Date: Fri, 21 Jan 2022 23:22:54 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Ang Mga Ina ng mga Mananampalataya (bahagi 2 ng 2): Ang Pakikipagkapwa-tao at ang mga Alyansa Message-ID: X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 54.224.117.125 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_e605b71cd6e3bb342b1008367604b438" --b1_e605b71cd6e3bb342b1008367604b438 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_e605b71cd6e3bb342b1008367604b438" --b2_e605b71cd6e3bb342b1008367604b438 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 8 :: Lesson 20 Ang Mga Ina ng mga Mananampalataya (bahagi 2 ng 2): Ang Pakikipagkapwa-tao at ang mga Alyansa Deskripsyon: Mga maiikling talambuhay ng iba pang mga asawa ni Propeta Muhammad. Ni Aisha Stacey (© 2015 NewMuslims.com) Nai-publish sa 18 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 46 - Nag-email: 0 - Nakakita: 2778 (daily average: 2) Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Talambuhay Layunin ·Upang matutunan at maunawaan ang mga bagay patungkol sa mga natitirang Ina ng mga Mananampalataya. Mga Terminolohiyang Arabik · Hadith- (pangmaramihan - ahadith) ay isang piraso ng impormasyon o isang kuwento. Sa Islam ito ay isang talaan ng salaysay ng mga kasabihan at mga pagkilos ni Propeta Muhammad at ng kanyang mga kasamahan. · Du’a -dasal, panalangin, ang paghiling kay Allah ng isang bagay. · Mahr -dowry, regalo ng isang lalaki sa kanyang asawa sa kanilang kasal. Ang Mga Ina ng mga Mananampalataya na karugtong ng Aralin 1 · Zaynab bint Khuzaymah (b.595 – d.624) Si Zaynab ang una sa mga asawa ni Propeta Muhammad na hindi nagmula sa tribu ng Quraish[1].Namatay siya ng hindi bababa sa isang taon matapos ang kanyang kasal at kung kaya't kaunti lamang ang nakakakilala sa kanya. Bago ang kanyang kasal ay nakuha niya ang titulo na Ina ng mga Mahihirap dahil sa kanyang trabaho kasama ng mga mahihirap at ang kanyang kagandahang-loob sa mga ito. May mga ilang pagtatalo hinggil sa kung gaano karaming beses na si Zaynab ay nabiyuda bago ang kanyang kasal kay Propeta Muhammad, ang awa at pagpapala ng Diyos ay sumakanya. Subalit ang kanyang huling asawa ay namatay sa labanan at ang kanyang kasal kay Propeta Muhammad ay naglagay ng isang alituntunin para sundan ng iba.Hindi na kailanman natakot ang mga kalalakihan na ang kanilang pagkamatay sa labanan ay mangangahulugan ng gutom at kapabayaan para sa kanilang mga pamilya. Naging isang karangalan ang pakasalan ang mga balo ng mga namatay sa labanan. · Umm Salamah bint Abu Umayyah (b.596 – d.680 CE) Si Umm Salamah ay naging asawa ni Propeta Muhammad sa edad na dalawampu't siyam, matapos na ang kanyang unang asawa ay mamatay mula sa mga sugat na kanyang natamo habang nakikipaglaban sa labanan ng Uhud. Si Umm Salamah at ang kanyang asawa ay naging bahagi ng paglipat sa Abyssinia. Ang kanyang buhay ay puno ng mga halimbawa ng pagtitiis sa pagharap ng mga pagsubok at kapighatian. Siya at ang kanyang asawa ay kabilang sa mga unang umalis sa Mecca papuntang Medina noong siya ay sapilitang hiniwalay sa kanyang asawa at ang pagkuha sa kanyang anak na lalaki. Sa pagkamatay ng kanyang asawa siya ay nanalangin kay Allah, "O Panginoon, gantimpalaan mo ako sa aking kapighatian at bigyan ako ng isang bagay na mas mabuti kaysa dito bilang kapalit, na kung saan Ikaw lamang, ang Dakila at Makapangyarihan, ang Siyang makapagbibigay." Ang Pagpapakasal sa Propeta ni Allah ang sagot sa kanyang du'a na iyon. Si Umm Salamah ay nagsalaysay ng mahigit sa 300 naahadith, at karamihan dito ay ang tungkol sa mga kababaihan. Sinamahan niya ang Propeta sa maraming ekspedisyon at nanatiling kasal sa kanya ng pitong taon hanggang sa kanyang kamatayan. Si Umm Salamah ay nabuhay ng mas matagal kaysa sa mga ibang mga asawang babae at namatay sa edad na walumpu't apat. · Juwayriyah bint al-Haarith (b.608 – d.673 CE) Si Juwayriyah ay napansin ng Propeta nang siya ay nahuli sa labanan laban sa tribu ng Banu Mustaliq. Siya ay ang 20 taong gulang na anak na babae ng pinuno ng Banu Mustaliq at ang kanyang pag-aasawa ay nagdulot ng pagkakahanay sa pagitan ng kanyang tribu at ng mga Muslim. Nang inasawa ni Propeta Muhammad si Juwayriyah, pinahintulutan nito ang tribo na pumasok sa Islam nang may karangalan sa pamamagitan ng pagtanggal sa kahihiyan ng kanilang pagkatalo. Nang ibinalita ang pag-aasawa, ang lahat ng nadambong sa digmaan na kinuha mula sa Banu Mustaliq ay ibinalik, at ang lahat ng mga bihag ay pinalaya. Si Juwayriyah ay naging asawa ng Propeta sa loob ng anim na taon, at nabuhay pa ng tatlumpu't siyam na taon pagkamatay ng Propeta. Namatay si Juwayriyah sa edad na animnapu't lima. · Zaynab bint Jahsh (b.590 – d.641 CE) Si Zaynab, na isang dalagita mula sa marangal na hanay ng mga Quraish ay naikasal sa napalayang alipin at ampon na lalaki ni Propeta Muhammad na si Zayd, isang lalaking malapit na malapit sa Propeta. Tulad ng lahat ng mga kabataang babae na pinalaki sa karangyaan ay napakataas ng kanyang inaasahan pagdating sa pag-aasawa at si Zayd ay hindi naaayon sa uri ng lalaki na nasa isip niya. Gayunpaman upang ang Propeta ay matuwa, ay pumayag ang kanyang pamilya na maikasal sila. Ang kanilang pagiging mag-asawa ay maiksi at magulo, at upang mapangalagaan ang dalawa, pinahintulutan sila ni Propeta Muhammad na magdiborsyo. Ito ay naging sanhi ng problema dahil ang diborsyo ay hindi sinasang-ayunan at naiiwan ang isang babae sa isang mahirap na sitwasyon; at para makuntento ang lahat ng partido kabilang ang pamilya ni Zaynab siya ay ikinasal kay Propeta Muhammad. Ang mga talata sa Quran ay ipinahayag upang harapin ang bagay na ito at sa pamamagitan ng pag-aasawa kay Zaynab, ipinakita ni Propeta Muhammad na sa Islam ang ampon na anak ay hindi katulad ng isang tunay na anak. Si Zaynab ay sumama sa lumalaking pamilya ni Muhammad at nakilala siya dahil sa kanyang kagandahang-loob at mapagkawang-gawa. Namatay siya sa edad na limampu. · Umm Habeebah bint Abu Sufyan (b.589 – d.666 CE) Si Ramlah, na kilala rin bilang Umm Habeebah ay ang anak na babae ni Abu Sufyan na lider ng Quraish at sa yugtong iyon ay isang kaaway ng Islam. Ipinahayag niya ang kanyang pananampalataya na walang takot sa mga kahihinatnan ng kanyang sarili at kumapit siya ng mahigpit sa kanyang pananampalataya nang siya ay may mabigat na pagsubok. Nang siya ay nagmuslim at patuloy na nagdusa sa mga pang-aapi, si Umm Habeebah at ang kanyang asawa ay sumama sa paglipat sa Abyssinia. Ang kanyang asawa ay namatay pagkatapos noon. Siya ay nag-iisa sa isang kakaibang bansa kasama ang musmos na anak na babae at walang mapagkukunan ng suporta. Nang marinig ng Propeta ang kanyang suliranin ay inalok siya nito na pakasalan siya. Ito ay tinanggap niya. Ang hari ng Abyssinia, na lihim na nagbalik-loob sa Islam at naging isang mabuting kaibigan sa bagong komunidad ng mga Muslim, ang siyang nagbigay ng kanyang mahr at siyang naging saksi sa kasalan. Iyon ay nangyari ilang taon bago siya nakasama sa kanyang asawa sa Medina. Siya ay kasal kay Propeta Muhammad sa loob ng apat na taon hanggang sa siya ay namatay. · Safiyyah bint Huyayy ibn Akhtab (b.610 – d.670 CE) Si Safiyyah ay isinilang sa Medina kay Huyayy ibn Akhtab, ang pinuno ng tribong Hudyo na Banu Nadir. Si Banu Nadir ay pinalayas mula sa Medina at nanirahan sa Khaybar. Noong 629 CE, ang mga Muslim ay nanalo sa Labanan ng Khaybar at si Safiyyah ay nabihag. Iminungkahi ni Muhammad kay Saffiyah na magmuslim siya, siya ay sumang-ayon, at naging asawa ni Muhammad. Sa kabila ng kanyang pagbabalik-loob sa Islam, ay tinutukso siya ng iba pang mga asawa ni Muhammad dahil sa Hudyo na kanyang pinagmulan. Minsan sinabi ni Propeta Muhammad sa kanyang asawa, "Kung tatratuhin ka nilang muli ng kakaiba, sabihin sa kanila na ang iyong asawa ay si Muhammad, ang iyong ama ay si Propeta Aaron at ang iyong tiyuhin ay si Propeta Musa. Kaya ano ang ikakasuklam nila dito? "Si Safiyyah ay dalawampu't isang taong gulang nang mamatay ang Propeta. Nanirahan siya ng 39 na taon pa, at namatay siya sa Medina sa edad na 60. · Maymunah bint al-Haarith (b.594 – d.674 CE) Si Maymunah, o Barra kung tawagin siya noon, ay nagnanais na pakasalan ang Propeta at ihandog ang kanyang sarili at pakasalan siya. Tinanggap ito ng Propeta. Naging asawa niya ang Propeta sa loob lamang ng mahigit tatlong taon, hanggang sa mamatay ang Propeta. Siya ay napakabait at ang kanyang pamangkin na si Ibn Abbas, na kalaunan ay naging pinakadakilang iskolar ng Quran, ay natuto nang higit mula sa kanyang kaalaman. Talababa: [1] Ang Quraish ay ang pangalan ng pinakamakapangyarihang tribo sa Mecca sa pagdating ng Islam at ang tribo na kinabibilangan ni Propeta Muhammad. Ito rin ang pangalan ng isang kabanata ng Quran. Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/282/ang-mga-ina-ng-mga-mananampalataya-bahagi-2-ng-2/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_e605b71cd6e3bb342b1008367604b438 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Ang Mga Ina ng mga Mananampalataya (bahagi 2 ng 2): Ang Pakikipagkapwa-tao at ang mga Alyansa

Deskripsyon:  Mga maiikling talambuhay ng iba pang mga asawa ni Propeta Muhammad.

Ni Aisha Stacey (© 2015 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 18 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 46 - Nag-email: 0 - Nakakita: 2778 (daily average: 2)

Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Talambuhay


Layunin

·      Upang matutunan at maunawaan ang mga bagay patungkol sa mga natitirang Ina ng mga Mananampalataya.

Mga Terminolohiyang Arabik

·       Hadith - (pangmaramihan - ahadith) ay isang piraso ng impormasyon o isang kuwento. Sa Islam ito ay isang talaan ng salaysay ng mga kasabihan at mga pagkilos ni Propeta Muhammad at ng kanyang mga kasamahan.

·       Du’a - dasal, panalangin, ang paghiling kay Allah ng isang bagay.

·       Mahr - dowry, regalo ng isang lalaki sa kanyang asawa sa kanilang kasal.

 

Ang Mga Ina ng mga Mananampalataya na karugtong ng Aralin 1

·      Zaynab bint Khuzaymah (b.595 – d.624)

MothersofBelievers_02.jpgSi Zaynab ang una sa mga asawa ni Propeta Muhammad na hindi nagmula sa tribu ng Quraish[1]Namatay siya ng hindi bababa sa isang taon matapos ang kanyang kasal at kung kaya't kaunti lamang ang nakakakilala sa kanya.  Bago ang kanyang kasal  ay nakuha niya ang titulo na Ina ng mga Mahihirap dahil sa kanyang trabaho kasama ng mga mahihirap at ang kanyang kagandahang-loob sa mga ito.  May mga ilang pagtatalo hinggil sa kung gaano karaming beses na si Zaynab ay nabiyuda bago ang kanyang kasal kay Propeta Muhammad, ang awa at  pagpapala ng Diyos ay sumakanya. Subalit ang kanyang huling asawa ay namatay sa labanan at ang kanyang kasal kay Propeta Muhammad ay naglagay ng isang alituntunin para sundan ng iba. Hindi na kailanman natakot ang mga kalalakihan na ang kanilang pagkamatay sa labanan ay mangangahulugan ng gutom at kapabayaan para sa kanilang mga pamilya. Naging isang karangalan ang pakasalan ang mga balo ng mga namatay sa labanan.

·      Umm Salamah bint Abu Umayyah (b.596 – d.680 CE)

Si Umm Salamah ay naging asawa ni Propeta Muhammad sa edad na dalawampu't siyam, matapos  na ang  kanyang unang asawa ay mamatay mula sa mga sugat na kanyang natamo habang nakikipaglaban sa labanan ng Uhud. Si Umm Salamah at ang kanyang asawa ay naging bahagi ng paglipat sa Abyssinia. Ang kanyang buhay ay puno ng mga halimbawa ng pagtitiis sa pagharap ng mga pagsubok at kapighatian. Siya at ang kanyang asawa ay kabilang sa mga unang umalis sa Mecca papuntang Medina noong siya ay sapilitang hiniwalay sa kanyang asawa at ang pagkuha sa kanyang anak na lalaki.  Sa pagkamatay ng kanyang asawa siya ay nanalangin kay Allah, "O Panginoon, gantimpalaan mo ako sa aking kapighatian at bigyan ako ng isang bagay na mas mabuti kaysa dito bilang kapalit, na kung saan Ikaw lamang, ang Dakila at Makapangyarihan, ang Siyang makapagbibigay." Ang Pagpapakasal sa Propeta ni Allah ang sagot sa kanyang du'a na iyon. Si Umm Salamah ay nagsalaysay ng mahigit sa 300 na ahadith, at karamihan dito ay ang tungkol sa mga kababaihan. Sinamahan niya ang Propeta sa maraming ekspedisyon at nanatiling kasal sa kanya ng pitong taon hanggang sa kanyang kamatayan. Si Umm Salamah ay nabuhay ng mas matagal kaysa sa mga ibang mga asawang babae  at namatay sa edad na walumpu't apat.

·      Juwayriyah bint al-Haarith (b.608 – d.673 CE)

Si Juwayriyah ay napansin ng Propeta nang siya ay nahuli sa labanan laban sa tribu ng Banu Mustaliq. Siya ay ang 20 taong gulang na anak na babae ng pinuno ng Banu Mustaliq at ang kanyang pag-aasawa ay nagdulot ng pagkakahanay sa pagitan ng kanyang tribu at ng mga Muslim. Nang inasawa ni Propeta Muhammad si Juwayriyah, pinahintulutan nito ang tribo na pumasok sa Islam nang may karangalan sa pamamagitan ng pagtanggal sa kahihiyan ng kanilang pagkatalo. Nang ibinalita ang pag-aasawa, ang lahat ng nadambong sa digmaan na kinuha mula sa Banu Mustaliq ay ibinalik, at ang lahat ng mga bihag ay pinalaya. Si Juwayriyah ay naging asawa ng Propeta sa loob ng anim na taon, at nabuhay pa ng  tatlumpu't siyam na taon pagkamatay ng Propeta. Namatay si Juwayriyah sa edad na animnapu't lima.

·      Zaynab bint Jahsh (b.590 – d.641 CE)

Si Zaynab, na isang dalagita mula sa marangal na hanay ng mga Quraish ay naikasal sa napalayang alipin  at ampon na lalaki ni Propeta Muhammad na si Zayd, isang lalaking malapit na malapit sa Propeta. Tulad ng lahat ng mga kabataang babae na pinalaki sa karangyaan ay  napakataas ng kanyang inaasahan pagdating sa pag-aasawa at si Zayd ay hindi naaayon sa uri ng lalaki na nasa isip niya. Gayunpaman upang  ang Propeta ay matuwa, ay pumayag ang kanyang pamilya na maikasal sila.  Ang kanilang pagiging mag-asawa ay maiksi at magulo, at upang mapangalagaan ang dalawa, pinahintulutan sila ni Propeta Muhammad na magdiborsyo. Ito ay naging sanhi ng problema dahil ang diborsyo ay hindi sinasang-ayunan at naiiwan ang isang babae sa isang mahirap na sitwasyon; at para makuntento ang lahat ng partido kabilang ang pamilya ni Zaynab siya ay ikinasal kay Propeta Muhammad. Ang mga talata sa Quran ay ipinahayag upang harapin ang bagay na ito at sa pamamagitan ng pag-aasawa kay  Zaynab, ipinakita ni Propeta Muhammad na sa Islam ang ampon na anak ay hindi katulad ng isang tunay na anak. Si Zaynab ay sumama sa lumalaking pamilya ni Muhammad at nakilala siya  dahil sa kanyang kagandahang-loob at mapagkawang-gawa. Namatay siya sa edad na limampu.

·      Umm Habeebah bint Abu Sufyan (b.589 –  d.666 CE)

 Si Ramlah, na kilala rin bilang Umm Habeebah ay ang anak na babae ni Abu Sufyan na lider ng Quraish at sa yugtong iyon ay isang kaaway ng Islam. Ipinahayag niya ang kanyang pananampalataya na walang takot sa mga kahihinatnan ng kanyang sarili at kumapit siya ng mahigpit sa kanyang pananampalataya nang siya ay may mabigat na pagsubok. Nang siya ay nagmuslim at patuloy na nagdusa sa mga pang-aapi, si Umm Habeebah at ang kanyang asawa ay sumama sa paglipat sa Abyssinia. Ang kanyang asawa ay namatay pagkatapos noon.  Siya ay nag-iisa sa isang kakaibang bansa kasama ang  musmos na anak na babae at walang mapagkukunan ng suporta. Nang marinig ng Propeta ang kanyang suliranin ay inalok siya nito na pakasalan siya. Ito ay tinanggap niya. Ang hari ng Abyssinia, na lihim na nagbalik-loob sa Islam at naging isang mabuting kaibigan sa bagong komunidad ng mga Muslim, ang siyang nagbigay ng kanyang mahr at siyang naging saksi sa kasalan. Iyon ay nangyari ilang taon bago siya nakasama sa kanyang asawa sa Medina. Siya ay kasal kay Propeta Muhammad sa loob ng apat na taon hanggang sa siya ay namatay.

·      Safiyyah bint Huyayy ibn Akhtab (b.610 – d.670 CE)

 Si Safiyyah ay isinilang sa Medina kay Huyayy ibn Akhtab, ang pinuno ng tribong Hudyo na Banu Nadir. Si Banu Nadir ay pinalayas mula sa Medina at nanirahan sa Khaybar. Noong 629 CE, ang mga Muslim ay nanalo sa Labanan ng Khaybar at si Safiyyah ay nabihag. Iminungkahi ni Muhammad kay Saffiyah na magmuslim siya, siya ay sumang-ayon, at naging asawa ni Muhammad.

Sa kabila ng kanyang pagbabalik-loob sa Islam, ay tinutukso siya ng iba pang mga asawa ni Muhammad dahil sa Hudyo na kanyang pinagmulan. Minsan sinabi ni Propeta Muhammad sa kanyang asawa, "Kung tatratuhin ka nilang muli ng kakaiba, sabihin sa kanila na ang iyong asawa ay si Muhammad, ang iyong ama ay si Propeta Aaron at ang iyong tiyuhin ay si Propeta Musa. Kaya ano ang ikakasuklam nila dito? "Si Safiyyah ay dalawampu't isang taong gulang nang mamatay ang Propeta. Nanirahan siya  ng 39 na taon pa, at namatay siya sa Medina sa edad na 60.

·      Maymunah bint al-Haarith (b.594 – d.674 CE)

Si Maymunah, o Barra kung tawagin siya noon, ay nagnanais na pakasalan ang Propeta at ihandog ang kanyang sarili at pakasalan siya. Tinanggap ito ng Propeta. Naging asawa niya ang Propeta sa loob lamang ng mahigit tatlong taon, hanggang sa mamatay ang Propeta. Siya ay napakabait at ang kanyang pamangkin na si Ibn Abbas, na kalaunan ay naging pinakadakilang iskolar ng Quran, ay natuto nang higit mula sa kanyang kaalaman.



Talababa:

[1] Ang Quraish ay ang pangalan ng pinakamakapangyarihang tribo sa Mecca sa pagdating ng Islam at ang tribo na kinabibilangan ni Propeta Muhammad. Ito rin ang pangalan ng isang kabanata ng Quran.

--b2_e605b71cd6e3bb342b1008367604b438-- --b1_e605b71cd6e3bb342b1008367604b438 Content-Type: image/jpeg; name="The_Mothers_of_the_Believers_(part_2_of_2)._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="The_Mothers_of_the_Believers_(part_2_of_2)._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCACqAQADASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDPPU9a bz6mpSvJpNtfVXPCZHz6ml59TT9tG2mITB9aOfU07FG2gQnPrSjPqaXbSgUAAz60oz6mjFOxSAMn 1NKCfWgDilxQIMn1pQT60YpQKBhk+tKCfWgClAoAUZ9acM+tIBTgKQhRn1pRn1oApwFK4AM+tOGa AKUCi4Bz604Z9aAtOApXAQZ9acAaULTttK4DQD604ZpQtLtpXHYQE0uSaULShaQwB+tPVsEcmkC0 5RyKTGc4V5NG2txtM0tiduqAf7yVEdP01W+bU8j/AGY6lV4+f3M29lLy+8yMUbc1siz0bPOoS/8A fFSpb6Av3rqV/qCKHXXZ/cL2T7r7zC2ml2EdQRXQb/D6AgRuffnmmGXQCMfZp/ruNL27/lYOkv5k Ye2lCGtWU6MR+6iuM/71UpBCT+6Vx/vEGtI1OboQ4W6kIjb2/OnCJj0x+dOAq1apZk/6TNKn+4op uVlcSV2V1tZW+6hb6CnixuM48ps/SuhthoyY/eyP/vyY/lWkl1pCDAEQ+rGuSWKktonRHDxe7OST SbuT7sf60raRdRgkovH+1XX+bpMvaL8HxSPa6XKMBwv0lrP65O+qL+rR6M4homU4IpyQbjgsB9a6 O70bT1yyXQU+hGR+lZ7aRPwYiJFPQiumOIjJb2MJUZRZVjsA3WdBVhdJUjPnihNLvAc+U1XYLKcD DRN9DUTq22kVGnfeJUXS4iwX7Rgn2pX0oR8m4XH0rUGlE87GB9Qaa9g+0BsE1l7fX4jT2PkYbwqh wH3UgWthtMjPJDZ9qhk0uRTiLLVtGvF9TF0ZLoVI7cPj94o+tWBYxnGbhfyqeDS5gdzIPo1X47TZ nNsjA1nOulsy40W90ZTWKKMib8xUQiXOOT9BXQLDA4Aa3wB+lSLZxg/KSB6Vn9ZtuafV77HO+QMc K5+opBExbCqa6T7EvOWJz60n9nw5ztzR9aQfVmYQsLjGfL/WhrKZBlkIFdCLRFGFyPoaTyGHSQn6 1P1pj+rI5027jkj9Kbtwetb0tgkrZJOaiOkx5zkVosTHqQ8PLocYImcnajNjk4GcVpafo9tdFWub 5IQRyij5h7c106W9rbKsUW9FdiX+TK/U0k2k6TJJJLdpl2H+uV9u30PpWMsZfRaG0cNbXcwrzwpK GJ0+dLlAM7WIDf8A16yJrC6t5lhkgcSP91QMk/TFdRbS2NlLO9nqElyAMBWI2R+pL9KpvfpoNxbr bmP7RJ+8nEmd3ln7u09iTThiZrfUJYeLemhQj8Naw6hhYyKD03EA/lSx+HdRkinZI0LwYLxbvnwe hqxqOualJdG1tp2VYSHnI+YgnqWPZQO3rVgG9ivGuGIjOoOhjG78AWHpjnFP6zUtd2F9XgY0mmXk KeZJbSKgAJYjgA9M+lRi3/6aJ+dd2mow219DpSAOjKxuJmxz/wDr/Ss671DStPuHjighmZztWKOM Ek0Rxcn0E8NFdTlvsr5CqA5PRU5P5CljiCTqs6SKufmAGGx7ZruYVj0iFZvs0cNxPzheVQehPrVL +0ZnnRroZiEmcHGZCT055AHH1p/W2+gvqyXUwJU01JVeBJsDGY5R1/GtI62ojEYiEoxjO0Lj2ro7 uawuLbzLi3jlTkZ2Z/WqUFzodvLtSC3wVO4hM/hzWLrKS1TZr7JxejRycoilnZxEse45K9gat2mk m4YshRwPqAPqa1ZYNPvJz9itkjA5dt3yr9R0q5p629ncRwXTJvmP7m3Q7+PU/wA60liPd0M40VfU y28N36OxWMFR2jmyR+dVvsd1E/lvcMuOoJII/CtTWvMM0paQeXj5DG5BKg9Djrj9KzP7bVbLN4ol ijyhSTDMmO2R19qzjWm0aOlBbE8cDAfNcBh71PDaXU7YiQyAdx0/OqCXFrCxvZ7K5srJF3ZnYAt6 YHJyaLfxXtSW6EMzQI22OMLkMfRj0H0obb2GkupuwadcFecfgc1ebSk2jZId/wDtdD/hXIab4ru7 aC4uZ2juprt8gIcrAAOAR1+gH1NWbHxdd3F3DdzfuYFRkliPCPjneGPp3rOUJlpxNqaGWAnegYDq VOQKiEnGeAKy4vGceoas89qDDbKGjjdlyJDxyw7ew/Grct59pCyypEdsbBUjPybycbjS5WtGO/Yt LcKTinCUHpmnWMdksUVvLPFNcQIGkMjgEgjqRU8cWn3ErQWzhpRncqPu2D6dqT5Q1I41Mhwqk/QU 8WlwHC+WwzWiiCGIRpKE5xnAyTT4po5FKq5YqSDng5qObsVYzBa3O7BGB6mpEtJHztccHByCK0Sz A8Ec9Miq13ax3DCUzzRlFKl0kIyD29KXNcdiskYW5EUruBnG4IcE+malks2HKSqQemRS2cNvFCPJ DbOgZnLE/UnrTNW1CDS7NZpEDKXC4BxT1bshdLsgkVoWVZAF3kKnIwx9BSOTHxIjL9RUdzeafqUS tHKNq8MAAT/9bFVri4XS7JEtr9/OK8Q8OD/vZ6f1qkr+ornmq+PtdhVoxdl+wdo1LD6GqVx4mu7x gb15LoDorHCj8KxVvIZnIKOpHqtPEsbNjcP5VSrUewnGXc1pfEl1NGsUUZjReQCcjPsOlMGsqJTJ LvkkPJJJ6+uazuTwAWHX5TThExx8rj2rT21Ji5ZGuniiVYZgSczTedJwPmb1qxfeLrjUHjdxtijA KRg/dPv6msQWjD5toPtmj7IxXqFH+6TS9rSYckjUg8Sz27NJkt3VG5H4+1Qp4jmjuxdkF7gciQ4y DWdJCith5l3Hp8pFMWFRkI0TH/aaqVSmJpm3P431ieYyvdSsTwo6BfoOx96qw+KdTilWSJtrqdwL DeM+pBrPKrGo3KQx5HSo8qRkD/x6mp0xOL7l648QandMzT38sm99zDeeT9OlNfWb4xCE3cvlnkgN 1PvVFdm7DfnmrDxhFz9nO08BsZpupTQuRsvWvinULFozbyriP7iugYA+uO59zUkXizWI7t7oXTCW YjzGKghgOxHpWakLJlhGzrjrs5FMkV1AZwUUnjjr+NL2lNsfK0bp8Q6i0gkluWddxfnGOepHvVG+ 1Ka5lDpvAHIGflLd2NZzl5FwH49Caj/eYC8kDoO1XGUejJaNWTWL1yHmkMzAY3zHcefY8Uw3tzLA VNwRHuB2lyFB9cevvVFBLwrNgnpTjHLx+8Un0zinzRXUOVls3s5CrG5XZ0+bgHvipYNTuo5V3FGi H3kblW7ZIrLdGb72TjpRHC4OdpA9armjbcmxox3Zgik2vIWdtxC4wPT8aYdYuSAA7AA5wCRk+pqn slOMDae3OBSlSpwQpOO/enzx6hysuDUnkL+a8uX5LA5JPvS2+oSQzCcXEkcij5WRiD+dVFt5CCdu eOcDgVKbYIQGH5dqXtYLQfJI1rHxTqFhN5yXsrvtYDcSRlup+vetjT/iPqdvMTe7rpWUA7TtKkdw fXrXHOqBsAEn2YVJGsa/ek2N2zzUSdNrYaU0eyW/j7Q54kc3BiLfwuOQP/r1DL4/8NMjQtdsgwRu CHC+9eSJGJSSZ1B700wq33pCAPbGRWKhSvuaNz7Hqc/jfTo9PZ9KmhnMKfLEzbGJ9cHqPpXIXfia 8vJJXmkMiTAF1A4DDpgelc2EiX5lj3Y7swNBcK5KMUA9K0jyJ3RDUma8Gt3NpI0kMrQM+OQeSR0q tPrMzyHzXlZWcthjgkn1PeqDF5PvvkfrTRCdw5B5xya2jOC3JcX0K50+cnG9See54qWHQ7pwBljg 9kJrSWYhiVdhz/CatR6hIuB50ox6sa+XdV9DvvS7mUfDl+CTF5ijszx9Pwpy6FqW1vPtTJgcNHwT +Fad14gu7e1YWqtLMeF+YkD3NZf/AAmms20XlyW0VxMW++U24B6DApxc5aor3ERSabLE2DBKAD95 uM0gtQyYPnIc9zU0Xjq9jt1F3aI8gYhmIwD7Y9RVu/8AFOmx2cUq2JaadCyBhhQfc96u9VaE2huY sgljO0lzjgZ5/UVC0xV8P5Se+7mtaDxDpVxbxobUi6P31B2p+B5q9D/ZOoM0UQYPGu+QSsg2j1BP Wq9rKOjQvZp7M5Z72ANjeCfbmp0uEY4GCSMjJrqovC9tdW0c/kwjzFDdFx+BzzSnQEiG37VYxrjo wBP6Ch10Hsrbs5WXeCAx2kf3RSl1VMTSy4B+ozW9c6LbEFle3lf0jBUmqTWdxEpSO3mwedyYakq6 fUm0V1KMl8bVMgzFOnHWq32lZRxv9srWs+k3jFQ6tNnpvY4FTHQpGI/0dUx1C8g01XggavsYnLqC RwDT0m8sYU8Y/i7VuReHNysshcBjkAOFx+Ypg8IXisWW73L/AHRg01XT6iVNvVIxftc23aApHc+l PDxH5pd65HLjmtV/DkkYwySHHfpUDaTIq7d0oHpwRT9t2Ycsluin9pgKD98PYhefyqQyTCLzIWDq Fz8h+b8jRJpUwHyyqD/tIRVd9P1OM5CxOG6bZAM1Srf3vvFdbWHLcMVwI8k/xM3Ip+ZI8H5Xx6HJ qqsF5ISpRVdeSuealFvMhw0cmccmm6r7hy+RY+1s44g+YDkqcfpUIvX38h19Rt61BIJAzqXxs+8D wRTCzrwQcAfe65qlUdhNFwzdSFOfRm4ppuCGAMKA+vBFV/vDJ3ZPenHe38a/Rhg01VkKxczKUMn2 eNgoySrAEfrUBuE3cR5z37UxbeRzhQhPordarTyS2/DA4PTtVRqybsmNxLwfccqoGfeniUkfMVVR xzWObwY6N69afHPLMAFjkLeq1bnMlRNMzlWwFB9xT1uMsBlV567sVTjFypUleWHAwOtJJLdQ7Qyj kjgKKn28th8hu4c7nMZSME5Zjj8aSONpfmhmjde+Dz7VWlvbi6t2j/dEOdp3E/0otI7qyi2xxxkn qWY/kK8tqy8w91dC99llY8sFA9OTTvsgP+sZm5yOBVM3eoZGIIQPdjzThcagx4jgXA/vGotLuS5S 6WRejtbaK4juEhKSRv5iMD0b1xSyW9m4HmWkbBSSN65wT1qkLm6XrEjeuHx/Smm4vWkyYotvu5zS 5Zvr+JLlN9S/ttVOVs4N3YiIZp+4E58pBj/YFVBcy7cERg/Umm+bMf8Alr+S1PKyderL29m7CoJb y1iYrJcRBl6jcOKrPH5g/eSvjHQNgU1LK1UcQRnjqRmmox6gkupLJrNlGoZbmKQk42ocn61ZXWLB R/rZHPosTf4VDDbKowgRfoop+JVJAI465FP3OiN41VHaJOuuWWMjzF/3oWp41G3c8SrnsSpFVN+B kqPc4qFnVuu1QOeaNOxp9al2NZL5TjZcr9P/ANdShp5BkOrD6CsgQjGcVo2kIs4zLIFdmHyoT90e ppaPY0p1+d25SyI5sdWA9VzUM7JCAWlxkhRk9zVS6Zp5lkaeVCvRVb5c+uKY8jMhEkaXGTzkbT+F Vy2Oj3X0HSXTrKYVKEjrgA4rG+wOrsglZTkkbjyMHOaS+nhErrF8gVe5+ZT6H1rGu9WluYkjDkBQ QT3NbwpyexhKSTNIXhiwY383jliMEc8mpWuQ8bupLlmyM9M//XrGglLQtFngr37/AI9qezSRWsci ynryM1o6SuY8zL008ckxWWJM43BsZJ9vemSuTHKikjBDA+o9qhScSMCw68E96kLFWB4I6A96LWJu 3uSPLH5WX6EYBHUH2prbzDleXU88ZyKiUZiaMkE9cgdKlgmCgbSevHNGwEP2hFOCCHGcjOBmpBf2 0oC3VsZVXjd/dq8ktrdqlrNaRsc8S/xVHLYQI7WsfylkyMnt9aFOPVWZryaXTKs8Gntau9vb7pA3 ADHp61BFdPFtjZCo/hAGQTVi3tLuxuVVlORwGxkVoPaxLF9onYAKflPfPaqc0tHqHK+pTFy5iKqQ Wzz8vIJ+tSxTrlRJGRjBYHvSQ2Yu4klNykb78lDjOR/9almtru3YFVE6t2XHT86my2C9iGCVllI+ 8M4wBV+4v47eJGO1pCM7R0xWbaGQzE7HIJzkKeammtb2WRVa1ldA3ykR4OG5xnv61EoJy1I5OY0l kEighsEjO2lJ4x/PtUFppepQb1Nsd0Y2sXOAfYeo+laN1p1xaxwea8Ee7hZNxdZfrj7uP5VnyPoP 6rUeqRnm4WPbuYfMcYPFTcEA8809NA+0XEU5uo5SM/u4VznHOAfWtAaLO8W+NJ5HChjCseXAPQ/j RKPYqeEqJXsZuBWZd6mIZ2ReShwwzXXr4YnNuftI8rcoYb2C5zxtz3OePzqhH4L0xocKpdhPsd4J TKykdjjjGe/tVU4q/vBHDOOsmvvOak1UyJyCFYYCg/55pJNUMNsiRuQXOSW5IFd1H4R0ePy4b77K wYZikjXjBPC4B4yeozTbPQNFtdZm08xr9rkjJQD5UAxkq5bO3p6Vp7nY19nTircy+45eO+CFRLgg 4xg9a0F+ePzFz5Z7j1+tdBpcfh6VAHgFtIgYlxglmU/Mf9o+w7VUvZLJbyOSzicWrFvMulBCKcdA p7kevXpWEoJ7GThTl1/AxJ/tQAZYpAnrsOMVEXlv7S487T2clPKjkJCkEHI+n9a6q91ixghgm02C K6ESb2iuI2Ulj68/d9qp22tyokiPKm6aQMYfs42xg/eKE+melNKKNKdOK0SbObtW1e2uJZXspS4U bPMUlM8dOxPtW0v2y91BYY7OUCRS24qQAw68ntVy41hptQsLhWuJY4UdDFkRkNyc+/XGetVLzUpX nkUO6GYk7ZpiwRePlB9OM05OL6CS5ForEsOkX9wSI4MEEgK7BWYjsB1NLLo2pQLKz23ktGOd7Ac0 lz4gvp76I+YIVjiUKPvhyvU596zhqVykc3mNMHuDhmbLiTnPQ9Km47yRjjwt4gvy0tvYF9zEbRIA QcZP6c1Xj8Kam8PmFYFOcBWlHvzx/nmuoe5vGkhDytIkSHbIsuMD0x6Cq+6RJnykKZJZd7YDDFar ES6FU6Cm1eX5mND4TvfIDPd2cTsu7a8ucj2x1Pt2qRfD80kRhe6tY3AzlmOB+QroLSwvLweR9l/e eX5qqF3DHQsv/wBaiLTLy7by40Rig2OHwoz3IPb1FQ676tF/V4JN32Oeg0C4j/1lzGEPBZQTmpn0 ZRHuW92eX/fiPQVuSaVK1pBdSlntoWBnESt5kYJxwP4gantNOsp7R7mzvjAGfIe42qqfNgbvfHbH eodd73M/3KdrfM5w6OELF7ok9cBM8H0x1pE0q3t8ZnlZCcoWTGa6O20y1a2mvp7uGWyth+8jRizQ ksRkhei9DkZp/wDwj9pAYJH1KZbN1JimdArjHQYOc59Kl1+jYSdL7Mf6+8wINPjgkE+ZZFGQSgB6 1abREvreKWXMaxD+OYKyZ7MOoz2rY1TT7eKylkW8ijEwEo8xCsZxgBQM9TyeOlDPZ2l3JDc2wjgu bUbpoGMybQOoz8wJI79Kj2req3J9ok7KKt95mtpdrFB53no8ix5a3BLSL+fYdfaqa2cV1N9n3vMz 4Kox4c/7PbNLqFwLGOO+s0CR3H+tErZ2EHoMckH361e/tNLfww9lMLmVjdATQtF5ZRSMhuOR+dX7 ySa1IdSTIYtL06KFmP2qdAocLCv3m7rnHHHNaP8AYelXF9Gtibm0gMO+SS5Uj8Bkc8nBqn/akWlM jxagzSOAYQmHCKffuw7j396v2Nnday8f2mdryNHM/wC+feZ+cbVUY2EZ5HfIrObkveb0IUhIfNDN HcPJYPGSB+6b5RkDLHooB/XOKsQW11ZzLaa1LA0d7IEjaOf513EkMxHQcDp61Sk8aWVxqkqz6d52 nI/7mIfLuP8ACGx1HXjnrUljq8UcHkRWUJ/fNcKn9xjjCjOflGOK6m2tzsjWrSV1K3zLslld2c85 lms7WWJ/LiE1x86Anuo+9nGR0NT3dj9mnkv2ikRXJAgtwrtgfedgeFLDkYHSuPvvFs14Y7a8WOYB w4Ji+YsOBk98Zp07SPcC6t7pkuGbMkJfOf8AdPbjpQ7rcyc5y3kdPrlnZW1tBqDXc63B+a3KbVaM AfKTGOq9s9R3zS297LaadHeG9fT7iUK1w00pm+1rnAcAD5evb6VxrajKkwOpRTKzfIWdMhwPf61L col08ZNwFliDeVG0uUCnqB6Z54otZ2YnC70d0ddqmqjTG8+5njmR1KRx28I2ryNu49O+TtHB+uaf D4ttvLlhTToRJcQ7pnVNjGcDjK/3O3vXDTaosDPa30QDBOnUFe2CKs29vaMsaRSyJG2HRzkkeze1 D0WqHBU0/e1NuTxFbTancrd2UZeUBmgYsI1HBwoGOM8+uaZd63f3cwlD7hFGVARirKh4wSeowe/I rJUTwspuykq55VE3Agnjk0TxeXcCSyu2SMqQIt3AYH1Pb2qd2dHPBXXJ1/At6nei+uVe/lQzRxqE dx8ox3IHUnpVdvkDSI84DKFBjyUJ+h6emaSGadkW1voA5JJQRRbi4HOR6gdKtw6BdzWsc9pc7Dd/ LBbyt8xbPI9PfFS2luyI1Ix96P8Al/X3FSC4SaNCHDNs24kGN+f4T/SnRygRrDJC29G/drG2QD3O auW+g6lMxlms99kqEzzKAShGV+UcHqPyNVLeAahbpHZecJ3uFhSSU5RT6Y/XNK8XfUq9OLvOV/6+ 4bK0YmRbpgGRgQxUjGOTkjpxTL9Y540u4neSKHOVHBYEgjp1Hv1rV1Hw7rMH2U/2fFO8WIpbmGXd 5hY8ZXIx6U/VLu9lSWw06zMUCRqspSNi3mDo+1RwccY96SnFtOP5hUr0WrcrbM9LKa5S2lhCpDKd 6mVtm8YyNvYnqeKvyaXZS6rFZ3Ml5DcPGTBJsDRuTyG46gd8c1M1g8Vpb22oQWyWV5dKwZXMiQgg 42c55wR+lJB4kaKFrbRdLRbiBgkZuM7gCeee2eo6Vm5SfwnJzv0HajFpcVnKP7Nv0a0djlJSVkzx n6FuQfao208abbJPrkqpbRPJDbGPDOd3csfbFaUdxcrZTab4qgjljD+VJJbvyuSNuCOcZI6dOpqX TNG0cKstzBDLBA2wsbkuFYAbTg8E5/Csvacsdfw1v6MpylLqGnwWNxLbPBeTxXOnncHkmj+5nALb OmexrKtbt531SeKwe1QmSdb4klU/iK4PALDAOOR2rVbUYL3SyjadFBJNCQt3BtVSyEsAMDnGB9Rm uSttSTV3Wz1K8uJ7aZ3YxW6iNcsQTjPb+VOlGTu3/X9eZDaQWl9cXrPBLqJTz1CqhlOGUngBzyoF aWi/2PdyXNitu07NhPPmQldw4K9wTnH1GakOjSrfxR22h/2fHbbnS6mbzBJGOBuHOG5PHcVp6dpO uTXsly2tQ2URT/UMihmjK9WxgZ+o4NXUnCz1t8/8rkqOpXRr/RbO5t9VL2YmhKRXVtbL5cGT0z3H 19ay7XSzqTJHqTTXEkUipGtqCoCKOW3ngKeueec8VYimuYbe3s1vJI9iiMiZlnicgnawzxjdgZ7Z qtYalqMbJZ+JrctAxYnZIEkU53Egr15oSkk2t/62/wCHABY6haakJbq3MemRyMN0uLhI4j0Y47H2 xzUl/a2WmSnRb2SSUXSeasluWVlBP3VHfC881Wi1jTdOe6iht7lIrmMiSK7m/wBZGRjBAHTPPsRU 9s+jz2pvkeZZrMLI1vNKWZkAwCknVWHoTjFX717yWglboVLa4WCS405dOuJLFGzJdBQtwYSflcZ4 49u1bD3EusXum3YFxO9sfmjs4lypz8u9znK4Aznjk81kahe3Z1jfpdzdSWclkEd7whmhXuucfTnv VZ3tpW/c3EVrFcRBHSEsh3DnBx03EZq/ZuVn/XmdMMNVmrpaHQXEGl2AlvI9Kt5XeZmureaQF4Ax +UKo6HOeRXM6fq2oAyAuLddrCGSU/NEM9AfXpUQnhQvbKZbGeN8OGbcD3ySecHrRbTPcRGGdoleR 12sVzlT2zWkaXKmpamioR57N3/z7d18ywr2uoGWOWArn5fMAA2k9DWdPJqGluZ5grx4Eatzj2NNW ZnP2aSXaA3MsZyWUc4rVjkg1K0kicthhmM46Efd47GrfuPXYz5aaXvPXoJAYdTHn+QqOAoIYcgkY LA+lU4rO+tiPIljAhDJwf3ko6579apXLCzneG4udwKYRojyvfkenUV1Pg5tMltbi51IqTGFECXMm 2N2PYHrn36Upt048y1QuZK2ur3M211KYBYZowYSCriQZU+ufQ1UXSiubixlEn8XkscH6Z7+mK2nP h7Umt7l/tVjJJdOk0UbZVhjlgxyODinrpIsNX/sm1ktrp5po5Ee4lIzGy8PtXp8xz68CoU0ttGZW XR6GSZ5pYTBc6e5WbG3f0RR/ePUYPSkhWE2cj2pMcka7V3vlJF69a3NO0xE1GTTbvV1kvFxGjWrb wwOS+fXkdPY1lapoixtBNLgabcHE08P3oW7kr645x6U1OMnylObkrWHeHo21KRbVrlhdAjyzglMZ 5LH8gMd6h1e2n0jX47me1KiFd0sec7s5w3oa1016yt7pNPS5uE0uGJo7K4wojbA6sQM4yee+cV0C 61at4R824W2E10mwW1wRIzDnazjqT3AHasZ1JQnzcuj/AF/r5EJLqc5oOq3mpI9zuhiWAAxSGQoI MHkHHGGA+tSeJb7Xo7m4kint7ZLmOJnROu7j5RnoeM/jWeo1drMwandWdlpkzx/aY7dV3ygcggDr 9e3etHWfE9tIzvaC31C3uSIZWlh2unYB+3To1NwtUTSTX/DCWiJ38aaTfWEloxawleELdTZ+eTkD 5MfxYJ4xUGtWFpLY2reGtOvLe6ubkQNFICqAheJBk/Ln1NU/EtjYWviSWwht44omiikKr+8ZWAG4 gj+LHbvViSayYwi2nmWRSwk8yVh5yEjHJ6Njt2qYwjFKUL66/wDDjk+5V0a6/sJ79PESXsEuSIE3 Ha0itgsT7Hp61t289xYeJXkkkl1a5v7cGPy5AhXcM4AzweaydVvYm0a2uLzzJpPMZbUzEMAu7k+/ AxzTNI1HRpFR4b77DdkNvlEI/c7eUK9sk8fnTlHmTlbfT+upN7PQ0kvYYJbm3G9tSTEcNxduCCWb BDAcAgHtzkCtnVNMt7S4W9hIjuLKESJLbnckjqDkSdQePuj3rkIbbVNTu4725ljiVjn7SiKFDofv soHPJ571f+2W39mx2lzrUbtvNvOiKUTcGJWQkdQMnn3AqJ05JrlfqNNdTStdV07XNRsbeztZWtCx mu/mIfJTbyfbj61DpT6/pOmJpx0a0lt55GCuZclicgb/AEI4+Ycdqi1jV7bQvDNvc6BJHvuZVjdh Flj5Y6gn3I5PesDSPE2twajLdPGbkOGhaKUdA3UAdueTiiNFyg3Faee+g72N7Uri10vUNSY6eUii WLMUWVSCUDBOOmOT+VVRpmrxajZvptg88Ji3tbyYi2s2cEkHJXoQfWnrren22L6+lN1qks6wtDc8 IkQQKQ6+gzn1FW7HxLp72NxYzQS+YvmW63du2VSLtsJ524HA96fvwjpG4rJsp6BqetWk8EEi3Fql yWD3DxM6AHKlmxyehHtirrR6FdSTvLqtwL6NBColPzOOmCpAwD19eaw9Qv5tC1JYtJ1Cd7eTYyAy 7toK52sR0IJNR6qH8Qa4b+RooFkjVF4+eR1Ayx9/etFS5pc2yaNKcJT9yKuylerc6LcwQmS3mjuN zKttJ91QcYPHGcA1rz+IbrUZZ4Jo2laSFYEZI1VWYfMS2Rn8RioI9PhuZvLZIEu4Exvc7i7dRkdh jrSJqP76WC8g8oq4RsHlc87iOmORg1tKMZJNrVHbQwUbc1aXKv66i6rLHrFvZxSXKmSxUohCZWTn nLdQM9j0qKRINOtR5JYEuoZwwbcRz07fSs67F3HqMmYzbwSscoW4fsSPY1YnsvNKLIsgmjO4bedw 9SPWrUeVJLYKbjG6pxu+j/ry9CH7TJa6pLGwEiL8jfLjcjc8/TOKe9jcJeBp5H8piOETLkAfyAH1 q1YNZyMJ4r141fMbF8Fi+crkdx/hUdlLMk5E4BeN2+cPwWH3hnuP505NpaDlKKinVba7L+v61Jk8 lg1yjI00qEbpRkn/AGSe1QRt9rnvHFuVuYRtxGpwW7mootPnhuSwdJGuGLRkH5CD1znofrT4IPJn NqlxLGd2CR8pbIyCe5ot5lSqOoorlt09dP61Oi8dQQ3Vjpzx29vYSRvMPKtyNwORlTjv7VzaWcqA N5qw4wFDrk4Pf6Yrb8Vazb3utgXVmiQTqpMsab9qjgucYJI6mrVnb+HrdWt7ZRqDw2olluLmUJHj GQoA6c9hya5qc3TpJO5wSaaMK50G/mtTcreWbWg3YaRdrtxnOOuCeAelPkaw/wCEWtdM1CN59Vaf zFeMndDHwAmO+Rziuk0rVdJ1TThZz2zzS7vLt/JO0xx56A9TyencVy1x4elsL37Q80uN/wC7MJLj aDjdu68GqhUc3yz0a2ItzLQu2OsG0SO3tVi2q+POSLDjjDAn0x2NZGqazdQ6q80UAikVgFkxluOF 5PpgcVcu7S9trWS6lj8iGPJJmkwbld2PlHc5OfwrS0JNO1SC4nv7xkijRRtCjcynPIz3HBqrwhed rolK2hm2dvc3dpqGqXEtpFPJJHGWUAS8nkpjgEjqepq+JLPWbmLS7sTfZshvIhbGJAMDHpnuauCP QW0u0mjuFhvoIiAVVSs4yQcj+9yCCfcUmsQadb6PZ6lZpLDPaszCVVwJenVvRWz+dZOopS7Pp5Bb XQ5Q6fLbXstqYpIXjZkkjkUgAjtk0Tz6pbLIZ7c7HyoJAIBwDkY6cY5FVn1S8uruS5eWSSZydv8A FuJ6/pXZ3GkX+naVBqU6ie2lRARDnNu/Bw6kf3eM+tdU5uDXNbUTu3sMfUvD8ug2+nXF07if97IE UK8bgcDcegJzkVNO3huU6fbaa26wVt0w2cKcDdk9X9cflVHStF03UWvtQm02Wa3iVoyC+xIXI+Vi Ov8ASuh8Pt4e1CK+uJJB9qeNFuLeRAqqikAlFHc4ByDnmuKfLHZvT82O11Y4fWYNUn1SWOK3mljE x2SlfmfsP0xwaS6ItkmjvZCt3HKPMgwQyEDBBPTmtW58zTr+OQXcM0E2ZMxncMZOD6q3HINZf9j2 +pT3l5NqiW67t0aBSxfPXLHpiuuEk0ubYTTerL2l3UuoXcOlx6YlxHG6yKIl3Fccbz9P6Vb8VMHi tltLRZb0yOk80S7c4ztOzA688msjSrTUtGlme11FYJGXyZtmcqDzwfXgc+9a2veXZ6lCpmkadoI5 mJYrlyPmOWGW5x+dZyS9quUT2K+nzX8Z/ewTRRtG0rRSKR2Az0yBj+lWtJn/ALJ8KSBxFJp+pO6S rIg357EZ7DqG9c1Z0bW5Y7qaO5e4EqhQgwDsbOTnPVfb6VzJlnae4hEDREsyRxyE/KGbPA6df50l FzbTVtgir/CaOprBaaJZzadK6RySSRHcfl3YH3T79cmq8bT+RNPcWrs/lKyZJUrISNr47/T3psOm zOgXUIfMhgzhd5G0+nHU1KdWlNuLaO7CRtx5SgYjHYKx7VrytKy1NZ0akUm1YTU21KXTBYmzihEp DuTCA3B67jyCc8+tR6dZ3LwSPDdJ5kYAQKB8x/pim6tBN/ZQ1GO9+0wg7WGclCeOfxrGt7predWj ZucZC9cZ5+h4rSMHyWNVCFOSVWOh1RuLmJC1zEkYypRl2sCSOpBHQ7etZ2sypdWEdysKLK7DbIvy lfqe4qW/sZLqC3ImaVixwoYDIbkH6cYpklsNMFu8g3gsdsT8hTxn9KmNtGjqk6k/gVoefT/huhSg uL2Z5VLebOcYZGyQfUEe3FaEphli33EqiRI0XDcYXOMNjqR2qil7bGTynTcEJCkcZp1xDa4WRmMW 5htL8kj0I/rVPcyjUsmpO5a1aCSx0/zLOVmTcY2+beNnUH2rNtdXlRkCtGWcgFRx0/x71oWcsqMv k2zSFPmZcfeH9RRLa3DSgG3iVZvuDcEAPpkd/SkmtpIftJuSdFNdluWLhT9qgvJwsMewt5hGAzE9 AMdgajudPtJZI2hglAlAbczYQ9zgH2rN1K11K2wl3byxoygDJBX25HXvVKNLmNxw7bTlQG496pQa W5brpNqtDV79H/wDZvo7a1Pm2+pGVEPzRs4JGegz35606O5W+01UktxJcyONjIPm4/8ArVDYyxiP Y9pFtzuKswwxx/OpbkvCpaOBkYkNtVgRU9bGM6vM3yrlT6bnQa94fk0x58XguIY2bfGkZE6R9mbH UH1qLR/BWj6nYQX02tsm6Y7wjKMIOgAPUg45966Dw/NKfHWp5lc75VDfMeeB1plpaW3/AAmd9H9n i2CZxt2DH+rz0rzlWqWcU7NJO/qYSd9WYfiiDVdJl+3XiQoARDCYTsYqnCuQPu7s598VlQajeTWj pLNgfejZm+4Mcn8cAfrXb+Oo438AyTOitKbqEbyMt0x1rzvRf+Pm3HYTJx/wIVvh2p0eZoiUbM6X V1N1NJClt9r32qSKDDna7AZXjn8fWuRngmkcxmye0OcBHY8tnvnp/jXcpNLDrF+8Ujo29huViDje al1KKOWzvJJI1dwzNuYZOeOaKVXklyWCKvoYWkW+nR32nQ2OmTXuovGwuLe4IMbMR/CPQDNJZ393 cBrBIprlbAfuYCm4xqW+cEY5APUVl6vI8FxFPE7RyoRtkQ4YfQ16p4cijFl4cmEaiV7B9zgfM2eT k98nk0q7VNcz1/plOF3Y56TwbCba9ukhVykQntprQbd7Hp8vcg5x+FcfqmreJtKvLmO6kvrI3qAO hUoHA46Hj64r0qWaVfGckSyuI/ORdoY4wG4GPStzxDbQT6DqvnQxyeUhZN6g7DxyM9K5aWJamozX NcpRutDyGxgu9V0O5u1vo7SGCSKOUGRv30gBxJt9QOKuxW1tY6kgs7v7QsZSMnGN7HjcB2GayL9i jNtJXPJxxnmqq8sx7mQKfcelem4N3V9DCS1sa3iK1fw/eyxThCXPMsPKvn9OlYP9piRlJLIFBCgD hB9K67xDFG2ggtGpwwxke1cqsEOR+6TqP4R6VWH9+ndlqXMrF1vEE10YVuNkcwxmaNfmkxwNw6E4 7+1W9ZW91q4gkur2Xy4IwIWkGQBnkA/41QsIIftS/uU4RiPlHXBraX5rMBuR5EvB/CiUIwacUduG wvtYym3sUbe2e1hN41yksO796ORnHY/0IqJNYtxb4hRQxbAYgmQDjnPT2H41p6UA1nIpAKkscHp1 rmNTVU1i4jRQqLO21QMAc9hRTSne5Kkow5or+tDo7S48m6eO2klaRwOWOQeOpB7+1YV/Y6jc6jI3 lIu5uing++PersZIvWwcZhQ/+PVPOiGadioz8nOKItxbsRKtKtGz26LsUrVALNrW5ibbFlmKNnHP cdxmlkW30tojKrqXXCqQCGU9cY7dODVi7hi/syGTy034xu2jOM+tU9XjjXTNLcIoYo4JA5PNaJXf qEWopvsQnVohEishZ4WJibOARnoR2GPTvWpdmPUdIiBR4VWQOHX5mbj5s/0rI0dEa9YMqn9y55Ht WjYO4uiAxAA459qU1ytNDjiqlnDSz8hkWlW0lxEvlvHFnO9Wy+MdTng1fvIYFvmdriOVRGo2sOuK zrxj5jjJxuHH40yyAZptwz8jdfrUtNq9wlywgklq+ol5NPaTrI7kq6hkZejc9jQL4/bF3yJ8y8OF zksepz6e3pVrVlX+zoflH/Hw3b2qpocUck05dFYqAVLDOOaqKTjdmKqyTNC6MxsxYC480W7hh8vz DBPH9TmoEWNvIlkDyMXI2beMDpg/0q5AAukKyjBKNkj/AHqz7tjnZk7Q6YXPA4NSux0yk5e/LV+f kTzILtPMSURSlhhioAIJwSQOuKbczXFjHaRtJJJ85V3VcKeccH1plhzLGh5UbiF7A461duDu8K3L Nywu1IJ6jpSW9mZ0nzRl5K/3an//2Q== --b1_e605b71cd6e3bb342b1008367604b438--