Date: Wed, 6 Dec 2023 10:40:42 +0300 Return-Path: support@newmuslims.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Message-ID: X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 35.172.165.64 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_ad98dac4937f2a6639e8b01ed25d2c67" --b1_ad98dac4937f2a6639e8b01ed25d2c67 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_ad98dac4937f2a6639e8b01ed25d2c67" --b2_ad98dac4937f2a6639e8b01ed25d2c67 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 8 :: Lesson 15 Tiwala at Pananalig Kay Allah Deskripsyon: Ang araling ito ay upang tayo ay matulungan na maunawaan kung ano nga ba ang kahalagahan ng Pagtitiwala kay Allah nang sa gayon ay atin siyang pagkatiwalaan sa kahit anumang sitwasyon. Ni Imam Kamil Mufti (© 2015 NewMuslims.com) Nai-publish sa 18 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 83 - Nag-email: 0 - Nakakita: 5696 (daily average: 3) Kategorya: Mga Aralin > Mga Paraan sa Pagpapalawak ng Paniniwala > Mga Paraan sa Pagpapalawak ng Paniniwala Mga Layunin: · Upang maintindihan ang kahulugan ng pagtitiwala kay Allah. · Nang matutunan kung paano magtiwala kay Allah. · Para maunawaan ang kapakinabangan ng pagtitiwala kay Allah. Mga Terminolohiyang Arabik: · Tawakkul – Pagtitiwala kay Allah. · Imaan - pananalig, paniniwala o matatag na pananampalataya . · Al-Qadr - banal na pasya o kapalaran. Kahulugan ng Pagnanalig sa Allah “Ang Pananalig sa Allah” ay tumutukoy sa salitang Arabe na tawakkul. Ang literal na kahulugan ng salitang ito ay paglagay ng isang sitwasyon sa kamay ng iba. Ang Allah ay mayroong madaming magagandang pangalan. Isa sa mga pangalan Niya na iniugnay sa 'pagtitiwala' ay AL-Wakeel- Ang Tagapangasiwa ng lahat ng Pangyayari. Isinaad ang ngalan ng Allah sa kabanata ng Al-Wakeel ng labing apat na beses. Halimbawa, “At kanilang sinabi: Ang Allah ay sapat para sa amin, at Siya ang pinakamahusay na tagapangasiwa ng lahat ng Pangyayari” (Quran 3: 173) “Ang Allah ay sapat bilang Tagapangasiwa ng lahat ng Pangyayari.” (Quran 4:81) “Siya ang Tagapangasiwa sa lahat ng Pangyayari.” (Quran 6:102) Ipinag-utos sa atin ni Allah na atin Syang pagkatiwalaan: “ (Siya) and Panginoon ng Silangan at ng Kanluran. Walang ibang tunay na Panginoon kundi Siya lamang. Kaya tanggapin mo Siya bilang Tagapangasiwa sa lahat ng mga Pangyayari.” (Quran 73:9) Gayundin, pinagbawalan tayo ni Allah na lubos na magtiwala sa kanyang mga nilikha: “Ibinigay kay Musa ang libro, at ginawa itong gabay sa mga Anak ng Israel (nag-aatas): ‘Walang ibang dapat tanggapin na Tagapangasiwa kundi ang Allah lamang.’” (Quran 17:2) Magkalakip ang dalawang taludtud o ayat na ito upang maipakita sa atin na ang pananalig o pagtitiwala sa Allah ay isang paraan ng pagsamba. Sa pamamagitan ng ating tapat na tiwala at pananalig, ating ipinapahayag ang ating paniniwala sa iisang Diyos lamang, at sa gayon, ito ay mga bagay na direktang para kay Allah lamang. Paano Magtiwala kay Allah? 1. Huwag malito sa pagtitiwala at katamaran Angtawakkulay minsang namamali ng pagkakaintindi ng mga tao bilang pagiging mahinahon at pag-iisip na ang mga problema ay mareresolba nang wala kang pagsisikap. Hindi dapat ito mapagkamalan na iyong tatalikdan ang magsumikap dahil iyong iniisip na ang lahat ng pagsubok ay mareresolba din naman. Sa halip, magsikap at magtrabaho ng may tamang pag-uugali na ang Allah ang Siyang mangangasiwa sa lahat ng nangyayari sa atin at tutulong sa iyo sa pagtahak sa mga pagsubok at ito ay bahagi ng pananalig kay Allah. Hindi ibig sabihin na kapag ikaw ay nananalig, hindi ka na gagawa ng paraan para tustusan ang iyong sarili, pabayaan ang pag-aaral at hindi maghanap ng trabaho, o di kaya ay hindi pagdalo sa job interview. Ipinag-utos ni Allah na tayo ay dapat magtrabaho at Siyaay magbibigay mula sa Kanyang sariling pamamaraan sa mga taong nagsusumikap. Huwag lamang maupo sa inyong mga tahanan at hihintayin mong dumating ang iyong mga pang-araw-araw na pangangailangan. Ipinag-utos ng Allah na magtiwala tayo sa Kanya ngunit nararapat na tayo ay magtrabaho din. Sa gayon, ang pagsusumikap para sa ating pang-araw-araw na pamumuhay ay paraan ng ating pisikal na pagsamba habang tayo ay nagtitiwala kay Allah ng buong puso, sabi ng Allah, " Kaya naman humanap kayo ng inyong ikabubuhay mula kay Allah at tanging Siya lamang ang inyong sambahin." (Quran 29: 17) Isa pang paraan upang lubos na maintidihan ang tiwala ay para tingnan kung ano ang Imaan. Hindi lamang ito ang pagkakaroon ng paniniwala sa puso kundi ito ay kombinasyon ng paniniwala at gawa. Katulad nito, ang pananalig kay Allah ay hindi nangangahulugan na hindi ka na magsusumikap. Sa halip ay magsumikap na may paniniwala na ang Allah ang siyang tagapangalaga ng mga pangyayari at Siyang tutulong upang iyong malampasan ang mga pagsubok. Tandaan nang tinanong ng Propeta ang isang Bedouin, "Bakit hindi mo muna itali ang iyong kamelyo?” Siya ay sumagot, “ Ako ay nagtitiwala kay Allah!” At sumagot ang Propeta, “ Itali mo muna ang iyong kamelyo saka ka magtiwala kay Allah.” 2. Huwag maging mapagmataas Ikaw ay dapat na laging magpaplano base sa kung anong ibinigay ni Allah na biyaya sa iyo. Nararapat na lubos mo itong gamitin sa pamamagitan ng pasasalamat kay Allah para sa mga ito, nang walang halong pagyayabang sa kung ano iyong mga kalakasan. Lahat ng iyong lakas at kakayahan ay sa huli, ang pabor ng Allah lamang ang siyang magpapasya sa iyong tagumpay. 3. Tanggapin ang mga Desisyon ng Allah Pagkatapos ng iyong lubos na pagsusumikap, tanggapin mo kung anuman ang mangyayari. Nararapat na ikaw ay maniwala na ang Allah, mula sa Kanyang karunungan, ay maaaring magpasya kung Kanyang papalitan ang iyong mga plano sa kadahilanang Siya lamang ang nakakalaam. 4. Kunin ang lahat ng ibayong Pag-iingat Sa Quran, nagsabi ang Allah ng isang kwento tungkol sa dalawang Propeta; Yaqub (Jacob) at ang kanyang anak na si Yusuf (Joseph). Sa isang okasyon, nang ipinadala nya ang kanyang mga anak sa Ehipto, ipinag-utos nya na sila ay pumasok sa magkakaibang tarangkahan ng lungsod para hindi sila paghinalaan, ngunit iniba ng Allah ang nangyari. Ang punto dito ay ginawa lahat ni Yaqub ang paraan upang maiwasan ang mga posibleng panganib.Dapat na nating iwasan ang karaniwang patibong. Ating sinusubukan na umasa sa ating pagpupunyagi o kalimutan na pagkatiwalaan ang Allah o di kaya ating iniisip na tayo ay nananalig kay Allah ngunit sa pamamagitan ng hindi pagsunod sa mga praktikal na pamamaraan sa pagresolba ng ating mga problema. Kapakinabangan ng Tawakkul Kinakailangan natin na gamitin ang tawakkul sa pang-araw-araw nating buhay. Isa sa mga kabutihang dulot ng tawakkul ay nagagawa tayo nitong matulungan na mapaginhawa mula sa di inaasahang pagkabahala, pangamba na nagdudulot ng depresyon na nagmula sa mga hamon sa buhay. Sa pamamagitan ng paniniwala na lahat ng pangyayare sa buhay natin ay nasa mga kamay ng Allah at atin lamang magagawa ang mga bagay na kaya nating ikontrol ngunit ating ipaubaya kay Allah ang anumang kalalabasan ng mga ito at ating tanggapin na ang Allah ang may kontrol sa mga maaaring mangyari. Ang matalinong Muslim na nakakaunawa sa tawakkul ay hindi kailanman susuko na magsikap at di labis na magagalak sa tagumpay o mapanghihinaan nang dahil sa kabiguan. Talababa: [1] Tirmidhi Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/277/tiwala-at-pananalig-kay-allah/Copyright © 2011-2022 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_ad98dac4937f2a6639e8b01ed25d2c67 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Tiwala at Pananalig Kay Allah

Deskripsyon: Ang araling ito ay upang tayo ay matulungan na maunawaan kung ano nga ba ang kahalagahan ng Pagtitiwala kay Allah nang sa gayon ay atin siyang pagkatiwalaan sa kahit anumang sitwasyon.

Ni Imam Kamil Mufti (© 2015 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 18 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 83 - Nag-email: 0 - Nakakita: 5696 (daily average: 3)

Kategorya: Mga Aralin > Mga Paraan sa Pagpapalawak ng Paniniwala > Mga Paraan sa Pagpapalawak ng Paniniwala


Mga Layunin:

·       Upang maintindihan ang kahulugan ng pagtitiwala kay Allah.

·       Nang matutunan kung paano magtiwala kay Allah.

·       Para maunawaan ang kapakinabangan ng pagtitiwala kay Allah.

Mga Terminolohiyang Arabik:

·       Tawakkul – Pagtitiwala kay Allah.

·       Imaan - pananalig, paniniwala o matatag na pananampalataya .

·       Al-Qadr - banal na pasya o kapalaran.

Kahulugan ng Pagnanalig sa Allah

TrustinAllah.jpg“Ang Pananalig sa Allah” ay tumutukoy sa salitang Arabe na tawakkul. Ang literal na kahulugan ng salitang ito ay paglagay ng isang sitwasyon sa kamay ng iba. 

Ang Allah ay mayroong madaming magagandang pangalan. Isa sa mga pangalan Niya na iniugnay sa 'pagtitiwala' ay AL-Wakeel- Ang Tagapangasiwa ng lahat ng Pangyayari. Isinaad ang ngalan ng Allah sa kabanata ng Al-Wakeel ng labing apat na beses. Halimbawa,

“At kanilang sinabi: Ang Allah ay sapat para sa amin, at Siya ang pinakamahusay na tagapangasiwa ng lahat ng Pangyayari” (Quran 3: 173)

“Ang Allah ay sapat bilang Tagapangasiwa ng lahat ng Pangyayari.” (Quran 4:81)

“Siya ang Tagapangasiwa sa lahat ng Pangyayari.” (Quran 6:102)

Ipinag-utos sa atin ni Allah na atin Syang pagkatiwalaan: “ (Siya) and Panginoon ng Silangan at ng Kanluran. Walang ibang tunay na Panginoon kundi Siya lamang. Kaya tanggapin mo Siya bilang Tagapangasiwa sa lahat ng mga Pangyayari.” (Quran 73:9)

Gayundin, pinagbawalan tayo ni Allah na lubos na magtiwala sa kanyang mga nilikha: “Ibinigay kay Musa ang libro, at ginawa itong gabay sa mga Anak ng Israel (nag-aatas): ‘Walang ibang dapat tanggapin na Tagapangasiwa kundi ang Allah lamang.’” (Quran 17:2)

Magkalakip ang dalawang taludtud o ayat na ito upang maipakita sa atin na ang pananalig o pagtitiwala sa Allah ay isang paraan ng pagsamba. Sa pamamagitan ng ating tapat na tiwala at pananalig, ating ipinapahayag ang ating paniniwala sa iisang Diyos lamang, at sa gayon, ito ay mga bagay na direktang para kay Allah lamang.

Paano Magtiwala kay Allah?

1. Huwag malito sa pagtitiwala at katamaran

Ang tawakkul ay minsang namamali ng pagkakaintindi ng mga tao bilang pagiging mahinahon at pag-iisip na ang mga problema ay mareresolba nang wala kang pagsisikap. Hindi dapat ito mapagkamalan  na iyong tatalikdan ang magsumikap dahil iyong iniisip  na ang lahat ng pagsubok ay mareresolba din naman. Sa halip, magsikap at magtrabaho ng may tamang pag-uugali na ang Allah ang Siyang mangangasiwa sa lahat  ng nangyayari sa atin at tutulong sa iyo sa pagtahak sa mga pagsubok at ito ay bahagi ng pananalig kay Allah.    

Hindi ibig sabihin na kapag ikaw ay nananalig, hindi ka na gagawa ng paraan para tustusan ang iyong sarili, pabayaan ang pag-aaral at hindi maghanap ng trabaho, o di kaya ay hindi pagdalo sa job interview. Ipinag-utos ni Allah na tayo ay dapat magtrabaho at Siya ay magbibigay mula sa Kanyang sariling pamamaraan sa mga taong nagsusumikap. Huwag lamang maupo sa inyong mga tahanan at hihintayin mong dumating ang iyong mga pang-araw-araw na pangangailangan. Ipinag-utos ng Allah na magtiwala tayo sa Kanya ngunit nararapat na tayo ay magtrabaho din. Sa gayon, ang pagsusumikap para sa ating pang-araw-araw na pamumuhay ay paraan ng ating pisikal na pagsamba habang tayo ay nagtitiwala kay Allah ng buong puso, sabi ng Allah, " Kaya naman humanap kayo ng inyong ikabubuhay mula kay Allah at tanging Siya lamang ang inyong sambahin." (Quran 29: 17)

      Isa pang paraan upang lubos na maintidihan ang tiwala ay para tingnan kung ano ang Imaan. Hindi lamang ito ang pagkakaroon ng paniniwala sa puso kundi ito ay kombinasyon ng paniniwala at gawa. Katulad nito, ang pananalig kay Allah ay hindi nangangahulugan na hindi ka na magsusumikap. Sa halip ay magsumikap na may paniniwala  na ang Allah ang siyang tagapangalaga ng mga pangyayari at Siyang tutulong upang iyong malampasan ang mga pagsubok.

     Tandaan nang tinanong ng Propeta ang isang Bedouin, "Bakit hindi mo muna itali ang iyong kamelyo?” Siya ay sumagot, “ Ako ay nagtitiwala kay Allah!” At sumagot ang Propeta, “ Itali mo muna ang iyong kamelyo saka ka magtiwala kay Allah.”    


2. Huwag maging mapagmataas

       Ikaw ay dapat na laging magpaplano base sa kung anong ibinigay ni Allah na biyaya sa iyo. Nararapat na lubos mo itong gamitin sa pamamagitan ng pasasalamat kay Allah para sa mga ito, nang walang halong pagyayabang sa kung ano iyong mga kalakasan. Lahat ng iyong lakas at kakayahan ay sa huli, ang pabor ng Allah lamang ang siyang magpapasya sa iyong tagumpay.

3. Tanggapin ang mga Desisyon ng Allah

Pagkatapos ng iyong lubos na pagsusumikap, tanggapin mo kung anuman ang mangyayari. Nararapat na ikaw ay maniwala na ang Allah, mula sa Kanyang karunungan, ay maaaring magpasya kung Kanyang papalitan ang iyong mga plano sa kadahilanang Siya lamang ang nakakalaam. 

4. Kunin ang lahat ng ibayong Pag-iingat

Sa Quran, nagsabi ang Allah ng isang kwento tungkol sa dalawang Propeta; Yaqub (Jacob) at ang kanyang anak na si Yusuf (Joseph). Sa isang okasyon, nang ipinadala nya ang kanyang mga anak sa Ehipto, ipinag-utos nya na sila ay pumasok sa magkakaibang tarangkahan ng lungsod para hindi sila paghinalaan, ngunit iniba ng Allah ang nangyari. Ang punto dito  ay ginawa lahat ni Yaqub ang paraan upang maiwasan ang mga posibleng panganib.

Dapat na nating iwasan ang karaniwang patibong. Ating sinusubukan na umasa sa ating pagpupunyagi o kalimutan na pagkatiwalaan ang Allah o di kaya ating iniisip na tayo ay nananalig kay Allah ngunit sa pamamagitan ng hindi pagsunod sa mga praktikal na pamamaraan sa pagresolba ng ating mga problema.

Kapakinabangan ng Tawakkul

Kinakailangan natin na gamitin ang tawakkul sa pang-araw-araw nating buhay. Isa sa mga kabutihang dulot ng tawakkul ay nagagawa tayo nitong matulungan na mapaginhawa mula sa di inaasahang pagkabahala, pangamba na nagdudulot ng depresyon na nagmula sa mga hamon sa buhay. Sa pamamagitan ng paniniwala na lahat ng pangyayare sa buhay natin ay nasa mga kamay ng Allah at atin lamang magagawa ang mga bagay na kaya nating ikontrol ngunit ating ipaubaya kay Allah ang anumang kalalabasan ng mga ito at ating tanggapin na ang Allah ang may kontrol sa mga maaaring mangyari. Ang matalinong Muslim na nakakaunawa sa tawakkul ay hindi kailanman susuko na magsikap at di labis na magagalak sa tagumpay o mapanghihinaan nang dahil sa kabiguan.  Talababa:

[1] Tirmidhi

--b2_ad98dac4937f2a6639e8b01ed25d2c67-- --b1_ad98dac4937f2a6639e8b01ed25d2c67 Content-Type: image/jpeg; name="Trust___Reliance_in_Allah._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Trust___Reliance_in_Allah._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMg IyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09 PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCADUAUADASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDsM0ma WitSBM0UtFAWEzRRRmmAUUZozQKwZpKWkoGGaM0ZopgLupNxoooEG6jNJRQAuaM0mKKAsGaM0lFA WDNGaKSgLC5ozSUUALmkzSUUBYXNGaSkoAXNGaSjNABmk3UtIaYgzRupMUYoCwbqTNLSYoAN1Juo IpKYWDNJmlpKBFvNGaZ5i/3h+dLuz0wazNR+aTNN3r13D0o3j1H50CHZozTdwx1FGaBDiaTNJmjN MBc0UmaTNADs0maTNJmgB+aM0zNGaYDs0ZpuaM0AOzSZpu6jNAD80hpuaM0ALmjNJmkzQA7NJmko zQAtJmjNJmgB2aTNNzS5oAWjNNzxSbh6igQ/NJmm7h60ZpgLmjNJmkoAdmkzSZozQAE0E0maTNAC 5pKKSmIxFlkxwzYHvTjcPkfO35ms4zEgAFs57nNJ5zFjljketSXY0vtUn99vzpTdyH+NgKzfOYc5 pxuHPzH9BxQI0ReSf89D+NKLyTH+sNZouDn/ABpftOD04pgaQvXH8f5ipFvnyMkH2rLW6XIyvHsa DP8AN8o/CkBqC/dc/Nk/Tinf2i1ZPnUeaD60wNf+0PpSi+57Vj+aPU0G5iT70mPxFLQLM2Pt3pil e8IU8gtjgjpWQLiNuVfd9OakEylTtB4GdxPApNpFJNmh9sc1XvdYSwjEk74B6KOprKuvENjYId0g uJccJGeM+5rkb/V59SvfNmIx0VOyj0rB1rv3UbKikveZ1MnjZ1+7bMy9iXA/oarv44ugflt0A9CT WTZwx3eEzseppPD8zE+W6n68Vn9ZSdmzT6u7XSNAeP7gfetV+okI/pTl+IMmcNZt/wB/f/saxG8P 34OFh3D1Dj/Go/8AhH9SY4W1bP8AvD/Gq9vHuT7CXY6EfEB84NqR/wBtf/rVeg8bWcxxIZIv9plz /I1yJ8NaqBn7IT9HU/1qnJZ3UDYkt5VI7FTTjXT2YnRa3R6fDq4uF3QyJIvqrZqZb8n74/I15VDc zWsgaNnjf1BIP+eK3LXxZcJEVmiSWTHyv0/Md/0rR1UlojNUtTuDfgdFP54oF8GP3f1rzu4ur++I 3QnbnjZFtH5gfzp8UGoW6E+aIlHZZeT/AN85qfbpfEV7BvY9EF6mMZNVL7XLawK/aWxuGQBySK4S S+uo/u3F5+MpqhNdSSOWlHmMf4nYk/zo9tfYPY23PQo/FemyY/fMrdg6kfr0q0utW0hG2aE56YlF eX/aW6BF/U0GQr94BfY5BqlVJdJHrDXajt+tH2r/AGT+deX22szWfFvK4Gchc4Gfp3q23i3UW6yr n12DNUqiJdM9EN2Bjg59qGu8Njj8a8zl8Q6hMfmuXUj+58v8qmg8T6hE2WlEo/2x/X/Gk6mmiGqe up6G17tzyD6VHJqccS5kkXd1xmuOs9ce+lYXF6lqB0ypO7+gqDUdWA+SFnI/vMck/wBP0rndeo3a x0qhTSvc6lvFFtGx8zzEXszpwfpjNI/iewRQxvUwemASf0FedyTb2JZiSfU5plaqqzF0o30PQ28Y 6dtIF2c+vlt/hTV8Y2H/AD9E/wDbNv8ACvPsUlHtmHskdwWKthjgkZA74pc/SuXmvJJpd80js57s c1s6baajdKGicovZ5Tx+H/1qbqqKvIFScnaJoZJoAP1qmHv/ALQyeVkKcFz8i/XPcfSrnmQIB5sq EjqAf61MsRBDVCbF5FKQQpc8KOpPA/OmLrFlA3G18cbV6/iaxdZvbq/bzACsQ4VF6AVksU27JGv1 ZJXvc0ZdWtYesu7HZRmq7eIIB0Dk/lXO7XPY5qRLOaX7sbn8DWvtX3M/Z9kbDeIiR+7jXP8AtMag /wCEgvkJxHAfQgE4/Wq6aHdyLkJjP944qZfD90uMyxY9sn+lZyrx6suNGXREFzrdzd7Vnbp/dAH8 sVW8zf0Nap0NQp825HHX93ntn1qMaLbr/wAtpCO+MAfrUKrBbFulN7mbvdTnJqTf5o+Zmz9avfYr UcJJNIR/DGN5/QVGbdU5WxuSv96T5QP0/rVe1TF7Nopvbkj5Tmq5iZWGeK0GEi4xDbgnpiXcf0ak EMrgETwAn+EgnH6Uc6F7NkUMxjxzit2y11kULMvmAd+9YTeWMeZOd2f+WcQx/MU0SW65/eTt9ML/ AI1nOEZ7mkJygdlHrds3Zh+FWYtWgfo6gD+9xXAvJbnvP+LD/CoiIT0dh9RWP1SPc0+tPsehvr9j GPnuEyOoDA1l3niPTnPK7+OgHJrkRHGf+W3/AI7/APXp32eP/nuf++P/AK9UsLFaieJkzVu/EERU raWcSf7Trk1nvqV1KfnuH/3QcD8hxUYtIyP9ef8Avj/69WbfR2uf9S7v2JERwP1rW0YIzvKRBHMM nJq5E27n+Gr0Hg+aQ4eXZzzxmtay8IW0OGmlkkPoDgVhOtTXU3hTmYsahyF25J6Adavx+HJ7kZyY Fz1b/CulhtrazX9zGi8fwjn8TUFzqEcQ6jiub28m/cN/Zxt7xWs/D+n2EZeUNNIB/rHOMe4x0/nX M6nb2clw4s/LwD9zGD+fer2qa15ilFfj0FcxOxdiy8GumjTqfFJnNVnBLlSJ/sYJxtK/jThpjP8A df8AOqa3Ui8bjVuG+YfewR+Vbyc0YxUGSf2NOfuup+uRQNEvD02H8TV63vI3xuk2/WtCLa4yGyBW EsROPQ3WHhIwTol6p4jB+jU3+yb0dYT/AN9D/GuoRM9TUhAU4B+tR9cl2L+qR7nIPpV4P+WLf99C oWsLtP8AlnJXbD5OhyRTQjM+48nHJ9aSxj7C+qR7nDmK7XrDL/3wT/Smu0qfeQj6qRXfeVx2z9KT yExyin6in9c8hfVPM51ZtOiGFSW5b1c7Bn6Dn9aJ9cv9oSHy4oxwAgyf1rOVN3fFXIdLuZxlY2Cf 3m+VfzPFdjjH7RzqUvslOS9uJPvzyk+7Gq5kJPzMT9TXRW/h60J/03VLZF67UcEn8T0/I1pInh3S l3J5c7juT5jH+g/DFZOrFaRVy1Tk9ZM5vT7G6mHmJC5hXkuRhfzPFXnv4bQbQPNbPODgVPqnima7 ieCBViicYbHLEemewrnixY1UabnrNWE6nJpBmo+v7WzFZ24/3gT/ACxTW8TXgXEcdsnuE/xNUAB6 UjIvpVeyh2I9rPuWm8S6p2uAM/8ATNf8KiOvagSSbjk4ydi/4VWaNaiKYNP2cewe0l3LR1i8JyZs t67R/hSnWb49bg/kP8KpHg80ZBFPkXYXPLuWTqF0w5uJcd/nNR7y3LEk1HwakRCRkYx060rJBzNk yS7ccZq15yFQOmeme1UwjdMEt6DrVmGxuJnCpHk4J6ioaRcZMifA6Hoagxn61qx6HdTNtVB16k8V oWmm6TbXcdteXIku2IHlg7Vye2evX6fSpdWMSlTlI5nYScAdfapY9OupseVbyvn+7Gx/XFehw6fE rB4LSBHPG9kAOP51ooiouNvJ6+tc8sbbZGywndnC2Xgu9nAa4kjt1PY/M35dP1rTi8D2iqPOu5nc c/JgD+tdQybupxntQAB0rmli6j6m0cPTXQybfw5p9sP3cCsxxkuN38/6Vda2cD5WX8RxVnGPWmnn /wCvWTqye7NVBLYpyvqEagxR27j0AIP88VRn1q4tkP2iwkVu3zZH8q2sEHrzSHB4bHNONRfaQnB9 GcRe+I76U7VRY1z61kzXd7L94k59DXd3+g2t6rFVET44ZRx+Iribq2a2uJIpMBo2Kkr7V6WHlTmv dRw1lUj8TKGbhj9yQ/8AATSkOPvqw+oqfzWTvmpFuAfrXTqjn0ZRZc0zkVrLPjoSKXzQeuD9Rmjm HymakpA71ahuXQ5ViD7cVYDR94oj/wAAFPDw55gj/ACs3r0NI3XUlh1WZQN2G+oq9BqMcpCsdhPr 0rNP2Y/wYpQIO3H41hKlF9DaNVrqdCOB8vING7BIY1kRXbxgIko2jgAgGpv7Rk/2D+Fc7oSN/bRN dctj0qUISOnFYT6y0Snc8S/hVeXxQynCS9v4UH9aX1abD28EZr2MsOC8q477Sc1XZSFP7w5Hr3ra +zWrcMzHHqxprWFkf48DOOvNeh7VdTi9k+hhZbGTx+tJuNb40y0P/LU9OORik/sm3/ic+2TT9tEX sZGEGq2lnMY/M2EL/nr6Vrw2MMTBkUZB4z61akUXS4kCsAQfuj/OPaolX7FRodznVjdm2opYjqF5 P6U7yH4LYAPQk8fnXRgbo/LYnb6LxUK6VFMfniyPVmJ4/Ol7fuV7DsYy6dLKoZChB9DUj6UIYBJN LksAVWIZz+NdGmm2dqhCLtzyccc1WkubS0csGcuTnhj1qfbyk/dH7FLcxI9Kaf7sDlemeeDUM+mm BgrRJvJxsaTBP4ZzW19olun228TnPuTVy30We53PfFI1I+6qgufqf8/hSdZx+JgqKexztvpGZN1w FjAIO0Men+fetBbW0sXVjJbjcThWiLe2etaz6H5sIieTCA5+XqfxP9KS18Ppa5EU0yqeqiQ4rKWI T6mkaDXQrR6Nblg91cbz18tGwD+ApEsLOVz59nJDG33ZGYAt9BnP6Vtx2CwphThuxJJx/WpLTSob aQzyu00x/wCWj84+g6CsPb+Zt7JGN/otu/kaTbB5up3MeB6lj/Kr+l6IsUv2u7/eXTc8EkL06Vrx 267idm0Hn3NLdTx2do8jMqDHU1m6rloi1BLVmbd+ILKzmaJ2ZmXhigyB7dajXxTp3HzyDPqtcNcy lpnJbOTnPrUO413RwcLanHLFSvoeiL4j06U4W4UH1YED8zVuO+hlTdE6uP7ykEfnXmIp8ckkTh43 ZGHRlOD+dJ4KPRjWKfVHpnnqTg5p3m4ANcJaeIr22IEhE6ej8HH1/wAc1uWXiKzuSBMxgkPZ+n/f XTH1xXNPCzibwxEZGzPJlc5pYJJJBjbupY4Vkw7MGUjIC9Kshgq4UDHtWDaWhsk9xrROUOwhCf4u pFZEnhS0kkMkss7ljk/MOf0rYLE96Tn1ohUlD4WEoKW5kt4V0sj/AFTf99t/jVeTwdZSZKvJH9Dn +dbw4/GlB596tYioupDow7HKTeCXCk213luyuuP1/wDrVzt3a3VhMY7mMow5we9enB8NWN4ujik0 cyOB5iMNh/HH8q6aGJm5KMtTCrQiouUThRL704Se9QMMGkDY9DXpcpw8xZ30heodxpjSYFTYdyZp sVE90wzgmoGkzUTNTUROQ55Cx55qMnNITSdauxJ0pjkA+4wx6igQSlshD09elAvJflAxnvxTmuz0 Kbq5OY6+UVZI/uI6hhjOXAqYZyMMPzFVftDf3MUfaMMQR29akaui46yhA0UkZPoxI/Lg05JmUfvM A5/gOR/IVSWYEjH5f40bz25z2osh3NFdRiXg8fUVKNTQjCtWPyxxxk+tQ+eEk5PQ80ezixOo0bT3 JlON2KSOztxJl5FZj/tAVkw3qBSGOAeRxUsV9G75L4APrik6bWw1UizpIHt4ANskSjGcZB/rUjan AD8soP8AwE1zouUYYDKM9s08Sp3cH3rB0b7myqdjoF1ODP8Arh/3yaUaxCD8oZ/91f8AEisWCGS7 lCQoXf2H6n0Fb9loaRDfdEMf7vYf41jOMI7mkXJksFzLdNmKAkf33OAP51oooUDcctVW6voLGHLs EQdAOtcxqXiuV9yWf7pf73U1NOjKq/dWgTqxhuzpr/VbbT4i80gGBkKOp/CuG1nXZtUm6lYh91az p7mSeQvK7Ox7sc1CTXpUcLGnq9zgq4iU9FsDsc0gbnmkJpucV02MLllAKkC1USQip0lqbstakm2k KU5ZVPHepAVbuKOYOUW01C80/wD49bh4wc5Xqv5Hitq28ZzoMXVokn+0jbf8axNlHkbu2aynTpz+ JGkZzjszqV8Z2jj5oZwfTaCP508eLbFurSr9UFcp9mb0FH2R/wD9VY/VqRp7eqdWfFFgP+Wkh/4D Tf8AhL7JTgRzn/gI/wAa5RrJyelMNrIOgNNYWkJ16p003jSFSPJtpH/32C/41h6rrtzqpUTYWNeV RRgZ9fc1RaKQfw/pURDDqDW9OjTi7pGU6s5KzAnNJ3pM0VuYC7vzoIDfeptANICN4SPu81XYkVeB pror/eApjKWC3TNPWCQ9qtqFHAp60rgkXg3zEjilBxx2FQxyB++Kl681xNHamLuyO47UmOPalUEj I6dKkKbRzj/69IobjOMDFK3HsPSmyXUFvje4wD25oS7hmH7uQMc9Mc0cr3FzLYTJ3fTofWkwdzc5 Ld/0p65JJ2k7eM+9Eysir8pJZhhcUDsJJZxyQAr8pHH1qBbWNchmzj0qG9vJ1byolC45yOccVp6J o2oav88iCKLPMzDAP0Hf+VXdwjdsztGcrJEUcceVC5LHsOtdBpvhqSUCS83RR9l/iPH6VsabpFrp ajyU3zd5WHP4egrQwer/AJVxVcS3pE6oUUtyKC3ito/Lt4wij/P41Ff3aWNu0rnJA4qaWdYkLOQA K4zxFqpuDtjb5Aayo03UmVUmoRM7UtUkvJmZmJ5rNdie9NLZpma9qMVFWR5UpOTux+6im5pM5qyR 2aY1L2ooENBwaesgPQ0wioiSDxnOaGrgnYuJIDUy8/Wqatx71Kj4rNxNYyLinipI5GQ5H5VVEmTU qyA1m0zVM0Y543/1nHv2q2luH5jw/wDumsgH3qWOR42DKxBHccVlKL6GsZLqaT25XO4EfUUgtuPu 8e1NttVlj4lw4/I1p299b3HoGP8AC1YSlOPQ1UYy6mY1t14/nUT2wf0rfa2if+ED6Ux7KIjgsG9j SWIKdI5uSxU9R+lVn08c7c/hXTPphxw4+mKrSWMo6IGPtW0cQu5jKh5HNvYsp4P51C0Dr2zW9JC8 ZPmIwHr2qBlUdq6I1rmEqJilWXqDQDWo8Kk9PyqFrZT/AA1aqIh02Us0ZIqdrbHtUZiNWpIhxaJk jVB+8OBinveW4XYgJY9OwrqY9Gs1cyNEC5GPYD6VOtnaw5EcEa+uFFcDxEex1qhLuc3DZT3UC+Qy KxPUHcB9duasxeGrnOZ77r1VY+PwOf6V0K8cYwKeIyeTmsniH0NVQXU58+E7AnkzN7lh/hVq28OW ds26ONy3qWPP9K2RGAfm6+lSpbljzwKzeIm+paox3sUBZRBcKvP1qWKxRzlIlzjbuK9vrWklsi84 yfU1LjHQcVi6jNOVFS30+CD5tiljz0wPyqyMt9KdtxR061Lk3uNIcMKKjmmWJSWIFVrvUIbRC0jq ABnJrj7/AMQNeymOM4jyTmtKdGVQidRRLWv67nMMJyD1Oa5x5DIpyeRzUc775WPJye9MR8NXp06a hGyOGpUc2IeKbirDRbulRFcVupXMHGwylFGKMYqibBQaMUYzTuA003vT+9IaBCZpQ1J1o6UWGmSq 2KmRqrKc1KrVm0aRZZRzUwk/CqytUg6VDRomWUcexFPDY5qsvWpEPTP+etQ4lqRpWuoSw4DHenTH pWxb3CTrujYHHX2rmlLcev61ZtJ5IZ1Meff/AD+Nc9Simro3hV6HR7jihetRxzI/HcD8/epgueO1 cTVjpvcRVUtlhkelVJdKhm3H/Vsefl6Z+lXwMcYpQMHGOBQptbA4p7nNz2LwNhhVcxV1c9uk67cD 2rIuLTypSvauqnX5tGYTpW2MgwD0pDB6CtEwe1NMOK29oZchsgMTluPanJFgd60xbRDouKcI0Hav OdQ61EpJHxwpNTLbyH7xx9KtLgdMClMoqHMqxEsITp+dPUDtSF8j2pVbmpuFh+0Cj6c0A1Q1HW7P TV/fSjceQo5Y/hVRi5OyE2luXGYKMk1haz4kt9PUoGDzf3FPI+vpXP6t4rurwNHag28Z75+Yj+n+ ea5zO4Z79zXfRwfWZyVcT0iXb7U7jUpN8zfL2UdBVVX2mmj60GvQUUlZHG5Nu7H7u9I3Ximg8Uq8 0AXIjkKKe0Svmq8b7RVpDyPesXdM2jZrUrPCVOKjKYB4rRVdzk9ulM8oM2Bj8qpVe5MqXYo4pMcf 0q+9kG6E5+mage3dW+6RWimmZuDRWxSYqUxkEgimlaq5NiMrTam24pCmR/WncViMU9TRsI+lOC/S kxoejYqdORge1QhT6VOmRwQazZpEmUAipVXI9Md6bCjycKpP8q1LWzWPmXDsMcdv8/41jOaibRi2 MtNPMirJICFPIq2YFjX5AAQDwPwGP8//AKrYkxzx165+n9cfr702Rd3+8GAHocf5JrldSTep0KCS M4SmKQ7j7kn6/wCFaVrcnZ1qlNCM5Gdue4/z/nNLbsV4605JSQRbTNuKRWqdE9utZUTFMYY/jV+G 5/vVySi0bJk5jwS3rVS8jDKCR81XRKG+hqCbDVEW0yt0ZhgzTDBV1lpvl57V0KbMnE1fMppl561G XUd80zzOfumuaxsT7yRQOag3safuSGMyzOqIvJZjgU1FsG7FlEz1pt1dwWUReZ1RR3Jrl9U8axRZ j01N5B/1jjA/Adf5Vyd5qdxeuWnlZz7np+FddLBylrLQ5qmJjHY6PWPGMku6KwzGvIMhHP4Dt/np XNmRpHLyMWZuSxOSarb6UNXoQpRgrROKVWUnqSO3H0NR46+9BPFJ2FaLQgd/Og8UZpPSmIQHBxUq /dqFhzUy9KTGhwGQPWrcI+bb3FVouZAKtxjaGb1OKymzaCJei06MfnSAe3WnqvUVizYljOO9AAJ6 cGmpySPSpUU1JVrjfsSSHKn5j69KrXVi0fDR/Q9q1Awx/u9KtQjdEwkwS3r2FL2sog6KkcuYtp4o 8te6H8K6CawQ52gc1TksWRskcew61rGumZOjYzFi3fdDZ+lSC1P90/U//rq3tK8KoGKYVyTu59z0 q+e5HJYZFHGpxjP41ZhVIpBhQOfvFcn6etRAEe36U5WxjHf9aTdykrFuJth6nHoD0PqPSpVb5e3A /wA/SqSv2qVGICE9jk+/pWTiaKRe83dntnv+P+JqZXzgsPU8e/8A+o/pVKItIVjUZJOMDrk8/wBK 07fT55iHcbF6/N9T2/P86ydolq7K7YPGcbeDjt64/wA9qFi+f5fp+ma1I9OjQfvGLn8gf88/masJ FHH9xAPfHP51k6iLUGZyQSOPlRunfgVZS2cdeKtgjNGc9OlZuaLUWRLEw/ip3lZHrT+vSj2qeddh 8rI/LUdhRhe+KefTgmkIxzxmn7UXIVI596jaM1OkbN97CivOP7Sv0+7czAA8YkP+NRy313MpWWeV 1PXe5Oa7fqT7nL9bS6Haan4os9PLR2+Liceh+VT9e/0H51x+pa1eao+65lJUfdReFX6D/JqkQaYV NddLDwp7bnNUrymBakzRg+lJnFbWMbjs04Go80oNIq5ITml7VHmnZ4pDHmkzxSA8UUAKetPBwKjz 2qRPlVXY4HYn60MEPDFXytXIXDqi9x1rPE8bv8pxnoDUqttIOeazlE0hM0t2Rinh8Ln2qlHdfKA3 51ajIk6YIrBqx0xaZPFUucHA/OolOM+1SKMc9fSoZoidWGQvQL1qzFIAarRJjA69zUgUgn264rNo 0ReWRXbAqYqrjFUYlLNgde/tVv7q4rJqxVinNbKWO0cdqqtbEdua1PLz9Kelm8v3UP1qlUsQ4IxD ARj27UGEiuij0nIHmP8Ago/rVyGyhgPyRgH+8eTSeISEqJzlvpF1P92Mxr/efj/69atvoUMYzM7S eoHA+nrWsFo21jLESZoqUUQxxpCu2GMKPYU7DVJtFGfSsuZsuyRGRj3PpSbN33uBUgXBPH60jHAz x9KLgAVRSn5fpTSccnFNznr+tADmYe/pjvRkj29hSDjnv600t6UAOzu7CjIHFN255zTgMrxge9AH mrAeneoWXNWBHJ/zzf8AKkKMM5U/lX0FzxrFYx0eX/8Aqqz5X0pDA3OO3uKfMLlKpj9qQxe1WzAw 5/kKb5MnPB49qOZBysqGGmmM1dFtO3SN/wAFpRZ3DHAhfP8AumjnXcORlDyzQVYVqppV64JEB/MC pk0G7f7wRB3yal1ILqUqcuxh84pQCxwByfSuotfDkanddfvQOdqsVH48VqQR29quYYIY2xt3KuT/ ACrKWJitjSNCT3OZsNCuLkjzI9inu/H+e1O1nSoYJ18qQmNYxyME578f57V0sjvL8rZJI7Cqb2UE jjzIy2euXJ/SsVXfNds1dFctkcU9pIJWaNOB0qa0+VAJN3B7DNdaNMtVOPs/X2P9TTv7Lt1I3QxL 79TWzxUXozJYaSd0zmHTI/duw9MgURvcwMSAHX2OP0rqlsIhkLGp47KBmnCygX5vKj9/lBNQ8TDs WsPK97mBFfKflcFWPWtCM7+UwR7VoLbQqflx9FWrCwrs5KrjsetYSqR6I6YRa3KEatuBVCcc4xVo RSEZ2/N1qyqKOxI9+BU8b7fukf1rGUzVFeC1fbt6Z6n1q1HYgfeY05ZB3qRX5zkVk5NlE0cEa9hU wAqAPn2qYdM1k7jHgCjgU1eKG9+lSMC9IXppyx+Xj3puzuecU7APLZ703eB7UnCcEc0zdinYRJ5m eOlL0HXmot2OaCS306U7AOJGfU0fMT6mnLHx83FPyBwKVwGKn97kUZxxilIzRkAUAATu3btQTnNJ n2NBIoEcl5SomepDqOfcZpzKqQMyqMgkDk+tFFeqziQ8QIc7hu78/X/69T/YotwGGxzxmiis22aJ IXyo0jDKgHX9KkMCMQ2Mew6UUVm2ykkSLbRKANuRnGDT9ijIAHFFFQykFwBHFuUc+9MQmRQScZPQ cUUUdBCr82T0Izz3qC4naNSFAOPUZoooGPTL23mMzEsM4zgUoG5RyRkdqKKGCByE2gKPqaANztk8 KAcDiiikhkcaiTcT2zx1/nU8UKNHuYZNFFNgQtIY5FVMD3qRl+6xySfXtRRSGSD5GAHOe5qV+OaK KljG8NzjmnpyBRRSGWIuvHFWM0UVkykSoOCfSomYkgdqKKlbgIhzuz6USuQnFFFPqBDEoMZJyTSb jgHvRRVAAxmrSIAMjrRRSkAdTTemaKKkBGPBpR93NFFMBAM4zTJSQvH5UUU0I//Z --b1_ad98dac4937f2a6639e8b01ed25d2c67--