Date: Fri, 22 Sep 2023 20:29:15 +0300 Return-Path: support@newmuslims.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Message-ID: X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 3.236.237.61 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_b6861054102b9815a3e331ffe118008b" --b1_b6861054102b9815a3e331ffe118008b Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_b6861054102b9815a3e331ffe118008b" --b2_b6861054102b9815a3e331ffe118008b Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 8 :: Lesson 24 Pinagaan na Panuntunan ng Diborsyo sa Islam (bahagi 2 ng 2) Deskripsyon: Ang mga uri at pamamaraan ng diborsiyo ay isang detalyadong paksa sa mga Muslim na mga dalubhasa sa batas, ngunit ang dalawang bahagi na aralin ay naglalayong masakop ang mga pangunahing alituntunin ng diborsyo sa Islam na may kaunting teknikal na salita. Ni Imam Kamil Mufti (© 2015 NewMuslims.com) Nai-publish sa 08 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 60 - Nag-email: 0 - Nakakita: 8207 (daily average: 4) Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Ang Kasal Mga Layunin: · Upang malaman ang limang mahahalagang punto na may kaugnayan sa isang talaq. · Upang matutunan ang mga pangunahing tuntunin ng khul '- ang diborsiyo ng babae. ·Upang malaman ang tungkol sa paglipat ng karapatan ng diborsiyo sa asawang babae. Mga Terminolohiyang Arabik · Talaq - diborsyo na sinimulan ng lalaki. · Khul’ - pagwawakas ng kasal na pinasimulan ng isang babae. · Nikah - kontrata ng kasal. · Sunnah -Ang salitang Sunnah ay may ilang mga kahulugan depende sa lugar ng pag-aaral gayunpaman ang kahulugan nito ay karaniwang tinatanggap na, anumang iniulat na sinabi ng Propeta, ginawa, o naaprubahan. Ang tamang paraan ng pagbibigay ng diborsiyo (Talaq) 1. Ang isang malinaw na diborsyo sa mga salitang, 'dinidiborsiyo kita,' o 'ikaw ay diborsiyado,' na ibinigay ng lalaki sa asawa sa panahon ng kadalisayan kung saan ang pakikipagtalik ay hindi naganap. Ang asawang lalaki ay ipinagbabawal na sabihing, 'Ikaw ay diborsiyado ng tatlong beses,' o ang ulit-ulitin na pagsabi ng 'Ikaw ay diborsiyado' ng tatlong beses. Gayundin, ang asawa ay maaaring makipaghiwalay sa pamamagitan ng pagsulat (sa pamamagitan ng isang text message o whatsapp message) na may intensyon ng diborsyo. Pagkatapos ng paghahayag, pinahihintulutan ang asawa na kumpletuhin ang panahon ng iddah na naiiba sa kaso ng iba't ibang kababaihan. Tingnan ang Bahagi 1 ng aralin. Ang uri ng diborsiyo na ito ay hindi nagwawakas ang pagiging mag-asawa at hindi nangangahulugan ng anumang sama ng loob o kalupitan. Maaaring hindi siya mapalayas mula sa bahay, ni hindi siya dapat umalis dito, maliban kung siya ay gumawa ng kalapastanganan. Ang asawa ay obligado na panatilihin siya sa parehong bahay at bigyan siya ng sapat na sustento na tulad ng kung ano ang ibinibigay niya bago ang diborsiyo para sa kabuuan ng probasyon "ang panahon ng paghihintay." 2. Pagkatapos ng pagbigkas ng diborsyo, ang asawang lalaki ay may karapatan na bumalik sa kanyang asawa at ipagpatuloy ang normal na relasyon ng isang mag-asawa bago matapos ang kanyang iddah. Ang "pagbabalik" na ito ay hindi nangangailangan ng seremonya ng kasal o ng isang bagong nikah. Ang batayan para sa 'pagbabalik' ay nasa Quran: “"At ang kanilang mga asawa ay may karapatan na balikan sila.” (Quran 2:228) “At kayo ay magdala ng dalawang makatarungang tao na mula sa inyo ...” (Quran 65:2) 3.Sa pagtatapos ng iddah (ang panahon ng paghihintay), ang babae ay malayang mag-asawang muli. Maaari niyang asawahin ang kanyang dating asawa sa isang bagong nikah(isang bagong kontrata sa kasal) o maaari siyang magpakasal sa ibang lalaki. 4. Mas mabuti na ang pagpapahayag ng diborsyo sa hakbang 1 ay binabanggit sa dalawang saksi upang maiwasan ang anumang mga pagtatalo. 5. Kapag natapos ang pagbigkas ng diborsiyo ng dalawang beses at 'bumalik' siya sa kanyang asawa pagkatapos ng bawat iddah, at binigkas ng asawa ang diborsiyo sa pangatlong beses, ito ay itinuturing na 'hindi na mababawi.' Pagkatapos ng pangatlong beses, hindi na niya maaaring bawiin ito sa panahon ng iddah at balikan ang asawa. Mga Kahihinatnan ng Diborsyo 1. Ang babae ay nailalabas mula sa kontrata ng kanyang kasal sa asawa. Kung hindi niya binawi ang diborsyo, hindi na siya ituturing bilang kanyang asawa. 2. Matapos ang pagtatapos ng iniutos na iddah (panahon ng paghihintay), ang asawa ay malayang makapag-asawa ng ibang tao. Khul’ – Ang Diborsiyo ng Babae. Sumasang-ayon ang mga Muslim na tagapamagitan (jurist) sa prinsipyo na ang ilang sitwasyon na konektado sa sitwasyon ng asawang lalaki ay nagpapatunay sa kahilingan ng asawang babae para sa diborsyo. Ang mahabang pagliban na hindi alam kung saan ang kanyang kinaroroonan, mahabang pagkabilanggo, pagtanggi na magbigay ng sustento para sa asawa, malubhang kahirapan, at pagiging inutil ay mga pangunahing dahilan kung bakit maaaring humingi ng legal na paglaya ang isang asawang babae mula sa kanyang kasal. Ang isa pang hanay ng mga kalagayan na maaaring kasangkot sa alinman sa asawa ay ang pagtakas, malubhang sakit, pagkasira ng ulo, mapanlinlang na kasinungalingan sa pagtatapos ng kontrata sa kasal, pagmamaltrato, at pagpapabaya. Kung sinuman sa mag-asawa ang sangkot sa alinman sa mga sitwasyong ito, ang isa ay maaaring makatarungan na humingi ng diborsyo o ang pagpapawalang bisa sa kanyang kasal. Sa madaling salita, ang isang asawang lalaki ay hindi maaaring pilitin ang isang babae na mamuhay kasama ang isang taong hindi niya gusto. Ang Islam ay nagbigay ng karapatan ng talaq (diborsyo) sa asawang lalaki na maaaring magamit ang karapatang ito sa kaso ng pangangailangan at sa ilang mga kundisyon. Paano kung ang babae ay pinahihirapan, inaabuso, at naghihirap mula sa masamang pagtrato? Paano kung ang isang babae ay nagsimulang hindi magustuhan ang kanyang asawa dahil sa kanyang pisikal na hitsura, masamang pagtrato, hindi pagkakasundo sa relihiyon, o pagtanda? Anong tulong ang mayroon siya? Maaari niyang hilingin sa kanyang asawa na hiwalayan siya. Maaari niyang ibalik sa asawa ang dote at humingi ng khul '(pagwawakas ng kasal). Ang Khul ' na walang kabayaran ay may bisa. Ang diwa ng khul 'ay ang pagnanais sa parte ng babae na tapusin ang kasal at mahiwalay sa kanyang asawa. “Ngunit kung kayo ay nangangambang sila ay hindi makatutupad sa hangganang itinakda ni Allah, samakatwid, hindi pagkakasala sa sinuman sa kanilang dalawa ang hinggil sa anupamang ibinalik sa kanya (sa lalaki bilang kabayaran).” (Quran 2:229) Sa kaso ng khul ', dapat maghintay ang babae (iddah) para sa isang pagreregla pagkatapos ngkhul'. Sa panahong ito, ang asawang lalaki ay hindi siya maaaring balikan. Kapag natapos ang kanyang iddah, malaya na siyang mag-asawang muli. Kung nais niyang bumalik sa kanyang asawa sa ibang araw at ito ay gusto rin ng asawang lalaki, ay maaari silang maging mag-asawang muli sa isang bagong kontrata ng kasal at isang bagong dote (dowry) kung naniniwala sila na maaari nilang panatilihin ang mga limitasyon na iniutos ni Allah. Kapag tumanggi ang lalaki na palayain ang asawang babae, ay pumunta sa isang korte ng Islam (Shariah Court) kung mayroong isa o isang katulad nito at hilingin na ang kanyang kasal ay mapawalang-bisa. Mayroon silang awtoridad na bawiin o buwagin ang kasal. Ang ilang mga minoryang bansang Muslim tulad ng India at Singapore ay nagpapahintulot sa mga Muslim na lutasin ang ganitong mga bagay sa mga panrelihiyong hukuman na may limitadong awtoridad. Kung nakatira ka sa isang bansa kung saan wala ni isang tulad nito, mangyaring kumunsulta sa mga may kaalaman sa relihiyon, iskolar, o imam para sa konsultasyon. Ang Paglipat ng Karapatan ng Diborsiyo sa Asawang Babae sa Kasunduan Bago ang Kasal Kahit na ang konsepto ng 'paglipat ng diborsyo' sa isang asawa ay ginalugad ng ilang mga lupon ng mga Muslim at mga organisasyon sa buong mundo, ang tamang opinyon tungkol dito ay hindi ito isang opsyon na sinusuportahan ng Islam. Sa pangkalahatan, ang paghihiwalay sa pagitan ng mag-asawa ay isang "tri-concept". Ang isang bahagi ay nasa asawang lalaki sa anyo ng 'diborsiyo', ang isa pa ay sa asawang babae sa anyo ng 'khul' '(paghihiwalay na pinasimulan ng isang babae) at ang huli ay sa isang tagahatol na Muslim sa anyo ng' faskh '(isang pagpapawalang-bisa ng kasal). Ang paglilipat ng karapatan ng diborsyo sa isang asawa ay isang bagay na pinag-usapan ng mga iskolar at nagbigay ng walang pagtutol na opinyon hinggil dito. Hindi ito maisasagawa, at kung ito ay tapos na, hindi ito katanggap-tanggap, maliban sanapakalimitadong pagkakataon. Ang dahilan para dito ay nasa mga salita ni Allah: "Ang mga lalaki ay may pananagutan para sa mga babae." Ang Propeta, nawa'y ang awa at pagpapala ni Allah ay sumakanya, ay nagpahiwatig ng ganitong kasabihan: "Ang bawat kundisyon na hindi naaayon sa Aklat ni Allah o ng Sunnah ay hindi totoo, kahit na ito ay 100 na kondisyon." Ang tanging pagkakataon kung saan ito ay tatanggapin ay kung ang isang lalaki ay nagpasiya na hiwalayan ang kanyang asawa para sa wastong dahilan, at pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang asawa, "Maaari mong diborsiyohin ang iyong sarili." Sa pang huli, ang isyu ng paglilipat ng karapatan ng diborsyo sa asawang babae ay kadalasang sinisiyasat dahil sa mataas na bilang ng diborsyo sa ilang mga komunidad ng Muslim. Ito mismo ay hindi magpapababa ng bilang ng diborsyo, maaaring makadagdag pa! Tanging kaalaman lamang, isang dalisay na pag-unawa sa pananampalataya at mabuting asal ang makahahadlang sa pagtaas ng bilang ng diborsyo sa anumang komunidad. Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/286/pinagaan-na-panuntunan-ng-diborsyo-sa-islam-bahagi-2-ng-2/Copyright © 2011-2022 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_b6861054102b9815a3e331ffe118008b Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Pinagaan na Panuntunan ng Diborsyo sa Islam (bahagi 2 ng 2)

Deskripsyon: Ang mga uri at pamamaraan ng diborsiyo ay isang detalyadong paksa sa mga Muslim na mga dalubhasa sa batas, ngunit ang dalawang bahagi na aralin ay naglalayong masakop ang mga pangunahing alituntunin ng diborsyo sa Islam na may kaunting teknikal na salita.

Ni Imam Kamil Mufti (© 2015 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 08 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 60 - Nag-email: 0 - Nakakita: 8207 (daily average: 4)

Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Ang Kasal


 Mga Layunin:

·       Upang malaman ang limang mahahalagang punto na may kaugnayan sa isang talaq.

·       Upang matutunan ang mga pangunahing tuntunin ng khul '- ang diborsiyo ng babae.

·      Upang malaman ang tungkol sa paglipat ng karapatan ng diborsiyo sa asawang babae.

Mga Terminolohiyang Arabik

·       Talaq - diborsyo na sinimulan ng  lalaki.

·       Khul’ - pagwawakas ng kasal na pinasimulan ng isang babae.

·       Nikah - kontrata ng kasal.

·       Sunnah - Ang salitang Sunnah ay may ilang mga kahulugan depende sa lugar ng pag-aaral gayunpaman ang kahulugan nito ay karaniwang tinatanggap na, anumang iniulat na sinabi ng Propeta, ginawa, o naaprubahan.

Ang tamang paraan ng pagbibigay ng diborsiyo (Talaq)

1.    Ang isang malinaw na diborsyo sa mga salitang, 'dinidiborsiyo kita,' o 'ikaw ay diborsiyado,' na ibinigay ng lalaki sa asawa sa panahon ng kadalisayan kung saan ang pakikipagtalik ay hindi naganap. Ang asawang lalaki ay ipinagbabawal na sabihing, 'Ikaw ay diborsiyado ng tatlong beses,' o ang ulit-ulitin na pagsabi ng 'Ikaw ay diborsiyado' ng tatlong beses.

     Gayundin, ang asawa ay maaaring makipaghiwalay sa pamamagitan ng pagsulat (sa pamamagitan ng isang text message o whatsapp message) na may intensyon ng diborsyo.

      Pagkatapos ng paghahayag, pinahihintulutan ang asawa na kumpletuhin ang panahon ng iddah na naiiba sa kaso ng iba't ibang kababaihan. Tingnan ang Bahagi 1 ng aralin.

      Ang uri ng diborsiyo na ito ay hindi nagwawakas ang pagiging mag-asawa  at hindi nangangahulugan ng anumang sama ng loob o kalupitan. Maaaring hindi siya mapalayas mula sa bahay, ni hindi siya dapat umalis dito, maliban kung siya ay gumawa ng kalapastanganan. Ang asawa ay obligado na panatilihin siya sa parehong bahay at bigyan siya ng sapat na sustento na tulad ng kung ano ang ibinibigay niya bago ang diborsiyo para sa kabuuan ng probasyon "ang panahon ng paghihintay."

2.     Pagkatapos ng pagbigkas ng diborsyo, ang asawang lalaki ay may karapatan na bumalik sa kanyang asawa at  ipagpatuloy ang normal na relasyon ng isang mag-asawa bago matapos ang kanyang iddah. Ang "pagbabalik" na ito ay hindi nangangailangan ng seremonya ng kasal o ng isang bagong nikah. Ang batayan para sa 'pagbabalik' ay nasa Quran:

“"At ang kanilang mga asawa ay may karapatan na balikan sila.” (Quran 2:228)

“At kayo ay magdala ng dalawang makatarungang tao na mula sa inyo ...” (Quran 65:2)

3.   Sa pagtatapos  ng iddah (ang panahon ng paghihintay), ang babae ay malayang mag-asawang muli. Maaari niyang asawahin ang kanyang dating asawa sa isang bagong nikah (isang bagong kontrata sa kasal) o maaari siyang magpakasal sa ibang lalaki.

4.    Mas mabuti na ang pagpapahayag ng diborsyo sa hakbang 1 ay binabanggit sa dalawang saksi upang maiwasan ang anumang mga pagtatalo.

5.    Kapag natapos ang pagbigkas ng diborsiyo ng dalawang beses at 'bumalik' siya sa kanyang asawa pagkatapos ng bawat iddah, at binigkas ng asawa ang diborsiyo sa pangatlong beses, ito ay itinuturing na 'hindi na mababawi.' Pagkatapos ng pangatlong beses, hindi na niya maaaring bawiin ito sa panahon ng iddah at balikan ang asawa.

Mga Kahihinatnan ng Diborsyo

1.    Ang babae ay nailalabas mula sa kontrata ng kanyang kasal sa asawa. Kung hindi niya binawi ang diborsyo, hindi na siya ituturing bilang kanyang asawa.

2.    Matapos ang pagtatapos ng iniutos na iddah (panahon ng paghihintay), ang asawa ay malayang makapag-asawa ng ibang tao.

Khul’ – Ang Diborsiyo ng Babae.

Sumasang-ayon ang mga Muslim na tagapamagitan (jurist) sa prinsipyo na ang ilang sitwasyon na konektado sa sitwasyon ng asawang lalaki ay nagpapatunay sa kahilingan ng asawang babae para sa diborsyo. Ang mahabang pagliban na hindi alam kung saan ang kanyang kinaroroonan, mahabang pagkabilanggo, pagtanggi na magbigay ng sustento para sa asawa, malubhang kahirapan, at pagiging inutil ay mga pangunahing dahilan kung bakit maaaring humingi ng legal na paglaya ang isang asawang babae mula sa kanyang kasal. Ang isa pang hanay ng mga kalagayan na maaaring kasangkot sa alinman sa asawa ay ang pagtakas, malubhang sakit, pagkasira ng ulo, mapanlinlang na kasinungalingan sa pagtatapos ng kontrata sa kasal, pagmamaltrato, at pagpapabaya. Kung sinuman sa mag-asawa ang sangkot sa alinman sa mga sitwasyong ito, ang isa ay maaaring makatarungan na humingi ng diborsyo o ang pagpapawalang bisa sa kanyang kasal. Sa madaling salita, ang isang asawang lalaki  ay hindi maaaring pilitin ang isang babae na mamuhay kasama ang isang taong hindi niya gusto.

Ang Islam ay nagbigay ng karapatan ng talaq (diborsyo) sa asawang lalaki na maaaring magamit ang karapatang ito sa kaso ng pangangailangan at sa ilang mga kundisyon. Paano kung ang babae ay pinahihirapan, inaabuso, at naghihirap mula sa masamang pagtrato? Paano kung ang isang babae ay nagsimulang hindi magustuhan ang kanyang asawa dahil sa kanyang pisikal na hitsura, masamang pagtrato, hindi pagkakasundo sa relihiyon, o pagtanda? Anong tulong ang mayroon siya? Maaari niyang hilingin sa kanyang asawa na hiwalayan siya. Maaari niyang ibalik sa asawa ang dote at humingi ng khul '(pagwawakas ng kasal). Ang  Khul ' na walang kabayaran ay may  bisa. Ang diwa ng khul 'ay ang pagnanais sa parte ng babae na tapusin ang kasal at mahiwalay sa kanyang asawa.

“Ngunit kung kayo ay nangangambang sila ay hindi makatutupad sa hangganang itinakda ni Allah, samakatwid, hindi pagkakasala sa sinuman sa kanilang dalawa  ang hinggil sa anupamang  ibinalik sa kanya (sa lalaki bilang kabayaran).” (Quran 2:229)

Sa kaso ng khul ', dapat maghintay ang babae (iddah) para sa isang pagreregla pagkatapos ng khul'. Sa panahong ito, ang asawang lalaki ay hindi siya maaaring balikan. Kapag natapos ang kanyang iddah, malaya na siyang mag-asawang muli. Kung nais niyang bumalik sa kanyang asawa sa ibang araw at ito ay gusto rin ng asawang lalaki, ay maaari silang maging mag-asawang muli sa isang bagong kontrata ng kasal at isang bagong dote (dowry) kung naniniwala sila na maaari nilang panatilihin ang mga limitasyon na iniutos ni Allah.

 Kapag tumanggi ang lalaki na palayain ang asawang babae, ay pumunta sa isang korte ng Islam (Shariah Court)  kung mayroong isa o isang katulad nito at hilingin na ang kanyang kasal ay mapawalang-bisa. Mayroon silang awtoridad na bawiin o buwagin ang kasal. Ang ilang mga  minoryang bansang Muslim tulad ng India at Singapore ay nagpapahintulot sa mga Muslim na lutasin ang ganitong mga bagay sa mga panrelihiyong hukuman na may limitadong awtoridad. Kung nakatira ka sa isang bansa kung saan wala ni isang tulad nito, mangyaring kumunsulta sa mga may kaalaman sa relihiyon, iskolar, o imam para sa konsultasyon.

Ang Paglipat ng Karapatan ng Diborsiyo sa Asawang Babae sa Kasunduan Bago ang Kasal

Kahit na ang konsepto ng 'paglipat ng diborsyo' sa isang asawa  ay ginalugad ng ilang mga lupon ng mga Muslim at mga organisasyon sa buong mundo, ang tamang opinyon tungkol dito ay hindi ito isang opsyon na sinusuportahan ng Islam.

Sa pangkalahatan, ang paghihiwalay sa pagitan ng mag-asawa ay isang "tri-concept". Ang isang bahagi ay nasa asawang lalaki  sa anyo ng 'diborsiyo', ang isa pa ay sa asawang babae sa anyo ng 'khul' '(paghihiwalay na pinasimulan ng isang babae) at ang huli ay sa isang tagahatol na Muslim sa anyo ng' faskh '(isang pagpapawalang-bisa ng kasal).

Ang paglilipat ng karapatan ng diborsyo sa isang asawa  ay isang bagay na pinag-usapan ng mga iskolar at nagbigay ng walang pagtutol na opinyon hinggil dito. Hindi ito maisasagawa, at kung ito ay tapos na, hindi ito katanggap-tanggap, maliban sa napakalimitadong pagkakataon. Ang dahilan para dito ay nasa mga salita ni Allah: "Ang mga lalaki ay may pananagutan para sa mga babae." Ang Propeta, nawa'y  ang awa at pagpapala ni Allah ay sumakanya, ay nagpahiwatig ng ganitong kasabihan: "Ang bawat kundisyon na hindi naaayon sa  Aklat ni Allah o ng Sunnah ay hindi totoo, kahit na ito ay 100 na kondisyon."

Ang tanging pagkakataon kung saan ito ay tatanggapin ay kung ang isang lalaki ay nagpasiya na hiwalayan ang kanyang asawa para sa wastong dahilan, at pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang asawa, "Maaari mong diborsiyohin ang iyong sarili."

Sa pang huli, ang isyu ng paglilipat ng karapatan ng diborsyo sa asawang babae  ay kadalasang sinisiyasat dahil sa mataas na bilang ng diborsyo sa ilang mga komunidad ng Muslim. Ito mismo ay hindi magpapababa ng bilang ng diborsyo, maaaring makadagdag pa! Tanging kaalaman lamang, isang dalisay na pag-unawa sa pananampalataya at mabuting asal ang makahahadlang sa pagtaas ng bilang ng diborsyo sa anumang komunidad.

 

--b2_b6861054102b9815a3e331ffe118008b-- --b1_b6861054102b9815a3e331ffe118008b Content-Type: image/jpeg; name="Simplified_Rules_of_Islamic_Divorce_(part_2_of_2)._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Simplified_Rules_of_Islamic_Divorce_(part_2_of_2)._001.jpg" /9j/4QAYRXhpZgAASUkqAAgAAAAAAAAAAAAAAP/sABFEdWNreQABAAQAAAA8AAD/4QMpaHR0cDov L25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLwA8P3hwYWNrZXQgYmVnaW49Iu+7vyIgaWQ9Ilc1TTBNcENl aGlIenJlU3pOVGN6a2M5ZCI/PiA8eDp4bXBtZXRhIHhtbG5zOng9ImFkb2JlOm5zOm1ldGEvIiB4 OnhtcHRrPSJBZG9iZSBYTVAgQ29yZSA1LjAtYzA2MCA2MS4xMzQ3NzcsIDIwMTAvMDIvMTItMTc6 MzI6MDAgICAgICAgICI+IDxyZGY6UkRGIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5 OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+IDxyZGY6RGVzY3JpcHRpb24gcmRmOmFib3V0PSIiIHht bG5zOnhtcD0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLyIgeG1sbnM6eG1wTU09Imh0dHA6 Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC9tbS8iIHhtbG5zOnN0UmVmPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUu Y29tL3hhcC8xLjAvc1R5cGUvUmVzb3VyY2VSZWYjIiB4bXA6Q3JlYXRvclRvb2w9IkFkb2JlIFBo b3Rvc2hvcCBDUzUgV2luZG93cyIgeG1wTU06SW5zdGFuY2VJRD0ieG1wLmlpZDo2Q0I3RTY2QkU2 OEIxMUU0ODc2MUI0OTg4RjVDNUY2NSIgeG1wTU06RG9jdW1lbnRJRD0ieG1wLmRpZDo2Q0I3RTY2 Q0U2OEIxMUU0ODc2MUI0OTg4RjVDNUY2NSI+IDx4bXBNTTpEZXJpdmVkRnJvbSBzdFJlZjppbnN0 YW5jZUlEPSJ4bXAuaWlkOjZDQjdFNjY5RTY4QjExRTQ4NzYxQjQ5ODhGNUM1RjY1IiBzdFJlZjpk b2N1bWVudElEPSJ4bXAuZGlkOjZDQjdFNjZBRTY4QjExRTQ4NzYxQjQ5ODhGNUM1RjY1Ii8+IDwv cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uPiA8L3JkZjpSREY+IDwveDp4bXBtZXRhPiA8P3hwYWNrZXQgZW5kPSJy Ij8+/+4ADkFkb2JlAGTAAAAAAf/bAIQABgQEBAUEBgUFBgkGBQYJCwgGBggLDAoKCwoKDBAMDAwM DAwQDA4PEA8ODBMTFBQTExwbGxscHx8fHx8fHx8fHwEHBwcNDA0YEBAYGhURFRofHx8fHx8fHx8f Hx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8f/8AAEQgA1QFAAwERAAIRAQMR Af/EAJ8AAAIDAQEBAAAAAAAAAAAAAAECAAMEBQYHAQEBAQEBAQEAAAAAAAAAAAAAAQIDBAUGEAAC AQMDAgQDBgQEBgICAwEBAgMAEQQhEgUxQVEiEwZhcRSBkaGxMkLB0VIj4WIVB/DxcoIzFpJDorJT YyQ0EQACAgEDAwMDBQABBQAAAAAAARECAyExEkETBFFhBXEiFIGRoTJCwbHR4VIz/9oADAMBAAIR AxEAPwD7Cvc3612A4vfQ0BaWJtfrQDL8apILRbxoBtx7GiBbF8TSQWMt+9QEjQr11vRgeRVdLdx0 NQpXqo832WqkgtQMQCPvoUDQkm69uopJGh7Me9j4VChV2HekAe+8a6kdKgK7WOt/lVA66Dx+FAVs eulqpkgb40CLleykd6hoIcAfGkEbBZH1c2I7jvQCkgHQm3ahSFietAAMR36UAWka1r1AV7tNaoIG UE3NIBYTqPA1AQ9QAftoAFSCdaArYgH4VQE3NQCm460AhNrsTUAhlvbWrAAWYEnvQFfqVGgKzea9 VA5Mb9q2ySaIxeoUv2oFvfWpIADVIOp11qkLRqdBUKXoKFLAL0JA1yDc/ZUKS4BowVu3jQMkctvl VIi4SMRUgo2tr0BACfnQEGhqALENbx8aAikA61QQ7WB7360kFRGtUzAwvex6ioUfaTVEBIsKhRaA nxoAXoAXF/gaAWQWBoiFaqxN/CqRIv3jbr1rMGisz6/AdKADSM2t6AgceGtIAd5J+VQB3UBmle5+ FUC2AFz1qlHtddKyQofyk361QVl7kUByVaxOveuhk1RSCss0Werc9aQQgfWqiFisCfCqDRE4uPhW WU0CQVCjq4NAWArt1oCptWuPuoBZm0HjVRGBaEgujPeoaLtwIqAlAKTVBN1jQAK3N6SRguelAWgg CpJSaDUdfGgCCbUACR0oBOp0oA61JIBrirJRCbG3WqCMbgCoBhZV0NAJegEJFUC3NAFevWoBiyj5 1AEuLWoCmTbYnv2qyCq5NGBgx8dagASrnzUKIyqCLUkh50SEE13MF8cwtWWhJaJRSBJfEN2t6hSy 9jQF0bhR11qMFokuKAsR70Bb6l+lQ0APQCub0kkEUnpVBcjWGlZKOv40AbmgJupIBe/SqCbj0oCE 1JA27SqCF9KgJvsKQBTIDSCBUi96MpDIBQgrSXFqISIzVQ2KZGqwSRlc28ay0WQsbCoiibhWgAte oCA60BDY/A0AryWt3ogVs5OgoADQXY3+FJBW8uthSAJc/GjAwfpUBxfRjBOt66yZgdY4/GpIhFqp FaksQWokfY1JEFixp/VVkQWqiDoakiB11GhoB1Rh+6klgsL7R8akSNhRL2qwJHLqBeoJF9VRSCNj rNSBIwlHakCRxKPHWhZDuJGhoQgahUBnI70QbFaXwqkF9W3ekCSCW51qwQnqi2lSAQSikAYTjxpB ZAZe9IEi+rQgGmpAE9SqBxKKkFkHqnt0qQAbzQod9AmTfaoUUuwqwBHkYikEKy5oJF9U0ADJUKAy 6UABJcgUByd2proZGDUBchFQFyEUBaDUAwNAOG8KAYOfGoJDuPeqCUkBFqSQItQo4tQDXoA3oBr/ ABoAbjQE3HxoCXoAaUICwpIgNhSQCwpIDYUkEoUhtUAhtVkgLCkghtSQS9QpL0BL0EA3GoVCM5ql EJ+NCClqAQmhSFqgAWFALu1FCnJD6n511ZgdWqAuR9aAvRqgLQ1QDhtKgGBoBt1qAm6gCGoBg1AM GoBgaoDuoAg0AwagBuoA7qAm6gBuoA3oCbtKAm6oCbv8KAm6gAWoBd1ADdQELUAN2lADdUKgFqFA XoBC9AKWoBC1AAtQC7qAUtSQDfYj50QPPfXjcfnXo4nLkOvIDwqcRyLo+RXuKcByNEfIR/ZUdRyL hn/5azxHIsGcvcWpxLyHGcnxpxHIP1qkdPyqcRyJ9aKvEnIIzQe1OI5Fi5RP7TUgvIYZXwpA5DDJ PhSByJ9VrqLUgcgjMWkCRxkN4VBIfWbwoJJ6zW6UEg+pt1tQSD6rS9WBJPq9bd6kCQfVjvVgSEZY tSBJFyyb1IHIP1VIEinKqwOQn1ZpA5AOZSBIPqz4UgST6o36VICYfqTakFkX6k0gSKchqkFkU5DV YJIrZLUgSVtlGrAkrOW1OIkH1bXqQWRTlG3WkCRRlm4ue9WBJ4oZdnJBPU6FiRXeDgrF65zHsKhZ LVzGvQkl65zjvSCyWLyD/CgkuGex62qQVMtXN+VCyP8AXIP1Nb5mkCSz61KQJCMwf1UgSOueR+8i pAksHJeLE/PWpxIOvIp8D9lIEFn1yAbiND4GpBYGXkYBe+437XpxZII2biNcFWI+OtFVkaK/q8Lo ygj5VYZADKwRYFL+JtapDCI0/HtbQqfG51pDNDCXjwb7iPmWP8KmvoIQzyYNt3qX+RIP5VNfQMpl z8NLAmVgT1Wxt89L1YZJFXluNXQtkWOn6P8ACo0youGfxHUmceIArOpYNEeVxZUMsspVu5BsD8Tb So59BK9SiXO4tZWQvPcdwGt9lhV+4koA5DjWVirzG2hBBv8AjTUSgNyPGoLmV/DW5pqWUIvN8UFt 65+ZGvxpqXki2HmOMlFo5fU7mw1Hz6VG2VNCvzPHo22TdGe262vysaibLKK253i+qlmHwH+NWWJR X/rvHswUCTUXuRe33GksSVyczi7RtZrnr5en305CBF5nHa/kb4ElRf8AGnIIh5SDqyOAe/lNTmWC v/VcNmsC5PhYU7hYCM7Hb9zL4lh/I1O4OI3q45H/AJtelrVe4IE9SLfo5NvgavMkHgPq23G3ia93 E+dyNEeU9ZaNK5cmUe5qQb5stGU3jSBzGGS/9VIHJlizne7b2G/qAdBpbQG9qy6m1YMgx5wBK0ht +mzlfyqcfcaMrOFiED+5Lp/nNBxRascKjSab43kNIKdBeSUIFCLppuNyfzoqmpB9ff4DwqwSRlzT /VSCyOMw/wBVSBJYMy/ehZG+qHjQhBkiqAtk0APqetAT6kUADkUID6igD9Sb9LmoUb1n7i321AMJ JSLgG3wBNJQkyZHLJA+xseZz2IQ7T9tZ5ojcFKe4Jpn2R4EiBepAYfPU1HYnKegj81k/tw5ihGps fypyM80FeXyEYqYJR32qGJ+61qiyI3BsTKjYBpJ1hkIv6czbHt/0misXiimefAigkneWJoYreoyk PbcbDpetJiEVYmVx2er/AExWTZYMVXaRf5gGjYUBlkwlLRlkVlG5l0BAHc2qSVIDTY6ASbgoI0fQ XB+NIAj5EOq+oPN1UEag/Co0kVGaLKwZLrDNHJbUqrKbW+AqwiSWO5a13bTUa9KnFDkymR4k/usz D09d9zpfvpUfFFSbAzwPYuxkF7qSx8L6a0SQcheWEC7AjwO5h1+2nBDkyyPKiBB9NTe2pLfzrPBF bZ40ZA3m7WNzevotHiaLlzB2NYgsF6ZXS5qQJLhlCpAkdcj42pBS1MjTr+NQsjjKHiagkb6rTrQS T6k+NBJPqT1qjkMMo+NByLFnfsCfsqaGk2XLLKT0bWo2aTZYkrnoevSxv+VSUahlnqPfbru8LG9J ED3lUBnVlU6AkEAmpyReLLFV3BWNHaQAMR/lva+3r3o7IQyotKuQkLoyl9wOh0Ki9ZeSBxKc3JyI caV4Y/VnjUMsV/1agfxrXIjQo5fFjA+pdYzt6breYj+dZdmiK1R8fKb6T1cqSzsGs0Snbe1169Qe 9YeRzCOiqoljwZef/p0OU86y7QVXF2bGBJ6M1yfjU7urUGLp1SNE/JYBUGMyiW9vSZCPt3Gwt9ta 5NCdYFGSu4LruZS0YuouR8yNK52zPdI6vHDizhmHP5HPx1LrHtS1ruwADdixv0+VTup6mbVaWxlj 57LkiBTGM0gF39NmGniAwvWq5ESG1ojNke6poEN4yst2UJcnsLBr7bVeaMq0bjf+2CcqGQ4OwAs7 hyvWzEnXtXO17ToVNB5SDkWlh5C8LYso2K6uwN7Fl0I/cK6Vv6nPJVrUyrHnScfNCTHHJPtZYHY7 wEa3Rb3uelZvk9DpTG4HXEmw1VEMq+uB6kyoQiMv7Qf43qVu2pLbEafo8yeOWOSaMQtGyepo3mvc 63+FYix0UJFE8UGTjwyYyySPGFifXyhVBF7H/NXSzexzSQmJg5Rz92RPsZbLjoAo3DWy7jqQKmSF 1GGr3ZuiH03ps2yHIP8A5Y447og3G95ABf461jur1Oqo92Cd92VjTGV5EVj/AGkJ2PvFh4Hymt9x LqR0T1GinzMfFEmSI/77st3b9nUDb4260ksRscSbk8FeRaWN19Yr6agKGUBb+UBtR1qTOiOfLXUz /XRQq8krTsdQIWBQbjr3v0ranYr0Zbi52XM0V4WlgYKsz3ui726abRpbwrne7qpRVV2ZyTKd7W8T X1TxjrMakguSceNCF65Dn+FZghZHLKzBVBZj+0ak/dUcFRdG2Tfbt1qaAad5oMX6qQj0QCSykNax tqBrWeSNKjZxOR90tinci7owwBFiW177fLWVaTq6KurO17dysnkI5Mq4x/SJVMeZCNz3DWck6KQ1 q5Xs0brx+n1LDyeDKIpImWD1rboyjyBC2gAIOv3V0avWstGKPDe3FN/sao8bmgMhMiH0SljA5URl gBfobixrk81XEM32WpTRbxrymOJeSdcfKyATjwk+Z9vmO226/lt4WrV7OftOeJKJvo/QZ+T4iXKX HxZyZ1kVHi2vcm9jrYg2rnZPqdaZqq2iOlFkY68jG7zO3pWjBjJUOCevlBtYd71xjQ9LyGD3FyMk cRGNktJmQSFGaTc6tGQdilb6nUait0WkHG79DoY3JRy4UONkwyBjAkmU43DZNbcQLg99Lday/tNK 7tpHQw5ZMfJRZRlkeJgqCQqy2Ki3cdLXrpS6tozlejrqh+R57k3yUgjDLFIyzvMDsU3sLJJoPKDW Hx5No0stlVK8Dy8iBJIMjbGrf/Y172bvft87VeTNQmaxDxeU0MsioMbYEuIzIvqKLhtBcn42rXJL fUzxnUxtk42RNkw42SkmNHYpJFfowI1RgGBFK11klosmmCaJjleXNe0UZQQqB/ccAG7jVvNutS6e 8DHWNJGzeQ4ubKghy5lXI27I4SxDBmsPMmm5e9+mlZltG7QnuK+cYc2ODfHIzoFhYALtUnRu9c6W Vk4GSeSbKpEg5eR4pwZMeFjvAupEgHmF7+BFbbVURVd3qHhFi+gkxdlyd5iM6jcYwNGuQfEa1jKm mi4lpBkl4UQRlsvJRlksRFtLsrDodxFuhrSs7pSjzY/HVLWczP8ABh4rkpNgheSNpGdt52q6mPUA W1v46Uto5PViTdYmTrw8yMk/TSxJ6IYAgAoC40LjSx8NvarZSpRhpbWKcqZxmL6n/wDlDBvSa+wN bQEk9OtaxKsa7kyu3+Tz2flctLkLF9PMRr6MocENHckEjxIF6s8X7GHyt6m+OZ8HFlljHqhgguRt s3U+U66Vp3TWhXiacdCR87lpj5yxxqL3CMAFYsV01JGm7rXGrbep3dYWhxuPwuUn5GGcZUiriqSJ pLvdugF+nf7q6XaVTnWjbWp6PhcmbK42RjM+RJG5DFrdPiBfSvPasHetpObIF5Cdg85jjj2gIrC/ UAjUXF606rjDOHCbzJj53NiinMMUrEvHvUG5G65UAN8AOtbxKEXJuUDJwtoMuKkkuwuWFlKsf07m Tv3rok3qmjDyVnjx1jcbK5aNcYyvFeTdtsx3gBu43a3NtbUrRwS2ZVG4nmUWNcXLaQQq94F86otz djo1rnS1TJSz2JjzqYaaOf6jNI20FjfsD419A88muDEyX1ICD/MdakjkbosKFQDJIWPw0FR2M8hc 3N43jsdppIzLtt/a3WY3NvBrfdXK2SNDVNfoX8PnfXcxiwQxBNzs0Z3AG2w6HXabeNeO+S1kfQpi rV6F0a5WRzsGE2V6ccDTeosLDc7RWKiTQaHppVtkarJyVE7weqweJ43CzIZYUZRLdXV3Z0F/NcKx IB+NcFms2dljVTF7kyMVMSDGXFkmmkUlcmCISFPMFszDW7XrvWWZvZLc8bymblQ8Zk42NPsWPc6y hRuJTzWu24gHoRWqNpnkyX5bm3ieUxeL4LAyuVeNJMrVJVQ6FgfKdFt9lMrte0I9GDt0pL0O8nOr zarHi+oh1PmUr/aZbeorHyt10tXnvjdNWeiuRZNEYG4vCmjwsDKEhkxiyx5TyDdaUi7KQR4d67LP pPqeX8bjFd+PUs/9e4bGzpOSxs2QyI3qzQInrNuU67V3RtYDr1rNsvJQyrxlV8hoOYjz82fjMKCU 4jA7Hl8hLOtxcAkDX461iuWsQiOrbOfnSZX0TKmGEyIv/PI2pIRSC6a9FsDXWpnlrA3C4fuiLDg5 KfPORi+t6f0uxjK4a63JYKfjVvakwSlbrWZRV7w5bmJ0TChxMryK3pzrCyAqbEqLlidtjerjpxcv qXJkdlGso28dxWRjt6EmZ6mDOwKCSVWaMXKhrNs/USOlL1+6dDlWvKv3ProdjK4D63IypUkIwZBG xmVbNvChSuun7b3rm9HJ6UtILJuJGI2L6E0zQQgROxQG+8nWwO793UUs1G5qqc7aGvjuI4DgcOTJ ix/QnVCk7Xs0lgSL7r699KVbuivjQ5mXIy/S5GOiEzKqvKVO1mAvdjbvawrd+T+1kralVyWo2fkQ QwjIyowLqGTaASgXqLjVtu5m+FcHW1XCNdyt6S0c/JELPjR46TyqYii5WOLlVk/Shut7soFSuGJI 7pouxRiyt9OqTWeJJQOoPmCkNKuhYW11pDX0FOJqw8TOilzAk8bRGUwRwKwZkiRboGBN1Nq6PpIn RwV8jiHMxXx3lX0nZUl9NTGIr2/USeoF/NS2SGZVU0cdva03H8lhjCGUyfqnaSRTDsIO0h1AP6h0 1raurIcHV6TB3Z+PSTDmkiiCyR3WE7bAuDcMXvc6VauCWr1RxOezJ+PUZDwiXGmRImiRyZjp/cfy g2t2++sqheUIznmXy+GMuBLZlARYpbCVFU2VmJI8O9aVYcsjy6aHHi5LPw8iDESM5+RlH1Fkjsr7 he27da9r6a1vJM7QebFeVCfL3NOVyJn9WN0SUXZWiCvuU263QDbr4965uG9Gd6WiZMEBlefHyHR4 4y+1SXIF1FgDqBrbvXeqq9GcrWtOh2GyoE3vBvSMEesoO0K1tbAaa9a8700R6FDrPU5PI4rQ4y5K kGORxezghdo0ttArqnJyVWkVwRwPBLPk3f0kuhXuQu63YGsWU2RpLT6FvGHGyI8VHDfT5jM0SxHz FgtyddLCpaE3ApZtLR6nTnwsHHaK5kkgyN7FpDt/SulgOnmrHc9GdFRdUNIcf6aOw3MZEuzHde46 +FTm29TpwSWhxv8AU51dgAOpt/wK+qfKdjSvIttUsLH4Vlhlr5UwZTI5THDL6zAjcqE6sL3Ggrz5 MkLQ64cadtdin3RwOThZMeFBnI0OYwaKOQ7Vkl0BYSP5F8p0BPevFR8nJ7cmPjotjsp7ZysDNw1n x8NoZU9SJc/I9JnBFhtjRo2UD4tWsd8anm/2GXuP+kfqb8b2dkzZcfI8VyGGnKJpkYcMxlQIoswW R3lPmHiazfMm4X9C0wNLm45Hr4PYHPZPHyySWxMk3GPN9SsoRSR5wC6ixHbdUfFbHd3tZapHPzva POYLzS45xsxSoiibFyIN4tYm8bm3x8oJrFbufQy6p7qTy8vGRrh5C4+FkDIRmKGdRYv3BVuov8bV 6sd/vXLVHgz4lxfBNWjQ5eTgZ/LcfNh8lCsTLkoyZLbTqVAUKqaWr1ZslHaa6I8/jePkWOLtuxs5 n3Lj4fCwYYkngPCiNJMhFBLbvIrxpuH6SledXlweuIS9jj8v7v4/PgmR+Ry09cBXljjVGZFt2Zx5 ja5px9locn5aWk2f6GD29meg+TkJmT5ERYInrMSQG0F9rEAitOs+gx525ese57THxsaMwSzZEjGf YkaBQtmZSwuQe1OwV+UjRhYLxzs65X1KKW34kqgtIu7a1952ka+NcOamDvXVSdWbmeMknkxohcoP SjNgyWOgLEaAdtKzxu5hnR5KpJQcnL4XP5DC+lwOUXDihaX1IpCys4uRtQrctcaWJrVVajl6nnzY 65VCcGnKw3k4fGxsN1VcFg95xufaLFlOljcoD0rm8kudj048KrXjuoBwuSuRjz4Ga8kQiyEK5DBW MgF38qnSxvW3khSRY5lHa473Nxi8nm4e+eVmhjZYNsaiLzAXB/cSCL66dqxZJ6HWsmb3Ji8PkZT4 +Xnssc7eojRjzAqd227eX8Na1hyOimpzzYVZxYxpLEJGwXl+phsgjz2CpEt7sHVY21Kjy2t1rCfG /NsxbFK4o6k+I2IqtNNjHDYFYpdgkEpI0VjtYKot3Nd+4ramaYrVcSeRxeWzIzNBHyJeIvsdYisf plbaA2PjWrOszVaHGmO8NWtJtxOdfrI7oxkClkckEG5PlG0Ampp1R1+7oy/jouQh5t54seXJgmc7 zGoupYAeckm5t3rnb0OtH1RqfPh9M7z2AdW631FiK53ULQzVyzy/t33hxcGNJjZmX/cWQqrOxPU/ pF76Cu+OnoZtkXVk5Tk8WXLYxzh4yFsVa69PnaujaW5z3MOb7pgx2ix4lV5kRV9TUFT0sDqO+td8 da23PNly2xuV6G3jsT29yHGrk5WThR5DIFl3ZX0zK991mRVcmw1GlebK3S+h6cSWSn3RqZpMrAil GHFn4kGNFd4c3GWWaTco2k7ZNm++mg0PW1byZbRysYxYqVbrXRPUbjPdHt/GMkWT9VmMymF8pFix y6sbbiPPtt4V5XlfoemvFabnE57nGaaOPi4JZsQWcGRd7eovl/8ArHau9LdTnknZbFGT7mzDjpEM JI5bje5Rgb/DWtaHOWZv9SJLDJkAhluVhiGgI/duK6VzdnOh6K1X+nozTDm4aQSSKzy+lYiMp6os dP02tbtWVytodqvHXX0NGFyHG5LQetkDjHgJMMRhMYW/gqqetqzxa0LXPj9D0smfwkPFI8vPRIqh k+pSISMQSG2BZVYA6W6XrhbFb3Ndyj2aMcPPcfnYk8GPjvmuxAxJ0wxAwIH690K7WPztVqnX6mHZ PbU84xs7fMj8a+4fGdS7GlSSdFOpB+Gtu2tYvMDdnexcQzoWEhBII2lFcG4tYhgwNfPyHopk4s3R 4GDzftyTispFj5DAcxq6rtYgeaOaMkeXrY15k+Nj6ii9ZOpxsf8Atlz7wYnuSXK/1+FdjOx2sza6 IiLIRovc/GjcdJJx5uH0EyeK9oRxLicdjvkBrhp0abj8hEJN/UlEjxS6L+kr4VzWSux6PwcsSloZ 5+T4TF9vSYPB/VyLI6NKuRNHONAD5W2owWw17fCvZhvNog8mSnCsnQwOY4rC4nD2RKkoU/ULEoA+ O4oLVc74vUYrK/8AVC8hznEccdkkMEa9DtSSVgCNDd329vCpot2R29EcvI9ycNkyA42NMCCrkwoF BZANpbYfuFZ7tFrJqmHJfZM4vvDMws321nZEmI+M8fpASMBuctKu4HTsLnWt0zUdkkav4GSq5WWh 8yXDMqsRdrfqPmZh1IvoBravXyg8XacnrfZ78fHxwx8jLkxUeR5JHjiE266AJeNmVbi1eW9vv9jf bfU9Jl85jwLhehKMmPH9OWxVo2faClgDca3v1r3Paeh8y0co3fodWP8A0/Jy8iLkZ4irRxsMYMw3 LORIjK9t11YgaLXzVpaUfSVJrxYOPxORxeSkxJsSeNAdkTSAE3Ug6lfLr2/nWq2W5rJjexpfA5V8 9uPhw19WIj6dVdY/U3OtyVkfQ6kdgT0q08mrW5i/jtPRHOiz8XGnkTl8z6VoGKJiIt23qCrK+4gf ca5ZrY29HqdMGd1rDR1Mlmmhx5OLhghaRVkffkRXY9CWAIVWI1/VXlWbo04+h6dN1H7nJkyZ+H5m blM+FzhTCOGSSB4XZQbf5juN1rTzN7LQ5t8d4LsfP9kZ+QxmzuQnSK4eRo0hWNTqoKKWdz1Nw/2V 6KN9DDtV6lsbcLx/qZvG5EuRFGCJIZt6uqg+UqJXY9+1MuF3RMeRJ9Tqe0s/kuUaN8D1s2D1mE8K yKqbL33NuZdR0vWMdOMSeh2k0c17T5PksjJhzkxOPxZTuhkm5KNSndR6cXrNp4CujbT0Yd01HH9Z PKReyOR4Q5GSOQTl8SIq2N9PJHCjEWH91pTdf+29a7s6Qed4XXWT0nAcvl8hKUGMuIJCQpKy5KS7 gBtDJsFxbWwpxs9zVbJdDbkewvc+RMYsLijHI5b1smWF8eMKOgTezKD4EmsOjXUvOehzuX9h8OmI uJkcXxiZ8YtkSpkfTykD9ToVezm/hpeuyytI4PFWeh86lweEUhsdJo4gTtBZtRfqbn53p3FbcysZ XJHxEdy2O5Tr6ilVYE9Qdwbdfre9E/0M5Mb6Qxk/0ySSB8cNZhtLTWUfq6+W6np8Ky9TVK7aGmDL 4/Gy/WVYJJSLbJ1Drqb22kkfcazZWaNK1avXRnoOO94R4kiSxcZgK4V1EkUW0neACSCWVrW0uK42 q1ud65U9jrr/ALr8k+dFJjhY4kCxyYYSKSMi/mYDajb26daykmb7gZMv3L7kjyMfOhl2N6npjFwQ jKkg27HbzK1hqDe962ml1Et7hm47PWI8VN7Y+rxcRETDyJWMc1gAGYtt7npWb39AqQog87NHxGBI 07+2jCZDsP8AenkRj01Xcyn7qysl+hOKXQz5OR7fnbbncOBYaFXCOo+DFLijzXRlw+hS2B7MysYQ RxZeNErmRSkqSqCetgVXw8aLybrcz26ehrxOO+nhMfHe4ciKNtEhlG0df1HYzdPlU/KXVM0sajRn AlK73NxfcelfoIPju4iHa19w39vsqNSTkeg47kN8ZROkg2uB+pb9dRrXiy4zdcn7nZgzTw+bxuS8 00nG5g+jyYpZGkCsx/tupckix0rw3qfU8TyOThnL92Txe3uWk5nE9OfKlZE9O4MizAHbIT+rYVH8 K1jsdsv269TBx/PtJx6ZWZL9NK7ENuczSCxuriNiFAPx+6uFsOv2wfY8f5THxSu2tNzqQcnx2Dj/ AFweXJGWzRR5XpqGRz5mszAHU9ax2svoeh+T4aiHr9Cvm/cfERYUb8jktKsVwsWOyCUEjxiY217G tdq23U89vkcM6aL6QJhe7/aWZkLjpjzZuWELQQkbHZ1GgG/qWtWq0t/pGb+Tgf8A83/H/Jj5L3rh R748fEfFmYg5DoqsguLHUXG741y/FvMnS/y9KV40RnPJ8JyfHPJNDv8A7iouEZJjLKGAJZwoWPqP G/3V3pS6er/g8t/kMVq/0/kfjoudAT6P2wFjkDM5kQsBCB5WVpD4Vb47Pexzr53FfZjqYM/F9w58 UUm3HwsOE7m2Wcb91rsFBIsPurePHVdTzeVnyZKptJITjmz+JMcw2ZWCQ/q+rjlo7jzfvB6eIrt3 HESeLtJPlGrNuDzvI4eZkctjxsOUyVIGQdox0isDtiWOx1sLAqLVwvt09zpPFT/pnocr3hmz8RN6 skk0hIeeJHkRVLLr5b226fCjq0kdaZE0/U4HB+5eRizmkPDwZRmX0kTGSRpmCEEJLILlgu3SuVqS oRzpmsnKRq9zZOVzMUTZ3AY2AmPLvBB9B1dhqs299zF9PnaudKWpsxdu26R591CZT4rTQ4TxG0qX 9VV+Xp7x91epu7rD1PP2lPodLC4fG3xQPy0ox5TveGHEmZwxv1EpiUk9rVFtqbr4/uAYeLGxEEk+ VknZpK0EMaknUMu53JC2II01+FThpKNrHHWWdP3XwPKYc2K7y5H0GRFFLJkp58ZHe24vbWydNeva tVu7FyY41MY5jnuLwo8vHzY+TgZjCscqugiPQblkAbXtZqy6qdTr38irvP1R1o/cvHR8bPJy2Lnv yKEpOcP0/SgP6kuW3nUdrVpP0OSs411+hRxXujh+TDY8/IRqkhB2SqYhp4sprTu17Ge4toZ7j2/G drJxc2KJUBQtjkOzBNbvY7iV39TRWZzeVrZIsPuJYc36TmA2asdrzwSlZFuOmxi6ErbvW3Zm8bnc WfK9hY8ryNxvIcjIgI9TLyVRQrAnaFjB2jTtWFkZ07VdyiP3lwvGmHF4329gwxu4j/vPJkkAkj/7 DbtWeTgqpVdDy/ub29i8tmZCYq42I8jhtsbTf23KXHl8yIPma9GB8lLOGe3Fx0MvB+zsnj0Az5/U kQ39NY43it28xcsBprpW3iUzt7HOuVzpsaocLhocoF8H6+8hfIxZ8gQvsboEWMDZ4jd1rF8Tf9WX v8f7I9n7W5X/AGy9OZ832r/puRA5MKG+a0qgaG4J83axFcb4rrc74s+Oz0OzwX+43sBN8a8DLwsw JAL4iqHKnpujDa2rhuelODv43vz2Nn8lHxeHykbZzFSmOCy3uf0i4sTr0vWGkbVjvGHGa+7Ua9WB IF/CswjWpw+Ul9mRZsGDnLD9VPrDG0Zbdt6ksBtX7TWk4Izx/IH2fkYuYMThMsZEavtRYiQ4VrCz KWFmtcVpX1Jw02PlPKKRNJFjcKmJIFZQMqbafMNoYKEU9BpevQlVnkvKexxsOc40yK0sISJ9ccO+ hv03ebrelsVLP3ONb2W5ZKGEjXJ6n86+zJ8pgt2JuPGoQeGebHf1ITa+hHj87Vm1UzLUnVPJLm8d LgSIAzqdhOpD9QVPbWvJkw9TpiyOl5MnK5ePyXGww8nxUq58CKi8hAFckr0J2srEfAmvLXHarPt2 8vFdatI4yYHEtKPX5KTGUG95Ukv4dWT+Jo6L0ZhKln/ZQdKHi8E4qrj8jHmuhZooGnRIw97KxXyE 3796xC21g70xpOdHBZg4gwMgzy+2Pq5kYNv9TfjKWPVQgdu/idfCqtFuW1U3PGPY6a+4cLExnycH gUXMSQgkJkSubHzOu/ZZa6prqzk56ItwvcOJ9Rtw8AYu8B58bHx1LIG1IkST0283eza1pZKJQlP1 Zy4ZLW34r2X/AHFwxy4kmmg4r6dZS8cD3ELBX19Qg+qy6eWytXn5I9UWexvnz/dcWC75Eksrb7qE LSlEtbaFZ0Xb8FsatLLYZK2Wq3PLze7y2WnHSERIjbTlNCiTqCbnRe1/6iauXHOtdDGBt2VbPQ7f KQ8FkY8St7hOPKqF4lnZDGVta4sFFy3XzGs4q3so0PR5VcePZ2OTj8NxuXOZ0yV5WDHsjLgyOhMj 63IKEW0P7q6PA0vY8NbVs9tTZl8O0k1sLHbFQ2QQ+ustxt/S5dx+NZrjeyOlmkdP29/tjk5k8WTN KvGsfTSIY03nLWt5YtpO7y6kUtW36Cqqb8/gPbHDpmerLxbTY7okiZBf1g5uS5knI1bpoLX73qrF Z6mu9Wrg4+RyE3I5BaFsTLcEKEiygrlUAG7aqWtYa2a9bWNo8mby61XqD0eYEg8+LHMDv9RYi73/ AOp27fKtdmvueV/J22SRfHh8syelLnf2/wBghijica3/AFIAfvrXGiWxyt52Rv8A8FGZwnI7LQT5 Bvbdvb1VNvFZAw+6o+BuvkZ3sm/qDGwfcKR+nPBiZsBG0QZNgTa3S/q+HYVyvWnqe/Bkyv8AtQ2Y OAmDAIxhSYcs5P1c+CJHcrYkKwJMRBvYaVyidmeuEug8WCrFMCHMwQck71TNxIcjJLnXzal727Lp ftUbcGe37nmv9A90iSaDjsmNXdtjrCUgcANrtS4Nj2tRJLWGc1ibe6N+Nl/QxpjcusuPlxFo2dDc OFawZtu/X7K74nSy1OWRXpotReX91Ph4iZXE8hK5kfc7RIGBQC1nLXXQ9tt66duP6tfqYeWz3UGT jvd3O8znpiDjMfmZSQ1lgaOdVv8AqLxFVFvE1zcdUdFZrc7nN5fL8fnMWhyMOBlQgKsnp6LqLsWU kHrWcdn0NZOD00Dh+5LlbtHKL2beu0/YyFK3d2fUxjpWrmBc/nxLLK7xY8ciMf7gS7kXt5m3VMbt XZm8qrbdHKy+dmxkSaYOImICkIFGp+S10tZvqYrjpXY7XE8jw2awfJzZHyV/8byB7qCNVF3ddfGu KSR2cs7nHYftxp1eKdsGeCT1fWYIVLyajzEBtb3tXK7101O1FproXZntxDE+NB7gycOMu0hXEW5J YdDdmNr61ntz00NPaJOd6cvC8pgcseXyJRir6cseXIu2dFHQowuN3eraqgzVwehk/wBypc7ipszj +OG9NgV2LJGNx2keo3lJFclRNnXvaSj5w2Ri4WYcmdYFTIdzLm5Mskz720DB09QFR1/TXd+PZ6Hm /IrvK1Bi4fG4eTFNyHuPDy0ltubAQ5LKOgvuQOD8baV1XjuNzlbNVbs4sk6mR9TqT2+NfXPhSwrL /mtfrULyZNx1s3WgkBLX1bUd/wDC9SCT6jHLyV0LbhpodRWeKOeTGrI1QchgP5ciPZ8RqtR1Pn5P FyrWrk0Hh+Kyl3pGknxUC/41ntycF5mbHpLRnb27hwvviLwMR1R2T8iKy8NfQ9WP5fOuo6pzMAUQ 8pkIF/SGcP8A/tXN+NU92P53It9TRBznu/FvsyIMgE3PrQLc311Zdftrm/ER7KfPV6o2YvvjlFlj XleOx/Q3BZMmN3G1S1idp3dBrXG3iNbHvw/L4ruPU6OVk8JyqgYfMRobEFUlBF76aKUY/eK8/Gy3 R9LuJ7MyScV7liZXxHxs/HjGoWGNiQP6xL6hN/ma704NaymeDO/Iq/tVWv5PG8pj8tNPNFk4EqQu 24wxBUjuOh9JRGo+yvRSsLQ8WXyZ0s3W30NHt1syeBuJxMduOQMzyZBlKPKNAYnRm2Fe/Su1LtHl 8nMlVQ1a52snjPbk2G6Y+dl4fPKQrYccbJjtCNd6yq2y4P7dtaVmtjyvyHXHylTOwycZIgDHLy/V dQHZJpBc+JAYVjkeZ+dl9dzTDxfFRNvTEDP+52sST1JPW/WsuTL8id5f6m+NEjHlUIvZQo71k2rJ rYz5cs0SerFjDKKm7Y5dot699siXKt4aWo02jtgzUrebLRdCgc5zmdEkuNhjA2KFyMfIF1d+oeOS IJtHaxBrn2T6dvk6UahJooXlfc0fJwn6PDliIs6lpdj9xub9Qsf6bfGuiwri11MP5mvJPaOnqamb 3NlyWlyUwYF/THgXRiSf3O+5j+FZWKqXqxb5W9n9v2ozzcLjuCcp55z3M8sj38dC1q0qpbHN+VZ9 WVY+VxfF5ZPHyx4OZEl5JHwzOgQkH9YMew6fqBo02d/HzRq2e14f3JLkcXk5uWcDnV47UnkisMUS MbpHC0jydbXBdr0eJHsx5m5cmHkff3AyyJAMLi8uOZbfSYEQmjTfqzyTr51CDwFc1j6NHW2WFJxc 7lTCxzouNgj4nCe4li85O4WG0p6ba6fqBrN/Hh7ivlK3SUeiwvfnvngYnj4zB42HHnAypsTKxo3Q RugMbGX+27bu4Oo6VzSVTvb7uh0J/wDc3neSw5kyvbmBxUhCmHkceVyr3PmCROdu633VLNLYxXFV 7o82PZUvM5UmQ3KYaTG5jcK+95Li4kswa3+YC1c/yo0g7fjJ7MoHsn3O0pkiwsKXDsYzO++SR2sf OFcKLA9jY9+lbXkL0MPx7exzMP2fhSQrx2RykqyROr5WHPqWbsEjUghet7HpW+aMLD0G4nj8WSHK zYeGyIEw5Cu4SNHCbG2vqEHp8b1l2b6GuMGbN56HJ9HEXHjCBkknEaSM3qR/pUu2wFf+6qqWZxv5 OOu7k2L7ly5j6PIw5oiuGgbEkiAS39aGxb/50eC3VnNfIY/c0jI48SIcDif9QkTV8jlN17nSxVHf 7PNWuyluS3neiN3OcR7qyMZZeai+n4y39uLFXbCUbXayxFla3yvW00tEc8tsj3UJmfA9t+3RskWa OJCvllkQ7deoa/mB+DLUtm9yLxG4gzZE3tTipR6eVHKS2qxRhSdbdzf8Kw87Z3r4L3bSPDyySF2I YAhiTckdD8a+wfL4ktMf36fAm1+tSRA22UEXl1+JtpUEIYZPIFBDJml4EJeKIqpCk6aG17fbU4nR 5dIhBWQhBvkLtbV7Wv8AYBVOThsYONba3+VQyPHLIjAqSh762qQS2Ott0jZHnORaQk27g/woePJ4 fWpcs0LjWSx7Co2ebs3nYOSzQKkrpLNDe0jQjftHxt0rjbLH1PX4/hK7i1lUsU8Hli2Lyg3/AP8A DOCjfLqRXBeU09UfRt8Mo+yyZVke25GBYwpKg6OFVgftF66LPRnkyeL5GLo49mZI+HELhozJit2a F3j6/wDSRW+NWc6+dkr1f6m3GiyInZzkSTyMAGeaV5DYdhvJq1qlsc/I8y2SOTLMeIJkM5S5N9Pn Wjy9xdTV/cZwVSx6AjTSocbXqbcbj+SyXAjDOToAtzXO2StdzripbJpWrZ6vjvYnLzyRpOVhZxdU cqrEDrYE9a4PyVslJ9TF8FktDs+J6PK9lRcPGGOJDPIFDGfKnAAJBYAQAh20HWuNrXt7H1sPxmHH v931PH8ny3trFzJ8XJyVGZ5SCsYTGYMLj0io3C4PTWuuOUeTz/Go03XimugOD5bi+IypMp8WSWZQ HxXSQxxrID+9VILAiu9pPh+NnpSW5dunoc3I5COXJln8iGRi3poLKCxvZR2GtaWxwtkbs3sOnIW0 sKzB0rnsuhTlcokcDz/Tid4xdYwbFvhfWpB6MXkVbXLQ52N719t5DyfX+2Mx2RT/AGsR0j3vYeWS WQv/AG73PlW9aTXufUbw7ylIvA+6fZLzyTcngtxeRYKmDDGpgmZQSrZAMZj726/MViXEHrr23DnY 2RcrLzEqpgZXEzY5FjxEmNEhDb7BQ8caC5U2vXOqaTOvcll/L50GBjDA57jRhQSHVY2kycU7B0Vo 2ZkY7uy2PeudLOzlHe9a1UPQ5eFFxOVC0/F842Fm+k65Dy5KoqxSggx7JUu1/AWr0WsebjH9WcrM wMMFm4/PeQoFjmmgcx+cCxB9M7G/6hcGtQrbnhvnyY3ozNjS83gzCTHzC3UESIrEg9RcAfjWbYUz eP5Wy3Ruk9w+4soIGzGxnS4H0xZfL8gbfhWFgSOl/lrPZD8b7Y57kt8mHj5uWD/5DCrKuv8AUYwo 1v3rXCqPPbyPJyf1n9j0GN/tR7tiwpcj6GPGVfO8cs8SyMPHZuP41eVUY/E8m2//AFKF9vxxRPNB lw5jxBTJiRMY5R4raVQAR0vesWy1O2P42/1OpyPKewcHjkfGxZxmlbyjOnjO1u6lIhf7Vrk8x9On x1Uvc82vvKZVlhwXyc6KTpAqhlQG90Dsm7br0NYtdv2O1MCro3oU4GX7kMRjxinFQ67RK7sw3dbA E9ay5fubXFHSxfa/DZDA857gln3L5liSRhfwsNl//lRVZe4dfjZvZvETscDh/qmHlhnmITvoxVQx +wsaLH6me4j5K8pMj7RpuNz9vzr78HyOIC7HvoRVEEMjaea235/ypAhBE8ulmNu19akGXUb15rfq Oo8P50gzxCMmSwG4fM6fjU4jiEZUo6G4+fQ3pxHEsGZJb8xp/GpxM8BvrHP/AB/zqcTLoWxZ8ifp br1FZdJOdsKZrGdDMR9XCkh7F1BI+TDX8a42wJkVslNmasSPHRt+Hlz4knazGRCfiCQw++vLfxz1 4vlLLSx2Y5+fWJWePH5VNvmIO2Qdr2fZ+ZrzurW2h615eHLpaqK25jg0sM/BycCTo5C3UH7bfhW1 mujhk+K8fJrV8QJyPtuWQrj8oAR+2UFDr8eldF5D6o8N/gbf5smdLH3x5CPiY2LymOLFr5IDXvro obS3eud8zfWD0YPi8ePW9XY9lxfuaIcpBjZkuH7c42Q+nKiJM07htLRTjRWB/c9lrmsae7k+jizp OK14o7/I8Z/qvHseC914r8ckbR+nkRrkSsUJDFpEZSULfuZD5uhrrVR0OmTuNfa0eT5b/ar3gcWN czO/1WOBL40aStIX7lVQAaruNwda680fHz+P5bT109DPx3+0PuXMxUnxIsdXdzHHiCRfWNurFRuA C31uRWu4jyV+NzWUtfyHN/2p974uDJmFYmx1UyKPVUM6L1KL3qrKjVviLpTB5v8A9f8AcAwvrjjO cUFlMoAsCoufwrTvU4fjW4y04MkWJyEvqelE8norvkCgnaL2ubUd6rcmPBzninoug+bhcrgzPi50 EmLkJb1IJkKOLi4upFxoaqaM3xKri2j9w/8Ar/IxYMPJiItiZhaOKVb2LL+ofMdK02kV4GlL/q9j M/tjkAEWTEkIyCBDdTZixIFja2tZ5o6dqyiU1Oxmy/ak0E4hngfGnx2KyxklGBv0YCxqSmjos9se ktM6ODwaJjZGRE8ESYgD5RZg0yRnT1Nou5Qd9t6xKXQ9FK3yKZmDtSexPbMZE+V7gwZXnT1cSSCJ pkk06E/qRutty1l5Ueqvx9v/AG/Yz53A+3sTChfjMmaabUzYuUn0y3GpAfRR95+dY/IRp/FvpL9S 48x7U4+SCaPi8STGkS2dhcjMkrK9v1QTRepIv21h+R6Hqp8dVdF+pOE/3RHt15o+HycaSF2LxxDD 9R1Un9Hqf2mkt03GsPNZ9D04vFVNNDNy3u/3Hy2avIth5YyEQpBLGwwUCH9SAJtYqT2JNc+7b2Ov CsnPaTm8lTv9DGDG7CRpMl++t3LAffWJZtNRsLNgyzf/APZyORkXAG0MI1Fhbot/zrSRHcSLi+Ng O5IAzf1P52+9rmtqpxtlRqRiBZLIDqQNK1wOVs8BIiUf3SDfuTatqrPPbOVHMw0uFFyPDWtrGzk8 5V/qSeqpQd9RXRYzlbyDwUj3kY9Tc6de9fUg2C/cgfLQa1CALi3RhWgQOBpc/fQQEG5/jesgIfw1 +FxQB7dD8T1H4GhgcObaW+/+BqiBrtbS5Pw1qEAGcdL38LWoRjLKLdP4Ugy0Xw5DIfKSPjqKw6nn yY0zr4HP5UDdVfxB1vXK2NPc8lsEaqUegxvd0cse2WCIG/TUA/PU15MnirodaeRko4eprDe3cwF8 vj4Jt3VgFJH32bQV5bYLLZnuxecm99S+H2N7Jz0JQyYT38v07so6adbiuDd1ue+nkt9S0ewBApXE 9w8hHEQAAxV0sOxGlc+8+qPXW7fUB/26518Z3j9xYDdvSycYeo9tRqga9q6VzKJ/5Ncn6IwZntH3 pj7HWfj8jzMwbdJEfNoTZelx1p+QvcNz0Mv/AKr75JT0OMjyFUXQY2Xkxldeq+dLC/hW1n9yca+h 3I8//eKJhjvxM+TL6SopbKMjxx6jcu59L/1Nc1e7PX+DSa9DljJ/3KwozBjcVn40RYlo45oyJL/q vfcWvc9zU7/uZrjpWYQV5T/cXDhnZOFyYFzwq5Lo8YklCHy62LJb/Jaq8ye7M48FKttSuW4OSzve mdkPmZ/BZOTkyAGSWSdC7aALcltTar+R7o45PBxXfJqWZBynuVOMXB/0edsBZHkjhfIXYjyavtuR 1Otqd+ep1/FxuvFrQsj5f3n/AKP/AKOmAx4ssdmFNl703Fr+TzFr36Wqd9+v8HTtU246FmRD7+yP UabExIZ4wof15C81h5RdbMTYVl5vdmbYMbc8VJfB7T96zSeucqCKNRY5GND+09vUYLbXrXN5fqdq 1VdkkGb2bkq8qcj7klEkR80Ue0H/ALSCyt99TuPojXJmGT237bDn1JsrMH/9str36/o21U7kdiLx /t6AbYeOiv4uvqHTxLlqvGz3Zl3Res4VQIoljUCw2KFFvsFaWMxbOkQyTtclwvxNdFQ428pCFhu8 8gI+ddFjPPfzEJJmYaC6m5H/AB8a2sTPPbyzK3KpbQCx+J0rosJwfksobO3dToetutdFjRxeazMx nuSB+en51tVMO7EMth/OtQTkwJMBIvzGv21eJqrZ5aV7O4v+49/j8q9R9OBNxPQflQgN2vSxPUdP 8KAIJsSNPl0oCFh0tcnuP8DQDbjbXXwuDahBi/2eBF6GYCHPiL9/+VCQEvpqdPEaGggAcf1aduvW rIgJe50N/wA/xoTiRXt00+etCNDrOynr9ulRmXjTL0zHU6/jp+V6w6nF4UboOTcWJJsNel1rnap5 7eOdbC5gofLIUv8ApCsQB9nSvPfEmYV70/Q9Hie4cuOxQh0I6Ei5t1OleXJ4qPTi+TSeuh1Y+eLx 3BOp1X+deR+M0fSx/IUfUpnzcl93pk66m3TxFj0qLDB6K+VViye4vcseMIYsgiK/S9ifnbr9tdVQ v5CM/wD7B7kWWSWbIWQyLtO9enha1VY0T8hDQe5udhN5mimsAsZkB8p+HpsvX4iixL0D8hGnF95c vjsPqIMHLc32PkI2/wAbeVo7/dTtV9B+SpJD735+PMeZRh7mXa0QgT09p1ttI0+d6nZXojX5FTW/ v/nTHGiYeJGF/UEjAL638xJJ7VO2i/kIz5XvLmsiMRNi4saIbxgIbqb3NrN0NR40y/kIyH3L7hDb 0yhEet0Vf4g1VjS6GX5KMuRyHKTs0k2dKS+hO8gH4aECtKhh+SjCZUuTI53X13E3raxM4W86q6lb 5qITZN3gbG9dFgk81/kVOhXJygbTatjpb9N/v1rosKPPbzrPYoflWjuqnbfXqfyNa7SOX5F2Zm5O Ytdhc+II/KtKqRHZvqVtmOxJ1HyBN60jKFExPQH59/wrSQdgGV7akVUictSp5x/jWuJpSxGn06XH jekGlQqbJA/lpetQdq4iLkkyoFIGovca2v8AZSDtXEcKZ3Ej3JPmPh412PVBXfdfT8qAm7XUWH2G oAhvl8KpBtw7j7RagG3juDbt4UkzAC1iev8Ax8qCBg7W638BcfwNCQFWcC4uPE7hb86BoPrXv5nU 9wCGBoIBuY/tuPHvQA3gaXI+amkiAh7d/vFUkBSQkdLj7DQNDJIFJYEfbofwrLI6yaIc14yCAGB1 Gp/KstI43wJnQg5uZAARp3AINYdDyX8JM3RcyrG6ko/j3+6uboeZ+M0dCPlsn9rlh93+FYeNHKGu sEPLPZQSBbpYafhU7aNJ39StstmFhLYdSL2qqiLzv7lTOzJYuSB4nrV4l7lgAXAG8sO1yacQ8lhx JMjXDeY9/l8tKnBFWa25BkzqujstzfymwvR0RVmt6gbLybhjI1xprfpTtr0NLNb1A2S7fqJI731/ KrwRjnb1KzIetzaqqocmVNK2oBt8LUaKkLd2FtxNRI1ougpW2jEadjWlUvIX1Qq2JN+w3H+NIgsN k9aIDpr9n8asDiypsqNTewHbUWqwaWNsDZfxUH53rUGliKHzAbndu8bXpB3rhZS2UDru+XQVYOyw lZmZh3+ZW/3kUg61xpChzbQAfLd/jSToqlkcrCRdQSCNLjx8CBUNKpy5CDK5v+49+mtdCiEr4gH5 /wAqhAjb3IA7Hr+FAG6+IPyOv5UBL662+NUgQV1tYfEUAwLAaEEfLT8qpCXGpJAJ+Fx+VAQgdTtI PcD/AJVkhL+BFz161oB3DptBPfUg/hQQTcoGhb5FtKAO43/V99v8KEglze/5EE0A3qMf3a9wV71S QEOeu1bnrtJH4VkQTdc6gk/f/G9BAwlI0BI+Vx+IJqQR1TLEzMlG3I17fHt8tazBzthqzTFyrqAG ADX01t+dRVRwt4yZenKNbzHae/WrwOdvHNC8o20hhZCLXA61HU5Px/3IMuN/MrbRWYHaaLkyXIsx 0PQm350SObxroMck7bqwdewpBO2J6+0bjoT26Ug1wkjTMRdTbXTdY/lSAqFUkrINzKAL+NIN1rIP qowOoBHxpBe2yl82UdFvbt1qG1iQj5bNtYrfv5WBFvka1EmligolzPmB3sKsHSuIq+ssDchzewBv USOna/QHrkm4B16+mxH4GtQbWMQzNoC17dnXt8xah1VAGQW1uOxt+HenI1xAJCQPOLnrcA/nUk0q k1v0U+NiQaSWBgfh08b9/iLUKPDJ/cS4JBYdDcdfjegObKwMr3BB3H861IgW7Afq08DUAbnwqySA k26rSQTd8SPhf+dJEBLadft/5UkkEDG9hcX62NWRBLkHUEkdiNaAO9b322Pe9zSRBNfAgfCgJuv0 NjQkE3eP3nU0EB3C+pP50kJE3A9dvyt+dqCAjaNbhT22n/g1QTdfrtb/APE0EB3A/q1HgSLfnUkQ C56dh2vr9mlJBNwBG4bW+djUA28+JsexsTVkkEElu/2EkfmaSOIRKwP6iPEgkCpJl1RauZIOjn7x +dWDm8K9Bvqmb9YZlHYW/hapCJ2vQYZo1Bbbu7MpFqnFEeEgyZV6OLDwNvuBqcGHjTCcuW4JZgb6 WNOLJ2kLJnSNYMy/DcCDTiWuFIRsiQ/EfBr/AJ04m1jQjTkd2H30gqoIZN1rm+vexpBtVgBdu/yP aklVUD1Br5j9ov8AkanI1xGDeIXX5iklgYN4H5AN/CggNyL9Qfx/hQ0Deb66n7DQELLaxA+RFvyq AgZRrqP+k6fjQFkJJkTa19R1+fSgMErgyOACdTpf41ZLAvQ97/OqQl110Py61noCX8Lj51oBLDob kj40BLnv+I1oA3+/t1v+NQhN3wHw1saCA3cjUG32HT8Ko0ICO1x8Qf8Aj86Alyb3N/sufxoQm42/ j/hQpNx6kAgdxehICHHb7j0+80kNEuP+k9iDehYIGbuQflVJAdxI0FvnpQQQXH7CT/UpoUIksCLn XWzAfmaEgFzbUL8dNaCCa9LAfA3P4GgCWA/Utj8T/ChICLEX2k0EC3jOpBF/CpoIH3WsoZgOoW5P 4EVqSQAyEHUMB8KSOJPUXUbjY9rA/wAaSVVIXfpcH4XP5GpyJxFZgBqCtvhp+FSTSRA47EfL/nSS 8Qbr9bHw7GoWCXGltwPYg0KHzX63P+YfxrJEhla3gPttV5CBtxPUAg69jQQQG4IsD9tCkNr3IIPx sagDf4H7NKAgYddxB7XFBA8TAyKbg+Ya6eP2UBlkEfqP5mPmN7DT86AW0d9Ga3/T/jWgS0N9GNvi v8jWAGyW0L/YD/OtgFl7M/2qP50AQI7fqP2KP53oCER31ZvsX+ZoCWitox+0f40BCIP3MSfgLD8z QEtF/Ufu/maAlof6tPiP5mhAgRdi1/iP8aAFot2jNf4qP50AwCd2I8PL/M1rUEIjt+o/cLfgbVAA BL6sbfBR/A3oAkRdmN++0fnc0BLRX8reb5H+dANaH9xYn5WH5mhAWitqxt20/LWgCRDbQn46a/nQ oIwn7Gkv8QLfnRewZCIr6s9/go/nQgWH+Y7f+kX/ADq6jQFoL6s1+9gf4moUihN3laTr/SPx1oQN l/qP/wAR/A01Ato7aM32qP4mslDZdx2M9++1f8aAlk26sb/9Iv8AnQpLR92N/io/nUYARF3b/wDH +RqAgEOli3/aD/OhR1Ed9Gf43UW/E0BLQ7tGe/iAP50A5CW1Zv8AuUX/AP2vVILZL6MwPfyj+dQo QF/azX+C/wCNAMAv7ibfL/GrqBoxH6qeY9R1VfHvrUB//9k= --b1_b6861054102b9815a3e331ffe118008b--