Date: Fri, 12 Aug 2022 09:35:53 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Sino ang isang mabuting kaibigan? (Part 2 of 2) Message-ID: X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 3.238.225.8 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_b867e75f5cccc2990c6538e12ad16f6f" --b1_b867e75f5cccc2990c6538e12ad16f6f Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_b867e75f5cccc2990c6538e12ad16f6f" --b2_b867e75f5cccc2990c6538e12ad16f6f Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 8 :: Lesson 17 Sino ang isang mabuting kaibigan? (Part 2 of 2) Deskripsyon: Dalawang bahagi ng aralin na ukol sa pagkakaroroon ng mabuti at malapit na mga kaibigang Muslim. Ang pangalawang bahagi ay nagbibigay ng mga mungkahi sa kung paano makahanap at magkaroon ng mga mabuting kaibigang Muslim. Ni Imam Kamil Mufti (© 2015 NewMuslims.com) Nai-publish sa 18 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 45 - Nag-email: 0 - Nakakita: 3582 (daily average: 2) Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Pangkalahatang Moralidad at Pagsasagawa Hangarin: · Upang malaman ang iba pang mga lugar kung saan makakasalamuha ang mga Muslim para pagyamanin ang pagkakaibigan. · Upang maintindihan ang mga iba't ibang mungkahi o paraan para makasali sa usapan. ·Paano maging isang mabuting kaibigan? Mga Terminolohiyang Arabik · As-Salamu Alaikum -kapayapaan at pagpapala para sa iyo. · Eid- piyesta o pagdiriwang. Ipinagdiriwang ng mga Muslim ang dalawang pangunahing piyesta na kilala bilangEid-ul-Fitr (na nagaganap pagkatapos ng Ramadan) atEid-ul-Adha (na nagaganap sa panahon ngHajj). · Hijab– Ang salitang hijab ay may iba't ibang kahulugan tulad ng ilihim, itago at ikubli. Ito ay karaniwang tumutukoy sa bandana sa ulo ng mga kababaihan at sa mas malawak na termino, sa mabining pananamit at asal. · Ramadan - Ang ika-siyam na buwan sa kalendaryong lunar ( ginagamit ng mga muslim). Ito ang buwan kung kelan obligadong itinakda ang pag-aayuno. · Salam- Ang pagbati sa Islam tulad ng ‘As-Salamu Alaikum’. Tip 1. Saan makakatagpo ng mga Muslim? Ang pagkakaroon ng malapit na relasyon ay hindi mangyayari sa magdamagan ngunit may mga hakbang na makakatulong upang ikaw ay kumonekta sa ibang Muslim at makipagkaibigan. Dumalo sa dasal kada-Biyernes at sa iba pang lingguhang panalangin.Kahit oras ito ng pagsamba at hindi oras ng pakikipagkapwa tao ay makakakilala ka pa din ng mga kapwa Muslim na madalas pumunta sa mosque at makakabuo ka pa rin ng espesyal na espirituwal na samahan sa kanila. Kumuha ng klase na inaalok sa inyong lokal na mosque o islamic center para sa mga bagong Muslim upang makakilala ng mga tao na may kaparehong hangarin. Ang mga website tulad ng www.facebook.com at www.twitter.com ay makatutulong na makahanap ng lokal na grupo o magsimula ng iyong sariling grupo at maki-pag ugnayan sa iba na may katulad na mga layunin. Ang Pagboboluntaryo ay isang mahusay na paraan upang makatulong sa kapwa habang nakakatagpo ng mga iba pang bagong Muslim. Ang mga islamic centers ay laging naghahanap ng mga boluntaryo tuwing malapit na ang Eid at Ramadan o ang ibang pangunahing mga kaganapan ng taon. Ito ay nagbibigay ng mainam na pagkakataon para makipag ugnayan sa ibang mga Muslim. Dumalo sa mga salu-salo para sa komunidad sa inyong mosque na kadalasang hinahandog buwan buwan. Kahit na ikaw ay hindi sanay sa mga etnikong pagkain o ikaw ay naaanghangan sa pagkain, makakakilala ka pa din ng ibang mga bagong Muslim sa lipunang kampante ang kapaligiran. Dumalo sa mga kaganapan, pagpupulong, at panayam sa komunidad ng mga Muslim sa inyong lokalidad o sa mga kalapit na lungsod o estado kung saan ka makakatagpo ng mga taong may kaparehong layunin. Ikaw ay makakakilala ng ibang mga tao, makakatikim ng mga ibang pagkain, at magkakaroon ng pagkakataon upang makabili ng mga damit at mga libro. Tip 2. Matutong sumali sa usapan Likas na sa iilang mga tao ang marunong mag pasimuno ng usapan kaninuman kahit saang lugar. Kung hindi ka isa sa mga uri na ito, narito ang ilang mga madaling paraan upang magpasimuno ng isang pag-uusap sa isang bagong kakilala: Gamitin ang pagbati sa Islam at makipagkamay nang may kumpiyansa. Maraming tao ang nahihirapan sa pagsasabi ng ‘As-Salamu Alaikum.’ Kailangan mong praktisin ito upang maging likas na sa iyo sa mga pagtitipon. Tandaan ang sinabi ng Propeta na, “Kapag ang dalawang Muslim ay nagtagpo (nagbigay ngsalam), at nakipagkamay, sila ay pinatatawad sa kanilang mga kasalanan bago sila maghiwalay.(Abu Dawud) Magkomento ukol sa mosque at sa mga Muslim sa paligid mo o sa okasyon. Maaari kang mag-iwan ng ilang mga positibong komento tulad ng, “Gustong-gusto ko itong mosque,” o “Napakasarap ng pagkain. Natikman mo ba ung manok?” Magtanong ng katanungan na nangangailangan ng higit pa sa isang oo o hindi na sagot. Magtanong ng isang katanungan na nagsisimula sa sino, saan, kailan, ano, bakit o paano. Halimbawa, · “Sino ang kakilala mo dito?” · “Saan ka karaniwang pumupunta tuwing Biyernes para sa dasal?” · “Kailan ka lumipat dito?” · “Kumusta ang pagkain?” Karamihan sa mga tao ay gustong-gustong pag-usapan ang tungkol sa kanilang sarili kaya naman ang pagtatanong ay isang mahusay na paraan upang magsimulang maki pag-usap. Gumamit ng isang papuri. Halimbawa, “Gusto ko talaga ang iyong hijab, maaari bang malaman kung saan mo iyan nabili?” o “Mukhang nagawa mo na ito dati, maaari mo bang ituro sa akin?” Makinig ng maigi. Napagtanto ng mga tao na kapag sila ay nakikipag-usap kay Propeta Muhammad ay tila interesado lamang siya sa pakikinig sa kanila at ganap na nakatuon sa kanila. Ang isa sa mga susi sa epektibong komunikasyon ay ang ganap na pagtuunan ng pansin ang nagsasalita at magpakita ng interes sa kung ano ang sinabi niya. Tumango paminsan-minsan at ngumiti sa taong nagsasalita. Ayon sa Propeta, “Ang iyong ngiti sa harap ng iyong mga kapatid ay isang kawang-gawa” (Tirmidhi). Naghihikayat sa nagsasalita na magpatuloy sa pamamagitan ng maliliit na tugon tulad ng "oo" o "uh huh" at huwag sumabat. Tip 3. Paano maging isang mabuting kaibigan Sinabi ni Allah sa Quran na “O sangkatauhan, nilikha Namin kayong lahat mula sa isang lalaki at isang babae, at ginawa kayong mga angkan (lahi) at tribo upang makilala niyo ang isa't isa.” (Quran 49:13). Hindi lang ‘sila’ ang kailangang makakilala sa atin, kailangan din natin 'silang' makilala. Kailangan nating umalis sa ating mga lugar na nakasanayan na. Tandaan na ang pakikipagkaibigan ay simula lamang ng isang paglalakbay ng isang relasyon na nangangailangan ng panahon upang mapalalim. Ang pakikipag-kaibigan ay isang proseso na nangangailangan ng oras, pagsisikap, at tunay na interes sa ibang tao. Sundin itong ilang mga simpleng hakbang: · Maging isang kaibigan na nais mong magkaroon.Tratuhin ang iyong kaibigan tulad ng gusto mong pagtrato sa iyo.Ang payo ng Propeta ay“Walang sinuman sa inyo ang may pananalig hanggang sa mahalin mo para sa iyong kapatid kung ano ang hangad mo para sa iyong sarili.” (Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim) · Maging isang mabuting tagapakinig.Upang magkaroon ng isang matibay na pagkakaibigan sa isang tao, maging handa na makinig at suportahan sila tulad ng inaasahan mo sa kanila. · Pag-gugulan ang pagka-kaibigan.Walang pagka-kaibigan ang yumabong na hindi binibigyan ng atensyon o pansin.Anyayahan ang iyong bagong kaibigang Muslim sa hapunan at magplano ng mga aktibidad kasama sila. · Bigyan ang iyong kaibigan ng espasyo . Huwag kayong maging mapag-kailangan (needy) at siguraduhin na huwag abusuhin ang kabaitan ng iyong kaibigan. · Maging mapagpatawad. Walang sinuman ang perpekto at ang bawat kaibigan ay nagkakamali. Matutong magpatawad, mapapalalim nito ang inyong pagkakaibigan. Inilalarawan ng Allah ang mga mananampalataya sa Banal na Koran bilang mga taong patuloy na nagsisikap na magkaroon ng malinis na puso, malaya mula sa masamang hangarin, galit at poot. Sila ay nagsumamo para sa tulong ni Allah upang makamit ito,"Aming Panginoon, patawarin mo kami at ang aming mga kapatid na nauna sa amin sa pananampalataya, at huwag ilagay sa aming mga puso ang anumang sama ng loob laban sa mga naniniwala.Aming Panginoon! Ikaw ay talagang puno ng kabaitan, Pinakamahabagin. "(Quran 59:10) Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/279/sino-ang-isang-mabuting-kaibigan-part-2/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_b867e75f5cccc2990c6538e12ad16f6f Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Sino ang isang mabuting kaibigan? (Part 2 of 2)

Deskripsyon: Dalawang bahagi  ng  aralin na ukol sa pagkakaroroon  ng mabuti at malapit na mga kaibigang Muslim.  Ang pangalawang bahagi ay nagbibigay ng mga mungkahi sa kung paano makahanap at magkaroon ng mga mabuting kaibigang Muslim.

Ni Imam Kamil Mufti (© 2015 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 18 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 45 - Nag-email: 0 - Nakakita: 3582 (daily average: 2)

Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Pangkalahatang Moralidad at Pagsasagawa


Hangarin:

·     Upang malaman ang iba pang mga lugar kung saan makakasalamuha ang mga Muslim para pagyamanin ang pagkakaibigan.

·    Upang maintindihan ang mga iba't ibang mungkahi  o paraan para makasali sa usapan.

·   Paano maging isang mabuting kaibigan?

Mga Terminolohiyang Arabik

·       As-Salamu Alaikum - kapayapaan at pagpapala para sa iyo. 

·       Eid- piyesta o pagdiriwang.   Ipinagdiriwang ng mga Muslim ang dalawang pangunahing piyesta na kilala bilang Eid-ul-Fitr (na nagaganap pagkatapos ng Ramadan) at Eid-ul-Adha (na nagaganap sa panahon ng Hajj).

·       Hijab – Ang salitang hijab ay may iba't ibang kahulugan tulad ng ilihim, itago at ikubli. Ito ay karaniwang tumutukoy sa bandana sa ulo ng mga kababaihan at sa mas malawak na termino, sa mabining pananamit at asal. 

·       Ramadan - Ang ika-siyam na buwan sa kalendaryong lunar ( ginagamit ng mga muslim). Ito ang buwan kung kelan  obligadong itinakda ang pag-aayuno.

·       Salam - Ang pagbati sa  Islam tulad ng ‘As-Salamu Alaikum’.

Tip 1.  Saan makakatagpo ng mga Muslim?

Who Is a Good Friend21.jpgAng pagkakaroon ng malapit na relasyon ay hindi mangyayari sa magdamagan ngunit may mga hakbang na makakatulong upang ikaw ay kumonekta sa ibang Muslim at makipagkaibigan.

      Dumalo sa dasal kada-Biyernes at sa iba pang lingguhang panalangin.  Kahit  oras  ito ng  pagsamba at hindi oras ng pakikipagkapwa tao ay makakakilala ka pa din ng mga kapwa Muslim na madalas pumunta sa mosque at   makakabuo ka pa rin ng  espesyal na espirituwal  na samahan  sa kanila.

      Kumuha ng klase na inaalok sa inyong lokal  na mosque o islamic center  para sa mga bagong Muslim upang makakilala ng mga tao na may kaparehong hangarin. Ang mga website tulad ng www.facebook.com at www.twitter.com ay makatutulong na makahanap ng lokal na grupo o magsimula ng iyong sariling grupo at maki-pag ugnayan sa iba na may katulad na  mga layunin.

      Ang Pagboboluntaryo ay isang mahusay na paraan upang makatulong sa kapwa habang nakakatagpo ng mga iba pang bagong Muslim. Ang mga islamic centers ay laging naghahanap ng mga boluntaryo tuwing malapit na ang Eid at Ramadan o ang ibang pangunahing mga kaganapan ng  taon. Ito ay nagbibigay ng mainam na pagkakataon para makipag ugnayan sa ibang mga Muslim.

      Dumalo sa mga salu-salo para sa komunidad sa inyong mosque na kadalasang hinahandog buwan buwan. Kahit na ikaw ay hindi sanay sa mga etnikong pagkain o ikaw ay naaanghangan sa pagkain, makakakilala ka pa din ng ibang mga bagong  Muslim sa lipunang kampante ang kapaligiran.

     Dumalo sa mga kaganapan, pagpupulong, at panayam sa komunidad ng mga Muslim sa inyong lokalidad o sa mga kalapit na lungsod o estado kung saan ka makakatagpo ng mga taong may kaparehong layunin. Ikaw ay makakakilala ng ibang  mga  tao, makakatikim ng mga ibang pagkain, at magkakaroon  ng pagkakataon upang makabili ng mga damit at mga libro.

Tip 2.  Matutong sumali sa usapan

Likas na sa iilang mga tao ang  marunong mag pasimuno  ng  usapan kaninuman kahit saang lugar. Kung hindi ka isa sa mga uri na ito, narito ang ilang mga madaling paraan upang magpasimuno  ng isang pag-uusap sa isang bagong kakilala:

      Gamitin  ang pagbati sa Islam at makipagkamay nang may kumpiyansa. Maraming tao ang nahihirapan sa pagsasabi ng ‘As-Salamu Alaikum.’ Kailangan mong praktisin  ito upang maging likas na sa iyo  sa mga pagtitipon. Tandaan ang sinabi ng Propeta na, “Kapag ang dalawang Muslim ay nagtagpo (nagbigay ng salam), at nakipagkamay, sila ay pinatatawad sa kanilang mga kasalanan bago sila maghiwalay. (Abu Dawud)

      Magkomento ukol sa  mosque at sa mga Muslim sa paligid mo o sa okasyon. Maaari kang mag-iwan ng ilang mga positibong komento tulad ng, “Gustong-gusto ko itong mosque,” o “Napakasarap ng pagkain. Natikman mo ba ung manok?”

      Magtanong ng katanungan na nangangailangan ng higit pa sa isang oo o hindi na sagot. Magtanong ng isang katanungan na nagsisimula sa sino, saan, kailan, ano, bakit o paano. Halimbawa, 

·       “Sino ang kakilala mo dito?”

·       “Saan ka karaniwang pumupunta  tuwing Biyernes para sa dasal?”

·       “Kailan ka lumipat dito?”

·       “Kumusta ang pagkain?”

Karamihan sa mga tao ay gustong-gustong pag-usapan ang tungkol sa kanilang sarili kaya naman ang pagtatanong ay isang mahusay na paraan upang magsimulang maki pag-usap.

      Gumamit ng isang papuri.  Halimbawa, “Gusto ko talaga   ang iyong hijab, maaari bang malaman kung saan mo iyan nabili?” o “Mukhang nagawa mo na ito dati, maaari mo bang ituro sa akin?”

      Makinig ng maigi. Napagtanto ng mga tao na kapag sila ay nakikipag-usap kay Propeta Muhammad ay tila interesado  lamang siya sa pakikinig sa kanila at ganap na nakatuon sa kanila. Ang isa sa mga susi sa epektibong komunikasyon ay ang ganap na pagtuunan ng pansin ang nagsasalita at magpakita ng interes sa kung ano ang sinabi niya. Tumango paminsan-minsan at ngumiti sa taong nagsasalita. Ayon sa Propeta, “Ang iyong ngiti sa harap ng iyong mga kapatid ay isang  kawang-gawa” (Tirmidhi). Naghihikayat sa nagsasalita na magpatuloy sa pamamagitan ng maliliit na tugon tulad ng "oo" o "uh huh" at huwag sumabat.

Tip 3.  Paano maging isang mabuting kaibigan

Sinabi ni Allah sa Quran na “O sangkatauhan, nilikha Namin kayong lahat mula sa isang lalaki at isang babae, at ginawa kayong  mga angkan (lahi) at tribo upang makilala niyo ang isa't isa.” (Quran 49:13). Hindi lang ‘sila’ ang kailangang makakilala sa atin, kailangan din natin 'silang' makilala. Kailangan nating umalis sa ating mga lugar na nakasanayan na.

      Tandaan na ang pakikipagkaibigan ay simula lamang ng isang paglalakbay ng  isang relasyon na nangangailangan ng panahon upang mapalalim. Ang pakikipag-kaibigan ay isang proseso na nangangailangan ng oras, pagsisikap, at tunay na interes sa ibang tao. Sundin itong ilang mga simpleng hakbang:

·      Maging isang kaibigan na nais mong magkaroon. Tratuhin ang iyong kaibigan tulad ng gusto mong pagtrato sa iyo. Ang payo ng Propeta ay “Walang sinuman sa inyo ang may pananalig hanggang sa mahalin mo para sa iyong kapatid kung ano ang hangad mo para sa iyong sarili.” (Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim)

·       Maging isang mabuting tagapakinig. Upang magkaroon ng isang matibay na pagkakaibigan sa isang tao, maging handa na makinig at suportahan sila tulad ng inaasahan mo sa kanila.

·     Pag-gugulan ang pagka-kaibigan.  Walang pagka-kaibigan ang yumabong  na hindi binibigyan ng atensyon o pansin. Anyayahan ang iyong bagong kaibigang Muslim sa hapunan at magplano ng mga aktibidad kasama sila.

·      Bigyan ang iyong kaibigan ng espasyo .  Huwag kayong maging mapag-kailangan  (needy) at siguraduhin na huwag abusuhin ang kabaitan ng iyong kaibigan.

·      Maging mapagpatawad.  Walang sinuman ang perpekto at ang bawat kaibigan ay nagkakamali.  Matutong magpatawad, mapapalalim nito ang inyong pagkakaibigan.  Inilalarawan ng Allah ang mga mananampalataya sa Banal na Koran bilang mga taong patuloy na nagsisikap na magkaroon ng malinis na puso, malaya mula sa masamang hangarin, galit at poot. Sila ay nagsumamo para sa tulong ni Allah upang makamit ito, "Aming Panginoon, patawarin mo kami at ang aming mga kapatid na nauna sa amin sa pananampalataya, at huwag ilagay sa aming mga puso ang anumang sama ng loob laban sa mga naniniwala. Aming Panginoon! Ikaw ay talagang puno ng kabaitan, Pinakamahabagin. " (Quran 59:10)

 

--b2_b867e75f5cccc2990c6538e12ad16f6f-- --b1_b867e75f5cccc2990c6538e12ad16f6f Content-Type: image/jpeg; name="Who_Is_a_Good_Friend_(part_2_of_2)._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Who_Is_a_Good_Friend_(part_2_of_2)._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCACXAOkDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDKks7m EnyyWUdCBTI7yWJisybgP7wrobrwzrEB3fZ5CB12sDWJcRESNHKXjdeoda9PmvseRytDGMMvKMUY 9j0pInkifBbI9jVGUuh+RwQPSiK6+bkkGkxo7DTposLkk59TWjsw26JgR6A1yVnfAEZxjuK3rWeG QZEpB7c1DRtFpl2W/eNcFsVnz3jHoa0TCskPzoST37VbsNIt25uoyEI7Dn61F7F2ucx58rHjNAup oj1rqpNAjUMLZo3Ru7dRWHeaRcQud+3b6qc01JCcWip/aTnvUsWouxxuIrntbvYrKMwxSoZ24IVu UHrWONYvZsRCU7cAEJwTj3odSMRRhJnU6n4q+wyGKBfOZThy3Cg9x71attZtbxPN+0oq4BZWbaVr kBAplDsjEnoX4qZoEaNjtVSPYGuZYh3NnTVj0iM24txsVXYchs9KzrpL+ImUwKwfOCDmuc0bXH05 PIugXiH3WxyvtjuK6Sw1dL6Qi3uoiVGSjAggfSuhTuRynP3l0/mbJF2kH8q1NIvpreVdmEc8YPcV rPp+kXrqJZhuB5IHP51ehsbCxZJEjVlIwhY5FJyBQaZesbuKOFJIQiYPzfMSVNNmdrp9iudpPzHv UVzOqRhYVWEDsB1NUVupIWZtxBPcVFjW5qxJb2TkRFtzcEs1SLrjwKURHkVeAAOSa5mbU3En+sHJ 54qeHxFJCBHtViT1I6Ucouax01tqd/KSWsHI6j5eBS3WpXUalZGTHcbOlQ2+uRNb5nnJwPuxkiub 1XUCXZojIwPIySalRuynKyN0a/DCdrKJW7LgAVW1LxZfISi2uxMcYBx+dcXJeTlyQdufak+3Xigo 07AEdDWypoydRmvNr8r8mfnvgZpLfUbid9wZzWGk0SNuZd596tx6tsGEiGf5VqoeRg5rqzpIrqY/ fYj8al+0n/nof++q51L0yMWYMD7Hipftx9/zFP2Ye0Omt/FUpB8y1fH+7XPa7qNnfN5TWmDnPcH/ AArnIdVdBhpZl+vNatjqOjyfLd72bqTnFZKKWqG5uWjMW90pgN8cboD+IrO+wz7uFdj9K7tr7w3L 8ggA9wSP61JDcaBjaLeI9gTIwP8AOnzPsTyrucLHbXEeCysPcitiytbmVQUBYewrpbmz0OdVKTSw kjkqQ4NVW0yOPi31Tg9mTH8jRzFcoy3lurePazMB6EGtKz1WRCCWJHpWFcarBpmVF2l24/hizgfU 9KyLnXLu6k2STiFWONsTBcfU9awnVhE2jGTO6v8AXrSMb5p1hfH4n8B1rjtY8TXN7L5VmzxRnIZy Pmf/AAFZN3GIP9SwLt/Fn5h+dMjxhYxnaBkyE9655VrrQ15TPurZVGVVfwPX3qGHdA3mIoJxjmtG SzeYYAEg/hw2KhFv5SNgfVgTxSUtNR2swS7FyWjlZonUcDPBqZBOxwsgAxzlc5FUbqFhGpMf4gVJ b6hLEdgQFcYHzEYpLyAut88qxyfu29icGkeQ2zlWc71PyuuQRUDyPIN24IRwFDBs/UelWra03Kwe RCOu05xT57asRow3+qJGsy3a3MZ7SKP59a6Sy1G71W3X7MYsgfOhflD6f/XriHnewBSPcGYEmPHb 6VJa6q6ssuwxyjo0ZKt9R/hVRqS33QWO6AuANspUsvPXIP5VFNebF2/KzfWsiLxDJJAA9urHoW3F C36EU06vpw3PPaTKyj+8GBPpW0asG9yGmXHv3TlsJn0otjPeSl7eMSFMdSMZ/Gucv9buLyNore0F rE38QHzEfX/Cn6Ze63HEEgnIjHQkK2PxNdPLpe5zurrY6sSazckiKyC/w5BVVH41TuItYQ7ZlXr0 V9x/SsnUdS1WeVUbUcgDBC4X88VlPLcRyl/tWMD5mDMT+JzWDrUo7yRpdvozpmt2aPDKQ/0qBo2K EFWLD/ZzWIdUujEQlzKVPX5z/wDrqpPql1Ny7NIewyan69SW2pLpyZ0RjlcbTGAP93mpI4Y4Rukx j/aOK5dLi8QbjO6E/wAKueKi2yzAkklj1Y81EsyivhQlh+7OvbUNOR8vcpn+6Dn+VO/tjSP76f8A fJrj/JKDb94n1PFJ5H/TMf8AfNc7zKfY0VGJ6tNpllNkm7lGf+mSmqx0C0x8s+fdoRXBt4ru43Kt cK3oRGKmj8UXjBStxvPoIwB/9et/bNIrkXY7NtHiT7ptmI/vQVj39zplnkP9jkkH8EUeSfxzgVzd 74inuFMU1w7qeoThT+A/rWU920pKooRR75P40lWk3oHs4nRz+J4Qu2DToFPZmyf0BqncazqN5Eyy XHloekcXyj9Kw7cSSsAozjufWrUVvI27c7H196UqqW7KSjEheU7VZZMnrnNM3P5u4tuJ6n1FSzRg PtUAAVHscnjgUua+oy4bp54lRwpKjAbbzV7T7TzkHmuRjnZjGRWVDFIO+cnArp7G0kgt180ksR+V YVZWjoO5nzMduOgFRQSssikAEdKt3ETPuRFzhz09KqNBMFzsJVOCQK0g042Y2Q300wO0pzn7wzg1 W+eYjcNw9lrVt0aWNCTkZx9Kux2sQdlOdze/FZOqoadQZzy2krMcRkMnPzVdtg89oyMrIyenO4H2 rZQRZOWJxwSBnFMWFUKO5Ujvjr/9esZYjQS0K76d9qjVmcGYKFB7j3Peq0OkTQTBmLuc84GQB6el aO0G4WaG1O8DAcg5I+n+NWF84NulY59Sc4/DoK53i3HYLoqpC8RY7X8vsOP0p0qQSJiWMr7lgKfN PtO7lj/ePNUpXEhBaRV+rCsPbTk7i5uw+W4hVfLihjAHfHNVGnaTLAYA4571KscO4Dzoxu6DPWpU t4Q2Dcxj0C/Mabm+oWfYqRwGY5dto9qWWFMYRS2PT1rVSwQoGNwdvYFQP506WxtlA8yaTZ6BwB+l Z+01HaRhGDeBvyTn7g7UMqr8qIFPrjmtyL7BGCqRk4/OkeezjXAt1A/2uAaPau+wWMFViQZlV5G9 xgVXnvZRxFCnfktuz+Vbkl1b54toR+Gf6UfasdECr/sjFaqp1cQsjnVGq3B/dQyAH+7Hj9TT/wCy 9X/uzf8AfwVtO4cF1fbjsap/bV/vN+RrVVW9ooq/kc2Cd5AyxPc1JiT6ewq6lnjjgVKLQrzgE+9d bxBg5voZ7QOSABgnrmnhGUeWo3Z9BxV/7Ox7AfjUyW3yZCjj0qPrLQczI7a2klOZSDtH3QMACtFc FNvO3GPY1BDGSeWwK07SygkQmW6WLA6bCSTWLqOT1E5XZQkt4ihOMnt7UR2aEcLk+9X4o4IryNpC ZoRnen3CT2we1aen2OmSwvJeXrRkE7VjxnH0IrTmlJaMV2zLghVdpIUbTwB2rSDl4gTxiomtQkv7 l96E8EjBFXTbxlECvIDjkHA/yKzs3uwu9imrxqxxHwxyRUF1MMEcDPSrqaeGkHmM5QnkIef8Kkud Kt127GYgdTJxmplKyu2VeVtzAVdnyjgegqf96xXnYvYng/hWmi2UZIVS57kdKczRwkFUClvbmsJV nvYFdlSG18tTIwZVPPzd/wAKiNzBFOzbQ7jue3+FWJpy7Y5YEdelcxepK9w7G4IQHhVHAqacXUb5 mXFG/Jq+QUj+cj+FearNqRUndIhPZF7fU1g3F9Ja2gEORu43KuGb8KoRXhR/nR0DcDABzXTDCK1z TlSNfUJxcSL52+Rj90Dkf4VXmgCwYaIxs3CAnr71Fa3xa5BIG0fez976AeprdhghmkMkm9mA4XGA PYGqlenZWGtdjN07QImkEk0hkYdS3QH+v0rSjkWylKRxAHuemAKjuLmUny44V8tepxx+FUpTPNKr ZbbnaFBwKXLOprJl8prTaqZEWMruUDoeaV5XmQYJCAdFOPzrNx5J3SNtXpz39qZOJmJUNhB/COM+ 1ZRpJvQS8y0zOpYl9wI4OTVUvvfoQB6025jO2NZIQYiPu8jH5VCsXOFOFHo2f51qoLuD0JRNvPAb aO5BAprX4XoM+7ZxURj3/wCr+bsWPaqssgDbAuT9K2hSUmFkPe5eVuWfjpz0puJv7/6mmoCuGGB7 461Y8yX1T8q1clHRIZoiM55JqQQ8Z6/jUioi/ekz7D/61PG0niJifUjH8681s4SJVRRyy/hzT125 +XcfotPET9AFX8afHbyM3Lcd+MVLaDUIUyw/dn8TV1YTjICLUcIi37UzKf8AY5H59K1rW3mkX7iR L7/Mf0/xqLj5TPWB255P0FSJbAOAw59C39BWp5NrDzJK0h/uj/AVZtxIzYtrLy892wCaqMbhykVp pzlV2x9fVdo/M1oDTkhQtKQWPUnoPapEkeJcSzqX/uxjp+NRXt5HBCXKhn7Fzn9K7Yw0KsVLiUQr iBN/+6OBWJdXUdxKYpiWOMlFbgfU1Ynu7m8B8yQFQuQmMD8hWPDA4dm3EM5ySVpewSdykkjR+0Ms Q2qEHQKtUHufMLBnXapxIzHoPQVMhAQ5comMIcc57msbUcFYwjkpyQzHl/c0KCbsUvMsS6l5hMUb hFzj3NAjRBudxjHLGs6z/wBaGaIFc9c4NW7vzJ5BEylcjLDHQelKcFeyKbM25haaUSrISCflGaZK kEStEkiO5U5JYc+oGa0pLbyrdpCMED5cdaxBZo7MxXtySc4Hc1rB367CbQ2zDK+8qXGMk56f55qV 9RnkZokO2JT8uw7f/wBdTW6sYituU2qpwj/xVbXTYI/L3qEDjB46Vsknq0XBaXIIdUh3rGzug242 kZI/GrdtcK0yguo287W/z1qpJpUccZ8oYKgjOOST3zVddLYKssU+c55Axj2xTcE00izfe4smLhQJ XXnJGFU1EJkkyS4jwOhBAIrHtkGxTG23I6MetdFoul3d9EJJJYYLUt8ssilmf2Ve9YfV76R3CT5U QxjdEyFS2eRkf1qvJB5Kk4HXkgZz+NdkngS2z5zXlyxYjiNAGU9s84FVbrwzYR3Rt21bbNtB2yIe n+8OKf1OqjJyTOPWQsPL2EKOeKilgVuVXjtkdf8ACuwHgu6ZC0U8Ug/hfBCn2yOKzLjQbiGZreW4 tN2fmw5P60/YVk9gUkc6IdoyAD2xilwfQf8AfIroz4X1OQAxWj3IUZ3REYA984NN/wCEX1X/AKBU /wCYqXCr1iwckyYW7YGRt/Spkss9EJrVe01CIY/slznr5bqf5GmeXNGoaazuIB7xs38q86VGut4s x5UV49PYr/Av6moZNPycMGlye54/Kp7i+t7UZlhmx03FGAJ9KrS32RnBQH+EHGfqe1ZezqrWxSiS xW5TKBUQ+g/wFXUQrEXllMadyTisdb+Rf9Ug55AXGKdFJLdBmndvp0ArSELu8hGtFf2kJJt4jIf7 x4H+NPudYcstujhNx528Fvb1rNe5ghiaMMFWMfO+cn6Cufe7a8uXkA2ljhSM5Ar0KdNPbYuyR1f9 oM5Eca8nueBj+dNnnO8ocMVHzNWKLxdPiDMNzvz16Uy3vmZXkbIXt7k1uo32M2jpdkUdpuGNx61n 3iCZCkbFeMMV9PQe9V1v/MVF3EAnnFWIVaR+G5PLew9KrlBXM69V3dkPJVMZ7LmsOe3kZhwScDk9 BXaPY+ZnIwO596yruBQ+NoGP1rSFPqaKRmWoEBjJwcAt079qSO7ZWbPVj1PNWJLZCuSCNw6VA1sY pATn8BR7JMegt7cCWEfMD83I9BVJirQP8qgHninXY+bC8kc8dqgZGMDEA8jv3rJ0rDsnqTW8agqy 8M2C3P8An2rRjXzXKNtYDggD/OKzIsJCDjt19Klj3KeQ20HJZTjP19aUXbQ0jdDJGkgZ0G5Tuxio zcGP5Yxg5+bFWLqfz8Lzv7Ed/rUUNoNxfseuRyTUNqDuifNFzSNKj1K+WedS8Ua/Pt6N6L7V31jH BaI090VSWMfu0PCxoOABVDSLFNK0/PlASvjG49W6k/gKvxRL5kcsyJJKTuSIjG30LDufQdq9SlG0 dTCUm2W4Z7q9UNNILe0f7qYw7D19ga0ANKjCl2DODhM4BX2GKpiyuJFa4mDu3VYlGc/XsD/KqBuD ZTG6vrBV3HG95vMK47YXGPrWgka92YrKymnfUSCQSscoLBfoCa5SK8mvrr97a6fcjj5yNjEenBrf ubnTdUstkeoQW8bDMgMIcOfzyK5eexW1nLxXEc8BOFME6qceuG6fnSZR0It9KjRWuI30uaQHa2WZ SfTOarZh/wChiT/vpv8ACm2OriDdavqG8ch4bmDcv03KefrVrfov/PjZ/wDfyX/4mgRLHrdi53Ld xk+/FTNqKcFWznptrzP+0yrlWBPHSnHU5UG5JWjx0CGjmQ+Rnob3yScN+ooM0MiBW2kHtXn48Q3s Yy+yT03Lz+lTp4oUKPNgdTn+FuKNA5Wdi+n6fN8zQJu/vAYP6Vl3+jKYmFtO6k9FkGR/jVK18S2h IzMVJ7OCK149Vt50yqpLnjKtmspUqctWgOPvdNv4gqSLmL1TnnvmlhiRIhwcjjpXVzyQyE4woqiZ bRmKJJGxPbINYypw2vYG7nKzylpTuO7nAHtU0cyk+X0VR+Zq9daYrTmQKDu60+LSU3bttV7PQd0J axs2w9F9MV1Gk24wxZevesy1sVQgbM10lhbqiBlB6dD2oVN3uTa4yeIIpC9BWFewq8gXHU5zXQ3R Oxh3rHjt5Li5wOeeatIDNltCw2gHGfSm3Ng7Kz44zxXUNZCI88kjFMktwsZyM5qthnDTWqqpyNr1 QSJlJHXNdZe6Xvd255rKNntl2ONpFZyjcpOxmxQHySpBB5P1pUjEeIwRg9eOhrYWEFMMF+XA6VTk iDMwxyDzWHs+XctNMotZls+WSxJx16Vo+HNNN3q8ccylo4wSQegPbNVnYx3iCFeVUZJ9a7Hw5byP pzsIVWSdyNwXBI9aVGjeSbCUrKxZQNLO0kZDeX+7t0HXPUt/KtC2g+yHORLcP9+TqB7CpFh8gEIR uxh5AMAD0FchrXi1zcy2Nm/kxrlWnGdzY64Pb6121asaauzCx1OpalHaW7Rz3kFszDBaQgtz/s1y MXiGOG6kaS083YSEkEzAEfTp79K5t7xHuP3fmyMer5yQaWWGVxhQOBzJ5gz+Irzp4ub20KVupu3P iWW8yEsLSJGGCQmWK+5NQ2Oqt5xZoW8kdY1l+X8c55rEaSJCItigYyd33m/DtSy3IaDbFiNGPCjj HvWPtqt9ykkXr/VINxjtbKOEAZJXLEfj/wDWrO/tWT+5N+lMCEL883ynuBgCjbbf893/AO+abnJ7 tl6FseS3zOoJ9elRvNDn5VUZ9KpK7FsGTj9KjndxltysB+delzxvYVizIyOASRUe1Ohyc1QNweMg 8U9bksQoJJPSqbQ7F8BAMCpY4G+WQsY1PccE/SmRQCKVTJ85HJAHH/16ul/MPmSoPl6DHNcdXE9K Yo+87ImUybR50khQfdQtyfrRLBCJTKqc4+UL2qEymRtzcD1NXIwrxFYncMP+Wm3j9a4aulrvU6JK KjYW3uriMIpG8MSQrDBrYs7qCdeMAjqPSsrzQsewOC3YlsGmzTLDLES4WX0xgv8A0q6OKlB2eqOb kTVzqIigYHqPWtaG4UKADXKWl6Gxg4yPunrWnb3S5Bz+FetTqRqK8WKzW5qzlWHXk1XtZGt5WAUE +9N8wSlcHpUkilWEijkDketWIvNNFMFZev8AKmiMyN83ODWT9sCy/IOn3h6Vtac/mx7uzU7AVXtS zEKvI9ao3mnqTu25NdUsEZGcdarz26FcEdKLXGcTLZ4ULtzk5qtNa5gzjDnv3rp7q2UNkDj0qrZ2 YvLsIUIjDbj9KlxvoIbo/h6OW3jmnQbpMHJHNauszDQ9ElmtgQ0abUIXOz0J9q27e2VVB4AXpWbr 0sX2V1Zd6MNpX+9ntVculkHqeWz61fTmQzzztzjDPgc9eKypJ/NYrIfkPGM5A+tTa7p76ZceQJNs cgzGS3Qeh/LFZkME08xji3K2M7hgZ5ry3Ts3zMHBXvcsRQgxsluSVPJI7HNTIzxmb94z7gCoxytP ezuFgQW6hvXb6/SphYnBM7bGPRUHzfif6Vk5LuVHXRFXZLKu4xqST1PX8qs/YpJUwp+YDGF6L+NW YwYVHkJGCowzPgmqEs8sbN5shO7oPf6VCbk9DRQLH2GNfmndTIOApB/lTvIj/wCeh/79VmRFpWOZ Cx6461P5T/7f/fZptNbsqzKzTB8rGq89CR/Ko5V3YDZX05HNXpY47Rd8rmSToFjGBn0FRJp+JPtF 9tQdViU9vet41bLcyRXt7BrkjL7U7nOcVoWlpBG7eWuMfxN1P+famqzTYGzyoAMgYwT6YFOUBpQp +V2PPPQVE5yno2Uo8xZiR2m3kDaByzt/IVPHHFJIohBZ+7noKe0ECxoqsGKnk9cfWjcZHYKdyAcg DO6uRyvsDk1ohJVeYAcmNOMp61JGuRgdSMYHNEtwgQYnVWzxEq8gepPalluGQDypAEI4Xoc1OrFH 3uoQ/uHZEjViP73Kn1qSRDJaKzIoXPGTyKzZ7qbeGyjHoSRxmnxai8iohkKYOMj09/Wm4Pc0i+lh blZktzskKOPuEnp9atadqE2wJP8ALMB8w96qXTLNEV81fMBz/ve+Kg8x9qyZAaLrz29a7MLU9m9e oT95aHY2l3lBzk1sW8oljIPXtXIadKWjXLZPWugspmJU17BzmhFCisxZASx5NalvD5eNnTHSqUfz Y96le/trRgJ7hIzjOCecVLkoq7GbMXKhadNCpHFYA8YaUm47pSEHLBOKzbvxlNdsRp5EUa9SwBbP 8hXPPF0oK97hc2rq2LPzmrEKW1hbiad0ijGAXY4FeanV7q1vPOjluC/Xd5hIJ+nSnXup3F8pa7ke Rh0DN936DpWDx6tpHUR3934n0qBvLF/Cc/3Du/lXPal4htGm3K0lwqn5VQYX65NcabwOWWIMQeue xoSRtnzdR93HIH1rOWNq20SQmmS6hJHeXstxLGzAtlQ5yEHYCmOyfL8jAHn7vWpEuIdwDDLtyS3O KVniE6ospk2nlRx+grjlKUndjatuME0cKlnbAI6KPmqv9pjdwF3v/tE9qtTeQ4GY1Qnpt4Jqs1qs SkCMc98ZJH9KI2NFNJbEbR5IeIo4HYn+dVJraSRcsBFnpk9KsMjJh48Bc9M45qrLuGd2SxOee1bR 8h8yJLV47SIiJiZcH5iKh+1Ten6Goi7QuHiOxsDPGcVJ9pk9U/75FacvUrmNG6lWyY4G6ZvlH/1v SofNKR5YfOerA/pRRWUEmlczgrysyrNLPNIcvgA4Cjr+dWrGPM4L/MG70UVU3ZWRpN22L7v5TlVT eSMls4I9qc8gt7fdKCS/93qOPWiiudK7RKVyO2jt5nVELbz0MnJ/SprnYg2nAcfdI7UUVUlqjTlR VkWN4d2QGPYDg0kDLGm0qCC3UiiijyJfu6rsSSxCDE8YDtyNwO3jvURtWmhL/dDL8wB/lRRUqTSu Sn71iCG/urLeisu5e5HUV1Ph/VPttvvxhlbBwOKKK9TDzk5WbMXudStwsFk9w33YlLH8BXmd3fXd 3KZGdhvbcWLn5s9vaiipxb95IUthJ5mSzELBSZCdqgn5fxqZL1raEWyAhwoyc9/eiiuNxTgjRawu NeVkY7iXI5Pr7VW853jyx2gdyMmiilFKwk9CdJI2+RVwT1xU4lljO3JbB698UUVElrYpIbLdQMf3 kWR03Ac5q1bR242lE2OcEHv/AIUUVM1ZaFqKaHPYjeXLqQ5/u1SkRoiTazNvOcqeB/8AXooqISZn Na2CKGSRgZ5Yyw6jaeT9age3Ys4bBHbk0UVopO4S02K13BJaxhuNjDnIBNU/tVt/c/SiiuyilON2 XFXR/9k= --b1_b867e75f5cccc2990c6538e12ad16f6f--