfUlziorrjuvfYpG DS1gXha8je3U1rnLvb/SrkDvaiqn/j0Mqg24fCBKLrSVSm5OcQ+TgsKvcAk2KEUETiTJDWRxNGwU RFOiKMTWta9yD0RypqmuvS4+2EfPlBHrLVggwB+N4+IdFyHySQWkiRkNHaR3b0Urmtzykuiqmq7k 0iB2aomnp0E8yjznlz/Tlh98T9B8s9cfMDy9kMd5tElrxE2dsTuYplqDc3cJFSHdiYBF+p6GaxLB o/pRu3VzlXrvC69Oo2UH5TcPAZiOKNupXT+obKdUmqpMxyHfzgNUYM8eQhWtM17Xb1XfoRe37q1d uqaemnWEOIUkzJjdApJcUhPBZHfIynH7UNREZL0UUePMjouu9GgZuaNX9rXTRqOX/f1Ak6p9kT6C nHOcT5RtikUjFacjZA3OK9m1Xi3aBYNy/QpWo7RUT2VUTTqZhtTz6WU5qOceXXkMNKeViEicokec miYZk1ri83HuRLs9YyM006gwNbbHp7JtdDtIUynsyXMNbCFKhTxOYRBNRVXT9OvVZbalsyUdSYgo bhTuOdWUh3xXULkN7mFA7A+UiNRFYxSYLXjRxtvqLb/c7nC1/ZyIqey6dCXKJahILA9hguKpIUVA GU4lOL2MrJDz61cSzapkVlMe3c+9ooMGAZkF0Ucscd0W2sCukbZKE2bde2jl/ReqNVanDSnSsEz5 Rap7o2moShSSBhjONjhkUIgWkOXWi3wby3YP5YGvcKKeUs0LU+Q55iNc2aqoqKqap79Iiw+y90lt q0z+bhGhMVFM7SAoWCvlxjd2tLWJYY5PZXQ0lRp8sDDDiBR6imVcxrGlcxm96uINmia/1dCLzTOP lKGcXVEADiSchBK2vpQlalYJCSZnsge+Zs94zzzjbKayjzvjOXeUMmDIgwcoxKvzusuCJbR4VjW1 sG6k09A23jQpZC9400LwME/aiq7arLs7Z+5RVeaqGHUNJORScYVN4bjpm2GqNlbJcekJ9VMkz5xd fitNyaBwCmOOwaqPHZmR7+nnYNSccYHV/bLQEJw2VODiz6XJmhkHKUxJoi9k73eqIvp1rNwcVX7W qLStBbqW3tRBzw4SjLGrc7Z93M3JbqXWlM6Zpyx4z4iCgyq7xbBaFc2z6HdYLTRpsGKe1v4VMaAa xnLsgVkSPj2RXlke0tnCJ2WCjOZ/E9XKxE16zym2ncbmVV1OU6SANJwIkPjOHWo3JT0aU0Ogq0z8 QIlieUedR5ieMsJ7IMrk2LVSTt/jS4ospr2Ki7EXtlkUzR7PrTRXK1NP8PXr2dqXpsycbHTHEKB+ Age7dqNSeqpYSZ5d8GBxjypxxyLFkSMHyKpzBIVL93PGx2WllPdXiO+K+SOExWmexJLO17aKXVqe qKvXyitVS68WFp0kcTA+5V7FO0Hkq6k+UfnLrW3nHeS1rKvIKf5GPzgjlz6iUFsZ7h6MMZY5JJm7 H6Ku1HPVNURFX0WC42d1Lzaacy0EcM8YKWetS2lS3yFJUMcccjCQuVj3wJYKFNsqRM4vk1g7GIya 11hJpLW2IyUIEqGGbq5gWbRkC02qaK3X06z31VTTpuFur3lFLpUkKTz04fEQ6+mr6mDX0gKVMrSd PZMT++Il4eGgA5GyKOljldtObCyVhHZhFuYKBs/m46Q1dioriJEYmIRZEr+FgXEAAvdGi7xka1vq HaOoZbdoiR9NM0nHOFVSqqnqnmXilWlRMwJZmGY2VM6vBTtOOy+TaQK8qliwZUhNpAPG+ObtiV4j lQKs2o1du731Tq3VWSpapWXwsEPHKR8PHGL9tvNMh9JWkzBPHsMKUzjxM5Zsc/8ALK3xysbZxuc2 mPxKcWe8qYOPjS5ZCnDn3EuBHrY0VthLuJrDlBXGjd1sZV1c5zkVjVeqphptluYLYAnCPVWZY82V 6XVVBJTIfLPnPP2Qvz8iXEmY8y8K+MvBtfYU9NzhxxinH3EuP8b33KE6lkcq5BTsv8RzkkXj8tHN j2+WY3lT4RxZJdT4Lf7btWEZ6I/Rz23cUKtrrtYrQ4STI4kz4iFC7Wda7tTUFOjVJtGpYyBkJzGc GH5uc38L+OvHGK8ZwTmzryVtavje9v6aHa3N3Awi0BgeP0+ZyGCFINW0U6/dRCGJlayM4rVLIf3H ke92eXWiulybXTtiVKVk6jkOyUata7rRWFIpzJT4GQGJ9vKMHwDwjGc65/4t5rvbvlDFZfHlXFXA cLtrM9bWf3LktJnQOWEuRVgixMpx1aL7WKCkuSF8dolQg9u0fVjbdRaLU6i0Aa69wyKhLAAE9/uz gduegulxonb0rUilQAQDjPECGFcRcQ4zzr5S5NxVmN/ZY/SZFkOTBW5x6yn1FrXmrMVyK4rFrrep n19oBXS4zUf2JIiEGpGo9qqipkW36Jqt9VHQpwJacDukHgUAn4kQ4blub1u9LGxTsKcqm1NTkZag sgHgZSB4ziS8J87SPDHjuk4At+Q8bHYUV5cPNNfnVFLPY12SXz5EC7Vcjk/3EQkoMlso33JRyitc 9VcTTc7Y3HJJ6Dsir3QkLtVN9CprJHLwEYyiI47mQ8zxHFLZlmC3i3vJjLSPYCME8eSBQZgUhhGG 98d7e8x3oxy7dzUVGqqN65831R/9bVSKUGW9BcCjkf8AD39sbvYnw5bjW0ySsBwN6BmntJ5QlH8p PH99yh5K4XS0Mgg7HEuHKuVEY0rBAfJvORJjARyIwJz2Elq1bZA4IWjNMaAjWlZsXXvb/Yrbnbjt a71TgKEeaZAB4yQRMflH8zP/APQjfll2bc7ZSXVVN0VUrxK1rCSnxAmUyJAfqVkDIkQAF4Dl+lxy uXKOIc9qqyttKmVOyvLqXCaqES9rbirg1cwrYPH8GdFjuuKxg2tj2xDzY7Ua8qtUnX9aPQ7aFFe7 kugYRKvS265qUQBJpJWod5Aw7Y/lvRO7NuV1p6mw3221V2rPAmnaefdUErHj+mp0pPhPiOjDEgAw 1bwipDH8ecSt5sVCyrafmN4XshRillW+W20uQ4cdv0hY8j1cjW/SjVRE101X/Pd68u09T60X/pCT xu7idHHwnOeWMf6S/Q2ieZ9KLTRkB001CltoJGnQZYqM+EX94K1N5XZF5k5vYlsyRD45YQaiKT+O Oc1vfIyY9Wl7as1jNTTT+lWN06XmKhxzbjrSvC55YuY8uXf2wRu9In/UbS806hP8YMvlue7Gfx48 unHNcEF5bOogwEaJQPet3R0RXIqM7jiGFX6OXcq6IvV3YX9v6fKU5jUPFwz5AqMo87jQXt3tBrwt oQ2Zf+iI5ufKjkOJxlkPHM6wg2V3HrcIx+iHUwpIIcj7nkV7fTV+KWQN4VbCgwe8rdUVdqevTp6a 0bhplttyKiZk/d7zGfepFUhV0C3QUACQiSeNvlrWXl7YZNa1II1Xx8rDMDazJEpljZTgWboYGjCN HBDIiV7GHcnq8pUVNE93+62N1SkrS3I8+UCdu7gpaYeNwYcDxiDZtyECXmTWWx3BnZDNrIsKLEZJ lGSfax3TA1iOEIj0K1BvQrtE7at1XpopRV0NsA6ZXhwhK3BcRcroVMLbTjygrOL+H73DcKyjmKFK h3LuQqK5xCJjVaews8hpZlTbV45si1hwYozV8e0SWP4yqrnGY1zkc3RVTEfVe4VFZTN0oJnh7OyN g9H7ZT0Bcu5UlRmcBhM84Zh+P2pkVcTlGys4jmuKXHMeLG23EI4ghbIlPSUy1s50hWBKRF+jtKum qO/RF7aqQ4pumQgl0J98PG5i5pVUqUAyoz/hDJMDsaejy+XIvMkpamFDgTvgR5mSQ4rUIUgBRiIs icxUMQCEXZ7rp00+WUzdSHvCUoJkeMuULjK2nraUDHl/iPId8EZIyqoLQOugW4rCqJtWFY11mk6J NQhJLB/bpMWUrZSEeB2mxXbtF9tOmSiZVdGlBH00pSc8ZyHCANT5S2tofUNdWVCbQ+YCeczwjOx7 lmFR5hx9xLNwjLa3I8wprW1qzHmYnJjRqKhH3LC9uQw8pnTquvLKcrRueFSPI9WKiKxU6gpGmGng 0pBI5wLuboenUo8KZ/Lx+2UEfGM+Q3coyJ9exXK97UVFX0fte1itRU9dFROjrrFNo8IhZbcqFua0 mSCcByitswK4pYwmGKnoRyq0it0arlYioqa6oumvS9XJ0+BvAGGm1k4rcxIIincirRCCxwXSDSTE QKveYmwLSadyQ9NW67GKqomqLr0JdSpFIWx85Ixhmp6lK6lJKfCAfuiupMBqSzlfKIuo2q4qPN3N WNTVq/za69VW1FHzYmLzpCh4RKKm5fsIVVx9m9hEkylI2iNWDcpFZtl2TmQBD9E3d1fkKrUT19Oh 92QCyVgywj7bUFxclZwKZMWUHHcfEvj7CTq40zc3RCnOALZqgezX1YMrGjT9f16yuruSW7zS04B1 OFfHkhR/CH+kt5cs9U8ZaW9HxWkfjEN4z/Ilxj5FSc94hxbAuUMftJ+MzMgcfPcSNQV+yksoaJ8C UUEwBLNSyWKg0cjnMRyovp1/Qrbxeq6OooqgEU6UmU8o4Ju1CzQ3Kz17Cx1k4Ll+nvjfRdgVQDzK 4e4vce5U1IxrXNQg1RXahciap6+36J1kFUClxaVYSWR7Jxr9O3LFOKVYz78Y2FMIT483vlbscw4H ucu4jGMVzmq5NdEQaoi66ft0PTq8Sx8ic+ycEFg4I/WrIc+6NoaXfWef4hi1ZnF5g2NXXG2RZRez sFmRqfKsruK7JarGm4k7JSQ5VnRUuP1NhHsJI4DgSJR7Eep2DHsVjZbTS06a5zBP6SeMLj7pqX1U KTNf6hy74I2m4dXkMcDGV5D5ilS5rBhjDyfn7PGwpjgCVsWKaXMvI8cCIMatC1FRiaI1NE06nbrP MkBImYquUwowVKMgMeJ+AimLfgrDEk2NLbtzF8mFYSY8iPO5PzyS1TRjlSQrnByTtkkD0RqObq1U 0Vq/r0oVbqmnldTAajDOwFLaRoxmkfdGvDwnxdsRzKrIniRrnNYXlDlFrXMarXuEv/5smiDVNFRN qKnpppr1Aa4hvSgajnFhFGHFhTh0nmYp3I6m44wyK0yrjW1yeJjOPGpbHMcAvL66ynFMqxnsKzJ7 qnW/nW9tQ5TisFpJUY0Q7ByWx3RZLHI8ZGhU1SK+q8i6jS6Z6Z5qVyEMHknbdTfuLaiplPzHglPE nsgm58spq4MuKo3NEavmxiK/a06vmjaMncbu2te2Rrqnojfb0ROkiuBaq1reSrosODXIyIxynwPL lDuwtK7dJkzeeZUUSx1YZgce6FRePLr7yE5J5+x6WHi5uY8Z5ssjI8M5BwCDk1WlDkcF0qHlOJx7 GJHtoMGxuIUyHOjLGegJ0FyI/tOFpsdwVZG7NRv0bFb41JSuT5wKpEA+HiCIxGg8zc6+ppqlwdan ngWMRL/0oaXwx4s5LhWVLlvkDT8PSuF6qia9cbpOKKCaPC46mqzy7Ksrckqvh4zR1zmqWxWvE4yB QysAXaunikue3WLmWRVITSrzClalAyyUZYmeZiF03OtoVrbbUt9Bkky0zE8wMZYZCecVd+RHmDiH hLg3Cck4Nx7x+saTkHnqk4TuOTMPpIFTe8fWMy3qorMtqLyggUxKH+1p0oMiWRzTfJhPUbGo15nd XLWi2XCsqg4XCy2qbZbMgpMiSe3kOZwgNcRWsNsBaVioWklQPDGQBgm8U8QvO3jnJbBcY5f4ByaH l5QvvKq9qctTFXT4afLXJxw7Wisqetu8hDMcsyTDRpJREaQ3q3VfVNcbBUVJo7c46KtM5lc9IlnP 8IoqDjI6r2pUpeHif+Eb2n8UPJFOd5XJOa8f8WWeNNpoxsrxPi/JbCzNe2UarZWun4tTRQ4OElwC EAZmxSydCyUV6MI4vV9nb7dS4XGatsucQDFg7iZYa6dQwsI4E4fbtgtrXjLxXyPGCy6TCsXza9LX CsXpBm2l2SBEnNlhinyAl3fRZVX25UZ4Td0eseWNwUYrmORF/cVbbLPT6nXEdfh2mCVnRcqirDb6 VoYWeMhzxEp+7ljCgOV5dnG5eFheNUWMxYNThtpYY3G+fOqWywNcUeRVlbGgDsGMmQi2LSCY1VeV H7k1Vi9I97t1BuSyUVxqWSp1DiisgfKkKwJ9kaNZ6p6w3h+kRihaE6TMeIlOIHcYiPHkXPKrMorc dph0NvTV02rhWmX2kixhSQ18Wsm2Et0kmI0b5Mm5ixhvCUxXKhu4hXaoml+hprDWXJlFGtIowJKO Mp8sRAu7Vdwp1r1tEOKOIwwHvi3ZfI9ZiCY1e8ycKcaZBAzXJKyjTOIIYNpd17z2zo17d5ae0BIv LSzbEBLlhcNrhSHsVd42uanTPWIKqzyLSSpjJBAzPZABt0oZXUPKCVpE5GDvyfxRx6aRi49x5U2G P2UiegTHwaGA9fWgsDAizJ86RWxWhfcV6MMF8dXIxVRFduTqjUWO4LQXUMrLaczLKPdLuNDag0sg umWHM8QOOBwxlFCcXeMLsX/utMkobqPcY1lB7Xh/NMojjfdDxSSJs2rw99vOWxt5AMWtWGhCcZ6m WsfHHvRjRs69otb9Ve2g5NugS0Jq4TAyi3S1ppqZdSGyuqUs4SxAJ/CBfpvxtYqG5yvkPKKn7jmG Q31rbSVujxfnS1sLAsoUwsyMWQKPsERGa7kI1FVFROly9UN/cdddpXujbkrKQCZapfqHYY0fblTt U0yRXNpduijqn/L/AIT2iCT4q4apuM7U1oSPj2ORnVNlFlWBM5qXthzJlZLhgAkaSRVkCkyTN3OU iNeiap7adQ2axppqpm71CsELOtZyA0nEnvlHjdF5bq7bUWeiAKlI8CBmpQUJAeyMfjMUSn8o8myW 9s4ONQJ+X8jRrW8sR/IrqCjlYgwa2kpg485j43+sVFUTHL2l1Z29pHplW3Kdxv1XRqVpZV1jqOQS oK8XdIzie6Ou/wD45eX0lLqWVMkIHzFaCk6R2zEpQQ3IXhlwtyLm+OVOf5JhGTRYtUCPjfIdHjMS Rez8aSTLdEpLCSeVNS9SskyBPV/YaVIr02o1ETrVa+yoF1bH7g30HMiCZGZ+MKQvhu9lNxboXBdW jNTJImCAMv5Z8spzymYBXkLj/FOB+V8/xvDw2EDiL++qvNP7kkUDscxOpyJmJW9DlgqsSKlZVw7i eCBOYFr0+SUpSo3VV0FeqOxV1ltoyxNVal1KZjNTeHi7ov8Ap9vpxq41JfRoZcaUtSSZhDkpaJ8x Az+QtxTW1vjWXcb8dePPIVulLFBdchcmTctCZkcJZ5MagU9liZyxSlqJk6WR7nsV3ckIzRW6p1pd n9Q7/wCkbVNZNlVVQ1SvMhT3Q0yLgwGrUMwCZRml99LtpetC3h6hWq3Vq1LUGzVglSETxCJfpVgT 2ygYsipOUcrbCj5Jwx4c5Gk2T91iCuLPk21WbJOCEJsoR44xlM9wo4Po36orEXajtejtt/3Yesln fX5G6XFp9awNSwjTpUZLBkQZFOE5+w5QHsH+0r0RsDoNm23amK1pQ0vMA6kyOQnwMz74Jnhp7EqI mMQ8KwPDIeIhH8weCyLEeJiO8RDy4latqV0kUJJCq5ilXuORfbT3533xqvbh3A8Ci7P15ccfORnm onkY6c2w07b7i1t62rFOyhMgk4YCLH8TypkvF3No6oR7KTa3kWnGeuV880s7z1880cDI4jpvHHku RH+u5+309eobmjU7+0276tSaHSUpnPVhh3xZub1NT1wqKxaUAHEk8uMWxzhfYDD8ef8As9yIIj7G NInZPl+FpJsqPM6mXJyOVZYy00GJHbNa7vSAkKN4dCRk1X0XXp125aWbdsdqiuZ6FcEqm2rBQ9kJ lVelXHeHXtn16LSiS04pwEjj2ZGEO8qY8TlLPgfH8G53I0eggwwY5lGRc1WeN4/ZS5j5VYMBMZkR q4UZ8ePLJq8zzPQZGbHIrlcw7tnylttq1s1SEPk4p4kCRBy5+3CKm5qR+4XSbtMtxmQxwkOfGLV5 t8HOPIDaKo4cxKNg13e2WK08muxKxiwx55mE4EYMmpxeDyVl9V97DjswxGDkukRyyWIidl7tzWk6 bc1eqpDTrgUzqx7oW7ltuibonHGkaFhOfKDdx/8AFpZeBFthHklyfn2Jco3lQKylTOPpsOOKRxpl F5RlPEyq1tFPOx/JTU0CzKrxxnDYJ8hrkLsRFVwuG8/KUAbYSlxyWQxP2PfCFYduU9dcVLdWpLAO C1YBWJBkPmEiCDMDmJjGKVLyFB49NKyjI+XuZMqiPKXLnsmuq8ZxIUGvbIt5ApDoE+1kCokjs1Ls exVH/G1zddUxWrbqr9XyW2ouKUTp7zG0UTtLtywLqWnU+XCiNXCc4ZX4aTON858Wcz5nn8iWmKZz yIY2YccUWU40FLCbUSccqA4rbT6hjXSZNDdyWq2AJTukOY0il9NF6aKSgotuzrHlJF0TgGsyQOPK RxkYEVN+vW461i2UzKlWhbYKneAJngOcpCc+eEUDz/zLyXxBwByznkiBxHWihYqSJINW41cSsjyX JbmfErqLFKGVZHkirLPJrW0jxhPaGUoULuQTkGvXmkNTuW6l5TakKCCSOQmJmDNxVTbfoEpW4nU0 oLTM/MoDBI7TjBjePHL1pzb4t1vCuf8AF/HFK+li45WWxMXDLlnrrw8WLbwxglqOG2PZ08csVZbo 8t8ZziO1VHPVOil0qXLQz5ejGpasDLPGF+x0P73clbnrFFDygUhok8cJ6cu2cDjwhitVyh+TMcvj uATGsL8P+ORU3JVnQWVl8PMeXMtHJtLKos/uEieWyDjtXIgRWtM9F7xpaKiqNNLNIylNr67uFRLI 5wIuLi1XZVMx4mUHxS4d8Plg2TVHITurt7hCtRqKxWuduVBI5HPa/Ry6enp1XbqVLp0lR8REfQhn WS2QWzkREHyaxOAgpEoCNa+Iowsanox411Vi/wCC66r0NqV+IasIOUSU6SEY4xCCFJJjOHMawbSK rnD12p7+iuXXXVuifr79D6l1sNEkiU4MUjbnXBkZRVcvVJ0x7HK9SPc5RIuqta5dqoNPbe7bqv8A n1TQC4Jt4iCqiEjHCKa5ojhsYONY2g9gLXJI02cz9SQqAb5p1M9P+Z3ZRBMVF99egl7eLFOW3vCs jIxPZ0lQD6RNo8eEUfPsVdyBRVTCIrRxpvcH210RFpZRHgRuv9LiODr/AJJ1z9U1q1b3pqbinWZc cW1GNrpaIo2PU1Ok616PbJ1McmvgfeeRWN+Y2E5LAw7mXIcCvMitKTI6o1DlKY1jcW3rMgjWqKyZ GbCjQoMkkWQLuKrhqJFa7X0X+m9rvu32HXWOuBNJyP8AGP5uLsG7HkMvvsKlqHCOlaVlQaYURlvW zo6iGB7ndjcSOZzlVYsoA3lMwio3VU009ffTrIrvdqButdTTqCmtWBjZ6K31xZR106HNIBHsj+gc g0bJFjH+HJURVRHEeJGPa8rRvVCia5ysR72Ndqiqmnp+/QanvVOpaqYyk5+GMFv2p8o8x/8ALx98 fF1lQK0WG5O5zEfg+eQySpA0dvdiuZkh4JlbHNa9XIABbXHrJUVNjR1Rl9HOTprpboxdLU/SDOmQ SIU6u1P22809UrBNS4B74MyFfJXwqqcaQMxrEs8LqhDK2yrSwSMMBssLmdlGyoslhwkYhGqxXMVU c1U6CMV5phhB9+0B+eH2+3ONFf31Q98z47Hqdxe+Z7Rve4Lnia1rl0RrNj3Ii+6Kifp1DdqthWlR zMTsWyoTJIyGURgma1VMCJLsI0aSQBwzCRSPLHYdkZe4+O84XNkRwygMcNzxOY9N6r67UToM/X07 LOpPzSi4bbUOPhvsiq8cymPdHyOyLGNPqQQmwrII0acEaLdS7MEyE8JHoY4bWvmPBt00RrfVU16W UPPMViLsfkbXP8IYWaZ15hy0ufI42RL4xr8Lzckbi5aK0ZKnXGJ/eMEsTdorn/Kw6zNSwJB3ME4Z H2VVGhzVX+p/yUd6ouvVTdryLfcAlz5KtBeV3JGo/dBzabRrbcp8f/Zr6Q7JnTAK85ZxXeKvmBwd 5wAHbV/Ht5ayeMvJaorgS482VxferTpeZKOOrHtmzcVHZQb1rURyEkwSscx7TuYuqWtBu2yWVs/1 1MkT/wDGMy170yA7weEYbuvzO1t0vKEx5hRHvwjpwvbipmY4Yp/ITiSXxxk1dGPjHIwXRn5FZVVm MboFZIoJQJWL5OaZEktcMkdwEPuRzkYjuseuLtNS1yg4pOpKsecxmO+D1lfvYpUpbpHVKlIYApx/ VMGennPHkJxzg+TPj3Q3tTzB4myJ9jlmNX+PSOXvHjMSjkAsspgWSlbHkpVJ2wsvhRRWlOuib0JG jO1RFaqMVtvaqerZuDCz5RsaVDmTlElzoaustzy6xvp1yZaQO7GWRzh5f4i/K13kb4HYBkucDdI5 I8eRF4P5/ubExJ9qDJ+OZQKMNvcjMR0psPLsUkwLRpHsRU7pdXL2nJ071yrgq4tN0FIBQVKdZdAy 8OoAnDnI9sZW3UmiZW3cVkVBMkpMscZkjjPDul2w4J8VMRt6ZSvDViyPvwIPacoYk2TCjrKbCARg hoQ8gKOcJyKqEaiaKvRRqhulAnqiYCoEu3WluM20+Ip+05Qkbn+dbeJvnXCBXB+08U+RFafK4sv4 UULR2NxIHj3IdbFtijR0KJS5LJr8gcNq6tUr1RUGiJ1n27bNcW1suV89ClceU+HcY1nZ1worjYlt 1BCq5rLmCBMduKeHEGWMc2HhlkOTY153+Rnit5Z3t9YZBW2NjkHGLZtuyjsKiwp8quIOd09TkdKw U+ScwLIMhpFkGaWLWqUaI1/q5birb1Z9r2tyyBgW9t0h/UB8p4nvIV8IB7eYttw3FcWb8ag3Fbae hpJl8uEodtfcH4zkF0LGMGy7kaS66HMGHGZXINtyJKsa1YzmyyQ1s6awgzIAnDK85O1HaIZFG53o 1ynl1bVYqnr6VqnXQLAADYHzAeImUWRaGrbQOJqnH0XAKJJcJxST4QJnnEM5O/Hrd8JU0LljJZ+c QsXw9GZJmFXkFnjk+0i2VM8Tq6lrKSqhxxSVtLIrRta1j3IGS1ROIrHJ0wrdphVseYaDbGrxKlkJ ZwsU0qmndcYd6jqR4U8zPKDP8eOQ6nkfinL8u5G5Ayj7Lflta3jJK/m3L8CvMZg0YhQUHFxaJYBq JEa+lqUvzjiIRhBvGQDm6OQK/dLQ6zUUzD+M+cGHrVek1NPVJZITpmRpGPtzw7PfA35/XQllPhRf JOrSugwrQVvZTMqWY1kpSwnw5UY1pkwrCfGKwUkBCpHjvVVYRRJps6Q2KulQ4Q9UTQDz7YeKSgvC 2yo05BI5fb8Y0WK1waIDbo3MfCueVVRIIY8a/wAmt596ZlmEYZLDQK7Db4xCSUYqtaNxWQyucoiI qqq1r43T17QVS1H9uBIifHjBfbjz9NXGmqaY9YmcyOEVFm8LIeW/ILA59fipQcXYbBDJm2OHwszt o1ndrrIf8mrXE4M2Wiw47RtORjho5XKxjfdKTVRSU9pcoUu63ljSB2kxYulBU1N8bedQWmGzrnlO Qyn2+6DH8e+fuFMh8mz2Eq3x22hVcLkqxv6KvQNvWoe4xMdFXV08YDy0NJPaxTjJHM5zxNe5HN2q qorWbbNZZfUdirugPSdol6QRnNBkO4mKlxfTfdo1bdmf8bFWgrkZSSFjWe8Jme8Rj825rA4nzuyo MPfm0qwx2so8osMRsa2xq8JxM9kJxsYR6EMZsiwdTzXikkjo5rBDCx+4g3aNzqK241JTTsY02OXK KFG1Q0lKKsvj+54zzB4wamFc98Tc2YRxZdeRGdUGEYpyLAdH4c4qiHssRpuQnkO2vNledX0aO174 Ntbq4NLALJBCJsZIe0hCI1ujWK50l3aaau6R1kNyA5HLv7oy2+MXmyV9QuyIUppbg1rzBEsJA4Ak GZMspY5SS95Oco49x15Uct8JYqynrsWwXJS1UGlBiNePIayc+vprCTEm27pLgWVOyJKdMCfsIchH qJ+xWqq8seqF+rLBeKl8EinQo6ewR1P6aU1LfKOg84hIqVskmXGcjMZ4QLFT5IScOt7arz5kvJ41 PlEO4ph4Y2hoGnA5sk39s3gbOmtIK1U8ZhMK9qMnCNEfo/Y5vVHa+7WL7ZV1r/zggA95lBW92tVp uyqamEgVg+6F8eQflNzDyf5f4ThnEJrTE+N+PK92Xcl4BjNt8yinVTbZ0hj7+fLeaZJkEAZzGuUj XLGI1+1HIqL0Rt222r/SC6q9oSppZ8KjPCXIZYnOfsjDd03m6O78aprIpXmEp8UuPPKH2/i58iOV +PsJ4txhtFg07L+Tkzi/px20aBa5DHpp9nKJFvshjQJAywzRKmMI3xDuGdY0iIi/S9dA4qWNnsfv 9fTpNWvBJI55ZxPX01Nuho0tTULzBOlRBmDPh/GCp80qX77OxqXUY0HIM2mWZAz89u5JJWSSxQkA ZlMc8gaAYlmpXNAwI2R4wGtaNqNaidI53G9e7qp58aWVSwhntFrYsdCGqczdEzPvM455vyP03LfA uMizAPIWaUeBZTkNqKrbNSVgdtCCSNIt5OOw4/3d8u7rqCuY8R7EcaJHc8gu2hU1J1q22mrRdHRS IA6iQJ+2EjdNZdaRpdQ84ptCp6ceUQXwVoLar40yTmTnWuyLkzkDmMVdfePGJX2UZTNtcBtDSZmM 4RZiq5MkyI61gSyzEGFrSOYVdzhIjXdaRe7TYrbZXHEpQKhLRkQBiZzmeZ/hCHtZ683e6IT1lONl eKZzn2Q53O6+0dxHeJkFNyLjGYWeQugUlPd1MvLsbuOPkpq1zrKdkkLIJmPY3CfYhm2xYijNJ+VJ QD1P202YXcb3TU4mcDw/HGN4oLLcC6GxSjSBMnkeAlmZ5zw9sIW8i5OS5zlWM+K1FcSWky3IpRss nMPJaaFw/XrGsLWVZyCuVYQrPVIgRORqtVXouisVOm7ZdM04+q5vD6YTMe0T+6M13jWugf6ZbwW4 4SR2zh1PhfjprTFmEpYs8eHybw2P4dTtQ32mvx/DwxoFO6phyFKGEwm4xDydrU1O5F9NERE3DfWL pfHHqf5G1dP2g/xjWdnWk2iyITVj6oEx3Sgf/KjOHcneSNRxLVMW9438XQV/JXIVXCcsiLlHPV/A kf8Aa7CJA2NQklcUrZjLMjdd3ypo9NrhIjdQ2003bqBV2dyU2U+//hGZ7vuAvVzTa2PnS4FS7Bh+ MNGsbSv8JfDfMORsxjMtclxbFpuTS4LB9w+W8wZ5MEGDj0RR/wAhiW2X3USANERVZHE1dqINU6UU PuXe6TR/TSuZ7gYcS2mx2UrVg90jLvlhE6/GXwlbcH+MFZeZ2vzeW+b7Oz5j5VvDt0mz8gy+TKtH IYhNZKBGk5ShR+nbY9rdPRURkfrqZB8uZYwj0lJVtpFxqc6j8YP+vmuY9iGduXa3a0TEQaB11frp r6+yqv6qvQR18NuFCZaQYMeTDH0kgyTGythCuYy9pgxsjvG9CGRrlfqqbmtTVNGuT0Veq7n9wQeU WachmY5mK1yKslR45kRimT1ajhrtTX0e1fTXT1/Tqq/SBxoplhB2lqJqEV6yunIrUQKtJuYxznpp opPVVV3r7ft18Zb8v3R9qH54cIpLkthX5HCRwHNdW1bhIxibWKaWZ5imaRV9VeDYipp+idIG86n6 BqOUN+26b+zaY5qgH35KruThSlMTtgkuEN6vTd2pc16ncjvbVIMEaafsq9coOXl4+oDdVj0wD/8A TUPxjp5FoaGzl0X/AHhSD8QqFD23MKwSnHbczXUgATne9pMT42x8AUaZ6OcRbbNivVzXM9+yq/rr +/Wa3b6+sqTb6xJ5gq/COXULttO2kXavow2AMgmIPL8n+F61ClveYo6G3a9wuf8ADcAr3equ3xIc e+mEVyfs3VuvunX1qyb5qTooqR1NPwC2n1K7SVASzyxj05e9ntnqN3CmKRzUwPgrGK5yDz14RpV/ 6RmcS6czVnrmizWE0T09Mf4oemvp/wCmd2v7p79FaP083rVVCHqwKa0TIAC0Tnz1EfdAuv8AUHbV DTKZaWxU9XDwhpWmXHwDj2xsOJ/PfAOSOQsf48+bU/29mg7HB8glBiZMk+DAz2BKxAFuS0uFroj4 tZbzQyFVgdGPjNd6K1qo7bc2nuHbdxL9eSqhqSUmZnmOInCZuLeG3dz2sUtAlCbjTgKTIAEEHmMo JTFPInk+BpDvLurBZ1Syqm6iyixI8oF3USS1FqhguQLxEbYQyI5it1b7e3r0s3G3VNtuLyHnV6XV HSCoyEzwhptV0pq63MrQ2jU0BqMhMkc4sWn5u5hzaTPrcSssLE+AB0m8trHJaGjp62KhHDZIuLCa cXYQz2q1jUR7zO+ljXr6dSU9vdq2umXFKUBLMxc/dadhRcW2jSTPIRgVfKHJVxaRaO65a4rph2RJ kKunWM3J2VVlOBEMX7fANHw5e9NKxi9vVrWL6btEVqrT/wBIVjiS8p1zSDlqMQVG87eFCnbZb6ss 9In75Re2B8jZpx5SWYs0yDFA4/no/i4tllfkEWRVWFpDLKBPiG+RIr7KrnVzyIjhSY4FIm0g1Vj0 VfjNoS3qafePTSmcicMOyJ2r6hYGlpPVJz0ifvgZ5XPnLFBaZGGvsqiNcSMvx0+QtmzKslTZRGRo OHS7hrW3SgUqhFTfU5yqZj3u9V1697otiLnYkVTB1uMJzzOkDFM85SwlFLbt/Ns3IaFxATTvuAFM sCSZaiMiRnOJ5nmRQ+T8dscUz+7g5DCOyBInBiRglSHXT3ExK1KvZjqw7o7cpFIb/wAz/wBo1FVU RNLHprWv0m26+xocW7U0ShVJmSSZ46e5IyHAARJ6m0FNdtw016daQilqgaYjSJIUjALAlgo884nf 47/KW18cYGScDZtHxzJcn8crt8mmjZnidRlFlecBZJDnrjkbHCZPBmSIJMeuIz6KWmi7WiiPXar0 1Y6igTVKb3RTMsuU60alJKUqGv8AVmOJx7Jy4RmtCKy4a9q3F96lQwsoStC1IUpIOBJSQTByeZmd 8q82VGC8wTK/HKGw4/yeOnH1zAgjobOMC+hMlSMdhjrwDk2NPEkAiyDFIwUeP7iajnO6AUdzqr1c HQ7SNN04MkhKAEy5yA55QyXKzWGy0TFLa6l151IPVUtZUSrAAkkkkyGfGBu/HTybL4q/IflXjzc/ bq3hv8j2K2NLfUhcnn49i+K894dVXEyodHbDV8W3NkmOS59SGC5yNlvFGajkViK3S9uVVW7bXaEE qqAoBIUTgJ9pkAPxM+EY9vhlimuDFwWkeXQhU5JnOYy9v3yjqaDkuSWfA2G5ZKnhr7ji/KKCvvK6 VMiidi2QceW48FyrHDjQKO0dYR1cOY9Fe+KZHo1RvbqwMsXJwJLygJHieXZCMG7ap9ZSCG1A8Djq yM+zGY/KBg/Ltx/U8leNMHlqikGPkfAmR1WbRaxo2NhT8Fy0kKizJrjOjuOsQ9JYjO71dsJGTRu7 TShuxDFRS9UqCwnIHGXdOGXYtdU2i9lp1GqnfATM4yl9jlHIj+QjHMw5E5E8U/LTgzH3XfO9ZY4L j17Q1JWzZWW3+P34ON2xbSBWq6THDmtFFhd9HaI4Uhz2/Tpombcr6euS/aa3xsPIKdJ8QGHhkDyM vuwjRd32p6zVNHW06ilaHNalAkEhR1SJGORhyHBvlFmmB8ixMLqQiqs4mxDT6SdZAkEx7B66DK+J eSc3HCA+fkWPznNSOGtE9sqbOaNncEJshyDqVFVtla6NMwgGYGQTPkIabymn3ZSpdMlTQB2nDnhj xnF58m2VTzkjzZTOz/KrCLIgQIdxkmbXAEeKa0iyoNNgeJSYGGY3SRJ7FZHAwUyUqKxhSueuq31X SouLKla1kgZEn7oDWW0U1jd0PobJUc9I5nGZxOEvblFVF8cfHuJXW8UzocTJIDp0CTDtrmUR4pcD YsmQ/uy2wkk9q0EQYl3P7sZ6uRddFXnWnEz0pCSeyGx1xDw8Czhljl3QJPEdOs9wocGpAC2i2d/i E9sgcJwjTGjatXYkkNjhEzuRUHJEXa1UYVXLt+rT9SUpffU0WwSU8uMTruLiKEKStQKVSOJj44tw DyZwXP5d1yVUZhVYzCt1jo+7FP8AgSqmDDdUXxAFQxpIBThNjzIpGjcNzmo7VjVK7pfLFZSbfqrd pPmFVS1BXEJIEgDygxQ1lrXuimuNWqSBTISRwJBOJ4TPGGDW1PW1GOj5Rlkj0uCYTjt/mc1BiUUt B1tXZW0rIrafJ1NIZBrU1YBHoFioqq9P6kTrJQXBNxpKdSlqccqUpMySZGcH91ptFU3V3Gnc+m3S rUBwn3ZTjmf/AAWJZZd50cp+Sx476bj7OOQbaDYVTSgh1sq25K5AFeUsRwZCgimJWDsG7huRNGLt XRHevWe5l09JV0Frkl2tToEyJqSDpBkcxgMY5J2vUVblHX1aSpuiX1AQJhKjjnwMdEf5FZ1nzZ5g k4Y4ybZR77Mrys40t5UXuFlkn5DYy6q1e+OvYcSqxjCiFN9aNa1xyDUijahEjuDDVJVqDJ0FZxlh PvlBqzPraswLoC0NIB8WIEhw5RRH5DslxfOYl5DxCXXCxXE72+wjHHxJsKSGZS4HjaYvVWMR8NSx ngmx6R8lvx3tGx8hfVfq1wW+buVbb5V0zaZNh0pSeyQjbbJt5dy2pSodl59ZDy+ciZkc5cIUGLJy rldfennZRk/eqwx8lzGWKVfWc7Jftqdsk+dLcx96+THg9zuNJ6CcmiLt29Y9vGlqb3SOuu6lKWcl TMPlkQG7uisYPTYSkJSE4ASwMpSHfDDOIZ0AcLlHNeR8WlF4hq/HvmcPJWWXEKtOzDhO46trrHr1 Icp0Q4LepyiuqgRHw0YQ+wytau9HubPRPbJUr9vqWUllxCxIpBE9J0nHiDlAH1av6aSk84wsh9tx skgyJAUJgnORE5wrbwc4A5MvuBOUfNbJKUkbD8+z8FXl93MOkOQSklQzyaDDMdaZjXzUOqxwuEN7 DMBIYvqjXL10juSxjyNLQMEinoiOokZGX8w4zzx5xhG2rmpV3qro5IvVifpq/UOHhOY5YR05/jG4 bj0HHuT+RuWxwmvshkxMJwccsIQRamkgl7t+eGqqjWMdKYKuYrPRWQCM+rcvWU+ot8p7hStBavpJ UABPD3QyWizVLteLfTD6iQpSjxwlLIY5mcENylyVx7lc6BjVIHGc5yU9tHsHVOQ9yLEpHVJWvt72 dIJDSM6FC7ipGEJikklejdVRHKiJW1CUNl63yVqQkYcwJcIeaW3PLqks1hKA2e7KOXf8j/kDnHkv 5UH8GKCPVXvFkA+L5NypYkq4VxfNbiNuXJErsZuv5y43GnsGCFLbGcxkgJjCIqDRqp0L6V7fNps3 +oKvxOviWOMpY8YxX1Dvblzv37FTj6TBnhkZ4fhBN8R1gMhzqinGpMVymgrMZuJ8GhyKJURKKLR4 /RPi0x3R787KWyjxowSkht1eum5wmvegmrLvC9+YJXTDVoE9PAy4S490PGyNtNsMpec+nMjxJwUJ 8QRiO/hE95TyqFOwubaRlxPGsUSKazsoGDz4ON41FhQByFu7GXDqXw3XLoMKK9ju6j2jR30MZrov OdNua4bj3CbM7ShtGqU9Mvwjpes2/Q7V2ym/CsU6rTORWVT95zgKvE/iWz5b/wC53Pt6IVLc8qEH jWBQpjWBl1HFdYN1ZTiiDIsYDH2UMD5J3b1IYhF0RU9F2jdd9OyttptA6Yq3GxI4BUiOecc07Ws7 27Nzu35SdVOHVETEwPEYe3b8kcV+FPgE3kiFUCRMJwcrMYrhveWyy7IrkzY+M0bZhWIe4vctyWzC HeibfrVzUa1PTKdksu7nrEIMkupd1KlkRzMs+/HKNF3U65taldLp1NOIwmZyJ4DlL8YXd488R3/F k/gaovwVvIXP3K+fpzLzEoJ8gEQmS5ecV7bulKWMKYgMAjTohmCQbmIrhCXaiLt2beV2ZpqZq30R lIhJSMOGZA4xlm0aF1NUbpUo1la5gqE8DjnBjeVTZfkJ5b+MXhLXFbYYvhs5nkh5EFe55QjhVgZs LjTHp+0jmtkGMGdZoDcm03wiK5dW60bPTihplVDp0qWDLnlBvcNYu53UU7I+kkYjh7ochPKGDWjh w4vZEkccEIQDa0MeMiqgxiC1iIgxNfo3TXa1ummnUZdSo6lAFXOPhZcUkIVIoTkOA7o+YikFIYjF a9wxO7yvZsY0SAa1rPZGqr3L67f29eoVOp1GcpxYS0oiZOMfanf2O0x4mvMRSKg2uVFG1drm+ie6 q7069Mq1OgjIR5WgA6cyYxrSa5kYUdGd1SuYmxFRXpoqaq5Pdu1P3691bwW6KdGCjyiUMLQOrMhM RuYxoh7io970M1G9pHK1u7Ta4mzXeuuuvvp18QsND6mJ7Y/GZ4wFfJN0NZ+RWjXIjYjpA47nv0/j Ex4hsa1q7FRxNETT206wrfV0SlTyAfBpOEa9sy2OqbZJ/nELgLa//m0RqOZ2vkHe5fdqtQSRW/5K jna/59ccJuM70p/UcHOf+ICOtlW9QtKWwMS3/wC6THJ7iOIOLWVqSfGKvsLdjSw7Owy+yqac862i SSAlSZFfcglzobCvZvRHia5zHbtNqtVf683qubpahSRdHmmJzGgFUgcZCQAwyzj+UFjtd3qkBblr Q8r/ABr5RZsuFkeMVcy5ThrgPD6+tAWROnTrUZ1jRY7E7jifbcZRztznIibVVFVfZelikuVmudwT aUVlyernDIKGCRPLV4/whhr7bW2ugVdKu221mmbxKFAqUZfymecZHEnKVRyDFLDkYbFxnJa+tFdT u1Xx4VTZUFvLeOpn0YjRBTVBIiAcrlJortUVEb7dV96beu21nGS3VOOtOOS1ap5AHtkcYi2jeLJu 1p9VLQM0ymkZBOlRnMTPMYYQM/GwlxznSrpiKgUbdchYK4vqiCWJbJllM5miKjSoCe3tuRPTrR75 WKXs1qvBmpltpc+Jw0n/ANrOETb1M3Tb1coZS6y1JlwBzHdhDuEyEM3JsguJSNGDJYFByIzvbF/1 eT1zqvM/q9QI0PJOPWj3OV+r0kicq/WnWVeoNPUvLoLnSYslIKvxjY9j1LbNRVWitGkqUQkiN02q yjLVs8WwWc6hLkZa+ZXjllj/ADZhKZhZscCtjor22RxPN2GJtY8rx66aKqrFpuNWxUKCUjSVHMHn DLdLcENaXMEASnPhGvwviO2xPOaPLM/zJkfGaaNe1sKYY1pvwrJpEuvSxdkMZ8BvZj3rXLtliMUI HK5CLp0+pqXqygUhgDzZJw4SjN1JoaS9JcfUrymkY9s4NLMuKg5Zx7a5hS/2TkmOVFT97yk8axrZ QA2lNOGA1hUnCr5BX3VfOcw4gIq7goRybRemY3dmpT1GakuCoIOCPsY0ahUh99uoptHkp5qznAtT OGJmS4nCscEp5tlEy6/gYc6MMfzVFa2wzEqUG9r0Tu0k+vjzpCEUjQRYilc9GNXQtsRi6VtC/bqh tRYKFAEgzxBipvRVrttUxdWnE9ZC0qIBEgAQTKCYJ4/ZdAxe8vZR8bsYUGhsh20PD74OSWsV0mlI CdAjx6EM1kmzhCcspIjXoV7QqwjWK5EUBt9+o9MdzKXuBM0VKVNtg5KC8Bq5ynhDbuZ2h3ptJtVq XIlaVmUppKTPw8p8Yp/yJx6jw3GuIPNrCcgNY8lYgZYfL+NQo9pNtLbjnIGqPPZSqeHFZZPiwDPt 62dHebfMrhscozkcxuk7Ot7yKN+0uuOG3rnoJOIJJUnHASmZHgAZ8BGL7xqwi8N3MAJqUlIUkfKZ AA4Z8JxvvNKbLsMB4j5xjXlnZY3nnF0zHLSaGwkRYp7jFy2eUcfZ9iU+M076OZlFGUoibFUbyw2t Kijer+jG2V07NU7bnETfSqSJjEjjPtnEW41N1bDFwpDoZ0Tel/NPCXLCKzj0OS+SXBNjn/DtkjuZ uGZeD8t4lb1plJZBz7AbiKo7avYidw33e1jVx3sTa5e+9UZtemjEKBVruQBmHnJ4cJHOXsyhUulS i624qYCVttSz59sPpwP8tkTyC4hxbJ8RhccVV1yrXRLDPuF59vHi3586cypx3LadHzUiRkAaxqyn aJrnHG2O1HP3vVrFTdL+7GLkmntZBtysSoznwyM4tbctu3ay1qduydNxQmSZHvlOc8cZd0DDO/Ln dZ5Q2XEfMuERavBrivLhtymIWuQS0xHGZLWQbAEqitQsjWcmEAjSIBvaf22P0cj9jVLftdUuh6al rUmXHHOIaSooKYppy22khQOuQ1mWUzC6OcOVsh8X6rJsuwW0HPnRS40bjzLseO+KkizZlNacOR49 JmAbIjCn1sEk6OvbYVoyMG5EQjm9K+3LYmk3a208VBpCSs94E/dDxuqsFz2n10EF4FKU92UEra+a EPD7O3kcl4nHmckM4w4/zu/yiGKroqm8ya0jgjgxGbKkyIcekgV8cSSWRorStLKmyXK4b5CK5rQ4 3uV6rr0pTILLYllJOXtgIp5W2GKWicUdZbCxPMk8D2coNHxr5wsvIbGg5fAoa2oh42sx0jGaytdD t71zIrnxJJLYb4EmE+A+TGcxzwG/kGjRq1NSLRorJ5VSliZTxBi9U3Zy4t9VzSnSMJRCrgmV2Of/ AHyvixj492LFct+6ncaVLlgnNdWSahrYxEm2EqEikK1O01zXIrnKqI3r3U0oPyJBjxTPVCsWjEis cxNxR8CGRrB4vlmSU+QWsJ1dDIxl9TqENRbvNIbGehAAMgzbHMc4SbdPRE6rUqnKasDuhOrKREFE uBdKphRxxx488ILxPm2PGdzYDmnkWLWTbWpyjDZ6HWhiNhkkmJHVIk6dIuZoylRyI9SSNVY5VRXa sb1larKNVS0ibqiZgZTgO7fWqJbbVRp16pTOcuEKx/MZ5F8S8R+Auc0fDnIFRkOU852OK8NVUTHp 7FmUVWWEez5EZcAeJhYc4mNV7oUgK7EYaa1u17XKiKm1NtuK3ch2rRJllJX2TBwi7v7cq6faZp6H SOtJJPEg9xyOfPnH3+D3EeL/ABj4z4mzjlmiqb3FlxfkrmLkgVxEYaPSio4lW6knviSox3T5lbXo hYwH6CfIkbUc1zGa0aLcbdx9Y3mqshVE0ggS4S4wMqLA+16PMeS+ncHnBMyxxPwnlPhBK+DMPKPL /n7mvygOBuOR7aNyLYYd35sutgRcg5IFe4vQ1Me1hq0opVbjUi0mDaz/AJw4o9uiE06cH26q/Xl1 mhxpUzkcZ+8e+KNrfpLDbAxXn6plOekyAxmUnMEgJJGRM+EaSv8Aws+e8IseBUZ1wxn+LR6bII0G 8flv9qxkLZJIIWEejsallsNCTzopCOdKYMf8bX6Jp0n3/wBJL1XvipPTDRVOcwFfHOGS2ete17XU YLc8y20WigNKUgDn4eMW7in4xOXvHHFZq8xcW4jl2CiorGbkuT0HJRbayxCvg1jEnGiAiT6qZZQa +JHK2MxkBXiiq/cmvr1M/wClLDNI2irWpS5fpUnn3R+pvV2kfYDNqPiQ5+ttaSdWJBmJe4zhIP5T bjEJNBxT4z8E12X1uT+U+eQshua0Y8gjx7ji2lNDrqiS6Pd08Gxto+S3ZGBjujvlRyCgGY5y6qzp 92ltinsrYVTp8aMRPs7pQmb93Wm6lFHqm08mS5Zgy4csYPflrhnLeKKbx+/HJjcPu5BixqbPeV6y is229dKzTI6mKSgqFiR1BEjSMSpe9Kld1yq8Lk3roFEUTua5vU9RVJbCS7UiShnpw/TyMENqNofo qUrGlilJKVSkVSJ+Y8QZTEsxiM4cxlGPUFzwXjPGvGd47GcZw+FFqViqzdJHOgxGR4VfkToiANW3 Tpaklkjv7ZDnfqvqvXOW79n3a4tCnZ1hmc5xtmxNyWm1XZd3f0rqlgiRyHOQ90BRzfzVxV408Uci Z/fzafKs54041n2VrKnTo5pNNEiqserCNZHcjQXy7QjQBExj5EuSrQo/e5G9WNkbR3DTVrNvW2HK RSpKKgSRM8DkI8763HZnmn65lfTeA1ICcATLj2ThD3hhw9yKyly/yP5ISZQcw+WlzYwqs01Hx5lH hty5WZTHiQoqMM1QYjYtgv73bG58zax2quVvTVwqVWemTZaPSaQIkDxnLEjL7sowKwU79zrVXuvQ Aoka8P0zw54w03A7/lri3yUranhMOKXQai8xvDMorsexGvzmdYw6WuguzHF7k5qu4lhi42PcKSKs KIIUM57mO7iPTHLXXXobl8sGkLa18QTMf8I6MuNs21VbU10L7iZoGslYGkzEpHCRnljnFFfkQgn5 I5nxPx3x/AsJ4tybmyIfkDlZcbqsprZeMcVQLMj5MeTAvJSxoc3L50T4jGR4oGPaN666IqdOibdQ 09ca51htt+c/CJRmF13BVV1tG3qKoW9JIEyZzlhPDD3QQON1OEU2CxcUDlOJ0mORwHwi1xuRGlxc lqSQI1V9hLUZC+0i0Yxxa4RvlwjN+adBqSO5+hGpj3qnsO8b1oFbkp6l1NzZUUttpMmykYJmJTyz kYc/T29tbTlYnwjoOAFaj84JzkYF7OuTYnl95ccReNVKZk/gbxnt67P8t+MOe6jvuQhQij42xqZA jh+VPiUNchpRwAY9HvmjcxjnDRUM+j22qrZNlcvu5n0Jr3lFKUqyCBxAOMyrAHsUOMevUu9UW7Lq ztu1NOLYS2lanEjHUSQQSBLAAfCNdxZ5X8f8FeWeUz+SKjKc9zjG35BVY3SYdS2UuZa5Zcypv3Gs B8+OIVaNYKt7RGDVyNeoys2MaiG661uV1T+9IfbapQ7qUp0yRoxmE/4uUDaW7U9A63YCiboRJOlO pevIT7OcMx8U6XGON895a8i+SeTaPOuYfIaxiZLexq6ptqaFx1j4gxolFxxUiuQBvC12MY/Wwoir JAFzSxnajbuXdlu7/XHbzF2TZLSw5VpZ+ZbbglMZ/py/CNC2/wCkO7HVKvVyShDDoOgaCnOcsSrD vg55PlLxiJqhZOAJvo1ZDLNrFXT33MMBqOTT29+lJ7/cBaqd3pu0bsv838IPM+je4nvkS3/+omNB M8suIojPotUKrmr3H/J3bkX3Vqhikaqf59RVP+4awNpBbpV6jzcH3aYt0voluB50trdSmRlIIKpd mqcj3iNU3zR4ahjbumIr9Hta7um3Iqr+/wAHTRepGP8AcLRoRqpra6+o/wAjiTLsOETu+hF86o+q DL/CU/eTONGfzU4hSQ4yzxK9Wq1NZBk0VybW9xXQGr6r+yf7eqaP9wzPnQ6bLV9YTw1pliP8sEP/ AMH3bodOoebba4qPCNNO85OIhxpG20gRQKIqrIPLO9jH9tyvK5g4SF0E5mq6J7dW3f8AcCak6WrJ V6j/AI04duUUF+h7zJm5cGNMCfmvJ+PX1PKsMeyekva2aYpESqlOLKGMTFsJKFjvR3ZQX0tdqq/1 afrr1nO7N3tVrLj2AdWDhynGhbZ2uaJ1DBmWkEYwHQLIr7+ZMVFXsxxsb9HqhXyI6Lov9Gi669c9 pIBU7PNU/wD2xG6qcSUpRIaNMv8A2CITlyziN1h7rCwso0mHWpIWckycvaRsOSR545zPIu4DYxQu jqpNqt2on6onX9SUN1dc55R8KU6TKYxT74/mAyqgtdJ1FU/TIGSnSD90BAs+Tz1fCUjjg4fxmxQr A/yjdn99Fe5FCZ6bHEx+C9NX+7SORE00XpxbQxsO0PMNpQrcVUnxKz6QPykGUwqWMuHfCctFRvK6 07q1FFhpVzCAoq6hB8QVlMTw7Y3dxLbjvOuKWjGiBDyjj25xlUH/ABA+XQSmXVaMAkVBseBjtjGN 9Vaq9V6JDtVsV1upWt+rpnQ7qOJkuYIHw90EauqboN3mrpW0U9E82G9KcJ6SDOXtgo/G3j7xVNk9 zyJzhUz8jyE2WRj0tefKLekqKi8Bj7GwLKDDx18GzspUqEEimFJeWO5AOREa1rl60nZdGNxbbRQv kJp1JKDqMsJzx7Jxne8a9iy31N1p9RqCsKSQMjlj7Ia7hPEtBlGc4jyB4+yeKbSsxyqk0tzx1ycl cmOWBiEHMmvqn3mQxIhIlrOiscaOKwFIjTxslCki70sJVm97autA4qmriybakyQQqeHujS7XuOw3 dlmqtilC7ADWFCUz2Y4wR/NnP1BgGNXWF57Q+KvF+RSghiXL8Nuz5Pm8Np5cds2FWniZKY9RdqHR I5UZKGB5Gv0e1qotFG1mWqTzyUp6I5ZmI6/enWcVTOKUV6pcJTBlhAhZBxnh8N+a3LZHKdLXSJZb Kox7LMVFHFZYc+NFECXCu2z4VbNn96YjnI+C0VhHa0jdXap1PT06GWNdK2s1BywwlC9VOt1KpOrA QRPtiuOIMUdyJcN40o7kPE+EyMox+ysZeQXlzUu+8Y8rHzbINXVJPtyY9eUUs4ZBe2jYpmCO9Cdt 6rJR7eeuVUHC2nzav5sARyHbFz97XRUJZW4RRIGrw/NPu5e2HQ8SYBwVid3kOE8L31JyZlsimkxZ NpKy6PKhY3SzIrC3NjXysgFSW8sU2pJ2nvayEIgnamGZqqzpkbaesFSmiW002okTPCXGRlnAylXQ bkZVVOuulhOYOchnITg7edvHPxQmYJjkyodhtMaJi9PN5Fu8cz+dczMev6+OwMe0erJ1uAL7JJCF csYYtRtUT00VNP1921tbdv1twSL7ImzoAOIy1HCXxgZYL/uOy3F5lkq/ZCo6ArBUuGHIZTnjCePI 7OoGLYNivE/GfIOJWlXyNmNXS1MHEohKqDdyr2eCPHg2+MXEuop5Z727R6vsAyGTglLoACuXcqvT U66NZYwKUYYcv+EM9Q+zc0Bx6YfXjjlOFO+bt5k3injUnx9wTD6deJr0VXb4ZQZPlB82zLC8jYay Pd0OCSYUQF3O4xpxdyO19nHkkryuJHYbZ2mNbLJQ2q4VJrWUrFa2cSoAAk4z7YUdwLudnoTTKWhV I9M+EzIAwiBfi48tKPGefMFwSZiwhS8/tswx+wVt/Ej4pc1+UVEhT0tjJiubNx6NTxhrKgTDj9JU FrFI1NEaRvlLpHnH1Nh5IkMeeEAts3BS0+SbQ4ULUJzHbFrch+O3/ZHz2zfA6zLwAJf5DCz7imLi 7h2OCcgZXItEDy5h9ZanmVQfmQJrJN3VxRtKYgHmEJjlajVCIqXqm0rpmWy5X6sCACPfnwzlDQmk S1uNpt9aWKVaQZLJT9jEf8o8PuuOo4KK9G6lvbJlRncyZNZNHOr/APphrM1pLWK2RZkjNq5clJAn va0iqxCNbowaTUfWS103U+L8YpXsU7D/ANJQz4GNfnNXPyzBfE3i/LXndOv8tr8hmhNNcW5HQx49 WYg7M3dfBPEYCyVWjZoxjI7Ubrr6VXqOlpPNXWoEnOgUiWcyMItUFbVVopbRT4/WSpU8pTnDOuYP FHjflLj7hfzJgz8lye+quQsvi5lwlMr0Dh8isrhEh4otnHkRpJJ9JbYuKKLvOG54jgcRiu1btWNj A23axD+NY9VOKMsRp4Y8+yGnfaP3Ld6dKdNCxStgcyclYdksOc++GW8U8cUOLY5cW/GVMKlk3GIx S0UIFiQtZLsJ+NpJGJ1o6PDQN/SrHC+THc57ZEffquiaqbD6ktqK5aTFdxvWUN0xk3xnyhEXI3mN y3gOYY3xwo6vIuQS2dKDJaG0hBjUlTclsU+7vl2VO6vHEDVu+QP+Ijj6hajlQaLqVYokmmFS5LRn 2wtVF8eYqzR00w4DxwEMly7I8E5k4lSFXlMXKYsR0idCmrGdDkWDGM+LZ41NSQM82nsI53DLFKjJ ITta5Ecz6ugFUw2upKWiArP2Zw22559JDTwJcUmcxlj2w2b8PHJUzN+PuRsVugY/CgU0/DYwKqRE SSWYqQLiDYzUGTcwUYtkFB/WjnajI1XaOTp92LVUNa2umXPUl0gzynIRn/qA0+lxD7GDiBnOWE/4 RyWfmew2l5x/NZlfjfxrX0sTGMLyHG52SRMWrgRaqJe2WD4jdZmaVDr0ZDZLpK2APuMRjEY9hnP1 I9y9Tbv8nYaOruDKZOBhWIGMVNv1FXuappbU+ZthSfmJ4YZ8YKjyE5ZTjrgG54qxSDWNmcr2Ejiu JPGRyTqvEI9jitteRQCG5jRxSjqIsNVTX6ZD9yrqit449OvMVN7rtyVuLbgWEy+bjLCOmt0hmjt1 Jt2nwW0UKP8ALIffDPfAfyl4V8cvD3P7HPcwNiGFYa/E8llSbrHZUiFkuXZGM9LWUWDQaktdc5VJ r8QgDNKOFDwq+a13ccFFcq9JbDqk0DLlQqZWrERhG9KR12v6igOhiJjMJzPxlh+UW7T/AJSOAef6 C85X4/wbIb/GMS+2UGTWJ7euxzKIFONJRxWVNjysmpcxpJGnQLHyxOeaKQeqv2I4rcdwPhX9ypWl WUsZR925SqLf9sWtIH6mwTLtM8TF3cj4Lk2VYFy5T8bY/k/IVlY8cZKOLVNs0p/usaaGTXyiLYtF Mi1ZmQ5BHDkP1aN4nJsVXapWZcqKupbKSVIIJx4CCFRU0tM4XrrIMp8I0ICcTlhPGEc+DWbV3nR+ UDmf8jnJbZxPG3wdwWmoOJ4dw5pa4WH8Q0z8O4yp4jHtWKO0zHO4cm51HsYU7Xu0RNOj6q4sNqeH yNox9owGHs7sYTE2VFUtbTODj7hLZylNU1qM+IBJ7chwjR8nZj5G5jc+TvlRxtmgqTOqmHZ5Xkb/ AI8axu7uiye4iVea09K2VHPDrYsWonvislOUTG1cU4kVqGV3WY20CvvLjtefpkmUaPcUm32Zukt4 ktAA7MIILj/y75p8geA8BxiouJOTZjXHrbbPq/FSXgJtFNiT6XC8GxxbaDIlHywGU5DcxnMKc8gr nUpl9XPa3qnf6zyaCwkJLxyi1txqnqXw4sqDXEwIvmvYcseQWZeLf4s+NuIMqvsuw6trOYOYcQre zJz7McaqoR8i4z4/v2T0gyK6wsVYe4mRrSUxWxfivMrXORembYLFcbUuprW/7hZUEDj7Rw7OMBfU irtyq5ti2vp8u3pLiiZJlLGRyMosHzctKHGKVtTBSXw1Q1OEQsQxONlKQq2yE/GqiI2+g3RY8ptc DL7q5nkWYdhnMH3WuVyjYLQbU+dqq1DbiTrZWSonIg4CXPtgwp6mpLOEsuNgPJ055EZxK/E/8pnE GC4i6fyvnR25RjmIVdPTxMGxubNn5LmlvASoP8K5vAvxDHbWLU0saDJsWT41fMaqH01/k6I09oZa qFXAAJI4n7YZwMO5F2+3Ggp19QHNIxn3Dj3Rg8WhzbP+ReeOYuUosnmLyw5/44Dc8RYRx7k8/JbD jjEqyQar49xn70tTBxzIzRcdpySTSY5B10x0sxu8quYroKto1d5ZsjKFOVdRLSU4pmeZ4RYbpjQW w7nWtLaUYkKwPdL7ZQr6Lj/5HMoy3k2JB4zzegvuNx1GP8lM+0Do1eaPEmihkjzSuv6nJ0xivuVX ugkDN8XtOaqo9G9EbhRWfbwXT1j09EwpKcZKGYl3wItTt83Fem32EKDDkiCcMDkc+UMd8esHzSjk 4xj/ACRW0PDk+PFHPjzOP8PlV9xLyaxMyfOvsrLX1kaRZZbkAwDkFHIcYjCvUrSsQqInOvqALXuB 9p5qvLDTKwChRKZpTyAjqvYm1Nw7aS71qVqpNSklCwQopJGAJ4Sj7wLxa4twbI+ROSi5dyD5L3ua zM5tWhyKotaHAI9NNlRA3OOlBjeQiyO3yKqcQ4GoEjXOBtV7WMHq9t//AChslm1p2+yFPsdHQf0n VIDVMzmM4BPeie9RcnLzWNMfuCl60AqmgJ4cpGGC4lyFlnFg6XLQ+OHw6GRWVUeuva3kGaxUq5L1 FCi1dPG/umAeQrNGNcV2rduhFRUXpBepdk0TKaiz1LjFweWNWrSpMiceHi7sOUHV2b1GubCqG4Fn p04+RuZPhE5ETEuHvgmce8veJrF0e2zHhHLxhJGeizrBuOZ5Wy0ZIJDNMbXpJlxmGZJCotfjtex6 adv9rI2fR3FwVBulCUdtKg/+/CXVWzfNM2UUtLUoBOOhxaMO9In8cecWZDz/AMOeV6yfPk4fihK6 na1L+RK4aq48Wic9hXhW5Jh8yzk18hwxOchJIAtc1NyM99At59Laqr+pb27Q8k5OKaCCofzSEwDA xjc++bHqadduKNJ+UVLhI/w+ITA7JxUXMmAeCGI4jKy8eIPySPGGd563jF0g+QindiOcBJVPJuaA UCncV7BuOdzdhHI1E0XXpSq/RupaCLhuDyjVI2JSplaSZ4+ISE4aNvepm9qt5bDTj3V1A/WUqWnG ciJmfw5wljIeTMDzy9h4/wAZ8cRMNl9uW8pbm7dlRZkaHo6ROmVpJAB17wIcX8UQ81rt2r3tRFXp Q3jtnZNntKq23CpVWpKQMfD4jjM4ywBlGy7O3Puq9XhNJWFLtJ4ppUSBgJjhzikeaIGXUeNgHATH yksLWNBM1lRLgGYBP9U9opQbRjwiP2vqRNdU0T9OkvajlscqlKrEuaAkkeKePDAj7Zxom411SaYB mmZDmH6z+UTjgtt2uN3s+4EsJvcg1FfGHYGmxyLKkOn28trDsa4LvhRWDRFe/wBP16Xd7VFpafTT 0msrViTplLhLP25QZ2oirdROpCZ98WVGmvZHsLN23U0kUhjdfpUTJ8V66en9Gxq/7OkMNAvGnGQR +Rh5LSpAcNX4GEPcsZDm3MdHLicl57DpIzyMi5BXYhFj0VZPrvkntZoQQViIMVG98RGkI6QhUM5i 7du5U/rKi/M2GvVT09OtboXJAUNShP5SQJTUM8pT4R/J+rtFw3C2K65vpFKAJ6VCR588++caOpSF S1kKurIzYcKujBFCBHa1ogw9qOG0exVa4JmPa5XJqhFVF1XoNdvMXCoU9VEpcVj4sDPtnBm2G30L Abtgmynsn3/GKL5umTVjYbdVkz7fNx7LIgwWLgJISCC7AWqPIeFyo0yNcrNdyp69OWw2ghyooKhJ Uw+1LHI6ccD3Qnb2V5hdI8woJWh0lXMTEhPlBHyLi2gTOM7uEzD6tLGbDxq1nHwuhDVwkmxZ8Mlk hI9VLtYjXTG9x5UJIe5hNujvp0Y7W+5TVL9qo/CkDw98+ELV1pmKhTVRWDWynPjMdkWniOXGwHnT j2FNz2flVZZZI8VtX3NDOcGLU5PKsaacwNtkcFk6fWuk9rRrBsQYyDRjGNbohHeVT5/baqZpQL6U yKgZyw4nh7Y87GorfQbmS+9rDSleFBmJjsBz9kV/5N8Xcon5t5MTGxslVz79llXyZFrWx4bQTIgb GBHcAsgUpOyIe0iIjdoxaeip6Q7fqUObcRTvCakpSO+Ql8Yi3FQmkuz9QyqaVPLOniAVEylnhDB+ CufvGbI6uDD5SrUzzkqiZX1+VZBc3lRQSK2VBbHhLQw6XHY+OVK49VvY4QCSHwyuT60OVytap1Vr qRTpcpQA3p484go75QLWEVf9QYdwhlmJzeCMvFHx7A8MxKhurmvcLHJkptuS3id3vmFZ42tpaHgz pETt9xJMWRJ0RuquXTToWwLjS3Bl2owp0uiZ4S7TyhirVWy4WxxqiP8AcaZy7I/MV4t5k425rrsi zbBONrGs/se1pJUbJsmxzEIarIW0iRsjnaDFstAzmoupWNIVw27Wp6J1b9SQxfXWnLctA0gTUCJE 8pjMwJ2my7b6adR4Ehc5HDCfbG6yF9LX41ybT5r5BcY0KZNTSoEemXLi2Vc6Q5QyYATH7sIad14X O2qwg0VmjkVF6Q6WkrqUydUSfbDvVVtDVAloJAgLbei45yOvwcQOWa7NsnwC8rremDxfjtrkZHSK OzHYU81jaWlvpgptbNYj2NULQOIiJuYir0RpnGWnVLfUnVPEEifuijVU7rjCPLpVKWYBPuIi24PG DuTLXJMh5Q49yqXYZDekkwMqySrXDMnqAFq3RQW1UWxC6xAw/Z3nICMFhTvcijTTVfP+pW6N/o04 +fHDsj43txy5MzrFSCeeGB74ujhPwF4q43uaaNgH9vU+IvyD+/HWFhGNZ5zLzGN2vgfdLyZjbGOq oqvMxBsarUZoiFTuOXoTcrq5WPBNSoppzzw7oKWrbtPSO6aUJLgBVPhhjEj574c4r8i6vOeIOWuQ r3A8Zm8g3ubU0vCa01zcxSIVJEezFVkhlCWyWeAix2K9r2SFZ2SjeVdblk/1EHZ2laOjPiRlHu/D bl8tSnLg243cGsAZEEyy4Ryw8qh52xaRaZPkoOXW4pgN67GMYl8oZWWn5VHj7DuJRGn4blVtNZPj ygSxDeGCGdDGTeNiu2K7rT2BT5uS1cfxjDKpuuabLrgWQJymDBE+JeaZZzVzZhdpkZ5d6TjLArKT Uut6kdIQci/mRcYx+FPCJWoXvSL0ZkkPaFSIJF2KNN3SN6gVaKSmaDJGh0yMvdjGh+k7huD7z76D qY5g+yOsPlvDrjjniXGuB76upszsMqg0UGTmlFcS58nG8kfTigx8ejODGZTmq62RB3SCiEdohb3K dU1cijR3SkoQmi6jZQQCJKEpnP2w/wBwacuK1VqmXUKmfmSQZDIy4A8OyF4+LXNfkpJqs68bcsgX MnHOPsxtM0wPkvGa2dIxV2IWJjWsFaTPLOG2g1xc8koHhmOGkgLHCUJBoUbGhqlS+jrqUA3KeJhV LhRVJbQCVzyGcavnXxiwzM7G25puqzFcfeetSRnJ6fLqS/xKxlXKjrzGJCx9ZkasLb3JiMRI0gsZ p5O1qMaiIkrtaEt9BBBT2fwiiq0zrTUOpIM+IIgVaHJS47Okyq+0iV9bjlvVrEY4744B00QgxKGs Ejnb4YZLQsJtXe4T1RF/VFt1iqVdU6ASgpzAMsYeqR6ha205XLUgViFFISSNUgZYCc4Yh4gecdd4 t5hmnLN5X3F1xMfA8uzS6gU5YlbbNr6UY81Q8CTYOSCeLGsoB2IE7xOcB5kGrXORFNbZdetV6VTH UErOrln/AMIS90NsXC1JrEkT0Cf4iEo/i+ybM/ITzc5n8qM3FNsMu5kn+Q+WWNkSO2XFiTsiwjMc mlgfKkLvDFivsARBbfXsiY3906JeqFW6bA+sAlJTIngARx7IVPTxCUbkYAz1YdpnkItvkFi515Fp QSFLIx7ALA9VIkx3kl7j2k6ZKuJEZo2O3yIkMzRI5rVX+Aa+qqvWIbRt3kbCPCQ+4dYSRJRTmVAZ lIGZGEo3fcVWai9KdBmy2jSVcAqUgknIGfA4weeFTp/kRdZ5wPZUFdS4xyTh+f8AGHEwJMA0yPSP xyodcxZsqG+U0nyj2wHkOeOonuHHRqu1XXq9bt4ttXY0NOQtKT4tJBl3yygbVWQ11B13UETHEHGF seKsK08ffIDkHiPkeoybB8B45i4vk3LQbN7pQbyHx+/+8pVtWuisGZaq+sqNra5mr0cCcsQxddet XboU3ltL7SgsKE8DP7oys1b1jrnEqSoNBUhMShpvPP5WCy/x5+Q+bcTEy+m5R8ksqF4hcMV1uZgc rMS0rFu+V8uqqGvmzm1tbjuF3qR2SHqIrJsgTdXKnobt1Cqlek5MSSc/thEd6ujd0pgGUzVMYDEk /wAIk+EcGX3iT+Ozx08eah1Fi+V87zcR5m5luLqT9jHCqJZx0nE1Jay5yQoSU1HElLeXbjyWrFdI buRRuUnVB2oATUNrPiWr348vjBChYWENVABGhJSMOwajPvwlLApMLDzP8htRxRyhy5S8BW0q6xSf ktZgtZKx/F3ZVWXeA8ZSvsM6MJ1jHbjsV/ITI0idLsEkSEZ9y3K1jGI1QosSivzCFaZx7VuRKHCw 6J8Ij3iz5nciYlPt8T8avGSdYci5tyzjeVYy99tOyoGECxa7HaYkOw4ww+pkLkkaLltkeSODItoU Se9GAftRj9fNftdDlem51KwG0Y6ThOXfL7jHmiu6kMG1sAlxeGodvaIdn4zYfa+DvJ+Xc412R8jc seTPOUGTlnMXJHLVNxjZ5+DK8sY6TkAS2LrKRjeOQ4UHtwRhhSZAwxk7KNa1HEfcfvFcmp69sKRS aAkJ4jDxH2mZn2xeZ2lROUiaO5hXVSrVNMwJTmkYYSGGEDb56+Kmd+a1rZczxs8lYzyJZVwKnj3F pOCYrkHG0iY80QV0k/IceLa02F291M+OOZYkSFHiqwTX7mI3SibxUNPB6sSClRxlw74LP7ctiaRL alkJHyzOJ7p5n4xRPjv+L+0xrKcCzmy8gMHrOT8WBJXIIr8owjkygyiYpo768sMWRzKrEqKLARih GrYsmZvb/CRR/X1Wvm40dIUqUkNu4TAz7oksG0reH01KlaXEGY1GQJ9ucdJ/jd4g5rFxPGJGTUuC Wp8KBYBwS8rMioK6ZHxudFiCsK4svGpVOc9CUcP6YxtYglRUGxrWJ0Gsz24RcU3e3rQ2pjEayEnD vMS3a9bccoX7Ldm3VknTJCFkGZkBMAiZ755cxGN5HeGFzkMdbpII8G+ffzMmnZJjnJlLQrZ3c0TB BKVtpYSKy0jRwv1iDcIiBcVdjVRyaR3y9X1ta6uuYoVqcUVElxHiJM55xVs1ZtcBtunqatrppAlo WNMsADhhKUsYD+08HvKJkKLa0fOvLdLDEVD1/wB+wfE84hSVc3tNV01I+MHkw3tXT+IuqoqbVXXT pXarLVdWjU3S1suPAlM0SUJDtExPnD2N0VyVNpst6KGEkTSpQCgRzBMwOXCKatPHDyWxhUee+8d8 wnREbHhDyHiTJuOLIH8rSKjrTGj5iQLzPYjl7AGNXRdw1RXawNsbDcdKLhayw3pwUlOM+WUMlVvr fTNW2q23MVSiiRSVTEsyczFcZHUci3znY1yzwnjB63BBEvWWvGvkhb8WwYQ5L0DGjibaLg0J9fIk M0+GjwFG17ntE5V2r9Y2b6dXhSnGQtCkgy1DL35d/CLh9TfUq3qAJQoqzAlj+MS+Ry94t4DxHJwy njzY+T3bpuS0FXyXyJ9+oqK2Bra5NXktpeTQMjdDqZwXiQsmTo4jFQSOa/0iuW3tqWWlKysmfI4H uAwg5bfUnftc8NaW5AfLpE+8mZ90vbC3ckzfky9JvZZQcdrDDbkmMYrR/a+OsNv2x5w5YxwRQCya 6Xaqk1ShJbTbEzykTYrV9OsvuG9nm6tFroEueXSQEyBJlwMuPsi0qkr7m67cK/ph906iCQMTFW89 5V8rKKOsrOU7GUybX41DmBbkWRAsY1bhNSzK8rDdnktjVxliWtqJTlUpRaNVGtVE0Rlub9ZW2cAK BclpUkkTCljSkEZ6sZgSnPGAtEPKXBXmkhGkTHCYGZ7u3KLS8XxAuW3OatsINpFnR4raOwrJEmXW yw2RJp3WsNpCkhF+XAjDG6SJAuKzRrh6Lu65w9QqeqoXU0FRNK2z9RCsFBWUlCQIxyByMbt6aoYe aXcWgCCfCRkeciM+2UWvza5sqkoow2oRhph5v1Da9yfGF2Gq5VarvR5V/wBn+XWb26qLDxGUancK dD7QCs401S37NhtZHEqjfIZZ2hUTREUslzKuMq/o5WCa/T/avQG5uKrKzWrEBX3Y/hBezUyWGZ9k YxJyrGjRBtVyNiFcdEbqwYlGohq9yJtapTejUX3Rq6ey9e2KZYS9WKB0lIAPbrSPunEz9clNUywF J1FRmJ4/Io5Rzk0XB/JsPlXk7j2kT7/iPHkEWT5VWZJLeafJxuwHKhSCRopXlFLa2aBxnCRXNR66 abdNP7K3S7bdatiNzOsgVilaUkAAz4ZcY/jpa7PuVN0Vt1p0+TQJnGeEac1Rc4XXinYBYPtqtFIO 2wu8lPLBjoQbHxS4zcle6VXSHx2KnxX6iVU0TTVEQG3cbPf16Lwx01kCTkvdPn3598F6miu1nT1b S/1EhR1Inyzl9pRFcryCvzTEMqro/wAutvauodYmx60E6LbQpdQYNhtED60mRk7DnNIJXNVPfTqe gtVTaLww9TudW2OLkJYgAgj2ZxTrLuzcLctFQ1065ImonCcFXU3tBkfj3eWEqa5Mkx+PSZFSQB6K OY5jIV0NpH/1JvSMVm1PTVUTqza21tXla3cFJJ/KJKlbCrO2E/Mco32R49kPIMnh/LcFqr3LMhsq xXVtbi9XOu5brNkCuyCqGGHUx5s05ZV7SujsVjFTU6oq/V16WwU01Tbf/wCSfviNpxIulNejgmml M90H75Y/j088ud8wwS94S8bOdblc+wmntJ7IOBX9PGpciE90WbAtrK7j1ddWy5g5Inokg7PVjkTR EcnV3YtIUWl1m6iSm1lKJ8QDIfCIfUaqoV3Rurs6kzcbC3DPIkTVM9mMJ38xfDTyP8FeS8Sw7yJo ZXFvJ+UYcDOqsQcnoLicCqW0m0jvuU3Dre4fSXQp0DUwJXbINHteuwb2vXRqd5C6MIezBkO6Meqi tDxdZM0KE58yftnF8+B3lJyrh+eUuI2M4ljFj5HS5JWlRZAItq1JP2+xiT4sUrsbvUs4knUhJEQx idpN736DY0JvRtTO1HX6T+pP4SMOvp1Uis3I3RVX9NSSPbMQ63lXk/gG25ruMW5zjSLyRx5YsbVR MgzXPcYp4lRfY/VSXRmZZU5TMrqNe4XYgrkdVEPGVWIqqu7pH2jaX7ztlIP9UOYd88I0TeNxtVu3 KLQ6RpbTqI7BjB2eLWJeCL214Mgq+NOPJcoojV9jacUYz9ruhkO1SvgZzHHkUQElwlTSYs57BaK7 cquRq/K/al9p6n+sR7Y9N7n2w5T/ANqyCY6EuLOBvF6HBDaCyTF7WreztQIkbkSomUh4+wJgmX7W tWN5FYXc0bxptT0ciqvp8YsNGlzXcCC8T4jPMwCq9yXZSOnbkkNfpkkyHZxi0r/iLxiq6+dNh4/w 7Es3hISDMyqSC0rIshAq5pVjHtV/iRitc5AvZu10RyuTTonV2/brNOVMFHm/0/acCGLruhx9Kanr +U4yEifbKK/DD8do2HJ/eIuPshs4AHHmSuK8ZsIcVkN7mK18BYNhMluRj2Mb3HyXsTT60aureqlL bLfUUSnLikKUDgJHn2wXeu90RUhu3FaG1D9RTn2yGA+M4XNzl+R7wmwLJpFBJw/ik0cbiPvY19Hw iblZJxlZHjmDFxvIj5DFcWMjhOUsfub1b7rq1aa7q1azooKclE+UHqSier0a66qk52S+4zgGn+RX iPzhfU2NQeKYeVY7fWogVuK3OP5pmMFQWM37VBfLrraJiIzwPuBdqHL3GDVN7jKPUjfv76C8GeJi RNncqqJTr+Q4wkfiHDwZTzJ5r2kOioeN6+65tNxBjVNhTwCxPEqPjaDapMq8elSLKwD9mG6FDTRs wqbXaic7RF6Wd7LFSwKIZyB98GNhUKKO2XKrb+QqT8JCG/cwZ+/jjhrH7qZnbrTJcRo6uioMI+Je FBml5XVtAa8O/IFbHN8eviyiCOoXMK6MRdr9z0d1niLHS+RW8+4G32hNuZzVxh3u9VUVT1MinVJB aAV2iAA50z7OvIXiTPOTbKzzC2bxbVY9XQsPxuKhMVfEvbKFXQHUPGlf8emqK2pNJC6TOix2HhDY 5p3vVVeub2nfl/O8KWwV76BROOkeJQE0pSTLHiQJJH6jIDEw4tW/alDtyoWaX/rRQS2uU5LJzn7T 3Qw/gDjO8uvxs2WPZHDcBcLk5bXSIhBborAEuKi0g2Ygo8TGjASahQERqIwg2KmvXQ9K+XB/bRlt XpcP9xhHM9nvIGaSuYsjxbEpEZ5KLIbWVXxe2j3ugsOx5qJjWFGWSE0qOw4SkV7RNdoqaenWm0rD DdOha8FFAJ90Ytdn33axTaPlCyB7zEh8s+awweDJXGcPEcyxPkHkW3osasWyLermYxKpSNbbXkep B8WFcQ5kwkaKM7DtQTo8tURXJuVJ00tM4751PzJEvd/xivV1VQ1S+QWPCrH3w1Dwl/Hx5m+H5cM5 85N4kmU/jq3xi5NzQ+Y1uWVc+ghplXFdzNppGdY0OVHuK6XOk2UfYjo79urUcqdC9zUztzsFTRq+ R5rSO+YMWdrus0N3patMtbLwV7gREf4ux/NKniXmvyKA+np8XxORJzXJc9tTUkCtspF3Z1Vta1FG eWVhrEs/Hdo4YYgSf+8Tav69Z1RW6tVdKN9IPSpKNTKjyCklJ++NRrbrRU1jr6ZRHXq6gPJ7Sk6h Adf/AL+Fh1eIRfHyn5CXKsclRZsjKcNpJM2fNHZziWOT0MrJLWOKJW1uQllGAY8ftnQDEYiqm7qH bnpvQWu6VFwIA68/jAe4eoFem2MU8zjKL74M80s35G5b5Ag5R4T03kdyxyXhI8Aw7jCdm2V2eRXL W3X3+4sbbG+IanIctyCVBiQo70jtm1jgDcQm5rXbk03btmdsy+myJtDLuzhMv94FenVUmR4w9PwX /EBm3POd4p5U+dfEeWePVlxgUtXxJwHjBsZwvi3GcSOb5L6vB8ErJN3n9LY3sh5ZN7fXk6PbTHFY AQXK3vhaqqzvVqC44vQBwPGFlG4qelHRtyOpVcCMdJx9/DD3wxDzi8DbjnDAeZ62n5HyO2xXLeOJ lHU8KJRYjLGQNbAhFBQYplNvHj21XLuJVSjAmmSpQY6GciCci7USH7P5Cq824sOIT+mc593dGg2q +v1lt8lcEFuoUQAuWWPGXPjIcY446H8XOT5rPx48vkqqxSDjbreXkOBWFnbONkTKzJzwokBsaRDp CUs+17Tq6braxoYjp3GOErtqVqjdNIAWAx4gOUTq2Qp9XmFPDTMceEE5jfjLX+K3KsLmbA+NOTsV zimkU8KnssSwG2Dh1RMkMr6KvV97c1cXHT92WQLySTDtwtmKhkKV/wBSIlfdb7cT1XgrRGg2mwWO kILJGqG4YZjfJlPJxHkO85bpeQeIJ+ZFr+Zbjj/KbyZl9HOgIWPcVOSNFCx+orcmq8hUlXMc0DSA YndGFRkXtoF+3tW7fQtQbK9IBmAeOMu+GtmwJvqFU9KsNVAmEhUpE8FYEzScDwPAgGJ3knK+axcH n5nxXxWzPsMff5DW5wGmtolpmWN4zj8m2hOnNp2wAWVqRHQIp5T4LJAQqQpjNIBrkTmG8epG9PUa 4uWWy1v7c7TzVImXWmQNM5j5QCqeOUpYw7W3a1m26tDG6GVPpqSlLSwJpaXxJJBElfLwIwOBlA5z eJaLzAwTIOZ+HORYmF4ecOI0WK4QO6k42a4ySrBGiZxCWPXW8+vprR85oiQGuqzS7I5Hoxw1cjV2 TaXqHX2Vpnbe55v3NBSEE4nVIGfcZzB4wC3NtFi31iaajWH2HVE60zKWkqUrQNREioASUP09xBgS 8awayrgulYT5a5lhkoytKWrzTH6WWpHBa3aeXNJjXF2UCGzeQbBsuXNKuqOVfddsZ3PRVdLN9kzl CbVbEr2leYYew74tfj7lPzQ5Csl4RxDlTinmqVCZNt62ku5WcYN3hVcRC2Qq7IZ8HmnAKqMkOKw3 xps1ncc1xEErk16mqrDadwtJNcVdCQkFoDaQP8wAmO2cAHKZdoKlPJ661ZgYxe3Gn5K+b+GOZMX4 F5yxiqw+ROmPWusa65w3M8UkKCuLLt/7TzXDslwqvfeCgiIztuHBkoRNHtcu5UuWXaNms7anrU6y ihSqakIc1jVxOJMieQyhYuKKS4u6fJKZfIkCUynnnhiJ8MoI/wAlfyrXmQ4tMxfBZmGVGXgjyEuz XONYvKs0gENHBCJUgn5ROHWWch04IwsbKsXOIRXJoo9FF7n3rZ6ZnySGZvapapZ4ZThs2h6X1HmW 61t0hAM9OpWB5ynKENZxzTV5vkoYmdcrAHenlosVb27Da2jJhhikiBVQStHj1NMIMqbUiRHPa30Q jl9Vzx+8XEsrXR06uiUmZkcARn7I1hm125q7hmrqE9VKcBPMxX3I1fiUrIsZobHKchW7roIKzMZl pSGNAqpOV3x5E6xr7SXbSrWxjgx1CmIQ4GSHFe9Wsa1UToXeKnXZWPMZSi9aqcIuT/l+2MLiydQ8 ocjz+MJMIWK1dRkMGHJzKDLlYPR5mCwR/wBxvsVwh2P19tlhIMWOxqvOwEdyKwvyHbkXoXV2mn24 KLdj77bjKkBWgGakDgCchPkCThIy4+7fVVW47g5ZWGVJep1aSuWBPOM3LMQNX8wzAZcyho7PNYGZ yMUrZ0qtmLPZe3bvmihxVI43cFWijhTXT0ajP6U9adwde3pQVl+2/NlikWlxz/EUgkH2CCNZQNbd vlJadwHrPV6FIb4yBIBHvg2sNwmtwKjBQVKHKECIRzi7BtSQyMKMrYsSPsiwYqCA1rQjbsbp6e6r 1zDfK+vutY5eKl3Wl86O/SePP2x01t+1UO37c1YKdrQpkapy/mEQDlE7yW8SANjkDFhxxoxfdDSy KQiIia+yOan+a9AxnOCL/wA3tjCvdquHViVXDhR62uVGf8HxgIYjv8yHK/Vf36pCfmNBzJ+0oOIc 8vTTHKKQqclr5ecZRJYOQj6ifX4xIeaOQYXsnnrI0WLEK9UFJIJEKVVaiuZveq+nWju2Z5va7VKZ fUbU5gQTILnMjNOXHOMrNwc/1n1P+7mB/wDtq/GEycneS1Vxrzvk3MnFk7O87gZPgmQ4VdZBnWGv xmFb29oSKaqe6uM6FFlVcKcHVvaaJ6je9ET116/p9btrPXTbaLNuFbXmEL1AtkKKZTnKRMu48o/m nW7qNt3Iu5WVLhYcTpIdEgZ94HwilHcm5bSWD6m1wrjPG7GyhIJ1BeW9uF0lp3BmVk80QE2QaN2X fUMqnExWO2rqnRJrb1A+wlCXHn6JMkjUkA4YHHD2YQMd3E/bHzWvtttvuEkoQSU55jPPM45w6P8A Hr4W/j289MCq77knmXMYfKeMujQ+ReIMaXHMNyGrtVSQOWmIdqvyTIMhwg+qNSbHmojxq9phsfoq VX6SqsCiqhmGVnAZiXDAzE/ZMEQ1Wtu0brQHK51LKgJ6ctR5d3wgjvyQ+FXj94z8YcX5L4ecCc3y g4Lbkl8i5Cern5XjEipr/s5MbNP+62KdqvHNEZrntC+AoXu7zxr6LWoXXKhxTrxk+rMnjHncVv8A 25pLNFTpVSp/UJ4dsVVxvzLyJRZ3mvkxxGf/ALH5Rl9nlFrEp8GEOpDilfyKka7nVdA2F8cFdWQp 9mTtgi7Vj7VYLRiN6kW46xVB94lWnIxUaaYdtpZAAUoYjnGXy15Mfk85ahEfj3nhynJrI+0dhUYn nGV1t0V7Bo1qxow7ekhJMUXp2VULnqq7XucvqXbuDLw0rxQTOWWMKdZZ1tq10SQhUpEgfh2wlfm3 jjlC9mkySbyVmOd5kM9xX5ZNzaVKTIhR7kcUFlDI1+6wMeURxWSWFIpiMVFRHqquVloKumdSG1AY ZdkLdwoHkA9QTWcSYrDiiFeYJn+K3EO0nx4keaZk4DDSTq2w+PJHXGcrAhYR0e7UCiQw0KNUVUXo 9d6JD23KtAUD9BRSOR5wK2vUVFv3bQvGYb8wkHug2PyJ1d/C5c4j5vxu1+EnKnE2IrKUeQkrryyy /GAJT382vOc0UcopI7oyPG2QNzEXRGqi6LnXpTc1tWl63vkqqUOEz5YmNP8AWGxsnd6LwwkIbdZl PHGY74HWo8reVeETwnx41klLMINtzEiyRUhiSBo1XPnVT4UzE7YZ4yOVhpda6a5PT5WrlcupOJp6 hnrPjU5zMY+l9+2vaGlENjgI6W/ALyyr844avcmxEra2eWIl3I+44gPvNooMkKzYLGVfIMNsUobE JSq+POhjIMaDeLt+nXNO7tz+U3SbUkFDfUl2HKOq9lbXFx2gm8mSni1qHMZwuPyw8+ubabyPzerx nLL3H2OyJatakPZxWuoZMZXmU8CZJrc4s4B2TCPRFhzkIaO1rWqxE1Vvt9rpHT5haQpZkU4nD4xm tzuVe06WHFkNAkESAnj3QaWEcXVXLlLFlcv8951yjcuArp1LL5JzSFU1ssrTxlrGU+cSsosK5WPE 1SMJJryKN2jYzU9WsDlpr1N66cEqAwEU6O6Wxt4JqSAjiYLnxY8TOD4a3YuSsc41x0lS+HJrJdgB lnCt4T5wgTB4869g36yZFbEeknshWDoiaoj1RV6yO/vb0t76umFhodn3Ye2NisbWxq9hAKULfUeC pSwJBM1DAkAYTMyMJTIPflrEvGringvlPkuEpSmwri/OrMdQtxSyIGNGxGimWJbaRPOezFOq0lxE jxoThkE6RPHGCNTK7bmjG8rg9dmLWGXDXKdCSuXaJ9/whirLLUW+mdK0t+RKJgYnAgyHYTzmZSMx iIU1+JfhjAY3jngmU8rUbr2xznHuReTrKGZlmOHBkZvlcqkq7exmwJsQ1VGDjeF2D3SHtUYmSUK5 mibUK+qe4aujuRo7YpSXg234hmfCO8RW9PbLU1VgXSrbCdbqyuf6hqOn3DKJN5XRKTMuSOBZFPHx iBgWVYRZTa6xxjJbbIJt7jsW6Pj33Ozg3ABmp5Qx4JJjCe4KPli7ZlcuqdKz1DvO+7Sf/b0pfuYQ ChSzItzmJplLE5Yzj89cqKmvAoqhpKfLmROInlgJ5jtE+/CNBh3M/DPjtylQNqcts67KuSMuh1FH VU1El0EIofyZhKOyiOWX9loHgeizJUmMZZSORjBu01RP2x6H7+q36Hct+qGjU0j3UWAfGocu3PDl By++oFibYFCwhAWtOnCLx5b87sSBgFvxNgVRUYlR5akGAsNrFcebdWFnGI9UcpGSXjspLhsUXw45 GIuxqPRGp11RQWqppKIdOaX+cZHW3+lfqCmYKYoXnfhfwN4Dyu15H5E5e4/oOQ6elmpGw/jYaXvJ EiaSJGrrBS4pHngGS8skau00irjpGe9e69EVXtcaVNS60lLqjPSB7YWK5dlYJe1BSzw5QMHj54n8 yfk78ueLch5rwnM+IvHLhXC8eicJYXZ/ClZDV8etyd2Rkuc+HLO+1r5mfuNJlqWUMRpByRQxGOhB Y9bLlYzbVCiWdRV4jyxygM3SqvlR5unJ8qgaZdoz+8R2d+emexKnwS8kW1MccR9JxRIJTV7BDfCZ GqDVyBgrGUagLBbEAgSMVqsUOrVRyfSvy73ho2lQZ8KgZj2R6orC/T3tC1Y02II4Yxwn5/h0bl3j TPeacP40xzHMi4gncQceNwykwyTm1dZuzGwyPFaqbXjuJ1pCxJtWynarSDhSCFI8QUexrWq5J2fd lvPPt1K9TBnqny4w67stlMunZ8u2A6AAD+EUzR/j+80eUsnoZWcR8txfjuXbVQ3gyh4+KaJlTJlr 8qnqXXRSmfafCZI2sp8fOilb6oi9NVx3NYKClEpHSMITqPae4bnWpS4D0EnAcBDYeEfxMUHEnL2B cu8dci5Vx1mGDrRZBirsMsr92WyLDG5RJh7dmU5VJdctZOaIIZY6/Go8WQNxWvRNURUdfqw8CtLK dLKPlVlMRqSvSBFcw2FtVC2XEzedBEmzxA/jDxuVvObyru5yybbLPtVNKOGMKpx3HqejqQmPIUTY PzLKVZZIecswSiYvxoZibURWoqonSVX+utyrK4WxKVJcUkyI74nZ9J7ZtinVWsUU7chY1VThmr2c Jc8ImuIZ75KYfGlvuomT4tPfvlir8krYQ4Sx5CMUbSgm1xHiG9CK5yOfuanvp0Ap/V121rd/1A4t LIP9U/pnkOWOUHn9mWS/IaqbQ6KtkJ8aUEBXslwnAOlx3KON7p2TwI39pyoB5YzSMayR9Mx9C+xf bPhSYlm+4hSaR8pO+wGsaM0ju45j19pqf1gsde7/AGGl5ZOeE4NtemNaKXzwp6v9vSMRqEvbhFa8 q8seReaWyT+EuYcPpZqMCVKnIMXhyoxYwo7AtEa4wCwqL+eY7wuehXRIjHK7Xe7Ruuks7otzjYQt SdJ4Rnd0sd0onZUQ0ifCKQseWfNeFR21Hyd48cZcz4/bTA2eQwMIyiCyZdWUeKaJHtSV2R1Z89sL VkWQ9O4tkMu17k76669elMbZu7ZFS20ttfA/8YjYqdwWdCattKhUjDUM5Rk8YedfD/AuSNl5P48+ QXCuRy7BLCfCeTOUpZc9iBAaTDr49lzIMoAdljHEgxwIXajkYxyO0zu6ehWw7tXtXNlnylWwoqQ4 yVBUznPEg9kMKfVK+qo12+5qUtp8aZLQlQlLFOQkPeYMnHuUfDDybosxyHjnKIHCwx3r8m5ASspu P69txnMushVcXJWY9cS6a6DldDErQyGEi1UWUMQ0MxqG0f14Ho9ZWbozdFVtQ7VMGaNYmJTJkZDA TJMhxJizad7JtVE7b3Wg87UJ0jxGfsKpyw4kxo83zTjXh+zuj5DyVZc/XGRvq57Mn5IyTC21BXqk 5af4uP4RWyuSMlPIhMeXtGjQGn3LIV7XPI9xyrfpLTNNSkOD7ZwcoquprGg0xNtkCQSOEuA4YQC/ IvlFU4pVS6eiZV4tWWDiSi0NPS1WJUMhBsVUkycOoZcRLlI7RL/JkNrYuavr2V9lFUtxuNalaads hskyxJEuGB4Sid+ktlA4l5xY6pxPfx+MB5FzsHJfLHBUy1vwjiJyJkDZpbmomHFUvr8cjLNQ4YMK JDhQYNDYPO00SExBsIJ73PamqkLGH2Kl2nuCTpKNUsh34d0VbyunuOmpYKSlKQnIRl2OP1+S8r5n NbmtHIFMsMhsB2dAO2uEEOB82YsmKyzrqJiEDIvgaOI9g9RI9dUHouZ7grg1W9VXjb60kp7cZCHL bFFUOUpVRpSlYQStZPyo4lP+KA4BypwCDmbi2m47wS05UpgciYZi+S5PIiTG1r5k3ImMvbWstZNS 6Db2FDSxSHL8UTRiRNWEX1d1rNu2puO925DtbU/tNPoKumkoJcSADoWMSnqTAkSDLhGcbgvFhtV1 17fp1Xa465Orf1ANCfiWiUgSjEjPKGiPzTx/488js28kef6HLMj8esVkZRlAaTDpX2DK8jlxsbdQ 4JVQZDJcNaeNIyOzcYpnFb2gMRVR2qMdUotoJrbiimubRdtyT8mXdjE153c5R2Fx+xvNsXZUvqKB UJTGo6Z4mU5CYxliIeN+PvJ/Cj8iOHS7jC7jjfj3OsaqKevdxXlKTc3zPGqNLm1lVNvNyDKZNDJy 6us8cOCEz4xFDEkMermI5At60Y+lWzbs35G4NtimGCWyVSSOWYjJUesG9LEPMW5bqnlzK3EhIKjz wSSO/wCwvTkT8CHFPJnkVjPkHfc3WUGBh9fCg1PGmK4HRV9A5oXSnzDsuJ9xYWUORbPlopXBVEar PT9NCLPo9ZbHY6m1WYoRQ1cgsJylKUszge+Atd667jut8orrcmVPVtGDoKzkZznMJz7IkPLf4j6m FQxLTA8uNWFqIh2WcadJNeTr0qk1HZkIf7bGh9ti7uxHaqtH773puXFN0f7TtueRQu1VIYKSVBAJ zVmcT8I3zZn+8a+1dyXTbioQ8p3wh0pAIAHhT4c5kfMeOGGAhbmd/i35wDdiva7MMIuo5ZYpRYRW XNbJaFhBFBFjqcEppU7QWtc/d9K+6fvge4f9uu4LSSqidDzf2xjfbF6+bfursq9otGU8Bh3QuTlf CMj4tz66wfJ5FEfI4PdJZtx65Bdwq8k4e+PELMBt7VgMbtXhc1Hj19dF6wy+bdf23cfJVSw4+JYj HHnhhhG4Wi/MbqtZuVIgtU4BwIIy7Djw/GAnrOXsMbyDknG54E0GRPu4bYMosQZq+c9LaraQ0aWw jiRJgIjCNV72tVyNc1FVHeunK2ZuX/SadwtuNqtfQOo49RJ1BIBBwIKiMp4HGMxXuK2f6pTRmXmN ctP/AKCv+Mc0tjk2RZZY3EXLr+5sIAjyppIh7Is5yPBMVrXNHLfK1cOOb0VNFTXr+tNNTWm31Sqi 30yUJIIAJmBP2Cftj+SlyuF2vFIimuD+rSR4kpCSfcYldNeVpmDfNx6vzTtCWGGxsjWcu0Y14EYx GBnktYQ3iGm5rWAE1rtF3a9VXGHHEkFclkkzAlmeQ5RLS1LVOvxoLjISAEqUTlmZ9sSfBc1m8c8u Ynybg5ck4wvcfsKeTXzMdt41POizRxHxJU6ulglilAGbViuBsezcxdyK16t6/ONMoo1h8dSQwnHq nfdcuaHG1qba1YJGQjrw8WvyIRuUMemcUcr32KYByXkYYtXh3KGUVB7fjjLpE98WPVVeUUALnHKT Gbz4ptSHkPWunvVVcivXtdZY84w4twtq6axOQ5xvjFW+ujQ24rVTkeKY4RhcnfjK5fyi9Hag5qxy nhEsY8yfj+DUmFVMBvbkDPLNXgvXVJ4VTZ6K4bYxZQmNeqBXaqIn4Vc2umtM8M5x8esQfb6tM4Uj kBFv4b+Np8E4p0/OaKv3orivHNKSwZX6r/KWNQVUiLq5V9WGMnoqruXoYwX1ulKRhPCCaLPTUVOC 6vUsgZj3xL+SPxn+NsJJWeZrzVGUON49ZZJPLJrraHIiux6Ce4fTwLSGax/uKC4cZrEjSn95z0Rq tfvTRooA+hHjmDPOFS4U9ItZEgU8+UKT4i8QPDaZgErJOT8zr88g86wKfkPx7yakzK3xTL8Jua3N clxi946DXU3y6jLLmbF+zSkgWMcRAlacJNihc5xaurqymoyGD1i54SnKQPH2Qv0lktb10ZcW7oKH Qr5Qco2f5BfGvE+T8W4U8U+DnZ1kXP8AxfU2fIEiZyD/AG1jWB5Dx1dSIdHMx7F7580AJuXUORlj Cs44TOGFjV0emxEUPtGmprBUPV9S5PqhQ0GQ0kjP4wf385U7sqm7XRo0JZSJODHVLhLthN+XeFvm bxpbVHG2YcM2GTfe5SAxyhDNhZfRy5RhmMOBXZJSWUoFDZFCIisEGaJztvp3F9OnlvcFp8ti8BGY u7F3ChzqFlS1coaD+Lt2Q4jeZlwbkeA5jgOSrHuMWlY1lswMGzqY+Y06nryxVlVYCz2yjTvkxnqJ iPE12irtVy8++pNNQu3qnuLKwS9IhQ4yMpezjHR/pDWXRux1drrWShTAKQiZ7+UUZ57Rj2PJnJkh kNaw8XKrCNIhqAJmSzFsBzUtl3xh2caawj1aqikjaVhE926t6c9tXKnaAbdWTgCPYIQ9229uqUXS C04FEaQJzmcycI2WS5R5GYdT0We1MawyPj+6osfuaXIpEOwyWKKHOpayxsa4ltSyx5Hi74M+QVrh R5UcLF+lyORiN61+xX+lr2Vsshtp9JwUoyHbMmMnu21LpSKTWOBTlAQZ6cVDlhFn8YfkRm4yha6+ nH/jIIoW5K2RkeHq/wCsbY6ZNRQW5XQkVv1CJJrbYrXaop9FcQd2v/bKtGirJUrm2kLEA7dXVLVS WraVB0HJ0lse/GL95h8mJnPnjpyrjvGvHVxY8h5njVFg0nIMadV5zRzcPdlFPY29QbKaxLORSx4e xksddNStOmiKETfVSZ/X7TsVsrl3M0iTqExwkeffGmWvee4bvQItr1UrUk55z7IdvR2fiX460Nhx fnvNGBccP4bxDAuOxvm8nce4XIEuF8VwqLI3zlySae+rlyq6vbY0UQauWKcKbogtB6uym87PF1rj WtJ6iFHAy5YS9mUaPSbtrKCkFCqo6LyRjh7QZdufZHNr5weUmD5nzkPH/DWjt+UqSnwWBUSLeqk2 d6CwmRIl2+yfEt5eP4UYtVTCmINigrRR3K1VYr1ImrhZtqtUrSG3poQcwMJ9kZ9ftyVzzxdZPWcm ZkmULcm8j8ulnGHmHI+N8YNrlZLjRYPxrvIYUtztzWigY+K1sK2ez03JMAAg3N0XtevTixt+2UCi 6hlSiRgSsyB5y4wmLuNVVu9eo8Gk8DOICmd4QKfAsCn5I5ovfkvksLkcyxrsetCDL9LGVVFKt5Z4 DkRzDNbLglRV1QrE1b1bRRNqVNzShE+z8Ygq6itpahvpTcUvE45DnDTvDziLhrmZMOumA5otc9U4 5FvxlwJx/IoTYhPhyihiku+RJMfOLyVZRmiWWV0aTVq6M8RBaP3qxOudZUsVRp2kJTTz+cqllxjT Nv2OzVrfmKha1uETKSOPfOOvLxnxe24T4er6xY6cbzPvOVWMmFNm4sw1yyReSpVXc5xkOQ3JJORZ XLqDDWXOmnmWD3vVpSrpt6Xqh1CaidQ+0XJYeIZcIbqempGmyilZLLOqUgCSTzlL+ESvnvngeQcG 8mccWdeuTP5SwLIuPYdjh8avzH48vKoRKwU+dBx6xt4o6+GMqmNJEREiia4rm6N6FX251DNtWUIb LUpatc5n3QTorZQVFQgOKfCAoFRS2TpHAnHKcgZ4YwhTI6jKvFHh7MIeOTbAV3zBz94+4rWuxysu LKwsspZSZ0zHYFEtBNq7iUCxyuY0Q2ibIV5XtVIxNzkVb9Of3C5VD820hElfqzw7on3vbU2Cjp6p 5wOJWoBWjEtg/ISO3CfKJi3zJ5iqM2suCPIiuuYXI2BTo1NnVLmGO1GcUlHlkaujHbZufTzMP5bw OTJrZzJBPjHsBNEZHJ9OqdaLd7FbWKRCHWtVQ5hpnlCnZL5XvurDLsqdA+ccRz5fGLs4v5So5GbS 4GL8oyqy2sIMaNJxvEOUcfs5wgtIbszarEOQ4uIck1GgSqVjqmWfTaiaEfoq5xubYVTdKZLNvdVS KbGSU6p9hmRBIbieadLaa9/yrx+ogLkFHsllEy5AxjmOp5OXLcG5eym8ye3jSWVDLFIHFF7x9VUj n5LQwcSw3L4Pyr/MLVQyBAmvNLO45EOQgVMqpkd32DuRDrVRTdMPU6CJrmC5MzmAOHA4+2CNb5qt YRYmrw+jbtSNTiCAvQRgACSMwYLDG+c/I+p4IhXHJFTPoH5tleWI3MeWqkuRcu5KkaEIVeFlRhzD 1FNelC5qxiTyx4ljG3q3aUex2X3iiu9Eh+m3bQvu2JZBW62kkJVmkAGRI1YH8RjCvdkq2y+3b9rV Ly2SmSliaTLngSM43vDvAM3ni87FzIyXN41jAtSzsp5Bp7GJiVZCgWMcoMIq2wLmXURciyWWSQL4 doRrIjxvVEVBuVvv052oi+3BSLH/AG7InLqzSeYGPPIQyVW+rtQ7OVZGKysdqVEEqCvEOfh4hOBM iSeXOX8c+PPE1HnVfhMjhnKMVyvN6MshlVyTnNYy3hIWxOSLfYXXYZHsoCzHRYZEQpJYq9zWNRzd znPfJWV+7LVf/wDT1WypNwJ8CSVTVykUgpx74GWpjetzsat10zjarQyZOdVWlxMs/DiZ9meIiPc9 8YUmIWmQ4fINT4dVwISgpbyTcx8gLlUl0WGoUlYlWTbezLevkmOh0gsJHEok0Y1CNRND26xvdVWK a4sKptOOKtRkcQcJjEdsaAzSN3babF2p6pari4pQUwpvSU6SRMHMg5iYBgYn8i0PBOM2mEWNjFzW DlMxTrV8r1ke/U73xmgNW8fcPHS6sIkSVpuKyxMNri6PfE+rtrs7e4LnaqXppWkOJGZxn+UVqPba X0NoqhqcWTw+TtHOfbAC5P8AK4pi3YaDGpHG1Bn+I5ryWPE48kUDGJlnLczDo56rDQzLeDSVz5DD dqONRRSTG7ljjL/TYcu17q6VLrjoDLmBkkYDviL9loKGtUhcnHUYpmJYxDfGbDankLNZVty9yeTD +OceQVnLnSpDhLkEmHHDV1dFV18ZrJFrOlubIaONGEU21yKMW1V6TVTry4HfFoJ9sO9sbabaDkgm C95e4a8a83Lg+FYHwzaSc2zazJXYPkPJ2bu46m5tKYKTM+FjGBlu49lkcJsWEd7inGFohCe5Wt2o vVqnqbywAi0MF5GGomYCezAH45xafsdJVIL1e7Stk4pHUmT3jgcpjhAW1Hj/AMwY3zlMHzfW4/Wy OFOHM+yTIW46SGDD4tlk05AV+LY3YR2RYtzd1WO5hXwpLkJIOb4zHFcRqI/piUqqHVDzZNSWhLnl jlPjOXZKE2qp0sVKGUFtFITmlUx34yx5iKn45u+OMIxXPM/5Uz/DMCxuEyFVO/ui4DHvMitcrsrR gMfxTEYzZmQZRZzK6oVDjigICO1WqYg2qrm5Rbdm7l3DcXBTsKIQorBM5Jlx9nxjRBuraO2qIMXZ 4dMpwIMiVcEkcjBb4LxfxHzZ4W8ycheP8XjeZ5FVlDd45w1iObX2M4jQUWCUtnhsbkTOGwZUiJXV zv7VuLESEkypD2MCVzWsVyu66B2xaX6GnDG531vPI+RGnTIjLGeMYtuK/tbhddFjZQ3S6TNaTmOM 5dns7YITjb/4+fKXMvCthjnOPlHx9xq+1q66fZQ+EofJObDopRBguK0A6qzzWrorZCgb3BtZXBHJ YiqNqsTeujW9qnW4HVpSkxjd2qXm6fyqFLcmOH8TICL68Svwi+XHjVg2a2HC/L1NlE+itG23Ftry Ni9bxVnOexSp/rKjLX1n951DaRQC2wAnmdqOQjW90f1In257fqLkpb9OoMonMEHP3nD3xTod12iy IbpKgKqHgJLBT8p44jP3RcuF+W/naSDKpMm8YvJ80zEcnsMSvvseIUsxkG4qZroFuwF0DNa6qt4c Igl0PHMYD0TcxUaqa5dXjc7KlUdPULDKVYnHGNitKtpVLSatVK0t1xOAUBhPsIxn3QwCn5dwvjzB n89cw12eY9leM0MoZq7kjMCR4lTUlIZCz5VbFyK7xWkkTmroYxl72jUY3RNUdYqLi3S0iau5uEut DirOfZHg2GorqhVLa0oapHTjpbAII7QOHDHn7Eq+Sn5fMr5zs3cX8I4zZYJT3BrlLnkw9q8lzIxu sAPttwWK2viFqEsp0ljHTyorkBqoF1cj24f6jepFQ3aHH7e90wmQAGM5mWfdM+yNs9OvTuiNybpb gguYZyl9vfC3ZdghbCzlIr3bnSCvkSSlNIMRjCEeSRJM4siSYkl6ueUr3lI9yqrv0643qququda3 VVii48pQ+JjsOlbpaO3uUtIgNNpRw44Qsp1oNOdRXDiD1fk5Bjf3PTRhWq5yO0Rf63L6evt11NT0 LqvT+opgTJFKknvLieEcv1VVSN+oVNV6R1HHVDP+VtYnCVLfIyGsZSxqytjOG8kXuqJr5Dgx1UAn F7TI8chXNbqQm1XkXTdrp1/Q/SY/mvIxpFsrJ4nCfYyWAXcvYjPbDC711TugioJpNv6bld1+0mPs jGKxjWqMjXN729FYV31OYTcj2vcq/Uqap6+vXxbKXWlNr4jDtj22S24Hj8qTiYdh4Y8PZT5V5PgG F0TDMgWdUCfltq0KzW49QVjY8W0l/HVyDPNmFF2IY1cnckq1VRf15+3A0/T3QopJkoVMjKOkNnUz d0t6Fr/oqEpx2ecD8M4ZxjjdXjKOJLk43QVlFWMyi3DbXDIEUIhtZLfamtJbmKx+9zCsagiOVGu2 IxG00v3ZXyon7R+caKhqzUbQYSubnLSfyggLDHsFuaWyw6bUCsY+RxXMLVUVoYc4bl3laaOesegq aSwu17CAKF6KiLqnRi3LrGVhdSjSM8xC/d10FQ2W6ZZLnKR/KFuWfjhiPDXKM7Nedg59zD49vqLa viRq4MjJcp40zOzJD/tvJM2xdkqOfkHCqNWlHJYJe6jiNIeOZGIr3dq4UC6WZWOpPlGb1VtuKXTp bJa5/f8ACAQ518R/Ezk+VmPkLC5inzZ9JQGslq8TyGPSCgmw6q7FfGocByKjhXNJ8hYKPbGHHAjy EI/3VVUB+7qZqTPxIOEV12qmS0tzWQ+EkgSOcLXwvzMwngnHcKpqvAZHLPKsa3oH5DdZJUDLinF+ NvujyLWBRSEjyTBWEOzIeWOOkeMjpD3POrtolJGhFwbK3CUgjlFGkv6aRlHRmuvS4JiRymJ45Rcn FH5Nrd3P+e8b8j4HT5pitBe2FtiuXUU+Nj2QVGPjsGEhClw5RGVeXwoIJTPjtH8eaRrHbFXoXVbZ HlSWlLy5GG+2+ohfuRQ6hAbScZyEovDMOROLcy8xOKuWMEzvBbIGZ4lT4tmAaW6hpY45eYbaSY4J F9VvMy0qpRKjJ2EVTsRz2RHK1zmtRes93jaaptqhAQtSEcQCT93CXxjQ9s7gtVTdnamkca6DmLmI AB/GK286uKq/J8xye4xo1PcPk8a45eXi0FjX2YKyfFynI6OO+wSsOcsGzs6Woik7chGGe1N6oqLr 0fs/UtbzT9Q0TTOJzOGOUpZwo7iKLm7XNUADgS4NJBGAljEa4A4gzyy4OwDlbiLlSzxS6HTXGKZD hFpFBdYJZTMTvLhSWZK0YpEiHZyauUNJadqYAzRMTYxWuTp8pquiOqmr2FeWdxGkyJliMeEK9Ht6 vr2RVUNcEPM/MlQJT2jKRnkPfEBynDuH+bsTXLs/4aZbQZIVEzyb8MZcLLqiukoLekjkbjCvcewc 0aafIGsUEkeit0X1Xq8LhXUKtFnc6CeS0lR+6PFZTWrc1MaG829DYbwNQ2pAmRxkDP4QDEnhiRxJ yHxrybw7yxXcn4KzJqyDc5ZjkGVj8/HLKXNNHrId1VOsJM1sKTJMMfbkIN4JbkR426sXqzd7nV1l kdD4lVJQTL2QqW6z0tDemjSKCqUqAnDAPIvxCxi2sMV5+l2GOWmVcyDyds12S4/Ly49TMwjE2XI7 MkSfkoKCV8+JHGMbJcI7QsTVrd2jlzLY+6apbBpHU6mm3FzJ/wAxjSd8bOSCm5NmRdbTKR5CULzB 4xeYXkPNr8UwHGeVMqimpqyYH+2qWJTceQ1mRjuPHYKsiYhx2xCt0GjndqQ5Hp3lciOeurquNO5S +ecITStAknL+OEY8vb9e84WKcnrTAlPE6jISHH2QRXCH4qLfCs0wzJuWc947sn18iLdyMCpojecj FhuG4RKrJIsRmP8ADuNvV7nI58q3lKFzEI0T2JuXOr16rWVymfp7VUIXUJScMU496vzjWbJ/ty3o 9U07d8pqhijqFIOtQ8OgkYzy9kMax3AvHq3NGj5fxbBz6vwSwlwIFdmFm9tZSgBZQ5UyZT4ng8TH 8Ih1L4gUVzHSpYSSHPa1pAaKvKXqB697io1m3WNRVWkEYYz4YHGZnhhlnMR/Rgf7ELTS16bldFpb tNTagtl1RSEFWieJnJPtlB9lyzjviW/x3j2svI7MVuaqQ/E6XC5ldWUBzyYLZtQet4r40iYljhIE FHBdJJNDYSgMa9EJvcxESHPWre2+9kOs0LLzd0ZWW1kJUJLTgfFlmDxjALZ6a2az1i6JCGyGlFMy pImEmUwZyIPMTEabF/ygTOJMUBk0mowzk7goHHuaSeSa+pFSvvqGxExsuisIAfjds9RDlEDRzGMI rlPMY9m47OqNjse+rglNrq655G5VuJCW1mQKVGUiSRI/qScpAjORilfNo2KrQ/faBxKaO3Na3gky lpmSf8faBOfGYwgM+UvKCRzVg2KHqa1lLxnhwabMeRc9mzsPEGIW/fGrquZhcgsiLZSn2JYks8OF JcKSOOFJaBY5wmO1YUt0prP+y1datd814NGYWQAZzEjiMiBPxYTIxi9sffFgLdcwzRtKpXaEo6pS CkqXJaEhWQUrQeUuMR7GvJPIbSNCvcJyKxdhmL3lU6ys7ZtBnwooIU+dKxvNLnDrxpC0tm+pp2WX y6s0NUlNJqbcJvRfb9zvmzaN+rdU6ZtnR4TNS5fLITl4sMe+B9j29t71aoGrfawKLcFXVBDrazMa GlYSV8o1AYYjONvyVmvHHLuc8pV2f116uV8gXMObmXJ/F+Y/2/nOQWNLGBW1WWz8J5O+fRTrCNBi BE19VexTuCNrEdtYrOtZ2ruV/cdoYulepIrgAS3qBX/6ufwjLt67GXs7cVVtxlEgkkGUpewjA+yA jzb8fPJeX3D5fAvkpgvI065nR31fFHPUSbxJyLNKoQxnwqhmfis8BySxlS/Rr6u3GQpV/wDRRUYu lpvNvWwisU4gKVmCRMHkQcRGMV+3a1lXgB8Xy44kd3D2wNWW8tfkg8JrAuJcv4r5CcUU8UkoUdlm awzDi+yaBznGZXVGaAzjjeYAo46dxldJhbxD9NiJuViXRsV9E2+2KcIWnAqTMnuPD/hC+7erzZlm kcZUpknFR/T3QSPCv5muXKMUQ9pFxbI4wyAKeVjFlc8R2xXo9xXGnUlhJzniuwmtUTlTtxowmsRz WOR2uitV7NpXdSwFrcn8qpFrtmk8uGEGKXeK6VaWksBbqwTjLIDHEw+bwU/JRG55wnLX5ljGQEvq +PYXCUGKccmpoF9ky6NtjGzXCbLIMdkvuMeMgu5LrAS+6u4jDIqJ0o1WytuUjnVeYk6T+g6R+ENt nrGK9s1tMyFvYzHI+3hOCSs/N2ky2rqYeDMz/G7W8HYui8f4ZjUK2ySpqxtK4K5Hyzln2bHsZZNk jKUjhwY2xFRO7uVNVKoq7Xba5SEM9ckEBwBJSO8uSXPnKH6hYqrjTo88otVYkdLfhSSOYHISigiu 5RyKYf5UyFxHT2y7ZlpUSpGScgzwpq9ke55NyONKM2RNKX6B1sYoNdzmTGoibhDfm3J+JIUon5Zy lwzx/CHdqhTTOivcUFLKQNIEhgOXbFj4Dwfx9jBz2kYMa9sxsgy7G5uZ0qwlTjO7MvuTL2wPOLbv Ir0ex84phqrHMQY3eqTKsxSwt95zWpUsOUXaSpZdfU4384GI5QAXPfIV5l3MnkrNw+zl1mK8U8ac S8Sx1r5U2AAWTWlrAy62SC4RAkbYlsLl8XYPUbRi0VFREXorX1IorElCsMMIS6dCX74666T00mZi 4/EPhs2W8X5pcXjwyMryGbb0eD31yJbedjNnAxo8yjsoT5ExsiWarubQRTxwaEM6Mm52jdOgW1qd ag4urB6a8u0fhDHVOJLIRSGZHs++JB4veIniP4kcwY7y5z3y7kXkR5qWVJk13K5M5iy2ZZzKyuhY zYWF6mCYMSQo8Nqw1LTxRSJrj9thFEE4nL200Z6+3N1lNttlElqiwxTIDvP6lHtJJjPU7V29Turu Fxqn3KyZOnUcziQOAE+AEsoEj8hAua/N/lLxEo/C+jr0t+TeIM+8j+R6jJ8qx5afCqXkLNomHYWP OphZiRYM6XR4poyFGjyZBnvTtsejNyNdhZtlmo3H7kUuvLJOOJEx8oEuH4wj7mqbpc3UMWZtxptA AkMjLNU5nPlOcV1O/wDj5c6cgUq2PJXJniFgebw4/wAiJZ1H/cUx6mUJrDEJPjQIMMU/ao1f2xx3 qRV1Yjnaa2bVuSmf10lI0WRq1agk4gYSyMArhYn1lDtydLipS0k5HnjFucLfg48l7fjPPsXHb5Ln HHuMYRd1E624WtCccWfJce4tVyCXRCos6hrmWQ1kmUwiEq1+1POEQUchkdsU4005WzWmn6kv1GQI 7ceIzwio5U0tjCWV1XSDmGkTM58DKYA7TIdsXd4a4ZzDwza0lVwz5QZSmUTHPqI/FvIuHi5CyvHF rmLXGpTgnwGZJj+M0oWKJ4jzA1cdqORWtRF6C14qWP6QkRB6jpba4Prqw7iYfDT4V5sZkGuTmTzV zKmgmaimxfg/DcPwuPJiFQbRxZGTfbbS1WQRrPqIFzBhYv8AE5ztHdAVX28TLCnVJayw/hF9jbW1 mF+bTSNuuZgqnI9sjP3c4K0nF8ssds2tzKyc6LFUAWXMg0gY+wNwmGXuSGOSaVPqK9PUi6u0RXO1 ri3OVqFKZeJd5GY++DDG5WKRYaeo0NtiQEgMe09nfHPL+TGB5DByeHQcgZPHveFLQ/cxaPjoZFfQ SraAxHEqsw3ucawu4zhqUQivdGcF28aao5OuVvVJe5rVWqbeWr9vxxnhHU3pt/p682wqaZSKzAnD GXPuPZxB4iFKYVRLP5RtxIzQiVtZTRl2kGIfyySLKVscqqxNwmR1T1/pb+3WP16Ki5baKZqKy4Vf +rgP/ejRLWaZu/BVKBpSJHCUeOb27aeBbFerQ9mPIKRH/S8YhNU5V9tyPc0aIv6rqnS1ZbeqormK cAF0LGHt90MlzvFPS07xWuWpJlCbL7NVjck4IRquU9nfX9u+No7VsCDDlydm7TXe9SJq79dE/bru O1WML2bdQU4Ip2Ug8NRdbH5xxvd7wUb6tLAV9Vb7xI7Ay6r7hCvrCWBJ85WNKq/Lk/1OYiad9/8A gnXYMcTcIwFskaNFQI9fX1dq5yevvqjmtXRf8OvJMVnXQhco8FsTP9nvRVVqIg26aev7N0XTr20k rfSjgTELtTJhY5yjs3/APQiwPxePyZIvG12RclZpe1sVCTWw3OxXEbA1cKGZRFHMcMloSwOiabXL tcq6sbpim8qcU96cS3gVD4x1b6ZgJ2yh9WSROOjSZDo5DFm/NhEkS3R2hNBY6XJPub3GakiFmd/d t+verUVE9Xa6Iq8wzUcCZw3MvU79TlxjJqresrG2ESto567xOQrxvfDHJcrmDebtgeQz44t7XPVy N2vciKjfVOvr5qQJTyi00m3hwggTnGXXZHFJLmw40rsQwNJ3e2aOYEtBNVDBHFMrHyxtVybkVCI5 yerfTqm2mtPjCvBF1SrX0umUDqHLCAT8oeA8N5Oorebx/RNxrNiD+U6/l43ILSyzPEwrPugIL4R4 JTNaqJLjIqhKrXFGRPVCNO8kOpS6JmcJl6sjj1Oty2pm9+EKN8QvHvm7j3yqzzGMl8fZnKrORuDe WcCvcajGoa6npsKzaqiwi8kxb7IGnxi+xQMmKKPK0N3mDOrgNdJRon6pQ1DCaUFIBUBGMBq50lYt DrQ1TPvhT+H+FXAFnzTzFhXOvmkPAcv43yWbiA8amca3suqzmXC/6VMELMa+2qmVxquWm0Q5wI7p gQIRVRFRvVx261PlpdFOXKAlBZGbjcHxdHSyMcoKmw/Afm2YYrMynx38kOKOUCgikN/bNzSzsQnz Io3L22MvqqfkUV70MrWEU4wsGTRXK1uvQyl3RSNHpXNhJlgIIVGyq5qlDlhql9ADOeYii/C7DMo8 Yrrzt4j52xqdi2dY5xfieVOxOdYQpEju45cyUlTqUoZcpJtNaU92A8eU3UZmORWqqIvVPcgZuDDT 7KAlpJIEhLDA90EtoVjlmYqqescLjyiCZnkCIMrwZ8neLcd4Ayn++bN+G1OI8sXAjz5CJLhPgZmK DLq5FqjBOWLChyDNYQu0jWqqO0amvQiqQrzVO0M9J+6HbbV0o3LXVl06UEyn7Y2Mn8eWD2MgPMXh dzYfg/I8gHLsodlh2TSbPD7sU175pyNPEWdKi10hryPQR2SorQuVO0zTq+q8NUxCamapSGPZlFFW zP3G2OVVA8UhSicDzMzG65M8I5mQcRRuS1upUTnTFMIdeZ9mWKIKqiZvlmOjfY2saQGDFBWZBS2r oKu7xBicx727HNcN3QO67kZ1PMSEig/dBWg2LRhth8umYUOMWlGt7p3DPH2W1Fd/cUvDbg0qmQ2P rk2PwhWOJQ1sll0MSBMIJsqPGRTShBkLGjPI5R9pivamenVAqvqqgt4I1E/Ew2epLibPaqUJVqZA GOcGHhflFhvJnEf/AG6zdj8JDkWPCoYuX4RMDOq62wfEZFlR6AlRMeCdCbIWQL49dLkTEBuYQAHJ 1p9VZFVNvVbHVlAXMCM2tW67VZ7m1f6hnqM00iVcEE/KSOU4oCR4qX7eK+as2fydhd9jOBnpbHCc W4/g2d2fLaWfe1qZRvxyFAdZ4raYpRSDvhV7hNlFft2EcFrlXlveHozV2ascrzULFMfEZHCXGfD3 /wAY/pL6f/71NpI2tRbV3ba6e6gqUXHkgBTLOg9OUhidcp4iQHOUVJmHDWTYjh0m0zKzrsWpQukD m1ZrJ8K2yZk+FGkU1Xd1st4JcesrdQtnSWHd8dXP7w/o0XIdqN2m61VUijb61bTKMiocRPj+Hxif 1A9Xd/Xvbtv23d6rp7Zcp3FobQfqBiR0pmMcBhA4Zfx7nHlZy7g1RxbWyoQLukoaRtjhtjeV+Pf2 /XQVW/uwldYw5MHHYlOXWS1jYzpPaYNg2t3oTdtpmn9PdlVNRcqFovvuqcEwDioz+3CORr1QX3d9 7pk2h1xiztNpTOZBKQABPmZfGL4g1fCnjTR8g+OuGVNrmOLYRjV+XOwxYtefG8tyaMGnNLiZwOfO JY5AbGauSiJDbIcCRYyyCiwwdl0k2abtYuvqHeKG6WwmgvmpCi/keliQUgESBxmoDgB2RsGy7VsT bKna6+VSquyMtkVNLOZWJSJPOeGEb+DjPItl46czZkfBrnDbPM7cHIuJslw4JK2ypcOopUC/wKFU 16pBmPscYiNc0QvlAeTtuax6o5er24KC2vbvpGnXy7Ut0mg1CVaUlwlPEcZ492GUZvU7Mrbd6dXa gtH9upysXWstH5xTqmprHOQRMS7YWrhmeFzvlXlYn2fEuMIF5kLpVFjeDNPXgrTZRBZZmyujfZQ5 cKvxWayG+T2ivaKMUyARjUFt66ZttmQ5tllttpNQDpBKsTwBBnPLL2Rhnp/uW9uh64WNZRUrcShq RlJbZ8Z7JyMNk8acSpvJ3iK78fM3i4NjvLE+3gZbhfMVaxLEmRycKAWLd3NrMh/K7mK3GOSFSPG3 I5poxhqjtRuThD1ouO5/Rjdo9Vrct92ylZp/LJ+ULVgAkSI1Tn4iJYiQzjoerf8A9YUrb1TI3enH 1ic1GY4/fjBz5X+L6MILciHzRUcecUlbRNr6vkKHJN93PG7TLmzgwZMlJynnv1lQwxgEkOkOQbVY mj+nL0X3161btaWvcO2zbWleJVZVzDTwVjrZnLCREpQj7gG2k1yV0J11csUCRkcpcoYNlGUYDhfB kDH5+O4plONYHh4q6v5G8rWxqLH8ks6erZXVkiNh1g9uUWsyxRNAnKSvRzNU7y6Lr143dUUdqSqm U6X0D6hV/TKuHS/w84z6voBcqlxuuaCPEAmQGI4mfZ8Y4dvyFeL0ROX8UyPiamxWqg8g47Z5Jlpc RrpWMYVDsTXZVemPY7JjpcGrviFa0EkUNo5gWDc1F0cYrftrdDVZRK62JH2zhE3ttk0dSz5PAlBl 7RBn/jT4/suNsO5KFGyZ8s82jfFqYiwP7buqg11mXHyudN7Mx5CNsu3JJE1cRyBERU+knqpbnrV1 DpLM5Q3bFtS6Gyrdf+acFT4q1ETPfJmnj5HdSW4rVXllf2SyrQ7YcatpaxJTZRCS5KRwjKtiiaK4 bWNcqbmquvWS3hZZr0s8zG0WBumep+uQNQh2WS5PU2UWxssJwqnJj9Qw82x5Tzm2XDOLKyPHjk0s UtbB8G2uIo4gGK9QvBCO5v1zGK1FcxUdMXSllv5pRNcKpDSC6ZBuB/8AFnk7g/nC+5QvePeWcY5e j8QX9HjGX5ZVUq1XFELKchh2Nh2sEdoGguEqa2E5SzUSWrnKJjZhtURS9wtFVbGEGpBHW+UH8oWb dd2bm68KFQJYHil93b7IQ75W/kO4o4W5J8mvGfJcHy+TnmPeV3IeRWfItE+h+z5BAfPoT0tUSE6X HtN9GgjDYNzHMTeqIrV9GtFf6eVd5282WVDUpPdKM3pvVC2WK+VDdYnwoJBnjP7ZfYRnYR+VvA53 D1bxDxTm9vxTkaR7F1xmD6clpnZ7K1cdbN2MiaVa6hMVh0Tvqsl6bfpVjkRerlj2SbJSgVmJHOIr t6lNXpX/AErwg8oXfxNmeUQucudcfqshznPJd9x3yBSYQbLkvpmc59muTxQRa0sU1ox1nNlzTzpU h6ueoQiFrvRi9ONTQUHRSWkjVpGQA4dn/HjGf0V2vFTVKDy1FBWc++Hn4Rl3mbwbwhW8F8Q+NmIU +Yz7PH4+H+V+Q5RxwWtiYwHE8Mjiq6x0RJOUZNldNJZbIWrI5seEGxVyo5+rkALs1DVK+s4RUjJP Zwh4Zvd6t7PTpWQulJmVHgeIhmHjjy75VcT40KPk3F9lyNYQowQSJETlDuUEutPO+dY1dePMcesr SFjtkdHgkxhvIVkYrgqfa7TqFD1fZXCOgk0+kgGUfnKGmvrJVUrKXzlIykeB9mY5HGGdca+SHnrz /DnVtRiXDvilxjHgyIocnx2FZZpn0ZpBOD3cUjXro+HilxEcid4sIoQ/q7VEaslJum76lJabCWsZ 9g7PzhZTsChonupdXVvFRGkKIx5AylgTjp48osrjDi/i7x3oJUPGKc8u/vlLa55lty1l3nuezJik fZXGR3zFNKkSZksykbCEo47XqiBGm3TqBy4F4Q5MWhJMhl7pfb+EXLU5XXlq2HbJIMA/9M6YRnbG AyojAx5avDFksmaOTc0ohq1U93dDFPMhRCvmnFl2gdTNAwTwHH7CMt+T1M1qnJdxYJQjUmrzAsxA T/2oiK2LLWCvzHDXbu7mi666e3X1qsSy6FI+XjAtdCsjQoTJOHCAA8z8l4ly3j7J8NySxFZnLXnP DdForCTNprCua18W1NKSGkOBGinam94107aqitVv1dZj6j2NnddA5RU8vNKKVA9iTM/CNo9O7tXb aeRVoBLaUkEcCCCMvt2RzZY5wj5AXMB3KODV2P2lJmM+VdUlY62ZTZHCbFP/AG/GU/zigivhzINa jhI0g3CQio5uqarniNpUTm2lW5tI80nAnjD0nce4qqtVU0SNKSZxQnOXBnlrPpraEHhS3YWRDf3J 0K+o7Gv+tFdMeWSOewrHuRqI1ui669BNr+m1vt1zRVPOT0rB9ogbuS/7prqNSWkeKUJ/kcF8z2XK kCTIxm1iZLjkKRAgYXLjGFa2jbPdGkHqjKixJI40Y7iF0citCNz/AGTrqWmXb2drVNoA/t3gn6n+ VaVf9oS+Ec6VlLuN7cdJXEH9wZUuQ/zNrT/2SYV/NhlfYTkc4mny5P8ASmq699ye3p6evW7GOa1u F8AJjKg0ciXJZEihNNlkXaKPEE+Scy6omgxAaRz119NE9eo3H6ZpM3VSMSUtvuT6+k0glngc++L9 xLx3zG5QUi3bDxmC9FV62L2yLXYjdzlDVRHPkNdtT07jmKi+6L0HrNy0lCUmnIKycZQ3UOyqx5JC 0nxx1N/iczDHuPOCrLh+Zbwo1lhV7ZXFOuRQhBsrChzGW2eea4qER6xI188sdrAsIgu6zeqI9VTK d2V1RdnxUMYKTjOOhPT+101hozS1aiSvh+QjoAwXMIt7WRwMuXnZFVTNbED8ZjQ6tBHGOXGYwT2A Riq0WxHei+q+/Sbruv8AMIf00VtQ51whUS77VStV5nGPPlnTRQmWbLKYCx3Ne9fjlWMINghEc1E0 VzV+rRerauo6gJJOvjEPWtTThUpBlONWyLPVrErKwFe4P9AI0SKNsh//ABjIOO5vaIFNGkUxkbqn t+qwJoXUHVM+8xKq6Uy/pUyfo93GPudVGmoRbQjRvbvhlEPZOkd5UY54VGj3wWEQSrteRXqN6I9j tzW9WkmqlopT9WXwiNbNGZPVBPTnwiEWN9mvEUiRmXj82otcsa5wshwjJmfLocvx+ao5dzRknJIh LTWhnxUkBKA4UYQP1o/cqdXrPVXqgcK31Dp8e6FzcVBaa5udOk9UZc58IDjkLFfBTyOytuc+Q3hX e8d8mTGBbeXNRBl3FZbymtcKPKk2tAfHpsspI0dqs+RHMTtorlf9KPU29uepA+gCYQTYnCZvplAX eR/IuN+KEqryPw1yTlGDLZOAWTjOQYyO/wCKYFcr0bOJb1NvaRLeU6QNqIElW6HL0RXmMdEazq7Q Vjt2KEvJAVxwgVV/9LSpMzo4Y4QkXkLkfLM054z7yP5WzrC33vLlJP44tKivu6z40KnbXwYlRj2M 1EWS+3j0tQOGEbX2EYD0VVR5CP1VXOqaQzbwyjEap90IqqzTXFxsT1JM/YcPvMa/w88aeevMLhHz EwrgLFYeVX3F2O41ypcU5LRtNPtKWvu4pDV2Immx2w7nIiRaiQ5sJxhvOwaoLc/RnX5ykLa2H5ZJ PxEeKDztypnqGmJS6pxPPgZn7fnARY55KeSnCBoVZh2aZFhC4zJFEn44KshfbSSYbyDbCyipLHet sIQ3vY9hmKNm7211XoozZ6OvT9YJmePH7eyB1Rety7dvKWQs9MDKZl7obdwR+ZTDctop2DeTOLTs UtL6mnY4XP8AFy2N9g84VlVvqlNc4ySWa3x1XOJvUkN0wbNV+hjdelW5bGaaqHVsGatJw4/kfthG h2f1Xt79I1TVyCk6uHfBj+PmYcY8ieJlfjLeQQSqqJZYsO9nYjfgjZLVAhY/KrUsqKU5BuDdRJYm tGT1IEkhHL6a9ZjabVfLTcltom2kLOBwOc/dGxXa67dvdgbZA1I0znnnGnzN+CY9KjuxvIsnj9qH HiHzG4uorc6z+S8yx4y2z4lU7H8pGYao1G3FdYI1zG6PGiOTrQ0X2tpkKTVSVh7oyKr23anylFAT q1eIcCOExlEnxfP+R8ImByl7LhtPDOyOuVYKF1PdUrkEFyJJxaHZ/HDGcx+jh1Vs2ORGq5a96Jp1 H+5UNVSO+dkpBTiDjh7YsJsVYw8hFKJE4YYfdwglKXkzjXliwpr7PsRpOT3Y1NHLjZhi0wOI8jUZ GDNHYy5rDxq/Hr0ZY0gje1a19TtK/cw6kaj+lO67b2ldqRTTCEtLUJHQAknvKQJw97eve5tv1Qde WXEpEhqJVIchMmQ7IJDhPjLHgcmyc64R5CpbZ8LEchh0XENpBgcYclun5HKJOvHywZIq43kQrMII kaJIhuZBY0ao/vaI5Ml9Q/Ta611ibtlrcKgCCnxGengM+UbRZ/VGy3WvFNcG0oOgAyAAmJY4S4xR Nl4bck4jjS1uScEcvyW55YXV3yuDjOjkWOT5DkGTmh5HLyiTfyrGyqrBR3QyQJEcY2FA1zpYU7Dt iEbZsvcVTZUMuGVSywG0zzCUiSROQyGEUbnubbtHVuNUCkmmWqapyxJzn+UHbx/x7mGQ4/XYbi/j NmdJU4w+sra0PIOPWhLKfZYrKjCqLuw+6Nh0dwCV8dhJb+69kiMrhuRnc9Fu3bHvzaD55ILQfngO OMHBvnbibZoqnCvqjp55Aj4JAEAFC/DFieF8+VOfXnkDNooo7nKJc3gLC8NdypyfIxa3tJNjW4eY 9bbPx6pqYMmQ8iTrICLBiv7Dhk+kvW7W5ws24UipDwgYYASEsh8e3GOb2LW/t/djtz24pJpFqJKF YJkTj7DzGcNRxL/9dPDmkaA1hhHjdCtY8ePJVIdJy75R5wCFHZCr4UOrqoxMWxs0eGJkUSCBYpGX a0n1uXReXb7T5oLrwh2nBnpWlKxPnJUxPtlODt0uV6ryUUwdDxOKUTFP7VJEz78eYgfeaPN+LFsp MriHBv8At0YUdpJ/LHPkg3KfkFagOPaI+P4IslarCGFa7UYpxq6OjlT+BG6p1Wu25LaXl09uB6qT KX6RIcBkB3ACC1o2Vuiqabfr1tClImAjBIHIcfaSTnjC+7PmlcsyM+QWNldZFmgVc6LmfIRYWVZN Gc8JXsJilIZsbDcK3P8AUSwYiyQq9zlM56q56Fd7rfFJCavFo/LLgJxru3Ns2mR1EdVGc+cL/wDy VZBJuPJjxVfNrAxcrBjuPWV2dO/FIGdEyKHaBjTq4ioIhhFe8jnvVVNqu7rWNoKB2266seOQjBPU VtpvetFTtGY823hwlrE8IJ3wtw2XbYV5V8pWJ8oix33oYdXcVVhJhR7jLIsZ1hJj9z+WLrFBBU71 jjQwVcitdqioohVVVUlvcdSJgEymJ8YJM01PWXCtp1K0gVgwGHAYRb/gPj9DkOeyciyOWORW0lTF vJP3NkVsi1sDWMxamkRzQjR3zTMAqqVXvVsdUY9jlRyI9srn7jfFJeThLiI0Bujap7MiRljF4+Y3 iZkvmlyw+55m5izPHvFbEqGhjU3CeJWBaWvzDJInzJNzktqCNJfXxATO7GC10hs2UFgXOa8L1XXS 6G5qsdKDRpC6oqM8JnE4Qnbl2zW7ge01DpRZUpSRIy4Y8uMaPh3lvxP4ii2vCXjLj+LWEbjRI2Q5 Ji2JRlsMfqLKJLjwC2mW20FwAZRlpntXuueaZIYJHMe5F0Tq08K6peZu1eFalqyVjl3+6KNmVZqC pTbNvK+uwhfVJM5giQ+MJVm+BPJtf5sh8ofyV8W5FxV42+QfPGT5fcZBIlsgV/Z5Bur6Vx/Gyd+O Etz8f47f3RYEeSh5AJ44p2LtQblemk1N1cdtfTtxJfS1hhLxSmePDHh3Rj7Gw1hTl9vC0+Rdrjqx mZTOHZj9sI7DuNI/hvwHJ44wDHajxv8AHzDs0AsfEcxuIeKVGMZGOI4OsmFkENiDkhsGGRkadOnE +W9FRHq706Saalu9xqJVjmmZ5mUONfVWCy23VbWtchwSCcIOa38XqTyqkwMQ/uDjaRwDQDp7bI6/ DJtHLybMJckyzYY8jm43/wBbo62ZBjIaJCFLjgeKR3pL5S7I7Hyisy2wJvJ0gDjOM4q9x09ICsMq 67k8JSA48ZA55jE8MBC1vyBcSY1gfPOLYp4i390Vf7VGnIfFlDlIZ/EvFTxzI1TjqPrLBbDFsRjW cJyrIryNRgV2PG0Lj7V9XFdNSrHiSXdPCWHt+0ot7cXca+mWp4LCOoQDIjUJDGXYcO34mfY14eis KDDbzkq2iWeT1s1jJRsAhrQVkWxiqthFFOhOKelyUAHhcpTkiw1PqjXDRibnrL9zVWBTB+UCcPNN augUvTOrKGcYbkJ8mq4hnHhQnAiSK+TGhxOxCjyoDj9h8TutcFGPaFUTtrtRy/p7dAkKOtWOABgm 9TadBIJOsHmcSPu+6KTyPJ54J20YoJ7FRtmR03R5AXSFlSELKmKEi7gR68bdjXN3O11VE9+qvmOR g10VdsSGNd1WSBqZIrBkCwsXyRpKkBlAmllxWMQDYa14EY6ucNV9XH+pfp0RyadfOuOyBzoeDihi QDGVbGhUYpMWfKKYrwq4F3Hmy3RN6rtM10Akp0lqh3I9rXkMiqm5ETTRY3Hxpj3TUbtU4Fmfh/GA y5fvskoCutK3Kqe1gO3uNWXxUqLiwrtkYG6snMACNKkE2v7grAJoZBuQagVX9xE+6OBxChOU+MaL bWFttpQMSMYoG44wmVdVVhbjbY6zYMRI7MaiR3V8ZkhojuCKvWKjIchrVX+DcuxfpZqiIiJ77DU5 hRB740luqddpEtIEj2RTt3g5Hqc47mzD2Gkf8VwmBeJ43vE525zSO3vem7Tb+ifv19YYM+2PJQyc zFEOwOMS4FO7qFlR1IX7kWscWdGlEe0PyYss0BHxZRQv7blCitcNVa73VejATW9AjWfLSyn2j8Yo KNt84lnSPMTzkP5Sfu7Y5BMa8RikM60za32KWSU7aCnYRs1W95+ojTnjcvedqvqMbWon/Fr79H1+ 7WyD5AgK7cY4cs/p262oGuCtPYZQdHD3jcl1NhY1x9gBDzWOY/4FFEWbbTX+mj7u3akgsQKbk3uM QI/01ROkS53a41bqlvuDURwEgPZGuWOwWmlbTRNtErTxJnmYZZg/gXjeEjBknkBmUfEthmyGcf4x EBZ5JPGxrEIJ8gClh17itJtUpNyMT11/Xpc82WFFb6pzyx5Q1NWR8PhLaQEcMInPKdVSYji+I5jw Nxri3D9XhWZhlRsryYbbrIMzr7kL8emxspmOlSDmppZXd0AlEQQTDaQe1eo/3+lH0avGiVgqWCpd hzBi7Xbbq0FNdTTFY34kfyz7U5GDi8evK3BMkw+oPlV/j+P5lCli+7Y5JUYBVNkmgJDRmakaMQcs W54XCTtEa70Tcq9UF2eorHfMW9xQoTkCZmXfB6k3ZQs0wo7shJrZYkCQ+EGLh/kbxXls8dLFZKmX EZw4nbh07SV5o/1Pr3AnajrE78VWPGri71c9GaLpp0wUNvcp06qsgp4fxgFU3VmrKk0iUgTPCCJE 6VdwVWNG+1xARwjc6fHYCIsh7fQCmPpH3Pbo56M373Kvr+0rriVGSfkik1U9NJD0tc+AlEWyuLa1 TJBq4zLwQY5CtEF4WVYHiCCQsWZYK1BQ9jWdsYuy4z1Iiork1VK4bSFakzBi4zVJcJSmRMuMDG7O SXGRXtdAj2jw1v0SbadWSaOiDOGNDHbXxWmhycmfCQ6N3gZHisI5FUjibm9fnGwpJBKvfHphzU4S Upn3Rj2GJvyi5FNmXOWXtjUSK6TDLJu1qq6qY56ohYlBj8evZTNimVquf3lIZSruN6qiwsvLp8W5 e0Tj7U07VV/VHuwgcvKHw0XyYxwNpxhkM3AcvaWSCdViaMWA5QQXyAs+9tjGItLMlmGn+uG9wnOe iGB697pmstybaf1vSmTjIQgbo2jXXNr/AKVgE5zxhEVt4J2vFGeyqnNA0dLkMYjjW8SxqJDVSQ7u Kx0IdjWyWkC9/qOUN5Bm/qY7TTR9UtivpyaQ5HGZnjwjMW7Qmlc6VX4X0YGfGDG4W4i8wvxvcMj/ ACFYDnLKvg7kHk3EePcj45h0ob9eS8ZhTMlE7JTpKjDbiNZAsK2ZXV1i0gzGnyNVGolR5LDTzrjY aqJTTlhKIWOraqsuW91Gk5iQOcetP49/hV87Ofcvyej5Z8q8G5O5wy65y24w68ueNcNp8RyPMbkp UxDHYFfglhBkY+wkkcaIdp5K6sRD9tFV7atTXVFMqTBkIvGx097fFZcJqqB/KZD3RPOZv/i14AWu uMl8bfIq7mZHCG6RFwHnejiio3l9WgrbfJuPocSwrgySIjVlfaXgX1VE0TqNvcVWGy5UlOriQMT8 eHsgRVbVo1OpToklJwlhAaUGac6cQxLrx25irKqTknDHa4+ZSsNBm1+FWAxldagqLOqYP7rXJNid 0BDPO7Zt1dpqiZ9cKzVVrfpiQlRjULS30rchhQBCQYF2Jb5SadmdfMlmt2YVyBYgqYsiSEU74k0F VknbCVwhRFcSVOe9o9zG/wAi9vRHK3r3JJYDiyStQxmfuilTrbp65apcobpG5GxuHjB8lxBJ9fcx YuFs5FwC9qzVeTVdU8EtthdmxCcKLMm10hZTSuINpopRi7m//h6X3AtLkm56DnDnS1nXSEADWcjF DcrSqYFnRZXhkaqsKi8Rj0nUsyZQy4E4iuH3ao0F0Czq5UgDUV8ZrXsR2iOE5uq9V1vVFOZtyn3Q WYtTVWJPkkdhIj9r+WM1hVoKAuW49lCjsI8xlfn1RU12cxhiKwiQ6bJopYWMZDYkC94hSDLUW7SD Y5hHojujdFcGEK8w8VF8Dnh7oWbrZqyiqurTABGWXCOhHiTmvIuEMAjZCLKsh5Eq7THa3JI+IczD zKuscXeNjdKmryPF6PN7K3qJkUu8z5Eg8oDBs+O925U6t099UKsuBQBUMuEoGVW33nmC4x1AlUyo zPzSzx+Ajb5v5xV+dxryBJgZYCJSGPCtML4WJmLK+eGOAsydYXOcZJjeGZAtV2XjiMGxgUf69979 NFqXG/eUQUKSFsqVkBjPnzlFiyWFSEpUlSkvBOOs6h7vln2j2Qp7l78ktxi1TZYJSXcDh6rmMUje KfHimDmfKt87b9L8w5HMF2PY6d7HIrzd00waLpq5qOeodNTcK4SpkaGzxPCcMbdHaKOoNVVrK35Y ieBHKXIwBYfIS4sZPzsfoA4NPuFYSzlSbY2S5/P77XsYLI+RbMxprt+u8jYSx4zNdiI5U16Gv2p1 waX1EjsMoNUN8UHA1QyRST+SXh90b3D7eTcbpJ2SpwgvVlwbdBgRI7u88oCT7qykirhMV7VUfdIh DKi7UVfTpcdtr9M4ZAdEHDDGXaczDzRVLIpHKlDs3v8A5aTJKewJGQ7INLxO8YajyE5GfVky+LCJ UVxspt7BAWAaeJBhygNNFrm9qFbZNZMEdrnIH4kZfdDFamnU1DTJr6xNKs6miDOec+w8I8Vlzcor f51pC2n1c8QrtgBPNzjm1zX8gnGmPVdtZ5YZmF/3LFn2UkKTpoJvzZdW1+1QDioZCB7bER7Bi9NV RNetOo6I0e330s4ICkCXeYwa9Om67yo3CoJqAorBOQKMRh7IPbirJ63D/wAcpeN7S5wqs5Jw3yg5 Tdl+KMyDHW5xTNbT53JZBv6aNPdYhYsuJDHvIxzFEcf1fWidSvWypNq0MJmlQniJzidDrTW5FNuV KAXl614j58JYcIDfhHzM8f8AxfwHLb7kfMIlldSIdK2m43xCcCflOVzYySzx65rI73fbq0CTEcd8 k0ZiIuxz0XRFSdp7dvFwvyy/SrYaB+ZQkOz3yht3PvKx7dsSWHqhFRVk4aD+AihrD87vIuS5JeV2 U8LYzO4ys9INLjuP2sqHlVbAQXbRLSaWK+vuivYNN4WggsYNdn1f1rslLsqhoHPMunXVTxM5p7MM ox25+q1fVo/bWkLDGkSkOY5xW347shzLC8K595AxPBLy5zLmgFRi3CHzKKdR4jb3g7uwvL+VNyKe MdPSVtBDO1yaue0khrADa9r+o7+WVpap3wNCFH5ZcpcM4h2lcnGKipdWy55iobCUHHAzM5+yGUc9 UXmhzFx7jXH/AJX82cdwcXjxMHjZBwvw9AMeLesxGLDWuyTNcqs3XVy+5PZxGTHAA/tJJRfpEJEZ 1+t7NKo6KcKClZTM5d8MlZQXb9l8hdqgeQSrWlAwUT35nughPGTg/wD7e4AKh485/Wmxwhkk/wDb XK3Y7ltBUuMchSSg0uVQJddA3O1Iqxl0Vf6tq6Io26WiqCytC1BXfEVsUwlkM6QWpccT8YOHD+IO R+QbSvxnOfJPlcmCyzBkEwzj848DojR0VRjPZUWGRq6GGvK9WjU5wHcg0T+FWpu6CMU1Yteh11zT P+YwYcoqRUnEtIKwMJpEMereOcfxzBz8aY/SfasSgDhEFMpGxpFhkra0g5JZGRTifLJJKpxDVjnF JojnkRzF2L1O8x5ZYQlSlYTxJMWmi4sDUlKcJYJlh3c+3OPLNZxi4tVy4jzMnT59rIDXyNqlPczK 4dXXgKMWxzlnSHC2IrUVSGb7Jr1F1ltiaOOHsi4prSkLM84IHj6gtaPG8bopkkRLGOFsyWIXbMkJ vcfLlRn9pXduOw5VH9T1eYiK5FTXRIOovHLERGt2civCR+MRi4hz8fsQnjVQrOxeWDFsGdgxBuhl KoyzlrxPMwr+3o1rSJo0LSOb9SN1g6ae2LzdchYkvDtEfNhcV9fEPImyGK9rJR2/EhT+1GEBXscw B2wVDGlqNmztq5zEcir+mvXlbKgnUDnEgeCnD4fDPlA75FzxRJ8pkJM7mWAFUbINfDonBiNLH2x1 npMuIzVSUuqI/RiucqbURuvVSY/ouH6hyMFadxDCC4U+EHGBbxHllPJzlfEsUriWVxw2zMp+PcjT iYzFo5eMz8UgLkdxTtlPnTq+9mWLWxRnfCKoQb3Be1znNTpcW1TuXFNBWL+muZmDLITg4Km4qt66 uztpVVpAklWRnDILTgaZKqSyMHyONyBWxyd5tVDBDhZNGi7XvOM1c1GCPIQnpuH2nen0tcqr17e2 QqsJXQPp0jHEzMVLX6mBip8luNpVuWMC4pJUgn+PCBZzDC2ygzoU+FPiWIJL1kOmRPi2DWMe1FC4 ZhxitmPVF0E9qtc5U9dOl55itp3ZLbLTY4qEaNQP2m7teZtrvUa7DnFUP4aVksMtWyHEKhHtsUON IbEa5Hq10XVWOVzE2/1IqO/3dWw9TaSepjL5p+HhhLLs74rqZV5tLoH9vqlo/XkR82eePdhCS8X/ AB9VuKvHmflDlkLj3H5chDxcDxmaKyzW/Vj0SPXS50QR41OI+4bTCjI9zd7lcZmmvTu483SEnE90 Y7SUNdXOJablpP6pGUX1M5voeK6VuE8E4JQ8Z4ixr4g7AFbFs80yFBuRDSJVk7vtiBVX+sxSnlO0 2oRPRUAVlxdqHStqaUHgeyNDt1gp7Y0l6pUl1zHFP3Y8ohtLHiZFPabIXTbK9tUWxOyY6TvkAG9r 3S5q91w2140ciKV216ro1ddU6HBa1TU+Z8oYGUM1a09EaADx4xLeTcfmchcdcl4tXhISRHxVywo8 eO7c+5r3isqwceKrCEY1kqC0bEYr1K97U+leqILC3gl1J6ROMT3hl9FIoMCbunCULNlYsMNjjd4y K+uu4hWErrGTEY+wr5SokgUWfClMRCgDITaSLIRUR7fTaujuiNHdKq3PyCwaPgnj+UIdZtxq4szU gorP5jlBR8YeVgeGouMP5GxjIsglFsJMO75CpCvmNiPVsf7GZ1LK+StOHuSXMK4ACMaxn/MG1N6M X7k5c0FxtxKG08Dn8IFO06NuFNM4yuoWsfMjIT5zhz+B8/4HJo4UW4yPH31V3DGrmmtpd0UrnFY4 Eg948ppdyxjgKqNGASDYRWIqpp18pLg2+ropBJGBPCJ6qiaYbD61pVqE5DMT4Htgj5Oc0mUUvxKl YlDBjRyPGkyQ2AyWijOF5IYxjZIjPIIDmiExuu5B/Uq+qFFJUDICfdA9LzbaeohJxwwlFZ3GLRxH WVRQ3PBMgEGsVUnnlTnrHAVrotiU0mdNNHRFeAbGrsVXO3IrtG+CTPSRxiRl0Jms+6NDVQDTWRoF 1VRjY+YxH1tfAsHUUmYGLBYSXIOyKJpCw98hzHyXkkOIxHvEi/S5fiqNSf1AxMKqeaFD3RP6aX3z 1zIq2ldAgDhsk49GjvcyA10ZzWlKKOwEQEMk4i/Qm4ioNik2t+pJAnSgBKTqHGIP3B9pRDSglJzB iFcpcTYFyXQng5lWBtTjkSO1Jsp43X4JEiQ9THqLkDSy68pI7xq4DmEA5rUaURWaPUpa6mrpllaV SamJjiYA3e22euaK3EHzR4giJLwrzZS+OPGJPGvyIwVvOvjaOTYEwW/qscBZ2+KUeRTDWEnC82xm ad0G6jw7eVIdDmxZLU2EUSI5GtRrQjcdIlY6yVCXGYjKqvazyXFLpCQvhPL84lsfhH8Pd/UXGUYl VcQcbPlxipbrkkOZgc6uFLVRvjvDkTI1ayMw51RzNpo6Od6Iqqj08v3a11HiD6E98e6Ji7MK6ZbU ojiMoWbzz5RH8DbSstfGby54z57xNZwB1/AXJGVZBydQhrSFYMkbDcvx0F5kHGTQwdzisPcHo2hZ ubDAmqdU6etoVNlt5QM4svt1xWFltUJi5X5XDzhzby1y/LwoPGhuRshh5LLxFL4N6GhmzBCriRIl 4FjA2cQrkeUJmptcMrffpdr0MrrC1TSDchKGq1qK6MKd8K8cDAvxWImc8xR46i3Ns8WtH6k3scex wiGzcJzBsVGL9uaqqmuqsXqd9lXlm0FQEp+2BzHTdr3EyKpSyhrfk/cwMiiYBWR0SNfVWF1eTw7W GYkC7qpuQgivYtXcRiBlxmfGrk36PVpSHVXNVOhZKQdOfdDfTtNpYK0EBYGEARluc2/G8R2R5MqX 0EVbZzp05kVse2oIo2oybbTa0AxVNntF9RZEcMOSrfrQb37nO/NUi613otiSiZRZcuLtsp/MOnUn kM/jGhxedCzCOPMqWVHu6q9abs3ESLMkVbHG0jdwiuGIo3I52hUVjVTVf16G1NE51y0QUKQZGfGX ZBIXJNQyl1ZCgtIIA4THGOgjguwyTEvEZ2PVHIF/ZysH4jziwxu8SVJiOrpMCPJyDHCRGsmEY37W OcgGub21Vg0a5q7U6A3F0093p2Gz4XQE9xGZh329QUtwsLqiAlSXFZ9whf3lpluXExzjVJOXZSrs y45wXIsnKt5aNk5LfT8fm2MmZZkdIaCbIPJRqjaRhWo/9OjdA8l+qfbdE+hgZ8T2QgXBtDTU0A6e sEYcM8e6BBxbiUMvC6HL7OxBSJFgNsS2pnBhQK2IV79hbaRPKCujDcJN695A79drdVXry1dLvUOq pKBqSThOXPCCyrNtykpRV3J9OqU5TgW+T/Krx64wkSqjBWTOYcwarmLYxk+2YJGsFR27Y1rQ2N/8 VqK1GMJGG966t7jERVcrTtO+PNhyq0hMZhuPftioiaSzNOOv80kR9m8+MKwnC6K0k1cjMeVLOIjB 4rj4BFqsfIaRMZFhCsCQUqsdaaM1jnhrY3y3OciParvqUe9se8XCsebLzbNGleahwwyGE/aQO0QZ s/qJYbNamVv09S7eH0grAKZJUTkQYfP+O/IMqNy9ieQPaSor5mLXMS7iyTK10WJk2JziqU6o1HlS DeMYwTtE1az6kRyO6zpmmdst4IcWFAEjDjGyv3FW4ttNVLiNISoIA4+LGZl3QKPImTY2b8xvH0Ir e9Q4xxpj7e6J6dmbAhVF8Jx2FVEGYesBPrbq3Vjl10TrU2y4nb7rqzNlbiMv8wjDKtllzeooSCly naWSec08IQhylxTyf5pfky8gsC4Aq/u+Y8i+RHLRKYizft9ZWYnW5lZ77y7uhNcyux2qqYoySCu3 tcqtYxjyOa1dTacpbdYGqip8TSUAyHMzORwnjnGH1lHWXTei/wBuWor1EEYzww4cv4R0xeOH4BfE PijHqub5a5rkHMuXShimTq2DNmYFhqSSNQkoFNT40SLmd7Da5UcsuZOjoXRdRMTrNq7e9dWXAuMN BDZEgBn2Hl7o1O3+nVBS0CW7utT1WDPUTh7jjBRZr4C+DqNi8XeKvhxgq8l25IdTL5ByqBlNnU4I GaMu21JBddybrMczkxivdW0DXKpVRJEowIrVKktFcLmuSXlzUTljPHKPdZbbdTrV020hSUjxYSwE HTQfhhouCvFi6s8UzDJJfNA6ezyrkWbl468jsugAC+zNj1DHhPfW4JCqokdxBV1er4qkbsK8r2MI 1idtaqxpKlmSkmZnACg3cKGvLCWgtKpBKhLAzz7oXPh/jrkOT3b6uniS7qxJo8rHvM5pERCGFLnP kGUUZvaZvRrtdN3puVFXqoX2LfgnF0ZShyqWHLnpqKwkqzTLId8Np8fvDviTi0tZkWZb89zk4vmx A/HLJxatVIw5e2vjKE4SGR7+yskxSuc9i7Q6L0Dr7pUvmYMovUtA2gYAT5wYVlE4iHGYUtPCx6xn K0cl9H/0y2iEM1ySy2AhoxjI43N3OaZiaomqJrovQ5VU6hImkzIzEXG2CVkBQkDx+7n98U1eUFfS 5DNt4uZ2PYlVUSLTUwJKJYSi2bWgCCymyXtikVUZvaLsgMQb3N3K36FjFQXUlbmBBlF/pALAAnhG biyy7bIfkXVd2anEpXy6YjjxZMXIrCENrAX5HwyMfHZGkPIwIFahe6qPdpuaiVXKtHykERafp1LY kjMGL7s8zo8Lx6DJyacOsnSBnLGgHKqTH9v+eLCYB6r31BGZ9Wjnu1Xcqe/XpLiFCYOMDmaR19RC cop3IecqGpdHtgjPcfeSdiLDgtkGf91e4wwVSB3BYaGisRXb09Ecmn9Kp1EuoCBPST3QVprMoiSw U98CvzZ5UYvx/Q3lnyvGpcbDHqnyKGBCnNfCmSTaOjQY7gxiyplmec5yOAIO5o3orU9fULVXVKdW pQSBzg9TWtAKW0IK19kAtnuUZV5GkqFx+PccW8c2PwkyBJkX4OeZZHcIxY8ejiymsmYXCSORzTzT g+U5jGoIbF+pM33HvmnpaNxpjWqt/SoESH4xom3dhVFfXNP1ACKIDxJIM1T5cIM3xEx6ngchExzH q+PS4rxnx18enqIjCNjfcMyt0U5ytI9xpVoWBQkIYxnvMVTOc57lcmlHY9TU3lCqm6lRVjIjP4xN 6i26325Cbfbm3W2iUkqQQDMY58icIO2blkTDbVpxNs645C6Dn0je0eO9Go7tlGNFY9jtf6Xou7XR Pbp7cuaqAhtpShI/bvhCXaKu+U/l6ptl2il+sEq758D3GLFlZ3iuXRBVfI1azIQnaxjchr4x6XJa 12rXBKf4vZUqIiaORqt1VuiscmvTe3eqC6I8pemtQOGpMgYQ3NuX3bzoq9rvqZZGbaiVJPdhh8I1 v/YSgSat/FyVknj1yb7Oa1ArY18VNp48d8FUWCwx5TWCRyMRyq/XZ+nXw7Ls4fD6V/8AQCJkfrHt nL55RMPUiqLRtziVDegICRLwK4k5TEm9RxEckVndgzDKiSc2vT5zk8idOAKPJfMbVU6GmSHndPmI 9sFscAF3qqMYrW+jBtVURQb4qjPqoUkT4iNDol0FrQKGmUhwqHzAzi1qakjDnrFQQzAAxuoa6CjQ uC5WtGONtF21KVHNRERHOGJvqq6KvQt5SWzNRAEFBTVIaDDYUsTnh24xPIVpQY60h8imrVhcchDE vbKBBc4QGo4YxPaLe5jEYmi/1qiJ6JonVN4qcCejNQ7IN0bNO2kGpWlsp/mMogeV+XfGGPrLj46C zyayIMQQhx6OxwCoxriEaKzsBxwIwEjR7iIhNrvXXXq1T22oeIUpCgOcorV+4qCncAbcQ4kHGRnC 3uWOc3ZRk8i6jUdZigu7E+ZEWb8qUWUDtiQ8khEYN0wzdu5RtRHu9fVVVV9OWd5xWlAJPZC5cdz0 ixqmlKY9qy0+VHKkkridsgjOa52m5jDMeXVnoit2666ou1uvQxCXWCppBOBIPZE9LWNraCalEwtM 0qI4HIiJcesnw7WsucZuJ1Bc1rTshyIqq6C55CgO9smv0+OTeSONUVERdGoiemqLYpa40SSU4q1T MUqnbocX1Er1JInKJY/yw8sePorI9bR0+UxlYaXd5aAut3OCgARw19KwXeZjpEG15ZKpDTeRVQPq qKjfbdwUi2/7haUrlxMJl2orxRqCaameW1qAmlMxBpcSebXHVtRV0W4z68op8Otk2GUivZJSiCOM 0A1xYD3uDJHBupDHBGPeyQYhmo5Nr9Ugqbi4+rVSJK2hmU4yHOLlGKRprXc3EsOgfKsyM+Uov6o8 zMLs7GuBLt6rJrd1R9hbieO2Q4lmUDRuZAoa6JEdKZKfAiBb3EjlY/aqowu1XqpegFS+311JV0f5 uEUHr3b3HOhSOIW9/KDjj2QR1HzrT5bMDjuM1NuW82MdPqoFeOTExw5hFcEeS2WMNm1lE45ntUfe lNkCX+QjUT0W05cGaceMpCBkecQt0L9a6oNhRenikZjvgh8QxkmcfJj2c2kOVw647rGEV84U6GVX inlh3BXMrnSBqxRoNrXPc5urmar60nLxTOCTa0+yLKbDUpJLyVJkeIi0oWDY5Wz2RINNJua6Exa9 RQZEVKwbojTxDCA14AIyWTc1hEQaRUfuXc16qvVNNV1HJKSVtnlF9uippFtwAK7ZfbGK25J4x4Wu 48KkdxjDy2UZroYI+LRz2KwCxyjd2SkizgU8NsVqr8mZJcxq6q1Efo5r/i6WifMzNKo+MU7VI4Vr ZPTPGUUdkP42eLsmhzJVjYMxRtgeUT7RXhp7kYmyiq1ghsbFG05jwtqfzvMjGt1aiO9evzNG4nNy Q74rPJolj5BPujnK8+fG6D4z805jxTWWBJlPHwzCcxpZj4/xHNgWM2MxoXsG8iu7B0KNHbtXqxV0 RfRCtMhSXATiOcKt4ZbDZWyQJ8BFIcccGumcPZHzPJj3cYM+6TEH5MUwC42Sbjtc1sKotiq5y184 UO4VEI9B9xn1Jrp6HxSNV6AhbiUqRiBPMnlC5RM1NGpVVoUW1ZmWAA4mLbs85TMzDnSLyoDEpcdx 2gDfKE3yJ4K2vHCZHHBIaOOPvIFrGk3I5yN1RPXVQVdTVFudGtCtPOUPFpRSXOnUWXUKWBiAcoq/ mqvNkmG5DFo5ce7tp1GsERxsiAYpHKN3aeCcsgDwo9muj9w10+pFReorbdkIqhOSTOLd8tCVW+QI JlGhwznbP6rjy1qcij4flMqBYR6elv3Y82mmDqJMCzc9LDHK0QqZ9nFWGHsnA4A/VdY7nJr0Suam Xn06JDVKfthStvmadspcCiUjAdkMd/G3nvKnJvBPkFV2f9v30KsybkLj+pHaWFhWW0SJNwwFw+Ok mPCtK8kRIziLHRoAKw+1jl2Kqoobko2aPcNubBB1SPvjSdjXWpqrHVqSk6G3VhXYJDPlFT+Tmesr qDikOSYpCtHYzxvgw6yDXZFOdGLHgwEjQo+RSyU8IppKdtzZXxGjGiOTY9erNCyFV1bo/wDnD8YX 6qo/stRxKngR2jHEdghf/I2EB58iQv77zzLIOL17JETGsKpbKJQYBWNrI4AwgwKGsqD/ACZitarF LIkyZK6auKqqvR2mvDlnWG22JuKVgZcTlA6v241fmda6pKQkTKdWJAGUu2BLrfF6OzK7Woq4QKKh jFY2Fb3ckUi4tYzghapIMaYUKMVsh7tpHoNn/wBSadNqtyXToaVKCFS7oy1/ZNOq5gUTnSx/VBhY bw7xtw9Sy8hsKWmgSIAu5NzHICRUWINrmo9AWU5yRoJyIzdsjIpXaaNV3v0vLuN7uijTUawpZwVL 8YfKPbtnsiBWXlSS4kT1E4KPMQU3hn+QCltPIzifiTjqDItHZ5n+MYfIzm7EeLXR6m2nlrbEtBSH I08w0iPPM4JpLxAYREeg369Dq7Yb1LSLuFa6FLnM9h5GL9L6ntXCvp7JbmiGQ8nAfqSP1dwiE+bG QweKvyl822mOhGKv4z4SpIEPtiVUCaXSU49jmBUbXq4mRuVvtq4i667l6abDRecsXkzMzWD3yIMx C7vCucoN8VFwpk6gpmQl2pkfdFz/AIafBvOrKz5K/IZUcwcW8eVNbmeQ8V2VDkkS0nmuo94Onyrk G3yOxjCbDwaPXUViAleV6HFMmbmyHCCxXocv9M+q2IpGiVSkJDEwJ9NmWrdfXb3Up1pVM4ykPfxh k3Gf5Ao/P9zkGX+L1NxRzAL5kdtfU8q5hL4jzvEJcEMkUmFNp7qQfH5I4kpzO3IC64rZXbarX+jm PWxa6O2PBdStAyzI74M1u6HLiVJpgSdRy74aT4D+SvHfjjieWl8usl4S40sa90YmAki8hweYeaLy XcyLS25MsMgTCY13FKmTZQ8c1ShAIpSmIJzUjAAqMtFuHbVK+eqptSkpGIMwcIRL7aNyXAhVIHdK ziAMshM8fd98otjkfz9uPKiny/j7xVwDJD0tlTTKi35Yz+vnYxQPCcb47aGhhCFb2CHskIg5Nidu kQD3/wATHKjmhLv6hUlW95S3ty0nE8xDZtv0zqaOnTcrq6As5JnjPt9+Q45mIXw1JicZyYmL5BQ4 3jfJB3uBc0cjKY2Q29nGBVPnMsq2bGcrK2rnRmmKJrmBRwmLufr6dC+qmpT5l1QEscYa162R5dKS UZTlFnXmWY/Borf4+ZiPks19g4UWMePDfWVMWUSMldjUSWxtiE9dWMcXYN7yTGtc92qJr1RddbX8 pBMWWAYGW35nxfG34/kUiwpbCwtI8uFX2aSp5ksmjeNkaLZVXYOj5leUDUdHIVEQzUVuqK7T65Vj TpCZmUXmqJB8ZUAIirs4vIti77FUZLeZBYWLkJOPDkOiUIBAKtx3bezeyCWaMrka1Xl2h3Mc53or SBnn3lOyQk6e6C1OzShkqStKpHgYk+c+XvDfAOA5BdWXIGA4xDx2PXjfRnyKOW4l5POUo0rR10WZ LGkysJoWQNqORV9Xbe3otxqifrfpoSSoYmUVH66joUlyqWlCDgCTxPAdphMmZ/k34+yidOvg5ByB zHlhitAn2mKtHRihvQxB1MM0iMdwoMeQ0bVao3lMqejkc7Xr04zTUSFKqnUN6QZ6jygVTV1TUuyt 7anCoyTpE8TlKNrA8n/MTmDE3UWLY5WcFYoWeWRW5HdjLOzyCArYZ2S4UHXdCtGq4zxOI3aLuBRF VWqvWd3reNvpBOifbd/ymcajtnYu57yoCvS4x/mEo3WM8VpWXlTkWTWN3yZmNXXkfHybMpTrctar yx4gkpIUzvR6xGvaXa9qd1dFVXqvWK33dlwr31+X1SKsZcI3rb2waOzJQaxSVLSBieMFfx/HybJc no6CuqpkqccxyNaf+OOxTObHZKkHcu0YI7Hle97tfpT39tAlnoai8VwaBLjhOIH4w13quprXRF8o DaEJMjzHZz9kHNCronFMmbEycE3GG3p66YTPa6S/4t2eFHcKPAtthXnhChf8sTtGtVXouqa7utto 6RdmbTQOoLZUJzOEYncK8Xtan2E9XScgJxPauH99gpZwM1spYUIV0cEma5HoRFRO40sk3eYJvcRz RkUiqiatdouiXfLJeOsrBOecUWKw056XRlhlKJNV1c9zEF93CkkjTOHJkoRhkaddhhGaVyhlMI7U iaOa5F00VE1RbqEuPI1qJSse+B1U4ls+Bsqb4yGEecZ2bRYVjii3YEDZtjxmGaqfAWLHshT3uejE Ve8gwI7a9U+vREd7L1MmrugolUPUPQPDj8wP4QJVb7MatN36DHmAfmw1/KU/jKOd/GsTrASwWchU awRJ0SACQBZEhzjWD2mV8Re2xVMdXakKhNURE9OvdTcamoJTPjDJbrFbBKoIEwBF00WOEvCudG7w IkXc+YUYV+OTR7moNI0dzESU523RqLt0VV/TToNKofeLS/6YlDIuottPS6kS6mI/CKX8leC59tXQ 83qokkpYsZQ37BvRowQhtc4E9BjHLDEGxWo4q6KRWppomuqMluVSJmyfnSPjGaboVUutJcpvlJM/ dC8ZUGrVwQxTWCq8KvK6K9a5svYid9Zsku6YWI57dWtYRurfROjmmoUJM/LCEwdAUajIZwNvOVZD k1RY0qTDWvkMaiGitfDkpNcNXo+IJnaOEYnNaiPVe69U1V6r0ZsVOPMf3MLO5qgmnPl85RD+IuXX DNDwvJJr0t1iui0syWZHOuYwAEaCK8r3OT58YSaK9VRxGOTcquT1g3btcKSaqzjw5ql8Yv7O3fpI pLufHIBM+QwEG1jOa18wEIhZaPcQbUVyr6oRqIMnov8A5XsVv+zrLcJFAzEwe+NipX1EBZyUZju4 RYtfdwpCnA1Xo5HemuiJ6Iv0tXVVVF/foM/qkdOcoNNLQ9JC8o+8nxWjyWTjNgYMWNZR5JRil/Ga QUl4oUiXBj24kVv3GECVGXa131DUquGrXe4NncF2oXFIQT0ePdx+EQ3LbVprNLriAp0HAczwEftT xphprSfPqayXx/nI4kgFtOxOdIpbGVXzyNJIlwDRVYw0ee1mxJI2JIYzUZER3p1L/ru9U41NKV+3 /CUCHdi2SuVpCBTXA+wzi9eMeTeSeF4jqbFxOs8ZCMxWQixIVr8yb3CEAU8Nra61l2gEIq/Id8lr /Zyt/Wde7qOrbQ49UBKVDKeUTU+366wBTaG+q4MNcvm7Yt3FPyT80UMkdHkHAtpldVMrJMGre00/ HcecoyEVLCeF8ctpTTmxRoJsZYiA3M3Cc5xPRipLvbyzro66nb/m1kTPaOyF6ueuKagecoqhwKyK AZAdsoMHjbz8xPlGeGjz7Fsgw7EbPHGPYC8Spq6IVpJUIZKToFdGq7UrI7UKjXzg6I56aAc5vrK9 uroo0tV1M8qYGlBBUe6WMErfRUVUpKVUVSy7nrWkhOHAz5wwFvLFNh0aGKnhRbSuno1kOVTQgghq ORHbIjoGPARGMQMVWuciIhHa+rU6YWHah+nFQczHmu8sFGn5ROqnOxxgiNbya4Uy0IElfSDSI6Y+ XIQTWPmHK0hRuGUuxVUaNY1URNxFcxrLTudcSzhTrqXoJnwjnc/LV2co8pqSSxa6wtbXg+DTWMSA 48qCGbQXmRyowUJL0cQ+xBsIm1isfr9Lf6UldqPLLLPL8YWai3v1LQeRikn7oEjgam5Ag4Jk9HEy dKyjdmDEsqK0PDk4wYM+vAkr59JNa6PLZL7CNK5ybVZHRqtdr6U6i6ONgBj+uTh3wRt9gFQwpNYv QxLHtjXycKwCxtbOpkTJWGmhk3lnDAjsNnOGm97RS1IZ1WhirvGNXFjsZ6MQbU06arQ+p6kWb3/U I8M4WKu0s2mrDtnem2DNQBziGcl4PKoCxA4pcQbGXNC2UKFKSLKfIAxoVNJjWERva+NIYq7N2iL6 Kir1Uq7ZTD69OINUd6FV/bVJiocIwqXklVZ1wBBEobeDKd39rGox0OzG7Uqro7apfT91T/HoW+/K obHHARL0AapUstMMY/E9FWvx3ycp3OR7ablzPJL2jd/G4sfjSI3VNFXVFY1U/wBvQfd6tW5bYo8U p/GGv01Y/wD6vex/jX9wiqPKXG3yh8SiMAaLk3COG3AdqvaxZM6jm2sYaE1RFRyARi+nu5F0/Tq7 bl6K2sP/AIw/GFurZlb6b/KYFrgbDT3stJW9sqBDZMkkCkwcV8RUexr5BxvVEZFG1UVxHJt/f9+v t2W6+QyyZPLOlPYTgPjBTb9taUS+/wD0E4qP+EYk+6Ibzr50+N/DT7HHcDpq7l/PmNNEcevktNiO MlRNpBWWTbkfdladiq+PAXammndGvufsGwL69JV0fITwnx+3OFveXqdsiwTprQ0ipuPDIwoLkXlD knnfIGXk+6++Ist7qnDqWI+FSUI3aP0h48EaRozmOXUkkyEK5E1cVfVetattotljZDY09YDxK4k8 5/hlHOt93TuDczynVJU20o4IyCRylBSeJl9jHj75O8IZpy2c7YOB5ljuf3MvFXOyEc6BCQtmOmqz xmsHKvCFjNAo93ZEV/1Pa1FVRm4QmptDyG/lKgfcIKbJUbfe2n6v+oEmUNR5O8WOUPyRc8cp89cG Fs+KaDminxf71jvJoxfc8XqaWuoK1gxX9QjosiPkn9thnNYqPexHuG0jmt9aFpH7fQt90Od4pn77 cnHUq0thJx9kF3w/4Sc04f4q8n+OmR8lQU4zybnHDuRLuJxxaDtW8hxKbArLG5lHAzKtsy158Nnk kxTTwhH3TzIzRm0aJWKU6gqMoH2OzPsUTk3zKZ4wbXjb4ScJMpo9DH4wl15oEd0YUCBGUrDTHqRU 7cscZ6PMZ6KriuZqia6fsqRuGmX1fr5Q3W2hoiR0JTg08T/Htwnny2VMIJsZigZNj3mS00iptlhH Gww/jwSkivgzWhlCUbzf+p9SMTTRegFPQ0YcLq5BqGB9K2EJS3i7y74NvjLCYnDtDScV4WtnOx6j rD7r22mQkPKON2kmUeRFFGsAieF+rRtG9GKiaronQmucoNSjRy1oxVDHRodKE+exCsE/liZThXPn x5teNnCmWUcPO6hM5zSmg6y7ODksSqFj8pSEbX18qXBGW4s4w3OE4y72iQaqNGucRRp5t1y82ksZ 8DHq5+Wtg8wtIKBjLmO32wnjlX8xNRZSUJw3wBS2EusJIr6HKsojWFtKpxlKhZUmlgDltPNs7CUx rG9p72tiN7aDdq5GM9HU22nMqmU+2EivvdbVGduY8PYIjVD+T3y8PBd9greOKECyXRKKFjlEGRN+ baAak6bJTGYCWaT4LWv2O3IsYj9U/o1UTcN02SmKssJ9kE7JTbmrk6fLnHsiCRrjy1zbHrIOTc4W lGW9mLYXlzaTZky7HFQ4XIwBHSJDKxI7BK9qNkCYptHm0c5U6R7h6lUNKvp0zYWJTn+EO9p9P7xW tl6rJZOojT2c40uMeNWIZDaY03IpWQZdjIH31g2RfSZLZWT25iRJdpfuaUx7IbJh5TWulFMhpfZb sa0bUc9TrPUm4vgoYmz/AIsvZDxbvTWhLgNwk+kD5Tjjzg9uPMAw7DI4RYziVHQtXaNpYkIazXCR NzWvsSbpyo567l1Iqf4a+vSDc73eLgsldQooOYnmP+EazZdrbft7QDVOkOAYGXHhF8Y4CZKKMiKF O8WROK4n9KNKZzhKR/8AxowLWtRVTVdvr0F4w0MDoZxYBCDp4ltkl/Pr6yorBMSbOkPZHjxYNfE+ fJO4ir6DI6c3Z/xue1yI1VT1gNI7cKhDFv8A6swFyiRy5t0DTlRcD9LNEVB4w8nc8c+8+uzrh+pf E4fwJ60hXWFdLfMyIcx3xZU+K97xgbJOxqKjFc1wozl19XemyWnbrFmpkOsj/qCgD2zjFrpuB7cN epD7um3t4SnhI4w+GTMrLyEGqymhnS3GEMNrXWZFfLhR3NTuMGGcrGSIEf8Arb23apuVU1VU6PvL VVNaK2fmwBKechC25RPUT/Vs7wU0VE+E4GeEzLjAnZzT5BxGT79iSFusEnkkJ8R7HuZBASTtC5dT sR5wau2ao3RrUT16olYp8BDIzUU9fThloDz4Hilz4xmYpyfOuYbkQ8iQ6CIZnwpkYMYsJXTPjmjI sdVBIQTXMcwLnDf9W5u5iI5YfMVU5x5/tp+WwxizR5nlg1NXpFegTlQj5fxFcdYjCBMMaF3bGSFj Mcmuuiq3/HqcXGq6Rp+nw+b2gx5O26aYf14znp9hhS1agqaeU4QQgrHllOGJcFRZ8YmveA084XaF FMRhe+giNUbdyvRrlbp0WNJJRIVLEwOpHnRSyAOX4RZVbJi2ModdIuqJllaFBIJDpk1MCAMfZjDj lWY4ZSHON5kJqrVaRz101br8BSydIxVz4xCwy5ULOuejlFkTaUUius6tzYpIU5EiMBLaQbo0dw0H Iej5JHDK4GjlQjl+rXRE069IcbRNYACjxwjw6hTSy2samzhI5CEv+WfCgOE7uROJOnrUZE10+nky GCWWQpXEVkMYkQbIUVjmrtR21yp6oip0y2WoK5AkmMw3Gy4l76adKOMsIVRmny7QxCGnva0jO61z h6jQr9yagad6tciI3RxP39l6cKYCeoDxRn9wS6cCTKBwvUcrdkeQjLGKYZ66Y0K/IcQZGEE5hHMV yNc5EVfXVNvTFROhNKtlWKVcIWatpXmEPJMinj3QUXE/JI7uBFgzT9m6rlUUljnbEmtRy7jCVUY5 Nuvqieie/wCvWRbnsbjK1PUrYSgiZkJYxrO2NwdUIp6h1RcGGJnBa0F//qGEUrWqgAu03pqiI5zS O0T3+puir+vWdeNKVNrEjzjV6VwBYcSokEZTgh6qSOyrYhUc3/TzYEpj00VWtHJYN+xf6kR4jruR PVU9Oky6khSgnI/GG2hWhxSSsTIIkeRieyqwFt8XbJJBsIbnGq7cCt+TCmO0Y7duRUNEP/6wSNcM zU0VNdrkWV1Bab6Kz9KXy8PdBmotiapzrTBe5nP3xv6GaSZJfTXEYUHJowiEQYtVhXkMTtiWlKZ7 kccLE9DR/U0Qi7X7h6O6WLrTNLR1WANPIcILULimwKao8QGAJ/jFr0BDM0AbewZW7dyqqtVjtU0T TVNq7f0/VOkS7v8AWQEkSKARB6jY8uslJmlZnLuicrQinM0ksYcJPV7CMaVCoqaauY7+ty/4qi/4 p0hGtuFBViptilJqkYiROXH4Qw+Wo6ynLFf/AOXVn+HxjaYha55w1LSRg6gs8fu7mBJuqPIZc6U3 H4ziqlhaY69khVcsRpHEZCJq16KrUcnXRHph65UqyLTuhxSCCBMn2cYyTd3pzWURNwsKA+g4yIn8 IJrj3KW57f2uWYdll7Aw9XhJf38oVVIyDLVixhxz4/jVVIAkylr7M5kbsQrTOM1zBjRykOvT1Nd6 d0inta+qFfqBnn2xmAs5qWzWXE9PScUnAe6Fj+cHMfFYueuGa+yh1+AS4OM21V9pmXcWTY1kYMxx Xpk+ydIhYzYuHMc5sYiOeJrv5d5F9Gtvb91cpUvklU+JMz9hGe3rddpoqxdE0AEol8owxEVFwZTY 15dm5br+PrzIsNHgwqGUzMiunsxS5Iv3hZleMbRMBkkwLHopIwXpIE1d21vRdmmTakodrmm1E5Eg GUuMBuuvc6FU9A64308TIkTBwjRZDwNnmFidXPjx7gUoZCwshsaqZ9uOKaq/FJEFIbHKivjgI0Qp G1z9dUY5NFWSsuFLVgLTp0oGUeGNsVtM2ttRUVqGfGKioaa6wr/qVRU5PcCsdbGwgZK1RrB3vC0j KycMcogpAIY0e2P9SP2K0jG6ovQtyu1jS2ohPADKPCLQ9SHU4PHzi9+NuLi2ylrzBOKPckip3Ir3 QpA2OGZ7Xjcn095nyG+nqmq6a+69B6qvaSwFGXVC5Th1ttCqoWSB4ul+Eefj15C8IeCXLHlBw/yj Z56n3PLbS0j5BExr7/FGmS4NAjCSxHVyFmi+OyWPe/sP1RHfv0Yudkr75UU1fRIBS2wkA8QoTgLt rd1u2mK6zXAnqOuKWRzScAD2YGBE8mPya+PBBcFpj8HOM3kcWYLx9Q3sF1CShrrmzxKI0E6qDZ3L 2OSomtjoFT9hxUEZ6oNzkROj1p2JdqlZ80oNoUZkzxJ54YmEO6+qVpp21mnTrKVkBMhJI7OAhPXK Hl1yPyvIJjdPHTEOPJslWBwnFJMtC2MaSdrAiyO4RB2t+57tEUb+1GV/sBHInWj0e0rZbG0u1ASt 5OIUoAmfMcvv44RmdZ6kXm7umnoFOtML8JCCQJHDGXZDd/Bz/wCPd5IeS9dj/IfNkz/9bOMrYAbG HWX9YW65RyKuO8h4ciuwgb68eOxpcV7NhrWSFzmuR6RXN9OhF33S3RKLNP43eY+2P2xMWrTsI1rg ramSXP5jn746wfF//wCPP4R4HUQqg+H5XmevY+83WbZVIimkH0FqJ9XiQaWMu/XUUd5C7Ecmi+vQ 6iRXXVxNS4pYSrGUz90Ga1NDZkKQdLjqcJmRJPOcXZnPiH+OrBr6Divi54uYLlubYjZip8u5bsMy uKHhHjewGjVLW5HllhIuq7kbklzjNYzHqWJZSBOI1Znba3tEZ7vSNC1hhgguGU8ePbAGyP19ZcfO hpIp2/8ADMnjhPIcye3LAjO5K8OMs4aw6j5Wz6jic2hu711jFx2kxw+O4/xnlU5Y1bg54/H8V7LD KGS4pnilXd/PI4WwYVhBG5GuXbrRV1HQtLZmpeGHCUN+39xWWsuztueJS7IyE8DgZjvH2PAffG3C ufwsOg5R5D3TWydANrsWrnx2mgRSq4kSuqK2OCPX1MJXuYMYo4GNR70bsRV1dP8AulcmjCEsoDss SAJwRRRUCapRQ4oNE5cIkWZcrQcW46t4kDj+twoUyJNrCYvQZNU2mcfIVncr0nWFSSXPIazjDcZI dcM0xyOVqvaxd3SpX1IW0UVKypw8SZmGa2W91p8OoR4AeAkPdEs46o4/EHFd1kOWWNGF8amLcXaY +6TCphze2kkMOtiuY6Y+SKKQTBkc1Bua9V7SruXpMXWN0ji0uLmgDInnjDk2yaqoSlLU8RiB2cTy hVHlR+S67yiAHj/x+GWmaMDA5dlssY3gehUBIbCjH1ek2awgNkgbWoJGq5vs7rPNwbtoaOaKbSFq mFS498aBatouOnqPzUMCmeSe4Ze3PthM9rhkfIbGdcZCEWR2to/v2VxdRxTJ9gVSIX+dxmF9EKiK jddjVT06yur3VXl+dI862Cf0qI+6G8bWoFtzqmWnJfzJB++PP+wcViDGUeK0nyBo9gitrYjSgQn/ ADFEVAI4e/X10VNepGr/AHR3+pUvHvUTHtvb9qZ/pUrKe5CYk1bCpcarZNpZfCpamCHunf2xQgDj 67WNcgWNVEO7RGI1NxV9G6r14dq6u5uBAUsmcszMmDVMxRWtuaEoCjjgBHrGjT81QU61hSKfGRlC 6sxyUPtz7V4Xoo7PJAKqNDGJt3R6/TY1VQh0UiNantwN06emkgr4nMez8T7u37TuLq6jUoeDKUXH RqBmQMJ31219CETEc3Y3fZT1d6eiaPYyt2+39K/t0KeeLngnMTg9RNpZqyqQA0xcUS7jjRW6jXaN zmIip7tTRVT9Edr6J7dRJHiA4Tg35hI+wizaKwDFiEmyTMjw4UUbZEpUCGPHiRBK40iQ5xO2wIUc riOdo3RPfq+ltx5zosJ1LiZdXSNN9aoICPdAOLk3Inmzy4fiTj5ZlfxxRXUm5tpzu+oLwILA6JcW yRRq81NGjMRkQDUboxe4quXTrXLDtmntVA1cnQkVTiJnDGcYhuTdjm5L8bZRg+QpV6DL5VAc46P/ ABtxLE+JeO67BsYp44hVFYCPPG9pIJZUp8dpVkTF7ThFNYKrnD+pXKNWOX+rq+bmVlXh8QMgeXdF W5WNKHkNU/8ASfTqmMhLDhl290X9ExpM9riWRbR1UeGw0KKhXyAmZKGikA5zpQlVCr22jfq5zX/1 aarp0TpGE1LZeWZvDic4Dv1y9sPChS2XNf6gJmR7YgMO8ppdZMxTJKGPNmJMJW3MR8kTeyR4SPV0 h7WuYIm1GlY8SI5GbtET11poS2l0pdAPDGLr9vdpGhdaNRC1AEgdsvwzisb2tr+O3rLmiqrWmIAL fjXgyslRIAiMR5XSRChx7mJAedGtaiKVrdrlc5VXqitldP4gSYPdViuGCUod5gSM4lo5FaOoPdkr qVcdPBZaglrZ2Y4LYY1ZIftg9hGHDo1Xable1y6f0+vXsOI6BdmetL5eGYGXxjypFX1hThX0p4q/ VkTn8OUjCcsIjS7WYWwyhkWQNZcxIVe5iI6UZ5SHM47FYQcYcs6qrt5Fe5XKv6+hRTOJ8Riq7caN lkIpJKw4/wAIvAuIUlgIcgkaPDVhmihPgJFilgIM21HNkozQbHIxG6MYrU0RE068LYATq1GKdLW1 IOoNoke+N7MSxp453hys8crWlCKXZwg2MgqOe3UsZGoF0RjWps7jf5ET1RU6qzM5DGLpDzquqtKZ QNXOPGlxzbg0rHLxtJY2jO1Jx2X8KxAaNJYQ6KvyfmyXlcjiIqKrV/y9+jNvqHaOS0gGXOF+8UdH WtLbOD5EkylnCAeRMOyHDbu1xnJql7bClmHBORpztQ7G/wAYpEZCoBnac7R21v0ovv1oFvqy6z1T KcYhdKYsVnl3wUt84HzKqhCI+wFEOCYuwSN7w2ke76XMGwfcXaRR/V9LFRW9FWKgpVqhbrWUJmG5 kcJxXQK+bAsY9iH5CTmGVzXgJu2ORE0a3RPVqLruRfdddeiqlMV7BpXkpxE58YAMmponxWoUZgyl wwguuPM8S+YJCbY1tA0j2EV7f+aJRt7cyI5VRxYhHtVFXT6CasVdU6xTdlletyyptM2CrONz2luA XFsNkjzATOXCUGBhWQkJA7Q3I97NXMRXo1N7GveNFbr7b1T/AHJ1jV+LbJmDNUa/blq0BS5A9kXZ ByMx3AORjGPJ2/b21T0eiIxdf6v36z241JPKG6iUtRBUTFruiw7+CEUjuCkRzRp0CfFd2rCslBMg vmQJPq6ORrHojvdrkTRyKn09LIuamFqQrFJ5wyGmQ+2k5Klwie43MsDSA0t6jWW+5za2wCJwa7IB C1V/a0arINwxqK+THRHL6o9iOa5UYBunSeQXWZSOfZBCjTpIS6TPhF50W0Teyf6iJomrkT6mr/Tt 0c9Ecie/1Kn7KvWaXRAJKG1qQ5PMfGG6ibSgBxaQtvkcseMTgMNpFXc1FbtVqNVEX+rT1/dFTped QgDETc/m4wXpJoWVJPgP6eEUxydxbl06rubbiDNJvHucTYEgTZ8Qzkp7hrtz3guIbBvZHlPGisHZ BYk2Omio9dOtt9JvW9ey7ii23ZCXqUkArcnqAyw4RknqR6ZP7gol1FrdU05InSiUoHDhrhnAX28u i5A40xPJeSY1vEk3E3ko0bILO6jTTVsSDApKYrCiuhXkkZ1Q0UZTuEjkkK4Td7f6AWre9Fu23N1m 3alPlVjBMxqBGCvZPKORHNiVlnrTSX1qbgPznjPLHuhrWF5Tx7cZDXca4xjmFY5a088U2qxKpbTY 3xvWooogyjIKmN2JYBR3sKRkUL45pDka9pneo/1ReQEGlrC6pY5ykO6HOk2kzb0oq6ZTSW3MJJOJ ljjFo5+3D2SJki5JQW0YVA0M+wmTY0WDHEM6wiJArWBI0sacRxmm7ZGu2tEikRyu7a51nFOaafWd WGOUMDqKZlSQ6UaR8YUHz5whdXdvIyPg6smXlM2waR1FMc8uRMdJAopBsf7BAkfWuI0quC8DzjcJ UR2xd3TBb2kiXm1EHshIvS11DxQwkaOcRbh7l6IKXPHfQUjpjEYcVUcLY58xSpC0I1yEIwg+0qrr 7OT16B11C8t/oNTLJXOfHOCtlrWaZhTy5dVKZS4YYQsXzDbUZrzvyhkE2GuOHubWufW36LJl095I ZR1ccUW6iONKPXTit2IMwG6NYP8AlEo/5Ga9YnnqKjQ1rCQBxjCdxMNV9/drSiZUjTIc5n84V7yj x7Y4/LdDyOnPEbJYR0YxRsfCnCexpWSK2YLuxZ0Z43IqOY5f8unSlua3SltTgOPCMuuVlcpQsP0r jaFKwUpJAPZMw7j/AOOn4NYpz3zxyLzHa4NGzcfj1HxWRiGNHrR2NaufZfIuFr8luhHa6EweO1lI Z0JpUVj5hEfo5RJtFbrVd6ppLdComeBxOX2/CGTY9NtulKnbkSkgT4cO+Ow7PfJ7x14Gyi3x3nPl Cu4/scXENk6vmEuI7Mnmsa48yvi3NNVXc0YKxyjC6MILXyXERWlenqi3ZNvVHnw5cVg45HKHW8XH q0RNrCvJy+b9QGHsiucc/J9wV5f8mce+MvAeZkwzHsmsH1swESDNPkPK9i90VIOL1psdPKlY5xhB ZImWOSSTmhWFlFhfbxqNZJ1dpLqWGVdCklPI8h3RmCmcDWVC1KSJqAPGXPtwhz/GPjHx7xwlPY2Q W5jk1DHSFRzbKBWw6XFAtY1Ur8DxGqBHxzD64TnqiNiBaVztznkc5yr1borMtE3FqUpBMzOWBHKA Vw3VUvp6FMAyiUpImCvtUeJ/DCKi8uPJXFeM7DDeHhfCvuSuSJvzG40j3yX4xiNOAtibI7aBHR8n 4x7CGIMYD3BbJV5CqRowbnUd0XegRTin1APplKWft+34Qw+nliqqy5fuRam0NU1SwJIlIHjLicJH DEzAU3zivLNrOlKyyqKm/v48yuxcR7aTNyW0OxCEgVuONrIC1lRNK8Suf8dr1EzbuUi69Zo9cnwd SF+GRje2bXTlMltjVOMXPMx4U8QMIiTs4nRZXI8XHdwpbSifMt5yOiAnxd0YSpFmT1TXsIJDLFa1 jnKjna5nd7sppJqKpYSscAcI0K20TrxDLbY6WU5EHLMfgcoUjzt5XcpeRDpseTNscI48MxRwsOhF SDJtoejWAJbNg9pY0UI2qghf81RqiPVE9ExndG+UJCjTqBfOEpmUaltvaoAAWn6Ix1HM98CKOIOL /p4whiEJEGEA2tGJjU10RGMRET191TTX9dV9esz671ao1VQozVw4Q3OtJp1lloYCMtRua1qImhl+ rbudtRP8tf36nSpPyiWMRBBUoBR8PGPcixoQWnnrq0jkGELGKWTJkORe1GiCZq4xiOTTT0anu5zU TXqdDikZR4eR08WxONIbFz3VrAs8hI5WV7PmVuPBkK+nqCvVezLkM7bUsLtiN0cVdBB1RBoi+qkq e5qbQWglInx4/b74pLt/VUHCpXdhEwgxCOO1jCo4Subt1/8AK1dUT0+nRE9Pb/x9eoHH1NqKQZg4 4wXpmkpksCShh2RLokdojW517bl+TEhp9KLokKEHeiei+jXv1/zevUDanFrw9sXklOrUrAyjNrwk nSHq3VWEIAbWo5rUc5SqpBKr3NY1qtZ7qqJ+69EWWg6oNtzLpMh3mJQQj6lRJLAxJ4yGcDXyLn13 zjnMTx74jsFFWOniDleQxTPbEtHpI7ZYI5StYB+P1pnp33ueiSTMRG6tb67LtHazdFK4Vky+MdJA l+cYpvjd71XVm1WeRpCZa8dXww+EOx8V/H+i8dMRHh5IkeZOdss7DM40lQTLSURzXleQo3FkjrAS EUThkag2vXds7fqpW6LqKmqWpfgptWAGQEe9v0tPabapCB1K14TWpUphR5SgtMFj4lGsZqYcKNUP hRFr7jDpMmcoZaI0pgmdEfLBBjkM1m8MuMPa9qaNf6uakClNKZkwASM5wXpap5COjUYKB8CuI59n sIgg8aM8EEpqzIyIEkt7zifHZLREksGgotrDkPcsdYw2KjCD0Y5iarp79Xrctthsr1Eucjl7YGXZ RfV/cNIKR+viP8p5HCYivOQ3Vw5X3GPJLEumK5mtLtkwZMByOLHly4GxqGcAjHqwjXqQLnatf6Ii ValQLhcyMWrWl9I8ADjUslZD3RqsGy6HkrJGM5SSrk1bQt7AZ0t6ukEcNyQzoGQid4btyDI4aqzY mqru9eqVJVOrVpdAIBi7c7cqmpU1dANTysCDl8Me6Pcb3RTSMYkGFY4naGFX18VKwQ7XHpMZyGlU z5TXIE9XPCHso9yK1ozL66oidFwunmU6E6pZwNUzc5Jz83npx0/KT90LAx5saE0Nc/slU8o8d/8A 6REe4hZZjSFV24EADtdxXue5Vb9bkROrahie+F0tssFKBqKiBEltc4q6hWfC0mvjuC0J5W/4pwiV VkyBsYQZTRUc9O3qmjlVFRFTrysTTIZxfbU+2eEQn71LtJUl8m2Md1o7YwfdYA21Fc98f60/0Yd3 /N1009Gpr1CywQua8okqKqp0BLcu2J7jUsoyu2KEZSAQb299Wblanba2J3ke5jmi9V+l2v8Ajr1f UB0ilPzywgaltzrpfV8wM+cL488+GsZsMdkcpxjtjTqwgYVoMQnx4tgsrQMYCPMu6RJcZNERrEVy /oq9HrTVhSOgJ9T4Qo7qtRqEl9WkHvhOh8dWSSK9TiU8trkdGcmrIUVd+u17Ec18pBNXuk9lXa1P b1OtrU2ZK4cozAUi1rKcMDKI7a4f8JzHRGjJDjK6S2aQbhknS3KrAK56aPUQU3asRNPRF/Xq4ioU FhbZxjw9bTpkqRbjSMH9tLEs60qjvI5HsCFwxhbKccrWHjHcidkcCT9L1RdNpER36LrcfYRdmDT1 kpZjvgaw7UWaqFTRHEGRH+HjBX8WZOGziDcg3Q5bH9mZXyURsmFJGLUwTonpomqKj01a5rkVFXXr m3fm3Hrc6txaQUEGUseco6M2jfWb1SpSgkPJlOeGXKCsqCjLHiPa1GqiK1dPVNV26fonXP8AdNbC dSyJdkatb1gkCRi+qBWKMWqpp23MX/NNrl0/w+n/AH9Z1capRJKZ8YcqAaiNWUW1WujyYZI8hiFG 4jXM11Rw3sRHjKJ6LqwwlXVjk9ndK6rs8yShZOlUNCKRh1OofMIsalJJY0YJhPkt12gsn6IUr1Rq sizdv8Y5qMdq540QRtEcujkXofUOU7qS4Jl2JmzUNKAVLoCLLrzFR2hGq1URG6Kmnt79BKoFpOpW Ag1TKCsIkatTtNRqbh6I1URE13Jo5qqifom3XX9F6EOvB/x1aEpXzEWBSpbwQ4op7YrXOOOqvLxC kgkT6LJIMeWClyiikDhZLSfNE4Ml9PZKApBNMJzmmE7cEqO/pa9qP6bdn79u+za9uppH3PJavkmZ Z44Thf3Ds227no1076QHtOCgMZwv1mF8l4byzjtVm2Q2BKQhRwcaysKCWokUIYkuTfwzqdiEhzmR 45DlYusqXKeNgU2d14/6J7H9Wds74s6UJKE3NhIKwsaSqeA0/wAxnPCONr56e7h2xelJW6tdtcUQ gAk6ZYmfKHG8Y0FJjNRFqs9mJcxb+2DYQ8zJXx7U0OqbDaGrrbu7ra4EiRUxTnJ2IxCNBE7r+yPb 00Jvn1AjoFtE8CoSJ/y84Lr2qp2lNSHpupTMCfERh26NnX9daYKwCkhCmY3XPMeoLSZTSFZMI23p 6aIZVozxDxGBVDsOkcpXb2av3dEmqhqq+eYgDX0jlI1JIBd94hIuCVkomc8hVlg8p5jLeYlgb+N5 GSg3kkckhdrWCVHnK/VzWoxfdEROvaXhTPhL5E+GM8IDholohAVqIxllPjDNPAf8XvEHlDlXJHOv N87KZ+IU2bQcJx/jnGAsLPzKziUsGSO1lZDBU76ukacqhMMPbIRY70IVg/6tCtdlTdWA6tZDk5CU 5S7+cZfuOrqbJXtOUgbUtKtapkYCfxPZ8YFD8lniB4x4Tk2C+LHjbbRucvISfkeWXeZcROvYGQJx TxWKojjrVvrzGqakrKPIKzIZyPRjD/OQWiKjmbhllctrO33fMuOqUD4QJzz93vhgv+9an1GpWLAx RstU7LYWpwJ0FS0iRlmZGeXZnHt+Mji7yE/GfzdZck8G2zeXMTz/ABerpPIHgq3BIqjyQVlkWWg8 XvAtkQsnyHDDkKWvnwh/NGKUVCwXCe5XX2NyU5RJwkoly4Rm9bsuoa/pyC54Y8ftgeyOjMfLPhlz l96yrNb7OOHshySWeVlGKciYlFyKEc8kLIxhkRke+oLKC8ejBq4DTIzaiiGqKiDjcbU691A4+Ez4 pMWGXNzUlN5IMsKp5YyVL3A/nETxTzc/FJ4bXcv+ypWQZtnkGCSMg+KOCYkBsZpnKD4jrSFj+E0A 5J1a5EU00iqxHaIiIqKyUd7sdGnquOrI4TGPeROFi4WXcla50mmkhgngo5e78vbFe8k/mL8l+cKq yqvD7xwvONqgyfHLzBy8yNeT4cYhowGTKShgxpeIxpw0mtI1DSbZzGr/AMjcnQa7+oQANLaiVahm RkfuhlsXpNWVIFRdAdIOSMBLtOfxE+MYnF/DOYceDuc45Jyn+7+QcrLHyHk7lbPZtpYXzEG5X/Fb aS5kVIvZGRgh1wiKLauiNa1NEzd16tqqnr1ysSZ5xutrtFHaKEUtKGwoCQSJD3AQMHNfmpQ8PS7a j43G/IcvjK5mOlWFHQJ7G3SZGS5DElmlNoqmphgV6SQia5HGaNzlarl6V937rpbRTSbXJwCGbbVm FbVHzSCUHlCssyzDNOUskdmvJF0TIshcVXQAEX/pdOzRGI2IBqJ35TxMRSnJq5yp6aJ1y1uLflZd 1lNIpWmfHCNxtW200yPrhOvhLGNSkggX6lVXrvXR3qrlVf8ANddV6U2ddS51agkmDyC7TNdBoAAR jLELOI5AKi73avc317aa+muns709ujSn0oQlAyiEU6nCVmWrjH7axx0o4pVGWXJkL2YcIPrLszj9 XIJrvpCES/8AMK/QQ/dy/p1Yp1ErCzIIEVn25IKEgayMI8YEKQaYKdZkESxI1wdBarDrIypudErd V1e1XLoQ7/5DPRVX6UanV/zLWWMQMtLAk5Eilu2I/amq7mDRV09URrU0Vf1b6a/t1A06Ss8pxaCU 8oyq8kUDw95EVdf09/0/RP06tKfT1AhXzSj8SECfCPN19DSKTcu1JcydLIrV+vYSSRgU99ytGBqa 6fp/l0RpGzr4EqEsOcQKdSsTEwE4meGAgWOWeT8kvnP4x4qFImXc2SkS5PFc5xSMeN/yKaI8a7kJ 8b6pZx6tEJNuu5eth2bthkNqra4BKkjUmfEjERmm6t1OPHyFuKlavCqXI4GCa8dOMIOFUlXHpXRT 38lkORdnkCQTpdqI7CTKuFLMEhPiVe3Z2lVrn7kcnv08Iq1ueESCYRxQt0J6iwS8PtnDtsNtq/Ls MjWkd/xchra8cd7JRFGeO+Eowq2Wio9zQmejRq5qOQjBoj/RdUE1dSlSiz/KZQ4W1s1LKHk/OoTM RW9MWVLWRTCWsuaIrAMcFXNeSU5O6atZoitJSytXdsaaO1VHIRNq6h0oeZfAakW1Z4wwstIfYWXs HUGQiTYnzPBHJI2bMHXXMZ0ctjEmSClB9xVu1JBWoRz40aQvceIo3uYikcMiaLr0UUzpT5ngM4GB SHT5R6ZB4y5R+ZjyO2qkh7e9rVOMgEY8fxwxCxxEUcZXKXa0pXuRROXRxFVNU6HuOKcPhygtSrZp UaW/uitbPKYeUyGT8cshNKIjxSwlkvjzwSROashYhH9lzSNft/0uv1JqiMYvoszjRZExKLgrGvJp YBmsGZ5RI/7ry4Z0H9yCNp4rid10RHPkKMTQ9wapJeo5g9uqgVzCqRNmiuVEWmHl9Qnsg4o0hYTc 5jqASlhP5SnL25wFdzmkWNvipXHgRJMlw0kPGcp5BtHveSUxkdpSBRyMVjNV1J9Tmrp0+GnxOAzj GGq1p5rqqElARC3ZakgjWlFOcxVcxp5sWSV8uTGUyoLubJBZDhNTcmqMdq7RV1VFTz5biRhEfng9 4gQDynG9p7+OSU5j++awJHHG74K+UBWnejTbXteAg2s1VN253qvprr1GtsIylOJ23Cuc8olUG+ro El4pZHubHkMOWUQbzPKcbf4w9zc9vaGdybWtXTVNNeo1BQSSAYmQ622sKURIQubzS5hnZ1dQcOjs sIlJQp90lgdEeFsuxKzsgmSmIur95Wqo9PVjvbRfXpptNKlLYfAxjOtz3BdU8WWjJMArX1dqOU/u /wAMIcpyTCuibFa8jQq1h3bk7QWa+g2+7vTogTMkwmMpKVEHOcbzIx1ga8gCkEMjRKaOowF7YYhG Pcjy99VVHPVPTb7KvUzRGGOM4lfI0dsDtIrAV8p0jdMjtEgRo8sYklDSS/8ALccbHO3kVhETY1Pq 9fbooElaQEkAgzhddWlt0qWJpIlG3iZxJqress6GPKlSwuIK3hzGtipbU8PY4pWINTEHOjEI7so5 rdV+lV09UGXews3eicaeAKy2oDvIMoIWi91Fpq23WiQ0FgnunjDAcByWLd0sSfFL3IshonidojXe qavaREVUYQL12OT90164j3xt9yy1hYdnpjrjat5ZvVH125YjOCcxiS1wRqqrtRU/VddHJo5NdPfr E7qJOLllMxotumEpnnIxbdPIRRF27voViprqq6roi/onoiJ0kVif1Q30pGn3RcFEVr4zhvTe142j I12qo8aIv0vT0103e/v6J0v+fDFSNY8Ai62guL0xOqwrgkHHlopIZRN+LY7tUEVSIxIk5qfysVWa IF6ateurF0dtXq5Wt+fZC2j7I9LUWzITziasG8LVYqu1TT/+ERddf06U6hxaR4gQBBgEKyj3LGar N7U0crPRGrorfTRUb+rUVffqgp1b7YaTmDFlhXQPVVkeERa/x+qyeGatt4YJYjtTuDKNqscVjVaE 67tNkkCrqwjVR7HeqKi9E7bfbtt6qar6Z1aXmlTSAcFHkZRTuFBabs0piobBdcEkmWR5xh4pnmWc SPl41YR4Vpx1fDjwLOylwB2VvSDcaQbfKb9DZdasUCMGiL3EeVznPGqovXcfpn65s7sYZo91hDVw TJLZJABVwmTKOed1bBuNjW460pS2VYgJmZD2RLTf29jOQLlFjlNgDjKQYVuGpsoxRpVglvNAgrVT wisL+YAY4SulBYjnte5iuKqqnXQjD6qxHUpjNs8RiPflGbdJtC+nUSLnI5+7OE0MxvyfFm/JlNhn jrlnJM25tLyNxtkVQFsXHLqjPdSki22Q2km0iSIkODUKhCElpHc8zH73/quiClsLlM266R1QhM8e MsYxxVduGiq6ijSglK3V6cCZAky+EMD8b/GH8qOGcJRPHfF/IPj3gbjLmI8q95cyPEjgtOZMbtBz L0dpgfHFxFcgjRLOrtQxz2ikAOEaIuwpB7WvYqPdNDa7aqlo0lU1Ezl2QtK2Xdqq4de5uA6hPPIH h/CCA4e8VOIfEnHbPFcWhsk3l1MJM5B5Lnkfc51lM+YGTLj1+QZyjHmnOmvMhix2bGPc5iqPav0r 1RUVV4V1CVaSZyhxpqCjsaZo06yJEiUWPFkWF+09nV4/Y2uNzYVcKmy47DUsC4lTWTxzoMBKqVFf j46WHITRQmQq9ze85DqoXWGLc4nEzkI/PP07ySTLVIwXnHWCXOfUUONlUGgvY8upBClZFk2Nx4Eq RXvixYUiJFqHl+4XspAjUb50woW7WOdor9eo6uobYmAJeyIqO2IeGoiaY9LzjHxx4Rhjk47w5RZh lDDwnVUi0g1UN0S37GyPIqhBhSTwKskhNryNaqqNV03KuvS49cLe84ULK9fHsMNdu23WOp1jQlAy yxHCZP4RHj5TZYlaQrvkTPaQFbcGPkBcQl1o0kYzX1UBzfu0KxLZRWUsNGfxRhSI7W7ERznOe3b1 +ZVRsIU+gHSP5hKLzrd3ZeRTMFvo/qxGMLA8mfOO95ZsJ+BcRThWuJ1dnKjtyUGi4jUCAhECyIiB YfMMiiyDEepHq+K1pUa9NqN6x7fHqKmzIWpChrGQBE8TL3Q7WXaFHUKTUKCzWdx09vZlAPV9IkBT Kp5U+YZjXTbSxIyRYzS/1PeYrUQYxdxdwxDRow/8KIuqrzDf923Lc9Tq1ENzynKNktFkorUyFlI1 SjZdnso1F+r11RV9vVF/z16BU76tUoLHsjGKJ8giIx2i/q5E1Rq6ei6J+3RynfPHOPCmtR1RIHdm qHCgQhLMuZrlSNBa5w0KquVPn2pxhK2ur07blbu+s2itYmv1NMIVrRqWZIHH8ucVH/pSCMSqPpa1 kZxZE0zpVpJY/wCTK7aDYrGf0RYo9xPjQha6NGirqn9avX168ecPVCEiSZx+SzrGpQxiPKQbCtTd tXVU9fVVRPZNNE0ant7dWesOM4++XPKNTYz+2NzkkJr3P6UcqK52u1ERF/VU6kZf8UxlFJfhJCuc at1m+MAssp2jaABJBFeu7sjGN7lRUT+rVyJ1e1F1SQiZWTwiOaNWpRGkCBG5Y50g47MhYbBt2Cvj 17Q286Ghjuxdx4LXAQohCIV1hNI7RqaKg0VVX1063XZGxXappNyqQQ2BPEHGMe3jvxFCtVvppFxR 04dsXZ4pY9S4rAiZmzIgScmt4QVGSbGmObDqTuad0SL8mOJUkuIjkkP3qr2/5adaNXoFY0KehHTL QmeE5cPbKFvaxNI8a24+MOZdk8oPSDmVDLsyyYp6csGRIhWc2FVBceUlu/XdY1TWKMiljDDqQOiq REXT1YmoZl1YMyCDDlXIp7gPppkO6GD8V2Q8iqbQdVNrnToMmFIM8bhDki7rWp8loiAFI3mEqI5H Lseno5NffzVUBUnzAUPFjnHyz1Yp3TSFPhQZTjR5DZnnzCp841dOSUyTAkjNHMwsx4GIeMeRBchI wDbUfH3I1u5VbuYiL1Uo2dKz1DxwgxUFTxKmMAM5RV9yesPPkRjox55JTxp8Y6uSM4knY+wqmEQr iHjnK1pmNV6q3b6L+7N0ELpiiYMAxWBuoDbgkccTh8Y3FaewiiFjNq+usKKSMoIkwm9swTnh+ivM V5xjPFIBURiKqHEREfquqdVf29OYBnF0VSF4JUDPtjXG47tsTnltsdt4pWXKKQcKw0PHlihs7Box Y7t5hWLXv1aZrkKqLqqr6L1VQhLp0qIGPtiT9vqKMBZM09mMZw7WS+vOP5s48gMdoFAyScNhBlPI ISCMpUV8yCdV7DZQiodjXaKiqiv6/CgR5kpwlKPpWoNCqSVaSZEcOIEAHIu58+6KhikcjZJWDYVo nPaJWPM54nDIqgYjlRNCohn6Kv6dPRGJ74yhNQNIyyj5hNeKSZoZJPlPlLqaMVrQhjJtITV79j1J KKTRya6uREb7dVnHsS1xj8lBW51hxibVl0vcLEQ7gVsN6EsJjwja4McKBcNhHNI9zZJFernKz0V+ n6dU10pPi4Tgu1VAJ0R9VxfvSrKER46GvPKIGE4pFWdJjRtA7ARnOVRxkYr3lOitQrtVb6IvX5Ci R0OJwiN1MkF4/pELmzmyDk2XXkj/AFB5E2yIkIKPfo9GFUYlM4aavaFqei6oxNu5PVV6aGD5el7I z+vHmKky5xB3xhFGKrSWpfhEI6UaRIa0BZX0JKIqOYiSBRGptaRy7t6ovquvUJJVjzj6lmnlInxS iGXNUE4X9wjjMGRTNcbdsFHe1rhvV7k2EapWoqJ6t09uvyfm90UKphsueD5ZRUt5APIkPcBFd2E3 Meu16mklXtPOBiParuyJ38aprovunRJC9DYJyik5R60y9sRymr0gSZBDDPKlyVYFhBOR44ny3NaI btEYol2N0VquVEVdffq+zU6Rr5YwOfaCElo5Kw9+EWvh/IJeOLmOQr5B8OunskWUFqNeWgkbkjus oUdUa9UCibii1VrxOcRNVZ0ieomw6LdFmVXsyNdLAdsOGwd4uWC4Jt73/kJynwlDN+Pp8ewgR5cW QGTEkiHIimik+RGKB6bwlAdu5pgFYurX6+3vovXBm6tvv2xS6WoBD7ZIM+cdeWe7U9elD9KQWFgF PdBB0g2k3q5zk3ibptX9lVV11/brL65klIHZD3TiQmOMWzjyoisVV+nX0Vf/AOnpr/ivSdVUyFKk 58sHabNPdFkxSaQgJoxzGuVpBuYjkJucqbXa+uiJ+nQWorFUatLOIi/KcSmoIo3/ABZi92A5rViT dznnguVUasOY30e4DXL/ABnXVUarRuRNEcvpx/z4CU5x+Sg08+UbgoFgkIhle4ZVajSe72+iJpr7 NT/b6dUVseXV0jmImCw54hH6SII6sOP+tqabNNWE9k1cia6uTrzEzWZjDLFDKEUMpiKv1scjkTcJ rm6KrdUc1dNf269tvKp1h9HzJM4kUhLiemv5DnAtcrca5rj842fcbsdlBYFfbkkcbXsk5qq9kGRD x1qJJiEJVSVKxryjE5jiIPQT2O9V699GPW9qmSiy35QTRiQmY569TfThTOq82MFVaccImPBXMB7/ ACWBj9DaBh8qGppt1n+QZHUllV2O00xsM8tlPAeg5LzK2C8BYw2POOMF6u3MTanZdrqbZfrSp2hU FIKpply4fCOe11NTa7kBXCTpT4p8+MXthPmNxjkXJlrxyeeCC2BPKegl1+O2KMyGrrq6cMc6IADw fZ4MtjHrHC5w3zmsXuuAxe21nabNuoklfKASKhq53FdIyZ6jMwQUrlPhbG5E5OX84q6bHZM34FMC 7jAkXNjXtiaR4A4coEiTUIrGnkkUAo0eI4zEe1737urLDq32y+yrSrnENRQt0tYaV1BWJTl2849O NScXZDdqLG6Orx/DYD8g7Ee2nzitsq+whkcGwpaMUavbcTQlsmyByIX8EVu1u7aqN6E1Vyq2HNPW GfODdPZqV9kq6JnLOX2wizhc547VRg4Jx1Jn3N2cqQTpNr8kFoyGJrZdvOsG1xhlLMGXvRHK9GyG o5BK7ToHVtXerm/1cIY7a3aaVQbU0deI9h+34wGHkbzS7iJX5NFzhKvOvhAtoNflRgtpTsMU0cdp W0kxp7ubO7T2B7QHMYBq7nbXLov6nqrbb2lVNatPmUiaj2xDcTWl0tUSSGifCOyFT32Ycsc3WuSX /J97anqMsmilWUKUdWXOR/Hj/GjssTDDHWkx4IDvYCEFoi9r0Xto52/AvUX1naSfIWdWoSUFSyBn hDdtDYNXWhdbdklKkqGifLMxvoNbFgxRQ4UeNCiRhsBFjRxMCGMJumghCGxjGtVE1VfVVX1X9+uX K+6P3SqU+/ipRnG60NH5Ck6CflEo/CKxrlAxrv8AzKRvvuVNFT9/Tb6de6f5BFiPVsB5Ucjl2tb/ AEKq7E2+7nK5U00RE10919k6uNhKDNkzMQxhnG+vGZI6CWU1WDU8hdwYLyKjmqRjCDfIlOGuowNc jlRNXKxvr0bomlLAfewPEcT2fx4REt3HpjONlVsDGWt7TSvPKPNmSJcl7TTp8gIGRWHkkawbGIwc jRoxtYEbG7RsY3RqXK5/rJQAAAJ5cMIiQ1ocSviTH7YS2ke9zkX+l6t0VNU3a6a6fsi9fqf+oO+L FWdMlcogUsqqZHs3IrW/p/gm7qZ8YxR8x2mXtiHXJlcgNyqn1PMqq1UT6tSaar6J16ZCw6G2sVER TU608hS3jgCYGrmTloeOxTYtVSxvvLaM0ZmIVBpU18lERbKXqiqwytdtCxfVzl9URPXrdPTfY1Xc K5FZcEkUoPEYTjJ97bwpLdSqp6Ag1MshnAP3lePdNuwTypJC/vWKlGkososgnbbOaZjkkCU72/yK 5XI5dP6dNF6gxt5/b2B/ahGB7Y58cqxVOC4P/wDm9fwhjHD8SVc4HRwFJPLWx6+O6VGFKe8q7Zhn CbHaTcSKhGvRXaaNd6r0nXIeUWXDxjWtuu+fpgBwEXTAZFwy8jHjFJ9vHYkdAtVeY/w1TVxgmYnZ jvnb3abCL9QlVU9l6CqqPMZZQzhZSny4hkXjRa2iLdGbbvs6ghofzgDUqLFe9jZTpFbIVquRsXdo 9u9o2j0I1VVNOq1cJMpB5R5tnUFWttfyAyi4slC6fZzZIpmksq7yNluFERJEEj5n8DNBRnx5I3d9 uug9z1Zrt2KtFeaIcqFDaNWjiRP3RXkxuO30+dH3NkSio9s8IkPGe8u3sulCO5UQZRuEru633b66 +vR+jVpAPZCteGEVNT0l/KfwiPTsPyfGiFDWXk+9pJUQEgMJ815XEEMO88iKZwyI2wgNVSJoqEAr PRjmp6HmXxpl2Qs1CV0ZkzwiQ4jyA1jf7ZyA45UxGtfQ3B0HCBNRj90itmyO44NfeOR29yp/GZ2j hbGOcxA79rJV5iWUH7bfy7KmqOOEbZ1PeEycQhoomRxlbIkCLBeKVWSO2cTJWv8AGGZHUWrFRfXX X2XqMKa0F3/vJS+IEGlUjgWlwL/sCcR7D+MoAOOje9M+G+Ork291GjGlg8383c2OKVzBDQO/Taj0 09/XTpxel/3ef25mMMTq1jAdPv8A4Rn1qC+PF7LmK/fP729hWkQqjZ6FRr3RXMYP0Eq6OcX1VG+i dUh0Nf1f632lxgsCvSOiB0+GP8I85DY7i1X8xhY01WrOVkb5DjTNg9jbRsqVGLFTv9pSKBTeuiIm 316lf6mgdMnT3D84kpj4jqAn3n8osPIGjTjmZ9kLJfY/abDRQRxCl7VaX5KEbBkmb8dr9d+q6u9N 2jeqNN0/ON9TPV9uMT1vmv293ojHRz7e6FkQGxPt0z4Z563CodZu6LHaQY9jtjYeyY4hY/c3eq7H 66+mnTCZ/wDeT8v9vbCKdUsAPM9/8OcQmY2r0gfPNLSEgR6LGjDc9w9ztVlI6U3Y3uf1erk103ev XtXTl9PLhFNMtZ6o8XefyjYXjK349j8WRL13t3IsMHxvhdt3xdqlnbO2ge3psTT9/q3dQt6+r4p6 fZFlPQwwEuOJ/KK1RmP6yFfIkrOVV7KChjQTV0XasRyznbmo72TRE126+mvU6+tqGfR/HhEzvR6f 9uB1J8zlx4RHLceM9kHxpd0kfvt+Z2a8To+/5L9uu2za/wCVprrr9Ovt+idXWfkOqenjC3V9LX9Q DPmfyiJ1DKf+8bxbuRM7SjH2hrEjrUshfHT4qjK+ahiN+NrohWMbv13Lr1fY6nT+jPp/D4wKd6HU 8UtHZP8A4wwzxiadIsn7Mcr+PnIiVHfijGoZ7A/6l+PqyYVZFEdfQrS9poZKKoFI1VRORfXAbe8y 95VR/dtZ6mlI+bj+oD3R0r6Wm/eXY1D/AKVoHTmf0zPYT74YBTNibP4yn17Pp/p2e+n+MrT265Su ApumnQTrkZ4cZ4cZR0syamSZhMpc+z/LFjUDW7G7in13C2fwC/r0b+0npAuIRqVqKtHHAez9UG6U vzTgMjx/hFmxGg+I7+U2nyG6fwM9/TX/AP0e27pYqRS8Sfd/8UFWyuY1hPvP/LErA0WwW0ptO2TT +Bm3Ttu7musjZr2t2uvrp1WpQrV/alWruH4qi08cPqhMu8/8sSyCgPtTElP/AOnLG/0LnCRJDURF 2IJjjKj4qs12ruaqem1FToo4GNH92Vec44Y9mSpZRTBd1fRCej3n/lj5qmx9i6FkqHcmndAFP49f TbtkOd79D0hnWdSlaeHhH/NF1ouSOCZ95/5Y95rYOjf5Cd39NoRquzcum7WQn6e+vr17IYl4VK1f 5f8A4okJc0+IJ0y5n/ljBIkXYT5JCbe2u7+Fqt2aeumkhF1/y9f268JFJPFS9XYn8lR4ngMES7T+ YgE+eRYM/MZacaTsjjc1JXwnZE7BKqmnTyYQ2whrLBmDLC4rhCrCom1xY7n2Yxqju28abV7l9Az6 ngtawlW2tCZdU6fDIS+UKOXP2xyT6zDYpWryRcTfNR1dIaseMypSRKfIRZPi+XH1Llg6iBCbmboE NCSru2I/lQUtJMf7suPV5aUcOQBzvk7kJJFGQXZ2Kv0r12fVdXyw/ctMuEspdhwPwjDNv/t4uCf2 wA1cvFqJCp8ZiRT7jE+46jcSO5tt0yG5MLkAcOwTIX5VjVWeFLtlZWf3CQYrDLI9ZXKMnw0t2Vr5 Vm8+1SOaPVOlioFZ0P7cuCk1fpAP3kGHtBpv3M+YDXntHEnLD/DKDnox4G7l/FnDmXgrFcSr/wCx xUdZSSMdZaNhSEskopDbaNLLJN6uEpBMOJNWk7jdrlBVIoNf1y55jhgc+GR5wxJNf0voBny36sRL TxnMTiQ8pP5CHh2VLxDHxuVkH22c1rcxmW0DKvuarHSQaa+qg2Upa5gNqmGje07XQj2oiKso890D 0Svp938Y9E0nUGgNeYlhif8AllCBuQ2WicqU/wD3zk2b87dSa4UltC7ePCqe4ncHhjps8sg7e5p2 3lQZNNNjdeufPUD/AFlN/wDbNfldRnKU5cZz/AwzWT9s8wn9wl1vhPsI/KJXtibXfzF11Td/pg66 aLpppK1266+3pu1/XXrmFwfUV1SvXPxTA+aeP6s/4dkbJN/ot6Ano6fDI8PYIxCNBouwp9mq7v8A Tj03f8PvK16maDGkyJn3dv8Amj4o1OjxAae/+EY0ZsLvu7pj66//AGzFarv/AKlSUip+ntr1aQDp 8BVp7h/zRFNziE+/+ESYjRLGYkQ0hj9uu4MYBJu1uitZWsPKFH+YVyI1rnu0Giq7a/Tapa1ill4i dc8Jj78YhfLmv6ITp7/zEQ6Y0CjCrCvbAUKfDaICvE0fcTuIr5Mlkl85JH/uFe1pFJrvT26PyV08 Cr3D84rLJ63hCdeHE/lGfHaPcHQpt/wzfH2xxf8A3DO5s/1K+u3Zr/hp0LfD2oSK8+Q/OJwXcOoB 2Yn8o0Mhq6v1Kb2TZ/p2a7f+LT/U7f8Af0SowqY1FWruH5xWqTUy+oBKXP8AhGhI2PuLuMbubV2/ 6cX9W309pWn9PV9Yb/WT7v4wNmeAHvP5RV2b/d218taVYxLH4Rkr2WTSgr/kKPQbphAukG7THeqt a3Ry+iq1PVD+0RaP39n9yUryuoT8P/xThYvxun7I9+3BPmvFLEz7M0woie3KEvL378drsqSbIS+W 5iq2Q5+r+6pmtmPiMi+/x0GrmaabV167vs37V+2p/bZeTlhL7Tnzjki4fu37gr9wB8/LieE+6Ufu NMkfdgqp5qw/ir93aaINIXwdhNyve+ape6htqjTbtV+ia6evV17y3TE+ftgR9bzX1854/YCGH8Jt yBIGL/2iac/St/1qWMZBRnx+8bRZyllmCKX8f0RAo9nsqL+nSde+hMeZ/p/blGy7a815T/pgHU08 D2dogrK1JCwDJlD6xsX4cpJziCG9+/tH+M6O0phr8/8A8rdd2u7RdnSx/a9T+1Pg7vzMNyS/ob6o HnP1Y4/dKCh8Mmq2wu1gGtDUSygdlsqM6O9sHtv0QxIcuUElevrop2tcn/poq69Q1E9Z6xPS4YcP fByn06HZy8zPD7fnBnWiQFM/7S5jYP2Anc+SwbyrUK421LNXkY5r2t1+Gq6yHB/rRE2deh5Lw65d n2nElF5/QfLj6n6sfdwilrdCOrht3CDPUbvjGrGpJtW6NcqfIjEfFiPC925HfytVrfVu5dE6MMeV 0YZe384D1vnOr9UfW7/yETTGElNrS/fSPJA+lP4BPDM+Z22fEfGQBpBPu272av8AJsR252iv0uI0 fon9vbAMec6v1h4O/wDhFTZezEkl2KV0lxJne/ld8KGKtUnc+rvth2BmNnrJ7m3tquhd2n/F1ZPm +kesT0ZcQPziOn8t1hqALvaSPuBjawm5P/adxtLcpHSvidxOwNbR0XvxtiK58hshkhF10ViOf2dd U29AP7TzmBPlu7D755w5ze8liE6+GJl/2eUf/9k= --b1_2c6839b4d7adbb9af0552a496ae7f27c--