Date: Fri, 8 Dec 2023 12:42:59 +0300 Return-Path: support@newmuslims.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Message-ID: <551baaef8cfe853dd3c35dd3797ab931@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 44.197.101.251 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_551baaef8cfe853dd3c35dd3797ab931" --b1_551baaef8cfe853dd3c35dd3797ab931 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_551baaef8cfe853dd3c35dd3797ab931" --b2_551baaef8cfe853dd3c35dd3797ab931 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 8 :: Lesson 16 Sino ang Mabuting Kaibigan? (bahagi 1 ng 2) Deskripsyon: Isang aralin na may dalawang bahagi hinggil sa pagkakaroon ng mabuti, malapit na mga kaibigang Muslim. Ang unang bahagi ay tumatalakay sa kahalagahan ng mabubuting kaibigan. Ni Imam Kamil Mufti (© 2015 NewMuslims.com) Nai-publish sa 16 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 75 - Nag-email: 0 - Nakakita: 8234 (daily average: 4) Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Pangkalahatang Moralidad at Pagsasagawa Mga Layunin: ·Upang maunawaan ang papel na ginagampanan ng mga kaibigan sa ating buhay. · Upang maunawaan ang kahalagahan ng mga mabuting kaibigan na mga Muslim at ang impluwensya ng masasamang kaibigan. Mga Terminolohiyang Arabik · Shaytan- kung minsan ay sinusulat na Shaitan o Shaytaan. Ito ang salitang ginamit sa Islam at ng wikang Arabe upang tukuyin ang diyablo o si Satanas, ang kumakatawan sa kasamaan. Karamihan sa ating buhay ay ginugol sa pakikipag-ugnayan sa iba. Ang isang istraktura ng pagkakaibigan ay maaaring kumatawan ng tatlong konsentrikong lupon na maaaring ilarawan bilang napakalapit, malapit, at hindi masyadong malapit ngunit ito pa rin ay makabuluhan na personal na ugnayan. Ang isang kakilala ay nasa kategoryang 'hindi masyadong malapit', isang tao na iyong nakapalitan ng maiksing usapan habang kayo ay nag-uusap tungkol sa iyong araw, mga pananaw sa kalakalan sa online, o makipag-chat tungkol sa sports. Sila ay ang mga tao na regular na nakakasalamuha natin tulad ng mga kasamahan sa trabaho, mga kaklase, at mga taong nakakasabay natin sa gym. Ang malapit na pagkakaibigan, sa kabilang banda, ay nagpapakita ng malakas na suporta at pagmamahal. Ang isang malapit na kaibigan ay nagpupuno ng isang tungkulin na hindi maaring mawala bilang isang mapagkakatiwalaan, isang taong nakikinig at nagbibigay ng atensyon sa iyo, siya na handang tumulong sa iyo, at magmamalasakit. Ang isang malapit na kaibigan ay isang taong iyong pinagkakatiwalaan na nagbibigay ng mas malalim na antas ng pag-unawa at komunikasyon sa iyo; isang tao na maaari mong asahan, isang tao na maaari ka talagang kumonekta, at isang taong iyong binibigyan ng iyong tiwala at katapatan. Walang presyo sa mundo ang maaaring ilagay sa kanilang halaga at kung gaano sila kaimportante sa iyo. Ano ang pagkakaiba ng isang malapit na kaibigan sa isang napakalapit na kaibigan? Ang sagot ay ang antas, lawak at lalim na maaari mong ipagkatiwala. Kahalagahan ng Pagbubuo ng Pakikipagkaibigan sa mga Muslim Ang mga kaibigang Muslim ay maaaring magbigay ng napakalaking suportang emosyonal at ugnayan na nagpupuno sa pangangailangan ng pagsasama ng mga tao at pagtulong . Ang pagkakaroon ng malusog na pagkakaibigan ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kalidad ng ating buhay. Sa lumalaking bilang ng mga taong nabubuhay ng nag-iisa, ito man ay sa kanilang kagustuhan o kalagayan, ang pagkakaibigan ay sumasakop sa emosyonal na espasyo na pinupuno ng iba pang mga tao sa mag-asawa o iba pang mga mahalagang tao. Ang mga kaibigan ay maaaring mag-ugnay sa atin sa mas malawak na grupong panlipunan at makatulong na pagyamanin ang ating buhay. Walang mas mainam na paraan upang hatulan natin ang ating sarili kundi ang pagpapanatili sa mga kaibigan. Kahit ang ating Propeta ay hindi pumupunta sa isang lugar nang walang mga kasama. Pinapanatili niya ang patuloy na magandang samahan, kahit na siya ay tinulungan ng Allah mismo. Ang mga tao na nasa kanyang tabi ay ginagarantiyahan ng pinakamataas na lugar sa Paraiso. Halimbawa, si Abu Bakr ay ang kanyang matalik na kaibigan bago pa man pinili ni Allah ang Propeta upang maging Kanyang sugo. Sa panahon ng kanyang pagkapropeta, may dalawang paglalakbay siyang ginawa, isa sa lupa at ang isa pa ay sa langit. Nang lumipat siya mula sa lungsod ng Mecca patungo sa Madina, sinamahan siya ng kanyang pinakamalapit na kasamahan, si Abu Bakr. Nang umalis siya sa Jerusalem patungo sa langit, siya ay sinamahan ni Gabriel (Jibreel sa wikang Arabe), ang pinakadakilang anghel ni Allah. Ang ating pinakadakilang paglalakbay ay papunta sa ating huling destinasyon - ang Paraiso - at mahalaga na samahan natin ng mga pinakamabuting mga kasamahan upang samahan tayo sa paglalakbay na ito. Kapag nahaharap tayo sa walang tigil na mga tukso, ang ating malapit na mga kaibigan ay nandoon upang paalalahanan tayo hinggil sa ating layunin sa buhay na ito at tutulungan tayo na pumili ng mas mabuti . Maraming kabataan ang tumatambay sa kanilang mga kaibigan nang mas higit pa kaysa sa kanilang mga kapamilya. Marami ang pumapasok sa paaralan upang makasama ang kanilang mga kaibigan. Sumasama tayo sa ating mga kaibigan sa maraming mga kadahilanan, tulad ng panonood ng sports, paglalaro ng mga laro, o pag-aaral para sa isang pagsusulit. Bakit hindi magsama-sama ng mga kaibigan sa pagkakabisa ng Quran o pag-aralan ang mga pangunahing kaalaman ng Islam, o pag-aralan ang buhay ng Propeta? Hindi ka magiging isang iskolar, ngunit ito ay magtatanim ng pagmamahal sa pag-aaral ng Islam. Ang pagkakaroon ng mabubuting kaibigan na mga Muslim ay magbibigay ng suporta at tulong na kailangan natin sa paaralan, kolehiyo, at higit pa dito. Ang pinakamahalagang tanong na itanong mo sa iyong sarili ay, 'Ang aking mga kaibigan ba, ang mga taong nakakasama ko, ay nakakapagpabuti ba sa akin bilang Muslim?'; 'Tinutulungan ba nila ako na sumunod o sumuway kay Allah?' Sinabi ni Allah sa Qur'an, “At sinumang sumunod kay Allah at sa Sugo, sila yaong pagpapalain ni Allah: ang mga Propeta, ang mga makatotohanan, silang sumasaksi sa katotohanan, at ang mga matutuwid - sila yaong mabubuting kasamahan.”(Quran 4:69) Ipinaalala sa atin ng ating mahal na Propeta, “Ang isang tao ay kasama niya ang minamahal niya.”[1] Ang mga minamahal natin sa buhay na ito ay papalibot sa atin sa Kabilang Buhay. Ang isang masamang kaibigan na hinihila ka pababa, ay naglalayo sa iyo mula sa iyong layunin ng iyong pagkalikha, at dinadala ka sa ikakagalit ni Allah na makikita natin sa taludtod ng Quran, “At Kasawian sa akin, kung sana hindi ko siya itinuring bilang matalik na kaibigan .”(Quran 25:28) Kung ang pagsama sa isang kaibigan ay kapaki-pakinabang para sa atin, kung gayon ay sasamahan natin sila sa Paraiso; kung sila ay nakakapinsala sa ating pananampalataya, kung gayon ay protektahan nawa tayo ni Allah. Ang Araw ng Paghuhukom ay nakakatakot. Ang lahat ng mahahalaga sa atin, kabilang ang mga kaibigan at pamilya, ay iiwan tayo sa Araw na iyon at ang tanging maiiwan lamang ay ang ating mga gawa na ating pananagutan. Bumababa ito sa, 'Inihahanda ba ako ng aking mga kaibigan para sa Kabilang Buhay?' Nasa sa akin kung papalibutan ko ang aking sarili ng mabubuting kaibigan kung hindi naman ay makukuha ako ni Shaytan. Kung sumasang-ayon tayo, sumusunod at nalulugod sa masasamang kaibigan, malamang na magmamana tayo ng kanilang mga gawi, pag-uugali at kahit paniniwala sa relihiyon. Ang lahat ng tao ay gustong kasama sa isang grupo o ng isang tao. Kapag patuloy tayong naghahanap ng mga kaibigan sa tiyak na uri ng mga tao, tayo ay magiging katulad nila at kumikilos na tulad ng mga ito. Ito ay natural. Ang mga miyembro ng gang ay nakadarama ng pagkakakilanlan at pagmamalaki bilang mga miyembro ng kanilang mga grupo. Maraming namatay o napupunta sa bilangguan bago nila natanto na huli na ang lahat. Karamihan sa mga naninigarilyo ay nagsisimulang manigarilyo dahil ang kanilang mga kaibigan ay naninigarilyo o hinihikayat sila na gawin ito. Palagi na mga kaibigan ang nag-iimpluwensya sa mga desisyong ganito. Si Allah, ang Pinakamatalino ay nagsabi: “Ang mga magakakaibigan sa Araw na iyon ay magiging magkakaaway sa isa't-isa, maliban sa mga relihiyoso.” (Quran 43:67) Ang pagkakaibigan na batay sa pangkaraniwang sentro ng pananampalataya ay mapapakinabangan at magpapatuloy pagkatapos ng buhay na ito. Iyan ang tunay na pagkakaibigan. Talababa: [1] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/278/sino-ang-mabuting-kaibigan-bahagi-1-ng-2/Copyright © 2011-2022 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_551baaef8cfe853dd3c35dd3797ab931 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Sino ang Mabuting Kaibigan? (bahagi 1 ng 2)

Deskripsyon: Isang aralin na may dalawang bahagi hinggil sa pagkakaroon ng mabuti, malapit na mga kaibigang Muslim. Ang unang bahagi ay tumatalakay sa kahalagahan ng mabubuting kaibigan.

Ni Imam Kamil Mufti (© 2015 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 16 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 75 - Nag-email: 0 - Nakakita: 8234 (daily average: 4)

Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Pangkalahatang Moralidad at Pagsasagawa


Mga Layunin:

·      Upang maunawaan ang papel na ginagampanan ng mga kaibigan sa ating buhay.

·       Upang maunawaan ang kahalagahan ng mga mabuting kaibigan na mga Muslim at ang impluwensya ng masasamang kaibigan.

Mga Terminolohiyang Arabik

·       Shaytan- kung minsan ay sinusulat na Shaitan o Shaytaan. Ito ang salitang ginamit sa Islam at ng wikang Arabe upang tukuyin ang diyablo o si Satanas, ang kumakatawan sa kasamaan.

 Karamihan sa ating buhay ay ginugol sa pakikipag-ugnayan sa iba. Ang isang istraktura ng pagkakaibigan ay maaaring kumatawan ng tatlong konsentrikong lupon na maaaring ilarawan bilang napakalapit, malapit, at hindi masyadong malapit ngunit ito pa rin ay makabuluhan na personal na ugnayan. Ang isang kakilala ay nasa kategoryang 'hindi masyadong malapit', isang tao na iyong nakapalitan ng maiksing usapan habang kayo ay nag-uusap tungkol sa iyong araw, mga pananaw sa kalakalan sa online, o makipag-chat tungkol sa sports. Sila ay ang mga tao na regular na nakakasalamuha natin tulad ng mga kasamahan sa trabaho, mga kaklase, at mga taong nakakasabay  natin sa gym.

Ang malapit na pagkakaibigan, sa kabilang banda, ay nagpapakita ng malakas na suporta at pagmamahal. Ang isang malapit na kaibigan ay nagpupuno ng isang tungkulin na hindi maaring mawala bilang isang mapagkakatiwalaan, isang taong nakikinig at nagbibigay ng atensyon sa iyo, siya na handang tumulong sa iyo, at magmamalasakit. Ang isang malapit na kaibigan ay isang taong iyong pinagkakatiwalaan na nagbibigay ng mas malalim na antas ng pag-unawa at komunikasyon sa iyo; isang tao na maaari mong asahan, isang tao na maaari ka talagang kumonekta, at isang taong iyong binibigyan ng iyong tiwala at katapatan. Walang presyo sa mundo ang maaaring ilagay sa kanilang halaga at kung gaano sila kaimportante  sa iyo. Ano ang pagkakaiba ng isang malapit na kaibigan sa isang napakalapit na kaibigan? Ang sagot ay ang antas, lawak  at lalim na maaari mong ipagkatiwala.

Kahalagahan ng Pagbubuo ng Pakikipagkaibigan sa mga Muslim

Ang mga kaibigang Muslim ay maaaring magbigay ng napakalaking suportang emosyonal at ugnayan na nagpupuno sa pangangailangan ng pagsasama ng mga tao  at pagtulong . Ang pagkakaroon  ng malusog na pagkakaibigan ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kalidad ng ating buhay. Sa lumalaking bilang ng mga taong nabubuhay ng nag-iisa, ito man ay sa kanilang kagustuhan o kalagayan, ang pagkakaibigan ay sumasakop sa emosyonal na espasyo na pinupuno ng iba pang mga tao sa mag-asawa o iba pang mga mahalagang tao. Ang mga kaibigan ay maaaring mag-ugnay sa atin sa mas malawak na grupong panlipunan at makatulong na pagyamanin ang ating buhay.

 Walang mas mainam na paraan upang hatulan natin ang ating sarili kundi ang pagpapanatili sa mga kaibigan. Kahit ang ating Propeta ay hindi pumupunta sa isang lugar nang walang mga kasama. Pinapanatili niya ang patuloy na magandang samahan, kahit na siya ay tinulungan ng Allah mismo. Ang mga tao na nasa kanyang tabi ay ginagarantiyahan ng pinakamataas na lugar sa Paraiso. Halimbawa, si Abu Bakr ay ang kanyang matalik na kaibigan  bago pa man pinili ni Allah ang Propeta upang maging Kanyang sugo. Sa panahon ng kanyang pagkapropeta, may dalawang paglalakbay siyang ginawa, isa sa lupa at ang isa pa ay sa langit. Nang lumipat siya mula sa lungsod ng Mecca patungo sa Madina, sinamahan siya ng kanyang pinakamalapit na kasamahan, si Abu Bakr. Nang umalis siya sa Jerusalem patungo sa langit, siya ay sinamahan ni Gabriel (Jibreel sa wikang Arabe), ang pinakadakilang anghel ni Allah.

 Ang ating pinakadakilang paglalakbay ay papunta sa  ating huling destinasyon - ang Paraiso - at mahalaga na samahan natin ng mga pinakamabuting mga kasamahan upang samahan tayo sa paglalakbay na ito. Kapag nahaharap tayo sa walang tigil na mga tukso, ang ating malapit na mga kaibigan ay nandoon upang paalalahanan tayo hinggil sa ating layunin sa buhay na ito at tutulungan tayo na pumili ng mas mabuti .

Maraming kabataan ang tumatambay sa kanilang mga kaibigan nang mas higit pa kaysa sa kanilang mga kapamilya. Marami ang pumapasok sa paaralan upang makasama ang kanilang mga kaibigan. Sumasama tayo sa ating mga kaibigan  sa maraming mga kadahilanan, tulad ng panonood ng sports, paglalaro ng mga laro, o pag-aaral para sa isang pagsusulit. Bakit hindi magsama-sama ng mga kaibigan sa pagkakabisa ng Quran o pag-aralan ang mga pangunahing kaalaman ng Islam, o pag-aralan ang buhay ng Propeta? Hindi ka magiging isang iskolar, ngunit ito ay magtatanim ng pagmamahal sa pag-aaral ng Islam. Ang pagkakaroon ng mabubuting kaibigan na mga Muslim ay magbibigay ng suporta at tulong na kailangan natin sa paaralan, kolehiyo, at higit pa dito. 

Ang pinakamahalagang tanong na itanong mo sa iyong sarili ay, 'Ang aking mga kaibigan ba, ang mga taong nakakasama ko, ay nakakapagpabuti ba sa akin bilang Muslim?'; 'Tinutulungan ba nila ako na sumunod o sumuway kay Allah?' Sinabi ni Allah sa Qur'an,

“At sinumang sumunod kay Allah at sa Sugo, sila yaong pagpapalain  ni Allah: ang mga Propeta, ang mga makatotohanan, silang sumasaksi sa katotohanan, at ang mga matutuwid - sila yaong mabubuting kasamahan.”(Quran 4:69)

Ipinaalala sa atin ng ating mahal na Propeta,

Ang isang tao ay kasama niya ang minamahal niya.[1]

Ang mga minamahal natin sa buhay na ito ay papalibot sa atin sa Kabilang Buhay. Ang isang masamang kaibigan na hinihila ka pababa, ay naglalayo sa iyo mula sa iyong layunin ng iyong pagkalikha, at dinadala ka sa ikakagalit ni Allah na makikita natin sa taludtod ng Quran,

“At Kasawian sa akin, kung sana hindi ko siya  itinuring bilang matalik na kaibigan .”(Quran 25:28)

Kung ang pagsama sa isang kaibigan ay kapaki-pakinabang para sa atin, kung gayon ay sasamahan natin sila sa Paraiso; kung sila ay nakakapinsala sa ating pananampalataya, kung gayon ay protektahan nawa tayo ni Allah. Ang Araw ng Paghuhukom ay nakakatakot. Ang lahat ng mahahalaga sa atin, kabilang ang mga kaibigan at pamilya, ay iiwan tayo sa Araw na iyon at ang tanging maiiwan lamang ay ang ating  mga gawa na ating pananagutan.

Bumababa ito sa, 'Inihahanda ba ako ng aking mga kaibigan para sa Kabilang Buhay?' Nasa sa akin kung papalibutan ko ang aking sarili ng mabubuting kaibigan kung hindi naman ay makukuha ako ni Shaytan. Kung sumasang-ayon tayo, sumusunod at nalulugod sa masasamang kaibigan, malamang na magmamana tayo ng kanilang mga gawi, pag-uugali at kahit paniniwala sa relihiyon.

Ang lahat ng tao ay gustong kasama sa isang grupo o ng isang tao. Kapag patuloy tayong naghahanap ng mga kaibigan sa tiyak na uri ng mga tao, tayo ay magiging katulad nila at kumikilos na  tulad ng mga ito. Ito ay natural. Ang mga miyembro ng gang ay nakadarama ng pagkakakilanlan at pagmamalaki bilang mga miyembro ng kanilang mga grupo. Maraming namatay o napupunta sa bilangguan bago nila natanto na huli na ang lahat. Karamihan sa mga naninigarilyo ay nagsisimulang manigarilyo dahil ang kanilang mga kaibigan ay naninigarilyo o hinihikayat sila na gawin ito.  Palagi na mga kaibigan ang nag-iimpluwensya sa mga desisyong ganito.

Si Allah, ang Pinakamatalino ay nagsabi:  “Ang mga magakakaibigan sa Araw na iyon ay magiging magkakaaway sa isa't-isa, maliban sa mga relihiyoso.” (Quran 43:67)

Ang pagkakaibigan na batay sa pangkaraniwang sentro ng pananampalataya ay mapapakinabangan at magpapatuloy pagkatapos ng buhay na ito. Iyan ang tunay na pagkakaibigan.Talababa:

[1] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim

--b2_551baaef8cfe853dd3c35dd3797ab931-- --b1_551baaef8cfe853dd3c35dd3797ab931 Content-Type: image/jpeg; name="Who_Is_a_Good_Friend_(part_1_of_2)._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Who_Is_a_Good_Friend_(part_1_of_2)._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCADMAQADASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwCvsOT1 qRUPrU/lfN0p4i9q+jcjwEiARmnCM+tWBHTxHS5irFYIacENWRHS+XU8w7FYIadsNT+XS+XRcViD YaNh9aseXR5fNFwIdvvS7frUwjpRHSuIgCn3pQv1qcRUvl0rjINtG33qfy6Xyvai4Fcqfem7as+X SeXRcRWKfWmlDVkx0hjqriKxX603YfWrWz2puyi4WKxQ+tNKehq0YxSFKdxWKZQ0wofU1dMeaYY6 pSFYolDTGQ+pq6Y6jaKqUibFJkPrUbIferrR0xo/arUiWiiUPqaQRkkdetWzHQsfzDiq5ieQ3TGM 9OaBHVsw8nilEHtXBzHdYqiPNPEVWlh9qkEOO1JzHYpCI04RH0q6IfalENTzhylMQ0vk+1XRD7Uv k+1LnDlKPk0oh9qvCH2pRD7UucXKUhDSiH2q75PtS+T7Uc4cpSEXtS+V7Vc8n2pfJz2pc4+UpeT7 UeTxV3yfajyqOcOUomL2pPKq/wCTntTfLHpRzhyFAw00xGtDyvakMNVzk8pnmE+lNMVXzF7U0xU1 MXKUDHTTHxV5ovammLjpVKYmigY6aY6utEaaYTjmr5hcpQMdMMdXzEfSo2i9qpSJsUTHTGi9qumK mGKq5hWKJipBF8wq4Y6PL5FPmDlOeg+J75xc6GDzyYp/6EVqW/xK0KTHn2t9b/WMOP0Neb/Z0DHc wU5+8H4H4EU5bX+LzZF56lQfyIPNeYps9R049j16z8X+GLwhY9YhRj0WYGM/qK3oY0nQPBIkqHkN GwYfpXgbWkhwDMhPYMpz/KpLeK9tH8y2uTA46GGUoc/hT+ZPIj3vyOelKIPavKLDx54t05QryR38 Y6C4UOf++hg1vWvxZMbKuqeH5EHd4HP8mH9ah8wuQ7ryPanCA46VgR/EzwlIm43dwhxyrW5zVmLx /wCFZGA+3ugPRngYD86m8uw+RGv5HtSiD2qonivwzJ93W7Xn+8SP5ir8Go6XcgGDUrOTP92df8ah zaD2ZH5FKIfaryRrIMxurj/ZYH+VONuR1Uj6ip9oP2Zn+RR5HtV/yvajy6PaC9mUPJ9qPJNXzF7U nlUe0DkKHk8dKb9nArQMXtTSgHWqVQXIyh5NIYfar/lAjjmkMVP2guQzzDzTDD7VomH2pphqlUJ5 DOMJprQ1pGGmtB7VSqEuBlmGmmGtIwe1MaH2q1UFyGY0PtUZh9q1GhqNoK0VQlwMtoajeEgcCtQw +1MaCrVQXIYbiYHATNPiDPjehVq1GgHpTDAKv2iG1foeTtP95jfZXkktBwv1GKhE6OoZZdPZs9Cu 0/zqut1bRP5i2W3t8sxP6GkSaw3M32LBYc5IYZ+nb8K8xJno3RcR2Ztoit3PXbHNggUrbh96ykAP /TYc/mKiS7jWFUFqkagZUkDn3zUrX7SIUZ/MOMr8mafvdhpx6j/KhVAziaLd2MYJ/McVLGIHYxfb NhH99GAqKC5mztS5GO/7sgD8KfNqUtvCvEcyd1AIpXnsV7lrlhNNgnUuLuGUnqQc4pRokqktBJF/ wDg1Si1CG7VmfSFZlHLoRwPfvVlfI+VfsUqgn7yuSuf94GlzVEUo03sWDY3PAmiV1H8WKZ9ikjZ9 kKHd/DKC35Uq+WrhVkukdugDlgfwNBuXjA33jHaergEfpQpyYPljuSLFqSxbYYVyD1jbYRSR6j4r sJcWup3kJHUeeGx9QaiOsRQ8rNGZMcgsf/r1btdQubtA1uIA3QFpDg+2CvNX7SUVdrQjljJ6N3L1 v4z8dW2N86XQH/PSFHz+WK1ovilq6Ya40e1cjqVZ4yPzzWIlzqh+WS2sWK4zhiAf04qZby5P+ssI mPTCTD+tR7WL3ivvLVN939x09l8T7OWRRfaVcW8bdZIZRKF+o4P5V1lprOkahEslnqlvKG6APg/k a8naaQ4+0aQhbnlJQpAqZYY5Af8AQJfqhBzUycHsrDjFXtf8D1x2AQNnj1Hemo4I5OT715fa3V5Z SLJYvfW+Byu4Mv0Kng1q23jfUITiexN2i9WWLYx/I4/Sp93oxSVtzvCRjCimltv3lauXHj7TOv2S +WQdU8teP1qK48d27tiGAg+sxI/QU0iU4vY6tnLfdAGO5pyNuPC7h7VxM3iXUJVIingQHug/rWZL f30pbzNSdsdQrkU0k9maOmt5WPTljVm4jIxROqnBKtx3xXkyTXRJYXlzG/Yo5OfzNRm71Evlde1F eevmcflTVPXczdSmkeqPNAgxtyfelXyp1BXYgI6nrXmMPinXbZflv3nUdDPCjH/GiXxnr0i7RPCj DrsiCn9av2XZgnBrY9GnVIpQgbcD0NNC7jhVY/hXk0+t6tO2Z726OeykgfpUMl1csuXv7gezSsK3 VOy3M/ZqTueu+UT1UgeuKlSxjdd27PsDXiouplOYdRn4/uyn+eatxeINctxtj1edR23sCfzIodJ9 GUoQXQ9qgs44kbdDlT6jNIbW2TOYAAe5WvEZdb1a4y02qXUjHuJiP5Gi21jU7Z90epXKHPaUn+Zr L6vLfmNOeK05Tj5FxIykc57c0jOXbc3X2GKntoHlutiy+UCCWcdl70scMc0MrmfMobIDcZH+NUrH K2QDbxnJXPIqRpEBYRSSqgHyg9T9cUoij2nJbd2xginRQJK20zJF/vVehPMiS0kEk5SW5kWJULbj gHPpUMckRcs6k8k4Xv6VafSn8veJY39l7/jToNLuHcBUIccjaOnvU3jvcj2sWVZY/wDSGSNHBH8J HI/KmDcowGYr/dycVbnsL9JBLKgQyjIJdRn179fWiOO9tuY1hye+9WP86d1YfN5kUE8qHYJtgPXL EY/GpGRIipEyuG6svUf59aI3ktpjNPZmRyeN3SpbOewAxd2HmtkneJiuR6ADvQ9NUguVCuWyF4J4 OMCrdu08KCSOPMRyrAyA8+o9DWodR0tbGWCDT5B56bCZJQePb0PvV2y0CxeLzIbJbnK7SZZMAHHt zmspV1GN5Kw1a+hQFzceUGhicbcbiWO4fj0PFTJPepAZWhEwViAVHzY7ZFdCmgxJBHFsWJVGA6Pg scVHNZ6Vbsok1iWOVONu5QD9eK5PrEJaJHRFtdTLt76eaHKqVZ/uqeeB61JKOUL5RmXgq2M/TFRz jTbtvMjuYIJkYkcMyMfYjrUF5pWqSZmjikUBgiORg7foe1WuW/Ybq3Wupdhv5lk+zo+1WPyNNICr e249D7VO19NbT7JIHgYHBZAMN9awLe4hxJBdWrtkFQWclSTxnGOD6VpwTxSWKwx3Uu5FJXec49un tTnBLoQqz7s0BcTTKCbgOAM4IXP5GqX2gGUKHgZcn5vM2n6FaoBbgtHciJrqOQZVWXA/TpzTLt4I YGN5AryrwYy+GVvYjqKSppOwSq826NWK/tnkId1iGOCy7Q3pUs0hSItHL9oP8KJySfasH7RBOksc j2zKFykZyuT6ZHHtUFs2pSRj7NH5iA8Iik7Pxp+x63sZ87NhtRvQypHEYwxwTODtH4ihNUkMixD7 M7sTu8ptuADgY3Y61SSPXHiWRyYEYnG5x1AqtPcTTSC0kmWZmzy6gZ4q4rWysLm5VqdQUuSwElpL nPRcHbTZlYqGaO4ySBtKHOPXgVy6Wd7CQLRpICeCwY4NXPL1lIwJb+7XbyMZYEeuR2qWmvtIarJL ubTogwqJ8x5wxJx+FRvhl2x2wYepOaow3Orso3XkGz++wycetR+ZqokB/tG1K9hvwSPXGKlKXcPb p7FhkliXDweWD0wopEhtpTsYOXAyyqmRj61GLi7nlEP2yIyk5O1ypX9MNTb6fVraAyNNFOh5zGQQ B7gdPWq5pbNgq0npEJYbRCSkMxYHBGMUxkUMpELHJ6Z5q3p10162w3kMM2N3lyRPyPr2J9KBdXoH +kxLD8xwvU7R1NN1XF2b/EanUtqvwMj+wbbJ3eYD1xvpZNBtoovNMFxInrG2SPwFdGL+KKd7aeA2 8yNgo4AyfY9DVtL7ycEbYyeAMgZNea8VWi9Uc6hK+smcjDo9uVB/s6+f355q4dH3MWj0mdMjbt8s 4HGM8mtyTxRaQj5r9c+irnFQL44sAxDzSvnuExV+3xEtVF/iVyf3mZ0mimzmia2tpGkmi3vAyFkA JI2/7Dd8Z9KlfwrqTLujnDlh96KMEjH8qvN4klvIhdWNy6wxkhkcABj7/wCFc7deKtSW/S6E5GG4 j3fIR3BFa054meisrGko3SNVfDRk3C8tmIxhPLO3B9TnNRXvhVQiNHMY1VQNrpu/lzVyLxpLNGCs KhyFJTrjPGar6n4lvbG/lt4Ai7n4+TJJ7mpjPE81upKh7pRjsls2jS4usJlgEUYwDwfmbjn6VYtp bK0hlzA0w5XbIAUx/eXHIpw8VzEPut45WwVWTyurYyOKtT+MXtLW2ktrK2uFmgDy/KVMMmSGVhj2 yPUGtpSrPTl/ESUraFQX6XDOkNrIzdF2xFl/PtUzRamlv5dnp95bFfvFxgN+PSprfxPf65cxRaZF BaOUBbK4VCvJZjjhcZyT2ovPEN1cQ2yyXqQR3G7dOvyxR9VKhRncMjqeuaSVRuyj+Jfs5W3K9pou p3rSQ31neRgndkORzWzaeG7ODzFns0hVoyElmk3Op4+YEnGR6Y71paJa+INTsYb6z1H7VZoHjl8v AKFcY4brx3HtWM2oaPqOkXt49jqE1vbM+51lACyMfkGwc/MAAT7H2qG6032Xkaxo23ZJbzS/bfsd pqulOwbAzldw6cds+wrUt9OUL5f9p27KxOFSQMQe/JPauZudGt1ebUtEsrXVLWDacQlm8piBnep+ YAdiOKfdaZpdzphbw3axXMhhM12DK3mw46yJ/sA5471UqHNazt8ilTsb8ui6IzH7ZqcE/l9fMlCs uD6+lY9/pegWcxubHUQ0kmVdZDlQT0xwMCsvQdCg16GNIf8ATL75t9s8hQqo/iX1z6Ctezs/DbBX NlYTFW8t2uLmQ/NjkYJGD1qJRlSesm/uFbyOdWRFjiRBcM5kCpFFIWaTJxhVHQHnGKmfTtQ1kXF0 NNlhitG2SRyFU2egAJyx4rupoNPguIbiO2063aFCLdyriSNR6EHA61yt7p2s3N1HcoXmd2LKTnGM /wAXp+NOGLTe1vUbglHUyDYiIs/2A+WqhtsjAdffPH0rR0tr0WCCxsbfy3JbzGnAJ9s/zzUdxouu PdSTNbhldTiJ5V2qfw647VEdL1Gz1CS4tlBieMKPOlC7WIAZuOOoq3XjOLTa+8wjyp6m1Ct5KHgN pZv5YAbEyjaxHHFZV1oF7PJI91JYuyr8iNIcgf3uBjitfQNL1K21+WaWS0ks5VKLcRSB03dge4Pb nFWp9es/tLad9hm1NhkO9s5KDPZj/npXN7WcG3BJo29lZXMODwneBA6X8UW5eRFbO2fzqW70aTSY 41m1i7EsgDoiwgL83Qj8uldZb3wiiaf7Hs3IuVSQM5xwAc45FRXeqyxXaw2+i3V6hG4yqVCgntz/ ADrB4ytKW35DVKBjQeGrRdNubi7umvoV2CSR5ChjJPXjr6Y7VHDoWmyBJC8twVYFDuxgA9Pet25F 5cQtHm3tNw4K5dgf5VUg0mVLcpJdTXDFskhNqn2Cip+uztrKw3SvsjP1WOze48xIpkUKI1trc7sZ PPv3qPyZJreSO1sxZKpVcuihiPXHXI961208x7Q04t1/ugAZ/AVC8UHA+0yykdPlxWbxLluxxptb lNbcWsIjV9oHJZjlmPck1Q86eaYrbskaA4aU9W/3Qev1PFaU1pbzhx5Tjd1w5FVf+Eftj8wnmiI9 GB/Dp0ojKO7ZTVzkjHBKkkbG6uSRmJpSQFPp/wDXq1a6K90m6OOeZ1U8CTHPbk9BW9Lr2nCbyLRW 1Cc5+WGMED/gR4pytqt1wz22mx9SFXzZP8K9J4mdtrepzXfUzF8L3MjkjT2LEdZbkAA/h1pyaJcW Em6SXR4HxhRLKZCp9cY5Na6afbS8XF3qN2cc5Yov5LirtpDZ2Yza2CwH+8IxuP4nmsJYqdrCujHO i3lxaRm2vSxiRUEccJVS2TllLAYH581LL4R+02FrAgitLlA/2q6eTeZgTkDaOmMda3WmmdSfLJAG SWbp9ayNQ8RfZj9lsdl7qEnyxxxfOEJ7k9PwrOGIrSdoJF3bGwaB4e0GFpdVuJnLkYcTBCcHICrj n/61ZFx4f1PW9Tm1Gzs547Z23RvMRGze4Brf0nQ7q0IvL6OO51NzmSaZ9xj9l7CtgS3oYmURHPT5 880PEzjJtO77/wCSKtfRnKR+GdZi24sN5XpvvsAfQKKli0DWoZA0elaXGQeplLmtt9T1JblI/Ns1 RjwM5/M9qsWeo3Vwzj+0bFCrbQAAPxGetTLEVrXdvxK9jFmLc2viG3tpLi5mhtrVF/eFZUjUD0Py 859Km0vT9a1TTlEYihtJm3o04JYjGM7cDA9OnWmarNPrPiG00yC4S5js5vPuZpgFhU4wFHrjr9TX TqMHJ1qA8/3hSnWlTitFd67Ao8rsjCg8I3sSt5uuaoqNnclsNit+tXtI8P6VpRXyY7qYBslJ2JQn 1KcA1omFGcf8TiH5TkjPX605zYI2JdUtgehGeTXPLFVpacz+Q1GV9Dnta0e20LT3vNHMllJNdxiW dQd8QYnO09hz06U+x0600oSC1RBJKpSSUHLyA9Qe2D6VrXyQTaTd2aatbxi6jMSzsudoPb/69ZNv 5VtbvGDkQARq2d4cgdQe9aqrUlT1bIqwqSs4jrbTba2vpL6OMLPKhR2QYyD16d/eqqeHNGicsumo 7E5LOdxz+NQ2GpX+qanJZRGO1KDKho928d+c8cVrzaLeXJ2m+aND1SEBSf8AgXUfhROdSDtKVjl9 /a5LFcy2MbLGI40ZNoDHgA/WsQXkdu+walNezAEeUsplY/QAYzWsnh+2hYbrGByOrTkyH/x7NX4Y pII9kIhiX0jULn8qydSK8/6+ZVm1Z7GULPUJVDfZ2AIz8zgfnUVxot5cwmLakRbB3ltwH5Vtl7on HBHrmm5l6mMn6dayVaSd0HJDscbBo3iKxWWO3jj2Tyhp2jnKM6j+EED5Qe5610tjd6hbwRwfYbCw gTpFAC+B+nNW2EpydhGfXnFNZZccAGqqV3U+JI1jJx2HNfW7Al0yfQkZqCfUoIEiMkTtHJMsWUP3 C3Qn2yMUkiyf3FI67scUnlyT21xutVngVP3yr/c9fUeuR0qIQTdrFxqycrWLPmRKMpGW554zzUUl x5jY/egEduKo2ms2Mbra3lwBn/U3Ug2eYOwfsH7Z71qhFniDwypLGecq2RUzpSpytJHRzIotLEpy VY5/vU1pYxyiL9KtPYySDBdWHv2qrJpshYP5iqfY0RsClHqiu8xZsqnHbmoHlU5ByB371bbT5xuD XEIA9TTPsRTk3FuB67utbLlRXNTMqDTdQgj2RzpFjjEMUaj+VSfY9TjVpJbydQD97MfH6VzFnrWq yB5bjVblIEPOGAJ+nFXZfEU3kQxNcCYTnKIoLMB23H19q9KVGqpa2+45FBWJb/VZYF3W+qzzEHDA SKCD+VJaeJFSKWS6vbpXT7sbkHf9COfrVGexN+oC2phhdyzzyDaR9F/z1qnZaLJcalFZtMTu+ZlC 5Kr3yeg4rdU6bh736BGm2bN9qd3rbixjh85CQqqJCFLerc9PY1uaP4k0e0hjsb+2toriNvL3W1vi Mjtya5qCT+yNSjLXFq0FsT9xSHkGOMfnTTslTzxbNPJL+88rb8q85+bFYyoqS5dkXBSTO61XU4rH m306CZhw0TRfMW7ZNc3rOvzXbwWkNtDaTzrysAGAT/tdzVOK71TVIpHvpktir5ISLDsPQDpiqy27 QyIlxI4dBvjKr/qfYn8eazo4dR+LVoVVz+Q++1G7WWG3vLszxDaJHihCKg6HBHU+vqa04dVOmzm4 s2EgLKJQEBCjp6HH51Vt9Ktriznaed3aNwFfJC+2B2p9lDC0rxx5aPBaeN2KoAMA57k/zrSag4+h KctDUvvFOr21+FhMUrRsGChV8t07Bsex+tWtF8eM1yLO/tVmErnZNGgXZnsfUe/Wuem2tFJDAscE cTsS7dGTpn9aliFpbPJHalxBKoUTSDBBx2zyQeuPesXRpclnHUUas1K9z0Gw1+wvpjAInjcKWLSR gLx71CviXRXvFtRdp5zOFH7k4JPTn3rgNIj+1W0skdwi+TIxCbju/HnoRmonvNNt9ZkmYyQxKN0O 5iV3dzj19qw+pwcmk2be3lZaHp15c2sQSKeUkSOMBFzg54zjpzWDrX2YytHbTQySD5lVWOfpnpXM 6hqd60MbrJKJnfYjRnjnoc+4NZV5JdkxWxbMpcFVQDbxxlvX1rSlhZK15A6vM+WxoaNqEFhrS3eo ym3EO4ECMnB6Y49RzXXW3imxv45WsJXnMf3gsbKTn61wtpcfZLwN5ssioxV9/Ic4647VZj8QSTaZ h4A0kk4H7pCmAOn1zWleh7R3SMUoxep1l14oFvOplt5T5ihlxgEAjjvj8KjTxJ5o2pajLdmmjH9a 5C2jh1PV5IriU+WI2kYO2MMvRcntWrZ6xZ3PlWlpbxw3cbFpmWFSq4/2u4+lZuhGKta7BJydzWuf EJt8CWCBJCeFkuAAB6kjpViPUdSmiSWJNOjVhkNJcNg/TjmuSutRs5USUySTsrkO5QZz68dvSmy3 0l5brL5m5I02zmXKtIvXAHb2xS+rqy0J2ex18V3q1zO0Ud7pQZOoUux/+vUv2LVy2ZdWgA9I4P6k 153b6ta21+08MbxFF+Qk7x9fc/Wujs9RuzHIBIbnzeYwF2tHnnmlVw8oaq33Fe7bVamtcyahYTqj 3JuVYcKQEDHHtWZa3WouJJb9r6GEjMTQ7MFT6g81dcMtzKsz4i2+WxZ8kDrn2PbFZcmrQR3yWjB5 1Vdp3DJ244JA9K54Sk9lctQSZrw3ehxyhHvLi/jZQJlVdyMM5wTgc/TpVzU9e0d1L2lrKWj4gDEI MY4yQev61x8d1jTilozODMzeY64G0eg7/Ss37X5BZZoJJHR2ZSGwqEjuK6o0XIrnlax16+IbCeMs bVBKoyytdkc45wcfgKg/tyDBxpUIyMnfI5/p1rlLaO4u7iOZ1ZIweSQA2M8EfjSS3klrI8YYBWO7 EmSGP9K0+rRvZEttnTHxBHI/lC0s40J27pFY4/UVoJ+9mCpf2JYYO2G3U5H4k1wv9tZVEltVYAli N3Az7ULrTJdR3FuPJdDxtGB6Y+lV9WfQl8xrz2OhG2Di7uyhPBKqB+uKz5YdMdg8RvcrxuSNFx6c 5q7fxWpdUtkkl2ktmRiRnuMVWuG08ecsFqqhgG27CzA8dD6V2RxFSS1k39wkrbIoxx3t3I0Nol5c xg/dzx9eM1tR6be6cixTX5tobkZmUjLjA9D6HFXtDubwyhJHZ7dlypXanHrjFGvSXn2+3it7VXiZ cmRvmJI7elYTxEpT5LKwKcjnQIoXeKe8IWRsu4jJH+OK0LZWul8iy1yCQlmk2SKVfPTv1FV7y3e4 t5JPvuh+7sAGP8azfscxbIQ7hg/KMbT/AENdKlzR6DU5JbnUR2OswTCRb6yDdPnGccYz+uaoXWj6 vJJIGZLhX6yROMnnPQ/nUll4nvrdoLe5tIWVflaUp8xHqa6r7RKFxuUD/dFcM61WlLWKIdaW0jFh iuPsMNusFwrxoWf5MfN3575qnYyXVhDfi4sLhprmNRFJHEWwQejV0v2uUAbpBj2oFxI5wHcj2rn+ sXTTjp6i9qr3sczcLcux22xMMcQUKyMd7Hv9c/hUd35c8UazxyIkKkrkEHOOBjuciupPns4AyAe7 NS/Z32/NOoHqTmqWKStdfiTzLscvY66lqbq7RYoJLuPCR7OV2jAAP51QZ4bxEuk3NHDgSpIw3s3U kZ7V2qx20fytslOc4aMHb3pDb2TEY0+3OMEHyx1FXHE00+ZRZfMmrHH6hfMLdBnd5iCQKGA2t3x+ FULm5P2tX3eXNhCAwARTjr9O9d4+kWDnL2Nryc48sVE+iaIf9ZbW4xgDCn/GtI4ymujKTinucXdX n2e3MULJcwyN87kEb3Hf1xz0pmn6i6s0ck3kxhSw+Xd0/hrtY9D8Pxnd9hjPpknH86tiz0GSLyJ9 LhmjC4UKNrIPUEd/rVLGUrW5X+BSlFvc8/1i9NxFFGIDFGqAcnO49c/SotJvriwEoXf5Eq/OqnGc dK6+60Wy0vE0umJqWmyMALiGIiWA+kiZ/UcGrn/COaQ6749M+VhxhmUfhzWn1qjGNpRdh+9E4YXz uF/fSqRj7p5PPerkOpWFozyGxE+eE86XeQPftXYJ4Q007WGmEDuGY8frUv8Awi2mq4Is4FPZWas5 Y3DNW5WLnknoc5psGmX8UtwmjK6g4Vdxy7H3zwB3ovNbWxLQW9iXjJC7g2Gyo6++K6o6UkUQjiEM MQBYrGcbzXLXiiNZbqG3nkjUhGUx7hx159OayjVhVk9NPU0S5tSvPrayQIfLIV8nzBLlm9SR/eFX NNjFlp9xeyPG73HyxlODtHJP1qlPaEpI0dkrWkU+SACrBTkYweQOn0rLlZYblDa3UyRH5lL9U9Qc delaeyjJWjoSy8b6QTK8UZ+zhR5mDjaCePoaYk/2nUjEY8FQzne454qKzM9y5S2JjjDFjv8AmU/4 n2q0kVtAGjR8FsGQMMDOcdunrV2UdOo4pXsPeR7e22lDvABIY5z+PpWa6i+D7ZlTHXeeGP1qxdQJ HGTHskdvlXg4QeuapyhFgSMJGSvDOMncfftVwSWqBxsQmwupLgW6RBpSTwp/X6Y5p0umXdvJGs0B jLjIyeoqu9zP5u8yNvUbQc9qsrdzXUqiWUszupJbnJHA/wAK3vJCdzYutTWGYqmGkDZCEk7j0I4q s91L9oEgeK2k2spKR7fwAPWnzmaE5jGGZfLXAB9z9KCjiXEC+cXBcM78nAGee1YRUUS0N0nUBbaj A0szud21uw5/pXcB42ZWKK4Q/IR82Ce9ct5H2xkleBo3iUHAHU+pB6mt+OYxxqrBQ2P4OAK5MRaT TRHNZmTrkLR3Es62uY0ILNtIHsc9qzdTtoIpwlpIZ4HA2pjDKzDkH6etbut6mlnbxwXkco+2QM0a heJFORnPYZFcxZy3N3LI1rD84Ufv5GwUx15756fSt6HNy3Y0hRYzyWZnjcB4zyCSCMe54psmr3xm jIuVhkjAQ7STu9yD1NTTtFGEhlkOFX5gueW7+1VZQZGMhaEeYcbVX7o7c1ulzbolLua2na9NDJtu nQpndI23Lew9hXSRXZnXEKyBTyDt2jFcMY7RQYS7RzA9WHDZ6E+9dBpt0LWwAkmUODtALEcZ9PWu TEUY/FFamc1y7G71OSTk+rU3fHHnceQO3esyW+cruidGDcjaf5mnIHmIY5dgegNcnI1uZ8yLiSSy NlYyq+pIAqTzEQ/PMfcJz+tM8uRl/fskKjnB5P5U5fswXEXmyHPUDAqGwGSXEOP42weKhWK5upcR wFVx949avKAuD9n2E93OaXfHJIsRm3yE4WOPikp22RLjcSKGO2UCXDP6Dkip0dy2I4xGvdmGBVOa 5aC48oRx26hseY7dT9afPgZMlyXAwSVHQVLTe5paUdC6L2O2LYnclxsIjGNw9D61NbavcGTyorfz IwORLzxjpnqKx1mjUfIpJHc8804ahdyZWM4wrM3OAFAyTn6UKHYcKsk9GXpbW7WaP+zNR2Zzus9R kyrZ/uydR7ZqJ5J4n8q+tLi1mAyVkHynH91hwaxr68K2ZdmyZOA49OxqsNbuLzw9A088kYjyCXJK kj29K2VKUldo6FJVFdqxpwaxY6m72iyFZecxcgkiq+oyXf2FreGB4ZFx+6yCSex4NZOmsBqySQyE Dy9wL9Y2Pf3+lbhgsmlmuY44xIqZmw5I4x1H45rXkUJWRcO1zBli1KOe5tJXn4BdppGAByM8+pwc YrIa33RFm+8+PmPA55yfSuh1m/El2xiO13jQQrJg7sKACPrWVNay24aO/LKpJYBExz14HfHcV2QY pXUtCpYBsrukkWBOSvQZ68kdq0JdiqCylWVSysD2PIye9UEiT7KHiaTcu7Pvg/8A16t2U222mVyz hUXKsclR0xgf55pyV9TXla1Kc0KmNLi1uQ7uuWU9T64HtVIlfLLEHJOCcYwe1ad/JHGu7yxGUVcR 8B1/wGKzZbpvJMJUBHO5T/nrWsLtBYW1t3urlIUKkscBm6Adc1sWum2Kwx3NwrIc8jkbTng46/hW bpkayk7C5mAwqgkYHc5/pW8EuZYcrBORkbpGBUj6Z61nWk72TNI6a2Knn3qXDZMLAgA7AM7e49jV O9nMrBRgAPjYowcdquFNkjFwCu4HbjGDVC4TbfNvKhhnaAc59/1zVwSuY8tkVwSMMLlQQ2AJcgr7 10em6os8YW6volZRghfl3c9M1zblCVJjITo2D1PrRFObSRh5ccqN0DDcP/11VSnzozlG51/je5gn 0fQlgKmS3imimC8lfmBGT6YNYelSra6V53ls5ZmBQ8KfQ5q3pd19ui1AF1YR2xZlOFUZyCAPQU21 s5rqy0+LyHEUmG+Ubvk6En0GawT5Yckug53ZWWWGdGZc5jA/dnPI96ilEpcJPbHAXDBBjZ3zWlc6 fp+kRSTRuxuigdUfBCDPQEfe7Vi219cm7UZyWfcyk8MfQ+1awlzK8QUbKxYtoftc6GSQQtj5JJM4 AB/WmzebPP5Y8pliYnl8bs98mrEUsl0jRSW6GTzAGXvjHb2pbjRoY4mLbsqRyO5PYH1pc6UtSHK2 jNHS9Rg8si7u7eNx0jiUkgCtuO8jUKkSEZ/iIxiuY0uy8sieCRSFyNxX5h6jH9a2Z42WFJXnjO8c 8421wV4xc9DmcdW4l2S4h8hCzNIHJyPTnv61Wa+8rp+729ADjNYMuv28cgjiYuBnLHgA56/lT7Dz Ly+BdZSWAZd0e1Avr9Kr6u7XkP2dSWyNdZ7m6OSdgPq1bXhvTkfxFa2zOA7tguCGK8ZOB+HWsb7P IHaKO1lk2HG4kKrc9qv251fT9Ttr2xktoTEcBpVLnOMHjjisXFPR2SOmjg63Mm4syfGdpeaV4n1K wuZh5fnGWJigOUfkcnsOn4VSQ362iQi+MEMhBBcrgEHIJHoDW3rum3PijU/7Q1i/Q3AjEYEEQQbR k9yfWqp8K2NwVae6uZAi7QcgZ9OgrteIoqKX6Hd9TqN3aOcW9vpJjHd6hOjk5jZGAR/oRVlLozSL GrNK+DkEkkjvnHUY61uxeFNIjXa0UsuDkFpOntV2PR7C1iIjhES/d4Pzc+/Wk8XRS0X4GiwFTyOW vJpFj8y4u/I5VURlGUUDqB16469RRpN6+M3Ahu4vusFRmkGe/FdjFpVkjeYLGEEjDsU3Y/OrDaey fKgRRwCEwCfyrmeMhayiaLL2uqOYXQrfVJ2uDcX8URPCpF8wX3ratfD+lWwLR+aZGRk3OMfKwwc8 9cU+4urS3Ta9wsR+9864yabFd2t58qvnzMgbDkg+/esZVqktVdIqOEgnq9SO50uIqJMIskICQyKm SiAYUD3HrWY/haOS5Nxc6hc3TAlhucAeuOa0457WSVrQ5ZlYruY4Jx1wfas241m3MyJFCQmdoOen Ykj096qE6t7I09jSS5im1hdLKUjtNkLfeGB19fxFJJZNFGDY2WbiXgKRwcdB9O+fWr82sR20/kyR bp1whVDu34xkj3xVJ7y/+3t9lUiKRMhiMY9M+1bRnUe6MKlOmlrIij0a5kmlnvrKKNy67vMk/M+4 NbMNulpb75mtpFMh5WFcBeoA/wAax2TVWnV7i7WJSAuwfNlR1xUUbTSHZJqMkm5gFjiiySO2TVOF Sp1MoyoR1SubZubBHO+8DFwdqjA2n6DvUT3K3LB5L+G3QIO+5jjqMdqz47GO4kdhps8rqcySTPtA P0HWtaz02O2tWk2QRF+FOwD8c9TWc4qnu9fkbR5qjtGOn3HO3bQ+WZonZGiOFyDyCfTvWfIGMkfm FpE+XcMc471dkcrcOChZSScBjgVUnWNlCABXGSxxgD8ua9OOh5zepUZAWYhiV3EKf/rVp22n2TW0 X2gyHzd2HQYwfxqslvEXCRgTOSNw5PHf8KuSWepXjRw/ZlWCNgAQcYz3/IU5S87DUWyjfMz33lrM kiyKke+MbdwGBzjv611q6xbwoIAxi8hdoEaksABgc1lnQRKYzcSMJEbpAuAfTk9zWhDZ2dvuDebK ucl2c5Jzx+FctaUJJeRvGhNmc1zDcXrvOvmogBC7flTrnFVZbdmuXuUTYDGSpA4z6Ct9IoCTLHBE I1yQcc578VI07YRAkRYHOw8ZHrWaq8vwoqOEfVnP20d6lzbrHbzBpP8AWOVx8pxwSeuPX0q9LHr0 ruFs7aBFPDyEY9iKu3F07vEjMrIQVzn7o7k/T2qS1eNjNGjPcA4I2ngA+opSqN+80jRYWnez1Me3 0C7aVhc6oFiOSwhbBJxW22n6dPaWtvcR+Z9kT5M8Fx7noetLIVs4wHljiAXkbgdoPr6VXl1ixtrc b7tGPB2pyfoPUVEp1J7HRGlSprYsQf2daNiCxRWwBgKCcHtVtLv7SGKxlUTjc4wQPpXPQ+IbGO4Y BXYMQuX6KB6d6nj1WwaQSyLL5qIXct8vB6H6nNTKlLqmWq0dk0jWa5FwrsZDGIG/1ijGfQ1ONxVU ZGY7NzNnGT3rm7vxVsby7a1MiHJUkEHPHFDeJdRnhRILcxsByXTjOeaPYTtsS8VTW8joJ7Uzxhd3 ljcCHXr68/yxU1ukSE5lygX+I4GM9TXN3M89xZQ+ZceVKpZpWU8dOPrmseOyvgVV9R8sYw3zE9ef xqo4dzW5nLG007pXPQUls1XJmTOMkBuetMe9ggl374y2NxB6Bfr68dK4VbQowaW/lLK3GwcY9qvR 2jKVCwzzSbgQrYxn/d+lDwLXX9PzFLHuS92J0j6qzxybbmFYlGd4BJcHrxVabxPFkRWkEkpUbVdR hPrk9eKyN93PIAU2kEjJ449KkXSbyRihBQIp+83HX296tYOEfjaXzOdYnFT+En1C4jaIgg3DSsG+ ZhlSeg44A/rWXEv2XYI1XaufvSEkH6jrWrBobyxI5nw27DITkY9alWxs7KVsrJK8LFSz8Zz/AEpq VGmuXmv6FOhialnJ2M+51iS4j2onlBwfNxjB4wCPcflVGKxjYq0cU9wyjBbJwfrW6LK0SWR44Yy+ Q6B/TuQOn4Vbkmt49kSP5RZcsoBKgdulL29KGkIs0WEnJWqSMK3trszMsFt5cj4y5PXPvVu20Upk Xt35SRnaIIupP19KtvqVrbuCC6yBeSykqfQioy2+FoxOr7m3ZY889QfpUyxE3srGscJSj5kvk2gR kUZKnKyAn5BUfmAO7iNU2qcqjYyMdR9fSq8J8pLiJ1Dqzdznb2BFIZIX2OH8srwrkZPH1rLV7s05 k3ZK1izFftNEincucLtIxx2IqGclX2NGWTPcZx78dKprIwbc+FC/6tUbOB3/ABqWVyqq8beYHb5s g/Lzxn0p8lnoQ6l1ZjSLeM83KqozhgBmoo4bS3UXGXfKkgycqfwH51HPCpkeM/MFOckCnXMAKlC7 kFNx+b9PpXbZ9zyfrC6RLBuYY4ch03N1RABuJHWkgkjaVv8AWSBBnHQk47+3aqxsLZFEgjyUOACT ioZbxkBVYogN24/L1NLkvomV7eXRI0zqETtJB5nlszbjGMNkfX1qGZYghJvG7HCgnjPOcVn/AGqe Qf6zb2O0AZ/Sk+dz80snP+1W0MHJ7MUsVU7/AIFt9QSZ/KEdxlRt80LgY7d6imeFmRPNnkZBgyYC 89156Cq5hUlVy2OB17V08/hPTo1tNrT5lhLsdw64z6Vo8KoNXYvb1J31MlL6CBFMcPnSAkfvpBwC Pp2FNOoMu8W9xHAjrjaqFnGf9r9afFo9u8cLGSXMgYnBHb8K128J2AhD+bcZPP3x6D2oeHpR3bFz 1JdTnJJLZ1kEoknaRQGc4XPtTI/skIxHZI7Y5LDJ+vHSutfwjpsV0iBp2UjJBcc8Z9Kvjwtpn2r7 KqyqjxruIfk89KznOjT6MuFGc92cM10zjiFATn7qAfpV1bS9Me9zGnyDPAJ29s+9dJe+H9N0uaM2 8BJaQL87E96bPAjS8jJU7s+pwW59elc9bEwWkInTQwkXrM5uWzuoZF8uUMrqAJFGMHHI+tSwQK7/ AGWadjJj5AnG76+lNs5ZLu5nMjFdmGULwAc4z+VLHn+3RCWYrLGCTnkEdwe3Wn7adrGnsaSd0hbe zhmR1IR5Ub7pl+8O/PaoJLWPzWRQUZjsCf3T689aujT7eGydVBzCzIrE8nJOSaNKgjuIYbmUbpXj +dv73OOfwpe3nFN3L9jB2VixHYWlrLEbcecxT70g79zj07U8sI7t5kRxIsgwQeKDHiGfEjgpKQpz yORUd2ptoJHjdsqoYZOeSea5HKUnds2XLHSKsWI5Ulid4lTCPuDkYpIZ5Z50jb5WOduTgH1Oazp1 WSGOPG1XA3beM5p4Dbx87DYh244xggUuS43VvsTJOjTN5R8xgSCqnGSPSnC4ZYJW37g5G9JBg5qj ZKLm/CN8gZtvycY9x71LfF1uQhkZwyrndim4ahGo2tQRllKSBdkUYbqeRn1qeO9jkgDFmiMQ6gfe X2+lRKgVDtyBuAx6e9MlTfHsLNgR8Y49afKmZOq4sPtNtJly4dk+Yrtxx0xUDyySTlreWTaQAS3U 59B+FExFrctHEqjfIAWIyR9KrRtIxBaZ2LlzzjjtxxVxh1QpzdtSaWVmghHmcyZ+8M5we+KElLIg dN+5gcH2qGa0i8iKZdys7jIU4B/CpDGGnaLcwUMW4PpWnKrGLk3sIWVZRHvVunRcDJParDMkasuC ox2+6D3PvTNOt0vbzMpYZRj8pxggHmqk26LCo7AOBn25pct2NSex/9k= --b1_551baaef8cfe853dd3c35dd3797ab931--