Date: Mon, 5 Jun 2023 23:19:35 +0300 Return-Path: support@newmuslims.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Message-ID: X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 3.238.118.27 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_df5ee20819b82df6cc8fa2a821bedc7a" --b1_df5ee20819b82df6cc8fa2a821bedc7a Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_df5ee20819b82df6cc8fa2a821bedc7a" --b2_df5ee20819b82df6cc8fa2a821bedc7a Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 8 :: Lesson 12 Pag-anyaya sa mga Di-Muslim sa Tamang Landas (1 bahagi ng 3): Ihatid ang Mensahe sa Pinakamahusay na Paraang Posible. Deskripsyon: Isang pambungad na talakayan tungkol sa ating responsibilidad na ipahayag ang mensahe ng Islam. Ni Aisha Stacey (© 2015 NewMuslims.com) Nai-publish sa 10 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Jul 2018 Nai-print: 59 - Nag-email: 0 - Nakakita: 4577 (daily average: 2) Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Iba't-ibang Maiinam na Gawa Mga Layunin: · Upang maunawaan ang tungkulin ng isang taong nag-aanyaya sa iba sa landas ng Islam. Mga Terminolohiyang Arabik · Shariah - Islamikong Batas. · Rabb - literal na nangangahulugang, Panginoon, nagmamay-ari, Maestro, o pinuno. Sa Islam ito ay kadalasang ginagamit patungkol kay Allah - ang Nagmamay-ari, ang Maestro, ang Siyang nag-iingat ng, tumutustos, nangangalaga, at nagpapanatili ng lahat ng bagay. · Dawah - kung minsan ay binabaybay naDa’wah. Ito ay nangangahulugang tawagin o anyayahan ang iba sa Islam. · InshaAllah – niloloob ng Diyos, kung loloobin ng Diyos na mangyari. Ito ay isang paalala at pagkilala na walang pangyayari maliban sa pamamagitan ng kalooban ni Allah. Ang bagay tungkol sa pagka-alam sa katotohanan, pag-unawa sa layunin ng buhay at pagka-alam ng kasagutan sa matandang katanungang kung bakit ako naririto, ay kapanapanabik ito; kapanapanabik na tila paglukso palabas sa iyong balat. Kaya sa pagkakatuklas, ang unang bagay na nais mong gawin ay sabihin sa ibang tao, at kung minsan ang padaklos na pagsasabi ng isa sa pandaigdigang katotohanan ng buhay ay medyo mapanghamon. Ang ilan ay maaaring isiping ikaw ay baliw o manlilinlang, subalit hindi yaon ang problema, dahil yaon ay naglalagay sa iyo sa ganito karangal na samahan tulad ng kina Propeta Muhammad o Propeta Noe (Noah). Ang problema ay kapag inaanyayahan natin ang mga tao sa katotohanan ng Islam ay nais natin silang makinig at maunawaan kung ano ang ninanais nating sabihin. Samakatuwid para sa kapakinabangan nilang mga lumulukso palabas sa kanilang balat (sa galak) ay tatalakayin natin ang ilang mga payo para sa pag-aanyaya ng iba sa tamang landas. Una muna ay kunin natin ang ating mga naaayong kahulugan. Ang pandiwang, invite, ay nangangahulugang hilingin ang pagdalo o pakikilahok sa isang mabuti, magalang, o kapuri-puring paraan.[1] Ang Shariah ay literal na nangangahulugang 'isang landas sa tubig,' ang pinagmulan ng lahat ng buhay, kaya sa Islam ang Shariah ay ang matuwid na landas tungo kay Allah, ang Tagapagbigay at Tagapagsimula ng lahat ng buhay. Si Allah ay nagsabi sa atin na: “Anyayahan (manawagan) sa landas ng inyong Rabb nang may karunungan at mabuting pangangaral at makipag-usap sa kanila sa paraang higit na mainam...''(Qur’an 16:125) Sa tuwing inaanyayahan natin ang isang tao sa Islam, sa tamang landas, ihinaharap natin sila sa mga kagandahan at kahalinahan ng Islam. Ang ating tungkulin ay upang maihatid ang mensahe sa pinakamahusay na paraang posible ayon sa ating kaalaman at mga kakayahan. Ang pagtanggap o pagtanggi ng mensahe ay nakasalalay sa taong kinauukulan; walang sapilitan sa relihiyon at higit sa lahat ay si Allah ang Siyang nagkakaloob ng gabay. Hindi tayo ang nagpapabago o nagpapalipat sa kanila sapagkat si Allah, at si Allah lamang ang tunay na gumagawa nito. Ang ating tungkulin ay upang tulungan lamang ang iba sa kanilang paglalakbay o magtanim ng binhi na balang araw, InshaAllah, ay lalaking maging isang puno ng Islam. ''Walang pamimilit sa relihiyon. Ang katotohanan ay ginawang maging malinaw mula sa kamalian...'' (Qur'an 2:256) ''...Sabihin, 'Kay Allah ang pagmamay-ari ng silangan at kanluran. Siya ang gumagabay sa sinumang Kanyang naisin sa matuwid na landas.''' (Qur'an 2:142) Mahalagang tandaan gayunpaman na ang pagpapahayag ng mensahe at pagtawag sa mga tao sa Islam o pagbibigay dawah, bilang nais itawag dito ng karamihan, ay isang obligasyon ng lahat ng mga Muslim. Siyempre tayo ay hindi lahat inaasahang gumawa sa larangan ng dawahsubalit tayo ay inaasahang maging mulat sa lahat ng pagkakataong ang ating pag-uugali, mga pananalita at mga pagkilos, ay dawah. Sa kanilang hindi pamilyar sa Islam ay tumitingin sa mga Muslim upang makita lamang kung saan ang relihiyong ito lahat patungkol. Ang Propeta Muhammad ay nagsabi, "Ipahayag ang mula sa akin, kahit na ito ay isang talata".[2] Ang Qur'an din ay nagpapahiwatig ng parehong mensahe. ''... At sino ang higit na mainam sa pananalita kundi ang siyang nag-aanyaya kay Allah at gumagawa ng kabutihan at nagsasabing, 'Tunay na, ako ay sa mga Muslim.''' (Qur'an 41:33) Ang lahat ng ito kung pakikinggan ay napakadali hindi ba? Tayong lahat ay minamahal si Allah at ang Kanyang Sugong si Muhammad at walang pag-aalinlangang tayo ay umaasang ang lahat ng mga tao ay balang araw makararamdam sa parehong paraan. Gayunpaman ang pagmamahal para sa Islam at ang lahat ng inuugnay dito ay medyo hindi sapat. Kapag tinanggap ng isang tao ang hamon upang ipahayag ang mensahe ay ang isang tao ay kailangang maging handa. Hindi na maaari tayong magkunot ng noo sa tindero kapag ang presyo ay tumaas. Hindi na maaari tayong umasta nang may galit kapag may ilang taong magparinig ng pangungutya habang tayo ay napapadaan. Ang isang taong naghahatid ng mensahe ng Islam ay dapat maging handa upang tanggapin ang mga pangungutya, maging matiisin, magsakripisyo, at makinig sa ideya at mga ideolohiya na malayo sa katotohanan ng Islam. Ang Propeta Muhammad ay nagsabing, "Ang mananampalatayang nakikihalubilo sa mga tao at hinaharap ang kanilang mga pangungutya nang may pagtitiis ay mas mainam kaysa siyang hindi nakikihalubilo sa mga tao o dinadala ng kanilang mga pangungutya nang may pagtitiis."[3] Sinuman na nakikilalang Muslim ay nagpapahayag ng mensahe sa tuwing sila ay lumalantad sa publiko o nakihalubilo sa mga di-mananampalataya, samakatuwid ang ating mga salita ay dapat laging maging mabuti at magiliw, at ang ating pagtitimpi ay dapat na maging ganap na napipigilan nang sa gayon ang mga masasakit na salita ay hindi kailanman lalabas sa ating mga bibig. Isa sa mga kasamahan ni Propeta Muhammad ay nagsabi, "Tayo ay ngumingiti sa mga tao kahit na sa ating mga puso ay isinusumpa natin ang kanilang mga salita o pag-uugali". [4] Bukod dito ang isang Muslim ay ginagawa ang mga bagay na madali para sa iba. Ito ang inaasahan ni Allah at hinikayat ni Propeta Muhammad nang sabihin niya, "Magturo at gawin ang mga bagay na madali, huwag gawin ang mga yaong mahirap. Kung sinuman sa inyo ang maging galit, hayaan niyang manatiling tahimik."[5] “... si Allah ay hinahangad para sa inyo ang kagaangan, at Siya ay hindi ninanais na gawin ang mga bagay na mahirap para sa inyo…” (Qur'an 2:185) Si Propeta Muhammad ay nauunawaan ang mga kahinaan ng tao at kasabay na nauunawaan ang potensyal ng tao tungo sa kahusayan. Ang kanyang mga pamamaraan ng dawah ay perpekto; kailangan lamang nating sundin ang kanyang halimbawa upang matiyak na natutupad natin ang ating obligasyong maihatid ang mensahe nang malayuan at malawakan. Palagi niyang kinukuha ang higit na madaling pagpipilian para sa kanyang sarili at sa iba. Gayunpaman tiniyak niyang ang higit na madaling pagpipilian ay nasa loob ng balangkas ng shariah. Sa susunod na aralin ay ating titingnan pa nang maingat ang mga paraan upang maipalaganap ang mensahe. Mga Talababa: [1] http://dictionary.reference.com [2] Saheeh Al-Bukhari [3] Ibid [4] Ibid [5] Ibid Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/272/pag-anyaya-sa-mga-di-muslim-sa-tamang-landas-1-bahagi-ng-3/Copyright © 2011-2022 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_df5ee20819b82df6cc8fa2a821bedc7a Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Pag-anyaya sa mga Di-Muslim sa Tamang Landas (1 bahagi ng 3): Ihatid ang Mensahe sa Pinakamahusay na Paraang Posible.

Deskripsyon: Isang pambungad na talakayan tungkol sa ating responsibilidad na ipahayag ang mensahe ng Islam.

Ni Aisha Stacey (© 2015 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 10 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Jul 2018

Nai-print: 59 - Nag-email: 0 - Nakakita: 4577 (daily average: 2)

Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Iba't-ibang Maiinam na Gawa


Mga Layunin:

·       Upang maunawaan ang tungkulin ng isang taong nag-aanyaya sa iba sa landas ng Islam.

Mga Terminolohiyang Arabik

·       Shariah - Islamikong Batas.

·       Rabb - literal na nangangahulugang, Panginoon, nagmamay-ari, Maestro, o pinuno.  Sa Islam ito ay kadalasang ginagamit patungkol kay Allah - ang Nagmamay-ari, ang Maestro, ang Siyang nag-iingat ng, tumutustos, nangangalaga, at nagpapanatili ng lahat ng bagay.

·       Dawah - kung minsan ay binabaybay na Da’wahIto ay nangangahulugang tawagin o anyayahan ang iba sa Islam.

·       InshaAllah – niloloob ng Diyos, kung loloobin ng Diyos na mangyari. Ito ay isang paalala at pagkilala na walang pangyayari maliban sa pamamagitan ng kalooban ni Allah.

InvitingNonMuslims_01.jpgAng bagay tungkol sa pagka-alam sa katotohanan, pag-unawa sa layunin ng buhay at pagka-alam ng kasagutan sa matandang katanungang kung bakit ako naririto, ay kapanapanabik ito; kapanapanabik na tila paglukso palabas sa iyong balat. Kaya sa pagkakatuklas, ang unang bagay na nais mong gawin ay sabihin sa ibang tao, at kung minsan ang padaklos na pagsasabi ng isa sa pandaigdigang katotohanan ng buhay ay medyo mapanghamon. Ang ilan ay maaaring isiping ikaw ay baliw o manlilinlang, subalit  hindi yaon ang problema, dahil yaon ay naglalagay sa iyo sa ganito karangal na samahan tulad ng kina Propeta Muhammad o Propeta Noe (Noah). Ang problema ay kapag inaanyayahan natin ang mga tao sa katotohanan ng Islam ay nais natin silang makinig at maunawaan kung ano ang ninanais nating sabihin. Samakatuwid para sa kapakinabangan nilang mga lumulukso palabas sa kanilang balat (sa galak) ay tatalakayin natin ang ilang mga payo para sa pag-aanyaya ng iba sa tamang landas.

Una muna ay kunin natin ang ating mga naaayong kahulugan. Ang pandiwang, invite, ay nangangahulugang hilingin ang pagdalo o pakikilahok sa isang mabuti, magalang, o kapuri-puring paraan.[1] Ang Shariah ay literal na nangangahulugang 'isang landas sa tubig,' ang pinagmulan ng lahat ng buhay, kaya sa Islam ang Shariah ay ang matuwid na landas tungo kay Allah, ang Tagapagbigay at Tagapagsimula ng lahat ng buhay. Si Allah ay nagsabi sa atin na:

“Anyayahan (manawagan) sa landas ng inyong Rabb nang may karunungan at mabuting pangangaral at makipag-usap sa kanila sa paraang higit na mainam...'' (Qur’an 16:125)

Sa tuwing inaanyayahan natin ang isang tao sa Islam, sa tamang landas, ihinaharap natin sila sa mga kagandahan at kahalinahan ng Islam. Ang ating tungkulin ay upang maihatid ang mensahe sa pinakamahusay na paraang posible ayon sa ating kaalaman at mga kakayahan. Ang pagtanggap o pagtanggi ng mensahe ay nakasalalay sa taong kinauukulan; walang sapilitan sa relihiyon at higit sa lahat ay si Allah ang Siyang nagkakaloob ng gabay. Hindi tayo ang nagpapabago o nagpapalipat sa kanila sapagkat si Allah, at si Allah lamang ang tunay na gumagawa nito. Ang ating tungkulin ay upang tulungan lamang ang iba sa kanilang paglalakbay o magtanim ng binhi na balang araw, InshaAllah, ay lalaking maging isang puno ng Islam.

 ''Walang pamimilit sa  relihiyon. Ang katotohanan ay ginawang maging malinaw mula sa kamalian...'' (Qur'an 2:256)

''...Sabihin, 'Kay Allah ang pagmamay-ari ng silangan at kanluran. Siya ang gumagabay sa sinumang Kanyang naisin sa matuwid na landas.''' (Qur'an 2:142)

Mahalagang tandaan gayunpaman na ang pagpapahayag ng mensahe at pagtawag sa mga tao sa Islam o pagbibigay dawah, bilang nais itawag dito ng karamihan, ay isang obligasyon ng lahat ng mga Muslim. Siyempre tayo ay hindi lahat inaasahang gumawa sa larangan ng dawah subalit tayo ay inaasahang maging mulat sa lahat ng pagkakataong ang ating pag-uugali, mga pananalita at mga pagkilos, ay dawah. Sa kanilang hindi pamilyar sa Islam ay tumitingin sa mga Muslim upang makita lamang kung saan ang relihiyong ito lahat patungkol. Ang Propeta Muhammad ay nagsabi, "Ipahayag ang mula sa akin, kahit na ito ay isang talata".[2] Ang Qur'an din ay nagpapahiwatig ng parehong mensahe.

''...  At sino ang higit na mainam sa pananalita kundi ang siyang nag-aanyaya kay Allah at gumagawa ng kabutihan at nagsasabing, 'Tunay na, ako ay sa mga Muslim.''' (Qur'an 41:33)

Ang lahat ng ito kung pakikinggan ay napakadali hindi ba? Tayong lahat ay minamahal si Allah at ang Kanyang Sugong si Muhammad at walang pag-aalinlangang tayo ay umaasang ang lahat ng mga tao ay balang araw makararamdam sa parehong paraan. Gayunpaman ang pagmamahal para sa Islam at ang lahat ng inuugnay dito ay medyo hindi sapat. Kapag tinanggap ng isang tao ang hamon upang ipahayag ang mensahe ay ang isang tao ay kailangang maging handa. Hindi na maaari tayong magkunot ng noo sa tindero kapag ang presyo ay tumaas. Hindi na maaari tayong umasta nang may galit kapag may ilang taong magparinig ng pangungutya habang tayo ay napapadaan. Ang isang taong naghahatid ng mensahe ng Islam ay dapat maging handa upang tanggapin ang mga pangungutya, maging matiisin, magsakripisyo, at makinig sa ideya at mga ideolohiya na malayo sa katotohanan ng Islam. Ang Propeta Muhammad ay nagsabing, "Ang mananampalatayang nakikihalubilo sa mga tao at hinaharap ang kanilang mga pangungutya nang may pagtitiis ay mas mainam kaysa siyang hindi nakikihalubilo sa mga tao o dinadala ng kanilang mga pangungutya nang may pagtitiis."[3]

Sinuman na nakikilalang Muslim ay nagpapahayag ng mensahe sa tuwing sila ay lumalantad sa publiko o nakihalubilo sa mga di-mananampalataya, samakatuwid ang ating mga salita ay dapat laging maging mabuti at magiliw, at ang ating pagtitimpi ay dapat na maging ganap na napipigilan nang sa gayon ang mga masasakit na salita ay hindi kailanman lalabas sa ating mga bibig. Isa sa mga kasamahan ni Propeta Muhammad ay nagsabi, "Tayo ay ngumingiti sa mga tao kahit na sa ating mga puso ay isinusumpa natin ang kanilang mga salita o pag-uugali". [4] Bukod dito ang isang Muslim ay ginagawa ang mga bagay na madali para sa iba. Ito ang inaasahan ni Allah at hinikayat ni Propeta Muhammad nang sabihin niya, "Magturo at gawin ang mga bagay na madali, huwag gawin ang mga yaong mahirap. Kung sinuman sa inyo ang maging galit, hayaan niyang manatiling tahimik."[5]

“...  si Allah ay hinahangad para sa inyo ang kagaangan, at Siya ay hindi ninanais na gawin ang mga bagay na mahirap para sa inyo…” (Qur'an 2:185)

Si Propeta Muhammad ay nauunawaan ang mga kahinaan ng tao at kasabay na nauunawaan ang potensyal ng tao tungo sa kahusayan. Ang kanyang mga pamamaraan ng dawah ay perpekto; kailangan lamang nating sundin ang kanyang halimbawa upang matiyak na natutupad natin ang ating obligasyong maihatid ang mensahe nang malayuan at malawakan. Palagi niyang kinukuha ang higit na madaling pagpipilian para sa kanyang sarili at sa iba. Gayunpaman tiniyak niyang ang higit na madaling pagpipilian ay nasa loob ng balangkas ng shariah.

Sa susunod na aralin ay ating titingnan pa nang maingat ang mga paraan upang maipalaganap ang mensahe.


Mga Talababa:

[2] Saheeh Al-Bukhari

[3] Ibid

[4] Ibid

[5] Ibid

--b2_df5ee20819b82df6cc8fa2a821bedc7a-- --b1_df5ee20819b82df6cc8fa2a821bedc7a Content-Type: image/jpeg; name="Inviting_Non-Muslims_to_the_Right_Path_(part_1_of_2)._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Inviting_Non-Muslims_to_the_Right_Path_(part_1_of_2)._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCACqAQADASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwCnrGnv pciC7lGyViV2uM/kOe9UovPaaNETz4ypw/T6f/rrV1JZdftlI06SKRRn7QZMYOOelYK22saWZJHi MsUa8gcj8hSxeExK9+erIwmZ4vBaU3p2Zr2ev6lpkzxozqiNwknzL+HtWgvjidUMd3BHIApLsEJB X061yFlrAXUHkmUPuJ4I7fT6VZn1iJpJwFCoPuJjINePPCxlOzjc9BcQRl/GopvutDok8TaPcyNL JoyyZAVSsSn9TxUU8/hO/EMdzo0sbckupEZX0BA61zkW6WMLE4jwxDKvA+tN2tFucSg55yw5z9fx pfVoxdk2vmehRxmU4iShJWbO40vTfDEYPlXUhgUFgksudvqMdxV+LwtpU7GcXMkyOR8rsCP/ANVe Yz3lzHuDxM2DgtgA59vapk1eYAoZZE427S2AfasZ4Oo3eNRnoLD4Wp7tKqd/P4K0+a6kaOKDy3+6 Q7Ap+FUJ/Bs8BEdmztEM+YyHk/8AATXP2vibVoVBhlZkH99RgfjjNacPj+/EflS25k3YG5X24P5U KOPp/DO6OWrk8Za8qf4ESaZ4mhjSa1ubqOGRsIGDBgB0yO1XptO8VWVqlxLrj7H55cjHt0q5B8RY CqxywTIWPzMSCAPYitkahDqUaCKRJFkBRjG+MAjqB9KmeOxcGueKt6HmVMppQ+KDXzOJn/tRdxn1 JmnCAbTMxZjnIAxVOSPVZ2eF3mkZgTgzEk/r+ldlPo2iiC0FxumWNCitFlXkJPViOTxkVNZaTpkC r9ksJ+HLhzIcntmtVmqSvyr7jmeWYaX8y+Z50dKu3jP+iy4I5GPu9OoqS00m5uSIodO+deWYJhiD 35rr20bUbW5e40y4Dn75tpiWduvt3/pUUOpXunozX1iRdFy+5gPmOe5+mOK3/tBzTcYpmUsswsdP aNepxt1p90eJoSGwdu5CpIHWrdvZSNaiNYpLcMMSO3IIHTOemf6V1UWuyKjS3ET+a7blkKA7F9ge nemnWkkLW8lwFgmBBdwHfaBnLD19Kc8WnpKn+JP9mRnG0KyZRtNR03TldZoS8bgAuGO7IHRT2HSo FEF/dpPBLbWyRvucSZYyc9fr7cVqXmg6TJp0d4bmZEckIVIIc/wg8daz/wCxrK1tmE10ZpRwfIxt Unjvz9a1jXws1u0zkeU43aMU/Mi1KwkvJI4bm9SSI5K+Ugw/IHI7dRU9zZ+HLe1d5pHRiSDgghmH ABHoOfamz6P5dqGgmhmmtyCQp6j1B7kelULjw/qDy7rldm/k7juOD3I6/wD661TpNXjURzrCYuMu V02Y91bQiGW5W+WdVAwu1gQOneqKBnuItg/euRtVDkkdDxWxDo91dzSWkMYkKgggtsOB6g1S+ySR zRyxoUkj9OtdEKcZ3UZJhONSn/Ei0VZ7loXzuYgZCqWyU/HHSnQXH2u/gRTvUMMgLwqDk/1qR7YL bSRsAWPGSOQajtbVrbc8RZipDEAdcevt61f1eZnGpDqdBaxLNNGGYohDBMybVIPXbn6/nUksNxpW wrbRkg8yRyb2Ve273/oKguL/AM2ONUdRC+d0SjbsPXaPz61Wnu5uHX5SfvnPP4+tZKnNaNGDqO9h sFzeThzBKrgBi+VG9vZvb05qW3eMOzyERxoQ53IOSBwO/ft7UnkRPbuzT8u25W2AZGeec5AquWSO ba8m9ljyGwfm56cduT1qZQcXohc3NsY+oOTdB4clQeGx71tukUS20iuuwxgvHE+T78nueKwbuVjM yrkIABjFaRiddPVsliXAQE89KucWrM6qnwxR6TqNnJpl7LE6vvY4TDHBX+83p1rLuLe5nQpBMBtY N1JLeoJ7/jWr4j8Q2U+sX9nNGrIoCCQHJbHcVzkev3K3BMcsLRjh02Ab8Dt/nmvqKHPKC5lrY6ZW vYvyrpd8zpf2MCNnaskKYCnOMHFc7qPhq7L77CJnh2gBh09+avWWsrL9ot5olkMrbk2KFZRj19eM VteGtYuLvSzFJ5UEUTsq4QZC+nv6V4mY4aND95FW/I55qzOBK6hYORdRNGM/nim299i4LD7p4y3T HfNegalZ6ddYBneQj7wz1/xrktV8OwmRZbRxFngq2fz9hXk+0jUfvbmV4310KQm8yNSCAoJwO+al uISIo7gybjk7CvUe9Z03n2Z+dflBwD1Bq0blJbUENjb159a25ErWGp1aclOm/uJULoDliwxnex7+ lBkIQlnXhsgjt7UjbJLVQ7bQrA5z0qE7I0G5i3OcnvUzjZ2R99kuY1MVQ/ebx0uPUSyN+8bIB4Ue lWY7mWJkaNmiK8oVNMDwsQXOPQ4JqSN4VLEk7mGBge3+NZtX0aPeUUt3c2tI8SXOluy3DSTJJ83z NjB9q6bRfF1rqEgtVDi5HzK8pG1vUcV5tJ87HzW3HPB9KR5o4mRNrg8Fct3H0rjrYKnUV7WZw18L RnzO1me0eUI4i+0bmzkxkbs+mTUseCAFjQRgcBxk5+tcN4e1Q6pG1rc3Tx3SYEOOjjB65rrI7hUk jskfzZdoIyQAPavBrUJU5cr3PCqQcG4SC+ktVtVGowBdxLAEng+/b8Kqtoseo3MVzPHaeRsO22WL G7/aJHf2q7JIiuRcxZZs7VIzn8O9STGWSIrJPg/whBtI9qUZzitGYSp05atHC6p4ev7S1upV+WxV y4jSX7nJ5A/xrDWFEtmuhcMRtH7rncffPTjivTns1aFnkG1nUBwW3D8ulQ32n2V/pv2W8WSMjASR F2n8ulenQzCKSjUV/M8+rhayblRqNeR5tHqU0YS4ZEliiG2OInj36fzqa110y20tzcXN19sjAFuq cqeO9dBaeGdPg8K6jdy2x+0xGXZJIzKcLnHy9uPzriLOVHJ8qXOVBK5I59q9ajGhiW1FbaGX17G4 VXlK9zpJ9c027gheWLy7lAg3A/6z+8WxyfTFTXd/pcN/LdyneY8CAoNqnruLDOegwK5dzFMSN4UK 44/iOO9PdIWQRhA+ScyK3I/DuMVccAr+7I0edKUVzw1066HSWsmlaham8mtIoUklYKEJLlhzz7Yp IdJ0u6b/AEeTymG7y41bJkAxkkmuXhiZHcqzALkLk4AbvTRJcx3AnTKGMBRjgf8A66Hhq8fgm/I1 jjsDVX7yC5nvpobNzpcceobUfKsgPLAsD36elMXRrm+Lrp8L3TwAGQjAC+g571Rl16QMrmBA4JCk KPlPXNW18RyS2sVpIwt0J/eTInJOeCfWm6+KjFeRusFl1a6hJXf9aDTo9+giMsWGmBMcZYZbHXFU xC0ExWRSCenHJHtXSWmoWa3KrLPJJa2y/IGbJLnB/HipdekguSJbs4kjAMSL9xAenTue9VDMnzpT iY1OH5W/dS1Oai0hrhHmWMP8u4guM4X2zT72NJIk2tlgAMjsK247idI4c2W2RQQhTKyE4OQfUZ61 A2lfargW4nCXUqiSPdjaV6lcAZyOlb/XaDeuh59TJMbG0lrYqTSo7s33iTjDN0B7A+tUJZ1jVipA 4yxBznpzUbnftEQww59OaruxEg3kBZeMe1fZznTg+W5zcyva5ahn+QO2AyYO/oSc8fWtOyu7m1gU wrlX7dsDvg/WsmyQ3c5jRgMdMj8hW/alrYmCONDITyz26njsAWPSvicZWlUqSvtc5533Zft9fECD zbVEx/ERuNTS6npV4geS4WEk5OE5H4Vmros+oXWAyJnkkbfyAFalp4XtrZi14jzj+4HAyK43GK3I SkzB1E6bMd8Bllc9QUwprGfTg+8x4XHJRuv4V3l7aaTaQkx2k8ORwyndj6VgXIynmht4HUOmD+da 0qlnYjmlTd0YFu6mPaTuKnDBhg4qSXdtG6EMo5we1Ld3MMN1uW3RHYDLActVi5/0pYvNlI7YB6Zr aclzI/Qsjwqhh5SjK7lZ6EB/eEMc9OBTXAUZVwG7g85qYrbxAKXaTA7nGaYqqx3J93tzWTPfcej3 FMUbxgOzb+MDIxn3pHhETbzGroTwyn7v+FJljJjaxA75p3muqFDja/60O4Wi9R4m+yuJbYsGzkNn kGtbQ9UX+2Y7y+u5VlAwhGME+h9qx43AjIjJUE885qOMlE+UKW55J6e/tWVSlGaaOTE4WnXS5tOu n9ansz7JrdTCkhcsFMjDIU/4UJYW+S1zK8jnoCSF+tc7oXiDUDbWVpdrNFCy48x0wJCBkAE+uK35 Y3vLuJ4vNkRVO5QMjPY/Xk18xUpyhKzPnuaLehNK1vaRqGZhnhSGyf1qvE100izLJvhztYr94D3p l5DaTypb3EkyyKQVPYYNXI75SGiIMgTgttwDUcrSGVJdT3cxRPJbsDE4ddxyPUemM1i2PhvQJxMr aGzLI7EuFYFQcfdPpXS2VnDbIzRTMm4thWOcDrULalJcWiNZOFbdk+YcYAPNaQqTimqehnKmqjTa 0PPPEPgHV7O9aTSY99uz/uVDbnC46H9a5S5h1LTpzHLG8cinDjGCK9uzqF1DlpRbKRww5ZeeKzdb 0y21dkjdrcSKcvLtwxHoP/r16mFzOpG0amq7nn18Bo5U/uPMMRpYqVk80gF5TnBHTAquJ4pI/NEs mzJ2QjknPrXYeJfCuj2tgJ7R5FV2wVL8H/JriptIdEP2eQhew7179LGQrJSitPM8WdNUpuFR2ZYS NblxF8sDZ/jGc8fpTWiikSMMVHzbdxOVX34qnFcXmnlXKDefly654qexvZZM2kNp5srnerKm5z/9 YVupJ6MHTktYse2UliCScg7uBxn1q5NeXBSYkvJHI5ZcjAJz3/DtUEaPb3yQyWUksoXaQ4xh+/4D NPeNkuDG2F2n7qniolh4y1aOqjmWJw2kZGhe61dXNpbRF95jUpux0B96lvNQ8+2tTaxot08fJTg4 +v4VQW3WMGOWNx5mGRjkdP5iliiBKBSWYfKT2INcVXCxjZRR6uH4jqRl+9Wnl+ZnyMX6KMg8Ad/p TZZF8xFRR5h4yR0qF5JAA/TjaD0/Kn26JIxa43AOPlbpj3+lfSyx0FN3XvJux4aVtS9as9pdHy2J wCOQCGq9NdzXMHlzlUOeNh5/OoLeNIlx9/oTkk4q7D5WQPIJ9s8V4Uqjc7rocMqjbsirDamB94eQ Hp96rn2i4C4Fw5xwuTk/pU4gWQlV2FupU9qc9kGO4ODnjamBz9azlV9pK8tWVGUyBJpEi8tppSvc Fs1AY94P+sYdqsJBGjYeRQuap30yJeLGjnyuNhx37ipbs7o7MuwX1/EeylPlKszRIxZAWZcgZHFV W824i/d7Rn1OOauXlhcGI3aBEVOWQNlm6cgUWdldOTI8a7CPus2MelU5K1z9Iw+DhQ/2emrL+tSv Gki8MFwODnvSHzDyiADgZBq9c2l3IY91uVjV+WPBI7gHvT5Y7dQluIsZ6Fckr71HOlsd0aLldJ6I zZI3QbhJnB5HSop5vMiG1WLnkVoX0CRwfK7Fl5II+8PbFMtZVEOH3JjgDpT5tLoznRbk6d7XIygg hJLYOOeajtSr5kUBsdjVi7Fs9mBAkjPnnceoPGMf1qpbeZJdfZ9vlsOCMc4p6bmUqiVdUl0R2uhz HxQi6RcmSKO1QSRtEwzxxyT0rsraGaxaO0trxliU7n3nczD615hp8txo9z9pSUjaBuABAKn39a63 QNZN7cz3MkvyQRBRF1Jy2d34AfrXiYnDPmuvh/U8LGqFHFOKVpPodLI7vcy2qIrMUyucZ/zmoNZm S2sXicssgQlAo4B4546VQtrm1t7S61Iu8kkJbbIMn5GbpV631axurWO6MYmVlB3EZOemK8+cLO6V 0jHq4obDFas5f7TMcqAQDjj2NS2EGlXQYxM+zkY3deef5VJNA+rWpjgdbcxPhGC8Y78Vn2OiahY3 Mkr3kU25flRAeD71GjTvKzDm6M0L2dLBCtuR8wBVD25rB1i/S2v7MRkHzv8AWAdsnGR/ntVjxBoN /qEdrcW4xcLhX+fGAfbvWfN4TumngW61JGOQgYLjFb0FTjq2cderU+GEW33Nu+8OW2oWcf713VGD YZsAjPP6VleIPCmmadaR3VusiR5w+X3cnp/hW1eRy2FosQMksOMF+hBp97bWt3axxXO6SLdloycc iopV6kGnzaCr4OnWi9PeZ55cxpNAkUMULKhPLMMn8KzRavA0jW7tDKy7S0bY49BXb+JtI00Wiy2t sYmUgFYRyw+lc6NEZgZR9shj6Aute5QxbtzK6Pna2HnRnytnMGDUUnjkkneTyzkMTn86qR30q3B+ 0qXJJ+9kc12TeHLmUK9vcCQN/fyKiHhq5aXy54vJOP8AWMuQfoeldscWt2xKpbScTBTVYltkjnla ZMkhAvMX0P8ATpV8TmOKLyo0aN/mWbZhiPSqJ8Nv/aLRQEyKrkFj0471Y1rW9Qkt7a2nlkKW67Iy BtUfiOpraLUk5JjcIT0gZ88LTyMrHy2iOwZP+PerunxbGDkEvjHy9/es+K3lnuVeUF2U53Dqa3oN NuZE8yLB2jPBwairVs/e3ZNaVlypluCQlwGtUJbjeykfnUty9tGgBYfRW4+lRTQapBCrSEqvTG4E j8KqxOfM+ZS7fXBrCNlsc6ly7ImEhCDy0dR164BoaYg5KEEjop/WgiZ1H7tR7E1Pb3hhG37OhYnI JGSPpWmyukPV9GU2DKC7bgo9e9QC8IcgRou45GVyRVnWbh7iHhVUId5CisSKUzy4HKp8xpQTktT7 Lh2lhadH2z1nfr0NFrgytjcFU8EDj600XcmVCrkL0GKjaNQChX5iOo/nUUE5kbyuAV607JWdj7Z1 Hz6vVmk15JcRLz8ozwe+e/vVdrwWjHzG8yMt8pHA+mKNkLLgyNnGQcc/hUEcQG8Mw354JGRR7rTZ VSVVWUdyzFK86kkFee/FONv5jCNSrKPmznAOKgZikTSRliFXLAjP6023meSIMo5Pr2zUcrZXtYXU JPUu3M6w42KuzoWHXPpUiXCwN9q4aQAYbAOB3/Ss+Rp4wzAbk781lvdyTu6RkkA4wfX2qlBtXOfF Y6jh/wCL12OgudXe4R4SF8mTllatDwfp/wBu1GVor1rWSFAVITcGBOCDXOeftUhhwB3FdH4Cuobb xEUnbCSRMF9MjkfpU4iny0JNbnz2culP2UmtbndT3UOn2a28OHjA2gZH4n86ytG15Rp6wCNI0hQD I6E966TFldxsrW8UiHjaydj2rjbLS9K/tXVZrlHSyjmCQhWKKD3+tfO0lGUG5L+tjzqjlCpFRV76 HUafd3UpeaS3eOJgoXK4GcdvUe/vU921y6KLNULBgTuOBjPPNTC/hS2YXLbERcnI4C1nvdCOY+Wu +KQqyLnt61zRTld8p0Wd1oaUMjpKUZMEjJ3VyutTSyeKbW1uDss5MShlONxAz1+tbszXct7GYEDQ hTuYtj5ieB/Oq2reHpb42V3Jdxo9oxZwq53A9QPyraPLCq3NrVHHVUpQXJ3RoSvCAsglZNp6549a wLKaXVtQZxFIUhDHCH7wJI/pXRTWVpcWaorlCy/Kw7Gm2GnwadarDDgsF+Zz1b3/APrVlCtCEXa5 VSNST9x2MOJb8SNK9sZcOyhTxgA9frWjOEubRnk64+bnOOxFNvbxIFeTfsZMcr161WY3V3cfZ4o1 8qcFwxOAACMk/ia61JzSWxzOjGDcqrvcWfTorIj7KmXIyPlzWfcWt28ZYOoJxnzEBH5VJd6fqU14 We9jbYRhQSMe9SQae0N0RcGV3PJDHcPwr0Gkzx5QvsjEuze3kX2dfKuNoIEaxcZ9aqt4bZdORL5Y Y5ASd0rM3HsM4Brsrk2FlbCMylWPZE5qCLTLXUsOxMqdQsvzdKqLa2MnTPPVgEYEZQoo6DIOacss y4RGYAnuanMaShmaUoigH1J9qlVEaMyRqQqEYbGcGuu7SvLc5ZU3Eb9gvLgIIo5mHXJXIH+NWIdL lLYZXBwACVwaLfWr2KMIqb15xgEDNPTW70yHzD8zDoFC7RWfNO1kVGKa0vcW60n7Lpk9zuwY0zg5 61zX2qQA4cknrjua3ri4+2yLBLeeY8o2hUbcBn1I6VitMkTiLcQF+X5lwce+K2pSstdT7vh3DThS nGrDl66oR78iEEkgBew+8feobaFzIrrIq+YOR07fzqwtwCPLVFeM9UYcE1OkEjhEUxqZDtAzj6c1 TdtD6KOX0G+blVl5FUxspKqNwxyx71UmtGjZpY5FLY5J4zUJu5RM5YH5Tgj0NSwTNdTBQTgZOccc CnZ9TlxGIw04N31j2LEM4mA5Bara2UW0vMzMSMDZxj3x3rIdvskzsqsoPIVuwrRV5miVvJchxxgZ odkb5fjKeLpc0lqugXFhMsJltZRMiLucH5SOcHjuBmqMc5hIR+Qowxx0q5bSTTOwTC7M53Ej8KZc IsIZpEjYscnacj8anm0sYYjD1p4qNelK0UupKjJJEG3HBPQ9KzntVtp/Ot8kbiWT047U9mmitxKY ykTn5W7Yogudjh2XI7GtYvS9ycRUoYqKimuZPfzI2u0ZdpGR6dzVvTpja3kM+35omBINPbZJFloV 2scgYqsXeKaRWQqMhgWPVfrRTcXeL6nhcQUcRFQq3ul+Z6FoPicT38Nop4zgFvXHArqYr2HUInWS FZLcNlWIyGx3x7EV5Zotjqxkj1CysZpVjk+VlQkE10+m+J5IdYi066tGtcuVZW42N6Yrwq2Hgptx V7HHhsaqkP3ukuh0MsNxqSS+WilMlG8zIDDuKrQ6Rs1QPfTPHDHGkcaxPhX5Oc9+DW4t6Niu/Cng e1cvrmtpFrlpbSMFiYMW44PIA/ka8+j7WbcFojsm4q3O9L/idDeGG2s5JLdcYBYAHG4jtSwzBIo2 37/NAbPYe1c5qt/E0SOk6rgEcnjmtmHTnhsthusyD2+U8dqTpRgvee5bcbaPUgn1KKG+SMXCoNp+ Tsc9xVzz5RsfBEYTO7bWPe+EG1J47sXpjlRPlTZxnOeT1rfZ3VGicYAUDjpVWhypR1fUwVWbk1JW S2MPTLePUbye9upFVN+RADnI6ZPtx0rSvoLMzQSRRorA4+U8be4x+ArjLK/MV+5aTDKzxyr0BweD XdWwgmtgRFu42lj1P41VaDpzTvoK9OtTTWtxbK7sbhXMCRlEJUnbkAjrXO+JWe21cf2fJ5YdAXdT zn1xWpo9vb29tLEGO4ysW7c56iql3pk92xSJyHz3IrbDxjGpeN/mYY7kjT91Gda6wuxIZPOlboW2 8f8A1q1bfXLBt0UYCFRlg3A/+vWWml6jbso4IBxkMRj/ABrSuLKdlDi2hlAA6ctx7Yr0YpS+E8j2 cn0My0soYVBltllIOC20D8s1ILq3dXiXy4STheSAPx7msO71yaUbcFgDk7RjP046VSa5Yy7pLYfL 91Txj6+tXyybOKVflOui05WbebgP2JwNvSs3WG+x2V0ESFRLHtBjTk8847is7+3rpV2woqNjjBNU Z2u7mRnklZmII64HSrhTs7s3oYmnGrB+aKCKqkFyy46HpUTwKXEwdnfByCMhv8KqSXZAKlsY61Ja XTHKk/LuwD711tNbH6Piqym6cYStqiwNwG6PJJ7Ypr37BMSEj5snBxg1OEXaexHXB71Uls42mMzO zfNkIRwaSa6o9Ct7WMf3Yr+U4hm3AFn+bAwO3P61KJold/LBUOd3WmZh2klFAI545/Cs2V5EbC/M OxpRhf0PmsLh1l1WVau05SNdpUk8tyiEo2QcZJ9jU73/AJcLEjHPAPT0/wAiqEMyPGvIyAAB07U2 S4KyoxUPsbdtI4P1o5Hue7PEww9KdePVXJG1A+YVX5QxyKeJRgg8k/rWdO32m4LNhWkfdkdsmtNA iABADg5571pFRSu0cOVY+pjab5uhUlleTcGYlemD0AFXGuV4xznuRmoJ2VJd235j03CmQW4kVXZn KknIHGKl2tqYZfh5YXE1IaNy1X3/APBLWV2AKOgqG6klEBiUBlYAH5eR9DTnQrzF8wAAwetRRXDP IVY5UHBBqoRUnc3zuf8AsUlbU9V8E38UnhuxiDBhFGVYj1BNVvFul6VdQyagyt9rWH5SjY6dyP0r nvh62zWpreWRooTGXSLsxz2runj0zWBPaz2fAAQv93eMZ4Ir5uvT9him1fvp2PnqMViMNtsvxODs PG0wtfJu4y5XGGXuapzQ6t4huJb22spZY4hg7RnHsPU+wqxeeDtTGp3EGnWUk0CuNsrYUEduT1rp fCsl5o2mSWOo25tyk52bv4s4Oc9DzXdUqUqcZTo2b7ep5kI18RJUqt0v8jhrvTdT0+S2N9azRLJt Kgjrz0+vt1r1mztnubSOWbfE4bgNjp2qKa/hUMZymFYEFgCUJ4yPzp8l01rDOwO8KpYAnrXn4mpU qpK1mj1sLhfZX1vcku5EsFkleT91t5JPSsfxDrMmn6IbhWVpiyhQeOtQ+KtUkttEhuY1UmRxuR/d TXD6hrVzqUkazYCAEhB6kda6cPhG2pNX0ObF4uFODh9o7HR/CdpcWiXlxNJNLcoGcZ2BN3Jx71sG ZdNtfKDySiJCoyvzNWH4V1Ca9iC7iW8tI0QdgBjJqTxUNZt5hdRW6m0jjAaUPnv3Fc84zlV9nORp FUKFNTivuHXetPb6gsnlkRsqK3HRjyBx35xSNc3dzdeaFKLu6ElWrX0PS4bS0aaWQTTzESSO4GB6 AewpniSzvJrTz7BVaeNsgj72O496I4iCn7NLQyrU6lSnzMfLdoIiC2WQbiB3FV7S21Ka2hntcrFJ lv3jkED6ViRTasRNut1ikiVV3uerMMjiuu0+58zT7ZtxJ8sBs8ZOOaJc9Be5u2O9Ku7X2R5QrM5G 7KqOvPSnE/MNhPPqelTAIYSRuXI5AqvJI0eApGSuTvFe+qdttTwcBl88dX9lBpaXJSkjAMg7dcVH JO0DBMA7hzuFRf2hJG4bIO05x2pJLwTSLuRShOcen41Si+ZXWh9Zg+GlQxMZ1JqUUtV5lG4jgkPl si4J4IHKk0sMCxL5KAuUJJOP1q2sQZcHACke3NNniESmVSu4j5lBOetauaV9D1sfldWvVpyhK0Vv YjCOHUBg2SOOlSuQrHB/4CegqBbgYBI3NSSRSBAwkwWGQCO31qYpJXl1Pac7K0dRHjhMpzkLjGM8 Z9acJYpFA2KVHQEdKlbZwr4baMdKqXzbI4/KjXcWxhRyaWr0MasY04uckrCXkEskgeFFxjBGQKge CWBWeRgd3QA571b88odrRlJMY5FCXEdwxjkAcDBwfUUOTeh5+MwkMRScYSs5fcU2hkMkfBXnqR2r TjjUr8rfd6k1IJdmHJ5ByM4PNN3yMC2Nik84P50KV0lbY3y7LVgVKPNe5SvQTLFtJ25OR15qK2nM d0FfgYOOas37xtJHIgCfwEAYzx1pLVI/KVXQZI3ZI5H0rXmTjd6nlpVnm0lF6JL7iYkDbkfKBke9 QStAYzNEcSqdzocYI7EVYkEbLhskZ7HFY+I5JXJbbIhwDu/pSguVe8jpzrEulTXK+p1fhaWS81mB I9qmGNmTaDlxjpXpej2W21XfujIJOw8Hr3rjfAusWdvvtRBHHMAMlV+8MDnP1612lvJcTkXAjIVs /TFfO5hOftWlojw8I37G99JO5buZPsqLsOBkcZrivF+quipDFIctJuwRlcBeR+ZFX/E2qXFpoMkp I85ZVAB9M1y1hYanruo2kt3BN9mkcAy+WQgHU808Fh4JKpPZGGMxDgnSh8TPQ9DjtTptszqrzSRB ncjOSRWT4v1MaTDFLF/rpDsCHo3qfwrooreztLaKO3iCxrhEHoK4DxraTLdxQIZ7t5JtyBUJ8tcc jj3xXLhVGpXs3p5nTXlKnRcovVbF3w9ra6rPcPeQxsIFAjjIyOTyefp+tSeKLK0vUX7BaxtfK6CM RqAxz1GfpXJaJcSWGoEhWcyfuygXkkngV6HZ6dci6juJUjBBwQG5XA7/AJ124mKw1VTi/RHLhXDF 0ZKpuZfhjwzqWi3QvJ3iKvEVeNG5T2PrXQ6kwl0q6SRSY2hYcD2q7FGFgLFuGOTgdTTEuEjYRKAo A4ArzJV3UqKo9WdEMMqdNwjscrpmrRy6ZHE0hOIgrDv0xW0b5lthLndhM4XvUdv4f0uK+lumiDNI +5Eydq568d+abf6RLKjjTZfLeNh8jn5XHXAPauh+y9ryhCdRUryWqH6XpolgN5dyl57lt2xeFUAY AwevArUieILu2qC3oK55NUPlRyDJaNCPK6HdjBzS2+qq9rF5hCsOCoPSoqwnOTTehpClCMFJLVnF KInBzI3A/hHIrP1KGQFJoo3APytuGDmtCJFTEhlOCM/KM4qjfagbh8BQETgKefxr6ZPlloebw9g6 zxHtI6Jb/MyGaZ3KCN2fGAAKm+x38MhEluyBcA5I9M/jVlSoy2SMjoDTp7ie4kVprjdtUICecADA H5VV5KzPuJ0J86alp1ED7gM8DoaV7okGPOUPGD+lVpZ2K+SvJJG0jmgQRpKCZHIHoveqhKKvzG1a rNxcaerRBZrKx88uFA6c81eiKvn7zYGeBVaFUs4gpYOH5ORT2uAcFeAO1S7vUzwjcKS9ppLqPkhl ZcgBW/ung08b4oQ8pXOcDFVo7rfIQTVllWUbXORjgA96bs276G8WpK8dSrdypNbsAqiQDCt6VWS2 MbsULOykrnHerMljluJdgPADev1qKwuWUPEx5JJB+hpxaW587j41p4ynCT5U+vmXYbWTAaVwWUjg dPzq23zSfMUAPIJ+7zUEUmMlWwfeg46b+vOAMUrKNrs+oglGNomRfuy3gj7IavWkeYw83IIAXnoK i1G2a4iR1KK6nLMfSnxKI4VO8vwAcDGDTd1E+fw1OcMxqOeqt/wxO6gwHao3r0w3JrDso/NeYzKw bOR+NbTAsoxhDnuayopGM00uCqhsYHQj6VpFxcdTk4gvyxsX7Kea1vEkgYibhR717jaZhtVBKlY4 huT/AGsZPNeEJ+82yRnGOc16z/pV9oq/YWYyPGjIR/FjBwTXk5jh+dJt2PGyxptxbMrxmkdprljd TzPLbXMoM0LcqACP8f0rtftkM1kTCR5Y+6B6Cubn8M3fiS0gXV3ktDEWb93tcnt16dKvnSG0jSC0 Ms1zLEmCpAy6j2HevJqTg1CN7tfcdkaXs6tRvZ9SWe6ZbdVQbtxwTnp71rWNyotEPmYJ689a8muf F105k+zJsjDYG/rXcaRb3lzpsE7FIxJGGCs3Iz60sTQcY80tLmlKvSqvli9inqel21n4utLi2d42 nSUy/NnJGDkehOcVvWuoKd0UmELHMYY8sMZP5Zrida1a6t/EcU1zbSww2+YyXU4JI5IP5VsW+nas dSj1FbaRreVNw3MOOOMDt/8AXretRTpwc5dCMHKnepBdGdSZmBPoFya4+PXoZrwbY1jEW5sknOSe n6frXRPeLHKUkBjfHKt1rhvEk9raTW/2QobkTtISBnA6c/57VVCjTk0obmlTERo0Jykteh18V8sz BkbOBnFT6Xd3l2rGeymt2+8odSM84/z9a5TwLLJPrMgklLRxxGTB5ySf/r5r0ETKUZuc49azxU3h 61nG7Rlhqqr0bpbnBQBJfFd9bTHcAxKJnHGcnFdBp2l6Xty1srPHwWkOeT7dK5vxLK2neKI59jTg w+YsYHIY9fwrX0u2v5ITIImhSdQ6pIQCM89Pxp4lOUVNOyZzYRxvKnLeLPPGYlNnnEEDntms57nd ISwAwOQPSlMrNLsBCsT1PaprDT4Wtp5JZcS7WXaw4J9q+ndNX909/H5pTw2y1EgPmgOT8mcfWrb2 1u5BYOM9dpxmnR2yJB/o8agYBK5zk9fwpfmQbnU9Mlc81zTk27Hv4WMZ0Yzmt1czZ4haagTFIXix lCev/wCurVvOZm27gveiZFmCCMbSDyD0+tLbxR2sRUEuzEZyOn0pyd4nn4P28cVUhJe7e6fSws9k koAebC542p3rLuopILowRsSpxgtxkGtkzbMiQsF9KznZ7u6VQQXUEAsegFODfUWbxcKTlR+JsdZ2 yQjz5lBBAwDz9TV2NtwZ1VEA9Rjd9KqwRSW+9JgXTPy45Bp80p+Vs4wehpPV3NsBenho8+j633uR 6hIIwCCSG6e1UFOJFI4ODVi4YSR54ypzUltFbzwqJEGefmBOcV0Nap9zwMwVTF4tUaTs46jbG486 N9w5zgGrKy5OSelSbUUBAAE9BWdcTiOaRFBAB61LjZps99TlQprnd/Mlu5cljn7wqBLtom254qrd TEbdxwDg/hmrg02WZBLlcMPlwcmt6rTVz554upLFc9JNpLWw5rsElh1IxTn04+SkayZLHdIf6Cm2 2lXAljeR1ULye/8AKrTOYnKHqtYxVotp6npewWMtLERaS26FSG3ktt8fBQHhx3zXtfh66Q6dbxLg eVCqbAODwP8A69eMBzJPsB6EV654BMTaRFcO5MgLRgZ4Cg/z5ryM1XNQUn0PDdOjQx06VPVNHSNI rRMB8uM44wKxrXU1nUxZ3eUQDIDkP6/rWu7CezaGQHEu5RjjHJGa8xudfg0m5urW3DFo5SgXsCOP 515OGpe0lzJG1SdOFN87sWPDXgk67e3F1O4j09Lh1wp+aTB6D0HvXph02BLdYYP3SqoVR1Ax0rlP hpe7vDZic/PHPIGPrn5s12Mc+W+Y8YrHH1asq7i+hyYWkoQU4dTgPFWZ/EujaXdj9y07F+fvYA/n XZTTQQRomQYyGyT6AZrznx7f/wDFe2uJAiWgjc8f3sZP5CptR1DUL28dIp1W3KbYsdweuf1rrnhp TpUr6Kx1YKMKtaabtY1vFNpHfaVJeee8F3bwkgo2FxnOD+HevM4mZwXJJKrySfU11/iG/S00AWEU pdpFEeWPO0dTXKw2nyK5J2sN2CMA/wCNexl1Bqna/U8TNZw9rZPQ3/BGorZ6q1u5GLhMKT1yORXb 3Vy0doWU7jnpnrXFeCNKtL7UbiS8XeYANg3EYYk88fSuqFs8+p3Vos5jhgRGyRuJLZOPpxXn4+UJ VnH7zvy2ThRTlt0I49lz4v8AtPVobRcH+6Sx/pVz+0p/7Tu4niCJGqGNv7+eprmbW5k0zW9Rgurh WlYqVk6AqBwPbGa6/TEivYluJNj8YAIrDEQjFe92VjfDTTUmlu2eVzQkD7TGAkifKw6Eiq8JLXDy E884HuevHepE+63+7/Wq0JO7r/F/jX0T92KsduLoweeQTV09bFjdcLI0jBfLB4IGAaiM+9t2AM9h TLgnf1PSmw/d/wCBVEVc+qcnB8i2LBIxzyarTTGI8d6kY9ap3p+VPrXdUhGMU0ctWrJJsSW7yhBN XLdkESMY0DleTjk/jWK3+tH1rTj7fQfyrmmrq5wUMVKWJVOSvoXDMoU8lc9gao30srKgX5stwaax JPU0EnEQzxuojBONzfHYiaptLy/MmWyjjQbnaRsfN2FP8nYo8tdp9M9algqUnCHH96mpS0kdFPB0 Ye9Favr1IRv2kZXdjjvzTZD+6aOUbieDj+lWcASKf9miXi2Ujg+Z1/AUruV5M3nSTjymLqcMUap8 rBZSBk9QMf41p2ku21jTPIH51R1nmG3z/fNSWxPkrz3rdO8D57BwWFzCdOG1i+JQuCpwapagZpsy REHy15GeT9KmfqtV2+6frUczaZ7GMk/Zv5sktIEOm/a8NvDFc/Xt/n0rvfAt6U0OQ8ZjlfAH0zXn EbsJnQMQpQ5GeDyK7HwKx+z3Yyceapx+FY41RlRtY+Bwc5PFc0ne522ha2NTZpmVl2sAc9Gx39q8 28RWwj8Rah842JcOc+uTkfzruNE4trjHH+kP0+ted68zHU5iSTm6bPNcODUYtxSOvOkudJaa/odP 4C1eOylms5HK+eQ8ZJ4JHBr0JdRTbncMfXpWJ4Ztrdvh7EzQRk/Zi2Sgznnmqvjz9xoEJh/d7iAd nGRjpXlYi1TEaK13Y2wzcMPrrZHBeKNRW98T3VwrCQSyBEb/AGVGP51Lp1nq8kMtzZrO9vABv2DI XPp6/hWKADd24IGN1fQMEaQQlYUWNfLBwgwM4r08XiPq9KMVG55dCEq9Ry5rX7HHeFPCENxaxa3q 6PNJI4MUEnRVGRlgeufT6V0+teHNP1/T4bfYYfs3MJhwu0dx9DWhcn/R0/z2qO3J2Nz2r56WKqzq e1TtrpboetHC01Ss9f1ONj0CDQLqS4sjMyOql/MII6noR/npVXRdQubjVr0OwbzuyjoRwAP1rodR P/Enk/64isP4fAHUrwkAnyifx312wquUJVJ6tGkYxg1CK0J9b+Hs+ovJeW2ooLiVtxjkXC49Awq1 o+n32g2T2t6wfZIfLmU8SLj/AD1rr17/AI1h+KSf7Lz3E6Y9ua5vrdWulTqaoijh4Qqc0ep//9k= --b1_df5ee20819b82df6cc8fa2a821bedc7a--