Date: Mon, 6 Dec 2021 07:32:45 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Pag-anyaya sa mga di-Muslim sa Tamang Landas (bahagi 2 ng 3): Unahin ang Tawheed Message-ID: X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 18.212.120.195 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_f1677e59df2023c916b2b01799678644" --b1_f1677e59df2023c916b2b01799678644 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_f1677e59df2023c916b2b01799678644" --b2_f1677e59df2023c916b2b01799678644 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 8 :: Lesson 13 Pag-anyaya sa mga di-Muslim sa Tamang Landas (bahagi 2 ng 3): Unahin ang Tawheed Deskripsyon: Ang pagtawag sa mga tao sa Kaisahan ni Allah sa pamamagitan ng paghahanap ng parehong batayan. Ni Aisha Stacey (© 2015 NewMuslims.com) Nai-publish sa 16 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 38 - Nag-email: 0 - Nakakita: 3014 (daily average: 2) Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Iba't-ibang Maiinam na Gawa Layunin: ·Upang maunawaan na ang Tawheed ay ang batayan ng Islam at gayundin ang pundasyon na bato ng dawah. Mga Terminolohiyang arabik · Tawheed - Ang Kaisahan ni Allah at Pagbubukod-tangi kay Allah sa Kanyang Pagkapanginoon, Kanyang mga Pangalan at Katangian at sa Kanyang karapatan sa pagsamba sa Kanya. · Sahabah - ang pangmaramihang anyo ng "Sahabi," na isinalin sa tagalog na Kasamahan. Ang isang sahabi, bilang salita na karaniwang ginagamit ngayon, ay isang taong nakakita kay Propeta Muhammad, naniwala sa kanya at namatay bilang isang Muslim. · Surah – kabanata ng Quran. · Sunnah - Ang salitang Sunnah ay may ilang mga kahulugan depende sa lugar ng pag-aaral gayunpaman ang kahulugan ay karaniwang tinanggap na, anupamang iniulat na sinabi ng Propeta, ginawa, o inaprubahan. · Dawah - minsan sinusulat itong Da'wah. Ang ibig sabihin nito ay tumawag o mag-anyaya ng iba tungo sa Islam. · Deen - ang paraan ng pamumuhay batay sa pahayag ng Islam; ang kabuuan ng isang pananampalataya at pagsasabuhay ng isang Muslim. Ang Deen ay madalas na ginagamit na ang ibig sabihin ay pananampalataya, o ang relihiyong Islam. Kapag ipinapaliwanag ang mensahe ng Islam, ang pinakamahalagang bagay na dapat tandaan ay ang Tawheed. Nararapat na ito ay bumabase sa anumang paliwanag na ibinibigay natin tungkol sa anumang paksa na may kaugnayan sa deen. Ang Tawheed ay ang batayan ng Islam at walang alinlangan na ang ating mga talakayan ay nararapat na magmula sa mahahalagang alituntuning ito. Sinasabi ng Quran na ang bawat mensaheng ipinadala ni Allah ay nagsimula sa pamamagitan ng pag-anyaya sa kanyang mga tao sa Tawheed. “ Aming ipinadala sa bawat pamayanan ang isang sugo (na nagpapahayag): "Sambahin si Allah at lumayo sa mga huwad na mga diyos !'..." (Quran 16:36) “At Kami ay hindi nagpadala ng alinmang sugo na una sa iyo, malibang Kami ay nagpahayag sa kanya na 'Walang diyos maliban sa Akin, kaya sambahin niyo Ako’“ (Quran 21:25) “Katiyakan, Aming ipinadala si Noah sa kanyang mamamayan at siya ay nagsabi, 'O aking mga mamamayan! Sambahin ninyo si Allah! Wala kayong ibang diyos maliban sa Kanya.Tunay na aking pinangangambahan para sa inyo ang parusa ng isang Dakilang Araw!’” (Quran 7:59) Ayon sa mga taong dalubhasa sa parehong nakaraan at kasalukuyan, anumang pagtawag sa Islam na hindi nagsisimula sa Tawheed ay tiyak na magwawakas sa kabiguan. Tinagubilinan ni Propeta Muhammad ang mgasahabah na ipangaral ang Tawheed kapag sila ay ipinapadala sa iba't ibang mga komunidad. Sa mga pumunta sa Yemen, sinabi niya, "Pupunta kayo sa Mga Angkan ng Kasulatan, kaya't ang unang bagay na iaanyaya niyo sa kanila ay ang Tawheed ni Allah"..[1] Ang titulo na 'Mga Angkan ng Kasulatan' ay tumutukoy sa mga Hudyo at mga Kristiyano, sa mga binigyan ng mga banal na kasulatan bilang patnubay bago ang kapahayagan ng Quran. Madalas ay mas madaling simulan ang pakikipag-usap tungkol sa Islam sa mga Kristiyano at mga Hudyo dahil naniniwala na sila sa Diyos. Ang Quran ay puno ng mga reperensya, at mga kuwento na madaling nauugnay na kung saan mayroon silang sariling mga bersyon. Halimbawa ay ang pagbabanggit ng mga surah ng Quran na ipinangalan sa mga taong madaling nakikilala tulad ng surah 19 - Maryam (Mary), surah 14 - Ibrahim (Abraham) o surah 12 - Yusuf (Joseph). Ang Quran ay nakiusap kay Propeta Muhammad na tawagin ang mga Angkan ng Kasulatan sa Islam. At ang Propeta Muhammad sa kanyang Sunnah ay nagbigay ng paglilinaw hinggil sa kaugnayan ng lahat ng mga propeta at mensahero ni Allah. “Sabihin O Muhammad, O Angkan ng Kasulatan (mga Hudyo at Kristiyano): Halina kayo sa isang salitang makatwiran sa pagitan namin at sa pagitan ninyo, na wala tayong dapat sambahin maliban kay Allah at huwag tayong magtambal ng anupaman sa Kanya, at huwag nating ituring ang ilan sa atin bilang mga panginoon bukod kay Allah ’” (Quran 3:64) “At huwag kayong makipagtalo sa mga Angkan ng Kasulatan maliban sa paraang pinakamabuti, at maliban para sa mga gumagawa ng di-makatarungan sa kanila at ito ang inyong sabihin, 'Kami ay naniniwala sa anumang ipinahayag sa amin at ipinahayag sa inyo; ang aming Diyos at inyong Diyos ay iisa at kami ay tumatalima sa Kanya ’”. (Quran 29:46) “Ako ang pinakamalapit sa lahat ng mga tao sa anak ni Maria, at ang lahat ng mga propeta ay magkakapatid at wala sa pagitan ko at sa kanya (wala ng ibang propeta sa pagitan ko at ni Jesus).” [2] “Kapag ang isang tao ay naniniwala kay Jesus at naniniwala sa akin ay makakakuha siya ng dobleng gantimpala.”[3] Ang mga taong walang pang-unawa sa alinman sa tatlong monoteistikong relihiyon, tulad ng mga Buddhist ay nangangailangan ng iba't ibang mga alituntunin. Responsibilidad ng taong nagbibigay ng dawah ang magkaroon ng mga pangunahing kaalaman sa mga paniniwala ng mga hindi mananampalataya na kanilang binibigyan ng dawah. Halimbawa, ang Budismo ay isang paraan ng pamumuhay, ngunit hindi katulad ng Islam. Tignan na lamang ang Budismo, pati na rin ang maraming mga relihiyon sa silangang bahagi ay may isang konsepto na kung saan ang taong gumagawa ng mabubuti ay magkakaroon ng mga katangian na tulad ng Diyos. Sa kabilang banda ang mga Hindu naman ay naniniwala sa isang kataas-taasang Diyos na nasa maraming tao, at ang ilan sa hindi tanyag na mga relihiyon tulad ng Zoroastrianismo at Baha'i ay kasama ang konsepto ng Isang Kataas-taasang Diyos. Gayunpaman, hindi mo gustong makipag-usap sa sinuman na para bang mas may alam ka kaysa sa kanila patungkol sa kanilang sistema ng paniniwala . Mahalaga ito kung ito man ang kaso o hindi. Tandaan, ayaw mong makapanakit ng damdamin ng sinuman o magsimula ng isang argumento ng hindi sinasadya. Ang mga karagdagang impormasyon tungkol sa iba pang mga paniniwala sa relihiyon ay matatagpuan sa aming www.islamreligion.com. Kapag ang isang tao ay may matibay na paniniwala sa Diyos o kahit na ang walang pangalan na Kataas-taasang Diyos na responsable sa paglikha, ay posible na ituro sa kanila na ang Diyos na tinatawag nating Allah ay ang Diyos na tinatawag din nila sa ibang mga pangalan gaya ng Elohim o Yahweh. Subalit mahalaga na linawin sa kanila na Siya ay Nag-iisa na walang anumang katambal at na hindi natin ibinibigay ang alinman sa Kanyang mga katangian sa mga nilikha. Naniniwala tayo na may malinaw na linya sa pagitan ng Lumikha at ng nilikha at ang lahat ng bagay bukod sa Diyos mismo, ay Kanyang mga nilikha. Mahalagang maunawaan ng mga tao na ang relihiyon ng Islam ay ipinahayag para sa sangkatauhan, hindi lamang isang etnikong grupo o lahi. Kadalasan gustong malaman ng mga tao ang layunin ng kanilang buhay at ang Islam ay nagbibigay ng isang malinaw na sagot sa tanong na ito. Nilikha tayo upang kilalanin ang Diyos at sambahin lamang Siya, ibig sabihin nito, ay ang sundin Siya sa lahat ng bagay. “At hindi Ko nilikha ang jinn at tao maliban upang sila ay sumamba sa Akin.” (Quran 51:56) Ang siyang naniniwala sa anumang uri ng Diyos ay isang teistiko (theist) ngunit yaong hindi, ay tinatawag na mga ateista (atheist). Ang dalawang paniniwalang ito ay magkasalungat; ang mga ateista ay hindi naniniwala sa Kataas-taasang Diyos ng anumang paglalarawan. Gayunpaman naniniwala sila na ang mundo ay isang mas mainam na lugar kung pinamamahalaan ng mga ideolohiya na gawa ng tao tulad ng kapitalismo o komunismo. Kaya walang ideolohiya sa pangkaraniwang lugar kung saan magsisimula ang talakayan tungkol sa relihiyon ng Islam. Subukang tandaan na ang panimulang punto at ang batayan ng dawah ay ang pagtawag sa isang tao sa paniniwala sa Nag-iisang Diyos - si Allah. Tulad ni Propeta Muhammad na nagsimula sa panawagan ng Tawheed at ginagawa natin ito sa pamamagitan ng pagtanggap sa pangangatuwiran. Malinaw na nakita natin at gayundin ay itinuturo na ang lahat ng bagay sa sansinukob ay pinamamahalaan ng maingat at sa isang kahanga-hangang paraan; ang pagsikat at paglubog ng araw, ang pagbabago ng panahon, at ang maselang balanseng kaayusan ng pagkapanganak , paglaki at pagkatapos pagkabulok. Ang pagkakapareho sa mga batas ng sansinukob ay tumutukoy sa pagkakaroon ng isang Lumikha at kawili-wili na ang mga atheist na dumating upang tanggapin ang mensahe ay madalas na nagsisimula sa paniniwala sa isang Diyos na Maykapal o Kataas-taasang Diyos. Ang pagkumbinse sa mga tao na ang Diyos na Maylalang ay ang karapat-dapat sa pagsamba ay ang siyang susunod na hakbang. Sa huli at pangatlong aralin ay titingnan natin ang paghahatid ng mensahe sa mga partikular na tao, partikular na mga miyembro ng iyong sariling pamilya. Talababa: [1] Saheeh Bukhari [2] Saheeh Bukhari [3] Saheeh Bukhari Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/275/pag-anyaya-sa-mga-di-muslim-sa-tamang-landas-bahagi-2-ng-3/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_f1677e59df2023c916b2b01799678644 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Pag-anyaya sa mga di-Muslim sa Tamang Landas (bahagi 2 ng 3): Unahin ang Tawheed

Deskripsyon: Ang pagtawag sa mga tao sa Kaisahan ni Allah sa pamamagitan ng paghahanap ng parehong batayan.

Ni Aisha Stacey (© 2015 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 16 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 38 - Nag-email: 0 - Nakakita: 3014 (daily average: 2)

Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Iba't-ibang Maiinam na Gawa


Layunin:

·     Upang maunawaan na ang Tawheed ay ang batayan ng Islam at gayundin ang pundasyon na bato ng dawah.

Mga Terminolohiyang arabik

·       Tawheed -  Ang Kaisahan ni Allah  at Pagbubukod-tangi kay Allah   sa Kanyang Pagkapanginoon, Kanyang mga Pangalan at Katangian at sa Kanyang karapatan sa pagsamba sa Kanya.

·       Sahabah - ang pangmaramihang anyo ng "Sahabi," na isinalin sa tagalog na Kasamahan. Ang isang sahabi, bilang salita na karaniwang ginagamit ngayon, ay isang taong nakakita kay Propeta Muhammad, naniwala sa kanya at namatay bilang isang Muslim.

·       Surah – kabanata ng Quran. 

·       Sunnah - Ang salitang Sunnah ay may ilang mga kahulugan depende sa lugar ng pag-aaral gayunpaman ang kahulugan ay karaniwang tinanggap na, anupamang iniulat na sinabi ng Propeta,  ginawa, o inaprubahan. 

·       Dawah -  minsan sinusulat itong Da'wah. Ang ibig sabihin nito ay tumawag o mag-anyaya ng iba tungo sa Islam.

·        Deen - ang paraan ng pamumuhay batay sa pahayag ng Islam; ang kabuuan ng isang pananampalataya at pagsasabuhay ng isang Muslim. Ang Deen ay madalas na ginagamit na ang ibig sabihin ay pananampalataya, o ang relihiyong Islam.

Kapag ipinapaliwanag ang mensahe ng Islam, ang pinakamahalagang bagay na dapat tandaan ay ang Tawheed. Nararapat na ito ay bumabase  sa anumang paliwanag na ibinibigay natin tungkol sa anumang paksa na may kaugnayan sa deen. Ang Tawheed ay ang batayan ng Islam at walang alinlangan na ang ating mga talakayan ay nararapat na magmula sa mahahalagang alituntuning ito.

Sinasabi ng Quran na ang bawat mensaheng ipinadala ni Allah ay nagsimula sa pamamagitan ng pag-anyaya sa kanyang mga tao sa Tawheed.

“ Aming ipinadala sa bawat pamayanan ang isang sugo (na nagpapahayag): "Sambahin si Allah at lumayo sa mga huwad na mga diyos !'..." (Quran 16:36)

“At Kami ay hindi nagpadala  ng alinmang sugo  na una sa iyo, malibang Kami ay nagpahayag sa kanya na 'Walang diyos maliban sa Akin, kaya sambahin niyo Ako’“ (Quran 21:25)

“Katiyakan, Aming ipinadala si Noah sa kanyang mamamayan at siya ay nagsabi, 'O aking mga mamamayan! Sambahin ninyo si Allah! Wala kayong ibang diyos maliban sa Kanya.Tunay na aking pinangangambahan para sa inyo ang parusa ng isang Dakilang Araw!’” (Quran 7:59)

Ayon sa mga taong dalubhasa sa parehong  nakaraan at kasalukuyan, anumang pagtawag sa Islam na hindi nagsisimula sa Tawheed ay tiyak na magwawakas sa kabiguan. Tinagubilinan ni Propeta Muhammad ang mga sahabah na ipangaral ang Tawheed kapag sila ay ipinapadala sa iba't ibang mga komunidad. Sa mga pumunta sa Yemen, sinabi niya, "Pupunta kayo sa Mga Angkan ng Kasulatan, kaya't ang unang bagay na iaanyaya niyo sa kanila ay ang Tawheed ni Allah"..[1]

 Ang titulo na 'Mga Angkan ng Kasulatan' ay tumutukoy sa mga Hudyo at mga Kristiyano, sa mga binigyan ng mga banal na kasulatan bilang patnubay bago ang kapahayagan ng Quran. Madalas ay mas madaling simulan ang pakikipag-usap tungkol sa Islam sa mga Kristiyano at mga Hudyo dahil naniniwala na sila sa Diyos. Ang Quran ay puno ng mga reperensya, at mga kuwento na madaling nauugnay na kung saan mayroon silang sariling mga bersyon. Halimbawa ay ang pagbabanggit ng mga surah ng Quran na ipinangalan sa  mga taong madaling nakikilala tulad ng surah 19 - Maryam (Mary), surah 14 - Ibrahim (Abraham) o surah 12 - Yusuf (Joseph).

Ang Quran ay nakiusap kay Propeta Muhammad na tawagin ang mga Angkan ng Kasulatan sa Islam. At ang Propeta Muhammad sa kanyang Sunnah ay nagbigay ng paglilinaw hinggil sa kaugnayan ng lahat ng mga propeta at mensahero ni Allah.

“Sabihin O Muhammad, O Angkan ng Kasulatan (mga Hudyo at Kristiyano): Halina kayo sa isang salitang makatwiran sa pagitan namin at sa pagitan ninyo, na wala tayong dapat sambahin maliban kay Allah at huwag tayong magtambal ng anupaman sa Kanya, at huwag nating ituring ang ilan sa atin bilang mga panginoon bukod kay Allah ’” (Quran 3:64)

 “At huwag kayong makipagtalo sa mga Angkan ng Kasulatan maliban sa paraang pinakamabuti, at maliban para sa mga gumagawa ng di-makatarungan sa kanila at ito ang inyong sabihin, 'Kami ay naniniwala sa anumang ipinahayag sa amin at ipinahayag sa inyo; ang aming Diyos at inyong Diyos ay iisa at kami ay tumatalima sa Kanya ’”.  (Quran 29:46)

“Ako ang pinakamalapit sa lahat ng mga tao sa anak ni Maria, at ang lahat ng mga propeta ay magkakapatid at wala sa pagitan ko at sa kanya (wala ng ibang propeta sa pagitan ko at ni Jesus).” [2]

“Kapag ang isang tao ay naniniwala kay Jesus at naniniwala sa akin ay makakakuha siya ng dobleng gantimpala.”[3]

Ang mga taong walang pang-unawa sa alinman sa tatlong monoteistikong relihiyon, tulad ng mga Buddhist ay nangangailangan ng iba't ibang mga alituntunin. Responsibilidad ng taong nagbibigay ng dawah ang magkaroon ng mga pangunahing kaalaman sa mga paniniwala ng mga hindi mananampalataya na kanilang binibigyan ng dawah. Halimbawa, ang Budismo ay isang paraan ng pamumuhay, ngunit hindi katulad ng Islam.   Tignan na lamang ang Budismo, pati na rin ang maraming mga relihiyon sa silangang bahagi ay may isang konsepto na kung saan ang taong gumagawa ng mabubuti ay magkakaroon ng mga katangian na tulad ng Diyos. Sa kabilang banda ang mga Hindu naman ay naniniwala sa isang kataas-taasang Diyos na nasa maraming tao, at ang ilan sa hindi tanyag na mga relihiyon tulad ng Zoroastrianismo at Baha'i ay kasama ang konsepto ng Isang Kataas-taasang Diyos. Gayunpaman, hindi mo gustong makipag-usap sa sinuman na para bang mas may alam ka kaysa sa kanila patungkol sa kanilang sistema ng paniniwala . Mahalaga ito kung ito man ang kaso o hindi. Tandaan, ayaw mong makapanakit ng damdamin ng sinuman o  magsimula ng isang argumento ng hindi sinasadya. Ang mga karagdagang impormasyon tungkol sa iba pang mga paniniwala sa relihiyon ay matatagpuan sa aming www.islamreligion.com.

Kapag ang isang tao ay may matibay na paniniwala sa Diyos o kahit na ang walang pangalan na Kataas-taasang Diyos na responsable sa paglikha, ay posible na ituro sa kanila na ang Diyos na tinatawag nating Allah ay ang Diyos na tinatawag din nila sa ibang mga pangalan gaya ng Elohim o Yahweh. Subalit mahalaga na linawin sa kanila na Siya ay Nag-iisa na walang anumang katambal at na  hindi natin ibinibigay ang alinman sa Kanyang mga katangian sa mga nilikha. Naniniwala tayo na may malinaw na linya sa pagitan ng Lumikha at ng nilikha at ang lahat ng bagay bukod sa Diyos mismo, ay Kanyang mga nilikha.

 Mahalagang maunawaan ng mga tao na ang relihiyon ng Islam ay ipinahayag para sa sangkatauhan, hindi lamang isang etnikong grupo o lahi. Kadalasan gustong malaman ng mga tao ang layunin ng kanilang buhay at ang Islam ay nagbibigay ng isang malinaw na sagot sa tanong na ito. Nilikha tayo upang kilalanin ang Diyos at sambahin lamang Siya, ibig sabihin nito, ay ang sundin Siya sa lahat ng bagay.

 “At hindi Ko nilikha ang jinn at tao maliban upang sila ay sumamba sa Akin.” (Quran 51:56)

Ang siyang naniniwala sa anumang uri ng Diyos ay isang teistiko (theist) ngunit yaong hindi, ay tinatawag na mga ateista (atheist). Ang dalawang paniniwalang ito ay magkasalungat; ang mga ateista ay hindi naniniwala sa Kataas-taasang Diyos ng anumang paglalarawan. Gayunpaman naniniwala sila na ang mundo ay isang mas mainam na lugar kung pinamamahalaan ng mga ideolohiya na gawa ng tao tulad ng kapitalismo o komunismo. Kaya walang ideolohiya sa  pangkaraniwang lugar kung saan magsisimula ang talakayan tungkol sa relihiyon ng Islam. Subukang tandaan na ang panimulang punto at ang batayan ng dawah ay ang pagtawag sa isang tao sa paniniwala sa Nag-iisang Diyos - si Allah. Tulad ni Propeta Muhammad na nagsimula sa panawagan ng Tawheed at ginagawa natin ito sa pamamagitan ng pagtanggap sa pangangatuwiran.

Malinaw na nakita natin  at gayundin ay itinuturo na ang lahat ng bagay sa sansinukob ay pinamamahalaan  ng maingat at sa isang kahanga-hangang paraan; ang pagsikat at paglubog ng araw, ang pagbabago ng panahon, at ang maselang balanseng kaayusan ng pagkapanganak , paglaki  at pagkatapos pagkabulok. Ang pagkakapareho sa mga batas ng sansinukob ay tumutukoy sa pagkakaroon ng isang Lumikha at kawili-wili na ang mga atheist na dumating upang tanggapin ang mensahe ay madalas na nagsisimula sa paniniwala sa isang Diyos na Maykapal o Kataas-taasang Diyos. Ang pagkumbinse sa mga tao na ang Diyos na Maylalang ay ang  karapat-dapat sa pagsamba ay ang siyang susunod na hakbang.

Sa huli at pangatlong aralin ay titingnan natin ang paghahatid ng mensahe sa mga partikular na tao, partikular na mga miyembro ng iyong sariling pamilya.Talababa:

[1] Saheeh Bukhari

[2] Saheeh Bukhari

[3] Saheeh Bukhari

--b2_f1677e59df2023c916b2b01799678644-- --b1_f1677e59df2023c916b2b01799678644 Content-Type: image/jpeg; name="inviting2._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="inviting2._001.jpg" /9j/4QAYRXhpZgAASUkqAAgAAAAAAAAAAAAAAP/sABFEdWNreQABAAQAAAA8AAD/4QMraHR0cDov L25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLwA8P3hwYWNrZXQgYmVnaW49Iu+7vyIgaWQ9Ilc1TTBNcENl aGlIenJlU3pOVGN6a2M5ZCI/PiA8eDp4bXBtZXRhIHhtbG5zOng9ImFkb2JlOm5zOm1ldGEvIiB4 OnhtcHRrPSJBZG9iZSBYTVAgQ29yZSA1LjMtYzAxMSA2Ni4xNDU2NjEsIDIwMTIvMDIvMDYtMTQ6 NTY6MjcgICAgICAgICI+IDxyZGY6UkRGIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5 OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+IDxyZGY6RGVzY3JpcHRpb24gcmRmOmFib3V0PSIiIHht bG5zOnhtcD0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLyIgeG1sbnM6eG1wTU09Imh0dHA6 Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC9tbS8iIHhtbG5zOnN0UmVmPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUu Y29tL3hhcC8xLjAvc1R5cGUvUmVzb3VyY2VSZWYjIiB4bXA6Q3JlYXRvclRvb2w9IkFkb2JlIFBo b3Rvc2hvcCBDUzYgKFdpbmRvd3MpIiB4bXBNTTpJbnN0YW5jZUlEPSJ4bXAuaWlkOkYyN0VDMjVD QjA1RDExRTQ5MEJEQTg0RTk5MjFDNTBGIiB4bXBNTTpEb2N1bWVudElEPSJ4bXAuZGlkOkYyN0VD MjVEQjA1RDExRTQ5MEJEQTg0RTk5MjFDNTBGIj4gPHhtcE1NOkRlcml2ZWRGcm9tIHN0UmVmOmlu c3RhbmNlSUQ9InhtcC5paWQ6RjI3RUMyNUFCMDVEMTFFNDkwQkRBODRFOTkyMUM1MEYiIHN0UmVm OmRvY3VtZW50SUQ9InhtcC5kaWQ6RjI3RUMyNUJCMDVEMTFFNDkwQkRBODRFOTkyMUM1MEYiLz4g PC9yZGY6RGVzY3JpcHRpb24+IDwvcmRmOlJERj4gPC94OnhtcG1ldGE+IDw/eHBhY2tldCBlbmQ9 InIiPz7/7gAOQWRvYmUAZMAAAAAB/9sAhAAGBAQEBQQGBQUGCQYFBgkLCAYGCAsMCgoLCgoMEAwM DAwMDBAMDg8QDw4MExMUFBMTHBsbGxwfHx8fHx8fHx8fAQcHBw0MDRgQEBgaFREVGh8fHx8fHx8f Hx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx//wAARCAC7ARgDAREAAhEB AxEB/8QAsQAAAgMBAQEBAAAAAAAAAAAABAUDBgcCAQgAAQACAwEBAQAAAAAAAAAAAAADBAIFBgEH ABAAAgECBAQEBAQEAwUGBwAAAQIDEQQAIRIFMUETBlFhIhRxgTIHkaFCI8FSMxWxYiThcoJDNNHx ohY2F5Kyc6NENSYRAAIBAwMCBAQEBQMEAgMAAAECABEDBCExEkEFUSITBmFxgTKRoUIU8LHB0VIj MxXhYoI08SRyQxb/2gAMAwEAAhEDEQA/AKxc3tku7nb7eJJnH0k+mj0Jp58aYy+OpKB3Gkzyd2yE HldvxiK7bZBuMUkULJLAwImXIcBqBGYyrhpbD8SPHpNB2z3RetXAWNRy3OvznT3u8iWaIPoKGrAA 5EMV0r+r44iUp85rLnv+tw8VHp/nB4hexyf6qBp5SvUEmv0ULUAWp88Se4Cd5pOze5LGSVAqbhrp Jpd4zeOa2EcSMA5f0Ej5+Hlxx9aA28ZeHuFa06TiLuGEXEYikjVVWscIzNRyFTljrW6VoJ8udbJ4 VH948h7831VmVb9oY3U6kjdmdNOfpPBT8MKNhWmNSsH+3sPqVFR/GsYbV90t1syJ5I4r6BU6ZluN XVagyYkHjha72m21aVERudqsXFqCV/jwlh2n72W/oiuLZSAp6QL1owzDNqGEr3Yqaq0SPY7ZA4vr 8ZZU+8Xb917QJu0do/UpNHpYDTSpzp8sIN2a6tfLXwlY3aGRiKcvDWWa0742o2nuzc280dS0YioW ZKkDMmuEXwblaUMr7+EymlDWEx75BcAlVLyyxdRJnIiAi/l1Cv6s6YF6RB12i5Q1oJUu5Nt3Df7C 3XarrqX1lMwumKiMvHJk6iX6gQoyxYYt5bRPMeUjT5yNy7ctiidYu3r7Xbbd71q22SXYbK1i1NM9 Z+tOxI9GptWQJ1efDDSd1YWwHAc/hpIJk31Y8GqDvWdbZ9qdttNwc7nvkl2zxaTC6KBUU05FmB04 Dc7ozL5UprHbeZeAIajT9u3bF0vbttZ7fviRMjMbxWUaG4mlV1vUZDPLLErGYvqVZTSHTuTICQoL U/CVbZ+7dw2RhDvW0syhhIJJoWVBLmgKggCmnP54s7mCL3+03/xBP3qw4Hqko1D8q/8AWNe1N92b d1nvLhYBuFxcSmISM6QxKp+nQvKpXhgOfiXLJCA1UAVpLDByRk2xdtE8V8pGnKML3viwnljsdtcW 8c5K3Nwy6Si09QU5k+rz4YFbwbyJzYGg2g7H7Y3eDEPd6D+8ZMthHcT2mxQWEU8muebcWoylkKhg EYH1Z50GeI3sy9dIe6W+AEXx+1Ytk+o6Hzfpp+cX2Xc223S3NrZ7eLw7gzI1oiiMySrQLJUEkjUc wMssMG9eRkdm1t+OunhIXezYxVloFU7mJ5/tteXSu0c8dtexQmboMw0qpA/bkAqannTFzb91UcVX yVpMve9ppwJBNTovhKlvH297j2p4RPEtw90HdxalpdAjIrryFBi+xfcGNf5AHjQ9esoMn2/k2wCF 5fKHy9gb1Bay3VxNDDM0YZbfqapSTQaaJUavV44jd73YVwi61/V0E6PauW1r1Aui9OsHh2Pc5NoZ 0gkkktCJZ2UtGYQtRqzybMDPiKYYv5WIrAFwS3hKmz2zIflxUimusR3u53DWdrawzsbeJ5GhXhVn PqYniMjww7+yU0BFfCLox1B6RSuz7he+iK3knZBqARSxVfHL88K5GPZsgF/KK6fOP49q5cJFsFvl I4JWRgUkMT8CwpWtKZ4PcxbdylRAmqn5RcNnthaNbLmE1A6gc9R4/lg6Y6laH9MZGU3PlOle7GyD bIyFhMpcrQCmdQDz88V9zG5AU8ZL1B6nI+E5v7C3bbJykOm6UL02GauBx9PI/DDDYKrbPiPzkbN7 zip0rFVjtFxFdq8saydNSyhgCuXAUPH+GAW7BrSmu8efLXjpNE7Uv7iW00zGW63iymE8hEgT/ThM mqKj9vSKDzwrdxiHr0imUQ61HSfpt5uZ7syH9pbZw3uQaO7Elm1MAMiKZ0Jy88Ca0Rp4mV2gHxM5 ud5aHXc2tzOtxPQtJCzLEK8FIYVJXx/DEbCM9QJxQays3ct3DPFNIpSSpV14MGXx51wC21D8I+LN QZFFcoWkBkyLKyAn1eDjFmbaPVutKSLIaDSWFN6R1JHqd4CpckZMspkUmvCudcVN7H9JgQajrF/N qDA4d0LXHRc9PUxZ3qanWQKeVBjhRCS1OmgjuLlXcdhctmjLPbiztGnSCZFNxaqyiYudMmR06geJ xC1VhoaVloPcGTU1b7v5xalnYPKJTWAMCugZAcgRg7I9DSN2vcd5FAFKjrOVZ7S7toYZWSEVd5hV qGtdTfAY6FDKajzTYdk7+twKruASYbYHbZGl0mS5kA9DE0AH+GIFiBqJssYWnJ4ksYRdQIFRjIkM Sj1KSvUoeNBTPHyOa8jD30pQbCcrBZxT+qgqpCFwrfkP44+uU+k5btIDrIGa1gZZ43BkqVAU8eX0 4lbC0Nd+kE7orcpbe1vuDv22W6wSsr2sciyRK/qf0rRVIzFBirye0rd840iF7tovktXi385b9t+7 Fo1ndPLGbK8dw7SxigkNTXUDT9PhioudnbkAPMsqrvZLochNV+Mse279Yd22cclvezRfuMelFFRg q5eo54QvYxsOQQJTX7ZtMV6iNrDb9seW4iW595MNLEsD1FC8qjxNcLXLjUBpSCLOBU7RhebbZw2M T29sjsHUiAGg1HgWqOROdcCS4xOpnRvqZDc2ME22yW/ckaXkchpHFFJ6cjVaKKUZfHBEusrA2jSf Pjrd0I8sTT/bDZ7qCJbNY9sKsGEalmQDOtebMQeOLFO+3AKOOfx6ypudtK1NlmSCW/2ljgY9S9lm nuAQUhjBjFDUEr9ZAHnhq37iYKV4gp8YpZ7M6Hn6lH8YmvvtrvK7l7O0JjUMdNxcgwrIxTVp/VUV FCcMWu52CjFqaj6/T5SBu54vBVckdCfCAbnsvde37/t1jDNBcblANVrBbEVWvA8loKUavLA1ey1o uK8TvWP5Xd8pHW0FHI6/MSXt/vTdO0twbYu7LNxG9Srq4Z/3RpGlgSGTiOOWJ3+3W8m36thvt3r4 xm53+4boW+vBj16UiIfcy9tby8KGR5JQiWck2fSiBzWg9J9Qwf8A4dmUVFB1lsnuTDYlGI4qd/8A KBv3493HFJcRFLqGZpA8dF0VAOpqD9RBGJHtrISOkab3BjKjEMNB+Mdy/cC5Vre9vOi93KrJDtpQ NH0i2RlXLVTI0wrb7cWJVAdOv9pJ79gWq1ojU1+cZxXna+2w3Em77fHFd3qma0QqhjRGYKWRaUXM VofHETdyWI4OaLpPrXZLDtRQtDFlluvbO6pcpJJLaMoeISW5EbMa+hFBqvDjQVwS964pU8+uussr PbkRiLXGq7/KC3Wwydp7nFc7xYW24WUjNMI+mWd4XbSTSmldJfxwz+/fISlt2Uj+cpbeDg8G5oA9 TrSR9zdrSOlxvntYrDqqZksI2jEcaR5BdK0NSKaqHjh7tHfGtstokvrSp8TKHu/t+y1trlskMo26 Rdt/Zd3uG0Sbja2U4ndWKwgAJQUo/rOqhxaZHuO3bv8ACi8PH+cqMP2362ILhYi5rRab+EWXfaW+ 29vbNdQdNXbpyFdMrJqORcIWC1HOuLK33jFu0UPr8qSsv9mybK8mQha0gEmzbxaILme1eOLNBK60 GmtM+YzpiVnuNlrvHkOY0grnbb62+ZQ8d5yFFk0stjN0dYJURtIDppRk1UGrLLD7W0puDEyWrqDP 0d5LLJNPIhVJ8wgqUoOC5+A54CuKONSIK4g6dJxc3SBAhjR4wAVQ1yoeApTjXPHz46KAF8J9aSaB fdkR9xobjb4LdkgrC8qvLqIp6WUVICjyxQZNl8ZuLaxs27inyyl7v9oO4LZBNBIPS5VioYqDxJZq D8MQTLQ7iHXLoPOtZXJYNx2kE3MZf0sCw+lqECgI86HEnteoN5wBLv2mkFtNwuNcimQJJOQXR8iE +o/jiL2RpJ3LIHTaM4b5JrgRtqFqXBOr1GtBlXKv045YxdaneKulBJoHgafTJwcaTXgrMDQ4YAY8 mX6QDhuOkN3W3toEjjtjUuitKfML58DU4XwuToSd6yNq4a7wVLeaSKP2rCMRn94qoFQa8flzwU2w U5Ga3sPuS/j3Ba1bmfGcSG3kHNqMCKeoV+fLClaN8J6+1Lig9Z3czIvTU1DvWgamQxz7jXpJ3boU AdZBb7ekFSwLF86yZhSM/Tw54nyrURe1hBDqawys/VykXSoqSKAkjgAeWAg6fCPVYtVdpLFFLLKp eN5FeoVyaCoy/DH3E9IRXDPTekZWfcu67Je1tbhrbWNJRWFGH8teGnywK9iJdHnETysLHa551Gv4 x7s/3f3/AG6aGG2CSwIayx6Fq1QaDWR451OEL3ZrTgmJ5HbcZxxRSDNb7b3raN7jXcY7svI4V57P UulJCoqpA4UOMzlWHsniRMlk2XtMVIpHVzOLbWLW6jDnSzSyKpZV8F0r4+OFUoacgaQQNRqJJG0l 30bi69aIA0cqOVB1jOooMceikhZwMBpOHtpzuBulmAswpVI+odZfiSDThTHVIpTrOi4F2iKbue9m vl2swSVllEUKnIkg0JEhy864YGOAOVZPyilN4wt+0O2rK/juRbySbmVYtfyk9QHmF4qA1aZY4+bc ZOOnEdIs9kG56ravKz3R9vLXfN4FxJf+2dUiEUTL1foJ1Uaq8cWGD3VrC0AqCdZV9z7X+6cNypQU mad07LcbJ3F/bUSW7Qt7iPQvUdo2NF+nmKY2SdyTJxzwPEV6zH5Pbbll+O+mkX7xZW9hZGKHbbiz v4mpePKXPVSRTUmNlotC1BQ4dDo1vkp5DrTaRYFaKwo0R20sMxedrn95AKB1zYD0mlMM4Vq2CSpo aQt7JusoQ/aNoBc3e5e5McpllIUJ05akqlahafPLCfpIrMFXU/Snxlzb7zk0TznybUlv7p7x3Te7 eytzYR20W3dOUPGlH1RqAWqAONc/hhPC7B6YZi1ay4u+7QlPSXU/dyhUv3T3UWd5BdyyTNdhQ7Go ojZOPIerhitPZuLAgUCzS2u54d2yr8lBKmo+Mlue5douto2VRFHbvB0fdzEFpZCrklSTUBaKGIxG 3iP6rim9aDw0g77qMEXi+hIP02ivuf7obrfX9xLF+1cXJRbl0BVCIn9AUDgOeC4naKaHp4/GcHfs XG4lDz+Et1v3Lt21w2ftZWury9tutdZgGJQwLCuVFq2XPFU2K7lq6BWpLO237g/OQL3jsoludw3T ReW8LpFb2rqAySqwBkVhUFSufyxL9m9Aq6E9ZK/YA8ppxEabz7KOR099CkV8jW8KFDIRMalqNyBX LAcd3GoBqusX9K3cQgp8/lKFs0Ns9tIltS6CajLDqKSk8lCgcB4k+WNlmd1a2F4EhiASf0/hKbt/ t+y6MlxQV5Gh60+cZ7Z25L3PfT7RtzwbbY7eF91PdZAEtUFSoLsaAnwxVf8AKmwRduFnZjsJDM7S Hs+jaUAL+IMf/bL7gXdxDf7XaQxpZwPW3JX10J06SFPlzxp+/wCN6PFiS1xjrMPd5W99zLpebdLe OJbq80uoIomYz8mqDjMxcrXeUfe+ztrMk0kksmtiAGkkDoQPMAEfLBEyGG0DxUfOZ33L2CwQ3u2o scNdJmLliT/u/pz8Bh+xlKwo28at5/EUYVWV24tdw2iNUvIX1GhYAAEg8CuGEWp+EMON1tDJrDcT 7gwn1Bx614MM6Uz54mGbUCAvWNKxrfywyCNoXJiMdKnOunIGvlwwHE89sqTSlf8ApErKkVqNazvb mrE0LCqspVzwFeQ+dcNhKJxr8JI3Wt3BcXRlNRA/7ZJEYSJisBarRsakrWooRiqc60prPXvbWRlZ dvld8q1+VRJUWBbhCtRX0mjaqjzriHA0M1gChwR/eHdK0mIEjrxpSQ1zzPHLAjptH/TtufNP1xBA CE1o6qQpSMFRQ1z114qcSs2y+28hdVa0qOMm3ANbxxJb3CSSCoEag0VCKAVqc64+IL6tO3WZAAkU vbJIALgCRyxOokqanwpwwXVTpK9rAb795IslnBbrH1XLLkQacONMRA82u0MrJbSlYw7e3642W7Nz ZF/qDOC+TDmpywtfx1uCjDXpKjN7WuQ3JWKkfn8JstlB/dtig3jbNyMk0sYZ7T0lSdX7qfzVBqBj KXKpcKMv1mYyA9typ6S2rJBt0cUN1dluqo6cSqQRyApx5Yr6FqkCQKl9p015URwNAysTQRldFQON CcuGJKoA5V80HTX4QhLi3hji9oUE75Rh6uKgVOmpP44g9tt22MkvWs8uV3O7tzHeziJnzSS3apA8 iwx8AqtRRrPjcC6gaRZDt8N/EFuI5+pbykpcRsVqFevz88Fa4VNRTXpPkuECo6zv2k9vddZZhCmq oWVQZGAAqFccssfC5y+JkdPDWCd3dm7D3LYw3CS+yux/UuQzF2hAJ6dK0PqNakZYf7P3VsRyGBa2 enxlZ3HtoyRpoyneUr7ZfbXtu5ut4G62TblPYXTW0bpIRbqhWprTSGb1Vpi17z3Z7bK1luKstfj8 on2/tiMGF37lakznvjbrO17u3WxjX2cFqxMKOxLJGqAqq1zOXjwxqOzsMqwGc+fjqflKjuNr0LxV dqikXWwpDZpeNpgaP0TBxy5sta5+eH2coqrTkv5ysug1Yr91ZHc1u45XiStuWC6iKt6RWgI54+ID g8djr8ZK2OFK7wu3sIrePqzRLcIsGuOJi1SDQFxQ1JA8ch4YJ6C1rTzUhDm3WX0yTxrt0gN3Ftd0 WubIT29tIapBc6WkQcM2UKDnzpj65ZVgrjSm9fCdZyrcd5Ft0TLFPLqrKoZELZj6q6c+WFzg+op2 Gu8t8Lvl3Fuq1SVpSlZBfzTXUNnaMQotE9FAAWqxclqc6t+GA2MZLbn/ACP8aQ+b3y7fYtsvhHG0 933dmgS5RvXPUtKNXTBBB014NXFVldrYEmnSbDD79jud/wBM/HvpYgyxxiK71aHmQAF4yxYCvjRq HAz25uuopHO3e4McFgaBax4/3HeXZLTbkSOATI8MjgBWVdbEEkANwYYUPbClwlq6aywwcyywNxNa nSedk7jHtlzNLp1iaTqzyIASW0kRxgZE0zONH3i8924o6CeKXLpakusW4x7m2kXBWNSOozMEGrmp NOXlil4ld5wCModp2hqRzblrPgupxlnmchj6s6ErFG9bBCUL28pcqciEINPCrNTHQYF7QEqe4bOZ IdVnbmS5WvVQVdhzJIBbDdrIoYOnhKRf9qsjNLHWGbVqCEjNh/l44sbd8MKER+13H9LaiL+repC9 rKemKsxVgAQaHVpOX6eOOnH4nkse9NG866xltV5I8AYNqaKiyFhSpByNME8zCvhK3JtAN84XFCgm eatUJ9KeBHGmeK3JA5eUUnrHsnKa9jUf/wDX5RB5rFZLlXSUQRA1atTUnllSmOpVQSRNDex+bgqe IhF4oqIokLj6WJFAG+R8MQWm8av/AOIFZzqmSKgVagUyP+OIrc4sCJ08uNCJ+trlVd0RiXJAI4kk ZcsduEuayOPeAJFdZxepc6DJHCyCoUTOCqg+FfOmCqwEDk8z9oofGcXEctwpti6LrzLqKmnGuAAm vKk5eRrq8Kisng2+5t4lijAmcjJhxPjj6tSaQ1rFe0gH3GWrsrumftydJy2q2IZWiStaMdR0/PFb m4YuaylyOzX7jM5YcTsPCN90+5G6bhvVlJt0TuEZD0wCznS1aBRWuE07WFVuWkxvcu4NjXxYAqRS bZY3k+52CtDYGaQqpZJRpdG5qwalD5YzFy0LepaWS8dyYE0Fts19okMkkjAFVcBhGW+rRpGVcEDs 4HgJHjWpnNq297hKRa2zRxJVRdMQIznSqk8c8EuNbUkt18IMAbGMrOHdQpS5jjWda1kDChz5AZ4T YpuDJuo6bTi56Nuyy3Vo+dF6knqRdQ4jlxywSwOTUrSdK6QOObab27MJhEk6kLAkBK0Vh+qmXxwW 7bKfafLCBfKBsIZY7ftWxsBHamxG4SmScVJrORpq2ZzIGAO73dzXjtBJa1IUzIfut9n7jd+5V3rY 7t3bcLhEvoZfV0g40GQEf8sUzrwxqu0dza0npuv2rUfGU+djCvL/ACNItn+xv3As9s07fc2m5uJG 1hGKSdFR6AhkAGedRiys+77QXjRlPj/SVt3spJ5CZjeznbpWS4Eqe3nZJrZiUZXU0dSPHLji3xm1 D7j5xD9u9SpFDSfo96hkmUW0zIhYlV1fQPqNPI88O+oK+ArBNjMB5hO332wnsysdszPKCjVYAf4G mCtmK3lpvILhur6naNpI5II4YAoDvGjhKeogZVrl8zht14AL8ImDUknasDnvVs+v1rTrXGhVhRwQ F15l8qGvhhQXAHYkVbpGLdvlTXSeezaddNKVGo1PzNTiT2izaznq8dYBLa243JmEnr0qDEMuIyOI XFCt+EZW43p7Sa6sJukJLdQGNC7sMuHiflgd+yH1OlIxhd0uWagNQR/tlmbu2VI0leeZwkSQxliE GbPqrQseAGKRrpJ1OsrWUbw99omsoQ8iXcEYaiB4iKUPPhniQdWAEC1TPR3FeQKYrZ9aagwaVMxT 8cT9Gp10nFYjrG9v9xNxSL1W0UrilCwyB+FMROGD1khdI3kFx3z3NuDkq8cKKKUSKMDPhUsMcOMu 9ZFrhil9u3O/nkmlnjacD6S41NQcgoxJL6LtIhhBn2tJIHW4tnEn09c1WleQyGH0udQZ8L7Iag6S vPPd7dfNa3ZaWKY6FkA4KfpNQPHD4YEadZaJYF+3ztjVd44s9ovbgaxGyoj6SlQAaceJqK0xRX28 xBnsvtbCX9mjKOI6jxPWLtwt44JpEEpDggKCarn54YF9+FCI3lWQjnzUaFqyqgYtlQ6gDnhV7ZGp EsEccTU9J4twiU6XrIA5cDjtyzRA1d4NL4GgnKRI90spiCAes0IBZiRQmnhjiHTfWR9INcDcaCEy XU2sKTVTk4BFONRUHliIpxqN+sZu3SWAO07a3srrWpRklCgRzISSKnwJoccJYUO9ZJ7CXCehA0g0 MstiWhkkLGgLsMss6AYLbQPXoOsWRzY0Y1M6ktbiVklpSJhUeoAGufDA3UKabwjW2chuk62neLnb p47vb2YXFu+pHGZB8PhgVzH9QEEaSou9sxbr+pxrc8Zv/wBs+49x3y1j9r04b1pJDfo71qoX0tUa vljI9zxUstVvt6UlBfs+jyFwH/tlzfarm2vGkuXjmlliVIvUwCBGOZqM66sVj3RcPkFIh6gM83De FsUMEpVlLKqqv8zcajEFs8tesMiAms7lvYVgeWiigoxpXLw/PHXsMpFesCp1pKzt27Xu+GSBAtyk TlLlDQLRajTU5A4ZuW1tiu0OzL0jhu3obXoXluBaSxqRLDGNVVKU01By0+OBW7pY8TrAkkfGV+2k ut/W6iuLhaxXANpIQTpdaURhUcKYaLLZoQOkNkv9vpmh6zu57X7vmkSOO5tkIKtJKzNQgGpGkDkT giZ6CpNTUSozce5d48KDiayy7ds+52zqLi+joRSWGItTQKmqkgZmuK69fV9QJZW7nloRKh3r9lO0 t31TQp7a+up+tc3TMX1CTJhSoApxyxaYHfb1rRtVA2lRmdu9QVQlXrMs7z+xUmyWizbbrvbdyQ7Q ISyFeGqgY6WxpMD3ElxiHWn1lTk4mRYIJ/1Pl0meWW0z7JuKXUqGS3J9YUaqDPKlDQ1xp8S4nNWr pK67kLkIVB4t8Yw3ndLWW0nv7n9q6lRYokRvUGpWmVchzxY5TJcUu2hppFsewwcINVEU7H3DIFZj peehQM4rSnxwjiZJtNrrURrLwh9J7FcNfCSeW/1PJmIs8gvHURwxy8pcci+s+ZPToAu0f7XOtztt 40ll7i20hmlSENIjJwZZqejzzp5YZS6Ht1I1irBkPEGAJ7i622XpwyqEU5sCwCgipDAU54A7l7Z0 nSnBwdDLbaz/ANquJEgvLtbiXKeWKFI9bf5M9IQZaaYzt9DyNdgZG9cFfhD7mz3e8grKNwuFJ1ap ZECmvwJxK2q7wdK+M62f7e3d/wDvSsFibgkJLN4/UcsTN8A0E6LRPWWjauxrDbCbm729pimaCWcD /wAIFMCu3WaGFgDePZrvYzDVdki1IOCxh6E+ZGIFjsJJ6bUlK7l3HY7i4ACTxXOrIr6F8wFUUrXH 1tWBiN2lZWrmAxxrPFcM6jMKzahXhUo1OWLCzcOxgGPTpFG875MiQ9TOgKo9AoHOnpAwS8GH2nSe p+x86yuK9oqOVa/MQfZ91nvJJIwwKKauWqcq15YXy1Aoaz0Ptef6pa2tNP6zuXaLSa4kikdhrOoS A1cAZ5VyxG3kaVPQQ13tyMSCaV6wie32y2KrEjFaD1PkxNK5EE+OCXb5uLvCrYtWiB1glw9tJKnR jEb0NQtKEivqJOOKtUNdeMWvFC4CihM6RXCEdPPmAQa+eeeBLQnemkOBQbQRZm65rAwFKMaZceNa HBbaA9Yl6x5mqmsJZ501OrIIwSG48DxxAWi3yWNm4y6+M5kngkIaZBLUUVjXLnTM4+Q+MG5Q6kSV gskenX0kyBK0NB5Dhwx83AAEffCMWZaA8RB7R5YregAqCQM82A/Vl4461KVrrF8Z2UEU2ll7I7gv 9l3Ge5RGZ2062iDNoCtnrplnWmeKrPx1uLQzJd+7l6d8IRstfhNm7J347laz3t51jM9w0JimY6kU KCPT+mvLGcybDW9UpoN5W/vPXFQOIEZ3kEc+/Wt7b9UvHE7aYgSjE0WslAcwCaYDbXyUanmM4GNd ToIXejbbG1JvIpViWMylXJ+k5AleNMcVLtwGmvEwltSzADrI7O12K3Eu42QNu8x6suknSdK5+luG qgriF3nRQ2onwUozCG2/cEVzAJI/3InyLYlk4y/cnSRW3U0M92/YNoMlzdxo1u7SdU6G0oWpx0nI Z4XuO/lB1qIJRTUT283WzsN3gsZ2Ms1yhaJiKZgGqmnhox2zjNd+2NJaJtlugircr3djub3luxNp bxhWtwal5HFVoOOWHDjpaHB9zJW2X09taySCw3y6EbXUqRRtFpmStW9XOg/7cLi8iHQVkQ2mm8lg SPabCCyS+eaONOlCJFAPoNTVh5YKlC/J1pXwnL7m7U01la23sfZlu7jcN8NvfSXTkpElRCmo8xlV jhq73K4UW3bqAPxMpB2S0bruy1LbDwlL+5XY/bO3rFNZQLCs5YNGzVAp4FzUfLF32u/fdilwk0FZ Qd5xlxwrW6ip2mU3Xa1s5AtCI0BrprQmhqCCMaW2w/VELfcWH36yuXmybjYXRmjRqAV18QTzOWGR wI0MtrWXbuLQmSf3q/iD2fuC9rUuYC2qPIZlByx8A6LxrUTn7ZSAaaw+z7uvrO1bbZHk9i37nRSp Z3ccK1ppHhgli8VXj0gbmGH8w3/KaA+/7ffUVBHKwUGMxqVUZVGVVI+GK+5hMrcmFVMpbikGriIp Ljuah03jLpqABnQk1FB5Y0q9wxQKekPwjqZVrQcY32jfu8bOEKb1qCtWJAXSRTSRikzhZuXKonGR d9arp9YzHee/O/UdyGXgwYsSRxqScJfs1klLHWs9t+7O6JLgyNMHiqKJpGkAChB8sdOOo1kL1xxv BLy7u7kdZlVWFQVQBSTiFOJlfcvkwOYXssJDMOnlQEgYMnygxcG0V7jtVxc2jxEjUSCGcVIFcz+H DBHuACnWaXs/bss3EZEfg5pUaQRV2+2otunRalHA/ChPPxwt6JYcm3rPacPFs432fcdzAb7cHDoU yJJGVeVME/b1BIincu6izQt1MmWaIlS6klaEs1asPgcK0Owlgt0MATvJXjt0DuJDrJ9JHEeWDFLg HwO8mVQa11nJvXbUiAtpFPSM6cOWDXFQr4GDXJYkgayCe9urdULAortQVy8s8ACjQg6wN3KdKVBo YcWDxGMuAKUkI5/CuC2rnElQoNY+3mTUxVA1zPcNbp6+my5nwr4YivEISd5Th7juUGvGkbSdRIip IZ+APAAnhhUKTQy8duC/GBW5rMHZmKkHUVGdfI4Za2SgeV9pzzpWaL9te57Dt2e7ed9EU8aBtVWL la4zvdsV7wBG8U7t2s3SrWxXTWWaDt/vTc+5pu4Nont4dq3IozzTOTqCLpLdMer4YQ/cWEselcrz EwVyzkJkErTjsQZom39w320Wdta+x9xdyukczQ8WJJBda8QDyxUXMMPU8tBLnFxkuglm40EM3W5j adTuEesyVUeXCowdF8qrabU7wAFCeOlICLbapL1bRIzoMJl6SsQp0kAageWIX7V20PNJoxKlj4yH uua7s9rN1AFje2VVjgUAJRmChOVMzlgONRm4nYwb3lVeQG0gmtO5jJDoBeGMEyepUDswoRSpyHLD Fi/bRuR1MYW8gtleslue3t0vblb27uoo5UOmDQrOAoFM66M8CGUqnygwVu83Eqdoda9sbrKiB7lV RX6hdajUaZEAjliF3MU6kVM6l2ldIUjtYq8V3qOhfRIxB1qv6suZwIpXVZw1YikQ7u8F7t026RBn itVOuJSAxqKsVrTNaYscZ6Fbb7dIvli5aUldx/SI+3bmTerfp2GiURMjzFiBRq6gaCp5YPlN6JAY Up+c7Zzlu+dTXSBfcDtHuPcJLKY9JoeoLcxodTKZWA6hqPp+GGcLuduhDVrSZ3vGDcvFeOwirePs 3v22bbJdi8guekwHSQMCY/56tQfLDmH7gR7gUgyryuxvatl61pK1B28kNwjXZ0xE+vgqjz5kj4Yu PXDfbKYD/LSIt/2Ttq4vJyiBkNNLIAmY8cv4YMl+4gp0hreVdt6K1RF1jtS7bu6btAkcwgU+2gdR RX00VyxyOdeOLbGzkQ83FIf98WTgdD1P/SMYrWVXLxRiBjxGkEnw4nFbbuFhQ7RFropQ6wlLGRYV 9wgJ1agTyLU8OPDBrmRpTpONcptO+i+sdKOiN9RBHw554grk9NJxCTOmjkhLKWEMg/5g0lqcaVNR ggceEn+4ZToJFEVB/a9da1l1Zknjwx891m22n12+zChkvRkLrxJ4mhrx5YEyDc0rF1FdBqTPJDaq wRi7SaQXKKCOPDjywNr3E1A0m9wPYeTkWFughSf0mItxmliumaQmjepGPMV4c+GCI4ZqnaeshWx7 Ytn9IHSLGTr/AOoD1Ab1qTkVHng+RdHqU6REoX84OlY0tII7jpyRW6MhPGg9JGEruQdtqGW1vBtX 6HiGprJb20NnEbnKaJiAz1B0Z8GU0avChwaxbRhWus+yla0akeWD2kE243DBLfUhUsZCKDPIZ1Uc cfNkBagmn9YK2nqtos9jgit7p4uk0Mo9LE5HLxJ/hgCtUEbwyW1RtpxdOnSoxAJrVVzB+ZOCcmVS pG8HkAUpA7SwubmGRml6LaiIwRxp455Yh6np9N4nYxXuqdaU2hVjZwbfI5dxJLcAVcAjJRTn4nES 7MNNAYbt+Ecd2a43Itt8JFu1xIY2WJNTmgXKjVwU2SlNfKZDuucttGc6UkVgs0Kp1mXTQahzHlTx xK068tRWm0hi81UEneFkq5YDKgOdaAHlTC9OZliSNZvX207m2ePs6wheTqXFoBHMzciCa8eQXGL7 riP67GmhmHyLTNdbUVrLFbb1BLvj20JUuIBPGo4gEldXzrgljALMtdusQBAJHWB92b9b6Lm3iVpt w25IrxoEBZihcISAOeljgmLhG07MNulYS6rJbFz9BNJZLJts9sh6f700VAxzIUCtK8s8VGRfvXDU moWfcKbSu772/wBx7obgWoKQyojwa3XR1YswjAmukkccMW8i0tK/WcySGs8QNaxhLZ7zZWbX11cJ S2iLS2yEtUk1NGNOABwJnt3GogpWc9QBNRKtu3cdx720eG8Hto2cXFsxpUOMn/4RwxYLj2wp080c sugRgw1O0uOzb8bza00vkVFDXiBlit/bAXPNA8lKgiVjv7vePbNxgt5YndHib9xBQAnL6jlXKuG8 XCJB4nrK/I7lbsMAwOvWIbnu+yHbd5FBKInoyRCoYmoAHDDtnHPOjCpncvuFu2puEg6fjFn2u3db HeLlA5DXKKQG/wAhOX54a7yq3UB8Jnfb+QrXGXblrNi3HdrGDbzcSIHCgEnSCy5jGTt2mLUmtt2g zAeMlm3Hb7ja5YZ0DQNECFOWoMOHlxwc4ty2Q0+uWFclDsdJha7B3buMk9xa7U9xbwMw6j0AyJyU EqWy8Ma0Z9q2qgkcqTz09rvMWKryUeMRX1/HaydO6sUjlXJgVZWGXPMHD6XS2tZX8GBoQBFf9xsO txCI3FdJYDwpXDHNjpWS9EmGpc3CigRWPFWPHh54bt26bxVKAw4TM0YnumYpk2iNdRzHhTELpptD vaJ1JhMVrbS0nM2mI/SKFXFP8uArdaDW2Ad5I+37foM0WmSXJWZzkT+OCJdbqJYIgpAbq2iW4USy LVK6hFwrTLBuZpoIjdIU0MItb3boFBMXUkH1LUmvxrgL22afWbqKQ1DyEqE9zHb3skDgtHI+uChr VScgSPwwF8dqaT3/ANud+XLx1JOux+cbz7C96jWt7erbWfodGX1kerMKP5lFcjxx23VNJoM7Ee+n EClTK6e3r9dzm2yGohhdSZnoC0UmatSuZZeWCFgPMespbWHcZzaT9O8sW3du3NuBFBdKRIP9Oki6 SzDIrkWC/E4Wa5ybUUmgsY7Y6lQagSLcu198uLWaSRFSB6L1RIjgnUBUEFhl54lb8p+Ere6erdtl bQq/gdIdbm4t9uj1pUwRBCgbUKotGI01yrnhdgWYk6y8xSUsqGFGA1gtm5vyz3kDP0vTbSShgoU1 JXitRifMqN4K0i3mJZdRBe41ilgcPCY7i1UmBkFBIpNfVlnTMCmC2nbQGJ9xsqQzCtV2EU7TLcpc s1xEyUUHSy8a8CBgjKG2MS7defkSwpHEW8xq6oYUmTkSBqRuTAgVFMzgfCmu4lo+SrEaawDuC7uN xuYZQoZ9WlpUQAsAAFZyvPLDQv8AlNfnMV7xYraQouhYV+OtYhK3Ed+bW8DwSCodWBDD5NTjiTFa 8gNIaxcZiEby1luftuKOCJpY5QQqmQeoFyRXMEZfLCbuUM1iYCMo1/OEW+6SbJKYrYNGssbJJbSk kK4bLjnQq2I3sL1k5E6zyr3Nz7blc7R5Ld1oekvv2y3W3u5Ny3OZutvvSjhhjBoFgWrMqLzJbPFL fa5ZKqv2a/jEu0P+6L3G+8fylo2nerS47pjvbdH91GqwzuqGoDMCQxpl88JZd9ihqKaS7oTb4V0B rId87/t9n7yispomhRnTS2mi6pRTieHKuB2sFrlnykfGInMthwjHWWOXuS7txqMTyapQdIU5KeZy yGE72IhaikUp+ceRFatdIVtkw3K6vIZnLwaVR0GVSwNRXiMsDyVFphx3EExBt0iq++1PaUo0SSXU duqaSiyglswQdTKWypidvuF6oAAqYm1kOvGppJE7UWx26Cz2t2rCyiORiFZkLguG5MdNaGmJXco3 Ltbo+cJj2lsWgia0nHe/Y8m+7THb292kLwDqRqVLapQCKFq+kGueOYWV6TlqGkV7ljDItcevQxJB 9nu3rSyRrp5fduoa4cOCNX6lVSoFPA8cN/8AK3b12iysPYLQtgMSWjXs7s7tO1E8ghFzfwt05Gkz RctQKr+nI0wpm5d4mh0EssPs1vG4uNWIk3cVvuFk3UijQ20npES6mIc5DKn6sBx6Pp+qWBZRQ10E bdSzfbWhuokrpEcmocchUfjiV5bisNTrOqatUGewboVhIObIorly5Ynj4PqPQ6UnLtKAjrM17+hm n3qOew28XzyAdcEVIpwGdeXli2xLRWqMaU2mS7zbXmG8REcfau4Sxm8utkWNK0AJVGpyJAw6eQ+1 pTlPhBRbW0cLEs8cRJIRgKAV4VAri/TfWQsBAKmK5IbJJ6vITpJzclqk+VQMTNIu90ctBpIjfqJq qS8YBAVVUD8s6+WJemJxqHUCSm4jaRGDmOKvqoFNK8cqYkNZF8hn0pSkgklVmyfiTnXPEGYA7xeh 3M5aZIULzVKsPQtM2NP4YhzPjNX7Y9tnuFzk2llT5oNDuUFI1S1jZ0aoL0NK81DDLC7F9ddp7F2X 27i4DlrXIlv8jWS3O5ljpjAVmzYg1qRX8MctoxYACv8AWap8oU0gkFwYpGuXJNxKukpWgAU5Y7kq NB1G8q8Lmt25db9dKfTxk8W9IlwszJQEFXVSRSopWvHLjTDWPircU0+kbu5tCKwyfdZJkRI3ASv7 g+kEjgHzAPxwK5aZU4n7of1VrVdYtvrm5g03MXoUHVVK1UjmxHDEsNODeaK5uQem0Ik3e0VHkEuq Q0ZFf1ZkZgDhhJhRzQaVjBy04A8tZHDeNKoYElzQE1NflTwwVRyry+lOk+W7yAI6zuSG4gg6zBsn VdQOY6ldA0cTUqcCVeWs5eYW995JsdjBFrZlfWZKyAp6xU/SBUHLE1JZgp0n2JZW2hYak6zt94QS yLCOjHEQAgNDXOpI8cfcCNNhJG5batQGPyk/traWRZL0wvGVIQygtQ8RnQ0OeWO+qCSF0EnexkY8 mWu0bzd3Ilrr6re7TRIrDTRyp0lZKAmoH0mvDHXwhcXm5OsSdFVqADjt8pW953OLd5FmuIgs8bBl lSpOn+QA/pzx9jW3Gq6qsofcPY7OdaC14MvWNvt92/3Dul/NdbHLCl3toWXozsU6ockaagEDhnXC nccu3aQBxo50PhPIu22L9nIf0zqhoa9Zuex7XdbNbNJdPG17eS9S8MddKtpChQzU1D08cZcMMl2X 4aTUUrqesrXc2/bdNu+yzPCtxHb3Tq/UUHSXRtJ+IZR+WJY1i4iOAaaSGXZRGtl/1NpH1v3fa31j 7iAa4gXSSvBimXzBxC1200NfpHLuOUeh/is/WfdFvNuNqsRVYpbcyOgHqXTQ8B/lb8sKvjEKa7gw 4sDgfGssYnhlYlaMRTTz5Voa5UzwPjdcV/xidxOI+Mr0m/MncEVkYW6MqNIs6g9NG4aS3CpqcO4+ OLpBY611+MM1oC0WB1j6xu40bTo1tLxrw0g453W3/qMV0A0+cVsrVdZW/uV3Adt2yO8jhZpDN0Y6 1AJoTT8sfdkxmuXuKkDSK9zy1xrXI6xP9rLKS7sbjeri5bqblIxkgH0ro9NSTnXiME7u5D8KarB9 oyLr2OTHy1NPhLncW0i3STwXR1ZMisupaqa+IxX2bptMCRqDHchedsrKL3FvtveXlztUUpWZ5lC9 OuosQGAA+eL2pcc+Pl6QeLlpZPG4RzUawnd72ewitxHLHPNcmOGWIONSSsSBwr6fE4iLZ5EqaHqJ Xr3m0SVOwrP2271Z2U2m6Di76nqnhTX6h+gMRQZUw7bZVBLbymvZK3X067S0TQe6hLSGrmrIDTge APLFLc7jdJJH21l2O126ajUz56kv7u6IUXDkAk5jkfjjfLdTYCYS5kGms5t9v6ZMkzmQDkwUfjTl iYur03nf3CAVAkjrWTQiqpqKKv45Y76kEL9TUisOtNjjuwWmmjtzGODUq3wAwNr9BtDWyCNRDJNk 2+BI2NwJYiaMKgMPMVOeEbuQ52WdYAkE04yj3l+JLyRHQARkooHIKePx88GQFyNN57/2LHx8bGVb X2sK/OBmcPdR9MgM1QdeY4VH+GH7lq2i060jZvs1wEfKERw3TiqaSrnTWpoCPlhSzcCkMekbKMdp wh6k5tZc2hUsrAlaEnllhjMo5DDqNYK0fObbbiT9O2WN1yMjD+oasQfEZ4Xx7jKa1oK6xl7SEU/V 4yW0W6MS+0T1Z6g9BqKjMjV8MTv3vVegOsljqy26qPnApdxZnjCqKuf6ZzBbzBw5ZsqtrXcxG/mc mApWvSQx2EC3JaZy5cV9uvAE58R/hiuuXAdt4ph4lzmfVoB0Eb2N1HawmEEooJKrWuda0OAsmlTN FjXFtrSdG9E0jRuNejSUJ4rRq5EeeIhWIqOk+a6rtrC7zc3ePQXrVTQE1YGtAC2ZOXDHxtnSo1/O MG+qg0i26a2umWcu6OihTmDqVeGeVDg1lGuHjWV94IxD1p/WcSdyFAY2AMtfqblgT4zA6z493VRx gNrdC6aeR2oNVKjxbDfFhaoNqxCxkC67EmTXCFItSSVCA6gcqjx54ssVaDjTacyPt5Vmg/ZC+Ldw XVrHVZLmACPj+kqScUne7CLa5t9qGs8sVgvcLor903C42G7uHkWS9KdYARgCukqOBBpwpjArmKjc kWkvHYFQANpnH3G7L7ktdsO421zBNZWIFxdKAyyhy1CVFKFVHni97Vl22uhLgPn/AAlB3oXWQONr esrnbD927ts/U2nazJarK0TzK6gGTKp0sQTSuJ5gt2m4s8Inc719OQTXatZt+y9tdu28Akhs4mvD EqS3DjU7ACn1GtK+WMvfybjHU+WW4Z1AFdINuEdxt1uZwNVpCKiSoLCOn6vhiwwstQONNTOXDXUw u2njVY441VYFUlk5EmhXCLglz41nWXy16wO4vIbbcIQlEeRSSgyyBFSPxxYZGMw5KdtxBrqtYB3T FDuWwbnZkCYtFJIqZVEgTUlPA6hXH3abDNeFNIr3O2GtGorptKV9oZ7+ezFrCGZLKRxM2YSkoDrn 41JxZ96VLN/kdYl2C8GxSvUNLxvq7nZ2yyqNKwAtK44ANlqpzpivW7ZvPXaW6Gm8q/Y/bl3fzneL qMRxi6adZJVLNMqxGEaf8vqY1phnI7iLVsW11mfu9vGTlO5+z+cvG47Zts5tw1rEklvMsyyqoDFl BAB8RnXCA7pcK0AFYwnZ7QgNNsW6jguYaGfVSSA6akccvnhu1mFahxIt2ha8k6HaRW95FawvBJKJ JbePpk/zFRSvzwzwtsvCW3IvQ+M+eWS41UAYjJV0Corx+VPPGp/bncmeZrZJFQIT7RS69WYVOdMw SfgDTE1VAfjIqq+NJ09lCzLR2dq+lqlRQ5Vypg/ICMWLJuOLdocnacoGFNB1LXlXIn+YnAy416Sw zPbeZZajW2rvpr/KTyatPTYgsciAa8OVfHxwMmsqcvAvY7AXFK8tRUSsb9ZXcEwlt4GeGYZ0BLKw GeXgcTt6arPTuw979LHS1fqj9OWlRANohmnD3dPQq0hHNnqM/lg9mjPr0ls/eBbybVv/ADO/SOXk dFykYmgWi+IzrUYUvWQrHWs3SuaRfvDGONZqnWlFbPMKcwMHW3RD8ZV578SH/GSbRcRyW/Vy1EkC uZwlcUqY72++HXkdY3XcpFaNzEukkMIzTSSORxDgFNTtLL9x5aQG9aN5/dOP3wRSQ1oABTkBywyt xitCaiI37aV50o0693HIqSZCZRpZxxpyxG6ump1hEuqdRvOrgiaFyzR9UgrG5Gkhss6j6j8cfWkZ xpqBB3x5TTQmKtoknAkM2QLUOk50phgcQhGx0md7N3YZF57ezJvX8I1jhhCtGzE1JUvmKDAA1CKH X+c1CIKENA7+yMSB4paBlNVambKK5EVwwga0RXrK/Lt9VOkqsNyLy9naVmMSqAgFRw55YborNr4T y7uvc73qH02oKx5Z2cltCY8iW9WbDmBTngNrJQIQZsOyY+Ulv/V3Oo16SR52SWKGXPXTKtQQcuWD 4+QCI93C8URq/wCJlr+12/tsnetjcIQI562coHDTLkKf8QGKnvmMMjHIHSeSdtvkZILa8j/OfQ9h 3A92wISiFuJzpxr88eejEowBm8dAqyDvG33S97V3GDbrdrme5RrdIlIBPUov6iBlXFtysDIt8jxC 7ypzCxsOFFSRK/tQ3Psjtfa7S8tSzzSDTFCQxDSSepWIyDerEO4ejlZDNaPkA6yfY8QiyEegahlr hu7rbnRJKEuTVlzA0tTTX4HFbaxxerToI5oRFF53XHub7vtXTMJtI5FPgymOv+JqMPYfbeLBm8Ib OxRbsK9a8oLtW59W6gvFnrbtGCqhsmGkA1Hlyx8SouEkdYJXDWAB1jGbaLPeNwg3d7qRBYI8UcMR ADGQgln41plQYnn9wr5VG/WVyY55g126R5tW37HZq2lNc9wxaaST16m5tpNR/sxUNeusajp4Ry4C 416QeGy23ZtxB2+wjtbS4YtcNAgVHk5E050xLk99TyarDxgLOMlvRQBHE26I0hiCqUK/uahqBB5Z 4URDDNZ8YOs0EUKiKNVhCkUUBQtOGQxN0IYg7yITSm1Iu3u6htLczljoQKdZ4GuQNfjhjDP+oCZ0 ppWVDce4WE1i1sokRGKyEZkav1fIYtb4W4SdtIWwgHKp6Tm+sbJ9w22aW+9ut9MyXQU5iNYXcEDP MlAMNJYQj5CZG73G7Zdh+npWZhZ7eH0ozyyRDJtSk5j6jlT88al768azKByDG0HbUMjnUVIYDS+o KDTwCg/mcKHKUTpSsX95bNJs+1QSRvpeeRkJRicgKj88NYx9WonoXsJba3XqATx0lPFzpqQ3AZiu Hksqbla1nq3q0GsktNzlSKUqWoSNQQhW4fVUg4BnW0W5XxlccOxkP6zqGdNAT0g99erI0cUMhkZW WRWZiCWB4GhHzxLDQEGvSL96wbGVxDauu042/bLuK5RUkTSQ2tE1H0nlQDkeGFfVoTSsl/wfIIrE eQgj6Qp4zaMkecrSAlHRTnmRSlOOOVpqDqZeHyabzmSwkvFV3m6YAoFdak51PyriV5ioBryrEO4d uuZdplU8ajT5xU223ViepGVEIclyGGkDLgOOO81Kj/KZvs+LnYxK3h5V/VWNLe6WZQrDqyN66Zce OCJaRRybUzX2sgMAu8Li2y5vWoZREsilWUAluPKnpNfjhZqCpTWM/t3uip0ELbt7ai8Nus0lk49D SMNatT+f6aGvMY+FwuNaaT5u2hACpr/WKt72LdbSG4u7b/VbdbkVnQ5gEhQxXjSpArhjFu6eEqO5 rcsjk32xOJLi3ibqZO71ZR4ceWO3bPnnmPae7Lbzzc/S9Y0t7+OTSa1YsAQfHAEIVxy2WeuWMtXA pvD+hEG1IeNM3AOXPEsjIa8dOm0d/bqpqdZWt42S2T3F1Y6hKzLW2UDTVq6ipH5DDGNfowBnnnuL sNq0rX1alCNJKu4IvpKgOg0DIVFMqZ4jkr5vLtL/AB81Cg66SGa8RykYCmVyBqoMs647jIS3wlN7 kzUXFYfqOkY2czRTxXEJpLFIrr/voaj/AAw89oOpXYzylLhRg3hrNOsvuJFA4MTetzq6VaNqbiDj D5WC5c10pN1j90s3UrWadsnc0k3bUd27qskyq0KsctZbJa+J4YqczDo69ajWWGIq3ToNI8sN7XcL JLmSJrcOhLRPxRlNCPxGD2e1kWmINaxfKtC3c4g1iKa4uNwuJ7KyCvLGGkBqBpdTnX/erhJK2dTp 0hSAKGKdx2DuaKy3C7itEN2YDkrhnkIQ0UBRnxwzZzQXHmgMm/ytFRroY47G7N7a2bb7diDcXUcK SSSXDF9LkeoIn0r+GFe451y8+gCjbSL4mCbFsAEmssF/a2zQSxIpjDI3Tmiop9QJplhJHNRWOAka xLsEzX23ruUj6DAwV4aZ1rShNcO3GKf6a/qnX0YiNHvlkUljSjkKDmDXIjEL+MbRHxEGrbysxX+j dpZEuKiRSs0LHIMmSlfDhnhrGQEgMIzcu1tgRlPfy+zgEUmkdQdQgVLJ/KPMn8sHy7KGrdRAWyAT y8Ih763WaTbE2q3QTPuAcIK009MBvzNBjtnECt6ldBIm2WsseoEf9r9tWe0A3d28dxdTE1OTRKCB kgIpx4nFXk32c0Ejatvx8480I7rtbGe0qbdDcx52sigZOwKgqBiOJcdX8pimdjK9o1EzA94bFPdL DBDO4Bo2vJGr8eNDjcegTMG90OanrOp+6IIEXo2gZx9JLBRl+kgcaY+GKTuYB7gGwlU7nut83qyE PSaTpP1IUBFarUFcz4YfxT6R8azS+08u5bygCpo2kr7WVjH0yYSlQNSOWyccQwwMXiKgGlZ7wmOh CsRPz2kKyvLJEoqBkAApoOS+fjjl0voWhFsWwSQJxNteyvc+7jLxs2hlthQoDnqqePKvLDDXwgKi Jr21Guc6/SEOIRGUjY9YHL1aACc8/LCiMQN9JZMFppvFN1vbJMio5qG9RrWrcOODcWK0Mqb3cFRg B0nf90Ur1CaueIPjj61aHLWGOaKV6wdn99MLbgkvpJHIkgAn50w2tpS2mlRMz7k7mbeKxBoYFatL a3rCQao4wVqfE5Ux9d6r4CVnt7vwvMA330lis72IwARfSPTTwwLGuLbGu89DsXwV8u0knuwFWrZc WBxF7tsq3EeZoS5dpvPIN6miUqrjpTwNbypXJkYc/gc8KheINOsru5sl6wyt/iYDeWdtNdCWFiEA FYjl6gKcRWoxNLrEDWmkwfa/Zdp1Fx35IwrxgElnb20nuDIeoDXpofSfjUY6WJ0moXtwx6EMQo/T J2vyYkzqaCp8aYsLFpFUGOtmGlBI1kWWVVLadZozDMimdaZY5ftgsCN5WZ+P+6tGyT91P5wmfadr nYSuAjEnUI2K6iT56sI+sabywXtFgKFGlB4yFNlgt7z3FmVNEb9q5IcVp+k6aE/HBrGWQZl/cftm 5cTlZaoH6TB7SaExs4b0s4HwNQP8cP2LoLkTyy9bYNQ7iEs379a5jSRhLuAAf6QSEgVE0/srerG4 7egsLqXTcbddNcwqTTUNRK/L1HGdzgVG24m49u9wHArXzUofl4zTtk32yv5jbI6yskYLqpGdaDPF Zk5rrbAUcY+1oMxNZZLeLboRKtpDHFJMxZ2jATUygfURigdmb7iZ8oPXae3skSKVLFJG06RkVYnz xLHHnB6SBtcgT4TP9j36PdryW5i1IkGuHVwVxrKn/wCBlYfPGhTDCmja9Y4l8Njggg1/KkY79ut9 C9nBGyi3ckEZ6tfEaSOGlQT58MAOEoJPjJ4vFlav3CK+09yvbtX9pDJOjssk4AoAxNfIceGPnVLb Atpxg74UVAjPcri5ULbFHgmZvQhHqJJyp41xC9fFwAxW35SazKNxh7oh7h3DcIbe7WxhmZy7RyCN VrWtSKUxpO328a4AjFQxXSY/NyspLhK8uAavwm8bVJBBYWsQWv7SmvmVBJxjjjs/I+E1ZNdZR/uQ iwXVnNBWKWaaKNXTxklGrjw9K8sWXa/OhB2ERzs1rXFBsxFYN2h3BfXm1JZ3NVureTpMn++2saaf GmPsrHVLnLpNTnledV2Imgf2aG5jSaaaRSdOpAy6ajhyPDFWMilzygbyouHlbKzC27O7h6kcEEMz gtkXZUXPOoofD8MbxLwpQzzv9qCRrA9xvRsO6XW1mxgu5rfSkkkrMwDFQxpQjhXPHSpOqz0TsXs3 Fv463XLFzArDfUna+S/nIE0TLFpRKLLUGPSMgF8cSNuqct6bzYN2W2j2zYCo1tt/Eda+MrF1uM3X 9sra2DCh5sfLBPRAIPSWF7OPLhXYwtrm6LVm9INAdXgMHu3VWgXUeEZS4530hthHBq1yAO5FRrag oCKZD+OAXGqAfHSOY6LWpMPvLiyjaGR4op4S1WjbMgVGqukj5YGttrZqRUQt9lZfjKbu+1Mm8XVI ytgWZ7Uk/UjH0055VwytwMpIO08m9y9y9C61pD5v5QV7S/W2NwhDxKF1jg1Tl8Md5ryp1iuJ7o5O tph5jpHthtvtoZUlmUtcBV1irELxYBR4HxOF7zGqnw1l/wB09t5WbcVOYW0BWvifCDbvtk8SmVAz 2xI1S6CNJP0g/HDD3AxLTM5fZMjtF1bgPNfEfmIfsPbk8dTfyiMSlTCFcUoRWrEgjPC9y4DoN56d 2fDuG36lyqg7D+8Mue25FjlrO3U16IaKAoJrQPn+rhlgQJAqRpLG9iEjRtekh2KzggiW4uunN1ck jcV00JzqQwxMnk1BIYmKOBNyhBEkuJbVqrBaovUzaRBRtVakr/LjpUqaHWSWzbtpxQcQNopj22Rr yE3UqCw6gE8teC0JoV45005Ym44rUazKd+v3Maw1w/IQLcreKNYpLFiUkRNUbGulzQNn4aq4KteI 5TGdq9y3mf07gqa0BhCbHejhIklwfoCsafDMDjiQyV132mxXCz/XXRRbp/lrWFWlpPFMUuCGqmoU IIqDQ1rzwtxqNJpMe0yvR5K8ayaHbUApOWoKfwocQ+UO686VrSAydvXEMN3Naq0llTqMzU1REsAC 1D9OsimWHLLtvPG/c3bzjZW3kJ0/rLv9p/t+nebzX97M0O3WxEcixELKZitaZgjSOeKn3B3P0SOP 3ESswO2C6Ty+1Zfrz7E7X/arj2O43D33qayDhFjBBJ0yUFTXhXFFa9wuDxZRw6xw9iVKsjNy6TMu 1d/l7b7ra4nDJHE5t75eNFLUqw/yHF7l46ZFpQvUViODmvYv+cmh0M+gtt3CKSxcxShyzMRQ19Jz H44ymRarf0GgmvLV1ird9+MW29SVqLbh5AeY0IxrXDDYYDAr+oyZu8Uc/wDaZivandl3srSCYl7a cmR0HFWOZI+PPGo7hhm8yogowWY3tXdvRYq+qH+csO5/c23lgXQhaZKtEhGeoCiknkM8VVnAuV4n YGXd7vdpUJQ1Jmo9ibn1e0dlmdhqFsrOB+okH+JxQdytcb7j4xvDPKyCdyI1F6t3Isp0iOF2LggV OkemnhQ4iMRuIp1jPED50jNZ4J4WD0dCKSq4BVgRmDXlhR0ZD4GRKctINNbw1jkhARVWojHDT5Ys +332AYNqsFdquky37vXY6W1dKQrItwzrQ0OSVB/4Ti37ZYHN6faZnO/NRFPWVnYO4DBNHduwiQ3M ayOeGtlLFiADkQh+eGsjtrONPtjeP7iV7YFwUZZt2zMTt8PVkq0g1IOYU8M/hjKZFkgkjYS5Z6n4 TPt3ha1nW7F6zQqSv7rHUWH8oACmmNr6YYVmNcjjpMq3uRrreLyZY3YvO9DUjIfqxYKzJbHHTxns nt1FOHbprpIJGt+g8EvpdgAummkA+NefzxC2QAW3miuAU4nSC3dlYTG3qlZY1YRTRVVnbVVS44VH DBbt0k6fbSeT91z8qz3L0VNV5L+E/RxhjonSrgDUTUUJ5DPHxNpFH6jPTram4fNUaSK4E0JJGrQa FZKZU4Y5aCvod6wd8tb2kc27OgRSRoUcDng6qFdlP2wN3OIAncF5Hcbe+ttTKjBAc6fuJwJ+eELl oKQQdTvPHfcl/wBbOZvkJ7Z3VuLFrYqrF2IYtyp6svxx8B5qzRezu2WLvO7dXk6kcfwkybgritAG pmBlXBb9uh8J6bayVIpPWuetZOjPSFwVZQakk5jLyx8jECpNdItnWhk47W/EbwmK/mVdOisWQKNS rDhkcLiyWOkew772rao2tBIL/fHjvaKaKF0hV5rxIOG7FoBSG1ES7n3YWgW2oDFMN+6EW5b0/p/H ELloDUSi7H3f17Ar8YbDcaUUg1J4/PFji4igcm1rLwZXSR3UylKAUBOfhUYFfthHFB5ZR+47vLBu V8IGaAjVnGrioPx4YHTkwA2rSeXdpocq3X/IRvNuQK61JFOBHx8MBd3D12+E92N9Quk6gnWmqtX/ AFV8CcFFLY5dW6TquGHynspD0Gbrq4jLLxphJl13rDE1ABi3cwxLvFVlAqAeIpkR8M8N27ZZDSuk 8y99XP8AVtr01mo/YXeRZxbpYagJj05yleDsrVH+GKL3LjAqh6rv9ZR9hbkzA7Tc4dzToQCUUdwp emVGpU4x4xiwYjpL11oTSUD7o/2d+3N26FrbvcLpkuLhEUSCTWqoGYCpNDn5YtezlxeSpNPCVnds RBis5FGMxztvvzd9oZIg5nt46r02+oKeQPl541Pce2oz1XylhKTF7tctAK3mWGbv3ruG7QGBFMUE mTpxZqn6cvHEu2YCqxZzXjB9w7s10G2gop/Ezib7bd/x2Ec52id1uaKippZxrOWpQdS/MYVXuljm fPrFj228KHjAe5+0e49guFG7Wb2ySoTHLUNGxAzUMpIqPDDPb8hL/II0HfxntU5jebh9p4Lq62bb nntaWUNmiRdWqEyjIgIaEjTnXGV72yeqxU61m2waDHUHeX+HbNtglcpGqEjUwNWGZpwJIxUrlXDQ VhXU0rEW63drs9vcTzvS1RS2rnppw+PLFrlWWucR+oSWKrXGCjeQ2V5DbWAlLHSVaQ6jXSKFqfLD +HaUrxI1aRy3qx8BMh7Hhtu7O6pn34tdWlvC8iQ6iigsw/locsMdw/8Aq2B6W7HeZfCUZ14+rso0 E2O37Y2BNvjtY7G3O3dMD2pjBLM1PUWOeqnPjjMnLvFvuPKs0P7OyqenwWCvcW1pEnSVoYYI9Cxs SzARkqBnn+nDtstdtFTqawptBWCj7Zhm69wb3uEis7GKNDUL8uJAFK42osm3rvPNmyanQyvbnfSr c0Zg1UU1H+3D4UG1Ubz2T2lmD9kgHxi2e+Lla8MgcKKxApT5zQ3smprCdu3SsLLw6ZI186ORUflj l/QqF8Jn0Fv/AJK3d/UQw/CHxwxTTBgTr46Qfq/24Ctuo1NJtwqk1E8nt7lhKhlUkKVCk8q5DwGO +rxI1g7lpiCJXhsu4M8ct2FFqG/cVXUsR8j44Y9Za13mVuduyXYA+VOp6/SOBaWCqGjDOq1rCrcv LhlgDksNhWK//wAXjerzZndeoO5Pzi/dwtvIs8UYSOgDgGufn4YIllgNRD3rNjt9wC2OKP0+MVtu PgaVyrhi75vpPhmU08ZZIikiCOMdMRAD0ClchXV4nCRBY6CaawBxoOk8M8SnSEBAz1NxzwawBQ6a icuOAaQbbtys7YX8lxEZbqaIw2rZEJr1K5z4ZUwG/ZclADTqZ5d7rzrj3hbB8g3ie7iLUaNgsi55 8xh20oKyl7b3F8Y6aqZYLCyMcUbSeuZowwQ0CgEVPHmMfXLr04D7p7FgWaort1G0mZYGtnjCJrX+ YEZ1yzwsXZh5m+kYysWzetNbYVUxYTAtNS1ZiaBs1xEs1flPPsr21ZxrLXVLF11H01kNvBfyxBgF ELnTqZgMgaVpxwxksvKvjNH265dvWFcDytSMIrGeCKWVpBIv+UNkPiRgTvyWvgZdWrD2+RJ3nIvO ioDVD0qAfPBMZQrVO5nGywgnkV8ZZNDHUpHPlh1SQ4bp1nnvvdg9u2f1BjJrDcG2Xe/ebXI6y0ja dJANLHmMjmppgPdMZLoIP1mMw8y5aow6T6u2WyjTbLS43Eq8jRCU5kKg06iKk8vHHl9/JYEomgB/ GbtQzitPupFu+9idtb/tlwlncPaLuFJfdW7dQN6g49LnT9Qwexm3rDB2FaeMFn2nvW/RuEgCfO/c nbs3b3cFxYXbB3gdlEiiiuKVR6eYONu2QL9hLq/qnn2VZa07Wzusj7W3COw3zarx1DxQ3UbOpFR9 VPyrXBVtl7LjbSTxCBeUnxn1Gu6xs6NqAGkq3xYimPODjsGKdaz0EKONYLcLtm4xe13S1ju4UlVl SVQ6hlB0kg5YfzEaw4NslSVghjrd8rCo3kkk08M8TKwCEAKo4KVJFPwpgFiyLisYyCAKTq43a2F9 HbM9Lq5iPT8wjVP+OA2MdifgDCm2TbLDYSmfc7uC32u1tFuYy8NyJVIHCqheP4411zBe5qn6RrKd e4pjsCxoTM93/wC5futva2sVZDKoQs2QCHI086Y5gdrdroDnSV3cO8IyMqfcesX9mb1DtO4zzaNT S2dFUc21qcdzscunHorRb2oQcgqZtGx392drsY7hw9wFCyaeFBw/LFI+IoYnxmuymUuxXaVH7hd6 2tnvMFvEJHnWMrKtKLqLejjx54P2vt9xx5aamU2Z3C3jtRuorM9SSOT0gZHIOTTzrn4Y0d1nJoJ5 1j473HCqKsekTdx2dxcTQsulBTpmStQKGteAqMM49w21IbrPVPZ9i6Lb2GVlZTXWVfcbTcbNldwH gypOpqlSOHx8jhjjTUy+yhdttQjTxhO32sh25pAaNIaqTWhAzrgipy0I+Ux2f3j0s1Cuot7/AF3j 1LsIULECSL0VHh/34Xy6i5X4aT13GyEZA3iJNGzz6x9VBVhlUjywAVdqnb+kaVgZGYo5tCRnSoOd SCPDM5Y6yLyolTBEchF08lxYkGZCoauhjwNPhj4W9dZX3L7Wp4lleXUgaYGKA+oyGhrUVApXn54s OdbfESmz+23M5Db+0Eg8oLc9tymUtEYyhBGo+n1HgdOf5YW9eglJc9pZiEKlwOta7kUnt1JNt8pi 6mqtG1CtCaeeC2gV1E0112sHiZFPucbICfq8cEvtUUpSCfNUic+khSPqIBPzNcJFzWvhPLe65Hq5 Dt0rSCXDtHcKzEFWYGnkCMN42wnMAKbi12qJYoJpZo6r6mXMmvj8cAyyVuEz2rGucrYAk8jjQVKa 8quRXID4YYxktXdW1aGvOVFIkmmHvxbxsSrUYg8hif7cepTpMT7gz1tWXXqwoPrJ9uvYI4RHIocl i3HxNQB8MJ3rfmOktfb98JiojeAjiQsZtKrpXTqJNRn4UwCpQU6GadiWOnhIXja460bIpJUATNmM +Bqc8Fto4ag1gLihwVIFaRRBHPbgxuB1NVTnTLlSuG2vsBwpML3LsX7qhLarXaPILCC8s7qZiqXM QBgIb6lHqI/A5YjduMzAGYbuOFbsEemTQgGh6HrNr2nvC63HtHb1CCeV1iguYyaDpyKYm/ECvxxg 7uEEyGr46T0Ps4R7K3CaeX8xLfsKw7fDFt8FTDFHpiHE+NfjhrMCulDpEsm+1xy7bkyOTsrtu93b +8btYe4vANX75LR1IAH7Z9J06eeKYdxvC2LKHygytu4FprvqEVaQd0drdkXNgsl7t0KwRHV1oEWG RPUCKNGFyJx3Hy8hHKhj8jO/8dbvtTiAZVdx7qt9p397MzKY4SEkV2GuhWq/hXFpjIWpcIjK3rdC lfMJa7TaN83G0Zta20N0lUZ83AIqraRzHhhLNzrbMOpWFxWW2eRFaQye0utu2uFZ5jdSWyhZZ6UL lKZlc6GmD2L6vbbiOLb0kbtwG5UCgPTwiOa5sbvdLS+Eq9SBXCiudDzwG3d47iNrcK2mTxifuzt2 677uIraxuI4YttBM8rk0DzUy0j6vSK4urPexjoeQJLbTK9xwHvOApFBvKl3H9ld7sbHqWF3FemIM ZY2/aclRqAjBLaiw5VwfB79b5guCKiV9zsdxalTyoNZRYmWCa0mVjqCl5CCKAE5D/GuLe/aCIC3m Da0lLZyGtNyTRgZvP2ou4tw2P+4yr/rFkeKhJKhQAVoDz04xHebTWrgWuhFZte3ZjZNvkd60lt3j ZNl3aAx31pDO5XSJHRS4B/lempfKmEMK5dRuSGnGEv2EfRwDPmjdyYbagB1VCkngM+FMegrcDsAJ SexLVc/kR9qmLJrh0i01qrAUU55+IGLy7bs+nx8Os9puORr4wOOUSXccE0XUhcM5SQZHSOND4YBz W5cUDYTI+6shkw2AJUmkkhE08ogjA1VJFaAAfPH2U1PMJ5lhYF3KuBLY5OYQLeHp/uLUtUmSp/L4 Yrr2QzkNSk917ZiFMZVu/eF1nVlCU1zCVWUZAGoOXxxPD4m4OUetoRrWon55oytEAXyApiyOGgfm JA3hSgkTTyho5EQM0dTGzqGAPiNQphHIbi5+EG3nUaVIg025jqhwAHeolI/UfE8sQc8lJXSLnKCt 85JHdjiDmcBtqS1PGNfuBSRbnYR3bJruRGyj+UtkeAFMN3ctToBoOsSzcH1iDyAaD2/b9m0dJ5Xk c1ClfSK8siDXAWySekTHZQ1pqsedDBhDO+6LbRozSiKugih9JNa14UxxR5T855PZwr15iiqTc5bT rcdpnUwieMKGJ0OWHMitKGlcOYoRkIB13jy9qyca8q3UZeRHSsfQEs/Rjj9AzCAZKOFcJ3HdtD1n s9gAeVfCSzk2p0ICkqnUQ3A88NNhcQGRuklcuACkr7RxLfzyxqNLtqr4K2dPliWGxdtfCeMe5wRm OK6dItatrLE2rXGxqrDhSvA4Nct0NfGW/Zu6BlCNoyy0W9xJPHVRkMgTkPzxV31Acgms9MsXi6Ck hluTFGyMKOCVp88dskqwgrt6imRXm+wbjbLYXLIl7aIFtZKaWeOldJbmR54vibbrRtGGxnmHccq9 h5hdDW0/3DwMBsZJ5+mFLa0JjMYBJYk+mg555ZYqrrAGjfjKXu3Evpry8w+s+kO3+2biTZtsuLO0 9hHHAnuLe4DI6yoPXRSNWZz/AO/GBzM0+q3I1NdKTUdtu8LAXbSaNt/tVhVYmFUFK0pw88U192Y1 brPiprP24uvQb+Yg0PnTBcFf9QSBqNDKXuW6RNtvRYhzIyooOeeoEV+Bzxe5OPyIdd4ewSHrMW3O +h3Puye7udLRy3qGRuIKI6pq+YWuNbYxxawCOoU/nMJeuC5nVXYuBPpSx3dHWExf0nFV8xjzv9kx RmO83l1ApIkW83RjgvZUcMrwtLoHEGNeFPOmB4hYOoG9aQd6np1PSfMe89ybjebneXts8lvDM4aC IHTpUgV4cNVM8eg2sFQULAa6zG3u63GJCsQpmi/a3e//AOZuoUP7q3TO7E1b1BSCa/DGe7tjh8io FFl92Q1s1Y1NTWXPde5I+tbRywGSiNcgg5lohQj4hWxVrhMgrX4TQ4+NyViD8PxlK7W+zlndxpuW 9XRe1mD+3sotUbAtKVQu/mMwBi3z++NoibgDWZCx2Pzk3NqnQTRdq7W2/tiylSwd1tWk6rLKdWnI LQN8sUWRl3cohnG2lZa4GMlkcE66xssdyV6mglT8DgmJetWxRjvJuprWfMNxvjaA8I0ROoDR8eOR zPxxuhjLaJrqOh6z0PtnbMXCtUsJT56n8YKOl6HiQL6aGpJavz/hgz4rsvIVpLRStdpI1uplWQ6Z GSoXiOIz48cBLi2w479YtndqtZqBLq8lrWkjubSZEju47cJGisJipOqlRQsD/jib3CykVlba7FZw 763LVvh5SIHBc6nYE5cq8BgQVmIEs7d+taz17iORejGtCCNIGdc+GHGxhw03H5wTZFTxEHuLW+hU ujLLQ5ohJPyyzxEZZU0rFrti4utKxjCkq20aSMVzBZQMx5Z4HctMdT1MsrQISh3noMCuD01JHpBI UkfOmIMoVqCsmqJWpUSv7xdmDdGQhf3aMixjLSciAAMMi0y77zMdwzRZu8WIEZw39uxDqAJKU1DK g8sJXFIMvLOTbYA9Zy+5sgarnnpBOQxJWaop0kXywtTCbc2jSddIx1pEUPISWJzrz/PHLlxiTXqZ HDwMdLpuoPOw1MN9w0f7ysU6edAMixyy8MCAG+0tnNBU6gSCbcWmnJCsznSJXAzNPp1eOJ8Xf4xf 1VDUAk1pedFnmmCyRUKPC4rqBBHPhTE7N0p1kjQ15bSu3KLbXkqBtasoYfAitPlh7AYc/pPHvd9g pmfAgUk+ytCII9SowuKnQUFFCtQUPnTEcvILeUDUTUe1e02kUXX87v8AlGgjSLP6lJqKmtPKmWB2 sclxyHlM24UIDQxfuiWjxXEvq6wXXQHKvPLExaZLpHhKrP8AT9JnrqBWV+C0tbtZLgpIkqMKTBqq G4AFT4+XDB3PIGgnkefnM1w7EH+U0b7Zb5Z7Zf2MF9HEkzPMYroqCwldNK1fwyy+OK7vA54dB9wb 8oPtDA5gr9lJ9BSdyxCzjaMh9RAZvMccYCzgliSdhNebVGM9sLlwzMoYqeORyxPKtLQUO0GDqJBa 7nNLBdtcelYmbpAn9AGRwbEtgNp4SebxAFPDWfP9z3vvV1HJbowhjFQWXNiD5nhjW2O2IE5E110H xmPzO9OwKp5Qfxlk+0Xa1lve/SPuUIm26yj6s0bEhXkY0jU0IPi3ywTv2Q1nHVEbzv8AyinZ8YXb 3I/p1+s+gvbWMEKvHCirHQIKcAaCgrjzpr1wkqTNuCWOkpfe2y3h3Kw3WO76Nrbu3ubdaiqlTUk1 oQRlTFr2u4p8tKkx1MtFtPbIrVd582xzRzLcCEnSjlAfGh5Y9Ctedgu3lnl1xOJFZa+yN1XaJJhM yiGf9t8+Drmp/hhTNxQbTEfch/KWPaM/he4H7W/nNUt7Ldr60ju1sZWhiHURtIJZWUg0SoY1U4yN 7LQjh1m6tEjToZb9utGFtaQ9NkjjCtGklVJKmq/hikuPqTIBiK/GN5oSEJkZTlVo2FQfjhizmqto oF36xYWiTUQY3em7jjC0jKvrI4AgrT+OEgmhjPp+U+M+NEvyIkBbIqBTyrj1K4KtNUmV5BWOLGUS LIpORpTDefdKoAOstMJ+VawtbmfUmhzq4DmAPChyphF7tQFAjwXpJJJ7R3KzGSOvDSQyg8xpPEHw rhn9gOGh1Mhdva8SZVrucW0zxVzBNfgcxgKIQaGZ7Iv+mSOtYbt88Agjk0Bpi5OvOoHLBr95qgCl BGcIqVqfuMOdGmUsqOFYZyJ6c/hTCRZWJ01lmULDwkV05WjCSpXLT5U8cMrhsFqTA371NAZFDeKs gDZ1+kYXQ0oTqJFMgVp4yVLCy94l2SzSoDo1EMBXypniT5bsANorf7Fj3rguXBy+BkV7tyTkS20k cbIrGQ0KhiMwKDLyxOlTQmtesnk4lfNb0K7ysteTXD0RSxzGQNMsjngi26TI5PdkFattGe238sMC CcUbMgf5a5EYFfsmtY92HvYuIQTqp/KMFubm6OmPU0KkB2UekavH44h6flqZolyWutRdo5McUUfp J+kElTXPnUUH5YYtZJs6UFJZrbAWBbgAsQIfUWpqyyGBtwuAsNG8Ivk+UaGVa7vTJezFWzyRR8Bg +IlGE8n9y3vWyif8dI1tJhce0igojiIR0OQGnOuIFCrNWbzBvK6W1T/ECNI7a46gjMiNVag1ofw4 4lZyrYGtZcixcrStYr3p3tbW5LkE9MgEZjnhtLou1PgJTd3ratOG6iVjaY7udZ2hqdIXWAfE5YBc B2E8sySq0rHmu5e2j01WZWFRwIz4/LjhYrXQxBCEeom5fa7uFN7vLbbGH+ot6SyryZIhmwJ8TTGe 7tjft0PHVT1mqxO5/uF833j+KzZ7eeCcyRhgrxkCUZ88qVxkbiEN5dRHmtlRUzLPulv99sd+0VtZ t7C9BX3CHSitTS6VoaNzAxo+y4YyGr4biVXds02LdKVJGhn77R/bLYjstvv+5pFuEl8Ee2hkGqOI Bip1KcmYkc+GB947vcDeinlC7/GLdr7YhUXHHInb4TQ7va9p2rqHbbOGz64UzCBAgYqaAkDLhhft zPdFXYtTast7VpEPlAFZ1NexezZZ30xkA6q0pQgj88IZOOUuVA0Mcs/dpIILez7jtJIdwjNxAUJM KOyK5B05lc9LDEiGx0DLoSYHJsAsUO0T9xfaXs//AMu3NjsuzRW96zLJDKrMZNQcEjqOxNKHBcXv GQLoZnNJU5fa7ZsngNZkXbnbs22d6vse87Z7iWx1S29nr9MjF0EbO4yZAra8uNMa7MyeWMWVqV3+ Eq+zdtW5lhbppQV/Cb/Z3ET39zakKJUCtJprmDwP4YwNxTxBmzuIyqCDpC9USy6wSwUUjXkPE45b UsQIEVAnE00c0NWOh1UgP/2jngt+ybb8ek7bJBlOvNxu4/ZMbmH3DSyB448lkhrVSoJJBFK/lh2z aBbY00/GPXQorQHjT8DMB3vsGwsI7G5W+kks761aWADpl1dWUBW0k8VaudMbhcjeo1i2LbzMi+bX HgEOrfD4QKKyEDILd2krQAPQH8cFfK9ROJGs2+PhmyRRuVZNLO1tIQ1AwFBz48xjuLbAY1jF68VE AkvkYksc+WLa03SVV3JrqYtVbdt7dblS3rAIJyJKAivzwnlmldNZju2dw9fPo+ttifyjuTXBKsdv EqiT6Cq0+NcVpBpqdJ6Ew4Hii7wq3MkdVmmALKQlKmh4c6ZYklsHUHpGFZho05jt4Y/S7rLX6qCh zHD1A5DDd66SqitNIBMala6mcJt9gZUkSL11zBYkfIYWKliFHWdXEt8uQEh3O96cqqtBGF0rQUGX HBsixxNOkDlZIU/OLTfFYiK0BOf44hbUkhZXXcoBCZBbv+1a2yHSXll1jxUtrIA+GGbFvnep0M8e yDydm3jVdpi9yj3GmSJVqsangeQNQMqYnmZCueKfpnoft/2s9hxdusCCNh8fGNreG3aLoxqsYWmk ABD5VP8A24QSw9z7fMBPQUS2i0UUnUxAegUpIhoYzwoAKZ+OJ+Rbo5aAbz4ueOkEvyZ7GaFYws+m qOopXPgRwqDww5mJa0ZCJV5hdrTgCr8dJQmEkF8+sMkgJqrChB+BxJCBrPIMhHBIuCjdZbdmNtDa oYhpmYfuvWpP+zCeTcYP/Gs9M9s+l+0UjVusLZkkdQwoVJ9QNKgcjgaJyAJ6y7dgx13i/f7eO+sm RPS60I08xXMfxxbCwq6ptM57kuF8YkfpiXt+JYXuYRIrOG5cSBVTUYKABUdZ5ZmtyCmkZP6KMtSB xryxUvc5ExMazUfsFJYRdwX9xI592lsFtouRVmrIx8aaRTFL3i01xVQfaTL/ALLjFuVzw0/Gbnd7 xbJtpZ2CvMRHFpGbSvw+fPGWv4b2r2m39Jo7Flnag1A3lQ+8kyz9h3hWlImhlAHCvUUE/gxxZ+3W KXix2lR3e0DZMq/2f7ymTZztUrAxWMpZq/UIpBqSnweuJd5whz5jrO+3roa0UP3DaaVue7wz2Md0 jVQkVI8+GE8A+mpBlkyUekUX93Dc2mjqaCjBl8iDkfiOWC3LwK/GHsMUasO7c3m3t5ZwhARFVQo4 nPhhDLq6gUnVTmSTH6b7BcKyrkXUlG+HHCIsGog7tqgmZzX8Mv3QvJh/Uj2yOJGNOPUDEj5EY2n7 b/64HiZRW2AzT8FjWbf12qVXVxc7l7enti1HlUMGZh5g4oDiliVOiht5r7KestNkrv4S12F2txa9 cH0soZa8aMK5/jgmLhlXPLpKm8aGgkG7i4bZLtbVtNwY2ETHkSMW1zGW4dRtJYlwC6OW1Zice43l hOb/AHBHNvA0VrH5OVJBHxx02ea+T5mXfuDOs2bS605VlCauuL+p9I8P/D5YtR1mi69fpOhXqDjX /NSv/Dyx8JM7/wAflBt2rqj+v6B4V+eGk+47xHP6bxYaVz4fOn5Ybs15dfpKfIpxNfD4/wBJLJ/6 gm/+utPHjy8scvf7kwnaafubdPHpX+uss0dem39T6fL88Qv/AG9P6f3ntFveCXNfcx8ePliuTrI5 P3DeRGvWP18fLB3+xfrF0+87wqL6+f0nh/DDNjdfkY2Ou8Fk09E/0NWr/wDIrq4fp/TTxwzmV4iV ZpXXj/5RDeaPcNTRp/yaul8q+qmFbPWZ3uf2tTw/T/1g8Ff7nBTXXUlOnStafprzwXH+4fwZ55+g y3tXqjj9PPhgFn/dbbrPbcX/AGk3+1fntJBwPHjy+GH+27ttv0jL/WRPT9zVqpUfV8v5cVmV/vHb eRt/ad57/wAzKvKvS+j51wC5v0kxuN5Ue6//ANyfq/pLw48+OLO19s8490/+102H8GNdt/5da/0k 48OHl+eA5v3D5S09p09D/wAj40jiKml6eX018uNeWE03G816/SAy19w9PE/TSnyri/s/bM73j/Zu bfaflKvY6ffrqpr1GlNXX/4tPo+NcL/3+v0nmN7/AG/4p/eP5uD1pXTnX+NMAbc7bSrXpLt9kv8A 1LNx/wCmf/5sI5Gwmp7H9t3f9M07ven9rsP61fc+no/X9Bro5avj/jiofY7fWa/sf3t/+PXb6xV3 dX/2+3LX1tOuGnWppp1Uro0erp/ngXb/ALtKfSUvuGnA/b9P6/8ASVXsP+1f3u46fsP+mOrp/wBx 6f1D+v1OX+7iXcOXD9W//b+UouzU9TSm36a/1mmzdP2kvR0dPQKe31+3/wDveumKFfu6zSXfu/vK XuPVqdHvqVFOj09Py15/CuH7dP8At/OANdacvy/rGnaGv2i6vcaqt/X0dX6z9WnL4YFmb9PpC4le GvL60r+UttjXrJTV+r6KU4HxwgYZ/tMzmz1/+5V3XrV6Uv16a09Phlo8OfDG1H/qrtMhb/8Afbf+ BPe9qf3e1rXV0ov6dfdf1sunTL4fPFfa2/ik9G7V/st8/wDx2mr7Lq9m9df0iuvTXhzpz8ccbeZq 7v8AWFXH/TS8eHy4YJb3MgNxMj7+p/5Olpp/6yOvTrXgeNef8MR7fsYv7n/21/r/AEn/2Q== --b1_f1677e59df2023c916b2b01799678644--