Date: Thu, 9 Dec 2021 01:49:28 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Mga Islamikong Kataga (1 bahagi ng 2) Message-ID: <2d037679bf39cbb27d5856990c74da7a@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 54.144.55.253 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_2d037679bf39cbb27d5856990c74da7a" --b1_2d037679bf39cbb27d5856990c74da7a Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_2d037679bf39cbb27d5856990c74da7a" --b2_2d037679bf39cbb27d5856990c74da7a Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 8 :: Lesson 9 Mga Islamikong Kataga (1 bahagi ng 2) Deskripsyon: Isang talaan ng ilan sa pinaka-karaniwang Islamikong mga kataga at parirala, ang mga kahulugan nito at kabuluhan nito. Ni Aisha Stacey (© 2014 IslamReligion.com) Nai-publish sa 10 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 39 - Nag-email: 0 - Nakakita: 7710 (daily average: 6) Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Pangkalahatang Moralidad at Pagsasagawa Layunin: · Upang maunawaan at sa gayon ay maging kumportable sa paggamit ng hindi pamilyar na salita. Mga Terminolohiyang Arabik · Du’a - pagsusumamo, pagdarasal, paghiling kay Allah ng anuman. · Ummah - Tumutukoy sa buong komunidad ng Muslim, anuman ang kulay, lahi, wika o nasyonalidad. · Surah– kabanata ng Qur'an. Bagama't hindi Arabe ang katutubong wika ng karamihan ng mga Muslim sa mundo, ito ay ang wika ng Qur'an at sa gayon ng Islam. Samakatuwid kanais-nais para sa lahat ng mga Muslim na magkaroon ng isang gumaganang kaalaman sa mga karaniwang Islamikong kataga. Kapag natututong magdasal at kapag lumalawig ang iyong pakikipag-ugnayan sa ibang mga Muslim ay makakaharap mo ang karamihan sa mga katagang ito. Ang ilan sa mga ito ay maaaring tila kakaiba at hindi maunawaan subalit hindi rin magtatagal ay mapagtatanto mong ang mga ito ay nagagamit nang may kagaangan at kadalasan. Ito ay dahil sa ang karamihan sa mga karaniwang Islamikong kataga ay mismongdu'as. Ang wikang Arabe ay nagsisilbi upang papag-isahin ang Ummah ng Muslim; kung ang dalawang tao ay nagsasalita ng ganap na magkaibang mga wika kahit papaano ay magkakaisa sila sa pamamagitan ng kanilang paggamit ng Arabe sa paggunita at pagsamba kay Allah. 1. Assalam Alaikum. Ito ay ang Islamikong pagbati. Ang unang salitang, Assalam, ay nagmula sa parehong lingguwistikang ugat tulad ng mga salitang Muslim at Islam, sa - la - ma, na nangangahulugang pagpapasakop sa kalooban ni Allah at sumasaklaw din sa mga konsepto ng kapayapaan, seguridad at kaligtasan. Kapag ang isang Muslim ay nagsabi ng Assalam Alaikumsiya ay humihiling kay Allah na pagkalooban ang tumanggap ng pagbati ng pangangalaga at seguridad.Ang tugon ayWa Alaikum Assalam, na nangangahulugang, 'Nawa'y si Allah ay pagkalooban (din) kayo ng pangangalaga at seguridad'. Ang maiikling mga Arabeng salitang ito ay nagpapabatid sa mga Muslim na sila ay kabilang sa mga kaibigan, hindi mga dayuhan. Kapag kayo ay binati ng isang pagbati, bumati pabalik ng anumang higit na mainam kaysa dito o (kahit papaano) ibalik ang katumbas nito. Katiyakan, ang Diyos ay Laging isang Maingat na Tagapaghatol sa lahat ng mga bagay." (Qur'an 4:86) Ang higit na mainam na Islamikong pagbati ay kabilang ang,Assalam Alaikum Wa Rahmatullah, na nangangahulugang, 'Nawa'y si Allah ay pagkalooban kayo ng pangangalaga, seguridad at awa', at Assalam Alaikum Wa Rahmatullah Wa Barakatuh, na nangangahulugang, 'Nawa'y ang Diyos ay pagkalooban kayo ng pangangalaga, seguridad, awa at nawa'y pagpalain Niya kayo'. Ang pagbabalik ng pagbati nang may bagay na higit na mainam ay magiging, halimbawa, pagkatapos marinig ang mga salitang Assalam Alaikumikaw ay maaaring tumugon ng, Wa Alaikum Assalam Wa Rahmatullah. Si propeta Muhammad, nawa'y ang awa at mga pagpapala ng Diyos ay sumakanya, ay nagsabi," Hindi kayo makapapasok sa Paraiso hanggang sa kayo ay sumampalataya, at hindi kayo sasampalataya hanggang sa magmahalan kayo sa isa't isa. Sasabihin ko ba sa inyo ang tungkol sa bagay na, kung gagawin ninyo ito, ay magagawa ninyong mahalin ang isa't isa? Bumati sa bawat isa ng Salam".[1] 2. Bismillah.Ito ay ang panimulang salita ng lahat maliban sa isang surah sa Qur'an at ito ay nangangahulugang 'Magsisimula ako sa ngalan ni Allah'. Ito ay isang salitang madalas ninyong maririnig bago ang isang Muslim magsimula ng anumang gawain o pagkilos. Kapag ang isang Muslim ay nagsabi ngBismillahsiya ay tumatawag sa mga pagpapala ni Allah sa anumang kanyang gagawin, mula sa malaking nakakapagpabagong buhay na mga sandali hanggang sa makamundong araw-araw na gawain tulad ng paghuhugas ng mga kamay o pagkain. Sa pamamagitan ng pagbigkas ng salitang Bismillah dinadala natin ang Allah sa harapan ng ating mga kaisipan at sa paggawa nito ay malamang na mapipigilan ang anumang kasalanan na maaaring sana maganap kung hindi man galing sa ating mga ikinikilos. Ang isang Muslim ay hinihikayat na magsabi ng Bismillah bago magsimula/gumawa ng anumang bagay, sapagkat ito ay magpapala sa pangungunang yaon. 3. InshaAllah.Ito ay nangangahulugang loloobin ni Allah, o kung loloobin ni Allah (Diyos) na mangyari. Ito ay isang paalala at pagkilala na walang pangyayari maliban sa pamamagitan ng kalooban ni Allah. At huwag kailanman magsabi ng anumang, "Gagawin ko ang ganito at ganoong bagay bukas." Maliban (ng may pagsasabing), "Kung loloobin ni Allah". At alalahanin ang iyong Panginoon kapag nakalimot ka at magsabing, "Maaaring ang aking Panginoon ay ginagabayan ako sa isang higit na malapit na landas ng katotohanan kaysa dito." (Qur'an 18:23 at 24) Ang salitang InshaAllah ay ginagamit upang bigyang diing ang isang tao ay walang kaalaman sa hinaharap o kapangyarihang apektuhan ang hinaharap. Sa gayon siyang nagsasabi ay kinikilalang kung may bagay na mangyayari ito ay sa pamamagitan ng kalooban ni Allah lamang. Kung ang isang tao ay nagnanais na gawin ang isang bagay sa isang ipinagpalibang pagkakataon siya ay magsasabi ngInshaAllah, ito ay para sa isang maikling yugto ng panahon o higit na mahabang yugto. Ipapaskil ko ang kasulatang yaon ngayon, InshaAllah, o ipapaskil ko ang kasulatang yaon bukas, InshaAllah, o ipapaskil ko ang kasulatang yaon sa susunod na taon, InshaAllah. Ang susi para sa tamang paggamit ng salitang ito ay ang layunin. Kung ang isang tao ay nagnanais na gumawa ng isang bagay angInshaAllah ay ang tamang salita. Kung ang isang tao ay wala talagang layuning gawin ang pagkilos magkagayon ang paggamit ang salitang InshaAllah ay mapanlinlang at mali. Halimbawa, kung ang isang tao ay inanyayahan sa tanghalian subalit nalalamang wala siyang layuning daluhan gayunman ay sumagot ng InshaAllah upang paglubagin ang siyang nag-alok ng paanyaya ay nakagawa siya ng pagkakamali. Gayunpaman kung ang tao ay sumagot ng, oo InshaAllah, na may layuning dumalo maliban kung siya ay sa hindi inaasahan ay nahadlangan, marahil sa pagpalya ng sasakyan o masamang panahon, kung gayon ang paggamit ay tama. Sa ganitong makabagong panahon maraming tao ang nahuhulog sa pagkakamali sa paggamit ng salitang InshaAllah nang hindi tama. Halimbawa, ang pagsasabi ng InshaAllah sa isang bata kapag ang magulang ay walang layuning tuparin ang kahilingan ay nagtuturo sa batang ang panlilinlang ay katanggap-tanggap. 4. Alhamdulillah. Ito ay nangangahulugang, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para kay Allah. Kapag ang isang tao ay ipinahayag ito siya ay nagpapasalamat kay Allah para sa Kanyang mga pabor at biyaya. Gayunpaman ito ay isang salitang sumasaklaw ng higit pa sa pasasalamat lamang. Kinikilala nitong anuman ang kalagayan kung saan tayo nagpapasalamat, ito ay dumating lamang dahil sa biyaya at pagpapalang mula kay Allah. Ito ay isang pahayag ng pagpapahalagang nangangahulugan upang purihin at sambahin at sa gayon ay maaaring ipahayag bilang kapwa isang pagtugon at bilang isang kusang-loob na gawaing paggunita. Ang Alhamdulillah ay isang salitang maririnig ninyo ng madalas, sa ilalim ng maraming iba't ibang mga pangyayari at sa maraming mga kalagayan. Kung tatanungin mo ang isang Muslim kung kumusta sila ay kadalasang tumutugon sa salitang Alhamdulillah, na nangangahulugang anuman ang kanilang nararamdaman sa partikular na oras na yaon ay pinasasalamatan nila si Allah at pinupuri Siya. Marahil ay maaari mong pasalamatan ang isang Muslim para sa kanilang pagkamapagbigay at muli silang tutugon ng salitang Alhamdulillah, na nangangahulugang sa pagkakataong ito ang pasasalamat at papuri ay para lamang kay Allah na nagbigay sa kanila ng paraan upang maging mapagbigay. Ito ay isang komprehensibong salita na kahit ang mga propeta ay ginamit upang ipakita ang pasasalamat kay Allah. Si Propeta Noe ay inutusang ipahayag ang kanyang pasasalamat, sinabi ni Allah: “... sabihin, 'Ang lahat ng mga papuri at pasasalamat ay ukol kay Allah na Siyang sumagip sa amin mula sa mga mapang-aping tao.'" (Qur'an23:28) Si propeta Abraham ay ginamit din ang salita sa pagsasabing: “Ang lahat ng mga papuri at pasasalamat ay ukol kay Allah na Siyang nagkaloob sa akin kay Ismael at Isaak sa aking katandaan..." (Qur'an14:39) Mga Talababa: [1] Saheeh Muslim Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/269/mga-islamikong-kataga-1-bahagi-ng-2/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_2d037679bf39cbb27d5856990c74da7a Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Mga Islamikong Kataga (1 bahagi ng 2)

Deskripsyon: Isang talaan ng ilan sa pinaka-karaniwang Islamikong mga kataga at parirala, ang mga kahulugan nito at kabuluhan nito.

Ni Aisha Stacey (© 2014 IslamReligion.com)

Nai-publish sa 10 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 39 - Nag-email: 0 - Nakakita: 7710 (daily average: 6)

Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Pangkalahatang Moralidad at Pagsasagawa


Layunin:

·       Upang maunawaan at sa gayon ay maging kumportable sa paggamit ng hindi pamilyar na salita.

Mga Terminolohiyang Arabik

·       Du’a - pagsusumamo, pagdarasal, paghiling kay Allah ng anuman.

·       Ummah - Tumutukoy sa buong komunidad ng Muslim, anuman ang kulay, lahi, wika o nasyonalidad.

·       Surah – kabanata ng Qur'an.

Bagama't hindi Arabe ang katutubong wika ng karamihan ng mga Muslim sa mundo, ito ay ang wika ng Qur'an at sa gayon ng Islam. Samakatuwid kanais-nais para sa lahat ng mga Muslim na magkaroon ng isang gumaganang kaalaman sa mga karaniwang Islamikong kataga. Kapag natututong magdasal at kapag lumalawig ang iyong pakikipag-ugnayan sa ibang mga Muslim ay makakaharap mo ang karamihan sa mga katagang ito. Ang ilan sa mga ito ay maaaring tila kakaiba at hindi maunawaan subalit hindi rin magtatagal ay mapagtatanto mong ang mga ito ay nagagamit nang may kagaangan at kadalasan. Ito ay dahil sa ang karamihan sa mga karaniwang Islamikong kataga ay  mismong  du'as. Ang wikang Arabe ay nagsisilbi upang papag-isahin ang Ummah ng Muslim; kung ang dalawang tao ay nagsasalita ng ganap na magkaibang mga wika kahit papaano ay magkakaisa sila  sa pamamagitan ng kanilang paggamit ng Arabe sa paggunita at pagsamba kay Allah.

1.     Assalam Alaikum.  Ito ay ang Islamikong pagbati. Ang unang salitang, Assalam, ay nagmula sa parehong lingguwistikang ugat tulad ng mga salitang Muslim at Islam, sa - la - ma, na nangangahulugang pagpapasakop sa kalooban ni Allah at sumasaklaw din sa mga konsepto ng kapayapaan, seguridad at kaligtasan. Kapag ang isang Muslim ay nagsabi ng Assalam Alaikum siya ay humihiling kay Allah na pagkalooban ang tumanggap ng pagbati ng pangangalaga at seguridad. Ang tugon ay Wa Alaikum Assalam, na nangangahulugang, 'Nawa'y si Allah ay pagkalooban (din) kayo ng pangangalaga at seguridad'. Ang maiikling mga Arabeng salitang ito ay nagpapabatid sa mga Muslim na sila ay kabilang sa mga kaibigan, hindi mga dayuhan.

Kapag kayo ay binati ng isang pagbati, bumati pabalik ng anumang higit na mainam kaysa dito o (kahit papaano) ibalik ang katumbas nito. Katiyakan, ang Diyos ay Laging isang Maingat na Tagapaghatol sa lahat ng mga bagay." (Qur'an 4:86)

      Ang higit na mainam na Islamikong pagbati ay kabilang ang, Assalam Alaikum Wa Rahmatullah, na nangangahulugang, 'Nawa'y si Allah ay pagkalooban kayo ng pangangalaga, seguridad at awa', at Assalam Alaikum Wa Rahmatullah Wa Barakatuh, na nangangahulugang, 'Nawa'y ang Diyos ay pagkalooban kayo ng pangangalaga, seguridad, awa at nawa'y pagpalain Niya kayo'. Ang pagbabalik ng pagbati nang may bagay na higit na mainam ay magiging, halimbawa, pagkatapos marinig ang mga salitang Assalam Alaikum ikaw ay maaaring tumugon ng, Wa Alaikum Assalam Wa Rahmatullah.

      Si propeta Muhammad, nawa'y ang awa at mga pagpapala ng Diyos ay sumakanya, ay nagsabi, " Hindi kayo makapapasok sa Paraiso hanggang sa kayo ay sumampalataya, at hindi kayo sasampalataya hanggang sa magmahalan kayo sa isa't isa. Sasabihin ko ba sa inyo ang tungkol sa bagay na, kung gagawin ninyo ito, ay magagawa ninyong mahalin ang isa't isa? Bumati sa bawat isa ng Salam".[1]

2.     Bismillah.  Ito ay ang panimulang salita ng lahat maliban sa isang surah sa Qur'an at ito ay nangangahulugang 'Magsisimula ako sa ngalan ni Allah'. Ito ay isang salitang madalas ninyong maririnig bago ang isang Muslim magsimula ng anumang gawain o pagkilos. Kapag ang isang Muslim ay nagsabi ng Bismillah siya ay tumatawag sa mga pagpapala ni Allah sa anumang kanyang gagawin, mula sa malaking nakakapagpabagong buhay na mga sandali hanggang sa makamundong araw-araw na gawain tulad ng paghuhugas ng mga kamay o pagkain. Sa pamamagitan ng pagbigkas ng salitang Bismillah dinadala natin ang  Allah sa harapan ng ating mga kaisipan at sa paggawa nito ay malamang na mapipigilan ang anumang kasalanan na maaaring sana maganap  kung hindi man galing  sa ating mga ikinikilos.

Ang isang Muslim ay hinihikayat na magsabi ng Bismillah bago magsimula/gumawa ng anumang bagay, sapagkat  ito ay magpapala sa pangungunang yaon.

3.     InshaAllah.  Ito ay nangangahulugang loloobin ni Allah, o kung loloobin ni Allah (Diyos) na mangyari. Ito ay isang paalala at pagkilala na walang pangyayari maliban sa pamamagitan ng kalooban ni Allah.

At huwag kailanman magsabi ng anumang, "Gagawin ko ang ganito at ganoong bagay bukas." Maliban (ng may pagsasabing), "Kung loloobin ni Allah". At alalahanin ang iyong Panginoon kapag nakalimot ka at magsabing, "Maaaring ang aking Panginoon ay ginagabayan ako sa isang higit na malapit na landas ng katotohanan kaysa dito." (Qur'an 18:23 at 24)        

Ang salitang InshaAllah ay ginagamit upang bigyang diing ang isang tao ay walang kaalaman sa hinaharap o kapangyarihang apektuhan ang hinaharap. Sa gayon siyang nagsasabi ay kinikilalang kung may bagay na mangyayari ito ay sa pamamagitan ng kalooban ni Allah lamang. Kung ang isang tao ay nagnanais na gawin ang isang bagay sa isang ipinagpalibang pagkakataon siya ay magsasabi ng InshaAllah, ito ay para sa isang maikling yugto ng panahon o higit na mahabang yugto. Ipapaskil ko ang kasulatang yaon ngayon, InshaAllah, o ipapaskil ko ang kasulatang yaon bukas, InshaAllah, o ipapaskil ko ang kasulatang yaon sa susunod na taon, InshaAllah.

Ang susi para sa tamang paggamit ng salitang ito ay ang layunin. Kung ang isang tao ay nagnanais na gumawa ng isang bagay ang InshaAllah ay ang tamang salita. Kung ang isang tao ay wala talagang layuning gawin ang pagkilos magkagayon ang paggamit ang salitang InshaAllah ay mapanlinlang at mali. Halimbawa, kung ang isang tao ay inanyayahan sa tanghalian subalit nalalamang wala siyang layuning daluhan gayunman ay sumagot ng InshaAllah upang paglubagin ang siyang nag-alok ng paanyaya ay nakagawa siya ng pagkakamali. Gayunpaman kung ang tao ay sumagot ng, oo InshaAllah, na may layuning dumalo maliban kung siya ay sa hindi inaasahan ay nahadlangan, marahil sa pagpalya ng sasakyan o masamang panahon, kung gayon ang paggamit ay tama.

Sa ganitong makabagong panahon maraming tao ang nahuhulog sa pagkakamali sa paggamit ng salitang InshaAllah nang hindi tama. Halimbawa, ang pagsasabi ng InshaAllah sa isang bata kapag ang magulang ay walang layuning tuparin ang kahilingan ay nagtuturo sa batang ang panlilinlang ay katanggap-tanggap.

4.     Alhamdulillah.  Ito ay nangangahulugang, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para kay Allah. Kapag ang isang tao ay ipinahayag ito siya ay nagpapasalamat kay Allah para sa Kanyang mga pabor at biyaya. Gayunpaman ito ay isang salitang sumasaklaw ng higit pa sa pasasalamat lamang. Kinikilala nitong anuman ang kalagayan kung saan tayo nagpapasalamat, ito ay dumating lamang dahil sa biyaya at pagpapalang mula kay Allah. Ito ay isang pahayag ng pagpapahalagang nangangahulugan upang purihin at sambahin at sa gayon ay maaaring ipahayag bilang kapwa isang pagtugon at bilang isang kusang-loob na gawaing paggunita.

Ang Alhamdulillah ay isang salitang maririnig ninyo ng madalas, sa ilalim ng maraming iba't ibang mga pangyayari at sa maraming mga kalagayan. Kung tatanungin mo ang isang Muslim kung kumusta sila ay kadalasang tumutugon sa salitang Alhamdulillah, na nangangahulugang anuman ang kanilang nararamdaman sa partikular na oras na yaon ay pinasasalamatan nila si Allah at pinupuri Siya. Marahil ay maaari mong pasalamatan ang isang Muslim para sa kanilang pagkamapagbigay at muli silang tutugon ng salitang Alhamdulillah, na nangangahulugang sa pagkakataong ito ang pasasalamat at papuri ay para lamang kay Allah na nagbigay sa kanila ng paraan upang maging mapagbigay.

Ito ay isang komprehensibong salita na kahit ang mga propeta ay ginamit upang ipakita ang pasasalamat kay Allah. Si Propeta Noe ay inutusang ipahayag ang kanyang pasasalamat, sinabi ni Allah:

 “...  sabihin, 'Ang lahat ng mga papuri at pasasalamat ay ukol kay Allah na Siyang sumagip sa amin mula sa mga mapang-aping tao.'" (Qur'an 23:28)

Si propeta Abraham ay ginamit din ang salita sa pagsasabing:

 “Ang lahat ng mga papuri at pasasalamat ay ukol kay Allah na Siyang nagkaloob sa akin kay Ismael at Isaak sa aking katandaan..." (Qur'an 14:39)Mga Talababa:

[1] Saheeh Muslim

--b2_2d037679bf39cbb27d5856990c74da7a-- --b1_2d037679bf39cbb27d5856990c74da7a Content-Type: image/jpeg; name="Islamic_Terms_(part_1_of_2)._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Islamic_Terms_(part_1_of_2)._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMg IyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/wAALCAGQAZABAREA/8QAHwAAAQUBAQEB AQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1Fh ByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZ WmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXG x8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/9oACAEBAAA/APZqKKKKKKKKKKKKKKKK KKQMGGVII9qMjOM80tFFFFFFFITgZJwKAQRkHIPpRkevSlooooooopKAQeQcijIzjPNLRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRWdq+vaboMCzapeRWyMcLvPJ+lecW/wAQdP8ACuo61F9sa9tLg/aLKTkqXPVM +1ZukPqGv+L9Pv8ASNbvb678zffEIVtYY/7q+pr2qiiiiiiisTXfEei6Zmy1PUobaSdCoDNyAe9e dWfxKi0jw2+jfbf+JjFMYYbqZCV8oniT34qz8PbW9m8YS32m6pf3+jtEftE92Cqyy/7A9K9XopKW iiikrL1nxFpOhqi6pfQ2xl4UO2CfevNbD4kW3h2x1TTDe/aZluCbC4cEo6OepPopNHg2K+1Hx1Bq Gl6zfajaBCdQnnUrCWP8MYr16loooooooooopKWikqCC8juLiaKPJMJ2se2fSrFFFJS013WNS0jK qjuxwKhtL62v42ktJ0mRWKlkORmqPibxDbeGNFl1G7BMaEKFHViTiorjQdG8SCK/vbWO8WSIeX5n IVTzwKb/AMIX4f8A7PhsW0m2a2hYsiMucE96XS9U0iHWrnw/p0ccM9pGsjRxqAMGtiaVYIHlfO1F LHHoKo6Nr2na/Zrc6bcpNGcggH5lI6gitGo5LmGEEyzRoB13MBXMax8TPDOjZWbUUmkH/LOAb2rQ 8L+LtN8X2UtzpbSFYn2Osi7Sprbqtd6la2EtvHdTLG9y/lxAn7zdcVl3vgrQtSlml1DT4rqaZtzy S8t9B6CpZ/CGg3LwPPpVq7QIEjLJ91R0FaFlLaSRMlk0XlxMUKx4wpHbirNIxCqSegGTVLStYsdb tTcadcpPGrFGKn7pHUGr1FJRTJpo4Iy80iRoOrMcCsBtE8N+K/NvpLeDURJ+7MrfMBjsPSnJ4X8M X8EVuunWU8difLRdufLPpW5b20NrEsVvEkUa8BUXAFS0UUUUUUUUUU1mCqWY4UDJJ7VR0nXNO12G SXTbqO4WNyj7T90isa5+IOj2vjBPDsjSfanwu8DKBj0X611Apsj+XE74ztBOK5L4fa9Yapp0kMFx 5l6JHkuEPVPmIGfyrr6Wmu6xoXdgqjkljgCuX1z4keHNC3LPfpNMOkUHzkn8OK5Z/iH4q8RuYvC3 h6SOMnAuLkY/nxQvw38S+Im8zxV4ilWMnP2e3PH+FegeH9Bs/DekQ6dYKRDFnljkknqTXA/He3mf wvaTIzeVHcYdR0ORxV/4M68dW8Gi1lfdNYv5Xvt6rXoJ6V866Rrk+ifGOae4lZhJdtDKWPUE4H9K +iWUOpVhlWGCPUV5DP8ACq6/4STU5PD+qy6aVYPEoJC/N1GRUp+Hvj2X5JfFmE74kfNWLf4LvcyB 9b8QXl1/eRWOD+JroI/AXh/w5YFrDSbaWccLLdHcFPqSe1ZFv4v8M+BrWSx09jqOoTSGSWOyTO9z 9OAO1XNJvPGfii/hnubdNE0pWDFPvSyj09q4742apfWPinSTG5WG3UTRAf3geTXr2gapHrWhWWoR HK3EQb8e/wCtSaxcy2ejXtxAAZYoXdM+oFeRfBHxNLPrGpafeS7nu2Nyue7/AMVe1UjAMpUjIIwR XnUuhf8ACAeLbfVNLZxo+pSiG7gJyI3b7rj8a9ForF1vxhonh6MtqOoQxsP+Wancx/AVxMvxM1vx FMbfwdoUsinj7VcDC/Udqlg+G2seIHE/jLXJp1Jz9kt22oPau1nt4/DvhiePSYEjW1gYxRjpkCvK vgn4mlm1/U7C8ly94TcLk9X/AIv0r2ulooooooooooqOeJZ4JIn+66lTj0NeOWvh3U/hR4iGreeJ 9EnlMU4XqinoSPb1rr/BvhjTru1XW7u2WW+mupLlJm6gZIXHtjFdvRWRo3hfSvD91eXOnWwhku23 Stnr3/Kq+ueOdA8PKf7Q1CISD/llGdzn8BXHyfE3W/EEpg8I6BNIDx9ouBhR700fDzxR4lcS+K/E Dxxn/l2tTgD2z0rqdD+HPhzQcNb2CSzD/lrP87frxXTqiooVFCqOgAwKWlrjfixZG9+HuobRkw7Z fyP/ANeuF+CFtqFhePcPCW06/RlWRTkB1PQ+le1186fEjQbsfE+4i0+EvNOBcRqvVjjJx78V73oF 2b3QbGdsh2hXeG6hsYOfxq+FAJIAyep9ao6rrum6JbtPqV5DboBn525P0FcFefFm41W4Nn4O0e4v 5Scec6kIPwqOL4f+JvFMiz+MNaeKE/8ALnanAA9M9K7bQvB+i+G4Qmm2MSN3kYbnP4mtqvHvj9a5 t9JutvRmjz+Ga2fgnqEkvhebT7gOstrLlVYY+RuR+FehXsQnsbiIjIeNl/MV8x+D7x9C+IdrIoIW O7MLn0BbbX1EMHkUtZuu28F1pckd1JHHHkNukOAMVyOt/F7RNLb7Lpok1O7HyhYB8ufrWLj4heOV 6roenP8Ag5H863dB+EeiaXKtzqJk1O76l7g5XP0/xruYIIraMRwRJHGOiooAFOd1iQvIwVVGSxOA Kr3YS70ydUYOkkTAFTkHIr5j8IXj6H4/tJQDiK68p/oTivqUHIyOhpaKKKKKKKKKKKzPEWlJrfh6 +091DefCygH+9jj9cU3wzZS6b4bsLOddssEKow9xVnUNVsdKgM1/dQ28Y5zIwFcDqvxjszO1r4bs LjVLk8KyqQmf51SXQviB4y+bV78aPZP/AMsIuGx7gV0Wh/Cnw7o7LLNA1/c9TLcndz64rrEe3tZI 7WJURmGVRBjAFWKWqk+pW1tf21nLJtnuQxjX129awr/xY6R+IYLS1c3mkxB1U/8ALTIyCPar3hDX 18S+GbPUhgPKn7wDs44P61L4mtPt3hnUbccmSBh+lcJ8CrsSeF7y0b79vcHg+4r0+vK/ioraV4w8 Na4nyqkvlOR7n/DNegaxrum+HNJa/vplhtuq46uT2A7k1wU3i/xf4ydofCumNYWZ4N5cjBx7en4V a0r4Q20lwL3xRfz6rdk5KsxCZ/rXfWWn2el24hs7eG3iXgKihRVmimefF5/k+Yvm43bM849cV598 brMXHgcTHrBOrD8eK6HwJ5Vz4R0u9CL50lsqs4HLAcc10fWvE/AVhby/EzxFp15Crxyb8Kw6ENnI 969kuLm302xee6lWK3hTLO54AFed6j8U7zVbhrLwXpM19LnH2l1xGPf/APXVaH4a+IfFEy3PjLWp PLPP2aA8D29BXc6F4M0Pw5GBp1hEjjrKw3OfqTWtPd29sI/OmSMSMETJ+8x6AVVstcsr/VL3T7eT dc2RUTL6Z6Vwfxa1DxFo15pWpaK0v2WEnzVjBILZ/iHpina7rr+O/CGk2WlSGGbV5fLnI/5ZBfvg 11Pgfw7ceF/Dcem3lz9pdHYh88bT0ArzX4e6fazfEjxLYXUKSRsXwGHQh85Fe0ApBEoZgqqAMscU TTR28LyzOqRoNzMxwAKjsr+11K2W4sp454W6OhyKmZgilmICgZJPYVznhfxlYeJr6/gtbhTJbyFR EeG2jjd7jNdLRRRRRRSVieIfGOjeGYS+pXiI4GREpy5/CvPbj4k+JfF07Wvg7SniiJwbmQZx756C rWm/CG41O4F54w1aa9lJz5KOdo/H/CvQtJ8P6ZoUAi02yht1HdV5P49a0aK5GLxJYwePr6yvLgJc bI4oI2/izzxXXUtcb4+mg0u80HV522C1vQjOeiq/Bz+VYOseMNL0f4hfb9/n6ZcWwtrueL5kVzyu ce2a2vhnHbR2GqDTZvO01rxmtmAwMHkgfQ12cqb4XT+8pFeQfB+X7D4w8QaW42tvLAfRsV7DXn/x psPtXgczj79rMsgP6Vt+H4LDxP4X0W9vLdLgxQqUEgyAwGCcfhWVr3je68KeMILPULLboVwipHcq vEb/AOFdyjrIiujBlYZBHQiuI8ea7qtrc28GiWJvfspFzeIP7nYfzrp9A1q38QaNb6jagrHMvKt1 Q9wfpXOT3uoaroPiS1llaG6spWETJwdoG5aypJp4fF/hrxHFKzWmpQCzmGchWxwfxOa6D4l2YvvA OqR45WPePwOazvg7eG7+H9qhP+odo/1z/Wu7rx3TP9A/aCu4k4WZWJ/FM16rqukWmtWZtL+Lzbcs GZM4DY9altLO1063EVpBFBCo+6ihQKLW9tr5C9pcRToDtLRuGAPpxUsqeZC6A4LKRkdq80nfzPhx O91cb7rR7xmEpPOUfI/SrenC3/4WHY61pc0cttrFoROEbOHUDBIr0FlV1KuAynqCM151pOgHRPi3 KkA22E8D3MUYHyo7cNj8q9Grx/QR/Z3x+1G36LOjke/yg13PxD0G+8R+E57PTJTHdK6yIA23djtm uMstX1XV/DX/AAiWsh4dVE6W824/M8B5LD144zXoHhTwta+EtLawsXkeJpDJl+oz2p3i5btvCmoj T1LXPknYo6n1H5ZrzfwtcweJ/FukXOkaLPpk1hHi9uCNqyDbjaR65r2ClooooorynxP4z8Ra/rlx oPg22YLC3lzXgHfvg9AKs+HPg5awzC+8T3LaleMdxQk7Affua9GtbO3sYFhtYY4YlGAqLgCpHkSJ C8jKijqWOAKrpqthJJsS9t2f0EozVqisW98NaM+uJ4gu4EF3bp/rWOAAO5+lYk/xc8KW90YDfO+D guiEr+dbOleNNA1rAsdTt3Y/wFtp/Wr2r6PZa/pkljqEQmt5RyP5EGsvTvAmg6doL6QlkstpI29x L8xY+ua2dO0200myjtLCBILePhUQYAqzXjGjsNJ+Pt5Aw2i6LY/EZFe0Vg+N7JdQ8GarAwzmBiPw 5/pWD8G737X4Bt4yeYHaP9a63WtHtNe0uewvolkhlUjkfdPYj3rJ8CfaYPDwsLxy81hK1vuP8Sqc KfyrD8WeGvFJ8SNqPhW+jhS7jWK4WQ/dx/EK6vw1oo8P6Fb2PmeZIg3SyY++55JrlPEHhzxP/wAJ VPPodxCNN1MKl2r9UAGCR9RSaR8O9R0vxBEo1VpNAgk8+K0bkq/YfzrsPEVr9t8Oajb/AN+3cfpX n3wJuidB1CybrBcZx9R/9avU68h8Qgab8eNLuOn2lFH5jbXrtYPjfV10XwlfXLYyyeUpJwAW+XP4 ZrxrwuNW8Eao2o2d9Be6ck6QXSRSZDB8cge2etfQSMHRWHQjNcXJ8NbV/FUmqfbZxaTP5stj/wAs 3f1NX/D3gDR/DWqz3+nrL5suQFd8rGCckKO1dMarwNa3hS6gMcpGVWReceozVmvINSX7H+0BZyHg TIP/AEHFevVwPjG50fQ/HWiaxqFykEio8bjGSVI4J/Gu5tbqC9tkuLWVZYZBuV0OQRUtNSNI87EV c9cDGacSFBJOAOpNIjrIgdGDKRkEHINOoooorzvw7p2veFvHdzpscKzaHfu9ysuP9W3UjPr7V6HR XmvxW07xF4ia20nQ7aRrYKZJ3DbVY9hmvH18Ha3F4mg0by8X7kcRybvLHqSOmK+oNKtHsNKtbWWZ ppIY1RpGPLEDrVquE+IEl34r0C40nwtPDc3AlC3SpKAVX0/GvGb/AOGfinTo982lSMvrGQ38qpXn gzxDpsaTT6XdIpG4Mqk4/LpVnSfiB4l0BtkGoTFVPMU/zD6YNdvpnx7ukAXVNLjlA/jhbBP4Hiug t/jvoMoHnWd5Ee+QD/KtfTPi34c1W+gtLd7jz5nCIpiPJNcd46I0z406ReY2iby8n/x2vaaqaqnm aReIejQOP/HTXnPwJl/4pzUYO8N1j9K7Xxb4ptfCOhyajdgvghY416ux7V5da/HVILiV/wCxAqyt uYrJya6rQ/jP4e1VxHdebYSE4HmjKn8RXe2t3b3sCzWs0c0bdGRgRUtLUc0fmwyR/wB9Sv515B8G ZTaeKfEOnvwQ5YD6MRXsdeRfFFDbfEfwxedF3quf+B165nI+tcf451fT7i1bw6LcajqN6MR2q/wf 7bHsB1rG0r4LaVYyWNxJdXBmhKvMgPySMOfyr0gYxxjA9KWuD8OeNH1P4ka1o7SbreIDyB7r97H5 103iu6uLPwrqU9mMzpbsV9uOteU/BDxY6X0+hXkpKTZlgLHo38Q/GvbK8k+IH+h/Fzw3dDjftB/7 6xXrdec+KtP1Px1qt5pOlpZ29lagR3F5PHud2PO1e4xXU+DPDf8AwinhyDTDOZ2Qlmftk+ntV4a5 px1k6T9qj+3BPM8nPOKzfEfjfSfC9/ZWmoSOJbs4UKM7R0yfxpfHF5c2vgjU7jT13zeQduPQ9T+V cN8EPFkt9aT6HeSF3tx5kBY87e4/CvWaWiikopaSuY1rTvEeuPLbW95HpNlnb5kfzyyD6/w1N4V8 Fab4UidrUPNdy/625mO53/Guhrj/AIkeKv8AhHfD5gtTnUr79zbovXJ4JryvQLbVfhl4402TWGCx agv70hsjDHHPuDX0GrB1DKQVIyCO9ZWt+JtI8P25k1S9hiGPuE5ZvoK8S8c/EjTNeV7XStEtgh4+ 0yxgSH6AdPxrA0T4beJdeRZLXT2jhbkSTnYp/Oumh+BGuumZb20jb05NdP8AD74UXfhnxIdR1SSC ZYkIh2H+I96pfG6IQ63oF6OGV9ufowNeu2j+ZZwv13Rqf0pL0brG4HrG38q8v+BwKxa6OwusV1Pj nwFF42S3Wa+mtxb52qoypJ7kV5nq3wI1e2UNpl7b3eT9x/kI/Gs3Vvgz4k02zSeFYrw7cvHCfmU+ gHeuYsNa17wnekW1xdWUqHBjbIH/AHya9F0H48XEW2PXLBZR0MsB2n6kV6BpPxQ8L6uo8vUkgc8b JxsNdNbX9reAG2uYpQemxwa8h8If8S/466vat8olEmB68A17NXlHxw/cf2Ddjgx3PX8jW1feML7X GXSfBsQnn2AT37D9zBx2Pc1t+FfB1r4aiklaRrvUp+bi8l5dz7eg9qt+KdZXw/4bvtRYZMMZKj1b tXL/AA/8VRf8InpaXkzT6heyuFjB3OeeSfQCu+rwUJ/wjPx4AJIimuOv+y4/xr3W6gW6tJoHGVlR kI9iMV4V8KrGwl8Y3+l3sP76CUzW0gOGRkY559MV71XkfxdHl+MvDM3pIB/4/XraHKKfUCuX09/7 M+IGo2TfLFqEK3UQ7bl+Vq6mvOfHXw/urvWh4o0O7MN/bIHMR/5abewPbIqXwpBYeO7+81+/tVlx 5cMUcg/1bKAWx/wKu6vbdbnT57dlyskbJj8K8S+DUdvZ+N9SsriJRcxqwiY9QQcEflXulLRRRRRR RUF5eW+n2slzdzJDDGMs7nAArgfEHxn0DTIGGmu2oXGPlCDCA+5NYHw90zUfHPih/FfiAFoYDi2Q j5d3sPQVvfGTwtNrnh2O+s42kubEliijlkPX8uteMQ+OfEtpZizi1i8SFRtCb/uj0qXR/CPiPxfd 7obeeUMfmnnJCj3yf6V7L4M+EemeHSl3qO2+vhyCw+RD7Dv9a9ALJFGSxVEUck8ACmvcRpbNcbwY lUvuB4xVTRNas9f0yO+sJN8Lkj3BBwQa4D432X2nSNJkA+YXgj/76r0exj8qwt4/7kSr+Qpb07bG 4Y9BGx/SuA+C9mYfD1/dFcC6vHZT6gcV2PiDxHp3hjTWvdTmEcYOFUcs59AK8y1X49xKzLpOls69 nnbH6CuVu/jD4t1JmjtXSEN0WCLLD8ax59K8X+LJ1luLS+vJB0aRMY/PFWYPhP4tn66W0Y/23A/r S3Hwn8W24yNMMg/6ZuDXpHwc8GXeiw3WpatDLDdOfKiic/dUdTis3VU/s/8AaBsnXj7Ttz75GP6V 63fXZs7cyLDJO+cLHGOSa8i+MUWrT6HZ3mqNDFCLjCWsYzt46lvX2r1Lw5b21t4fsUs4Y4YjCp2o MDpVy9vrbTrSS6vJkhgjGWdzgCvHPGvxObxRY3ujeHtNkubdkPm3DDoo6kDsPc1ufBPw/ZweHBrO 0vezs0e5udig9B6V6dXiHxfgFj8QdH1BRgyBM/8AAW/+vXtyOJEV16MARXg9/DJ4S+OMUo+SG5nD A9ir8H9a95ryT40qf7Y8OsOvnY/UV6xD/qI/XaP5VheILYprejahGpMkUxibHdWH+NdBQRn6VieG fD6+Ho72KMjyp7lp0A/h3dq268P8QW58GfGqzv0XbbXsgf2+bhv1Ne4AgjIOQaWiiiiiikry747a p9n8N2lgj4e5m3MoP8I/+vXjk/hbV4dMi1H7DI9nKu5ZoxuUD3I6V6d8HviBI80PhvUdu3bi1kAw Rj+E17NjIxWU/hbQ3uTcNpVmZSc7jEOtX5JLawti0jRW8CDqcKoFcTqfxTtDdNYeGrOfWb3O39yp 8tT7t6VVTwj4p8WSpN4q1T7FZ53fYLM449GbvXaatZt/wjd3Z2SAMLZo4l/4DgCvmfQPGOt+D7md NPuCisxEkTjK5Ht6113g+8134k+M7SXVp2lsrBvOdQuEUjoMeua93ubhLS1lnk+5EpY/QVRguovE fh3zrOTbHeQkK/XaCMfnUuiaTBoekW2n2o/dQIFBPc9z+NeAfFjxG3iLxi1nBKDa2Z8lOflLdzXL 6z4a1Tw88Z1G1ZEkAaOQfMjjrww4r3b4V6lo2veH1kt9Ntbe9tsRzBYxkns2evNd+BgYAwKWoLu7 gsbZ7i6kWKFBlnY8CpVZXQOhDKwyCO4ryfxvYs3xm8NyRkgy7efoTXrNea/HRc+DYD6XAruPDYK+ GtODdfs6fyrzfxNcQePvF8+j3OrRWGj6YR5oMgVp374z6VY1PWfC/hvQLnQvCkcV1f3MTRgQndnI 5LP/AErW+DEqP4AhRT80c0gYehzXeV4V8dL1X8TWEMfL20O9sdsnj+VeweGNQj1Twzp93GwYSQLk j1xzXnfxw0orFpetwjDwSiORh6Zyv65r1HT5xdadbTqciSJW/SvOfilatf8AivwraRjLvcZx7AjN emqNqgegxXkPxn8bT2M0Gi6ZOY5RiWd0PzL/AHRntXofgzWBrnhPT73zfNd4gJG77hwc1d1vWbXQ NJn1C9cLFCucZ5Y9gPc1Lpl099ptvdSReU00Yk2ZztBGRXB6V8QLVvifqum3V4FtSqxW7M2EDr1G ffP6VX+MtlbahpWnXEM8JuoblVRQ43MrHHH416RZI0djbo33ljUH64qeiiiiikrG8SeLNK8LWTXG p3Co2PkiBy7n0ArgNF0+f4o6Rr2p6hGI/tP7iwB58oLz/PGa880vxT4i+Hl/Ppsg/dqxElpcLuQ+ 4+tT6HeW/iH4naZc6Xp4sTJMHkiRsqGHUj0FfR91dQ2VtLc3MixwxKWd26KB3rz+7+JtzrNw1l4L 0uW/n/5+JV2xJ7+4pLX4dapr8wuvG2ry3PcWdu22NfY+orW0nxJ4O0nVV0HS5LeC43eWFjTALem7 ua7CivEJfBFjcfGm402+gLWVzE1yiKcdf/r5r2DR9C07QLMWul2sdvF1IUck+pNVPGVvd3XhDU4d PGbl7dgg/CvA/BnxN1XwbC1n5a3VnuJEMhwUPfB7Vt698btV1Wxa00yySyeUbWkDF35/u+laeq/D Caf4YWEttbn+14QbiZT96TdyR9RXn9t401ey0iXRropdWRUp5F0m7yz/ALPcEV3nwCtp/tuqXO1h b7FTPYtnNe2UVxnxaMq/D2/8oMcld2Oy5rzDwt8ZtS0HSksby1W+SJdsTs+1gOwPrXQ+ANU1L4ge Ov7c1KJFttOiKxKgwqs3Tnua9irzv4ywPeaDp1lGMyXN6kaj3ru7a38jTorcHaUiCZHbjFfPHiD4 X+KYdeufJspLyOWRmWeM5BBOea7L4ffCm80hrnUdZKJcNA0cEKnO0kdT71z/AMNfHEXgzVb3SNZL R2kkp+fGfLcHHPtXper/ABV8MaXZtLHqCXcmMrFBySf6VxGiaDeePvDniTW7yIC5vzi0z/Ds5wP5 Vz3gP4l3fgkS6ZqNs89mrn5M4eJu+P8ACtLxd8RW+ISWvh/SrBo1uJ1yznLE54x6V7fp1othp1va rnEMaoPwFZ95odvP4mtdau5VBtIWjhRjgAnq35VgeM/ifpXhy1khspkvNSPypFGchT6sax9F8DTX ngXVr3W4xPrGqxtOS4yycZUD0rzDwl4/1jwS01tbhZIGY74JRwreo9Ks61rHij4h2d3qEyk2Fgu9 o4gQi/4moLP4ieLJLGPSLW+kcOBFHtXL46AA1r+MPhbqGiaNYajZxy3EhiBvQvzMknXP0qr8NfCm o+IfFNtPdRz/AGKzcSSPJnGR0Az719IUtFFFJWfq2vaboduZtTvIrdBzhm5P0HWvJ/FXxyZg9t4b g29vtMo5/Af41z3hjwHr3xA1H+0dYmnjtGOXuJs7nHooNe+6RpNrommQWFjH5dvCu1R3+p96zPE/ gnR/FkQGpW+ZVGFmThx+NZXhH4X6T4R1F76CWa4uCCqNLj5AfSuvurWG+tZba5QSQyrtdD0I9Kw/ D6wLrOpRWcMcNrabLdEjXABA5/pXQnge1cVotppHiPVDrS29pHbWMzrb7VAYuOGdj/Kuvt7uC7Vm t5VlVTgshyM/WmahqNppVm91fTxwQIMlnOK4Hwjq8fjX4g3euWsDJZ2Nv9mikbrISeTVvxH8VdP8 NeK10m6hZ4QgMsyHJjY+1djpmqWetWCXdhMs9vJ0Za8H1vwLDcfF1tGZ3gtbxjMroASARnivS/DX wl0Dw7cpdFZLy5Q5V5+in129K7iuR8RfDHw94ku/tVzbGG4Jyzwnbv8ArW/ouh2Hh/TkstMgWGBO w6sfUnua4Xx43jKzu5LzTdTggtt6x2toq5kmNd/pv2r+zLb+0Nv2vy187b03Y5pNVsI9U0q6sphl J4yhH1rwDwR8NIfEur6naX13Lb/2fLsYIoJbnHfpXu/h/wAPWHhnTEsdMh8uJeSTyWPqTWpWff6L balfWV1cgs1m5eJe24jGTV+iivKviB8IW13UpNU0SWOK4lOZoX4Vj6g1zOi/A3WLi+T+1pobe1B+ co25mHoK9y03TrfSdOgsrOMRwQqFRRXF+L/hJpXie8a9glayu35dkGVc+pHrUngn4Xad4QujevM1 3e4wsjjAQewrsNQvodM064vLhtsUCF2P0r5j8U+NdY8W6rLK00y2+T5UEZOFX6Cs/wAL6hZ6X4ks 7zUrb7TbRSAuhP6/hX1haXEV5aRXFuwaKVA6EdwelcrrXwt8N65qH2y4tGjmY5fyW2h/qK6HT9F0 /StOFhZWsUVrjBjC8N659az9O8D+H9J1E31lpsMdxnIbGdv09K1P7SszftYfaYvtYUMYSw3YPtVl EVBhFVR6AYpaWkpk1xFbRmSeRI0UZLMcAVx+ufFbw1ou5Ptf2uZf4IPm5+teaeIPjdrGobotIhSw iPRvvP8An0rnNM8L+KPHF35yx3E4c83FwxCD8T/SvWfCPwb0vRSlzqzC/uxztIxGp+nevR0RY0CI oVVGAoGAKUkKCWOAOSTXJ6Z8TPDuqavPpyXYimicopk4WTHoa5Dxv8Wrrw/4yFnpyxXFpbqFnQ/x MeuD7V6B4U8Tw+KtCTU4beW3Q5BWQdx1we4rK+Gtyb3R9RuzyZtRmOfxArsCMjB6GuEn+GXhmwup r+5uLiG3ZjI8TXBSPJ68Vk678X9C8O2v2Hw7At1JGNq7BiJfx71wlpZ+K/ixqoa4lcWat8zkbYox 7Dua938NeHLLwvo8Wn2CYROWc9XbuTXnPjb4Nz6vq0upaTeZkuJN0sUx6Z6kH+lelaDo9voGi2un WqBY4UAOO57n864rULqz1X4z6UljIsstlbyfaSvIU9hmvR6KjnnitomlnkSONRks5wBVLSde0/XR O2mXC3CQP5bun3d3oD3rgIvHWlWfj7V/+EkaSGW0YRWQZCVVO5Hua7LR/E6eIJ86bazmzX71zKmx W9lz1rWvr+2020kuryZIYIxlnc4Arivhw9vqmp+Idds1Itby6CxEjG4KOT+dd7RSVFc3UFnA01zK kUSjJd2wBVLRfENh4gWd9MlM0ML7DKB8rH2PetOkopaKZLLHDE0krqiKMszHAArzPWfGNv428TWv hbRyZbF5N17OvRkXnaPbOOa4bx9p1z4A8ejUNJiSC3mAeEbMp6MuDWV4w1/QfEllBeWenmw1YHE6 xj93J7j0r3b4cmQ+AtJ83OfJGM+naunpCcU1ZEckKwYqcHB6GvnDx1p3iaHxxLfXUE8M1xOFt5Yi cYz8oBFe/wDh21vbLQbODU7hri8WMebIepatKiuZ1mx8WXbuum6lZWkRPBMW5sVxOp/CfxLrbltT 8TGfJzht2PyqOy+AUAYG+1d2HdY48fqa63RPhR4Z0Vlk+yfapl/juDu/SuxjjSFAkaKiDgKowBTi QoJJwB1Jrl9e+Iug6CTFJdfarr+G3tvncn04q3F9p8VeEmEyzaZJexkAD78an+uK8fT4Mata+K7S 3lIn015Nz3KHGFHYjsa9A8T/AAi0TX5Fnt91lc5G5o+Q49x6+9dfBY22k6ItlbhIYIYvLXJwOleV /D/x9o3hfw9f2mqXO2aO8lZI0G4uCe1U9e+O91Luj0OxWEHIEs/Lfl0riTL4r8f3oXN3fMTwBkRr /QV6P4T+B8Fv5dz4jmE0nX7NGflH1PevV7Syt7C2S3tIUhhQYVEGAKmqK4uYbSBp7mVIokGWdzgC vH/HPxee6dtJ8J7maQ7GuVHLeyD+tdF8K/Ak3hy1k1TVCx1K8XlWOTGvXB9zXY6v4i0rQYDLqd9D bgdmb5j+HWuLn+Iur6/Kbfwbok065x9ruRsjHuB3p8Xw41HXZFuPGWtTXfOfslu2yJfau30rSLHR LFLPTbdLeBOioMc+ppl5pGl3ExuryztXkUcyyoMj8TXJeJ/ivoPhuNoLJlvbpeBFD9xfqf8ACvNI 5vFPxd1hYXZotPRsttBEUQ/qa930HRLXw9o9vptkuIoVxk9WPcn61oVT1LWLDR7dp9Ru4beMDOZG x+lcPdfEfUNbna08F6RLeHobuZdsS+49afb/AA4vdclW68aavNevnItIW2Qr7e9dxp2m2mk2aWlh bx28CfdRBgCrVFJmq17qVnpsJlvrmKBB3kYCvPfEXxt0fTd0WkxvfzD+L7sY/HrXndzrvjD4nXos 7cSG3J5ihG2NR/tHvXr/AIA+Htp4Ls2dmE+oTDEs2OAP7q+1bXiTwzp3inTGstTi3p1RxwyH1Brz SP4Bxrqas+qlrINkrs+cj0r1y0tYrG0itrdQkUKBEUdgK5/xj42tPCNvEHikuryb/VW0XLEdyfau Pn8Za947tha+GtNmsbi2InmkuOFOOiD6123g7T9Ss9KebWmU6jdyGWZU+6h7AfhW7JEkoAkRXAOR uGcGuZ8Q/EDSNBY26yG9vz9y1thvcn3x0rd0m4ubvTIJ72AW88i7miBzsz2q5SUtFV7y+ttPt2uL yeOCFeryNgCuH1D4q201y1n4Y0+41i6zjdGpEan6+lVj4U8X+LSH8Sat/Zto3/LnZnnHu1dRoHgb QvDiA2NjGZu80g3OT65NdBWPqmt3VkzR2ek3N446bSFH5muWv9V+It/ldO0SzsUI4eWcM1crf/D3 4ga/JnVNWQKeo875R+ArhNT8Jjw94vj0fXrvyYSQWuY1yNp/ixXr2gfB3wvEkV20smpIwDKzP8je /Feg2Vja6dbrBZ28cES9FjUAVPVW+1Wx0yIyX13DboOpkcCvPvEXxs0bTQ8Wkxtfzjjd92MH69/w rzK81nxX8TdUFtH5kqE8QxfLEg9T/wDXr1zwF8LrLwoq3l5tutSI++R8sfsv+NdXr1pfX+jz22mX QtLqQbVmIzs9TXM6L8K9IsZxd6q82rXvUy3TbgD7Cu1iijgjEcKLGg6KowB+FZureJtH0NC2o6hB Dj+EuNx/CvOte+O1jBuj0Oze5ftLN8q/l1rzrUvF3irxxefZlluJQ5+W3tgQo/L+tdl4S+CE0xju vEkvlJ1+zRn5j/vHtXsWnabaaTZpa2FvHBAgwFQYqlrvivR/DcJk1S9jiIGRGDlz9B1rjT408T+L nMXhLSTa2p4+3XYwMeqiremfCy3e6W+8UX02sXmc4kYiNT7LXdW9tDaQrDbRJFEvREUACpKKhub2 3sozJdTxQoBks7AVxmt/F/w1pG5Ibhr2UdFgGR/310rzvXfjjrN8Gj0qCKxjPR/vP/hXMWmjeKvH F3vWO8uyx5klJCD8TwK9H8NfAu3gKT+ILrzmHPkQ8L9Ca9T07TLPSbVbbT7aO3hXoqLj8/Wo9U1v TtFgM2pXkNug/vsAT9BXGf8ACyrnXb5LTwnpM92hcK95KpWJBnk16AgYIu85bHOPWsHxN4utPDyL Cqm61Kb5bezi5dz2z6D3qLw14elgMmq62I59XuuZGIyIV7Rr7CuiSNI87EVc8naMZrn/ABD440jw 8whlla5vW4S1txvkY/QdKwDZ+L/Go/0yT/hH9Kf/AJZRnNxIPc9q6Xw94N0fw1H/AKBar5x5eeT5 pGPrk1u0UUUVkeIPDOn+JoYIdUR5IYX8wRhsBj7+oq5p+lWWlW6wWFrDbxqMBY1Aq1S0UlFGK4X4 n+Av+Eu0xbiyCjUrYHy88eYv90/0rxLT/E3ibwXctaxXFxalGw0Eoyufof6Vtf8AC6fFe3HnWv18 n/69Zd98TPFWoZD6rLGp/hi+UVQtNJ8Q+KLnEFve3jtyWbJH5nivRfDHwMldkn8RXIjTr9ngOSfq 3avXNH0PT9Bs1ttMtY7eIf3Ryfqe9X6wdX8aaTo5ZZnmllXrHBEztXJah8UtVmymh+F76XPR50K/ pXK6lc/FLxCCDaXVtC38MKiMEfnmsy3+Dvi3Un8y88qMnqZpstXVaL8BreN0k1nUGlA6xQjaD+Ne maN4c0vw/biHS7KKBR1Kr8x+prSrmPGNn4l1I2tn4euo7KF8/abg/eUdgv61R0L4XaPpkwu9RMmq X+cma5O4A+wrtERY0CooVR0CjAFDOqKWcgKOpNYOpeN9D0sss92XkXrHFGzN/KuT1L4xogK6ToWo XLdmkiKD+VcnqPxB8fayWSw0+a0jboIoTuH4mufm8HeO9dk8y7sr+Ut/FM2B/Ot7RfgVqtyytq13 DaR9SsfztXoug/Cjw1om1zam7nH/AC0uDuwfYdq7GKGOBAkUaxoOiqMCsLxL430fwrtj1CZmuXGU t4l3O34Vy39u+N/GHy6Lp66NYP8A8vNz/rCPVR61f0r4VabFcC8165n1i8JyWuGOzPstdTdX+leH bMGaSC0hUYCqMfkBXLXPiHxH4nJg8MWD2No3B1C8Xbx/sLWt4Z8E2Xh+R7yWSS+1SX/W3k5y5+no K6SuU13TvEPiDUGtLa9/svSVGHlj5mmPcD0FX9A8HaP4cUmxtg07ffuJTvkc+7Gtyilooooooooo ooopKzdW8O6VribdSsYLg4xudBkfjXPn4S+Ei27+zfwEhrQsPAHhrTiDb6Tb7h3ddx/Wt+GCK3jE cEaRoOiouAKfilpKAoHQAfQUUUUUtJRRS01kV1KsAQexpi2sCfdhjH0UU8Ko6AD6CloopaKoSaJp 82pjUJrSKS7ChRK65IHtV6iqr6ZZy3IuJbeOSZejuuSPpVqiijFFLRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRUc00dvC8szqkaAszMcACsrQ/Fmj+I3mTSrxJ2hPzqOv1+lbNYvizxEnhXQpNTlgaZI2VWRTg8 07w34o03xVpwvNMm3qOHQ8Mh9CK2KKKK47x18Q7XwcscCQNd38o3LCp6D1NT+AvGsfjXSpbj7Obe eB9kkecj6iuqoooqrJqVrHqEVi0yfapVLLEDzgdTU8siwwvK5wqKWJ9hXNeB/GcHjCxuZFCpNbzN GyA/w5+U/iK6iisPxH4qs/DL2AveFvJxCDn7vufatsEEAjkHoaWiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii qOs6va6FpU+oXrFYIF3NjqfYVxPh34yaRrutJp8kEtr5p2xSSEYY+h9Ku/EqWe+s9P8AD1nIUm1a cRsw/hjHLGsj4d+BZ/CvjXWGHmNZJGscMjjHmZ5P5Yr06s7XdEtPEOkzadqCFoJeu04IPYivH/Du m3fw2+KkGmNM0lhfgqjH+JT0/EGvcaKKK8Z+IVrrnhXx1/wlVlbrd2kiBG3JuCDGCpHb6074N+Jr B9U1G1aN4ry/nMqRouY1X617JRXPeIfHOh+GYib+9Tze0MZ3OfwrgZvHni7xpK1t4T0x7S2PBupB zj1z0H4V1XgbwHL4duJtT1a9a+1W4Xa0jEkIO4GavfEW/m07wLqc1urGTytuR/CDwTXgfw78VP4U 8UQ3DMfssxEVwv8Asnv+FfUEUizRLJGwZHAZSO4NPr5/+OGsvd+K4bAbljs4wRnux5zXo3wo8Wjx J4YSCd83tkBHJnqy9mruqKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKx/FWhjxJ4bvNMLhGnTCsezdq8Pi+DX ia2+0XLtBEbVTJGQ+TIV54x06V3/AIP1UeMPFFjqPX+ztPCSA/wzMSG/lXpNFFec/EOyN5428JrC MzC4J467Rya9FpaKSvMPHni2XXdRTwf4bYS3Fy2y7mXkRr3H+NdroHhLSfDscZsLSKOcRCN5QPmb FUvF3j/SfB6Kl4zS3TjKW8fLH6+lcQ+qePfiAdunW/8AY2mvx5jfKxH1PJ/Ct/w98INH0yQXWqu+ p3nUvMflz9O/413kMEVvEsUEaRxr0VBgCh540mSJnAkfJVe5x1qtrNgmqaNeWUgys8TJj3xxXyLd 27Wl5Nbv96J2Q/UHFe+/Brxf/bOhHSbqTN3ZDCEnl4+35V6VXjPx60dQNP1ZFAY5hkI/MV594B8U SeFPFFvd7j9nc+XOvqp/w619SQzJPCksTBo5FDKw6EHpT6KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQgEEE ZB61yfgXwk/hiTV2lCj7XdtJGVP8Hb+tdbRVa8v7ewSNrmUIJHEaZ6sx6AVh+JdR0vQdS0/ULyIy Xk8gtLf/AGdx5qPxx4yTwhBYM0e9rq4EfPRV/iNdOjiSNXU5VgCDWdq/iLS9DjLajeRwnHCZyx+g HNcRqeteKPG4az8NWUum6a/yvfXI2M477R1roPBXgKw8HWzNETcX0v8ArblxyfYegrqa5+LwXpf/ AAkNzrV3ELu8mI2GYZEQHQKK6AAKAAAAOwpajmmjt4JJpmCRxqWZj0AHWub8JvLrc0/iG5BVLgmO zjP8EQPX6k5rqK+WvH9kun/EDUYXXEZn3kex5rvYvA954S8T6Pr3h0vLp1yUEqdTGGHOfUV7RXCf GKw+2eALlwMtbusgPt3rxjwL4Rj8Yz39mJ/KuorfzIPRmz0Nez/Ci71EaBcaVq8bpc6bN5ID9SvU fUV3dFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFRPcwxsRJNGpHUMwFMOoWajJu4APeQVKkiSoHjdXU9GU5B rzPxHeX938UfD0d2nk6clwywRk8yMBy5Hp6Ve+MieX4YtL4fes7yOUfnUfxThi1r4YrfoQzRiOdG Hv1rp/BN62oeDNKuHOWe3XcffFaUmk2E159rltIXuMY8xkBIq3RQCGGQQR6ilopK4b4tasbDwtHa K+w6hOtuWBxhSfm/Sr97q0ejT+G9JsZY8XDrGUXBPlhRzXV188/G+y+z+NUnAwLiBWz644r2L4fX 39oeBdKmJy3khW+o4ro6yfFdiNS8K6lakZ8y3cD64rwL4R3v2D4g2qE4EwaI/wCfwr6REaK7OqKG bqQOTT6KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSq0GoQXN5PbQvukgx5mBwpPbPrVLxRfXun+HrqfTIHnvNu 2FFGTuPAP4V43L8JvGd8Wuru/jEsvzvvuDwT61xWp6Re2WtppUN+L25ZgmLeQsAx7Zr6a8MaU2i+ G7CwkJMkMQDknPzdT+tcT8X7a+s30fxDp0ZkfTZTvAGcA+vtxXPP4g1X4wTw6LFZ/YbFAZLiYZPI HH61kXkPju20dvCD2Es1qX2JIEzlc9m9K9s8KaS+heF9P06UgyQQhXI9e9bFFIeRivGvAvxEbSvF F5oGrzE2j3Li3lc/6slj8pPpXsoORkdKWiuP+JPg2bxloKW9pKsdzBJ5ke/o3bFc58O/hjqWh60u ra/cLJLChSCJXL4z3zXqdeN/H6xzFpV6B0LRE/rW98Eb/wC0+CGgY5a3nYfgcYr0aqxuYLiaazVw 0qp86jsDXzDbH+wPiOg+79nvtv4bsf1r6mVgyhh0IyKWiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisXxVrw8P6 M9wi+ZdSkRW0Xd5G4Ap/hjSG0fRo4p38y7lJluJD1aRuT/hVnVtUi0iya4ljllx0SJNzMfYV5hr1 1478cyNZadp0uk6Y3BeVtrOPc9fwrpPAvwwsPCRF3cMLvUiP9aw4T/dH9a7mmuiyIUkUMp4IIyDU MVta2ETmGKKCMfMxVQo+pqZHWRVdGDKRkEdDTqwtZ8V2Wh63punXh2G/JVJCeFI6Z+tblLXyr470 m60XxhfxXSFWeUyxsOjKTkEV678IfHZ13T/7H1GTN9ar+7cnmRP8RXplZOt+KdH8OeWNWvorcy/c Dck/gKu2Go2mqWq3NhcR3ELdHjbIq1RXn3xqsftXgR5gMtbzK/4E4Ncv8Ar7EuqWRPULIB+Yr1fX 9Yi0LR572XkoMIn99zwo/E1F4a06Wx0wSXbb725PnXDH+8e34Divn34pWh0z4i3rqMb2Wdfx5r6I 8P3gv/D2n3KnPmW6MfrgZrRpodWZlVgWXqAeRTqKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSvP1u18UfFn7MTvtN Dh3hexlbjP4V1P8AbqnxYdFEfzC388vn3xitiik6UtFcT8WPEA0PwXcJG2J7z9yn0PX9Ko/BrxM2 teGDY3DbriwITJ6lD0P9K9ErwH46XUzeLrSMhkSG3BjPqSc5Fd58KPHQ8S6QLC9kH9pWi4OTzInZ v8a9Crz/AOLnhBfEHhxr62jzfWILqQOWTuK8D0PV7jQdattQtWKyQOG+o7ivrDSdSh1fSra/tyDH PGHGO3tXiOr+GtV+J/jDWruymjS3sW8mIyZw2P4RTPhre6r4N8eDQdSSSKO5JR4m6buzCvfaKwPH Vl/aHgvVYMZJgZh9RzXifwVvTaeO1hJws8LIR79q9H8b6vBJ4+8OaNdSBLUSG4l3HgsPug1uwa4b zx/Jp1tcrLbwWgeVUOQrk8fjXl/x6sPK8QWF4BxPCVJ91NeifCe/+3fD+wycvDujP4Hit/xFrcWg aNNey/My/LEg6u54UD8aZ4b0+ax00SXrbr65Pm3B9GP8I9h0rXoooooooooooooooooooopDnBx1 r5u0rxreeCvHer3Ulv55mmdJY2OCfmJFdt8MdYvvGHjrVNfuo9kawCFVHRRngV65TWdUUs5AVRkk 9hXhvi34l3Gv+LbTS9JmaLTY7pFZkODMd3r6V7mv3R9KWvMPjrYfaPCttdAfNbzjJ9iMVyXwHu/K 8UXlvnia3zj6GvfK8i+PmnK+m6bfqg3xyGNm9iMj9a4vwDoF/dw/2z4cus6pYTDzLU8b4z6evfiv o2BmeCNpF2uygsvoacyh1KsMqwwQa+XfiL4bPhnxfdWyLi3lPmwnttPb8K9V+CWtG+8J3GnM372z c7AT/C3I/WuW8C/ECz8F3ms2OsRTfPcs6tGuTuyeDSaV4jufiF8WtNulg8q3tSTGoHKoO7GveKWo buEXNpNCeRIhX8xXzD4VnOifEizLfKIrwo30yRXrvxK+Gt14uvrfUNNuUiuY02MrnAI7EGtP4deA z4NtJ5LqcXF/ckeY46ADoBWB8eLDzvDdleKMtDPtJ9iKj+At95ug39mTzFMGH0IrYuLgeLPiclgD usNDXzZB2aY9M/Suzh1S1n1SfT45N1zAoeRcfdB6VcoooooooooooooooooooopK8t+L+gaQ1pbT JZoNWv7lII5V4J55JHfiu/8AD2g2fh3SIbKxgWJVUbyByzY5JrUrz34weJZNI8Nrp1mx+2agfLAX qF7/AJ9K8Q8M2Mh8Z6daTKVkFyoZT1BBzX1jRXL/ABI0/wDtLwHqkWMssfmD/gJzXiHwjvPsnxBs snAlDR/mK+l65H4n6OdZ8DX0aLukhXzl/wCA814X8OPEreGfF1tO7EW0x8mYex7/AIGvqBWDqGUg qRkEd6dXmnxr8N/2n4bTU4UzPYnLEDkoev64rz/4Max/ZvjVbZ2xFexmM/UcivSvFHwf0jxJqz6g lxNZyynMojAIc+vPSt3wl4F0nwdC4sI2eeTh55OWPt7Cukoor5n8S6a1r8WpraMY3XqsmPQkGvpc DAFLXIfFKw+3+ANRUDLRKJB+BrzL4GaibbXNRts/6y2LqPdead8O/Hun6Br2uS627o15IXEgXPIJ 4rt/h1q48T+JvEGuQxslrIyQxbupCjrXodFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFebeNX+3/FHwvp55SImcj3 HT+Vek0V5LFGPGPxqmeT57LRkAA7bh0/X+Vcj4Ytxd/Gw8ZVbyRz+Ga+iKKr6hbi7065t2GRLEyf mMV8r6HKdG8b2jH5fs94FP0DYr6uVtyhh0IzSSRrLG0cgDI4KsD3Br5U8a6C/hvxXe2JBCK++I+q nkV7z8KfER8QeDYBK264tP3En4dD+VdrUF7aR31lNazKGjmQowPoRXyxd203g7xsY2yGsbkMD6qD kfpX1PZ3K3llBcRnKyoHBHuKyfF/iq08IaJJf3Y3t92KIdZG9K8Su/jV4mnnZoWt4EJ+VFTOBVc/ GPxWRj7VEPfyxTP+FweK8f8AH6n/AH7FX/AE0/jH4kQ6nrNzEXt18wliF3EdBivoUEMMggj2paoa 3ai+0O+t2GRJA6/pXzp8Mbs6V8RbJH4Du0DD1zxXoesfAy0v9XlurTUWt4JXLmIpnbnrg16B4Z8N 2XhXR49PsAdi8s7dXbuTWvRRRRRRRSVFdXcFlbtPdSrFEuMuxwBnipVYMoZTkEZBpaSlpKWiiiii ivLdRk834+aejdI7Y4/75NepVU1S8XT9LurtzhYYmfP0FeffBu1LaHqmsyg+be3Ltk/3Rz/WuO+F 4+3fFe7n67fNf9a99oor5V8cQrY+O9TWI8JcFhj86+mPDt8up+HrC7VsiWBWz+FaNeXfGzwodR0e PWrWPM9nxLgcmM9/wrl/gTqrW/iO709m/d3MW4D/AGh/9aveaWvDvjvoHkajZ6zEuFnXypSP7w6H 8q7z4Tax/a3gS0VmzLakwN68dK4X4xWmua74mitbPT7mW0tYhtKLlWY8k/0rzt/B+vp97SLsf9sz VWXQtUg/1unXa/WJv8KpyQSw/wCtidP95SKajtGQyMVI7g4rc03xt4h0kj7Hqtyqj+EvkfrXU2Hx v8SW2BcrbXSj+8m0/mK6TS/jut1cwwX2kBBKwQtHJnqcd6881JDoPxJdlOBFfCRfoWyP0Ne+yfEX w3bXTWt1qUcM6YDq4PBxmrC+PPDL/d1m1/76rQ0zXdN1rzP7NvIrkR/fMZyBWhRRRRRXnPxK8V6h puoW2k6dex6a0kLXBu5Rw23pGPc4rsPC1/can4Y0+8vMfaJoQ0m3pmsP4paJfa54MuItPlKvEfOe P/noq84/r+FWfhvq76z4H0+eZi0yJ5Tk+q8fyxSad41g1Hx5faBCVK2sO7eD1fPzD8K6qvE/EHxQ l0j4qPJE7y6ZbqLaaJW4b1Ye9evaRrNjrtgl5ptwk8D91PT2PoavUUUUUUV5Br0/2D49adK5wsqK gJ9xivX64f4u6t/ZfgS6RWxJdMIV/Hr+lT+BLM6d8MbRMYc2zyH6nJryT4P3otviIquebhHTnuev 9K+jKKp6tqcGj6XcX104SGBC5JP6V8rast1rDXuvMuYZbkhj6E9P0r1v4JeLorjTW0C6kC3EBLQb j99T1A+letVFcQR3VvJBMoeORSrKe4NeD+FNJi8P/G0afZzLLDG7gFT0BGcH3Fe+0V598ajEPAUg kALmZNn1zXH/AAH1nydTvtJkbAmQSoD6jr/OvcaKQqGGGAI96qXGkafdqVuLG2lB/vxKf6VyPiHw F4IETS6jDbWJ/vrJs/SvG/FmjeE7DedC1uW5lB/1TREr/wB9VyNKjmN1dTgqciuovPGVtqN0t3e6 HazXW1VaQuw3bRgHH4Vj69rMmv6rJfzRRxPIACsfQYGKv+DvB194w1ZbW0UpApBmnI4jH+NfS/h7 w7YeGdKjsdOiCIo+ZsfM57kmtWiiuRs/HEdx8RLvw2yoFjiDRSA8s+MstddRXCeJ4rPx3qieH4IF nhtnD3l4B/qf9hT/AHj+lUNU1vTvg7oqWFuZ7+S4kaSGGWT7i8dT6V1uiay3iLwempSweQbiBmMe c44NY/wptGt/BEZbIE00rr9NxH9K8s0zzPCPxp8qRm2G6ZCzHllbof5V9D18z/FTRI9I8eXMVrFs juAsyqOmW64/Gs/w94n1rwJqxMO+Pn99bSj5XH0/rXuvhL4oaL4oVInkFnfHgwSnqf8AZPeuzzS0 UUUV4t8cLaXTtc0jWrcEMvy7v9pTkV6J4S8baX4n0iGeK6iS4CgTQuwDK3evKfjH4mh17X7TR7GU Sw2zYdlOQZDx+le16dZiDQLa0AwFt1TH/Aa+WpJbjw14rkkhJSeyuSR+B6V9DeGfiVoXiGxjdruO 1usDzIZTtIPfHqKu6t4+8O6NC0lzqcLMOkcZ3MfoBXhvxB+JV14wkFrbq1vpqHIjzzIfVv8ACt7w no9nf/Dx9BuHxqerF7q0XH9wcEnsODXmStd6TqGUaS3urd8ZBwysK9F0n456zZ2yxX9rBeMowJMl WP1qPXPjdrWpWrQWEEViHGGdTub8D2o+ClhNqHjWW/k3OLeJmd25yzcda+gqK8s+ImoprXjvw/4c iIdY51muB29gfwrz26mbwP8AFmSRBtigus4HAMbf/rr6RhmS4hSaJtySKGUjuDUlc54o8daN4TiP 2+4DXBGVgj5c/wCFeP8AiP41a1qZaPSlXT4D0ZfmkP49q4C6v77VJy91PPcSN/eYsTWnpngnxDq+ 02elXLKf4iu0frXVWPwP8R3IBuXtbcH1fca37X4AjAN3rBz3EcX/ANesXxj4J8N+B3tor5r+6e4U sGQhQMdq3fC/wq8M+J9Dg1OGS+iSXPyFxkY/CvTvD3hzT/DGlpY6bFsjXlmPLOfUmtWiims6pjcw GTgZPU186azJP4R+MjXMjk/6WJNzd0f/AOsa+ikkR4lkDDYw3A+1czq1xrGu3raZpANlZLxcagw5 Yd1jHr71t6Ro9noWnpZ2EQjiXknqWPck9zXz545W88WazrOuJIv2GxnS1j3fxZOAB+te8+HtNFr4 RsbBsri1WNvUErzV/T7GHTLCG0txiKIYUV4b8ZIBp/xBsb5PlMiI5I9VNe6WU32mxgm/56Rq/wCY zXknx50c+Xp2sRKcoTDIw/Nf61raLoWi/E/wRY3N/Hi+hj8hp4zh1ZeOfX15rzbxZ8Ltb8LSNcQI 15ZqcrNCPmX6jqKueDfi7qugSx22qs99YD5SGP7xPcHv9DXu+h+INO8RWK3emXKTRkcgH5lPoR2r SooormPiD4YHivwrcWcYH2lP3kB/2h2/HpXy/LFNZXLxSB4po2KsvQg10vw58PS+IvGFpGELQQOJ pm7ADnn6mvqEAAYHQV8//GjwrLpniE6vBGfsl7yzAcLJ3z9a80orZ8K+GbzxVrUNjZxsVJBlkxxG vcmvYvB9rDP8VdSW3X/RtGtFtIf6/rmk+JPwq/t+d9W0QKl8RmWE8CX3Hoa8ZvPC+tWExiudMukc HH+qJ/lV7RvAXiHW7hI7bTpkVjzJKuxVHrzX0J4G8G2/gzRRaxsJLmQ755cfeb0HsK6asTxb4mtf CmhTX90w3AbYo+7v2FePfCYXHiX4j3OsXpLyRo0rE9i3A/KrPx30MwarZ6vGvyTp5UhH94dK7L4P +KRrnhdbGd83dh8hB6lP4T/StD4l+MW8IeHfMtiPt1yTHBn+H1b8K8E0vw54g8aX7zW1vNcySNl5 5Dhf++jXpegfAeBAsuu3xkbqYYOB+deiaR4L0HQ1AsdNgVh/Gy7m/M1uAYGB0opa8f8Aj9b5s9Kn x0dkz+Ga6T4NS+Z8P7cf3JXWu8ooork9KvJPE3iu7ulbOmaYxghx0km/ib8OAK4H496Ptm07VkXG 4GByPXqK6ldce9+CT36ORMLIoSDyCPlrsNAOfD9gc5/cJ/Kk8Q3v9m+HdQu848m3dwffFeMCzZPB 3hLTT97V9QN5J788V7wAAAB0FLXhHx7lVvEGmxg/MkDZ/EivYfCs32jwppch6tax/wDoIqn490M+ IfB1/ZIMy7PMiz/eXkV5n8BdTki1LU9KcEIyCbB7MDg17aQGBDAEHqDXmvjr4Q2Wuh73RFjtL88l Okcn+Brx6C58QfD7XiF82yuoz8yN92QfyIr3fwL8StO8XxJbyEW2phfnhY8P7qe/0rtaKKK5TxH8 N9A8T3Iuby2Mdx/FLCdpb61qeHvC+l+F7M2+lWwiDcu55Zz7mpr/AF/StLlEd/qFtbyHosjgGnXV rp3iLSngnWG7s51wcHIP0NeZan8BbOa4Z9N1KSCMnISRd2Pxp2nfAWwikDajqU0yj+GNQufxr0bR PD2meGrE2+l2qQRgZYj7zfU1w/wk/wBJ1HxLfHrLeFc/QmvS6QqrfeUH6ilAwMAYFLVDWdZs9B0y a/1CURQRDJJ6k+g96+aPHHjO78Z60Z5NyWsZ228Gfuj1+pr2z4T+Ez4b8MLPcJtvL3Esmeqr/CK1 /Hnh1fE/hO7sgB5wXzISezjpXzr4U8RXfg3xLHdorDy28ueI8bl7iux+IfivSfEHi7Q5iwudLRFa VAfU8g+9e5adFaQ2EK6fHHHbFQYxGMDFWqSuS8Zy+KrieDT/AAvFHEsqFpryQ/6v2HvXkWp2vjXw f4kggj1SW4vrn5lSKQyFvqvavoDS/tX9l239oFTd+WPN2jA3Y5rzn48x7vC1k/8AcuP5itD4KRsn gFC38U7kfpXoNFFZPinUH0vwvqV5F/rIbd2X644rlvg7qFrceBkRJk8+KVzOCeQSc5NSfGC0jvPh 7dS8MYWSRCOe+P61yHgSR9T+DOvWA5kiEm0e2Aa9K8CXy6j4J0qdTk+Qqt7EcGsz4sXv2L4f3wU4 eYrEo9cnFcN8Qpf+Ebm8FSKMJZxA4/75zXs1rdRXtpFc27h4pUDow7g0+WRIYmklYIiDLMTgAV84 +OpJ/GN7q/iS1O6wspktl915w1dz8JfiHZz6XDoWpyrBdQDbA7nCyL6Z9RXqks0UULSTSIkQGSzE AY+teT/DqCxk+KniG40l/MslQ7XA4yWGQPbOa6qT4m6Pa+LbnQr9jbSQsFWZvuMSOh9OtdgjrIgd GDK3IKnINYninwfpfi6x+z6jD86/6uZeHQ+x/pXzv4p8Kar4C1xCWcIG3W10nAbH8j7V7F8MviQv iqAafqRVNUiXOegmA7j3r0Klooorwv4l6BFrvi7WLqC4igXTrMSTB25kf0A+lZHg3Wtb8B3mmXN0 JG0bUgDgnKEHjI9CK+iUdZI1dTlWAIPtVafUIYL6C0JLTzZKqvYDqT7VLdtttJm9I2P6V5l8EbkP b65Fn5hdlz+Nep0UlZfiHxJp3hjTXvNSnEaD7qZ+Zz6AV84eN/HV94z1EvKTFZxn9zbg8Aep9TW7 8JfAreIdWXU76M/2daNkAjiR+w+gr6GAAGBwKhury3sYGmu5o4Yh1eRsCvB/jB4QWx1BfEGmKHsL 3mQpyFc9/oa8yr2f4S/EiJIItA1mYIV+W1mc8Y/uk/yr2QHI9qKyfEetHRtPBgj869uGEVtF/fc9 PwHU1W8NeF49HEl7eN9q1a5+a4uX5Of7q+iiugrzX45jPguI+lwtdF8N9POm+A9MiYYdo/MYe5rq KKKq6np8Wq6Zc2NxnyriMxtj0IrxnS/gvrtnr5jOoiHTC3zywyENIufu7f8AGvTvGempP4E1KzjX 5UtjtH+6Mj+Veb/AV1nTWrOTlWRSVPTByDU/hPxdF8Pdd1DwxrrNHZpMz202M7QeefY1H4m8T2/x D8b6LomkOZbCGYSyvjAcjk/gBXRfGPwvLrXhaK6s4zJPp53bFHJQjnH5CvKvC3xQ1zwrai0haO5t V+5FMM7PoetP174keJPGQXT1PlxTHb9ntlOXPp6mvY/BngaDTPAP9j6lErSXilrkehPb8K8Q8Y+A tU8I6jLuhklsg2YrlASCO2T2NY39p6tfxrZ/bLy4RuBD5jMD+Fe+fCHwjc+GvD8s+oRmO7vGDmMj lFHQH+decfFXwLqela1dayoa5sbl95kA5jPo3+NZXg74k6x4VuEjEj3dkThreRs/98ntX0F4Y8UW XinT/tNmJI2XiSKVcMh9Ks65oll4h0uWw1CFZIZBjkcqfUehr5r8Q6Fqnw78VIEkdWifzLa4XgOu f85FfQ/gzxND4s8OW+oR4EpGyZB/C46/41vUUU13VFLOwVRySTgCvBvHuiWfifxuyeFrqW81C5YC 5WP/AFUYxjJb8Ks23wh8VTPa2d9qMR0+GQMF8zcFHsK9oklh0rTDJM+2C2iyzHsqj/61YXg9JdRS fxBeAia/P7lD/wAs4R90fj1rormMy2ssY6uhX8xXgnwu19PDfjy90++cRRXbtES3ADhjivfwcjI5 FRXF1BaRGS5mjijHVnYAV534s+M+laSr2+jAX92OA4/1an69/wAK8Q17xFqPiS/a71O4aVyflX+F B6Adq1vAvga88ZaoEUNHYxnM8+OAPQe9fS+l6Za6Np0NjYxCKCFdqqP5/WpL6+ttNs5Lq8mSGCIb mdzgAV4R4t8T2/jjXmtdUu7nStMVM2TNGdsh/vOPQ16D8O7CLWfhoum6jtuIN0kO7OQyg8EGvF/H Hgu78Hau0EoL2khJgmA4Yeh9xXMgkEEcEd69G8G/GHUtASO01RWv7NeASf3iD2Pf8a920LWrbxDo 8Go2W7yZhkbhgiuE+LMmr6Te6Nr2mRtLHYu29AMgE9yPpxWZb/Hu3eMCXRpzN3COCM11nhfxHrvi q5W5fTDpmlpzmb/WTH0A7D3o+JWg3XiPSbKwtYi4e7Qykfwpnk11tvCttbRQxjCxqFA9gKloorz3 4k+LdTtJofD/AIZjeXVrpSzGMZaNPb3rk/hUnia38eXNrqbXgijjb7SsxJXdxj8fpXr2pT21xBda f5yG4lt3/dZ+bBBGcV418D2+zeMNUtvWIjH+6xruviH8NYfGZiuraZba/iG3eRkSL6Govh38MU8H Ty315OlzeuuxCq4EY749zXfkAggjIPauC174O+HtavXu4xLZyyHLiEjaT64rU8L/AA50LwpL59nA 0t1jHnzHcw+npXOfF/xpqHheTS4dKmMUzs0rnGQyjjBHpzV34d/EB/HMVzbahYRxvbopeTqjknGM HvXZ2+jadaymW3sbeOQ/xLGAauUy4t4rq3eC4jWSKQbWRhkEV8/fEn4Zy+F5W1XSdz6cz5Kj70B/ w96674U/EhNTCaLq7Il6BiGbAHmgdj716vXH/E3wqvifwpMsaj7XagzQtjnjqPxFec/AvXHtNdu9 GmJCXCeYins69f0r3aq2oTXEFo72duLiYfdjLbc/jXN3Fx42uuLWy02zB/iklMhH4YrPk+H+q62+ fEviO5nhPP2a1HlJ9K6vRfD2meHrXyNLtI7dO5Uct9TWjXA/GPVm03wesKkgXcyxuR/d6kUXHivT rq+8MaXot2krSSozrEfuxhehrvq+ffjF4Qk0bXzrFqh+x3p3MV/gk7j8a5W38d+JLW1FvDrF0sS8 Abs4rOv9b1LUzm+vrif/AH3JFUQM9Otd94G+Feo+JpY7rUFe003OSzDDyD0Uf1r6B0nSLLRNPjst PgWGCMYCgdfc+9Ynij4g6J4Whb7TcLNdfw28RyxPv6VzWjaTq/xEu4tW8Tq1to6NvtdOBIEnoz+o rtNZ8JaNr9tHBqNjFIkXEZAwUHoDV/TdNtdIsIrOxhWG3iGFRe1V9d0Gx8R6ZJY6lCJInHB7qfUH sa+dvG3w31PwlcNKqNc6cT8k6Dp7MO1cdX0z8JW3fDzT/bcP1rsXRZFKuoZT1BGQapx6JpkMvmR2 Fsr/AN4RiroAAAAwB2FLRRRRXgnxBsPEvhfx1c+IrN5fKfDR3KjIVcY2tUcPxk8U6jaiys7OF72T gTRRkt/3z0rvfhr4M1LSprnW/EUrS6neLt2s24ovXn3riPhsv9n/ABivrU5wxnX9civeaSqep6vY aNatcajdRW8SjO6RsZ+g71xEvjTXvFczW/g3TzHa52nUrtcL9VXvXcaVaz2WmW8F3cm5uEXEkxGN 7dzXmXxhvtB/tTTrHWrWVy8TEXMD/vIBn+70IrjdVaw8N+AVj8O6o92b69DyTqpRowgyFPoc11fw i8b69r+syadqM63FrFAX3svzg9ue9ewUVFcW8V3byQXEayRSKVZGGQRXzt8SvA0vgrWI7/TDILCZ t0TjrC/93P8AKvV/hh42XxZoQjunH9o2oCzDu47NXbEZGD0NfPqWf/CMfHOKGEFYXuwV/wB1/wD6 5r6DpKWiiisDxj4StfGOjfYbqRoirb45F6qawPBHwqsvCGpNqD3TXdyFKxkrgID1/Gu9qpqml2ms 6fLZX8KzW8owyn+f1rx3W/gNdC5Z9Fv4mgJ4SfIZfxFQWPwE1N3H27UraJP+mYLGu98N/Cfw/wCH mWeSI3tyvIknGQPovStHWfGP9mAxafpN9fygYCxREKPxNcXfyfEjxexhhtV0azfgneA2Pr1rV8K/ B/TtHuFvtYlOpXoO75/uKfXHf8a9FACgBQAB0ApaKKZLFHPE0UyK8bDDKwyCK868S/BbRtXkefTX bT525KqMxk/TtXT+B/D9x4Y8MQaZdSRySRM3zJ0INdDRRRRRRRXB+L/BereMtdihu78W2gwgHyoj 88jd810WieGNH8L2WzT7SKFUXLSkZY46kmofCmsXmvpe38sax2DTFLIY+ZkHBY/U9K8rdhoXx/3P 8sdxOAD7OAK9zrjda8Ward6nPo3hXTWnu4Ttmu5xthhP17mo9J+HETXQ1HxRdvrGoHkCX/VRn/ZW u0jiSFAkSKiL0VRgD8KfXk/xR+Gmq+JdYGraVKkp8oI1u52kY7g1qfDnwMtp4IlsPEOnoXuZmd4p V5HYfyrc8M+B9G8GXN1c2BdTdEL+9YEKPQVta1qkWi6PdahMMpbxl8euOgqDw1r0PibQLXU7dSiz rkoTkoe4NatUNb0e11/SbjT71A8MylenKnsR7ivnHTprz4bfEMJKxAt5fLk9JIz3/KvpmCaO5gjm hYNHIoZWHcHpXjnjq0LfG3Q/LHzS+UfyY17PRRRRRRRRRRRRSUUtFFFFFFFFFFFFFFFFcp8RtSks vDP2a2OLjUJktIyOo3Hk/lXRafZx6dp9vaQjEcEYjUewGK8S+OFpJp/ivT9Vg+UyRjDD+8p//VXr Xg7xFD4o8N2uoREb2XbKgP3XHUVtKipnaoGeTgdaWlrifGnxP0rwpE0MLpeah2hRuF/3j2pvwu8S ah4p0e81DUp0dzcFUjQYES+ldvXknibxrZaj8T9M0ue8EelWEwaVgflebsCfQV33i20g1vwlfWn2 yGJJ4iFlLjbnqOa5n4Jq6eC5Y3bcEu5FBB44x0ruZtTtLfUILGWdEubhS0UZ6sB1xVuvH/jt4cV7 W112FcOh8iYgdQfun+ddT8I9ZbV/AtssjZltSYG+g6fpWc1l/bnxuNwBmHSrVd59HOcfzr0iiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiivNPilqK2XiTwoJWAiW6MjZ6dgP516UDkZHINcj8SfB/8Awl3h tooAPttuTJAT3PdfxrwTQPFGt+BdVkW2Z4mVts9tKPlYjsRXo8Hx/i8tftGjPvx83lyDGfbNNufj +uw/ZdGIft5snH6VyWq/E/xX4ol+yWjtCsnAhtFO4/j1rqPBHwblmddR8Ug4YFltSfmY+rn+lcbb 65rfw18VX1taHywspDwOPkkXPB/LvWnrXxm8Q61am0tY4bLzPlJgBLtnsCelS6p8I9Rt/Bltq0Il m1Jv3lzbAZYKemPUjvXIQ6X4ivmWwjt9RkycCEh8D8OlfSXgXw+3hrwlZWEoAnVd02P7x615H8Xt Y1K2+Its8BeBrONTbMD1z1New+ENZu9c0CC51GyltLsDbIjrgE/3h7HrUPj+wXUvA+qwMuT5JZfY jnNee/A3Uls9B1ozH91C6yY9TjoPrXofhHR5NPtbm+vB/p2oym4mP90H7q/gMV0NFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFeS/HrT5X0vTNQjB228pRiO2en8q1fht8SrPX9Pg03UZVg1OJAg3nAmA7g +vtXolcl4u+G2jeLnM86Nb3uMefFwT/vDvXCv+z+2/5NbG33h5/nWjp3wF0uFg2oajcXAHVUUJ+v Nd7oPhTRfD0IXSrKKM45kxlm+prarnPFHgTRfF2xtSgImQYWaM7Xx6Z71n+H/hX4c8PXS3UVu9xc Ico87btp9QK7OmiNFbcFUH1Ap1eP/HnRS9rYaxGv+rYwyEe/I/lXXfCzxD/wkHgu2Mjbri1/cSfh 0/TFdD4gAPh7UAen2d/5V5T8CLH7Ta6m8oBhWVPlPdsZFez0UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU UUUVna7otr4h0a4069XMM64yOqnsRXzR4q8E6v4P1BluIZGgDZiuowdpHY57Gr2jfFXxPosSwpe/ aIh0Wdd5/M81vr8edbCgNYWbH15qnc/HDxNLnyRaw/SPd/OsW++IHizWwVk1K4WMnafJGxRn1xX0 X4WsG0zwzp9tI7PIkK72Y5JYjJrWrG0vVJdT1rUVjI+xWjCFSB96T+Ln26Vs15p8XPG9/wCFjpsO kzCO4kYyPkZyo7Ee9aPw08e3XjW2uReWiRS22AXjPyvn27V3VYni/Qk8ReGL3T3XLPGTGfRhyK8z +A001vfa1psoK+XtdlPZgdp/lXpvjC4Fp4Q1SZjgJbt/KuR+B9gbbwU9yRg3U7N+A4r0iiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiio5YYriMxzRpIh6q6gg/hXO6h8OvDGpsWuNIgDn+KPKn9Kzf+FP +E92fsT/AE8w1csfh94QtLgpBplq06ckMxZh+Gay/ija2mneEreO1toYVkvYUby0C/LurvkwEXHT HFYvjLWG0Lwpf30f+tSPEf8AvHgV5Xpllr/w417Srl9QS+sdVlVZY0bOWb2/rXuFc34u8DaV4yt1 W/RknjGI54zhl/xFQeAfA6eCLC6t1uftLXEu8vtxgAYArq6xPFHizTfCenNdajMAx/1cS/ekPoBX GfB+KTUZdb8RS24gF/cYjUdNo5/nWn8X9QNt4Ke0jP76+lSBF9QTz/Suk8LaSND8M2FhgBoYVD/7 2Of1rXoooooooooooooooooooooooooooooooooorwvx5408S+G/iNLLHLNHZxFRFC3+rlTHP171 6f8A8Jfb3HgU6/bD/WQ5RM8iQ8BfzNcnoXw01fT/ABJp2vSaw73EhMl8jDpkZ2j1Hatf4w27zeAp pI/vW80c35GtzwXrsfiPwrZX0bAuYwsgB6OODVvxDokPiLQ7rTLhiiTpt3Dqp7GuS8K/Cm30LU49 Q1HUJdRngGIA4wsfvivQKKiuLmG0haW4lSKNeru2AK8v8XfGyy05pLXw/GLycZBnbiNT7etcN4Y8 L638T9da+1W4m+yK2Zbh+n+6gr6D0zTbbR9OgsbGMR28K7UUVwWrRHxl8U7WxUbtP0JfNnPYynot ekUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUVVvtMstTjMd7awzrgqPMQEjPXHpXk3hvT7m08Xy +C5FL6faXf25Sf8AnnjhT+JH5V7HVDXNLj1rRLzT5hlLiIp+Pb9a+cvDnivWPhvr1xalS8SSFJ7Z +jYPUehr2jQ/it4a1qNN14LOY9Y7j5cH69DXQjxLozLuGq2RHr5y/wCNZupfEPwzpSEz6tA5H8MT bz+QrgNf+PCBXi0GxJPQTT9PqF/xrzXUvEfiHxhdCK5ubm7dz8sEYOP++RXoHgn4KyzmK+8TExxf eW0U/Mf949vpXs9nZW+n2qW1nCkMMYwqIMAVR8Sa2mgaNNdld833IIh1kkPCqPxqn4L0F9E0bfeY bUrxzcXcncue30HSuhooooooooooooooooooooooooooooooooooooqkmkWcesS6okIF5LGInk7l R0FXaK89+Inwvh8Wv9v090t9SAwxI+WUds+h968V1XwH4i0eRlu9Ln2j+NF3KfoRWcmi6o52pYXZ J7eU1bOm/DbxRqjDydKmjQ/xy/KtdzofwGmaRZNcv1VB1itxkn/gRr1LQPCWj+GofL0uyjiY/ekI y7fU1s013WNGd2CqoySegFc1Y2//AAkutprFwjfYrTK2MbdHboZcfoK6eiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiikopaKSlrL1Szn1OZLNgUsSN0zg8v8A7I9vWtJI1ijVI1CoowqgcAU6 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiikpaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKK//9k= --b1_2d037679bf39cbb27d5856990c74da7a--