Date: Sun, 29 May 2022 15:00:55 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Pagdarasal - Pauna (Bahagi 2 ng 2) Message-ID: X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 3.230.142.168 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_e26d646a18c5244451a4ed0d812876e2" --b1_e26d646a18c5244451a4ed0d812876e2 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_e26d646a18c5244451a4ed0d812876e2" --b2_e26d646a18c5244451a4ed0d812876e2 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 9 :: Lesson 2 Pagdarasal - Pauna (Bahagi 2 ng 2) Deskripsyon: Ang pangalawang aralin ay magpapaliwanag sa obligado, nirerekomenda at di kanais-nais sa pagdarasal. Ni Imam Kamil Mufti (© 2015 NewMuslims.com) Nai-publish sa 19 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 48 - Nag-email: 0 - Nakakita: 3152 (daily average: 2) Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Mga Panalangin Mga layunin · Ang matutunan ang mga Wajibaat (mga obligado )ng salah ( pagdarasal). · Ang matutunan ang ilan sa mga rekomendadong gawain sa pagdarasal. · Matutunan ang patungkol sa pitong hindi kanais nais na gawain sa pagdarasal. Mga Terminolohiyang Arabik · Salah -salitang Arabik na nangangahulugan ng ugnayan sa pagitan ng mananampalataya at ng Allah. dagdag na kalinawan, sa islam ito ay pormal na tumutukoy sa limang beses na pagdarasal at ito ang pinakamahalagang anyo ng pagsamba. · Ruku’- Ang posisyon na nakayuko. · Imam- Sinuman na namumuno sa pagdarasal. · Tashahhud – Ang salitang binibigkas “At-tahiy-yatu lil-lahi…. Muhammadan ’abduhu wa rasuluh.” Sa posisyong nakaupo sa pagdarasal. · Takbir– ang pagbigkas ng “Allahu Akbar”. · Wajib - (pangmaramihan: wajibaat) obligado. · Sunnah- Ang salitang Sunnah ay may ilang kahulugan depende sa paksang pinag-aaralan gayunpaman ang kahulugan nito ay karaniwang pinaniniwalaan na anumang ulat na sinabi ng Propeta ginawa o pinahintulutan. · Rakah- bilang ng pagdarasal. · Surah – kabanata ng Quran. Wajibaat (Mga Obligadong gawain) sa Salah Ang mga ito ang dapat na isinasagawa sa isang pagdarasal. Kung ang wajib na gawain ay iniwang-sadya,ang pagdarasal ay walang bisa. Ngunit kung ang pag-iwan ay di-sinasadya,ang "dalawang pagpapatirapa sa pagkalimot" ay dapat na isagawa para kapalit nito. Ito ay kasama sa mga lilinawin sa mga susunod na aralin. Ang mga sumusunod ay ang mga obligado sa pagdarasal: 1. Magsabi ng ‘Allahu Akbar’ kung magpapalit ng posisyon mula sa isang posisyon Ang Propeta ay laging nagsasabi ngAllahu Akbar kung siya ay uupo o tatayo.[1] 2. Mga salitang binabanggit habang nakayuko (ruku’) Ang magsabi ng: ‘Subha-na Rabbi al-’Adheem’ (Kaluwalahatian sa aking Dakilang Panginoon) isang beses. Ang pagsasabi ng mga ito ay isang rekomendadong gawain. 3. Mga salitang binabanggit kung tatayo mula saruku' o pagyuko Ang propeta ay nagsabi, “kung siya (angimam) ay magsabi: Sami’-Allahu li-man hamidah (Dinirinig ng Allah ang sinuman na nagbibigay papuri sa Kanya), kayo ay magsabi: Rabba-na wa lakal-hamd (Panginoon namin ang papuri ay Sa Iyo lamang).“ (Napagkasunduan) Ang dalawang ito ay dapat na mabanggit kung nagdarasal ng mag-isa. Subalit kung nagdarasal sa likuran ng isangimamay magsabi lamang ng ‘Rabba-na wa lakal-hamd’. 4. Mga binabanggit habang nakapatirapa Ang magsabi ng: ‘Subha-na Rabbi al-A’la’ (Kaluwalhatian sa aking Panginoon, ang kataas taasan ) isang beses. Ang pagbanggit sa mga ito ay isang rekomendadong gawain. 5. Panalangin sa pagitan ng dalawang pagpapatirapa Sabihin ang ‘Rabbig-fir lee’ isang beses. Ang pagbanggit sa mga ito ay rekomendadong gawain. 6. UnangTashahhud Ang pagbigkas ng unangtashahhud. Ito ay ginagawasa unang “mahabang pag-upo” sa mga pagdarasal na may higit sa dalawang bilang.Minsan nakalimutan ng Propeta ang unangtashahhud, ngunit hindi niya inulit ang pagdarasal, sa halip ay isinasagawa niya ang “pagpapatirapa ng pagkalimot.” nagpapatunay na ito aywajibna gawain; kung ito ay isang “mahalagang bahagi”, ang “pagpapatirapa ng pagkalimot" ay hindi makasasapat. 7. Ang pag-upo at pagbigkas ng unangTashahhud Pag-upo at pagbigkas ng unangtashahhud. Rekomendadong Gawain sa Pagdarasal Ang mga sumusunod ay ang mga rekomendadong gawain sa Pagdarasal: 1. Pambungad na Panalangin Ito ay binabanggit lamang sa unangrakah. Ang palagiang binabanggit na panalangin ay ang mga sumusunod: “Subhaana-kallaa-humma wa biham-dika, wa tabaa-ra-kasmu-ka, wa ta’aa-laa jad-du-ka, wa laa ilaa-ha ghay-ruk.” (Ikaw ay aming Niluluwalhati, O Allah, at Pinupuri: Purihin ang Ngalan Mo at Dakilain ang Iyong Kataasan, at walang karapat-dapat na sambahin maliban Sayo). (Abu Daud). 2. Ang pagpapakup-kop sa Allah Kailangan itong bigkasin sa unangrakahsa pamamagitan ng pagsasabi ng, “Aa’oodhu billahi min ash-Shaitan nir-rajim” ‘Ako ay nagpapakup-kop sa Allah laban sa isinumpang si Satanas.’ 3. Ang pagsasabi ng ‘Ameen’ Ang salitang ‘Ameen’ay hindi bahagi ngSurah al-Fatihah, kundi ito ay isang panalangin na ang ibig sabihin ay, “O Allah, dinggin mo ang aming panalangin.” Ito ay kailangang bigkasin pagkatapos ngSurah al-Fatihah. Ang Propeta ay nagsabi, “Kung ang imam ay magsabi ngAmeen, kayo ay magsabi din ngAmeen. Kung sa pagbigkas nito ay sumabay sa pagbigkas ng mga anghel, samakatuwid ang inyong mga kasalanang nakalipas ay patatawarin ng Allah.”[2] 4. Ang pagbigkas ng ilang bahagi ng Qur'an pagkatapos bigkasin ang Surah al-Fatiha sa dalawang unang bahagi ng rakkah Maari kang bumigkas ng anumang bahagi ng Qur'an. Halimbawa maari kang bumigkas ng maiikling kabanata gaya ngSurah al-Ikhlas, Surah al-Falaq, oSurah an-Naas. 5. Manalangin pagkatapos magbigay ng pagpupugay sa Propeta sa pang-huling bahagi ng pagdarasal Bigkasin ng mahina ang: “Allaahumma innee ’a’oothu bika min ’athaabil-qabr, wa min ’athaabi jahannama, wa min fitnatil-mahyaa wal-mamaati, wa min sharri fitna-til-masee-hid-dajjaal.” (O Allah! ako ay nagsusumamo sa Iyo na iligtas Mo ako sa dusa ng Impiyerno, at sa dusa ng hukay, at sa mga pagsubok sa buhay (pagsubok sa buhay na kinakaharap) at kamatayan (sa hukay), at sa mapanlinlang na Masihid-Dajal o Anti-Christ).[3] 6. Ang pagtataas ng kamay Ang pagtaas ng kamay kung magsasabi ng pambungad natakbir, kung yuyuko, at kung tatayo mula sa pagyuko at kung tatayo mula sa “Mahabang pag-upo” (kung saan binabanggit ang unangtashahhud). 7. Ang paglagay ng kanang kamay sa ibabaw ng kaliwang kamay sa tapat ng dibdib Ilagay ang kanang kamay sa ibabaw ng kaliwang kamay sa tapat ng dibdib.[4] 8. Ang pagtingin sa lugar ng pagpapatirapaan Ituon ang paningin sa lugar ng pagpapatirapaan.[5] 9. Ang pagbaling ng mukha sa kanan at sa kaliwa sa pagtatapos ng pagdarasal Ibaling ang mukha sa kanan habang binabanggit ang ‘As-Salamu ’Alaikum wa-Rahmatullah’ at ganun din sa kaliwa. Ano ang hindi Kanais-nais saSalah? Ang hindi katanggap-tanggap na gawain ay ang mga di kanais-nais. Hindi ito nagpapawalang bisa sa pagdarasal ngunit, itoy dapat iwasan sa abot ng makakaya ng isang tao upang hindi mabawasan ang gantimpala niya sa kanyang pagdarasal. 1. Pagpabaling-baling ng tingin sa paligid habang nagdarasal kahit hindi ito kinakailangan Ang paglingon lingon sa paligid habang nagdarasal ng walang kadahilanan ay nakakabawas sa konsentrasyon at kataimtiman. Kung ito ay kinakailangan ito naman ay pinahihitulutan, halimbawa ang isang ginang na lilingunin ang umiiyak na sanggol. 2. Ang paglalagay ng kamay sa baywang “Ang Sugo ng Allah ay nagbabawal sa isang tao na nagdarasal na ang kanyang kamay ay nasa kanyang baywang”[6] 3. Ang magdasal kung ang pagkain ay dumating o nakahanda na o ang pagpipigil ng pangangailangan sa pag-ihi o pag-dumi. Ang dahilan ay mawawala sa konsentrasyon ang isang tao sa pagsasalahsa ganuong kalagayan. 5. Hindi mapakali Ang paggagalaw-galaw ng hindi kinakailangan ay hindi kanais-nais sa kadahilanang nakakasira ito sa konsentrasyon at sa pagdarasal ng iba. 6. Pagpikit ng mata Maari mong ipikit ang iyong mga mata kung mas nakakatulong sayo ito para di makita ang mga bagay na nagpapawala sa iyong konsentrasyon. 7. Ang paglapat ng iyong braso sa sahig Ito ay sa kalagayan ng pagpapatirapa. Talababa: [1] Tirmidhi [2] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim [3] Saheeh Muslim [4] Saheeh Al-Bukhari, Malik, Ibn Khuzayma [5] Hakim [6] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/294/pagdarasal-pauna-bahagi-2-ng-2/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_e26d646a18c5244451a4ed0d812876e2 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Pagdarasal - Pauna (Bahagi 2 ng 2)

Deskripsyon: Ang pangalawang aralin ay magpapaliwanag sa obligado, nirerekomenda at di kanais-nais sa pagdarasal.

Ni Imam Kamil Mufti (© 2015 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 19 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 48 - Nag-email: 0 - Nakakita: 3152 (daily average: 2)

Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Mga Panalangin


Mga layunin

·       Ang matutunan ang mga Wajibaat (mga obligadong salah ( pagdarasal).

·       Ang matutunan  ang ilan sa mga rekomendadong gawain sa pagdarasal.

·        Matutunan ang patungkol sa pitong hindi kanais nais na gawain sa pagdarasal.

Mga Terminolohiyang Arabik 

·       Salah -salitang Arabik  na nangangahulugan ng ugnayan sa pagitan ng mananampalataya at ng Allah. dagdag na kalinawan, sa islam ito ay pormal na tumutukoy sa limang beses na pagdarasal  at ito ang pinakamahalagang anyo ng pagsamba.

·       Ruku’ - Ang posisyon na nakayuko.

·       Imam - Sinuman na  namumuno sa pagdarasal.

·        Tashahhud – Ang salitang binibigkas  “At-tahiy-yatu lil-lahi….  Muhammadan abduhu wa rasuluh.” Sa posisyong nakaupo sa pagdarasal.

·       Takbir – ang pagbigkas ng  “Allahu Akbar”.

·       Wajib - (pangmaramihan: wajibaat) obligado.

·       Sunnah  Ang salitang Sunnah ay may ilang kahulugan depende  sa paksang pinag-aaralan gayunpaman ang kahulugan nito ay karaniwang pinaniniwalaan na  anumang ulat na sinabi ng Propeta ginawa o pinahintulutan.

·       Rakah - bilang ng pagdarasal.

·       Surah – kabanata ng Quran.

Wajibaat (Mga Obligadong gawain) sa Salah

Ang mga ito ang dapat na isinasagawa sa isang pagdarasal. Kung ang wajib na gawain ay iniwang-sadya, ang pagdarasal ay walang bisa. Ngunit kung ang pag-iwan ay di-sinasadya, ang "dalawang pagpapatirapa sa pagkalimot" ay dapat na isagawa para kapalit nito.  Ito ay kasama sa mga lilinawin sa mga susunod na aralin.

Ang mga sumusunod ay ang mga obligado sa pagdarasal:

1.  Magsabi ng  ‘Allahu Akbar’ kung magpapalit ng posisyon mula sa isang posisyon

Ang Propeta ay laging nagsasabi ng  Allahu Akbar  kung siya ay uupo o tatayo.[1]

2.  Mga salitang binabanggit habang nakayuko (ruku’)

Ang magsabi ng: ‘Subha-na Rabbi al-Adheem’ (Kaluwalahatian sa aking Dakilang Panginoon) isang beses.  Ang pagsasabi ng mga ito ay isang rekomendadong gawain.

3. Mga salitang binabanggit kung tatayo mula sa  ruku' o pagyuko

Ang propeta ay nagsabi, “kung siya  (ang  imam) ay magsabi:

Sami-Allahu li-man hamidah (Dinirinig ng Allah ang sinuman na nagbibigay papuri sa Kanya),

kayo  ay magsabi:

Rabba-na wa lakal-hamd (Panginoon namin ang papuri ay Sa Iyo lamang).“ (Napagkasunduan)

Ang dalawang ito ay dapat na mabanggit kung nagdarasal ng mag-isa. Subalit kung nagdarasal sa likuran ng isang  imam ay magsabi lamang ng  ‘Rabba-na wa lakal-hamd.

4.  Mga binabanggit habang nakapatirapa

Ang magsabi ng: ‘Subha-na Rabbi al-A’la’ (Kaluwalhatian sa aking Panginoon, ang kataas taasan ) isang beses.  Ang pagbanggit sa mga ito ay isang rekomendadong gawain.

5.  Panalangin sa pagitan ng dalawang pagpapatirapa

Sabihin ang  ‘Rabbig-fir lee’ isang beses.  Ang pagbanggit sa mga ito ay rekomendadong gawain.

6.  Unang Tashahhud

Ang pagbigkas ng unang  tashahhud.  Ito ay ginagawa sa unang “mahabang pag-upo” sa mga pagdarasal na may higit sa dalawang bilang.  

Minsan  nakalimutan ng Propeta ang unang  tashahhud, ngunit hindi niya inulit ang pagdarasal, sa halip ay isinasagawa niya ang  “pagpapatirapa ng pagkalimot.”  nagpapatunay na ito ay  wajib na gawain; kung ito ay isang “mahalagang bahagi”,  ang  “pagpapatirapa ng pagkalimot" ay hindi makasasapat.

7.  Ang pag-upo at pagbigkas ng unang  Tashahhud

Pag-upo at pagbigkas ng unang tashahhud.   

Rekomendadong Gawain sa Pagdarasal

Ang mga sumusunod ay ang mga rekomendadong gawain sa Pagdarasal:

1.  Pambungad na Panalangin

Ito ay binabanggit lamang sa unang  rakah.

Ang palagiang binabanggit na panalangin ay ang mga sumusunod:

Subhaana-kallaa-humma wa biham-dika, wa tabaa-ra-kasmu-ka, wa ta’aa-laa jad-du-ka, wa laa ilaa-ha ghay-ruk.”

(Ikaw ay aming Niluluwalhati, O Allah, at Pinupuri:  Purihin ang Ngalan Mo at Dakilain ang Iyong Kataasan, at walang karapat-dapat na sambahin maliban Sayo).  (Abu Daud). 

2.  Ang pagpapakup-kop sa  Allah

Kailangan itong bigkasin sa unang  rakah sa pamamagitan  ng pagsasabi ng,

Aa’oodhu billahi min ash-Shaitan nir-rajim

‘Ako ay nagpapakup-kop sa Allah laban sa isinumpang si Satanas.’

3.  Ang pagsasabi ng  ‘Ameen’

Ang salitang ‘Ameen’ ay hindi bahagi ng Surah al-Fatihah, kundi ito ay isang panalangin na ang ibig sabihin ay, “O Allah, dinggin mo ang aming panalangin.”

Ito ay kailangang bigkasin pagkatapos ng  Surah al-Fatihah.

Ang Propeta ay nagsabi, “Kung ang imam ay magsabi ng  Ameen, kayo ay magsabi din ng  Ameen.  Kung sa pagbigkas nito ay sumabay sa pagbigkas ng mga anghel, samakatuwid ang inyong  mga kasalanang nakalipas ay patatawarin ng Allah.”[2]

4.    Ang pagbigkas ng ilang bahagi ng Qur'an pagkatapos bigkasin ang Surah al-Fatiha sa dalawang unang bahagi ng rakkah

Maari kang bumigkas ng anumang bahagi ng  Qur'an.  Halimbawa  maari kang bumigkas ng maiikling kabanata gaya ng  Surah al-Ikhlas, Surah al-Falaq, o Surah an-Naas.

5.  Manalangin pagkatapos magbigay ng pagpupugay sa Propeta sa pang-huling bahagi ng pagdarasal 

Bigkasin ng mahina ang:

Allaahumma innee a’oothu bika min ’athaabil-qabr, wa min athaabi jahannama, wa min fitnatil-mahyaa wal-mamaati, wa min sharri fitna-til-masee-hid-dajjaal.”

(O Allah!  ako ay nagsusumamo sa Iyo na iligtas Mo ako sa dusa ng Impiyerno, at sa dusa ng hukay, at sa mga  pagsubok sa buhay (pagsubok sa buhay na kinakaharap) at kamatayan (sa hukay), at sa mapanlinlang na Masihid-Dajal o Anti-Christ).[3]

6.  Ang pagtataas ng kamay

Ang pagtaas ng kamay kung magsasabi ng pambungad na  takbir, kung yuyuko, at kung tatayo mula sa pagyuko at kung tatayo mula sa  “Mahabang pag-upo” (kung saan binabanggit ang unang  tashahhud).

7.  Ang paglagay ng kanang kamay sa ibabaw ng kaliwang  kamay sa tapat ng dibdib 

Ilagay ang kanang kamay sa ibabaw ng kaliwang kamay sa tapat ng dibdib.[4]

8.  Ang pagtingin sa lugar ng pagpapatirapaan

Ituon ang paningin sa lugar ng pagpapatirapaan.[5]

9.  Ang pagbaling ng mukha sa kanan at sa kaliwa sa pagtatapos ng pagdarasal

Ibaling ang mukha sa kanan habang binabanggit ang  ‘As-Salamu Alaikum wa-Rahmatullah’ at ganun din sa kaliwa. 

Ano ang hindi Kanais-nais sa Salah?

Ang hindi katanggap-tanggap  na gawain  ay ang mga di kanais-nais. Hindi ito nagpapawalang bisa sa pagdarasal ngunit, itoy dapat iwasan sa abot ng makakaya ng isang tao upang hindi mabawasan ang gantimpala niya sa kanyang pagdarasal. 

1.   Pagpabaling-baling ng tingin  sa paligid habang nagdarasal kahit hindi ito kinakailangan 

Ang paglingon lingon sa paligid habang nagdarasal ng walang kadahilanan ay nakakabawas sa konsentrasyon at kataimtiman. Kung ito ay kinakailangan ito naman ay pinahihitulutan, halimbawa ang isang ginang na lilingunin ang umiiyak na sanggol.

2.  Ang paglalagay ng kamay sa baywang

“Ang Sugo ng Allah ay nagbabawal sa isang tao na nagdarasal na ang kanyang kamay ay nasa kanyang baywang”[6]

3. Ang magdasal kung ang pagkain ay dumating o nakahanda na o ang pagpipigil ng pangangailangan sa pag-ihi o pag-dumi.

 Ang dahilan  ay mawawala sa konsentrasyon ang isang tao sa pagsa salah sa ganuong kalagayan.

5.  Hindi mapakali 

      Ang paggagalaw-galaw ng hindi kinakailangan ay hindi kanais-nais  sa kadahilanang nakakasira ito sa konsentrasyon at sa  pagdarasal ng iba.

6.  Pagpikit ng mata 

Maari mong ipikit ang iyong mga mata kung mas nakakatulong sayo ito para di makita ang mga bagay na nagpapawala sa iyong konsentrasyon.

7.  Ang paglapat ng iyong braso sa sahig 

Ito  ay sa kalagayan ng pagpapatirapa.Talababa:

[1] Tirmidhi

[2] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim

[3] Saheeh Muslim

[4] Saheeh Al-Bukhari, Malik, Ibn Khuzayma

[5] Hakim

[6] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim

--b2_e26d646a18c5244451a4ed0d812876e2-- --b1_e26d646a18c5244451a4ed0d812876e2 Content-Type: image/jpeg; name="Prayers_-_Advanced_part_2._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Prayers_-_Advanced_part_2._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMg IyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09 PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCAEMAZADASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDzVgdx 5NA+tSzRmKZlYFWHUVCeaxNLICvvTWzjHanHdTTmmKxTmRkPB4qLcT3rQKhlINUpI9jdOKpEtDMn 1pcn1pPrS4phYXJ9TShj60lFIBckjrQCfU0Cg9aADJ9aMn1pKKAFLH1oycdaQ9aCeaAFBPqaMn1N GaUUDsKCcgAkk8AV6bpWky+GLMwSzKlzJAHkKcnDdBmuG8O6Y2p6skYztjBkbA6Y6V6a9w91YXc8 1ugnTYmD1IqJs1pxvqSXD+ekVuh82MwL5injDA9RWXDl9VmXJwE5/OrrAPOmyJ1O0dP1NUwNmsSn PDcY/DNZz+FmkfiINUtUms5vMiVgEOMjp71c07wXol9odrJLbFZWiUs8bYycUXnzWtxx0jOPyrd0 Hjw7ZZ4/dLTp7E1YrQ43Uvh9axRs9neSoACdrjNcE0bHABzg9q9u1BdsTjplD/KvGTwzY9TWqMGk UjG4zkGmlSO5zV8UjqNxyBTCxR3OnKsacJZQM7zzVgxIZdu3AxQ0C4wMigLFdZnz605bnkllpfL+ YhTyKf5EhGcDApaBZgtwnqanjnX+FxVRreQD/VfiKZ5WOSrAfSjQL26GhPNvQAdQetVLgnYTk1B/ uuce9DMxXBORTsDdydCd5yf4KgBPY0vmuCTjqMU0YApiJrUn7Qv1rVhY4krKtMG5UVrRDCSe1Syk QSsRUDOfXrUzDNV25agTRafIiXmqshI71afiJaqyjNCBogYn1NIpO4c0ppU++KYiRSfN608nimJ/ rTUhHFAEDk+tNBO7rTn60z+KgTR2fiPTcgXca+z4rnSuOlehOiygxycoy4Irh9TtTYXzwtwvVT6i oNVsVOaDSgg96TvTEJgE02SISLipBRtApgZjoY2w1IOlXriHenHUVR9qdyXoFFFIaBCg04YNMxSi mMWilNN70gDrSd6XoKBQIKcp6UnanwxNNKkSDLOQo/GhjO68G2RtdEnvWZlkuHEaleu2uumIvr5r ZXJikhAxjByB2qjY2X9maAkBWSN4mCYIzknvVmQZ1JFt3Acx8diG71i3qdKWiRDLdwTWqzC4dEto QjfLg7vSqBZftyuuQCwxn0K4q0r+VbvFIYViYu5G3JY+/wCNUWnilkkVXBkiEW5QeR61MnoVFal+ 6/49psDja38q2dCP/FP2P/XMVjTMPs0voUP8q19DB/sGzI4AjBxTpdSKvQkvWBWQHqFb+VeLHlm/ 3j/OvZ70bvN90P8AKvGT8sjDr8x/nWyMWKKJPvE0o9qRzkmmIZ/y1B9acRzSEY2GlpDGqMsTVhe1 V48AnJ61YBB6UhoeM5607OcZAwPakQ5pxUnPHFIoq3UabVO0Z3dRVKdFUZUcmtC4P7ocfxVTuciP r3qkRLcruMGlWJ3+6hOe9OaUsowi8cZpMyvgFiB6UySW0iZLtN2PzrTjHyyVm2UW2dSTzWlHwklJ jRXeoD1qZznioSMnrQJlmX/VKKrScirMv+rT6VWk5FNDZXNKn3hSNxTk+8KCR6f608VI1MT75p7H rQMgfrTP4qc3Wmj7340CZ6uAD+FYvijT/tFiJ0XMkP8AKtpCPr3p8sQmgdD0ZSKjqWtjy7BBp4J9 aWRQrso/hYimimIcZCp5HHtTvM49qaeRSmmMcGB6Gql3HtO9eh61ZHSmOu+Mg0CZQJo60uCKSmSF KKSimMf1pppwNIRzSAQ9TRRiloAK1/DFus+uQbxlU+c5PpWSBXc/DnSGunu7vbGwQBBvHHvSk7Iq Cuzso5ZklD3F0PLMXmkSDO4jgcUjeZaQLNIkV1NEdxK8NsarGq2shtopViBmJ2MFGdiVQuo2mvII 9rxLIPJ83GNorFOx0jXtY5tFnuoIHUWmPMGQevtXD2mbDWri5kZfKkBOc813t6sluXW1uAIZUEci g8kg9ayNdgiWDKxKc4GQPfrTWxEr3uT+es1kJF5DRkjP0rf0XP8AYNp0B8odK54jZaleNoTHHbiu h0YA6Lant5IpU+oVdkLMfnkH+wf5V4zKuJH/AN4/zr2V+ZDzg7DXj04/eyA/3z/OtjGxGueKVlJY 4oUZIqxHFujlkwcKABj1pSdhxjchdD5Eb+rEUxsjirLRzu0dssRPOeBzn6VA6lSQQcjg56/jSTG0 RoAWzUw4wBTI++alzyMUwQ6JcnkU89QNxpgJOakRN2KQyG6/1YGT1z0qowDD5uRV+6jCov1qi4Cm qTIluROADleF4pVHXPrT1HJP0qMnYXJPfpQIntxtkBz3qyv3JPrVO1lVpQg71eC4ic+poBFVuajH LCpW6VGo+YUCLE33F+lVXq3P9xPpVN6YMgbrSp1FI/WnR/eoEPT75p7d6bH/AKw05higCFutMH3h 9aewxmmfxUAz1G2fdbwsepUVdjbBIx7VnabzplseuUFaEAIlUdajoWjzK6G27mX0c/zqHcF6mrWo rt1S6GOBIaqlAx5FUJi9utLkUbMUFe9AC57U0sQcY60EGlU5460AVJ12yE+tR1anTK5x0qrjNMQg p2KULRQAdKCKDRTAKdikFOpDALmvXPhi8TeGpFK7ZFlPI/iFeSdq9l8IjyNAtkUxI2wMR0NYV720 NqK11OgmmiiniimdFeX7ik8mnywKxXIZgvI74NZs1jFe6jBfNuMkP3cHip9RnkNnOlrIEnZdvzdq wu00b20uNuLGCZgzIrnBHTB5rmbizna+lt7iYSW9uAy4GD7D3ratHuI7GFZn3TKuGasu51ET6zLC kBSFUGH7lu9XCo3cUoJWuV5l/dPjnAP8q3tHONGtv+uYrEYBoXJ6BTW5ohCaRa98x1pS6mdXoJIN sjHGcA/yrx6U/vpf98/zr2O6X5mOcYU/jxXjTnM0v++a1MQj7fWux+Hs9uviNLW6gSWO5O0Fhna1 cevGOe9XLS8eyvYriMkPE4YGpnHmVi4Ox7zP4W0lZnvUtUjulU4kU9Dj06V4JqQP2yfcxJMjZP41 6/ceJU1HwxLfx3gRAvzLkAg46V4vdXSM7sWGWJPWs4Jc10rDldR1YxOOaeGAPsKpi6Vex+lMe8c/ dwBW1mZ3NNeBk0rXMUZBaQD2FYrSu/VzimE/jT5ROZq3WowsuI9zEGqUl4W6LioArN0UkfSnCFyc EEU0kJtsDK7D7xFMJJ5OavT6Rcw2kVzsZo5OVIHFRy23kwI7IQzdzQSNsTi6UgE1skf6I3rms63+ WVAAM1f58tgfWkykVHpg6ipGFRr94UAyxcfcX6VSkq7cdB9KpyUxEDU6M/NTSOadH96gCWL7xpzU 2L7xpzUCIWPrUfcVI9RfxCgGemaOf+JXa/7takZxMpHrWZoxzo8Htla0oxtkQ1HQs871xQmuXijp 5hqlt4rT8SqE1+7A7tms1D60wYDIpc0oxilwKYhhpB8pBFPIppFACthgc96oMu1mFX/Sqc42yk+t MTI6KU0CgQhpB1oNJnmgY8UtN3CjOaAJoRvmjTuxAr1mJRHHBGquSsAyqtjcK8t0jyzq9qJiqx+Y Cxb0r1q0mEl7kMu3YQpx97PSsp/Eb0vhZa1C4WPTbdLbhziRGzgsvcZ9qEvpftVshbEcz4LEZ49a SHTyWeK6KlFiIJQ5IJpgszNCwfIWGIhQeDxUmisWbmWMTldhEQYgS4wDj6Vkh1nJkCbQeRUl1eQ3 Nq0gu4oktbfJRnxuP0rnJ/GNha2QEGZ5sfdAwBSlG60Q1NLdm0jfLKp6BT/KtrRoiNEtR0/d5ya8 yuPGty6lYIEjJGCSc1mTeItUuIUha8kEajAVTgVcItbmVSonsevXt/Z2ufPuoU4OcsPSvG5riMTS EHILEjFVHkZyTI5bPXcc1HjPb8q0sY3uWDdnoq4+tNa5dj1OajSJ3ICqetSfZZMkHAphqIbhwhXe 2w/wg8VCxFW1tEAySTTmiRU4XJx3osG5SCs33QalS0lb0H1qxB9z3qcZxSuNIrx6cDne/Hep0toI yNiZ+tPHHPWng0ikkhk5kEGFVFXd0FVssfvVJcfcHOcmogO9UiJbnQwB7jwjAI5i0kU7KY/QEelZ WtOCtunAZUwRTLW4FrKGZmCHqE6motTlW61CWVXLK5G04xxQISBMOvr61cB4fmqkHEi1a6I1DGis TimLw4NK3FNHJFAFm4PQe1UpB2q5P2+lVJKBELCnRdaacA06LrQBJFyTTmGKbD/FT2oEQyVF/EKl k61F3FAM67SvFtpbWIt7iN1ZWJyorbtPE2lXUi4uNh9GGK54eDnnSVobhcpIUIYelUZ/CWpRHKxB /dDU6FaljxPNDNr9w0Lq6nGCDWOWKjjiorq1ntZ2S4R0kHZutNjJwcngUwuTK5qRZPXrUQpwPHvQ BKHB+tBHvUWRxRuyKQEmMVXuR0NSFsVFMd6fSmBB2puaDQBVEgOadikpaQBS0mKWgY+IqJUL/d3D P0rvIvGumWJQJFJOixhcDjBrgRmrNtp91dNtggkc4z0qZJXLjJrY6S6+IF81y0lnFHCmcqCMn8ax 5/EWqXBbzL2XD5JVTgVdTwPq4QPOiQoR1Z8/TpWrb+BIIAp1C5ZspuIj/hNJtIdps4ppGYfMx/E0 scbyEBI3Yn0WvTLTwnpWnZMsO8vCXR5OT+VV7yJYbexaCJYwHw20Y4pOdio0m92cXb+H9SuACtsV XGctxXWaP8L5b21invL5Y0kXcFQZNam4mQgZxjg12GhZOkWw77KUJOQ6lOMLWOVh8AaLY48yOS4Z QclzxXnHlKksgVRgMcV7jdAK7egU/wAq8TlUefKf9s4/OrISIl6g9Oaa/wB9vrUmOn1qOQYdvrTE wPSmN90/SlpGx09aZIyHOw/Wp1OetQwkfNzyDVgMpx2pFIAacPSj5TkY49aQDAPekOxFdEeWv1qH cB69OlS3L7VA21GgGMk81SIluCjjc3XHSm4y6gU9yAP0qJmKTqMZyKYieAfvRVwj92xqnajEwBzk HvV3/lk4pMaKZ6VH0YfWpSPyqMj5l+tMRYm7fSqknerc3UfSqsgpAV2606P71NNOTqaAJIOpqRuO aZD3p56UxED+tRjqKkbvTB1FIGemWh+e9U9ROavI3K81Tg/5CWpJ280GrIO1hzUGjOQ8X8685I4M a9a5x1G44rofGDr/AG3ywx5Y6GuekuU5C5NUJiD8qUnBquZTjAoMjetOxNyQyDNKJeMVATmgUWC5 OZM0m7H0qMUuDQA3vQKXvQaBBRRS0DCgUUoFMCexUPf24YZBkHHrXtlhYxiHcsajdgEY6CvGNLIi 1O1c4+WQEg/Wva7XUWNqyQIxyc7nUZH0rCo9Tel6D7q1iuLYWrjYgbeGz396qy6T++t3WfeEcFlI 7VpWUglEoulRFX7vHLU6SKGG+jt45GRnGVJX5fzrNSZpddTN1KITMFihDgZCMp5C+hFc3fg+RaoF 24ckj0rvriwuAoARTxwyiuJ1mOSHUAjwOgzgfKcZp35ug1ZdSx5W5lYDjH9K6bQ12aTbqPQ1zdvM slrGw/umuj0gltKg9MGrpqxFV3sSXBG98+h/lXiE2ftEvHG9v517hIMhyemDXiNxxcTYOfnb+daM zRF6fWo5sbzUvb8ahnP7w0ClsN9Ka3BHejOKaeoqiAh+8c+tWVxVKNxuIz3/ADq0DUlJkpwOe1IX K4KrnPSmM2eByacvBFBQyUEAF+Wz1pn4VNM2VHrmojjGB1qlsZy3EVQ06jGSTgA1Ym0z94AykTDH Oag5XBHJHNdC1ut95FzbOMKo3jPOaYjCWEwXhVjkg8mrH8DU26+XUnBPOeRTscNUsaKsg4qI9RU7 dOahb7wpiJ5/4fpVZ+c1buB8q/SqbH0oAgNKv3qU8UIPmoAkh709uRTYuM05qBEDdaYOop7jGajH UUAzoJ/GFz9tup7eFV89gfm7VmXOvajdD95OwHTC8Ulrol/eyskMDZXk7uK2IPA14yh550jz2HJF K6HqzmZJGlctI7O3qTTDXQ674eh0ieCOOVpBIm4k+tZ/2eJUxtp3DlZngGlVC3oKtGBQflOKQwEd wRRcLEBiIHWl8rjOal8o45U0DjvgfSkFhgjIFLtPvUgc+nFKWx2NAys45pOae+C1ITTEJQKXNGPa gBRijOTRt96uafp8+pXkVpax+ZNIcKvrSANMUvqVsvUGQZr2Kxktj8vnLuYDGT0xWT4N+Glza3kl xrJjjKriJEbJz61v33gB58m3vivpkVM6amtWXCo4bF6JRt4dW9MjpSMiOwV+MHrmueHhTxRpr5tb mOdfTNNbUdesmJvNKaRe5UVl7BrZm3tk9zrBdXkSKsbCRV6BqxrrXGkv4UltwMzEsVOcgD0NZzeM bNkKXNtPbMBjnOM1lT+ItPgn04Gbe7OxYj+HPrQqcluF4PY6RLnSryyfcjRzKzLjbgfpV3TCsenw Kn3QDgk5rn7eIyNdbCpHmFgV7g1v6GiyaZHg5wSCemPatIRsZzZM74Ruf4TXikvM0p9XPb3r2meI xu3PABrxW7bFzNzx5jYH41TQRIv5ZqC4b5zTi3TnvUM0g3kdqEJu6FZvStvRdKe80e9u0liUwkAK 4yW+lc+WJ6Diur8LrbT+HL6NmAut+UO7FUtdiDnYbOSJJnliDDHUnkUwzYA28t/KtrxEfJsordFV Tgb3H8RrndxHah6Au5aVwB6n1pwlNVlfgZ6VKAD3pDuOeQEc+tJvB5prrzUJyO9NEss5/WprW4WC dGkUlM8hTg1RVyKUSZ60wLbSK927oW2u/AbqKtN1f0rNVvmG2tAMSuT1qRogk+7UJ6r9amk/nUWf mFMTLNxyq/SqT1dn+4v0qk9AER6mlTqaRvalj6mgCWHvStSQ96c3egCB+hqNfvCpXqMdRQJnomnS Z1a494VrUjyw5yBWTp/yavJtIwYMfrWtGOTk8EVnH4TWXxHN+NF231rzn93XNNXS+MRmW0bvtIrm mqgYwgZqJicFe45qfAqpMSrgj0pkvQesrZGelAm5ww7011/0cN/tUxfmBPcCgRMTGScjGKUxqR8r Yz0qAfPz3p6sTER3WgBkse0jmm4FOfJAJNMoELgUDNFApgKvNdf8NInfxzYGNd2zLN7DFcmg7ngV 2/wrSdPFy3EcMzxpC2/YmfwpAe3MAWZkAJ7nHNIVZlzEmW/u1EJL2XmOGOHPTzGyR+AppsJbjIur 2Zwf4I/lX/Gi4BJdxQH/AEiVIsDozDP5VANUSeXy7aGW4H94IVX8zVlNPsbMbxDCmOrSHP8AOs7U PGeh6YGWW+R2X/lnCN38qLhYuXGmW95EyzW0RZlIG9QcGvFvEuhXA1N/OSO3MLbSsacEdjXeXnxO QA/2dpsjf7c7YFcxqOq3epu15PtZnGXROBQpX0RXI1q0bXw+DPeXs0skH2KNQC0nGW9s10OpeMPD mmhkMyzvn7lumefr0ri7Lw1ca1+8jkjitYgFYsTyfoK27PwVp0ABnd5z6dFrOdTldjWFLmXMzO1D 4hNcsy6Vo+C3AeZ+f++a44eF9Wv5Hl8krvJYkjaP1r1iHT7S0Xba2scY9duT+ZrPvryK1ybq5iQf 7b4rGVaXQ3hQh1PNJfBeox94z9CaqSeGL9Cd0Yrtb3xjpduGWJnnb0ReD+Nc9feNpnJFvBHF6bvm NOMqjCUKMTCk0a6iUlkH0FSWFq0N9Gk8ywxucMc9Kr3erXF25klmZm9uBVFpS2T6+tbxUjmk49DR 1O4a4vGVnDpGdqnPUVRLIvAOTUZbKYpq43AnpVWI5uxKz7TtxSxtjPNNlI3DFIDzQJvUnL01mGOa YTmkPvTEKcHBFIabnFG6mIltxm4T61quAN2PSsuzObqP61qTEKzGkxoryfdqAfeFTScx5qAdRQBc m5jHriqTd6uy/wCrX6VUfigGVmpycZprU5O9AEsBzmnNTYOjU5qAIHqPuKkfrUePmFAj0wRLH4iY KBtaAn9atgYkHfNVGcf8JAg3A5gboferfAccc1nH4TWW5z/jBQFsz3+auYYV1XjAfubU4/iIrlX6 dce1UAAVTn+8Kug84FUp/vUCYMxWIR9Q3IqNOMj1FOk5Qe1CEMaZL3CI4brSAnn3p2z5himt1GKA HzDCp7ioqc+SAGOcdKbQIWkopQRQB3HwpsrO98VMt/DFLEkLMPN+6D+NetXniXw9oaFDcW8RA/1c A5P5V4X4U0y51bUjb2u8tt+bYwXI9816HY/D8rhp5Yos9Qo3N+vFRKpZ2NYUuZXZp3XxQgYbdO0y aY9nlO1axrrxr4i1Filu0duDxthTc35iultfCelWwG9HuGB/jbj8hxWpFCltxa28cKj+4oUVm5tm qpxR56nhjX9YcPeNcEHndcS7R+QrXsfh9FCFN1eD3WJcfrW/feINN08Zu76FW7qrbm/Kucv/AIk6 fCSLS3lnI6FjtWlqyr2OhtfDukWTZitVZx0eT5jWV4t0mOaKC7jKwzIwjzwAVPtXHah8SdSnykLx WyHtEuW/M1zV5rV1ekNNPLLn++5x+VVGLTuTKcbWZ6oviPRPD1gtol8szoMsEG4lu9Yd78TFVWWz sVz2kmOP0rzdrh2I+bqegpspIfp1Hc1Xs1fUn2rtodDqHjTV74FXvHRD/BCNoFYU17JI25iSf7zH JqsWJ4B59qcIXf8AhP41SikZucpDXlL9TTD9asfZSB8xApjQxg8FifanclxfUgyKTnHSp/Kz2wPe k2Rp95s+wp3FykH4U5UJ7U8yKPurTTIze1MWgpTnJNNB7UEGgAnpRYTYuaQnNPWJ3OEBYnsBVlNJ u5BnyiB/tcVSi3sJySKJ60VpjQ5x95fyp39iuP4DV+ykT7SJRsD/AKbH9a2JQGZgelRQ6YYJlfae Oc1Kx/eNUSi47lRlfYpypgfKagUkNzVqXBFVsfOKkotscxr9KqyVYcjaMelV5McUAyu3FLH3pH60 J0NAEsH3TTzTLf7pp7DmgRA/WmfxVI/U1GPvCgD0MQ+TrsGGJzEwGa0lyXGOveoJNMvptWsriO2k MKZ3kjHatFYAkoUkq/UhhUxTtqXJq+hzfi4E2cHtJXJvxXX+MgVsI+OBIK4yVsL/AEosVfQcrYYV TmJL1OHxg1XmILdaCW9BhYkDIqWCMurP2HXFMB6VZilAXy9iHPfFO41G4QYRiZBwRgVXA/eAH1rQ vECogHas+TAJoIYtxwxA9OKi60+RtxX6UwUxDicCl7A96aafjB56UAjuvhZeW1neX8l3NHAnljDu cCuyvPHuiW2RGZbl1/55j5fzrxq2kZIn246jrTmlZuDIT9KzlC7ubRq2jY9AvviheMSLOCC3BH3n O5hXNah4s1PUCftN7PJnsG2j8hWDuGOB+dN5OefypqCQnOTLD3TFs5AJ79TUJlZupJoWMnqPzpSq LwW/AVXoTq92Rkn2FIuW7Gpg6A/JHk+9OIkb7xCA0h2IuVGcj6VMSkmGlOPQVGRCrfMxY0GbHEac UBdInWRB/q4/xpGmfvIqj0FVWldurgCm7d2dvzd8jmjlDn7EjTICScsfemmdj90AUiR71yvNWrbS rm64iiDH0BzVJIlyZTJZurE0BcnjBrqbTwRfzMoaPCNzl+AK6O0+HkEbKZJGCgcqo6/jVqnJmbml uzzcW7lN20geuKv2Ph+9vmAigkYHuFwK9Zg0HTbBNq26t7sNxq8ixhRsBAHTjGK0VHuZur2POLX4 e3UhHnyIiZ5C/Ma1ofBGnwnDKZXHB3HpXcW58lJAgwzj7wqrJbyGQH92gAwT1LH1NaRjFPYmUm1u c6dIhtVCwwoo9lpqafuBJUFvpW+LdlzubIHU4pGCLkL971rW5nqzn208bssv4Ux7BF52kitiVl3j g+4xVOYPICFPB7Edql1IouNKUjGu7VFjkbOMDpXMDJZ+9dnfR7bOQiPbxyc5zXGhcM47VzVZczN4 Q5SvKMAVW6yfjVmU5AqsPvisy2WZkwoxVRzV6b7o+lUn70gK7klqVDw30pGJBoAJyRQBPbZwc09u KZbnA68U6Trn1pgQv3qIH5hUj9DUa9RQJnvl94v0axXE1/GWA+7ENxrltT+JWn5K2entM3Z5iAPy 61zNr4VnnYea6oD6nk1t2nhCziIM7lz7cVg6yR1Rw7sc1rXiC910CN4I4485CxqRWUdOvJASsLsP UCvS206ztE/dRRg+uMk1HIiqn8Kj1PFZuu76I2WGVtWeaf2fdJndDIPwqKS0lGMxsD9K7641GxgB Es8Zx/CvJrMutctAD5NsGP8AefiqVST6ESowjuzkDbyL1UnFXILGYx+a2F/ugnrVubUxIwUbQT/C gp5mintCBlJY+MGtY8z3OeajFe6Z93ceYAGyGAwRVFqfMTuIJ59aiNXYyFJ4oBpKKYC55p6nPBqP GacnJz6UgLCEfZ2+opuc9eB7U+FPMgcAgcilKwxfebcfakyorQYGHoSakVZD91QPemm5A+4gHuaY 8sj9TxRZjukSlQD+8kyfQU3fGp4G6ogh6k0+KIucLyfaiwuYPPc8KuM0AO7YYkk9q6nwv4Fv/Ecm /H2WyX79xIOPwHc16fpmgeH/AA3ADZ6etxMvW4uBlmPtVKPYly7s8w8P/DrWtf2yJb/ZbY/8tp/l BHsO9d7ZfC7w3psajUrie9m/iwdq/lWjf+IpDE8ol3Mp2oi8KD9PaoBKX0r7VcTrBAuQHY8u3qPW qUe5HN2I4j4dtonTTtCtnSNigklG7JFQXF/CPuwWUMfQokK4I/KsfUdesrTTDDpwlk8vrIwxknvX J3mqSzE7XODVOyBXZ2Us/hckrc2cQc8/u+M1qaLc6RMDHYRxrIp+6Fwx/wAa8nd/lLSMeO9S2Gsm yvYZo2YOjA7xxRGdmEoJrc9sCbyBtBGP4qI+c8EBexpsNxA9rFcjbiZA+R7io2uQ2WCOVHcnitro wSZMVV22qwBoZAvG7HqTVdp1IIdwre1VWJY7QS2eRxU8xapt7l5pgPlUlqiln6gfw9eOap7XRtrM V4zxxUfmY3FenQ7upqedmipR7lhnaQjec+w70w2crlti7eck+lDzshAddoPQDvSGd85YkMO2etK9 9y+TsRy2zb280ueMZFONoXjAjhY8feBzU8MoWdW2+aFGSM4zVsX2nuCVjltmPVozQ5EqL6nN6jZz C0laZWjUISCw4NcAeHY163qjtJo1yIr5JU2HKyr834GvJiPvVnJtstKxUk6GoP4xU0hyKgPLikBb l6D6VUfgmrcvQfSqjc5pAVm+9Tk+6aSRcNzSp91qAHxfdNSZyv0pLZQVOacwwKYFZzUYPzCpGHJq MD5hSEep3Go2tsFd5okUfw5yfyrMufFtnEf3CSTsPXgVw73bsTj16moWmZupzWKoLqdTxPY6m98Y XU42r5cC/wCyMmsS51eWfmSSSU5/ibj8qzyc9qafrVqnFGUq0pE/2uQt1C/QUy4k3ADJJqPHNDc1 diG20SWy5l69PSprlvKvfkPD44qvDkPx0p7ozTbh07Uuo/s2J7uxkhAYkMG5HtVIg10N86GzjIUk kelYLjLHjFUQR0U7bjrScUAJ1qQrhUOOtIBU8iZhix1waAGqpNu5yc7hwKaEyemKvaZYyahvgj4I weuK6ay8JQhD58xJ/wBkdPxqlFy2FzJbnHrbux+RC47n0rQ0/Qbu/wCI4yB64rvrDR7KzT93GHf/ AGjnNbMNwkaBRCR64XitFR7mbqrocRaeB5GZPNlVQf4cZNdbo/guwjIMilxHyzEbRWpDLu+4jY6/ drUsMmCSSQmO3A5Zh1NVKEYrYlTbZmXOrC3P2eK8SGFF2xxouAPeuTvdavJzIrXRkZDtyv8AF7iu k8VR2Q0Z2eNvNPMTbdpU+teaJcSQ3K7uv9fWs2UdXLIqpDbxkll+Uc9WP3jS6k63zLbl5hHbDYFU cCqukOs1zE/BYvx9AOa0dGgku7fUrozukQIUBAMk/WmhHMalKv2cW8UJCq24ux5/KseUrEC7HCir 2salFFcOpfdz90cn8a525uXuXy3AHRe1Zs1Wwk8xnkz0UdBTB6etN71d0iybUNVtbRRkyyhaQz2X R4fs+h2MW7eUhUk+5FXUi3qfnwAevaoVg8pSqgxqgCLx1AFMBYsCxIz0FaDSv1LTpDs/dAk9Mkc0 +O1n8oSDzHQj+EYNVRIwDZyAe3XBqeO+mhVfJmbHoen5UN6WFyaj306GbCvdqrY6Hgin/wBlJCi5 tRPjoyPgmkGotKha5gR1B6kYNL51p8uGmgbqNrcUm5PcEkiGS2s3k/eJPbsO5XI/Oom0ZJVJtrxH ychc81o+dcNj7PewTD+7IKhlw5xfWiRD/noh/wAKm7HexlS6fPA53wORj5doqq6tGVG1i38q2Xub azO2G+l6Z25yKp3et+YCEgTb/eA61QXMrUXb7LMDz8h4zXBY+934rur0vJYzFPkVlPBHWuGAyzAG pkCKMoqv/GKszDFVz98UgLEx6D2qs361Zn7fSqr0mBDJ1oX7ppHpV+41CAmtT8rU5+aZa9DTj1NA FeTqaYOoqSQc1GPvCgQwnJPWlFP8piTxinCJF5d/wFK40iL8KUI7dFp5kjXIUZ96Qzv0HFGo9BRb MOWIFOxCn3mLGoss55YmkI560WYrol89F+4maTzXYjAwM9KVIGYAqpIJxnFaVl4dvb7mOIhRzk01 G+wc3c0L9c2MJBwNtc5OmD1rpNTRorKFCACg5rnZmycYpiIe1J1pc0mOaAF6VLJkRx+lRD3qZyPL jDcigDe8HIZNSdePuE126whAN7LtPbFcZ4FXOtMPWM16GqRxfMxHPbrXVR+E56nxEcMQyCmOO+Kt RxS/xAMPTFM81UOUIBPqKdHLI/8AEVHvVOaQlTkyyuUyWO1QOBmn61rCadZwCRlFuHQKG6Fie9VU Qs58s5PYmsbxta3F1YWcagyyJcJuVR2zWU3zIuMVHc0fHVyf7MjklYHcAAMdTXng/ekADJrpvGVy b7UnjLHZAoUKOMECuc0zTLnVtSit7QjcTuLMcADvWTZpy6Fi0kmt3Zo+GCkYz61gXGrXyq9ut3Kk AY4jRsDNeqXHh2xsba5u2s1byYi3zyZBOOteNSyea7PgDcScDtSegWGnkn1PU+tFJiikMUdfau3+ Gdnpv9rnUdQ1KK2eDiGFjyzHvXD04Y6kdKBn0p5kjjEd3ZXCn7oZ1BP5U2aIKv8ApOmup9YyOK+d 45pECmOSRccjDEYNeg/Dzxhcrdtpt/fHypF3QvMc4b0zQgO9Wzs5NwhmMbHqjjGT+NRzaZcD7mCo 7qKkm1SBgPMRHZTz71QbV2+7GfLB6YJxirVwGSRvArB3O8nhQKrTABwZMZAyCe1SD7ReSEMMqD1J 5pzpHbLm4lYDnAAz+dPQtKRWZg3EbZ5ycjpRcMzgFS5UdSx7Uk8yMh8qNmz0+Q/NUqhl8tmRgAMs o5FNEu3YzjbMXYs4GOm/vUyoII8+Vuz6NVg+UFd5HATnaT61CbkNzFEzt/eYbQPzqX5lR8ivfGZ7 SQBhsK8A9uK4QD52rurvd9lmK7I/l+YId2a4YD949QwlfqU5veqp+/Vq4PNVf4qCWWJuAPpVR6uT /dH0qk5pARP1pU4Rqaxpy/cagCW2+6ac1Mt/umntQBDJUP8AEKlkqLuKBA8jknnim7ScZq/b6TdX bjy43we+3it6x8GPIcTyhW9uauMG9kS5pbs5QLn3+lT29jPcSbI4mJPtXoNp4TtbTDFRI/bfW1a2 McSZVY0b0C4/WtVRfUzdVdDz608I3kmS4Ef+9XQad4Hgj2PcyGQjqFXGa6kKVXAjEnqTViMDAx1/ umtFSiiHUkzLttBtLcKI4UVQc8jNaCwokfysBgHgCpFYlinlnI9acAu4h48DBwc1W2xDbe55xrmD GOMZLc+vNcrLkORXU66xVAMjG5sfnXLz43GuOW7OtbEWaKKWkMO1SP8A8e8f41GKe3/Hun+9SA3f B8jx6r8hIbYRxXdw3M3YIc9zXCeDgTrIXqSjYruILeWWfyuF7gOcD/69aRWm4X6WLCylkC8gjuwq zFcImMk8HnvmlTS7tQWaNZN3Xa3AqJrSeDl42Ge2OPzp3HZM0rW/VCwfJjPIVVwadFqmmPNGk4wW bq/G01kIxEx2t05yTUruJY9shRlb+8BSdw02Oe1nyptRuZo5UaIMSSTy3px60y30qKOGKVrS4ifG TJC38xU+paHbmXz1QrjncnBFQR3dyicSkkcepNJq4rWLl5eOvh+/gjv5X3QkBH6/SvLgRgY713l3 fXx3B4YrhGHII7Vx95ahZWKI0ak52MOn41NmIqUlKVI96THtQAUUUGgCcH5QR0pYZGRgVOCDuB9D UKsVB9KltniW6RrlWaIH5lU8kUDPU9LuZLuwtbmRF+eMFznqa04p40I8oooP99c5rndK8T6ZOFiX dCAAFjPG38a2Ddhk8xIyQOQx6D3xWjaY4+Rp7JJcFpo8dRtGKlbbEAHmhxjAyMkVl+es4DTTkjH8 HBPtmrMLwIqvsK5HGfmbP1oKa7sla9kI8u3VWYfeZhgVGA7naZF+bkiMY/DNI11jcGw2D64496YJ lycSBQeQAf607ak81tkOihiVstCqkchmbJPtRLCr4/dcdcE8GkNxDEQRl2b+71pGmE065R8E7Vye tNJEOUiC8hzYzMyxqAp4HFcAD+8P416ZfWcsVnKs0G5Np+YHleK806zNWcrXKi31KFwMGqjfeFXb jqapNywNSNluYZRfpVKQdauyn5F+lUn70gIDTl+630phNPX7rfSgCS2PyGnNTLbG005jigCF6j/i FSOaj7igTPY47YiHEipjsEXFKLeGLDJHz6Gk23L5APAPWpoomXiZix9hXoHEQiZYuXUnnoOamivo nchUPHtUpeNQflHsCKYbiKJSREAx6DpUtpblKLexKjksCIxg981IZ1TmRkUGs9p5GIGNoPeo8Ey/ KCT9annXQv2b6l57xFbMaM5x1PSoJNSfY26M5OQMDionLxAJNIQD/CKUQx+W7ne6bTt46fWocpFx jBHB603ypx1J6/WudlHJNdDrZUpEOhANc5MTvwelYM10I6BR/KgGkAvepW/49UHfNRZqU/8AHovp uoA6T4feZ/wk8XkKjP5bcOa9PnlDLtvLJwB3Ubh+deS+D5Xi11Chw2xsHOK9GXV7iF1/emQHswyP zoSuBoW8FlIc2t48Ln+ENj9DVwtqUCfLJDdL6PwfzrJGp29yf9ItkYd2XrR9osocNbzzo39xTkU7 DuaT3Vuwxe2PlN6hcj8xSLpNrcqZLeYOMfdfoKy5PEckcWFT5h3IqudSlvMg7hnkY4ppWFvsXri0 FvvDNGx7ANkCueu7EqA0ex2PUJ0FaUSvM+JJIwueQTzT/IhsyGdN2e+c07opRe5zwEgO0gjFLJbp cxFPLBAH3gM1rzwRyZa1jIzyQ3YVWdGIKEfN1IHAosDMSTSbUkHYuAOoHNMOlW+flG30yM5rakiB YlgpyB8uf8KgeFgpKxBVH8THj8qTBIyW0e3LfvUG70AqObRNPXGMj2rTeLG0tJle+0Yz+NIojVM+ XkEdM0h8pgNo0bZ8tSM9C1Q/2I7dDmuiOwhiTxn5VFNKn255xTsmS/Q5o6XLG+VYEjoB1ro9L1O5 hgWOcZHvTj5avkx7x6A9Ka3lu6kJznpVJIl3Oht9QEnzMUQDoan86Pez7xk9MVlw2ssJBFuroDyM 8/hWjE1jINkodGPZ+MfjT5kKzJgf3fOWY99uRilJjziJSfc8CrsDyxKot7iN4x2IB/Wp5LhMYurQ N33pzU81yldGQBHk7Tz0PanBz8mchAcHHX860TZaXd/Ms7REjo3/ANemyaJPtD27rLGv8KnGRTug b8ilPqE8VvOiSPsK9Cc5rhP+WzE++K7S9t3hhl86No8jpjn864rpKw/WoktR6FG66mqferdz1NUz 94UgLswxGv0qjJ0NXpv9Wv0qjL0NDAr05SdrfSmU9fut9KQh9r0anuKbbdDTm5pgQOOaYOop78Gm dxSA9le/QHbG+WHXimfbXdsLKCM8gDgVmgZzyetKH+baQDhq6HJvQyhyroaP2gbcMATz83UihSCo UFXI6k/0qun72UBjxjOBT0G6Ikk/eqS1KL6WJ43iRc4ITvmpRdr/AMswgVuelU1jDBuq454pkbln UNg59aVy+VW0L8TpPcKsrhE7sw6VfFg0ama1njlwpyh+6eKx3CgsxUMc/wAVNidki3KSCVPQ0SZK 0OB1WTMrAqM5PA6DmsGQ5Yk5ravhuJLcnJ5rGkQbjWbHcizSil2ilCCkIb3qb/l0Hs1M2jNSBR9k /wCBUwuanhNl/t2IsQFAOa7p1Jf5Iyq9Rt7/AIVwnhsY1WMj+6a9Ft7ZFiQ/NllyTmndJFK5TCnO W/BSMVM0rsq7htwew4NV3uZI50XIYHn5hmpZJGGW77Rx2FWu4SlboMaV/MwwG08AAVajXyISQ5Zi DwRnFCgNpfmsAz9Mmq9yv2WIvESDgcE8Um9Ai77MsmOCUr5jKG74GKs7oYziNgSONpGT9ao2P+lH bIflXoBWhaQo7zrjAjIxihO45abkOJZFKlFz6txSG2ZwoZmf6cAe3rSpIzMQT90nFSQr5hVmJ/A1 SVyOdJaFZlEG7AQegXrSSZbBeJFz6mrsVlBGs0wTMgPBJzUEqh23sASRVJXJcmUWgBBLlR6KMVQl jCsTt4PQgYrejCPIkLRqV65xyPxqzJpFts5Dk9ck80tATbOTe3fABVtxPJ25FQyRYfEZY9etbn9p XEd8LfKtHkj5lyavSWkE8W+SJCT7Vm2WmzkCrbT09z0xTwgwgbhc8n1rY1HT4IQdgPPYmqJRSI3x yMigHIZDK8LnypHX8cmtOHV5FUfaIo5I+5brWY7fvwuBgilm/dJ8vp0NFh7rQ3VmsJWyqtbP6AkA 1bilcANb3SS5/hcZrl2HyiTndTreRiSdxB9RQSdVJeu/y3VkSoGNyYakkmtoEVlneMnoqnP6Vzxu 52GxpXKjkDNRo7PyTyKaQrm3da64tnjOZAQRlhXCH/XN3yTXRnIR+T361zmP3zD61MikULk8mqbd RV2561UZRkGkBam/1a/SqcnSr0yjyl+lU5FGKAKZzzTlb5T9KVlFCj5W+lIB9sRzUjUy2A5qVlGa AKr8k0zuKmdRk1HsGRQDP//Z --b1_e26d646a18c5244451a4ed0d812876e2--