Date: Thu, 30 Mar 2023 03:59:57 +0300 Return-Path: support@newmuslims.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Message-ID: <26b47f7a0f9822508f8ddfb6af74532a@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 3.239.6.58 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_26b47f7a0f9822508f8ddfb6af74532a" --b1_26b47f7a0f9822508f8ddfb6af74532a Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_26b47f7a0f9822508f8ddfb6af74532a" --b2_26b47f7a0f9822508f8ddfb6af74532a Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 8 :: Lesson 28 Mga Banal na Lungsod; Mecca, Medina, at Jerusalem (bahagi 1 ng 2) Deskripsyon: Ang kahalagahan ng mga sagradong lungsod at kung bakit sila ay mayroong espesyal na lugar sa puso ng lahat ng Muslim. Ni Aisha Stacey (© 2015 NewMuslims.com) Nai-publish sa 18 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 70 - Nag-email: 0 - Nakakita: 25688 (daily average: 14) Kategorya: Mga Aralin > Kagandahan ng Islam > Mahuhusay na Katangian ng Islam Layunin ·Upang maunawaan kung bakit mahalaga ang tatlong banal na lungsod na ito. Mga Terminolohiyang Arabik · Masjid - ang salitang Arabe ng mosque. · Sahabah -ang pangmaramihang anyo ng "Sahabi," na isinalin sa tagalog na Kasamahan. Ang isang sahabi, bilang salita na karaniwang ginagamit ngayon, ay isang taong nakakita kay Propeta Muhammad, naniwala sa kanya at namatay bilang isang Muslim. · Kabah- Ang hugis-bloke na istraktura na matatagpuan sa lungsod ng Mecca. Nagsisilbi ito bilang isang sentrong pook kung saan nakaharap ang lahat ng mga Muslim kapag nagdarasal. · Hajj - Ang isang paglalakbay sa banal na lugar sa Mecca kung saan ang peregrino ay nagsasagawa ng isang hanay ng mga ritwal. Ang Hajj ay isa sa limang haligi ng Islam, na kinakailangang isagawa ng isang muslim na nasa hustong gulang nang hindi bababa sa isang beses sa kanilang buhay sa may kakayahang pinansyal at pisikal na magsagawa nito. · Qiblah - Ang direksyon na kung saan nakaharap ang siyang nagsasagawa ng pormal na pagdarasal. Ang isa sa mga sahabahay minsa'y nagtanong kay Propeta Muhammad kung ano ang pinakaunang masjid na itinayo sa mundo. Sumagot siya, "Ang Banal na Masjid sa Mecca". "Alin ang sumunod?" tanong ng sahabi at sumagot ang Propeta "Ang Masjid Al-Aqsa sa Jerusalem".[1] Pinayuhan ni Propeta Muhammad ang kanyang mga tagasunod na huwag maghanda para sa isang panrelihiyong paglalakbay maliban sa tatlong masjid.[2] Ang tatlong masjid na itoay ang tatlong pinakabanal na lugar sa Islam at matatagpuan sa tatlong banal na lungsod, ang Mecca, Medina at Jerusalem. Lahat ng tatlong lungsod na ito ay nasa Gitnang Silangan, dalawa dito ay kasalukuyang nasa Saudi Arabia at ang isa ay nasa Banal na Lupain, na kilala ngayon bilang Palestine o Israel. Sa dalawang aralin ay titingnan natin ang kahalagahan ng tatlong lungsod at tatalakayin ang kahalagahan nito sa mga Muslim sa buong mundo. Mecca Ang Mecca ay tahanan ng pinakamalaking masjid sa buong mundo, ang Masjid Al-Haraam (Ang Sagradong Mosque). Pinapalibutan nito ang Kabah, isang bloke na istraktura na pinaniniwalaan ng mga Muslim ay ang unang bahay ng pagsamba sa buong mundo. Sa ika-21 siglo ang masjid ay may malaking panlabas na beranda na may puting marmol na sahig na sumasalamin sa maliwanag na sikat ng araw at umaapaw na liwanag sa gabi. Ito ay isang malawak na espasyo na nagbibigay-daan para sa pag-dagsa ng hanggang sa 4 na milyong tao sa panahon ng Hajj. Ito ay isang espasyo na laging gising at kung saan ang mga tao mula sa iba't-ibang panig ng mundo ay nagtitipon upang gugulin ang kanilang mga araw at gabi sa pagsamba at pagmumuni-muni. Ang Mecca ngayon ay malayong malayo na ang hitsura sa kung pano ito sa umpisa. Ang lugar kung saan nakatayo ang Mecca ay ang mga paksa ng mga kuwento na umaabot pabalik sa pinakadulong simula nito. Ang parehong Quran at ang Bibliya ay unang nagbanggit ng pangalan ng Becca bilang isang lugar ng pagsamba. "... Mapalad yaong mga may lakas sa Inyo na inihanda ang kanilang mga puso sa peregrinasyon. Habang dumaraan sila sa lambak ng Becca, ginagawa nila itong isang lugar ng mga bukal ... "[3] “Katotohanan ang unang bahay-dalanginan na itinatag para sa sangkatauhan ay ang nasa Becca …” (Quran 3:96) Ang unang mga Muslim ay nanalangin paharap sa Masjid Al-Aqsa sa Jerusalem. Habang nasa pagpapatapon (exile) sa Medina si Propeta Muhammad ay nakatanggap siya ng rebelasyon mula sa Diyos na nagtuturo sa kanya na bumaling patungo sa Kabah. Sa gayon ito ang naging qibla para sa mga Muslim sa buong mundo. Ang mga mananalaysay at iskolar ng Islam ay nagtatalo sa kung sino ang nagtayo ng Kabah. Sinasabi ng ilan na itinayo ito ng mga anghel. Sinasabi ng iba na si Adam, ang ama ng sangkatauhan ang siyang nagtayo ng Kabah, ngunit sa paglipas ng maraming mga siglo ito ay nahulog sa pagkawasak lamang na itinayong muli ni Propeta Ibrahim at ng kanyang anak na si Ishmael. Ang lahat ay sumasang-ayon na ang Kabah ay itinayo o itinayong muli ni Propeta Ibrahim. “At (banggitin mo) nang itayo nina Ibrahim at nang kanyang anak na si Ishmael ang haligi ng sagradong bahay-dalanginan (ang Kabah sa Mecca ) at sila ay nananalangin, "Aming Panginoon, tanggapin Mo po ang paglilingkod na ito mula sa amin. Katotohanan, Ikaw ang lubos na Nakaririnig, ang Maalam’” (Quran 2:127) Si Propeta Muhammad ay isinilang sa lungsod ng Mecca noong 570 BCE. Sa oras na iyon, ang Mecca ay isang oasis (mayamang lupa sa disyerto) na ruta ng kalakalan sa pagitan ng Yemen at ng Dagat Mediteraneo. Mayroong makasaysayang katibayan na nagpapahiwatig na ang mga kalakal mula sa lahat ng kilalang bansa ay dumadaloy sa mga pamilihan ng Mecca. At ang mga manlalakbay ay madalas dumalaw sa Kabah. Sa makasaysayang panahon sa mga oras na iyon, napuno ito ng mga rebulto at mga idolo. Taon-taon ang mga perigrino ay naglalakbay patungong Mecca at angtribo ni Propeta Muhammad, ang Quraish[4]aynagkaroon ng napakahusay na pamumuhay sa pamamagitan ng pangangalakal sa mga peregrino. Ang pagka-propeta ni Muhammad ay nagbigay ng panganib sa kanilang mga mahalagang kabuhayan at ito ay isa sa mga kumplikado at katakut-takot na dahilan kung bakit sila gumawa ng pagkasira o ikasisira ng mga Muslim at sa huli ay pinalayas sila mula sa lungsod. Si Propeta Muhammad ay minsan nagsabi tungkol sa Mecca, "Sa ngalan ni Allah, ikaw ang pinakamabuti at pinakamamahal sa lahat ng lupain ni Allah para sa Kanya. Kung hindi ako pinalayas mula sa iyo, ay hindi kita nilisan. ”[5]At, napagmasdan o napagtanto niya isang beses, "Si Allah, at hindi ang mga tao, ang gumawa sa Mecca bilang santuwaryo; samakatuwid, ang sinumang tao na naniniwala kay Allah at sa Huling Araw ay hindi dapat magpadanak ng dugo doon o ang magputol ng mga puno dito”[6] Nang bumalik si Propeta Muhammad sa Mecca, kinuha niya ang pamamahala sa lungsod ng may mahusay na diplomasya, at mayroong walang hanggan na pagpapala para sa mga naninirahan nito. Nalinis niya ang Kabah ng mga idolo at ang Peninsula ng Arabia sa anumang pagsamba maliban kay Allah. At sa kasaysayan ay naging espirituwal na sentro ng Islam ang Mecca. Medina Ang Medina, na naroon din sa Saudi Arabia, ito ay ang ikalawang pinaka-banal na lungsod sa Islam. Ang kahalagahan nito ay dahil sa kinalalagyan ito ng Masjid Al-Nabawi (tinatawag ding Masjid ng Propeta). Nasa lugar na ito ang tahanan ni Propeta Muhammad sa Medina at ito rin ang lugar kung saan siya inilibing. Naglalaman din ang Medina ng dalawang iba pang makabuluhang mga masjid; Ang Masjid Al-Quba na unang masjid na binuo nang tumakas papuntang Medina ang Propeta at ang mga sahabah , na kilala din bilang Yathrib, at ang Masjid Al-Qiblatain na binuo sa lugar kung saan natanggap ni Propetang Muhammad ang rebelasyon upang baguhin ang direksyon ng qibla mula sa Jerusalem patungong Mecca. Ang Al-Baqi, na isang sementeryo kung saan inilibing ang marami sa mga miyembro ng pamilya ni Propeta Muhammad, mga Caliph at iskolar, ay nasa loob din ng mga presinto ng Medina. Talababa: [1] Saheeh Bukhari, Saheeh Muslim [2] Saheeh Bukhari [3] Psalm 84 [4] Ang Quraish ay ang pangalan ng pinakamakapangyarihang lipi sa Mecca sa pagdating ng Islam at ang tribo na kinabibilangan ni Propeta Muhammad. Ito rin ang pangalan ng isang kabanata ng Quran. [5] At-Tirmidhi, An-Nasai [6] Saheeh Bukhari & Saheeh Muslim Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/291/mga-banal-na-lungsod-mecca-medina-at-jerusalem-bahagi-1-ng-2/Copyright © 2011-2022 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_26b47f7a0f9822508f8ddfb6af74532a Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Mga Banal na Lungsod; Mecca, Medina, at Jerusalem (bahagi 1 ng 2)

Deskripsyon: Ang kahalagahan ng mga sagradong lungsod at kung bakit sila ay mayroong espesyal na lugar sa puso ng lahat ng Muslim.

Ni Aisha Stacey (© 2015 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 18 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 70 - Nag-email: 0 - Nakakita: 25688 (daily average: 14)

Kategorya: Mga Aralin > Kagandahan ng Islam > Mahuhusay na Katangian ng Islam


Layunin

·      Upang maunawaan kung bakit mahalaga ang tatlong banal na lungsod na ito.

Mga Terminolohiyang Arabik

·       Masjid - ang salitang Arabe ng mosque.

·       Sahabah -ang pangmaramihang anyo ng "Sahabi," na isinalin sa tagalog na Kasamahan. Ang isang sahabi, bilang salita na karaniwang ginagamit ngayon, ay isang taong nakakita kay Propeta Muhammad, naniwala sa kanya at namatay bilang isang Muslim.

·       Kabah - Ang hugis-bloke na istraktura na matatagpuan sa lungsod ng Mecca. Nagsisilbi ito bilang isang sentrong pook  kung saan nakaharap ang lahat ng mga Muslim kapag nagdarasal.

·       Hajj - Ang isang paglalakbay sa banal na lugar sa Mecca kung saan ang peregrino ay nagsasagawa ng isang hanay ng mga ritwal. Ang Hajj ay isa sa limang haligi ng Islam,  na  kinakailangang isagawa ng isang muslim na nasa hustong gulang nang hindi bababa sa isang beses sa kanilang buhay sa  may kakayahang pinansyal at pisikal na magsagawa nito.

·       Qiblah - Ang direksyon na kung saan nakaharap ang siyang nagsasagawa ng pormal na pagdarasal.

Sacred-Cities-Part-1.jpgAng isa sa mga sahabah ay minsa'y nagtanong kay Propeta Muhammad kung ano ang pinakaunang masjid na itinayo sa mundo. Sumagot siya, "Ang Banal na Masjid sa Mecca". "Alin ang sumunod?" tanong ng sahabi at sumagot ang Propeta "Ang Masjid Al-Aqsa sa Jerusalem".[1]

Pinayuhan ni Propeta Muhammad ang kanyang mga tagasunod na huwag maghanda para sa isang panrelihiyong paglalakbay maliban sa tatlong masjid.[2]

Ang tatlong masjid na ito ay ang tatlong pinakabanal na lugar sa Islam at matatagpuan sa tatlong banal na lungsod, ang Mecca, Medina at Jerusalem. Lahat ng tatlong lungsod na ito ay nasa Gitnang Silangan, dalawa dito ay  kasalukuyang nasa Saudi Arabia at ang isa ay nasa Banal na Lupain, na kilala ngayon bilang Palestine o Israel. Sa dalawang aralin ay titingnan natin ang kahalagahan ng tatlong lungsod at tatalakayin ang kahalagahan nito sa mga Muslim sa buong mundo.

Mecca

Ang Mecca ay tahanan ng pinakamalaking masjid sa buong mundo, ang Masjid Al-Haraam (Ang Sagradong Mosque). Pinapalibutan nito ang Kabah, isang bloke na istraktura na pinaniniwalaan ng mga Muslim ay ang unang bahay ng pagsamba sa buong mundo. Sa ika-21 siglo ang masjid ay may malaking panlabas na beranda na may puting marmol na sahig na sumasalamin sa maliwanag na sikat ng araw at umaapaw na liwanag sa gabi. Ito ay isang malawak na espasyo  na nagbibigay-daan para sa pag-dagsa ng hanggang sa 4 na milyong tao sa panahon ng Hajj. Ito ay isang espasyo na laging gising at kung saan ang mga tao mula sa iba't-ibang panig ng mundo ay nagtitipon upang gugulin ang kanilang mga araw at gabi sa pagsamba at pagmumuni-muni. Ang Mecca ngayon ay malayong malayo na ang hitsura sa kung pano ito sa umpisa.

Ang lugar kung saan nakatayo ang Mecca ay ang mga paksa ng mga kuwento na umaabot pabalik sa pinakadulong  simula nito. Ang parehong Quran at ang Bibliya ay unang nagbanggit ng pangalan ng Becca bilang isang lugar ng pagsamba. "... Mapalad yaong  mga may lakas sa Inyo na inihanda ang kanilang mga puso sa peregrinasyon. Habang dumaraan sila sa lambak ng Becca, ginagawa nila itong isang lugar ng mga bukal ... "[3]

“Katotohanan ang unang bahay-dalanginan na itinatag para sa sangkatauhan ay ang nasa Becca …” (Quran 3:96)

Ang unang mga  Muslim ay nanalangin paharap sa Masjid Al-Aqsa sa Jerusalem. Habang nasa pagpapatapon (exile) sa Medina si Propeta  Muhammad ay nakatanggap siya   ng rebelasyon mula sa Diyos na nagtuturo sa kanya na bumaling patungo sa Kabah. Sa gayon ito ang naging qibla para sa mga Muslim sa buong mundo. Ang mga mananalaysay at iskolar ng Islam ay nagtatalo sa kung sino ang nagtayo ng Kabah. Sinasabi ng ilan na itinayo ito ng mga anghel. Sinasabi ng iba na si Adam, ang ama ng sangkatauhan ang siyang nagtayo ng Kabah, ngunit sa paglipas ng maraming mga siglo ito ay nahulog sa pagkawasak lamang na itinayong muli ni Propeta Ibrahim at ng kanyang anak na si Ishmael. Ang lahat ay sumasang-ayon na ang Kabah ay itinayo o itinayong muli ni Propeta Ibrahim.

“At (banggitin mo) nang itayo nina Ibrahim at nang kanyang anak na si Ishmael ang haligi ng sagradong bahay-dalanginan (ang Kabah sa Mecca ) at sila ay nananalangin, "Aming Panginoon, tanggapin Mo po ang paglilingkod na ito mula sa amin. Katotohanan, Ikaw ang lubos na Nakaririnig, ang Maalam’” (Quran 2:127)

  Si Propeta Muhammad ay isinilang sa lungsod ng Mecca noong 570 BCE. Sa oras na iyon, ang Mecca ay isang oasis (mayamang lupa sa disyerto) na ruta ng kalakalan sa pagitan ng Yemen at ng Dagat Mediteraneo. Mayroong makasaysayang katibayan na nagpapahiwatig na ang mga kalakal mula sa lahat ng kilalang bansa ay dumadaloy sa mga pamilihan ng Mecca. At ang mga manlalakbay ay madalas dumalaw sa Kabah. Sa makasaysayang panahon sa mga oras na iyon, napuno ito ng mga rebulto at mga idolo.

Taon-taon ang mga perigrino ay naglalakbay patungong Mecca at ang tribo ni Propeta Muhammad, ang Quraish[4] ay nagkaroon ng napakahusay na pamumuhay sa pamamagitan ng pangangalakal sa mga peregrino. Ang pagka-propeta ni Muhammad ay nagbigay ng panganib sa kanilang mga mahalagang kabuhayan at ito ay isa sa mga kumplikado at katakut-takot na dahilan kung bakit sila gumawa ng pagkasira o ikasisira   ng mga Muslim at sa huli ay pinalayas sila mula sa lungsod.  

Si Propeta Muhammad ay minsan nagsabi tungkol sa Mecca, "Sa ngalan ni Allah, ikaw ang pinakamabuti at pinakamamahal sa lahat ng lupain ni Allah para sa Kanya. Kung hindi ako pinalayas mula sa iyo, ay hindi kita nilisan. ”[5] At, napagmasdan o napagtanto  niya isang beses, "Si Allah, at hindi ang mga tao, ang gumawa sa Mecca bilang santuwaryo; samakatuwid, ang sinumang tao na naniniwala kay Allah at sa Huling Araw ay hindi dapat magpadanak ng dugo doon o ang magputol ng mga puno dito”[6] 

Nang bumalik si Propeta Muhammad sa Mecca, kinuha niya ang pamamahala sa lungsod ng may mahusay na diplomasya, at mayroong walang hanggan na pagpapala para sa mga naninirahan nito. Nalinis niya ang Kabah ng mga idolo at ang Peninsula ng Arabia sa anumang pagsamba maliban kay Allah. At sa kasaysayan ay naging espirituwal na sentro ng Islam ang Mecca.

Medina

Sacred-Cities-Part-1_b.jpgAng Medina, na naroon din sa  Saudi Arabia, ito ay ang ikalawang pinaka-banal na lungsod sa Islam. Ang kahalagahan nito ay dahil  sa kinalalagyan ito  ng Masjid Al-Nabawi (tinatawag ding Masjid ng Propeta). Nasa lugar na ito ang tahanan ni Propeta Muhammad sa Medina at ito rin ang lugar kung saan siya inilibing. Naglalaman din ang Medina ng dalawang iba pang makabuluhang mga masjid; Ang Masjid Al-Quba na unang masjid na binuo nang tumakas papuntang Medina ang Propeta at ang mga sahabah , na kilala din bilang Yathrib, at ang Masjid Al-Qiblatain na binuo sa lugar kung saan natanggap ni Propetang Muhammad ang rebelasyon upang baguhin ang direksyon ng qibla mula sa Jerusalem patungong Mecca. Ang Al-Baqi, na isang sementeryo kung saan inilibing ang marami sa mga miyembro ng pamilya ni Propeta Muhammad, mga Caliph at iskolar, ay nasa loob din ng mga presinto ng Medina.Talababa:

[1] Saheeh Bukhari, Saheeh Muslim

[2] Saheeh Bukhari

[3] Psalm 84

[4] Ang Quraish ay ang pangalan ng pinakamakapangyarihang lipi sa Mecca sa pagdating ng Islam at ang tribo na kinabibilangan ni Propeta Muhammad. Ito rin ang pangalan ng isang kabanata ng Quran.

[5] At-Tirmidhi, An-Nasai

[6] Saheeh Bukhari & Saheeh Muslim

--b2_26b47f7a0f9822508f8ddfb6af74532a-- --b1_26b47f7a0f9822508f8ddfb6af74532a Content-Type: image/jpeg; name="Sacred_Cities_part_1._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Sacred_Cities_part_1._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCACrAQADASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDnNmGA 2uADx3qWPeCQSxU9eeKrg4fqw+hp3mOOSSR6ZpajJThJtxj3AA8+lSsT/eJLLgfNwB71BujLbih3 AY5JpVb5WVO46ntRqPQcipGpRZNzY5PrTGd3cKkm2MHnHr9aeihBkAk0eUOS2Aq96AIwWcnJbGcY BxUqws2cMAR6mm7hkMpAQkrn3p/yBDgjjvRqGg8IDHsJHTPpQpjRSEZj2qNizZZTtQcUyP5jtBPX BxxRYLlhpVDbVDe5PSkcIuXBcenNRJODNt6ADC8cZ/zmnBt2RnjjHrTsFxFkDKdqnPXJNKsZZiZZ SoPY9vpSupUlU5YDt2FMRjgqWPXIGOKBXJ1jhVsfaSBjuuP1pjfvA2wMQvzFgeQP8KrzsqMC3Q8Z PNPUJ02hix78EU72Dccu0PuYSHNSPJ91QpHvg0qgKD8pPbP+FMYsrbWPDAEE9qTbGNYP1XJUdT6U 3gJkoPx61KA8cqzKfkyGDYyG9iP0xTLhh58jiKOGNvnWJSflUn/PFUr2JuMMjH5hwvTJNDSERlnw u3tnqKaVVyGTOBydwx7Cn+WM7gDtxnrxRcCJZo5OGJ55ByRSNcQ42/M3Tkdf/r02TyicjO4ngKOD QIgse5wwdSAAP4v8KYidY2I3xyh8ddvOPrT3eeOGM7FKMu5Sp6jpmovMBWRNwV1XqT19Sf8A61Md fkkhG7a5UBC2R7GnYLjjcZYNjaw68UeZkFpXKADhsZzUJ8wkh3UnIIx8pI+hqwrxFVQoN2GO9SQW PYY9KBXGHbnKklfY/wCcVESwbBz+dSvJbxyA5LAZ3BGAHtiozIrKJIo5ACc8kFse9MLjXO07wx2g euRVWS7OQUAAz1J/pUt88bJHn93n7y4PP+FMFskk4Yr8pA46UXAtjYxyHBB59xUi8j5fmwfSh/Ll b94oznG7PI/GnKgBBZycHhiMYrGxVxyBAgxISSfukZ49Qf6U4Q7xnftH8Jxx+NH/ACzJwMk53A8f iKfFCZixjmCkEAFlJyPp2x/WgB4tZ4mC4ADqGGGHzj1Ht9ah+ztN+785FZht+c8Ak8ZPQZHegJds RI+75lx06irEMcZDre8Ieep3kHtj27fU00BWWFxgJArEjcsY+Ysvcgfh1qR1SVQm5XGBnIACg8nc PbI5FTWj+RfW9zZ25ae1mD7g+NwHRSOmPy61OXs7ZmSaPy5DG/mM5wrA8g+2KoCB9OuYlZQpkwR9 5l+UE4yOeRVS7hitWj8z5h1yp4UZ79we2PeorG4uUu1uriIv8u0qh5Hpj2NW5IpLcmdjbJMSHLsd 2Q3RgBwCMYPej0FcaUIxMz5DLlf7+3+X496Ze3ltZuomkPI4eNcir0dqj2Ze7/f7wSChwhXGceoO QRWLdWE9zqIjjmDWUiho5JPvRLjJB9SP1pLcfQSTXoIpmZbeV8cbgAuR+ParA8qW2jnVnk3KGZQQ DGDnGc8H8KzNQ0i5t76SALmEgNFM52iRSARj39q0oLZ44Yo2ySq8nHGPb2+tPYBSh3bxkZ43N/QU IRGpAypzksQCTTmz15AxjPeh1RY+Ac+voPpUobJ7Uwm8VHlXaSFLyZCr65xSPAbqFWjdvmZhFz82 R6j/AB61nxSTPE80ttIATtBUgjnjB96tq8wnMbHbhDht2WA7/XFUTcnmR7gGUIZNzA70BAbaOV+n 4VATLNcrNsAWMAKAeVx/TnNSBo1iEzSvy4WNY2yxA7EenPBq2JZhcYiY+WCAUJAP3eenbFNMCrb5 jST/AEjLbiPKRgEbA6Z7n/GlEu+w8uUdDlAhyF4+6ammRYlfzLdsSOqx7TwvqfT/AAqhPcpaTyLA oeXeQxdcMCf50bgItrcGITCHcjf3SCR6981D+9jQF4pQrH5TtPNWoL7z45pHRGXcVz90t2zmi58l rdWtrzIVdzrvLBOcZx16U7CKcYN0/wB53CkYQDnI65oDmMrbO7geYXUbAMEjke4p/kRtdxTMIjg/ MshO0juOOfpWnPpizXi/2ewXzM/IEbBYn5SvpwOaAKVw7bP9WmDgEFc7T3IPXniqyLI0vKEc9TWn Ja2lmQHLnghlD8g98/jUcYWXMcs0KRuMI2egxgg/407AZiS28PmbHHJyA7AsxHpnoM0+3kimjV4Z ChOQQ0eQSO1V7zT44rpI40ick43FujD09sVoGS5lEeWLFCchl4wRSdgQ03DFdh+X3QbagiDO29yw Ofumo7i2uZ5FzLsC8EgcCmX0kEYEJnaWRsDAHOPrUqwzXW1nlWV1+XyjtcZwQT0H/wBela1mjjXI LfKDvPYfWrE3kzWkxVWM8gyJFBUZBzgjufpQ0RNhOYg23Bx84cqwPIIz1qQK6xsPkOD7rzmp4bKR 5PJ2spZNzbugWoo1icJPksg6AtgtxkH6c9amd0ebLSMSccjnn/CgZXaSTeIzKGUKMHPv2P0pZfs7 RLKIpsRyACZ2PPHoOvfPpxSSvDHMAEYFhkHb1/DtSKCUXYirk5BIzk+4oENNlaSYlSJlErB8g4I4 6mpGtbm5kJmcSO+SzsANx/pU9vjhY9u4nopyFqBrSWa5xDEJC7YUAEfN/dz0zQgaGXNpJFmNVSVd oAJYgD14H9aqsLKM+XJFMhUnKu2Nw9B2PrUkGobGeEI3nbtgBXADZxz6c1ctIb1JmuLu3jjkA2rF gMXb1PsD0+tVqhFjTbWMRyOzqFKbhltwJPbp+tV7mA75ZIp/szwAAwyrhFDcAZJ9+DVuBri3iDee bQgEblTJP49qsw2L3UMiNGJ3OJCsi/fJ7knqCM44xUt63KSuE+qQ2fhoW2pRlr9gMudrbQG+Ug/T 0qjdwpLa2txCkjCZCdwbhTzjj6A8VDe6Fa3UjmSSa1YHHy/Ntx22gdKjA1DR4mgTM8cjDy2YbQSA QrdOnP60XTQWsSHTbu2W3aXZCLlN8au2d6jv7U0xF4p33rutwWZGyCQDgkVcvb+V5tNivIorQ2Fq Y5JVmVkO4Hpjp6Yqnp7zTWs72aGWSK3KDcAfMbd255qkgY17SFbWG4+0xSRXMhhG7KrvAByfcA8m mX4jIjXJRZFBDKv3ePz2+9XtMjkn0uwtlSMk3M7Osx2jBAXqemCP0pbrQp4ZYC022Zl8sNFIjblX /DPNEnqJbFGJYZt3lbdsNt5kyuCNuOuD9MfWm7C1zNh2bYhA2tnkgfj3rQfTJLE6q6KZYpLdY42Y jDscZX+fbtVGJIIrhZIImiWJy209HGOBx0qbjsTwSFokikeP5FAAmcjI70z7BO9/HdeR9rnJK745 gWORgZB+9+lV9RsElja4SFpUTLNh+Vx1x6Ae9UtOtftFyBaXFzEwwS3mfdB7g+tVfqSWHuPLDWcg WRjJuKsB7jGO3Oan2ixLL9mjeOZAMLjcccnBHoPer9toNrBa+fJbpcys4SKVsjA9VHqSe9T3VvBF E8S2g8uE7iCucercH2xj8aOYdjG1aztpoYLizuJkRoi+yUBufYj+tOtZrjyY7aS+lFuDuFvGdobI 5y3WhpfNRURIwqrgN3A9PpVSYgHyxGpJxnce3/16LoDTtr6A2EjvbxBIWxECAcueMD9TUc94iCGS GJGJJUpsDAY6n6ZqjGZVXarBQOdu0YFSCQvleSQOCKbl2EkMfzomZl2oHOfm6ihZGkkOblSewI4q GSNwxJIbPIJPNRRx7n28j0A7VO4y5JO6Bh3A5HY1kzul5hxEEeNuqmrEl0VkEWAzAcnOGqsyIJVk UkYOAuKEgbOuttSjmtXTyWiALKCUw/UjOPp6YquAnyGKY7MFW2LkpgcE5q+bO1fUJFsnlaBR/GDy R1+b1plppkctkXEewFQUG/cXXBznPXilZhcqi2MMkNxtmeFk8tU42jOTyDznPaq0sNwJFe3t3lQt gHeE2j05HNac0L20SSvMHDptdy5ZkA6H6dPyqg1wdRuVEazQhnVZZFb5U9BgcZPr70AT2VhHqt8r Z82O2++yuwV2/u8enf1qle6S0N61pDNbygchI2O6I/7RPUe3WtNtTfTR5MbXccaZYJb26EYzyWkb vk1nyrpkkLkwzwTL9yNZN5PUlmOOufemrgXLXSrp4BG80bSFWJwNoY+3pTPDl60t8yTyyqIjlQVP U8dB1rKupbm3t/sq3M0Lzx/vFYY+X29Qav6NJNFfRyCMjCkb1OcEj0p20FfUZYs15HMgDRAj5v4W PvkcMKuWNpqEUxiTyb+JELgSsY9uBk574Hsap6T9qtg0N3ayxoCxRtuR1zjiteC8t4JlkLkYyGGC Mg8YoGUP7bn3Oy3kEanHlmztBkj2Zugz3qvZ6neS3Uv2a4kM27Cm7cOfxP51tvbQfaTcPECpVV2F RkdehFS2dpZQLvFqGdpDJ5mecn/63FTcZhyf2w908z3rifygoeEfu+v3SQOD9KszTtFbQCSWS6mH DLKMlie+fTtW75sSsW+zjPcljReILzTRGqrGA6sdo9D60rgYbSqgw0EeI0Jx5OM+oz6/WmRQwTRo jWkAJClXABwT/sitRohnkwlT2KE5+vNVktJ7e8W4SeRYWZFECwqFI/3snnvRe4rWOZitoRDEonmx LIxbplWHYD05xUs5NtAI4bx1LSKdxOCPb8q0U8NRrdb7XUgw+bMdyNp3dyMf5NOfw5fvLlUt5kH9 yYHntwfaqT0CxWsLuRrab7XcNKojkYHduCkHggdM9vxrctrfTxoq3UKP9qdkRJUTEi7umexPB/Tp XPQJCou7dlbakZVxGoOPmGfrT7C5vRfWsCSwiBVZSIxjHfDjv0+opgdRqKWQ+1xwwuzTxYuLrIAU jHAQcZJ5PPWuf020N5ftFIn7qNtpMB5Z/TkdhyfSm3urmSwnnJaGyjKxxxEfNJxzz6k/pSaBfSR2 MPloPMVyEfJ+UHkgjv17+tFguW4YIWZFTV3t/mOxXUttPY8euaz5dTvIlkhWcuJX2uSPvAcZ/wA+ ta2qW5g1CN43SVZMHbEOYuMc9s96w7aS0JAtkDOuUDN1z6++eaTYWGtHJFdmOaeCBG5BYdW9CfTF Xo7hbAyb2TbOApKplGHZh/j60yex3KBLIrccMByp9MHrUEtssoijRCojkDMiDh+O/p+FQ/MofNaX UaPKIw8YUtvXjA98/wBKq75UhW4WPcpbGV6fj6VenCGIxSRGVW42gnP0qEwqskSpKsTIpVN7FfwY /wCNNMTM243XNwrKo3hcZB4NSJ5i27eYCXU4U/0+tTTCNlcT2gjuI2A8yF9oI91xjPuOtLLqMUVv iMxyRMBvQgBw3TK449s1ZJUksnZhNgqzA7mLZDAHqKs2+iXGoSslrPbsyYbDShC4PoDVKe/jmtBG dwKthQx4Axzx60yIzh1jETFWIwHU8j2NAHVxas8Vt9kvY5UVX3pGp3qEJ9R3z2pba7hjjkVFnCou 2LcCMKR8ykegPcc81TUXowQkenxHOHuGCkj6VeuNPl82KVm+zoPldvMGXBHQEc8+tF0Mzn1KGRle a7NtBEo8uArvaQ+h9F+vNPutdtZYLeKwV4njO6R4xswuR8gz1/EVJqOiWMFjbPDlbh5NkgGWHPTA 69K1fDnhu3uryGORi+1n+0KGwVRexHY5wPxo0HZmZqOorPGYiJNsr5IQdI+4yeM1StmkiA2gOXG0 d/y/lXpraJ4btonAtLRZQh2iRy5U/TPrXPaNaRal46jMMCrHbL5rqBhdyjHTtzSVtgtfUTSvC2ra 2kRvolhsUUBRepvbH+yD8wH5V0c3gPTs+ZYXM1kF58raJFH07j866YjLZOTnuTS7TgU7AcXL4D1L G631S2k7gOjL/jVG68J+I7XDC1hulLDIhlz+hxXoX3IQRJnaPvY64qh4oWf/AIRy7e3naCSIpKHU ZOFYE0rAcavhrxFKmP7LIG7JJkUHg/WpV8L+IwqxrawRjOBumWuv0vXY9V05bizimuGbIOBtUH3Y 8e9WiLuVCZbjyUUHKW4yxx/tH+gpWA4qXwvrcIY3VxZ2wwduXBLH0AxmrFh4R1SYKZ7hGizna8ZA x6YPOc+1XZdeZbh4NE0ctN0a6umP4nuxx+Arn9Qm1fWoi0d7q108TBkktI/It1I9CSAR7kmlZDOh 1Tw/aWFk0qaZPqN1IREPLUDy17nk8emetWZfBely2VskEElm0QBDxnI57MD1xXET25kBGtw+JwAM FvLMir9Cpxj8KrRpaQkxaT4xv7WTHMN1FJHgH9KYHWXvw0sLh94mww6fM6Y/ImqzeBJIrVYUs4ZW RSqzpMRIT2Y8jJFZtnqvi61RYbHXdL1GOLhY2lQsMdvmwaty+PvEGlPG2ueHozb7gGlhJA/A8rn2 oEYl74ZvdOlN3LtgRjsPmZjUg9uhHP1qCCFXnXyREsQcI8nmKy7sYOT1716Q+tDW9PtX8Pa5YQM7 AuJwCxH90Kehz/8AWqpqvgS11TVW1E38kE0ihZY1iUxtxgnH15oSBnDan4Sa7tbmy07fPBYSrK8i LkEMvp1454qnpGl/ZNo80TKjn5M7WOccj34r0Pw5pV54Vmv7MQz38cxR4powF3AdRzxkemareIrW G9uxMuizxDYd8mzy3Zvfgqfrmh3GkupwmqXBllSSGKSR42IkJbyhjuee9ZNrDaW7gRN5sysWEoc5 APbHQj3rsdQ0L7bGHdodRUjITzlFxEfQjufzFYQtEsNQkkey8xIx8tuxIZP+AnHtQDTIb+K4njVY SV8tgzN19gMd6JIpEiV5SZFKliVHIA9QOlTvHeSRveQRB4ScFVBG32IPIHvULzwQNLbeY4QEqQ65 G3AIweobNFriKshIfAYGIjPHzZGM1UmupJ5N022RgOd3JXjr9amUvdB/ssTfOMqm3lFz6Cq81jdE SJ5BD4BKuNpPuaLpBa5TkuGXgu+DwQ3enWllNeh1SWGFunzPtz7D3+tWbOOSxnW4lKq7f6tlkBK/ zwfY1c32NzGktxAXKo8jSqNhZBwM49W7nrinuIojTkggCXluzS9SwYgoPbsfrVlJJYI4VW5M4mfZ FDImSPU+1RSTy/2fFFyJbp9xXsF6Lz6d/wAKktlWTUH2FTFbqIYyRwfVvwGTmi4WOtlEUE65kOQM CWbDEse4B6fhU8lvcXiJe2iw7LQLHcQhc71/vKTzu9B3rH0k3sF1N/atu7RxKyNEyjO491Hr7irl rGq77eK2ki43q27dzjgsf60RQN2INXuIEmtFFx5ixSbtqg7tpGM59q7rw1ZRwWL3UQCi6bMTBefL H3T+JyfyrjtaB09LeBLSNrkqEeJFJ68/eHHGenvWnoXiXWtcvPsVu0NkkMXzMkYYIF4A5o6jT0LW p6bp2i3bz5mub2WJpzJK21CAw+X0/CpvhxbO8Go6m5O6eQRKTz0+Zv1IpbjT/wC0rZv7R1gzxOMB wqow55X6ZFaeiQT6PpzWlsga0Vi8c90fK25657sPQ4pIfQ323YGELlSCMCmS31tDJ5W/zJO0UQLu fwH9awbrWrNRiS6mv2P/ACzt/wB1D/311asJ/Fdzcu1jpEDM2D+409MZ9cvTuI7K5v3SRIppLXT/ ADMhFuHDSNxk4XOBx6muZ1zXrG5tLi2s2udQkdMJdbsoTnooGB144FZ114N8T6jHHPLFaWpjcuUk k3F1K9+DyP1rIubefw7EsOq6VMytGy290sjKpkHKkDjAHX1oSuK52fgvWLVdJg0u4n8u7edwiMpG Scn6A8HitPWHvLi7/suznijEke6ZhOolI7qq9RxyT+Veb6Fcq8MbT3Ucfmz/AGjJQZLBs5z2+vOK 9NsbPw1JqkmsWEltJdTtuMomDHcRjgE8UO40U7e0/tSUabHE6aXbYFy2NrXTdk4/hHc9+la15pKX kqGaaRraIfLbZHlE+hA6geh4q0IUid5EU7nOWC9/fFNjtESYyqZVZht2bztGD1x60loNswtXuNQh PlxrLbQK4XbFHlSuM5HI44ycelc5aeP7Web7HdaU14yt/rXQPuT+8N3f2rv57QTwNDI5kUnPzjv9 R0rKj8KWURVtkkgViwi807FyckKD0/P1qriGDQfCusQmZtHtG+UEgxYK57HHQ1l6r8NdFm02UWFx cafJjereYWjAHOGXuP1rrLW3jtrZY4onAXlVY/1rE8azSx+G7sW9xDHMuzfGH+YKWAIwOxyKQHP+ FvB1iuoaZdXdsi3djEbq5ZSfL3HIj4PfGW/Cu3029h1Oz+2QSiWN2ZQwxzgnn8etQadbNo+jyz6h cIZmVpruVyNpO3AGT0AGBVXwXbxWvg7TlUKjTKZGHqzEn88YoA2Qm6QHLH0XtWHY+KYNQ8Sz6PbW 0zJDkfaww2Fh1GOvHStwyOLVpIoxJJsJRN23cewz2+tch4J0DUNOvby/1O2aOaVSNzgb2JPOTk54 796GCOnmt4rvK3VvDKmCCJEDZB/CsTUNJSyhaY26alp8a/Pa3JzLCuesbnqB/db8DXRbs5APQ4rm fGN/e6Xo91cB7Se0kKQtAyMJE3Hk7gfx6U0rhexzfirRLKwS0n05pomnllhki8wY4HX1wDXHa9o2 uxXk8rRyKYiP3W3DYx1x3FdHeavp2v6lZ22l31+ClwCrTvv2FuoAx6jIya9A1mDT7uQWN7cRrchf 3Dsdsm7ufTn0oQnqzwO0vQZlDbVYHAVwQBk89ORx1q/dXzLFhY4Qc5CbASfQ7mzWx4xhvdDvRENP PPzLdPF+7kHt6H1zXFi6PnHziDvPJPGB3pNX3HtsbEszMmyRB5jABV2jjPuOOM0XAM0EcGAhupNq ZbAMScA/Q8mmWTqGJ+0KkeDtY54J9fw/nUjXkG9fLiZyqlQY1xgDpgnt+NSA2Rm+1T3YV1W3QRwA 9mxgc9OmTVyxjhtrJFMgJBJc7uCx5I+vasye7Zp4g2yJQdrlRubn+L/62amtZ4WvFW4cs6gFn3KC fYdvTpRZhc6TWoRqFnFJpp8i2u42EauduxwdwbjnJ5FXrY3dnpsEs06XMxVS0kfyKc8c47479K5J 5ry0s4bVb8xxWsnmTJMuPL54x3Of64q1oviqC21KW0kbfp0z5iZxzCT14/u5zxVW7CO4mgMQU29w ZV5ZxIMbgey/hVZY47OJ7qK3NuJcF9q5DezDv9BTYo7dCkEU8cke35EV87RntjqOelQXGs7JhEkU ZSM4z149h2/Giw7o1H1u60tVubWzhkWdwu7H/HuCMKEBHyrnk96qX/iDUL1WE74hj/1ggXg/Vjy3 PpVZpXuGkWZShkjIRC2QOO/+FY0l1d29nAZr4rHvI/d4ZkXuSOo9vpQ7oSdzqoNC0l4I9U1jV5HB QSLaWjH936ZPUGrk3imHTLX7Jo1sLJScghdzNnvuNcn4fk1KW0leKwUxTy7FdxhpF9gDlsVdvdQs tQc6Xp1jJ9qt/ljCoB5oHUDknPJP4Gkt9R27Gpa+JJLa/wDPu5Lu6t4lfKmYgKCOSD7ds09z4H1u 1jSbWb+2gViqpPcNs39zls8/jWVHavDpd01/E1rMRlGlO4mM/KcD05OfpWeunSwyEwWljeImOLmL IIxjpkU3LlejBK61Ns/D2CS5uToWqm7RIwYlLKAjdcM3cH2ArA1HStb8NXCNdWjwh1ytzD+8iP1Y dD9aWz0dZZZrubTryKLeqiPTpySCe4353Af3c5ra0qXVrC2E/h/XVFoIwbmO6/eIr5wQB2bplRRf qDRV/wCEy8T6JIsV1MxZkWURThWIVh8px15/Ou5tNa8RLCjXulWsrvGJFS2m+cg9eOQMfXFcOuor ql5c/b/sMl3HJtdCm1pUXHzAkEnPJ9ug4qbT5NNje4uDaXOmT7GkiWOdhFIAcndj5SCOT7VNxpHY 2XxA0K5+WRprduchl3AH6iteHW9LukElvqULBeWCuM/Qg815XqnheOOAz2mt6Xeq53GPcVdCeegz x+VN/wCEY1qJw9ha3l7CIdyzxqCjsRyBg54PHamL5HsdvJG8aeVKknoQwOa858b6bpej3UMtrJJJ eX14HmjaQNjvySMgZxxnpXDXkdxbust7b31rLu2o8kbxkn0B9aDa3lrcyLcRXkbhHaRJwwIbGASP XnrTsuojvNX13xVeaZdwXemWbWVxCYsrMoZXzgOM9eRyK0/B+vWUFqmlTMkLWyjdLK+TLIRlvp9P SuVt9Mvb28SG20u9uUGFFw4JjGB0HtWff+GrkajLLJf2ipLI/wC9MhPlsvBQgA4570gse0pPFMP3 UqP/ALrA08qzLw205HOM15Ro0Mo0X7Na26XtxAWacMzeaM9CuCMqMduner17rWvaJBDLbvcAsF3L K26M57D+6R3zxzRcdj0oIMkEZJOc4rD13QNLnhedtOgknmljErNxuTcNxPPYZ5rjh8QtaaKWG5ij tpFIAKplm9cdvxpGl8QeIHUQQySq2NzsvyIfTJIH407iJtLsUuvG9sVsBHbWrSukoi2CTB+UBgPm 69fau4MSTth4Eco5wzDcc+oJ6Vm6J4bg0Tz5I7mad7oq0gmIIRh12+gz2rTVTEiruyR1PTNMChJe Weprc6bMsdwBuEsEinaw/H+dedav4U03Trr/AEUM1vIT5aSrkoR1GT19j3r1Lhjv2qWxwwH9azta 0i11fTZrW6AUMpKzIfmiYchgfb0p2QXPH7jSYoCFjjERzuG0fK4qnDNbWDXEl7aLPsiIhV92DJkc HB44z+WO9V7/AFC/0y5mshOkscZ69cnH3h6Z44rMa+luE8lkT5j8zjqRnvUpajbW5POHdvOB4lOS ET939B7/AMqbbpZyRIkttOrKfmli+Y9eMrQNQlgEUUzBoo2JRcfdJ6nipXvo5nWSPCHIZwGwSR3p dRFy/imilLXrGaFzsxJ9/ZnKkHrj3/CsB1eKTaR0rv8AULL7aJ2uo+UU/vWyxQA9QAf51z+kaXBq N29vOvmNEMoA2Awzzk+lC1AveH7sy2axyRSFA338EKR6Z9e9aiTW1zq8ltGnktaqWlEnyqVHde2c np3rWubeOCyFtCixxqQ4VTgZHGB3wKp3EdrFDavdJZ6im5gsPmFtvGMHHTFOTCMdSO414aU0TG0d 1BOVWQYY+vI4z7fSpNa06DWoLDUITDbwlS8g+6ZVOCQCByQcgntxUAtrC4sLiWdAtvap5iRtJjdj tn9KsaZrGk/ZkeGOSSxViEtjxsxyUY55GSD71le+pq1bQbc6rdaakc4gItolEUETlQYUPAdWUct7 981atbO1vbWz1a3YWt15sqyySSfM+Acjjqe/HrU+rW1pqNqI/PBXySnI3EknKgKOTycYFVbTSrGx mTSwfPku4TIm923wkDPyHp8wHI9qpXE9yW5CzwwNJKk52NGoLYaRR/8Ar5qJr2LS4LqBGBlhiLGF mAfBXPHHUdzUGr6Na6ZDDJDBc3kU0KlF8wsY2c/wDseh5p99b3F5BNdNpqXU8eIpHTPmiMqApYdC wwcjvSf4iQzbcanaWqWt95U8BWeJ/LOAoHy/U89TWlpmhwR6HfLPqGxLyUSNuTy/3nGAuM9W/Gsj RNXS3t5Ib5riS4ExQSfKyoo6ZUHn1xn2rR8J3slxZ6jpdnbF5bS6aW2ZVO7DE8gdB3/OmosG0N1X wxLZaxaahpwUyTRsk9qMl1dlK71HPXPCkjpUukW1tpGm/wBlax9rd8vGFgGfKXGOeuec9OM9ac+o slte3FoJ4bywYtLMz8Nk4KFf4gcYOec1W0jW5tWvbGcW0cPl3RZxEOW57Z9u3rQ3YErlKx0TVNJ8 UWss1v5sDsFS4QB1aM8AN6HH61ra9qd7aa4bOyeVQIo/KRJGURnB6AcZNOnv7W5vp4mZkNisaqSS m5ySR/Pk9sVT02db25nuFuik0Q4Kg4jY9iT94E9Kbb6CVhkvxL1z7C2matZxSbwAzTxlHA+h/nWX ceMdVhFjbvcC5MTfI0zE5Qdm7H0BIroNW1T+1b21s9Ygt57kSZjKxEMPUFhwV9qwL7Q7LT9Ys9Qn eJrVkbFqkZfleGBGRzz0oumGqOkbVtZnsXuks9UW0uYg8ZXaYyv8RwOQK5HU7yJdBVrG0mihMpiL sd5cjJOT19evpXYW2otpkM8cSSrE1o0MAlT/AFSEfcBz2JJxjNc9o2nJDAt5pl1cRyty/ngbG4wM gjHft1pKTG0ZOk38ss1u0E7RTh1VXVsFeetdbpfiO8uPFt0beVkhmn2SRSrkOij7xB7kAnPvXPXO jvLfl7Rba2uLdsNHGpG4nuW7e1dLEVC2V1dRyNqbRmMqF5APr9Bzz3NXzJomzRPpviLRdDhtodWs ElmkRrlSwH7oO5IAU8dAK7FPFOj3djHNBcedAx2dkwfTDY59q8k8Q6nDFPN53nTyRkC1mUBBA68A FSOeME8jn1qzpXiua5ghi1i3gvItjICYwDx828kfxZwM0rgketWd7bTtLGlyssyN+8hY/NH6Lj2F TSyLGpd2G1FLnnkAdT715tFdXcGjy67b+XFLAVCbmXKqp+ZlDfe6nitmbxxNDYRX0NpbXcLrtEsc h3JIPvK6YyB9Kakgsb9h4g0bV5mtbDUre6l8suYkJzt6Z/Ws/U1stA0DULm3aRFaMrsLkgMfTPTv zXn0VzbRa2NV0/y7WYSmRI0X5Rn7y89QeRWprniG51q1a1mto47Yn50DN8x+vUYquYVjznVrwX95 JciJYvMOdq9v/r1TiB5b8K3brw7JLdxJbTKqSyLGomOMFjj73es/U9C1PSGb7Tbt5QfaJF5Vj/8A qpXQWKquFQqwDCmqsTuOqZPbnFRhux5qSLDyqig7mYACldAd+mn6ld25N1e2dtbzDck2/czIeeAO Papk8D+T5eoaZfv50CltswGxwRyvHOT69KXT9OvrjUdVtGiVhazblkY4VkfLKo9+vHoxq3dv5dhH aWl8k8qOVlKsUIA5IH97nj6im7WuCuR6bcnVbgWsRvLSZELuZVxz3APQfQ9etYfltDdSRTOEBc7Z ZGADjPB3dK2Hv7ia0+yNcYQEMOeQOmfw/lVcxo9ufPRPKKF3QtsBx157Gol2KW9y9pV5cRBUvYI7 9IZWRp7cLswB6Y5PPPrV0abb+bbzNBFaiZma4aNVXtx+OMjpUeha7ZarBJHaW4ge3CZRgMBTxkY6 Y4pt+yanAukqiM7sWjJY5BU9T9enrzUMZXg17TLDWoorqxMbysXgniYMqHoOPQ4HfjFbZsZCfttx tjuIXDKxTbK79sj0Oe1c6NBsYrmO1uohLdxR+cFkyQAxx2PIqwsM1pfloLxo57RODI5ZXhI5T6jA wT3Ao5W9R81jS1WO5vtGeJUUW5XMrxA4Vh0y3fnsOlVtAutQ/syWC+Mu5Vbyi7ZyO+D1IrH0DV5b rTmgluJJvKnJSN33feOTx7n+ddHb26y3rzq5Mb527fpz9fwq00iXqZdp4esAhXTrNpZZVL5YsSHx k8enNKs+p6I0UE0nk3jwK5eGXcuN3T2I6Y5wKZoDDUInvBNcJFZzNCIvMPKlgfm9ep47VOZ4bWK1 hmCB5DJEJGQsUxgkj8qGnYI7kcGk3It9Vtvt9tcTalAJIlWT5snLZOevPGR1rn7rw5rmmwQuhjSa Ji5QPhwTg5x6cVtxRW2oSreLPFcfZguwJw0QBOPrz6VamZXEjSXUVspUuWkyFJ9Ce2azctdC7HM+ I59Qurq3bzXlkCGSZUxiPpyewHWuhiihbT7a408hjcAF4IjkyN2BPb2+vpUOo2F1aEMGaMzr5jNs BYR4wBtyQQB06ZGe9VdRfUrHSLW5juPIuw4lYxy/OyY2g5HATPI7881a2sQ9yTVbe5luY83U0KwO 6mJHDybm4bPTB6A44Fa2s6TNd29vJp80c7xRhFgmURyI3BIYn3GSR1rD/tNdbsLye6FsL+J7eRth VCw3j5xjgk9Dj61012thdXxuLi2e7EUMjYtjueM5Xn5eeB/WpcnfUpR00OLv9auojcWmrxtFdhvK JL5XDc9Bweg5q/FqVndwi0klO0qJGEjFkD8/L6gdDjtitqddG1rUCwu4riV4/lRWGfYjPcenWsWX wTdXUjy6dOkm9WIcuFUt/tduemRTTWzJae5rw3ckMdtCnlS/alZJ3myGL/w9OcBRj9aqqzSuIhZS CUZVg53LIAf4Wz8wGPqOlULKVI9TiGtXMNjqOmBSC0eUnXqEZh0YcbeOc1PdSzabobTROTbROxMc jbiXZ8kj0OcdO2QaGgTLOr6OtxY3T3tvvkSNnWVCRK7DoGXof94VU03QNPbwz/benajlrNf30FyV O8g5O0DpkDgHOazr3xhdRvbz20DMxIO6UZjdjwVA9OgH4mt20u7Ozuri9jUJM6qJYIlJSc9yPQqe eR60Lsw6nNeI52u7O11QW90LyeRhcF8eUOPlCj+H0wfSjwrrH2XUII1gW6jlHlzW7nG4HqR6MOxr pNd1OC9tYRf4jiunMMnkoGkTK9Wz97n16VjRJpOmyuZJ1nl2MbXUYUO7jjEi9+4yKq9xE2uPbWU8 MdlbpavcFmcby5Kg5BweAcjqPekN5CtizvOFmf5U3pnDZz16Yx69Kr3djDq11azxXiGeZQvmxozp GAOjd8e/bvTL3SY3jjvLdGUQki4gnkOUA5IBHXPUEfjT0YjZexGq2xuYoLeBTgPCsuVJH8Q9Oe3a q0mn6za3j31jdGRQDiMtu2nGGyG4ORVfTpoLSV5orcKzKfPkPy7PQkHj05Heq02tX1hGq2021oyH OCCD7EfjyDVctgvclmu9Plm8vXPD8DzK2S9ofLc5OeV6H8DTbPQdLu7/AHaXf28cqMphhvAYy5xn B+h4461Esn9r2N1c3rt9ptzuS44+cH+Bh/LHSsshwwilUgEjIdenvRYR2mpvdXuonTrW9+wwRpHH cuDiN5McAdy2MdOlJHpM0ZiRmUtEjZeTjIHT8cmsLW5bpNVlupdNuIYLiMOzYyBIBgnjp6VXj8Ru lssRaYCP/VqVzgHqPz5pNXGnY7adbiFHmluWNjCnmb3wxc7eFwOi569sVz+raTe3+g3M1pKskUZa cxxtuBz1VT1OOwqnY+JI/O8u4SV4pgyS71woQj61JFrUOkx3Nro9xOLeQhozNjzEI9SOMdPelaw7 3MXQ9Xl0i4F4hVnkiMUkbN1Hce3QV2lnrumX+kvexN5NzLP5Zhmky6DGAcqAAOuK5C/k0+6dRlnG AzllCnd3Ax2qjLdWS20lvYiRJJMmUM25Rg/KF78DqT1oA9Gg1u1s44TJAzyxJJD1GWhIwEJ7Y68d aqy3RMbXP2d5wkYyVAzkcYGfr+tc7bTm4to5cnLqCfr3rQt7yESwR3kxdQjeXDvIGVGcnHb69aV7 6DLeg6LNNqT3j2cGnQMjK8CHc7kZO4L2PvxVvTJriwnvIbt0yxEkMm8Nlf6HpmrtlLpkbyO1yxS6 hjkiWPgtkfMfzwKdcafDqaW9vHKkaRSGWVDkNtIGGBxjAx3qVdMqysY3gWK5lt9ewpe1+07UlHI3 8nGOvTBrUlQx6jLbT26GOWNpLa4kfYgkX53UH+9jjBrN0u7+3PqMUKNp8DXfnRwspUScYZueue/1 p620csZuQ5bEoZI25MbdD/LjjoabEjMs71dPhuvIjjihlYyCQ8MsbfeX6bhVDTfEk9zqm5gRAVVH tUO4TLuyVIPUmt2OG3cuWSM7cjHU9c4rOnvItDltbiazjnltz8lysexzzkFSeuOnI+lEe4PsddKt trEhZZBa3ESh1G7y5IozwvmIeijAVsdBzWK1ylvdJbXCwK0RKNNG37uQ9yG7g/zBraN1pviK5tbq 1ulj1OGIXEU8qBA6HgrIP7p6Vg6nctfa7M+p6M1pDHKEkt05jhKjCkfXPXpU7j2M9NKg/wCEhm86 AzWt0haPyyFAmTkJnoDjnHfNbllKunRLPa28ltqDP5bbOFjGRyS38JHPfpVq08PX9osFnaiKG2uc NGWcnew5yB3XHPbPard1pEX2eVTlI4FyZFyVx6nuoGDnrQ72BGBr+lQaw4ubZ0h1F5MROkWz7ST0 3KOM99w7A5rfs9Jg0TTI7OGdjM64mcvgMT94+w7fSue8PavBcayixQk5mMVvPknHHJ2+hx25rS1C T7aJbbzhIYwC+/70hz7fn6cVKUkrNjVtzDubAv4kk1aKaIxmQ4RzvLyAdx2Xj8KsxSW9xbNqcKRF Z28yWyHzeWc8YJ/izk/oexqKyaWKee2tt19dtkNclQscRYYGQOvHb168VHcW8Xh6O1SUvOHl8uZ4 5QFUNwcjGQemPoa06EdSN2LXkLkCW0gU4iQBQxbkjHUY6545qDUJ9UjENzHGZrdVw9ucHgHgnHU4 71JqMNtpt9cSx3L3NvIVWKST5cP0P1Hce1bPnWflxSXN6ry7RGxKBQjjruA4x05HHNKwzK1L7fNo yR2iKHkw5SQgFVPO0Huc4JJrnbbTtUlSSyWwuZLhULsFTJ2eo9QPauvlZTN5TyZlK71HUFT0IPpV WaGcypNBMySKCjFWwSpOevsefehO2jBq5g6XcLDHc3YfHkp5ceOMetbPh7xHqM1xO90YrobBveZe SewOOvA/Sua1efUUu5I7ySVlzjeYwiyY6HjjpWhpcsdtpYA3M8rEuyqcL7E9OlaLchnRS3EGpT3R ks7Yz3ABIfLKxI44Pf8AlXNavpz2lobpPkeOQRyocneeuT6EdPetXTZFeWF90EkLxsJMkBoWB4PP Xjmpbi4tBrV3Hp08k9vMMOZYcF8D5sjnqQOe9N23BXG+FvENppNwbK8t7eeznHzyvFuaJsct7qeh HbqKkvI11uKNNNUXcKZ+zsJd7wL18ts87eCRn6Vy+oaVd6ZGQZYJFlG4OknY9sVJo2sPo13HcWgj Zwuxw653g9R6ilfTQLHocVpfRrNFexhRMpjkR8Fl+oHBU155Pay2N1JbSEKyNgjAIPp+lep2txLP HemVyxgiEsZ7qzDk59/TpXGePraGC+s5Io1Rp7bfIR/Ec4zVNWE9zn3tJYpYlnjeDzQCskw2gg/x Y9K6zRvC+jxWVve6xLPdGcOywW/yoqqccnqcntxTtWjR47OR0VnjsImViMkEjk1c0SR7nw7CszF1 WSZQD6bxUS0KiWdQi0P+yY7ZbO28kusscEMRCtg/xPj6jrVHVNM0a5hUppipsIHyII8KOeMdeDzk 1o6jbxW1hB5K7d0rE5JP8J9fpVW5PyiHjy2gYlccZqfMroZU2jJb2ySWEX7kqzum7Ow56DrnjFLp +iw30kc9+4W2R1zDn5pgc8ZHTpV3Syf7Ddu8ca7c9s8UrXEtv4n1G2iYLDbwQvEm0EKx25P/AI8f zpNO+g0kRz2VpZRRTQyJarbyvFMJmbaqEblOeePQD1qje+JbS3RbY332kk42WzERbemWzznB6dq7 GCxtbhdOgmhWSOW4O9W5DcE8/kKztZ0fTbjUp0ksYdqOYlCoFAVQSBx70XsJnO36zT6VEYJxI1jc tvdju2Qsvf2GBTtI1JWsJXaNZiXJSRkIWT5cfjjse1dnrPh3SLDw3Hd2ljHDNNDF5pUnD/dPIzg8 msDU1WPXJ7VFVIFVZBGowoYjk4pu6BbjpdWi1fw3plxaWoiEVygujGNhYAYyGHPXGfwpup6Q+t20 ti0UpkadAl2SMbgOVGf1HvVyysreDQ7y3ij2xs8pIyeu3PXqORXBadqF5/ZTzfapRIzklgxBORzQ pKUdAs09TvIPDB0ewmSCdtSvYVQWoeMKkEg4+Z+hXJJ2n2qrqe/SfD82riIST3sklsfMckwPyGz6 8g4qr4fup5Net7CWZ5bVIwVhkO5QTkk4PvV/xjbxDTNSXZ8qR+eq54EmQNwHTOKcVy/MHqjR8H6q txo+nxzXEDNa5hUNn5QBwc9KoeK3jsfEouo3ninnjCjZJtXaPvAjvk+vGKf8JcS+G7tZFRxHc5Tc oOMr/wDWFYPi6aS41CynlbdI9sxZscn5jVWvdivoWbP+zrKaeRbby720G53tWLROW6vnpgA8jgj3 pBMLjzI9MkCK3M2oMCG3Dqqep9+hzWRosCX00kdwGZFQfKGKg5POQOvTvWxcAWOmSLbARiO2LpgZ wRjmo2YblK6ivLS4gl0ybyLZBtkRR8pP9/HcnvTdXtVu44LyKcSJbyB2tkGWkAIG724zj15rrb6C KTQLO6ZB50ghDMOOGHIwOB+FQ67pllZWtqtrAsQjh3LtJGDyc+/NSmU0cleWy6lZyRXcqWzBt6yi Nznk4yMZzjg1lG5u20AbrZJpFk8qGaIZYLjkHHX15FdcrM9xCzszFwA2TnOUUn9SazLizgEqBY9o dnDBSVB49qEyWaWi6xNd6ultqHmtIlspSdQNvTJBGOc9MjuKJ5g8kjbVBLE4Axtz2x2rO8IyPcpq sEzFo7aT90ufuZJzj8qR3d71ZGZi0kRDEnrg8U2NGZ4hvL+yuY5re7ZIZhjywAQCPY1j22o3DRvA 87mNm3LHn5VJ5JA6Vf8AFRO61XPGGbHvWHB/r1+tVETN223r5MoLDZLvU4zkfStCTWt1+s8VskMy qRIwXick5JIHHtxWarEXaqD8pKrj2NOjJeKTdztcgfSrkiUzorVITEJi4ktbghZbZkGIF7jJ6j07 1mz6faGOKeXETI/lgj5gMdN3cAjGDzUSyP8AaNPTcdvLY9TwM1rysV1B1GMbmTpn5Rnj9KBpczsf /9k= --b1_26b47f7a0f9822508f8ddfb6af74532a Content-Type: image/jpeg; name="Sacred_Cities_part_1._002.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Sacred_Cities_part_1._002.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCACrAQADASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDpVhxU oiq0IaeIq9HnMOUqCKl8qrgi9qPK9qfOHKVPLpPKq75XtSGKnzisUjHTTHV0x1G0dUpkuJSZOKjZ KutHUTR+1WpkuJTZKhZDV5o6jaOtFMhxKLIaiZDV5o6iaOtFMhxKLJzUbIautHUTR1opk8pSZDUT KauslQslWpk2KbDB5PXpz1qMg+tS3O1J7YMPvuQDjp8ppWSqVRNtdh8uxVIPrTGB9asMtRMtXzCs Qtn1qNs+pqZhUbCi4yE59aY2cdTUpFMIqbjITn1qNs+tTMKjaobKRC2fU1E2fU1MwqNhUNjITn1N RHOcZNTNUZHI+tZMpHvQjpwjqULTgteH7Q9DlIvLFHl1PtoxVe0DlIPLppjqzgUzILsozlcZ/Gmq hPKVylRslW2WqcjMuoxReW5V4XJcfdUgjAPuav2iFyDGSomjq4yVEy1aqEOBUaOomSrjLUTLVqoS 4FNkqJkq4y1CyirVQlwKbJUTLVtgKhcVoqhDgVGWoWSrTioXFaqoQ4j7ezmn0+9mRsJCqlxtB3c/ p+FZrLV0tEkO6Se7jZSSqQx7lfjuaqt0rnw9fmq1V2a/K36GlSnaMSuy1C4qw+Khau9TMOUgYVE1 TNULU+cLEZqNqkY1E1JzHYjaozTycgH1qNjU89x2GNUbU9qjNS5DsRtUfcfWpGqPv+NQ2UfQAcet OD1ijUk/vVIuor/er5bnZ7fszVM6LKkZIDSZ2j1wMmpN4rEl1WOOSDeVyz7VJ65x296n/tBfWmqj FyGmWFV18lb2ZlkHmui7k3cgDODjt1qmdRX1ql9puhq5n3f6GY8E+j+n0pupLQXIjcLD1qlcXixX sEJWM7wcu0oUp6fL3zUJ1BPWsrUfs9zqthdNdxwm2JJRmx5g9PeqlN2JcLHQs1Rswqk1+ndqja/T +9WqqMXsy4zComYVSkvosbnb7vIwe9Ma9T+9VKo9iXTLbN71C7Cqj3qetQvfJ61qpsh0y07D1qB2 FVnvcZ3Arn7ue49age+X1rSM2Q4Fp3qB3FVXvV9ahe8B71spszcEM1FLmae38lpwqEsfLYgcHnNT SSZJNOGt29pZrE11qcLSBgwtbZZFOeOprNe6A4z0rLDzaqTuuo6kU0iy71Cz1XN1UTXFdvtDBwJ2 aomeoWn96iM1V7QXKTM9EC+ddwxZ+/Iq9M96rGX3q3onmTa5aRxMFcv94jIXg81FSraDfkOMLySG 6nGtvqd1ChyscrAZXacZ9O1UiwqfVWddVullfzHWQguP4sd6pF6VOp7kb9kEo+8x5ao2PemmSmM9 Vzi5RWamZ+Yc96QsKbu+YfWlzj5TrF8Sw7iD5wI7FDUg8UW4ON0px/s4/nXDzRYVmV2yD3aoZoZn lBjbyk29Gkzn3ry1CPY7vbM9O0nVZdVvTa2EazTiNnCyHgAdSPeqI8VRnjDDnu6/41zfgWPUo/FM EdtcKHkjdTtOTjGccfSsjUmmi1e8tnhYSJO64ZQuDu9O1QopTasHtHa53LeK0AB2nB6fvF5FW7K/ udQ0q+1iEEQWPEiHac9Dkt2615ot/cMVXYi47stdz4Fnu7rwrrkKohCZL8nB3IeoBwRxxSqpRjew 1Ntg/i11PESY9fN/wFaOi3F14jnlEDyQm1XfiKU/N14bA6cV5lHIwVEAO3GOvOK7n4cXcwnv44Q5 kEaOzI5Q7c42nHUU6tlBsSk27EJ8V3WxTtgJPXBYD/8AVUB8V3wckyWxUfw88Vz13IV1G63qV/0h xsUcIMnpTBIFYbVyDwcrya1TRLkzv/BWrXeteI0spmiCPE5OFwT7DPQn1rL1XXb2y1W4tV8tVhlZ ArgluDgZPrSfDgI/i6API5KxyOFReWwOmSareJJIbfxVqMcbySMlwzAyKBjPOG+hrJSSqteRWvIN HiK/cjD2zAnA6jn0p661qE0iiKPfngBUzuPfHNYFyrEDdKjszluOAMj07VcslaWKBEyz8gKD3rVy ZCb2Op8Rz3Nnp+j3FtbeX9rsxI52kl2zgnB6H2rnJdT1sp/x7ShSM5EfJro/FVjcCw8OlbkzMtq0 cqZJKnGc+4x3rAhtLgGQkSlVyrdTk8dPWs6VSXKOa1EivNQKb2kbAXLbo8haYuoXhlCGUMT6oK2v DUZttJ1uC62Ry3NgVhjmbazMGzgA98CuUmSYKyiGTJ7bCauNaTbRLSseneFrC51HwytweeZfmUcc ZrhFuLpmKmRQV6/uv/r13Wg6qbPwtZQ295dWMUyHzIY7MON3Rjk9c4rkpdCtZPDE+uxvMmdS8hEZ ML5eM59jn/CsYVbSdi3HTUrH7VgM11bqp/vDBH1FQs96CP3kZz/dTOKkEEcwfdOkYSReoyD+FTeR auGeW72qikkxfL3/AJVr7afclwj2Kbte5wiA++0c/rUcU082WEiBFwGO37pq89qiSukV1HtwAN4y TnntVZIW0i3LM8F0szEYZTgHOc1SrS7kuC7Faa+8rI3hmU4I2/8A163/AAVaNqnia2guN0Ue12kb lAo2/wB7P0rkYEUX8WEyDKPvDqM16V4YgLaxIovJQPLYEAcHLDrj0zUVq0uVoqnFXuczqtr5erai qzoscFwyruJLMoOAR3P1rNV1MUrvMEZDwrKfmq34kk262zb2Zt7qWYYJG7H9KqaTKHvWYnONzD2P Y041JqO4WjfYa7bT/roiuB82Gx/KhTE5IEwbAyCoPNacl3dTAyi4lLpIwRmIOMd+lVdbuNRGlySX N08qPjbnj+lUqsn1FaKKW+Jids6gDqG4pQseAxuYwP6+lTRStaxQhJGRQucADgY5/OlGo3FyiNu2 q7AH5R82Ovap9tIrkj2Kku0K4k6H+HHWtGbw3cywLIlu6qyhlBO5eenPp1q5KJIkKXmn7n3sDIp2 njjkdOKlsUjVGksdTe2kTYqxuxQuxOPlXvjPX3pcztoc3MVdD0i407UYrqSYxS/NvQA8qQeM/wBK nGgtqofULq6jEkhJZGkAZR05HX0rc1C81W2trrTr+1guFVVidgu1w46HcOlStrFtdacbGa1e3vQq lblIwAnrn+9kd8Vk5a3NIyT0ZiR+D7V9y+eHbOAYwzdCB1xjvXXeBPD1tbLqNn9nEplAEskgOCMH GMdxn+VczoV9KmpDz9Sl+zyHEnO1QPoK6vU5rjTY9P1DS2ZbaeVkk3ys6gYxlsDoOueayqObVkzS MoXORk0DRAWSOyvSq5AIABIB/wAK6bwdp1hFc3Nxb217blo1hfylwzdCOvb/AOtW0dHs2gDFplYc s8ExwSfYZ/lTdOudN0hZSLy2kuizKZCxVyA3ClT+eaylUlZmkeR7HI6r4csLfXp4ZLBH3yvIGllO TnkggHqM9KpXXhqO3DotjabCQPN8xt35Gus1gabrV69686+TIf8Alln72B3Aqlc6daX91n+0EC4U ApIAxHcHJ9utL20ut/uNFCJmadN/Ys0NxBFbRtCc4iQ7n/HGeelVtW1Gw1ueS9uQttLMxaSERZUt 0yc89q2LrR4HujBaxXEeGCgxZc4I6/40kfhXUpGH7i7ki+XcJNg+oz/I041E9bsbjbQxbLTYLqdB FYrclxwuAvA9PSnvEbeVmj0nYV64jLD8K6KXwze2kAkWOOJMAkl/mAyfT1/pVCSOe0h81G3+ojnI 579fxq/aO+guWNtTRvLnTLqLS7Kyndbq1UFyybVPHXPbniqjwWyokqNbtOW3vHvVVRvUcct71iHU GWcvbWyi4lOJCAzu5znBA/Cql7c39vgTGePBBbyYFGOnc/SnBS2JkovU2NS0hb+4huTs8+H7jrdK Axz/ABADJJqW3vTZqvmRRyyAsm0y/LtPUE/jx+Vc1c6rbXBVYZ3jyR8jSEkn1OP51HavYvKRNdnc DwuzheeSSetaJMjljfY7eytLK40uxElzGu8OW3tzty2On0NZK6vby6HLoLGGL9/5qvuZ9xHbGBx/ L8K7Sx02ysNNs7R9HOovH92d9m6QNnH4c1wlzoxttXmtoLu2R422ZdAzA9xkf0rni4uT1KKdxDaS 3EWeDDIGOw7lZccjPrn1pz21l5Ee9cRk9PK3bR2Oc1n31jqUeBcaUCm4qGeYIre+M5xW3oulTTNH G9lCkacbUDOPxPH51u6kUr3FyN7EEGn6NJZEZuXm2s2BCCu7sNw56f4Uy8sbBRtmsiFKq0UZLluR zz6g/wA6vXeiabYTJJJqrxA/fSW5LZ9AFWrZmglt44LWKaRRgGaf9yhOfVuTSdRtaL9A5PM59NBi CO8SxN5YVy6yYIz9e/aut+H0LQarfF7jaskfylG+ZSDjGffP44qh/Yupyxv9ivNPmVCFZLa4LODn OM45q/ZWlxptr9p1G/u7Oc42RxW5kO3szHsP1onJSja+pK913exyfiHQjdX1/dTMIyJyVaOZWVVJ ONy9QT/jmqFjonmAzae8jlfkLlsrnrjnGOhro7i50q2KrZwNJcJL5jTS233zngBc8D69aYILe7L7 5jtYlmxAy89enT/CtU9CLnNmzcrs+0uY9xKY5IJ65qC6sJ5YhDPeFUb7omJPA7AVviaGOJ45LKcq T1iXBH6cVXu/7Lmh3b9SEwIKJOiYJ7/N7VaFcyv7NuSpLMFUqQvQ5GOuO1QiyuLdERZg4RuhGMVr xw3EUpaNJC2dy7CDk+vHB60yaW4WBreeR9pbcQVw2frjOPxpKI+fUv2XiWWQIuphRHCkjI7jcGYg k5X3/pWtZaboepQi8t7llS3h2kFMvLJx07Ac1VvdHtZLezhjQmQuplkdto+Y/d2kcYz1rMvdHube /mtPtJ8qEg4hkynIxkY4PT9Kh6HJZPVF+40PUNPtAyytE9xJtZd+4n0JHvxg1NLfXVhbPb3Gnebe TAFp5eMIfRfcd6rW3ii+udStjLEsFqixo5XJJ2/x59c88V1z3GjvdrNqkyfaxaqywyS5Lnpk4J9C QKGF2nZnLyJpN41hYW7kzS481nXYsbHjaSe3vVnVLe9ja20a2upAsBICIcEnJ7enJq3J4c33Kyh0 CXZLQ/KRuwCSMdqoadaahb6t/acLv9pgfJY9B7enfFS0kylPoWhquo6VfwPZ28XmRpmQkY3EgjjH B7VQ8S3CT+IZbjymY3G2QgD7pKjP65q34l1G6ttb8qxhhCqgcuFwWDDJP4VZgs7Z7KDVNRmEMLxl ZJHB+aQD7ox9KnlZamQeFr6zs223HyoHBJDbcEdf5iustJ7bX55oZEsJFyFt2EW7d/vZ9u4Pc1wf 2Ox1SOe708v8xDSxk8LkZPH4Vp6LYXujz291BGfJVw7ZPQHv+VTKNtSlLWxd8SW0+hTWU8Ahto55 NolsxICuOpYEnAGavTf8JMV83T9QW4hbBCmRc4B9D29+9cxea7rFxq0kn2gNbpLL5cezI2vwRjvk cVr2vNsBA0qlEIK2852k4BVdrZHTr9KHUcbOVi0217uo+41jxLbRlL+wdoypU5jZQfxWqL63DcRv HLauu7glXDAcY6GtLT/FUDavDaSaiWjeYK7PBtZieDypx6ZyK0/EGj6JNpWqtHZRx3lihdWQFe/H 1puVKT9+H3FRnLozAs73TYIrZ2k8rCqFeSL5vc5U55qdrSw1i8gVb2CSFwxkUXBUnHTaD+ua47V9 G1S0vTFcXcSFArjygWyCARyfY1raHpF9qMpCpZXIiwzpLmMuvQjPPNZulDdNo19s+qOksvD9tYpI 0Forb13bzGrnH90FTzVK/wDD8F+PIng2gMPngXYeRnqTn6irsWgxwFjLpGq2yg4V7K4Egx9M/pWv IltNaC0g1QrPAnBuITHIw9iRgn9aycZJ3UhupF9DT0eOGy07TYBuxBEi/Md2Bjj5u5rz67utK0e8 uW8yaaSR5Rst4uSxPUn0967myFzNYxpHKJQqhN+wrnHQ4Nc94ns5JxEItOjkuYlEe8N5QAJ6sDxj qc0U+XmtLYhTtscnPrss0RFvp8cLEcPOQxU56gCnWGm+KtdRhDcTTRLy7ACKNR9fSt22i03R7dWa K11m+bJPBEcBH16j8Oe1Q3vizVCQszeREhyI7f5VHoMjmutTilanEzcm3Zi6Bp0ui3we8stKe0eL c91Kd4dTz+7z95uKt65d+EJLxZYra5mXHzRwhki6dSCeSPQVzc+oWWoMzeVdxy/31uPMz+BqtJFb ow8i9uJT0Kso+X8QcUKLbvIdrGwNf8pDb6Xq7afbnkRJa7E/NSSfrVQTSuZfM8QIzIN2I3kBY+mP X61TM8VtMJoYgZFGQ8hBAPTOOh/GpJfFN0yoLjTdNuQn/PS0XkemVwa0jDshMnTxBdWq7ZNRvnBJ AZZF79eGBzxWVPd2lw7F7q6UluskauT+R4p0mo6ddSFv7At4iB/ywnkUfUDJx9Kr3U+nGPZa2bWz dzLLvP5Y4rRRsQSz+TbKkkN3csSc5MTRr+eeagN7Ay/v4PMLHgrOQT7fSmx6hfWyoItQmAz8sYYl R/hSLqF0Sd/kSbjyXiVvwzjNXYCQtpDrkW13G+OvnKy/+g0s1uyOr29pOYiox5q7yff5egq7Dbah f6c5s7OyeLq0iBElHPQZOcfhWeNP1GCU7rC9j24J2IePrigV9bXO08P+JrPxPrFw91pUMcsFoJIJ WYj5hjcMdPvd+tar2M1hZXF9IltAZAY9zMHxGT/tDGRk9K8q1zT7/R9QexmjkgdkDKrfKcE//Wrr fh9qclzri2epv9ohvh8vmncoYHOMHgHPp61m1fVGMo8uqNCLQLa2tZGnlV5gX8lEGQy56lunTtXK W+ktPLvwxbdtBznB6g/nXqmqQ/bdSii06Sx8u3L+YZCScfdwAPfis3fHpku6xggeWeTdJKybtp2/ w+nSs7WJu1c5bUPG2rtfW8cVtGhtZWyNnVsAY9q3NLvL6fTrdlaKZrnc7xRRsfn/ANtegIx1rMh8 O3Oo6ldxLF+8wJWZmCjk5Jyferj3U/h/w7qj20irOzJ5G08q+75h+n6mjV9CZSjdLual7o9pca2l xJJthkIWVIwMocAYwcYFZfiHTonshb2PnSRwsZp1ZeEI4zXJ6ddalFdPL9qZVaRZCSd+QPY+mTx6 V6RcbPKe3u5YnVgZbh/9UqqRnlu+ewqWrK4TfLL1MDw5Yf2VfxzTQKLWdCu5jtC9wefxH40vi3Xb ryYLaylDmRHWVtuCFHCgH6Y6Vbjn06/jFwutRLOJGiCzHd8q9AD7CqviCAS6lhQWUqBASBt2DHTH 1qVJsvn5SnoT29xBOdQlFvdtsEJP3Bzz9Tn+daOoaW+mt9tiuY4UJaQIp2gnaclf51U1XQLYn7Je XCfPiZfIBbjGfvHgHis/XbaP+z7G3tpZWSEFgSRwMcjjrknmhxjLRlRqO+g2Kzt0LXRkULCFkaUD 7u7oSffitaXW1+06rbTMwea32u5+4RxgA989awNPsFltJ7G8aWWGXZuUy7N+05UE+gGa15fC+l2d il1eROqeYFjkDEqNx+UcdDjilKmpbs0jKxh3bX95emZ5C68DDHJ2gf4YxV3RtXa1vUjyA7SmJgrY 2jqCasXF7p9vJG0cqyKwOQi5K+xrEuLq2nuDcRWZEzj96wPBI74/pWns5S0sNNs7/T/FhMMLPIVD 3DQZYdSM1sDxLDeW88BmiZ0bbgsMj3ryVrqQKF7A5ClhgH1xUbXw3RmLy94bDAjAIpfVr9Sj02DW 5bprmC3uWQKCRInJBHXrVFtF1PVEaQaoZnALDzm24wM8Vxltq06OXilKZyGZDgAenHWtCDxXqNuj 28c0cqSKUORyARgjNZ/V5xfujWhNf6TrtsqSuAYyAwkS5UEr0Gc8nmmG0ubOBTfkW4kHypIQCR7d z9adpvimfS3mja3FzbXCqht533IoHHcde/vXUr4z8N3um/YdShljLDiR7VJPrwOlbKE7K4XOJ8+z tUJjC5fgt1C89gP51bbWtF2/6b4egdjnDWkjxEDtxyB+NdZY6H4I1SGO3S/xc7SWdJfKLDPXaeB9 KzdT+G2kwXCtZ+ImjjdNymTD5PsR1HvTXKtWK5zUyeGbsfuH1SyYnDLhJkHv2NU47ayS28570m4D lfs4jOdnY56fhWpeeF4dPljhk1eIee/lxSCBiScZ6dqryeD/ABBDZG9igjmticCRZMM3OOh57Vop RezJ5lczDI4l3W6OjKcgqcEfjTLjUJ5S32xzJIxzlxkk+pPWkmjv7RzHPbXAkI4JjI4qGG4dlOCW bPO5OTV2i9SkJHLCyjdbROSeWXIP6VZaSCF1AtQhZTx5hJJ7NyOntSiNivmLleOMEcfhTo7tfIeG W3t5QeRI3314xwfrzRa2omUJEJctvXcepx/Kp0vb62AWK8lQvxujkIOKmS30yYIrieE4+dgwbJ9s 1PFoukXc6pD4hMWTgm6tSAv4gmnzLqhXLGvad5vjNYFmR2nfBJbdsGMZPXGOeKi8R2Enhu3sGtNQ gmd5d4ktmJCOOTg/lXQP408H2Ama1097y6dixkEQjBOe7Hk1x2r6qutbpyoTZuwoOeSck+1Y2ZlH pcp6fLdxz+cjnfG/nYyeeQePfIzXrlhDYeKvLa5Zo4nw3lCUqrHGT0/GuS0rwnfT2kerC3KWwhDq 74CyA9h39a5OTV7xfJEEjqtpM/llc5AJ/kKV7sbXM9D13X20my05o2ZIY4SoQ5J3dMAexHesGbT4 NRRpY7gyAsWV5FxleoAx71R8B3M13qx0u+kLpOi+VuOQwUfL9OOK7m8s5LW7hhDrBCYiWi2YYsen I9KTvqcc6clJKJyNho6Lpdve3MkUaMxjChvn9CSvpis3xZfPeW9jYRy5jtAQWA5YdOfXjiugv5dK g1H7OdQj8x0wDn7r54HuKzNS00PFcXJuIp3VQSFGCgIGc/rUqyV7alpy9quZ6GDoKzaXqMdzkMI2 3FCoIZG4Iwe4r0SfSbWO3S7jmkiZQWBMRKjI5A9c4HSueXTFh0y2v5tgE0eEQHLEdyR2HpQdSu7p YtNheWdQyoGLY2qORn8gKdpSY61RbGzZQafrFpFLdWt5bSRjHn8DcoHUA9BnI4wciqOoW1lMzWlh DM80i7kY5YdR1PckZOKq+ORd+GY9PIkZWeENOgf5GywJTHcEg5zXP6b4kuIZ3BiMk8V40zvvPKOM FCPQevap9m09zWEdLs2JbfVINLhvbDSPOXzMibO9xtHzAp6HrnsK5271W/vtz3UzOCc7d2FH/ARx XZ6J4mjijhe/sPLks2doeQdoYbTyPUVm3muaRrNxPHJp8JnJZomYFFUdhken9auMuXeJrFo5JLsI /wA74H93OR+dNS7Kgq0qrkkjZ1xXXxeBxqkG6BimAWdJRuwPYisLVdMtdHunRGiutrYjkRW2sPQ5 6VvGpGWxd0VYSZTgIintwTSGCFZkecrtLbSyAMwHc7ajlumm+XGxeyoOn41GJSHAXPuWHBpjLzpZ yonlTyRSltrJKg2Admyv68Uj2d1tfY6yhDy0RDAVUmlKshiXfng+mfamtMepDM3YZxtpuMkhBLcS W6mJ4XweM45/+tS28shQCMuMryx6/SrBvr1lQNIZUQfKHbdgU9b6J7fY9ghkBJEyOy/gRRd7BcUx /uw0ynHrvJ/SpLTUbmzkzaTqBjADjdtHoAegPes6V5JJiygAFuIwchRSESFdsmADx92k43QnrudK niWaScm6tYnOPkCkrtPr9PatqDx2keljTC1xExH+t4cKPp/KvPmuvKQow4zjcO1JbyDafKlIBPHH 5VHs4EuC6Hqdp4hs5bUJLNFdGQYaKJvLcjP3s9j7Vb1Dws2qW39oW1zBuDFgpiDonrkjr7mvKYwX XbIsjEdTuz+NSxajdW2YLO/ubeIn5hHIVBPfgVkqC6MOU9An8J6dd6bFHPcQ2l2ZWaSW2Q4K9gM/ ga5678B6im97e/tbiFQWG5yhI981hJc3UcPl295IFXkKJDge4Har0XiC/wAYacP2ZWH+FWozWzJt NbFTUfD2u6UWM+nTqgAO4DcuD05HFZiRyK4DxugOAOSK7Wy8ey2r+UtkNsYwBu8wc9iG7YrooPFv hOeymt4oVglmk82Tz7farsRg46gdKpSmt0VzNLVHniaNpto26dJLxw2D84VAc9yeBWvbss0clpBa W6wMmHWyg85m56GR8Iv1qnFpWpXTvLItpbqWxiVhJsPf2BrbtrKCJB511LeuCPZB9O1Y3fc4qklF 67mv4i1Dz4dLntjFEI7OSKVEkGxWC524HHHbHrXnFrpZS6ltpP8AWCIPj69f0r0W28Mrrmmmee8M EsdyJIoISCuAMBiR146elVX0MeH/ABF/aQVLm3MJBimBYBzxtOO3v2pJ3e50Rmo79TndLt2gME6/ 6y1ck9fug+1eg3/iZbhFnKRozKcnO7gd/wAq5DU9Wi1FftjQi2dE+SKBduwDgY9feuY12+uYY7V1 DI3zMNpBBzwTgfjVJX3MZqdWVloejaLceHLq9iEi27TuHaNzg4UJvPA6ZBP5Guj8i0voIpImieGd QUkUcFSP8PWvn+3ikS8aKIujYxHIMj5sdM16h4L1VR4ak0y5crdW5OCGOCpP+OfzpSSRt7OMdCzq Z0yxn1Hz7q3t0jCNzlsDGOg/XFaB0WKDTHuNPvYo5mRWjnkG4c85x34/Wqdh4X0u+nub+40wytHK fKDMWDqOjH3Pp7Un2aW1sFsQn2eGNm2szliQTn8PpSTMZyinsY3iyWTUb2CJ5vtBt4gHlxwxC9cd utZEOns6xNt5YFW981sTrvcxxo8p5Ush4P1Jpsxih0iC3RHW5WVjNk8bf4Rj+tJ8ze44zXIZc81t 58UUsjK7ptEIGSSOv4VbtLBJiu63RIGzum3Dep9SDwcehpkkqT3wklwCq4UjggemRWpFdWkOlSoi AmUEE8k89at3sXCSWwth4g0zSbJLmG/aeR78W0p8vaHGM7wv8I+vPFXtG1fwzqy3ttqMEcjSTufn GFZc8EV5nLZyT3sr/KIyjKpzzuxWlo9tJFCYnVXkQ7GUZwR2xWUqcd1udLqWOj1jw1oMlwqaPdfZ zj51c7k+oxyDn1rBvPCOrW9m92bYy2neSE7lH1HUflW1pun6dqF15BuJILhPn+b7gOcdemfbiu0t dO1XT4cYS7ibqR/EP5n9aFVnBWeolJN3PFhp0iTKRL/wE1NFbRwxhpM4zzgZOa9PvND03UNVto0t Ftt6PvkGGVuh4B9PWrI8A6F5qxSQrcQSZyysd6nHDZ7GtFiYN2aG20eUbQ+RuEadhmnM5jGFdX9A Tg/nWnqOgtZteOZibe0PLPGEV1JwCDzk+3B9qzZLTaiuYQI2XcNy4DD1FdKlfYlNPYjUtId42pt6 5PWj7Ws37vO1c4Zu5HtVaYTopaNCyHsfT/Cmwuz72aDb3GQaq8S7F8fZH3RqrMe6qpOKYyBRhYti g/xqOlESSyFSje/HIFWWaWIfvFDf7v8AhSvckfp0El88kEM9taBVz5884VFycD3PNV57afTtyTrG DnAZTvVvoRTPLjl+YFS3sB+VPHmQqFjxsDA7RxjHpUt9hX1K7LI/zMir/d68VAtwEJRlG7sMVqgx T/OR97uDVee2t5ZViJwSCxJ4wPrQpWKTKMMjg4SVTn5jz3qZZSW2yu5BP8PA+nFWxocRRZYLiCRn ODGHKsD9CB+hqKa0aCRd+Uw21gRwD70+a4XN3VfEemX8qy6XbG2iC8wk9G79KoG+luZFUyMODjBw ADXNLOsMxJbGc1t2IUwKySZQjg7eankS0MKkFzcx6d8Pb62d5R9p3bh+7Vz8uQMcd6zvG9/IHWIo BeeWDPDavvCsew6ZFcPcajceW1pZ3EsMwBI2AKZe42mtbTmsra7iaZNgmZFQuSzPwAQc89SMVMrL oZKDS1KNlHqNxCXj02dkt13CZxtWL1JHdcdab4gEl/ext5KxrFbKf3fKNkE7h7HNelan4Z1e7fTn splt7KMsLuESYLA9CPcYFc/4i0+K0ivZTcqXmBZkKjls9qxcjeMle7ORisXbT4ZgDkrvH4Vt28DQ TxzkYWRNr7T0P/16s+GY9NfS54tRmlRl3iAKPvk8dT6envVd7W6gkWSJzMCuxoWPO0Ht6H0patin qekaBqEL6GwjZU2rhc9/wrk72a2uJ2fUL1ki3bRtIK5zjBxxznHtWZda3LpGlRXVsqkNcANleVUc sHXsT0zXAzapczQiJpGWASSMqccFjuP15rS19jOFOUmm+h7baJY2doBHKgCja8QYFwOAuT2981ye s6zatqEkFqHZXIUBuTkDqD6dqoeFPEv23xWyX0McZv4fn2L8rMB8p/LIrv8ATbDSpLu5mSIS3FtG GZEi3OAeQAPU+neotZkuLT5WeeHSb66DuYiMHIGefalW0uECRucDGTt6AV6ZYzPexTRXOnfZY+Gj 771JPDHjDcZx74qO60+BpN6R7mx/dxn8KcpPZkt8up5g1j5ccO8hTu3Et6VeFl5UjlW2NIn7vJAG Qa0NY0+OC6EcUTZB3SLySoPcnt7VzN8088jbiyoG4LLjH0U/zNZxTk7XGqiktC3Nrc9jetCsTlm+ V2HG3uBj+ta0Pi2+hRhHN5W9eYk+4Pf6+p4rjWby5Mks+7AAPLN/jUkLOZTukC4GCo5UA8EHHU+3 StXBGqbsdFpktxf6ulzcXVysG8H9yQBtzzgddvrjrWneeJbXSdK0260yV4xcPLviZsvGFwFOf9rI POeKpRyW9l4W1ORXIuHQQpkclm9/TGelcHdo9s8EcoJlYAysOe/A/KpUE3qXTfNqzuJZrbxBb3ln ayQQTzXA8uQqUEwA3ZI6Z6j/APXVrT9OWM6ZaXf2WYW42OrSYwSc8A/Ky9+Oa5HQjLZ64ybCVifz E3Z2sVIOAfpkZr2qwtNE1ZAiWxhaRSpB+YN9DyDUy0djGcHzWizkvEXhzRVmSSNTaNJk+XBlg/fo fu8c1z954YuliWWzK3MTfMc4R1UeoJ5/Cus8QpHoWLWSU+RIGRSi/NnBwCT0Ue3rWgdU0i60+0sL MRyTy7WV+gjI5LZ9sdKftZJ6bGanUgm2zzgaHqscxEenzld6oxjXhGbpn2NUblpo55IbiMq8TFTj sR1r3CzuLE6bLuhxvcuc8Ox6biOo9h2ryvXfDFrHeSz2OUDtlYpXyGY9Rk9CevNb+001LjiYtpN7 nMSGE5LMMj1OKhMwAJFznI+5nOKtTWFzbzbb238kkZWPAxj1z3qJ4htKEZU9PUVfodMWnsxsciqh dWbPU4OBUMV2wdnZclv5VDMkkZIDFlPQDqaZHK0jZaHH6VV4vVmljSW9ZjhYyc9SzACgzXDMNyLs B4UNwKpgFlwCEPbHepYnm4+6+D34NS7N6EmYqAMSfXvVu1uTAAFOAP8AOahVF9P1p5UAZA5HSrCS uaFvO00rzbgGLYOeo47Ct3THtFu7WabdLLbPuTJzz64rmFAVlAyNxwcGtrS403tx0PAqGrnPOJ7H ba9BNoxaWYbyOOcAfj3rk7WJr3W2VrZJ7UqSbgOMbvQr1IrO06aR0nZnJKttHsMdKn0yeVdOEofD yuxdscsc1zTXYdN9X0LOu2Fjp9rbtEybPNXfDn/WHnJXtnHXHtUFhe2HmJI5WWylP7mZScp/sP6G ub164mmuFaSRmMbHZ/s1oaBFG95ZIygrdDZMvZxjIz/jU8iW5q3pcPiEkUdrbfKiTSRlm8s8EE8D 3wB1rhUtg8AhLkYfJIHPIrpfEygXIhySkeVQFido54rMtok+0yjbwFq4aIpPQfpYK20Uq/LPbNnf 3IzxXvXhp9Ok01dViCrPdRL5pz3Hb8814rpkSC+dNvykMCK67w5PLHpEsSSMqIWKgHpVJ+9Y5aku V8x1Gr65bW8rSSymOKM5dm449R71SuNcExVLfzVZlDKFwJWB6HniNfc8n0rmtQka50wmc+ZiUxjP ZSef5nmur0+wtbbTo44YFRdoJx347nvUVLJnI25HIazrH2KX7NcbjvZSNjEIrHPryx9z61gNNd6x JJKi7iP9ZI33U7DnufYda6vxFbwu1qjRqyyXCK2R1GelX/Cdjaw+JdejjhVUtZl8hP4Y85zgdKFo rouivds9zlYPCtxHCJrhHj3j+P8A1j/X+6PYc+tMGmzW9/IiRbVZAy7eAexFes3EUb53IDjOM1yO tQxQ6naGNFU7HHA7VHOzS0m2r9DkDHOXktZmdlSUsAwwNuOP51Qe1aVZJccscc9sV0k6hrjJ5JlR D9MHiqrxqLAOB82WOaTk73LjKyMy1jdmhmwWYOQPxFeleGPOuAhzIIio+0Sn5TIwGAgHZR6964y2 iQxN8o+XGPauz8Psy2ECgkD0FJtvUvm942de0S21azUNFvlVw0YHcjsf9n1rFt7O00sm3ntYXjX7 xhG5c/7p5/EZrs9P+e2Zm5OSM+1cr4ghjcuGQELkgHsfany2VzLExTimPMNrdQMNPvijYwVzuwPo fmFYd/Z30UDpLF5gKkCVF8wD3wOcjryDUcKCW8aJyxEcO9G3Hcp9m6/rUugX93eQSG4naQq+AT16 +tJ3sedZbmO8MNxbRQ31ul20ZO194HQd/Qn0p7eFrS8mUJamKKQAiaGToCOu08GqutTyX+o6fFdE Oo1eWL7oBKqF2jI54yaYt1cWnixYbeaSOOK0cKisccYxn1/GqV1sztUJRXMmVNX8C6jpafbBJBcx lxEuwkMCTxwfWsPUNKvdKm8nUbWa0c9BKmM/Q9DXpOvXU8tvpqNIdsjK7AcZYdDxXcQKt/4ctWvI 0uC8KlvNQNk+vNbU6jejOunUco3Z84zRKY95YkDniiMtEwVsHn5T612vjbR9Ps7q5+zWqQgKrYTI GT146VxyIrRqCMjFbpprQuE1NXP/2Q== --b1_26b47f7a0f9822508f8ddfb6af74532a--