Date: Wed, 25 May 2022 23:41:51 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Pinasimpleng Panuntunan ng Diborsiyo sa Islam (part 1 of 2) Message-ID: X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 18.205.176.39 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_b82363490465273931e69e4a48fee518" --b1_b82363490465273931e69e4a48fee518 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_b82363490465273931e69e4a48fee518" --b2_b82363490465273931e69e4a48fee518 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 8 :: Lesson 23 Pinasimpleng Panuntunan ng Diborsiyo sa Islam (part 1 of 2) Deskripsyon: Ang mga uri at pamamaraan ng diborsiyo ay isang detalyadong paksa sa mga Muslim na dalubhasa sa batas, ngunit ang dalawang bahagi ng aralin na ito ay naglalayong ipaliwanag ang mga pangunahing alituntunin ng diborsyo sa Islam kalakip ng kaunting teknikal na wika. Ni Imam Kamil Mufti (© 2015 IslamReligion.com) Nai-publish sa 18 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 43 - Nag-email: 0 - Nakakita: 3457 (daily average: 2) Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Ang Kasal Mga Layunin · Upang maunawaan ang makatwirang paliwanag ng Quran sa pagpapahintulot sa diborsyo. · Upang mapagtanto na ang diborsiyo ay ang huling paraan, hindi ang unang hakbang sa paglutas sa alitan ng mag-asawa. · Upang maintindihan ang obligado, inirekomenda, pinahintulutan, hindi sinang-ayunan at ipinagbabawal na mga uri ng diborsyo. · Upang malaman ang tungkol sa 'iddah' o mga uri ng 'panahon ng paghihintay'. Mga Terminolohiyang Arabik · Iddah - panahon ng paghihintay. · Sunnah-Ang salitang Sunnah ay may ilang mga kahulugan depende sa larangan ng pag-aaral gayunpaman, ang karaniwang tinatanggap na kahulugan nito, kahit na anong iniulat nasinabi, ginawa, o inaprubahanng Propeta. Ang kasal sa Islam ay isang taimtim na panata, isang biyayang ibinigay ng Diyos, at isang paraan na pagpapakita ng pagmamahal at habag. Pinahintulutan ng Islam ang diborsiyo dahil sa mga likas na kakulangan at kahinaan sa katangian ng tao. Bagamat ang pagpapatuloy ng buhay may-asawa ay ipinagwawalang-bahala, hindi nito binabalewala ang iba pang posibilidad. Ang puso’t isipan ng mga tao ay nagbabago sa paglipas ng panahon dahil sa iba't ibang mga kadahilanan. Ang tahasang pagbabawal nito ay nangangahulugan na tayo ay naninirahan sa isang "perpektong" mundo na walang mga kakulangan. Ang pagbabawal na ito ay hindi tumutugma sa ideolohiyang itinuturo ng Islam na nagdidikta lamang ng kung ano ang kayang makamit ng tao. Ang pagbabago ay maaaring hindi maiwasan at humantong sa pagiging malayo sa isat-isa kaya matatalo ang layunin ng pag-aasawa. Ang Quran ay tumutukoy sa mga batayan ng diborsyo sa kontekstong ito. Kung hindi magawa ng mag-asawa ang mga limitasyon na itinakda ni Allah o hindi magawang ipatupad ang Kanyang mga batas para sa buhay mag-asawa ay maaaring ikonsidera ang diborsyo. Ang diborsyo ay karaniwang pinipili kapag naging imposible ang pananatili sa buhay may-asawa at maliit lamang ang posibilidad na magkasundo ang mag-asawa. Sa kaganapan na may hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng mga mag-asawa, ang Quran ay may ilang mga paunang hakbang tulad ng pagpapayo sa isang maayos na paraan upang malutas ito at masuportahan ang kanilang buhay mag-asawa. Kung magkulang o mabigo ang mga paunang hakbang na ito, dapat magsumikap ang mag-asawa nang malutas ang hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng arbitrasyon: “At kung kayo ay nangangamba na may hidwaan sa pagitan nilang (mag-asawa), kayo ay magtalaga ng (dalawang) tagapamagitan; isa mula sa pamilya (ng lalaki) at ang isa ay mula sa pamilya (ng babae); kung ninanais nila na ituwid ang mga bagay-bagay (o pangyayari), ang Allah ang magbibigay kaganapan ng kanilang pakikipagkasundo; sapagkat ang Allah ang may ganap na kaalaman at nakakatalos ng lahat ng bagay.” (Quran 4:35) Kapag ang lahat ng pagsisikap tungo sa pagkakasundo ng mag-asawa ay nabigo at walang pag-asa na sila ay magkasundong muli, kung gayon, sa ganitong pangyayari ang asawang lalaki ay maaaring gamitin ang kanyang karapatan sa diborsyo bilang huling instrumento. Ang diborsiyo ay tinukoy bilang 'pagbuwag ng kasal' at ito ay binanggit sa Quran at Sunnah. Dahil ang kasal ay isang kontrata, ang diborsiyo ay ikinokonsidera bilang pagbuwag sa kontratang ito at ito ay base sa ilang mga kondisyon. Mga Kategorya ng Diborsyo ayon sa Limang mga Paghuhukom 1. Sapilitan Ang diborsiyo ay nagiging sapilitan kung may matinding kapahamakan na kadalasan ay sa bahagi ng asawang babae. 2. Hindi Sinang-ayunan Ang diborsiyo na walang makatwirang basehan ay inaayawan. Hindi pinahihintulutan ang isang lalaki na hiwalayan ang kanyang asawa ng walang mabuting dahilan sapagkat ito ay nagdudulot ng pinsala, matinding pagkapagod, at sakit sa damdamin na ipinagbabawal. 3. Pinahihintulutan Ang diborsiyo ay pinahihintulutan kung bigong mapagtanto ng mag-asawa ang mga layunin ng kanilang pagsasama. 4. Inirekomenda Ang isang asawang lalaki ay pinapayuhan na magpahayag ng diborsiyo kung ang kanyang asawa ay hindi sumusunod sa kanyang pangunahing tungkulin sa relihiyon, sa mga kaso ng kapabayaan sa mga karapatan ni Allah, o sa mga kaso ng pagtataksil. 5. Ipinagbabawal Sa pamamagitan ng scholarly consensus o ang pagresolba sa pamamagitan ng kasunduan, ipinagbabawal ang diborsiyo sa panahon na may buwanang dalaw ang isang babae, o sa pagitan ng panahon kung kelan sila ay nasiyahan sa pakikipagtalik. Ang lahat ng mga aspeto na may kaugnayan sa diborsiyo - tiyempo, pangunahing mga hakbang, at mga kahihinatnan - ay mga check point na nagpapataw ng mga limitasyon sa diborsyo. Maraming mga kundisyon ang dapat matugunan muna bago ang diborsiyo ay maaaring "ipahayag" [1] ng asawa (lalaki): a) Nararapat na ang asawang lalaki ay matino, may kamalayan, alerto, at malaya sa labis na galit. Kung siya ay nasa ilalim ng impluwensya ng espirito ng alak, ang kanyang diborsyo ay hindi wasto ayon sa ilang mga dalubhasa sa batas. b) Dapat siya ay hindi makinig sa pamimilit mula sa ibang tao. Kung siya ay nagpahiwatig ng diborsiyo na labag sa kanyang kalooban, i.e. may matinding pasanin o presyon, ang kanyang pahayag ay walang bisa. c) Dapat magkaroon ng isang malinaw na intensyon sa kanyang bahagi upang wakasan ang kasal. d)Ang diborsiyo ay dapat ibigay sa panahon ng kadalisayan. Ang kontrata ng pag-aasawa ay hindi maaaring kanselahin anumang oras sa di-makatwirang kagustuhan ng asawang lalaki. Nakasaad sa Quran na, "Kung hihiwalayan niyo ang inyong mga asawa ay hiwalayan ninyo sila sa itinakdang panahon.” (Quran 65:1) Ang mga ‘itinakdang panahon' na tinutukoy sa taludtod ay nangangahulugang ang panahon ng kadalisayan kung saan walang nangyaring pagtatalik. Ang benepisyo ng pagtakda ng oras ay ang pananatili ng posibilidad ng pagkakasundo, paglamig ng init ng ulo, at ang pagbalik sa normal na daloy ng buhay ng mag-asawa sa panahong ito. Iddah or ‘Panahon ng Paghihintay’ Ang konsepto ng 'panahon ng paghihintay' ay magiging mas malinaw sa ikalawang aralin. Sa ngayon, mangyaring unawain ang iba't ibang uri ng iddah. 1. Ang isang babaeng nakararanas na datnan ng buwanang dalaw, ang ipinag-uutos na panahon ng paghihintay ay tatlong siklo: ‘Ang mga nahiwalay (nadiborsyong) babae ay maghihintay (tungkol sa kanilang pagsasama) ng tatlong buwanang dalaw (pagreregla).’ (Quran 2:228) 2.Ang mga kababaihan lagpas na sa edad ng buwanang dalaw ay maghihintay ng tatlong buwan: ‘Ang mga kababaihan na hiniwalayan na hindi na sila dinaratnan ng buwanang-dalaw (o regla) dahil sa kanilang katandaan, at nagdadalawang-isip kayo kung ano ang nararapat sa kanila, ang kanilang itinakdang panahon ay tatlong buwan; at para sa mga minor de idad na ay tatlong buwan din ang itinakdang panahon para sa kanila. ’ (Quran 65:4) 3.Sa kaso ng mga buntis na kababaihan, ang 'panahon ng paghihintay' ay hanggang sa pagluwal ng kanyang sanggol: ‘At para naman sa mga kababaihan na nasa kalagayan ng pagdadalang-tao, ang kanilang itinakdang panahon ay ang pagkatapos na ng pagluluwal sa kanilang sanggol.’ (Quran 65:4) Talababa: [1] Higit pang mga detalye tungkol dito ay nasa pangalawang bahagi Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/285/pinasimpleng-panuntunan-ng-diborsiyo-sa-islam-part-1/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_b82363490465273931e69e4a48fee518 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Pinasimpleng Panuntunan ng Diborsiyo sa Islam (part 1 of 2)

Deskripsyon: Ang mga uri at pamamaraan ng diborsiyo ay isang detalyadong paksa sa mga Muslim na dalubhasa sa batas, ngunit ang dalawang bahagi ng aralin na ito ay naglalayong ipaliwanag ang mga pangunahing alituntunin ng diborsyo sa Islam kalakip ng kaunting teknikal na wika.

Ni Imam Kamil Mufti (© 2015 IslamReligion.com)

Nai-publish sa 18 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 43 - Nag-email: 0 - Nakakita: 3457 (daily average: 2)

Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Ang Kasal


Mga Layunin

·       Upang maunawaan ang makatwirang paliwanag ng Quran sa pagpapahintulot sa diborsyo.

·      Upang mapagtanto na ang diborsiyo ay ang huling paraan, hindi ang unang hakbang sa paglutas sa alitan ng mag-asawa.

·       Upang maintindihan ang obligado, inirekomenda, pinahintulutan, hindi sinang-ayunan at ipinagbabawal na mga uri ng diborsyo.

·       Upang malaman ang tungkol sa 'iddah' o mga uri ng 'panahon ng paghihintay'.

Mga Terminolohiyang Arabik

·       Iddah - panahon ng paghihintay.

·       Sunnah - Ang salitang Sunnah ay may ilang mga kahulugan depende sa larangan  ng pag-aaral gayunpaman, ang karaniwang tinatanggap na kahulugan nito, kahit na anong iniulat na sinabi, ginawa, o inaprubahan ng Propeta.

SimplifiedRulesIslamicDivorce1.jpgAng kasal sa Islam ay isang taimtim na panata, isang biyayang ibinigay ng Diyos, at isang paraan na pagpapakita ng pagmamahal at habag.

Pinahintulutan ng Islam ang diborsiyo dahil sa mga likas na kakulangan at kahinaan sa katangian ng tao. Bagamat  ang pagpapatuloy ng buhay may-asawa ay ipinagwawalang-bahala, hindi nito binabalewala ang iba pang posibilidad. Ang puso’t isipan ng mga tao ay nagbabago sa paglipas ng panahon dahil sa iba't ibang mga kadahilanan. Ang tahasang pagbabawal nito ay nangangahulugan na tayo ay naninirahan sa isang "perpektong" mundo na walang mga kakulangan. Ang  pagbabawal na ito ay hindi tumutugma sa ideolohiyang itinuturo ng Islam na nagdidikta lamang ng kung ano ang kayang makamit ng tao. Ang pagbabago ay maaaring hindi maiwasan at humantong sa pagiging malayo sa isat-isa kaya matatalo ang layunin ng pag-aasawa. Ang Quran ay tumutukoy sa mga batayan ng diborsyo sa kontekstong ito. Kung hindi magawa ng mag-asawa ang mga limitasyon na itinakda ni Allah o hindi magawang ipatupad ang Kanyang mga batas para sa buhay mag-asawa ay maaaring ikonsidera ang diborsyo. Ang diborsyo ay karaniwang pinipili kapag naging imposible ang pananatili sa buhay may-asawa at maliit lamang ang posibilidad na magkasundo ang mag-asawa.

Sa kaganapan na may hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng mga mag-asawa, ang Quran ay may ilang mga paunang hakbang tulad ng pagpapayo sa isang maayos na paraan upang malutas ito at masuportahan ang kanilang buhay mag-asawa. Kung magkulang o mabigo ang mga paunang hakbang na ito, dapat magsumikap ang mag-asawa nang malutas ang hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng arbitrasyon:

“At kung kayo ay nangangamba na may hidwaan  sa pagitan nilang (mag-asawa), kayo ay magtalaga ng (dalawang) tagapamagitan; isa mula sa pamilya (ng lalaki) at ang isa ay mula sa pamilya (ng babae); kung ninanais nila na ituwid ang mga bagay-bagay (o pangyayari), ang Allah ang magbibigay kaganapan ng kanilang pakikipagkasundo; sapagkat ang Allah ang may ganap na kaalaman at nakakatalos ng lahat ng bagay.” (Quran 4:35)

Kapag ang lahat ng pagsisikap tungo sa pagkakasundo ng mag-asawa ay nabigo at walang pag-asa na sila ay magkasundong muli, kung gayon, sa ganitong pangyayari ang asawang lalaki ay maaaring gamitin ang kanyang karapatan sa diborsyo bilang huling instrumento.

Ang diborsiyo ay tinukoy bilang 'pagbuwag ng kasal' at ito ay binanggit sa Quran at Sunnah. Dahil ang kasal ay isang kontrata, ang diborsiyo ay ikinokonsidera bilang pagbuwag sa kontratang ito at ito ay base sa ilang mga kondisyon.

Mga Kategorya ng Diborsyo ayon sa Limang mga Paghuhukom

1. Sapilitan

Ang diborsiyo ay nagiging sapilitan kung may matinding kapahamakan na kadalasan ay sa bahagi ng asawang babae.

2. Hindi Sinang-ayunan

    Ang diborsiyo na walang makatwirang basehan ay inaayawan. Hindi pinahihintulutan ang isang lalaki na hiwalayan ang kanyang asawa ng walang mabuting dahilan sapagkat ito ay nagdudulot ng pinsala, matinding pagkapagod, at sakit sa damdamin na ipinagbabawal.

3. Pinahihintulutan

Ang diborsiyo ay pinahihintulutan kung bigong mapagtanto ng mag-asawa ang mga layunin ng kanilang pagsasama.

4. Inirekomenda

Ang isang asawang lalaki ay pinapayuhan na magpahayag ng diborsiyo kung ang kanyang asawa ay hindi sumusunod sa kanyang pangunahing tungkulin sa relihiyon, sa mga kaso ng kapabayaan sa mga karapatan ni Allah, o sa mga kaso ng pagtataksil.

5. Ipinagbabawal

Sa pamamagitan ng scholarly consensus o ang pagresolba sa pamamagitan ng kasunduan, ipinagbabawal ang diborsiyo sa panahon na may buwanang dalaw ang isang babae, o sa  pagitan ng panahon  kung kelan  sila ay nasiyahan sa pakikipagtalik.

Ang lahat ng mga aspeto na may kaugnayan sa diborsiyo - tiyempo, pangunahing mga hakbang, at mga kahihinatnan - ay mga check point na nagpapataw ng mga limitasyon sa diborsyo. Maraming mga kundisyon ang dapat matugunan muna bago ang diborsiyo ay maaaring "ipahayag" [1] ng asawa (lalaki):

a)    Nararapat na ang asawang lalaki ay matino, may kamalayan, alerto, at malaya sa labis na galit. Kung siya ay nasa ilalim ng impluwensya ng espirito ng alak, ang kanyang diborsyo ay hindi wasto ayon sa ilang mga dalubhasa sa batas. 

b)    Dapat siya ay hindi makinig sa pamimilit mula sa ibang tao. Kung siya ay nagpahiwatig ng diborsiyo na labag sa kanyang kalooban, i.e. may matinding pasanin o presyon, ang kanyang pahayag ay walang bisa.

c)     Dapat magkaroon ng isang malinaw na intensyon sa kanyang bahagi upang wakasan ang kasal.

d)  Ang diborsiyo ay dapat ibigay sa panahon ng kadalisayan. Ang kontrata ng pag-aasawa ay hindi maaaring kanselahin anumang oras sa di-makatwirang kagustuhan ng asawang lalaki. Nakasaad sa Quran na,  "Kung hihiwalayan niyo ang inyong mga asawa ay hiwalayan ninyo sila sa itinakdang panahon.” (Quran 65:1) Ang mga ‘itinakdang panahon' na tinutukoy sa taludtod ay nangangahulugang ang panahon ng kadalisayan kung saan walang nangyaring pagtatalik. Ang benepisyo ng pagtakda ng oras ay ang pananatili ng posibilidad ng pagkakasundo, paglamig ng init ng ulo, at ang pagbalik sa normal na daloy ng buhay ng mag-asawa sa panahong ito.

Iddah or ‘Panahon ng Paghihintay’

Ang konsepto ng 'panahon ng paghihintay' ay magiging mas malinaw sa ikalawang aralin. Sa ngayon, mangyaring unawain ang iba't ibang uri ng iddah.

1. Ang isang babaeng nakararanas na datnan ng buwanang dalaw, ang ipinag-uutos na panahon ng paghihintay ay tatlong siklo:

‘Ang mga nahiwalay (nadiborsyong) babae ay maghihintay (tungkol sa kanilang pagsasama) ng tatlong buwanang dalaw (pagreregla).’ (Quran 2:228)

2. Ang mga kababaihan  lagpas na sa edad ng buwanang dalaw ay maghihintay ng tatlong buwan:

‘Ang mga kababaihan na hiniwalayan na hindi na sila dinaratnan ng buwanang-dalaw (o regla) dahil sa kanilang katandaan, at nagdadalawang-isip kayo kung ano ang nararapat sa kanila, ang kanilang itinakdang panahon ay tatlong buwan; at para  sa mga minor de idad na ay tatlong buwan din ang itinakdang panahon para sa kanila. ’ (Quran 65:4)

3. Sa kaso ng mga buntis na kababaihan, ang 'panahon ng paghihintay' ay hanggang sa pagluwal ng kanyang sanggol:

‘At para naman sa mga kababaihan na nasa kalagayan ng pagdadalang-tao, ang kanilang itinakdang panahon ay ang pagkatapos na ng pagluluwal sa kanilang sanggol.’ (Quran 65:4)Talababa:

[1] Higit pang mga detalye tungkol dito ay nasa pangalawang bahagi 

--b2_b82363490465273931e69e4a48fee518-- --b1_b82363490465273931e69e4a48fee518 Content-Type: image/jpeg; name="Simplified_Rules_of_Islamic_Divorce_(part_1_of_2)._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Simplified_Rules_of_Islamic_Divorce_(part_1_of_2)._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCADDAP8DASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwB5AU0h QGnkDJpGz2r3bnjco3AXuR+NV53kQZDkirBQsOTzSiNR15o5hchnsLhwTuOO1Q/YbuduSwX3NbPH YCjmnzhyIzY9KAH7yQn2qylpFH0BqwRSYNHMPlGbAOlJg+tSEcUbaXMLlIiD60YPrUuymkoOrqPx ouHIRkH1NNINIby1AJEu4DqVBOKYdSsMfLcox9O9Vr2FyoeQfU03B9TTBqNof4yPwqZXjk+46knt nmndoXKiMg+tNINTlD6U3b7UuYfKQkGmnPvUzADqQPxqJ2iA+aWMf8CFVcXKRkn1phz6mnedas2F uIyfZqftU9CDnnincOUh5PejafU1KQEGSQB71BJcRI+0uvT1ouHIG0nuaXyz6mqF3ekgi2YBh3FZ 7Xt7kgzH6Crs2NU7m8UPqfzpjEL1YD6msry9QdQUMjjHZxUsNrdNnzVYFucmj5hyFhrqFP4mPf5Q TUJvwz7Uhlb3IxUi2sqvyTjoc1JJthUM+ACcZNK6FyEC3E79IWH1NPX7QcZVQfY090ZmAy6rj+Hp VCa4BmRYkk2Jkdepp3uONO+x2h6mjBxnFRmeEdZQfT3p6tlsgnH0rhudPKOAz2pdtVbq6u7f5orY Sr7A5qmuuyRTBZrclO5XIIP41STexLVjX20nyg4JGT71Sj120k6h1ycYIGQfwpl5qNnJF+7uOfbg /mRxRaV7BZF2S4hizvf7o5A5qpPrun26nLOXA4Tbgn8656b7JuMioxdvWTOf0qAuwAAPAOcHmt1T XUhs2n8Ssyb47NQv+2+eary+I7sn93DCo9ME/jWWVRucEMevpSmJcDBJPqTWihFdCdSeTV9RlJJu MewUCq7XE78tO+fbipI7YyEBSMk4+bjmpJ9OktsF2QhuhVgc1V4rQVrlMF8ECRwD1560mwg5zg1N 5R3FcEn0AzTvKAIDgrnuadwsV2Bc5ZufUcU7Dfe+0MHHTk5qcwwiPd543dlCn+dR4jB70XHYkGpX 2zYJ3PGMmmyX19JH5bykgd8c/nSApuztLD3oJXOQuB6Zo0HYg2sx+d2xSGJAeMn3NTYzRtPrRcdh pCFQo4HXJ65qXzQgURvIMcEgYpuz14pcewNJsOUc17MQVEkhQjGHOaYJVbhlIHqDyaCM9gKUCkVy iRlFbPv3XJq5HfRKwzaxyj/c2k1TxzShyuQCAD1FJ2Y+U1RfWixB0t3jwcBdozTJ9TCyBI1j2kcs z9PyrMeYFcEcelRrIEYMEDY7N0NTyofKbP262UKfOVifvYzxVZ5rW7lVJ1+XoH3/ANKzmlYsSAq5 7AVGSc57+1FhqBt/abW0Hko67VHPOTms+S7eQ7ECbAxIwMVVzu5YZJ70sfDjFNIpQsdrPqFtBkyX CRgdlwaqHxNYIOssh7fKBXPSafKjEMFznoDmrVvo0kjKXUle+xhkVz8kEtWP3mzTPiS0mAG2dOei kc1G+o2t0rxRJKCf78e4H60q+HrRVBYXGfqBT10/T4sqIZv+By4z+tRzU1sVyS6lB9OuZv8Aj2wF J+6gxTDodwqb5JEX/ezWr5VhaKJEgCYGcqSaji1cSTBGi8tD0ZmqlUl0FyRW5T/sSdVXdNCB9agu rIWiczwu5P8ACelbU80bjatxagHuz8isuaxsX3Ml8m8deSc/SqhUb3FKC6GdvYf3T+FWYb4RsH+x xu49TgflTYrQuTwSB34FSmFWYLGremSODWzkiOUJdShm66dFH/uMf60yOQTE7IFyOg64/CmtF5bY cL9Ac00EA5Xg+oNCt0FYc8kqk8keuRg1GGkdcHtTmcscsc01VO7gE/SncOUTbjrSAc1OUkbrnP0p 3koqkvLtIHQjr7UuYOUgPNJg+nFO3jHSk307jsNJxSbgKXIpMCi47Buz2pNx9KWgUXHyimRsYHAp u5s5zn2paQ0rj5QYlz0pfJfGTgUlJyKLjsJ5fHUUnlmnc0YY9qVxpEZWkxUm00YouUkR4p0eAwp2 B6ZpyfeGFApXCxcNyVJ2oEPqvGaP7RuQu1SBnuOtQnqaTrU2ROo5rq5b/l4lHsHNAnucYMzke5zT CMUfjijQNRwZtuDn86bjJ9fwpR7Fj9BSqkj52o7Y64WndByjChPYEUBCPaphBORkQyYPfaaeLO6Y Z8lsUuddwUH2K5J7nP407LNwTke9TGyuMZMLYFMCkdsUcyewONhme1OVlB5QN7E0FR6U3ZTuKxZi mcPlIIB35A/rUsl/cOpXZAF7j1/KqGyjbSaQ9UTpcgE+YgYHqATTHkt2YFINuD0LZqLFGKLIBxwx yAB9KTb64pM+9L+Ip3CwFKTYfWpUTcfulh7HmleHB+WNvxOaXMVysg2GlETEdR+dSFHUZKED3pvP pRzD5RvlkelHln1FLnHXNHXoGo5gsN2GgqfSnbWPRW/KnrbTOMhcD34pOSHysgwR2o59KsizkJxu UU7+z5P+esf61PtEPkfYqYPtRirYsMffmXH+yKkW0t1PO56TqIr2bKHTtUiSkMPu/lVwW9qpz5Z/ E0/zbeNwPLj/ACFL2g+QpbtrE4B+ozSFs9h+AoP3j9aMVVzOxJHOYsYjjbH95atRaguMSoqk/wB1 BiqNGKlpSKjJo0vt8CdGY+wpj6s2MRRH6sapLx1ANSAjqFAqOSKL52yYapLjAiAPqGNI2o3D+g9u agwMdKMcVSjHsTeXcGd3bcW59uKOSck5pfoKMHrVJk2G8+lByOoP5VIrkdc0u/noQKXMHKiHr2NP RAeqNT/MH90/nR5pHt+FHMylFDCi7sBQPqadGmWyGQ+xp28n0pM59KV2VyokMURGWjTPqKZsg+6c /gabR07mp1HZDjHbRDkMx9B3oguvKUgx7W9hwabkjuaNxo33DTdEn2iaTGYosd896VZQCd0aIO23 mofwoJHpSsFyfzV/uinCRQOABVTn6UEt60OI+Ytmam+bmquW9aNz+tLlHzFrzKb5nvVfLUmWPU0c ocxY8z3prEHuahyaMmiw+ZEmExyAaREhL/cqPJxSoTuFMV0IfvGjHNB+8aXFPmM7BijFOApcUuYd huKUClxS0+YVhKOaXFLSuFhKWjFLii4+USilxmlApcwWG4oxT8UYo5gsMxRin4pMUXHYbijFOxS4 ouKwzFGKfijFHMFhmKMU/FGKOYLDMUmKfijFFwsMxRtp1GKXMVYZtoxTqTFHMOw3FJin0lLmHYbi lUfMKKcg+YUcwWI0jlkn8tQqs2cbzgDHXNAbaPnZEPYE9fpUf2wBYiD5kpfcA7HAHTJ/T8q0rC2M 2oi1nNszqvyoE359Bn9ayc2ldiS6IorMmRnoR+VKZduMrwelPN0sZBNhZsN7KWyQp5/SqXmSSOcI oC8sVXgD1+lWpXBottIMZBFN3sRhVYt7DPFIsM0reTHGPNQfOmRke/0qaJ72xkcx2sirIuCyNkEH 3HUe1DmugrEYfhgxIYdsdKUtgDDckcjHSkcTMQzwSAuccxkc9uT1qdreWFGZ4UC7cksDlOcfnRzo ViBiVBLEgA4OaPMZ/mLZyOtXdJYTagA4UxlWLLjOcKTj9K6aHTtJlsxImmR4aLfudiDkjPr6VhUr 8js0aqKtozjmkaRizfePXtShW4+U/N09617rTrGFrZbW2nLM5Lu0nBUDPykjBI9O9YMd0PPYPM43 n5XIxjn9KqFVSWg+XmfmWonQB96F+cDnAFDYJBVCgqN7myU4AlypIZhICH9McdKr/bAeC7DAONox zWid9RSjZ2ZZGcEkd8UYOM9h1qoJ4w5D73j7jOCakhv5IQVRyFIG5SMhsc07voCUepZCAkgtggZp dmIw2ep5FVkuYgHYkluo4xipY3njl2uxtzjgyjHXpSbYWQ8Ak49aVlKsVLDIOODS7reMEXFwPM4w m1gPfJqaKSGJmt2BnQNubYo9OzZ4GOalyFYh28Z3g/jSYPvUl5d2UoX7PbNAc5YhicjtxTF8mVis TuMkBd5GR69KfM7XYrDehwevpSqGJyBkd+cVoywx3UiRPqIO9sufKwFI9PXj8zVPWI7bR0je1unu pZQfKHl7QvueT+VR7RPTqHLqRzxvDMyONpB6UQxtPKsSsAWOMmnTSXuo20msXNq0cbSKkjgfKWxj PtnFQRXH2cM6njsRj0xmqUm0Owm7P8VGeOv5Ukk0eR8qjjselMSVC65CgYyd54qrhYeSOmTSsCrF dwOPQ5qITIWGFTByMdhSi4+QsCoBI4x3pNjsPII70qE7hzSNcx7VBMkm5cliuNpPH400TxREY2n1 yP5UuYdjIuZ5Jp5HaYOZG3MQu3n6URyTK/7olCc/d4+tbUfhO9Ew8yKGVcDIS42dfcirUHhC9zsd o0kwT5rSqYwP7vHJY1g8TTXUFCRitMI7V98bxXJICjYNmMc/j0qCKRjt23WCnIXGfwrpH8Daosbz h7a4aNCQuT8uOnse9VL7T7cJaMLtCsqZyIVRhggE8dTz+lKNaD21BwZQkup7nc0+oxkrHtwyhcgn 7owOv+FPsi0u3/SVSOErmMMQ0gzk4+ldBe2VlpOjyXcF40xBUKqqF3jOCpJ5/wD1VzK36wupjt3V 9+SWnBBU9iMfrVRqKWyE42NcMlzC/wBlu45GlcuIJGO+PnAHpn2rSutEgTT4w9rOLgr94OTucAZJ HoSax7DUbaK4Yy/vd8bIdj7PLOfvdOSa6ODXrK01WwDoJkRZC008mRKCB19MYxWUm07ILGDFaXdj Mt1ZyPDMmRujx+PWobszXIWS91mbzCNwhYdc+nNWL/xHExujbwhRK2YWx8sfrx6+lVop8PBewCOa TmTyeP3ZAwOvX1xVe9e7DQitbyGGeM3l23kxOHIAZsH+hrVsIPD9zcZeeS5xuZopAUaMeqjv1/Gq ljfW6SpfSaXJExfDzhspuwT9w8fp9KvXF7BfeVdf2haLcQzJgx7UZR6nNRNvoNMg1Wy06doY9MiE USIczSBgzMT0PHXsKp3ekR2McRmkXdIPvoxZBnoSccfSt/XNRt7+GGxt5JZYi6maSJlVX5+7kkc5 rMktNRtbS4huYGgttpUjzS2TnI6ng/SnTqSshtXEttI+2WkUqBXTd5fyTAMzdeh9ulMn0mCB41kS dXkLBQzLjI9fyqoxsmUJI8yMwAXG0Ejt25+tKRb2xjlnkZoJGKMzQKxBxznI+lae/wBxud9xyWMb yAPPEFGBtLbm/TjmrN3DNbNcbpYxMr+XJFIuHx1BOfSodPNjp7G5urxkAH3YgPU4GBzVybU9L1Bw /wBhuL1iCokO4/hjND5mwjU5VoZEhllk/eSQylRnKnhvx9alS1muVG2CNQOWVWGfxpovpLC4mFrE YVlXmGVQQy5yM56jNL/wkGr3AFj/AKGPOYLn7Mqnn+VU3JbED2OIAsluN2xjlDu5HHPPFOe1jWwh ndyssynCAH5T6E+tbNxoN/qeg27WcCr5c+JEThmVhgFh1GCOh9a6PWtFupNCtGiiinuopC6wSOEb pjOPbHT3qFVejB6HnqQzSzBEZyc4GWPJrS1ONreSx08rceZbJiZVhU4cnJwSeetNWz13TL8TNFbx LLIpceYhHBH5VYu9QYeNJWS7Vkb7jiYFeh/rRObew4o6i3tri+8I3emIl1I00f7uM2gXcwORzn17 1wrafKjKDHIW3FXDLtww7V6v4fnnNoTc3EKjC4H2oEAhsnk+1eW3kmvm9upI9+0SOd+8ElQxxk98 AVFOT1RWnUrlES2JktTy2BKJCAnPcd6ZFHYqMXdzNE391Iwf1zUCRHUYp7+S6jGwjzdwLMxPcJxw PWrMNr9o3w2txBdNDks2Gww68CtnNLcSV9iNp7dZMQec6ceWZSFI9eBT3s7kIJjb5Rcbsup259QD kdasDSr57Nj5MMfbH2dgzgehPrSQadqOZJILWBQcl8rkDvg59Kj2sR8rRnyyymY7nWRgeW655qa0 tWupG8shSvJG0nH5Usmm6rdlikULRsxO6CPH4ZA/Sp7Nb/Tbg2gitSGXe0kkQfA6D5gMjn9abqr7 O4rO+p3F2sVnlrsXcfm8oOegPNZNzr+iaepc3U0rt8yROWw3pxj9azH1FlSNJ9e0yUREkCVpJcE9 evWqEtro93IoufEivhetvYOwA/H864YUr7/1+Bq5LodPb69p1zZyz3V+0EKIVVYJN+8nqCoGQBxk +9clc2GiTSu1vqpBJyFQF8ewq9FJoVrpstquuX8lvId22GxQFz/vMeKbea79otFt9Nv9Um8s5mju Io0VV6Agpyee1XGHK7xf9fcJyvbQzLiwsVZd090Y9mRI2ApP49DmnPbaNJbSSRLOkq8ALIjJx3zn NLHcRW2nSbdOinkMu2SSVN7Lnp16GptNtb+8KMtpHH5K+UvmxPzjkZKg9+K05mluLl8iEWmmSyAR SNGgbZKr4cINv3sj3pLuaRtTF19qgv0hjXbvAX5Bj5ceo6Z6mpnttVtHRre3sGMhYDy3JAIBJJBx j6msryNTunDXBZkzllZioI649quLT1bJcX0R0OqapDeWEU9udHs5YQHKpLIZB/s7SuDWdaagbO7C XcokiI8weQiyEMRkdeAfX0qhdWccjL9ltJYGAw4aXzNx9uBgUqabdLH50iyoh5VicBh7VS5LWuK0 m9je1e5tb2zF8tkbhJGAzc3ARsgYOESspbm5gsf3Zgihk3eXDHGsjLz/ABsVyB75qsNPuLlgscjy NnCqGBPPtVm00DWWbFot1w4QmNsYYjgH0OKLxitWPkb6EdhYW9wkjShGjSYK3luRxjPBIqVNOQOX eZyVyeZN4Iq1Fo+rQokct7DCJMsqTzKCdo9MUmo2Nzp+n2V5dNHGLm4IXJGcL1JHYc1PtLuyZfJZ XaILhNPttPtpo7hHnkkfzMN8yegx6VTt9YeGIIWBdGDBmJdWPup4ro4rXSruZo4r2wLKDyGAU468 nj/GqtzBp1vEsqz2zfe5jYE4GM8D60RrJ6NA6XVM5oq0hL7mc+oQitSCKSO3zEkEm8dPNO8/Vex+ lP8At04ICWEtypAMec7W9GAHXmsmRbi5m2zRuJmbktlPw54rfmuY2SOghhhEMlxeiwIttubdpyGc E9BgcY71LpaaeuoQTzKjRLk/uWdyRzz78Vn7EE8ZhvobWZCvDuoOcYDDqD7mm3Mckc63Fxex3Dvk boZgDwefu9P61hJtqzZSsejWWpaBb2ySzXUEKjh3ljZS5/meMVb0y78PSRybbu0JEjFC06gkE+59 PWvLLrTJlkDyv5hAAA84MwB6VUljawm2oI5A2G3jDZx9RXOsNF7Mbkz1vVbDQrm6nlV0YwQhyysH GDnGOvpXFXMek6mZpreNvNjt2aQtFgBh/U1jSxrEbaWN1UsV4ZVG3PqKvtAyyzsNQ3RSqiuY1GG3 DJXj34oVLle5SZjpdNbQoqzOI2JBQHitey1W7R0Md5Jg/KMnOPfpUL6MokRTGNuGwpYg+x+7z71F BHE8ixpaq7sTjy5yoT5sDsa6HJEpmhqV9c3RS5uJfMc5+6irjjjp1FYM0kn29rhCFcsDhTtOeOMC tmDw3rc9y6QyxhULMN+5h9OBz/8AWqjeaejTSSS3YklXAcW9s2A3oc4x0oTS3BtS2G3Gu6vcoI57 +YovCrnG32zW7oxddNW6MMe053zMcYIPHOa5lFiVkWeCRUcZDDnA9feprme2ig22styBnAxOArY6 nZ1FKUE1ZaCTsdEviQR37bIbZk3bBIZgpb+lXvtOqao629nb2cbknLNLC5I9AxPA/OucsrW6mjS4 cXqrH8rSQ2iTKExnk/41chg0qV/Ktb6KeUk/N9iZHPfgoDx7VHLTi9ENuTObbStQXIABUk8Bs1d0 +HW7MPJZXktqWXa4BwGHp71Qm1TUJQwV0jyeqJg/nVSe8uHjXz55ZNpyN7HH4V1NxMlfqbC2+sq+ 8LDJtByWjUjnkg8Vs2D6riN08LaZdMq7yyJtYgnHPPrXNxa7qaoIxLvTJzlOv4irUGu6xaq3lLsL jAIjJNZzUZR8zWEmmdC+vokd4l34SMalRuaIZC5/vHHFQDxpbWtys2nwyxblG9JAGCHPIHt/+qsG HV9fit5beO9nSGUgyJtADEdzVaDS57sK4lhtuSg82ULg9dze3v68Vh7Kkt/zNPaz2R2kXxAieUBo I93T5m2pjHp/npWbc+L4UZ5re3d5eqByGTP+0O4rLntns5zZzalYXsa4bzhGzrnHTIGajhtLORnJ 2zMAoAjR0UEnv3pQw9By0/UcqtRRui6fGN2oZol2SMhCuoUFWPU9OR7UlnqWq6hY3Nu17JOsUDiO 3JzkHG7aPWrNxpelW00sUMSyItuHEkiEkP6cnpWVpjXEt7DCk8dm00gjWQRgBCe/HNdXsaajdfkY e0m3Z/mRtZo1n9qheUXAb5sABF+jZzmnG9uYbK3tYXEZR3keaKQhpMgfKx74xx9auHU9WXRZYhDA LOK5Ad0QIxfBx+GAaltdTvIrkRzWNwQ8RKwRLv6rw4HsOaWi3Hq9v6/Az47UJBO9yytLJF8rTlht OQdy464HHPrSWkUyzPvtUuxJGVUTMcBuuQTU0/iQz4iBfZgAGT5mXB/KrEF9pCLGROd+4lnBIxke hHrSk32Fexmz2UcMpieaRe7qI8KMd+pzzxVhgb/ZENRbDjJVoNoRsDstPugJQ1wL5JFLsm0vkhcc D6Vn39u9jdtBLujYKCFyRgGqSTtfcdrErSNZyII5lk8s/JIkbAnHoTWhceLtUv7ZrW5RZUwVX7wO PTrzWZuiMfAkUKoCjORnvn61pCCK6cpHdmIeYNjSJ97PXIB7Y7UpOO7QJX2MxbmaOPy5spEzbsLE M7u3PWtyK5sLxIJDcRtKy/vo/J2bDuAHXg5HpWKjyh2dhHIsZHykkZz9KWeMvcOzlIhgcJkhcjqM 0pRTBXR2B0jwxMnFlBG1uWD77tf3nXup+90xiue1vTdPsbvFncxeW3VVYsV+p96x5YoB5WJAzMpL DPQ5q1BpYkg85rhVj6FVdSy+nykikly7sViSztLOS4UyXKxRg/O5KtgfQ9fpRcppW4NZ6hJNuBLi S2KbTnsAeaoCKITYJBXOM9DVotZgLtZlA7JH1/EmtrS6C0vciM7xSfu7iUgHhkJX9K2bHV9NsLky RRXs48s/60hMv1HTtnBrK+02qhgFlLEfKWZVAP5VCJZmfCSOvsAWP8qicW1ZlJpbHXW3j+5trcKN MSR2j2uxlIySOoAHHNJJ8QDJbrHDoVtHdY2B8BgDjGcY5/HvXLmeePbkhif70Q/l1qPzntbsNLFh lzlTxzWXs4roO5utd6nHpbXR1EAXMmXtY2CvlTwSoHAz0qdNc1qSyknmuYfKmAjYsVeXg9MYyPrW Tb3/ANpu4lUbcHI8xiFB+valTVLsSr9ms2LY2gAZ3HJPpzyTxQ9dLAjVvLrWDNDN/allI8gZVMLK gIUfxLtA6cZPWqraldNJAbm+tYmjQoBbqUbvySg6+/pVeC31SW2nSQeQCAWU4DMQM/hwc++aj0zT bi+vZV+yySMoBCHO4Z6HsTxUpxQ7PodUNKdNBnuUS+f5gVJ09AmQ3GXJyB6gVPtvxeKJre8ViBhU trZcZHo3A+tUUt1fSLiMvp24H5JFgnaU89j90fU1zniixFhLHEbk3G6PPmGJo+T2w2D+NcsVzOxp LRXOjl1caesiTPeI00bIgZYDycY4UHA9e/SsyS68PwxwyaVa3cE65EztPksMdFGOOaydNmgiWVTI i7+OWAP1/wDr1sS667Mm/wDs9NnQLEmPbOBVOLQlZ6jFs9LuENrDaqt2cOk81yDGqYyRj1P6VHah lgVbZ4YJfPO1ptiqPl6nOTj9Pxq3Pr1heaZJZ3Vw7szqwjghVYyR0yQu78qp29xYpGltdgtGZyzo VkAI29wBnrjoaEp22GuVM0bXzZdNiVtTuBEq58lbtFBwMAABSR+NZ0zmeeWT+ytWncIrDfO26PHQ khelW7TWZYbKMLZXbRRjDSiSRVQ+mBgUyXxFJ9pupILWe4M0Sph3kzx/wLP866Ixn2MXKPQrmSRy T5jglccsT+FQQRn7ZbtuxslD5xnGKhGrW/ImjlgOMgFd26ol1q3Ew/cuE7k4zXpqULWuYa3uaUiu dInty42tceYR3zg8/rWrot15WoS3LhlcWckYZeSMpt7e1Ya3ltOCsU6nPY8VNBNLAzFSQSuOKUqc ZRsi1KzM9bOIxvlQSBgZp0VhbPEuQyuOpHQ1LkgMPX1FLGwHHNVKmnqZ3aKN3aoksjQLhN2EGTkV pWtxfRPcabPpsWrqwCHaDvXpgow5FV5BnueverWj3UllrMVwhwQwzn65rmrUvcut0bQleVjMea3i jltpLeSK5WUjLucoBkFSPr3pJruNgPKdgd2eeCOncVv3pZdC1O1ubUpPPqImZnTDKPTJ5HWs250Z okgaSIxLcAtE398ZxkfjWN1ZNlpNtpdGUIplCSAn7wH1qTzI3DKcZcjDs/3fr6//AFqVtInW1a6I AiEvk4LDfuxn7vXHvVyHRWTTbmWcJBNGUZDNlWKk4+UfxUpuK1Gk9jatdK1BLWFbe40TU0IEgjcD B6jG4gcDvz6UqaTKsM4fTILBjbksh+dHGOXUnOM/WptGuvFVpZCSCO0ks0R/LkkiGHI5KDAyTnt6 1saRqVpr9xJfajpkmkRxgQTtCx2yOwOCVI/lXL7VxbbHyHA/2GJlUW7nzWfaATkN/gKePCmrMw8q JZcgnhhxXTR6I8uprcWvm+RbxeYZgDlTuJXA4JOQPzre8H2l3NqFw966rbIp+Z0y3mNwVJ6k+vp1 pSxMktGbKlFq7PP7PRtYt45JobCCcIRkyRiTHp9K0JdX8Xzu0rlLZ0KoxSBVYk9M5HX616jFo0Uc Z8yaJwXyQMkkhRjt0znNcpd27wtcb1V0HLJ5ZaSVgeNh9BxmsPrLk9Uh+xh0OYlNjbsUvJ7qOQt+ 9zzz+XHPWobrXNHtS8lhFJcTNny/Mb5YsNwTkfN0B4xWstpIzyTkyI0y/OFHQ56c8f4VZ1HT9PS9 kFyIziLkyRCMFyTgZjyMkd61jUTepEoswrTxhaLamG70r94V274pOGGMYIPToPyq0NcxZie38NKW +8ZQ4f8AHjkGmQeHdNurYOLe8Rt4DGF0lCrg9FzuNQTeGLKBJZobi4lVGUKfI8rIPck9P61TdJK5 MYybsiC61m0u7uGVlvYYymWjtWCsGzxyRyKknu9DXZIq6+kkg4lkmUbwPQ96ZJYohWKcIDjIV5nc kduFFTJpF1rMlvbR3aKIE2xRyxuqqOpAJ598GlGtTjbsbOjK173NSWbxGdPO7xDGkDA4gN2SSc9N o9653UpNTnkee8uv7TMYAkZdzNGPcEcCuo1m41CW3CWlpqSBQxPmBPLdSc5xjJHU/wAqybg3U9yX uZGJyVSZJMMp9C3f6N+dZUqrvcirA5V4IJlLwtsPp2rV0a7ureL+zYZLdYrmVd7SxA7ecfe6gc1V ubFIwTJtdmbho3CsccncDwDitNvDE1skkstvBEhiEiebqUYKg9+Op9q9BVlvY5JQvoy9qWj6noOr PNmyeG3lXbIZwEk+bAIHXHrUWt3Fxq+p3l5Pf6RFMMM3kSsyyEj+HA9uawDd2iiLzIzLKACZBOzY P0Ix+FX5tbS1lYaVeXscDxjzhKURpGwQcbR05pOU27oFFJWLy3t9DYDTob61uImHmgJvCu5GCOmM j3rAWG/EvnRTNGQflJOD+GK04tVtriDzZpp/OijG1ADLuxwS3QAYqpBeQ3E0wisyYzjbGXztOQCc nsfT3o55W1HGEb6E91oGoTxJI7TuFBBaaPHQbiQc9MHNV5PDWowyxwzwmKR51t1WRlB3kBh34GCD npzXU+IYoLC2iitrCXTH+dmS5uw275OAACeew9elRx3VjcaXPcNPYxslxDtwrF1UqNwHdgP4h+VZ KrKxXKjnJdCGn3HlXzqJI3KPHu4DfUduetb1r4YEepm2Ouaeu6RY2UTNIORnKnHIHSqmk6ottqy6 gZYhvd1McsBeNFwMEA/y7VH9ts7LxGt7KhvLVZNzoBsDqR0APTrVwnNySTsHKkb1z4TuIbq20qZr W2uXDzGdps+ZGDjp0GP1q2nhG0tUum/t7TDazJiOWYZcDOcj0NULXU9HLT64pj/dXDLBZTNvIQgf r9OlZmoarDqtwZbgSMCchIYwqj8K63TnqvafchOyatE6G30zwvZy20kXiPy7q2bLzLHvV27bRjHH 406QeDrCzIn+13Qdjm6WLDIc5z+PSuW+0Q+WsMdrdSRqcqjcAH1FUtRfVFkeAxzLAQCsYJIUEfzp woQavWlL5NDlKSt7NL8TvyLHRn+1Xtg15NcJ58LzTAq8J4UsD/Fj8qyn8T6JC6Cx8LI7RnIeec9f asu71K71RbcpZANb26QAzMOFHQD2qGMak/yqLUN6bQTSq08O4ppfO7/I0XtFJ/5HQReLob27Ml9o 1gkznc9x5ZJJ7k1trqFtqmq6ZppuNPu7bUGMRkiH72BcZwuemDXGWFlPeX4stRuSkMisHSMYY8cd vXFVbXQdT07VbXybh4ZyT5T+XjBx7040aKhflTfTcTjUu9fyOludc1xtQlt9NkhNpE5RHmtlAGCR lR1JPr3qxby+Ibi9CtrRjAiZj5UCAfkaxZtJvLG3F5qCXThjy4wFJ/CtWw0t4tPl1RYS0bwkbTJk kHvXl1vZqV0kvkbxUmYa+O9UgFzDNqM0kqFhHKgA+bpnFXreHUr1YoLDUZnvr2UyIFuCqgsMEnHc modJ8HQ6zptxeoLaLy8lUdiWJrd8BaelvFLqbyQRSQycIOSccfhXoVa0VT5YRjdLeyM4UtW5N/eZ g0HxD9uFrJbmeZQx3fbJOw+Y9cdKzJvEs8No+mXuiRu8TYS4QsJUOf7w4avQ7bUYrq21C9F5tlWO SNFA45HWsPQbbTh4SumvFaS7GcHPA9MVx4Wtyxk3ubVIJtGdoXi/S9KtJbS4ab945YnYMcnOeeQR 7Vej1fQdUSZrqOCZnjAEayEbCBgEHjd171l+GNG07WBfPqcHmmKMmNc4+btVO58F2AhmePVhFIm4 iNxnoM81xS5FLVtMq9+h0F3pNgLWxjt7r95EFTghsbhkE9D19TVVtI1WBpFSWxiiaXMMaRhNx/vY bqo9PrXM6TAhWUSRalNDGRvMSjaBnup9a7iJ5L62jFvo80qOuyOW4XDpg5x7fWsqjcHbc0STVzN0 9oNQsYzqPiuK1aRBviVdoJJOQSAMbeD75q1o/hqx1gpYXGrTXKoGeNUcLjBwDu5PKknFSyaDpLR2 tveWEcay/KJftKpsP8We4I9e9bum+GdC0m9Fxpt1eSMMhSrZwOmeF5zSnFuPuSsyVUVmmeWeE9Qv H1tbd7mR4nBLK7bhx069K074CDVrkxfLuuGUgdCPcUUV3V4pVtF0Ry023HUxryCJZZ4Qg8tclVPO DkVPrFtbyaXbXBgiWURxpuRAmRz1xjJ46nmiiuiHQx6M5+WGNNoVcZz3qMovp+tFFbozN/RYka0X gj7xO1iucdM4610Oq6Jp0GkiWO2AcwO+SzH5gyYPJ/2j+dFFck2+Y1XQf4gtLaz8K6PNBbxJJMJl kfYCzgjuT+np2rmYLmYaRLGHwscglTgZVwMAg9c4ooqKesVcphpEEd1dpDMpeM7m2knGfWtC3sLV 7yEvCGzdeWQxJBXy84x9aKK2p/GvUa+ItR20Ed0IlhQIJThdowOKbqDtBLiI7Bn+Hiiiu/lXJsaV G00T63bxw6RbzRhlkf7zbjzWnZ6dZzeFnuJYFeXZ989aKK5YN+wfqa/b+Rt+B9Nsrm3lM1tHITFj 5hmue0G2h/4TieHYPLRztXPA5ooqsa37WovIiHQu+I0WHxvZLGNobggd61fFajfZkDGOmKKKih8N IU95EGryPN4fSKRiyEjim6Tx4Uli/gU4C+lFFclX4n6miKWjQxixucKByenFLpEMYtZk28HOaKK2 n8LEiLSnY3WoW5x5SkALjsetZtvNL/Zjp5r7CGJXccE59KKK46ra2NI6yKthcTW/mrDIyB0IYKeu eDV+BzNpktzKFkl+7udQeBwOvtRRWMtXqb2S2Nvw/cS3k5imkOwY4T5P/QcVt+IbS30u0S4tIlWU gEvJ+8P/AI9miiuKKX1i3Qxqt3RxEHiDVLi8CPdbVRyVEcapjH+6BW5a311JawySTNI7hizSfMTz 70UV1VPisW0kj//Z --b1_b82363490465273931e69e4a48fee518--