Date: Sat, 1 Oct 2022 23:40:59 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Mga Banal na Lungsod; Mecca, Medina, at Jerusalem (bahagi 2 ng 2) Message-ID: <7a9ebff7eb39ced4c6c82cb9a76560f0@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 3.234.210.25 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_7a9ebff7eb39ced4c6c82cb9a76560f0" --b1_7a9ebff7eb39ced4c6c82cb9a76560f0 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_7a9ebff7eb39ced4c6c82cb9a76560f0" --b2_7a9ebff7eb39ced4c6c82cb9a76560f0 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 8 :: Lesson 29 Mga Banal na Lungsod; Mecca, Medina, at Jerusalem (bahagi 2 ng 2) Deskripsyon: Ang ikalawang aralin ay nagtatalakay sa sagradong mga lungsod, ang Medina at Jerusalem at kung bakit sila ay mayroong espesyal na lugar sa puso ng mga Muslim. Ni Aisha Stacey (© 2015 IslamReligion.com) Nai-publish sa 09 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 44 - Nag-email: 1 - Nakakita: 5370 (daily average: 3) Kategorya: Mga Aralin > Kagandahan ng Islam > Mahuhusay na Katangian ng Islam Layunin · Upang maunawaan ang kahalagahan ng pangalawa at pangatlong pinaka-banal na lungsod, ang Medina at Jerusalem. Mga Terminolohiyang Arabik · Masjid -ang salitang Arabe ng mosque. · Sahabah -ang pangmaramihang anyo ng "Sahabi," na isinalin sa tagalog na Kasamahan. Ang isang sahabi, bilang salita na karaniwang ginagamit ngayon, ay isang taong nakakita kay Propeta Muhammad, naniwala sa kanya at namatay bilang isang Muslim. · Qiblah -Ang direksyon na kung saan nakaharap ang siyang nagsasagawa ng pormal na pagdarasal. · Kabah -Ang hugis-kwadradong istraktura na matatagpuan sa lungsod ng Mecca. Nagsisilbi ito bilang isang sentrong pook kung saan nakaharap ang lahat ng mga Muslim kapag nagdarasal. Medina (pagpapatuloy) Ang ikalawang pinaka-banal na lungsod sa Islam ay ang Medina. Ito ay nasa kanlurang rehiyon ng Saudi Arabia sa lugar na kilala bilang Hejaz. Ang Medina ay ang salitang Arabe ng lungsod at ito ay kilala bilang "ang lungsod" na nangangahulugang ito ay ang lungsod ni Propeta Muhammad. Paminsan-minsan ito rin ay kilala bilang Medina Munawwarah na ang ibig sabihin ay ang lungsod ng kaliwanagan. Ito ay orihinal na tinatawag na Yathrib, ang Medina ay ang lungsod kung saan lumipat si Propeta Muhammad at ang itinakdang komunidad ng mga Muslim nang naging mahirap ang buhay sa Mecca. Ang orihinal na masjid ng Propeta ay isang bukas na gusali na may isang nakataas na plataporma para sa mga sermon. Ito ay isang parisukat na pader na humigit-kumulang na 30 sa 35 metro at itinayo mula sa mga puno ng niyog na may mga pader na gawa sa putik. Ito ay maaaring pasukin sa pamamagitan ng tatlong mga pinto at ang mga pangunahing plano na ito noon ay kinuha sa pagtatayo ng marami pang mga masjid sa buong mundo. Ang Masjid ay naglalaman din ng isang may lilim na lugar pa- timog at isang lugar ng dasalan na nakaharap sa hilaga papuntang Jerusalem. Nang ang qiblah ay nabago ng Mecca, ang Masjid ay muling inayos upang humarap sa Mecca. Ang lugar ding ito ay nagsilbi rin bilang sentro ng komunidad, hukuman, at paaralan. Sa loob lamang ng pitong taon ang lugar ng Masjid ay nadoble upang mapaunlakan ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga Muslim. Sa Masjid na ito ay matatagpuan ang libingan ni Propeta Muhammad. Dahil ang mga propeta ay karaniwang inilibing kung saan sila namatay, si Propeta Muhammad ay inilibing sa tahanan ng kanyang asawa na si Aisha. Ito ay orihinal na naka-dugtong sa Masjid ngunit sa pagitan ng mga siglo ang Masjid ay pinalawak hanggang sa umabot na sa kahit na ang sementeryo na kilala bilang Al-Baqi, na noon ay nasa labas ng lungsod, ay ngayon ay naging marka ng panlabas na presinto ng Masjid. Ang mga libingan ng ilan sa mga miyembro ng pamilya ni Propeta Muhammad at ng maraming mga sahabah at ng mga unang henerasyon ng mga iskolar ay matatagpuan dito. Isa sa mga pinakamakabuluhan at pinakaimportanteng mga dahilan kung bakit ang mga Muslim sa buong mundo ay lubos na nagnanais upang bisitahin ang lungsod na ito na puno ng liwanag at kaalaman na sa katunayan na ito ay maraming mga pagpapala. ""Ang taong nag-aalay ng 40 na pagdarasal nang sunud-sunod sa aking Masjid, nang hindi nawawala ang isang pagdarasal sa pagitan nito, ay ligtas mula sa apoy ng Impiyerno at iba pang mga pagdurusa at gayundin sa pagkukunwari."[1] Sinabi ni Propeta Muhammad, "Ako ay inutusan na lumipat sa isang bayan na lulunukin (lulupigin) ang iba pang mga bayan at tinatawag na Yathrib at iyan ay ang Medina, at binabago niya ang (masamang) tao na katulad ng pugon na nagtatanggal ng mga dumi ng bakal." At sinabi rin niya, "May mga anghel na nagbabantay sa mga pasukan (o mga kalsada) ng Medina, ni ang salot o ang Dajjaal (Antikristo) ay di maaaring makapasok dito.”[2] Ang Medina at ang mga paligid nito ay puno ng mga lugar at tanawin may kinalaman sa kasaysayan ng Islam. Ang lugar ng Labanan ng Badr ay humigit-kumulang 20 milya sa timog kanluran ng Medina, at apat na milya sa hilaga ang lugar ng Labanan ng Uhud. Gayundin sa maikling distansya ay ang lugar kung saan ang Labanan ng Ditch ay naganap. Ang Masjid Al-Quba na unang masjid na itinayo sa Islam at ang pundasyon ng bato nito ay inilagay ni Propeta Muhammad mismo ay matatagpuan dito sa Medina, gayundin ang Masjid Al-Qiblatain, na isang masjid na binuo sa lugar kung saan ang rebelasyon upang baguhin ang direksyon ng qiblah ay ipinahayag . Bago ang rebelasyon na ito, ang mga unang Muslim ay nagdarasal na nakaharap sa Jerusalem. Jerusalem Ang lungsod ng Jerusalem ay ang ikatlong pinaka-sagradong lugar sa Islam. Ayon sa kasaysayan ng Islam, si Propeta Jacob, ay nagtayo ng isang masjid sa lugar ng Al-Aqsa mga 40 taon pagkatapos ng kanyang lolo na si Propeta Abraham ay nagtayo ng Kabah sa Mecca. Ito ay itinayong muli o pinalawak ni Haring Solomon, isang lalaking itinuturing ng Islam na isang naging Propeta. "Luwalhati sa Kanya na Siyang nagpalakbay sa kanyang alipin sa gabi mula sa Masjid Al-Haraam patungong Masjid Al-Aqsa, na ang mga kapaligiran nito ay Aming pinagpala upang ipakita sa kanya ang aming mga palatandaan. Katotohanan, Siya ang lubos na nakakarinig, ang Lubos na Nakakakita." (Quran 17:1) Ang mga Muslim ay mas napalapit sa Jerusalem sapagkat tinutukoy ito ng Diyos sa Quran bilang "ang kalapit-pook na pinagpala natin". Ang isang lugar na tinatawag na Masjid Al-Aqsa ay nasa loob ng lungsod ng Jerusalem. Ang pangalang Al-Aqsa ay isinalin na pinakamalayong masjid. Subalit mayroong napakaraming masjid at mga sentro ng pag-aaral sa 144,000 square meter na lugar kabilang na dito ang pinaka-kilalang gusali sa Jerusalem, ang Dome of the Rock. Ang kumikinang na malagintong dome na ito ay nakatayo sa pinakamataas na lugar ng Jerusalem at maaaring makilala ng mga Muslim at mga hindi Muslim. Sa isang pangyayari na kilala bilang Gabi ng Paglalakbay at Pag-akyat (Night Journey and Ascension), si Propeta Muhammad ay umakyat sa pinakamababang langit mula sa isang bato na matatagpuan ngayon sa pinakasikat na simbolo na ito. Sa parehong paglalakbay ay pinangunahan ni Propeta Muhammad ang mga nakaraang propeta sa pagdarasal at ang lugar na iyon ay nasa kabilang panig ng Al-Aqsa. Ang mga karagdagang kaalaman hinggil sa Gabi ng Paglalakbay at Pag-akyat (Night Journey at Ascension) ay matatagpuan dito.http://www.islamreligion.com/articles/1511/ Nang ang direksyon ng pagdarasal ay binago mula sa Jerusalem patungo sa Mecca ang kabuluhan ng Jerusalem ay hindi napawi; ang pagbabago ay kumakatawan lamang sa isa pang hakbang sa pagtatatag ng mensahe ng Islam. Ang napakalawak na halaga ng Jerusalem sa mga mata ng mga Muslim ay nagpatuloy noon, magpahanggang ngayon. Ang isang pagdarasal sa Masjid Al-Aqsa ay katumbas ng 250 na pagdarasal sa ibang lugar, hindi kabilang ang sa Masjid ng Propeta sa Medina kung saan ang isang pagdarasal ay katumbas ng 1,000 pagdarasal at ang Banal na Masjid sa Mecca kung saan ang isang pagdarasal ay naglalaman ng gantimpala ng 100,000 na pagdarasal[3] Talababa: [1] Imam Ahmad [2] Saheeh Bukhari [3] Saheeh Bukhari, Saheeh Muslim Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/292/mga-banal-na-lungsod-mecca-medina-at-jerusalem-bahagi-2-ng-2/Copyright © 2011-2022 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_7a9ebff7eb39ced4c6c82cb9a76560f0 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Mga Banal na Lungsod; Mecca, Medina, at Jerusalem (bahagi 2 ng 2)

Deskripsyon: Ang ikalawang aralin ay nagtatalakay  sa sagradong mga lungsod, ang Medina at Jerusalem at kung bakit sila ay mayroong espesyal na lugar sa puso ng mga Muslim.

Ni Aisha Stacey (© 2015 IslamReligion.com)

Nai-publish sa 09 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 44 - Nag-email: 1 - Nakakita: 5370 (daily average: 3)

Kategorya: Mga Aralin > Kagandahan ng Islam > Mahuhusay na Katangian ng Islam


Layunin

·       Upang maunawaan ang kahalagahan ng pangalawa at pangatlong pinaka-banal na lungsod, ang Medina at Jerusalem.

Mga Terminolohiyang Arabik

·       Masjid - ang salitang Arabe ng mosque.

·       Sahabah - ang pangmaramihang anyo ng "Sahabi," na isinalin sa tagalog na Kasamahan. Ang isang sahabi, bilang salita na karaniwang ginagamit ngayon, ay isang taong nakakita kay Propeta Muhammad, naniwala sa kanya at namatay bilang isang Muslim.

·       Qiblah - Ang direksyon na kung saan nakaharap ang siyang nagsasagawa ng pormal na pagdarasal.

·       Kabah - Ang hugis-kwadradong   istraktura na matatagpuan sa lungsod ng Mecca. Nagsisilbi ito bilang isang sentrong pook kung saan nakaharap ang lahat ng mga Muslim kapag nagdarasal.

Medina (pagpapatuloy)

Sacred-Cities-part-2.jpgAng ikalawang pinaka-banal na lungsod sa Islam ay ang Medina. Ito ay nasa kanlurang rehiyon ng Saudi Arabia sa lugar na kilala bilang Hejaz. Ang Medina ay ang salitang Arabe ng lungsod at ito ay kilala bilang "ang lungsod" na nangangahulugang ito ay ang lungsod ni Propeta Muhammad.  Paminsan-minsan ito rin ay kilala bilang Medina Munawwarah na ang ibig sabihin ay ang lungsod ng kaliwanagan. Ito ay orihinal na tinatawag na Yathrib, ang Medina ay ang lungsod kung saan lumipat si Propeta Muhammad at ang itinakdang komunidad ng mga Muslim nang naging mahirap ang buhay sa Mecca.

Ang orihinal na masjid ng Propeta  ay isang bukas na gusali na may isang nakataas na plataporma para sa mga sermon. Ito ay isang parisukat na pader na humigit-kumulang na 30 sa 35 metro at itinayo mula sa mga puno ng niyog na may mga pader na gawa sa putik. Ito ay maaaring pasukin sa pamamagitan ng tatlong mga pinto at ang mga pangunahing plano na ito noon ay kinuha sa pagtatayo ng marami pang mga masjid sa buong mundo.

Ang Masjid ay naglalaman din ng isang may lilim na lugar pa- timog at isang lugar ng dasalan na nakaharap sa hilaga papuntang Jerusalem. Nang ang qiblah ay nabago ng Mecca, ang Masjid ay muling inayos upang humarap sa Mecca. Ang lugar ding ito ay nagsilbi rin bilang sentro ng komunidad, hukuman, at paaralan. Sa loob lamang ng pitong taon ang lugar ng Masjid ay nadoble upang mapaunlakan ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga Muslim.

Sa Masjid na ito ay matatagpuan ang libingan ni Propeta Muhammad. Dahil ang mga propeta ay karaniwang inilibing kung saan sila namatay, si Propeta Muhammad ay inilibing sa tahanan ng kanyang asawa na si Aisha. Ito ay orihinal na naka-dugtong sa Masjid ngunit sa pagitan ng mga siglo ang Masjid ay pinalawak hanggang sa umabot na sa kahit na ang sementeryo na kilala bilang Al-Baqi, na noon ay nasa labas ng lungsod, ay ngayon ay naging marka ng panlabas na presinto ng Masjid. Ang mga libingan ng ilan sa mga miyembro ng pamilya ni  Propeta Muhammad at ng maraming mga sahabah at ng mga unang henerasyon ng mga iskolar ay matatagpuan dito.

Isa sa mga pinakamakabuluhan at pinakaimportanteng mga dahilan kung bakit ang mga Muslim sa buong mundo ay lubos na nagnanais upang bisitahin ang lungsod na ito na puno ng liwanag at kaalaman na sa katunayan na ito ay maraming mga pagpapala.

""Ang taong nag-aalay ng 40 na pagdarasal nang sunud-sunod sa aking Masjid, nang hindi nawawala ang isang pagdarasal sa pagitan nito, ay ligtas  mula sa apoy ng Impiyerno at iba pang mga pagdurusa at gayundin sa pagkukunwari."[1] 

Sinabi ni Propeta Muhammad, "Ako ay inutusan na lumipat sa isang bayan na lulunukin  (lulupigin) ang iba pang mga bayan at tinatawag  na Yathrib at iyan ay ang Medina, at binabago niya ang (masamang)  tao na katulad ng pugon na nagtatanggal ng mga dumi ng bakal." At sinabi rin niya, "May mga anghel na nagbabantay sa mga pasukan (o mga kalsada) ng Medina, ni ang salot o ang Dajjaal (Antikristo) ay di  maaaring makapasok dito.”[2]

Ang Medina at ang mga paligid nito ay puno ng mga lugar at tanawin may kinalaman  sa kasaysayan ng Islam. Ang lugar ng Labanan ng Badr ay humigit-kumulang 20 milya sa timog kanluran ng Medina, at apat na milya sa hilaga ang lugar ng Labanan ng Uhud. Gayundin sa  maikling distansya ay ang lugar kung saan ang Labanan ng Ditch ay naganap. Ang Masjid Al-Quba na unang masjid na itinayo sa Islam at ang pundasyon ng bato nito ay inilagay ni Propeta Muhammad mismo ay matatagpuan dito sa Medina, gayundin ang Masjid Al-Qiblatain, na isang masjid na binuo sa lugar kung saan ang rebelasyon upang baguhin ang direksyon ng qiblah ay ipinahayag . Bago ang rebelasyon na ito, ang mga unang Muslim ay nagdarasal na nakaharap sa Jerusalem.

Jerusalem

Ang lungsod ng Jerusalem ay ang ikatlong pinaka-sagradong lugar sa Islam. Ayon sa kasaysayan ng Islam, si Propeta Jacob, ay nagtayo ng isang masjid sa lugar ng Al-Aqsa mga 40 taon pagkatapos ng kanyang lolo na si Propeta Abraham ay nagtayo ng Kabah sa Mecca. Ito ay itinayong muli o pinalawak ni Haring Solomon, isang lalaking itinuturing ng Islam na isang naging Propeta.

"Luwalhati sa Kanya na Siyang nagpalakbay sa kanyang alipin sa gabi mula sa Masjid Al-Haraam patungong Masjid Al-Aqsa, na ang mga kapaligiran nito ay Aming pinagpala upang ipakita sa kanya ang aming mga palatandaan. Katotohanan, Siya ang lubos na nakakarinig, ang Lubos na Nakakakita." (Quran 17:1)

Ang mga Muslim ay mas napalapit sa Jerusalem sapagkat tinutukoy ito ng Diyos sa Quran bilang "ang kalapit-pook na pinagpala natin". Ang isang lugar na tinatawag na Masjid Al-Aqsa ay nasa loob ng lungsod ng Jerusalem. Ang pangalang Al-Aqsa ay isinalin na pinakamalayong masjid. Subalit mayroong napakaraming masjid at mga  sentro ng pag-aaral sa 144,000 square meter na lugar kabilang na dito  ang pinaka-kilalang gusali sa Jerusalem, ang Dome of the Rock.

Ang kumikinang na malagintong dome  na ito ay nakatayo sa pinakamataas na lugar ng Jerusalem at maaaring makilala ng mga Muslim at mga hindi Muslim. Sa isang pangyayari na kilala bilang Gabi ng Paglalakbay at Pag-akyat (Night Journey and Ascension), si Propeta Muhammad ay umakyat sa pinakamababang langit mula sa isang bato na matatagpuan ngayon sa pinakasikat na simbolo na ito. Sa parehong paglalakbay ay pinangunahan ni Propeta Muhammad ang mga nakaraang propeta sa pagdarasal at ang lugar na iyon ay nasa kabilang panig ng Al-Aqsa. Ang mga karagdagang kaalaman hinggil sa  Gabi ng Paglalakbay at Pag-akyat (Night Journey at Ascension) ay matatagpuan dito.http://www.islamreligion.com/articles/1511/

Nang ang direksyon ng pagdarasal ay binago mula sa Jerusalem patungo sa Mecca ang kabuluhan ng Jerusalem ay hindi napawi; ang pagbabago ay kumakatawan lamang sa isa pang hakbang sa pagtatatag ng mensahe ng Islam. Ang napakalawak na halaga ng Jerusalem sa mga mata ng mga Muslim ay nagpatuloy noon, magpahanggang ngayon.

Ang isang pagdarasal sa Masjid Al-Aqsa ay katumbas ng 250 na  pagdarasal sa ibang lugar, hindi kabilang ang sa Masjid ng Propeta sa Medina kung saan ang isang pagdarasal ay katumbas ng 1,000 pagdarasal at ang Banal na Masjid sa Mecca kung saan ang isang pagdarasal ay naglalaman ng gantimpala ng 100,000 na pagdarasal[3]Talababa:

[1] Imam Ahmad

[2] Saheeh Bukhari

[3] Saheeh Bukhari, Saheeh Muslim

--b2_7a9ebff7eb39ced4c6c82cb9a76560f0-- --b1_7a9ebff7eb39ced4c6c82cb9a76560f0 Content-Type: image/jpeg; name="Sacred_Cities_2._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Sacred_Cities_2._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCACqAQADASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDp0U1M i0KtTKteqeeIq08ClC0uKQCYpcUuKXFAxAKXFLijFABRS4oxQAlFOxRikAlFOxRii4DcGjmnYoxQ MbRinYoxRcBuKMU7FGKAE5opcUYouA3FFOxRigBtJT8UmKAG0mKfikxQIZg00g1IRSEUAQMtQstW mWo2WncQKtShaFFPAqbl2ExRinYpQtFwsNApcU7FLii4WG4pcUuKXFFwsNxS4p2KMUrjsNxRin4p qMskaupyrDIPrRcLCYpcU7FGKLisNopcUYouFhKKdijFFxjaKXFGKAEopcUtADaKXFGKAG4oxTsU YoAbikxTsUYoFYZikIp+KTFO4WGEVGy81MRTSKLiACnYpQKXFRcsQClxS0oFACYpcUuKXFFxiAUu KKXFFwEoxS4pQKQDHZVwhdVZwQuaWKDybaIK/mKFAD+vvXF6/NdP42VracrFaQL5m8lU3c/L79Qe K6XR7p3sIEae3f5FVgsoJBGc8Hn0rKU7SNFG6NDFJinlaaORnFbXMxMUYpcUUAJRilxS4ouA3FGK dijFADcUYqG0mW4kuwjhxFcGM4OdpAHFWMUXENxRilxRQAmKMUuKMUAJikxS0uKYDCKTFPxSYouA zFIRT8UmKAsGKAKdilxWdyhAKXFKBSgUXCwmKMU4YOcduDS4ouOw3FGKdilxRcLDcU8IfQ02JhIg cYPJBwc4PpXLeItF1iJ7m70vXZYVkV5fIlG5UYDJwR2IHTtUuVhpXZZ1XRrm91qWZnKwGNVGMkgg elbWl21pDZx23koZY1JVmj+bj3xXlF/f+LdPvp7Q655jwOGYqSM5APT056U6z1XxXcSRh9eEcUnB kLE7c8biB/KuOUouV2dKUlE9Wv7gWOn3N2/AhiZ+e5A4qroLPJoNk0hy5hUk59ef61yUMuqR6XqF 1PqMOr2aYjMYZvMEmMjaemQe3oa7HSFH9mQ5iVGCKNwH3/lBz+ZIrqVS7Rg4WRbIpMU7FJitLmdh MUoFLihisaF3YKo6k0XCwBTSMyJ1YZHbNY11q00zMkQ8mLOMk4Y/X0+lLH5qKZURWUEfx5Gf8axl WtsbRpdy5YxtbG6M77TPcPKoZVBC8Acjr06nmrgwy7lIIPcdKykeUwxhtjLknluR9ajYXcLebENk hGeOjD3Hekq1txuj2NnFJiq1hfi6/dTIIrlRkoDww9V/wq5itlJPVGLi07MZijFOxSYp3FYTFJin UYouFhpFJin4pCKdwGYpMU6kxRcVilPrNhbzrE9wjApvZ1cEKO31z7VZDTT2sdxZiB1fORLJtI4O 0/mPyrkLe6WC0a/uhEospkH7uALtXaSccd8DFdcUDaI9zFcvO8kRYN5nQFd2QB39Acd65XUkdPs4 9xjXhTUbeyYRh5VyfnHHGSfoP6ioNT12y037VDNOsU8CZO/oM9Gz6VXiv9OuNCDRSL/aCWOTL5Db ouNuSenU9P8ACuB0pb1NLK+fLcXrIxMDyLtH+183Ujr+NHtGLkR6DLLq1vpY1C2mtbvzAJDHM2wo mBkjHUY59ai/4THTjbmdIbl41A3OImwfoCAT+VVNOuL9NDsrCW6QXNtbBZYo3DPnnnjtjFP1jTLd FiuI4rje8KnEMiouRyRtPOSev1qedvqaKCW6NLStSnvNIudYYhrZN5ijeIxk7T3J/Ac1X0rWrqSx hmmtN6OWZ2EwZ1HJwFx82PQVDpVtdvpUf2azuYLdVdVUzK/Ldd4z09qpW0s+nTCdorebSlUqq7CC u77xDdBn+tNTbJcUi5b+NtHRMLBeLyS/7k8HNU9Z15NQiS40wTMqLJ5kbL5ZkJAUDnqD83Ss7WZf DWlyC3j0/wAua9hUq6MzrADgjcM8jj2qzBc6fFplobfULaBGfyvs+xgxd2yCM57UpVNNwUVczLi1 S6mmubm1kmlaMO7rJtMpPHBHTAxT9PtUsbmO8tbN3ltYxKCHyJDxjj2zWsJJx97aN7kZKD5V/Kp7 ae4/doHCea+1sIOnbtXN7WJv7ORL4hnez8MebJGqT3Ese3CYDtg44Fb+l720+JWUfKqqmOpG0dfx zXBePdUkvri10u0b7UtmhMvlsWcSk4xgeg/LNJYeNtXkLWUYglwQsaOdhVdu0Jn64OfWtqbsk2zG a1aO9stQttQa5Fs+8W05gdvVhjOPYZxVrb7V4yt3qnh1bixW7aB5iRcCJhIwzzjIzjPc+9dB4e8Z tpomF1K9xbmR3cykmZMKMKvYqK39qjFwaPRI2WQsEYMVO049a5XVfFFu928Vu24Rkxq4PAI6tj+V ZVr4je38Oa1fozLJOALfI5DPx19hmuIt76YcHovGQP502+ZaDirPU7tb63SPcyu2zAGT3PNasF2q 2/2cID5bLJnPJYj/AOvXBWt/NKFZn/iOPQ+/16V0mm37zvkggOhf9OP51k4mtzobREeZ4cnKKRns TmtDeggjUqSEJQn9axYbmQqZFJLFieByOvFaUNw7JlyMZwwIx3/+tUWsVcSa3XPyMweNvlcdVPat S2m+0QByMODhx6GqLynaTwRnBI9KmsZP37Jnhh+orSm7OxE9VcuYpMU8ikxW9zAbikp5XHajFO4D KTFPIpNtFwsMIpMVSu9e0uxvvsV1ciOUIXOQcD2z6nsKdd6zp9noz6w84ezUZDR8ljnGB754ouFj zf7U99PFBbsHR2QjZqIDEHr8uP0roFW48OX01vGXkc7N4mlDdf8A63NVF8TeEomBTRnRl4G23H+N Tz+LvDFy7XF1p88s0uN+YfnOBxnnt0rm5onRys7W7t2sWtpESV2kkWNzIQ3yk8/pXOarcHXL5LKL TrVIg7iE+YqtIB6leQDyce3NZY8T+FM5Ftdkk8kpIfx61YtvG3h+zh8u3t7iKMZIX7Nnr1xmouu4 7PsdImgfYLSS8tbmS2nW32uflkOAucbjyQD+NYGnav4euNPt01W6hkvpI1YMokTB989+eP1ofx9o ksTRSC7aNxgr9nPpjnHtWbDrHgiGOQJpsyCTCsWgfcRkdDnIHTpRcLPsXNM8Y/2Vp0dvxO5kk3gK UDDbkAN9R9axE1u3fRbzS4rcQvcgb9kjHdt7nP3a0n1XwM7o8lncnBJBCSdT1OPWlgl+H8NwHS3k DcsWCyFST2P+FJq/UNTiNcjc2o1RZlHmSbJBGRuG0BVB9DgZ9+tMPmXVvbKyziWJkkUAHLcjqP61 6JPJ4CniLTKsikA7TvycDjj1qFNX8FRwtHbCXcy7UGx8g9hk9OaG3ZE8ruaCz7pMMrbiBwW6Cr/h yCS4uIbidk2iUhVC4zjvWXp9nPfBEkcqqghkLcj3z3ro9NhMN7COFXdwo7YBrNm62PJt5sb+7vbl bho7mV1E6nOWJOSCOat6NYiC+mu5sC5iVHg2fOHYHk9OBjbwa2d/gEtIDczqXYswVpBznntx3qSP /hAYhsS7m45xvc/0rZu5z8rOPvBJ9uWOTzLe4klMsoxw5OTkn39K0JbHQzplveyXlz9suIJN0ez7 pBxgjsc4x61uvF4DYf8AITuE78O/Hf0q3/ZPhOS1zZa4sD5+/K/mBvUEEA0asLNHBTXs0GhJp/kS xwzzq7PID1UEbR+dV4lLQseQCwGfauo1Pwgl1ZpZ6X4l02ZY5fMVJ5GXZx0zznNZR8L65b2xSf7C IQx/fLeptPfFbQ2M3crzggL5TZxklQPQ5xWnps8m7bjAA5J9PlFNh0aWQhTqOlqc/wDP4taVjo6c R/2rpRJIwFuwc859KcrFK5bjnZlCxufvg+g71pQ3btbS7iNyzDr1xzVW00K5MQt472xkfcoAjulO cckVbTQb4S3Ewa2IdwOLhevp7Vm7FE1tdlyAzEjk4qxbX6w3tuzyKiKRvLHjBzyaqDR9RzkQxvlj 92ZehB96pX3h3VprFofs0q7sbmTDYA+lCsB003irQ0geVNQikKjhFzuYnoB71LFq1vfR7Ld1Vnjy xMoUxkj+YrzZdIMF1tuZJFeP/lkBjJ/oasJpbXbGSzDkKcPuOACfSnzi5DQvZdb0QyXlprk13Gkp DpK6kcckY7/hXS+HtevdWYi800W6HkSxvlVGMjOfX2rhzoEzJ5F0geNWBChlBGOc59agFrctqrWb 7xbhQyZ6D0HpRzdg5TstZ8QX1mL15JIrKOzYEbMSM6+/6YHvUOh+OItT0e/kuJoLe7tR+7Mx2rJk cHH14Nc5daVJZWd3e7DIqx73Ujggcc/Q1yFpKn2snsxOQeBn6VSk3qhNWNfWNQ1LU2e7luY7mZmH mxwKfnQcgY7Aeg61UCXT6GvmRyoxkB8k8YXdn7prpdJsZbjw+r6fJZQzLIwlZ5SroAc5x/WlttMn Goq09zp0s5G7dK7SEge5OOtQpNbjUexktbR5RtoAzuyfSm2/2W5LNExUgZIcY49ayJdSuNgT98Iw MBRGp/XNJbXywSgq08avw7PGGwPpmsuWBtzTNoi3hm2Oqlmx0GRz60+SBUQ7toA5G0daxZr2N7ln Es0gB+/5QXP4Z4qwL4zQb3lZpCfuLDjA9c5x+FLlh3HzTNNII2wygFW79MGk2WpfbGQXQ/N8uQfp VazvVjliPnyLGp3EiEFgfbJwfypJBGLp5LW4kYFsr5kI6c9cGly0+4+ap2LkqwxDqXLDcNgzgep9 BSGNFjyzoBjOcdvpUaQPMC81+kBKbcC2Ygd/X3qGTz3giY3KMVYgxpCQwA4ByTijlpW3Dmqdi0sc coLR/vNpxjG0/lVqG0DXls8URYeYCwHTgjvWPGbqGQvEc5UA74/8D71NG8qatZYwczoXG3qd31pW p9GPmqdUem3F99gikuJLMIilfuMDjnAP61cs5JBdo0kITaGO7dnsakYiZf3mxwe2BikUMSwAHMcm T6fKaW4HkFhqFpqDssHzsC2SDjGD1PHSr8Sh5GRgVIPIB5rB0HQrzSbp7l0eVJIyu1FwefrWmW1A Xcksdo4BwFV+DwPb6VXLRtuLnqX2L0qIkwRWztbD7sf5zTZxDEm7apY8YOKqsurvIH+wkc8jJI/O qOq6bqF7PbTyv9lC/eVNzce/vxRyU/5g56nYva+kVv4a1ONoVSQtGU4wwzg/yrhYGwx+c4+pr2ab wbHqdrEsgSyVip2gM+4L909e/pWdL8LdKDu5mcl8kkK3B+maalGOgmpPU5m006AQoXfe2OobkGoL mzNhLHIJXJkBOAenau3i+HVgqxiK5kTauDsD5b3PPX6U658AWlxJG0l7KNq4ARW/WlaAXmcLY213 fzyCGVkUdWORznpmr66PqIHy3ZxnvIRk12dl4RtLGMxpMzs7Z3ur549s4/HFWxoKxqSzrhRnmBug /Gpdnsyk3bU8+lF3AgZLi5Eg4YCQ4PbitXRrXVXuHEt5eLgDaouGHP4GuiTwfbbkl+1yjDb8Mrbf Xn2rXtNLt7e53pFJNIRyXzj9P601ZMTbaKOkTJ5jXOo3Uxls2aER3ALbvTk84J702HxcNUee3NvG sUcW9AF+bzB/Dgdea0UsLRFYyW/2kHJYSszbsVBdyr/Z4UWEZSJlcHb5YcgggnaBj6e1F+4rdjko 9fWGe2t9QgIvZWMk0LfKCD0HPQ9DmrK65YJFcXlzbSRMj+VFbANsY/3i/oK0zp0lxNLczQBXU7Zb iaLJx1645FSvp4nBUXoliHBV4GIA7AirTQrHEXeqvNAsD3cqR7mwu/5Tk5w3c1VsrhbZmheG1Pmu CSyeZz6jPevQv7AGxcwW8gLEYNuc/KOTjFQpp9vI+Y4bViP4kiJx+lUpaE28zidUuJVtle0gkWUL tkkmADEDgAY6irFhb6cpRr0TSySoBt4CemR9D3rtxZH7PsFtExDby3kEn0xnHSniznScCaMj/lmp jVR16DnoKLrsLlOR/wCEL1rJ/f6acnH+sb/4mlHg/VhgGXTeD3dh/wCy110ttMZIozKJN7HO1Dkf lRJGyyLayuYmP3TH8xwO5z+NY85rynKHwdrSn7+lnJ/56t/8TT4/CmtFsBtMDDsZW5/8drrbmOWG VlgZVjJ6uckUkSSSgP5i9xgjBOOtF79AtbqcuvhTW0GG/stdpwN0xGfp8tTr4a1wHC/2SST/AM/B 6/8AfNbm6eNipcqzvtRfK3AfjUxL28oguXyx5+VT/OlbyHfzOel0DxBDatOY9PkjXtHOWY+wGOah TStZltjM1tZQrkjZNIUcn6EV0c1zDbgRNMS2CXIyApz2/Sq+rLINHtbgFXhln+Vt+TgA9aOVdg5n 3OVdriGWWKe1jaQKfLEPzBmxkDPofXtUGl/aLzXrItYGJkkUyJtPy89cgYIFb1u6xsAr7wykg44P tSrdXUBSGEgJITgA/jn2osuwczvudsI2GcjPPXFSwKwZhjafLfBx/smuf0V7u9aUSTkLFjJGckno OtbdnAyTFjM74jYgZ4zg0r2YdDmdK0q4uVuYrl1nmS2LxBiEDP0UA4AHNVTpHiAL8+i2xcdFW7T+ dXVaSFTKY3cj5SMHg+tSJIGPlgSiRep2HmjlXYab7lODTtfSJjcaXa2wxuLvcqwJ7Lx3Pr0qhNa6 gmnSyT6XbSYQERG5Ubz+B7DmulW2aWOaP5cbSC3uRVSO0eK3S2k3Bo04C9DgevQipuk9ikm1ub1l PHJbpdLJGd8YII+6oApsWq21zc/Z4yXd14bYdjcdN30rBe2eW0ht4G2AoG2p6Y4WtKCCc26goQ20 E5PFFwNY/OFUbVAOeDyPaq9xqdvp8ojlkkYvz8q7ggz1NVBa3CucdOoOaXypFyxHOOgYUK4jTckH cGB46KeD71BPdpaRGW5lxGvHQsS3oMVTWGdwxVXTvycGmRRymMbhKT6nr+NO7BmlFdie3WaBlkST p7+2O1I0jIsksihSoJJ7gAVmrJ/pPkAMJAM4Jxn/AOvRGl183npxuOApzle2fei4WIbDxBZ+IBJD ptwpdMZdUPAP1FJqWWtpIkbMcK45/iPc1YaF0JMSBF2+gGaYtpdYknyjh1+RAcfTmqZOxO00MOy7 eWRigyyMDhvqBUQ1+zjO5XfDHn5OUHoKit7WWZT9si2HPyKH3Z/GrK6dAvAhXKjg7Bjnj8aqImQv rtltYrJKCPunac4z0/HmkXxBZqBIiucHoEA6+n8qlfTrVWQsiIAT+8VOpPTP49qkFpbwzJLHEFKg 43phevU1RJmPr0PmFljnIH3Q7jGM9Mfypj65GXQ/Zp2dRgZKgkfh/OtCWK1jQxeSAuSxAAwp6/5+ tKssDQsMl2QBgAMlB149cUtBkME0bxfbAG8uRAy5Hb0+uaisY3kma7kVlLHCKRjatef2OvarN4gs dLN/dyWxhPmRRsAV2k9OPYV3K6dfyZP9qXqDaMYl3Y9unSocbblJ3L9wu8khW3KQRgVFbASBGRCj gYAC9Pzqu1jeFvKOp3ilxxI0uMHHXHf8Kbf6pLoNhLd38bGK3KJGyAFrgnpx2GfWlew2XbW4eQOi QyRFDySnyH3H41FePeYQlQUXJLxJuPuCtR6PrMfiKyOoW2+GONmWRWO1kfrt9CKvv5rxqXHlYG7A fBLenvRzdASuQbIypl81HZF3D+EDNN1i3afw/Z+Q4IV3leToqg1Ukl1OMq8sEaJLlWiXAJPPc/So LT/RLuOeSCdhgo7BTjkcexqkxNFVtN1IW6TwafLIm7crqoO4d8YNVxHdwXI3QSpyRh42wK7q28VW Nvbxwrbuyou3IwP0qRvFljtw9pOoPHKijTuTZ9jD8LlpBegsQfNXj2xXQqBGkjk4CRuSfwrn4rnT 7O6mlsmuoY5SCYhErAYHYmrC+IrQE7vtLgoRsZVAORjrUPctbGfaXsN7b/aLaRjEpw7NxtPXkfTm rVhqMU7tLbymaInb8nY++apQy6Za20sOZ2eTBZtg5AHTrzxUelfYNJkkKyXMsdyQ+zaBsx2HNVdC szammkWwu2kWPYI2J2MOTj+dVZb+FbURKpDrAT8y4CfLjmlF7YSOpZbrCZG35NufUjviq7Jp2XSS 4uih+ZFCL8mcgn3zkflUNIpMnjOEh2rwYsbzwScdR/jV5Z4be0i+0MqqAAWZupxVeO60hJIy32wi NcKpAx6fjU9//Y97bqjJcqEIbdGVDZFJJjuhYdSsyUjWVeeFGf0qz5MTHe6ru985rNRtGilXdFfy bcMBJKNuavDXdNVNqW0yqnYOAKrfcV+xOrB2wTkE9KhceQzM8wOeQmPyp416ymUb7BsdssKry6rp Vw6LNpQIHK7mxRZdxJvsN0srJc3hJUlUyT6GrZ2gDDAY5qGDVtOs2f7JpSxmThiP4qnPiKNRn7AM D3H+FKy7ju+xGXZxtWRW9QBzUTSiOMYJ37eeCc/lUkni3ZgLYdfVqibxg0fSxXn0z6VXzFr2GsJ7 iBREGiWUZjmXt789u1I9lePMk0qq0iMWUhuAMY61U/4SQiFbeKxjEcYIActyG5q1ZXhvrYThfLJY rsXJ6emaJTsEY33IrrTNQZx5czhQdobarAge1QLb6vAn/H2zB+QDGMDsBj/PWtFhKgyMMecAmkV9 rj5hksD79emaXtB+zM2zsL2xZ97FnnkLuVXGW9+//wCqrZimmkLhWj/hZtmOD3/z2qjreqS6E81z LE80Rly2Yw3y/wCz/wDXrmb/AMfR6dP5bQWhMj/KXiIOPcA1alchxsZHhq0J8QWOoQMyTEyBnzkA YJxj0r0WHTrm4BAieQRAhHViw57deO3Bqr4fstA0LZItveXEq58uS5QArng4HTmulTxJagYW1kwR kBcU3ZiV0Y32C5trdUuIriUqc7pMYOO/sPasfxfZXFz4ddI2nuZPPjPliPLAZPp2HSuvk8TQlCi2 c/PUFMjHemw+IrGCIFLWZMcZ2gf16Vnyq+5TbatY5PwPot7Y6IxurKaKSWdnVXQ/dwByK3mVVAKg BkH3Aeg9q1D4ot1Rn+yznAzgEc/rWNc6ncXsLvCfIuH4BMKkJ+HUn+tHIujHFtK1ilrouWsBNMsc K5XZM2F3E9QMnqfT2qSa9S3Ryw+SNCSxPOB3Nc43g67uZRK+tyyeXJv2yxk5OQTjnj61s3MazsY9 pZW5bnIBBzz7VTXKtGK/NuidJkmYStnM6AhO2MdQKkikizsjLFv4QzEkj8ahTz9hjK5GeQegoMbo AknmmCQ4ZVOdvvnrRcLEk0rjcTIkQb7rM+OB25p+ZEtWmMTOgXnYu7Ge9MIEwMZAdgSu51AwMeh6 isqx1DUY9SaZbeZoRIFkCfKpA6YHXHFVcRqG+sjtubaQFQ4SUXFuMYPpnjPtS/bLBbxoFuY4ismE H2QNnP61K1zaSSXCy2FykUiB5ByVRjyT7dAaiXUoGG6bT7wXEahlY85U8Ht3GaAD+0DFKVdIpHjI WQC3+8M9RVY6m9i7fa2jESTFdiw5cr9T2q5Iwlhjksob0RhPMUGTDc8HnnjgVTeGG7n23VzqC4J+ zqYtw4GSckc0WAVX029hCRX08YRWZTKMF8dQcf54pYZtNsdjTXklyjKeCACv1Ofwq59ohmt5HltL omJUjm6c+3A49a567toLy7ccyW2/5leIEhPcUKIORu3k1lEoms5IZWKB/JlyQQR9cZqBr9ZIVlFp p6vnMkeCPlPGT6nPNNaXTdPs2NndSLaD90Y3gB2Ajgg4zUH9sQSwfaVMt1GAscytbjLDPDZ6UabM LFnzbNnQTJZrFKCPOhD5DD0GeKkRIHaSGZrGF4ZRtZy3K4zmo7Yz3lvvRv8ARjuCRyWwUnr0Ppz+ lUg9tNdyC8uIxcK4BKWpGSOmexH4UXQalszqhlikhtEeI4BLtuJzwR2wRVhbo4ImsrePDncvmnAX sT+PpVNdTiurlUSWNL3eQPMthg9hUkNxG13JHdSwQNKgwXhB/eHqfYUaBqWpPL8qZgltvgTLQiVt xOM/L2xUShZZ4lNhGnmjO77V8oIHIJHfFUhdmOO4uJjp5uYnJxtyQucNnjvxxRPPpckduWurbysM C0KlBu+g9iKXuh7xK0O6Y2j2DROyMYnFxy2Og9CfarLXMmkaNBJaQtGs8mCruHKtkA59PpWXcTRf Y7V4zbXKo7bVTIDgdc+9MvL+OWKytY4YY9yO52MeCHHXPXr+lTUso3RUL82p0Uuo3a5YLCYx12ry Pc5HNRjXm+csbZDg/JgE47HmmW/mizRLkbjJn5kyQR6+xrC1CHypQUEg2/KAIi3XjkDnH0qE7lM1 21W5eIRG7ihZlO52UMq++PWp/K0+52SkxzRhc7pYhk5HU8VhajZtHHGJRuEpCtGoIH59RVmJil4L dItoCHcST6cDHSrTRLRMru0Z8wmRsBAWGW//AFUoUpF5sS7tvJCH71BA88DHHpUmANwA4xVXJtoK EBj+dpYyOQp4J/H0pkv7iLzJABEDna3THQc+lOkJ3P8AQfyFPRQxWNgCjO+VI4NMBkDgojMI1Zjn Dc4HvQiokDI58zOdrA8t+P41LGi+fOu0YCjAx0p8YAYAAD5RSQCQNsJ8s4P3tjAZA6ZpjRLJHIqt tYnJZOMZqY9WqtMSr3mDjp0+lKTGkOSJj+6EtygU9eOfrTixlmU/a3jRSQeRyfRqVmPl5yc7V/lV uJFNurFRnaTnHeiIMqz+TkmaMyeXH3HQd8f4VhQ6m0Gq7riOSbzAuFX5ec4UZHpWxqBIgfnqOfeu YgdmVGZiSHbBJ570w6nYTrHLG0klhJbvIwjIE4Cn1HXriorZWSGaH7LMZbQ5VjPuJ5zjryPpxXPJ I7WDbnY5fnJ68VpXKqLu2AUDMcZPHtTEaaFH8i5h06SSPy2BTzvmTrnH8+aJ9Mli08kLcPlgyOZQ zYx2544rnJJZBIMSMM7v4jTbeR/PYb24Y456cUXsOx0QBkliu4ReiKSMAojrnIGM+4x60W0dpamR WsdQm3bQ21RlT12nHpwaxJWZJV2kr06GpobmdL+ALNIoZyThjycU7isabQ2N1cBGgvVJBjjYYCsO oz+dSR20tlHFHbxyCByAyAAg9iSTWTbyP5cy72wHXAz061PaOzWswZicyN1P+yaQDtXubDTbZ0u5 rlI4xvIhwzIBx0PamrDcXk1nqOi3twkc8QLmSMCTA6HA4IrI8TEyadeO53MbLq3J+7W1YEpoehsp KnyEGRxxtFO3UlN7DLi1mtZZbuW8ZI8KJSiDzCc9cdjzSCS1S6gmXULqeEs4MclpyD2H61p3Py3E BHG6XnHf5TSyuyGUIxUDyiMHHOOtKyKMtzYXFv8A2XPqzCRW3JFNbbsnbnGR3FMe10424MV0hgky oR7X/Vtt5wc02F2W8vZFYh1u2IYHkHd61vzALBMFAAFwSAPXNArnPeVqlsjxtcQPbogES+UF3Ej5 Tk9KXWNZggXTLe8uIXvZkbCww84yB2/n7VqbizRhiSGUZz3+Y1z3iZR/wkvhs4GTZzAn8aiorxZc H7yOgjcR20ZVncsqghD0x3rK1bxLF4fvbSN7aS5+2v5cUglwQeAc+3Pata0AOnyrjgNkD8KbPaW1 zcQtPbxSmIgxl0DbDxyM9Kyp9C57HJ+J/F50eZrL7E9wir5qsbggockYPHWr7eJIIY7R7uW4iaZo 441U71dioOD+dR+L7W3m1G5MtvFISq53IDWb4hRBBouFAxdxdv8AZFaKzsZ66n//2Q== --b1_7a9ebff7eb39ced4c6c82cb9a76560f0--