Date: Sat, 30 Sep 2023 15:13:05 +0300 Return-Path: support@newmuslims.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Message-ID: X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 44.192.115.114 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_b621cd10c5c5c3104d4acfcc43a71368" --b1_b621cd10c5c5c3104d4acfcc43a71368 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_b621cd10c5c5c3104d4acfcc43a71368" --b2_b621cd10c5c5c3104d4acfcc43a71368 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 9 :: Lesson 5 Bakit at Paano Pag-aaralan ang Quran (bahagi 2 ng 2) Deskripsyon: Ang pangalawang aralin para sa pag-aaral ng Quran, na binibigyang halaga ang mga praktikal na mga tips o gabay para sa pagsisimula ng iyong pag-aaral. Ni Imam Kamil Mufti (© 2015 IslamReligion.com) Nai-publish sa 19 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 65 - Nag-email: 0 - Nakakita: 7526 (daily average: 4) Kategorya: Mga Aralin > Ang Banal na Quran Mga layunin: · Ang matutunan ang limang magagandangahadith ng Propeta Muhammad sa pag-aaral ng Quran. · Upang malaman kung gaano kadalas basahin, gaano karami ang dapat basahin, at kailan ito babasahin. · Upang maintindihan ang kahalagahan ng pakikinig ng matimtiman at pagsasa-ulo ng Quran. Mga Terminolohiyang Arabik · Hadith- (pangmaramihan – ahadith) isang bahagi ng pahayag o kwento. Sa Islam ito ay ang naitalang kapahayagan at mga kasabihan at mga isinagawa ng Propeta Muhammad at ng kanyang mga kasamahan. Ang kahalagahan ng pag-aaral ng Quran ayon sa mga salita ni Propeta Muhammad 1. "Ang pinakamainam sa inyo ay siyang natutunan ang Quran at itinuturo ito."[1] 2. Ang Allah ay may sariling mga tao sa pagitan ng mga tao: "Sila ay nagsabi: "O Sugo ng Allah, sino po sila ? "ang Propeta ay nagsabi: Ang mga mamamayan ng Quran, ang mamayan ng Allah at sila ang mga pinakamalapit sa Kanya."[2] 3. "Ang Quran ay piging ng Allah. Paramihin niyo ang pag-aaral mula sa kanyang piging. Ang Quran ang lubid ng Allah, at ito ay isang malinaw na liwanag [ang mainam at kapakipakinabang ] na kagalingan. Ito ay proteksyon sa mga kumakapit dito at kaligtasan sa sinumang sumusunod dito. Ito ay hindi baluktot kaya naman ilalagay ang lahat ng bagay sa katuwiran. Hindi ito nag naglilihis para pagsisihan. Ang kanyang himala ay walang katapusan. Hindi naluluma kahit paulit ulit. Kayat bigkasin ito at ikaw ay gagantimpalaan ng Allah sa pagbigkas sa bawat letra...." ( ganundin si Abdullah ibn Masud ay nagsabi, “Itong Quran ay ang piging ng Allah. Sinuman ang pumasok dito ay ligtas.”).[3] Ang Quran ay isang 'piging' na ang pakiwari ay isang bagay na kapupulatan ng maraming benipisyo na inihanda ng Allah para sa sangkatauhan kayat anyayahan sila dito. 4. "... Ang grupo ng mga tao ay di nagtitipon sa bahay ng Allah o sa mga bahay ng Allah (ang mosque) na bumibigkas sa mga talata ng kapahayagan ng Allah at pinag-aaralan nila - maliban na ang kapanatagan ay napapasa sa kanila, sila ay napapalibutan ng habag at pinaliligiran ng mga anghel-at sila ay binabanggit ng Allah kasama ng mga kasama niya (mga nakakataas na anghel).”[4] 5. "Sinuman ang magturo ng isang talata ng aklat ng Allah ang Pinakamakapangyarihan, ay gagantimpalaan (sa tuwing itoy binibigkas)."[5] Praktikal na Panuntunan sa Pag-aaral ng Quran Gaano ito kadalas basahin? Araw araw ay dapat mong basahin ang Quran. Sa katotohanan, hindi dapat na sabihin na ang isang araw ay kompleto na hindi ka naglalaan ng panahon sa Quran. Mas mainam na magbasa nito palagi, kahit maikling bahagi lamang kaysa magbasa ng mahaba ngunit minsanan lang. Gaano Karami ang Babasahin? Walang eksaktong kasagutan. Nakasalalay ito sa tao at sa sitwasyon nito. Ang batayan ay sinabi ng Allah:'Magbasa ayon sa iyong makakayanan ng may kahinahunan' (Quran 73:20) Ang dami ng mababasa ay maaring nakadepende sa layunin ng pagbabasa, kung ikaw ay maglalaan ng panahon sa Quran, o kaya ay sisilayan lang ito, maari mong basahin ng mabilis at mas marami, kung ikaw ay nagnanais na maintindihan at maisabuhay, basahin mo ito ng may kabagalan at kahit mas maikli. Kailan Babasahin? Any time of the day or night is suitable for reading the Quran and one may do so in any physical posture. Sinabi ng Allah, Anumang oras sa araw o gabi ay mainam sa pagbabasa ng Quran at maari mong basahin ito ng kahit anong posisyon ng katawan. Sinabi ng Allah, “Alalahanin mo ang pangalan ng iyong Panginoon sa umaga at sa gabi at anumang bahagi ng gabi.” (Quran 76:25) “Sila na umaalala sa Allah kung sila ay nakatayo, at kung sila ay nakaupo , at kung sila ay nakahiga..” (Quran 3:191) May mga pagkakataong mas mainam at may gantimpala dahil ang mga ito ay nirekomenda ng Allah at ng kanyang Propeta. Meron ding mga ilang nirekomendang posisyon ng pagbabasa. Ang pinakamainam na oras ng pagbabasa ay sa gabi at ang kanais nais na posisyon ay pagtayo sa pagdarasal. Para magawa ito nararapat na ikaw ay magsa-ulo ng ilang bahagi ng Quran at ikaw ay manatiling gising sa ilang bahagi ng gabi. Maaring hindi magagawa ito ng palagian dahil sa ilang kadahilanan at ang Quran ay maluwag sa mga ganoong limitasyon, kayat ikaw ay pinahihintulutan sa kung ilang bahagi, sa anumang oras at 'anumang posisyon.' Pag-aralang magbasa ng tama sa Arabik Maaring gumugol ng panahon at pagsisikap upang matutunan ang arabikong salita at matutong magbasa ng Quran ng tama, mas mabuting pag-aralan ang mga ito sa pamamagitan ng isang kwalipikadong guro, ngunit kung wala kang pagkakataon para gawin ito, maari kang matuto sa alinmang online na nagtuturo ng Quran na websites. Maglaan ng kalahating oras sa loob ng tatlo hanggang limang araw sa isang linggo sa loob ng isang taon at makikita mo ang iyong sarili na bumibigkas na ng Quran sa arabik. Pakinggang Mabuti Habang hindi mo pa natutunan ang pagbigkas ng Quran agad-agad, maari kang mag download ng libreng MP3 files ng Quran, pakinggan itong mabuti at tumahimik habang binibigkas ang Quran. Ito ang mismong sinasabi sa Banal na Quran:“Habang binibigkas ang Quran, makinig na mabuti, at manahimik, upang ikaw ay biyayaan ng habag ”. (Quran 7:204) Hindi ka dapat nagsasalita habang ang Quran ay binibigkas. Isaulo ang Quran Isaulo ang Quran sa abot ng iyong kakayanan. Ang pagsasaulo ay isang mahalagang paraan upang ang Quran ay makapasok sayo (sa puso at isip), hindi ito isang mikanikal o ritwal na gawain, ito ay isang gawaing nakakapagtaas ng ispirtwal at magandang kalagayan, sa pagsasa-ulo lamang makakabigkas ng Quran sa pagdarasal at intindihin ang kanyang kahulugan habang ikaw ay nakatayo na kasama ang bumibigkas nito at ang Quran ay dadaloy sa iyong dila, magiging bahagi ng iyong isip, at mananahan sa iyong puso. Magiging kasama mo ito palagi. Ang pinaka mainam para maisaulo ito ay sa pamamagitan ng isang kwalipikadong guro, ngunit kung itoy hindi posible, ang online na guro ay maari. Hindi mo kakayanin ito na mag-isa. Libring mapagkukunan · http://www.tvquran.com/en/ · http://quranicaudio.com/ · http://www.quranexplorer.com/Quran/Default.aspx · http://www.clearquran.com · http://www.quranful.com · I search ang I Tunes o google play para sa pagbabasa na aplikasyon na may keyword na "Quran" para sa iyong smartphone o tablet. Talababa: [1] Bukhari, Tirmidhi [2] Ibn Majah [3] Hakim [4] Abu Dawud [5] al-Silsilah as-Sahihah Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/297/bakit-at-paano-pag-aaralan-ang-quran-bahagi-2-ng-2/Copyright © 2011-2022 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_b621cd10c5c5c3104d4acfcc43a71368 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Bakit at Paano Pag-aaralan ang Quran (bahagi 2 ng 2)

Deskripsyon: Ang pangalawang aralin para sa pag-aaral ng Quran, na binibigyang halaga ang mga praktikal na mga tips o gabay  para sa pagsisimula ng iyong pag-aaral.

Ni Imam Kamil Mufti (© 2015 IslamReligion.com)

Nai-publish sa 19 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 65 - Nag-email: 0 - Nakakita: 7526 (daily average: 4)

Kategorya: Mga Aralin > Ang Banal na Quran


Mga layunin:

·       Ang matutunan ang limang magagandang ahadith ng Propeta Muhammad sa pag-aaral ng Quran.

·       Upang malaman kung gaano kadalas basahin, gaano karami ang dapat basahin, at kailan ito babasahin.

·       Upang maintindihan ang kahalagahan ng pakikinig  ng  matimtiman at pagsasa-ulo ng Quran.

Mga Terminolohiyang Arabik

·       Hadith -  (pangmaramihan – ahadith)  isang bahagi ng pahayag o  kwento. Sa Islam ito ay ang naitalang kapahayagan at  mga    kasabihan at mga isinagawa ng Propeta  Muhammad at ng kanyang mga kasamahan.

Ang kahalagahan  ng pag-aaral ng Quran ayon sa mga salita ni Propeta Muhammad 

1.    Why-&-How-to-Learn-the-Quran-Part-2.jpg"Ang pinakamainam sa inyo ay siyang natutunan ang Quran at itinuturo ito."[1]

2.    Ang Allah ay may sariling mga tao sa pagitan ng mga tao: "Sila ay nagsabi: "O Sugo ng Allah, sino po sila ? "ang Propeta ay nagsabi: Ang mga mamamayan ng Quran, ang mamayan ng Allah at sila ang mga pinakamalapit sa Kanya."[2]

3.    "Ang Quran ay piging ng Allah. Paramihin niyo ang pag-aaral mula sa kanyang piging. Ang Quran ang lubid ng Allah, at ito ay isang malinaw na liwanag [ang mainam at kapakipakinabang ] na kagalingan. Ito ay proteksyon sa mga kumakapit dito at kaligtasan sa sinumang sumusunod dito. Ito ay hindi baluktot  kaya naman ilalagay ang lahat ng bagay sa katuwiran.  Hindi ito nag naglilihis  para pagsisihan. Ang kanyang himala ay walang katapusan. Hindi naluluma kahit paulit ulit. Kayat bigkasin ito at ikaw ay  gagantimpalaan ng Allah sa pagbigkas sa bawat letra...." ( ganundin si  Abdullah ibn Masud ay nagsabi, “Itong  Quran ay ang piging  ng Allah. Sinuman ang pumasok dito ay ligtas.”).[3]

 Ang Quran ay isang 'piging' na ang pakiwari ay isang bagay na kapupulatan ng maraming benipisyo na inihanda ng Allah para sa sangkatauhan kayat anyayahan sila dito.

4.    "... Ang grupo ng mga tao ay di nagtitipon sa  bahay ng Allah o sa mga bahay ng Allah (ang  mosque) na bumibigkas sa mga talata ng  kapahayagan  ng Allah  at pinag-aaralan nila - maliban na ang  kapanatagan ay napapasa sa kanila, sila ay napapalibutan ng habag  at pinaliligiran ng mga anghel-at sila ay binabanggit ng  Allah kasama ng mga  kasama niya (mga nakakataas na anghel).”[4]

5.    "Sinuman ang magturo ng isang talata ng aklat ng Allah ang Pinakamakapangyarihan,  ay gagantimpalaan (sa tuwing itoy binibigkas)."[5]

Praktikal na Panuntunan sa Pag-aaral ng Quran

Gaano ito kadalas basahin?

Araw araw ay dapat mong  basahin ang Quran.  Sa katotohanan, hindi dapat na sabihin na  ang isang araw ay kompleto  na hindi ka naglalaan ng panahon sa Quran. Mas mainam na magbasa nito palagi,  kahit maikling bahagi lamang kaysa magbasa ng mahaba ngunit minsanan lang.

Gaano Karami ang Babasahin?

Walang eksaktong kasagutan. Nakasalalay ito sa tao at sa sitwasyon nito. Ang batayan ay sinabi ng Allah:  'Magbasa ayon sa iyong makakayanan ng may kahinahunan' (Quran 73:20)

Ang dami ng mababasa  ay maaring nakadepende sa layunin ng pagbabasa, kung ikaw ay maglalaan ng panahon sa Quran, o kaya ay sisilayan lang ito, maari mong basahin ng mabilis at mas marami, kung ikaw ay nagnanais na maintindihan at maisabuhay, basahin mo ito ng may kabagalan at kahit mas maikli. 

Kailan Babasahin?

Any time of the day or night is suitable for reading the Quran and one may do so in any physical posture. Sinabi ng Allah, Anumang oras sa araw o gabi ay mainam sa pagbabasa ng Quran at maari mong basahin ito ng kahit anong posisyon ng katawan. Sinabi ng Allah,

“Alalahanin mo ang pangalan ng iyong Panginoon sa umaga  at sa gabi at anumang bahagi ng gabi.” (Quran 76:25)

“Sila na umaalala sa Allah kung sila ay nakatayo, at kung sila ay nakaupo , at kung sila ay nakahiga..” (Quran 3:191)

May mga pagkakataong mas mainam at may gantimpala dahil ang mga ito ay nirekomenda ng Allah at ng kanyang Propeta. Meron ding mga ilang nirekomendang  posisyon ng pagbabasa. Ang pinakamainam na oras ng pagbabasa ay sa gabi  at ang kanais nais na posisyon ay pagtayo sa pagdarasal. Para magawa ito nararapat na ikaw ay magsa-ulo ng ilang bahagi ng Quran at ikaw ay manatiling gising sa ilang bahagi ng gabi. Maaring hindi magagawa ito ng palagian dahil sa ilang kadahilanan at ang Quran  ay maluwag sa mga ganoong limitasyon,  kayat ikaw ay pinahihintulutan sa kung ilang bahagi, sa anumang oras at 'anumang posisyon.'

Pag-aralang magbasa  ng tama sa Arabik

 Maaring gumugol ng panahon at pagsisikap upang matutunan ang  arabikong salita at matutong magbasa ng Quran ng tama, mas mabuting pag-aralan ang mga ito sa pamamagitan ng isang kwalipikadong guro, ngunit kung wala kang pagkakataon para gawin ito, maari kang matuto sa alinmang online na nagtuturo ng Quran na websites. Maglaan ng kalahating oras sa loob ng tatlo hanggang limang araw sa isang linggo sa loob ng isang taon at makikita mo ang iyong sarili na bumibigkas na ng Quran sa arabik.

Pakinggang Mabuti

Habang hindi mo pa natutunan ang pagbigkas ng Quran agad-agad, maari kang mag download  ng libreng MP3 files ng Quran, pakinggan itong mabuti at tumahimik habang binibigkas ang Quran. Ito ang mismong sinasabi sa Banal na Quran:  “Habang binibigkas ang Quran,  makinig na mabuti, at manahimik, upang ikaw ay biyayaan ng habag ”. (Quran 7:204)

Hindi ka dapat nagsasalita habang ang Quran ay binibigkas.

Isaulo ang Quran 

Isaulo ang Quran sa abot ng iyong kakayanan. Ang pagsasaulo ay isang mahalagang paraan upang ang Quran ay makapasok sayo (sa puso at isip),  hindi ito isang mikanikal o ritwal na gawain, ito ay isang gawaing nakakapagtaas ng ispirtwal at magandang kalagayan, sa pagsasa-ulo lamang makakabigkas ng Quran sa pagdarasal at intindihin ang kanyang kahulugan  habang ikaw ay nakatayo na kasama ang bumibigkas nito at ang Quran ay dadaloy sa iyong dila, magiging bahagi ng  iyong isip, at mananahan sa iyong puso. Magiging kasama mo ito palagi. Ang pinaka mainam para maisaulo ito ay  sa pamamagitan ng isang kwalipikadong guro, ngunit kung itoy hindi posible, ang online na guro ay maari. Hindi mo kakayanin ito na mag-isa.

Libring mapagkukunan

·       http://www.tvquran.com/en/

·       http://quranicaudio.com/

·       http://www.quranexplorer.com/Quran/Default.aspx

·       http://www.clearquran.com

·       http://www.quranful.com

·    I search ang  I Tunes o google play  para sa pagbabasa na aplikasyon na may keyword na  "Quran" para sa iyong smartphone o tablet.

 Talababa:

[1] Bukhari, Tirmidhi

[2] Ibn Majah

[3] Hakim

[4] Abu Dawud

[5] al-Silsilah as-Sahihah

--b2_b621cd10c5c5c3104d4acfcc43a71368-- --b1_b621cd10c5c5c3104d4acfcc43a71368 Content-Type: image/jpeg; name="Why___How_to_Learn_the_Quran_part_2_revised._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Why___How_to_Learn_the_Quran_part_2_revised._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCACrAQADASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDxtmbc fmPX1pNzf3j+dDfeP1pKAF3N/eP50bm9T+dJRQAu4+p/OpbdWdxycD3qHGTWlaw7UzikxMmQEADJ /OpVDep/OhVqVUpEiKD6mpFB9TSqlSBKQhoB9TTwD6mnBacFoAaAfU0oB9TTwtKFpAMwfU0uD6mp NtG2mBHg+ppMH1NS7aNtJARYPqaaQfU1PtppSgRAQfU/nTSG9TU5WmlaYyuQfU1GwPqatFKjKe1A FVgfU1G2cdTVpkqJkpjKrZ9T+dRtu9T+dWWWoWWmBAdw7n86ict6n86nZaiccUgICzf3j+dIrHcO T19aVhTR94fWqKQN94/WkpW+8frSUDCpbbPnrjGc9+lRVPaKHlIJ42nNJ7FR1aJ4NPuJnaSGIyor YJHrXUWXhDUrmMN58MORkKQT+dL4UiQwRD+J3Of5V6JBp0SBfvEjnO6uWdR3sjXljE4hfAuqjGLu 2Prw1Wk+H2qkZF/af98tXcSyxWwHmE4IznGaVtQt0UENjtyKz9rLuFr9Dg/+EG1pc/vbYgd+eaWP wZq7jjyOOvzHn9K7z+0Yu5/Shb2Njw+cdeKXtZdyuRPocQfBuoxqWkePjsoJNJD4UupU3GTYfRlr uTfQqMluB3NM+1o5OwZIPOB0odWXcXso9jkv+EQKrk3T/QRj/GrcHgR2k/e3LbMfwgZzXTRmDAlu DjbyBz+dK11Es+2GRi2M7COaXtJ9WHs49EYX/Cvoirf6ZMpx8vyg/nST+AraGFnF5MxUZyQAPeum h1OKXMa7t4GSO/1qY3arHuZXxjPSq53bchw8jh7rwV5di9zbX4dlTcI5Exn2yKtWPhO0OxJIHmYo CzsSBurb1a6jk0e5EXJK4HGMciiO7EcwaUFFCgqfTPGKl1JbXGoJdCvJ4J0h4/kt2VhxnzDisy68 CQEf6PNIh9zuFdM+owJIE34dxkIMksOucVAl/FNy0uwE4xjmnzvuCh5HC33hS8s32rLG5xkbhtz+ IrMm0u+gJ326kDqVkGP1r064hScKYiGZexOeKoTQRyAxyJg9Cp70e1mh8kH0POWsb3GfsM7D1QBh +hqtIGjOJYpYz/txkV6XFo9gI9ixY9wcEfjVaXSJFJNteTrj+BvnH61ftpC9lA83LxHpIufc01lB 5GDXokmiXLf62GznB7tHg/jVKfwnC43SaZEp9YXqlX7oXsY9GcE6e1QutdnL4VsQD8txH7+Z/jVC bwngHy7qXGf4kBq1XiS6T6M5RxioJGUd66G48NXC/dnQ/VSK53UbOSxu2gkYMw5yOlaRnGWiZLpt bkLMDTB94fWkpV+8PrWghXGGP1ptTOMk/WoelVJWEncKmtgd5PbFQ4q9HF5caeuCaiWxrT1mjrvB JHmw7v8Ano2OK9SVQF6dq8v8EJmS3PT96xr1RV4rhl8TNKm5k6nu27QSgKHmucdrrYAt4z7SS5KA LjH59ea6PXYYpIsTE7Qp4Dbf1rmJYdPOImZkQEsSJSOO+T9e1Z7GkdiKMag7wNLqmIif4Y+HHv7V b+x39tO0g1keY6qSixc47fSn2WhWEpcGaWyAJIMkp/h5zyelWJvDtvGwvb3UH892+X99jcx6Dr1o G2OtkuVtpDc3DuJh8ihQWXnvjg1GsM6MsC6rI6Y5KKvzMfU+wFQS6AlskS3GsxpG6lQgnYADGcEk 8HkVDNplpa5gW8h2GPzQfNbMYJxnaO9FgTRb/wBIUxrdalIQG2qF24JpYreAJ9qj1K6898oC7jcx 6dMVnXVjY2cZluQiRjCFHkJKnGegPXvVpI9HfabeaJn+XdkHJxyOvSgLFhLQQ3xaO8uTIRw7SBdu OPm/zzVq1khmikNxqcxCfKQZwCoHVjUAbS1j2yCAFyPN3NuJGe47n2q9INNisvMeOCCSQtGpSMZY 8jHToQOtITNLUYw2hShHwV+63XIyOtZOrRS3bDYT5ariRQ2G+q9ifrWleuYdBkURsi7Aqg8+mBWb exQ7/wDSmjiMa5WWX/VhmAH48E/nS3YkrFFtOuHtVDahPb20WzCSgGQhejFhzTXjv7fyzDqUDxux KedHjd7daWSDTob0WsFzHjAhDGcnB6sO46D9aZd2tjqTSAXlzbrAAhQYwp6c5FV6jFfVdRitzOLN SDyjI27HpnpVuDWBciIXD/ZwRz5y4ZW7dazLbT9UiMggliurWNxvlkbBweCmOg+tSStdWNo4k0iS V2YlUiHnAKMZ3H60WA3YrpicBQ/HBU9ecU2O+jZtwJ2+tYhudNuizxztZyOAPlcxHcR/dPXpUqaP exzzmK+SSNBjypCR8pH3sjpzSsGhvG8Q4O4fnVhZ1dAM9elcU1zfRQ/vLUAJxHhv9YfQ/rzUn9sT RTRiJSVkO0sc/Ke4p6icUzq7lSYuI0fP944FYErT2M6yhWSItyhIOfat6xhMkCzTfMSOBWdryjKD tgmqXcxfYfdxQzRRSIqkH26ivJPFabPEl4g6B+B+Fet2w36XC3+0a8u8X25bxLeEdiv8hXTTfvGa 0TOepV+8PrTmhcdqQKQwyO9dArkinduHvTJFwachxIR70sgzwK13iRswto98g9BV+QYZQOymm2sG yPOOTTpAdx/3efzrB7GlFt1kjrPBTqj2qk9XY/rXqiNzgCvJvC4WOK2lA5Erc/jXq8bgxhvauFv3 mdNVamZrwhS3Z5xui2HcCMjHFYGjxaS2ous1kk8bkhTt3IMDOW9Bx71t6y6yyIjEDALDcQASO3PF RwPNLZRQQadqJQgNhnRUXPOSepHHQdalasNojbnUdAl05hsVlVGVY4YcOF5BQBh3xinQ3HhNbdJJ La1VggURyx8jAz09e2fWrVnd6ogeWbSXhjQnEeQzOnXdk87ie3rU02tyyCCO10v7X5u/zQJUwqrw c8+/6YqiSA3eixEq1vDJcyTBWEdqX2MwyN3HQDGTTU1GzigeW9s5IgF86U/ZzudeR1A5GQPl6AYq 9byajlfKSRoXBkyQqqDnhRjnB60fbLhpPJt7EB7gssrtINy8HHHIPT6DIoQjmNRl02a7S+Ed40c6 7gXt8BDgdT69gO1MtdQs5Fby7K6XYMljFkZzjBrW1CI6ggtv7ObFugeIC7UR+YcgqVPAOBnj1rDP 9o+dHDFYG1EXJEjAgH0GOtSzWL0NCC9lkZWGmSbHO2RXQZUgnIyfbkntV2O8uJdl3bWUgaOIHZIg yxJxgH0x6VBBe6hKf3MUTzx84aQhR05PHPGasNdazOFVLa0XLnIWc7gO2DjrmkgdzWuCZtFuMrg8 EqffBrIkhRZWS4864hBO2OOLcR/vEdutbVzG/wDZE277+AD9eM1lTm8S4kNtB50YQ79sgBB7cHrR 1JRUuprUQsLy0dUbMiFLf/VrwP8AIqhE2mT+ZNPL5bbyqsAY1HBJOPXHOTWkw1QvNH9kWfMQdJHl X5Wx0CkcAVDfT3hiF1c2jhEygjUAu2cfMCMjnpigY2XSDc2MptLxxDHh/lxIzt68dPap7YasZkMD K21QJ9zeS3P8W0+nX3NVrS10O7UNHdLbwuuyaAkxSoQc4zkenJ7VqLp3763cTPuRD5Y2rJvGOPn4 LYHPPFVYhsr395byRmfUbAGJIn2GWESeYQcABx0z1qpHpmnXUSLGZbbzh++aCfG5iPulTz39K0nu b+zWP7TCl39pK7jE/wAxPfCnjA44z3qvdPa3LRlrWSO5YD/j4gIKDvz06e9AkYjabcwWjW9pdpdW zZVBdRkSRn3+n9aSza83KjWaxgAAlSCBx3HrW3DbWV0jG0vjDvVstHKHUluvDZ/u/hWJY20/9pzx yXauIG2ldpUk9QT+FJmidzrbZCLdAOOOlY+tE+coxyqn8q3UTESgelY+pqxu8EZAQmn0MuolkM6T HxgFyRXnfilMeJLr3VD+lelWagaSgHQOR+tee+MEC+JJDjG6BD9etdFPdGXRnNug9KhMY3DjvVpx UBHzD610GZn5xJn3q1EnmSD0FVG+8frWjaqFjHPJqr2Q2i2nYVHc4En/AAEfzqRSKjuAXc7RnCjO KzZtQ/iJnV+F4Wl02DaQD5jEfnXd2klxJbKDI2SOmzBU/WuG8JMBpMTOpAErKD65NdxDJK0TRgZB xgg9K8+fxs6pasklihMg+2KrgKSQ6bxkdOO5qT7dqqxoXtIo2eP5AZMln4woGOPU+lW4lImQKdrb DkjrmrGGWPLzbAo5Y4xz9acTORkpFrkMCJOLK6uZ2IdQzrGo5wQccc4zUGNaScWkNpYRTbELy+Q2 wYBJ5xgjp+dbBcF1txcsxcEbRjOMen0qVbabBRbmWMYHKnP48/SnfyCy6spR2t/JKt4XWIEFmiy7 Hd2IXsOOlRlNZsrJ5llg+0TBfkEDH5s8/KDwCPfirk0c8bjyPO8xwSz5GAe2fWq2qwXn2aCO2u7l JZJVaZlQn5R1GR90Z70JiaW9ytqI1V7KWY3+nyiInzVFuQYwegPPWsO207U/MuLz7Z50kjhkKJkZ Ax0PbFbWoeG0mYxDUbkLdMWmUSgCUjngeueeKdaw2lpI1r57wsi7m807TzjHPvkUmVHYy10XUbid Lme+a3dCQoiRcjPXPbPar50m+tlPk3cpbGEXKqEP94HHXmle5t2nkD3CRLEMSSSMAA2cYz61PBLb RncLpHIyeJQc459am7KZpXO4aK4Y5bAy3qcjJrIEd1Lc3SR3cEMKJgq0ZZgT3yD+la90+/Rncch8 EfmKyRbSSSPOjklCW8oHapHrnB5pvchdSndabqBvYpxfxRXMbfui0BIkPAJ6/wA+uaQGWBnleG1n eJs5RmDJk/MzA8L1471PJY21jDJcy387XDjcY1lMi4JyMZ5xwee9SDTZLiVLyz1KQTMWHlTQqFYd SvbA9+uKbQXM0XEbXVxcXllPEZAEim+z7xgg7m46Ajj1qayTSrx5HiuZFXyVTz4JvK2jHC46d8VI n9pWcsdtLANRTdsCRsVULjkYYYyOOSe9RvqC/Y5YNT0Uply3lSxgqcc8MvHA459KewnqXZ7a7tXj Y3XnJCvyxPGDM7Y4yRjOMenSnSahqkc8Eb6aTGxPmPDMJBjHYcHrxmqMkWk3C297aXs8Zd8RLHON ysf4cN0981PbvqgeBYYoBFGpaUvlS2c8Kf1oEMlu9FuY995aJBIRiQSwlTGTxgtjGazbuwij1mO5 s7ltnIdWm3ZAA4H5j6VrPd3DypaX+nuwkQEKuHRSTjJNZ7SaZcam8ElqtvqKKMYG0t/j75pPYcdz o4n/AHSk+lYOpXKy37oM/uwBxWks+yPawO4dq5W5u2jvLhj1ZgRnuKXMCjqdDpjiTTZjzxOePSuC 8ajHiMH1tl/ma7nQpFl0q4Zf+ewyPTgVxnjpQuuWx/vWv8mrppvVGEtLnLOKhI+YfWrD1AR8w+td BkZbfeP1p6TunAORTG+8frSY4qiyyL1x2qxFMzxGQEgsdp+lZ1XbYk24Xtu4qZbG1BXmegeEIw+l QA5/ib8jXZQTzYBaLYmdoAGDx3PtXI+EhIuj2zKAThvxG6urNwrI7KWZiCuD/DxXnT+JnQ1qS6jJ LJZ/6PdC2kdNgmIyY8kDOO5qFdMhvxHb399dyzRnzkhaUKAB0bOMe+DzxUckcFtpxGqPl5kO6TG3 apOMZ/h471VWDSHt4rlLK1lCbQZPtDBxnATA4yDzTiZs1bQTTvPLvlluZN21zOFWNSCBzjkDrket SiO0t7kwjVr2e5k2ll+1dOOCR2BqkU0aOyCvLZ2EcCmUQhySAO55yVHYCrEL+G7dWuI/sszlP31x nLGM8ljjtz0qyCSWeFNQt7Zbu4aOXu10SB15JH04qO9XRZoGiN8WbOcfa2Ocde9UZn0a3sZTEYor UOI8JAwlY44AzxnHQ1N9rsy9tBbWUckRbFuwhZmU4yd3GBU6l2W5Rl/sCVSlsF+1JJ8oZ2Y8fxAZ q1DN4fh0xVuII5Cc72c5ZnHXk+/p04qaXVLE2pnFvew7VfBSLYzbeD24PXv2pLPUrVJi8Fpc7duI C9odgyM8ccknGTSGUY/7Hgu1USRQJAyzNHImWZyMgY7+ua2Ix4e1K2S6iitpEU4JWEDY3cHjrUH2 y4txMZbc3dzJncltGG2NnofQ4I4NW7e/vVtQkuj3f7tgGQQqBMpGDjnjB5NCQNk17dwDT5YhkeTs ZiB0BPHFYNv9k1DUWtNTeNViiaaMByjMGyME59MnHeth7LybS+kJc/aCjAN1AzjaayDc2aQTRSWo mnhUgMYCxKkdAce3fpSV7hpqW4J/DHm24h+z+ZMvyjeTlBxjIOAfQU/UdNt5jJ5W+XMiudt1sORy Bg8c+3JqKPUYijJd6XLYR7lWB/suV5PA/wB7jOeKrSPpF66yfYoZER8uxJB9A27joBnNUIvJb6vM PtA1GFnYkIskZIUHGRxj0/DNQx3OsWamO+szePy262AIUdiVPPf9KWzgt5Vc2N3PbiKbfEI5BKJM jglT2NMSDUbNo4IpUup2R3IuHKnqeBjoOaVwIYrvQ70vBqdtbLI7gO00ZRmzwuDgc544q1LpcckU 0ulancxboxG4jkEmwAcbQehH1pEvbq3eK2vtKlcMp+dMSRIewx149ccVHY22loRaQ/6DcctIttMU /FgfXrVEtakm3U5o4yqxTwqi/PMdkkuDznGRz+lRxyXvmNDdaWttDwVkWTfz3BPXOentUz2V1Gqp FqSSRuSVEkPzEdfvKen4VCn9qJcPFewp5L42SRy7lX2xjPPPNQ9hx3Lc0SzRnOVbGAw9K568s1ka QsTlBhT6810pcAEYwelYF1IQsu3qWAz7UkUi/wCHolj0y5wckygnjt2rj/iG4j1KxkPQwuv/AI9X caQuNGZyB80hOR3FcF8Ul/5B0g/2x/KumnujnerZyb3SetQm5QsOe9UMmlX7w+tddjKwN94/WkpW +8frSUFBV234tQMclutUq0EH+hxdOp+tTI3ofGejeDH2WFkP9hv/AEKu5j8vj5FBPfFcP4UKxafZ k85jH6muyhyzDPbkV58viZrLcr6o9tNkTxl0UENGOWOOcbcjPTNURrF1E82zSrlrdFVYma2xJck8 8DoABk+taOpAQOt55ImeFR+74G8Z5GTUUE+pSTF5tLuR8pEcu9WMfTnGecjqR9KESyVdXs4ypk0y 4QshaJZLUZUL2wOee1OjupLpBeWunyWZBw++Lax+U8Be/pmnQXd8boXUmi3G8o2w5QGPAPB56scY 9M1FJrn2iOK3vLN4nAjdt7qQXByRgemPxzVkFJ4XMpn/ALDvYIR+8/eNlmcH6nnHQnvUk2rzMj2m l6Y8u9my8r8lhjrzknrz0q39rvmmM97bxwwcb4jMCFfnj1weAPeoJne7ignuNMgitwXRm3FW44Xb gVJdyJ9SuJ457O30USbNgEcsqmJGx82D6g/rSPqd/AI7HULaK9QEEqZdr7jjAA6cc0w31ztFjZxW aPEcOQjlFz0KnocHg+uasSafdtcNJPc26K0hCL5bZxgcnnkA4JqWykiVNRv4oAq6XbR5ydyzgJkd CcLn602bUb4R+c1rHJ5B3wyNcFfMDA8dPy/ClgOqXNqrw6lHjdsX/RgN7D7xznhT+mKina81eU28 G+ynb5fmXIiUdSSODknge9MRp3cjNYM5GA2047g56VgQardxXJuotLMtsiPGXZwgdgeCM+uPTmtq 7EqaUwLD5SASB94jvWXZjVCQiPZtErNJGGmYu3vwMAD0qU9R2LMF9IpN5daQ8EROxFDh2ck/wqTj p14ottWuAHivdNnSNidrGDKBfTAyarMuqWreVHHHLJyw3qzqG3DOH7cdeKnur/XI7fZ9gt55QGJN vPjJz8pAOMAc5HtViM12sJ9QmVrg2IjhXEiqYnVOqqp4ycjp2FWltNsK3Vjd3ss0yZEkzq5QcZAH cnj5aal4ubeLVbWSUFt26W1LLlj13cgAdfxpr6XpG1b+winkjeTciW8vlbHBxlQeOowQRTRL0CCf Vbe4S+mEF1vAjSKFtrkHG7APGc5NTvPaTqrappYt55WIaK5TOcHghug4ycZp9vDe2kTG3vUnlgiY G3kACg55y49OetNTUr4XLpcWbxSlFyN4Kyem3t71LdlcaXMyGCxtbyWOTTrx4YyFbdA+QijO0YJP Xkc+lWPs1xFjzbv7TmQAExhTgZ449KrG70vULqSG7sgikny3MRiG0Dkl+Aah08w/aRDaS5hVt5RZ jJsY89T2I549aUr2CO5qSrhMD7x65rnrrOyRACcsMY7V0Mzk456HgiucuCySyFt2d4xjpSW40bmg yM2iTo2MJKVXA+lcZ8UBmysG9JXH6Cuw8PSJLpNwERlZJDuJ6NxniuU+Jo/4k9oQBgTnn/gNdNPd HO92eaUq/eH1pKVfvD611kA33j9aSlb7x+tJQAtXkJ+yxjsM1QFXxxBGOfu5qZHRh/iZ6P4bIXTr QZwfJU/nXWWcmQSW+71PfFcl4bTzILRD2hUn8q7CMxJzgADvXnS+I0ZXvbq6GtRRW8JdUg3NufYu Sfxzjv6ZosX1zyp1AtZlm3NDIspwuD93pwOvNJfXBRmhC5llAWHemUYluh9Pepo4dVhZpzqVvC0s iAQvGTH8oI2rz1bj8qpEslSbV7l5sw2ohZmj2gsGKkds+h4z3qK3/tZYbVorW13lgW8xWLJnO7Ld j0OajuRrMDK8mt2gM7iKJPsny7j05zk4GfrVO5s9SW8jvW1OWURtuhktohtb1B3NgdCM9MUxWNZ7 S9uNn2q605yzkpIkLMwAORtOeo9aLiyvY2vJPtsKxMEfMkZbyyg6gE45qtBbXVyC66mHCq6NHboq 7S5y2Cevp29RThp32iweW4nupbZYTFHEZVUy9iWK/QADJ6UXAhRpDcy/6XIk0iCALFGp2FjkZ6g+ voKbeW8qTXkD6jetcMyBJSQVAwMkADC5FXbeys7ae4ma6V7nyw0iifEakngew7VBJY6RaaT5M03m RtHtbNyVEiDqOucdqnZF7vQbJp2oXFzH519LaiEDyYopQSzkn5iAOAemacbOS4vZlS9uba42qbmc unyJjoi/7RA+YjtWWw0eC63l1P7xbUzeaVdUwGG5y3Cj6Z4qaLTtIL7L6S0hSYB9wuXM0qZ+6efl TJFNbCas7Gnq8pGiHYzArKob35rOt96JLJDdTCST5Q6RqFgHH645xjJzWprMGNExn5twHydOuKyN O0KzZAbu9nmaGPLRGUAKTxuB4PTjNZrcplprb7PfyRx6heS3vO6MqhVjjIJbgKBmnix1KDzBFqFq MMqhWi5YAkn5vcn8KrR2dgHkaGa4tTBCXWYSklEAGcg8nrmrEtm++KGDXJ2LRmV32LJnI47cDuKt ki+bqLj+z0gMLW6ZBScOHHbjg/garAabOyLJJPYJ5Jc286lMfNtOCehJ6nnipo9P1OzaO7S4tr27 OVmeVjEXXt0zzx1qE67BesRfxzLHFLhVVfMjkYAdcc5BOMHimtiWOXTrU2pNhdSQBWMhcMHSZivO 7OTioFnu71JIHt4ruFXyFmbyQoGMDuCOvvimtLp2qeWLSCOCYICzxy+U0QznbtHOSeoxU8ekyqs0 ttqciTyKAJJwJUXBOePx60X6MLdgk1S6bzoprCRdPUhAVjMiyJ7AD2p1td6bcX0sdnCscy4aXERT HbH6CpxPq8IlkmjjnhGFjitT82MY3c9cnt2zVC3u7h9VW2jtTFaqu5pCMfvO65/i/p0pMFuX7hCO hP51zN27lpFychq6S8uAAE7sK51jExIkOMyqDj0zUItG94ft3i0h5S3EwJC+lcr8Rvm0CFv7twP5 Gu+YBY2VRgAED6VxXjFFm0mFZE3r9qjBX1ByK6Y6M5k+ZnlRoX7w+ta2o6I0BMlvuZeuw9R/jWSP vj611RkpK6JcXF2YEEsfrSEEcGphGzk7Qc579KtQWqKMv8zfpQ5JDUWyrFbySngYHqattgRL34xn NW0wBx0+lVZ2GXVRhN3FZKbkzopJRZ6L4cIjSF+wgUZ/CujSXndnJ4/AVx+h3yiOFepMSnI6Ct8X gjOxeeMfWuOejLtc1LmM3Ew4mj2puR4wCVb6dDxVNtHe4u47m7vr6XyjlAsYUA9jjpn3qa31BTEp GWB/OtFLkSKuPlzUqVgsY9xo05Jdp9SulcFZFlmUEg49sDpUyaIZQJJXvJZmyZFNyQvIxhfQAcVs C4KJgKXPt1pYyXmVcnPVsU7sXyM59CkuFCNaGOFGDKrTclgQc/L9OPqaitdJit70x/YEVYyGhjMr MA5P3j6/Suo3KFHcdM1l6ijrOk8UoUFSGXOMnPrTlotCVK7Ibfw7awQuiadZh3zvbZkPznBX0z2p 0FkkTMXtbOWZMRpEIfuKvRVB7ck5NXpY0uYj5obKDgo5UjP0otx9kiI8zdtI3FznjPr3pgZ8WkOk Y3JZJMSzOvlbwdxzg5649RQ+iTStOJLiJ5blCHk8kD5cYCD0X6c1sK6PKTnIx1HSq0F6ks0gV0LR nbsDZIo8rjuyrqkc0OkRxnHygAhO59s1kWWg21xCTNpyM7J5SbiPkQZx9TnJ5rb19ytrGq4IMigg noM0ywvY5rye3iVwtthGYrgZ749aTVmCehXk0GKb/XWwcoFxtfaAOhHHXOBnPpWZd2QjubhkjMBI RR9nk2kAcAADsB/LFdHfXqwWjMp+dhgKDzWUY47mNJHjGUO8ZAOamTtoNeZTQXl08txDqcltEkhA jeEHzOMZY+noO2KgtYb2xnvnitrOePZvXyXK729Ofu9zXQGIw6attGBuCZOfU1WMMb6f5RVWlUhX bGKeoXRzN1rNo7sl/p3JUy7JY84A4yW9eM/So7FbO/i8qynl0+2z5hWFy4lbjHB6KMc5NdJJaYAa 2K72+8WAOQO1VJtGhndJpLOPPVpIW8plx0HHXmmpC0ZFLDqSXQSOVLpFBb95H5XP91Tnng020lvB M0N7arbhG3RBJAygY6Aevqe9RyaNKhEMd1cW9suXXd+8IPb64PINLaSXTzhZmikAPy8bWxjk9+/S hvQEi/doHgLIqs69ATxXPJs3EsMr5yg/nW1cXDR9QNvqawHc/Zrto2w6OCv1FCDodnK77WC9ecVx /ilt2koecLcRN+tdTBMZrSOU9XQE/XFcl4lb/iRzE9mQ/wDjwrdanPHRmPcxhxnDY9d9YN7pys4Z QFfvj+tbcsijg49eBmqUu7PBbk+lY05OL0OiSTMdZOSOOtSKwzxz7VV2Sbjgg81MqS9QK6mkZFlc etVWU+fJCcZBz65qZI5sZwD9DzTlt9k3nI0iSeu3NKLSKTa2JbHVJbPajKxC8Ag849K3YfEZA5jf K9Ttz+HWsH7MZmBa4bI6ZQCpU0wtjFy35VEvZvc1TR0cfihB/wAsG5OSNlW18cFQAbSQgd8Vy39m sg4uHb2BphtZQOZpFx2znNZ8tMu8TsovHL5I+yOM8D5cVoaXruo6hG1xbRrFGrEbX7+9cJZWE1zJ 81y6Jnr1robKAWyGNJ5pS33gzcD8B3rOpyR23H7rWh0UnibUInCEJKy/wpjFV7i+1a8iK+UoDNu4 kxg02xtVQZ27h0+YY5rWjhBGRCmMcEHmueVYFTRQXUPEIG3y4toHrnNPfUvEbIY2SMA9v8ir4jCk F4mQ9iD1qWNlyMSFSeuRU+2ZXs0ZEd/4htwQNjAjGM5xVeF9bSdpobdfNfh3LDJH5V0g38bWVs9+ KGEvQru9uKPbPsHs0Zl9qmo3Nn5D6fGsnZxMcA+pGKxLqLxO0amHyGc5yTKSD+HFdUzv027CD3FJ uXnBXjsKPbyv0D2aM1UmaGPdBIsmP3m48E47Y96V479UIjIC+7VfAU/6xcjsc4pAYQcCR0Pv0qfa yuPkRkS6lrUbBWTzUHB5Bpz67dpaujWTEsm3KjOfyrUEbk7j5c3vjBqBw8QJCkj0IB/Wn7Z9hezR nrr9mkQW4aeEcEAqw2n0J71o2er2VwN0VzGxY5ID96pSshdsxrtx24P5Vn3GnWsvJgXOeGA2k1qq q6kOmdN9rViQTjHpVO5mVZEIXLE8t/dH1rm5LaWE4truVB7nP6VVku9at8sGhuFHuQcVompdSOWx 0V6SYHwcnGRmsNirwXGF4fGM+tUp/EsyKFvLOWJT/GnzA1JZ+J9KtzuKylhyBKh/pWqgxM7OD93a xpn7qAfpXK+IiH0K6XPRQf8Ax4U5vGNhLyZlxngZ24rE1jWlk02aOKWF/M+UgHnBNax3RgoO4yXc q/K5A+tUpG+cZl79BTmdPLBCE8dTVZ2G7oOvpWcYmrZXj++flHWrcZAwRmqwUBsY4qbG3bjitpK5 CLqSDcPut+HSrcbR90HHoazAcrzTUALHOfzrLkuWma7NbEchSf8AaFRMlsckPwfWq6xIFHy9SKkK LsYkc5qeS3UdwYRgcSEfQ8U1CznEZMhPU7av+REFUhB82M1oW8MexTsGciocrDSI9O06Q4ZiAoHS uhtbVI1BVowx/h3ZxVSLiHgnv3oESZHHU561yyvI3jE1ALkHhFcHupwaUTSF9rorHOMHj9RVaD5I QV4Oajmlfnn9BWXKXzWNiGQL98yID2zx+tPUiXkMjDP8QwRWG8jwRb4nZTj1961LT9+C0gDHA5xi k4Mdy0yBCMOAPdqZlscMG9fm5qGWNVkAAOD2zTNoEZ47GmkItEnb0yOpyKhcPj906o/8/wA6giYk DmpWULtIzyPWi2o0Cyx8CRx5o6jP+eKc7K6Yb5u+QahKqxORUOBuZe2BxRYCwqIowjOCMZGOKje4 kjb7+Fz65/SoHdo2wjEc+vtSsxkjy/zEYxkUJCuLNJvYghTnp2qlKVVcsxQ+hGP/AK1WZYY/KzsG eKqP8zmM8rzwa0SJbKrENyMDHTPSq8zc5U8HqD3+lEoC7yvHIqORQUBPXHWtUjNspy4PbjPK96ov MkT45PbFW5uWbPbgVVkjR0+YZraKIZXuJYphgxK3vVRo48glVyOlWSABgetROoJ5FbxM2yJpcf4i oTKNw570+RF9Kg2LnOOa1UUQz//Z --b1_b621cd10c5c5c3104d4acfcc43a71368--