Date: Sun, 28 May 2023 10:41:58 +0300 Return-Path: support@newmuslims.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Message-ID: X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 3.81.25.170 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_b2019dacf78ee12ecf4ef95d2e86b2cf" --b1_b2019dacf78ee12ecf4ef95d2e86b2cf Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_b2019dacf78ee12ecf4ef95d2e86b2cf" --b2_b2019dacf78ee12ecf4ef95d2e86b2cf Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 8 :: Lesson 27 Mga Kabutihang Dulot ng Pagiging Isang Muslim. Deskripsyon: Ang benepisyo ay lumalago habang ang tao ay nadadagdagan ang paniniwala at natututunan pa ang tungkol sa Islam. Ni Aisha Stacey (© 2015 NewMuslims.com) Nai-publish sa 18 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 62 - Nag-email: 0 - Nakakita: 10034 (daily average: 5) Kategorya: Mga Aralin > Mga Paraan sa Pagpapalawak ng Paniniwala Mga Layunin: · Upang malaman ang lalim ng kahalagahan ng kahulugan ng mga aspeto sa Islam. · Upang maintindihan at mabigyang halaga kung paano inihahayag ng Islam ang sarili nito sa paglipas ng panahon; ayon sa lebel ng pag-unawa ng isang tao at ang pangangailangan nila sa pag-unlad. Mga Terminolohiyang Arabik · Dunya - ang mundong ito, ang kabaliktaran ng mundo sa kabilang buhay. · Akhirah - ang kabilang buhay, ang buhay pagkatapos mamatay. · Aayaat - (isahan – ayah) ang salitang aayaat ay maaring magkaroon ng madaming kahulugan. Ito ay halos ginagamit ng madalas kapag tinutukoy ang mga pruweba galing kay Allah. Kabilang na dito ang mga katibayan, talutdtud, aral, palatandaan at rebelasyon. · Hadith- (maramihan –ahadith) ay isang impormasyon o kwento. Sa Islam, ito ang pinaikling tala ng mga sinabi at ginawa ng Propeta Muhammad at nang mga kasamahan nito. Ang pagbabalik-loob sa relihiyon ng Islam, ang pamamaraan ng pamumuhay, maliwanag na nakita ng mga bagong Muslim ang mga magandang dulot na nanggagaling sa isang pinakamahalagang desisyon. Kabilang na dito ang kasaganaan at kasiyahan sa kabila ng mga pagsubok at hamon sa buhay, ang pag-unawa sa kahulugan ng buhay at pagpapatibay ng relasyon kay Allah. Ngunit habang isinasabuhay mo ang Islam, mababatid mo na ang magagandang dulot ng Islam ay may mas malalim na kahulugan at sukat na hindi makikita sa una. Ang ibang magandang dulot ng pagiging isang Muslim ay hindi malalantad ng buo hanggang ang tao ay di i se-sentro ang pamumuhay sa kaluguran ng Allah. Sa paksang ito, ating tatalakayin ng maayos ang mga mabubuting dulot na sa kalaunan ay dahan-dahang maihahayag. 1. Ang malalim at tumatalima na relasyon kay Allah Itinuturo ng Islam na ang layunin ng buhay ay upang sambahin ang Tagapaglikha. Kaya naman, sa pamamagitan ng pagbabalik-loob sa Islam at pagtuon ng lahat ng pagsisikap ng isang tao sa kagalakan ni Allah at pagtalima sa kanyang gabay, nagagawa ng mga naniniwala na pagtibayin ang relasyon na itinatag nang pagbabalik-loob. Ang panloob na katiwasayan at kapayapaan na nakamtan sa araw ng pagkamatay ay ang magiging isang kasiyahan na walang hanggan na hindi kailanman maibabase sa kagustuhan ng tao at sa dami ng naipon na materyal na bagay. Ang totoong kapanatagan ay masusumpungan lamang sa pamamagitan ng pagsamba sa Tagapaglikha. “…Katotohanan, na sa pag-alala kay Allah lamang masusumpungan ng puso ang kapanatagan.” (Quran 13:28) 2. Ang dalisay na konsepto ng likas na katangian ng Tagapaglikha Ang pundasyon ng Islam ay ang pagsamba sa iisang Panginoon. Siya ay hindi maikokompara at Natatangi kaya naman hindi lang dapat ito kilalanin ng nananampalataya bagkus nararapat na kanyang unawain ang lalim ng Kanyang ganap na Kasakdalan at Kadalisayan. Ang pag-unawang ito ay likas sa mga tao at sa maraming taong nagbalik loob sa Islam dahil ang Islamikong pamamaraan ng buhay ay hinihikayat at pinagtitibay ang paniniwala. Sa paglipas ng panahon, ang mga naniniwala ay mas lalo pang natututo patungkol kay Allah at magsisimulang maunawaan ang Kanyang mga Pangalan at mga Katangian at nagagawa din nitong pagsamahin ang likas na katangian ng Tagapaglikha sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan at kagustuhan." At (lahat ) ang Pinakamagagandang Pangalan ay para lamang kay Allah kaya inyo Syang tawagin gamit ang mga ito." (Quran 7:180) 3. Ang malinaw na pananaw sa buhay Hinihimok ng Islam ang mga mananampalataya na unawain ang mga pangyayari sa konteksto ng kabuuang layunin ng buhay. Ang mundo (dunya)ay dinisenyo ng Tagapaglikha para palakihin ang pagkakataon na mamuhay ng maligaya sa akhirah o sa kabilang buhay. Ang payo ni Allah na nararapat na ating harapin ang mga pagsubok ng may pagtitiis. Ito ay sadyang mahirap sa una ngunit kapag lumalim ang iyong pang unawa, iyong matatanggap na lahat ng nangyayari ay dahil sa kapahintulutan ng Allah at kahit anong Kanyang gawin ay naaayon sa Kanyang Karunungan at laging may dahilan sa likod nito. Walang kasal ang magwawakas at walang negosyo ang babagsak nang walang pahintulot ang Allah. Ang pagtitiis at pasasalamat sa lahat ng nagaganap sa ating buhay ang pormula sa balanseng buhay. Ang sabi ng Propeta Muhammad , nawa ang kapayapaan at pagpapala ay sumakanya, ay nagsabi: "Gaano kaganda ang mga ganap ng isang mananampalataya, dahil ang kanyang mga gawa ay puro kabutihan. At kung may mangyaring maganda sa kanya, siya ay nagpapasalamat at ito ay mabuti sa kanya. At kung may masamang mangyari sa kanya, siya ay magtitiis sa pagharap sa mga ito at ito ay mabuti rin sa kanya." 4. Ang paniniwalang base sa katibayan. Ang Islam ay isang paniniwala na base sa ebedinsya. Hinihikayat nito ang mga tao na buksan ang kanilang puso't isipan na pag-isipan ang mga malalaking katanungan sa buhay, pag-ibig at ng daigdig. Nagbigay ang Panginoon ng mga palatandaan sa dunya(mundo) na tumutukoy sa Kanya at ng Kanyang mga gawa. Hinihikayat din tayo ng Quran na tingnan ang mga nakikitang mga palatandaan at pag-isipan ang mga ito. At pinatitibay nito ang pananampalataya at kasiguraduhan. Ang mga palatandaang ito ay napakadami at ito ay nakikita ng lahat. Ang mundo, kalangitan, araw, buwan, hayop, ulan, ang milagrosong pagpapatakbo ng katawan ng tao, ang likas na katangian ng kalikasan... lahat nang mga ito at marami pa patungkol sa Tagapaglikha. Pagkatapos magbalik-loob sa Islam, ang mga biyayang ito ay magpapatuloy at papahalagahan. Kami (Allah) ay nagpapanaog ng maliwanag na mga talata (ang Qur'an). At si Allah ang namamatnubay sa Matuwid na Landas sa sinumang Kanyang maibigan. (Quran 24:46) 5. Pananagutan at Katarungan Tulad ng bawat tao na biniyayaan ng kakayahan na tingnan at pag-isipan ang mga palatandaan ng Allah, sila din ay nabigyan ng malayang kalooban na mamili sa kung ano ang tama at mali. Tinuturo ng Islam na ang Allah ang Pinakamakatarungan at sa araw ng Paghuhukom, ang mga tao mismo ang magpapaliwanag sa kanilang mga ginawa at kwekwestyonin ng Allah. Isa sa mga mabuting maidudulot nito na hindi agad-agad makikita kapag nagbalik-loob sa Islam ay ang bilang ng pamamaraan ng Allah sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon na humingi ng patawad pati na rin sa ilang beses Siyang nagpapatawad sa mga tunay na mananampalataya.. Napakaraming mga aayat (verses) at ahadith na nagsasabi sa atin kung paano ihanda ang ating mga sarile sa araw ng paghuhukom at habang natutuklasan natin ito, ang awa at pagpapatawad ng Allah ay nagiging kapana-panabik. Isinaad ng Propeta Muhammad: "Dadalhin ng Allah ang mananampalataya nang malapit at pribado at kanyang tatanungin, 'Alam mo ba ang kasalanang ito? Alam mo ba ang kasalanang iyon?' at ang sagot ng naniniwala ay, 'Oo, aking Panginoon,' hanggang sa siya ay mapa-alalahanan ng lahat ng kanyang mga kasalanan, at kanyang iisipin na sya ay masasawi. At sasabihin ng Allah, 'Aking tinakpan ang iyong mga kasalanan nang ikaw ay nabubuhay pa, at ngayon ikaw ay aking patatawarin.''At ibibigay sa kanya ang libro ng kanyang mabuting mga gawa." 6. Ang Banal na Pamumuhay Ang Islam ay isang pangkalahatang pamamaraan ng pamumuhay. Ang Islam ay isang pamamaran ng pamumuhay hindi isang relihiyon na isasagawa isang beses sa isang linggo o sa maliligayang panahon lamang. Ang buhay ay isinasaayos sa ispirituwal at mabuting pamamaraan, na isinasaalang-alang ang mga likas na pangangailangan at kagustuhan ng mga tao. Ang aral sa Islam ay hango sa Quran at sa mga tunay na tradisyon ng Propeta Muhammad at ang dalawang batayan na ito ng rebelasyon ay gabay o manwal ng buhay. Tinuturuan tayo sa Islam na magmalasakit sa isang tao. Tinuturuan din tayo nito na isaalang-alang ang ating pisikal, emosyonal at ispirituwal na pangangailangan at bigyan tayo ng pinakamainam na gabay sa lahat ng bagay.Kung susundin ang gabay at mga kautusan ng Panginoon, ating malalagpasan ang mga pagsubok, pasakit, mga karamdaman at kapahamakan batay sa pagtitiis at pasasalamat. Habang ang isang tao ay naglalaan ng kanyang oras na isagawa ang Islamikong pamamaraan ng pamumuhay, mas higit pang makikita ang magandang dulot ng pagsunod sa mga gabay sa Islam at ang patnubay na siyang magbibigay ng kakuntentuhan sa ating mga pangangailangan. Talababa: [1] Saheeh Muslim [2] Saheeh Muslim, Saheeh Bukhari Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/290/mga-kabutihang-dulot-ng-pagiging-isang-muslim/Copyright © 2011-2022 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_b2019dacf78ee12ecf4ef95d2e86b2cf Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Mga Kabutihang Dulot ng Pagiging Isang Muslim.

Deskripsyon: Ang benepisyo ay  lumalago habang ang tao ay nadadagdagan ang paniniwala at natututunan pa ang tungkol sa  Islam. 

Ni Aisha Stacey (© 2015 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 18 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 62 - Nag-email: 0 - Nakakita: 10034 (daily average: 5)

Kategorya: Mga Aralin > Mga Paraan sa Pagpapalawak ng Paniniwala


Mga Layunin:

·       Upang malaman ang lalim ng kahalagahan ng kahulugan ng mga aspeto sa Islam.

·       Upang maintindihan at mabigyang halaga kung paano inihahayag ng Islam ang sarili nito sa paglipas ng panahon; ayon sa lebel ng pag-unawa ng isang tao at ang pangangailangan nila sa pag-unlad.

Mga Terminolohiyang Arabik

·       Dunya - ang mundong ito, ang kabaliktaran ng mundo sa kabilang buhay.

·       Akhirah - ang kabilang buhay, ang buhay pagkatapos mamatay.

·       Aayaat - (isahan – ayah)  ang salitang aayaat ay maaring magkaroon ng madaming kahulugan. Ito ay halos ginagamit ng madalas kapag tinutukoy ang mga pruweba galing kay Allah. Kabilang na dito ang mga katibayan, talutdtud, aral, palatandaan at rebelasyon.

·       Hadith - (maramihan – ahadith) ay isang impormasyon o kwento. Sa Islam, ito ang pinaikling tala ng mga sinabi at ginawa ng Propeta Muhammad at nang mga kasamahan nito. 

Benefits-of-Being-a-Muslim.jpgAng pagbabalik-loob sa relihiyon ng Islam, ang pamamaraan ng pamumuhay, maliwanag na nakita ng mga bagong Muslim ang mga magandang dulot na nanggagaling sa isang pinakamahalagang desisyon. Kabilang na dito ang kasaganaan at kasiyahan sa kabila ng mga pagsubok at hamon sa buhay, ang pag-unawa sa kahulugan ng buhay at pagpapatibay ng relasyon kay Allah. Ngunit habang isinasabuhay mo ang Islam, mababatid mo na ang magagandang dulot ng Islam ay may mas malalim na kahulugan at sukat na hindi makikita sa una.  Ang ibang magandang dulot ng pagiging isang Muslim ay hindi malalantad ng buo  hanggang ang tao ay di i  se-sentro ang pamumuhay sa kaluguran ng Allah. Sa paksang ito, ating tatalakayin ng maayos ang mga mabubuting dulot na sa kalaunan ay dahan-dahang maihahayag.

1.     Ang malalim at tumatalima na relasyon kay Allah

Itinuturo ng Islam na ang layunin ng buhay ay upang sambahin ang Tagapaglikha. Kaya naman, sa pamamagitan ng pagbabalik-loob sa Islam at pagtuon ng lahat ng pagsisikap ng isang tao sa kagalakan ni Allah at pagtalima sa kanyang gabay, nagagawa ng mga naniniwala na pagtibayin ang relasyon na itinatag nang pagbabalik-loob. Ang panloob na katiwasayan at kapayapaan na nakamtan sa araw ng pagkamatay ay ang magiging isang kasiyahan na walang hanggan na hindi kailanman maibabase sa kagustuhan ng tao at sa dami ng naipon na  materyal na bagay. Ang totoong kapanatagan ay masusumpungan  lamang sa pamamagitan ng pagsamba sa Tagapaglikha. 

“…Katotohanan, na sa pag-alala kay Allah lamang masusumpungan  ng puso ang kapanatagan.” (Quran 13:28)

2.     Ang dalisay na konsepto ng likas na katangian ng Tagapaglikha

     Ang pundasyon ng Islam ay ang pagsamba sa iisang Panginoon. Siya ay hindi maikokompara at Natatangi kaya naman hindi lang dapat ito kilalanin ng nananampalataya bagkus nararapat na kanyang  unawain ang lalim  ng Kanyang ganap na Kasakdalan at Kadalisayan. Ang pag-unawang ito ay likas sa mga tao at sa maraming taong nagbalik loob sa Islam dahil ang Islamikong pamamaraan ng buhay ay hinihikayat at pinagtitibay ang paniniwala. Sa paglipas ng panahon, ang mga naniniwala ay mas lalo pang natututo patungkol kay Allah at magsisimulang maunawaan ang Kanyang mga Pangalan at mga Katangian at nagagawa din nitong pagsamahin ang likas na katangian ng Tagapaglikha sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan at kagustuhan. 

" At (lahat ) ang Pinakamagagandang Pangalan ay para lamang kay Allah kaya inyo Syang tawagin gamit ang mga ito." (Quran 7:180)  

3.     Ang malinaw na pananaw sa buhay

     Hinihimok ng Islam ang mga mananampalataya na unawain ang mga pangyayari sa konteksto ng kabuuang layunin ng buhay. Ang mundo (dunya) ay dinisenyo ng Tagapaglikha para palakihin ang pagkakataon na mamuhay ng maligaya sa akhirah o sa kabilang buhay. Ang payo ni Allah na nararapat na ating harapin ang mga pagsubok ng may pagtitiis. Ito ay sadyang mahirap sa una ngunit kapag lumalim ang iyong pang unawa, iyong matatanggap na lahat ng nangyayari ay dahil sa kapahintulutan ng Allah at kahit anong Kanyang gawin ay naaayon sa Kanyang Karunungan at laging may dahilan sa likod nito. Walang kasal ang magwawakas at walang negosyo ang babagsak nang walang pahintulot ang Allah. Ang pagtitiis at pasasalamat sa lahat ng nagaganap sa ating buhay ang pormula sa balanseng buhay.

    Ang sabi ng Propeta Muhammad , nawa ang kapayapaan at pagpapala ay sumakanya, ay nagsabi:  "Gaano kaganda ang mga ganap ng  isang mananampalataya, dahil ang kanyang mga gawa ay puro kabutihan. At kung may mangyaring maganda sa kanya, siya ay nagpapasalamat at ito ay mabuti sa kanya. At kung may masamang mangyari sa kanya, siya ay magtitiis sa pagharap sa mga ito at ito ay mabuti rin sa kanya."  
        

4.     Ang paniniwalang base sa katibayan.

     Ang Islam ay isang paniniwala na base sa ebedinsya. Hinihikayat nito ang mga tao na buksan ang kanilang puso't isipan na pag-isipan ang mga malalaking katanungan sa buhay, pag-ibig at ng daigdig. Nagbigay ang Panginoon ng mga palatandaan sa dunya (mundo) na tumutukoy sa Kanya at ng Kanyang mga gawa. Hinihikayat din tayo ng Quran na tingnan ang mga nakikitang mga palatandaan at pag-isipan ang mga ito.  At pinatitibay nito ang pananampalataya at kasiguraduhan. 

    Ang mga palatandaang ito ay napakadami at ito ay nakikita ng lahat. Ang mundo, kalangitan, araw, buwan, hayop, ulan, ang milagrosong pagpapatakbo ng katawan ng tao, ang likas na katangian ng kalikasan... lahat nang mga ito at marami pa patungkol sa Tagapaglikha. Pagkatapos magbalik-loob sa Islam, ang mga biyayang ito ay magpapatuloy at papahalagahan. 

    Kami (Allah) ay nagpapanaog ng maliwanag na mga talata (ang Qur'an). At si Allah ang namamatnubay sa Matuwid na Landas sa sinumang Kanyang maibigan. (Quran 24:46)

5.     Pananagutan at Katarungan

     Tulad ng bawat tao na biniyayaan ng kakayahan na tingnan at pag-isipan ang mga palatandaan ng Allah, sila din ay nabigyan ng malayang kalooban na mamili sa kung ano ang tama at mali. Tinuturo ng Islam na ang Allah ang Pinakamakatarungan at sa araw ng Paghuhukom, ang mga tao mismo ang magpapaliwanag sa kanilang mga ginawa at kwekwestyonin ng Allah. Isa sa mga mabuting maidudulot nito na  hindi agad-agad makikita kapag nagbalik-loob sa Islam  ay ang bilang ng pamamaraan ng Allah sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon na humingi ng patawad pati na rin sa ilang beses Siyang nagpapatawad sa mga tunay na mananampalataya.. Napakaraming mga aayat (verses) at ahadith na nagsasabi sa atin  kung paano ihanda ang ating mga sarile sa araw ng paghuhukom at habang natutuklasan natin ito, ang awa at pagpapatawad ng Allah ay nagiging kapana-panabik.

     Isinaad ng Propeta Muhammad: "Dadalhin ng Allah ang mananampalataya nang malapit at pribado at kanyang tatanungin, 'Alam mo ba ang kasalanang ito? Alam mo ba ang kasalanang iyon?' at ang sagot ng naniniwala ay, 'Oo, aking Panginoon,' hanggang sa siya ay mapa-alalahanan ng lahat ng kanyang mga kasalanan, at kanyang iisipin na sya ay masasawi. At sasabihin ng Allah, 'Aking tinakpan ang iyong mga kasalanan nang ikaw  ay nabubuhay pa, at ngayon ikaw ay aking patatawarin.  ''At ibibigay sa kanya ang  libro ng kanyang mabuting mga gawa."       

6.     Ang Banal na Pamumuhay

Ang Islam ay isang pangkalahatang  pamamaraan ng pamumuhay. Ang Islam ay isang pamamaran ng pamumuhay hindi isang relihiyon na isasagawa isang beses sa isang linggo o sa maliligayang panahon lamang. Ang buhay ay isinasaayos sa ispirituwal at mabuting pamamaraan, na isinasaalang-alang ang mga likas na pangangailangan at kagustuhan ng mga tao. Ang aral sa Islam ay hango sa Quran at sa mga tunay na tradisyon ng Propeta Muhammad at ang dalawang batayan na ito ng rebelasyon ay gabay o manwal ng buhay. Tinuturuan tayo sa Islam na magmalasakit sa isang tao. Tinuturuan din tayo nito na isaalang-alang ang ating pisikal, emosyonal at ispirituwal na pangangailangan at bigyan tayo ng pinakamainam na gabay sa lahat ng bagay. 

Kung susundin ang gabay at mga kautusan ng Panginoon, ating malalagpasan ang mga pagsubok, pasakit, mga karamdaman at kapahamakan batay sa pagtitiis at pasasalamat. Habang ang isang tao ay naglalaan ng kanyang oras na isagawa ang Islamikong pamamaraan ng pamumuhay, mas higit pang makikita ang magandang dulot ng pagsunod sa mga gabay sa Islam at ang patnubay na siyang magbibigay ng kakuntentuhan sa ating mga pangangailangan.          Talababa:

[1] Saheeh Muslim

[2] Saheeh Muslim, Saheeh Bukhari

--b2_b2019dacf78ee12ecf4ef95d2e86b2cf-- --b1_b2019dacf78ee12ecf4ef95d2e86b2cf Content-Type: image/jpeg; name="The_Benefits_of_Being_a_Muslim._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="The_Benefits_of_Being_a_Muslim._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCACrAQADASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDMI5PJ o59alK8mkwK+jufLcgwg+ppMkdzUm2grTuPlI8npmjJ96ft5pNtBNmNDlSMk80pbPQ1WvZvs/kHO A8wU/SrJXBpJptotxain3EOfWm7iO+aUikxxTM2xpdu9JvI7mnY4pu2q0JbYm/3IpCc9z9aXB7Uh B70E3Y05H8RpvPrT8ZGMUmzn0p3JsMyfU0ZPqalMQHrTfLPbmi6DlYzLeppQT64pxjIpOF6jmi4W fUVWwOWpp55zSnnoKYQT2pDuIc+ppCT6mnbfekIxTENyfU/nSHPqacTTTQUISfWkyfU0tJjNDGIS fU0mT6mnsu3vTMVKdyrWEyfU0AksOT1ooH3h9aBm+V5pNtSkcmkxWNzq5SPbSYqUikIp3DlIsUYq THFJincnlOf8QTP50caRsRGAxYKSAetbSsJY0kByHUN+YqZ7aaVFKFxk4GCRSBcKAR09BXBhq7nX qR7Hp4vDKGGpS7/8OQleaNtT4H1o2Cu/mPL9mRiNdtR7KsEGmEUJjcEQlcUm3HapcYpDincjkI9o 9KCtOoINO4rIZtxSEAU4j1OKTAFArETn0NM2g85qVsHtTOh6VaMZLUQblGBjFNJzQcmjafSgm400 01MsLGnG3Oe9LmRapTavYrGkpyYlTegIBJGPTBxSlcdaaldCcXF2IzTo1y1IangX5SamcrI0ox5p JDGjB5NQEYOKuuOKqScGs6crm9eny6jDSDqPrTlXdUot8kYzWjkkZwpTlsjfI5pNtSEcmkxXPc67 DMU3FSYpMU7isM20Bcn0p+KTFO4rE1trUNrDDFNZM2x2LMDzj296qhhODKisqsxwD1HNU72MGVjg 8n1q5CMW8f8AuivGwNLlxNSSe+/3nt4+fNhaattt9wFB+NJtFPxnrQVr2bniWI8UhA9DUmKQrRcF EjIpp+lSbaTbmncTiyI59KRkOcGn+ZEGCmRf504XEEhJLqrE/dJqXVSdjSOFnKPMQ+WR2ppBqywH 51GyjFUpmcqFtiDbRs9qe3FNzV3MHFCbMcgCnRxFzSKCTiriqI0x3rOc7HXhsOqju9kR+WFFNP1o dzng1Hknr071nZ2uzslKN+VIp2ozbHHaRv55prk5xUloE2yhFKrv6E57UOgJx61dCd4JnDjKNqjS ItjHnHFWoExHVhIB5ODS+XtTGKipVurHVRwTp2kyu4qu8YzVsjmoXWphIqrSuiNFAPFTL1H1qPpT lPI+tXLUuilHQ3WXk0mK5jw94qhkhFtqM583dtSRhkY9z65rqSuDWUJqSujnlBxdmMxSYp+KTFXc iw3FFLijHFO4rFC9T94cc1aVdsaj0Ap17ATtwOig0oDFRu615WCletP+up7GNj/s9P8AroNxRinY xQa9TmPNjS6sbgU0jFPpCMZJ6AZNFxtJbEbMqqWZgoHc1F5lvOOWLL6AcURaZPqWJ5pCkJ+aNAB0 96NQs4dPtVRZC0pIwrEZ2ge1eVVxsakuSLPbw2AdKPtaiGvcWqKFRGxnH3aoz3lmeqt15yvSmxBJ mWMz+VKzAopU4b8agudPlJdTIBuOeh4rH2iTs2dbi5RukPj1KOJsJJ8vdW6VpJKk0YkjYMD+lYn9 l3LykLtyzq/II4FMt7e9gncQyp5kZwy7vvc10UcWouzd0cGIwTqLmWjN4jIqMipmRktBcsvydOCM 56VRt7mSe68pkUA5xjtXpQxFKTtGVzxZ4Ora7jYuQriZCehB4p8r84qR7dvLWYEgRcHj1qq7Emph Lnk32OusvYUowXVCM9LFIqSLJIpdFOSq9T7VGaaTwfpWtRfu36HDSl+9jfuiO3kRp51RGUFtxyc9 e1ThcsKp2efMmPqRV6Mc1hh3ajE7K65sQ0XYx+6Apsi8VJGDtFNkHFc8n7x7MorkRVYVE4qdhTGG RWsWcMoXK2OaUDDDFD8Uivgjiui90clrM4eGOWCXzIlIcHgnnHuPeu88LXN1Npxa/vBIc7Yw+Ace vqfSsIxAE5GOfSo3MAwSeR0zXnU3yO5tOHMjt7q7tbIIbqdIQ5wu84yarS63pUSBmv4SCcfK2T+l ci+Lg7nZnPTLnNM+xxnpj8BWzrPoZewO9BV1DowZWGVYHIIpryRoyo8iKz/dDNjNcja3l7Yx+XBK QuNo3c4Ht6VDPHLeXDTzMWkbkk9vpTdbTRAsO2zvJwiWbTzSlY0HJwOKxLjWNuBbLlQPvuOv4VjR RNChLu2O4LGoLi57Z4ripQdOTknuerPllGKktjbtte3TrFcqoDHAdeMfWrz6lYpjNyhyDjHPSuJe c54IpnnD16+ldCqySscc6cW7ndwFtQtVnh84IxIxGoOCPU1GdLFwJUAujNGqsY5GweR0NZPg2/uI 72W2ij81ZU3EF8Bcd66aXUFid38iETMME+aMn8cV49WrivbON9D28PQw7pKXKSabGYbJLZw6lCEX dycE1meJTsvolA6RYGfqadFr1oYlBBS5SQK4Hzd89emKreIJEfUyUk3gxjLZzzWdCM/b80lbc1xE 4OlaL7GcrOXQKM7WDYHtT5tSxlthKg7Tg9DTtOgW5v4oy5XPI75x2pbq3t0W4TzSqmcbjt5Vh2+l aV6iVVRfYnDwvScl3JILpC205jf/AGuQPx6iqF6lyt2T/q2dwTt6sO2D6VqQ2kdzLckXCo7FWfj/ AFfYVc1jS5LfThMqmQwsGXHUjPIrljiVGfK+p0zw/NDmWjRj3duqFZkdxInYNwSe+PWnaeD5/mL/ AAjk1FeXBlU5UJuIJXOT+YqeF/s1i3yrufueor2KClyJnkVeX2jRrSXk6Wctuix+TIw3Ej5s+xrP Y1ENbiW1e3ngOWcMJVOcY9RTg6uodGDK3QivTw8VFzfd/oeJjZuShfov1FJprkbD9KU/jTSpYFVx k9Mmuio/cfozjpX9pH1QRR7MsR96rCYA3HoKfcwyQwQ79uCCcq2azpLpSQpYCRTj5Tx9Qa4cPO2H Tfn+Z60oc2KdvL8jcgYPEGXkUjimaeD9lGakkwBzWPNd3PYlHSxXYc0wjikuXGBg1B55D7ux61ft EjmdNhKMdqh/iH1qG5u2jGQS2DzmoEvyZdz4SP0J5rohWi9Dz61GSdzMZ52k6EknjFTKip/rPnf0 7CrJWK1yCQZDnPPT2puFZd2MIPQVxJmtrDVhaU56VOsSJgD5iaaXKKABg+npS7tg5PzGquFiQBV+ tSxoPvGq8R3tz0FSSzqo2joKLm0VZXZFdy9scVly5Lcc+gq67bzgc57VA6+XkDBbufSlYiUrlGRG +9gmmMzEAEAFRjIHX6+9X9gTDP8AM5+6o/rQI3mkC8fTHFJoUU27F3w2zwzyzLv5jZOO2a0DfPM5 yqld2G3entSW0E6R/ZLO3Ms8qYyvVPepJNHvogJru3dQ3yqocYJ/OsY1IRqe80vmejVhKNJRghl4 pudgtwuVcl3GBxj171SklkkI5bgYzjrV02V4gB+zsmegVgagaxuoULPblVAzuyDWznT6NHnuNXqn +JVzJH8yvIhPAKCpUn327ssxIGSd/I3CoXnRUC7gOOKi+0JHhTj5vbiqUYO/MkZSqVI25WWLfW7m HcyFMvjdmLOcdKuJ4g1G882KS7crInzAjjA7Y7Vn3nyIPKbGeoAxj2pps7hrZZmB2k4z0P41zSp0 E/hRt9ZrW1kIk73F4IkXC5xU+pXREgiV+FFGmRLF5k2M7RwazrqcSSliB15qnJvUcfdh6jpp2aLI OCOtGn6nJBMYuAsnbqM+opkCC5mEY4L+vT61Xv4RbTgpyueM+tXGrKOqZhOEZLVGnLqrhs/aSNp6 ZotdfdrlYp1CqxwH25I+orn5ZPn5pYnkcjZkuDkVX1iT0M40Y3vY63W9XVSlrE5kljHMi8AZ6Y9a oWZLNycknrWWpO4knmtTThmUD3rFPS3Q76XxXOytF22qj2pJ+lSwjECD2pk4ptnqcl0Z0w61WONt W5u/eqxxU3MnCxRuQCDWVIwEgBGTmtmdAw44zWLcLiX6HrTuctVFsYmcluADkmpASfmA+UcKKgbl vKT1+Y+ppJbhU+RTwvGa1RyWJvMAJJ5x1pilpX9c1Cz7gqdT1P1q9bRiKMyP25x60XLpw5mPJWGP 5iR7Cqj3G9sKBTLm4aRiWNQRoZHz/DnGOm41SFUld2RdjVY4/OduD90CoWYyEsQNq9R6+gqOaffJ gFdq8AUknCBMf7Tc9/8A9VMxY6AXIY30f3YJU3ScfKxPHHetqz0uRWN1xMp+ZSARuPfjrVC2cxMs SfvI3McmCOOM8frW1Nq9wrw2glkHYkEZA9Pyrjm5811Y9bC04qPM/wCmdHodpbpLAYxmafl3ZcMf b6VxfiWaVNfuvOLERygLhjg8cYGccVaku57ZEf7VdJkYRVY4wOwNVra6srbWI7m+sjfRbmDQyNjc xHXNcdHDzjUlVepWKxCcFFaEK6pJDpaiNvNZmIUueV+tUX1C9ZfLLSNH6N8wp0k0dtCZDEvmSuTG pGdo/wA9Kj86G6kO9doT5jzj8PxrqhTS1scNScnZXJYZMorSgbieF6fjTYCbi8wxUxx/Mx9B6VXl ZjNkB8tgbSe/+FTuRHbzBOSMAsO5PWt+bSxzW1LCvHLMAFJLNjJrrj4h0w+DZdO+xq1yZtomAHTr nPr2rlvD+j6lql4Pstu21RkyMNqr1xk/56U82VxA0trMhV45gWGO2Otc8uScrX1G6Mmr2FnItrDA wC5rBm+8Rg4+tbmqwuYw3G1R93vj1rHhx5hmYZEYyPc9q2sXJdC1YW7Q7pXP7xU+76ZqO7ieUqoG WLDbUtthrGWffhi4GCeprpvClnp97qEa6lN5MQGd2O9Z1J8sbpAoXscPqGnSQXskeNwA3EjvUtig htzKRhpDtBPp3ruJxplrdXNrBKqrcQyQLctg7ctnPPqBiuRntZUSJA4+UckmoozlNvSxrOioq6dy O2iT7WZHGY1XcR6mtDTY/wDTNo6Z4rP4W1fJ2tuAPv61saKm+6jPXIra5eHi3JI6yJCVVQCTjoBU NwMHFXIXeGZXico68qw6iq1yCSSfrUOR78aTM2QAD3qow+fA71dlUbSxbnPA9ap9JRz3oTMKsLFe RGYlccisa9B8wN0B71uyttkZh1zWRqKfvvlHG7tVI86uhjERRu/O7OAf51WEeXU4J+XcRV26kEAw 0TBc4DkcZqBGdlRFK/Nz0ycV0O6OBe89CxYWf2mUsPl+p4p92xOIgwwvLfX0pPtHkjAQERgs3HU9 h+dVZZVlOXj+YnnB71F1fU6aj9nG3cg2FpQoOc55I6CrtnbpdNkzLAoBEZYcH3+tVbomCDgfPJ1H dV/+vSsypbRQMwzjeefX/wCtVXunZnN8Lu0S2lpDLHFLJMAGZw6jqAOlKbZ5zNLC4wuGCseSD2/C q/mpHAysuxs4yRz61NBcyXtwIyqHsrAY4FCTXUaSlZJGvp1plE+TEoPOTnPpVW4LRXrMzAyK21Qo 69yatXl6bOJI4QFcDORWdM5M8QlkKKMBmUZwe9Fk0ddabpx5FsvzIGu7m4n3SMyqhJVD0U9KIGnl u4raQlsvlWx7Hn6UjSeTwJS8TTbgW6kA4/xpRIvm3M0bjykysfPqcD+tCVjieskn/X9Ikv7kx3CE rsUL2UHj69qRrjdawQxxKCSGGVzjPTNU2VpQsDNuDnAOenr+lMku5Gdtj7I9x2qOoGMD9KTtLdFx doOXV6GlLZPCBIJhuYYXbjG73qOOGZIysj+XMpLjHPIxiq0chis1UNyH3EE/jT3mYxqFQMdgPyjJ GTn/AApOMb6GS6s6XTvEmtxW26C/ErYVnXYBjHABz1AHSleea/vJZ7qTMrOA7KoXcMcZA61g2rSQ QPdIgcpII1Tafmyp5rctCEj3BeM7zn0C5qVRhD3kjojOc5RiyncSA3UhVlIxsAYA4FZMkSR22Odz yE/gOlXDctneYwMnPSm3rSw3EflIrAAEgjpkc/zp+6Z3buynjybBTsPzSc/lWnpN75bO8lt5oSMk DeV5/CoLtzLp0KmMBnZ8EDpgipLB1j0yccmULjAXqCRzmpsm7ItXUl6fpcp3F1ctu2wjrwCabeTT CURmMYVVzz7VLMjT2mBGY3B4AHU5qpfJK19KCpwHwQDz/nihpxDXkcvMsQwR3YUyTCKJn+djyUwK 3/D0KGfcmSgPGayY5YxZJCsJVWyOBzW/4agKAnB46ZrKo+VHqZdS56t30OhCjdVS54Bq6BVS5GTW DkfRximzLm+59DVQ4DjnvVuVTtOR3qpgLLk5P4VpFnBiYWGME8w72457VUmmESqFG1j1IGefxq3I 6KxG2qU7xsil0wM81qkjxq+qKriSf5HTcpJyA3PWrMcMdvG0hUAk4UZ7dqjsbV5ZyA5dgCcL/n0p 12MDCsce1btyZyUockedkFwxkt/mCqZCTyew4H9aitbSKW4JlaMQxKZJSOoUH+Z4FPmjt3YN5wI2 jHtx0+tNV7aOF4snDsC3+0B0H503B9jGVROpeWyE2reXgJeMea4zx0Gef0qOVkkuGk3oATkAL2qx FPaQSB1gU4yOT6ihrqIsWEaA+wFOzMZTbj5tkcgV9qqwXAJPy9Sav6bAEDzuS23p8tRLfvJIAIQp wBj+tX7q6lt7VEUDJ5J/pSZ2YePK3N9CoP3115hVwq5c/L1x0H51X8i4lyRG+5upx3p6Xl2zNsYA 7Tnnt6UiT3BcfvAvI5x0qkmYVJ86SfcW4tpPN2iCTCgKPlGTj/69ILO4+yoggblickgdOBT7hrhp HLXJc5+96+9MSNyATct7rmnYzb96QHTLuSN3jgAaNCM7hxnjNQpoF1KI40QF8kkBh0qcx7Y3H2iQ nHynd/OmwYVsylmQggjcRzjj9aVjSPJ7sZbFaPSpZIiJCoO4nIbJ+lW304xII9yngchx6e1RxWzk Y8zJ9Q2KlexUHLA7T6NmjlRhzaMatkREgDoBvJx5p6+taUjmNGi82Mboip3H1qvaQWyuubbcRzli auy3NnLkNZW+4dG2nNS3roi1VcfeSM1bVXZV3w4JAzkip7uIzTPuMWCxxgkikeK3wXCRx45xyKQw RupKxuSeflPFPl12JVRclhlxbZigXMBCIf4jxkk80+G3Bs5UM0CglRt3HJ57VWkiAADqwA9RToI7 cgrvQZ/vCjlRoqi57+X6WJE08G4X95EoDA5ZzjrmmyWTs8n72Ah2JyHPc1K9vBGPNeZCo68Z/SqM giWQhGXGeMdqfIgc7xt5mgNP+SBd0RwhyBIfWum0W2MaY45HrXK2sfmsu3ae3B612OjQlI+R2rjr 20Po8s+GU/JF7yyMcVRuVxIdpzWyI8qDisW+4lauVnrUJc0ihNGxB47+tU3hkLoFU5BH8XWrM4PL bxVNg7NgMTW8DlxmjGyxSmRhsIIY8A9Kqy2sxjDYkCh+o9cdKsvDOOhOPrURWZvlDsDnpniuqMUe BVknconNtBsX5SfesuR3duWNW7uctMapjqTW0V3ObGVUrQj0F8tRjqaesaFDnr2zTNxNLk1bscCl Z3ALg+tPSLnpSAmpYydwGKVxx1di7p9vum3vyF5OaW5kaWVm2g81YLi1sRkHdJz+FU1uFJ/1bH8a mOrO6vL2dNQ69QXd08mP8QaPKYnOEX86RrkKfuMKBqEY+9k+xrXQ8xtjiGUc+WfxpouNp/491P0a ni+tT1jH/fNRNcWxLZBOTxhcY9qGgTY9r9UKj7IPm9Tmmm6XOTCo9s1XaRScqDjtmk3+1RcpIs/b NvS2U/VqRbmYyl1QJkY9QKhUoeDUiFM9CPqalyaDlNK0890ZzKOnTpUbWhI3E59wQaerxJbKNpUN 1Ipxe1ODjbj8q5pzlcKl1ZFVxs+VHfPf5qr/ALzrvbd7cVbkeNifKGM1WcEfMePbNawk3uEEROZO hkc/U5piqM8kmrAI4OASOtJuG7K4HtWlzoUCIoMdDUezB6Zq06tjqOfSq6bkl2jOwL175pOVjeNB ydizZja4JJHNdro7ERdTXIWpt1YGTI5ro7HWtLsTGZ97q7hMJ1BNcNZ80tD6rA0XSw8rnY24VrPe SPlzmuZvnDTMfer9xf6ZPeRm3eSK2Aw6ltxJ9ap3zWjyk2xLJ6vwawldnThouEryT1/Ax7hhVKRm B4JFaV01tD5fnKf3jhF288mmPZQsejD8a6KascuMTk3YynkkP8Z/OoJGkORvYZ681qLp+5nDfIAf kOc7hUcmlZxtkH411RR4FWEuxzMj7pGJPem5FOKrk8d6TaMjitTxnK7uxRt/vU9Sn96o9o9KUIvp QIsL5efvVesYopZlAJPrWYirnpWzp6hbeVgPmCcGk2d2DpqdRXHXd1btJjnC8Cq4nXPyMwHsKqyg Fvxpijr16etXF2Rz4mTlNsvtskHJY/iKrPbr1X+dIFAIqaJQTyKu9znKogf0pXtZiBsXnPNaEaKW wRU7IoBwKOW4+YyTAVHKgVGeP4a0zEjHlc0pgiAOEFQ4lKRl7v8AZFSRYLgHqTUksabz8tOtY0Nw nHes5ItasnuZNrbQc4HTNQiVDkFCSeoPSldF89zjnNNYY6cVjJCnuOLrwUTAHrzUXDHkfSnMBzx2 pFUE4PQDNOKCIBQRj0qNhtIx3qfy19O9Quo6elaI6EySP0zikZST8oyKcFGM47VEwAIHb60Gym0T ssRVdqsHPBHakRT5oyAu0/lUSqB0449aniJUjB6nmuepY9zAVpRaTNG3EYhILkHufSo5HC/dkNS2 8aGM5HeopIo1JwuKxUT2sTWdnZFOWd/7+frUZvZh/wAtT+dTtGnJ2io3iTaDtGa3ij52rXk2RHUb gj/WH86adQnLD94etJJGm0/KKgCLvHHetEcE6rZ//9k= --b1_b2019dacf78ee12ecf4ef95d2e86b2cf--