Date: Wed, 10 Aug 2022 04:50:33 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Ang Tungkulin ng isang Muslim na Iskolar (bahagi 1 ng 2) Message-ID: <6345ce8d4e3d51b22d3fcaea8f9a94fb@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 18.204.56.185 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_6345ce8d4e3d51b22d3fcaea8f9a94fb" --b1_6345ce8d4e3d51b22d3fcaea8f9a94fb Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_6345ce8d4e3d51b22d3fcaea8f9a94fb" --b2_6345ce8d4e3d51b22d3fcaea8f9a94fb Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 8 :: Lesson 25 Ang Tungkulin ng isang Muslim na Iskolar (bahagi 1 ng 2) Deskripsyon: Ang mga katangiang tinataglay ng isang Iskolar sa Islam. Ni Aisha Stacey (© 2015 NewMuslims.com) Nai-publish sa 18 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 49 - Nag-email: 0 - Nakakita: 3802 (daily average: 2) Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Ang Komunidad ng Muslim Mga Layunin: · Upang maunawaan kung paano nagiging Iskolar ang isang Muslim. · Upang maunawaan ang tungkulin na ginagampanan ng isang Muslim na iskolar sa loob ng komunidad ng mga Muslim. Mga Terminolohiyang Arabik · Aalim - (pangmaramihan: Ulama) isang Muslim na may kaalaman. Ang termino ay karaniwang tumutukoy sa isang relihiyosong Muslim na iskolar. · Faqeeh - (pangmaramihan: fuqaha) Muslim na dalubhasa sa mga batas, i.e isa na may malalim na pang-unawa sa Islam, sa mga panuntunan nito, at sa batas nito. · Ijtihad -pangkaisipang pagsisikap sa pamamagitan na kung saan ang isang dalubhasa sa mga batas / iskolar ay kinukuha ang mga batas ng Islam na ang batayan ay ang Qur'an at Sunnah. · Mujtahid - isang taong karapat-dapat na magsagawa ng ijtihad. · Usool - mga alituntunin, ugat, pundasyon o mga batayan ng isang bagay. · Fiqh – Mga Alituntunin ng Pagbabatas sa Islam. · Isnad - kadena ng mga tagapaghatid ng anumang ibinigay na hadith. · Hadith- (pangmaramihan - ahadith) ay isang piraso ng impormasyon o isang kuwento. Sa Islam ito ay isang talaan ng salaysay ng mga kasabihan at mga pagkilos ni Propeta Muhammad at ng kanyang mga kasamahan. · Sahabah-ang pangmaramihang anyo ng "Sahabi," na isinasalin sa salitang mga Kasamahan. Ang sahabi, bilang ang salita na karaniwang ginagamit ngayon, ay isang taong nakakita kay Propeta Muhammad, naniwala sa kanya at namatay bilang isang Muslim. · Shariah – Mga batas ng Islam. · Ummah -Ang tumutukoy sa buong komunidad ng mga Muslim na walang pagsasaalang-alang sa kulay, lahi, wika o nasyonalidad. · Fatwa – (pangmaramihan: fatawa) alintuntunin sa bahagi ng batas ng Islam na ibinigay ng isang kinikilalang awtoridad. · Sunnah-Ang salitang Sunnah ay may ilang mga kahulugan depende sa lugar ng pag-aaral gayunpaman ang kahulugan nito ay karaniwang tinatanggap na, anumang iniulat na sinabi ng Propeta , ginawa, o naaprubahan. · Dawah -minsan sinusulat itong Da'wah. Ang ibig sabihin nito ay tumawag o mag-anyaya ng iba tungo sa Islam. Ang isang taong tumatawag sa mga tao sa Islam o nagtuturo kung ano ang kaalaman niya ng may dalisay na intensyon ay makakasigurado na may malaking gantimpala. Si Propeta Muhammad ( ang awa at pagpapala ni Allah ay sumakanya), ay nagsabi "Magpaabot ka mula sa akin, kahit na ito ay isang taludtod." Hindi niya sinabi na ang tao ay dapat na magkaroon ng malawak na kaalaman; sa halip ay sinabi niya na dapat mayroon siyang kaalaman sa kung ano ang itinuturo niya. Ang mga nagtuturo ay hindi awtomatik na mga iskolar. Ang mga iskolar ay nagtataglay ng ilang mga katangian at kagalingan at mayroong napakataas na antas ng edukasyon sa Islam. Sa wikang Arabe ang isang iskolar ay tinatawag na Aalim. Ito ay isang salita na nagtataglay ng isang kaparehong kahulugan sa salitang faqeeh at mujtahid; lahat sila ay nagsisikap na maabot ang isang Shariah sa pamamagitan ng mga katibayan na ipinakita. Sa pangkalahatan ito ay isang tao na gumugol ng maraming taon sa pagkuha ng mga magagamit at mga kinakailangan upang gumawa ng ijtihad. Ang isa sa mga pinaka-kilalang iskolar ng ika-20 siglo, inilarawan ni Sheikh Ibn Uthaymeen ang isang simpleng pamantayan ng edukasyon na dapat makamit ng isang Muslim upang maituring na isang iskolar.[1] Ang kanyang mga salita ay binanggit sa ibaba. Kahit na ang salitang 'siya' ay ginagamit, na ito ay dapat na maunawaan na ang mga kinakailangang ito ay inilalapat sa parehong mga lalaki at babae na mga iskolar. Una, siya (ang mujtahid) ay dapat magkaroon ng kaalaman sa mga ebidensiya na kailangan niya para sa layunin ng ijtihad, tulad ng mga talata ng Quran at ahadith na nagsasabi ng mga alituntunin. Dapat siyang magkaroon ng kaalaman tungkol sa katumpakan o kahinaan ng hadith, tulad ng isnad, at ang mga tagapagsalaysay sa isnad. Sunod ay dapat niyang malaman kung ano ang napawalang-bisa at kung ano ang mga isyu na pinagkasunduan. Dapat siyang magkaroon ng kaalaman tungkol sa iba't -ibang mga bagay na nakakaapekto sa mga alituntunin, tulad ng mga ulat na may tiyak na kahulugan, mga ulat na may itinakdang limitasyon, at iba pa. Dapat din siyang magkaroon ng kaalaman sa wikang Arabe at Usool al-fiqh (Mga Alituntunin ng Pagbabatas sa Islam) na may kinalaman sa pandiwang katibayan, tulad ng kung ano ang pangkalahatan at kung ano ang tiyak, kung ano ang walang pag-aalinlangan at kung ano ang pinaghihigpitan, kung ano ang binanggit sa maikli at kung ano ang binanggit nang detalyado, at iba pa, upang ang kanyang mga desisyon ay alinsunod sa kung ano ang ipinahiwatig ng mga katibayan na iyon. Ang huli ay nararapat na siya ay magkaroon ng kakayahang gamitin ang kaalaman na ito upang suriin ang mga katibayan at kunin ang kapasyahan. Dapat itala na ang mga tuntuning ito, angaalim, faqeeh at mujtahid, ay hindi dapat gamitin upang ilarawan lamang ang sinumang nagsasalita tungkol sa mga batas sa Islam o nagtuturo ng islamikong materyal sa mga paaralan, unibersidad, o mga sentro ng kultura, at hindi dapat itong gamitin para sa lahat ng nagtatrabaho sa larangan ng dawah. Ang mga terminong ito ay tumutukoy sa antas ng iskolarship na hindi madaling makuha at madalas na tumatagal ng mga dekada ng pag-aaral. Si Propeta Muhammad ay nagsalita ng napakaliwanag tungkol sa pagiging mataas ng mga maalam na tao o iskolar. "Ang pagiging mataas ng isang aalim ng taos-puso ay tulad ng aking pagiging mas mataas sa isang mananamba o tulad ng buwan sa gabi kapag ito ay bilog, ng higit pa sa mga bituin, at tunay na ang mga iskolar ay ang mga tagapagmana ng mga propeta, at tunay na ang mga propeta ay hindi iniiwan ang ginto o pilak sa kanila , kundi iniiwan lamang nila ang kaalaman bilang kanilang pamana. Kaya't sinuman ang makakakuha ng kaalaman ay makakakuha ng mabuting kapalaran.”[2] Ang alamin kung sino ang isang iskolar at sino ang hindi ay isang bagay na dapat na alamin ng bawat Muslim upang ito ay kanyang maunawaan. Sa digital na panahon na ito kung saan ang mga impormasyon ay malayang magagamit at madaling makuha, ito ay napakadali para sa mga taong hindi kwalipikado upang itakda ang kanilang sarili bilang mga Iskolar ng Islam at ang pinsala na maaari nilang magawa sa mga puso at isip ay minsan hindi naaayos. Kapag ang isang hindi kwalipikadong tao ay nagbigay ng isang paghahatol na pangrelihiyon ay maaring maligaw ng landas ang mga tao. Ang pagbabasa ng libro, na madalas na isinalin mula sa wikang Arabe ay hindi gumagawa sa mambabasa na isang iskolar. Siya ay hindi maaaring gumawa ng mga pagbabatas. Ang mahusay na pagsasalita sa harap ng camera at pag-post nito sa YouTube ay hindi isang tanda ng isang Iskolar. Ang papel na ginagampanan ng isang Iskolar ng Islam ay upang gabayan ang mga tao sa tamang landas at upang matulungan ang mga tao na maramdaman at maging mas malapit kay Allah. Kailangan nilang maisalin hindi lamang ang Quran at Sunnah kundi ang kabuuan ng pagiging Iskolar na nalinang simula pa nang pagsisimula ng Islam. Ito ay hindi isang posisyon na kukunin nang basta-basta. Sa katunayan ito ay may napakalaking responsibilidad na iniiwasan ng mga sahabah at ng mga tagasunod nila ang pagbibigay ng mga pagbatas sa Islam ng hanggat maaari. Sinasabi na ang isa sa mga dakilang iskolar ng Shariah, na si Abdur-Rahman ibn Abu Laila, ay nagsabi, "Nakipagkita ako sa isang daan at dalawampu na Sahabah. Ang bawat isa sa mga kasamahan na ito ay tinanong hinggil sa mga partikular na isyu ng Shariah, na naghahanap ng isang hatol, ngunit iniwasan nila ang pagpapasiya ng isang desisyon sa halip ay tinuturo sa isa pang kasamahan upang magbigay ng sagot. Sila ay natatakot na magbigay ng kasagutan na maaaring hindi tama na kung saan sila ay mananagot sa harap ni Allah. " Ikumpara sa mga hindi karapat-dapat na nagbibigay ng mga paghahatol sa araw na ito at panahon na ito. Dahil sa kanyang antas ng pag-aaral, ang isang Iskolar ay may mataas na kalagayan sa komunidad ng mga Muslim. Ito ang kanyang tungkulin upang tulungan at hikayatin ang mga tao na sundin ang mga batas ni Allah at manatili sa gitna ng landas sa lahat ng bagay, paniniwala, pagsamba, etika, moralidad, pag-uugali, at pakikipag-ugnayan sa lipunan. Mahalaga rin na maunawaan na ang mga iskolar ay maaari ding magkamali. Maaaring sila ang mga tagapagmana ng mga Propeta ngunit sila rin ay mga tao na may mga kahinaan at hindi perpekto na kabilang sa sangkatauhan. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ang mga iskolar ay hindi gaanong nagsasagawa ng mga paghahatol o fatawa. Si Imam Malik[3] ay isang beses tinanong tungkol sa dalawampu't-dalawang iba't ibang mga isyu sa batas. Tumugon lamang siya sa dalawa. Sa pagsagot sa mga ito ay nanalangin siya at humiling ng suporta mula kay Allah at hindi siya nagmamadali sa kanyang mga pagtugon. Sinasabi na "ang isa sa inyo na nagmamadali sa paggawa ng fatwa, ay tulad ng isang taong tumatakbo upang itapon ang kanyang sarili sa apoy." Ang ganitong mga kasabihan ay nagbibigay-diin sa kahalagahan ng malalim na pagsasaalang-alang kapag gumagawa ng isang desisyon. Ang isang iskolar ay mapagpasensya at maalalahanin. Talababa: [1] al-Usool fi ‘Ilm al-Usool, p. 85, 86; Sharh (komentaryo nito), p. 584-590. [2] Imam Ahmad, Abu Dawood, At Tirmidhi, Ibn Majah. [3] Isa sa mga pinaka-mataas na iginagalang na iskolar ng fiqh sa Sunni Islam. Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi ‘Amir al-Asbahi (711 CE – 795 CE) Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/287/ang-tungkulin-ng-isang-muslim-na-iskolar-bahagi-1-ng-2/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_6345ce8d4e3d51b22d3fcaea8f9a94fb Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Ang Tungkulin ng isang Muslim na Iskolar (bahagi 1 ng 2)

Deskripsyon: Ang mga katangiang tinataglay ng isang Iskolar sa Islam.

Ni Aisha Stacey (© 2015 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 18 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 49 - Nag-email: 0 - Nakakita: 3802 (daily average: 2)

Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Ang Komunidad ng Muslim


Mga Layunin:

·       Upang maunawaan kung paano nagiging Iskolar ang isang Muslim.

·       Upang maunawaan ang tungkulin na ginagampanan ng isang Muslim na iskolar sa loob ng komunidad ng mga Muslim.

Mga Terminolohiyang Arabik

·       Aalim - (pangmaramihan: Ulama) isang Muslim na may kaalaman. Ang termino ay karaniwang tumutukoy sa isang relihiyosong Muslim na iskolar.

·       Faqeeh - (pangmaramihan: fuqaha) Muslim na  dalubhasa sa mga batas, i.e  isa na may malalim na pang-unawa sa Islam, sa mga panuntunan nito, at sa batas nito.

·       Ijtihadpangkaisipang pagsisikap sa pamamagitan na kung saan ang isang dalubhasa sa mga batas / iskolar ay kinukuha ang mga batas ng Islam na ang batayan ay ang Qur'an at Sunnah.

·       Mujtahid  - isang taong karapat-dapat na magsagawa ng ijtihad.

·       Usool - mga alituntunin, ugat, pundasyon o mga batayan ng isang bagay.

·       Fiqh – Mga Alituntunin ng Pagbabatas sa Islam.

·       Isnad - kadena ng mga tagapaghatid ng anumang ibinigay na hadith.

·       Hadith -  (pangmaramihan - ahadith) ay isang piraso ng impormasyon o isang kuwento. Sa Islam ito ay isang talaan ng salaysay ng mga kasabihan at mga pagkilos ni Propeta Muhammad at ng kanyang mga kasamahan.

·       Sahabah -ang pangmaramihang anyo ng "Sahabi," na isinasalin sa salitang mga Kasamahan. Ang sahabi, bilang ang salita na karaniwang ginagamit ngayon, ay isang taong nakakita kay Propeta Muhammad, naniwala sa kanya at namatay bilang isang Muslim.

·       Shariah – Mga batas ng Islam.

·       Ummah - Ang tumutukoy sa buong komunidad ng mga Muslim na walang pagsasaalang-alang sa kulay, lahi, wika o nasyonalidad.

·       Fatwa – (pangmaramihan: fatawa) alintuntunin sa bahagi ng batas ng Islam na ibinigay ng isang kinikilalang awtoridad.

·       Sunnah - Ang salitang Sunnah ay may ilang mga kahulugan depende sa lugar ng pag-aaral gayunpaman ang kahulugan nito ay karaniwang tinatanggap na, anumang iniulat na sinabi ng Propeta , ginawa, o naaprubahan.

·       Dawahminsan sinusulat itong Da'wah. Ang ibig sabihin nito ay tumawag o mag-anyaya ng iba tungo sa Islam.

Role-of-a-Muslim-Scholar-1.jpgAng isang taong tumatawag sa mga tao sa Islam o nagtuturo kung ano ang kaalaman niya ng may dalisay na intensyon ay makakasigurado  na may malaking gantimpala. Si Propeta Muhammad ( ang awa at pagpapala ni Allah ay sumakanya), ay nagsabi "Magpaabot  ka mula sa akin, kahit na ito ay isang taludtod." Hindi niya sinabi na ang tao ay dapat na magkaroon ng malawak na kaalaman; sa halip ay sinabi niya na dapat mayroon siyang kaalaman sa kung ano ang itinuturo niya. Ang mga nagtuturo ay hindi awtomatik na mga iskolar. Ang mga iskolar ay nagtataglay ng ilang mga katangian at kagalingan  at mayroong napakataas na antas ng edukasyon sa Islam.

Sa wikang Arabe ang  isang iskolar ay tinatawag na Aalim. Ito ay isang salita na nagtataglay ng isang kaparehong kahulugan sa  salitang faqeeh at mujtahid; lahat sila ay nagsisikap na maabot ang isang Shariah sa pamamagitan ng mga katibayan na ipinakita. Sa pangkalahatan ito ay isang tao na gumugol ng maraming taon sa pagkuha ng mga magagamit  at mga kinakailangan upang gumawa ng ijtihad.

Ang isa sa mga pinaka-kilalang iskolar ng ika-20 siglo, inilarawan ni Sheikh Ibn Uthaymeen ang isang simpleng pamantayan ng edukasyon na dapat makamit ng isang Muslim upang maituring na isang iskolar.[1]  Ang kanyang mga salita ay binanggit sa ibaba. Kahit na ang salitang 'siya' ay ginagamit, na ito ay dapat na maunawaan na ang mga kinakailangang ito ay inilalapat sa parehong mga lalaki at babae na mga iskolar.

Una, siya (ang mujtahid) ay dapat magkaroon ng kaalaman sa mga ebidensiya na kailangan niya para sa layunin ng ijtihad, tulad ng mga talata ng Quran at ahadith na nagsasabi ng mga alituntunin. Dapat siyang magkaroon ng kaalaman tungkol sa katumpakan o kahinaan ng hadith, tulad ng isnad, at ang mga tagapagsalaysay sa isnad.  Sunod ay dapat niyang malaman kung ano ang napawalang-bisa  at kung ano ang mga isyu na pinagkasunduan. Dapat siyang magkaroon ng kaalaman tungkol sa iba't -ibang mga bagay na nakakaapekto sa mga alituntunin, tulad ng mga ulat na may tiyak na kahulugan, mga ulat na may itinakdang limitasyon, at iba pa. Dapat din siyang magkaroon ng kaalaman sa wikang Arabe at Usool al-fiqh (Mga Alituntunin ng Pagbabatas sa Islam) na may kinalaman sa pandiwang katibayan, tulad ng kung ano ang pangkalahatan at kung ano ang tiyak, kung ano ang walang pag-aalinlangan at kung ano ang pinaghihigpitan, kung ano ang binanggit sa maikli at kung ano ang binanggit nang detalyado, at iba pa, upang ang kanyang mga desisyon ay alinsunod sa kung ano ang ipinahiwatig ng mga katibayan na iyon. Ang huli ay  nararapat na siya ay  magkaroon ng kakayahang gamitin ang kaalaman na ito upang suriin ang mga  katibayan at kunin ang kapasyahan.

Dapat itala na ang mga tuntuning ito,  ang aalim, faqeeh at mujtahid, ay hindi dapat gamitin upang ilarawan lamang ang sinumang nagsasalita tungkol sa mga batas sa Islam o nagtuturo ng islamikong materyal  sa mga paaralan, unibersidad, o mga sentro ng kultura, at  hindi dapat itong gamitin para sa lahat ng nagtatrabaho sa larangan ng dawah. Ang mga terminong ito ay tumutukoy sa antas ng iskolarship na hindi madaling makuha at madalas na tumatagal ng mga dekada ng pag-aaral.

Si Propeta Muhammad ay nagsalita ng napakaliwanag tungkol sa pagiging mataas ng mga maalam na tao o iskolar. "Ang pagiging mataas ng isang aalim ng taos-puso ay tulad ng aking pagiging mas mataas sa isang mananamba o tulad ng buwan sa gabi kapag ito ay bilog, ng higit pa sa mga bituin, at tunay na ang mga iskolar ay ang mga tagapagmana ng mga propeta, at tunay na ang mga propeta ay hindi iniiwan ang ginto o pilak sa kanila , kundi iniiwan lamang nila ang kaalaman bilang kanilang pamana. Kaya't sinuman ang makakakuha ng kaalaman ay makakakuha ng mabuting kapalaran.”[2]

 Ang alamin kung sino ang isang iskolar at sino ang hindi ay isang bagay na dapat na alamin ng bawat Muslim upang ito ay kanyang maunawaan. Sa digital na panahon na ito kung saan ang mga impormasyon ay malayang magagamit at madaling makuha, ito ay napakadali para sa mga taong hindi kwalipikado upang itakda ang kanilang sarili bilang mga  Iskolar ng Islam at ang pinsala na maaari nilang magawa sa mga puso at isip ay minsan hindi naaayos. Kapag ang isang hindi kwalipikadong tao ay nagbigay ng isang paghahatol na pangrelihiyon ay  maaring maligaw ng landas ang mga tao. Ang pagbabasa ng libro, na madalas na isinalin mula sa wikang Arabe ay hindi gumagawa sa mambabasa na isang iskolar. Siya ay hindi maaaring gumawa ng mga pagbabatas. Ang mahusay na pagsasalita sa harap ng camera at pag-post nito sa YouTube ay hindi isang tanda ng isang Iskolar.

 Ang papel na ginagampanan ng isang Iskolar ng Islam ay upang gabayan ang mga tao sa tamang landas at upang matulungan ang mga tao na maramdaman at maging mas malapit kay Allah. Kailangan nilang maisalin hindi lamang ang Quran at Sunnah kundi ang kabuuan ng pagiging Iskolar na nalinang simula pa nang pagsisimula ng Islam. Ito ay hindi isang posisyon na kukunin nang basta-basta. Sa katunayan ito ay may napakalaking  responsibilidad na iniiwasan ng mga sahabah at ng mga tagasunod nila ang pagbibigay ng mga pagbatas sa Islam ng hanggat maaari.

Sinasabi na ang isa sa mga dakilang iskolar ng Shariah, na si Abdur-Rahman ibn Abu Laila, ay nagsabi, "Nakipagkita ako sa isang daan at dalawampu na Sahabah. Ang bawat isa sa mga kasamahan na ito ay tinanong hinggil sa mga partikular na isyu ng Shariah, na naghahanap ng isang hatol, ngunit iniwasan nila ang pagpapasiya ng isang desisyon sa halip ay tinuturo sa isa pang kasamahan upang magbigay ng sagot. Sila ay natatakot na magbigay ng kasagutan na maaaring hindi tama na kung saan sila ay mananagot sa harap ni Allah. " Ikumpara sa mga hindi karapat-dapat na nagbibigay ng mga paghahatol sa araw na ito at panahon na ito.

Dahil sa kanyang antas ng pag-aaral, ang isang Iskolar ay may mataas na kalagayan sa komunidad ng mga Muslim. Ito ang kanyang tungkulin upang tulungan at hikayatin ang mga tao na sundin ang mga batas ni Allah at manatili sa gitna ng landas sa lahat ng bagay, paniniwala, pagsamba, etika, moralidad, pag-uugali, at pakikipag-ugnayan sa lipunan.

Mahalaga rin na maunawaan na ang mga iskolar ay maaari ding magkamali. Maaaring sila ang mga tagapagmana ng mga Propeta ngunit sila rin ay mga tao na may mga kahinaan at hindi perpekto na kabilang sa sangkatauhan. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ang mga iskolar ay hindi gaanong nagsasagawa ng mga paghahatol  o fatawa.

Si Imam Malik[3]  ay isang beses tinanong tungkol sa dalawampu't-dalawang iba't ibang mga isyu sa batas. Tumugon lamang siya sa dalawa. Sa pagsagot sa mga ito ay nanalangin siya at humiling ng suporta mula kay Allah at hindi siya nagmamadali sa kanyang mga pagtugon. Sinasabi na "ang isa sa inyo na nagmamadali sa paggawa ng fatwa, ay tulad ng isang taong tumatakbo upang itapon ang kanyang sarili sa apoy." Ang ganitong mga kasabihan ay nagbibigay-diin sa kahalagahan ng malalim na pagsasaalang-alang kapag gumagawa ng isang desisyon. Ang isang iskolar ay mapagpasensya at maalalahanin.Talababa:

[1] al-Usool fi ‘Ilm al-Usool, p.  85, 86; Sharh (komentaryo nito), p.  584-590.

[2] Imam Ahmad, Abu Dawood, At Tirmidhi, Ibn Majah.

[3] Isa sa mga pinaka-mataas na iginagalang na iskolar ng fiqh sa Sunni Islam.  Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi ‘Amir al-Asbahi (711 CE – 795 CE)

--b2_6345ce8d4e3d51b22d3fcaea8f9a94fb-- --b1_6345ce8d4e3d51b22d3fcaea8f9a94fb Content-Type: image/jpeg; name="The_Role_of_a_Muslim_Scholar._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="The_Role_of_a_Muslim_Scholar._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCACqAQADASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDl95yR k0ocjuagLfMaeGr6u585KBLuPqakRjjGagBqRG9apGMlYly2M5NODn1NIMdaQ8UySQOfWnBie5qJ aXJU0gJSWxwTSK20YzTN+RigHnpQKxIU3DOajaPA4Jp4btSFuaaJISrY6mkGdw5NTlcjim7eaqw+ YaSR3NGSe5qTaKNgIxTsTcYuc9TUgBPUn86FTH0p3eixLYZYEcmlyfU0dKOOAT14FBIvPrTTnPU0 7NIaQIaSfWkyemTS4prcfSqKQuSO/wCtNLH+8aYxpASTSLsSgk45NKSfWkHTPSmu4HHegnqODf7R pcn1qNSKfnjNMGgJI7mkDcjrTd27oKBksPrQNIzTncfrQDzU8kPzGojGRWFjvU0xVapQcVBgipEJ 9aaImiYPilDUzrzRnFMxsSK2DUhORUAbmng0yWO704Gk4IoUe9Amxw96M80oA9aQimSPU8cd6fxU PIqQOBQJoU+9IKNwIpQapMnYOlApcUfLTJFAJ7VfsNE1DU0ZrW0kkCng7Tgn0BqvaIJ7mOI9GbBr Vj0rUrdUjXV5I1QAIqWwwACSMc9iSa8PNsfGhFUur1v8z28qwEsRer0Wn4GTc2dzZTmG6t5IZAMl XGDioDWzJot1J+9m1J5liUcPbL91eg6/WsQnFdWX4+OMi5JbHPmGXvByir3uKTUbvxUuMjmoZCCe Olei2efHcjJ5oU45oAzTSecVJrYlaTIqPO7mjjHWlXFMErDhgAetPxkc0zjucmnrlulMhgq4+lPU c/jS4wKUDkVRF7lcqeQaRI8mo3kYE4NN84jvWRvysklgAPGOai2Yagyknk0u4Oo55o0KXMtwxj6U jUm49KMgnrQOwdKcrdqizzQOtK4+UsBiKeGqENxzS+YpqjNomBqQEY5FV1c9xxSiXA5ouS0T445p COahE3PNOSXJ/lSCxKBinj0FNBozRclofmk4NNBpV55zV3IasXNOubezvfNuWISKMyEAct2wPeuv uPEuixmQjdL5MKSsUxyGxgD1I7+leW62XN6BHMy7YgMA8ZrLRpGYYlkGBnrXyeY4WOLr803tofV4 GfsMOoLrq/Vns934i0SGyv1yXaFhEAuDvLjhl9QO9efGUD5cgncF4/n9K5uRXQDEz4B/vZp9oHNz CTI2PNHBP860y6msHeNP7TRGMjHELmn0udA0hPFMySadgZpyrX0x83ohFU+lMZcHjmrAQ45/SgqB wBTFzEAi4y3Ao8vJ46VMEyctTwvNFhOZCsJJqcIF6U4Dmg8Gq0RDlcQikBAIz60Fh6io9yBgS2ea LgkUWlBJFJkEcGqhkO4/WlElYXPU9lbYnOQaN2Kh30m6i4chY5PQ0pOOtQpJipA4PWnchxaH9Vz0 o6j6Uq4Ckg9aapwaZA4E4pygGoiQOM0ocDvSuDi2ic9PpUZNNaQHkmoy1DYowZIOtSKRwc4qvv4o 8w0rlum2aEci5wxqQyD0zWcsnvTxKcYqkzF03cub19cU9dvGCDmqIYk4qdUdRnPPUVSZnKFtyje2 Qu7hpGnKhiQFA7A1XOnRJuLXEvyfewnTNaVwskmhyRwAmXbgbTg7ic1BZ6WbVPtF7dyOyDcS0hCJ +vNfMTk227n1kYpJKxUbT4sMWuJiYwCcJ6/zp8OmpHcRsJ5M7wcFetW2Sy1mAvb3L7k+UMjlWX6j 0pmmWNxZTXEdxIZV+Uo5J5/wpQfvLUJxXK9DR8sZNNIKtkVK+RnFRN1zmvqT5BO5Io4znmnAZ5NR jPvTmYImTQS0wY4NIHUHBqq82TTPNyck1LZrGnoXWuOgA/KmNcHnj86qmbHSomlJ70uYtUrk7y9c nNRmXkAVDmnICXGB3pXbNlTSIpIiGPFRFSKsGXk5Oeaa2G5FKyNlJ9SCjipPLJo8ojrSsXdDOaUM R3pSCOgpu1u4oGSLKRTjNkVBtYHpSZI6ii5PImTFqZvphJppNSWkTiQdKaXqLNOQgnmgOVIdvJo3 GpAq08xKepp2Jc0iEOakV+akFuWHyrR9nAHXmnysh1IEsLLnJqx5ueMiqRVl6GnI3Iyaq5zygm7m wxje3Qx4wBg/XvWNcfZtWS3lEuIkdoxFIcB37cDr3rZQA27YA/iBqpHEghZRFEvB24AwD6/WvlG7 M+sUboox2dp9ut7i2nijK5bMZwXQfeBHQ9qv21xFf2wuYAwRum72NOCRMzFYoxkDGF6Y6j8altkC 2cm1FUeicCkpaoHHRkPm8YPJNAweTVbzQKYZic88V9fc+NVN9C4JQlVri4J4zxUJkZjRjPJqbmka aWrGEk80gLGpOTQVGcVNjdS6DNrUAVPHEW5GSKkCIvbJ9apRIdW2hWVRmr8KRZUKORznFRrGince aeZxkAdBVLQwnJy2MMP85BOOalU4OM1XLAk8jrSrIR1OaxTPUcS6hx/FipNwIxkH3qkknIqXfnpV qRzyp6k3kk8Cp1ssJknJ7+1VFkZe5FSx3jrwaaaM5xqdCQ23zYzSG0OM1PBcgjBAP1q0gDrkAfhV WRzupOD1MiS32jpUDR+1brQjPI/CmtYIei4NJwLjirbmF5Zp4gOM1p/ZAM8Go5AijAzU8pt9YvsU RGfWnDIpzZHSm5J7c0jS7ZMkjr60GQ+9RhyB92kaU4OcfSi5HJdil8E4pofJGKiLN+FPSQDipubc tkdPBB5dowzk4JJ+tUxC5jCrsXk4ycbj2A9T1rXSP/RmB9DWa8JMaM0QBjfeo67SOjV8hKep9RGG hGlvNG+XCKSMhN3LDuR9Ks2y4tXyB36dOlRgGa5SZlBZAQGPJAI5APv/AEqzboRaSZAU88fhU8+o +XQ59WUjmnZTPQVW3H0xSgknk4r7O58f7MsfKemKUJnkmq5+XkGnrIQeaq5Lg7aE3lehpRDnk9KW N/MPy9fSrKRADLflVaGDk0QqjBdqnj0pfKYg449qmaWOMEL1qBrth3ouiFzNii2lYdcCgWwDDc46 1Gb1ueahNwSw+tTzI2VObMIkgn60b2FOYEOfrTkYYwwrmSPXbEWQipUmPrTdiEcdacCRwFBFUk0Q 2mWI3J9TVlGz/ADVQSuBjZinpc7fvCtUznnFvYuqBtwUx71Yt2Ib5WxmtK28LalLYrdXAW1WQjy0 k+8wPcjtU0Xhe7jSRpN0jKMqsJB3fnzXDUzXB021KoropZbiqiuobkCRrtGQCPX1qTbVOVru3kEU 8c0IPIFxAQPzx/Wr0UFzJFvWFZF9YpM/pRDNsPI5quUYmCuQSQZzhj7Cs6WABslhWzPF5a4lLw57 uhx+YrOubVmXMX7wD+JDuzXZDEUanwyRzRoV6btKLRnPH2HP0qIsFHSpW3oxBBB9KiZsnAAJ9M1b OqFxpcueBTG3Z5FSqXB5UgVIcFelKxfNylXPtUZOSOO9XPLDGlW2TcCSOtJotVIo7jyv3BHqp/lW dtVItxVlPIAPeug8n9xnHG3+lZb2pMIwjAqScMc/5+lfnrrXZ9pGOhSiG5thUqeSKlhQ/ZJMoV68 Hr0qWOEvL5m3AUVNBBts3G0rweCcnpVRq6hKGhxHmLjASmbSTmpI4nYhQCT6CpzaThc+ScV+g2bP hueMdiuqZ6mpVhTGdwNN8iTPQihllX5cfgKaJk77MeJBF9xce9Ma7buTUZRz1FBU9ApJ+lLUajHq I1yfeozKznrUnkux5Q05YGJwFA+tKzZreERqoSPmIp/7tGHG45pxiC9WNKhQMDVWM3O5mMvzHK96 Tys/w11TaXaHO5M89ab/AGRZA5CMPxpchP12HY5yGylmkWOJGZ3O1VAySfSrMem3TzeT9mYyZx+N eiaD4fttNU3K/POy/wCsbnYMfdX39TTLDSLeytbmcbpJ5N4DOfuj2HavmsRnkYVXCkrpdX1f+X5n 0VDLnUpqVR2b6HC3WmGyt7R5Pv3G5jhsgLkY/rV3w/qEOjX/ANqk0+K8YD5TIxBT3HbPvVjxAn7r Sge0Of1FZcChnJJAAHJHasJ4qpWpNye51ww1OE7JbHaXPjK1vkiDWdxCytlhuDD86u2ut6TI3m/b BG6rjbIhX9a4VWYkCPhcgZI5qVUl+983Q5BHpXj1cLRl1aPQjzWsehHUbTYpe9Qh22gKd4z7jsKs tpVpK297GFpU5BCYz+VedRBGYoyAMewqW3ubuCZ/KuZ0wRjEh44rm+o21jMHfY7ybRojEyrc3Ecf UoWDj8Aw4rBl8HXUNyZ4b6CRW5CSRlGx6ZGRTrXXtVXG+4WRe/moCavrrFzOrbViEh+6wHT8KiMs TS+GRDoKW6M6fw7NKpjmspGjIwdrLIv4d65jVPDVhZ5dfNhQH5iAy7PqGFeiJqyRovnQyfMQPkAI 3etXDqMEqjJOMfddeG9q1jmNePxoweEj0R5M+g6gsQltbnz4j3Zen5Zqm0d/DnfZb8f3G/nXrX2T S55GD2aKSAWaNDHnPoRjNQz+FtOuiW3zxE9FDBgp9s9vxr0KOeTju3+ZyVMvpy6HlH9oWysUffA/ 92RCP1qWMCcgxyo4z1U5r0O58EtcAKlxbyx9/MQq34dRXOXvgdrSUtNZFFzkTW7ZI+oHb8K9Wln9 OWkrfkcEsrafuP8AU7OJN9pkc/Lj9KpYUJuw2MkDIwc1q2kRFsVPUAD9KQ2ySqfMVWH58V8c5n0q djHjw5KkHdyR71LDEGtJDgqDn7/XpVqxex1C1W8sWWaJyQrgdwcHrU2wfY5nBVgI2YMpyDwa0jO0 rDk/dOEFvbWa7mkO4j+GoWv7UZzuP41gyam0qgkk8VXNySckGv1D2h8EsHf4joP7RtyTlcD2oGoW 5buB+tc+Lg9gfyqQTuOcAU1UG8FE2mvIN2QrfWmtdp2Xj3rHNw59Kd5srDpVe0F9USNmK4hfPmNs wOOKQvC4+R8H6Vk4uD6D8aNsyjJPHtRzsX1eK6mi8cececG9eKj8uEOP3nfpiqiiR++B7mnKAGG4 g8+tHMNUrdTqWI5wR+dPsrSe8n8vzEVe5HJFcm2oKWbEhXJ7V03giVZJL0+ZvKKrdOgrgzHEzw+F nVp7q35o1wOAjVxEYVNv+AdxCuEReyLgCqka7kmQj/lmdvHcn/61TlwNRij7GF+PyqOJQLxCCfmi TK/QnmvzXmbd2fcpWOa8S6Z/oFtMAB5SrGDn5s7vSsSOzKNMwwBKQQMd67TxFDvsEQd5AenvWXFp rOFBGfQivRVdQgk2EY3dzF0+ESwlyPnGQPWpVMp52KV7jp+taSWALxERBTvPQY71YWw3KDsBxms3 iEa8pj3capbLdcJlgAfr6+tP8gghyCdzKWK9geM1qT6YGRfN3eUoDFO2ex+taSWJWMBlzk88VP1l W0DlRlQwmSfZ/d6elaUFrDJwG+bsenSktbcNcPtIVgAWBFbEtilsFwVJBBHNc05OV2KU1F2KiDzY djjEsMqhj6+hrRggR4kdRuDDgjvUFn5Ye5muHRVDDdk4CqBxUw1nSrOEAzsyjoEQmpSc9DnnJ9EX oocKAPTk0MgJIXk1gzeN9Ih3Ikd1K+M4VADj8TXH+JPFzam0cdhLLaBGKvtcFmyOMjPFb0cBWqzS asu5yyla7Z6SqGFmkAET8Btx4/WmyFNSR41ubYOqk5DCvEJNbMBihu9Qu5GOAzAjC/XuanubpooJ iryZiYAHzW5zXpLKE9HK5mq6Tuet6bfWaQyG4vbaOQynIaUD+dFpFoGn2TWsGoWywszsQ10GOWOW 5z714feXsNuFaQzOzgEL5pAFCrDLbi5XzACpwC5xmto5XTtyuRM8RJu6R7po2k6Tp+ni30fYbQMx +SbzBuPXnNPh0m2sNMOn2UXkwhGVFyTt3Z9fc15PovjjUvDemx6fZm2EcjGQK8Rdix685rWk+Jmt xRF5/saqDgg25Bz6Yz1rCpl9XmfK195Ua2mpkav4O1PRIEluBC0RbYHifPP061jPCy9c/XNd6njZ JNKuE1XToXZlDjehTZkZDYPr2rkJ2huz532YwB13rkEAr6jPavocJjqjXLXWvdbHJWwqWsHoUUi3 HBkC1YSCFepLn1pqw5VW8t0WQbo2dcBx6j2rT0PULOwvEmurD7XCeVWTKq49Qa7pY2nGN1qcqwtS Ts3YzWjQchDSCVIxkKgPuc1e1C+guL13XTkhWT5kVgwUj29qzRqKuzi2WEbDgkRg/wA6mOOi0ml+ Q5YNp2kyUSyyfc+b6ClVLh+TJtA9RVSe7kmCTSSuvyHO0jjHtiq8dy1wm8STLt7FhzVLGrqvxM3h v5X+BreUehnLfRaFgQkZY9e5qCFXaBCZ8Ajv1pfLUMC0+efWu6MrxTscbjZ2uSGe3ck7Exn6V1Pg d4PO1J1KRlLdeSf9qvPQ5Mjjpk5Gc81YgmkhkOxmXI2sUYjg/wA68jG1HXw8qaW56GGpKlWjO+x6 8ZUHjW0tzIm1rGR+WHHSo7/UktLvTzHIm6eaKJvnH3MnP8q8umklfUluDNI77SDL5h3cjHWqtxaL I3DljgBTuJ24r5uOWO6u+nY9p4qyeh674n1exs0t3e5hMflNK2HzyOg4+tS+Erxtd09riVIlwFZS vy8H1rxY6WOhcgY6Vp2VtbRW5SSaQHAHyOwz+VFbKk6dk9SaeKb92x6Te6xa6f4gstL2Qv57fNJ5 wGzLHt+FcNN4jvTq0t/FfeXtclIfMygUH7uOh4rN+xWvmhlQkA9STmov7Ptt2fIH51rSy2MFvct4 vyPVbTW7PU7pbIRCNpLRZwxkUgZAO3681a8XeIrPwtJYQzQ+bLePgKHAKLx8x/OvKYrO0MvCHdtw f3hBpNZsIZTGElYE8t5khcjHTkmsI5VBTSb0CWIbjzLod+nijS11dbWOYySSuqYQj5fcms23+Iir qDR3XzQsGKhQPkwMjnvXHW2nWYmXfzwMEMQc1abSrCM5Nvtx1+citFllJaMr6zKSvZHoWizJ4mt7 i9EoELFCIy2McHqPWuc1zWZLfxa1pHcl4BbhIlTlSxxg/X3rDt9PsNhCRSkcAhZyB+WaR9LsvMG2 2J29PnOR+tOlgFCq5X07ClXly7Edxcj+0o7oA7muHy/UldpwPpU0oji0mwRYkSQuWkYdWJ9TQtrA lwJ1tWEm7dnPemJZ2kI+WFlPfLGvQjStJO+zOaU7xatuiezg0SR4EuQHmk3CbemSoC5UL2GT1PXi qF4wMNxg5/eCr0Wm2U8mPJLE9fnIP861ofDtlPCxljOOu0Ekmq540m3JkKlOorIztHu9Bgsz9tgV 78AndIm4BeAoGeMdc96Zrz6S8KnSbcwRopWVQfkZ+CSo7D2qW60bToysjWgVWyFZmJJx9KrS2VnB DlIEVTzgng/hSik6ntEwlGUYcrJ9HtYGvvCc5fDSX7+YpUHAVlI/CofEU9tc6xrUqMsi/bwY2br8 7HnHtjpUlobdTaNGiK8cjFODkE+nenGG3+0yN9nj3mTduZe/+NYuEvaSd/6vc0UVyr+uhH4u1j+0 9SuJZSkgaJIyQcAY4B4p3iDU2vbSNmeN3jheMRrgbYxgBjiuhhtLKS0lZoLUzPjKYB3kc/jWPdmK MkCKOMkEELH2rKlFNxS+yb1I8sZeZnahdq9jaKm1isIAQHj7vOP50txchoYYEcM3mDao78Y/lU81 3FlArgEL/CBxx9K1NNu1nkHnOH2jg7BmtZU3C0uzbIjJSuu6SMK6uzctAFO58MEVjyef06Vg6WPk mVTiV8bYyp5HJJz/AErstVuYy4McwBx02Yx+lYzXLiMr5n8Wcj6VtQpvlVjHEO87tmfJlYANrYCN yAagidgrMUk4UZBHU1eeaQchnP40zznbruH/AAKuxQZxtoRT8qr5TM2zPepYy0ZEnloDj7pJOPrU JkY/xE/8Cpodtw57+tdCnO1mzPlje5XD4ZsupyfenrcFTygP14oVRk8CnhQVbIFY7lbDkuAWBwFP pyalDFiCY1b8KrBRjoKVQAOBioaRSky20shXaI1Qf7I60sctwnRlA/CquTnrTwBjpT5VYfO7ljzH JywDfjR8xOViyfZqhCrj7o/KnBEyPlH5UuVD52yQXEiNteTy/qg/pUr3aSBd9yJWHQeVVNVHPAqe BFLHKg8elHKt7Apy2uSJLLvyhRD/AHshasedtAzMrMO5k60xYYt/+rT/AL5FWFhix/q0/wC+RUyg mXGbREZ0b+OEfQ0wshbcblR64Bq0kaY+4v5U9VUAYUdfSpslsXdspC5jU/KDIfoRn8afunlAK7YF 9clqtoiknKg/hTSoEhAAx9KNA17j7RTGfmnaUn3IrorJLgWbupCoRzy1c3MSkeUJU57cVB9ruVyF uJQD1Ac1yV48x10ZcprXKBnJ8mPcOQzOwqjJDI5O2KFm/wB9qz5JZGb5pGP1NR9W59K3hGyMak7v YueXdxtuNsEC87kwxH5mhLq3Zis91MM/eDIBn8abaxRNKm6NDk91Fbv2S2BGLeIf8AFUzOLH6f8A 8I+ljNKt6PtGMBXl4x9DWNdT27Odl4pHtzW1qNlanSGkNtDvHRvLGa44gDBAA+lZ0aerlc0q1LJK xdLwAgqy5H92GtDT7qJHBkd8e1oz1ixySfL87fnXTeHpZPtI+duh71Vd2gxULuRi6hN5sh+SRl7E whazyEXnEi/7oxXSawq+e3A6elYbgeg61tRd4Iyrq0mVC6D+KX8c1G0iH/lpIPzq0wGegqNgPQV0 2OYqs8ZHMmfqKjDoGGGXr6VZcDPQVA4G7oKlsR//2Q== --b1_6345ce8d4e3d51b22d3fcaea8f9a94fb--