Date: Sat, 29 Feb 2020 16:10:17 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Pakikilahok sa Komunidad ng Muslim Message-ID: X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 34.226.244.70 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_d0e61c40cb593d48604301bf204ef4db" --b1_d0e61c40cb593d48604301bf204ef4db Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_d0e61c40cb593d48604301bf204ef4db" --b2_d0e61c40cb593d48604301bf204ef4db Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 8 :: Lesson 21 Pakikilahok sa Komunidad ng Muslim Deskripsyon: Ang mga pakinabang ng pagiging kalahok sa komunidad ng Muslim at ilang madadaling mga payo upang ikaw ay makapagsimula. Ni Aisha Stacey (© 2015 NewMuslims.com) Nai-publish sa 10 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 9 - Nag-email: 0 - Nakakita: 1216 (daily average: 2) Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan Mga Layunin · Upang ituro ang mga dahilan kung bakit ang isang bagong Muslim ay dapat ilahok ang kanilang mga sarili sa komunidad. · Upang mag-bigay ng ilang pangkalahatang payo tungkol sa kung paano magsimula. Mga Terminolohiyang Arabik · Shahadah - Patotoo ng Pananampalataya. · Salat ul-Jumuah - Pagdarasal sa Biyernes. · Salam - Ang Islamikong pagbati tulad ng ‘As-Salamu Alaikum’. · Du’a - Pagsusumamo, pagdarasal, paghiling kay Allah ng anuman. · Masjid - ang arabeng kataga para sa moske. · Sahabah -ang anyong pangmaramihan ng "Sahabi," na salin para sa mga Kasamahan. Ang sahabi, bilang salitang karaniwang ginagamit ngayon, ay siyang nakakita sa Propeta Muhammad, naniwala sa kanya at namatay bilang isang Muslim. Nayakap mo na ang Islam at naging isang Muslim, nabigkas mo na ang iyong Shahadah, at ngayon ang iyong bagong buhay ay magsisimula na. Nararamdaman mo ang pananabik, matinding kagalakan, at pakiramdam na tila ikaw ay "sumasayaw sa ere", subalit ang mahabang araw ay lumapit na sa pagtatapos at nagsisimula ka nang magtaka kung ano na ang mangyayari ngayon! Bukas, sa nakasisilaw na liwanag ng araw ay paano ka makikilahok sa komunidad ng Muslim? Alam mong sila, ang komunidad ng Muslim, ay iyo nang mga kapatid na lalaki at babae ngayon subalit ang lahat ay tila napakalayo. Paano mo babasagin ang nakatagong harang at humakbang papasok sa isang komunidad na sa lahat ng mga hangarin at mga layunin ay nagkaka-ayos naman ng napaka-igi nang wala ka? 1 Hakbang. Magkaroon ng makatotohanang mga inaasahan. Kahit na ang Islam ay ang ulirang paraan ng pamumuhay, hindi lahat ng Muslim ay sinusunod ang kanilang relihiyon ayon sa nararapat. Sa pangkalahatan mga tao ay may ilang mga napakabuting mga Muslim, at ilang mga napakasama. Karamihan gayunpaman ay naipit sa sa gitnang bahaging nagpupunyagi at sinusubukang gawin ang buong makakaya nila. Minsan kapag ang isang tao ay nagbalik sa Islam ay inaasahan nilang matagpuan ang kanilang mga sariling kabilang sa mga taong katulad ng mga sahabah. Ito marahil ay hindi ang magiging kaso; gayunpaman, ikaw (ang nagbalik sa Islam) ay ganap na katulad ng mga sahabahdahil ikaw din ay gumawa isang pagpapasya, madalas na inilalayo ang iyong sarili mula sa pamilya at mga kaibigan. Sa gayon mas maaga mong napagtantong hindi lahat ay magiging isang perpektong huwaran ay mas mainam, gayunpaman ay napakabilis mong matatagpuan ang ibang hinarap ang parehong mga pagpapasya, mga suliranin at pighating iyo nang naharap. 2 Hakbang. Magtungo samasjid. Pilitin ang iyong sariling dumalo sa iba't ibang mga programang inaalok sa inyong masjid. Huwag lamang magtungo para sa Salat ul-Jumuah. Ito ay magpapagaan sa iyong landas at magbubukas ng maraming mga pintuan, pati na rin ang pagdaragdag ng maraming mabubuting mga gawa sa iyong pakinabang. Dito ka makakatagpo ng mga tao, magagawang makipag-ugnayan at makakuha ng mga pangmatagalang mga kaibigan. Isang katotohanan, sa buong mundo, na maaari ka laging makahanap ng isang tao sa masjid. Para sa mga kababaihan ito ay maaaring maging bahagyang naiiba samakatuwid magmasid para sa mga natatanging mga pag-aaral o pagtitipon para sa mga kababaihan at isaayos ang iyong talaorasan upang makadalo. Maraming mga masjid at Islamikong tanggapan ang humahawak ng mga pagtuturo at pagtitipon para sa mga bagong Muslim. Magiging isang magandang ideya na dumalo sa marami sa mga pagtitipong ito hangga't maaari. Dito mo makikilala ang ibang mga bagong Muslim at maging ang pinaka-maimpluwensiyang mga kasapi ng komunidad. Dito ka maaaring makabasa ng mga pampublikong paskilan o makatipon ng mga pampahayagang kasulatan. Ito rin ay isang pagkakataong ialok ang iyong mga paglilingkod sa komunidad. Ang iyong mga kasanayan ay maaari talagang makinabang ang iyong lokal na komunidad. Marahil ay maaari kang magturo ng Ingles, magsa-ayos ng pag-aaral sa kompyuter o tumulong sa grupo ng kabataan. Ang mga posibilidad ay walang katapusan. 3 Hakbang. Maghanap ng mga kaibigan. Hayaan ang iyong sarili na kilalanin at lumantad sa katotohanang ikaw ngayon ay bahagi na ng isang pandaigdigang pamilya. Tulad ng lahat ng mga pamilya na mas malaki, mas maraming mga pagkakaiba ang lilitaw, kaya may nakatakdang magkaroon ng pangkultura at pangwikang suliranin. Minsan ang mga taong ipinanganak sa Islam ay hindi nakikilalang ang pangkulturang pagkaligaw na sumalisi sa kanilang Islam at madaling unawain kung minsan na ang mga pangkat etniko ay nananatiling magkakasama. Ito ay mga katotohanan at sa una ay maaaring maging pinakamainam na pabayaan na lamang ang mga kawalang-katarungang ito hanggang matagpuan mo na ang iyong lugar sa komunidad. Ngayong nayakap mo na ang Islam ay nagsasalita ka ng isang pandaigdigang wika, at bahagi na ng isang pandaigdigang kultura; ang wika at kultura ng Islam, subalit kailangan mo pa ring magsikap na makahanap ng mga kaibigan at magtayo ng tulong ugnayan. Matutong bumati sa mga tao sa Islamikong paraan; magsabi ng Assalam Alaikum. Magsanay ng ilang beses sa bahay. Ito ay isang pagsusumamo na kung saan siya ay humihiling sa Diyos na magkaloob ng pangangalaga at seguridad sa kanyang kapwa Muslim. Hinihikayat nito ang mga mananampalataya na maging isang komunidad na hindi hadlang ang panlipi o pambansang kinabibilangan subalit magkakasama sa pamamagitan ng kapayapaan at pagkakaisa. Ang tugon na iyong maririnig ay Wa Alaikum Assalam, at sa ganito lamang ay makakakilala ka na ng mga tao. [1] Si Propeta Muhammad, nawa'y ang awa at pagpapala ni Allah ay sumakanya, ay sinabi sa ating, "Hindi kayo makapapasok sa Paraiso hanggang kayo ay sumampalataya, at hindi kayo sasampalataya hanggang sa magmahalan kayo sa isa't isa. Sasabihin ko ba sa iyo ang tungkol sa isang bagay na, kung gagawin ninyo ito, ay magagawa ninyong mahalin ang isa't-isa? Bumati sa bawat isa ng salam".[2] Malamang na ikaw marahil ay makikitungo sa ibang kapwa mo kasarian kaya ang pakikipagkamay sa pagbati ay isang mainam na karagdagang ugnayan at, kasama ang mga salita ng Assalam Alaikum, isang paraan upang makatipon ng mga gantimpala habang nakikipagkaibigan at lumalahok sa komunidad. Ang Propeta Muhammad ay nagsabi, "Kapag ang mananampalataya ay nakaharap ang isang kapwa mananampalataya at siya ay bumati sa kanya ng salam at hinawakan siya sa kamay at nakipagkamay sa kanya, ang kanilang mga kasalanan ay malalaglag tulad ng mga dahon ng isang puno." [3] 4 Hakbang. Hindi lahat ay panatag na paglalayag. Si Propeta Muhammad ay nagsabi, "... tandaang ang pagtatagumpay ay nasa pagtitiis, at ang kaluwagan ay nasa pagkabalisa at sa kahirapan ay dumarating ang kagaangan." [4] Bilang isang nagbalik sa Islam ay kahaharapin mo ang maraming mga pagsubok at mga kapighatian. Ikaw ay maaaring hindi makakaiwas dito kaya armasan mo ang iyong sarili ng mga paraan at panlunas upang malampasan ang mga ito. Alalahaning si Allah ay ginabayan ka sa Islam at ito ay hindi dumating para hayaan kang mabigo ngayon. Ilagay ang iyong tiwala sa Kanya, matutong magdasal, matutong magsagawa ng du'a at tandaan na maging mapagpasalamat. Maraming magagandang bagay ang nangyayari at mangyayari sa iyo, isa na rin dito ang ikaw ngayon ay nasa tuwid na landas na maaaring mag-akay sa iyo sa Paraiso. May karunungan sa likod ng mga pagsubok na iyong haharapin kahit na hindi mo laging makikilala ito agad-agad. Tandaan na pagkatapos ng paghihirap ay dumadating ang kagaangan at pagkatapos ng pagkabalisa ay dumadating ang kaluwagan. Ang pakikilahok sa komunidad ng Muslim ay magdudulot sa iyong landas na maging higit na madali at higit na kasiya-siya. Mas madaling makibagay sa iyong bagong pamumuhay kung nararamdaman mong nakasentro at parte ka ng komunidad. Sa gitna ng iyong bagong pamumuhay ay ang komunidad na nagkaka-isa ang mga iniisip, na nagtatatag ng pagdarasal at mananagot kay Allah para sa kanilang mga sarili at bawat isa. Ang iyong Islamikong komunidad ay maaaring hindi perpekto at maaaring paminsan-minsan ay may mga pagtatalo-talo ang mga magkaka-ibang lahi at tsismis gayunpaman sa malaking bahagi ay matatagpuan mo ang maka-komunidad na pagtuon, isang diwa ng kaayusan at isang lugar ng espirituwal na suporta. Mga Talababa: [1]Upang matuto pa tungkol sa ilang sa mga karaniwang ginagamit na mga Islamikong kataga, pakitingin ang:http://www.newmuslims.com/lessons/269/ [2 [mga bahagi] [2] Saheeh Muslim [3]Isinalaysay niat-Tabaraani in al-Awsat at inuri bilang Saheeh ni Sh Al Albani [4] At Tirmidhi Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/283/pakikilahok-sa-komunidad-ng-muslim/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_d0e61c40cb593d48604301bf204ef4db Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Pakikilahok sa Komunidad ng Muslim

Deskripsyon: Ang mga pakinabang ng pagiging kalahok sa komunidad ng Muslim at ilang madadaling mga payo upang ikaw ay makapagsimula.

Ni Aisha Stacey (© 2015 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 10 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 9 - Nag-email: 0 - Nakakita: 1216 (daily average: 2)

Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan


Mga Layunin

·       Upang ituro ang mga dahilan kung bakit ang isang bagong Muslim ay dapat ilahok ang kanilang mga sarili sa komunidad.

·       Upang mag-bigay  ng ilang pangkalahatang payo tungkol sa kung paano magsimula.

Mga Terminolohiyang Arabik

·       Shahadah - Patotoo ng Pananampalataya.

·       Salat ul-Jumuah - Pagdarasal sa Biyernes. 

·       Salam - Ang Islamikong pagbati tulad ng ‘As-Salamu Alaikum’.

·       Du’a - Pagsusumamo, pagdarasal, paghiling kay Allah ng anuman.

·       Masjid - ang arabeng kataga para sa moske.

·       Sahabah - ang anyong pangmaramihan ng "Sahabi," na salin para sa mga Kasamahan. Ang sahabi, bilang salitang karaniwang ginagamit ngayon, ay siyang nakakita sa Propeta Muhammad, naniwala sa kanya at namatay bilang isang Muslim.

GettingInvolvedinCommunity.jpgNayakap mo na ang Islam at naging isang Muslim, nabigkas mo na ang iyong Shahadah, at ngayon ang iyong bagong buhay ay magsisimula na. Nararamdaman mo ang pananabik, matinding kagalakan, at pakiramdam na tila ikaw ay "sumasayaw sa ere", subalit ang mahabang araw ay lumapit na sa pagtatapos at nagsisimula ka nang magtaka kung ano na ang mangyayari ngayon! Bukas, sa nakasisilaw na liwanag ng araw ay paano ka makikilahok sa komunidad ng Muslim? Alam mong sila, ang komunidad ng Muslim, ay iyo nang mga kapatid na lalaki at babae ngayon subalit ang lahat ay tila napakalayo. Paano mo babasagin ang nakatagong harang at humakbang papasok sa isang komunidad na sa lahat ng mga hangarin at mga layunin ay nagkaka-ayos naman ng napaka-igi nang wala ka?

1 Hakbang.  Magkaroon ng makatotohanang mga inaasahan.

Kahit na ang Islam ay ang ulirang paraan ng pamumuhay, hindi lahat ng Muslim ay sinusunod ang kanilang relihiyon ayon sa nararapat. Sa pangkalahatan  mga tao ay may ilang mga napakabuting mga Muslim, at ilang mga napakasama. Karamihan gayunpaman ay naipit sa sa gitnang bahaging nagpupunyagi at sinusubukang gawin ang buong makakaya nila. Minsan kapag ang isang tao ay nagbalik sa Islam ay inaasahan nilang matagpuan ang kanilang mga sariling kabilang sa mga taong katulad ng mga sahabah. Ito marahil ay hindi ang magiging kaso; gayunpaman, ikaw (ang nagbalik sa Islam) ay ganap na katulad ng mga sahabah dahil ikaw din ay gumawa isang pagpapasya, madalas na inilalayo ang iyong sarili mula sa pamilya at mga kaibigan. Sa gayon mas  maaga mong napagtantong hindi lahat ay magiging isang perpektong huwaran ay mas mainam, gayunpaman ay napakabilis mong matatagpuan ang ibang hinarap ang parehong mga pagpapasya, mga suliranin at pighating iyo nang naharap.

2 Hakbang.  Magtungo sa masjid.

Pilitin ang  iyong sariling dumalo sa iba't ibang mga programang inaalok sa inyong masjid. Huwag lamang magtungo para sa Salat ul-Jumuah. Ito ay magpapagaan sa iyong landas at magbubukas ng maraming mga pintuan, pati na rin ang pagdaragdag ng maraming mabubuting mga gawa sa iyong pakinabang. Dito ka makakatagpo ng mga tao, magagawang makipag-ugnayan at makakuha ng mga pangmatagalang mga kaibigan. Isang katotohanan, sa buong mundo, na maaari ka laging makahanap ng isang tao sa masjid. Para sa mga kababaihan ito ay maaaring maging bahagyang naiiba samakatuwid magmasid para sa mga natatanging mga pag-aaral o pagtitipon para sa mga kababaihan at isaayos ang iyong talaorasan upang makadalo.

Maraming mga masjid at Islamikong tanggapan ang humahawak ng mga pagtuturo at pagtitipon para sa mga bagong Muslim. Magiging isang magandang ideya na dumalo sa marami sa mga pagtitipong ito hangga't maaari. Dito mo makikilala ang ibang mga bagong Muslim at maging ang pinaka-maimpluwensiyang mga kasapi ng komunidad. Dito ka maaaring makabasa ng mga pampublikong paskilan o makatipon ng mga pampahayagang kasulatan. Ito rin ay isang pagkakataong ialok ang iyong mga paglilingkod sa komunidad. Ang iyong mga kasanayan ay maaari talagang makinabang ang iyong lokal na komunidad. Marahil ay maaari kang magturo ng Ingles, magsa-ayos ng pag-aaral sa kompyuter o tumulong sa grupo ng kabataan. Ang mga posibilidad ay walang katapusan.

3 Hakbang.  Maghanap ng mga kaibigan.

Hayaan ang iyong sarili na kilalanin at lumantad sa katotohanang ikaw ngayon ay bahagi na ng isang pandaigdigang pamilya. Tulad ng lahat ng mga pamilya na mas malaki, mas maraming mga pagkakaiba ang lilitaw, kaya may nakatakdang magkaroon ng pangkultura at pangwikang suliranin. Minsan ang mga taong ipinanganak sa Islam ay hindi nakikilalang ang pangkulturang pagkaligaw na sumalisi sa kanilang Islam at madaling unawain kung minsan na ang mga pangkat etniko ay nananatiling magkakasama. Ito ay mga katotohanan at sa una ay maaaring maging pinakamainam na pabayaan na lamang ang mga kawalang-katarungang ito hanggang matagpuan mo na ang iyong lugar sa komunidad.

Ngayong nayakap mo na ang Islam ay nagsasalita ka ng isang pandaigdigang wika, at bahagi na ng isang pandaigdigang kultura; ang wika at kultura ng Islam, subalit kailangan mo pa ring magsikap na makahanap ng mga kaibigan at magtayo ng tulong ugnayan. Matutong bumati sa mga tao sa Islamikong paraan; magsabi ng Assalam Alaikum. Magsanay ng ilang beses sa bahay. Ito ay isang pagsusumamo na kung saan siya ay humihiling sa Diyos na magkaloob ng pangangalaga at seguridad sa kanyang kapwa Muslim. Hinihikayat nito ang mga mananampalataya na maging isang komunidad na hindi hadlang ang panlipi o pambansang kinabibilangan subalit magkakasama sa pamamagitan ng kapayapaan at pagkakaisa. Ang tugon na iyong maririnig ay Wa Alaikum Assalam, at sa ganito lamang ay makakakilala ka na ng mga tao. [1]

Si Propeta Muhammad, nawa'y ang awa at pagpapala ni Allah ay sumakanya, ay sinabi sa ating, "Hindi kayo makapapasok sa Paraiso hanggang kayo ay sumampalataya, at hindi kayo sasampalataya hanggang sa magmahalan kayo sa isa't isa. Sasabihin ko ba sa iyo ang tungkol sa isang bagay na, kung gagawin ninyo ito, ay magagawa ninyong mahalin ang isa't-isa? Bumati sa bawat isa ng salam".[2]

Malamang na ikaw marahil ay  makikitungo sa ibang kapwa mo kasarian kaya ang pakikipagkamay sa pagbati ay isang mainam na karagdagang ugnayan at, kasama ang mga salita ng Assalam Alaikum, isang paraan upang makatipon ng mga gantimpala habang nakikipagkaibigan at lumalahok sa komunidad. Ang Propeta Muhammad ay nagsabi, "Kapag ang mananampalataya ay nakaharap ang isang kapwa mananampalataya at siya ay bumati sa kanya ng salam at hinawakan siya sa kamay at nakipagkamay sa kanya, ang kanilang mga kasalanan ay malalaglag tulad ng mga dahon ng isang puno." [3]

4 Hakbang.  Hindi lahat ay panatag na paglalayag.

Si Propeta Muhammad ay nagsabi, "... tandaang ang pagtatagumpay ay nasa pagtitiis, at ang kaluwagan ay nasa pagkabalisa at sa kahirapan ay dumarating ang kagaangan." [4] Bilang isang nagbalik sa Islam ay kahaharapin mo ang maraming mga pagsubok at mga kapighatian. Ikaw ay maaaring hindi makakaiwas dito kaya armasan mo ang iyong sarili ng mga paraan at panlunas upang malampasan ang mga ito. Alalahaning si Allah ay ginabayan ka sa Islam at ito ay hindi dumating para hayaan kang mabigo ngayon. Ilagay ang iyong tiwala sa Kanya, matutong magdasal, matutong magsagawa ng du'a at tandaan na maging mapagpasalamat. Maraming magagandang bagay ang nangyayari at mangyayari sa iyo, isa na rin dito ang ikaw ngayon ay nasa tuwid na landas na maaaring mag-akay sa iyo sa Paraiso. May karunungan sa likod ng mga pagsubok na iyong haharapin kahit na hindi mo laging makikilala ito agad-agad. Tandaan na pagkatapos ng paghihirap ay dumadating ang kagaangan at pagkatapos ng pagkabalisa ay dumadating ang kaluwagan.  

Ang pakikilahok sa komunidad ng Muslim ay magdudulot sa iyong landas na maging higit na madali at higit na kasiya-siya. Mas  madaling makibagay  sa iyong bagong pamumuhay kung nararamdaman mong  nakasentro at parte ka ng komunidad. Sa gitna ng iyong bagong pamumuhay  ay ang komunidad na nagkaka-isa ang mga iniisip, na nagtatatag ng pagdarasal at mananagot kay Allah para sa kanilang mga sarili at bawat isa. Ang iyong Islamikong komunidad ay maaaring hindi perpekto at maaaring paminsan-minsan  ay may mga pagtatalo-talo ang mga magkaka-ibang lahi  at tsismis gayunpaman sa malaking bahagi ay matatagpuan mo ang maka-komunidad na pagtuon, isang diwa ng kaayusan at isang lugar ng espirituwal na suporta.Mga Talababa:

[1] Upang matuto pa tungkol sa ilang sa mga karaniwang ginagamit na mga Islamikong kataga, pakitingin ang: http://www.newmuslims.com/lessons/269/  [2 [mga bahagi]

[2] Saheeh Muslim

[3] Isinalaysay ni at-Tabaraani in al-Awsat at inuri bilang Saheeh ni Sh Al Albani

[4] At Tirmidhi

--b2_d0e61c40cb593d48604301bf204ef4db-- --b1_d0e61c40cb593d48604301bf204ef4db Content-Type: image/jpeg; name="Getting_involved_in_the_Muslim_Community._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Getting_involved_in_the_Muslim_Community._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCADeAJQDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDTxRip NtIVr6O54thmKTFP20mOaYhmKSkhn89plxjyZPL/AEB/rUhFJO4MjxSEVJikIqiSIimkVLimkU7i aIiKbipSKbinchoiIppFTEU0rVXJsQM4UrCRy+WH4f8A66aVon+W/s17OJB+lSlamEr39Rzja1+x XK00rU5Wmla1TMXEh2UVLt9qKdxchu4oxxT9tG2uI9GxHtoC5NP20oUk4Bwexp3FYxdGl8271Zeu 25B/Mf8A1q0yKzNCs3tr/VC8gctIAxAwCRnkVrkVnSleCZVSNpNEWKTFSYpNtbXMiMikIqQimkU7 gRlaaVqXFIVpiIStJtqYrTCuO9O4mjOvklGp6cTHtQl9pJ+8McnFWmFLqIB1HSsdFjYE+h5p7Liu fDyb5vVmmIj8PoiDbSFamK0hWuu5zWINtFTbaKLhY2sUmKk28UmK47naMxSO6QoZZGConJJ6U/FN kt47mJoJV3RyDaw9RSk9HYa3RjaRdJNfXarkmdvMU+w6itUg+n61l+HolD3hxkxv5anHatgis8O3 7NXLrJc7sRc+n60hz6frUuKiWQNcywAcxqrE/XP+Fb3MLDSD6frSEN7VLtpAuSB6072FYhw3tSFT 6mpttIVqrisQlBQFXPIqUim7e1O4jEu01KbVoY7+TmZi8YB+XYPT3wK1mHJqHWMxa5p7SKyqkW1m Y/dJHSrRXFceDSUXbudOKbclfsQlKbtqbFIVrtuctiLYaKlxRTuFjW20mKlxSYrkudNiLFV9Quvs Gny3Oxm2AfdHIzxmru2kYARtnoQetTN+6xwXvI5rw3ITdXMcaERModiex6Ct4qayvC8YWG8AOR5o /DitorUUNIK5Vb42Q7TWdbF/+Eg1BSpC+TFg9j1rW21QFzYR6lLIb2IPMixhWyMkenrVzmk1cmMG 0ywEZmCqMk9AB1q7baXJ5oa5XEf90Ngk/wBKzbPWJZmu104Ql7cKHd0JLFmwFXOOPeqepeItUgMm byIoLnyEKoo3+rD2FctTEOV4w2N4UVHWRrPp0yKT8rAdlOSKrlK5yTxTdBd32lW/ebAcLk+9bzXS 2T3DXkryRI+yM+VsZ+Ac+nfpV08S1pMmdBPWA8p7UAbTnHSi1uob63Fxb7thJGGXBGPUVMELEKBy eBXapJq5yuLTsc3c6bcQ63a21zdtceafMLnrjritxlyap6u3l+ILOdwFjiXY53ZIOMdBWkyc1y4S yg7G+JTckQbaaVqfZSbK7LnNykOyiptvtRRcLE2jX0uq6VHezQCB5Gb92pJAAOO9XdtcvpPi3TrD TorOW2u3MQPzxRjBGfQmrJ8c6Yf9XYX55x8yoOfzrz41o21Z2ypu+hv7ao619rTS5Gs41kkBGVb+ 73x70WniDSrxhH9p+zzH/ljcfI34E8H8DV67QraSHsVyD61U5KUHYUYtSRznhaKZpLmc4WLAUqGz luvT6fzrotmaxPDk0NppN5cXEipGs4G5uBkgAD8zWDqvjLUTcS28ASDYxwMZPHb8aweIhQprmHOL lN2O6REDqZduwnnfgA/nXn+rIJdQW3skLyy7iBEc4IPt0qhda3cSu0sjtsYqjDeSD7fnk07SNXtL bXDPdxyKiq4/d4BPHBArheOU3dqxvCCirHRaOmnaciPe2d3e3chjTyhKBECQdg6/N0b6Vabxbo8s eDosCxhC23CtgA49PWqcfiNSyOLe2eIR8K4JBYdDx3xxVTUr6wvHSa40a0ZYypPlgoSO44PIrNYu j1Zd+xV1SHTrmQTaZaiBskPC2Nh4zkHtXRNfQy+E7FZnk+QuD5ykliOOPWuT+w2bTSTCe4t4XAZV ib5RnrjPatG/wunho+lrbhVYrt39cFj/AHvpWtOtCq7RewXNnw3dWraWYzOglWVv3RPzHocgelbJ jBU56EYyDj9axdA1DQrHRLa7FlJLdTqVe4kQkb8fMgPb+tYOp68wmme0jNuPLI8tGyrZ7Y71rPHO j7trmM6MXqtwvo7fTLtZEuzcxx4bc79Wz0PsO/rW9p/iSyvLdXncQyHO7PC/Ue1cQZkW3X7RImVw G3c4Pes+TVLV58EsDgr5gboP6muChisRCTa1/IqcFPc9dXDorodyOMqR0IpNtcR4F8Qoglg1K7ZI nO228wHaTnnB7V2N5qtlZqxaQOVxlV9+hz6V7scXT5OebSON02nYm2+1FZp8T6epwwIPswNFZf2l hv5vwf8AkP2Uuxxb3CKxYvuDc8oeDUkT/aWnaFJSkSb3bGABkf41Tnee4vCoikAWRtrLn5h6jvjF aehWcpd8CSKGRBltxGcH079f0rnda251umhkF2b3dbPCFDdDMyhfxyeKnGoX2lEWtvfJFHISvlpM JYiM46Z4/DFFxbvFctborTZJKMF6ika22WQmJw28r5bDlhjk89s9qrSSumJTd7WKbahcgT2Incw5 EhTIwT0yfwrKkvIkZTNI0hUFNyjt6CtpodIFrKbh1iuWAECb8bsck7eh9OtcpqG0Xr+TDLHDOfkR vm/EetcdaClPV9DRdyWXUIXl2l2XawZHjX2x3qOedoL4y+awfupGDj/GrK21nFFH5kMiyxAHzPu5 OeciqySJcXEsr4Mx+WPPI+uKwXL0WgzZ0/UrmS4gREWWFuZAnPlDnr/j9atT3sW0vcP5UkcuFweW 49K5a3u5bMlJJGChvnjXGWx059Ksu016ftbmFRGvEe7BUdiBWUsOua/QRrXt35qoImlcudq9Bjn/ AD1rYLedpBtVcGZAvmux3AjPP1rhPM3Zznk55PIP+FdLoUzQaRqCGYh32AKy52kHn9K2p0nBqzGj XkuFt4I0ijZ0cnasZ4DY/r61zl/d7rjaGcOzjzfkKsOhAGenTg1fjug223I+RXwOmSMZzVHX7V9P SG4id3EjfLKyHbJjjIzzxTnTvPnE9yo13YSh5JxICX3CPcTn0/8Ar1WvkdpgHt/s+5FlQBcZUjg4 9+tQyKk1ysUEpk44JGPf8q2fENzLeXcNxPvXy7aMfPgkArnAx2GeKuMUtUCRn6ZLKr7PlaFfvgg4 I9Pat6a4u3t5mNkLgOwCHkAr2wc1hwSyWDiWFyA4/wCWR3ZXvntnpRPdXwVozLPtd9x4IJ/H0rKp ScpXBovvawq//ISij3ANsaJm25GccUVjRwySKT5e4A4BL4oo9i+/5DO7028021l+1wRbJp2KSNLN 9wDknPYGq954wSQvJGAF6EAlnz688CntfeDlBdNO8tWP3hJvHsCuc0y6j8NIgeTTWkLpy0LkIT2H 1rz1yuV5xb9f+HNnF2tdF3T/ABLaSxsksyopXO7ysuPfHrUX9pw6ppSTDchjkKuWPfHb2qnE/hOO cKsU6Fh8xEu8oPTB6+1XZ/sn9nsmmzwXMSEyPFGNsuehJHf8K3oVIUZ3s0n/AF6ESi2jntZhjmlt 8kvEinJU/MeecVcW08PXLWyRXuq5iU7S0SE49+eMUkj2jzIQ8UpC4xnLDml821tTu8mNTnGQucfj XXUxSltFkK6G6sunWsTGC/u3lKkmFoUBC9Mjk/5Nc5DOrwhknMMqN8owF4+vrXRf2tYeZu8vccEb wmT+dRJqmnsSiW8Y3dV2AHPqawhOSXwDFTR9Hv2jkku79HI+ZREj5xjPzA85qxFougLNmW91GUqR hRCgGB2xmoYtWsYB5cYSPPOMAZpH1rTrcNmFBI56gdT6+1bqtsuRhqWB4e8OA5lvtRMbHcAsCgj2 zmtl5vDn9lpYW7XUXOfN8gMWHYdfwzXPHW7KVTC6eYvXYOOBT11qzUlthDSfiPaj23eLHdlkaZpk LmWDV7yM9A32UHH61eu4dOv5YpJNTuDAqAPF9lGHx1PXiseHU7BJWkSLZu6tyQe9P+3abKyTMBGU OVO7v6//AK6TrK1nFjuyddC0H7eZ0u59rn5YvIx2xgNnjPrTdX0PTrm/jb+15ottvGoVoNxxsGDn PenHWrASJMbbdjGGTnPuatDUrG/1LznZER8AIy4CnAHX6CtI1afmhahcJpM0FtDa3hsnRAG2weaW xj19xnmnM1rcBo7zxVOT0BbTVb+tZ+sCGS2m+wgo6kBDE6gt6nntVuKOz+wxmVldguNyNkhsevrW ntKa+0O5WbQdEdmd/EDMzHJIs2X9M0VUGkKWYtfXA+bgYxj86KyeJpLqBlaSLV45/tVukhUqV39c Hg9xWn/xK1U4tIlzjPzH/wCKrI0m11Ca6kFtZGdY8CWMttHXjJ+tdHNaX8Kbf7J0qWRcf6vJznr1 PNW11OmnSm4cyjp6FFf7Kjbi0hGeuCf8akjutLjVkW1gGfcjP45rSttN1FLtRfadpsVqBukMCh2x 6cnArRmsYngiFj9mSdm+V5LcFCM4x04qJSS3No4Wck3bb7/uOVkm09Ar2sVvBIDgFCQORjv+FY8t 1l1WUFQCeUbIP4dvrXoUVgbWFzJd2t2+0jYIFVA3GO2TirL2drdLFPJZ2MzgFATCMHsQBxk+/am7 R1aNVltWS5np5dTy99/mobcOVb/VcEn6e9dXoGnWsujrcX2kNNIWY+ZLGRkduuM11iXCwnY1rBJI qCOItwLfPVlUflT73U71xMt1KtziTaiyLtZOB0HYe1R7WL0NoZbadpSVv6/rWxhHT9ISIsNCUAYJ ZoTj86RdO0qZgE0GPc3QmPA/WumW4gaKK5kne6jjJWNlGVLYG488AZ4ptxet5IEluskDLksy9PXH vSdRK2posvg3fm0Oe/s7T4t//FPIdh5dY9y/gQMHmqF94du9SvY206zis4sFX3LgFvUAD0wK7S6v F/spbm3sGntYXXEbN+PCjkjJps8d1MyRxwQW6bAWiO5mX6Y6Zpe0Qo4GlLdnHaR4QunMs+p7lijQ xxx2zDdI/wBew4706HwMsqeZNdER5+W3Rcso7At781qwWWopPd7mgtRbyZRnnY+a+Oi++D1NWBpN xLDhLmIHO8bnI5+nr9aFU11X5HRSwOFaTtf1uYmpeHNNvWhh09mguHLbQoZhKB/Cc981qx6arxSa FO1sF8sFRCm1kwMsSTyfrVq00S6tLhS9xEzKyscHICZ67ic7s9sdK07iCNZZd15ZyPOMW22MsUO3 u+eRTVV7aIv2dCE2oRvfsv8AgvQw4PCei29uZ55pLgk7iTyg7DGOT+NXp7JtHsLc3NhY2aRs2xkc YX6e/qPU06z0W+t4bO0TVwt5cSlm2AMjqB1x1BHHXvV3UNNtnBhF3NduiMUKpv2k/wAWB7/jU2um 2RCnHaEUn6f1t5nKXOs3V1cM95qunxOvyqJ4gHK9jz9aK1YtOuVDC2ntFQNgiWNCQRwfvc0UlNW1 iY+2rU/ccU2v67orxJcC1a1NlbyRsW+cHYxHTlvb8aVbPS4bA3rXcxuoYm2W0SqYVwRjk9/8aqsJ UmEaOJo4VwFM33uRkDt0rQ0bSrSG2kjuX8y6ec7V3kRgddy44z2yaprlVupeIotP2dO7le97/P7u 5cH2KKwju7u63zXSHyrWMDjnATP97vk1R0u2vZtXf+zj9qMcX7wj5lVj93+vPer+mWGi/b5bq7vE kiUhY4ZyFDsTyCfwrYGo2Wkyzw6Ylqk7n/SI4GOA2PkBPGevA9KKcbpN2MY18Uk6b3MTTvDPiB7/ AOy38LQeYfk3bSqp/EcjvWzqHhDT/ItzbvcJcRT5a5lbICgc8dMHjp61Vm1rU3aQz3rRIF2v5MSg BjwFXqeTmqhttQ8p4QL24knUj9+wBB6Mc/TtTdWLVrDqfWnCKbsuv9foLcXtvLdRWS26O6nyXZO3 0Hce1OluNOkcRkDy7aTYx4EnrjBOcH3rKubS6N7d2zTR6edPt/OZrjEbliOFTHViB1962PBV1pFz pVzq90kM93I4RVmHmMpAzk98k8888Vkk29RVMVCKa3/4b+u5gapqlteRR2dnZyoI5iX42kjrlE5x z2HpVjTbqJ/tV3fTRx2iRBQkbHe2eAQO/fNdMPEaXCQ6nLpMH2rJEM0RAdyOPT7nrXE6zLbz6w+o XFsbOSW58m6tLeIucDG7aenoe1Q4q/c5IYmsnZHT313FBpDi0u0itlhBgSFCoPGB8x4/HrmsRb25 t547dCBLARuwxJbIzkNnnjt7Umr+IbLWp4dL0u7kNozkZMIjUMBjgd8djxWMguLW9SLyGuHjY+Y8 qkRDP9cd8e1VJu9jqqYqKtBbaam3qr3UunxyyRPMrhgnljDKfXHTB9aobNVtZorlYTGygFY9u/Cn 1/Dmrza5s0yBLmEJ5Ef7wKwJIOAOD0Perem61Y3lrcT/AGu1ikVs+VcsUdhjAYN3JPYVajTaVndn o0sXTsvf+Wn+RhzXMJhljnlMnmMSYhnczdc8fnUwyNOjkNwFKDcT/Ee4G0cmmWc9reXXnbWjUtuc ug+Q5wcEfex+FXwtrNvNoBPNyrNGgOIweOf7xI6elSqMparp3Oj2zrN1aMEuzb3XX/gXKWkeJ7ix kRZT5uW3Rxs20NnjHHOfb2qvc6peXWpJc6mt3bjBCsqsE8sdAPYHmr/h3wpH4h1d/tgWGEyM6Fec sME5XtXot/oGlLA32i6nK26ASq65DjHfjgfStHRly3bsePiKslK1WXK30Svb+vU8hTdetJK08UwD lVeWVVJH48n60V0kfwq1SeMSreWvlyfNHiVgNp5HaisvZz6HNHMKkUlp9yOYttVd44gTiaM+YJJR kMemAB64rrrK5m1HT/Je4SGTzTC0XmqJHXbk4PB28/pXPWmgzNMk0pSSNJFDqo6k5ygPtgHI9fet 3U7GytrlbRY0tJkt8C4RSI2J6Fs8n3A4FaSjH4ou50RhUhLnV5Pz7em+5m6lqem6bGxsrq3uZ5HA MbxtIMAfeJ6E5GMjg1W0a7l1i7nuJba3icSoznlCpPQn2OOadb6Wqu6Wsjm4hVdyoMDjuO2O+DXS aHEbnzN97FaQQM0nly26mS5c9c9iB279axTUnZLfqckJ1HV57NJ9kUta1F1v3K3BtEc4ZY/lV1A6 r7ls/Wq9rdXWmo0MGpLI7ybsO/zRheRw33Rk1a1Kyi/tuK8mDXLkZfyiNsaDoAD02j9a57UooLvW Hj02xY7nVpRJL/CPmJY+/FKz5tzbEqqrPp8zWmD3eure6hefaQw819gGAcDB9h2xjFSLe2mm3b2u nRzRtHMxwDhPmHzF/QYPbkcVS+0arIlxcSfZxtC/NCgRmQfwD1xxWhaWOmap5E9owh/cn7VvbCsw 6Bc9fyqb3dkVh6MKk/ZWt1u97eX6GYlzcRX1vHHdBSrFpI26Kuc4z6AUzxDdxy3MENneKHuPlkKR FRyepGe4rRn1SI2kjskJiiJjlCDkZ6KP8frVS9jS9Ec4gaEMQ8czKFUnOP09KqVTyOiq5UKbVK2u 9tGl9+v9b9Kcry/brgadCnmkmLcEBVQOrH0PvUKWjWhvDfTPJfSx/NukPzY52n16cflUkEcttpc7 WjNsnm3GaVcbQ33s46gda110J9NSO7l2TTJHn533rJk4z9Rj1qqcJS6pL8Tz6NGpipuTaSvrt+Rj yqLhLeSezbyShfAbhwCMg46j1HWs+4El3eiOaRRG8QYhQAdvYDHfp713F1r0SrdG4toZIXVWWaLl YsYGAp6gn/OKw7nU9Km1qeK1t2WWRSfkUeX0ADD0wOoFXKCh8OpWIw0aNrS/ryHau+nQWmnmyhjW 6jCrKiIyqrYyGyenP86z7S311YVa1CQXlxKQSD5exT1OM85+nH41oWU95Dr1pIzRm0uAFllVPmxj kAHvkfSuhOn6K2lxancajfyKjPtQ7FnZegCge/HuKzcm3pY5Z1GpNr0MXRdT1/S7s2kd6PMdG2zh Sf8AgLL3I6iun1TxHrPmRRHVraJ/I814mXCN6qeOTwfY1xrXUi6lJbwXMdnOPlV7h8mMnkbiM9hj I6Z5rN1SOXTb/wAmcMwkC5Lr973GOozzWtOtZWa1ep008TTa/eq8u77HqFr8RdHigVbmBkl/i8v5 VPbIHbp0orz+W7miIhtri2SCNQqBoliOOvTn160VaxMexi6mHe8X941ZpNPgaeSaUps8yREBSME9 APwxS2N/FdRC4+0Fkf8AdYcfN6c89h/OtSW7OqMxZo2SJAVSCPEcUmOC785Ynr2GKzZpooxH9gMa SiMtLLb4AJHUrnk55ribvoy/rc3Je1d0uho22oW+mpM6XTwu6lTiElm+pPGQPyqnp99m4kE6LcRt GR5WMso9T6HnNR3KSWETvcFpJLkDyllbpz99gfr+GKrJZRPf3Mq58hWILZIdievp0NbxTmly7nrR xvtFFUY69l0S/r5Gs2s3iaaqpar5kDAN5o3M6jogOfu+v5VFtuy8mpq0cV1cS5m8sBIzjA2qD+Gf qTViI2VjBazSaW/lrEoMrg4ZiDkn17c+1RzajafZwYHijuIJSZZ1OfMDcDap7+9aSpqCaluKvS0b q7vZdEZd9eXrwPshRGSUxqEzscEcjnrzxnrUrGeHNvbwSJbKyxNtZTN83OMDsMYH0qnr+oxS/ZJY Zlkw/wAzBMSZ6fd9MdMdTW9FGkWmRSwRGCOKT5EmctKxYYyc9BjFQqa1eyOOlFqpLllZLr5GV4ct HutTC3FrLdRvCS6K+wJyQC2epOK2NWtLUedYy3EFrZzBfuvnyyONq9uvWrFs4srdk85UkyDOQArH 5icZ9OMfSuf1VlSeWa1OUmhI+ZCVhOfvjP8AFjJqbtbmzrSp0HGavff7+lvzG6fq02nWUdpeIFto JH+zySgsjSLkHPfBB+lW5dWtn09Y42miNwu75mBCbfvAenHQ964ucXl5eKzPJIz424bLNnpgeprf n0I6VpkUdx5iX32n5TKhX5Nuevb6fWtNINSvqefh68qbbiXPEJS4t7FLMYgRCqyMo4OOWZh0BJ4H WsO3iuLGb7RYzJdTRgqI2UgISMFhnr9P0rp9OsBHbBL4x26NIUHTcWOCDjqRz+FPiit4LxY4jG8M MhOI2+Uj1x3ogpVFeLXp3NVQq4v34yV+19TEufMsNMV723lnKTISwZgoO3kZ78jNXNJGoXzyyGP/ AEG5UJJ5fzOSw4Iz0A707UrGa71KHTppbWOa4BZYZX+SLHKgt/CcdM81U0OPU9G1CVrCa1nMDlir TcNH0YjHTBHXvWTV4vozgteWpq23hmKx1KGK8fzo1U/vliOArcBGx6dTWpcWNndTRW0M8MyRnzGh 28ADPAPbNULe/iHlmOSUrPIRLvP3N3p6jtk81XuGV5P3Ue4hTE0m/YFX29Oeax5ZS3Z0wpqxS1HU bWwu2gs7sRRjlk2eZtY9fmNFRXGl6PGy/wClEll3HczE598DFFaxhC2t38v+AYexl3Q2CxvkvBYW DtcyXDKyrGpVDjuRnsM1UOjPMs14LoxyRSeWgc4jzk5AI7CtTW9TbQ4LW0js4zetAWd/MwYmPAxj nIHPPrWQmlvNawzTxpbrGc+W7MGkGM7iB0ye/vVxbtzPT9TE2baBobY2Opuo4WTzmlZ2bI54PQcD ir1zDEytbs+8XeJ413DJQDHBHfPaqEFq0mnTXV7e29unk+ZbGQ/NtyM47kcYA71BGlxpVhJqNkjs 7sVlaRiFYN0I+me1KlNxm5b/AJHXhMS8PU9pa50XizU1/si2C6i8r2Y8nyn2sGyvJ464x+FcmkrJ PHeujLAiMkZdQ3zY6fQ+tWt1xqFlJc3+Il+Qwb4wE2Y+6XHTnoO+eaT7DJHbyX0XlLa2zfvJpZAV Ug5CqB95jkD8a1qTcpXtY3q4lzfuq39bm/Y2lxcWTC8lSN5o1dMKoUepBxnI4qhLDJNdoZB5wIJc yyjkjuTxxxTtY8R6fHoFsumkXF0XJxIDiEY5z055+lVdD8+7050+yxm5aQuH4VfKUZOefXFckqbg ubY441HFj7vWGuo1kSNEMLeYcDknvkdMcfSq2pXk989jbrqYhsJd7CfHDE/ezjk81Lf20P2C6MVo z3cjiQseAidhnoAf8KoW+hQ28sd5qcd1YxovmNCUOZDnHB6AE4rWLi9WbVa7krFy40KXQZ7fVftV tDKjrsUOP3YH3jt5z1GMetaksrX2hsrFbhN7TqyuWPJ6DPII5znrRrDQ6teWsiNBErBSwcgkjvuH pxjPtVndptpayJDMktqqHCxnIik54X1H171lOTkkznv2Oa1LTIw7zI9wrSyFokJ37DnqxznJ6jip Lq4udNtvOtZoJUlbJchSVKjpt6g85PrWhqSX2nadFqMF/HJHdIVEKKBvAX5ieOx4/GsDTpbd5G+0 QQytN8saEHCNn261vT53YulzcyUN76dCNtSupJBPcW0hlCAF9n3++T2J967DwxBayxz50+7lDIp8 xwNyr2x6qDzS6bpVrYTRm9RrW0kV1yoYiNj7f5xU+lalFYatGxumnD7hhOcRnuf610VoqDTer7eR 7FTCqhNSnLmn1Xytv/V9ytra6ZDpPmaVZbGMoNy5HDlf7nPOc81izag97czCG3ihJhPnGRNwORjO exA6e9b9xfR3gIkjjMcuSJSnzHg5AA7Y79jWXcRC3uUjsS/k3BLF15cjaOh+nX3rnqNdtTmxkIxX uaLsVla8hjSGze/EEahUZYFk3j1zjj6UVnLoUtyDIL0HkgkSEEkHv70VHu9ZfgeTr3MvUdNn028b zbjzZCN8UoB/ec8nJ9K17XXriLRJoL2DdCykxXSoRICeMA9PXr71d8Z6lpZ09bWBS10QDgHcqrnj nt06D1rC/tqc6Q9vBFIsc4AuJH+be46YGMKAOMDmulXnFOSHG5sWTWqobvUGmheFMKbmMEy7RkJn sccCsOaTUdThd3nuJwuCIw5YIDnjFXLJba+0p4r50tlhctFdPkea5BJVv7xwBj0/GmWV9qGjFYrO YRXdwy5gEZdx2wRjvnp1pxjZtrcq2ugy8tnthbRtc7pY1VPIY4ILDIIHpg4ye9b2m2UWnW88Ut6k gSMMFTBjDg8fKfvHOOfrVoaE2mSTa7qN413fXDKqxOgjYOeTlT6Y4rL1eKG1t7SVX3Q3RaTYUCmH H8H0zWEqnO+Vf1/wwPR2I9X1NNSvFS1VpnLlym0ArKRg4xxgkZxS6PG2lXKz6vE8RIKjaCTKOrKR /nrWvoltbW1s2pCASp5qnEY5kU9QfQZ/QVTubS/8SajKr6hGUjYmONPmVADjJ7jg9Kn2l/d6dwuv ib1M2Ey+KNSuma5htYsqimU7Vx2XPQ+uKlTVZIX+zLePLbQnYsUjhg2OPwBqCfTZoraeG4s5WtY1 3xMV2biTgFf9o+nPSpda0SDTI4JVjZ1RVVogCrKcA5b8a091+706Im5o3McN/d26aTcxM9xFGZTI nMbg/MPpgcU+SymsLq7vBBJCkwKqkMfmlWH8RHQAjP51j3V8jRpd6dbC1uOBMoII49B6H0rSa+1I 6DDEFYRPKW8yKTbIUx6enB6VDTjZdBXux6tcajCLZoobWEHKIWb5mIGVJ6ZHXHGSaW00G5gkT7PF I8jyAeayYESHqfeqcb2seiHULjU7ib96iLGCGZQRxnn25pb/AFyI6ZbxpAYpIpFYtvIGOvI9x296 IcykuXY6sPV9nVjNdDr9ZtYLDwtMhmfUreGTLJL8xQtgNt/zxXM6R5U9239pB7SFhxLFHgqMcDHa rkGq3Gq6atvbILaFGYzAqcJt5HJ5INQ2N686mAvEC5LtuAPm452j+dds6ijLmg72PademqntaUtF vp3+Ro3VlpsOk2ijUQ80kY3QKOYznBP0xUz/ANm2iRX93rMCMzFYo24O5RgvjtkCst7S1SH7TLcZ ONsij5dn90/Tmq91YQ6jqKwuIFtrfrIu5tmcZ6f170liHVdrdBvH1az5Iq7226eZQ1rxTaXGovJp 8MixkfMzkKZG7tj3orpbqz03TJzaxWNpOqgHe8YJJIoqo4RJWS/FkRyHESV4tWPOrRIHaUyhPLRT 99yGJPQqB1Pt0qNncxLFvcoCSADwCevFT2GmNdtKyuFWNC/PXirlnpYmR553/dxx+ZtXqevFaKDb 0PKpYWrUtyre/wCG5oeHPDp1uF5J7nYsThY1Y8A/xHH+FX7a5trHxJNeafZSXVxHITE6uSzseOlW NCKxxwxsBLHCg2qyAdepyO/+Navh6dXu/NS2ihedZCXj6gqR+hX9a4K0pK7Rn71kohr6+bpscmrz C0km7zrubkYIGOhH8q5CbyYtQgtBcw3lsmwI8eSEXOSDnuO9dj49uYk0KGYW6SmSQR/vP4Qc9PTp TIvBsB0orvjjvrlEaN448JCeu0AnODnk9a5ozjCHNPqQ4XWm5SbVbLSVe1gVri3uV2m4HCF89gew 9a5y8e5mSWS2S0S4eYIxhb53PqOeFwOe1Ukv5o7gmY+aEQxqp6ADIFMgu4o9Tiu/s6rGrAiFTxj0 J9+5rpjS5dUZNWR6NocVzCYry9lEsVvHvMUxBYNjh17Z5qh4snSCwN8t1Eo3COLjczZ5PHqPX3rn vE11eT6uLmCdo/s65UZwFZcZwB7nisK4SeWzeeWZpFin2srMTgtk8D8Oainh7tTbC90Rw3CtMUm+ UScCbugz3rce8CxR+WFW7s3yrbsoQFA+Uenes/VdLbS0sJWkV/tVstwMD7oJIx+lVEt8WombB3Ng D0PWupxjKzEjbttQhm0+eG6s7aG3n+YykbmWQn/WKOpP+z0Faltbw3ljaXcai4ktpxIwjA3SqvVc Hocc81xoi8y5SBflEmOc9D61u6F4eju4ZLp5WxbuTIAcBgOwHuPespxjFXbKVr6nTy+IJLrTot0W +6vXbCdzycjA9gB+dQWH2f8AtVYQDb+cRwy5YHvx2+veqMpnhitdYjgt1tYXVFhBIYK3AAPatqPT beG207V13b3uBvHqc/yqcPQVS+tl2PVwWG+s815WStp36/oZ2ow/bCXTy1dZiySbT8654De38qtT aU9ujak4jmieESTLG+Ccnnp3FN0ZYdT8SRRgzLDPI8bIX+v6Vf1Gwg0HVLQwGQxh/wDVlsg885Nd 6pRcfdVj6CGGop2pK0mlvrt+TZ0Gm6BoOradBdWt48SFcFHI3Ke4NFZ97qOkC4Jl0wh2G5vLbA/n RXUlWtox8uK6VJJfL/M//9k= --b1_d0e61c40cb593d48604301bf204ef4db--